Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant"

Transcriptie

1 Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 23 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse gewest. Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 20 april 2004 en 4 mei blz. 91 Nr. 24 Goedkeuring nieuwe reglementen sociaal-cultureel werk: goedkeuring. Besluit van de provincieraad van 20 april blz. 95 Nr. 25 Goedkeuring reglement projectsubsudies streekgericht bibliotheekbeleid/dienst cultuur: goedkeuring. Besluit van de provincieraad van 20 april blz. 107 Maandelijks (behalve in juli) Afgiftekantoor Leuven X

2 Nr. 26 Wijzigingen in het statuut van het statutair niet-onderwijzend provinciepersoneel en in het reglement van het contractueel niet-onderwijzend provinciepersoneel. Besluit van de provincieraad van 4 mei blz. 112 Een jaarabonnement op het Bestuursmemoriaal ontvangt u door storting van 62 euro op de rekening nr van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven met vermelding op de strook van BM art Een los exemplaar kan verkregen worden tegen de prijs van 6,20 euro. Een elektronische versie van het bestuursmemoriaal wordt verspreid via de website van de provincie, nl. Verantwoordelijke uitgever: Marc COLLIER, provinciegriffier, Provincieplein 1, 3010 Leuven Bestuursmemoriaal nr mei 2004

3 Nr. 23 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse gewest. (Algemeen secretariaat GR/ ) PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 20 april 2004 Voorstel nr. VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN Provinciale proeftuin voor kleinfruit: vernieuwing ramen en deuren: goedkeuring bijzonder bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; ramingsstaat ten bedrage van ,30 euro (btw inbegrepen) Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (P.I.V.O.) te Asse (Zellik): omgevingsaanleg rond het administratief hoofdgebouw: goedkeuring bijzonder bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; raming van de uitgaven voor een bedrag van ,78 euro (btw inbegrepen) Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (P.I.V.O.) te Asse (Zellik): levering en plaatsing van een telescopische tribune in het administratief hoofdgebouw: goedkeuring bijzonder bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; raming van de uitgaven voor een bedrag van euro (btw inbegrepen) Goedkeuring nieuwe reglementen sociaal-cultureel werk: goedkeuring Goedkeuring reglement projectsubsidies streekgericht bibliotheekbeleid/dienst cultuur: goedkeuring Exploitatie-vzw Muzeum Felix De Boeck te Drogenbos: aanstelling nieuwe provinciale vertegenwoordigers en voordragen nieuwe leden raad van bestuur: goedkeuring Toetreding vzw Museum Parkabdij. Museum voor Religieuze Kunst en Cultuur - Vlaanderen: goedkeuring. 91

4 8. 43 Overeenkomsten tussen de provincie Vlaams-Brabant en de NV Aquafin tot de opmaak van meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de inplanting RWZI's van bovenlokaal belang: goedkeuring Provinciaal functioneel en recreatief fietsroutenetwerk: wijzigingen 2004: goedkeuring Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw: inrichting 1ste verdieping en zolder hoofdgebouw: goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; raming van de uitgaven voor een bedrag van ,24 euro (btw inbegrepen). Deze overzichtslijst van raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. Leuven, 3 mei

5 PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 4 mei 2004 Voorstel nr. VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN Provinciedomein Halve Maan Diest. Dossier nr. IST-GEB-DIHM-AR-11, uitbreiding van de verdiepingsvloer van het ecocentrum en plaatsing van een lift: goedkeuring meerwerken voor een bedrag van ,64 euro (btw inbegrepen) Provinciedomein Halve Maan Diest. - Loodsen - Vervanging stookolieverwarming door verwarming op aardgas: goedkeuring van het bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; ramingsstaat ten bedrage van ,63 euro (btw inbegrepen) Het opstarten van een aanbestedingsprocedure voor het leveren van standaard onderhoud voor de bestaande SAP-licenties en het leveren van eventuele bijkomende SAP-licenties en -producten voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; kosten geraamd op euro (inclusief btw) per jaar Het opstarten van een aanbestedingsprocedure voor het leveren van servers en aanverwante diensten voor het provinciebestuur Vlaams- Brabant: raamovereenkomst voor maximaal 2 jaar: goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; kosten geraamd op euro (inclusief btw) per jaar Provincieweg Leuven-Aarschot: verbeteringswerken tussen de meetpunten en 7.560, in de doortocht Wilsele. Gunning bij een bijkomende opdracht aan de ontwerper, de NV Belgroma, voor de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake grondverzet: goedkeuring Wijzigingen in het statuut van het niet-onderwijzend provinciepersoneel en in het reglement van het contractueel niet-onderwijzend provinciepersoneel: goedkeuring. 93

6 7. 54 Terugbetaling door Haviland van de door de provincie teruggevorderde intrestsubsidies 'industrievestiging' - dading: goedkeuring Periodieke reiniging van de ruiten, ramen en koepels in het provinciehuis: goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; totale uitgave voor 3 jaar geraamd op euro (btw niet inbegrepen). Deze overzichtslijst van raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. Leuven, 11 mei

7 Nr. 24 Goedkeuring nieuwe reglementen sociaal-cultureel werk: goedkeuring. Besluit van de provincieraad van 20 april (Directie cultuur en onderwijs) PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant d.d. 18 februari 1997 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; Gelet op het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 4 april 2003; Gelet op de beleidsnota cultuur waarin in verband met sociaal-cultureel werk gesteld wordt dat moet gestreefd worden naar een meer kwalitatieve beoordeling van de dossiers; Gelet op het advies van de provinciale cultuurraad; Gelet op het advies van de raadscommissie jeugd en cultuur; Overwegende dat het nuttig is een uiterste termijn op te leggen voor het indienen van de stukken die de aanwending van de subsidie moeten verantwoorden; dat bij het overschrijden van de opgelegde termijn een normale administratieve verwerking van de subsidiedossiers in het gedrang komt; dat om die reden in de mogelijkheid moet voorzien worden het overschrijden van deze termijn te sanctioneren; Gelet op de artikelen 65 en 85 van de provinciewet; Gelet op het artikel 117 van de provinciewet; Op voorstel van de bestendige deputatie; BESLUIT : Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten en in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement kan de bestendige deputatie een subsidie toekennen aan sociaal-culturele verenigingen die actief zijn in Vlaams-Brabant, voor het organiseren van sociaal-cultureel werk. 95

8 Art. 2. De vereniging moet opgericht zijn op particulier initiatief, in de vorm van een vzw. De zetel van deze vzw is gelegen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Indien de zetel van de vzw niet in Vlaams- Brabant of Brussel is gelegen, dan kan een vereniging een subsidiedossier indienen als interne structuur van een door de Vlaamse regering gesubsidieerde landelijke vereniging voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Art. 3. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder : 1. sociaal-cultureel volwassenenwerk : omvat activiteiten die de ontplooiing van volwassenen en hun maatschappelijke participatie wil bevorderen. Personen nemen er vrijwillig deel aan, los van enig schoolverband en los van elke vorm van beroepsopleiding. Er zijn 4 functies te onderscheiden in het sociaal-cultureel volwassenenwerk : 1.1 de gemeenschapsvormende functie; 1.2 de culturele functie; 1.3 de maatschappelijke activeringsfunctie; 1.4 de educatieve functie; 2. beleidsplan : een document waarin de organisatie haar toekomstig beleid duidelijk maakt voor zichzelf, voor de overheid en voor de buitenwereld. Het omvat de missie van de organisatie, de omgevingsanalyse, datgene wat ze op het ogenblik van de opmaak van het beleidsplan doet, datgene wat ze in de volgende beleidsperiode wil bereiken, alsook de wijze waarop ze dit wil realiseren, en welke middelen ze hiervoor zal besteden; 3. vereniging : het via afdelingen, op vrijwillige basis georganiseerd, samenkomen en samenwerken van personen onder leiding van een gekozen bestuur om sociaal-cultureel volwassenenwerk uit te bouwen zoals hierboven omschreven; 4. afdeling : een duurzame zelforganisatie van vrijwilligers die verantwoordelijkheid opneemt voor de bestuurlijke en inhoudelijke werking en hierin professioneel ondersteund kan worden door de vereniging. Afdelingen kunnen territoriaal omschreven zijn, of werken rond een bepaald thema; 5. actief in de provincie Vlaams-Brabant: de werking van de vereniging overstijgt het louter lokale. De werking van de vereniging is voldoende gespreid over de provincie, maar hoeft niet noodzakelijk het volledige grondgebied te dekken. Art. 4. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de vereniging het sociaal-cultureel volwassenenwerk organiseren in 12 of meer lokale afdelingen. De werking van de vereniging moet over de 2 arrondissementen gespreid zijn. Dit betekent dat van deze 12 afdelingen minimaal 3 afdelingen gelegen zijn in één van de 2 arrondissementen. De vereniging moet de activiteiten gedurende minstens één jaar voor de indiening van de aanvraag tot subsidie georganiseerd hebben. De vereniging moet een beleidsplan indienen specifiek voor haar werking in de provincie Vlaams-Brabant. Dit beleidsplan kan beknopt zijn (een 5-tal blz.) als het geschreven wordt als een annex aan het beleidsplan van de landelijke organisatie. Indien het beleidsplan niet aansluit bij een landelijk beleidsplan, dan moet dit beleidsplan uitgebreid worden zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. In dit provinciaal beleidsplan worden volgende elementen beschreven : 96

9 4.1 werking : de wijze waarop het sociaal-cultureel werk in de provincie wordt georganiseerd; 4.2 ondersteuning : de wijze waarop de vrijwilligers in de afdelingen worden ondersteund. Dit kan zijn d.m.v. aanbieden van materialen i.v.m. het programma en regionale thema's, kadervorming, afdelingsbegeleiding op inhoudelijk en bestuurlijk vlak, of door om het even welke andere ondersteuning; 4.3 participatie : de wijze waarop de vrijwilligers in het beleid van de regionale/provinciale structuur hun inbreng hebben; 4.4 informatiedoorstroming : de wijze waarop de communicatie tussen regionaal/provinciaal secretariaat en de afdelingen verloopt; 4.5 streekgerichtheid : welke extra accenten binnen de provincie worden gelegd (d.m.v. provinciale, resp. streekgerichte thema's). Dit beleidsplan moet ook aangeven wat de provinciale meerwaarde is van deze vereniging. Dit kan aan de hand van volgende elementen : 4.6 regionale uitstraling; 4.7 innovatie (op het vlak van thema's, methodieken en/of doelgroepen); 4.8 samenwerking (binnen de organisatie; met externe actoren, zowel sociaalcultureel, binnen de ruimere culturele sector als buiten de culturele sector). De beleidsplannen zullen beoordeeld worden door een door de bestendige deputatie aangestelde deskundige beoordelingscommissie. Een beleidsplan loopt over een beleidsperiode van 4 jaar. Jaarlijks levert de vereniging een evaluatierapport af met een inhoudelijke evaluatie van de werking en financiële afrekening met bewijsstukken. Art. 5. Art.6. Art. 7. De subsidiëring bestaat uit een basistoelage, een werkingstoelage en een personeelstoelage. De provincie garandeert een uitbetaling van minimaal 75% van het maximum te ontvangen subsidiebedrag op basis van het reglement. De basistoelage bedraagt maximaal 250 euro voor een vereniging met minimaal 12 en maximaal 19 afdelingen, maximaal 1000 euro voor een vereniging met 20 tot 39 afdelingen, maximaal 2000 euro voor een vereniging met 40 tot 79 afdelingen en maximaal 3000 euro voor een vereniging met 80 of meer afdelingen. 30% van het beschikbare budget wordt gebruikt voor de verdeling van de basistoelage. De werkingstoelage wordt berekend aan de hand van de beoordeling van het beleidsplan. Elke vereniging wordt beoordeeld aan de hand van de eerste 5 elementen vernoemd in art. 4. Deze worden gewogen door de adviescommissie op een schaal van 1 tot honderd. Voor het aspect 'provinciale meerwaarde' kunnen extra punten verworven worden, te verdelen op een schaal van 10 punten. De beoordeling van het beleidsplan wordt gerelateerd aan het aantal afdelingen en vermenigvuldigd met een factor 1,5 voor een vereniging met 20 tot 39 afdelingen, factor 2 voor een vereniging met 40 tot 79 afdelingen, en een factor 3 voor een vereniging met 80 of meer afdelingen. 97

10 30% van het beschikbare budget wordt gebruikt voor de verdeling van de werkingstoelage. 10% van het beschikbare budget wordt gebruikt voor de valorisatie van het aspect 'provinciale meerwaarde'. Art. 8. Er wordt geen personeelssubsidie toegekend aan verenigingen met minder dan 20 afdelingen. Er wordt een halftijds personeelsequivalent gesubsidieerd per schijf van 20 afdelingen, met een maximum subsidiëring van 2 personeelsequivalenten. De personeelssubsidie bedraagt maximaal euro voor een voltijds educatief personeelsequivalent en maximaal 5000 euro voor een halftijds personeelsequivalent. De subsidiabele personeelsequivalenten moeten werkzaam zijn in Vlaams-Brabant, in het kader van het beleidsplan voor de provinciale werking. De personeelssubsidie kan aangewend worden voor medewerkers in een gewoon werknemersstatuut alsook voor de honorering van nevenambtelijke medewerkers. Dat op hen een beroep werd gedaan moet bij de afrekening blijken uit de loonlijsten van het sociaal secretariaat, uit RSZ-staten, uit DIMONA-aangiften of uit facturen die door derden worden opgemaakt voor deze prestaties. 30% van het beschikbare budget wordt gebruikt voor de verdeling van de personeelssubsidie. Art. 9. Wie voor toekenning van een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet een verzoek op de daartoe bestemde formulieren indienen bij het provinciebestuur van Vlaams- Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Volgende informatie wordt bijgevoegd : 9.1 contactgegevens van het regionaal/provinciaal secretariaat; 9.2 een lijst van de afdelingen, met naam en adres van de voorzitters en secretarissen; 9.3 een lijst van de educatieve medewerkers die in aanmerking komen voor de gesubsidieerde personeelsequivalenten. Deze lijst dient vergezeld te worden van een verklaring op eer van de aanvrager dat de desbetreffende personeelsequivalenten voor geen enkele andere subsidiëring in rekening gebracht worden; 9.4 bij een eerste aanvraag : een exemplaar van de meest recente statuten met een lijst van beheerders, of een attest van de landelijk erkende vereniging waaruit blijkt dat de regionale of provinciale vereniging een deel uitmaakt van de landelijke vereniging; 9.5 het provinciaal beleidsplan, zoals vermeld in art. 4, en ter informatie het beleidsplan zoals dit werd bezorgd aan de Vlaamse overheid. Op straffe van verval moet deze aanvraag gebeuren uiterlijk op 30 november van het jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. De aanvraag wordt uiterlijk op deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs), of afgegeven tegen ontvangstbewijs. Deze subsidieaanvraag gebeurt eenmaal per 4 jaar. De aanvrager bezorgt de provincie het volledige dossier in 4 exemplaren. Tevens bezorgt de aanvrager een elektronische versie van het dossier. De subsidie moet worden aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend. 98

11 Het evaluatierapport (inhoudelijke evaluatie en financiële afrekening) moet uiterlijk op 31 augustus volgend op het jaar van de toekenning van de subsidie worden toegezonden aan bovenstaand adres. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. De subsidie wordt aan de hand van het ingediende dossier vastgelegd voor een periode van 4 jaar. Het beleidsplan moet dus slechts 1 maal per 4 jaar worden voorgelegd. Het evaluatierapport (inhoudelijk verslag en financiële afrekening) moet jaarlijks uiterlijk op 31 augustus worden voorgelegd. In afwijking hiervan bestrijkt het eerste beleidsplan slechts een periode van 1 jaar. Dit betekent concreet dat het beleidsplan dat moet worden ingediend uiterlijk op 30 november 2004, de werking in 2005 beschrijft. Uiterlijk op 30 november 2005 wordt dan een beleidsplan voor de volgende 4 jaar ingediend. Voor subsidies die het bedrag van euro niet overschrijden wordt de begunstigde vrijgesteld van de in artikel 5 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde verplichtingen tot het indienen van een verslag betreffende het beheer en de financiële toestand, de balans en rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. Voor subsidies van meer dan euro, is de begunstigde, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om: - de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; - elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren; - een verslag betreffende het beheer en de financiële toestand, de balans en rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar in te dienen. Deze bewijsstukken moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend. De bestendige deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. In de volgende gevallen : - één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd; - onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; - de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet gerespecteerd; kan de bestendige deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen : - de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; - de uitbetaling van al toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies wordt stopgezet; - de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode. 99

12 Art. 16. Als overgangsmaatregel worden de subsidies voor het werkingsjaar 2004 (begroting 2004) nog toegekend op basis van de oude reglementen van 19 november 1996 tot subsidiëring van regionale verenigingen voor volksontwikkelingswerk in Vlaams- Brabant. Deze subsidies worden verder afgehandeld onder de voorwaarden vermeld in dit voornoemde reglement. Art. 17. Dit reglement vervangt het reglement van 19 november 1996 tot subsidiëring van regionale verenigingen voor volksontwikkelingswerk. Leuven, 20 april 2004 Van raadswege, De wd. provinciegriffier, (g)betty HOORNAERT De voorzitter, (g)vic LAUREYS Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. Leuven, 29 april

13 PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN VORMINGSINSTELLINGEN EN ORGANISATIES VOOR SOCIAAL- CULTUREEL WERK, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS- BRABANT DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant d.d. 18 februari 1997 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; Gelet op het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 4 april 2003; Gelet op de beleidsnota cultuur waarin in verband met sociaal-cultureel werk gesteld wordt dat moet gestreefd worden naar een meer kwalitatieve beoordeling van de dossiers; Gelet op het advies van de provinciale cultuurraad; Gelet op het advies van de raadscommissie jeugd en cultuur; Overwegende dat het nuttig is een uiterste termijn op te leggen voor het indienen van de stukken die de aanwending van de subsidie moeten verantwoorden; dat bij het overschrijden van de opgelegde termijn een normale administratieve verwerking van de subsidiedossiers in het gedrang komt; dat om die reden in de mogelijkheid moet voorzien worden het overschrijden van deze termijn te sanctioneren; Gelet op de artikelen 65 en 85 van de provinciewet; Gelet op het artikel 117 van de provinciewet; Op voorstel van de bestendige deputatie, BESLUIT : Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten en in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement kan de bestendige deputatie een subsidie toekennen aan vormingsinstellingen en organisaties voor sociaal-cultureel werk actief in Vlaams-Brabant, voor het organiseren van sociaal-cultureel volwassenenwerk. Art. 2 De vormingsinstellingen en organisaties voor sociaal-cultureel werk moeten opgericht zijn op particulier initiatief, in de vorm van een vzw. De zetel van deze vzw is gelegen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 101

14 Indien de zetel van de vzw niet in Vlaams-Brabant of Brussel is gelegen, dan kan een instelling of organisatie een subsidiedossier indienen als interne structuur van een door de Vlaamse regering gesubsidieerde landelijke instelling/organisatie voor sociaalcultureel volwassenenwerk. De regionale volkshogescholen zijn uitgesloten van subsidie op basis van dit reglement. Art. 3. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder : 1. sociaal-cultureel volwassenenwerk : omvat activiteiten die de ontplooiing van volwassenen en hun maatschappelijke participatie wil bevorderen. Personen nemen er vrijwillig deel aan, los van enig schoolverband en los van elke vorm van beroepsopleiding. Er zijn 4 functies te onderscheiden in het sociaal-cultureel volwassenenwerk : 1.1 de gemeenschapsvormende functie; 1.2 de culturele functie; 1.3 de maatschappelijke activeringsfunctie; 1.4 de educatieve functie 2. beleidsplan : een document waarin de organisatie haar toekomstig beleid duidelijk maakt voor zichzelf, voor de overheid en voor de buitenwereld. Het omvat de missie van de organisatie, de omgevingsanalyse, datgene wat ze op het ogenblik van de opmaak van het beleidsplan doet, datgene wat ze in de volgende beleidsperiode wil bereiken, alsook de wijze waarop ze dit wil realiseren, en welke middelen ze hiervoor zal besteden;. 3. vormingsinstelling : een instelling die een vormingsaanbod organiseert met betrekking tot een welbepaald thema of cluster van nauw verwante thema's. De vormingsinstelling doet aan sociaal-cultureel volwassenenwerk zoals hierboven omschreven. Alle functies van het sociaal-cultureel volwassenwerk worden uitgeoefend, de nadruk ligt op de educatieve functie. De vormingsinstelling kan zich ook richten op een bijzondere doelgroep; 4. organisatie voor sociaal-cultureel werk : de organisatie is regionaal of provinciaal gestructureerd en is gespecialiseerd in een thema of cluster van thema's. Ze organiseert activiteiten op het vlak van sensibilisatie, educatie en sociale actie met het oog op maatschappelijke verandering. Deze organisaties hebben een educatieve en een maatschappelijke activeringsfunctie; 5. actief in de provincie Vlaams-Brabant : de werking van de vorminginstelling of organisatie overstijgt het louter lokale. De werking van de vormingsinstelling of organisatie is voldoende gespreid over de provincie, maar hoeft niet noodzakelijk het volledige grondgebied te dekken; 6. regionale volkshogeschool : een organisatie die tot doel heeft het organiseren, structureren en coördineren van niet-formele educatie in een afgebakende regio; 7. thema : een onderwerp waarop de werking van een organisatie zich richt en dat duidelijk afgebakend is; 8. educatieve uren : uren waarin de educatieve functie van de organisatie in groep wordt gerealiseerd. Dit kan zijn voor het ruime publiek, of voor sociale, educatieve of culturele organisaties, zolang het zich niet bevindt in de sfeer van beroepsopleiding en -vervolmaking. 102

15 Art. 4. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de vormingsinstelling of de regionale organisatie ofwel het sociaal-cultureel volwassenenwerk organiseren gedurende minstens 150 educatieve uren, gespreid over de 2 arrondissementen van de provincie, waarbij minstens één derde van de educatieve uren georganiseerd zijn in één van de 2 arrondissementen; ofwel minstens 150 uur publieksactiviteiten organiseren op het vlak van sensibilisatie, educatie en sociale actie. De vormingsinstelling of organisatie moet de activiteiten gedurende minstens één jaar voor de indiening van de aanvraag tot subsidie georganiseerd hebben. De vormingsinstelling/regionale organisatie moet een beleidsplan indienen specifiek voor Vlaams-Brabant. Dit beleidsplan kan beknopt zijn (een 5-tal blz.) als het geschreven wordt als een annex aan het beleidsplan van de landelijke organisatie. Indien het beleidsplan niet aansluit bij een landelijk beleidsplan, dan moet dit beleidsplan uitgebreid worden zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. In dit provinciaal beleidsplan worden volgende elementen beschreven : 4.1 werking : de wijze waarop het sociaal-cultureel werk in de provincie wordt georganiseerd; 4.2 streekgerichtheid : de wijze waarop het thema van de organisatie wordt vertaald naar de provinciale realiteit; of de wijze waarop het specialisme van de vormingsinstelling aansluit bij de provinciale realiteit; 4.3 participatie : de verankering van Vlaams-Brabanders in de bestuursorganen; 4.4 informatiedoorstroming : de communicatie binnen de regio/provincie; 4.5 impact : de aard en omvang van de activiteiten binnen de provincie Vlaams- Brabant. Deze beleidsplannen moeten voor beide werkvormen ook aangeven wat de provinciale meerwaarde is van deze organisatie. Dit kan aan de hand van volgende elementen : 4.6 regionale uitstraling; 4.7 innovatie (op het vlak van thema's, methodieken en/of doelgroepen); 4.8 samenwerking (binnen de organisatie; met externe actoren, zowel sociaalcultureel, binnen de ruimere culturele sector als buiten de culturele sector). De beleidsplannen zullen beoordeeld worden door een door de bestendige deputatie aangestelde deskundige beoordelingscommissie. Een beleidsplan loopt over een beleidsperiode van 4 jaar. Jaarlijks wordt een evaluatierapport afgegeven met een inhoudelijke evaluatie van de werking en financiële afrekening met bewijsstukken. Art. 5. Art.6. De subsidiëring bestaat uit een basistoelage, een werkingstoelage en een personeelstoelage. De provincie garandeert een uitbetaling van minimaal 75% van het maximum te ontvangen subsidiebedrag op basis van het reglement. De basistoelage bedraagt maximaal 250 euro voor een vormingsinstelling/organisatie met minimaal 150 educatieve uren/publieksactiviteiten en maximaal 499 educatieve uren/publieksactiviteiten, maximaal 1000 euro voor een vormingsinstelling/organisatie met 500 tot 1000 educatieve uren en maximaal 2500 euro voor een 103

16 vormingsinstelling/organisatie met meer dan 1000 educatieve uren/publieksactiviteiten. 30% van het beschikbare budget wordt gebruikt voor de verdeling van de basistoelage. Art. 7. Art. 8. De werkingstoelage wordt berekend aan de hand van de beoordeling van het beleidsplan. Elke vormingsinstelling/regionale organisatie wordt beoordeeld aan de hand van de eerste 5 elementen vernoemd in art. 4. Deze worden gewogen door de adviescommissie op een schaal van 1 tot tien. Voor het aspect 'provinciale meerwaarde' kunnen extra punten verworven worden, ook te verdelen op een schaal van 10 punten. 30% van het beschikbare budget wordt gebruikt voor de verdeling van de werkingstoelage. 10% van het beschikbare budget wordt gebruikt voor de valorisatie van het aspect 'provinciale meerwaarde'. Er wordt geen personeelssubsidie toegekend aan instellingen/organisaties met minder dan 500 uren. Vanaf 500 uren wordt er een halftijds personeelsequivalent gesubsidieerd per schijf van 250 uur, met een maximum subsidiëring van 1 voltijds personeelsequivalent. De personeelssubsidie bedraagt maximaal euro voor een voltijds educatief personeelsequivalent en maximaal euro voor een halftijds educatief personeelsequivalent. Het personeelslid moet werkzaam zijn in Vlaams-Brabant, in het kader van het beleidsplan voor de provinciale werking. De personeelssubsidie kan aangewend worden voor medewerkers in een gewoon werknemersstatuut alsook voor de honorering van nevenambtelijke medewerkers. Dat op hen een beroep werd gedaan moet bij de afrekening blijken uit de loonlijsten van het sociaal secretariaat, uit RSZ-staten, uit DIMONA-aangiften of uit facturen die door derden worden opgemaakt voor deze prestaties. 30% van het beschikbare budget wordt gebruikt voor de verdeling van de personeelssubsidie. Art. 9. Wie voor toekenning van een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet een verzoek op de daartoe bestemde formulieren indienen bij het provinciebestuur van Vlaams- Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Volgende informatie wordt bijgevoegd: contactgegevens van het provinciale secretariaat; 9.1 een beschrijving van het thema of cluster van thema's waarin de organisatie zich specialiseert; 9.2 indien de organisatie zich richt tot bijzondere doelgroepen, een beschrijving van deze doelgroepen; 9.3 een lijst van de educatieve medewerkers die in aanmerking komen voor de subsidiabele personeelsequivalenten. Deze lijst dient vergezeld te worden van een verklaring op eer van de aanvrager dat de betreffende personeelsequivalenten voor geen enkele andere subsidiëring in rekening gebracht worden; 9.4 bij een eerste aanvraag : een exemplaar van de meest recente statuten met een lijst van beheerders, of een attest van de landelijk erkende instelling/organisatie 104

17 waaruit blijkt dat de regionale of provinciale instelling/organisatie een deel uitmaakt van de landelijke vereniging; 9.5 het provinciaal beleidsplan, zoals vermeld in art. 4, en ter informatie het beleidsplan zoals dit werd bezorgd aan de Vlaamse overheid. Op straffe van verval moet deze aanvraag gebeuren uiterlijk op 30 november van het jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. De aanvraag wordt uiterlijk op deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs), of afgegeven tegen ontvangstbewijs. De aanvrager bezorgt de provincie het volledige dossier in 4 exemplaren. Tevens bezorgt de aanvrager een elektronische versie van het dossier. De subsidie moet worden aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend. Het evaluatierapport (inhoudelijke evaluatie en financiële afrekening) moet uiterlijk op 31 augustus volgend op het jaar van de toekenning van de subsidie worden toegezonden aan bovenstaand adres. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. De subsidie wordt aan de hand van het ingediende dossier vastgelegd voor een periode van 4 jaar. Het beleidsplan moet dus slechts 1 maal per 4 jaar worden voorgelegd, de eerste maal uiterlijk op 30 november Het evaluatierapport (inhoudelijk verslag en financiële afrekening) moet jaarlijks uiterlijk op 31 augustus worden voorgelegd. In afwijking hiervan bestrijkt het eerste beleidsplan slechts een periode van 1 jaar. Dit betekent concreet dat het beleidsplan dat moet worden ingediend uiterlijk op 30 november 2004, de werking in 2005 beschrijft. Uiterlijk op 30 november 2005 wordt dan een beleidsplan voor de volgende 4 jaar ingediend. Voor subsidies die het bedrag van euro niet overschrijden is wordt de begunstigde vrijgesteld van de in artikel 5 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde verplichtingen tot het indienen van een verslag betreffende beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. Voor subsidies van meer dan euro, is de begunstigde, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om: - de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; - elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren; - een verslag betreffende beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar in te dienen. Deze bewijsstukken moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend. De bestendige deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 105

18 In de volgende gevallen : - één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd; - onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; - de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet gerespecteerd; kan de bestendige deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen : - de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; - de uitbetaling van al toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies wordt stopgezet; - de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode. Art. 16. Art. 17. Als overgangsmaatregel worden de subsidies voor het werkingsjaar 2004 (begroting 2004) nog toegekend op basis van de oude reglementen van 19 november 1996, tot subsidiëring van regionale instellingen voor volksontwikkelingswerk in Vlaams- Brabant en tot subsidiëring van regionale diensten en organisaties voor volksontwikkelingswerk in Vlaams-Brabant. Deze subsidies worden verder afgehandeld volgens de voorwaarden vermeld in deze voornoemde reglementen. Dit reglement vervangt het reglement van 19 november 1996 tot subsidiëring van regionale instellingen voor volksontwikkelingswerk, en het reglement van 19 november 1996 tot subsidiëring van regionale diensten en organisaties voor volksontwikkelingswerk. Leuven, 20 april 2004 Van raadswege, De wd. provinciegriffier, (g)betty HOORNAERT De voorzitter, (g))vic LAUREYS Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. Leuven, 29 april

19 Nr. 25 Goedkeuring reglement projectsubsidies streekgericht bibliotheekbeleid/dienst cultuur: goedkeuring. Besluit van de provincieraad van 20 april (Directie cultuur en onderwijs) DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op de inschrijving op artikel 767/0300/6402 van de provinciebegroting van 2004 van een bedrag van euro voor subsidies voor projectsubsidies streekgericht bibliotheekbeleid; Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 tot uitvoering van bovenvermeld decreet; Gelet op het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant m.b.t. de organisatie van het streekgericht bibliotheekbeleid; Gelet op de beleidsnota streekgericht bibliotheekbeleid; Overwegende dat het stimuleren van streekgerichte samenwerking tussen bibliotheken onderling of in samenwerking met andere culturele actoren en/of andere instellingen of organisaties, het bibliotheeklandschap in Vlaams-Brabant op een hoger niveau kan brengen; Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de subsidiëring en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; Overwegende dat het nuttig is een uiterste termijn op te leggen voor het indienen van de stukken die de aanwending van de subsidie moeten verantwoorden; dat bij het overschrijden van de opgelegde termijn een normale administratieve verwerking van de subsidiedossiers in het gedrang komt; dat om die reden in de mogelijkheid moet voorzien worden het overschrijden van deze termijn te sanctioneren; Gelet op het advies van de provinciale cultuurraad; Gelet op het advies van de raadscommissie jeugd en cultuur; Gelet op de artikelen 65 en 85 van de provinciewet; Gelet op het artikel 117 van de provinciewet; Op voorstel van de bestendige deputatie, 107

20 BESLUIT : Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de bestendige deputatie, na advies van een deskundige externe beoordelingscommissie, aangesteld door de bestendige deputatie, subsidies verlenen voor streekgerichte bibliotheekprojecten in Vlaams-Brabant. Art. 2. Voor subsidiëring op basis van dit reglement komen streekgerichte bibliotheekprojecten in aanmerking, die op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant ontwikkeld en gerealiseerd worden en die een regionale uitstraling beogen. In uitbreiding kunnen ook projecten, ontwikkeld in andere Vlaamse provincies of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, die in Vlaams-Brabant gerealiseerd worden, in aanmerking komen. De projecten worden ontwikkeld en gerealiseerd tussen of in samenwerking met één of meerdere openbare bibliotheken in Vlaams-Brabant. Art. 3. De subsidie kan toegekend worden aan organisaties met rechtspersoonlijkheid, lokale besturen, feitelijke verenigingen en natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor en de kosten dragen van het project. De aanvra(a)g(st)er dient gevestigd te zijn in de provincie of zijn initiatief te ontwikkelen in of voor de provincie. Art. 4. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1. Streekgerichte projecten en/of bibliotheekwerkingen: projecten die passen binnen het streekgericht bibliotheekbeleid zoals vermeld in het decreet van 13 juli 2001 betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. 2. Openbare bibliotheken Vlaams-Brabant: alle erkende gemeentelijke openbare bibliotheken in Vlaams-Brabant. 3. Projectsubsidies: financiële steun voor bijzondere (dus niet-reguliere), in de tijd beperkte initiatieven. Art. 5. Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen kan tweemaal per jaar, op de daartoe bestemde formulieren, een aanvraag indienen bij de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven en dit, op straffe van verval, uiterlijk op 1 december of op 1 juni en ten minste 2 maanden voor de aanvang van het project. De poststempel geldt als bewijs. Art

21 Het projectdossier bevat de volgende gegevens: Identificatie van de initiatiefne(e)m(st)er: - er kan slechts één aanvra(a)g(st)er zijn. De samenwerkingspartners dienen wel vermeld te worden. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet de subsidieaanvrager het door de provincie ter beschikking gestelde aanvraagformulier invullen, - indien de initiatiefne(e)m(st)er een natuurlijk persoon is vermeldt hij/zij de adresgegevens en het rekeningnummer waarop de eventuele subsidie kan worden gestort. - Indien de initiatiefnemer een rechtspersoon, vereniging, organisatie is worden naam, adres en rekeningnummer vermeld waarop de subsidie kan worden gestort. Eventuele statuten en statutenwijzigingen worden voorgelegd, inclusief de stukken waaruit blijkt welke perso(o)n(en) bevoegd is/ zijn om voor de organisatie, vereniging of rechtspersoon op te treden. Project - nauwkeurige beschrijving van het project: - doelstelling - doelpubliek - planning en tijdsschema - motivatie van het bovenlokale belang en de meerwaarde van het project - samenwerking met andere actoren/bibliothe(e)k(en) - begroting: gedetailleerde begroting van inkomsten en uitgaven (met inbegrip van het gevraagde bedrag en de eigen inbreng) - een beschrijving van de mogelijke return voor de provincie Vlaams-Brabant (logovermelding...). Art Een project kan gelden voor een periode van ten hoogste drie jaar. - Aan de projecten die voor een periode van meer dan één jaar worden gesubsidieerd kan het subsidiebedrag jaarlijks, na een gunstige evaluatie van de beoordelingscommissie door de bestendige deputatie, worden toegekend. Hiertoe dient de aanvrager jaarlijks, voor 31 augustus, een kort inhoudelijk en financieel verslag in bij de provincie Vlaams-Brabant, dienst cultuur, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Art Alle aanvragen worden, in volgorde van ontvangst, onderzocht in de terzake bevoegde externe beoordelingscommissie. De voorzitter en de leden van de beoordelingscommissie worden aangewezen door de bestendige deputatie. De secretaris is een provincieambtenaar. De secretaris is niet-stemgerechtigd. De bestendige deputatie beslist op basis van dit advies. - Deze beoordelingscommissie adviseert op basis van volgende criteria: - doelstellingen - aandacht voor samenwerking met andere actoren - aandacht voor bovenlokaal belang 109

22 - mate van inspelen op behoeften van een doelgroep - innoverend karakter - financiële haalbaarheid. Er is geen wegingscoëfficiënt verbonden aan de bovenstaande criteria. Het initiatief moet niet noodzakelijk aan alle criteria voldoen. - Indien de beoordelingscommissie het nodig acht voor de beoordeling van het project, wordt een bespreking met de aanvra(a)g(st)er of een plaatsbezoek georganiseerd. - Indien het project, waarvoor de subsidie werd aangevraagd, niet kan plaatsvinden of wijzigingen zijn opgetreden in de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens wordt dit onverwijld meegedeeld aan de provincie Vlaams-Brabant, dienst cultuur, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Art. 9. Voor subsidies die het bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro niet overschrijden is de begunstigde, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om: - de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; - na afloop een inhoudelijk verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen. Deze bewijsstukken moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend. De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. Art. 10. Voor subsidies van meer dan vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro, is de begunstigde, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om: - de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; - elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren; - na afloop balans en rekeningen, een verslag inzake beheer en financiële toestand en kopieën van facturen en een inhoudelijk verslag in te dienen. Deze bewijsstukken moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend. Art. 11. De bestendige deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. Art

23 De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. In de volgende gevallen: - één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd; - onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; - de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet gerespecteerd; kan de bestendige deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: - de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; - de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies wordt stopgezet; - de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode. Art. 13. Als overgangsmaatregel kunnen de eerste projecten uiterlijk op 15 juli 2004 worden ingediend. Leuven, 20 april 2004 Van raadswege: De wd. provinciegriffier, (g)betty HOORNAERT De voorzitter, (g)vic LAUREYS Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. Leuven, 29 april 2004 Nr. 26 Wijzigingen in het statuut van het statutair niet-onderwijzend provinciepersoneel en in het reglement van het contractueel niet-onderwijzend provinciepersoneel. 111

24 Besluit van de provincieraad van 4 mei (Directie personeel) DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het artikel 65 van de provinciewet; Gelet op het decreet van de Vlaamse raad van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest; Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 1 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie en het personeelsstatuut, zoals het werd gewijzigd; Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 19 februari 2002 waarbij onder meer het reglement voor het niet-onderwijzend contractueel provinciepersoneel wordt vastgesteld; Gelet op het sectoraal akkoord 2002 voor het personeel van de lokale overheden; Overwegende dat het noodzakelijk is een aantal aanpassingen en verduidelijkingen in het huidige personeelsstatuut aan te brengen; Gelet op het protocol van akkoord dat werd gesloten in het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel; Op voorstel van de bestendige deputatie, BESLUIT: Artikel 1. In het besluit van de provincieraad van 1 juli 1997 zoals het werd gewijzigd, betreffende het personeelsstatuut van het statutair niet-onderwijzend provinciepersoneel, wordt in artikel 140 een alinea zeven ingelast, luidend als volgt: "Op gemotiveerd advies van de leidinggevende kan de provinciegriffier om uitzonderlijke dienstredenen toestaan meer dan vijf vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar. Deze dagen moeten eveneens opgenomen worden vóór het einde van de paasvakantie." Art. 2. In het voormelde besluit wordt een artikel 140 bis wordt ingevoegd, luidend als volgt: "Artikel 140 bis : Indien een personeelslid door de behoeften van de dienst zijn volledig jaarlijks vakantieverlof of een deel ervan niet heeft kunnen opnemen vooraleer het zijn ambt definitief neerlegt, dan heeft het met uitdrukkelijke motivering door de leidinggevende recht op een compensatietoelage waarvan het bedrag gelijk is aan de laatste activiteitswedde die overeenstemt met het aantal niet opgenomen verlofdagen." Art. 3. In het voormelde besluit wordt in artikel 149 de tweede alinea vervangen als volgt: 112

25 "Het verlof bedraagt ten hoogste zes weken als het opgenomen kind de leeftijd van drie jaar nog niet heeft bereikt en ten hoogste vier weken als het opgenomen kind de leeftijd van drie jaar al wel heeft bereikt." Art. 4. In het voormelde besluit worden in artikel 150 tussen de woorden "wordt" en "gelijkgesteld" de woorden "bezoldigd en" toegevoegd. Art. 5. In het voormelde besluit wordt in de artikelen 159, 160, 161,162 en 164 het woord "arbeidsgeneesheer" vervangen door "controlegeneesheer". Art. 6. In het voormelde besluit wordt artikel 178 vervangen als volgt: "Artikel 178 : De volgende personeelsleden kunnen enkel met toestemming van de bestendige deputatie verlof voor loopbaanonderbreking genieten: - de personeelsleden die belast zijn met de leiding van een organisatorische eenheid; - de personeelsleden met de weddenschaal A4 of hoger; - de personeelsleden die de leiding hebben van een buitendienst." Art. 7. In het voormelde besluit wordt in artikel 208 in de eerste alinea de zinsnede "de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten" vervangen door "het decreet van 14 maart 2003 betreffende de regeling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de provincies, gemeenten, de agglomeraties van gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, alsook de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die onder hun controle of toezicht vallen". Art. 8. In het voormelde besluit worden in artikel 285: - in de eerste alinea de woorden "kan worden" vervangen door "wordt"; - het artikel aangevuld als volgt: "De begrafenisvergoeding is gelijk aan het maandelijks bedrag van de laatste bruto activiteitsbezoldiging van de overleden ambtenaar. Dit bedrag mag één twaalfde niet overschrijden van het bedrag vastgesteld met toepassing van het artikel 39, leden 1. 3 en 4 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1997." Art. 9. In het voormelde besluit wordt in artikel 286: - de zinsnede "onder dezelfde voorwaarden als het personeel van de federale ministeries" geschrapt; - het artikel aangevuld als volgt : "op basis van de regelgeving van toepassing op de lokale en provinciale besturen." Art. 10. In het voormelde besluit wordt in artikel punt 3 - het woord "dagen" vervangen door "werkdagen". 113

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 3529,1&,$$/5(*/(0(17,1=$.('(72(.(11,1*9$1 68%6,',(6 $$162&,$$/(1&8/785(/(9(5(1,*,1*(1',($&7,()=,-1,1 '(3529,1&,(9/$$06%5$%$17 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het besluit van de provincieraad

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK

SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 17 oktober 1996 en nadien gewijzigd in vergadering van 23 maart 1998,

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement voor artistieke initiatieven voor jeugd en volwassenen Artikel 1 - Definitie Binnen de perken van de daartoe op de begroting

Nadere informatie

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES Provinciale subsidiereglementen SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies werkingssubsidies Met dit reglement

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2014 20e jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 23 Nr. 24 Nr. 25 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK

SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 16 december 2004 en nadien gewijzigd op 22 juni 2006. Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor projecten rond duurzaam parkmanagement in Vlaams-Brabant Artikel 1 - Voorwerp

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 11 20 november 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 69 Nr. 70 Nr. 71 Nr. 72 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 10 20 november 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 55 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het provinciedecreet

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN DIENSTEN EN BEWEGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENEN WERK

SUBSIDIERING VAN DIENSTEN EN BEWEGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENEN WERK SUBSIDIERING VAN DIENSTEN EN BEWEGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENEN WERK REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 16 december 2004 en nadien gewijzigd op 22 juni 2006. Hoofdstuk

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de sociaalculturele

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 11 20 december 2005 11de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 56 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie Reglement impulssubsidie innovatieve projecten in de sociale economie Goedgekeurd door de provincieraad op 24 november 2016 Artikel 1. Doelgroep Via het reglement Impulssubsidies innovatieve projecten

Nadere informatie

Reglement 'Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg'

Reglement 'Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg' Reglement Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg BESLUIT VAN 17 SEPTEMBER 2008 Gewijzigd: 21 april 2010 De Provincieraad van Limburg Gelet op het decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed directie Cultuur dienst Erfgoed Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed Artikel 1 Definities Voor de toepassing

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR:

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: de indeling bij het regionale niveau van en toekenning van een werkingssubsidie aan erkende, regionaal ingedeelde

Nadere informatie

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle Erfgoedontsluiting Provinciaal subsidiereglement collectie Streekmuseum Halle PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDONTSLUITING Met het reglement voor projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2008 Bekendgemaakt op 23 oktober 2008 Artikel

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Reglement Bovenlokale culturele projecten

Reglement Bovenlokale culturele projecten Reglement Bovenlokale culturele projecten HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie

Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs

Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen innovatieve projecten in het kader van het onderwijsflankerend

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 2 20 februari 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 4 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2009 Bekendgemaakt op 18 december 2008 en 1 oktober 2009 Artikel 1: Voorwerp Dit reglement kadert

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1.1 Stad Antwerpen SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Artikel 1: basis Het fonds voor talentontwikkeling is een fonds ter ondersteuning van individuele of collectieve projecten op het gebied

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Toelichting Reglement bovenlokale projecten Departement Cultuur

Toelichting Reglement bovenlokale projecten Departement Cultuur Reglement Bovenlokale culturele projecten HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Provinciaal subsidiereglement voor de verwerving van gronden in het kader van de bescherming van de biodiversiteit Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

Subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten

Subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten Subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten Artikel 1: basis Een subsidie voor een gemeenschapsvormend project dat plaatsvindt op het grondgebied van het district Wilrijk, kan verleend worden onder

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT: wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen

PROVINCIAAL REGLEMENT: wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen PROVINCIAAL REGLEMENT: wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen Art. 1 - Doelstellingen Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, binnen de perken van het budget en de bevoegdheden, het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN Artikel 1: Algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

Artikel 1.- Artikel 2.-

Artikel 1.- Artikel 2.- ontwerp subsidiereglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK : : Algemene A bepalingen Artikel.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. -02 van 20 januari

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Goedgekeurd door de provincieraad op 27/10/2016 Artikel 1. - Doel Met dit reglement wil het provinciebestuur actoren uit het lokaal

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015 Bekendgemaakt op 28 april 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn

Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Reglement culturele projectsubsidies Halle

Reglement culturele projectsubsidies Halle Reglement culturele projectsubsidies Halle artikel 1 Binnen de perken van het krediet dat elk jaar in de begroting wordt ingeschreven kunnen er subsidies verleend worden aan culturele projecten die het

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Vlaamse Regering. Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20; D SCW-161-01 Vlaamse Regering Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 606 (2015-2016) Nr.3 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 22 JANUARI 2016 ONTWERP VAN VERORDENING houdende het ondersteunen van sociaal-cultureel werk en praktijken AMENDEMENTEN

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014

REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014 REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014 Artikel 1: Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode verleent

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Subsidiekorf platteland. Vernieuwing reglementssubsidie

Nadere informatie

District Borgerhout: Reglement projecttoelagen

District Borgerhout: Reglement projecttoelagen District Borgerhout: Reglement projecttoelagen DOEL 1. Binnen de mogelijkheden van het districtsbudget geeft het district Borgerhout met een projecttoelage een financiële ondersteuning voor projecten die

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Nijlen, goedkeuring gemeenteraad 5 oktober 00 NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES 009-03 VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel. ALGEMENE BEPALINGEN Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 10 20 oktober 2009 15de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 34 Nr. 35 Nr. 36 Nr. 37 Toepassing van de artikelen 244 en

Nadere informatie