Ongebluste kalk voor Bodembehandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ongebluste kalk voor Bodembehandeling"

Transcriptie

1 Pagina 1 / 13. Ongebluste kalk voor Overeenkomstig PTV 459 Opgesteld en geldig verklaard door het Bestuurscomité voor de certificatie van Kalk voor bodembehandeling van het OCCN op 7/12/2010 Nationaal Centrum voor het W etenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid (OCCN) Inrichting erkend bij toepassing van de Besluitwet van 30 januari 1947

2 Pagina 2 / 13 INHOUDSTAFEL 1. Onderwerp en toepassingsgebied Definities Referenties naar het reglement voor productcertificatie CRC Artikel 3 Keuringsinstellingen...4 Artikel 4 Controlelaboratoria...4 Artikel 5 Zelfcontrole...4 Artikel 6 Productidentificatie en gebruik van het certificatielogo...5 Artikel 7 Voorraadbeheer...5 Artikel 8 Externe controle...6 Artikel 10 Inleidend bezoek en toelatingsperiode...7 Artiikel 11 Vergunning en certificaat...7 Article 12 Vergunningsperiode...7 Article 15 Sancties Bijlagen Bijlage 1 : Lijst van de laboratoria die in onderaanneming werken en erkend zijn voor de externe controle van de certificatie van kalk voor bodembehandeling Bijlage 2 : Proeven en beproevingsmethoden Bijlage 3 : Controle-uitrustingen Bijlage 4 : Inhoud van het FPC-handboek Bijlage 5 : Beoordeling van de zelfcontroleresultaten Bijlage 6 Kwaliteitscontrole Uit te voeren proeven en specificaties Bijlage 7 Frequentie van de externe controleproeven tijdens de gebruiksperiode en tijdens de toelatingsperiode, verificatie van de zelfcontrole Bijlage 8 : Het BENOR-certificaat van overeenkomstigheid...13

3 Pagina 3 / O nderw erp en toepassingsgebied Onderhavige TRA vervolledigt de bepalingen van het reglement voor productcertificatie (document CRC 100) betreffende de toepassing van BENOR-merk op kalk voor bodembehandeling overeenkomstig PTV Definities 2.1 Kalk voor Bouwkalk met de CE-markering onder de benaming CL 90 Q en bestemd voor gebruik in het kader van stabiliseringen en bodembehandelingen. Kalken voor de bodembehandeling zijn ongebluste kalken van de klasse CL 90-Q volgens de norm NBN EN 459-1, gebruikt voor de verbetering en de stabilisatie van bodem in Grondwerken en Burgerlijk bouwkundige werken en voor de fabricatie van producten voor wegverhardingen. Dit reglement is van toepassing op de bijkomende parameters voor ongebluste kalk en aldus niet op andere type kalken. 2.2 Productiezetel Geografische ligging waar zich één of meerdere productie-eenheden bevinden, die over éénzelfde kwaliteitscontrole beschikken om aan de eisen van de PTV te beantwoorden. 2.3 Productie-eenheid Installaties van een producent om kalk voor bodembehandeling te produceren. 2.4 Levering Hoeveelheid kalk voor bodembehandeling die geleverd wordt vanaf een productie-eenheid door één enkel transport. 2.5 Laadpunt Installatie voor het laden van kalk voor bodembehandeling in bulk afkomstig van een productie-eenheid. Indien een productie-eenheid uit één of meerdere laadpunten bestaat, moet de naspeurbaarheid van kalk voor bodembehandeling tussen het productiepunt en het laadpunt door de producent verzekerd worden teneinde iedere vermenging te voorkomen. 2.6 Monsterneming Hoeveelheid kalk voor bodembehandeling afgenomen in één enkele operatie op het ladingspunt. 2.8 Monster (zie EN 197-1) Algemene term voor elke hoeveelheid kalk voor bodembehandeling met betrekking tot de beoogde proeven, willekeurig afgenomen op een zelfde ogenblik en op een zelfde plaats volgens een monsternemingsplan voor een grotere hoeveelheid (silo, vrachtwagen enz.) of van een welbepaald lot. Een monster kan samengesteld zijn uit één of meerdere grepen die onmiddellijk op elkaar volgen. De monsterneming gebeurt met de middelen en volgens de principes die beschreven zijn in de norm NBN EN uitgezonderd de minimale massa van de proef die tot 2 kg kan beperken worden 2.10 Laboratoriummonster Monster dat werd bereid door homogenisatie en dat bestemd is voor de laboratoria die de proeven zullen uitvoeren Reservemonster Monster dat bestemd is om bewaard te worden voor eventuele latere proeven, in geval van twijfel of betwisting van de resultaten van de proeven uitgevoerd op de laboratoriummonsters Handboek «Factory Production Control» Document dat de gebruiken, middelen en sequenties aangeeft voor de activiteiten die gebonden zijn aan het beheer van de specifieke kwaliteit van het product. De combinatie van deze middelen waarborgt de overeenkomstigheid van kalk voor bodembehandeling met de normen.

4 Pagina 4 / Referenties naar het reglement voor productcertificatie CRC 100 Dit hoofdstuk verwijst naar de artikelnummers van het certificatiereglement (CRC 100) waarvoor bijkomende informatie in het kader van de certificatie van kalk voor bodembehandeling vereist is. Artikel 3 Keuringsinstellingen Art. 3.1 Samenwerking met de keuringsinstellingen Art In het kader van deze certificatie, verzekert het OCCN zelf de keuringsopdrachten. Ingeval het OCCN de keuringsopdracht niet alleen kan verzekeren, worden de keuringen in onderaanneming gegeven aan keuringsinstellingen waarvan de lijst aan de leden van her Bestuurscomité en aan de gecertificeerde producenten aangemeld wordt. Artikel 4 Controlelaboratoria Art. 4.1 Aanduiding van de controlelaboratoria Art De lijst van de controlelaboratoria waarop beroep kan worden gedaan in het kader van de certificatie van kalk voor bodembehandeling is in bijlage 1 opgenomen. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Artikel 5 Zelfcontrole Art. 5.3 Laboratorium voor zelfcontrole Art Het laboratorium voor zelfcontrole van de productie-eenheden moet in staat zijn om de proeven opgenomen in de tabellen van bijlage 2 volgens de van kracht zijnde normen uit te voeren. Twee maal per jaar op verzoek van de certificatie-instelling, zendt de producent de resultaten, de interpretaties en de synthese van de laatste 12 maanden van zijn zelfcontrole naar de certificatie-instelling. Art. 5.4 Kalibraties en verificaties Art Elk laboratorium blijft permanent verantwoordelijk voor de goede werking en de kalibratie van al zijn materiaal. Art. 5.6 FPC-handboek Art De aanvrager legt een aanvulling van het FPC-handboek van de CE-markering voor, waarin de bepalingen zijn opgenomen om de bijkomende karakteristieken te waarborgen die noodzakelijk zijn voor het bekomen van het BENOR-merk. De eisen van de norm NBN EN zijn integraal van toepassing. De leverancier moet een doeltreffend systeem voor de beheersing van de overeenkomstigheid van de controles en proeven van het eindproduct invoeren en handhaven. Dit systeem zal bestaan uit gedocumenteerde procedures voor de keuringen en proeven om de overeenkomstigheid van het eindproduct te waarborgen met inbegrip van de uitvoeringsnormen en de registraties met betrekking tot de controles. Art Het FPC-handboek moet voortdurend bijgewerkt worden volgens de regels bepaald door zijn eigen procedures. Een exemplaar van het FPC-handboek wordt tijdens de intiële aanvraag aan de certificatie-instelling overgemaakt. Elke significante wijziging in de aanvulling van het FPC-handboek moet aan de certificatie-instelling gemeld worden en een nieuwe gecorrigeerde kopie van het FPC-handboek moet overgemaakt worden. Art. 5.7 Controleschema s Art Het controleschema is opgenomen in bijlage 6 van dit toepassingsreglement.

5 Pagina 5 / 13 De proeven uit te voeren in het kader van de externe controle tijdens de gebruiksperiode zullen ook moeten uitgevoerd worden op paarsgewijze monsters in het kader van de industriële zelfcontrole. Art De maatregelen die moeten genomen worden ingeval van niet conforme controleresultaten zijn opgenomen in de bijlagen 6 en 7 van onderhavig toepassingsreglement. Art. 5.8 Werkboeken Art Voor elk beproefd monster worden alle brutogegevens bekomen door het laboratorium voor elke proef samen genoteerd in de werkboeken. Elk resultaat wordt onmiddellijk geregistreerd en gedateerd ; de schikking en de presentatie gebeuren in onderling overleg met de keuringsinstelling. De gegevens worden doorlopend bij de verantwoordelijke, aangeduid in het technisch dossier, ter beschikking gehouden van de afgevaardigde van de keuringsinstelling. De producent mag zijn zelfcontroleproeven in onderaanneming geven aan externe controlelaboratoria. Al deze gegevens met betrekking tot alle type proeven, moeten gedurende minstens één jaar bewaard worden, zij moeten in de controleregisters geregistreerd worden. Art. 5.9 Controleregisters Art De volgende controleregisters moeten door elke productie-eenheid bijgewerkt worden en ter beschikking gehouden van de certificatie-instelling of haar afgevaardigde. De gegevens worden er chronologisch in opgenomen. Het register van de proeven omvat : Het register van de incidenten ; De controleresultaten op kalk voor bodembehandeling ; De evaluatie van de resultaten ten opzichte van de keuring op attributen of ten opzichte van de keuring op variabelen; Een register voor het beheer van de niet-overeenkomstigheden dat ook de optekening van alle correctieve maatregelen moet bevatten ; Het register van de meet- en beproevingsuitrustingen ; Het klachtenregister waarin de opvolging van de klachten opgenomen is ; Het register voor het onderhoud en de kwaliteitsincidenten met schriftelijk en gedateerde optekeningen van elke afstelling, onvoorziene gebeurtenis of vervanging op de installaties om de oorzaken van de eventuele vastgestelde anomalieën te ontdekken. Artikel 6 Art. 6.1 Productidentificatie Productidentificatie en gebruik van het certificatielogo Art Het product zal duidelijk geïdentificeerd worden op de leveringsbon (gespecificeerd in het CRC 102) die de levering begeleidt. Een zelfde aanduiding zal niet simultaan aan gecertificeerd en niet gecertificeerd kalk voor bodembehandeling kunnen toegekend worden. Artikel 7 Voorraadbeheer Al de voorraad is duidelijk geïdentificeerd om elke verwarring of vergissing tussen de opgeslagen producten te vermijden.

6 Pagina 6 / 13 Artikel 8 Externe controle Ingeval van verschillen tussen de resultaten van het interne en het externe laboratorium, zal de producent een onderzoek instellen om de oorzaken ervan te bepalen en hierover verslag uitbrengen aan de certificatieinstelling. Art. 8.2 FPC-controlebezoeken Art De afgevaardigde van de keuringsinstelling voert een controlebezoek uit gedurende één dag, gewijd aan de evaluatie van de overeenkomstigheid van de FPC aan de eisen van de norm EN voor wat betreft de specificaties eigen aan het BENOR-merk. Hij kijkt de documenten opgesomd in na, en kan er een kopie van vragen. Hij vergewist zich van : De juistheid van de leveringsbonnen ; De correcte identificatie van kalk voor bodembehandeling op de verschillende laadpunten ; Het bijhouden van de documenten opgenomen in 5.8 en ; De juiste frequentie van de controles ; De interpretatiewaarde De overeenkomstigheid van de proefresultaten aan de eisen ; De toepassing van de correctieve maatregelen ; Het naleven van alle clausules van artikel 5 in het algemeen. Art Bijkomende controlebezoeken worden slechts in volgende gevallen uitgevoerd : Op verzoek van de leverancier ; Op verzoek van het secretariaat, naar aanleiding van een afwijking vastgesteld door de keuringsinstelling of van een klacht ; Tengevolge van een sanctie betekend door het Certificatiecomité of het Bestuurscomité. De kosten van deze bijkomende bezoeken zijn ten laste van de vergunninghouder. Art De jaarlijkse frequentie van de controlebezoeken bedraagt in principe 1 bezoek per jaar voor de FPC-audit en twee bezoeken beperkt tot een externe monsterneming. De afgevaardigde van de keuringsinstelling is aanwezig bij de monsternemingen bestemd voor de externe controleproeven. Hij identificeert en verzegelt deze monsters en stelt een proefaanvraag op. Art. 8.3 Controleproeven Art De frequentie van de periodieke controleproeven uit te voeren in het kader van de externe controle tijdens de gebruiksperiode is opgenomen in bijlage 7. Art Het vervoer van de monsters naar het laboratorium (de laboratoria) wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de leverancier binnen de twee werkdagen volgend op de monsterneming. Art. 8.4 Bezoekverslagen Art Op het einde van het bezoek stelt de keuringsinstelling een lijst op met eventuele opmerkingen en vraagt aan de vertegenwoordiger van de producent dit document ter kennisneming te ondertekenen. De keuringsinstelling laat een kopie van de opmerkingen ter plaatse. Art Het verslag van elk bezoek wordt opgesteld volgens een model bepaald door de keuringsinstelling in medewerking met de certificatie-instelling.

7 Pagina 7 / 13 Artikel 10 Inleidend bezoek en toelatingsperiode Art Toelatingsperiode Art Duur van de toelatingsperiode De duur van de toelatingsperiode bedraagt minimum twee maanden en minimum 20 zelfcontroleresultaten gedurende dewelke de frequenties voor de zelfcontrole 1 monsterneming per productiedag bedraagt. Gedurende deze toelatingsperiode twee monsternemingen zullen uitgevoerd worden door een vertegenwoordiger van de keuringsinstelling op een niet aangekondigde datum, en vier monsternemingen zullen door de leverancier uitgevoerd worden voor verzending naar een extern laboratorium van zijn keuze. Zodra de productie-eenheid beschikt over conforme zelfcontroleresultaten over een periode van twee maanden (en minimum 20 proefresultaten) zal zij hiervan de synthese en de interpretatie aan de certificatieinstelling overmaken. Na ontvangst van dit verslag alsook van de conforme resultaten van de externe monsterneming en op positief advies van de keuringsinstelling na de initiële FPC audit, mag de certificatie-instelling de productieeenheid in de gebruiksperiode stellen. Het evaluatieschema is gebaseerd op de proeven uitgevoerd door het laboratorium van de productiezetel (zelfcontroleproeven) even als door een controlelaboratorium (externe proeven). Art Zelfcontrole tijdens de toelatingsperiode Tijdens de toelatingsperiode wordt de industriële zelfcontrole uitgevoerd met een frequentie van één monsterneming per dag.( zie ook bijlage 2 tabel 2) Art Proeven Tijdens de toelatingsperiode worden de proeven uitgevoerd in het zelfcontrolelaboratorium gekozen door de producent. Art Beoordeling van de resultaten De beoordeling van de controleresultaten is overeenkomstig bijlagen 6 en 7 van deze TRA, met dien verstande dat de bepalingen met betrekking tot de sancties niet van toepassing zijn. Tijdens de toelatingsperiode geven de tekortkomingen aanleiding tot het uitstel of de weigering van de toelating. Artiikel 11 Vergunning en certificaat Art Geldigheidsduur van de vergunning Art maanden. De maximale duur van een tijdelijke opschorting op vraag van de vergunninghouder bedraagt De duur van een opschorting beslist tengevolge van een sanctie bedraagt 3 maanden ; deze duur kan beperkt worden tot 1 maand of verlengd tot 6 maanden mits rechtvaardiging van het Certificatiecomité die de sanctie betekend heeft. Art Certificaat Art Een model van een certificaat van overeenkomstigheid is opgenomen in bijlage 8. Article 12 Vergunningsperiode Art Vrijgestelde productiedelen Art De leveringsbon van de producten die geen houder zijn van het merk mag het logo van het merk niet bevatten.

8 Pagina 8 / 13 Art Twijfelachtige en afgekeurde productiedelen Art Van zodra een leverancier, onder meer via de resultaten van zijn zelfcontrole, op de hoogte gebracht wordt van de niet-overeenkomstigheid van zijn producten, ongeacht de reden, moet hij onmiddellijk deze producten declasseren en mag hij ze niet meer onder het BENOR-merk leveren. Aangezien het niet altijd mogelijk is de leveringsbonnen onmiddellijk te wijzigen maar dat het belangrijk is dat de klant in kennis wordt gesteld van de niet-overeenkomstigheid van het product, moet van zodra de nietovereenkomstigheid vastgesteld is, het BENOR-logo van de leveringsbonnen met betrekking tot het product in kwestie en de kopieën ervan zichtbaar doorstreept worden (dikke zwarte stift). De leveringsbonnen moeten zo spoedig mogelijk aangepast worden door de schrapping van het BENOR-logo. De gecertificeerde aanduiding en het BENOR-logo mogen enkel opnieuw op de leveringsbonnen aangebracht worden van zodra het bewijs geleverd is dat de overeenkomstigheid van het product opnieuw gewaarborgd is. De naspeurbaarheid van het incident moet blijken uit de controleregisters van de leverancier. Article 15 Sancties De in de CRC 100 vermelde sancties zijn van toepassing. 4. Bijlagen Bijlage 1 : Lijst van de laboratoria die in onderaanneming werken en erkend zijn voor de externe controle van de certificatie van kalk voor bodembehandeling Maatschappij Adres Telefoon Fax Geos Wellen Hertenstraat / / WELLEN OCW Woluwelaan BRUSSEL 02/ / NB: Deze lijst is de lijst van toepassing op datum van de opstelling van dit document, elke wijziging wordt per rondzendbrief bekend gemaakt.

9 Pagina 9 / Bijlage 2 : Proeven en beproevingsmethoden Industriële zelfcontrole frequentie van de monsternemingen en proeven TABEL 1 : Proeven en Proefmethoden Proef Ref. Eigenschappen Proefmethode Korrelgrootte EN Doorval door de zeef van 90 µm Doorval door de zeef van 2 mm Reactiviteit EN Tijd om 60 C te bereiken NBN EN Methode T60 van de NBN EN Beschikbare kalk Percentage vrije kalk ASTM C TABEL 2 : Industriële zelfcontrole Frequentie van de monsterneming en van de proeven Eigenschappen Zelfcontrole Toelatingsperiode Zelfcontrole Gebruiksperiode Korrelgrootte 1 / dag 1 / week Korrelgrootte 1 / dag 1 / week Reactiviteit 1 / dag 1 / week Beschikbare kalk (Vrije) 1 / dag 1 / week Tijdens de gebruiksperiode zal de controlefrequentie overeenkomen met de leveringsperioden, 1 monsterneming per week zal plaatsvinden tijdens de weken met leveringen In de gebruiksperiode mag de frequentie met de helft verminderd worden (1 proef / 2 weken), indien er gedurende zes maanden geen niet-overeenkomstigheid was. Indien het statistisch criterium niet meer gerespecteerd wordt of indien een niet-overeenkomstigheid met betrekking tot de grenswaarde wordt vastgesteld, zal de zelfcontrole hernemen met een frequentie van 1 / week voor een minimum periode van zes maanden. Tijdens de toelatingsperiode zal de controlefrequentie 1/per productiedag bedragen teneinde te verzekeren dat er minimum 20 monsters van de verschillende producties over een periode van twee maanden beschikbaar zijn..

10 Pagina 10 / Bijlage 3 : Controle-uitrustingen Uitrusting voor de monsterneming volgens NBN EN (uitrusting waarover de leverancier in elke productiezetel moet beschikken). OPMERKINGEN 1 Elk meettoestel moet gebruikt en onderhouden worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant van het toestel. 2. Elk meettoestel moet minstens éénmaal per jaar gekalibreerd worden. De kalibratie kan uitgevoerd worden door : de dienst metrologie van het Ministerie van Economische Zaken, een OBE of EA-geaccrediteerd laboratorium op gebied van de betrokken meting, bij gebrek aan voorgaande en mits toestemming van de keuringsinstelling, door de fabrikant van het toestel. De keuringsinstelling verifieert regelmatig de behoorlijke werking van de meetinstallaties. Deze controles moeten bovendien uitgevoerd worden na elke bijregeling, aanpassing of herstelling van de meetinstallaties en zeker in geval van twijfel. Ingeval van controle door de vergunninghouder moet de verificatie uitgevoerd worden door verwijzing naar een standaardmaat in de reeks van de uitgevoerde metingen. 3. De validatie van een proefmethode bestaat erin de prestatiekenmerken van de methode te bestuderen en de geschiktheid ervan aan te tonen. In het kader van een validatie dienen de volgende elementen beschouwd te worden : de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid van de methode, de juistheid van de methode, de detectie- en kwantificatiegrenzen van de methode, de selectiviteit en de gevoeligheid van de methode, de lineariteit en het meetbereik van de methode.

11 Pagina 11 / Bijlage 4 : Inhoud van het FPC-handboek Het FPC handboek voldoet aan de eisen van de norm EN ; de fabriek beschikt bovendien reeds over een attestering van de conformiteit in het kader van de CE-markering van zijn bouwkalk. De voorschriften om de conformiteit van kalk voor bodembehandeling aan de eisen van dit BENORreglement te verzekeren worden toegelicht in het FPC-handboek. Het BENOR-merk beperkt zich tot het attesteren van deze informatie en de beschrijvingen aanvullend op de CE-markering. De jaarlijkse BENOR-audit slaat niet op de specifieke punten van de CE-markering van bouwkalk. 4.5 Bijlage 5 : Beoordeling van de zelfcontroleresultaten Zelfcontrole De resultaten van de proeven worden geïnterpreteerd aan de hand van de conformiteitscriteria van PTV 459. Indien ze niet conform zijn moeten correctives acties ondernomen worden. Indien noodzakkelijk, zal de leverancier strikt de afkeuringsprocedure toepassen zoals voorzien in het Kwaliteitshandboek. Hij verwittigt de klant en volgt de procedure- ISO van de Gids 28 Nota : De resultaten van de zelfcontroleproeven mogen beoordeeld worden ten opzichte van de criteria van de grenswaarden (controle op attributen) of in verhouding tot de statistische criteria (controle op variabelen). Controle van de productie De controle van de installaties omvat de controle van de installaties voor monsterneming, opslag en levering. Wanneer een tekortkoming wordt vastgesteld, moet de verantwoordelijke van de productie- en/of distributiesite verwittigd worden. Hij moet er de oorzaak van vinden en zich ervan vergewissen dat de correctieve maatregelen of de nodige aanpassingen uitgevoerd worden en meldt dit in het register. Hij moet ook maatregelen treffen om te vermijden dat niet conform kalk voor bodembehandeling in omloop gebracht wordt en het certificatie-instelling, de keuringsinstelling alsook de betrokken klant(en) verwittigen ingeval niet conform kalk voor bodembehandeling in omloop gebracht werd.

12 Pagina 12 / Bijlage 6 Kwaliteitscontrole Uit te voeren proeven en specificaties. Tabel 3 Karakteristiek Methode Eis Conformiteit 1 Korrelgrootte EN Doorval op 90 µm Korrelgrootte EN Doorval op 2 mm 2 Reactiviteit Methode T60 van EN Beschikbaar CaO ASTM C Tijd om 60 C te bereiken. Concentratie Zie PTV 459 Individuele Grenswaarden 4.7 Bijlage 7 Frequentie van de externe controleproeven tijdens de gebruiksperiode en tijdens de toelatingsperiode, verificatie van de zelfcontrole. De externe controleproeven hebben betrekking op de korrelverdeling met een doorval op 2 mm en 90 µm, de reactiviteit en de vrije kalk. De externe monsterneming wordt uitgevoerd om gekruiste proeven tussen het interne en het externe laboratorium te verrichten. Teneinde een statistische test ter validatie van de zelfcontroleproeven tijdens de toelatingsperiode uit te voeren, moeten zes monsters genomen worden. 2 monsters worden genomen door een vertegenwoordiger van de keuringsinstelling, één op de dag van de audit en het tweede tijdens een niet aangekondigd bezoek. Vier monsters worden door de leverancier genomen om naar het externe laboratorium, van zijn keuze, verstuurd te worden. Tijdens de gebruiksperiode moeten twee externe monsternemingen voorzien worden op een niet aangekondigde datum door een vertegenwoordiger van de keuringsinstelling. Tweemaal per jaar op vraag van het secretariaat van de certificatie, verstuurt de producent zijn zelfcontroleresultaten naar de keuringsinstelling.

13 Pagina 13 / Bijlage 8 : Het BENOR-certificaat van overeenkomstigheid Het BENOR-certificaat van overeenkomstigheid in de sector van ongebluste kalk voor bodembehandeling vermeldt volgende tekst : BENOR-certificaat van overeenkomstigheid Sector van kalk voor bodembehandeling PTV 459 Dit certificaat van overeenkomstigheid is afgeleverd door het OCCN in zijn hoedanigheid van certificatie-instelling en dat door het Belgisch Instituut voor Normalisatie gemachtigd is zijn Comité van het Merk van overeenkomstigheid BENOR te vertegenwoordigen. Dit certificaat, geldig tot «31 januari van het volgend jaar» verklaart dat het kalk voor bodembehandeling aanduiding van kalk voor bodembehandeling overeenkomstig het reglement geproduceerd door de maatschappij naam en adres van de producerende maatschappij in zijn productie-eenheid en op het ladingspunt naam en adres van de productie-eenheid en aanduiding van het ladingspunt regelmatig gekeurd wordt in overeenstemming met het reglement voor productcertificatie CRC 100 en met het toepassingsreglement voor kalk voor bodembehandeling De leverancier is gemachtigd om het BENOR-merk te gebruiken voor bovenvermeld kalk voor bodembehandeling. De nauwkeurige beschrijving van de eigenschappen van de kalk voor bodembehandeling is bij de producent beschikbaar. Het vermoeden van overeenkomstigheid van het kalk voor bodembehandeling, vertrek productiezetel, wordt verzekerd door het aanbrengen van het BENOR-label op de leveringsdocumenten. Certificaat nr. Datum van uitgifte van het certificaat Handtekening van de verantwoordelijke van het OCCN. BENOR

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) 2 645.52.41 Fax: +32 (0) 2 645. 52.61 E-mail: certif@be-cert.be BIJLAGE ETA Bijlage: Aanvullende keuring voor de beoordeling van de overeenkomstigheid volgens

Nadere informatie

Grondbank vzw. Certificatiereglement

Grondbank vzw. Certificatiereglement Grondbank vzw Certificatiereglement Bijkomende afspraken bij het Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem

Nadere informatie

HULPSTOFFEN. Conform de norm NBN EN 934-2 TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 500. Uitgave 5.3 31/07/2014

HULPSTOFFEN. Conform de norm NBN EN 934-2 TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 500. Uitgave 5.3 31/07/2014 Vorstlaan 68 70 RUSSEL Tel.: +32 (0)2 645 52 4 Fax: +32 (0)2 645 52 6 Email: info@becert.be http://www.becert.be TOEPASSINGSREGLEMENT 3/07/204 HULPSTOFFEN Conform de norm NN EN 9342 Opgesteld en goedgekeurd

Nadere informatie

BENOR-certificatie van granulaten

BENOR-certificatie van granulaten TRA 411 BENOR-certificatie van granulaten Bepalingen voor de producent Toepassingsreglement TRA 411 Uitgave 2.0 Vrijwillige kwaliteitscertificatie van de granulaten overeenkomstig de normen NBN EN 12620,

Nadere informatie

TRA 411. BENOR-certificatie van granulaten. Bepalingen voor de externe controle

TRA 411. BENOR-certificatie van granulaten. Bepalingen voor de externe controle TRA 411 BENOR-certificatie van granulaten Bepalingen voor de externe controle Toepassingsreglement TRA 411 Uitgave 2.0 Vrijwillige kwaliteitscertificatie van de granulaten overeenkomstig de normen NBN

Nadere informatie

Certificatiereglement van BE-CERT voor de CE-markering onder het systeem AVCP 2+ van hulpstoffen conform de geharmoniseerde Europese norm EN 934

Certificatiereglement van BE-CERT voor de CE-markering onder het systeem AVCP 2+ van hulpstoffen conform de geharmoniseerde Europese norm EN 934 www.be-cert.be certif@be-cert.be Tel. : + 32 2 645 52 41 Fax : +32 2 645 52 61 TOEPASSINGSREGLEMENT TRA CE 510 Uitgave 2.0 2016 Certificatiereglement van voor de CE-markering onder het systeem AVCP 2+

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0)

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TOEPASSINGSREGLEMENT

Nadere informatie

TRA 651. BENOR-certificatie van metselmortel. Document bestemd voor externe controle

TRA 651. BENOR-certificatie van metselmortel. Document bestemd voor externe controle TRA 651 BENOR-certificatie van metselmortel Document bestemd voor externe controle TRA 651 Uitgave 2.0 Toepassingsreglement van prestatiemetselmortel volgens NBN EN 998-2 en prestatievoegmortel aanvullend

Nadere informatie

vzw COPRO asbl Dit pdf bestand bevat alle beschikbare talen van het opgevraagde document

vzw COPRO asbl Dit pdf bestand bevat alle beschikbare talen van het opgevraagde document vzw COPRO asbl Dit pdf bestand bevat alle beschikbare talen van het opgevraagde document Ce fichier pdf reprend toutes langues disponibles du document demandé This pdf file contains all available languages

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TR 105 BENOR

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TR 105 BENOR PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 / B9 B-1040 Brussel Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 84 BENOR Versie COPRO vzw. Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten

TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 84 BENOR Versie COPRO vzw. Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten COPRO vzw Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten Z.1 Researchpark - Kranenberg 190-1731 Zellik 02 468 00 95 info@copro.eu BTW BE 0424.377.275 02 469 10 19 www.copro.eu KBC BE20 4264

Nadere informatie

GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON

GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON Voor de beste betonproducten Pour les meilleurs produits en béton TOEPASSINGSREGLEMENT BENOR TR 21-601 Uitgave 4 2016 GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON www.probeton.be INHOUD INHOUD

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN HET BENOR-MERK AAN OVERSLAGSTATIONS VOOR GECERTIFICEERDE VLIEGAS VOOR BETON

REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN HET BENOR-MERK AAN OVERSLAGSTATIONS VOOR GECERTIFICEERDE VLIEGAS VOOR BETON Vorstlaan 68 B - 1170 Brussel Tel.: +32 (0)2 645 52 41 Fax: +32 (0)2 645 52 61 e-mail: info@be-cert.be http://www.be-cert.be TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 455 Uitgave 1.2 2014-08 REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING

Nadere informatie

1. Aanpassingen TRA 17: Omzendbrief Copro dd. 29/10/2010

1. Aanpassingen TRA 17: Omzendbrief Copro dd. 29/10/2010 OMZENDBRIEF aan de gebruikers van het COPRO-merk voor GEREINIGDE GRANULATEN AFKOMSTIG VAN DE FYSICO- CHEMISCHE REINIGING VAN UITGEGRAVEN BODEM OF VAN GELIJKAARDIGE AFVALSTOFFEN volgens TRA17 Deze omzendbrief

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

TOEPASSING VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Producenten van Voorspanstaal

TOEPASSING VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Producenten van Voorspanstaal OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Pleinlaan 5 B 1050 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com CONTROLEUITRUSTING ECU 625 Herz. 1 2010/12 ECU 625/1 2010 TOEPASSING VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE CE-CERTIFICATIE VAN CEMENT DOOR BE-CERT

REGLEMENT VOOR DE CE-CERTIFICATIE VAN CEMENT DOOR BE-CERT Vorstlaan 68 B - 1170 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 645 52 51 Fax: +32 (0)2 645 52 61 e-mail: info@be-cert.be http://www.be-cert.be TOEPASSINGSREGLEMENT Uitgave 4 08.2014 REGLEMENT VOOR DE CE-CERTIFICATIE VAN

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be BENOR-PRODUCTCERTIFICATIEREGLEMENT

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 292 Herz. 0 2001/11 TRA 292/0 2001 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN

Nadere informatie

Ref.: 3024 B 2012/0758 MKA/cdu Brussel, 20 juli 2012

Ref.: 3024 B 2012/0758 MKA/cdu Brussel, 20 juli 2012 CERTIFICATIE BETON Secretariaat: +32(0)2 645 52 52 certif.beton@cric-occn.be Ref.: MKA/cdu Brussel, 20 juli 2012 Rondzendbrief t.a.v. de keuringsinstellingen, de controlelaboratoria, de gebruikers en aanvragers

Nadere informatie

Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet

Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Fabrikant maakt product en zet de afgebakende partij op voorraad. COPRO komt uit die partij

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 10 BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN UITGAVE : 2003 Index 1. INLEIDING...3 1.1. ONDERWERP...3 1.2. TOEPASSINGSDOMEIN...3 1.3. DOCUMENTEN

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

IJking, kalibratie en controle van meet- en beproevingsuitrusting

IJking, kalibratie en controle van meet- en beproevingsuitrusting BE-CERT www.be-cert.be certif@be-cert.be Tel. : + 32 2 645 52 41 Fax : +32 2 645 52 61 Reglementaire nota - RNR 02 Sector metselmortel IJking, kalibratie en controle van meet- en beproevingsuitrusting

Nadere informatie

ALGEMEEN CERTIFICATIEREGLEMENT CRC 01 PRODUCTCERTIFICATIE COPRO-MERK COPRO VOOR IN DE BOUWSECTOR ONDER HET

ALGEMEEN CERTIFICATIEREGLEMENT CRC 01 PRODUCTCERTIFICATIE COPRO-MERK COPRO VOOR IN DE BOUWSECTOR ONDER HET ALGEMEEN CERTIFICATIEREGLEMENT ALGEMEEN CERTIFICATIEREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE IN DE BOUWSECTOR ONDER HET COPRO-MERK COPRO vzw Versie 3.0 van 2015-11-05 Onpartijdige Instelling voor de Controle

Nadere informatie

TRA 651. BENOR-certificatie van metselmortel. Bepalingen voor de producent

TRA 651. BENOR-certificatie van metselmortel. Bepalingen voor de producent TRA 651 BENOR-certificatie van metselmortel Bepalingen voor de producent TRA 651 Uitgave 2.0 Toepassingsreglement van prestatiemetselmortel volgens NBN EN 998-2 en prestatievoegmortel aanvullend volgens

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN Pagina 1 van 8 BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN DE CE-MARKERING IN DE SECTOR VAN DE

Nadere informatie

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE VAN HET MERK BENOR VAN OVEREENKOMSTIGHEID MET DE NORMEN HERZIENING 1

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE VAN HET MERK BENOR VAN OVEREENKOMSTIGHEID MET DE NORMEN HERZIENING 1 Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com ALGEMEEN REGLEMENT ARG CM10 Herz. 1 1998/12 ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE

Nadere informatie

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN BELAC 2-003 Rev 1-2014 BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

NIEUWE VAN KRACHT ZIJNDE REGLEMENTEN VOOR ALLE PRODUCTEN AL DAN NIET BENOR IN DE SECTOR VAN OCBS

NIEUWE VAN KRACHT ZIJNDE REGLEMENTEN VOOR ALLE PRODUCTEN AL DAN NIET BENOR IN DE SECTOR VAN OCBS Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com ALGEMEEN REGLEMENT ARG 502 Herz. 0 2000/9 ARG 502/0 2000 NIEUWE VAN KRACHT ZIJNDE

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE VAN AFDEKKINGEN VOOR PUTTEN EN KOLKEN VOOR VERKEERS- EN VOETGANGERSGEBIEDEN VAN GIETIJZER ONDER HET

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE VAN AFDEKKINGEN VOOR PUTTEN EN KOLKEN VOOR VERKEERS- EN VOETGANGERSGEBIEDEN VAN GIETIJZER ONDER HET 0 TOEPASSINGSREGLEMENT TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE VAN AFDEKKINGEN VOOR PUTTEN EN KOLKEN VOOR VERKEERS- EN VOETGANGERSGEBIEDEN VAN GIETIJZER ONDER HET BENOR-MERK COPRO vzw Versie 3.0

Nadere informatie

CE-markering en Vrijwillige Certificatie

CE-markering en Vrijwillige Certificatie CE-markering en Vrijwillige Certificatie J. DEFOURNY, P-H.. BESEM, J-J.. POLEN, G. COOLS, P. MASSART Conformiteitsbeoordeling Verwerven van zekerheid over de kwaliteit en de geschiktheid van het geleverde

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem

Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen Datum : 3 april 2013 (versie 5) Opgemaakt door : Thomas De Vriese Thomas De Vriese Diensthoofd 1 INLEIDING... 1 1.1 ONDERWERP... 1 1.2 TOEPASSINGSGEBIED...

Nadere informatie

Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de FPC in het kader van de CE-markering van het systeem 2 +

Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de FPC in het kader van de CE-markering van het systeem 2 + www.be-cert.be certif@be-cert.be Tel. : + 32 2 645 52 41 Fax : +32 2 645 52 61 TOEPASSINGSREGLEMENT CRC CE 105 UITGAVE 2 2014 Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de FPC in het

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) CONTROLE- EN LEVERINGSOUDERDOM VAN BETONPRODUCTEN

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) CONTROLE- EN LEVERINGSOUDERDOM VAN BETONPRODUCTEN PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 B-1040 Brussel Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 00 P 09 - REV 2 2005-2/13 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde

Nadere informatie

Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie

Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie Sylvie Smets Head of Certification Body, CRIC-OCCN Olivier Germain Head of Testing Department a.i., CRIC-OCCN Betondag 18-10-2012 Overzicht Introductie

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE VAN ONDERDELEN VOOR STALEN GELEIDECONSTRUCTIES ONDER HET COPRO-MERK

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE VAN ONDERDELEN VOOR STALEN GELEIDECONSTRUCTIES ONDER HET COPRO-MERK TOEPASSINGSREGLEMENT TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE VAN ONDERDELEN VOOR STALEN GELEIDECONSTRUCTIES ONDER HET COPRO-MERK COPRO vzw Versie 2.0 van 2016-05-26 Onpartijdige Instelling voor de

Nadere informatie

Tel. +32 (0) Fax +32 (0) GEPREFABRICEERDE BETONPRODUCTEN TRAPPEN

Tel. +32 (0) Fax +32 (0) GEPREFABRICEERDE BETONPRODUCTEN TRAPPEN PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 / B9 B-1040 Brussel Tel. +32 (0)2 237 60 20 Fax +32 (0)2 735 63 56 e-mail : mail@probeton.be

Nadere informatie

Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5

Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5 BRL 2506 Notitie van : Peter Broere Datum : 26 februari 2013 Betreft : Kalibratie advies BRL 2506 Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5 Algemeen:

Nadere informatie

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 309 Herz. 0 2014/9 PTV 309/0 2014 BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL HERZIENING

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE

ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE CTIB TCHN Technisch Centrum der Houtnijverheid ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE Hof ter Vleest dreef 3 Allée H of ter Vleest 3 Brussel B-1070 Bruxelles Tel. : +32 2 558 15 50 Fax : +32 2 558 15 89

Nadere informatie

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD EN 45011 BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl 1849 ANPI Powerpoint Presentation

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR DE CERTIFICATIE VAN NATUURLEIEN (ATG)

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR DE CERTIFICATIE VAN NATUURLEIEN (ATG) BUtgb BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION vzw Opgericht door SECO en het WTCB Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR DE CERTIFICATIE VAN NATUURLEIEN

Nadere informatie

Tel. +32 (0) Fax +32 (0) GEPREFABRICEERDE BETONPRODUCTEN LIJNVORMIGE DRAGENDE ELEMENTEN

Tel. +32 (0) Fax +32 (0) GEPREFABRICEERDE BETONPRODUCTEN LIJNVORMIGE DRAGENDE ELEMENTEN PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 / B9 B-1040 Brussel Tel. +32 (0)2 237 60 20 Fax +32 (0)2 735 63 56 e-mail : mail@probeton.be

Nadere informatie

BENOR-certificatie van stortklaar beton

BENOR-certificatie van stortklaar beton TRA 550 BENOR-certificatie van stortklaar beton Bepalingen voor de producent Toepassingsreglement TRA 550 - Uitgave 3.1 Indeling van het Reglement Om de gebruiksvriendelijkheid van de documenten te verbeteren,

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 B-1040 Brussel Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK EN DE CONTROLE VAN HET COPRO-MERK VOOR ASFALTGRANULATEN VOOR HERGEBRUIK IN BITUMINEUZE MENGSELS

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK EN DE CONTROLE VAN HET COPRO-MERK VOOR ASFALTGRANULATEN VOOR HERGEBRUIK IN BITUMINEUZE MENGSELS COPRO vzw Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten Z.1 Researchpark - Kranenberg 190-1731 Zellik 02 468 00 95 info@copro.eu BTW BE 0424.377.275 02 469 10 19 www.copro.eu KBC 426-4079801-56

Nadere informatie

VOORSPANSTAAL - STRENGEN

VOORSPANSTAAL - STRENGEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 311 Herz. 5 2012/6 PTV 311/5 2012 VOORSPANSTAAL - STRENGEN HERZIENING 5 BENOR vzw Goedgekeurd

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL. Controlemodaliteiten toepasselijk

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL. Controlemodaliteiten toepasselijk OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 551 Herz. 1 2017/9 TRA 551/1 2017 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN

Nadere informatie

TRA 550 TOEPASSINGSREGLEMENT Uitgave 2.3 BETON

TRA 550 TOEPASSINGSREGLEMENT Uitgave 2.3 BETON Vorstlaan 68 B-1170 BRUSSEL Tél : 32-2 - 645.52.51 Fax : 32-2 - 645.52.61 E-mail : certif.beton@cric-occn.be http://www.cric.be TRA 550 TOEPASSINGSREGLEMENT Geldig vanaf 10/11/2011 BETON Opgesteld en geldig

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR GEWAPEND BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR GEWAPEND BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Pleinlaan 5 B 1050 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 271 Herz. 5 2012/8 TRA 271/5 2012 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

QUAREA-ZORGSYSTEEM. voor de productie van gestabiliseerde mengsels op basis van natuurlijke en/of gerecycleerde grondstoffen conform CRT-LB 001

QUAREA-ZORGSYSTEEM. voor de productie van gestabiliseerde mengsels op basis van natuurlijke en/of gerecycleerde grondstoffen conform CRT-LB 001 Certipro Boeretang 200 B-2400 Mol www.certipro.be Quarea-zorgsysteem Lastenboek CRT-LB 002 Versie 2.30 Mei 2015 QUAREA-ZORGSYSTEEM voor de productie van gestabiliseerde mengsels op basis van natuurlijke

Nadere informatie

Hydraulisch gebonden mengsels van korrelige materialen

Hydraulisch gebonden mengsels van korrelige materialen Vorstlaan 68 B - 1170 - BRUSSEL Tel. 32-2 - 645.52.51 Fax 32-2 - 645.52.61 e-mail: certif.beton@cric-occn.be TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 550.21 van toepassing vanaf 20.09.2012 Hydraulisch gebonden mengsels

Nadere informatie

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Bouwproducten

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Bouwproducten Centexbel Wetenschappelijk en technisch centrum van de Belgische textielnijverheid Algemeen certificatiereglement Bouwproducten ouwproducten_nl.doc saved: 14/08/12 blz. 1 / 9 Inhoud 1Inleiding 3 2Onderwerp

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

Staalvezelbeton Certificatie en kwaliteitsborging. Studiedag 28 november 2012

Staalvezelbeton Certificatie en kwaliteitsborging. Studiedag 28 november 2012 Staalvezelbeton Certificatie en kwaliteitsborging Studiedag 28 november 2012 Overzicht 1 2 3 en vrijwillige markering 4 SECO-attest voor staalvezelbeton 5 Te volgen stappen voor bekomen van het attest

Nadere informatie

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) Centexbel Wetenschappelijk en technisch centrum van de Belgische textielnijverheid Algemeen certificatiereglement Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) D:\My Documents\certificatie\Algemeen_certificatiereglement_PBM.doc

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering Nec.doc - 2002-12-06 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring

De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE SNELCODE 0481/0001

TECHNISCHE FICHE SNELCODE 0481/0001 CERTIFICATIE VAN WEGMARKERINGSPRODUCTEN : BASISPRODUCTEN Deze technische fiche werd afgedrukt op 2/01/2017. De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op http://extranet.copro.eu/ TECHNISCHE FICHE

Nadere informatie

Kalk voor grondbehandeling

Kalk voor grondbehandeling Kalk voor grondbehandeling 1. Wat is grondbehandeling met kalk? Wanneer gronden te nat en/of te plastisch zijn zoals klei en leemhoudende gronden, dan is de behandeling met kalk een aangewezen oplossing

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

Nadat de aanvraag geregistreerd werd is aldus een aantal maanden nodig om een volwaardige technische goedkeuring, ATG, af te leveren.

Nadat de aanvraag geregistreerd werd is aldus een aantal maanden nodig om een volwaardige technische goedkeuring, ATG, af te leveren. AFLEVERING VAN TECHNISCHE GOEDKEURINGEN VOOR PRODUCTEN BESTEMD VOOR DE NA ISOLATIE VAN SPOUWMUREN TIJDENS DE AANVANGSPERIODE 22 juni 2012 De Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw,

Nadere informatie

KVBG/ /2002

KVBG/ /2002 Versie 10/2002 KVBG/2000.60.01 Lastenboek voor de controle van de dichtheid van de binneninstallaties voor brandbaar gas lichter dan lucht,verdeeld door leidingen, bij de opening van de gasmeter 1/7 1.

Nadere informatie

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits Technische specificatie 2013/643/PCCB Non-conformiteiten tijdens s versie versie 1 dd 22-04-13 In toepassing vanaf : 15-05-13 Verantwoordelijke administratie : Verantwoordelijke dienst : secretariaat :

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie Het Kiwa Reglement voor Certificatie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 Het Kiwa Reglement voor Certificatie bevat de rechten en verplichtingen van Kiwa en de Klant in verband met het certificeren van

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Certificatie van Wegenisbeton nu en straks

Certificatie van Wegenisbeton nu en straks Certificatie van Wegenisbeton nu en straks Dirk Van Loo, COPRO Jean Wustenberghs, CRIC-OCCN Certificatie? Nieuwe reglementering Overheidsopdrachten KB Uitvoering 1/07/2013, art.41/42: De producten mogen

Nadere informatie

Praktische handleiding

Praktische handleiding Belgische veiligheidsinstantie van de spoorwegen Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen voor de aanvraag tot erkenning als centrum belast met de medische en/of psychologische onderzoeken

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 283 Herz. 4 2013/9 TRA 283/4 2013 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 303 Herz. 4 2013/12 PTV 303/4 2013 GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD HERZIENING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF Blz 1/5 Artikel 1. Aanvaarding opdracht De certificatieopdracht wordt aanvaard na ontvangst van het volledig ingevulde formulier Aanvraagformulier voor certificatie door de aanvrager. Artikel 2. Geheimhouding

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Rev.: 2 Datum: 19/08/2013 Pagina 1 van 6 1. Algemene bepaling en definities 1.1. De aankoopvoorwaarden zijn van toepassing voor bestellingen van MECASPRING nv bij leveranciers en onderaannemers, als de

Nadere informatie

beheersorganisme voor de contro le van de betonproducten Tel Fax

beheersorganisme voor de contro le van de betonproducten Tel Fax PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de contro le van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 1040 BRUSSEL Tel. +32 2 237 60 20 Fax +32 2 735 63 56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

AQUAFIN Kennisdagen (feb-mrt 2015) 26/02/2015. Kennisdagen AQUAFIN. BENOR Plastics Sewerage Facilitator. (voorheen Positieve Lijst )

AQUAFIN Kennisdagen (feb-mrt 2015) 26/02/2015. Kennisdagen AQUAFIN. BENOR Plastics Sewerage Facilitator. (voorheen Positieve Lijst ) Kennisdagen AQUAFIN BENOR Plastics Sewerage Facilitator by BCCA (voorheen Positieve Lijst ) Informatiesysteem ter ondersteuning van de beheersing van de conformiteit en de naspeurbaarheid van leveringen

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN

BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN Versie 09/2013 G2/04 BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN INHOUD 1. ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED... 3 2.

Nadere informatie

GELUIDSSCHERMEN VOOR WEGEN: Europese normalisatie en CE-markering

GELUIDSSCHERMEN VOOR WEGEN: Europese normalisatie en CE-markering GELUIDSSCHERMEN VOOR WEGEN: Europese normalisatie en CE-markering 13 dec. 2006 Rol van de aangemelde instellingen E. WINNEPENNINCKX WTCB REC Workshop GELUIDSSCHERMEN VOOR WEGEN: Europese normalisatie en

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 4460 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2002/03528] 3 DECEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor het leveren van het bewijs van ophaling, sortering, hergebruik en/of recyclage

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Afdelingshoofd Wegenbouwkunde Pieter De Winne. Ruben Verbeke

Afdelingshoofd Wegenbouwkunde Pieter De Winne. Ruben Verbeke Afdelingshoofd Wegenbouwkunde Pieter De Winne Ruben Verbeke Certificatie van vroeger tot nu Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Certificatie van

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014 BELAC 3-03 Rev 3-2014 INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige

Nadere informatie