ProRail Regio Noord-Oost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ProRail Regio Noord-Oost"

Transcriptie

1 Proail egio Noord-Oost Modelleringsrapport Dynamisch GeluidModel emplacement Groningen De Vork (ouaanstraat) referentie projectcode status GN221-1/ GN221-1 definitief projectleider projectdirecteur datum ing. G.A. Krone ir. J.F. Kramer 3 juni 21; rev autorisatie naam paraaf goedgekeurd ing. G.A. Krone Witteveen+Bos Van Twickelostraat 2 Postbus AE Deventer Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 91. Witteveen+Bos Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch dan wel met digitale technieken door fotokopieën, opnamen, internet of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos aadgevende ingenieurs B.V. noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Uitgangspunten akoestisch onderzoek Emplacement Groningen ouaanstraat Akoestische beschrijving van de activiteiten Eenheidsactiviteiten Functionele beschrijving/akoestische beschrijving Eenheidsactiviteiten 7 2. Overige activiteiten 8 3 Akoestisch model Modellering emplacement en directe omgeving Toetspunten 1 Akoestische beschrijving 11.1 esultaten 11.2 De beschrijving Het akoestisch model De akoestiek Bedrijfssituatie en resultaat 11.3 Doorkijk naar de vergunningaanvraag 13 5 Beoordeling piekgeluiden conform circulaire Piek Beoordelingswijze piekgeluiden Piekgeluidsveroorzakende gebeurtenissen ailremmen Booggeluid bij wisselpassages Afblazen (Ont-)koppelen Stoten slingerende koppeling Overige bronnen Conclusie Binnenniveau in de slaapkamer, L night Maximale geluidniveaus Bronvermogens maximale geluidsniveaus ekenresultaten 18 6 Indirecte hinder 2 7 Conclusie 21 2

3 Bijlage 1 Overzicht baan en emplacementen (OBE) 22 Bijlage 2 Input akoestische beschrijving 23 Bijlage 3 Situering toetspunten 2 Bijlage De beschrijving 25 Bijlage 5 De akoestiek 26 Bijlage 6 Bijdrage analyses 27 Bijlage 7 Invoergegevens en rekenmodel indirecte hinder 29 3

4 1 Inleiding In opdracht van Proail egio Noord-Oost heeft Witteveen+Bos een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het Dynamisch GeluidModel (DGM) voor het nieuw te realiseren emplacement Groningen ouaanstraat. Middels het DGM wil Proail op een flexibele en efficiënte wijze de geluidruimte van emplacementen gaan beheren. Met het DGM is het mogelijk om tijdig de benutting van geluidruimte voor verschillende geschematiseerde bedrijfssituaties te toetsen dan wel te monitoren. De werkzaamheden bestaan uit de akoestische modellering van een, door Proail geleverd, eindig aantal geschematiseerde en gebundelde processen op het emplacement Groningen ouaanstraat. Op basis van deze processen kan bij gebruik van een omgevingsmodel de standaardbijdrage worden bepaald. Witteveen+Bos levert, naast onderhavig modelleringsrapport, de DGM-invoerbestanden en het bijbehorende geluidmodel van de akoestisch te onderscheiden activiteiten aan. Hiermee kan Proail aan de hand van de verschillende bedrijfssituaties de geluidniveaus ten gevolge van de activiteiten op het emplacement berekenen en de benutting ten opzichte van de vergunde geluidruimte efficiënt in beeld brengen. Het emplacement ouaanstaat is een nieuw emplacement waarvoor op dit moment nog geen vergunningprocedure is doorlopen. Het DGM biedt de basis om een akoestisch onderzoek in het kader van de vergunningaanvraag op te stellen. Het akoestisch onderzoek met betrekking tot de vergunningaanvraag valt niet binnen de opdracht van Witteveen+Bos voor het opstellen van een DGM. De gehanteerde uitgangspunten alsmede de resultaten (invoerbestanden) van het akoestisch onderzoek zijn in het modelleringsrapport opgenomen. Separaat is een ondertekende verklaring bijgevoegd, waarin Witteveen+Bos afziet van het intellectuele eigendom van de geleverde producten en dat Proail in de toekomst vrij is in het gebruik en aanpassen van deze producten.

5 2 Uitgangspunten akoestisch onderzoek De gehanteerde informatie en uitgangspunten ten behoeve van het akoestisch onderzoek kunnen als volgt worden onderverdeeld: - het emplacement; - de akoestische beschrijving van de activiteiten; - de modellering van de activiteiten. De in dit hoofdstuk beschreven informatie is afkomstig van Proail dan wel uit recente akoestische onderzoeken, welke zijn opgesteld ten behoeve van het DGM Groningen Centraal 1 en een akoestisch onderzoek voor NedTrain te Nijmegen Emplacement Groningen ouaanstraat Het emplacement Groningen ouaanstraat ligt ten oosten van de stad Groningen. Het station Groningen Centraal (in het centrum van de stad Groningen) is op dit moment met vier spoorlijnen aangesloten op het nationale spoorwegnet, namelijk: - Harlingen-Nieuwe Schans; - Meppel-Groningen; - Groningen-oodeschool; - Groningen-Delfzijl. Het nieuw te realiseren emplacement is geprojecteerd tussen de twee doorgaande spoorlijnen Harlingen-Nieuwe Schans en Meppel-Groningen (zie afbeelding 2.1). De noordelijke sporen worden ingericht voor diesel aangedreven materieel en de zuidelijke sporen worden ingericht voor elektrisch aangedreven materieel. Op het nieuwe emplacement wordt voor zowel het elektrisch als het dieselmaterieel een treinwasinstallatie (TWI) gerealiseerd. Tevens bestaat de nieuwe inrichting uit onder andere een Technisch Centrum voor onderhoud en een tankplaat ten behoeve van het dieselmaterieel. In afbeelding 2.1 is het emplacement met de twee dienstgebouwen weergegeven. 1 2 Modelleringsrapport emplacement Groningen met kenmerk GN26-1/knom/5 d.d. 27 februari 213. Akoestisch effect activiteiten NedTrain met kenmerk NM529-1/ d.d. 2 maart 21. 5

6 Afbeelding 2.1 Situering spooremplacement Groningen ouaanstraat De aangeleverde informatie van Proail 3 bestaat uit de volgende bestanden: - functionele beschrijving van het emplacement; - inrichtingsgrenzen; - DTM (Digitaal Terrein Model); - GBKN (Grootschalige Basiskaart van Nederland); - BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen). De situering van de sporen en verbindingen op het emplacement is gebaseerd op een door Proail aangeleverde tekening van het te realiseren emplacement, C3-VL-AU-18.dwg d.d. 29 april 21. Tevens is een OBE (Overzicht Baan en Emplacementen) aangeleverd (bijlage I) met kenmerk B_Groningen_Spoorknoop_A-MP pdf d.d. 12 mei 21. Informatie met betrekking tot het type verbinding, boring en het eventueel onder invloed zijn van een spoorstaafconditioneringssysteem (SSCS) van verbindingen en de boring van spoorstaven (wel/niet voegloos) zijn niet aangeleverd. Voor het akoestisch onderzoek zijn in overleg met Proail egio Noord-Oost de volgende, meest functionele, uitgangspunten gehanteerd: - maximale rangeersnelheid van km/uur; - gemiddelde optrekduur van 5 seconden voor het dieselmaterieel; - voegloze sporen; - voegloze verbindingen; - SSCS ten behoeve van geluidreductie van wisselpassage. 3 Groningen.zip d.d. 28 augustus

7 2.2 Akoestische beschrijving van de activiteiten De akoestische beschrijving kan worden verdeeld in twee soorten activiteiten: - eenheidsactiviteiten; - overige activiteiten. In de volgende paragrafen zijn de twee activiteiten nader toegelicht. 2.3 Eenheidsactiviteiten Om een overzichtelijk akoestisch model van emplacement Groningen ouaanstraat te kunnen maken, zijn activiteiten gebundeld. Om de nauwkeurigheid van de rekenresultaten te garanderen, zijn alleen homogene activiteiten samengenomen. In een functionele beschrijving zijn deze homogene activiteiten vermeld Functionele beschrijving/akoestische beschrijving In de functionele beschrijving zijn in totaal zeven proceslocaties opgenomen. Naar aanleiding van de functionele beschrijving en de in het modelleringsprotocol opgenomen richtlijnen voor het bundelen van sporen heeft Witteveen+Bos de akoestische beschrijving opgesteld. In de definitieve akoestische beschrijving zijn in totaal zeven proceslocaties opgenomen, welke resulteren in veertien rangeerbundels (vice versa). De akoestische beschrijving is opgenomen in bijlage II. Een overzicht van de definitieve bundeling van de sporen in zeven proceslocaties is in afbeelding 2.2 weergegeven Eenheidsactiviteiten De activiteiten zoals beschreven in de akoestische beschrijving worden eenheidsactiviteiten genoemd. Eenheidsactiviteiten zijn functioneel en akoestisch te onderscheiden activiteiten, die op het emplacement kunnen worden uitgevoerd. De eenheidsactiviteiten bestaan voor emplacement Groningen ouaanstraat uit: optrekken van dieselmaterieel aan het begin van een rangeerbundel; rangeren (rolgeluid) over een spoorbundel; passages van verbindingen; remmen van materieel aan het eind van een rangeerbundel; activiteiten (reinigen/overstand/gereedmaken en dergelijke) op de proceslocaties. De eenheidsactiviteiten proceslocaties, remgebieden en optrekgebieden (alleen voor dieselsporen) vinden op identieke locaties plaats. De situering van deze eenheidsactiviteiten zijn in afbeelding 2.2 weergegeven. Tussen de verschillende proceslocaties zijn één of meerdere rangeerbewegingen mogelijk. In bijlage 3 zijn de toets- en ontvangerpunten opgenomen, die zijn gesitueerd nabij de dichtstbijgelegen woningen. Op dit moment is er nog geen vergunning met toetspunten en toetsingswaarden beschikbaar. 7

8 Afbeelding Overzicht situering proceslocaties, rem- en optrekgebieden 2. Overige activiteiten Naast de eenheidsactiviteiten kunnen overige activiteiten op het emplacement relevant zijn voor de geluidemissie naar de omgeving. Kenmerkend voor deze activiteiten is dat deze niet zonder meer uniform voor emplacementen in Nederland kunnen worden gemodelleerd. Deze overige activiteiten gelden dan ook specifiek voor het emplacement Groningen ouaanstraat. De overige activiteiten bestaan, conform het meest recent akoestisch onderzoek, voor het emplacement Groningen Centraal uit: - werkzaamheden in Technisch Centrum (TC) (NedTrain); - in- en uitwendig reinigen treinstellen; - wassen en tanken van het (diesel)materieel; - reiniging onder hoge druk van de inspectieput; - gebruik afzuigunit fecaliëntank ten behoeve van Stadlermaterieel (GTW). Verder is een tweetal activiteiten ten behoeve van het TC en de kantoren van de vervoerders toegevoegd: - beperkt aantal voertuigbewegingen; - hydraulische perscontainer - airco-units op het dak van het TC en de dienstgebouwen. De perscontainers zullen circa tien minuten per persing actief zijn. Gedurende een etmaalperiode vinden 1, 1 en 2 persingen binnen respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode plaats. De airco-units zullen alleen gedurende de zomerperiode tijdens de dagperiode actief zijn. 8

9 Deze overige activiteiten vallen onder de toekomstige vergunning voor het gehele spoorwegemplacement. In onderhavig onderzoek is als uitgangspunt gehanteerd dat er sinds het meest recent akoestische onderzoek voor Groningen Centraal uit 27 geen akoestisch relevante wijzigingen aan de bedrijfsvoeringen hebben plaatsgevonden. De gehanteerde bronvermogens ten behoeve van de overige activiteiten zijn in tabel 2.2 opgenomen. activiteit Geluidbron bronvermogen* [db(a)] tanken/- wassen tanken en wassen GTW II/III dieselmotor en compressor wasplaats hogedrukspuit inspectieput 99 TC afzuiging rookgas Technisch Centrum slijpen en dergelijke werkzaamheden TC en kantoren airco hydraulische perscontainer 8 85 fecaliën afzuiging fecaliëntank 67 transport vrachtwagens 1 Tabel 2..2 Gehanteerde bronvermogens De bronvermogens zijn gebaseerd op beschikbare gegevens van andere emplacementen. Op dit moment zijn er voor het emplacement ouaanstraat geen nadere gegevens bekend. 9

10 3 Akoestisch model Het akoestisch model is opgesteld conform de gestelde eisen in het Modelleringsprotocol 2.1 Geluid op Emplacementen versie 1.1 d.d. 15 mei 213 (verder modelleringsprotocol). Alle berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. In het akoestisch onderzoek is, ten tijde van de start van het onderzoek, gebruik gemaakt van het meest recente softwarepakket Geomilieu (versie V2.). 3.1 Modellering emplacement en directe omgeving De modellering van het emplacement en de directe omgeving is gebaseerd op het aangeleverde Digitaal Terrein Model (DTM) en Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Het emplacement is in het akoestisch model als akoestisch zacht (bodemfactor,7) ingevoerd. De nabijgelegen wegverhardingen en het wateroppervlak in de omgeving van het emplacement zijn in het rekenmodel als akoestisch hard (bodemfactor ) ingevoerd. Het ten noorden gelegen bedrijventerrein Winschoterdiep is tevens als akoestisch hard (bodemfactor,2) gemodelleerd. De algemene bodemfactor van het overige modelgebied is als zacht ingevoerd (bodemfactor,8). 3.2 Toetspunten In het akoestisch model zijn, ten behoeve van de nog in te dienen vergunningaanvraag, toetspunten ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen (woningen) rondom het emplacement ingevoerd. Aangezien nabij het oostelijk deel van het emplacement geen geluidgevoelige bestemmingen bestaan, is in het geluidmodel een drietal representatief ontvangerpunten toegevoegd. In tabel 3.1 zijn de toets- en ontvangerpunten en met bijbehorende hoogtes opgenomen. In bijlage IV is de situering van de toets- en ontvangerpunten weergegeven. id locatie/bestemming hoogte [m] VP1 Bloemersmaborg 62 1,5-5, VP2 Bloemersmaborg ,33-1,67 VP3 Essen 3 1,5-5, VP Essen 7 1,5-5, VP5 Essen 8 1,5-5, VP6 ouaanstraat 7 1,5-5, VP7 ouaanstraat 16 1,5-,5 VP1 extra toetspunt Z 5, VP11 extra toetspunt O 5, VP12 extra toetspunt N 5, Tabel 3.2 Toets- en ontvangerpunten Het referentieniveau van het omgevingslawaai is op dit moment niet bekend. Gelet de aanwezigheid van het bedrijventerrein lijkt een waarde van 5/5/ db(a) in respectievelijk de dag-/avond-/nachtperiode ter plaatse van de gevel van bestaande woningen een redelijk vertrekpunt. 1

11 Akoestische beschrijving De activiteiten zoals beschreven in hoofdstuk 2 en de toetspunten in combinatie met de berekende bijdragen uit hoofdstuk 3 vormen respectievelijk een beschrijving van alle mogelijke activiteiten op het emplacement en de bijdragen ( akoestiek ) hiervan. Samen met het akoestisch model vormen de bestanden beschrijving en akoestiek het resultaat van het akoestisch onderzoek..1 esultaten Het file-format van de resultaatbestanden, behorende bij het DGM-2 versie.1, is 2.1. De resultaatbestanden beschrijving en akoestiek zijn in de bijlagen toegevoegd. De gehanteerde software voor het berekenen van de bijdragen voor de verschillende activiteiten is Geomilieu versie 2. (6 bits)..2 De beschrijving De mogelijke activiteiten op het emplacement Groningen ouaanstraat zijn opgenomen in het bestand Groningenouaanstraat-beschrijving-2.1.csv. In bijlage V is een weergave van de beschrijving van de activiteiten opgenomen..2.1 Het akoestisch model De mogelijke activiteiten zijn gemodelleerd in het akoestisch model Groningenouaanstraat-DGMmodel-GM2_c1.zip..2.2 De akoestiek Op basis van de gemodelleerde eenheidsactiviteiten en overige activiteiten zijn ter plaatse van de toetspunten respectievelijk de standaard en vaste bijdragen per octaafband berekend. De bijdragen van de mogelijke activiteiten zijn opgenomen in het bestand Groningenouaanstraat-akoestiek-2.1.csv. In bijlage VI is een weergave van de bijdrage van de activiteiten opgenomen..2.3 Bedrijfssituatie en resultaat De berekende bijdragen kunnen op basis van een nader in te voeren bedrijfssituatie vervolgens worden gecumuleerd naar een totale geluidbelasting ten gevolge van het emplacement. Hieronder zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de verschillende beoordelingspunten weergegeven. De etmaalwaarde is de hoogste waarde van het geluidsniveau in de dagperiode, avondperiode + 5 db of nachtperiode +1 db. 11

12 omschrijving L A,LT [db(a)] dag avond nacht etmaalwaarde VP1 Bloemersmaborg 62 op 1.5 meter hoogte VP1 Bloemersmaborg 62 op 5 meter hoogte VP2 Bloemersmaborg 1-15 op 1.33 meter hoogte VP2 Bloemersmaborg 1-15 op meter hoogte VP2 Bloemersmaborg 1-15 op 6.67 meter hoogte VP2 Bloemersmaborg 1-15 op 9.33 meter hoogte VP2 Bloemersmaborg 1-15 op 12 meter hoogte VP2 Bloemersmaborg 1-15 op 1.67 meter hoogte VP3 Essen 3 op 1.5 meter hoogte VP3 Essen 3 op 5 meter hoogte VP Essen 7 op 1.5 meter hoogte VP Essen 7 op 5 meter hoogte VP5 Essen 8 op 1.5 meter hoogte VP5 Essen 8 op 5 meter hoogte VP6 ouaanstraat 7 op 1.5 meter hoogte VP6 ouaanstraat 7 op 5 meter hoogte VP7 ouaanstraat 16 op 1.5 meter hoogte VP7 ouaanstraat 16 op.5 meter hoogte VP1 extra toetspunt Z op 5 meter hoogte VP11 extra toetspunt O op 5 meter hoogte VP12 extra toetspunt N op 5 meter hoogte Tabel.2.3 langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van het emplacement Uit de tabel blijkt dat op alle rekenpunten wordt voldaan aan de in deze rapportage gehanteerde grenswaarden. Bij de woningen op het bedrijventerrein, rekenpunten VP6 en VP7 is de geluidsbelasting lager dan 55 db(a) etmaalwaarde. Bij alle andere punten nabij woningen (VP1 t/m VP5) is deze lager dan 5 db(a). De rekenpunten VP1, VP11 en VP12 zijn geen woningen en daar is ook niet getoetst. In Bijlage VI zijn de bijdrage analyses van de punten VP1, VP en VP6 weergegeven. 12

13 .3 Doorkijk naar de vergunningaanvraag Op basis van de berekende geluidbelasting op de ontvanger, punten en de maximaal te vergunnen waarden (in feite bepaald door het referentieniveau van het omgevingslawaai ), kan worden getoetst of er zonder aanvullende geluidmaatregelen sprake is van een vergunbare situatie zonder aanvullende maatregelen. Zonodig moeten aanvullende maatregelen worden afgewogen. Indien aanvullende maatregelen noodzakelijk worden geacht, dient dit te worden verwerkt in het DGM. Het referentieniveau van het omgevingslawaai is op dit moment niet bekend. Gelet op de aanwezigheid van het bedrijventerrein lijkt een waarde van 5/5/ db(a) in respectievelijk de dag-/avond-/nachtperiode ter plaatse van de gevel van bestaande woningen een redelijk vertrekpunt. 13

14 5 Beoordeling piekgeluiden conform circulaire Piek In de circulaire Piek is een beoordelingswijze voor piekgeluiden veroorzaakt op emplacementen voorgesteld. Deze beoordelingswijze is er specifiek op gericht om op effectieve wijze bescherming te bieden tegen het optreden van schrikreacties of slaapverstoringen en wijkt af van de beoordelingswijze beschreven in de Handreiking. De nieuwe beoordelingswijze houdt in dat de exacte hoogte van het maximale geluidsniveau L Amax niet meer wordt beperkt, maar dat beoordeeld wordt in hoeverre schrikreacties en slaapverstoringen kunnen worden beperkt en in welke mate deze aanvaardbaar zijn. Door het Ministerie van Volkshuisvesting, uimtelijke Ordening en Milieubeheer, nu Verkeer en Milieu, wordt aanbevolen om de beoordelingswijze beschreven in de circulaire toe te passen bij het beoordelen van een nieuwe vergunningsaanvraag. Sinds de invoering wordt deze beoordelingswijze door Proail landelijk toegepast. Ook al wordt het maximale geluidsniveau niet beoordeeld, er wordt wel inzicht gegeven in de hoogte ervan. 5.1 Beoordelingswijze piekgeluiden In de circulaire is de beoordelingswijze voor piekgeluiden beschreven. Dit gebeurt in vier stappen die hieronder worden samengevat. 1 Vaststellen of geluidsgebeurtenissen voorkomen met een stijgsnelheid groter dan 15 db/s. 2 Als deze voorkomen, dan moet eerst worden bezien of de hieraan gekoppelde geluidsgebeurtenissen kunnen worden vermeden, in aantal kunnen worden beperkt of zodanig worden aangepakt dat de stijgsnelheid wordt teruggebracht naar minder dan 15 db/s. 3 Wanneer dit redelijkerwijs niet of niet in voldoende mate mogelijk is, wordt bepaald of wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden: a de geluidsgebeurtenissen, waar de stijgsnelheden aan zijn gekoppeld, zijn naar het oordeel van het bevoegd gezag bepalend voor het equivalente geluidsniveau. Dit betekent in het algemeen dat zonder die betreffende geluidsgebeurtenissen het resterende equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het spoorwegemplacement, dan tenminste 1 db lager is. b de bedoelde geluidsgebeurtenissen zijn ter plaatse van het beoordelingspunt duidelijk waarneembaar. Als aan stap 1, 2 en 3 wordt voldaan, dan wordt een straffactor toegepast op het totale langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau van de gehele inrichting. De straffactor bedraagt 5 db wanneer de stijgsnelheid hoger is dan 15 db/s maar niet hoger dan 5 db/s en bedraagt 1 db wanneer de stijgsnelheid hoger is dan 5 db/s. Naast deze beoordeling van piekgeluiden wordt met klem geadviseerd om een L night van 25 db(a) in de slaapkamer te hanteren. Deze waarde sluit goed aan bij de in Nederland algemeen aanvaarde grens. Op deze L night kan ook een straffactor voor de stijgsnelheid toegepast worden op overeenkomstige wijze als hiervoor is beschreven. 1

15 5.2 Piekgeluidsveroorzakende gebeurtenissen In de circulaire worden enkele piekgeluidsveroorzakende gebeurtenissen genoemd die voor kunnen komen op emplacementen en waarvan de stijgsnelheid boven de 15 db/s ligt. De genoemde stijgsnelheden zijn uit de circulaire overgenomen: 1 railremmen stijgsnelheid >5 db/s; 2 booggeluid bij wisselpassage stijgsnelheid 15 tot 5 db/s; 3 afblazen stijgsnelheid >5 db/s; (ont-)koppelen stijgsnelheid >5 db/s; 5 stoten slingerende koppeling stijgsnelheid >5 db/s. In onderstaande paragrafen worden de mogelijke gebeurtenissen besproken ailremmen ailremmen worden gebruikt om de snelheid van(goederen) wagens te beperken bij het zogenaamde heuvelen. Dit proces komt niet voor op het emplacement Groningen De Vork Booggeluid bij wisselpassages Booggeluid bij wisselpassages kan ontstaan bij het afbuigend berijden van een wissel. Dit geluid treedt niet altijd op. Het optreden van dit geluid kan met circa 1 db(a) worden beperkt door het toepassen van frictieverbeteraar. Deze geluidsreductie bestaat uit het minder vaak optreden van booggeluid en uit lagere equivalente geluidniveaus in het geval dat nog wel booggeluid optreedt. Er wordt gerekend zonder deze reductie. In onderstaande tabel zijn de verschillen weergegeven tussen de twee volgende twee situaties: 1 het equivalente geluid van het emplacement met booggeluid bij wisselpassages; 2 het equivalente geluid van het emplacement zonder booggeluid bij wisselpassages. omschrijving verschillen in db(a) dag avond nacht VP1 Bloemersmaborg 62 op 1.5 meter hoogte,,9,7 VP1 Bloemersmaborg 62 op 5 meter hoogte,3,8,6 VP2 Bloemersmaborg 1-15 op 1.33 meter hoogte,2,,3 VP2 Bloemersmaborg 1-15 op meter hoogte, 1,1,9 VP2 Bloemersmaborg 1-15 op 6.67 meter hoogte,3 1,,7 VP2 Bloemersmaborg 1-15 op 9.33 meter hoogte,3 1,,7 VP2 Bloemersmaborg 1-15 op 12 meter hoogte,3 1,,8 VP2 Bloemersmaborg 1-15 op 1.67 meter hoogte, 1,,8 VP3 Essen 3 op 1.5 meter hoogte,9 2,2 1,7 VP3 Essen 3 op 5 meter hoogte,6 1,5 1,2 VP Essen 7 op 1.5 meter hoogte,7 2,1 1,6 VP Essen 7 op 5 meter hoogte,6 1,9 1, VP5 Essen 8 op 1.5 meter hoogte,2,9,6 15

16 VP5 Essen 8 op 5 meter hoogte,6 2,2 1,6 VP6 ouaanstraat 7 op 1.5 meter hoogte 2,1,3 3,6 VP6 ouaanstraat 7 op 5 meter hoogte 2,1,3 3,6 VP7 ouaanstraat 16 op 1.5 meter hoogte,5 1,2 1, VP7 ouaanstraat 16 op.5 meter hoogte,,9,8 VP1 extra toetspunt Z op 5 meter hoogte,1,6,3 VP11 extra toetspunt O op 5 meter hoogte,1,8,3 VP12 extra toetspunt N op 5 meter hoogte,2 1,,7 Tabel verschil tussen het equivalente geluidsniveau van het totale emplacement met en zonder wisselbooggeluid Conform de beoordeling in de circulaire is het wisselbooggeluid niet bepalend voor de geluidsniveaus bij de vergunningspunten Afblazen Afblazen is het geluid veroorzaakt door het ontluchten van het remsysteem zoals gebeurt bij een remproef o.a. tijdens het beproeven van de zogenaamde dodeman. De remmen worden getest bij een technische controle van de trein en bij het uitvoeren van een korte remproef. Een onderdeel van de technische controle is een grote remproef waarbij remlucht wordt afgeblazen. Een korte remproef wordt uitgevoerd vooraf aan het vertrek van een trein vanaf een emplacement. Behalve bij remproeven zal ook afblaasgeluid ontstaan tijdens het (ont-)koppelen van een treindeel. Het afblaasgeluid treedt altijd kortstondig op en komt beperkt voor. Conform de beoordeling in de circulaire zal dit niet bepalend zijn voor de geluidsniveaus bij de vergunningspunten (Ont-)koppelen Tijdens het koppelen van treindelen kunnen naast afblaasgeluid ook stootgeluiden optreden. Het stootgeluid ontstaat eenmalig bij het koppelen van treindelen. Volgens dezelfde redenatie als is gevolgd bij het bespreken van het afblaasgeluid is ook de bijdrage van dit geluid aan het equivalente geluidsniveau op de geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving van het emplacement te verwaarlozen. Koppelen is daarmee niet bepalend voor de geluidsniveaus bij de vergunningspunten, conform de beoordeling in de circulaire Stoten slingerende koppeling Een koppeling hoort niet te slingeren. Enkele typen reizigersmaterieel en alle goederenwagens beschikken over een schroefkoppeling. Deze koppeling bestaat uit twee beugels, één vast aan het rijtuig en één los. Beide zijn door een koppelschroef met zwengel met elkaar verbonden. Deze delen worden aan de wagens vastgemaakt na het ontkoppelen, waardoor er geen losse delen slingeren. De automatische koppelingen die worden gebruikt bij de typen reizigersmaterieel die op het emplacement De Vork komen hebben geen onderdelen die kunnen slingeren. Daar zal geen stootgeluid vanwege een slingerende koppeling optreden. Stoten van een slingerende koppeling is niet bepalend voor de geluidsniveaus bij de vergunningspunten, conform de beoordeling in de circulaire. 16

17 5.3 Overige bronnen Naast de genoemde bronnen in de circulaire kunnen ook andere geluidsbronnen aanleiding geven tot piekgeluiden. Compressoren kunnen tijdens het aan- en afslaan piekgeluid veroorzaken. Dit aan en afslaan is kortstondig en komt beperkt voor. Dit geluid zal niet bepalend zijn niet bepalend voor de geluidsniveaus bij de vergunningspunten, conform de beoordeling in de circulaire. Het emplacement zal zoveel als technisch mogelijk is, voegloos gemaakt worden om het stootgeluid tijdens het berijden van voegen te voorkomen. De enkele voegen die er nog zullen zijn, zullen niet bijdragen aan het equivalente geluidsniveau. Uit metingen van Peutz is gebleken dat remgeluid een stijgsnelheid heeft lager dan 15 db/s. emgeluid is daarom geen piekgeluidsveroorzakende gebeurtenis. Een mogelijke uitzondering kan gelden voor blokgeremde locs. Deze komen echter op het emplacement Groningen De Vork niet voor. 5. Conclusie De geluidsgebeurtenissen met een stijgsnelheid groter dan 15dB/s conform de criteria genoemd in de circulaire niet bepalend zijn voor het equivalente geluidsniveau. Aanbevolen wordt om geen straffactoren toe te passen. 5.5 Binnenniveau in de slaapkamer, L night In de circulaire wordt met klem geadviseerd om maximaal een L night van 25 db(a) in de slaapkamer te hanteren. Bij een goed onderhouden woning is de geluidswering van een gevel tenminste 2 db. Dit betekent dat het equivalente geluidsniveau op de gevel gedurende de nachtperiode niet hoger dan 5 db(a) mag zijn. Uit de rekenresultaten in tabel.2.3 blijkt dat het geluidsniveau in de nachtperiode overal lager is dan 5 db(a). Hierdoor is het aannemelijk dat overal wordt voldaan aan de L night van 25 db(a). 5.6 Maximale geluidniveaus Ten behoeve van dit onderzoek zijn de piekgeluidsgebeurtenissen die voorkomen op het emplacement beoordeeld binnen het kader van de circulaire Piek. Om een goed oordeel te kunnen vormen, wordt in deze paragraaf inzicht gegeven in de hoogte van de maximale geluidsniveaus Bronvermogens maximale geluidsniveaus Ten behoeve van de berekeningen van de maximale geluidsniveaus is uitgegaan van de geluidsvermogens weergegeven in onderstaande tabel. De gebruikte geluidsvermogens zijn overgenomen de Interim-bronnenlijst uit 27 en eerdere metingen. Totaal voeggeluid in recht spoor 1 voeggeluid in wissel 1 wisselbooggeluid

18 schijfremgeluid per bak 11 afblazen 11 stootgeluid koppelen 18 vrachtwagen 18 hogedrukreiniger inspectieput 11 slijpen technisch centrum 11 Tabel geluidsvermogens voor de berekening van het maximale geluidsniveau (L WAmax ) in db(a) Alleen de maximale geluidsniveaus van remmend schijfgeremd materieel en wisselbooggeluid zijn relevant. De overige bronnen zijn buiten beschouwing gelaten. Uit tabel volgt dat wisselbooggeluid het hoogste bronvermogen heeft. Deze geluidsbron kan verspreid over het emplacement optreden, aangezien er op diverse locaties wissels aanwezig zijn. Het bronvermogen van schijfremmen is in de tabel opgegeven per bak. Er kunnen treinen komen met een lengte van 12 bakken, waarmee het totale bronvermogen van een remmende trein L WAmax = 121 db(a) kan zijn. Het remgeluid heeft ook een relatief hoog geluidsvermogen. Het remgeluid van schijfgeremd materieel ontstaat op de proceslocaties, waar ook afblaasgeluid en stootgeluiden van koppelen kunnen ontstaan. Andere brontypes veroorzaken lagere maximale geluidsvermogens. Het onderzoeken van deze andere geluiden is daardoor niet nodig, om de maximale geluidsniveaus per vergunningspunt te bepalen. De maximaal optredende geluidsniveaus zijn indicatief bepaald. Door onzekerheden in de bronvermogens en beperkingen van de modellering is de nauwkeurigheid van de rekenresultaten circa 3 db. Het remmen van treinen en het afbuigend berijden van een wissel kan in iedere periode voorkomen. Er is daarom geen uitsplitsing gemaakt naar de drie beoordelingsperioden, dag, avond en nacht. De resultaten van de standaardbijdragen van de remgebieden en wissels in het DGM zijn gebruikt om de maximale geluidsniveaus te bepalen. Hiervoor is het standaardbronvermogen vervangen door het bronvermogen van het maximale geluidsniveau en gecorrigeerd voor de bedrijfsduur van de standaardbronnen ekenresultaten In tabel zijn de berekende maximaal optredende geluidsniveaus weergegeven op de rekenpunten. Deze niveaus zijn ter informatie gegeven en worden niet beoordeeld. omschrijving L Amax wisselbooggeluid [db(a)] L Amax schijfremgeluid [db(a)] VP1 Bloemersmaborg 62 op 1.5 m. hoogte 39 5 VP1 Bloemersmaborg 62 op 5 m. hoogte 5 VP2 Bloemersmaborg 1-15 op 1.33 m. hoogte

19 omschrijving L Amax wisselbooggeluid [db(a)] L Amax schijfremgeluid [db(a)] VP2 Bloemersmaborg 1-15 op m. hoogte 3 9 VP2 Bloemersmaborg 1-15 op 6.67 m. hoogte 3 9 VP2 Bloemersmaborg 1-15 op 9.33 m. hoogte 3 9 VP2 Bloemersmaborg 1-15 op 12 m. hoogte 3 9 VP2 Bloemersmaborg 1-15 op 1.67 m. hoogte 3 5 VP3 Essen 3 op 1.5 m. hoogte 5 5 VP3 Essen 3 op 5 m. hoogte 5 53 VP Essen 7 op 1.5 m. hoogte 9 9 VP Essen 7 op 5 m. hoogte 9 9 VP5 Essen 8 op 1.5 m. hoogte 7 6 VP5 Essen 8 op 5 m. hoogte 7 8 VP6 ouaanstraat 7 op 1.5 m. hoogte 61 6 VP6 ouaanstraat 7 op 5 m. hoogte 62 6 VP7 ouaanstraat 16 op 1.5 m. hoogte VP7 ouaanstraat 16 op.5 m. hoogte VP1 extra toetspunt Z op 5 m. hoogte 5 59 VP11 extra toetspunt O op 5 m. hoogte 9 55 VP12 extra toetspunt N op 5 m. hoogte Tabel maximaal optredende geluidsniveaus ten gevolge van schijfremgeluid en wisselbooggeluid 19

20 6 Indirecte hinder Conform de circulaire Indirecte hinder is de geluidsbelasting berekend ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer. Het relevante wegverkeer van en naar het emplacement, rijdt vanaf de toegangsweg naar het 12 meter verder weg gelegen kruispunt met de ouaanstraat. Hierna zal naar verwachting het inrichtingsgebonden verkeer qua rij- en stopgedrag volledig in het overige verkeersbeeld opgenomen zijn. In tabel 6.1 zijn de aantallen en bronvermogens van de verkeersbewegingen opgenomen. De genoemde aantallen bewegingen worden in beide richtingen uitgevoerd. Er is voor al het verkeer uitgegaan van een gemiddelde snelheid van 25 km/uur. voertuig bronvermogen [db(a)] ritten dagperiode [aantal] ritten avondperiode [aantal] ritten nachtperiode [aantal] personenwagen bestelwagen 97 2 vrachtwagen 1 2 Tabel 6.1 bronvermogens en aantal ritten per etmaalperiode De resultaten zijn weergegeven in tabel 6.2. Hierbij is alleen de geluidsbelasting weergegeven berekend op de meest nabij gelegen woning aan de ouaanstraat 7. Hierbij zijn de resultaten op twee rekenpunten weergegeven, een van het vergunningspunt aan de zuidgevel van de woning en een rekenpunt op de westgevel. Dit laatste punt is gericht op de toegangsweg. Gerekend is op een hoogte van 5 meter, conform de circulaire. Het opgestelde rekenmodel en de modelgegevens zijn weergeven in bijlage 7. nr omschrijving hoogte [m] langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L Ar,LT [db(a]) dag avond nacht IH-1_B ouaanstraat VP6_B ouaanstraat Tabel 6.2 berekende geluidsbelasting veroorzaakt door indirecte hinder De berekende waarden liggen onder de in de circulaire genoemde voorkeursgrenswaarde van L Aeq = 5/5/ db(a) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. 2

21 7 Conclusie De geluidsbelasting van het emplacement is met uitzondering van de woningen op het bedrijventerrein op alle rekenpunten gelijk of lager dan 5 db(a) etmaalwaarde, wat de richtwaarde is. Voor de woningen op het bedrijventerrein is de geluidsbelasting lager dan de richtwaarde van 55 db(a) etmaalwaarde. Er is geen noodzaak om straffactoren toe te passen in het kader van de circulaire Piek. Naast de voegloos uitgevoerde infra, zijn geen aanvullende maatregelen nodig geacht. De geluidsbelasting veroorzaakt door de indirecte hinder is lager dan de voorkeursgrenswaarde. 21

22 Bijlage 1 Overzicht baan en emplacementen (OBE) 22

23 Delfzijl / oodeschool Leeuwarden Peizerweg 81 LA? Paterswoldseweg 2,56 2, N 12N 8.5 1N/12N G 8.1 Hoornsediep W W W3 Emmaviaduct N-6N W 8.21 J1 J J NAP hoogte stootjukken: 2,6 W5 J 3N/5N G , 2, N 5N 3N uimtereservering voor HOV baan 8.38 Groningen ,6 2,6 2, N N 132N 128N/132N G W N , W N 136N 138N 529 2, W W N-1N G W1 W11 W W12 W Hereweg N G 19N 2,31 2,33 2,3 2, N 192N 19N 2N 2,87 2, N 22N 2N 3N AA BA CA DA , , ,79 2,86 22N G 6 3N G 6 P P W W W18 W17 N N 2N 3N N N G FL N G 2, , N 21N 21N G 21N G Groningen Europapark N N , N 222N /6/8 222N G FL , N /6 / ,68 13N G W19 1: W2 5N G 2, N ZB ZC W21 2, N G N :15 1:15 53N 229A 229B 2, , N 39N N GFL 39N G , W23 Groningen Losplaats W N GFL 232N G 2,72 2, N 9N 232N 23N ,67 2,6 8 2, ,68 5N N 26N , N GFL 1:15 26N G /GFL W27 W26 W25 1:15 W N Met of GFL naar opstelterrein en/of spoor EB P , GFL W G Opstelterrein W , N / Opstelterrein G , , OS W W32 W FL ,7 Hoofdbaan N N 1:15 2,72 W3 W33 1: CC 1: BC 8 Kooiweg W N G 6 Opstelterrein G 266N G 1:15 W W N 2, Kooiweg W ,75 2, EB W37 1N P P , ,8 8 27N 2,75 268N Assen ? 17 8N 9N N 17N ,72 2,77 2, N Onnen A11 A12 A13 NS11 NS12 NS13 DD AD 2x Tankplaat 71 2N 19N N , W uimtereservering TWI ailinzetplaats uimtereservering TWI 8.13 W N 21N 8.15 W W52 W W W W58 W56 W N W N N 28N 27N? 23N Dienstgebouw NedTrain Parkeervoorziening 767 2N 25N 8.33 Opstelterrein ouaanstraat Dienstgebouw Arriva W W W Parkeervoorziening W Parkeervoorziening 8.1 W N W2 31N N 37N 38N Technisch Centrum W3 33N W NS1 NS2 NS3 NS NS5 NS6 NS N 35N Putspoor A1 A2 A3 A A5 A6 A7 A8 2, P P , P P Toegang t.b.v. calamiteiten Projectnummer Kenmerk Versie Datum Status Basis Noorderzanddijk (fietspad) Bestaand overpad Getekend door Gecontroleerd door Michael Postma ien Sleurink A17 A-MP Definitief Situatietekeningen v. Project Variant Nieuweschans / Veendam LEGENDA Spoorknoop Groningen B Baseline III Ongeëlektrificeerde spoorlijn Geëlektrificeerde spoorlijn Perron Machinistenpad / Inspectiepad Servicepad (geschikt voor gators) Overige wegverharding

24 Bijlage 2 Input akoestische beschrijving 23

25

26 Processen angeren Emplacement: Groningen ouaanstraat variant B EDMS: #367 v3 Omschrijving Spoornummers Activiteit TA1-BA1 WA1-BA2 A1-A7 A8 BN1 - BN3 WN1 - BN NS1 NS2 - NS6 NS7 TA1-BA1 TA1, TA2, BA1 Diesel TA1-BA1 X X X WA1-BA2 WA1, BA2 Diesel WA1-BA2 X X A1-A7 A1 t/ A7 Diesel A1-A7 A8 A8 Diesel A8 BN1 - BN3 BN1 t/m BN3 Elektrisch BN1 - BN3 X X X X WN1 - BN WN1, BN Elektrisch WN1 - BN X X X NS1 NS1 Elektrisch NS1 NS2 - NS6 NS2 t/m NS6 Elektrisch NS2 - NS6 NS7 NS7 Elektrisch NS7 Legenda bij de kolom activiteit: O = Overstand, TC = Technische Controle, I = Inwendig einigen, S = Samenstellen / Splitsen, Lw = Lok wisselen, T = Tanken, L = Laden / Lossen, ors = omrijspoor, AV = aankomen / vertrekken Mogelijke rechtstreekse bewegingen tbv de procesbeschrijving DGM.

27 Bijlage 3 Situering toetspunten 2

28 Bijlage De beschrijving 25

29 AB 2.1 levering 6 jan. 21 EM Groningen ouaanstraat OA technisch centrum (slijpen.lassen ed) OA afzuiging rookgas technisch centrum OA hogedrukreiniger inspectieput OA tanken GTW II/III dieselmotor+compressor OA wasplaats OA wassen GTW II/IIII dieselmotor+compressor OA fecaliëntank afzuiging OA hydraulische perscontainer OA airco TC OA airco NedTrain OA airco Arriva OA tankwagen OA vrachtwagen OA bestelwagen OA personenwagen VB w wissel voegloos n VB w1 kruis voegloos n VB w38 wissel voegloos n VB w39 wissel voegloos n VB w engels wissel voegloos n VB w1 wissel voegloos n VB w2 wissel voegloos n VB w3 wissel voegloos n VB w wissel voegloos n VB w5 engels wissel voegloos n VB w6 wissel voegloos n VB w9 wissel voegloos n VB w5 wissel voegloos n VB w51 wissel voegloos n VB w52 wissel voegloos n VB w53 engels wissel voegloos n VB w5 engels wissel voegloos n VB w55 wissel voegloos n VB w56 wissel voegloos n VB w57 wissel voegloos n VB w58 wissel voegloos n PL PL1 PL PL2 PL PL3 PL PL PL PL5 PL PL6 PL PL7 B PL1 PL2 2 voegloos B PL2 PL1 2 voegloos B PL1 PL3 2 voegloos B PL3 PL1 2 voegloos B PL PL5 2 voegloos B PL5 PL 2 voegloos B PL PL6 2 voegloos B PL6 PL 2 voegloos B PL PL7 2 voegloos B PL7 PL 2 voegloos

30 B PL5 PL6 2 voegloos B PL6 PL5 2 voegloos B PL5 PL7 2 voegloos B PL7 PL5 2 voegloos VG PL1 PL2 w VG PL2 PL1 w VG PL1 PL2 w VG PL2 PL1 w VG PL1 PL2 w VG PL2 PL1 w VG PL1 PL2 w VG PL2 PL1 w VG PL1 PL2 w VG PL2 PL1 w VG PL1 PL2 w VG PL2 PL1 w VG PL1 PL2 w VG PL2 PL1 w VG PL1 PL2 w VG PL2 PL1 w VG PL1 PL2 w VG PL2 PL1 w VG PL1 PL3 w VG PL3 PL1 w VG PL1 PL3 w VG PL3 PL1 w VG PL1 PL3 w VG PL3 PL1 w VG PL1 PL3 w1 1 VG PL3 PL1 w1 1 VG PL PL5 w VG PL5 PL w VG PL PL5 w VG PL5 PL w VG PL PL6 w VG PL6 PL w VG PL PL6 w1. VG PL6 PL w1. VG PL PL6 w VG PL6 PL w VG PL PL6 w VG PL6 PL w VG PL PL6 w VG PL6 PL w VG PL PL6 w VG PL6 PL w VG PL PL6 w VG PL6 PL w VG PL PL6 w VG PL6 PL w VG PL PL6 w VG PL6 PL w VG PL PL6 w VG PL6 PL w VG PL PL6 w

31 VG PL6 PL w VG PL PL6 w VG PL6 PL w VG PL PL7 w VG PL7 PL w VG PL PL7 w VG PL7 PL w VG PL PL7 w VG PL7 PL w VG PL PL7 w VG PL7 PL w VG PL PL7 w VG PL7 PL w VG PL PL7 w VG PL7 PL w VG PL PL7 w VG PL7 PL w VG PL PL7 w VG PL7 PL w VG PL PL7 w57 1 VG PL7 PL w57 1 VG PL5 PL6 w1.5 VG PL6 PL5 w1.5 VG PL5 PL6 w VG PL6 PL5 w VG PL5 PL6 w VG PL6 PL5 w VG PL5 PL6 w VG PL6 PL5 w VG PL5 PL6 w VG PL6 PL5 w VG PL5 PL6 w VG PL6 PL5 w VG PL5 PL6 w VG PL6 PL5 w VG PL5 PL6 w VG PL6 PL5 w VG PL5 PL6 w VG PL6 PL5 w VG PL5 PL6 w VG PL6 PL5 w VG PL5 PL7 w1.5 VG PL7 PL5 w1.5 VG PL5 PL7 w5.5.5 VG PL7 PL5 w5.5.5 VG PL5 PL7 w51.5 VG PL7 PL5 w51.5 VG PL5 PL7 w VG PL7 PL5 w VG PL5 PL7 w5 1.5 VG PL7 PL5 w5 1.5 VG PL5 PL7 w VG PL7 PL5 w VG PL5 PL7 w57 1 VG PL7 PL5 w57 1

32 SP TA1 PL1 SP TA2 PL1 SP TA3 PL1 SP proceslocatie - PL1 PL1 SP A1 PL2 SP A2 PL2 SP A3 PL2 SP A PL2 SP A5 PL2 SP A6 PL2 SP A7 PL2 SP proceslocatie - PL2 PL2 SP A8 PL3 SP proceslocatie - PL3 PL3 SP BN1 PL SP BN2 PL SP BN3 PL SP proceslocatie - PL PL SP WNS1 PL5 SP WNS2 PL5 SP proceslocatie - PL5 PL5 SP NS1 PL6 SP NS2 PL6 SP NS3 PL6 SP NS PL6 SP NS5 PL6 SP NS6 PL6 SP proceslocatie - PL6 PL6 SP NS7 PL7 SP proceslocatie - PL7 PL7

33 Bijlage 5 De akoestiek 26

34 BD 2.1 levering 6 jan EM Groningen ouaanstraat VP VP1_A id VP1 - Bloemersmaborg 62 op 1.5 meter hoogte 5 5 VP VP1_B id VP1 - Bloemersmaborg 62 op 5 meter hoogte 5 5 VP VP2_A id VP2 - Bloemersmaborg 1-15 op 1.33 meter hoogte 5 5 VP VP2_B id VP2 - Bloemersmaborg 1-15 op meter hoogte 5 5 VP VP2_C id VP2 - Bloemersmaborg 1-15 op 6.67 meter hoogte 5 5 VP VP2_D id VP2 - Bloemersmaborg 1-15 op 9.33 meter hoogte 5 5 VP VP2_E id VP2 - Bloemersmaborg 1-15 op 12 meter hoogte 5 5 VP VP2_F id VP2 - Bloemersmaborg 1-15 op 1.67 meter hoogte 5 5 VP VP3_A id VP3 - Essen 3 op 1.5 meter hoogte 5 5 VP VP3_B id VP3 - Essen 3 op 5 meter hoogte 5 5 VP VP_A id VP - Essen 7 op 1.5 meter hoogte 5 5 VP VP_B id VP - Essen 7 op 5 meter hoogte 5 5 VP VP5_A id VP5 - Essen 8 op 1.5 meter hoogte 5 5 VP VP5_B id VP5 - Essen 8 op 5 meter hoogte 5 5 VP VP6_A id VP6 - ouaanstraat 7 op 1.5 meter hoogte VP VP6_B id VP6 - ouaanstraat 7 op 5 meter hoogte VP VP7_A id VP7 - ouaanstraat 16 op 1.5 meter hoogte VP VP7_B id VP7 - ouaanstraat 16 op.5 meter hoogte VP VP1_A id VP1 - extra toetspunt Z op 5 meter hoogte VP VP11_A id VP11 - extra toetspunt O op 5 meter hoogte VP VP12_A id VP12 - extra toetspunt N op 5 meter hoogte SB VB w VP1_A laag verbinding SB VB w1 VP1_A laag verbinding SB VB w38 VP1_A laag verbinding SB VB w39 VP1_A laag verbinding SB VB w VP1_A laag verbinding SB VB w1 VP1_A laag verbinding SB VB w2 VP1_A laag verbinding SB VB w3 VP1_A laag verbinding SB VB w VP1_A laag verbinding SB VB w5 VP1_A laag verbinding SB VB w6 VP1_A laag verbinding SB VB w9 VP1_A laag verbinding SB VB w5 VP1_A laag verbinding SB VB w51 VP1_A laag verbinding SB VB w52 VP1_A laag verbinding SB VB w53 VP1_A laag verbinding SB VB w5 VP1_A laag verbinding SB VB w55 VP1_A laag verbinding SB VB w56 VP1_A laag verbinding SB VB w57 VP1_A laag verbinding SB VB w58 VP1_A laag verbinding SB PL PL1 VP1_A hoog proces SB PL PL1 VP1_A laag proces SB PL PL2 VP1_A hoog proces SB PL PL2 VP1_A laag proces SB PL PL3 VP1_A hoog proces SB PL PL3 VP1_A laag proces SB PL PL VP1_A hoog proces SB PL PL VP1_A laag proces SB PL PL5 VP1_A hoog proces SB PL PL5 VP1_A laag proces SB PL PL6 VP1_A hoog proces SB PL PL6 VP1_A laag proces SB PL PL7 VP1_A hoog proces SB PL PL7 VP1_A laag proces SB B PL1 PL2 VP1_A laag optrekgebied SB B PL1 PL2 VP1_A hoog optrekgebied SB B PL1 PL2 VP1_A laag remgebied SB B PL1 PL2 VP1_A laag rolgebied SB B PL1 PL3 VP1_A laag optrekgebied SB B PL1 PL3 VP1_A hoog optrekgebied SB B PL1 PL3 VP1_A laag remgebied SB B PL1 PL3 VP1_A laag rolgebied SB B PL PL5 VP1_A laag optrekgebied SB B PL PL5 VP1_A hoog optrekgebied SB B PL PL5 VP1_A laag remgebied SB B PL PL5 VP1_A laag rolgebied SB B PL PL6 VP1_A laag optrekgebied SB B PL PL6 VP1_A hoog optrekgebied SB B PL PL6 VP1_A laag remgebied SB B PL PL6 VP1_A laag rolgebied SB B PL PL7 VP1_A laag optrekgebied SB B PL PL7 VP1_A hoog optrekgebied SB B PL PL7 VP1_A laag remgebied SB B PL PL7 VP1_A laag rolgebied SB B PL5 PL6 VP1_A laag optrekgebied SB B PL5 PL6 VP1_A hoog optrekgebied SB B PL5 PL6 VP1_A laag remgebied SB B PL5 PL6 VP1_A laag rolgebied SB B PL5 PL7 VP1_A laag optrekgebied SB B PL5 PL7 VP1_A hoog optrekgebied SB B PL5 PL7 VP1_A laag remgebied SB B PL5 PL7 VP1_A laag rolgebied SB B PL2 PL1 VP1_A laag optrekgebied SB B PL2 PL1 VP1_A hoog optrekgebied SB B PL2 PL1 VP1_A laag remgebied SB B PL2 PL1 VP1_A laag rolgebied SB B PL3 PL1 VP1_A laag optrekgebied SB B PL3 PL1 VP1_A hoog optrekgebied SB B PL3 PL1 VP1_A laag remgebied SB B PL3 PL1 VP1_A laag rolgebied SB B PL5 PL VP1_A laag optrekgebied SB B PL5 PL VP1_A hoog optrekgebied SB B PL5 PL VP1_A laag remgebied SB B PL5 PL VP1_A laag rolgebied SB B PL6 PL VP1_A laag optrekgebied SB B PL6 PL VP1_A hoog optrekgebied SB B PL6 PL VP1_A laag remgebied SB B PL6 PL VP1_A laag rolgebied SB B PL7 PL VP1_A laag optrekgebied SB B PL7 PL VP1_A hoog optrekgebied SB B PL7 PL VP1_A laag remgebied SB B PL7 PL VP1_A laag rolgebied SB B PL6 PL5 VP1_A laag optrekgebied SB B PL6 PL5 VP1_A hoog optrekgebied SB B PL6 PL5 VP1_A laag remgebied SB B PL6 PL5 VP1_A laag rolgebied SB B PL7 PL5 VP1_A laag optrekgebied SB B PL7 PL5 VP1_A hoog optrekgebied SB B PL7 PL5 VP1_A laag remgebied SB B PL7 PL5 VP1_A laag rolgebied VB afzuiging rookgas technisch centrum VP1_A dag VB afzuiging rookgas technisch centrum VP1_A avond VB afzuiging rookgas technisch centrum VP1_A nacht VB airco Arriva VP1_A dag VB airco Arriva VP1_A avond VB airco Arriva VP1_A nacht VB airco NedTrain VP1_A dag VB airco NedTrain VP1_A avond VB airco NedTrain VP1_A nacht VB airco TC VP1_A dag VB airco TC VP1_A avond VB airco TC VP1_A nacht VB bestelwagen VP1_A dag VB bestelwagen VP1_A avond VB bestelwagen VP1_A nacht VB fecaliëntank afzuiging VP1_A dag VB fecaliëntank afzuiging VP1_A avond VB fecaliëntank afzuiging VP1_A nacht VB hogedrukreiniger inspectieput VP1_A dag VB hogedrukreiniger inspectieput VP1_A avond VB hogedrukreiniger inspectieput VP1_A nacht VB hydraulische perscontainer VP1_A dag VB hydraulische perscontainer VP1_A avond VB hydraulische perscontainer VP1_A nacht VB personenwagen VP1_A dag VB personenwagen VP1_A avond VB personenwagen VP1_A nacht VB tanken GTW II/III dieselmotor+compressor VP1_A dag VB tanken GTW II/III dieselmotor+compressor VP1_A avond VB tanken GTW II/III dieselmotor+compressor VP1_A nacht VB tankwagen VP1_A dag VB tankwagen VP1_A avond VB tankwagen VP1_A nacht VB technisch centrum (slijpen.lassen ed) VP1_A dag VB technisch centrum (slijpen.lassen ed) VP1_A avond VB technisch centrum (slijpen.lassen ed) VP1_A nacht VB vrachtwagen VP1_A dag VB vrachtwagen VP1_A avond VB vrachtwagen VP1_A nacht VB wasplaats VP1_A dag VB wasplaats VP1_A avond VB wasplaats VP1_A nacht VB wassen GTW II/IIII dieselmotor+compressor VP1_A dag VB wassen GTW II/IIII dieselmotor+compressor VP1_A avond

Geluid in de omgeving ten gevolge van emplacement Doetinchem

Geluid in de omgeving ten gevolge van emplacement Doetinchem Notitie b e t r e f t : Geluid in de omgeving ten gevolge van emplacement Doetinchem d a t u m : 11 november 2014 r e f e r e n t i e : v a n : JO/ JO/ CJ/ F 20499-1-NO-003 ir. J.P.J. Oostdijk 1 I n l

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Consistente berekeningen voor DGM

Consistente berekeningen voor DGM Mensen met oplossingen M+P MBBM groep www.mp.nl Consistente berekeningen voor DGM Seppe Hoogzaad Symposium Geluid op Emplacementen 2013 10 oktober 2013 2 Even voorstellen Seppe Hoogzaad industrie weg luchtvaart

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

Geluid in de omgeving ten gevolge van emplacement Doetinchem

Geluid in de omgeving ten gevolge van emplacement Doetinchem Notitie b e t r e f t : Geluid in de omgeving ten gevolge van emplacement Doetinchem d a t u m : 17 september 2015 r e f e r e n t i e : JO/ JO/ CJ/ F 20499-2-NO-002 1 I n l e i d i n g In opdracht van

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie 20111307-17 Referentie 20111307-17 Rapporttitel Geluidbelasting ten gevolge

Nadere informatie

Alle berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

Alle berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999). Notitie 20150477-06 Akoestisch onderzoek Bernhardkazerne te Amersfoort Gevolgen voorgenomen wijzigingen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101

Nadere informatie

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS In opdracht

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

Memo Koningsveld/Deka Tuin Akoestiek

Memo Koningsveld/Deka Tuin Akoestiek vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer 238823 Bijlage 4 Memo Koningsveld/Deka Tuin Akoestiek blad 77 van 91 Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud Memo nummer 01 datum 22 februari

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer C. van der Heijden Greten Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

Notitie. Figuur 1 Toekomstige situatie. Het te vervallen deel van de muur is blauw omkaderd.

Notitie. Figuur 1 Toekomstige situatie. Het te vervallen deel van de muur is blauw omkaderd. Notitie Datum: 6 februari 2014 Project: Kindcentrum Uw kenmerk: - Locatie: Zeeland Ons kenmerk: V074142ab.00001.tdr Betreft: Akoestische effecten verwijderen muur Versie: 02_001 Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

150/20 kv-transformatorstation De Weel. Akoestisch onderzoek

150/20 kv-transformatorstation De Weel. Akoestisch onderzoek 150/20 kv-transformatorstation De Weel Akoestisch onderzoek Rapportnummer F 20469-2-RA-002 d.d. 20 december 2013 150/20 kv-transformatorstation De Weel Akoestisch onderzoek o p d r a c h t g e v e r Reddyn

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (ontwerp) MAATWERKBESLUIT Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Virol Metaal B.V. (Locatie: Kartonbaan 29 te Winschoten) Groningen, 28 mei 2013 Nr. 2013-20.456 Zaaknr.

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 263723.rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Betreft Akoestisch onderzoek Boomkwekerij P. Versmissen te Eersel Inleiding De opdrachtgever is voornemens

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling Gemeente Houten Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. GELUIDMETINGEN 3 3. MEETRESULTATEN EN CONCLUSIE 5 4. AKOESTISCH REKENMODEL EN REKENRESULATEN

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer H. Wilborts Greten Raadgevende Ingenieurs bezoekadres

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

ardea Gemeente Loon op Zand Beoordeling geluid openbare parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs nieuwe ontsluitingsweg de Hoogt acoustics & consult

ardea Gemeente Loon op Zand Beoordeling geluid openbare parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs nieuwe ontsluitingsweg de Hoogt acoustics & consult acoustics & consult Gemeente Loon op Zand Beoordeling geluid openbare parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs nieuwe ontsluitingsweg de Hoogt ARDEA acoustics & consult Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN T 071

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum Memo Aan Van Team Betreft Afschrift Aan Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen Martin van den Berg Datum 02-01-2017 1.Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai)

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) Eemland Wonen Akoestisch onderzoek Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. REPRESENTATIEVE

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan museaal centrum Kranenburgh te Bergen

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan museaal centrum Kranenburgh te Bergen M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Geluidbelasting spoor opgeknipt

Geluidbelasting spoor opgeknipt Geluidbelasting spoor opgeknipt GTL2016 Gerard Krone Witteveen+Bos Waar gaat deze presentatie over? Waarom opknippen geluidbelasting doorgaand spoor en emplacementen? Verschillen in berekeningsmethoden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI 8 december 2006 Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden

Nadere informatie

notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express Kapelstraat Heeze

notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express Kapelstraat Heeze acoustics & consult ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN telefoon : 071 572 5845 fax : 071 572 5847 email : info@ardea.nl notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied

Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied 2. WETTELIJKE KADER Voor de wijziging van een bestemmingsplan, waarbij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van geluidgevoelige bestemmingen mogelijk wordt gemaakt

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Centrale Directie Akoestisch onderzoek Trip van Zoudtlandtkazerne en KC de la Reijweg

Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Centrale Directie Akoestisch onderzoek Trip van Zoudtlandtkazerne en KC de la Reijweg Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Centrale Directie Akoestisch onderzoek Trip van Zoudtlandtkazerne en KC de la Reijweg Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon

Nadere informatie

Dit geluidbeleid heeft betrekking op het gebied rondom het emplacement, tussen de IJsselbrug aan de westzijde en de Hanzehof aan de oostzijde.

Dit geluidbeleid heeft betrekking op het gebied rondom het emplacement, tussen de IJsselbrug aan de westzijde en de Hanzehof aan de oostzijde. Geluidbeleid spoorwegemplacement Zutphen Voor het beoordelen van geluid afkomstig van het spoorwegemplacement, alsmede het ontwikkelen van woningbouw nabij het emplacement, wordt met dit geluidbeleid,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar

Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar rapport van de afdeling september 2015 www.utrecht.nl Colofon uitgave Milieu en Mobiliteit Gemeente Utrecht 030-286 00 00 info@utrecht.nl in

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Fout! Onbekende naam voor. documenteigenschap. Bijlage 1. Geacht College,

Fout! Onbekende naam voor. documenteigenschap. Bijlage 1. Geacht College, Bijlage 1 Geacht College, In deze circulaire adviseer ik u over de vergunningverlening aan spoorwegemplacementen op grond van hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer (Wm) met betrekking tot activiteiten die

Nadere informatie

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Geachte heer Morssink, Naar aanleiding van uw verzoek d.d.

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Notitie Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving. 1 Inleiding

Notitie Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving. 1 Inleiding Notitie 00988-12528-03 Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl

Nadere informatie

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen Geluidbelasting op woning nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen versie 20 maart 2008 datum 1 december 2009 opdrachtgever CiBa Vastgoed bv Postbus 20 7010 AA Gaanderen auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING. Ten behoeve van: Woningcorporatie Domijn Ter attentie van: mevrouw C. Beld

NOTITIE 1 INLEIDING. Ten behoeve van: Woningcorporatie Domijn Ter attentie van: mevrouw C. Beld Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl Datum:

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek

Akoestisch Onderzoek Milieudienst Midden-Holland Akoestisch Onderzoek Bedrijfsterrein Rijnhoek Bodegraven Rapportnr. GI-08-054 Gouda, augustus 2004 Behandeld door: Mw. G.E.M. van Opstal GI-08-054 Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

Rapport: 103552-34. Akoestisch onderzoek dierenasiel 'De Kluif' aan Steenwijkerweg te Witte Paarden. Colofon. Verantwoording. Paraaf auteur(s) :

Rapport: 103552-34. Akoestisch onderzoek dierenasiel 'De Kluif' aan Steenwijkerweg te Witte Paarden. Colofon. Verantwoording. Paraaf auteur(s) : Rapport: 103552-34 Akoestisch onderzoek dierenasiel 'De Kluif' aan Steenwijkerweg te Witte Paarden Verantwoording Auteur(s) : ing. R.F. Smid Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 19 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel BIJLAGE 3 Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Gemeente: T.J.M. van Diepen Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen Onderdeel van het bestemmingsplan Rapportnummer F 20571-2-RA-003 d.d. 22 januari 2015 Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem

Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem 19 februari 2013 Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem Toetsing aan het Activiteitenbesluit en beschouwing stemgeluid

Nadere informatie

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek definitief revisie 0.0 15 februari 2016 Revisie 0.0 15 februari 2016 Auteurs M.J. (Maarten) Reinders Opdrachtgever Postbus 3 9800 AA Zuidhorn datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan BE LEIDEN telefoon : fax :

ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan BE LEIDEN telefoon : fax : acoustics & consult ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN telefoon : 071 572 5845 fax : 071 572 5847 email : info@ardea.nl notitie Eerste bevindingen akoestisch onderzoek project

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB Akoestisch Onderzoek Industrielawaai Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI BP PARTIËLE HERZIENING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN BZOB (AANVULLING) Onderwerp

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Agrarisch bedrijf Mts. van de Lagemaat Grolseweg 19, Beltrum november

Akoestisch Onderzoek. Agrarisch bedrijf Mts. van de Lagemaat Grolseweg 19, Beltrum november Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf Mts. van de Lagemaat Grolseweg 19, Beltrum 2010-2075-0 15 november 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Van Blanckendaell Park, Tuitjenhorn

Akoestisch onderzoek Van Blanckendaell Park, Tuitjenhorn Akoestisch onderzoek Van Blanckendaell Park, Tuitjenhorn Onderzoek in het kader van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning milieu Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 6 september 2013, revisie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Bijlage 1 Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Hendrik-Ido-Ambacht Scholencluster Kruiswiel Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho Adviseurs bv Niets

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door Berginvest B.V. Spiekampenweg 9 PA Zuidwolde contactpersoon de heer

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 7 11 telefax 070 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013 Rapport i-2 18 december 2013 Lek Sloopwerken B.V. en Francken Metaal B.V. Barwoutswaarder 89 Woerden Opdrachtgever ARCOM Partners B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Tel: 0318 645552 Adviseur ing. G. van

Nadere informatie

Notitie geluid. Datum: 7 november Ons kenmerk: Zaaknummer: Bijlage(n) --

Notitie geluid. Datum: 7 november Ons kenmerk: Zaaknummer: Bijlage(n) -- Datum: 7 november 2014 Ons kenmerk: Zaaknummer: Notitie geluid 2016070957 Bijlage(n) -- Aan: Gemeente Teylingen - Niels Olthof Van: Guido Distelbrink Project: BP Van den Woudestraat 1A Warmond - Uitrukken

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 9 79 11 telefax 070 9 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 1 Colofon Datum Inlichtingen bij: Auteur O. Cevaal-Douma Telefoonnummer 055-5801705 Emailadres o.cevaal@ovij.nl Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie