Voorloop-notitie gebiedsprogramma s SMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorloop-notitie gebiedsprogramma s SMV"

Transcriptie

1 Voorloop-notitie gebiedsprogramma s SMV Hoofdstuk 1 Werkwijze gebiedgericht programmeren 1. Het nieuwe programmeren In het collegeprogramma wordt gebiedsgericht werken nadrukkelijk genoemd als nieuwe wijze van opereren. Hiervoor worden de volgende argumenten aangedragen: - burgers zeggenschap en beslissingsbevoegdheid geven in hun eigen buurt; - burgers invloed geven op gemeentelijke plannen en actief informeren over de afwegingen en keuzes die het gemeentebestuur maakt; - samenwerking stimuleren tussen burgers, ondernemers, woningcorporaties, politie, welzijnswerk, scholen en andere instellingen die op buurt- en wijkniveau actief zijn; - een integrale aanpak vanuit de gemeentelijke organisatie garanderen. Het gebiedsgericht programmeren van de dienst maatschappelijke ontwikkeling bedient zich voor het taakveld van ontmoeten, ontplooien, ontspannen en opvang (de 4 O s) bewust van het nieuwe programmeren. Het nieuwe programmeren is aan de ene kant een procesinnovatie, een wezenlijk andere kijk op stad en planning dan gangbaar. Daarbij passen de volgende verschuivingen binnen de uitgangspunten. Uitgangspunten procesinnovatie Sociaal in balans met fysiek Kansen boven knelpunten Identiteit boven uniformiteit Activeren boven beheren Waardecreatie boven budgetdenken Richtinggevende uitspraken inzake accommodatiebeleid Multifunctioneel, tenzij Integraal, met oog voor ruimtelijke kwaliteit en vestigingsklimaat Oog voor diversiteit, flexibel en gebiedsgericht Transparant en gericht op rendement Samenwerking met de verschillende belanghebbende partijen Ten tweede biedt het nieuwe programmeren de inhoudelijke meerwaarde van samenhang van maatschappelijke voorzieningen en activiteiten die ambitie uitstralen en trots bij de inwoners van Eindhoven opwekken. Samenhangende maatschappelijke basisvoorzieningen op het wijk- en buurtniveau (sociale basisbekabeling) en ten behoeve van de netwerksamenleving op identiteitsversterkende locaties in de stadsdelen, beide als aanjager van stedelijke vernieuwing. Gebiedsgericht programmeren richt zich nadrukkelijk op het duale proces, bottum up en top down, teneinde burgerparticipatie en -initiatieven te bevorderen en in dit proces een optimalisatie te krijgen tussen vraag en aanbod van maatschappelijke voorzieningen 2. Sociale atlas op Geogids Kennisinfrastructuur vormt de basis. Bronbeheer en gestructureerde aanlevering van sociale gegevens is in een protocol vastgelegd. Voor de weergave van gegevens is een lijntje gelegd naar geogids. Onder het icoon sociale atlas wordt daar op de kaart van Eindhoven getoond:

2 b Identiteitskaarten van de stadsdelen, gebaseerd op: cultuurhistorische waarden groenblauwe netwerk infrastructuur en verbindingen sociale identiteit met buurttypering en grootschalige maatschappelijke voorzieningen. b Toekomstige ontwikkelingen (demografisch per buurt inclusief prognose, buurtthermometer, spreiding kwetsbare groepen) b Stakeholder-analyse: overzicht van belanghebbende partijen, bv. woningcorporatiebezit, winkelgebieden, sportconcentratiegebieden b Kansenkaarten met ideeën, initiatieven, kansrijke initiatieven, projecten. De kansenkaarten vormen in feite het resultaat van het gebiedsgericht programmeren. De gebiedsprogram-meurs kanaliseren het stuwmeer van ideeën dat uit het duale proces opborrelt, naar kansrijke initiatieven en uitvoerbare projecten door vitale coalities. 3. Methodiek gebiedgericht programmeren Motor van perspectief en initiatief perspectief gebiedsprogrammeur beleidskaders kaders stedelijke ontwikkeling kennisinfrastructuur kansenkaarten stedebouwkundige gebiedscoördinator initiatief burgerparticipatie datingconferenties vitale coalities workshops ateliers

3 Driehoekjes op macro- (visie en interdienstelijke afstemming), op meso- (regiegroep per stadsdeel) en op micro-niveau (projectteam) Inhoudelijk: Organisatorisch: MACRO: stedelijke kaders die gebaseerd zijn op (inter)nationale en stedelijke ontwikke-lingen (bv. Brainportnavigator, stedelijke programma s Jeugd, Kunst en Cultuur, Maatschappelijke Opvang, Sport, Veiligheid, Inkomen. MESO: samenhangende voorzieningen, activiteiten en evenementen op stadsdeelniveau die gebaseerd zijn op stedelijke kaders en initiatieven in de stad (bv. het proces van Samenhangende Maatschappelijke Voorzieningen, Woonservicezones, Ontwikkelzones, Kansenkaarten, Stadsdeelteams) MICRO: het uitvoeringsproces diep in de stad waar activiteiten in onderlinge samenhang tot stand komen.

4 Hoofdstuk 2 Perspectieven 1. Sociale Structuurschets Eindhoven Vier thema s met tien ambities Thema: Ondernemend burgerschap; stad met een stevig fundament Ambitie 1 Buurt-werk-ateliers, centra van participatie Ambitie 2 Hoogwaardige stedelijke basisinfrastructuur Ambitie 3 Basisvoorziening en tegelijk flexibel Thema: Sociale betrokkenheid; stad die bindt Ambitie 4 Vermindering van uitsluiting Ambitie 5 Ruimhartige zorg als vangnet Thema: Netwerkstad; stad die verbindt Ambitie 6 Versterking horizontale samenwerking Ambitie 7 Talentontwikkeling Ambitie 8 (Inter)Nationale trekpleister Thema: Brainport; stad van vernieuwing, kennis en techniek Ambitie 9 Creatieve industrie Ambitie 10 Versterking van de kennisontwikkeling 2. Thematische beleidslijnen en de matrix Uit de beleidssectoren van DMO: - sector Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) - sector Onderwijs, Jeugd en Gezin (OJG) - sector Sport en Recreatie (SR) - sector Kunst, Cultuur en Design (KCD) - sector Veiligheidshuis (Vei) Bij WWZ is ook het lokaal gezondheidsbeleid ondergebracht. Over het armoedebeleid, uitkeringen en reïntegratie gaat de dienst WZI. De sectoren van DMO hebben in het rapport Samen Verder de speerpunten van de beleidslijnen uitgezet. Die zijn daarin gerubriceerd onder de ambities van de sociale structuurschets. Waar de speerpunten in de stad een gebiedgerichte vertaling krijgen worden ze ondergebracht in de matrix met in de rijen de wijken en buurten van de stadsdelen en de prioriteiten die gelegd zijn in de ontwikkelzones. Vooraf zijn de gebiedsgerichte speerpunten uit de sectorplannen geselecteerd en in een overzicht gebracht (zie bijlage). Gaandeweg vult de matrix zich in de kolommen met concrete initiatieven. Opgenomen in de matrix zijn reeds: - de meerjarenplanning SPILcentra, - buurtontmoeting en VTA-ontwikkeling - bibliotheek - drie brede VMBO s, - ruimte voor jongeren, - woonservicezones, - sportvoorzieningen, - kunst & cultuur - opvang Conclusies afleiden over initiatieven op wijk-buurt-niveau en op stadsdeelbreed niveau.

5

6 Hoofdstuk 3 Initiatieven 1. Gebiedsprioritering Ontwikkelzones De Raad heeft een viertal ontwikkelzones (d.d. 30 januari 2007) aangewezen waarbinnen met prioriteit vanuit een gebiedsgerichte benadering gewerkt zal worden aan het realiseren van Samenhangende Maatschappelijke Voorzieningen (SMV s). Dit zijn het stadscentrum inclusief Strijp S, de As van Stratum, Market Garden Woensel en de Parelketting van Strijp. Deze ontwikkelzones zijn aangewezen op basis van de criteria inhoud (ontwikkelingen van onder meer SPILcentra, VMBO s, bibliotheken, sportvoorzieningen, buurtontmoeting), gebiedsgericht (sterke samenhang tussen voorzieningen) en haalbaarheid (potentiële coalitie, cofinanciering en tijd). Onderstaande figuur toont de bestuurlijke aandachtsgebieden zoals we deze op dit moment nog kennen binnen de gemeente: - ontwikkelzones; - integrale wijkvernieuwingsgebieden (inclusief Vogelaarwijken); - actiegebieden.

7 Met het instellen van de ontwikkelzones onderscheiden we een drietal gebieden waarin globaal het volgende beleid zal worden gehanteerd ten aanzien van de maatschappelijke voorzieningen in die gebieden: A Integrale wijkvernieuwingsgebieden en Ontwikkelzones, actieve regierol vanuit de overheid. Investeren op kwaliteitsverbetering van maatschappelijke voorzieningen; B Bestuurlijke aandachtsgebieden, geen prioriteitsgebied, beherende rol van de overheid. Investeren op kwaliteitsbehoud van maatschappelijke voorzieningen; C- Overige gebieden, faciliterende rol vanuit de gemeentelijke overheid. Investeringen primair door strategische partners en corporaties. 2. Werkwijze driehoeken De gemeente heeft ten aanzien van bovenstaande Programma s een regierol te vervullen in het proces van het realiseren van de Eindhovense Ambitie. Daarbij heeft de gemeente vele andere partijen nodig: instellingen, corporaties, vastgoedeigenaren, het bedrijfsleven, burgers, andere overheden, Europa Al deze partners spelen hierbij hun eigen rol, variërend van het leveren van de kennis, het professioneel ondersteunen tot het financieel bijdragen danwel daadwerkelijk zelf investeren en realiseren. Er bestaat dan ook geen alleenrecht op de Eindhovense Ambitie. De voorwaarde voor samenwerking is immers een gedeelde visie op de ontwikkeling van Eindhoven. Een tweede voorwaarde voor het kunnen vervullen van de regierol is, dat de gemeentelijke organisatie zich kenmerkt als een betrouwbare partner. Gestreefd wordt naar een voordurende interactie met en tussen stakeholders, gericht op het bereiken van synergie. De ontwikkelde werkwijze van programmasturing (visie -> programma -> projecten en activiteiten) blijkt hiertoe een krachtige en breedgedragen manier te zijn. De ruimtelijke en sociale visie voor de stad vormen belangrijke producten om partijen te binden aan de gewenste ambitie voor de ontwikkeling van Eindhoven. Gebiedsgericht programmeren richt zich op het aanpakken van die gebieden waar de meeste dynamiek zit en waar de huidige en gewenste situatie het meest van elkaar verschillen. Anders dan bij gebiedsgerichte projecten gaat het om gebieden, waar meerder projecten kunnen worden opgestart, variërend in de tijd, doch die voor de stad niet los van elkaar kunnen worden gezien. De dynamiek in deze gebieden kan zich op ruimtelijk, economisch of op sociaal gebied afspelen. Een belangrijke voorwaarde voor gebiedsgericht programmeren is het hebben van oog en oor voor wensen en kansen in de omgeving. Hiertoe onderhouden de diensten contacten met externe partijen. Tevens hebben de stadsdeelkantoren hierin een functie als frontoffice. De externe partijen zijn onder andere corporaties, marktpartijen, ondernemers, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en andere overheden. Gebiedsgericht programmeren doorloopt de volgende stappen: b In beeld brengen van de stakeholders en achterhalen van belangen en wensen in het gebied (via interactie); b Analyseren rode draad sociaal, economisch en fysiek passend bij visie op de ontwikkeling van de stad;

8 b b b Mede op basis van identiteit en mogelijke kansen (kansenkaarten), ontwikkelen van een visie voor het gebied, het opstellen van de gebiedsgerichte kaders, inclusief inzicht in de financiële haalbaarheid; Vertalen van de visie in overeenkomsten, strategische allianties, bestemmingsplan(nen); Een gebiedsgericht programma (verzameling projecten, activiteiten, evenementen) met een meerjarenplanning en financieel plan.

9 Hoofdstuk 4 Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) Het Programma Maatschappelijke Investeringen, afgekort PMI, heeft tot doel om inzicht te verschaffen in de nieuwe investeringen op hoofdlijnen welke vanuit de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Eindhoven in een periode tot uitvoering dienen te komen. Het PMI geeft op basis van de zogenaamde kansenkaarten en de gebiedsprogramma s van DMO een financiële doorkijk inzake de gewenste sociaal-fysieke voorzieningen. Op basis van dit document is het mogelijk voor het gemeentebestuur om prioriteiten te stellen en de maatschappelijke nieuwbouwopgave strategisch in te zetten t.b.v. de stedelijke ontwikkeling als geheel. Het PMI is daarmee een opmaat voor een stadsbreed maatschappelijk accommodatieplan: de optelsom van maatschappelijke accommodatieplannen van de individuele stadsdelen met een top van grootstedelijke maatschappelijke voorzieningen. Het PMI houdt verband met de gebiedsprogramma s die op het meso-schaalniveau worden opgesteld. Enerzijds in een sociale basisbekabeling van voorzieningen en een leefbare omgeving op wijk- en buurtniveau, en anders in identiteitsversterkende, samenhangende maatschappelijke voorzieningen op stadsdeelniveau. Dit alles teneinde met name ontmoeting, ontplooiing, ontspanning en opvang en daarmee de sociale cohesie in buurten en wijken te versterken en tevens bij te dragen aan de identiteit van de stadsdelen en de netwerkstad als geheel. De in de kansenkaarten genoemde ideeën en initiatieven worden, op basis van de op dit moment bekende inhoudelijke programma s en ruimtelijke vertaling en in een interactief proces met de stadsdelen, uitgewerkt tot een gebiedsprogramma met projecten van Samenhangende Maatschappelijke Voorzieningen. Hierin zal uiteraard ook een nader uitgewerkte kostenparagraaf zijn opgenomen. Daarnaast worden uit het structurele beschikbare budget de dekkingsmiddelen ten behoeve van nieuwe investeringen geïnventariseerd. Kosten minus dekking levert tenslotte inzicht in de ongedekte top oftewel het tekort aan investeringsmiddelen. Maatschappelijk vastgoed wordt eenvoudig gedefinieerd als: het deel van het vastgoed wat bestemd is voor maatschappelijke doeleinden. Een betere definitie is wellicht: Maatschappelijk Vastgoed is het deel van het vastgoed dat gebruikt wordt voor het huisvesten van een (sociaal- )maatschappelijke functie in het kader van het algemeen of sociaal belang. Vanuit het oogpunt van beleid wordt een nadere typologie gemaakt inzake maatschappelijk vastgoed. Deze is gebaseerd op de indeling naar de agenda van de meerderheid (ontplooiing, ontspanning, ontmoeting) en de agenda van de minderheid (opvang) die we confronteren met de basis-doelgroepen; algemeen, jeugd en zorgbehoevenden. algemeen jeugd zorgbehoevende n

10 ontplooiing kunst & cultuur onderwijs ontmoeting ontspanning openbare ruimte sport & recreatie welzijn opvang openbare orde & veiligheid medisch Figuur 2.2: functietypen maatschappelijk vastgoed 1 We onderscheiden kortom het volgende maatschappelijke vastgoed 2 : b Onderwijs (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen, voortgezet onderwijs, kenniscentra); b Openbare orde & Veiligheid (brandweerkazerne, politiepost, rechtbank, buro halt); b Kunst & Cultuur (museum, theater, bioscoop, muziekschool); b Sport & Recreatie (sporthal, gymzaal, sportvelden, zwembad); b Welzijn (maatschappelijk werk); b Medisch (huisartsenpost, apotheek, therapeutenpraktijk). De investeringskosten ten behoeve van de m2 BVO zijn vastgesteld op basis van landelijke kengetallen en ervaringscijfers vanuit de gemeente Eindhoven zelf voor een aantal specifieke projecten. Zo is er een specifiek bedrag gehanteerd t.b.v. VMBO onderwijs en is er onderscheid gemaakt tussen investeringskosten voor welzijns- en zorgfunctie. De normbedragen zoals opgenomen in onderstaande tabel zijn daarbij gehanteerd. Deze bedragen zijn investeringskosten per m2 BVO voor ruwbouw, inbouw en afbouw doch exclusief de losse inrichting, exclusief parkeren en inclusief BTW. Jeugd & Onderwijs VMBO Kunst, Cultuur & Design Sport & Recreatie Welzijn Zorg 1350 euro per m2 BVO 1500 euro per m2 BVO 1260 euro per m2 BVO 1800 euro per m2 BVO 1525 euro per m2 BVO 2000 euro per m2 BVO 1 Ook religieuze bouwwerken worden formeel tot het maatschappelijk vastgoed gerekend, maar deze functie-categorie behoort nadrukkelijk niet tot de verantwoordelijkheid van de overheid. 2 Tussen haakjes zijn voorbeelden genoemd, dit is géén volledige opsomming.

11 Ten aanzien van parkeren is er onderscheid gemaakt naar bovengronds en ondergronds parkeren. Gelet op het feit dat we te maken hebben met binnenstedelijke ontwikkelingslocaties en gelet op de parkeernormen van de gemeente is er rekening gehouden met de realisatie van 100 m2 BVO is er voor alle functies rekening gehouden met 1 bovengrondse en 2 ondergrondse parkeerplaatsen per 100 m2 BVO. Bovengronds parkeren Ondergronds parkeren euro per parkeerplaats euro per parkeerplaats Ten behoeve van inpassing en aansluiting op ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, het aanleggen van groenvoorzieningen en dergelijke, is er rekening gehouden met additioneel budget ter grootte van 6% van de bouwkosten exclusief de kosten voor parkeren. Voor een aantal projecten in bijvoorbeeld de openbare ruimte en/of op plekken waar we als gemeente kunnen participeren in ontwikkelingen van derden is in enkele gevallen wisselgeld openomen teneinde als partner te kunnen deelnemen aan projecten en een kwaliteitsimpuls te kunnen geven aan ontwikkelingen. Dekking Binnen de huidige meerjarenbegroting zijn er geen structurele middelen beschikbaar voor de te ontplooien projecten zoals genoemd in de Sociale Structuurschets en de kansenkaarten. Bij het aangaan van de definitieve samenwerkingsovereenkomst c.q. het projectplan dient er derhalve politieke besluitvorming plaats te vinden door het College van Burgemeester & Wethouders danwel de Gemeenteraad. Daarbij dient goedkeuring gevraagd te worden teneinde de benodigde kredieten met bijkomende structurele lasten beschikbaar te stellen. De dekkingsmiddelen dienen nadrukkelijk structureel te zijn aangezien investeringen worden verrekend naar kapitaallasten. Op onderdelen is het mogelijk incidentele middelen in te brengen (bijvoorbeeld inbreng van derden in een investering of eenmalige kosten zoals voorbereidingskosten en honoraria van adviseurs). Op hoofdlijnen is er dekking mogelijk vanuit vier invalshoeken: gemeentelijke onderwijsbegroting, vrijvallende kapitaallasten als gevolg van het afstoten van vrijkomend maatschappelijk vastgoed, cofinanciering door partners en het beschikbaar stellen van additionele middelen. Onderwijsbegroting Voor het Primaire Onderwijs (PO), het Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet Onderwijs (VO) zijn in Nederland de gemeentelijke overheden verantwoordelijk. Teneinde de basiskwaliteit in het onderwijs en de huisvesting te garanderen heeft de overheid vaste richtlijnen opgesteld op basis van planologische kengetallen voor de bekostiging van dergelijke voorzieningen. Deze zijn ondermeer gebaseerd op demografische kengetallen. Voor PO is derhalve helder welke middelen beschikbaar zijn. Toewijzing gebeurd door het College, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde exploitatiekaders (jaarschijven). De huisvestingscomponent voor onderwijsmiddelen is bedoeld voor zowel instandhouding van de bestaande huisvesting als voor vervanging. Herontwikkeling of herhuisvesting van het PO beschouwen wij in deze studie op hoofdlijnen als afgedekt.

12 Vrijkomend maatschappelijk vastgoed Door het realiseren van Samenhangende Maatschappelijke Voorzieningen (SMV s) conform het Civic Center Concept, zullen er locaties vrijvallen, onder meer de huidige Vrijetijdsaccommodaties (VTA s). In de Gemeenteraad is afgesproken 3 dat middelen welke voortkomen uit het afstemmen/herontwikkelen van deze locaties beschikbaar komen voor dekking van de ontwikkeling van de SMV s. Echter, de opbrengst aan structurele dekkingsmiddelen is minimaal aangezien de meeste van deze panden voor het grootste deel zijn afgeschreven. Deze lijn zou, buiten VTA s, ook voor ander maatschappelijk vastgoed, gehanteerd kunnen worden. Cofinanciering In de stad zijn er diverse partners aan te wijzen welke een rol spelen bij het tot stand komen van c.q. een belang hebben bij maatschappelijke voorzieningen. Deze zijn nader op te delen in belanghebbenden en betrokkenen. Belanghebbenden zijn eigenlijk alle partijen welke een belang hebben, zacht of hard, bij een maatschappelijke voorziening. We onderscheiden: - Betrokkenen (zie hieronder); - Gebruikers-bezoekers (burgers); - Omwonenden (burgers). Betrokkenen zijn zij die actief participeren in (de ontwikkeling van) een maatschappelijke voorziening. We onderscheiden: - Gebruikers-huurders (instellingen, ondernemers, bedrijven); - Gemeente (vanuit haar verantwoordelijkheid voor sociale basisbekabeling); - Grond/vastgoed eigenaren (woningcorporaties, projectontwikkelaars, overigen); - Eigenaren in omgeving (woningcorporaties, burgers); - Bouwteam (bouwonderneming, ontwikkelaar, adviseurs). Gebiedsgericht programmeren is erop gericht belanghebbenden en betrokkenen enerzijds te laten participeren bij de planontwikkeling en daarmee meer gericht tegemoet te komen aan de lokale vraag. Anderzijds worden partijen zo actief met elkaar in contact gebracht en komt men zelf tot initiatieven en oplossingen. Daarmee worden vraag en aanbod actief bij elkaar gebracht, treedt er marktwerking op en beperkt de rol van de gemeentelijke overheid zich meer tot een regisserende procesrol. Eigenaren binnen het plangebied dienen verleid te worden actief te participeren binnen de ontwikkeling. Eigenaren buiten het plangebied maar in de directe omgeving profiteren soms van waardestijging van hun eigendom. Woningcorporaties nemen daarbij een bijzondere plek in, daar zij vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid (Besluit beheer sociale Huisvesting (BBSH)) direct aangesproken mogen worden op het actief ondersteunen van de sociale basisbekabeling voor de stad in het algemeen en hun huurders in het bijzonder. 3 VTA beleid september 2005

13 De betrokkenen, buiten de individuele eigenaren in de directe omgeving, dienen verleid te worden deel te nemen aan een ontwikkeling welke onze visie op de stad ondersteunt c.q. versterkt. Het beperken of zelfs achterwege blijven van overheidsinvesteringen bij het realiseren van de sociale basisbekabeling mag gezien worden als cofinanciering. Additionele middelen De resterende tekorten welke zich per project voor doen zullen moeten worden voorgelegd aan de politiek ten behoeve van besluitvorming. Indien de ontwikkeling, afwegende de kosten en maatschappelijke baten, als gewenst wordt betiteld zullen er additionele (structurele) middelen gevonden moeten worden. Daarbij ligt er voor de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling de nadrukkelijke opgave om te zoeken naar additioneel beschikbare middelen. Resultaat De kansenkaarten en de gebiedsprogramma s worden per stadsdeel getoond. Daarnaast worden in de tabellen de neerslag van de initiatieven en projecten daaruit in m2 doorvertaald naar de benodigde investering. Hierop worden de dekkingsmiddelen in mindering gebracht, waardoor uiteindelijk het onrendabele deel resteert.

14 Bijlage Matrix Samenhangende maatschappelijke voorzieningen Zie I-schijf

15 Bijlage Overzicht van gebiedsgerichte speerpunten ui de sectorplannen van DMO Sector Wonen, Welzijn en Zorg Speerpunten: - Vierjaren beleidsplan WMO; 9 (plus 1) prestatievelden. W = WEERBAAR, M = MEEDOEN, O = ONDERSTEUNING. Prioriteiten voor : - implementeren nieuw integraal indicatiesysteem; - uitvoeren beleid taskforce burgerparticipatue; - toetsgroep toegankelijkheid fysieke ruimte; - ontwikkelen rol beroepsonderwijs tbv leefbaarheid in de wijk; - bundeling doelgroepenvervoer; - project ICT en zorg. - Stedelijk Kompas (dak- en thuislozen): hulp aan sociaal kwetsbaren. Versnelling ontwikkeling hostels; noodzakelijke vestiging van zes voorzieningen. In 2008/2009 operationeel worden van: - centraal aanmeldpunt; - veldregieunit; - clientvolgsysteem. Vanaf 2010/2011 blijvende vernieuwing van zorgaanbod met verschuiving naar maatschappelijke integratie. - Lokaal gezondheidsbeleid; gezondheidszorg en gezondheidsbevordering Wijkgezondheidswerk: terugdringen sociaal-economische gezondheidsverschillen; project Gezond in de buurt zeker in lage SES wijken = buurtgericht werken aan gezondheid, dichtbij en met bewoners. Een aanpak op maat met als doel buurtbewoners te ondersteunen bij het voorkomen en verhelpen van gezondheidsproblemen. Hierbij werkt de GGD nauw samen met bewoners, buurtverenigingen en organisaties als Welzijn Eindhoven, stadsdeelteams, scholen, woningcorporaties en andere actieve partijen in de buurt. Het project is in 1999 gestart in de buurten Tivoli en De Bennekel onder de naam Wijkgezondheidswerk. Sinds 2004 is uitgebreid naar Lakerlopen, Drents Dorp, Lievendaal en Genderdal onder de nieuwe naam Gezond in de buurt. - Implementatie diversiteitsbeleid. Uitvoeringsprogramma: - blijvende dialoog / stadsgesprekken; - implementatie interculturalisatie / Roll over Eindhoven; - interculturalisatie vrijwilligerswerk; - participatie allochtone vrouwen; - zelfredzaamheid allochtone ouderen; - preventie eergerelateerd geweld. - Seniorenperspectief. Verdieping toets op algemene versus specifieke voorzieningen. - Doorontwikkeling woonservice nieuwe stijl. Woonservicezones over de hele stad verspreid. Doorstart van 3 pilot zones (Woensel-Midden, Woensel-Zuid en Gestel) en opstart 4 nieuwe zones (Stratum, Tongelre, Woensel-Oost en Strijp). Daarnaast het opzetten van een aantal stedelijke projecten. Woonservice integraal in het gebiedsgerichte werken opnemen. - Uitvoeringsprogramma Actief Burgerschap en Informele Zorg. Zorg voor voorzieningen op het gebied van versterking vrijwilligerswerk en mantelzorg, senioren en gehandicapten, volwasseneducatie, algemeen maatschappelijk werk en opbouwwerk in iedere buurt. Inhoudelijke programmering en beleidsmatige positionering van buurtontmoeting en stadsdeelbrede ontmoeting. Relatie met armoedebeleid WZI; programma Meedoen; programma Burgerparticipatie. - Projectontwikkeling agenda 22 / gehandicaptenperspectief. - Verbreding aanpak relationeel geweld. Brede OGGz; - maatschappelijke opvang (Neos), verslavingszorg (Kentron-Novadic) en bestrijding van relationeel geweld; - opvang van asielzoekers, inburgering, en bestrijding discriminatie - Relatie medische heroineverstrekking en evaluatie tippelzone. Sector Onderwijs, Jeugd en Gezin Doel: kinderen ontwikkelen zich tot volwaardige, verantwoordelijke, economisch zelfstandige burgers in de Eindhovense samenleving.

16 De sector richt zich op het versterken van de ononderbroken ontwikkelingslijn van kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Meer concreet: stimuleren dat iedereen van 0-23 jaar actief is met leren of werken. Maar dat niet alleen: stimuleren en ondersteunen dat kinderen en jongeren spelen, bewegen, participeren aan culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten en dat ze elkaar ontmoeten. En dat in een omgeving die veilig, uitdagend, aansprekend en zorgzaam is. Verschil in aanpak van 12-min en 12-plus. Voor 0-12 jarigen: vooral gezin-gerelateerde interventies en gericht op ondersteuning van het gewone. Voor jarigen: meer het individu en de groep centraal; kwestie van stimuleren, motiveren en bijsturen indien ontsporingen dreigen; keuze voor interventies ligt bij een gebiedsgerichte aanpak. Speerpunten: - programma Actieve Jeugd: ontwikkelen innovatieve projecten waaronder aanpak jeugdwerkloosheid (jongerenloket; innovatieve arbeidsmarktinitiatieven) - SPIL: inrichting projectbureau SPIL; voortzetting realisatie SPILcentra met als einddoel dat in 2015 alle basisscholen zijn opgegaan in 57 SPILcentra (40 in 2011) - Versterking zorgstructuur SPIL/primair onderwijs: opvoedingsondersteuning in alle SPILcentra/scholen; schoolmaatschappleijk werk naar alle SPILcentra; doorontwikkeling Brede SPILzorgcentra - Centrum Jeugd en Gezin; aansluiting casusoverleg CJG Veiligheidshuis; ontwikkeling regionale functie - Doorontwikkeling Lokale Educatieve Agenda 12+: verbetering aansluiting POVO; verbetering zorgstructuur VO; bevordering techniekeducatie; verbetering doorstroming VMBO-MBO - Doorontwikkeling Lokale Educatieve Agenda 12-: planontwikkeling voorschoolse educatie; bevordering techniekeducatie; versterken naschoolse voorziening(en) - Integraal Toezicht Jeugd: onderzoek naar omvang risicokinderen en risicogezinnen; ontwikkelen registratiesysteem (gezinskaart); 2 pilots brede SPILzorgteams; afstemming zorgstructuur SPIL-CJG- Veiligheidshuis; doorontwikkeling zorgstructuur (op basis van resultaten pilots) naar alle wijken en buurten - Versterken voorschoolse voorziening: harmonisatie en prestatiesturing voorschoolse programma s voor doelgroepkinderen - Speelruimtebeleid: ontwikkeling visie en beleidsplan ism DSOB; bepaling prioriteiten en actieplan (her)inrichting stedelijk en wijkgerichte speelruimte - Aanpak Relationeel geweld - Kinder/Jeugd en jongerenwerk: basisvoorziening en flexibel; regulier en specialistisch; wijkgericht en stedelijk - Voortijdig schoolverlaten: alle voortijdig schoolverlaters in Eindhoven zijn volledig in beeld; sluitende ketenaanpak realiseren voor leerplicht/trajectbegeleiding - Leerlingenvervoer: klantvriendelijke aanvraagprocedure - Realisatie vernieuwd VMBO: ongedeeld breed VMBO; oplossen bekostigingsproblematiek; projectorganisatie VMBO Botenlaan; projectorganisatie VMBO Piuslaan; locatiekeuze SCE; projectorganisatie SCE; besluitvorming doordecentralisatie; in 2010/2011 oplevering VMBO s Botenlaan, Piuslaan en SCE - Realisatie internationale schoolcampus: participatie in stuurgroep; bijdrage aan oplossingstraject financieringstekort; 2010/2011 oplevering ISC - Financiering onderwijshuisvesting: oplossingsvoorstellen financieringstekort - Jeugdgezondheidsbeleid: contractvorming GGD en Zuidzorg; EKD?? - Jongerenperspectief/Jongerenloket: start Jongerenloket vanuit sluitende aanpak jeugdwerkloosheid; verbreden van functies Jongerenloket naar talentontwikkeling; inpassing Jongerenloket in stedelijk jongerencentrum Dynamo onderzoeken.

17 Sector Sport en Recreatie Doel: sportparticipatie van Eindhovenaren bedraagt minimaal 64%. Wat doen we daarvoor op maatschappelijk terrein en economisch terrein: - promotie en communicatie van sport en bewegen; - een pluriform aanbod van sporten en bewegen tegen een sociale tariefstelling; -begeleidende activiteiten aanbieden met en voor partners in de stad; - ondersteunen van Eindhovense sportverenigingen. En op fysiek terrein: - het in stand houden van kwalitatief hoogwaardige sport- en recreatievoorzieningen in de stad; - het aanbieden van sport- en recreatievoorzieningen in het toekomstige Stadspark De Karpen; - het integraal doorontwikkelen en verbreden naar meerdere ontmoetingsfuncties van het sport- en recreatie- en educatiegebied Eindhoven-Noord; - het binnen de kaders van de structuurvisie doorontwikkelen van het gebied Genneper Parken. Speerpunten: - Sportcomplex Eindhoven Noord: sport/turnhal, avontuurlijk speelbos DSOB, politieacademie, multifunctioneel gebouw - Genneper Parken: hockeystadion, herbestemming horecacentrum; sport medisch adviescentrum - stadspoort, biomassacentrale, tweede hal Indoor Sportcentrum - Stadspark De Karpen: bestemming IJzeren Man DSOB, stadspoort DSOB), aanleg oefengolfbaan Dommelvallei, kwaliteit kleedaccommodaties buitensporten, kunstgrasvelden. - Opstarten buurt-werk-ateliers met inbreng vanuit sport: gymnastieklokalen, sportparken en sporthallen; aanleg Cruijff Courts; speel- en beweegpleinen field lab breedtesport - Jeugdsportstimulering: instellen van jeugdsportfonds - Bewegingsonderwijs: aanstellen van duale/combi sportdocenten - Subsidiemogelijkheden voor aangepast sporten - Sportparticipatie allochtone jongeren bevorderen - Sporten voor 55-plussers - Talentencentra opzetten: loket - Gouden combinaties: sportwereld bedrijfsleven kennisinstellingen - Field labs Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep Sportcomplex Eindhoven Noord - Acquisitie topsportevenementen - Aanleg tennispark Berckelbosch/Doornakkers en voetbalvelden vv Tongelre - Aanleg kunstgrasveld DBS - Meerhoven Sector Kunst, Cultuur en Design De visie Eindhoven innovatieve cultuurstad is de inhoudelijke leidiraad waarbinnen de volgende programma s zijn benoemd: 1. een kwalitatief goede en pluriforme basisinfrastructuur (omvat 10 culturele basisinstellingen en de amateurkunst). Belangrijke plaats voor cultuureducatie en cultuurhistorie. 2. versterken van de laboratoriumfunctie (waarin productie centraal staat) 3. versterken van Eindhoven als Designstad (gericht op uitstraling en productie) 4. inzetten van kunst en cultuur voor de verlevendiging van de (binnen)stad (gebouwen, festivals, openbare ruimte Culturele Basisinfrastructuur, fysieke afronding - nieuwbouwprojecten Parktheater en Effenaar - haalbaarheid van de Negende, een cultuurhistorische verkenning naar de identiteit van Eindhoven - de (ver)nieuwbouw van PopEi in het Klokgebouw - de nieuwbouw van Plaza Futura in het Viktoriakwartier

18 Podiumkunsten: - film en theater voorzieningen: Parktheater, Plaza - muziekvoorzieningen: Muziekcentrum, Effenaar, PopEi - muziekactiviteiten: HBO, Tromp concours Expositiefunctie: CBK-V De Krabbendans, Museum Kempenland Cultuureducatie: - educatieve voorzieningen: CKE, OBE - educatieve activiteiten: AK, Actieplan Cultuurbereik, Cultuurspreiding Cultuurhistorie: - cultuurhistorische voorzieningen: HOME - cultuurhistorische activiteiten: beiaardbespelingen, gilden, herdenking bevrijding, Koninginnedag - archeologisch onderzoek. Archeologie: de nieuwe monumentenwet van eind 2006 vereist archeologisch onderzoek bij huidige en toekomstige grondverstoring. Beheer van kunst in de openbare ruimte overgedragen aan DSOB Eindhoven Laboratorium- en Designstad; atelierbeleid: - het creëren van tijdelijke en structurele ateliers wordt actief opgepakt (5 borrel en bruis plekken) - opstart van pilot Kanaalstaat (creëren van tijdelijke ateliers) - beheer van ateliers; atelierstichting zien in relatie met maatschappelijk beheerbedrijf - het opstarten van productiehuizen op het gebied van theater, muziek en moderne media. - concept inhoudelijke programma voor Strijp S; meesterlijke mix van innovatie, creatieve industrie, talent, technologieën woongenot voor jong en oud. - doorontwikkeling Dutch Design Week, uitreiken Dutch Design prijzen - ontwikkeling van het Designhuis - doorontwikkeling van de Witte dame - ADMIRE- en Euclidesproject (met Europese subsidie) Experimentele productie: - laboratoriumvoorziening4n, ateliers, werkplekken: Complex (Hefveld), Lucas Gasselstraat, Hemelrijken, Kanaalstraat, etc - laboratoriumactiviteiten: Daglicht, Beeldenstorm, Fabriek, Overslag STRP-festival. United-C, Axex en Jazzpower, BKV, K9, MU,stg. Theaterplan - productiehuizen: Bergruimte. Creatieve industrie: - cultureel ondernemerschap: Alice, HUB Design: - voorziening: Designhuis - activiteiten: DPE/DDW, designprijzen, Graduation show Speerpunten: - onderzoeken en experimenteren met ateliers in de wijk: creatieve broedplaat Woensel-West, T+huis, Kwekerij - culturele en creatieve projecten met buurtbewoners: bv Stratums Dwaaltheater - invullen en versterken relatie basisinfrastructuurinstellingen wijk - versterken van relatie tussen culturele instellingen en evenmentenbeleid (buitenprogrammering)

19 - meer ruimte voor activiteiten op het grensvlak van kunst en welzijn en van kunst en diversiteit: huisvesting en presentatie Carte Blanche, Allochtonen, decorbouw De Boei, AK, ouderen, Kosmose, Be(com)ing Dutch. Sector Veiligheid Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van 12 organisaties dat zich richt op verhoging van de leefbaarheid en veiligheid in de stad Eindhoven en in de politieregio Brabant ZuidOost. Samenwerking vanuit de strafrechtketen, in de toekomst integrale veiligheidsbenadering waarbinnen preventie en proactieve programma s. Een en ander ten gunste van vermindering van de druk op de strafrechtketen. Gebiedsgerichte aanpak van overlast en onveiligheid, bestrijding en het voorkomen van radicalisering en polarisatie, regionale fraudebestrijding, Bestuurlijk Interventie Team (BITE), fysieke en externe veiligheid en cameratoezicht. Prioriteit: veelpleger aanpak, (risico) jeugd, huiselijk geweld, verslavingsgerelateerde overlast en onveiligheid. Speerpunten: - veiligheid en leefbaarheid in buurten en wijken door snel en adequaat kleinschalige maatregelen te kunnen nemen; knelpunten worden zichtbaar, snel en voelbaar opgelost, bijdrage aan sociale cohesie en aan vertrouwen in de overheid, gewenste burgerparticipatie. - inzet van outreachende veiligheidsmedewerkers en particuliere beveiligingsorganisaties. - nauwe afstemming met het Centrum voor Jeugd en Gezin. - partner in het programma Stedelijk Kompas. Relevante sectoren andere diensten WZI DSOB DAPZ/Vastgoed Ambitie 1 Buurt-werk-ateliers, centra van participatie Ambitie 2 Hoogwaardige stedelijke basisinfrastructuur Ambitie 3 Basisvoorziening en tegelijk flexibel WWZ OJG SR KCD Vei : Ambitie 4 Vermindering van uitsluiting Ambitie 5 Ruimhartige zorg als

20 vangnet Ambitie 6 Versterking horizontale samenwerking Ambitie 7 Talentontwikkeling Ambitie 8 (Inter)Nationale trekpleister Ambitie 9 Creatieve industrie Ambitie 10 Versterking van de kennisontwikkeling

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Omschrijving:

Wat willen we bereiken? Omschrijving: Wat willen we bereiken? Omschrijving: Media omvat radio, televisie, kranten, tijdschriften en internet: nieuwe media voor informatieoverdracht. Openbare bibliotheek: een voor ieder bestemde en toegankelijke

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg DEELNOTA Wet maatschappelijke ondersteuning Deelnota bij WMO-nota 2010-2014 De kracht van Almere 1 Inhoud Inleiding 3 Welke doelen willen we bereiken? 4 Wie zijn de spelers in dit proces? 5 Wat zijn de

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Versie d.d. 21/7/2009 college B en W Pagina 1

Versie d.d. 21/7/2009 college B en W Pagina 1 (Deel)projecten nr. Jaar Totaal Bijdrage derden Bijdrage Provincie H.08/H00 Centra voor Jeugd en Gezin.00.000 -.00.000 - - -.000.000 - versterking informatiepositie Profesionalisering vroegsignalering

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Sport- en (be)leefcampus De Braak Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Voorwoord In 2016 hebben wij de Strategische Agenda van Helmond gepresenteerd. Bedoeld om kansen te verzilveren en de basis

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Sociale Structuurvisie Hoogeveen voor Raad 11 oktober Ben Römgens, Gea Lunsing

Sociale Structuurvisie Hoogeveen voor Raad 11 oktober Ben Römgens, Gea Lunsing Sociale Structuurvisie Hoogeveen voor Raad 11 oktober 2007 Ben Römgens, Gea Lunsing Programma 1. Aanpak 2. Huidige Sociale Staat 3. Oplossingen uit workshops met partners en bewoners 4. Hoofdbestanddelen

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Leren en Leven. Wat omvat het programma?

Leren en Leven. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Basis- en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid, Wet Oké. - Voorschoolse activiteiten (o.a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang);

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven.

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11R4646 11bst02172 Beslisdatum B&W 06 december 2011 Dossiernummer 11.49.751 RaadsvoorstelBeleidskader Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Aanpak om te komen tot accommodatiebeleid

Aanpak om te komen tot accommodatiebeleid Aanpak om te komen tot accommodatiebeleid De ultieme doelstelling voor Achtkarspelen is dat alle inwoners gelukkig zijn en in veilige en gezonde omstandigheden leven, wonen, opgroeien, leren en werken.

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Raadscommissie gemeente Reusel - De Mierden 8 september 2015 Laride Vastgoedstrategie Procesmanagement Projectmanagement Beheer en

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Concept Gebiedsagenda Zuid

Concept Gebiedsagenda Zuid Concept 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gebiedsagenda Museumkwartier, Apollo- en Willemsparkbuurt... 4... 4... 6 2. Gebiedsagenda Schinkel-, Stadion- en Hoofddorppleinbuurt... 10... 10... 12 3.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma?

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Openbaar basisonderwijs; - Bijzonder en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid; - Voorschoolse activiteiten;

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullende beleidsdocumenten Onderstaande teksten zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3 uit de Toelichting van het bestemmingsplan. Het zijn samenvattende teksten die betrekking hebben op beleidsdocumenten

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R2III. OOI Inboeknummer oybstoog98 Dossiernummer 7I9.202 8 mei zoog Raads inforrnatiebrief Betreft afhandeling moties en toezeggingen sportparticipatie. 1 Inleiding Tijdens

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015

Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015 Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015 Programma Projectenagenda Musselkanaal Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Musselkanaal. Het programma vloeit voort uit de dorpsvisie van

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

Nieuwe strategie dienstverlening De Reis van de Eindhovense inwoner en ondernemer. Presentatie Commissie A-avond 8 september 2015

Nieuwe strategie dienstverlening De Reis van de Eindhovense inwoner en ondernemer. Presentatie Commissie A-avond 8 september 2015 Nieuwe strategie dienstverlening De Reis van de Eindhovense inwoner en ondernemer Presentatie Commissie A-avond 8 september 2015 Hoe doen we het nu? 2 14 040 Eindhovenaar 3 Waarom een nieuwe strategie?

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Presentatie Raadsleden 22 januari 2014 Maastricht LAB EXP05- Functiemigratie en leegstand stadsbreed Waarom is leegstand landelijk hot? Leegstand neemt

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

A-avond Vluchtelingen. Aanpak asielzoekers en vergunninghouders Eindhoven

A-avond Vluchtelingen. Aanpak asielzoekers en vergunninghouders Eindhoven A-avond Vluchtelingen Aanpak asielzoekers en vergunninghouders Eindhoven Inhoud (Inter)nationaal beeld: Cijfers asielinstroom Asielproces Bestuursakkoord Eindhoven & de regio: Asielopvang (inclusief aanpak

Nadere informatie

WELKOM Agenda van de avond

WELKOM Agenda van de avond WELKOM WELKOM Agenda van de avond Welkom Wat is de bedoeling Wat is een Open Club Maatschappelijke opbrengst Gebiedsontwikkeling Toekomst Open Club Klimmen Vragen / discussie DOELSTELLING 8 november 2016

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties gecombineerd

gemeente Eindhoven Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties gecombineerd gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontmikkeling Raadsnummer O8. RZg8Z. OOZ Inboeknummer o8bstoor86 Beslisdatum B&W ra februari 2008 Dossiernummer 8oy.aSa Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties

Nadere informatie

(HOE) WERKT INTEGRAAL BELEID? Colette van den Heuvel 15 april 2013

(HOE) WERKT INTEGRAAL BELEID? Colette van den Heuvel 15 april 2013 (HOE) WERKT INTEGRAAL BELEID? Colette van den Heuvel 15 april 2013 Programma Opwarmertje Wat is integraal beleid? Waarom integraal beleid? Hoe werkt het? Een voorbeeld Activiteitengeld, waar haal je het

Nadere informatie

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Uitgangspunt Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen participeren in duurzaamheids-

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland vast te stellen als volgt:

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland vast te stellen als volgt: 15 april 2009 - zaaknummer 2008-011526 Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Datum Raadsvergadering M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Context In wat voor gemeente willen wij wonen? Wat vo or gemeente

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.:

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder F.L.J. van der Meijden Onderwerp : Haalbaarheidsonderzoek Integraal Kind Centrum (IKC)

Nadere informatie

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014 Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Gemeente Weert 8 oktober 2014 Inhoud van presentatie Aanleiding Typering van de structuurvisie Koers in een notendop Afwegingskaders Instrumentarium

Nadere informatie