De nieuwe circulaire over de antimisbruikbepaling in de registratie- en successierechten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe circulaire over de antimisbruikbepaling in de registratie- en successierechten"

Transcriptie

1 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De nieuwe circulaire over de antimisbruikbepaling in de registratie- en successierechten p. 4/ Gedeeltelijke vrijstellingen ontslagvergoedingen p. 8/ Opheffing bankgeheim : nu ook verplichte kennisgeving bij vraag van buitenlandse fiscus De nieuwe circulaire over de antimisbruikbepaling in de registratie- en successierechten Recent bracht de FOD Financiën een nieuwe circulaire uit over de toepassing van de antimisbruikbepaling inzake de registratie- en successierechten, die een circulaire van verleden jaar over hetzelfde onderwerp volledig vervangt. Wat is er gewijzigd? Circulaire van 19 juli 2012 Nieuwe antimisbruikbepaling ook toepasselijk inzake registratierechten en successierechten Verleden jaar werd de ongeveer twintig jaar oude algemene antimisbruikbepaling herschreven 1. Een belangrijke wijziging was dat de antimisbruikbepaling voortaan ook zou worden toegepast in de registratierechten en successierechten. Om deze toepassing te verduidelijken bracht de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie enkele maanden na de wet een circulaire uit 2. 1 Programmawet van 29 maart 2012 (BS 6 april 2012). 2 Circulaire nr. 8/2012 (versie 2) van 19 juli Witte en zwarte lijst De circulaire stelde dat de vraag of er sprake is van fiscaal misbruik in principe geval per geval moet worden beoordeeld, rekening houdend met de concrete context en modaliteiten, maar bevatte niettemin twee (niet-limitatieve) lijsten van rechtshandelingen die normaal zeker niet en zeker wel als fiscaal misbruik te beschouwen zijn, in de praktijk de witte en de zwarte lijst genoemd. Wat stond er op de witte en de zwarte lijst? Op de witte lijst stonden de volgende verrichtingen : schenking door middel van een handgift of een bankgift; schenking bij een akte verleden voor een niet- Belgische notaris; gefaseerde schenking van onroerende goederen met tussenperiode van meer dan 3 jaar; schenking onder last; schenking onder ontbindende voorwaarde; schenking door grootouders aan kind(eren) en kleinkind(eren); P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in de weken Pacioli Nr. 366 BIBF-IPCF / 24 juni - 07 suli 2013

2 schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of ander levenslang recht; schenking waarop een verlaagd registratierecht voor schenkingen toepasselijk is; schenking die een in het Wetboek der Registratierechten voorziene vrijstelling geniet; tontine- en aanwasclausules; testament met maximale benutting van gunstregimes; testament met zgn. generation skipping ; kinderloos vrijgezel testament; duo-legaat, voor zover dit na verrekening van de last, resulteert in een substantiële nettobevoordeling van de vereniging. Op de zwarte lijst stonden de volgende verrichtingen : de sterfhuisclausule; de gesplitste aankoop (blote eigendom en vruchtgebruik) van goederen voorafgegaan door een al of niet geregistreerde schenking van de benodigde gelden door de verkrijger van het vruchtgebruik aan de verkrijger van de blote eigendom mits er éénheid van opzet aanwezig is; de erfpachtconstructie, zijnde de gesplitste aankoop ( tréfonds en erfpacht) van onroerend goed door gelieerde vennootschappen; de inbreng door één echtgenoot van goederen in de huwelijksgemeenschap, gevolgd door een schenking door beide echtgenoten, mits er éénheid van opzet aanwezig is; de uitbreng uit de huwelijksgemeenschap van roerende goederen, gevolgd door een wederzijdse schenking tussen echtgenoten, meestal onder de ontbindende voorwaarde voor de schenking gedaan aan de eerststervende echtgenoot; het «ik opa» testament. Circulaire van 10 april 2013 Vervangt circulaire van 19 juli 2012 Onverwacht bracht de administratie dit voorjaar een nieuwe circulaire uit over de antimisbruikbepaling in de registratie- en successierechten, die de circulaire van 19 juli 2012 volledig vervangt 3. Verschillen met circulaire van 19 juli 2012 De nieuwe circulaire verschilt van die van vorig jaar op de volgende punten : testamentaire bepalingen worden niet langer beschouwd als fiscaal misbruik, en de lijsten worden daaraan aangepast; bij de zwarte lijst wordt iets meer uitleg gegeven; de gesplitste aankoop wordt van de zwarte lijst geschrapt en de verzaking aan het vruchtgebruik van een onroerend goed gevolgd door een schenking wordt eraan toegevoegd. Testamentaire bepalingen niet meer beschouwd als fiscaal misbruik De administratie is nu, anders dan een jaar geleden, van mening dat de antimisbruikbepaling niet kan worden toegepast op testamentaire bepalingen. Fiscaal misbruik heeft immers betrekking op door de belastingplichtige zelf gestelde rechtshandelingen 4, maar in het kader van successierechten en testamenten is de belastingplichtige niet de persoon die het testament heeft gemaakt (de testator), maar wel de persoon die testamentair begunstigd wordt. Een gevolg van dit nieuwe standpunt is dat de administratie de gevallen op de witte en zwarte lijst die betrekking hadden op testamentaire bepalingen (de laatste vier gevallen van de witte lijst en het laatste geval van de zwarte lijst), geschrapt heeft. De schrapping van de witte lijst betekent dus voor alle duidelijkheid niet dat deze rechtshandelingen niet langer veilig zouden zijn voor de antimisbruikbepaling, integendeel, ze komen niet meer op de lijst voor omdat de antimisbruikbepaling er nooit op kan worden toegepast. Uitleg bij de zwarte lijst De uitleg bij de zes gevallen op de zwarte lijst in de circulaire van 19 juli 2012 was vrij beperkt. In de nieuwe circulaire geeft de administratie wat meer commentaar. Hierbij wordt steeds hetzelfde stramien toegepast : eerst wordt uitgelegd waarom de verrichting fiscaal misbruik kan uitmaken, vervolgens wordt gezegd wat de belastingplichtige moet bewijzen om het fiscaal misbruik te weerleggen en 3 Circulaire nr. 5/2013 van 10 april Zie artikel 18, 2 W.Reg., waarnaar de antimisbruikbepaling van artikel 106 W.Succ. verwijst. 2

3 tot slot wordt aangegeven hoe de administratie de verrichting zal belasten indien de belastingplichtige dit bewijs niet levert. Wijzigingen zwarte lijst Zoals gezegd werd het «ik opa» testament geschrapt van de zwarte lijst, aangezien testamentaire bepalingen niet langer onder de antimisbruikbepaling vallen. Daarnaast komt ook de gesplitste aankoop door ouders en kinderen, met voorafgaande schenking door de ouders aan de kinderen, niet langer op de lijst voor. Er wordt wel een verrichting aan de lijst toegevoegd, nl. de verzaking aan vruchtgebruik op een onroerend goed, gevolgd door een schenking. Een gewijzigd standpunt over de gesplitste aankoop De genoemde gesplitste aankoop werd weliswaar van de zwarte lijst geschrapt, maar deze schrapping bleek een vergiftigd geschenk. Een goeie week na de nieuwe circulaire, publiceerde de administratie immers een beslissing, waaruit bleek dat ze van plan blijft om zo n gesplitste aankoop aan te pakken, zij het echter niet meer met de algemene antimisbruikbepaling, maar wel op basis van een gewijzigde interpretatie van artikel 9 W. Succ. 5 Daarmee komt de administratie terug op een eerdere beslissing, waarin ze aanvaardde dat het vermoeden van artikel 9 W. Succ., dat de gesplitste aankoop een bedekte bevoordeling is van de kinderen, weerlegd wordt indien de ouders aan de kinderen een geldsom hebben geschonken waarmee de blote eigendom kon worden gekocht,en indien kan bewezen worden dat die schenking vooraf is gegaan aan de betaling van de prijs voor de blote eigen- dom 6. De administratie is nu integendeel van mening dat de voorafgaande schenking het wettelijke vermoeden van bedekte bevoordeling net bevestigt. Een schrale troost is dat het nieuwe standpunt pas zal worden toegepast op de rechtshandelingen gedaan vanaf 1 september Word vervolgd? De nieuwe beslissing inzake de gesplitste aankoop werd door zowat iedereen uit de praktijk fel bekritiseerd. Misschien is het verhaal echter nog niet afgelopen. Geconfronteerd met parlementaire vragen over de kwestie heeft de minister van Financiën immers laten weten dat hij zijn «administratie zal verzoeken het geheel van de problematiek aan een bijkomend nieuw onderzoek te onderwerpen en om haar standpunt bij te stellen, mocht daar op basis van alle inmiddels bekende feitelijke en juridische gegevens die reeds een kleine honderd jaar teruggaan, aanleiding toe bestaan». 7 Wat met de inkomstenbelastingen? Verleden jaar werd aangekondigd dat ook over de toepassing van de antimisbruikbepaling in de inkomstenbelastingen, een circulaire zou worden uitgebracht. Ondertussen is die circulaire nog altijd niet verschenen, maar we hebben bij de fiscus geen bevestiging gekregen dat dit plan definitief is opgeborgen. Felix VANDEN HEEDE Fiscaal jurist 5 Beslissing van 19 april 2013, nr. R.J. S 9/06-07, bl. nr. EE/ Beslissing van 13 december 2007, nr. R.J. S 9/06-03, bl. nr. E.E./ Hand. Kamer Commissie voor Financiën en Begroting , 15 mei 2013, CRIV 53 COM 746, 20. 3

4 Gedeeltelijke vrijstelling ontslagvergoedingen Gedeeltelijke vrijstelling van opzeggingsvergoedingen en bezoldigingen voor tijdens de opzeggingstermijn uitgeoefende activiteit I. Inleiding 1. De wet van 19 juni 2011 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (afgekort : WIB 1992) wat de werkbonus en de opzeggingsvergoeding betreft 1, heeft een gedeeltelijke vrijstelling van opzeggingsvergoedingen en bezoldigingen voor tijdens de opzeggingstermijn uitgeoefende activiteit ingesteld. Die nieuwe regeling wordt toegelicht in een circulaire van 13 maart In dit artikel willen we de bedoelde vergoedingen en de toepassingsvoorwaarden voor het stelsel van gedeeltelijke vrijstelling nader toelichten. II. Wettelijke grondslag 2. Overeenkomstig artikel 38, 1, eerste lid, 27 WIB 1992 zijn de bezoldigingen die zijn verkregen uit hoofde van of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid tijdens de opzeggingstermijn en de vergoedingen die door de werkgever al of niet contractueel zijn betaald uit hoofde van of naar aanleiding van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vrijgesteld ten belope van maximum : 425,00 euro (te indexeren bedrag) 3 voor de bezoldigingen en vergoedingen die worden verkregen vanaf 1 januari 2012, voor zover de opzeg door de werkgever ten vroegste op 1 januari 2012 ter kennis is gebracht; 850 euro (te indexeren bedrag) voor de bezoldigingen en vergoedingen die worden verkregen vanaf 1 januari 2014, voor zover de opzeg door de werkgever ten vroegste op 1 januari 2014 ter kennis is gebracht. De voorwaarden en de begrenzingen van de nieuwe regeling worden vastgesteld in artikel 38, 5 WIB III. Bedoelde vergoedingen A. Opzeggingsvergoedingen 3. Met opzeggingsvergoedingen worden bedoeld, de vergoedingen die door de werkgever al dan niet zijn betaald uit hoofde van of naar aanleiding van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht of het bedrag ervan wettelijk wordt bepaald dan wel volgens specifieke contractuele bedingen. Tot die opzeggingsvergoedingen behoren inzonderheid : 1 de eigenlijke ontslagvergoedingen die door de werkgever (of het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers) wettelijk, contractueel, goedgunstig, ingevolge een CAO (collectieve ontslagen) of ingevolge een rechterlijke beslissing in welke vorm of onder welke benaming ook worden toegekend ten gevolge van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst; 2 de achterstallen van opzeggingsvergoedingen; 3 de inschakelingsvergoedingen bedoeld in de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact. B. Bezoldigingen voor «gepresteerde opzeggingstermijn» 4. Dit zijn de bezoldigingen die zijn verkregen uit hoofde van of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid tijdens de opzeggingstermijn. 1 BS 28 juni 2011 Erratum BS van 6 juli Circulaire Ci.RH.242/ (AAFisc Nr. 12/2012) van 13 maart Het geïndexeerde bedrag is 620,00 euro voor aanslagjaar 2013 en 640,00 euro voor aanslagjaar

5 Er moet een rechtstreekse band bestaan tussen de in aanmerking te nemen bezoldigingen en de tijdens de opzeggingstermijn uitgeoefende beroepswerkzaamheid die zij vergoeden. Het is daartoe niet vereist dat die bezoldigingen zelf tijdens de opzeggingstermijn worden betaald. Evenmin volstaat het dat een bezoldiging wordt betaald tijdens de opzeggingstermijn om in aanmerking te kunnen worden genomen voor een eventuele vrijstelling. 5. Enkel de volgende looncomponenten komen voor de vrijstelling in aanmerking : gewone bezoldigingen voor de tijdens de opzeggingstermijn uitgeoefende beroepsactiviteit; het gewaarborgd maandloon voor bedienden; het gewaarborgd weekloon voor arbeiders; het enkel vakantiegeld voor bedienden dat betrekking heeft op de tijdens de opzeggingstermijn uitgeoefende beroepsactiviteit; de voordelen in natura (behalve deze die niet begrepen zijn in de bedragen vermeld in de code 250 of 400 van fiche ) die betrekking hebben op de tijdens de opzeggingstermijn uitgeoefende beroepsactiviteit; achterstallen van bezoldigingen die betrekking hebben op de tijdens de opzeggingstermijn uitgeoefende beroepsactiviteit. De loonfiches en zullen verschillende rubrieken bevatten, zodat de bezoldiging gemakkelijk over de verschillende looncomponenten kan worden uitgesplitst. De andere looncomponenten die niet geacht worden de tijdens de opzeggingstermijn uitgeoefende beroepsactiviteit te bezoldigen, komen niet in aanmerking voor de vrijstelling. Uitgesloten zijn onder meer : niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 4 ; achterstallen van bezoldigingen die geen betrekking hebben op de tijdens de opzeggingstermijn uitgeoefende beroepsactiviteit; vergoedingen voor weerverlet, de eindejaarspremie, het dubbel vakantiegeld. IV. Toepassingsvoorwaarden voor de vrijstelling (artikel 38, 5 WIB 1992) 6. De gedeeltelijke vrijstelling is onderworpen aan de volgende voorwaarden die samen moeten vervuld zijn : 1 Voorwaarde betreffende de aard van de arbeidsrelatie : het moet gaan om een overeenkomst van onbepaalde duur. 2 Voorwaarde betreffende de opzegger van de arbeidsovereenkomst : de arbeidsovereenkomst moet door de werkgever worden beëindigd. 3 Voorwaarde betreffende de aard van de opzeg van de overeenkomst : de overeenkomst mag niet worden beëindigd tijdens de proefperiode, met het oog op brugpensioen of pensionering of wegens een dringende reden. V. Gedeeltelijke vrijstelling (artikel 38, 5 WIB 1992) 7. De vrijstellingsregeling is onderworpen aan een dubbele beperking : 1. Begrenzing per opzeg (artikel 38, 5, tweede lid WIB 1992) Het maximumbedrag van de vrijstelling per opzeg wordt bepaald volgens de datum van betekening van de opzeg, ongeacht de datum van werkelijke betaling of toekenning. Er wordt rekening gehouden met de indexeringscoëfficiënt die van toepassing is voor het belastbaar tijdperk waarin de opzeg ter kennis is gebracht. Voor een afdanking, waarvoor de opzeg ter kennis werd gebracht in april 2012, bedraagt het maximumbedrag van de vergoeding dat wordt vrijgesteld 620,00 euro. Die datum moet op de individuele fiches en worden vermeld. Quid wanneer de beoogde bezoldigingen of vergoedingen worden betaald of toegekend over méér dan één belastbaar tijdperk? 4 Deze genieten een specifieke vrijstelling op grond van artikel 38, 1, 24 WIB De vrijstelling voor deze afdanking zal slechts voor maximum 425 (of 850) euro (te indexeren bedragen) worden verleend. Maar wanneer in het eerste belastbaar tijdperk minder dan het maximumbe- 5

6 drag werd betaald of toegekend, kan in het daaropvolgende belastbaar tijdperk nog een vrijstelling worden verleend, zij het slechts voor het nog niet aangewend saldo van het voormelde maximumbedrag van 425 (of 850) euro. 2. Begrenzing per belastbaar tijdperk (artikel 38, 5, derde lid WIB 1992) Het totaal van de principiële vrijstellingen voor de in dit belastbaar tijdperk betaalde of toegekende opzeggingsvergoedingen en bezoldigingen voor gepresteerde opzeggingstermijn, mag ook niet meer bedragen dan het aan dat belastbaar tijdperk zelf verbonden maximumbedrag dat van toepassing is op de opzeg die in dat tijdperk ter kennis werden gebracht. Deze situatie zal zich in principe enkel voordoen wanneer in een belastbaar tijdperk door meerdere werkgevers of schuldenaars opzeggingsvergoedingen of bezoldigingen «voor gepresteerde opzeggingstermijn» worden betaald of toegekend, verbonden aan opzeg die in datzelfde of in een vorig belastbaar tijdperk ter kennis werden gebracht. VI. Aanrekeningsregel 8. Overeenkomstig artikel 38, 5, vierde lid WIB 1992 wordt de vrijstelling, per belastbaar tijdperk, bij voorrang toegepast op de bezoldigingen die zijn verkregen uit hoofde van of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid tijdens de opzeggingstermijn (de bezoldigingen voor «gepresteerde opzeggingstermijn»), en vervolgens op de opzeggingsvergoedingen. VII. Aanslagvoet 9. De drempel van 615 euro, vastgesteld bij artikel 171, 5, a) WIB 1992, is niet meer van toepassing 5. Vanaf aanslagjaar 2013 zijn de bezoldigingen voor «gepresteerde opzeggingstermijn» en de opzeggingsvergoedingen afzonderlijk belastbaar aan de 5 Cf. Artikel 3 van de wet van 19 juni 2011 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de werkbonus en de opzeggingsvergoeding betreft (BS 28 juni 2011 Erratum BS van 6 juli 2011). gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad. VIII. En voor bedrijfsleiders? 9. De nieuwe regeling geldt voor de bedrijfsleiders die met een arbeidsovereenkomst als werknemer tewerkgesteld zijn. IX. Voorbeeld De belastingplichtige heeft in 2012 volgende bedragen ontvangen : 500 euro bezoldigingen voor «gepresteerde opzeggingstermijn» wegens een ontslag dat hem in 2012 door werkgever A werd betekend; euro opzeggingsvergoedingen, wegens een ontslag dat hem in 2012 door werkgever B werd betekend. De werkgevers A en B hebben geen weet van door een andere werkgever betaalde vergoedingen die principieel voor vrijstelling in aanmerking komen. De belastingplichtige ontvangt geen andere bezoldigingen «gedurende gepresteerde opzeggingstermijn» of opzeggingsvergoedingen in Geen betalingen met betrekking tot de opzeg «A» of «B» doen zich nog voor in het belastbaar tijdperk 2013 of later. Voor de vrijstelling in de personenbelasting in aanmerking te nemen bedrag (belastbaar tijdperk 2012) 1. Eerste begrenzing (begrenzing per opzeg) Maximumbedrag verbonden aan opzeggingen die gedurende het belastbaar tijdperk 2012 ter kennis werden gebracht : 620,00 euro Door werkgever A in 2012 betaalde vergoedingen : 500,00 euro Voor opzeg A reeds effectief toegekende vrijstelling met betrekking tot een vorig belastbaar tijdperk : niet van toepassing Eventuele «overdracht» uit vorige belastbare tijdperken : niet van toepassing 6 Het betreft een voorbeeld afkomstig uit de circulaire nr. 12/2012 (nr. 44). 6

7 In principe vrij te stellen bedrag (vrijstelling in de personenbelasting) : 500,00 euro Bedrag met betrekking tot opzeg A, waarop geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is : 500,00 euro Door werkgever B in 2012 betaalde vergoedingen : 1 200,00 euro Voor opzeg B reeds effectief toegekende vrijstelling met betrekking tot een vorig belastbaar tijdperk : niet van toepassing Eventuele «overdracht» uit vorige belastbare tijdperken : niet van toepassing - In principe vrij te stellen bedrag : 620,00 euro - Bedrag met betrekking tot opzeg B, waarop geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is : 620,00 euro 2. Tweede begrenzing (begrenzing per belastbaar tijdperk) Totaal van de voor vrijstelling in aanmerking te nemen vergoedingen, in voorkomend geval reeds begrensd per opzeg : 500,00 euro (opzeg A) + 620,00 euro (opzeg B) = euro Maximumbedrag verbonden aan opzeggingen die gedurende het belastbaar tijdperk 2012 ter kennis werden gebracht : 620,00 euro Bedrag dat effectief moet worden vrijgesteld : 620,00 euro Aanrekening Bij voorrang aan te rekenen op de vergoedingen «voor gepresteerde opzeg» (opzeg A) : 500,00 euro Saldo aan te rekenen op de opzeggingsvergoedingen (opzeg B) : 120,00 euro Conclusie (belastbaar tijdperk 2012) Bezoldigingen toegekend voor gepresteerde opzeg (opzeg A) ten bedrage van 500 euro In de personenbelasting vrijgesteld gedeelte : 500,00 euro Belastbaar gedeelte : 0,00 euro De werkgever zal geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het bedrag van 500,00 euro. Toegekende opzeggingsvergoedingen (opzeg B) ten bedrage van euro In de personenbelasting vrijgesteld gedeelte : 120,00 euro Belastbaar gedeelte : 1 080,00 euro Bedrag waarop geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is : 620,00 euro Aangezien werkgever B geen weet heeft van door een andere werkgever betaalde vergoedingen, zal hij op dit bedrag van 620 euro geen bedrijfsvoorheffing inhouden. Opmerking Uit het bovenstaande volgt dat er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is op een totaal bedrag van 1 120,00 euro, terwijl er bij de vestiging van de aanslag in de personenbelasting (ten gevolge van de toepassing van de tweede begrenzing) slechts een bedrag van 620,00 euro definitief wordt vrijgesteld. In de veronderstelling dat voor de opzeg B in 2013 nog een bijkomend bedrag zou betaald worden, dan komt hiervan in beginsel 500 euro in aanmerking voor de vrijstelling in de personenbelasting : 1 200,00 euro betaald in 2012; 620,00 euro maximum vrijstelling per opzeg; 120,00 euro effectief vrijgesteld bij de vestiging van de aanslag (belastbaar tijdperk 2012); 500,00 euro over te dragen saldo van de vrijstelling. In dat geval is de werkgever B evenwel de bedrijfsvoorheffing verschuldigd over het volledige in 2013 betaalde bedrag aangezien de vrijstelling voor de opzeg «B» (op vlak van bedrijfsvoorheffing) door hem reeds volledig, in het belastbaar tijdperk 2012, werd toegekend en hij met deze reeds verleende vrijstelling moet rekening houden om de begrenzing «per opzeg» te respecteren. VII. Conclusie 11. De sociale secretariaten en de diensten voor loonberekening worden nog maar eens met nieuwe berekeningen geconfronteerd die gecompliceerd kunnen zijn. Nauwkeurigheid is geboden! Julie VAN THEMSCHE Advocaat aan de Balie van Luik Advocatenkantoor HERVE 7

8 Opheffing bankgeheim : nu ook verplichte kennisgeving bij vraag van buitenlandse fiscus Tot nog toe moest de fiscus geen kennisgeving aan de belastingplichtige sturen als het bankgeheim werd doorbroken naar aanleiding van een vraag van een buitenlandse fiscus. Het Grondwettelijk Hof heeft deze uitzonderingsmaatregel nu vernietigd. Opheffing bankgeheim Sinds 1 juli 2011 kan de fiscus aan een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling inlichtingen vragen over de rekeningen van een belastingplichtige zodra er aanwijzingen zijn van belastingontduiking of als hij van plan is om een indiciaire aanslag te vestigen. Er is wel toestemming nodig van een gewestelijk directeur van de belastingen. En de belastingplichtige moet eerst de kans gekregen hebben om te antwoorden op een vraag om inlichtingen van de fiscus. Op het moment dat de fiscus gegevens opvraagt bij een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling, moet hij de belastingplichtige daarvan in kennis stellen. Hij moet daarbij ook «de aanwijzing of de aanwijzingen van belastingontduiking» meedelen die de vraag aan de financiële instelling rechtvaardigen. De fiscus is ook verplicht om een kennisgeving te sturen als hij van plan is om een indiciaire aanslag te vestigen. Deze kennisgeving moet de precieze elementen vermelden die aanleiding hebben gegeven tot dat voornemen (art. 333/1, 1, 1ste lid WIB 1992). Er moet geen kennisgeving verstuurd worden als de rechten van de Schatkist in gevaar zijn (art. 333/1, 1, 2de lid WIB 1992). De kennisgevingsplicht geldt ook niet als de fiscus inlichtingen vraagt aan het centraal aanspreekpunt. Dat aanspreekpunt zal een register bijhouden met alle rekeningen van het land, zodat de fiscus in één keer kan zien bij welke financiële instellingen iemand rekeningen heeft. Kennisgeving nu ook bij vraag uit buitenland Tot nog toe moest de fiscus ook geen kennisgeving aan de belastingplichtige sturen als het bankgeheim werd doorbroken naar aanleiding van een vraag van een buitenlandse fiscus. In het 3de lid van artikel 333/1, 1 WIB 1992 staat immers dat «het eerste lid (verplichte kennisgeving) evenmin van toepassing is op de vragen vanwege de in artikel 322, 4 bedoelde buitenlandse administraties». Het Grondwettelijk Hof vernietigt nu deze uitzonderingsmaatregel. Het annulatieverzoek werd ingediend tegen artikel 9, 2 van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen, dat het derde lid van artikel 333/1, 1 WIB 1992 heeft ingevoerd. Het Hof vernietigt nu artikel 9, 2 van de wet van 7 november Voor het overige blijft de kennisgeving voor de fiscus verplicht, inclusief de uitzondering wanneer de rechten van de schatkist in gevaar zijn. Beperking vernietiging Het hof «handhaaft de gevolgen van de vernietigende bepaling ten aanzien van alle toepassingen die ervan zouden gemaakt zijn vóór de bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad». Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Jean-Marie CONTER, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http: //www.bibf.be. Redactie : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Professor Emeritus, Universiteit Luik, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Gerealiseerd in samenwerking met kluwer 8

Er wordt verwezen naar de Circulaire nr. 4 van 4 mei 2012. Huidige circulaire wijzigt in niets deze eerste circulaire. * * *

Er wordt verwezen naar de Circulaire nr. 4 van 4 mei 2012. Huidige circulaire wijzigt in niets deze eerste circulaire. * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Sector registratie Dienst VI - Directies VI/8&9 Dossier nr. EE/L.214 Antimisbruikbepaling Toepassing gevallen fiscaal

Nadere informatie

Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht

Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht Circulaire nr. 5/2013 (vervangt Circ. Nr. 8/2012) dd. 10.04.2013 Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene

Nadere informatie

De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning

De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning door Karl Ruts, Leo Stevens & Cie A. TOEPASSELIJKE WETTEKSTEN ANTI-MISBRUIKBEPALINGEN Door de

Nadere informatie

16 februari 2015. Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. Inhoudstabel

16 februari 2015. Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. Inhoudstabel Omzendbrief 2015/1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Fiscaal misbruik in vermogensstructurering en successieplanning Brussel, 20 oktober 2012 J. Ruysseveldt 2 Agenda Nieuwe fiscale misbruikbepaling inzake registratie- en successierechten

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken

Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken De laatste weken is er heel wat inkt gevloeid omtrent de nieuwe circulaire waarin de Administratie de vernieuwde lijsten publiceerde met

Nadere informatie

Omzendbrief 2014/2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB)

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Transactie waarbij erfpachtrecht wordt overgedragen aan partij X, direct gevolgd door de verkoop van het bezwaarde eigendomsrecht

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 OKTOBER 2016 F.15.0103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.15.0103.N EMS PRODUCTIONS bvba, met zetel te 2980 Zoersel, Nachtegalendreef 24, eiseres, bijgestaan door mr. Guy Poppe, advocaat bij

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 1.1. Hoe luidt die antimisbruikbepaling precies?...

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Wat betekent de vernieuwde antimisbruikbepaling voor uw praktijk?

Wat betekent de vernieuwde antimisbruikbepaling voor uw praktijk? BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Wat betekent de vernieuwde antimisbruikbepaling voor uw praktijk? Wat betekent de vernieuwde antimisbruikbepaling voor uw praktijk?

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Directie 3/2 AAF/2008-0933 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 6 januari 2009 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012

De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012 p. 6/ Btw Nieuwe facturatieregels sinds 1 januari 2013 De fiscale

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... Inhoudstafel Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. i iii ALGEMEEN DEEL........................................... 1 Inleiding.................................................

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ISBN 978-90-4653-621-6 D/2011/2664/488 BP/R_P-BI11063 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 5 19-1-2014 16:19 fisconetplus Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Home > Recente wijzigingen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 SEPTEMBER 2015 F.14.0133.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0133.N VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in de persoon van de Vlaamse Minister en Begroting, Financiën

Nadere informatie

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK Voor werknemers die overuren presteren die recht geven op een overurentoeslag, kan de werkgever sinds

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Didier VOTQUENNE Advocaat-Vennoot bij de Advocatenassociatie Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte te Brussel a Wotters Kluwer business Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Opzegging

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012

De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 De programmawet

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T Rolnummer 4790 Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, gesteld door de Vrederechter van het

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 3320010 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Sector kinderopvang... 2 Uitzonderlijke premie... 2 Eindejaarstoelage...

Nadere informatie

Vermogensplanning & de antimisbruikbepaling: of over een aangekondigde tsunami die er geen blijkt te zijn

Vermogensplanning & de antimisbruikbepaling: of over een aangekondigde tsunami die er geen blijkt te zijn VERMOGEN // 29.06.2012 Vermogensplanning & de antimisbruikbepaling: of over een aangekondigde tsunami die er geen blijkt te zijn Auteurs: Jan Sandra, Stijn Lamote Tot voor 1 juni 2012 was geen antimisbruikbepaling

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 2978 Arrest nr. 37/2005 van 16 februari 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 215, derde lid, 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 30 2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden Hiervoor werd reeds aangegeven dat bepaalde activabestanddelen van de éénmanszaak als stopzettingsmeerwaarden worden belast, andere

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1,

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1, ArtikeL 269 De tekst van art. 269, 1, 30 is vervangen en treedt in werking op 16.07.2014. (Art. 96, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S. 16.07.2014 De rechtspersonen die op 16.07.2014

Nadere informatie