Impulsprogramma Kust. Handleiding Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Impulsprogramma Kust. Handleiding 2012. Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg!"

Transcriptie

1 Impulsprogramma Kust Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2012 Ondersteuning van evenementen i.k.v. de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog 1

2 Inhoudstafel Inleiding Beleidskeuzes Spelregels Voor wie? Voor welke projecten? Wat zijn de voorwaarden? Basisvoorwaarden Beoordelingscriteria Procedure Hoe een aanvraag indienen? Hoe verloopt de verdere procedure? Rapportage en uitbetaling Rapportage Uitbetalingsvoorwaarden Toegankelijkheid Duurzaamheid Begeleiding en opvolging Contact Impulsprogramma: thematische oproep 2012

3 Inleiding Toerisme Vlaanderen helpt graag mee bij het opstarten van waardevolle toeristisch-recreatieve projecten door inhoudelijke en financiële ondersteuning te bieden. Toeristisch-recreatieve projecten zijn projecten die betrekking hebben op: g investeringen in toeristische infrastructuur en digitale / audiovisuele producten; g organisatie van evenementen; g promotie van het toeristisch aanbod van een gemeente of regio; g onderzoek en studie met betrekking tot de toeristisch-recreatieve sector; g vorming en opleiding in de toeristische sector. Een project moet een meerwaarde betekenen ten opzichte van of ten voordele van het bestaande toeristischrecreatieve aanbod en moet het verblijfstoerisme in de omgeving versterken. Projecten hebben bij voorkeur een internationale uitstraling en versterken de positionering van de stad of regio en de identiteit ervan. Ze passen in een strategisch toeristisch-recreatief plan en / of actieplan en in de beleidsprioriteiten gesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor toerisme. Projecten zijn per definitie zowel qua opzet of doelstelling als in de tijd beperkt en zijn er op gericht als hefboom veranderingen tot stand te brengen. In 2012 maken we voor de projecten en subsidieaanvragen een onderscheid tussen vijf impulsprogramma s op basis van een geografische (per macrobestemming) en thematische indeling: TOERISTISCH-RECREATIEVE PROJECTEN Kust Kunststeden Brussel Vlaamse regio s Thematische oproep (2012: WO I-EVENEMENTEN + WIELERERFGOED & DE RONDE 100) De kust De kust bestaat uit de gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge, Knokke-Heist en Zeebrugge (exclusief de andere gemeenten binnen het grondgebied Brugge). De afbakening van de kust ligt vast in het strategisch beleidsplan voor de kust. Enkel projecten die op de indicatieve lijst vermeld staan, komen in aanmerking voor betoelaging onder het impulsprogramma kust. De kunststeden Brussel De afbakening van de kunststeden Brussel bestaat uit de administratieve grenzen van Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen. Ondersteuning van evenementen i.k.v. de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog 3

4 De volgende deelgemeenten van Gent, Brugge en Mechelen vormen hierop een uitzondering: g Afsnee, Drongen, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde, Sint-Amandsberg, Ledeberg, Gentbrugge (Gent), Assebroek, Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Andries, Sint-Kruis en Sint-Michiels (Brugge), Heffen, Hombeek, Leest, Walem en stadswijk Battel (Mechelen) behoren tot de Vlaamse regio s; g Zeebrugge (Brugge) behoort tot de kust. De Vlaamse regio s Alle andere gemeenten die geen deel uitmaken van de kust of de Vlaamse kunststeden Brussel vallen onder de noemer Vlaamse regio s. Indien een project in hoofdzaak ten goede komt aan een andere macrobestemming dan deze waarbinnen het project gelegen is, dient het project te worden ingediend via het impulsprogramma van de macrobestemming die het meeste voordeel zal ondervinden uit het project. Daarnaast wordt er een thematische oproep voor heel Vlaanderen gelanceerd. Deze thematische oproep kadert in 2012 binnen de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog, meer bepaald evenementen die doorgaan in de periode (kortweg WO I-evenementen). g In 2012 worden er twee thematische oproepen voor heel Vlaanderen gelanceerd. De eerste oproep kadert binnen de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog, meer bepaald evenementen die doorgaan in de periode (kortweg WO I-evenementen). De tweede oproep kadert binnen wielererfgoed en de herdenking van 100 jaar Ronde van Vlaanderen. Wanneer een project zowel thuishoort bij de thematische oproep als bij een geografische macrobestemming, dient er te worden ingediend bij het thematisch impulsprogramma. De impulsprogramma s vinden hun wettelijke basis in het besluit van de Vlaamse regering (BVR) van 2 april 2004 betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen, gewijzigd bij besluit van 9 september 2011, en de bijhorende richtlijnen van Toerisme Vlaanderen. In deze handleiding kom je te weten hoe je een subsidie kan bekomen voor de ondersteuning van projecten aan de Vlaamse kust. Voor de andere impulsprogramma s zijn er aparte handleidingen beschikbaar. Indien je een project wil indienen voor betoelaging, vragen hebt of twijfelt onder welk impulsprogramma in te dienen aarzel dan niet contact op te nemen met de medewerkers van het secretariaat voor het impulsprogramma kust ( , 4 Impulsprogramma: thematische oproep 2012

5 1 Beleidskeuzes Het impulsprogramma kust moet het Strategisch Beleidsplan voor Toerisme aan de Kust Investeren in een dynamisch kusttoerisme realiseren. Om in de verschillende aspecten van het kustproduct te kunnen investeren, wordt het budget verdeeld over drie maatregelen: g de Maatregel 1: Investeringen De projecten: - betekenen een sprong voorwaarts op het vlak van kwaliteit: basisinfrastructuur; - hebben diversiteit als garantie voor een breed publiek; - zijn imagovernieuwend door innovatie; - hebben aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in het buitenland. Toegankelijkheid is een transversaal thema binnen toeristische projecten. Hierdoor kan Vlaanderen (en meer specifiek de kust) een inhaalbeweging inzetten tegenover andere Europese landen. Om de horizontale aanpak van toegankelijkheid te realiseren, is toegankelijkheid een verplicht onderdeel vanaf de startfase van elk project. Eveneens is het cruciaal om duurzaamheid binnen dit perspectief te integreren in de projectvoorstellen. g Maatregel 2: Sectorondersteuning Om er voor te zorgen dat de kust in de toekomst levendig blijft op zoveel mogelijk momenten van het jaar en ook toegankelijk blijft als vakantiebestemming voor iedereen, is een diversiteit in logiesvormen van essentieel belang. Een verblijfsvriendelijke kust voor iedereen is wezenlijk. g Maatregel 3: Imagoversterkende evenementen en marketing Projecten zullen vooral tot doel hebben om de Vlaamse markt actiever te bewerken. Een specifieke doelstelling hier is het terug op de kaart brengen van de kust als volwaardige vakantiebestemming. Dit kan enerzijds gebeuren door imagogerichte campagnes, anderzijds door de ontwikkeling van (nieuwe) evenementen. Bij de inzet van de middelen wordt een evenwicht nagestreefd tussen de verschillende maatregelen in een verhouding van 60 % voor maatregel 1 en telkens 20 % voor maatregelen 2 en 3. Ondersteuning van evenementen i.k.v. de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog 5

6 2 Spelregels 2.1 Voor wie? De volgende instanties komen in aanmerking voor betoelaging: g kustgemeentebesturen of hun diensten; g provinciebestuur West-Vlaanderen of haar diensten; g verenigingen zonder winstoogmerk; g vennootschappen met sociaal oogmerk; g autonome gemeente- en provinciebedrijven (kust / West-Vlaanderen), afgekort agb en apb; g intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid (kust); g private rechtspersonen. Opgelet, dit impulsprogramma ressorteert onder de Europese regelgeving inzake deminimis (verordening nr. 1998/ PB van 28 december 2006, L 379/5). Conform deze Europese Verordening mag het totale bedrag van de aan eenzelfde onderneming verleende de-minimissteun over een periode van drie belastingjaren het plafond van euro niet overschrijden. Gemeentelijke en provinciale extern verzelfstandigde agentschappen (EVA s) die één van bovenvermelde rechtsvormen hebben (bv. agb, apb of vzw), komen ook in aanmerking. 2.2 Voor welke projecten? Enkel projecten die op de indicatieve projectenlijst staan vermeld, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning via het impulsprogramma kust. Bij de start van het impulsprogramma kust stelde de prospectie- en regiegroep de indicatieve projectenlijst op in overleg met de betrokken kustactoren. Deze indicatieve projectenlijst is opgedeeld volgens de drie maatregelen: (1) investeringen, (2) sectorondersteuning en (3) imagoversterkende evenementen en marketing. De projecten op deze lijst moeten het strategisch beleidsplan voor toerisme aan de kust helpen realiseren. De indicatieve lijst is niet-limitatief en kan in geval van hoogdringendheid worden geactualiseerd, zodat kan ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen of noden aan de kust. Dit gebeurt na gemotiveerd advies van de beleidsstuurgroep. De meest recente indicatieve projectenlijst werd op 15 juli 2011 meegedeeld aan de Vlaamse regering. Deze mededeling omvat verder ook het overzicht van de projecten die in 2010 en 2011 reeds werden goedgekeurd. 6 Impulsprogramma: thematische oproep 2012

7 2.3 Voor welke projectkosten? Je vindt hieronder een overzicht van de projectkosten die wel en niet in aanmerking komen voor financiële ondersteuning Personeelskosten Enkel personeelskosten van personeelsleden die rechtstreeks en direct aan het project verbonden zijn, komen in aanmerking. Deze personeelskosten worden opgedeeld in 3 componenten: g Loonkosten De jaarlijkse loonkosten voor elk personeelslid dat direct verbonden is aan het project, worden maximaal berekend op het brutomaandloon x 20. De factor 20 is een vaste coëfficiënt en omvat onderstaande elementen: - Brutojaarloon; - werkgeversbijdrage (RSZ); - wettelijk enkel en dubbel vakantiegeld; - eindejaarspremie; - maaltijdcheques; - vakbondspremie (voor bedrijven met + 70 personen); - sociaal secretariaat; - arbeidsgeneeskundige diensten; - bijdrage voor het woonwerkverkeer, begrensd tot de algemene wettelijke voorzieningen; - vorming en opleiding; - verzekeringen en fondsen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid ). g Omkaderende personeelsondersteuning De omkaderende personeelsondersteuning omvat de personeelskosten ter ondersteuning van de personen direct verbonden aan het project en die noodzakelijk zijn om een vlotte en efficiënte werking te garanderen. Dit kan maximaal 10 % bedragen van de totale jaarlijkse loonkost van elk personeelslid direct verbonden aan het project en mits duidelijke en aantoonbare motivatie. g Verplaatsingskosten Kilometervergoedingen en / of kosten openbaar vervoer gemaakt door elk betrokken personeelslid direct verbonden aan het project vormen de betoelaagbare verplaatsingskosten. De organisatie moet de verplaatsingen kunnen aantonen en bewijzen. Kosten voor openbaar vervoer worden aan de hand van tickets bewezen. Voor kilometervergoedingen moet het aantal kilometers worden doorgegeven. Kosten voor het woonwerkverkeer komen niet in aanmerking Overheadkosten Overheadkosten zijn interne werkingskosten die niet te verantwoorden zijn aan de hand van specifieke bewijsstukken, zoals ICT-kosten, administratie (telefonie, elektriciteit, distributie TV, gas, airco, brandstof, water, verzekeringen, keuken, beveiliging, papier, drukwerk, verzendingskosten, bureelbenodigdheden ). Ondersteuning van evenementen i.k.v. de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog 7

8 LET WEL: Deze kosten (exclusief lonen) mogen maximaal 15 % van de door de projectbeheerder in het kader van het subsidiedossier ingediende subsidiabele kosten bedragen Werkingskosten Het gaat om volgende activiteiten, aankopen en werken: g Organisatie van evenementen: - programmatie: honoraria in het kader van ontwikkeling programmatie, conceptontwikkeling, documentatie, - communicatie gericht op de (buitenlandse) toerist, pers en trade: off-line (lay-out, beeldmateriaal vrij van rechten, vertaling, druk), website en digitale communicatie, - publiekswerking en productontwikkeling gericht op de (buitenlandse) toerist, inclusief digitale en audiovisuele producten, - openingsmanifestatie specifiek voor pers en trade, - initiatieven in het kader van toegankelijkheid (toegankelijkheidsdoorlichting incl. eindcontrole, alle noodzakelijke aanpassingswerken, maar beperkt tot de ruimten en het materieel die bedoeld zijn voor de toeristrecreant, kosten voor het behalen van het label AnySurfer voor betoelaagde websites), - vorming van het personeel die rechtstreeks gerelateerd is aan het evenement; - impactmeting. g Promotie van het toeristisch aanbod van een gemeente of regio: - publicaties, - communicatie. g Onderzoek en studie m.b.t. de toeristisch-recreatieve sector: - onderzoek / studies / plannen ter ondersteuning van de uitwerking van de beleidslijnen, - haalbaarheidsstudies, - conceptstudies, - evaluatie / impactmeting. g Vorming in de toeristische sector: - ontwikkelen van vormings- of bijscholingspakketten, - opzetten van vorming en bijscholingen Investeringskosten Volgende activiteiten, aankopen en werken komen voor subsidie in aanmerking: g Infrastructuur (enkel het gedeelte toegankelijk / bedoeld voor de toerist, wordt indien nodig pro rato de oppervlakte berekend): - haalbaarheidsstudies, - erelonen (maximaal 12 %, berekend op de subsidiabele kosten), - bouw- en renovatiewerken, - conceptontwikkeling en inrichtingsstudies, - inrichtingswerken en meubilair, - technische installaties en nutsvoorzieningen, - initiatieven in het kader van toegankelijkheid (toegankelijkheidsdoorlichting incl. eindcontrole, alle noodzakelijke aanpassingswerken, maar beperkt tot de ruimten en het materieel die bedoeld zijn voor de toerist- 8 Impulsprogramma: thematische oproep 2012

9 recreant, kosten voor het behalen van het label AnySurfer voor betoelaagde websites), - omgevingswerken, - kosten m.b.t. recreatieve routestructuren, indien ze voldoen aan de richtlijnen voor bewegwijzering van Toerisme Vlaanderen (bewegwijzering, randinfrastructuur, aanleg wandel- en ruiterpaden), - promotie die gekoppeld is aan de eerste ontsluiting van een project (aanmaak en eerste druk van een brochure of kaart, aanmaak website voor nieuwe projecten), - vorming / opleiding van het personeel die rechtstreeks gerelateerd is aan het infrastructuurproject, - evaluatie, tellers en meetsystemen. g Digitale en audiovisuele producten (enkel indien bedoeld voor de toerist): - haalbaarheidsstudies, - conceptontwikkeling (exclusief rechten), - software- & applicatieontwikkeling, - hardware & installaties, - promotie die gekoppeld is aan de eerste ontsluiting van een project (eerste druk van een brochure of kaart, aanmaak website voor nieuwe projecten), - vorming / opleiding van het personeel die rechtstreeks gerelateerd is aan het project, - evaluatie, tellers en meetsystemen Uitzonderingen Volgende kosten komen niet voor subsidiëring in aanmerking: g projecten waarvoor de totale kosten die in aanmerking komen voor betoelaging, minder dan euro bedragen; g recupereerbare btw; g investeringen in verblijfsinfrastructuur, met uitzondering van vervolgprojecten die kaderen in het impulsprogramma kust; g investeringen in ondersteunende commerciële activiteiten zoals horeca en shops; g kosten die subsidieerbaar zijn via andere wets-, decreets- en verordeningsbepalingen op het niveau van de Vlaamse overheid; g aankoop van gebouwen, gronden en transportmiddelen; g kosten m.b.t. ruimtes en materialen die niet toegankelijk / bedoeld zijn voor de toerist; g onderhoudswerken of reguliere taken die tot de normale werking van de subsidieaanvrager behoren. Ondersteuning van evenementen i.k.v. de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog 9

10 2.3 Wat zijn de voorwaarden? De subsidieaanvraag voor een project omvat een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (volgens het model), een samenvattend kosten- en financieringsplan (volgens het model) en een aantal bijlagen die bij het aanvraagformulier worden opgevraagd Basisvoorwaarden g Het project dient te kaderen binnen het Strategisch Beleidsplan voor Toerisme aan de Kust g Toerisme Vlaanderen voorziet een maximale financiële steun van 50 % van de subsidiabele kosten voor projecten die vallen onder maatregel 1 (investeringen) en 3 (imagoversterkende evenementen en marketing). Voor projecten die vallen onder maatregel 2 (sectorondersteuning) bedraagt de maximale financiële steun 75 % van de subsidiabele kosten. Dit telkens binnen de perken van de begrotingskredieten. g Enkel projecten waarvoor de totale kosten die in aanmerking komen voor betoelaging, minstens euro bedragen, kunnen ingediend worden voor betoelaging. g Voor projecten met Europese cofinanciering bedraagt de gecumuleerde steun van Europa en Vlaanderen niet meer dan 85 % en dit per betoelaagd projectonderdeel. g De-minimissteun verleend aan een private rechtspersoon mag over een periode van drie belastingjaren maximaal euro bedragen. Een ondertekende modelverklaring inzake de-minimissteun moet aan Toerisme Vlaanderen worden bezorgd. g Toerisme Vlaanderen kan jaarlijks een plafond bepalen voor het subsidiebedrag (in absolute bedragen, in subsidiepercentage of voor bepaalde projectonderdelen / projectkosten). Dit plafondbedrag is afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen en de grootteorde van de gevraagde subsidies. g Het project moet de toegankelijkheidsnormen en de principes van duurzame ontwikkeling naleven. g Eventuele winsten die voortvloeien uit het betoelaagde moeten ge(her)investeerd worden in de exploitatie/instandhouding van het project of in andere projecten met toeristische doeleinden. Indien blijkt dat dit niet het geval is, kan de subsidie (gedeeltelijk) teruggevorderd worden. g Het project moet starten vóór het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarin de subsidie werd toegekend. Minimaal 20 % van de aanvaarde subsidiabele kosten moet binnen deze termijn ter verantwoording ingediend worden. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen, op gemotiveerde aanvraag, eenmalig verlengd worden. g Toerisme Vlaanderen kan de toekenning van financiële steun afhankelijk stellen van een zekerheidsstelling, bv. een hypotheekvestiging, borgstelling of bankgarantie. De kosten hiervoor worden niet betoelaagd. Dit geldt niet voor gemeenten, provincies en autonome gemeente- en provinciebedrijven. g Toerisme Vlaanderen kan met de begunstigde een overeenkomst afsluiten waarin onder meer de voorwaarden voor de toekenning en besteding van de financiële steun en de betalingswijze worden gespecificeerd. g Na de realisatie moet het project zonder bestemmingswijzigingen gedurende een bepaalde periode in stand gehouden worden: - voor nieuwbouw en werkzaamheden aan infrastructuur bedraagt de instandhoudingstermijn een periode van minimaal 15 jaar indien de financiële steun van Toerisme Vlaanderen minstens euro bedraagt. Indien de financiële steun van Toerisme Vlaanderen minder dan euro bedraagt, moet het project minimaal 5 jaar in stand gehouden worden; 10 Impulsprogramma: thematische oproep 2012

11 - voor digitale producten bedraagt de instandhoudingstermijn een periode van minimaal 3 jaar, tenzij de technologie of het product ontwikkeld wordt in het kader van een evenement van kortere duur. Deze termijn kan enkel ingekort worden na voorafgaande toestemming van de minister. Opgelet: - de duur van de huur- / erfpacht- / bezettingsovereenkomst moet minstens zo lang zijn als de periode van instandhouding; - deze termijn gaat pas in op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin (de laatste schijf van) de subsidie werd uitbetaald. g De financiële steun moet deel uitmaken van een aparte post in het boekhoudkundig rekeningenstelsel van de aanvrager. g Promotie: - Bij alle publicaties en promotie (kaarten, brochures, artikels, website, uitnodigingen en speechen), werfinrichting, infoborden in verband met het project moet het logo van Toerisme Vlaanderen, de kust en de Vlaamse overheid en / of de tekst Met de steun van Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse overheid in het kader van het Impulsprogramma Kust vermeld worden. In alle communicatie die bedoeld is voor het buitenland, moet het marktspecifieke bestemmingslogo gebruikt worden. De logo s kan je bij Toerisme Vlaanderen opvragen. De correcte vermelding vormt een voorwaarde tot uitbetaling en wordt nagegaan bij de controle van de facturen. - De begunstigde dient steeds de terminologie de Vlaamse kust te hanteren. - Bij openingsmomenten, -recepties, inhuldigingen moet er een vlag van Toerisme Vlaanderen en de kust op een duidelijke zichtbare plaats uitgehangen worden. Deze vlaggen worden gratis ter beschikking gesteld door Toerisme Vlaanderen en moeten daarbuiten permanent uitgehangen worden aan een vlaggenmast. g Beschikbaarstelling: o.a. de onderstaande volgende gesubsidieerde projectonderdelen moeten (digitaal) aangeleverd worden aan Toerisme Vlaanderen (voor eigen gebruik en / of voor marketingdoeleinden in samenspraak met de initiatiefnemer van het project): - vormings- of bijscholingspakketten; - digitale applicaties en audiovisuele content; - onderzoeksresultaten; - de definitieve trajecten van netwerken of lussen en alle overige kaartaanduidingen in GIS (in ESRI-shapefiles voor vectoriële databestanden of (geo)tiff-bestanden voor rasterdatasets); - de definitieve bestanden van digitale routestructuren (bv. om te downloaden op de website of ter plaatse op een mediaspeler). g De begunstigde moet kunnen aantonen dat de aankopen, werken en uitbesteding van diensten aan private personen plaats hadden tegen de voordeligste voorwaarden. Dit betekent ook dat er beroep werd gedaan op de vrije mededinging aan de hand van offertes. Concreet betekent dit het volgende (WO = wet op de overheidsopdrachten): 1. Indien de WO voor het project of projectonderdeel in kwestie van toepassing is, moeten overheden of instellingen die zelf onderworpen zijn aan de WO deze wetgeving uiteraard ook respecteren bij projecten waarvoor een subsidie gevraagd wordt bij Toerisme Vlaanderen. 2. Organisaties die zelf niet aan de WO onderworpen zijn, moeten toch aan deze wetgeving voldoen indien: - meer dan 50 % van de subsidies rechtstreeks afkomstig is van overheden of instellingen die onderworpen zijn aan de WO; Ondersteuning van evenementen i.k.v. de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog 11

12 - én het geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of groter is dan euro zonder btw; - én het om bouwwerken gaat in het kader van recreatie en vrijetijdsbesteding of opdrachten van diensten bestemd zijn voor die bouwwerken. 3. In onderstaande gevallen volstaat het om aan te tonen dat de aankopen, werken en uitbesteding van diensten aan private personen plaats hadden tegen de voordeligste voorwaarden en na beroep te hebben gedaan op de vrije mededinging: - indien de organisatie wel onderworpen is aan de WO, maar deze wetgeving niet van toepassing is op het project of projectonderdeel in kwestie; - indien niet gelijktijdig voldaan is aan de drie hierboven gestelde voorwaarden en de organisatie zelf niet onderworpen is aan de WO. In de praktijk betekent dit dat de begunstigde moet kunnen aantonen dat er minstens 3 prijsaanvragen gebeurden. Schematisch ziet dit er als volgt uit (WO = wet op de overheidsopdrachten): Is de organisatie zelf onderworpen aan de WO? Valt het project (onderdeel) onder de WO? Valt het project (onderdeel) onder de WO? JA JA NEE Is er gelijktijdig voldaan aan volgende voorwaarden? - meer dan 50 % rechtstreekse subsidies van overheden of instellingen die onderworpen zijn aan de WO; - én het geraamde bedrag van de opdracht is gelijk aan of groter dan 135.w000 euro zonder btw; - én het gaat om bouwwerken i.k.v. recreatie en vrijetijdsbesteding of opdrachten van diensten bestemd voor die bouwwerken. JA NEE NEE Voordeligste voorwaarden / vrije mededinging aantonen = minstens 3 prijsaanvragen doen Beoordelingscriteria 1. Basisvoorwaarden Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet het project voldoen aan volgende basisvoorwaarden: g timing haalbaar; g financieel haalbaar; g juridisch haalbaar; g aandacht voor toegankelijkheid (enkel voor maatregel 1 en 3). 12 Impulsprogramma: thematische oproep 2012

13 Een project dat aan één van de basisvoorwaarden niet voldoet, wordt niet weerhouden voor verdere screening. De toegankelijkheid verzekeren, is breder dan enkel voorzieningen treffen voor personen in een rolstoel. Ouders met een kinderwagen, mensen die slecht te been zijn, zijn ook personen met een mobiliteitsprobleem. Daarnaast zijn er personen met een visuele handicap (blinden, slechtzienden, mensen met nacht- of kleurblindheid ), personen met een auditieve handicap (doven en slechthorenden), personen met astma, allergieën, verminderd uithoudingsvermogen, hartproblemen. Projecten die aandacht besteden aan één of meerdere aspecten, gaan verder voor screening. 2. Beoordelingscriteria Een project aan de kust wordt op basis van de 8 onderstaande criteria beoordeeld: de maximale score is 50 punten. g Hoe sterk is de toeristisch-recreatieve meerwaarde van het project? (10 punten) Biedt het project een toeristisch-recreatieve meerwaarde voor de regio Kust? Past het project binnen de basisvoorwaarde investeren binnen een dynamisch kusttoerisme? g Past het project in het strategisch beleidsplan voor toerisme aan de kust ? (10 punten) Past het project in de doelstellingen van het strategisch plan voor toerisme aan de kust? g Houdt het project voldoende rekening met het diverse publiek dat door onze kust wordt aangetrokken? (5 punten) Wordt er rekening gehouden met de behoeften van diverse doelgroepen (jonge gezinnen met kleine kinderen, jongeren (12-25 jaar), medioren, 65-plussers, MICE-doelgroepen, minder kapitaalkrachtige sociale groepen)? Spreekt het project een ruim publiek aan? Wordt er aandacht besteed aan een of meerdere specifieke doelgroepen? Ondersteuning van evenementen i.k.v. de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog 13

14 g Maakt het project deel uit van een (toeristisch-recreatief) netwerk of een groter geheel dat hierdoor versterkt wordt? (5 punten) Betekent dit project een versterking van een (fysisch of thematisch) netwerk of van andere projecten aan de kust? Betreft het een kustbreed project? Spoort het project toeristen aan om ook andere badplaatsen te bezoeken? g Is het project belevingsgericht en / of kwalitatief uitgewerkt? (5 punten) Zijn er interactieve elementen, kan men het thema werkelijk zien, voelen? Wordt het project op originele wijze ontsloten? Is het thema voldoende belevingsgericht uitgewerkt? Wordt er in het project voldoende aandacht besteed aan kwaliteitsvolle en duurzame uitwerking? g Wordt er voldoende aandacht besteed aan de communicatieve ontsluiting van het project? (5 punten) Wordt er voldoende aandacht besteed aan de communicatieve ontsluiting van en promotie voor het project (on- en offline)? g Geeft het project voldoende aandacht aan publieksonthaal en begeleiding? (5 punten) Zijn er voldoende openingsuren en tijden? Is er voldoende aandacht voor talen? Wordt er extra duiding gegeven? Is er een brochure? Is het mogelijk om te reserveren? Is er parking? Scoort het project voldoende op bereikbaarheid en toegankelijkheid? Geeft het project voldoende aandacht aan gastvrijheid, dienstverlening en onthaal? g Levert het project een socio-economische bijdrage? (5 punten) Levert het project een bijdrage inzake inkomstencreatie en werkgelegenheid? Stelt het project de socio-economische positie van de kust veilig? 14 Impulsprogramma: thematische oproep 2012

15 3 Procedure 3.1 Hoe een aanvraag indienen? De volgende instanties komen in aanmerking voor betoelaging: g De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 november 2011 tot uiterlijk 1 februari g Een aanvraag is officieel vanaf het ogenblik dat de aanvrager een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, vergezeld van de vereiste bijlagen, heeft bezorgd aan Toerisme Vlaanderen bij het secretariaat voor het impulsprogramma kust. Het aanvraagformulier moet zowel via de post als digitaal ingediend worden. Verdere instructies vind je in het aanvraagformulier en de bijlagen. g Een kopie van het aanvraagformulier, het kosten- en financieringsplan en de relevante stukken uit de bijlagen moeten ter kennisname en advies verstuurd worden naar Westtoer apb. 3.2 Organisatiestructuur In het impulsprogramma kust wordt gewerkt met een dubbele structuur: een prospectie- & regiegroep en een beleidsstuurgroep. Het agentschap Toerisme Vlaanderen en het autonoom provinciebedrijf Westtoer hebben een centrale opdracht in de opvolging van het impulsprogramma. Vertegenwoordigers van beide organisaties doen de prospectie en regie. De prospectie- & regiegroep staat in voor: g het opmaken van de indicatieve lijst voor de planperiode; g het prospecteren van de projecten; g projecten helpen ontwikkelen en begeleiden tot volwaardige en voldragen projecten; g ambtelijk advies verschaffen aan de beleidsstuurgroep over projecten op de indicatieve lijst en over de technische en financiële haalbaarheid (met inbegrip van de haalbaarheid van de cofinanciering) van de projecten op de indicatieve projectenlijst; g begeleiding van de projecten die via het specifiek impulsbudget kust worden gesteund; g rapporteren aan de beleidsstuurgroep over de stand van zaken in de uitvoering van de projecten. De beleidsstuurgroep bestaat uit publieke en private toeristische actoren aan de kust. De samenstelling is als volgt: g kabinet van de minister bevoegd voor toerisme, tevens voorzitter; g administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen; g vertegenwoordiger van het departement internationaal Vlaanderen; g twee vertegenwoordigers van kustgerelateerde beleidsvelden van de Vlaamse gemeenschap (MDK-LNE); g West-Vlaams gedeputeerde voor toerisme; g afgevaardigd bestuurder van Westtoer apb; g vier vertegenwoordigers van de kustgemeenten (aan te duiden door het platform van kustburgemeesters); g een vertegenwoordiger van de Horeca Vlaanderen; g een vertegenwoordiger van Recread; g een vertegenwoordiger van CIB-kust; g een vertegenwoordiger van Unizo; g het secretariaat wordt waargenomen door Toerisme Vlaanderen. Ondersteuning van evenementen i.k.v. de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog 15

16 Volgende taken behoren toe aan de beleidsstuurgroep: g als overlegplatform toezicht houden over de uitvoering van het strategisch beleidsplan voor toerisme aan de kust en op de uitvoering van het impulsprogramma kust; g de indicatieve projectenlijst valideren; g de inhoudelijke sturing en begeleiding van het impulsprogramma kust; g advies verstrekken aan Toerisme Vlaanderen over de projecten die in aanmerking kunnen komen voor steun uit het impulsbudget kust; g rapporteren over de stand van zaken in de uitvoering van het impulsprogramma kust. Het agentschap Toerisme Vlaanderen neemt de taak van het projectsecretariaat en de coördinatie op zich. 3.3 Hoe verloopt de verdere procedure? Aanvrager dient subsidieaanvraag in (1 november februari 2012) TVL bezorgt ontvangstmelding met opvraging ontbrekende stukken (indien van toepassing) (binnen de maand na ontvangst) TVL bezorgt verklaring dat dossier niet ontvankelijk is (binnen de maand na ontvangst) Aanvrager dient, indien van toepassing, ontbrekende stukken in tegen de gestelde deadline Prospectie- & regiegroep inspecteert het project Indien aanvraag voor beoordeling volledig is, maakt prospectie- & regiegroep advies op. Er wordt afgetoetst aan de beoordelingscriteria (zie 2.5.2) Prospectie- & regiegroep weegt alle ingediende projecten met elkaar af en maakt haar advies over aan de beleidsstuurgroep Beleidsstuurgroep adviseert op haar beurt aan TVL welke projecten worden betoelaagd TVL beslist, afhankelijk van de beschikbare kredieten welke projecten worden betoelaagd TVL brengt de aanvragers op de hoogte van goedkeuring/ weigering 16 Impulsprogramma: thematische oproep 2012

17 Ter info: g Niet ontvankelijk betekent dat de aanvraag niet past binnen de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004, de richtlijnen en de bijkomende richtlijnen per impulsprogramma die zijn omschreven in de oproep (handleidingen) voor de kust, de Vlaamse kunststeden - Brussel, de Vlaamse regio s of themaoproep; g Nieuw bij het Impulsprogramma kust is de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van Toerisme Vlaanderen. Voor informatie kan je terecht bij de medewerkers van het secretariaat impulsprogramma kust. 4 Rapportage en uitbetaling 4.1 Rapportage g De aanvang van het project moet gemeld worden aan Toerisme Vlaanderen. Ook de officiële openingsdatum van het project (indien van toepassing) moet doorgegeven worden aan het agentschap. g Tijdens de realisatie en bij het einde moet de begunstigde Toerisme Vlaanderen halfjaarlijks op de hoogte houden van het verdere verloop van het project. Dit gebeurt aan de hand van een model en omvat onder meer een inhoudelijk en financieel verslag, digitaal fotomateriaal en een overzicht van de bezoekersaantallen. Deze rapportagedocumenten worden halfjaarlijks door Toerisme Vlaanderen opgevraagd. g Voor projecten waarbij communicatie- / promotiemateriaal of een andere informatiedrager wordt betoelaagd, dient de begunstigde minstens vijf exemplaren hiervan gratis aan Toerisme Vlaanderen te bezorgen. Toerisme Vlaanderen kan steeds extra gratis exemplaren opvragen. Ondersteuning van evenementen i.k.v. de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog 17

18 g Voor projecten in verband met recreatieve lussen en netwerken: - De begunstigde bezorgt Toerisme Vlaanderen 10 gratis exemplaren van alle kaarten en brochures over deze routestructuren. - De begunstigde overhandigt bij elke latere heruitgave 5 gratis exemplaren aan Toerisme Vlaanderen. - Toerisme Vlaanderen kan steeds extra gratis exemplaren opvragen. - De definitieve trajecten van de lussen of netwerken en alle overige kaartaanduidingen moeten ook digitaal in GIS (in ESRI-shapefiles voor vectoriële bestanden of (geo)tiff-bestanden voor rasterdatasets) aan Toerisme Vlaanderen aangeleverd worden (voor eigen gebruik en voor marketingdoeleinden, in samenspraak met de initiatiefnemer van het project). Voor meer informatie contacteer je het secretariaat van het impulsprogramma kust. - De definitieve bestanden van alle digitale routestructuren moeten ook aan Toerisme Vlaanderen aangeleverd worden. g Vormings- of bijscholingspakketten, digitale applicaties en audiovisuele content moeten aan Toerisme Vlaanderen (digitaal) ter beschikking worden gesteld. 4.2 Uitbetalingsvoorwaarden g De subsidie wordt uitbetaald aan de begunstigde(n), diegene(n) aan wie de subsidie wordt toegekend of aan de rechtsopvolger(s) wanneer deze vóór of in de loop van de uitvoering van het project overneemt van de oorspronkelijke begunstigde(n). Indien de begunstigde de verkregen subsidie wenst ter beschikking te stellen van projectpartners, dient de begunstigde duidelijke samenwerkingsovereenkomsten in te dienen. g Na ontvangst van de ondertekende verbintenis zal er een eenmalig voorschot van 20 % van het toegekende subsidiebedrag aan de begunstigde worden uitbetaald. g De subsidie moet verantwoord worden om tot de uitbetaling ervan te kunnen overgaan. Nadat het voorschot van 20 % volledig verantwoord is, kunnen één of meerdere betalingsaanvragen, vergezeld van de nodige verantwoordingsstukken (facturen, betalingsbewijzen, vorderingsstaten ), ingediend worden voor uitbetaling van het saldo van de subsidie. Voor het indienen van een betalingsaanvraag dient de aanvrager gebruik te maken van de handleiding Instructies voor begunstigden, opgemaakt door Toerisme Vlaanderen. Per aanvraag moeten minimaal 20 % van de subsidiabele kosten verantwoord worden. g Belangrijk: facturen komen enkel in aanmerking voor betoelaging als ze dateren van na de aanvraagdatum (uitzondering: kosten voor een toegankelijkheidsdoorlichting door een erkend adviesbureau mits officiële aanmelding van het project op voorhand), op naam van de aanvrager staan en vergezeld worden van de betalingsbewijzen. Toerisme Vlaanderen kan ter plaatse of op bepaalde stukken controle uitoefenen op de toepassing van de bepalingen van het besluit, met inbegrip van het onderzoek van de aanvragen en de aanwending van de financiële steun. g Het insturen van een ondertekende verbintenis en zekerheidsstelling (indien van toepassing), het naleven van de toegankelijkheidsnormen en van de principes van duurzame ontwikkeling zijn verplichte voorwaarden tot uitbetaling van de subsidie. g De laatste schijf van het subsidiebedrag (20 %) wordt pas uitbetaald na de controle op de naleving van de toegankelijkheidsnormen (eindcontrole) en van de voorwaarden die werden gesteld in de ondertekende verbintenis. g Terugvordering: wanneer de aanvrager of het project niet langer voldoet aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004, de richtlijnen en de bijkomende richtlijnen per impulsprogramma (omschreven in de oproep (handleidingen) voor de kust, de Vlaamse kunststeden/brussel, de Vlaamse regio s of themaoproep) kan Toerisme Vlaanderen de goedkeuring van het toeristisch-recreatief project intrekken of schorsen, de financiële steun schorsen of stopzetten en zo nodig de toegekende en uitbetaalde financiële steun geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 18 Impulsprogramma: thematische oproep 2012

19 5 Toegankelijkheid Toerisme Vlaanderen streeft naar een comfortabele toegankelijkheid van alle projecten. Toegankelijkheid gaat echter verder dan aanpassingen aan het sanitair, de parking en toegang. Er bestaan bijvoorbeeld ook toegankelijkheidsnormen voor de inrichting van een bezoekerscentrum, het opmaken en plaatsen van infoborden en kiosken. Het toegankelijkheidsaspect vormt een belangrijk aspect bij het adviseren van projecten. Lees daarom de infobundel. Zoals in die infobundel wordt weergegeven, is een toegankelijkheidsdoorlichting verplicht voor: g alle nieuwbouwprojecten; g structurele verbouwingen en (her)inrichtingen van infokantoren, bezoekerscentra en andere bouwwerken (bijvoorbeeld uitkijktorens); g infrastructuurwerken en aanleg van de buitenomgeving (bijvoorbeeld startpunten fiets- en wandelpaden, groendomeinen, aanlegsteigers, jachthavens, ). Neem indien nodig contact op met het secretariaat voor het impulsprogramma kust voor advies over de noodzaak van een toegankelijkheidsdoorlichting voor een project en voor advies over de implementatie van de voorgestelde aanpassingswerken. De websites die door Toerisme Vlaanderen worden betoelaagd, moeten het label AnySurfer behalen. Voor evenementen moet er een toegankelijkheidsplan worden opgemaakt dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan Toerisme Vlaanderen. 6 Duurzaamheid Naast toegankelijkheid vormt ook duurzaamheid een belangrijk aspect en streefdoel. Toerisme Vlaanderen geeft een aantal tips en stelt maatregelen voor die helpen effectief en duurzaam om te gaan met sociale, economische en ecologische uitdagingen die projecten met zich meebrengen. Dit kan je nalezen in de infobundel en de handleiding voor een duurzame organisatie van evenementen. 7 Begeleiding en opvolging Westtoer apb en Toerisme Vlaanderen geven indien gewenst advies bij de voorbereiding van uw dossier. Voor projecten onder maatregel 1 Investeringen kunt u terecht bij: Westtoer apb Koning Albert I Laan Brugge T E E Voor projecten onder maatregel 2 Sectorondersteuning en maatregel 3 Imagoversterkende evenementen en marketing kan u terecht bij: Toerisme Vlaanderen secretariaat impulsprogramma voor de kust - gebouw DAB Vloot Sir Winston Churchillkaai Oostende T E Ondersteuning van evenementen i.k.v. de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog 19

20 Een project kent verschillende fasen. Tussen idee, concrete uitwerking en evaluatie lopen vaak verschillende jaren. Tijdens elk van deze fasen willen Toerisme Vlaanderen en de prospectie- & regiegroep hun expertise ter beschikking stellen zodat dit kan resulteren in kwaliteitsvolle en gedragen toeristisch-recreatieve projecten. Zowel voor het opstarten van een aanvraagdossier als tijdens en na de realisatieperiode van een project geeft Toerisme Vlaanderen inhoudelijke feedback en advies op basis van opgebouwde kennis, expertise en ervaring. 8 Contact Toerisme Vlaanderen secretariaat impulsprogramma kust - gebouw DAB Vloot Sir Winston Churchillkaai Oostende Voor alle vragen in verband met het impulsprogramma kust neem je contact op met het secretariaat: T E Volgende informatie is online beschikbaar of kan je bij ons opvragen: g de handleiding voor een duurzame organisatie van evenementen; g de richtlijnen i.v.m. routestructuren; g de lijst / kaart van de door Toerisme Vlaanderen geselecteerde gebieden voor de uitbouw van wandelnetwerken o.b.v. knooppuntenbewegwijzering; g de brochure Instructies voor begunstigden ; g het logo van Toerisme Vlaanderen, de kust en de Vlaamse overheid; g een vlag van Toerisme Vlaanderen en van de kust; g de te volgen procedure voor het instellen van een beroep. Copyrights beeldmateriaal: Toerime Vlaanderen en Westtoer g het subsidieaanvraagformulier; g het kosten- en financieringsplan; g de modelverklaring inzake de-minimissteun; g de infobundel en infofiches i.v.m. toegankelijkheid; g de infobundel i.v.m. duurzaamheid; 20 Impulsprogramma: thematische oproep 2012

21 Ondersteuning van evenementen i.k.v. de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog 21

22

Impulsprogramma Vlaamse Kust. Ondersteuning van toeristische projecten. Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg!

Impulsprogramma Vlaamse Kust. Ondersteuning van toeristische projecten. Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Impulsprogramma Vlaamse Kust Ondersteuning van toeristische projecten Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2013 Impulsprogramma Vlaamse Kust 1 Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

Impulsprogramma Kunststeden - Brussel

Impulsprogramma Kunststeden - Brussel Impulsprogramma Kunststeden - Brussel Ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten in de Vlaamse kunststeden Brussel Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2012

Nadere informatie

Impulsprogramma s voor betoelaging van toeristische projecten in Vlaanderen en Brussel

Impulsprogramma s voor betoelaging van toeristische projecten in Vlaanderen en Brussel Impulsprogramma s voor betoelaging van toeristische projecten in Vlaanderen en Brussel Instructies voor begunstigden 2014 TOERISMEVLAANDEREN 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 A. Voorwaarden voor betoelaging

Nadere informatie

Toeristisch Impulsprogramma Kust. Instructies voor begunstigden

Toeristisch Impulsprogramma Kust. Instructies voor begunstigden Toeristisch Impulsprogramma Kust Instructies voor begunstigden Brochure 2013 1 Inhoud INLEIDING... 2 A. VOORWAARDEN VOOR BETOELAGING EN UITBETALING... 3 A.1 VOORDELIGSTE VOORWAARDEN MEDEDINGING WET OP

Nadere informatie

Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies (investeringssubsidies en projectsubsidies) voor het jaar 2013

Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies (investeringssubsidies en projectsubsidies) voor het jaar 2013 Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies (investeringssubsidies en projectsubsidies) voor het jaar 2013 DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE

Nadere informatie

Strategisch Actieplan Limburg² Betoelaging van toeristische projecten

Strategisch Actieplan Limburg² Betoelaging van toeristische projecten Strategisch Actieplan Limburg² Betoelaging van toeristische projecten Instructies voor begunstigden 2014 TOERISMEVLAANDEREN 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 A. Voorwaarden voor betoelaging en uitbetaling...

Nadere informatie

Impulsprogramma: thematische oproep 2014. Ondersteuning van evenementen rond de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog.

Impulsprogramma: thematische oproep 2014. Ondersteuning van evenementen rond de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog. Impulsprogramma: thematische oproep 2014 Ondersteuning van evenementen rond de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2014 Ondersteuning

Nadere informatie

Impulsprogramma Vlaamse Kust. Ondersteuning van toeristische projecten. Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg!

Impulsprogramma Vlaamse Kust. Ondersteuning van toeristische projecten. Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Impulsprogramma Vlaamse Kust Ondersteuning van toeristische projecten Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2014 Impulsprogramma Vlaamse Kust 1 Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.10.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 65461 VLAAMSE OVERHEID Internationaal Vlaanderen [2011/205395] 14 OKTOBER 2011. Richtlijn van Toerisme Vlaanderen op basis van de bepalingen van het

Nadere informatie

Impulsprogramma Vlaamse Regio s

Impulsprogramma Vlaamse Regio s Impulsprogramma Vlaamse Regio s Ondersteuning van toeristische projecten Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2013 Impulsprogramma Vlaamse Regio s 1 Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

Impulsprogramma: Thematische oproep 2012 Wielererfgoed & De Ronde 100

Impulsprogramma: Thematische oproep 2012 Wielererfgoed & De Ronde 100 Impulsprogramma: Thematische oproep 2012 Wielererfgoed & De Ronde 100 Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2012 Impulsprogramma: Thematische oproep 2012 - Wielererfgoed

Nadere informatie

Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden - Brussel. Ondersteuning van toeristische projecten. Handleiding 2014

Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden - Brussel. Ondersteuning van toeristische projecten. Handleiding 2014 Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden - Brussel Ondersteuning van toeristische projecten Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2014 Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden

Nadere informatie

Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen

Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2014-2015 Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen 1

Nadere informatie

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria:

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria: Subsidiereglement 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen 1. Beleid 1.1 Beleidslijnen 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen en de regiowerking Kempen bieden graag ondersteuning bij het uitwerken en ontwikkelen

Nadere informatie

Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden - Brussel. Ondersteuning van toeristische projecten. Handleiding 2013

Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden - Brussel. Ondersteuning van toeristische projecten. Handleiding 2013 Impulsprogramma Vlaamse Kunststeden - Brussel Ondersteuning van toeristische projecten Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2013 Impulsprogramma Vlaamse kunststeden

Nadere informatie

Impulsprogramma Vlaamse Regio s

Impulsprogramma Vlaamse Regio s Impulsprogramma Vlaamse Regio s Ondersteuning van toeristische projecten Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2014 Impulsprogramma Vlaamse Regio s 1 Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

INFOFICHE: TOEGANKELIJKHEID

INFOFICHE: TOEGANKELIJKHEID INFOFICHE: TOEGANKELIJKHEID 1. Comfortabele toegankelijkheid voor iedereen Toerisme Vlaanderen streeft naar een comfortabele toegankelijkheid van alle toeristisch-recreatieve projecten en evenementen.

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de sociaalculturele

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Thematische impulsprogramma s Iedereen verdient vakantie

Thematische impulsprogramma s Iedereen verdient vakantie Thematische impulsprogramma s Iedereen verdient vakantie Handleiding 2017 INHOUDSTAFEL INLEIDING...3 1 Beleidskeuzes 2017...3 1.1 Doelstellingen en mogelijke projecten 3 1.1.1 Het inzetten op vernieuwende

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

~y -~ Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. NOTA AAN DE VLAAMSE

~y -~ Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. NOTA AAN DE VLAAMSE VERTROUWELIJK EN PERSOONLIJK VR 2010 2602 DOC.0130 ~y -~ Vlaamse Regering De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Impulsprogramma: thematische oproep Fiets- en wandelnetwerken. Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst je de weg!

Impulsprogramma: thematische oproep Fiets- en wandelnetwerken. Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst je de weg! Impulsprogramma: thematische oproep 2015 Fiets- en wandelnetwerken Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst je de weg! INHOUDSTAFEL INLEIDING...3 1 Beleidskeuzes 2015...3 1.1 Doelstellingen

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 juni 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000, artikel

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van. internationale G-sportevenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van. internationale G-sportevenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van internationale G-sportevenementen Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Impulsprogramma voor de Vlaamse Regio s

Impulsprogramma voor de Vlaamse Regio s Impulsprogramma voor de Vlaamse Regio s Eerste forum over de Vlaamse Regio s Els Lowyck 5 juni 2012 TRP een sterke traditie Een terugblik: 2000-2011 630 betoelaagde projecten Goed voor bijna 95 miljoen

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie -

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie - Reglement ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio - Projectsubsidie - HERDENKING 100 JAAR GROOTE OORLOG 2014 2019 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Reglement Projectsubsidie

Reglement Projectsubsidie Reglement Projectsubsidie Klimaatsubsidie provincie Antwerpen Goedgekeurd door de provincieraad op 28 april 2016 Artikel 1. - Doelgroep De deputatie verleent subsidies aan: Steden en gemeenten in de provincie

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

INFOFICHE: TOEGANKELIJKHEID

INFOFICHE: TOEGANKELIJKHEID INFOFICHE: TOEGANKELIJKHEID 1. Comfortabele toegankelijkheid voor iedereen Toerisme Vlaanderen streeft naar een comfortabele toegankelijkheid van alle toeristische projecten. Dit is dan ook een belangrijk

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 56301 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID Toerisme Vlaanderen [C 2007/36904]

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN

SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN REGLEMENT REGLEMENT SPORTPROJECTTOELAGEN Artikel 1 doel Binnen de voorziene kredieten vastgelegd in de districtsbegroting ondersteunt het district Ekeren sportevenementen waarmee

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN. AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project

HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN. AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project Pagina 1 van 10 HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project.. Uiterlijk vóór 1 maart of vóór 1 september van het betrokken

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Vlaamse regering. Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen.

Vlaamse regering. Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. Vlaamse regering Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs

Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen innovatieve projecten in het kader van het onderwijsflankerend

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie Reglement impulssubsidie innovatieve projecten in de sociale economie Goedgekeurd door de provincieraad op 24 november 2016 Artikel 1. Doelgroep Via het reglement Impulssubsidies innovatieve projecten

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

VR DOC.0330/2

VR DOC.0330/2 VR 2017 3103 DOC.0330/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen

Nadere informatie

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Inleiding In 2015 bestaat Wilrijk 1250 jaar. Het district wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Via allerlei grote en kleinere evenementen zal dit feestjaar

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2014 20e jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 23 Nr. 24 Nr. 25 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van

Nadere informatie

Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs

Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs Artikel 1: Doel Binnen de perken van de kredieten, voorzien in de stadsbegroting, kan er financiële ondersteuning gegeven worden aan Genkse sportverenigingen

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

ONTWERP VAN PROJECTOPROEP VOOR DE SUBSIDIËRING VAN ZWEMBADEN

ONTWERP VAN PROJECTOPROEP VOOR DE SUBSIDIËRING VAN ZWEMBADEN ONTWERP VAN PROJECTOPROEP VOOR DE SUBSIDIËRING VAN ZWEMBADEN Voor meer informatie kan u steeds terecht bij: Vlaamse overheid Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media i.s.m. het Bloso Arenbergstraat 9

Nadere informatie

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers - e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers Bijlage 5 Controlerichtlijnen van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van. laagdrempelige G-sportevenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van. laagdrempelige G-sportevenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van laagdrempelige G-sportevenementen Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2009 Bekendgemaakt op 18 december 2008 en 1 oktober 2009 Artikel 1: Voorwerp Dit reglement kadert

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn.

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn. Jeugd Evenementen Subsidie reglement Merksem (JES Merksem) Het district Merksem wil jeugdverenigingen en jongeren financieel ondersteunen bij het organiseren van evenementen en fuiven. Doel van de toelage

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding.

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding. Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen I. Algemeen Artikel 1 Wat is

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van Ekerse projecten

Reglement voor ondersteuning van Ekerse projecten 20131202_reglement_toelagen_versie_10.pdf District Ekeren Reglement voor ondersteuning van Ekerse projecten Artikel 1 Binnen de voorziene kredieten vastgelegd in de districtsbegroting ondersteunt het district

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn

Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie