ARCHIEF VAN DE GEDECONCENTREERDE COÖRDINATIE EN STEUNDIRECTIES (CSD) EN DE GEDECONCENTREERDE GERECHTELIJKE DIRECTIES (FGP) VAN DE FEDERALE POLITIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARCHIEF VAN DE GEDECONCENTREERDE COÖRDINATIE EN STEUNDIRECTIES (CSD) EN DE GEDECONCENTREERDE GERECHTELIJKE DIRECTIES (FGP) VAN DE FEDERALE POLITIE"

Transcriptie

1 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 92 ARCHIEF VAN DE GEDECONCENTREERDE COÖRDINATIE EN STEUNDIRECTIES (CSD) EN DE GEDECONCENTREERDE GERECHTELIJKE DIRECTIES (FGP) VAN DE FEDERALE POLITIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 door Hendrik CALLEWIER Brussel 2012

2 2

3 ARCHIEF VAN DE GEDECONCENTREERDE COÖRDINATIE EN STEUNDIRECTIES (CSD) EN DE GEDECONCENTREERDE GERECHTELIJKE DIRECTIES (FGP) VAN DE FEDERALE POLITIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 door Hendrik CALLEWIER Brussel

4 4

5 DANKWOORD Deze archiefselectielijst kwam tot stand dankzij de steun en medewerking van verschillende personen. In de eerste plaats gaat onze dank uit naar een aantal leden van de Federale Politie: Anna Francis, archivaris, en de dirco s en dirjud s en hun medewerkers van Brussel, Doornik, Gent, Kortrijk en Leuven, die zorgden voor een vlotte samenwerking en een goed onthaal. Ook de hiërarchische oversten verdienen een bijzondere vermelding: Karel Velle, algemeen rijksarchivaris, Rolande Depoortere, hoofd van de afdeling Toezicht en Advies, en Marc Therry, diensthoofd van het Rijksarchief te Kortrijk. Als laatste moet collega Madeleine Jacquemin bedankt worden. Haar selectielijst voor de centrale diensten diende als voorbeeld bij het opstellen van de lijst voor de gedeconcentreerde directies. 5

6 6

7 INHOUDSTAFEL DANKWOORD... 1 INHOUDSTAFEL... 7 LIJST VAN BRONNEN EN WERKEN... 9 BRONNEN... 9 WERKEN... 9 LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING HISTORISCH-INSTITUTIONEEL KADER A. GESCHIEDENIS VAN DE GEDECONCENTREERDE DIRECTIES VAN DE FEDERALE POLITIE B. BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN C. ORGANISATIE EN WERKING ORGANOGRAMMEN EN KAARTEN VORMING, BEHEER EN SELECTIE VAN ARCHIEF PRINCIPES EN BASISBEGRIPPEN VAN DE ARCHIVISTIEK ANALYSE VAN DE ARCHIEFVORMING BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE ARCHIEFREEKSEN Documenten met betrekking tot organisatie en beheer De briefwisseling en het registratiesysteem RIO Personeels- en mobiliteitsdossiers De prestatiedossiers (PPP-Galop) De interne publicaties De functiegebonden documenten Het register van de processen-verbaal (FEEDIS) Kopieën van processen-verbaal en gerechtelijke onderzoeks- en werkdossiers VOORSTELLING VAN HET CONCEPT SELECTIE

8 8

9 LIJST VAN BRONNEN EN WERKEN BRONNEN Activiteitenverslagen van de Federale Politie, Archivering voormalige brigades van de Gerechtelijke Politie bij de parketten, CDC-36, 15 januari Archiveringslijst van de brigades 2001, CDC-513, Belgisch Staatsblad, De federale gerechtelijke politie. Onze bijdrage in de strijd tegen de criminaliteit, Brussel, Inforevue, Nationaal Veiligheidsplan Goedgekeurd door de ministerraad op 1 februari Reglement op de briefwisseling van de rijkswacht, CDC-68-70, Reg RG 001, 6 maart SOENS V., Selectielijst van de lokale politie, PLP 40, SYENAVE N., Handleiding voor het gebruik van RIO, Verslagen van inspecties door het Rijksarchief bij de federale gerechtelijke politie en de voormalige gerechtelijke politie bij de parketten ( ). Welkom bij de politie, Brussel, 2009 (onthaalbrochure van de federale politie). WERKEN 1 BOOY A., De octopushervorming: 10 jaar later (Luik politie en Luik Gerecht), Onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, Een uitvoerige bibliografie is terug te vinden in SOENS V., De politiehervorming bij de lokale politie in historisch perspectief (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Miscellanea Archivistica. Studia, 170), Brussel, 2007, p , en JACQUEMIN M., Archives de la police fédérale: Tableau de tri (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Archiefbeheersplannen en selectielijsten, 8), Brussel, 2008, p

10 BOURDOUX G.L. e.a., De wet op het politieambt. Handboek van de politiefunctie, Brussel, DE CONINCK J., De bewaar- en vernietingslijst bij de Belgische rijkswacht, Licentiaatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, DEPOORTERE R., DESMAELE B. en VELLE K., Les archives des services de police (tri, acquisition, accès). Les experiences des Archives de l Etat avec les Archives de la police judiciaire ( ), in Archives et Bibliothèques de la Belgique, 2006, 77, p DEPOORTERE R., La surveillance archivistique ou comment concilier inspection, diplomatie et persuasion. Syllabus du cours sur la surveillance donné les 4, 10, 17 et 24 septembre 2007, Brussel, Algemeen Rijksarchief, [2007]. JACQUEMIN M., Les archives de la police fédérale. Un exemple de la mission de surveillance exercée par les Archives de l Etat, in CAMPION J., Les archives des polices en Belgique. Des méconnues de la recherche? (Justice & Society, 1), Brussel, 2009, p JACQUEMIN M., Archives de la police fédérale: Tableau de tri (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Archiefbeheersplannen en selectielijsten, 8), Brussel, PIETERS B., De gedeconcentreerde diensten van de federale politie. De bestuurlijke directeur-coördinator (Dirco) en de gerechtelijke directeur (Dirjud), in Vigiles, 2003, 2, p PONSAERS P., De verhouding tussen lokaal en federaal niveau: functioneel of problematisch? in De politiehervorming. Een evaluatie vanuit de praktijk (De orde van de dag, 23), Mechelen, 2003, p Richtlijn betreffende de archieven van de rechterlijke orde: selectielijsten en bewaartermijnen, 13 oktober SOENS V., De politiehervorming bij de lokale politie in historisch perspectief (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Miscellanea Archivistica. Studia, 170), Brussel, VAN DER EYCKEN J., Syntheserapport over het toezicht op de archieven van de lokale politie in Limburg (2009) (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Miscellanea Archivistica. Studia, 186), Brussel, VELLE K. m.m.v. DROSSENS P., Inventaris van de archieven van het parket van de procureur des konings te Antwerpen. Diverse overdrachten (Rijksarchief te Beveren. Inventarissen, 149), Brussel,

11 LIJST VAN AFKORTINGEN AIK Arrondissementeel Informatiekruispunt ANG Algemene Nationale Gegevensbank BOM Bijzondere onderzoeksmethoden CALog Personeel van het administratief en logistiek kader CCU Computer Crime Unit CDC Centrum voor niet-operationele informatie en documentatie CG Commissaris-generaal CGO Directie van de operationele politionele informatie CIK Interventiekorps CIC Informatie- en communicatiecentrum COps Personeel van het operationeel kader CSD Gedeconcentreerde coördinatie- en steundirectie DAO Directie van de operaties en de informatie inzake de bestuurlijke politie ( ) Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie (2007-) DC Decimale classificatie (ook DK) DGA Algemene directie bestuurlijke politie DGJ Algemene directie gerechtelijke politie DGM Algemene directie materiële middelen ( ) DGP Algemene directie personeel DGS Algemene directie operationele ondersteuning ( ) Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (2007-) DirCo Bestuurlijke directeur-coördinator DirJud Gerechtelijk directeur DJF Directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit DK Decimale klassering (ook DC) DSE Directie van de opleiding DSED Politioneel documentatie- en kenniscentrum DSEK Politioneel kennis- en expertisecentrum DSJ Directie van de juridische dienst, het contentieux en de statuten DSP Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer DST Directie van de telematica FCCU Federal Computer Crime Unit FGP Gedeconcentreerde gerechtelijke directie GDA Gerechtelijke dienst arrondissement (gedeconcentreerde gerechtelijke dienst) Hycap Gehypotheceerde capaciteit LPA Luchtvaartpolitie NVP Nationaal veiligheidsplan OMA Operationele misdrijfanalyse PB Personeelsbulletin PV Proces(sen)-verbaal RCCU Regional computer crime unit SCI Sectie criminele informatie SPC Spoorwegpolitie 11

12 SPN SSGPI WGP WPA WPR ZCM Scheepvaartpolitie Sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie Wet op de geïntegreerde politie Wet op het politieambt Wegpolitie Ziektecontingent 12

13 INLEIDING Een archief heeft een belangrijke dubbele functie. Het bezit een administratiefjuridische waarde: het is essentieel voor de eigen goede werking en onmisbaar voor de informatie- en verantwoordingsplicht tegenover de maatschappij. Een archief heeft bovendien een potentiële historisch-culturele waarde, op basis waarvan toekomstige historici en andere geïnteresseerden de werking van een instelling en haar impact op de maatschappij kunnen reconstrueren. De Archiefwet van 24 juni 1955 bepaalt omwille van dit laatste dat overheidsarchieven niet vernietigd kunnen worden zonder toestemming van de Algemene Rijksarchivaris of diens gemachtigden én dat historisch waardevolle archieven aan het Rijksarchief overgedragen moeten of kunnen worden. Deze wet is ook van toepassing op de gedeconcentreerde diensten van de federale politie, maar het is weinig praktisch om de vernietiging of overdracht van archieven telkens ad hoc te organiseren. De oplossing schuilt in de opmaak van een archiefselectielijst. WAT IS EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst biedt een systematisch overzicht van al de door een archiefvormer gevormde papieren en digitale archiefreeksen, met vermelding van hun bewaartermijn en hun definitieve bestemming. Ze geeft aan welke archiefstukken op termijn vernietigd kunnen worden en welke wegens hun historisch belang blijvend bewaard moeten worden en op termijn naar een archiefbewaarplaats (in dit geval het Rijksarchief) overgebracht kunnen worden. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN ARCHIEFSELECTIELIJST? Een archiefselectielijst is hét basisinstrument voor een goed archiefbeheer, wat belangrijke voordelen kan opleveren op het vlak van efficiëntie, kostenbesparing en risico-inperking. Een steeds snellere aangroei van de papiermassa en een doorgedreven digitalisering leiden immers tot een ingewikkeld hybride systeem, waardoor een goed informatiebeheer een belangrijke uitdaging wordt. Wanneer de personeelsleden in dergelijke omstandigheden zelf (gedwongen worden te) beslissen welke papieren en digitale archiefstukken wel en niet bewaard blijven of hoe en waar deze worden bewaard, dan heeft dat vroeg of laat nefaste gevolgen voor een organisatie. Een ongestructureerd archiefbeheer veroorzaakt niet alleen een wildgroei van archief met alle bijhorende overbodige uitgaven, maar ook een ongecontroleerd verlies van mogelijk belangrijke archiefstukken. Een archiefselectielijst is dus een essentieel instrument voor documentenbeheer (records management) en informatiebeheer, dus voor kennisbeheer in de schoot van een organisatie. Het biedt beleidsverantwoordelijken en managers de mogelijkheid om een echt beleid met betrekking tot informatiebeheer te ontwikkelen en de nodige menselijke, materiële en financiële middelen in te plannen. Een goed archiefbeheer zal er daarenboven voor zorgen dat archieven met een belangrijke historische waarde op sociaal, cultureel, politiek, economisch, wetenschappelijk of technologisch vlak blijvend bewaard worden en op termijn naar een archiefbewaarplaats overgebracht kunnen worden. 13

14 WIE NAM HET INITIATIEF VOOR DEZE ARCHIEFSELECTIELIJST? Het initiatief voor de opmaak van deze archiefselectielijst werd genomen door het Rijksarchief. Ze is het logische vervolg op de selectielijsten die voordien werden opgesteld voor de lokale politie (2005) 2 en voor de centrale diensten van de federale politie (2008) 3. Deze lijst vervangt de vroegere archiefselectielijsten voor het archief van de rijkswacht (2000) 4 en voor het archief van de voormalige gerechtelijke politie bij de parketten (2004) 5. HOE KWAM DEZE ARCHIEFSELECTIELIJST TOT STAND? Hendrik Callewier, assistent bij het Rijksarchief te Kortrijk, voerde samen met collega Madeleine Jacquemin in april 2010 een eerste inspectie uit bij de federale gerechtelijke politie in Brussel. In mei werd naar aanleiding van de opmaak van een archiefselectielijst contact opgenomen met de directeurs van de gedeconcentreerde directies (CSD en FGP) van de federale politie in Kortrijk. Daarop werd begin juni 2010 een eerste onderhoud georganiseerd met de dirco en het secretariaat van de dirjud. Van juli tot december 2010 vonden gesprekken plaats met diverse personeelsleden van de federale politie in Kortrijk, zowel van het administratieve als het operationele kader. Het doel van deze gesprekken was het toelichten van de archiefvorming bij de CSD en FGP Kortrijk. In januari-februari 2011 werd op vraag van de dienst zelf het archief van CSD Brussel geïnspecteerd en er werden stappen genomen om tot een grondige selectie over te gaan. Hiervoor werd samengewerkt met Anna Francis, archivaris van de Federale Politie. In maart 2011 werd op een algemene vergadering van alle dirco s het project van de selectielijst toegelicht. Vervolgens werden in april en mei bezoeken gebracht aan de CSD en FGP van Gent, Doornik en Leuven. De uiteindelijke opmaak van de archiefselectielijst en van de inleiding nam in totaal ongeveer drie weken in beslag. Vervolgens werd de ontwerpversie in november 2011 voorgelegd aan de diensten van de commisarisgeneraal. De tekst werd daarop aangepast op basis van de geformuleerde opmerkingen en nadien voor nazicht voorgelegd aan Rolande Depoortere, afdelingshoofd van de afdeling Toezicht en advies. Tot slot werd de archiefselectielijst in april 2012 definitief bekrachtigd door de ondertekening van een overeenkomst door de Algemeen Rijksarchivaris en de commissaris-generaal van de federale politie. 2 SOENS V., Selectielijst van de lokale politie, PLP 40, JACQUEMIN M., Archives de la police fédérale: Tableau de tri (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Archiefbeheersplannen en selectielijsten, 8), Brussel, Reglement op de briefwisseling van de rijkswacht, CDC-68-70, Reg RG 001, 6 maart Archivering voormalige brigades van de Gerechtelijke Politie bij de parketten, CDC-36, 15 januari

15 HISTORISCH-INSTITUTIONEEL KADER A. GESCHIEDENIS VAN DE GEDECONCENTREERDE DIRECTIES VAN DE FEDERALE POLITIE 6 De gedeconcentreerde directies van de federale politie zijn het resultaat van een uitgebreide hervorming van het Belgische politieapparaat in Deze was het gevolg van de werkzaamheden van verschillende parlementaire onderzoekscommissies die werden opgericht nadat het gerechtelijk apparaat en het politieapparaat meermaals in vraag werden gesteld. De bedoeling van de hervorming was onder meer om de coördinatie en samenwerking tussen de verschillende diensten te verbeteren. De huidige directies zijn in zekere zin de opvolgers van de territoriale eenheden van de rijkswacht en van de brigades van de gerechtelijke politie bij de parketten. Het personeel en de activiteiten van de rijkswachtdistricten gingen grotendeels over naar de CSD s, die van de BOB en van de gerechtelijke politie naar de FGP s. 1. Rijkswacht en gerechtelijke politie bij de parketten (tot 2001) De Belgische nationale gendarmerie ontstond in Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de rijkswacht was de Wet op de rijkswacht, die in 1957 werd goedgekeurd. Deze wet hield onder meer in dat de rijkswacht apolitiek en onafhankelijk werd. Ze vormde een vierde legermacht, naast de land-, zee- en luchtmacht. De rijkswacht was onderverdeeld in territoriale eenheden: brigades, districten en groepen. De districten, 26 in het totaal, kwamen in heel wat gevallen overeen met de gerechtelijke arrondissementen, maar niet altijd. Elk district beschikte over meerdere bewakings- en opsporingsbrigades (BOB s), die instonden voor opdrachten van de gerechtelijke politie. Daarnaast kon een district beschikken over administratieve en logistieke steundiensten die de brigades van deze taak ontlastten. De vraag naar een afzonderlijke gerechtelijke politie ontstond eind 19de eeuw, maar het zou duren tot 1919 voor de gerechtelijke politie bij de parketten werd ingericht. De gerechtelijke politie was verbonden aan de hoven van beroep en stond onder het gezag en het toezicht van de procureur des Konings van het arrondissement waar hun verblijf gevestigd was. De ambtenaren die er tewerkgesteld waren, kregen de titel van officier van de gerechtelijke politie. De gerechtelijke politie was verdeeld in 23 brigades, verantwoordelijk voor 27 arrondissementen. 22 waren verbonden aan de parketten van de procureur des Konings in de arrondissementen. Daarnaast was er één nationale brigade. De 22 brigades bij de parketten waren onderverdeeld in gespecialiseerde afdelingen (voor vermogensdelicten, moord, verdovende middelen, milieudelicten, fiscale, economische en financiële delicten, jeugdcriminaliteit,...). De gerechtelijke politie beschikte als enige politiedienst over lokale en regionale laboratoria. Hier voerde men het technisch en wetenschappelijk forensisch onderzoek in strafzaken uit. De brigades werden geleid door een hoofdcommissaris. Hij handelde volgens de orders en instructies van de bevoegde commissaris-generaal. Hij moest hiertoe de nodige acties 6 Voor een uitgebreid overzicht, zie: SOENS, De politiehervorming bij de lokale politie in historisch perspectief. 15

16 ondernemen, middelen inzetten en de nodige informatie doorspelen zowel naar zijn oversten als naar de lokale brigades. Hiervoor werden verbindingsofficieren met het lokale niveau aangesteld. In de jaren 60 gingen sociale onlusten hand in hand met een uitgebreid machtsvertoon vanwege de rijkswacht. In de jaren 80 kwam de rijkswacht in diskrediet en werd ze steeds meer het onderwerp van parlementaire debatten, onder meer omwille van vermeende betrokkenheid bij criminele feiten en misbruiken. Als gevolg van het Pinksterplan (1990) werd de rijkswacht gedemilitariseerd. In 1994 volgden een aantal belangrijke hervormingen. Zo werd de grootte van de districten gewijzigd en werden verschillende BOB s afgeschaft. Verdere hervormingen kwamen in een stroomversnelling terecht door de affaire Dutroux. De Octopusakkoorden van 1997 leidden tot de politiehervorming van december Met het KB van 17 februari 1998 werd binnen de organisatiestructuur van de gerechtelijke politie een hervorming doorgevoerd die het mogelijk maakte om hun diensten bij de rijkswacht te integreren. Voortaan kwamen de brigades op hetzelfde niveau komen te staan als de BOB en de lokale rijkswachtbrigades. 2. De hervorming van 2001 Op 1 januari 2001 was de geïntegreerde politie een feit. Tussen de lokale politie, verdeeld in zones, en de federale politie, werden strategische schakels ingericht: de gedeconcentreerde directies van de federale politie. Hun ambtsgebied kwam overeen met dat van een gerechtelijk arrondissement. Er werd een onderscheid gemaakt tussen de gedeconcentreerde Coördinatie- en Steundienst (CSD) enerzijds en de Gerechtelijke Dienst Arrondissement (GDA) anderzijds. Aan het hoofd van de CSD kwam een bestuurlijke directeur coördinator (dirco) te staan. Zijn functie gelijkt in sterke mate op die van de vroegere districtscommandant bij de rijkswacht. De GDA werd geleid door de gerechtelijke directeur (dirjud), een functie die grote gelijkenissen vertoont met de vroegere gerechtelijke directeur van de gerechtelijke politie. In 2006 werd besloten de naam van de GDA s te wijzigen. Voortaan was er sprake van federale gerechtelijke politie (FGP) De hervorming van 2007 Op 1 maart 2007 veranderde de structuur van de federale politie op een aantal punten. De wettelijke basis voor deze hervormingen zijn de wijzigingen aan de wet van 7 december 1998 en het koninklijk besluit van 14 november 2006 inzake de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie 8. Een belangrijk gevolg voor de gedeconcentreerde directies was dat de CSD s voortaan rechtstreeks onder de diensten van de commissaris-generaal ressorteerden, waar ze vroeger behoorden tot de algemene directie bestuurlijke politie (DGA). B. BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN 7 Nieuwe benaming. Zeg nu federale gerechtelijke politie, in Inforevue, 2006, aflevering juni, p Belgisch Staatsblad, 23 november

17 Het ambtsgebied van de gedeconcentreerde directies komt overeen met de gerechtelijke arrondissementen. Voor Brussel is er een bijzondere regeling. Een adjunct-dirco en een adjunct-dirjud met zetel in Asse krijgen hun onderrichtingen van de dirco en dirjud van Brussel, maar ook van de CG van de federale politie. 1. CSD (dirco) De CSD fungeert als strategische link tussen de federale en de lokale politie. Deze directie is een onmisbaar element in de integratie van de politie. De dirco leidt op arrondissementeel niveau de gedeconcentreerde diensten belast met opdrachten van bestuurlijke politie. De wettelijke bevoegdheden van de dirco worden uitgeoefend overeenkomstig de bevelen, onderrichtingen en richtlijnen van de CG en de directeurs-generaal 9. Steun aan overheden en aan politiediensten Op het gebied van de geïntegreerde werking spelen de CSD en de dirco een stimulerende, coördinerende en faciliterende rol. Dit gebeurt eerst en vooral in de vorm van steunverlening aan de lokale politie, wat betekent dat de dirco aanvragen tot technische, administratieve en operationele ondersteuning beantwoordt. De CSD levert zelf de steun, of de aanvraag wordt doorgestuurd naar de bevoegde dienst binnen de federale politie 10. Ook op het vlak van het beleid heeft de dirco een belangrijke taak. Indien politieoverheden daarom verzoeken, levert zijn dienst bijstand bij het uitwerken van het beleid en van veiligheidsplannen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van een fenomeenanalyse door de strategische analysten die deel uitmaken van zijn team. De ondersteuning van politieoverheden gebeurt ook door deel te nemen aan de zonale veiligheidsraad, het provinciaal veiligheidsoverleg en het arrondissementeel rechercheoverleg (ARO) 11. Verder is de dirco belast met de coördinatie van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie. Ook bovenlokale opdrachten die zowel een component van bestuurlijke als gerechtelijke politie bevatten, worden door hem gecoördineerd. De dirco organiseert, coördineert en beheert de mobilisatie en de inzet van de hycap en het interventiekorps (CIK) in het arrondissement. De hycap is de terbeschikkingstelling door alle politiezones van het land van een gedeelte van hun operationele capaciteiten ten voordele van een andere zone, indien deze een opdracht van bestuurlijke politie moet uitvoeren waarvoor ze niet alleen kan instaan. Dit solidariteitsmechanisme kan echter pas toegepast worden indien de inzet van het interventiekorps niet volstaat. Dit korps bestaat uit personeelsleden die (al dan niet gedetacheerd) verbonden zijn aan bepaalde dirco s BOURDOUX, De wet op het politieambt, p BOURDOUX, De wet op het politieambt, p PIETERS, De gedeconcentreerde diensten van de federale politie, p BOURDOUX, De wet op het politieambt, p

18 De dirco is ook belast met het beantwoorden van de aanvragen tot niet-operationele ondersteuning van de lokale politie, maar dergelijke aanvragen moeten niet noodzakelijk via de dirco gebeuren. Verder kan de dirco ook aan de dirjud desgewenst bijstand leveren voor het opmaken van een politieplan. Dit gebeurt aan de hand van het verstrekken van statistische gegevens over criminialiteitsfenomenen binnen het arrondissement en het leveren van een politioneel veiligheidsbeleid. De CSD oefent ook een aantal praktische taken uit ter ondersteuning van de FGP. Zo gebeurt op de meeste plaatsen het beheer van de logistiek van de FGP door de CSD. In een aantal gevallen kunnen politie-operaties door de dirco geleid worden. Met name voor de grootschalige en geïntegreerde full integrated police actions (FIPA) is dit zo. De bevoegdheid van de dirco blijft in dat geval echter beperkt tot de coördinatie van de actie, hij kan zelf geen orders geven 13. Informatieplicht De dirco is ertoe gehouden de bestuurlijke overheden in te lichten over bijzondere gebeurtenissen inzake de openbare orde. Dit impliceert dat hij de burgemeester informeert over buitengewone gebeurtenissen of feiten betreffende de openbare orde. Ook wanneer de dirco zelf iets onderneemt op het grondgebied van de gemeente dat een invloed kan hebben op het gemeentebeleid, brengt hij de burgemeester daarvan voorafgaandelijk op de hoogte. Verder wordt de dirco verondersteld met de gouverneur, de districtscommissaris en de procureur des konings geregelde dienstbetrekkingen te onderhouden. Hij stelt de gerechtelijke overheden op de hoogte van de resultaten van zijn opdrachten die ook een aspect van gerechtelijke politie bevatten. Tot slot heeft hij ook een bijzondere informatieverplichting tegenover militaire overheden FGP (dirjud) De leden van de FGP leggen zich toe op de aanpak van prioritaire criminaliteitsfenomenen. Deze fenomenen worden vastgelegd in het Nationaal Veiligheidsplan (NVP), dat opgesteld wordt door de federale politie en moet goedgekeurd worden door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Voor de periode werden volgende fenomen als prioritair beschouwd, in het bijzonder wanneer ze in georganiseerd verband worden gepleegd 15 : - corruptie - fraude - witwaspraktijken - ICT-criminaliteit - leefmilieucriminaliteit - terrorisme - productie en handel van drugs - illegale immigratie en mensensmokkel 13 PIETERS, De gedeconcentreerde diensten van de federale politie, p PIETERS, De gedeconcentreerde diensten van de federale politie, p De federale gerechtelijke politie. Onze bijdrage in de strijd tegen criminaliteit, p

19 - mensenhandel: economische exploitatie - mensenhandel: seksuele exploitatie - ernstige geweldmisdrijven - eigendomsdelicten met focus op rondtrekkende dadergroepen Algemeen wordt de taak van de FGP omschreven als de uitvoering van gespecialiseerde en bovenlokale opdrachten van gerechtelijke politie. De belangrijkste taak van de gedeconcentreerde gerechtelijke directies bestaat uit het voeren van opsporingsonderzoeken, onder leiding van het parket, of gerechtelijke onderzoeken, onder leiding van een onderzoeksrechter. Dit kan zowel op proactieve als op reactieve wijze gebeuren. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door de speurders van de verschillende secties. De dirjud is een scharnierfunctie tussen de federale en de lokale politie. Zo detacheert hij één of meer verbindingsambtenaren bij één of meer lokale politiediensten. Hij zetelt ook in het arrondissementeel rechercheoverleg (ARO), de zonale veiligheidsraad en hij levert bijstand in het provinciale overleg 16. C. ORGANISATIE EN WERKING De gedeconcentreerde directies van de federale politie hebben geen strikte en uniforme organisatie. Ze beschikken dan ook over een zekere autonomie 17. De manier waarop de diensten zijn georganiseerd verschilt van plaats tot plaats en wordt bovendien sterk bepaald door het takenpakket en het personeel van de dienst in kwestie. 1. CSD (dirco) De CSD wordt steeds geleid door de dirco. Onder hem staan een aantal diensten of afdelingen. In grote CSD s zijn die erg uitgebreid, in kleinere worden meerdere taken soms door één en dezelfde persoon uitgevoerd. Elk van deze diensten kan zijn eigen secretariaat hebben. De typestructuur van de CSD bestaat volgens de richtlijn van 29 december 2000 uit drie afdelingen. De afdeling coördinatie en leiding is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de operaties die moeten worden uitgevoerd onder leiding van of gecoördineerd door de dirco. De afdeling personeel, logistiek en budget is verantwoordelijk voor het human resources management en het logistiek en budgettair beheer van de CSD, maar meestal ook tot op zekere hoogte van de FGP. De afdeling beheer werkt eerder beleidsondersteunend. Ze neemt het beheer van de CSD op zich en speelt een rol in de operationalisering van het nationaal veiligheidsplan en de opvolging van de bevelen, onderrichtingen en richtlijnen van de commissaris-generaal. Een gedeelte van het personeel van de CSD wordt door de dirco ter beschikking gesteld van het AIK, dat hij samen met de dirjud in co-beheer heeft. Het dagelijkse beheer van het AIK echter wordt waargenomen door de dirco BOURDOUX, De wet op het politieambt, p Ook de voormalige brigades van de gerechtelijke politie bij de parketten, één van de voorlopers van de FGP, werkte erg autonoom en had bijgevolg geen uniforme structuur: DEPOORTERE, DESMAELE en VELLE, Les archives des services de police (tri, acquisition, accès). Les experiences des Archives de l Etat avec les Archives de la police judiciaire ( ), p PIETERS, De gedeconcentreerde diensten van de federale politie, p

20 2. FGP (dirjud) De FGP wordt geleid door een directeur, die wordt aangeduid als de dirjud. De FGP kan van arrondissement tot arrondissement enigszins anders samengesteld zijn, maar de personeelsleden hebben overal de opdracht zich te specialiseren in de aanpak van prioritaire criminaliteitsfenomenen. Net zoals voor de CSD, bepaalt de richtlijn van 29 december 2000 de typestructuur voor de organisatie van de gedeconcentreerde gerechtelijke dienst. Naast een directiesecretariaat zijn er twee horizontale afdelingen, met name Beheer en Coördinatie en leiding operaties. Een mogelijke derde afdeling is Personeel, logistiek en budget, maar in de praktijk wordt hiervoor een beroep gedaan op de CSD. De afdeling Coördinatie en leiding operaties stuurt een aantal gespecialiseerde, fenomeengebonden eenheden of secties aan (sectie moord, sectie drugs,...) De ondersteunende eenheden werken in functie van deze eerste eenheden of voor de lokale politie 19. De zes centrale directies van de federale gerechtelijke politie voeren, met uitzondering van DJF, zelf geen onderzoeken uit. Ze leveren wel expertise en steun aan de gedeconcentreerde directies van de FGP. De onderzoeksopdrachten worden uitgevoerd onder de leiding van een procureur (opsporingsonderzoek) of een onderzoeksrechter (gerechtelijk onderzoek). Op het niveau van de federale gerechtelijke politie wordt er voor elk onderzoek een dossierbeheerder aangewezen. Onder de eindverantwoordelijkheid van de gerechtelijke directeur neemt hij de operationele leiding over het team van rechercheurs. De rechercheurs zijn gespecialiseerd in bepaalde misdrijven. Dit veronderstelt meestal ook dat ze een specifieke achtergrond of opleiding hebben. Dit is bijvoorbeeld voor de sectie financiële misdrijven of voor de Computer Crime Unit zeker het geval. De steundiensten staan niet alleen ten dienste van de speurders, maar ook van andere partners, zoals de lokale politie. Zij verlenen operationele steun in de domeinen van ICT-criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en -technieken. De regionale Computer Crime Unit (RCCU) heeft een bijzondere expertise op het gebied van computergerelateerde misdrijven. Deze eenheid voert in beperkte mate zelf onderzoek uit. Ze staat vooral ten dienste van de FGP en van de lokale politie. Hetzelfde geldt voor het laboratorium, dat zich op het niveau van het arrondissement beperkt tot sporenonderzoek. Voor andere aspecten van technische en wetenschappelijke politie kan een beroep gedaan worden op de centrale directie. De operationele misdrijfanalisten (OMA) leggen verbanden tussen criminele feiten, de daders, de plaatsen die ze bezoeken of waar ze actief zijn, de modus operandi,... De leden van de Sectie Criminele Informatie (SCI) leggen zich toe op het inwinnen van informatie uit het criminele milieu. Voor de informatieverwerking en -uitwisseling kan de FGP een beroep doen op het Arrondissementeel Informatiekruispunt (AIK) en de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) PIETERS, De gedeconcentreerde diensten van de federale politie, p De federale gerechtelijke politie. Onze bijdrage in de strijd tegen criminaliteit, p

21 ORGANOGRAMMEN EN KAARTEN 1. Kaart: buitendiensten van de federale politie Bron: Activiteitenverslag van de Federale Politie 2006 (www.polfed-fedpol.be). 21

22 2. Organogram van de Federale Politie Wat betreft de plaats van de gedeconcentreerde diensten en directies binnen de Federale Politie moet onderscheid gemaakt worden tussen de periode en de periode vanaf De federale politie bestond van 1 januari 2001 tot 28 februari 2007 uit het Commissariaat-generaal, waaronder vijf algemene directies ressorteerden, die op hun beurt in totaal 45 centrale directies en 54 gedeconcentreerde directies omvatten, waaronder dan ook weer verschillende diensten ressorteerden Bron: Activiteitenverslag van de Federale Politie 2006 (www.polfed-fedpol.be). 23 Voor een uitgebreid organogram, zie JACQUEMIN M., Archives de la police fédérale: Tableau de tri, p Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 7 december 1998, Belgisch Staatsblad, 5 januari 1999, titel III, art ; Activiteitenverslag van de federale politie 2003, p

23 23

24 3. Organogram van de Federale Politie

25 4. Organogram van de Federale Gerechtelijke Politie De federale gerechtelijke politie. Onze bijdrage in de strijd tegen criminaliteit, p

26 5. Organogram van de gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) De federale gerechtelijke politie. Onze bijdrage in de strijd tegen criminaliteit, p

27 VORMING, BEHEER EN SELECTIE VAN ARCHIEF Voor een goed begrip worden eerst de belangrijkste principes en basisbegripen van de archivistiek nader toegelicht. Vervolgens wordt de archiefvorming geanalyseerd en worden de voornaamste archiefreeksen besproken. PRINCIPES EN BASISBEGRIPPEN VAN DE ARCHIVISTIEK Archiefstukken Archiefstukken zijn documenten die, ongeacht hun drager, hun datum of hun materiële vorm, opgemaakt of ontvangen werden door een organisatie, een persoon of een groep personen in uitoefening van haar of zijn functies of activiteiten, en die naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder deze organisatie, persoon of groep personen. Het betreft dus om het even welk document, zowel op papier als op een magnetische, optische, elektronische of andere drager. Boeken en gedrukte tijdschriften behoren daarentegen niet tot het archief. Archiefreeksen De archiefstukken vormen reeksen, m.a.w. groepen van documenten of dossiers die onder één noemer worden gebracht omdat ze een gemeenschappelijk element hebben, doorgaans van formele aard, en gerangschikt worden op basis van eenzelfde chronologisch, alfabetisch, numeriek of alfanumeriek criterium. Voorbeeld: de personeelsdossiers, de processen-verbaal, de onderzoeksdossiers,... De archiefvormer Om het even welke organisatie, persoon of groep personen die, in de uitoefening van haar of zijn functies of activiteiten, archief tot stand brengt of tot stand heeft gebracht. ANALYSE VAN DE ARCHIEFVORMING De gedeconcentreerde directies van de federale politie (CSD en FGP) maken momenteel geen gebruik van een ordeningsplan. Een permanente nota (CDC-304) uit 2004 bepaalt weliswaar de standaarden inzake de toepassing van de zogenaamde DK, de decimale classificatie die bij de vroegere Rijkswacht werd toegepast. De opvolging van deze nota is echter beperkt. Slechts een aantal directies maakt gebruik van de DK, en de manier waarop de classificatie wordt toegepast kan erg verschillen. De decimale classificatietabel bestaat uit tien hoofdrubrieken die van 0 tot 9 genummerd zijn en die overeenstemmen met de algemene politiedomeinen. Elke rubriek is onderverdeeld in tien subrubrieken, enz. Binnen elke rubriek en subrubriek worden de documenten chronologisch gerangschikt. Elk document krijgt een DKnummer. Sommige diensten hebben de officiële DK aangepast aan de door hen veelgebruikte thema s. De tien officiële rubrieken zijn: algemeenheden (0), gerechtelijke politie (1), opleiding (2), communicatie, informatie en relaties (3), infrastructuur en gebouwen 27

28 (4), logistiek (5), personeelsbeheer (6), financiën (7), bestuurlijke politie (8), politie van de verbindingswegen (9). Ondanks de aanmaak van vrij omvangrijke archiefreeksen, was er bij de directies lange tijd meestal geen archiefverantwoordelijke noch een inventaris van het archief. Dit zou moeten wijzigen met de invoering van het nieuwe archiefreglement. Tegen 31 juli 2011 zou er voor elke directie een archiefverantwoordelijke moeten aangeduid zijn. In sommige directies zijn er wel al belangrijke stappen gezet. Zo beschikt de FGP van Doornik over een documentaliste en wordt er op meerdere plaatsen gestreefd naar een paperless office. Helaas betekent dit niet alleen dat er van digitale originelen niet langer een kopie op papier wordt bewaard, maar ook dat papieren originelen ingescand en nadien vernietigd worden zonder toelating van het Rijksarchief 28. Bij de CSD is de zorg voor het archief meestal toevertrouwd aan de diverse secretariaten. Elk secretariaat beheert zijn gedeelte van het archief. Op de meeste plaatsen is ook archief van vroegere rijkswachtdistricten of BOB s aanwezig. Deze stukken bevinden zich vaak nog in verhuisdozen of in grote wanorde in het archief, omdat niemand zich voor deze stukken verantwoordelijk voelt. De inhoud van de dozen is meestal niet bekend. Bij de FGP s is het secretariaat verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van het archief, met name de kopieën van de processenverbaal en de eventuele onderzoeksdossiers. Ook de individuele speurders hebben toegang tot het archief, omdat zij er hun werkdossiers desgewenst in kwijt kunnen. De bewaaromstandigheden van het archief lopen sterk uiteen. Waar de FGP en de CSD na de hervorming in een nieuw gebouw werden ondergebracht, is meestal een ruimte voorzien voor het archief. In de oudere gebouwen, vaak rijkswachtkazernes, wordt het archief in de kelder of op de zolder bewaard, doorgaans in slechte materiële omstandigheden. Overal zijn ongeoorloofde vernietigingen van archief gebeurd 29. Er is dan ook nauwelijks kennis van de archiefwet of van de regelgeving terzake. Aanleiding voor de vernietiging was in de meeste gevallen de verhuis naar een nieuw gebouw of plaatsgebrek. De meeste directies hebben te weinig plaats om de omvangrijke reeksen archief die ze aanmaken te bewaren. BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE ARCHIEFREEKSEN De CSD s en FGP s van de federale politie brengen een groot aantal archiefreeksen voort. Samen met enkele reeksen die zijn aangemaakt door de voorgangers van de directies zijn het er meer dan 200. De meeste archiefreeksen vangen aan bij de oprichting van de federale politie in De gedeconcentreerde directies van de federale politie zijn uiteraard niet van nul gestart. Ze hebben sommige archiefreeksen van de rijkswacht en van de voormalige gerechtelijke politie bij de parketten geërfd. De oudere reeksen zijn voornamelijk de dossiers van de gerechtelijke politie en de kopieën van de processen-verbaal. Deze laatste reeks wordt voorlopig nog overal gedurende 20 jaar in de toekomst 30 jaar 28 Zie in dit verband: Paperless in Doornik. Fotokopieerapparaat zoekt klanten, in Inforevue, 2009, aflevering 1, p Indien kopieën op papier ingescand worden en daarna vernietigd worden, stelt dit in principe geen problemen, zie: Richtlijnen in verband met de digitalisering van het beheer en van de bewaring van archieven van de lokale politie (nota Rijksarchief). 29 Cfr. DEPOORTERE, DESMAELE en VELLE, Les archives des services de police (tri, acquisition, accès). Les experiences des Archives de l Etat avec les Archives de la police judiciaire ( ), p

29 bewaard en vervolgens vernietigd. De dossiers gaan soms verder terug. Op sommige plaatsen worden nog dossiers bewaard die terug gaan tot de Tweede Wereldoorlog of zelfs tot de beginperiode van de Gerechtelijke Politie (bv. tot 1919 in Dinant). Slechts op enkele plaatsen gebeurden reeds overdrachten naar het Rijksarchief. Een interessante case is het archief van de voormalige gerechtelijke politie bij het parket van Antwerpen 30. Ook documenten van het labo en personeelsdossiers overschrijden vaak de periode van 20 jaar. De oudere documenten worden voornamelijk bij de FGP bewaard. Bij de CSD is er vaak nauwelijks archief van vóór de hervorming in 2001 aanwezig. 1. Documenten met betrekking tot organisatie en beheer De briefwisseling en het registratiesysteem RIO Sinds juni 2004 wordt bij de Federale Politie gebruik gemaakt van het registratiesysteem RIO (Register In Out) 31. Deze gegevensbank van het type WAN (Wide Area Network: één enkel register dat toegankelijk is vanop verschillende computers die tot dezelfde CSD of FGP behoren) maakt opzoekingen mogelijk in alle velden en tabellen en laat toe statistieken van activiteiten op te stellen per dienst en per gebruiker. Ze is ontwikkeld met een Sybasesoftwareprogramma. Via het syteem kunnen de gegevens over de ingekomen post, de uitgaande post en over de interne verzendingen geïntegreerd worden beheerd. De toegankelijkheid ervan vanuit verschillende sites maakt het bovendien voor elke gebruiker die zich op één van de sites van de eenheid bevindt mogelijk om toegang te hebben tot het briefwisselingsregister om bijvoorbeeld een uitgiftenummer te reserveren, de stukken te raadplegen die sinds een welbepaalde datum zijn ingekomen of uitgegaan, de referentie van een stuk te zoeken op basis van het onderwerp, Het is ook mogelijk om op een volledig geautomatiseerde manier ( paperless ) heel het proces van schriftelijke communicatie te beheren, namelijk de redactie, de registratie, de verwerking, de verspreiding, de klassering en de archivering. Het is mogelijk in het register digitale kopieën te integreren van de ontvangen en verzonden documenten. De documenten die digitaal zijn opgesteld, worden er onmiddellijk in opgenomen, de andere worden met dat doel gescand. RIO bestaat uit verscheidene velden waaronder de gegevens betreffende het register (registratienummer, registratiedatum en registratie-entiteit), de gegevens over het stuk (beweging, taal, type, afzender, referentie, uitgiftedatum, classificatie, klassering, geadresseerde(n), kopie, dossierbeheerder, ondertekenaar, onderwerp, alsook waar het stuk terug te vinden is), de gegevens over het beheer van het stuk (memo, dossiers, sleutelwoorden, klassement, toegang tot, de vorige en volgende referenties, alsook de andere aangehechte bestanden), en de gegevens over de behandeling van het stuk (behandeling, deadline, urgentiegraad, titularis, overzicht opvolging(en) en afsluitingsdatum). Een aantal velden laat toe extra gegevens in te voeren: registratieentiteit (eenzelfde register kan door meerdere registratie-entiteiten worden gebruikt), documenttypes, ondertekenaar, ander(e) bestand(en) (verschillende bestanden kunnen 30 VELLE en DROSSENS, Inventaris van de archievan van het parket van de procureur des konings te Antwerpen, p Zie de handleiding voor het gebruik van RIO, opgesteld door Nicolas Syenave (DGS/DSE/DSED), juli

30 aan eenzelfde register worden gehecht), Het is via RIO mogelijk opzoekingen te doen (filter, tekstuele opzoeking) en statistieken op te stellen met betrekking tot de behandeling en de status van de stukken. Het gebruik van RIO kan sterk verschillen. Over het algemeen wordt het systeem intensiever gebruikt door de CSD dan door de FGP. Sommige dirco s gebruiken het ook om de afhandeling van dossiers op te volgen 32. De term briefwisseling wordt bovendien niet overal op dezelfde manier ingevuld. In het systeem zelf worden geen documenten bewaard. Dat betekent dat de documenten in digitale vorm elders moeten bewaard worden. Op sommige plaatsen wordt hiervoor een bijkomend ordeningssysteem, een boomstructuur gebaseerd op de decimale klassering (DK), toegepast. Andere directies gebruiken geen ordeningssysteem, maar kennen via het register trefwoorden toe aan de stukken, die later via een zoekfunctie teruggevonden kunnen worden. Meestal worden van de ingekomen en uitgaande stukken meerdere kopieën gemaakt. Zo worden papieren documenten ingescand om ze in het systeem te kunnen invoeren, waarna het origineel vernietigd wordt. Zowel van papieren als digitale documenten wordt vaak nog een aparte reeks kopieën briefwisseling bewaard. Dezelfde stukken kunnen soms ook teruggevonden worden in de dossiers. Personeels- en mobiliteitsdossiers De federale politie is één van de belangrijkste werkgevers van het land 33. De selectie, werving, opleiding en mobiliteit van het personeel geeft aanleiding tot het ontstaan van talrijke archiefreeksen. De meeste daarvan worden echter op het centrale niveau (DSP) bewaard. Binnen het personeel moet een onderscheid gemaakt worden tussen het operationele kader (COps) en het administratieve en logistieke kader (CALog). Het operationele kader bestaat uit politieambtenaren die in drie kaders worden onderverdeeld: het basiskader, het middenkader en het officierskader. De politieambtenaren zijn bevoegd voor de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie. Het operationele kader kan een kader van hulpagenten van politie bevatten. Deze zijn geen politieambtenaren maar beschikken wel over een beperkte politiebevoegdheid. Ongeveer 25 procent van de betrekkingen van de federale politie is bestemd voor personeelsleden van het administratieve en logistieke kader, eveneens burgerpersoneel genoemd. Ze hebben in principe geen enkele bevoegdheid van bestuurlijke of gerechtelijke politie (sommige leden van het burgerpersoneel die in de laboratoria van de technische en wetenschappelijke politie werken, vormen een uitzondering op deze regel). De CALog-leden zijn statutaire personeelsleden of personeelsleden die zijn aangeworven op basis van een arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde duur. De CALog-leden mogen geen enkele politieopdracht uitvoeren en dragen geen politie-uniform. Wanneer alle betrekkingen van het administratieve en 32 Zie bijvoorbeeld: Paperless in Doornik. Fotokopieerapparaat zoekt klanten, in Inforevue, 2009, aflevering 1, p Activiteitenverslag van de federale politie 2006, Brussel, 2007, p

31 logistieke kader niet worden ingevuld met burgerpersoneel, mogen leden van het operationele kader tijdelijk dergelijke betrekkingen uitoefenen of op hun eigen verzoek naar dit kader overgaan. Het statutaire en contractuele burgerpersoneel is in vier niveaus onderverdeeld. Elk niveau bevat verschillende graden, waaronder op zijn minst een gemene graad en meerdere bijzondere graden. De personeelsdienst van de gedeconcentreerde directies legt over elk personeelslid een dossier aan 34. Dit wordt sinds 2001 in een opbergmap bewaard die bestaat uit zeven mappen en submappen: Map I : administratie Inventaris Laatste individuele fiche (geïnformatiseerd) Inventaris van de overgaven van het persoonlijke dossier voor raadpleging of verandering van de overheid belast met de bijwerking van het dossier Inventaris van de stukken waarvan het personeelslid een kopie heeft ontvangen Map II: opleidingen Submap II/A: basisopleidingen Submap II/B: stagedossiers Submap II/C: voortgezette opleidingen Submap II/D: opleidingen gebonden aan een bevordering of aan de baremische loopbaan Submap II/E: functionele opleidingen Submap II/F: andere brevetten, getuigschriften of attesten van opleidingen Map III: mobiliteit Submap III/A: mobiliteitsdossiers Submap III/B: tijdelijke inplaatsstellingen Submap III/C: herplaatsingen Map IV: loopbaan Submap IV/A: bevorderingen Submap IV/B: baremische loopbaan Submap IV/C: andere stukken met betrekking tot de loopbaan Map V: evaluaties, tucht, ordemaatregelen Submap V/A: evaluatiedossiers Submap V/B: nog niet uitgewiste tuchtsancties en relevante tuchtdossiers Submap V/C: de ordemaatregelen Map VI: gegevens met een medisch karakter Submap VI/A: documenten met betrekking tot het medische profiel Submap VI/B: documenten met betrekking tot de medische selectie Submap VI/C: inschrijvingsfiche van de ziekteverloven Submap VI/D: documenten met betrekking tot de disponibiliteit wegens ziekte 34 Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol/Dino), Belgisch Staatsblad, 15 januari 2002, hoofdstuk II. 31

32 Submap VI/E: documenten met betrekking tot de gedeeltelijke medische vrijstellingen die een invloed kunnen hebben op de uitvoering van de dienst Submap VI/F: documenten met betrekking tot de arbeidsongevallen en de beroepsziekten Map VII: mandaten Een submap per mandaatdossier Map VIII: varia Inventaris Stukken Het personeelsdossier volgt het personeelslid naar zijn eenheid (eenheden) tot het einde van zijn loopbaan (ontslag, pensioen, overlijden). Het dossier blijft er dan nog 5 jaar. Vervolgens wordt het naar de Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer (DSP) gestuurd, die het persoonlijke dossier en de werkdossiers bijeenvoegt en het geheel tot 110 jaar na de geboorte van het personeelslid bijhoudt. De personeeldsdienst van de gedeconcentreerde directies bewaart kopieën van bepaalde stukken uit de personeelsdossiers in aparte reeksen. Zo worden soms kopieën van tuchtdossiers of arbeidsongevallen bijgehouden. De originele tuchtdossiers dienen na het aflopen van de sanctie, overeenkomstig het Ministerieel besluit van 2001, verwijderd te worden uit het personeelsdossier 35. Na verwijdering uit het personeelsdossier worden de tuchtdossiers bewaard als een aparte reeks. Op die manier kan een personeelslid dat een tuchtsanctie heeft gekregen ook na het aflopen van de sanctie nog een herziening aanvragen indien er nieuwe elementen in het dossier zijn opgedoken. Deze tuchtdossiers mogen dus niet vernietigd worden, zoals vroeger op basis van de oude selectielijst van de rijkswacht (RG 001/hoofdstuk 8, punt 1.70) gebeurde. De Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer (DSP) coördineert en regelt de mobiliteit van alle personeelsleden tussen de 196 lokale politiekorpsen, tussen de directies en diensten van de federale politie, van en naar de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en tussen de korpsen onderling 36. De mobiliteitsprocedure wordt vastgelegd in de artikelen VI.II.8 tot VI.II.71 van het koninklijk besluit van 30 maart tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en in het koninklijk besluit van 20 november tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten. Er zijn drie mobiliteitscycli per jaar, die om de vier maanden worden bekendgemaakt. Een mobiliteitscyclus bestaat uit drie fasen. De eerste fase is de bekendmaking van de vacante betrekkingen in het personeelsbulletin (nu zowel op papier als digitaal via de website of door de Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer (DSP). Een personeelslid kan per 35 Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, Belgisch Staatsblad, 28 november Activiteitenverslag van de federale politie 2006, Brussel, Geïntegreerde politie, 2007, p «Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten («RPPol/Mammoet)», Belgisch staatsblad, 31 maart 2001, deel VI, titel II, hoofdstuk II, art. VI.II.13-VI.II.14; Belgisch staatsblad, 30 januari 2006; InfoNieuws, nr. 1668, 6 februari 2006, 7 p. 37 Belgisch staatsblad, 31maart Belgisch staatsblad, 31 januari

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012]

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012] ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE KUNSTENAARS ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BEHEERSCOMITÉ VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst

Stafdienst P&O. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst.

FOD FINANCIËN. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Comités tot aankoop van onroerende goederen. Archiefselectielijst. ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC FEDERALE POLITIE Algemene Directie Personeel Directie van de juridische dienst Uitgiftenummer DGP/DPS-2007/4091/AJO het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 25 JAN. 2007 Fritz Toussaintstraat 47 Classificatie

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21 INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................ 11 HOOFDSTUK 1 WERKWIJZEN EN OPTREDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN IN HET RAAM VAN DE BEHEERSING VAN DE PROSTITUTIE EN DE STRIJD

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011

ARCHIEF VAN DE FOD JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN ARCHIEFSELECTIELIJST 2011 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012

ARCHIEF VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013

ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS) VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER ARCHIEFSELECTIELIJST 2013 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉLES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI

Nadere informatie

Algemene selectielijst e-mails

Algemene selectielijst e-mails Algemene selectielijst e-mails Versie 1.1, september 2007 1. Inleiding Het doel van deze algemene selectielijst is een aanzet te geven tot een eerste selectie in de e-mails van de personeelsleden van het

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel II Hoofdstuk V De forfaitaire toelage voor bepaalde personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van bepaalde

Versie DEEL V Titel II Hoofdstuk V De forfaitaire toelage voor bepaalde personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van bepaalde Versie 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk V De forfaitaire toelage voor bepaalde personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van bepaalde opdrachten in het raam van de uitvoering van het federale

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/ FEDERALE POLITIE Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Directie van de juridische dienst, Uitgiftenummer DGS/DSJ-2008/34148/A het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 29 VIII 2008 Fritz

Nadere informatie

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

Samengevat verloopt de bepaling van een profiel in meerdere fasen: - de evaluator plaatst de functie: hij geeft aan de functie één van de 13 posities

Samengevat verloopt de bepaling van een profiel in meerdere fasen: - de evaluator plaatst de functie: hij geeft aan de functie één van de 13 posities Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

Versie 02-12-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk II Telefoonvergoeding Inhoudstafel

Versie 02-12-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk II Telefoonvergoeding Inhoudstafel Versie 02-12-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk II Telefoonvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Stafdienst P&O Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen. De Dienst Rekrutering en Selectie (DRP-RS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002

ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002 ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 036 / 006 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij sommige leden van de lokale politie en van de federale politie gemachtigd worden

Nadere informatie

De voortdurende herschikking van het inspectiewezen Prof. dr. emeritus Paul Ponsaers Verhouding tussen Bijzondere Inspectiediensten en Politie Algemene diensten Bijzondere diensten Bijzondere inspectiediensten

Nadere informatie

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD?

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD? De Dienst Rekrutering en Selectie (DPRS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst UNIVERSITEITSARCHIEF UNIVERSITEITSARCHIEF Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Januari 2011 Versie: 1.1 4 april 2011 Deze praktische handleiding heeft als doel u, als administratieve medewerker

Nadere informatie

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen Federale Politie Algemene Directie Personeel Uitgiftenummer DGP/DPS/P-2006/61716 Directie van de juridische dienst, Uitgiftedatum 21/12/2006 het contentieux en de statuten Classificatie PUBLIEK Fritz Toussaintstraat

Nadere informatie

Fritz Toussaintstraat Brussel Bladzijde 1/12 Tel: (02) Bijlage(n) 3

Fritz Toussaintstraat Brussel Bladzijde 1/12 Tel: (02) Bijlage(n) 3 FEDERALE POLITIE TIJDELIJKE NOTA Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer Uitgiftenummer DGS/DSR 2008 0876 N Uitgiftedatum 01082008 Directie van de rekrutering en van de selectie Classificatie

Nadere informatie

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011.

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 2 : Aangifte inzake personenbelasting - bezoldigingsfiche 281.10 en het fiscaal attest 281.25 Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk VIII Bijkomende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk VIII Bijkomende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk VIII Bijkomende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel II Hoofdstuk IV Toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan vierentwintig uur Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel II Hoofdstuk IV Toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan vierentwintig uur Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk IV Toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan vierentwintig uur Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken

Nadere informatie

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst

Archief van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Federale Politie

Klachtenbehandeling Federale Politie Klachtenbehandeling Federale Politie 1. Historiek 1.1. Situatie vóór politiehervorming 1.2. Na de politiehervorming 2. Klachtenbeheer/- management 2.1. Ontvangst klacht 2.2. Analyse klacht 2.3. Verslag

Nadere informatie

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing voor alle archiefdocumenten die

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening 2010 Document (3), ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Opmerking: de kandidaten, niet in aanmerking genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

Opmerking: de kandidaten, niet in aanmerking genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

Versie van 28-09-2012 DEEL VI Titel I Hoofdstuk I Vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten Inhoudsopgave

Versie van 28-09-2012 DEEL VI Titel I Hoofdstuk I Vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten Inhoudsopgave Versie van 28-09-2012 DEEL VI Titel I Hoofdstuk I Vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk VII Compenserende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk VII Compenserende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk VII Compenserende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Toegestuurd aan de dames en heren Toegestuurd aan de dames en heren Eerste Substituten,

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie van 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.7 : Functietoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Begunstigden 3 Bedragen 4 Toekennen van een functietoelage

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2001 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2001 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, 6 maart 2001. Omzendbrief nr. COL 3/2001 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011 1. WETTELIJKE GRONDSLAG 1 De artikelen 6, 7, 107 en 149 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie

Nadere informatie

Verhouding politie- en IV-plannen

Verhouding politie- en IV-plannen Evaluatie van veiligheidsplannen Vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief Prof. dr. Paul Ponsaers Universiteit Gent Vakgroep Strafrecht & Criminologie 1 Verhouding politie- en IV-plannen Integrale

Nadere informatie

Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave

Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Toelage

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN. Persbericht

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN. Persbericht DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN Brussel, 31 januari 2014 Persbericht Optimalisatie van de politie : goedkeuring in tweede lezing door de Ministerraad van de nieuwe

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE ARCHIEFSELECTIELIJST 2007 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Bijdrage Paul Ponsaers

Bijdrage Paul Ponsaers Bijdrage Paul Ponsaers 18 mei 2013 1 Bestuurlijke Politie Gerechtelijke Politie FEDERAAL CENTRAAL Commissaris-Generaal A.D. Bestuurlijk A.D. Ondersteuning A.D. Gerechtelijk GEDECONCENTREERD (gerechtelijk

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling II Functietoelage rijdend personeel Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling II Functietoelage rijdend personeel Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling II Functietoelage rijdend personeel Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

Opmerking: de kandidaten, niet in aanmerking genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

Opmerking: de kandidaten, niet in aanmerking genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen. De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basis- naar middenkader)

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling I Functietoelage Luchtsteundetachement Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling I Functietoelage Luchtsteundetachement Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling I Functietoelage Luchtsteundetachement Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Interne dienstvoorpreventieen bescherming op het werk Psychosociale dienst Geweld op het werk AGENDA. Situering DSW. Situering psychosociale dienst

Interne dienstvoorpreventieen bescherming op het werk Psychosociale dienst Geweld op het werk AGENDA. Situering DSW. Situering psychosociale dienst Interne dienstvoorpreventieen bescherming op het werk Psychosociale dienst Geweld op het werk Hinp Yasmin Vandenbossche Preventieadviseur DGS/DSW Directie van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

BE-A0512_104475_102491_DUT

BE-A0512_104475_102491_DUT BE-A0512_104475_102491_DUT Inventaris van het archief van het Parket van de Procureur des Konings te Turnhout. Overdracht 2003 (1887-1992). / T. Luyckx, L. Orec en K. Van Honacker. Het Rijksarchief in

Nadere informatie

Overzicht aanwijzend schatters en administratieve ondersteuning Augustus 2011 Pagina 1

Overzicht aanwijzend schatters en administratieve ondersteuning Augustus 2011 Pagina 1 Aalst Antwerpen Brugge 4 aanwijzend schatters (2 halftime medewerkers) De administratieve bediende werd opgenomen in de algemene werking van de FOD. De PV s van schatting van het KI worden door de aanwijzend

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving Titel 9 MAART 2001. - Koninklijk besluit

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Deze praktische handleiding heeft als doel je te tonen hoe je een selectielijst moet gebruiken. Hierbij maken we gebruik van de algemene selectielijst

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie