Archivalia Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archivalia Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst Archivalia Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland Archiefnummer: 754 Archiefnaam: SRKK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: (1946) Katholiek Documentatie Centrum 2010

2 1 Overzichten van secties en werkgroepen van de Raad van Kerken in Nederland (RKN). Met aantekeningen. 2 Rapport van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) over de periode Lijst van aanbevelingen van het IPB betreffende jeugd, geloof en kerk. 4 Overzicht van de samenstelling van de algemene vergadering van het IPB. 5 Verslag van een bezinning van het IPB over jeugd, geloof en pastoraal. Samenvatting. 6 Agenda voor de najaarsvergadering van het IPB te Antwerpen op 28 en 29 oktober. Met bijlage. 7 Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering (AV) van het IPB op 13 en 14 mei te Antwerpen. Met bijlagen. 8 Verhandeling "Na drie jaar terugblik en vooruitzicht" van de Katholieke Centrale Vereniging voor de Geestelijke Volksgezondheid. 9 Verslag van een bureau-vergadering van het IPB op 9 september te Antwerpen. 10 Brief van A. Claassen, voorzitter van de Vriendschapsvereniging Nederland-Cambodja, over de oorlog in Cambodja. Met bijlagen. 11 Background Papers van het LWF-PMV China Study Project. 12 Overzicht van de werkgroep Samenleven met Surinamers van de RKN. 13 Verslag van een CEBEMO-bezoek aan India, Sri Lanka en Bangladesh. 14 Verslag van een bezoek van T. Kerstiëns aan de Philippijnen. 15 Verhandeling "The Evangelisation of the Modern World, a theological evaluation of the Bisshop's Conference of Indonesia". 16 Persbericht van de nationale aktie "Heel Viëtnam" ten behoeve ven de kerkelijke pers der rooms katholieke en protestanse kerken in Nederland. Pagina 1

3 17 Verhandeling "Het altaar", overgenomen uit A.A. Grapevine. 18 Brieven van de NKSR aan de afgevaardigden in de ledenvergadering over agenda's. 19 Verhandeling "Rondom het geloofsboek; dossier III het geloofsboek ook een kijkboek" door J. Cornille Agenda's voor vergaderingen van de werkgroep Samenwerkingsscholen. 21 Circulaire van de Brede Viëtnam Beweging Nederland over de erkenning van de Voorlopige Revolutionaire Regering (VRR). Met bijlagen. 22 Stukken betreffende een colloquium van het IPB over geloofsbegeleiding van volwassenen. 23 Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering van het IPB over begeleiding van zieken en stervenden. Met bijlagen Verslagen van vergaderingen van verschillende instanties van het IPB. Met bijlagen Verslag van een studiedag over de Zondagsviering in het bezinningscentrum Bovendonk te Hoeven op 15 maart Verslag "Pastor en Massacommunicatie (PASTOMAC)" van het Instituut Massacommunicatie Overzicht "Voortgezette Pastorale Vormingen" van verschillende Diocesane Pastorale Centra's (DPC's). 29 Besluitenlijsten van staf-vergaderingen van het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie (PINK). Met bijlagen Akte van statutenwijziging van de Stichting Nederlandse Missie Raad (NMR). 31 Bericht van Solidaridad over georganiseerde bijeenkomsten. Met bijlagen. 32 Verhandeling "Naar een eigentijdse vorm en inhoud van de katholieke grondslag van scholen in de jaren tachtig" door het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC). Met bijlagen. 33 Programma voor een pastores-conferentie "Relatie gelovigen politiek handelen" te Utrecht op 2 september. Met bijlagen. Pagina 2

4 34 Berichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) over kwesties binnen de Nederlandse Kerkprovicie Verhandeling "Martin Luther und die Reformation aus heutiger Sicht" door kardinaal Johannes Willebrands Lijst van aanbevelingen van het Pastoraal Concilie bij het rapport over het ambt Notulen van vergaderingen van de RKN. Met bijlagen Correspondentie over een project Leerplanontwikkeling Katechese van het Hoger Katechetisch Instituut (HKI) en het KPC. Met bijlagen. 40 Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad Verslag van de werkzaamheden van de aalmoezeniers van Sociale Werken in het bisdom Roermond over de jaren Brieven van het Centrum Cunera te Utrecht over toezending van informatiemateriaal en aktiviteiten Brief van Theo Salemius van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging aan de heer Spekman over een project van kritische kerk. Met bijlage Stukken betreffende de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn Documentatie betreffende een beleidsbijeenkomst van de Kerkenconferentie. 47 Brief van het bestuur en de medewerkers over de situatie in en rondom het HKI. 48 Brief van (onleesbaar) aan het bestuur van de VKD (onbekend) over de situatie op het HKI. 49 Correspondentie tussen de Nationale Raad voor Katechese (NRK) en het KPC over de financiële situatie van het HKI. 50 Stukken betreffende polarisatie en pluriformiteit Nota van de ad-hoc-commissie "Gehuwd Diaconaat". Met bijlagen en aantekeningen. Pagina 3

5 Rapporten van accountantskantoor Vonk betreffende het Landelijk Charitatief Centrum Brief van A. Ariëns, voorzitter van de Katholieke Film Actie (KFA), over reorganisatie van het filmapostolaat Stukken betreffende het Franse episcopaat Verhandeling "A Dutch Schism? Pluralism and unity in the Church" door de afdeling Pers en Publiciteit. 56 Verhandeling "Panorama de la Province Ecclesiastique des Pays-Bas" door (anoniem). 57 Verhandeling "Het ontstaan van kritische gemeente". 58 Toespraak van (anoniem) over noodzaak, actualiteit en problematiek van het katholiek onderwijs. 59 Stukken betreffende de nota "Perspectieven voor de Catechese in Nederland". 60 Brief aan de Nationale Raad voor Katechese (NRK) over oprichting van de werkgroep Nascholing (WENA). Met bijlage. 61 Stukken betreffende een bezoek van de onderwijsbisschoppen A. Simonis en J. Niënhaus aan het KPC. 62 Verhandeling "Verkenningen rond de levensbeschouwelijke identiteit van een Rooms Katholieke Pabo Anno 1984" Notitie met betrekking tot de cursus "Katechetisch Specialist". 64 Pastorale brief "Verdedig de zwaksten" van de bisschoppen van België over abortus. 65 Statuten van de Katholieke Vereniging van Leerkrachten in de Lichamelijke Opvoeding Thomas van Aquino. Concept Verslagen van de AV van het IPB. Met bijlagen december februari - 1 maart Verslagen van bureauvergaderingen van het IPB te Antwerpen. 69 Verhandeling "Signalen voor de pastoraal van de kerk van morgen vanuit de jeugdsituatie nu" door het IPB. Pagina 4

6 70-73 Persberichten en korte mededelingen , Verhandeling "Oecumene in Nederland" van het Instituut voor Missiologie. 75 Brieven van A.G. van Schaik, voorzitter Sobriëtas, over de nota "Alcohol en Samenleving" van staatssecretaris Van der Reyden. Met bijlage Stukken betreffende gesprekken van het KPC met het Katholiek Besturen Verband over katechese en het HKI. 77 Verhandeling "Wat doet het KPC op het gebied van levensbeschouwelijke vorming en katechese". Met bijlagen en aantekeningen. 78 Verslag van een gesprek van dagelijks bestuur (DB), directie, medewerkers kathechese en levensbeschouwelijke identiteit van het KPC. 79 Artikel "De ex-nonnen het taaie ongerief" in Haagse Post van 26 augustus. Copie. 80 Circulaire van J. van der Sar, secretaris, over de week van het werk. Met bijlage Persberichten van de conferentie Nederlandse Religieuzen over Jan Philip Roothaan en Titus Brandsma Brief van O. ter Reegen, secretaris van de ISKR (onbekend), aan T. Zwartkruis over een brochure. 83 Lijst van richtvragen voor een parochie-concilie van de parochie Stadbroek te Sittard. Met bijlagen. 84 Brief van T. (onleesbaar), J. Wright en C. Confalconerie, kardinalen aan (anoniem), over het Nationaal Pastoraal Concillie te Noordwijkerhout. 85 Universitair evenementen-agenda van 26 tot 30 augustus van de Rijksuniversiteit Groningen Notulen van AV's van de vereniging Dekenaat Tilburg-Goirle Ledenlijst van de Interdiocesane Stichting voor Kerkelijke Roeping. 88 Advies van de commissie Vervolg Pastorale Beleidsschets van het bisdom Rotterdam. Met bijlagen. Pagina 5

7 89 Brief van F. Mooren, secretaris van de Actie Dom Helder Camara, aan John Gordon, pauselijk internuntius, over de impasse Paus Paulus, mgr. Camara. 90 Lijst van media voor de vijfentachtigste Duitse Katholiekendag te Freiburg van 13 tot 17 september. Met bijlagen. 91 Jaarverslag van de Raad voor de Zending Verslag "Geloof in de Nederlandse Protestanten Bond (NPB) een ondogmatisch onderzoek naar bestaan en groei". 93 Artikel "De kerk staat op instorten" door Rex Brico in Elseviers Magazine van 21 januari. 94 Rede "De problematiek van de pastorale opleidingen in de jonge kerken" door professor Kerkhoffs op 26 mei. 95 Inlichtingenblad van de International Kolping Society. 96 Stukken betreffende Pax Christi Overzicht van KRO-radio- en televisieuitzendingen, verband houdende met de vastentijd. Met bijlagen. 98 Verhandeling over raden van kerken door J. van Dam. Met bijlagen. NB: Gedeeltelijk Hfst. V t/m XIII. 99 Stukken betreffende de Diocesane Pastorale Raad (DPR), bisdom 's-hertogenbosch. 100 Circulaire van de week voor de Nederlandse Missionarissen over het boekje Mensen met een Missie. Met bijlagen. 101 Toespraak van Frust bij gelegenheid van het twaalf en een half jarig jubileum van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging. 102 Circulaire van de advies-commissie Missionaire Aktiviteiten over gesteunde projecten Inleiding door Gerard Zuidberg over een vereniging van en voor pastoraal werkenden in het aartsbisdom Utrecht. 104 Programma voor de jaarvergadering van de vereniging van Katechese Docenten (VKD) op 12 mei te Utrecht. Met bijlage. 105 Mededelingen over samenstelling van het bestuur van de Pagina 6

8 faculteit Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. 1973, 106 Circulaires houdende mededelingen over het congres van Friese kerken. Met bijlagen. 107 Circulaire van Martijn Reneman, secretaris van het "Huis de Vier Handen", over het uitwisselen van publicaties. 108 Verslag van een bespreking over kerkvisie en pastoraal. NB: Onvolledig. 109 Verslag van de studiedagen van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) Noord-Holland. 110 Circulaire van A. Simonis, bisschop van Rotterdam, aan de religieuzen in zijn bisdom over roepingen Zondag. 111 Brief van de parochievergaderingen Sint Laurens te Bilthoven en Sint Michaël te De Bilt aan kardinaal Simonis over een experiment betreffende het vormsel Verklaringen van de Duitse bisschoppen over vereniging en politiek. 1972, 113 Mededelingenblad Levensteken van het Instituut voor Godsdienstcommunicatie Interreligio. Met bijlagen. 114 Beleidsnotitie betreffende landelijke informatie, verzorging en automatisering. 115 Jaarverslag van de Sint Willibrord-Vereniging. 116 Verslag van een studiedag van de Pauselijke Missie Werken (PMW) Nederland over problematiek van de plaatselijke opleidingen in de jonge kerken. 117 Verslagen van het pastorale team, werkzaam in het rooms katholiek distrikt Alexanderstad/Capelle over het seizoen en , 118 Artikel "Voor katholieke kerk in Den Haag dreigt volledig faillissement" in (onbekend). 119 Raamplan "Schoolinternaat en jeugdwelzijn", opgesteld door de commissie Planning en Reorganisatie in opdracht van de Stichting Schoolinternaten Nederland. Met bijlage. 120 Persbericht van het secretariaat van de Duitse bisschoppen conferentie over de toestand van orden en congregaties in Tsjecho-Slowakije. Met bijlagen. Pagina 7

9 121 Circulaire van het Erzbishöfliches Generalvikariat over campingzielzorg. 122 Uitnodiging voor een persconferentie naar aanleiding van de opening van het pastoraal centrum voor Twente "De Zwanenhof". 123 Circulaires van Jac. de Rooy SJ van het Apostolaat des Gebeds over de week van het Gebed voor de Eenheid Mededeling van de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) over de benoeming van een nieuwe directeur. 125 Mededeling van de benoeming van een nieuw bestuur van de zusters van Heythuijsen. 126 Circulaire van de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (HTP) te Heerlen over rectoren en dekanenberaad. 127 Notitie "Enige gedachten omtrent ILET" over persvrijheid en behoefte aan nieuwsvoorziening. 128 Uitnodiging voor deelname aan de Stille Omgang te Amsterdam. Met bijlagen. 129 Circulaire van H. Verhey, secretaris van het episcopaat, over een herderlijke brief over plaats en taak van de vrouw in de kerk. 130 Inleiding "De religieus vraagt naar het hart van het leven" tijdens een symposium "Er is toekomst voor het religieus leven" te Amsterdam op 11 november. 131 Inleiding over "Kerkelijk vrijwilligerswerk" tijdens de informatiemarkt van de Vrijwilligerscentrale Tilburg op 4 november. 132 Korte verhandeling "Boven en onder de tafel" Romeinse diplomatie op de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam (KTHA). Met bijlage. 133 Lijst van afkortingen. 134 Lijst van hogere mensen van orden en congregaties aangesloten bij de KNR. 135 Uitnodiging voor een algemene vergadering van de Stichting Bedrijfsapostolaat Nederland (SBN) en de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) op 25 november te Amsterdam. 136 Stukken betreffende de Week voor de Nederlandse Missionarissen (WNM). Pagina 8

10 Agenda en notulen van een stafvergadering Circulaire van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) over een centrale kadercursus Artikelen "L'Eglise et les Français" inle Figaro. 140 Rapportage van de werkgroep Nascholing Schoolkatechese 2e en 3e graads gebied (WENA). 141 Verslag van de algemene vergadering van het IPB op 15 en 16 februari. 142 Verslagen van de algemene vergadering en van groepsbesprekingen van het IPB op 23 en 24 mei. Met bijlage. 143 Verhandeling "Pastorale stervensbegeleiding" door René van Landschot in opdracht van het IPB. 144 Verhandeling "Polarisatie tendenzen in de kerk een pastoraal probleem" door het IPB. 145 Stukken betreffende AV's van het IPB Stukken betreffende bureauvergaderingen van het IPB Verhandelingen en berichten over liturgische vieringen Brief van het Goltziusmuseum te Venlo aan de redactie van (onbekend) over bedevaarten. Met bijlagen. 149 Verhandeling "Amt und Pastorale Dienste in der Gemeinde". 150 Verhandeling "Frager kirchlicher Dienste". 151 Lijst van congregaties aangesloten bij de Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (SNVR). 152 Verslag van een bezoek aan de Kleine Zusters van Jezus. 153 Lijsten van professionele pastorale werksters van de SNVR Verhandelingen "Krisis en Keerpunt" en "Perspectieven voor een vernieuwing" door Heinrich Krauss. 155 Adreslijst van kloosters aangesloten bij de Stichting Monialen Beraad (SMB). Pagina 9

11 156 Lijst van seculiere instituten in Nederland. Met aantekeningen en bijlage. 157 Overzicht van aandachtspunten bij het thema "Werving voor het religieuze leven". 158 Verslagen van blac-outs van de Stichting Broeders Congregaties in Nederland (SBCN) Praatpapier "Nieuwe religieuze vormen van betrokkenheid bij het lokale kerkgebeuren" door M.E. Gemmeke O.Carm. 160 Verhandeling "Commentaire sur prise de position des evèques neerlandais concernant le problème des prètres" door (anoniem). 161 Artikel "Het sexuele reformisme van de Nederlandse jeugd" door Pius Gaanderse in Vrij Nederland van 9 december Berichten over de actie "Kerk van de grond" over de financiële situatie Bericht van het secretariaat van het bisdom Haarlem over de kritische gemeente IJmond Verslag van het bisdom Haarlem NB: In het Frans. 165 Brief van A. Schnijder OFM, secretaris van het missie-secretariaat bisdom Rotterdam, aan pastores van het bisdom over inzet ten bate van de wereldkerk. 166 Artikel "Les catholiques neerlandais ne veulent pas de rupture avec Rome" in (onbekend) Perscommuniqué van de bisschop van Haarlem inzake "de Vrouwe van alle Volkeren". NB: In het Frans, Duits, Engels en Nederlands. 168 Verslag van een bijeenkomst van het IPB te Antwerpen op 21 en 22 november. Met bijlagen. 169 Verhandelingen over diverse onderwerpen in verband met het Pastoraal Concilie NB: In het Frans en Duits. 170 Verhandeling "Massamedia in rooms katholiek Nederland" van de afdeling Pers en Publiciteit. 171 Openingstoespraak van het Landelijk Pastoraal Overleg door Bernard kardinaal Alfrink. Pagina 10

12 172 Verhandeling "De KBS en haar activiteiten van PP". 173 Verhandeling "Oecumene in Nederland" van PP. 174 Artikel "Catholic Diaspora in Sweden" in The Tablet van 10 november. Copie. 175 Morele verslagen van de Bisschoppenconferentie. Beknopt overzicht met bijlagen Stukken betreffende vergaderingen van het IPB Verslag "Reisimpressies van Brazilië" (24 mei-25 juni), door dr. O. ter Reegen SSS. 178 Verslagen van vergaderingen van de SBCN. Met bijlagen Lijst van priesters in opleiding, pastorale werkers en katecheten. 180 Lijst met adressen van leefgroepen van broeders. 181 Brieven van orden en congregaties over werkzaamheden, herdenkingen, bestuurssamenstellingen enz. Met bijlagen en aantekeningen Verslagen van sekretariatenvergaderingen van de SMB. 183 Lijsten van leden van secties, werkgroepen en commissies , 184 Artikel "De katholieken in Noord-Viëtnam" in Internationale Katholieke Informatie Stukken betreffende het 41e Internationaal Eucharistisch Congres in Philadelphia (US) Organisatieschema van de Katholieke Radio Omroep (KRO) Circulaire van de Bisschoppelijke Vastenactie Nederland over campagnemateriaal en het jubileumjaar. Met bijlagen Brief van J. van Gennep van Cebemo over projecten ten laste van de ontwikkelingsbegroting. Met bijlage. 189 Correspondentie tussen L. Bettazzi, bisschop van Ivrea, en B. Alfrink, bisschop van Utrecht, over (onbekend). Met bijlage NB: In het Italiaans. Pagina 11

13 190 Stukken betreffende de Stichting Mensen in Nood (MIN) Redevoeringen van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal bij de algemene politieke en financiële beschouwingen Najaarsprogramma van de Oecumenische Studentengemeente (EUG) Verhandeling "Different types of communication and different types of churches" bij gelegenheid van het PMV-colloquium Rapport van het internationaal team "Zending in Nederland". 195 Stukken betreffende de wereldmissiemaand Stukken betreffende een nationaal pastoraal congres te Liverpool van 2 tot 6 mei Verklaring van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken en het Nederlands episcopaat inzake wederzijdse dooperkenning. Met bijlagen Artikelen uit kranten en tijdschriften over kwesties van geloof en zielzorg Inventarisatierapport "Buitenschoolse Katechese" voor jongens die het voortgezet onderwijs bezoeken. 200 Verslag van gesprekken van een solidariteitsgroep van pastores in Limburg. Met bijlagen Overzicht van vier jaar arbeid van de kontaktgroep voor katechese met volwassenen in het bisdom Rotterdam Kerkboekje te velde, oefening "Big Ferro". Met bijlagen. 203 Verslag over 50 jaar Organisation Catholique Internationale de Cinema. Met bijlagen Persberichten en publicaties , februari , juli - augustus , september , oktober , november , december Persberichten en publicaties , januari , maart. Pagina 12

14 , april , mei - juni , juli - september , oktober - december Persberichten en publicaties , januari - februari , juli , augustus , september , oktober , november Persberichten en publicaties , december , januari , februari - april Stukken betreffende Pax Christi International , Lijst van leden van de commissie Rechtvaardigheid in de Wereld. 227 Verhandeling "Wanneer twee thesissen elkaar tegenspreken: Wie moet men volgen: de bisschoppen of de Paus?" door (anoniem). 228 Lijst van plaatsnamen van deelnemers aan de stille Omgang. Met bijlagen. 229 Overzicht van vormings-, bezinnings- en oriëntatiedagen in diverse centra. 230 Verslag van de tweede vergadering te Hazerswoude over de vraag naar bidden. 231 Kranteartikelen over wijdingen, benoemingen en jublea Oproep tot bezinning door het Interkerkelijk Centrum te Utrecht. 233 Verhandeling over Gentium Concordia Pro Ecclesia Romana Catholica (PERC) door (anoniem). 234 Stukken betreffende een politiek beraad van de RKN. 235 Circulaire van de Nationale Bedevaarten over een reis naar Lourdes. 236 Uitnodiging van het Titus-Brandsma-Instituut voor een cursus "Is er een uitweg uit de religieuze krisis". Pagina 13

15 237 Verslag "Wij hebben de Heer gezien", een moment van bezinning in de kathedrale basiliek van Sint Jan te Den Bosch van 28 juni tot 21 augustus Plannen van pastores in Weert voor studie en bezinning in Bericht over de vorming van een overgangsfonds voor lekenpastores Artikelen over verschillende visies van bisschop en dekens van het bisdom Roermond. Copieën. 241 Vraagstelling met betrekking tot de functie van de parochiële autonomie, door de Situeringscommissie van het bisdom Haarlem. 242 Verhandeling "De binnenstad van Amsterdam als uitdaging aan de kerk" door B.A.M. Peters. 243 Schets voor een pastorale toerustingscursus in de regio Nijmegen. Met bijlagen. 244 Reglement voor een dekenaal kerkbestuur. Concept. 245 Verhandeling "Evolutie van het cultuurbegrip der Nederlandse katholieken in de nieuwste geschiedenis" door professor L.J. Rogier Verhandeling "Zur Pastoral der Gemeinde: Elemente einer Theologie der Gemeinde" door Walter Kasper in Lebendige Seelsorge Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de Vereniging Dekenaat Tilburg-Goirle. 248 Lijsten van namen en adressen van instellingen ten behoeve van de Bisschoppenconferentie Documentatie voor financiële instanties van de Bisschoppelijke Vasten Actie (BVA) Uitnodiging voor een film over pater Pio. 251 Brief van de Freundenkreis Maria Gorette aan het bestuur van het bisdom München over documentatie. Met bijlagen Brief van de Stichting Bisschoppelijke Adviescommissie voor Latijns Amerika (BALA) over de crisis in El Salvador Maandoverzicht van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Pagina 14

16 Brieven van Eva (onbekend) aan koningin Beatrix, leden van het kabinet en vele anderen, over sexuele neigingen. 255 Artikelen uit kranten en tijdschriften over het Landelijk Pastoraal Overleg (LPO) te Noordwijkerhout Toespraak van H. Ernst, bisschop van Breda, tijdens een kerkdienst ter afsluiting van de Vredesweek te Hoogerheide/Woensdrecht op 25 september. 257 Circulaire van het Interkerkelijk Vormingswerk inzake Ontwikkelingssamenwerking (IKVOS) over subsidie voor het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland. Met bijlagen. 258 Uitnodiging voor de officiële opening van de uitbreiding van het Bijbels Museum te Amsterdam. 259 Uitnodiging van het Contact-Centrum op voorlichtingsgebied voor een bijeenkomst op 26 oktober. 260 Rapport "De macht en het kruis" van de studiecommissie van de Nederlandse Zendings-Raad over de wereldzendingsconferentie te Melbourne over het thema "Uw Rijk kome" Eenvoudige boodschap van Catherine Mcauley "The poor help today, not next week". Met bijlagen. 262 Brief van J. Schoenmakers, directeur van het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken (PMW) Nederland. Met bijlagen Artikel "De vragen van oorlog en vrede en de RK Kerk in Nederland" door Jan ter Laak in (onbekend). 264 Herderlijk schrijven van het Spaans episcopaat ter voorbereiding op het pausbezoek Toespraken bij de opening van het academisch jaar van de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen (HTP) en Theologisch Katechetisch Instituut te Sittard. 266 Stukken betreffende het Interkerkelijk Vredesberaad. 267 Dagboek van een bustocht die de hongerstakende Marokkanen door Nederland maakten. Met bijlagen. 268 Stukken betreffende de Canadese kerkprovincie Toespraak van bisschop (onbekend) op de vergadering van de DPR op 30 september. Pagina 15

17 270 Circulaire van het Missie-secretarissenberaad te 's-hertogenbosch over het verblijf van de Syrisch-orthodoxe christenen in de Sint Jan. Met bijlagen. 271 Circulaire van de CLAT over de viering van het 10-jarig bestaan. Met een beleidsnota als bijlage. 272 Verslag van een bespreking van voorzitters van bisschoppenconferenties over een meer menselijk Europa. 273 Uitnodiging voor een motivatie-weekend van Kerk Overzee. Met bijlage. 274 Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering van de Remonstrantse Broederschap te Apeldoorn. Met bijlage. 275 Circulaire van het Nationaal Secretariaat van de BVA over de vastenactie Met bijlagen Circulaire van J. Bluyssen, bisschop van Den Bosch, over de Pinksteraktie voor mensen met een missie. Met bijlagen Circulaire van Cathnews over het onderbrengen van pornografie bij het Williams Commitee. Met bijlage. 278 Achtergrondinformatie over vrede en veiligheid, uitgegeven door de Israëlische ambassade te Den Haag. 279 Verslag van de 30-ste AV van het Spaans episcopaat. Met bijlagen. NB: In het Spaans. 280 Agenda voor de plenaire zitting van de DPR op 9 december te 's-hertogenbosch. Met bijlagen. 281 Ciculaire van de Stichting Oecumenisch Studie- en Actiecentrum voor Investeringen (OSACJ) over hulp aan basisgroepen. Met bijlage. 282 Stukken betreffende de Duitse bisschoppenconferentie. 283 Verhandeling "Christenen over abortus, een ander geluid voor vrouwen". Met bijlage. 284 Verslag van de plenaire zitting van de DPR op 10 december te 's-hertogenbosch. Met bijlage. 285 Stukken betreffende de zittingen van de DPR op 12 mei 1979 en 5 januari IKON-radio-themaprogramma "Waar hangt Uw ijzeren gordijn". Pagina 16

18 287 Uitnodiging voor een werkvergadering van de Unie School en Evangelie op 15 september te Utrecht. Met bijlage. 288 Brief van de werkgroep Interkerkelijk Beraad aan persorganen over een werkboekje voor gepreksgroepen. Met bijlage. 289 Programma voor een cursus "Bijbellezen voor vrouwen". Met bijlage. 290 Commentaren op de onderwijsbrief van de bisschoppen. 291 Verslag "Fractie in actie" van de werkzaamheden van de CDA Tweede-Kamerfractie in de periode van 3 juni tot en met 26 juni Tussenverslagen van de algemene vergadering van Beraad van de Remonstrantse Broederschap Herderlijke brief van de bisschoppen over de Kerkelijke Synode. Met bijlagen IKON-radio-themaprogramma's KRO-persinformatie. 296 Stukken betreffende de BVA Circulaire aan parochiebesturen over werkeloosheid. Met bijlagen Telexbericht voor Carlos Liebana, correspondent van het Spaans persagentschap ETE. NB: In het Spaans. 299 Notulen van vergaderingen van de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad Ingekomen stukken van diverse personen en instellingen Stukken betreffende de DPR-Roermond. 306 Stukken betreffende de Ecumenical Development Coopertive Society en de Nederlandse Vereniging tot Steun aan de Oecumenische Ontwikkelings Coöperatie Pagina 17

19 307 Eucharistievieringen in de jongerenkerk te Venlo. Met bijlagen. 308 Agenda's en verslagen van vergaderingen van de NMR. Met bijlagen. 309 Overzicht van aktiviteiten bij het 10-jarig bestaan van de Theologische Faculteit Tilburg. Met bijlagen. 310 Verslag van de Stichting IKVOS over de project-periode 1 november 1973 tot 1 januari Met bijlagen. 311 Bericht over de oprichting van het Bonhoeffer studiegezelschap. Met bijlagen. 312 Brieven van de Stichting Children of God. Met bijlage. 313 Verslag van een bespreking van de hoofden van dienst met MPC. 314 Boodschap van de Allerheiligste Maagd in San Damiano op zondag 9 november. Met bijlagen Verslag van een werkdag van de Katholieke Jeugdraad voor Nederland (KJR) Stukken betreffende het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) Verslag van een reis naar Rome onder leiding van pater N. van Rijn. 318 Stukken betreffende de Stichting RK Priesteropleidingen te Lisse. 319 Communiqué van de Sint-Willibrord-Stichting over de gedragingen van pater W. Kotte AA. 320 Verhandeling "Poging tot inventarisatie van het fenomeen basisgemeenschap in de R.K. Kerk" door F. Dingjan. 321 Verslag van de commissie Justitia et Pax Nederland over de periode 1 september 1973 tot 1 januari 322 Akte van oprichting van de Stichting Religieuze Sekties en Commissies gevestigd te Den Haag. Copie Lijst van deelnemers aan een vicarissenberaad. 324 Akte van oprichting van de Stichting Katholiek Centrum voor Maatschappelijke en Culturele Ontwikkeling in het Pagina 18

20 Aartsdiocees Utrecht. 325 Interim-verslag van het projekt Interkerkelijk Vormingswerk Ontwikkelingssamenwerking. 326 Brief van kardinaal F. Marty, aartsbisschop van Parijs, aan (anoniem) over het verschijnen van het boek Les Fils déposséd. Met bijlagen. 327 Toespraak van kardinaal Alfrink over het thema "School en Vrede" ter gelegenheid van de opening van het Gertrudislyceum te Roosendaal Toespraak van kardinaal Alfrink voor Pax Christi Italië, bij gelegenheid van de vredesmars in Turijn. 329 Stukken betreffende de Studentenecclesia te Amsterdam Lijst van omgekomen leden van de R.K. geestelijkheid in het voormalige Nederlands-Indië in de periode Lijsten van namen en adressen van secties en werkgroepen van de Raad van Kerken Zwartboek tegen het City-Pastoraat, door de actiegroep tot behoud van "De Duif" te Amsterdam. 333 Stukken betreffende andere godsdiensten en andere denkrichtingen binnen het Nederlands katholicisme Verhandeling "Panorama de la province ecclesiastique des Pays-Bas" door (anoniem). 335 Verslag "Naar een nieuwe levensstijl" van een vormingsweekend van (onbekend). Met bijlagen Verslagen van het Katholiek Landelijk Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Stukken betreffende het jongerenpastoraat Stukken betreffende het Sociaal Kerkelijk Instituut (KASKI) Kloosters en instellingen Religieuzen Bijzondere onderzoekingen Stichting Nederlandse Priester Religieuzen (SNPR) I (SNPR) II Missie-NMR. Pagina 19

21 Nota van de ad-hoc-commissie Gehuwd Diakonaat van het PINK. Met bijlagen Artikelen uit tijdschriften over basisgemeenten Toespraken van kardinaal B. Alfrink bij verschillende gelegenheden Berichten van de persdienst van het secretariaat van de Duitse bisschoppenconferentie over Hans Küng Nota "Beknopt overzicht van mijn toelichting op de Contourennota" door A.M.P. Knoers. Met bijlagen Stukken betreffende de Vereniging Nationale Bedevaarten. 354 Verslagen van vergaderingen van het Centraal Bestuur van de SBCN. Met bijlagen. 355 Agenda's en verslagen van vergaderingen van de SNVR. 356 Stukken betreffende de Kritische Gemeente IJmond Persmap van het Landelijk Overleg Maatschappelijk Aktiveringswerk. 358 Overzicht IKVOS-werkers met opleiding, achtergrond etc. [1977]. 359 ANP-berichten over de kerkbalans en financiën van het aartsbisdom Utrecht. Met bijlagen Verslag van een enquête over het Monialenberaad. 361 Verslag van een tweedaagse van de nationale werkgroep Professioneel Pastoraat en zijn Samenwerkingsverbanden Verslagen van vergaderingen van het presidium van de SNPR. Met bijlagen , 365 Verslag van een gesprek van Harry Mourus met kardinaal Alfrink ten behoeve van "Kruispunt" van 18 mei. 366 Verhandeling "Kerk, wij samen dienstbaar binnen onze samenleving" door (anoniem). Met bijlagen. 367 Brief van J. Möller, bisschop van Groningen, aan W. Pagina 20

22 Perquin, voorzitter van de Katholiek Film Actie (KFA), over de benoeming van een bisschoppelijke gedelegeerde. Met bijlage. 368 Toespraak van P.A. van Gennip over volwassenen-educatie. Met bijlagen. 369 Gemeenschappelijk antwoord van de Raad van de Evangelische Kerk in Duitsland en de Duitse bisschoppenconferentie over de zondagviering. Met bijlage Brief van C.P. van Andel aan het Moderamen van de Nederlands Hervormde Kerk over het LPO. 371 Verslag van een gesprek met H. van Doorn over de kerkelijkheid van de bevolking Verhandeling "Het Humanistisch Verbond, geestelijke stroming en zuil?" door Th. van Bilsen OFM. Copie Nota "Dein Reich komme", document van de Vierde Europese Oecumenische Ontmoeting te Erfurt. Met bijlage Nota "Religie en televisie, aanzetten voor een oecumenisch mediabeleid" van het Oecumenisch Beraad Notitie "De arme kant van Nederland" door Ab Harrewijn. Met bijlage Artikel "Die Aufgabe des Diakons und die Gemeinde Katechese" in Diakonia. Copie Stukken betreffende huwelijk en sexualiteit Verklaring van het team van de Dominicusparochie te Amsterdam over het voorgaan van de gehuwde priester. Met aantekeningen en bijlagen Stukken betreffende basisgemeenschappen en kritische gemeenten Verslag van een inventarisatie over de contacten van personen en instellingen in Utrecht met Oost-Europa Verhandeling "De vrede is de vrucht van de rechtvaardigheid" door L. ter Steeg. 382 Verklaring met betrekking tot de moeilijkheden rond de kerk van Sint Lambertus te Eindhoven. Met bijlage. 383 Verhandeling "Theologie van het volk" door Adolf Exeler. Pagina 21

23 384 Stukken betreffende de Vincentius Vereniging Nederland Verhandeling "Eigentijdse priestervorming" door de Bisschoppensynode ten behoeve van de Bisschoppenconferentie Persbericht over een CDA-partijraad. Met bijlage Stukken betreffende De Zonnebloem Uitnodiging en programma voor een congres van de Vereniging van Schoolbesturen voor Katholiek Basis en Speciaal Onderwijs (Bond KBO) Jaarverslagen en jaarplannen van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving Huishoudelijk reglement van de Stichting Bedrijfsapostolaat Nederland. Met bijlagen. 391 Akte van oprichting van een stichting voor een Kardinaal de Jong-monument Periodiek verslag van de Stichting Landelijk Kontakt Toerustingswerk onder Katholieken Verhandeling "Verantwoordelijkheid in christelijk perspectief" Verhandeling "Kerk en maatschappelijke organisaties in Noord-Holland" Adreslijsten Lijsten van adressen van Nederlandse priesters, broeders en zusters te Rome Vredesweek-materiaal Stukken betreffende de Vereniging van Pastoraal Werkenden Verslag "Kerk, krant en kabel" over kerkelijke lokale media in de stad Groningen Wereldbrief van diverse instanties Documentatie "Religieuzen in de Derde Kerk" van het Centraal Missionair Beraad Religieuzen Pagina 22

24 402 Lijst van bisschoppelijke commissies, contactcommissies en referendschappen Bulletin van de Vereniging voor Pastoraal Werkenden Brief van paus Johannes Paulus II aan alle broeders bij het episcopaat Mededelingenblad Snippers van de Geestelijke Verzorging in de Inrichtingen van Justitie Persberichten en korte mededelingen PPS-bijlagen (onbekend) JSKR-bijlagen Basisdocument "Bedreigde verantwoordelijkheid" ter voorbereiding op een christelijk-sociaal-congres Discussienota "Schulden Derde Wereld" van de Internationale Samenwerking voor Ontwikkeling en Solidariteit (CIDSE) Brief van A. Romani aan de redactie van Reflecties over het pas verschenen boek Lieve Clown. Met bijlagen Nota "Veenhuizen: over het functioneren van deze woongemeenschap door de werkgroep Emolumenten Veenhuizen Informatieblad Communicatie van het Centraal Missie Commissariaat Uitnodigingen en programma's voor open dagen, herdenkingen en dergelijke. Met bijlagen en aantekeningen Stukken betreffende het Oecumenisch Welzijns Orgaan Rapport inzake de fusie van de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen en de Faculteit der Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen Informatieblad Spieghel Historiael van de ABVA/KABO Stukken betreffende een wereld-jeugd-ontmoetingsdag met de paus te Crestochowa Stukken betreffende katholieke theologische universiteiten Pagina 23

25 421 Knipselkrant van de Federatie van de Katholieke Centra voor Levensvorming Persberichten en korte mededelingen Mededelingen van de hoofdaalmoezenier DISK-bulletin Amsterdam Brochure over werkwijze en aktiviteiten van Stichting De Voorde. Met bijlagen Voordracht "Een bisschop als voorzitter van een katholieke vredesbeweging, een zinvolle combinatie" door L. ter Steeg bij de 70ste verjaardag van mgr. H. Ernst Stukken betreffende de boodschap van Fatima. 1992, 428 Stukken betreffende het permanent diakonaat Knipselkrant "Geknipt voor U" van Vrouw en Kerk Verhandeling "Een jaar na de Bijzondere Synode" van de Nederlandse bisschoppen door dr. J. Bots SJ. 431 Artikel" L'ordination à des ministères dans l'eglise" door mgr. Jan van Cauwelaert in Lumen Vitae Artikel "Lack of missionary and Priestly Vocations" door mgr. Jan van Cauwelaert. 433 Uitnodiging voor het symposium "Burgerschap en Levensbeschouwing" op 26 februari te Amsterdam. Met bijlagen Verslag "Diaconie in beweging" van een studiedag van de Katholieke Landelijke Vereniging voor Maatschappelijk Aktiveringswerk Interim-rapportage van de werkzaanheden van de commissie Begeleiding Uitvoering en Clustervorming Jubileumprogramma 25 jaar Theologische Faculteit Tilburg. Met bijlage Programma voor een pelgrimstocht van de Brabantse pelgrim Ignaas Brekelmans naar Czestochovina en Auschwitz-Birkenau. Met bijlagen Parochiebladenservice en knipselkrant KMC van het Katholiek Media Centrum. Pagina 24

26 Verhandeling "Gouden Eieren" aanzetten tot een praktijk voor kinder-, jongeren- en volwassenenkatechese in de parochie Persberichten en korte mededelingen Adresboeken van de Nederlandse Kapucijnenprovincie Adresboek en ledenlijst van de Nederlandse Minderbroeders Wegwijzer SCJ van de Nederlandse provincie van de congregatie der Priesters van het H. Hart van Jezus Adreslijst DISK Mededelingen van de dienst Geestelijk Leven Informatieblad van de Interdiocesane Kostersbond St. Willibrord Informatieblad pastorale functies Informatiemap "Werken niet werken; anders leren denken over werk... terug naar bijbelse uitgangspunten". 449 Verhandeling "Een nieuwe Sovjet-feestdag Christus Geboorte, impressies van een reis naar Rusland en Letland" Gids "Godgeleerdheid" van de Katholieke Universiteit Nijmegen Uitnodiging voor de algemene vergadering van het Nederlands Bijbel Genootschap. Met bijlage Jaarprogramma van De Beiaard, katholiek centrum voor spiritualiteit Uitnodiging voor de receptie bij het afscheid van H.G. Verhagen van het bisdom Groningen Notitie inzake de opleidingen theologie MO Uitnodiging voor de opening van het congres "On the Threshold of the Third Millennium" te Leuven Map voor groepsdiscussies over arbeid, vrije tijd en werkloosheid. Pagina 25

27 457 Verhandeling "Sociologische analyse van het vicariaat Vlaams-Brabant van ". 458 Verslag "Opinions sur les prases de position des évèques Neerlandais" van een opinie-onderzoek van Bureau Lagendijk. 459 Beknopt verslag van het tweede verenigingsjaar van de Vereniging van RK Pastores in Ziekenhuizen. 460 Verslag van een wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. 461 Circulaire van de Vincentius Vereniging Nederland aan abonees over een boek over Frederik Ozanam. Met bijlage Toespraak van E. Muloch-Houwer, plaatsvervangend directeur-generaal Welzijn van het ministerie van WVC, op het jubileumcongres van de Katholieke Vereniging Maatschappelijk Aktiveringswerk Uitnodiging voor de afscheidsreceptie van Xavier van der Spank als bisschoppelijk gedelegeerde voor beroepsonderwijs en mavo Stukken betreffende de Amsterdamse Studenten Ekklesia Agenda voor de vergadering van de RKN op 9 januari. Met bijlage Programma van een diocesane studie- en ontmoetingsdag "Uitzien naar de morgen" Verslag van de Beleidsconferentie Willebrordjaar. Met bijlagen Uitnodiging voor het 40-jarig priesterjubileum van vicaris Th. van Montfoort Overzicht van kerncijfers uit de kerkelijke statistiek Interdiocesane rekening van de Nederlandse bisdommen Stukken betreffende de bisschoppelijke brief "Gerechtigheid en Vrede". 472 Stukken betreffende de zaligverklaring van Edith Stein Verhandeling "La Reconciliation et la penitence dans la mission de l'eglise" van de bisschoppensynode. NB: In het Frans en het Latijn. Pagina 26

28 474 Apostolische brief van paus Johannes Paulus II aan de jeugd van de wereld bij gelegenheid van het internationale jaar van de jeugd NB: Gedeeltelijk in het Duits. 475 Knipselkrant van het persbureau van de Hervormde Kerk Lezing "Communicatie rond nieuwe evangelisatie; publicitaire en public-relation-aspecten" door Th. van Hövel tot Westerflier Verhandeling "Naar een nieuwe emancipatie" door Walter Goddijn OFM Uitnodiging voor de receptie voor het afscheid van A. van Diemen en de kennismaking met H. de Groot als vicaris generaal Voortgangsbericht "Twee jaar Landelijk Katholiek Diakonaal Beraad" Kontaktblad Personele assistentie van de NMR en het CMC Jaarverslag van het Katholiek Centrum voor Levensvorming (KCL) Aantekeningen van de afdeling Pers en Publiciteit van de KNR na zes maanden werken. 483 Brief van kardinaal A. Simonis over handreikingen bij de viering van het Willibrordjaar. Met bijlagen Verhandeling "Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie; tendensen en perspectieven" Verhandeling "Om de heelheid van het bestaan" door drs. G.M. Speelman. 486 Stukken betreffende Johanna van Moorsel, de geïncarneerde Maria Inleiding "Geloof in de toekomst, - een bindend medium--- " door J. Kreemers in het KRO-gebouw te Hilversum Toespraak van B. Schmitz bij het 25-jarig jubileum van Richard Schoonhoven als T.V.-journalist. Met bijlage Uitnodigingen voor diverse gelegenheden Overzicht van de voortgezette pastorale vorming door pastorale diensten in het bisdom Breda Pagina 27

29 Mededelingen betreffende de speciale dienst voor het Geestelijk Leven, uitgegeven door het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) , juni - juli , augustus - september , oktober - december , januari - februari , maart - april , mei - juni , juli - augustus , september - oktober , november - december , januari - februari , maart - april , mei - juni , juli - september Knipselkrant bisdom 's-hertogenbosch , april - augustus , september - december , januari - april , mei - augustus , september - december , januari - april , mei - augustus , september - december , januari - april , mei - augustus Knipselkrant van de KRO Persinformatie van de KRO Weekberichten van het Centrum voor Informatie aan de Pers (CIP) Persberichten van de KNR, afdeling Pers en Publiciteit , januari - juni , juli - december , januari - juni , juli - december Stukken betreffende de Katholieke Raad voor Vakopleiding Algemene informatie voor bestuursleden van het KPC Persknipsels "Het KPC en de Pers" Stukken uit het directieoverleg van het KPC. 525 Advies van de commissie Doelmatigheidsbevordering van landelijke verzorgingsinstellingen. 526 Artikel "Bishops and the Bomb" door Richard N. Asting Pagina 28

30 527 Stukken betreffende de Ondernemingsraad van het KPC Commentaar op de nota "De tweede fase van het vervolgonderwijs" door het KPC Stukken betreffende het KPC januari - juni juli - december. 531 Correspondentie van de NKSR over het Ashram-college te Alphen aan de Rijn. Met bijlagen Lezingen uitgesproken tijden het jubileumcongres van de NKSR "De katholieke school tussen markt en missie" op 1 juni te Breda Eindadvies van de A-commissie van de NKSR. Met bijlage Stukken betreffende de NKSR Commentaar van de NKSR op de discussienota "Contouren van een toekomstig onderwijsbeleid" Verantwoording van het geldelijk beheer van de NKSR betreffende het boekjaar Stukken betreffende de Pastorale Synode van de Deutsche Demokratische Republik (DDR) omslagen 539 Stukken betreffende de conferentiedagen voor legeraalmoezeniers van de Koninklijke Landmacht te Doorn. 540 Stukken betreffende de Werkgroep Buitenlandse Werknemers Stukken betreffende missionaire oriëntatiecursussen en trainingen Stukiken betreffende de pinkstercollecte voor mensen met een missie. 1973, Knipselarchief van H.A. van Munster (eerste gedeelte (tweede gedeelte) omslagen Pagina 29

31 546 Stukken betreffende de Oostenrijkse Bisschoppenconferentie. 547 Adressenlijst van missieprocuratoren. 548 Stukken betreffende landdagen van het HKI. 1974, Verhandeling "Kerk, rechtvaardigheid en vrede" van Werenfried van Straaten O.Praem deel 550 Overzicht van katechetische trainingen van het Katholiek Pedagogisch Centrum te 's Hertogenbosch voor het voortgezet onderwijs voor Preek, gehouden door Pater R. van Essen SJ in de "Krijtberg" te Amsterdam op Willibrordzondag Programma "Trouwen, een boeiende opgave?!!" voor een weekend over vragen en meoilijkheden bij voor kerkelijk gemengd verkerenden en gehuwden te Zwolle op 14 en 15 mei. 1 stuk 553 Documentatie over diverse kerkelijke en missionaire instellingen. 1968, 1973, , 554 Uitvaartplechtigheid van Wim Kusters rond het thema "Zie we trekken op naar Jeruzalem" te Den Haag op 2 april. 555 Verhandeling "Advent...Kerstmis" van (onbekend). 556 Verhandeling "Arbeidspastoraat; werken aan de arbeid, arbeiden aan de kerk" van Threes van Dijk en Jan Peinenburg. 557 Lijst van onderwerpen voor de bisschoppensynode. Met bijlagen. 558 Stukken betreffende personen die werken bij het SRKK Stukken betreffende de vorming van middenkaders voor een levende gemeenschap Pagina 30

32 560 Aankondiging "Kerst aangekaart",van een tentoonstelling van kerst en nieuiwjaarskaarten uit binnen- en buitenland te Heerlen. Met bijlage Draaiboek voor een euchristieviering in het Ontmoetingscentrum Koningshof te Veldhoven op 7 mei. 562 Uitnodiging van het Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking te Kadier en Keer voor Unctad-bijeenkomsten stuk 563 Werkschrift van het Buro Internationale Solidariteit deel 564 Begeleidende brief bij een enquete van de Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt voor de Provincie Utrecht NB: Onvolledig. 565 Folder, houdende informatie over het katechetisch materiaal van het HKI. 1 stuk 566 Uitnodiging voor retraites volgens de methode van de H. Ignatius van Loyola te Mierlo stuk 567 Uitnodiging voor de afscheidbijeenkomst voor Ad de Groot SVD van het Centraal Missionair Beraad van de Religieuzen te Oegstgeest op 24 januari stuk 568 Stukken betreffende het Netwerk RKK-Ouderenbeleid Pagina 31

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archivalia R. Koper Archiefnummer: 492 Archiefnaam: KOPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1966-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief P.J.B. Coenen

Archief P.J.B. Coenen Plaatsingslijst Archiefnummer: 610 Archiefnaam: COEN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia Datering: 1961-1982 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1-2 Stukken betreffende de

Nadere informatie

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Plaatsingslijst Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Archiefnummer: 1005 Archiefnaam: CAPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

Archivalia F.J.A. de Grijs

Archivalia F.J.A. de Grijs Plaatsingslijst Archivalia F.J.A. de Grijs Archiefnummer: 128 Archiefnaam: GRIJ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1957-1979 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Plaatsingslijst Archief Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Archiefnummer: 1069 Archiefnaam: DISB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Archiefnummer: 761 Archiefnaam: PMHE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Archivalia J.P.A. Peters. 1 Stukken betreffende stafvergaderingen van de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg (SSNL)

Archivalia J.P.A. Peters. 1 Stukken betreffende stafvergaderingen van de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg (SSNL) Plaatsingslijst Archivalia J.P.A. Peters Archiefnummer: 260 Archiefnaam: PETE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1968-1989 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente Plaatsingslijst Archief Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente Archiefnummer: 174 Archiefnaam: CTHT Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1963-1971

Nadere informatie

Archivalia J.G.J. Driessen. 1 Statuten van het Werkgenootschap van Katholieke Theologen in Nederland (WKTN) met kanttekeningen. [1961], [1973].

Archivalia J.G.J. Driessen. 1 Statuten van het Werkgenootschap van Katholieke Theologen in Nederland (WKTN) met kanttekeningen. [1961], [1973]. Plaatsingslijst Archivalia J.G.J. Driessen Archiefnummer: 207 Archiefnaam: DRIE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag Plaatsingslijst Archivalia J.H. Koelman Archiefnummer: 738 Archiefnaam: KOEL Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1906-1973 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Katholieke Jonge Werkgeversvereniging Archiefnummer: 177 Archiefnaam: KJWV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1916-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Plaatsingslijst Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Archiefnummer: 986 Archiefnaam: BANN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Plaatsingslijst Archief F.M. Kok Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Aantekeningenover

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 799 Archiefnaam: KOEA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 799 Archiefnaam: KOEA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia A.H. Koelink Archiefnummer: 799 Archiefnaam: KOEA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1938-1971 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Plaatsingslijst Archief A.J. Janssen Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Katholiek Documentatie Centrum 2013 Archief A.J.

Nadere informatie

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Plaatsingslijst Archief Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Archiefnummer: 497 Archiefnaam: BAST Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam

Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam Archiefnummer: 890 Archiefnaam: KVVR Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Archiefnummer: 509 Archiefnaam: ARID Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF UNIE VAN DE RELIGIEUZEN VAN BELGIE (URB)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF UNIE VAN DE RELIGIEUZEN VAN BELGIE (URB) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF UNIE VAN DE RELIGIEUZEN VAN BELGIE (URB) URB, 2 1. Briefwisseling. 1969. 2. Briefwisseling. 1970. 3. Briefwisseling. 1971. 4. Briefwisseling.

Nadere informatie

Stichting Katholieke Jeugdclubs

Stichting Katholieke Jeugdclubs Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Jeugdclubs Archiefnummer: 847 Archiefnaam: KJC Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1939-1972 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Stichtingsacte,

Nadere informatie

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Plaatsingslijst Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Archiefnummer: 28 Archiefnaam: ADN Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1988 Katholiek

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Dekenaat Apeldoorn. Plaatsingslijst

Dekenaat Apeldoorn. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Dekenaat Apeldoorn Archiefnummer: 1036 Archiefnaam: DEKA Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1985 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Plaatsingslijst Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Archiefnummer: 874 Archiefnaam: KJRR Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1970 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Mannencongregatie, Rotterdam

Mannencongregatie, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Mannencongregatie, Rotterdam Archiefnummer: 483 Archiefnaam: MACR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1803-1977 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Archiefnummer: 442 Archiefnaam: KVDP Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingssarchief Datering:

Nadere informatie

Archivalia A.L.M. Arnolds

Archivalia A.L.M. Arnolds Plaatsingslijst Archiefnummer: 520 Archiefnaam: ARNO Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1938-1978 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Scriptie in het kader

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia P.J.M. Harte Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1884-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Plaatsingslijst Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Archiefnummer: 305 Archiefnaam: ALCU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1970

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief A. Lazeroms Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1978 Katholiek Documentatie Centrum 2014 LAZE

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Katholiek Documentatie Centrum

Plaatsingslijst. Katholiek Documentatie Centrum Plaatsingslijst Archivalia J.J. van der Meer Archiefnummer: 822 Archiefnaam: MEER Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: (1891) 1948-1991 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Geert Groote Genootschap

Geert Groote Genootschap Plaatsingslijst Archief Geert Groote Genootschap Archiefnummer: 178 Archiefnaam: GGG Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1921-1969 Katholiek Documentatie Centrum 2012

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 511 Archiefnaam: ELK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 511 Archiefnaam: ELK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia J. van Elk Archiefnummer: 511 Archiefnaam: ELK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1916-1975 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Archiefnummer: 676 Archiefnaam: BAPC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1985

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Plaatsingslijst Archief Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Archiefnummer: 566 Archiefnaam: DEKO Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief J.M. Reinboud Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1953-1980 Katholiek Documentatie Centrum 2016

Nadere informatie

Archief Stichting Katholieke Regionale Schoolraad, Noord-Holland-Noord

Archief Stichting Katholieke Regionale Schoolraad, Noord-Holland-Noord Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Regionale Schoolraad, Noord-Holland-Noord Archiefnummer: 757 Archiefnaam: KRSN Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Plaatsingslijst Archief Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Archiefnummer: 369 Archiefnaam: KBGV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1920-1965 Katholiek

Nadere informatie

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief M.A.J. Groothuizen Archiefnummer: 670 Archiefnaam: GRMA Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1907-1990 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Stichting Coördinatie Arbeidersplatform

Stichting Coördinatie Arbeidersplatform Plaatsingslijst Archief Stichting Coördinatie Arbeidersplatform Archiefnummer: 789 Archiefnaam: CAP Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1988-1994 Katholiek

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief M.J. Doesburg Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1894-1980 Katholiek Documentatie Centrum 2012 Archief

Nadere informatie

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM:

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM: INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM: Humanistisch verbond, Gemeenschap Eindhoven en omstreken Eindhoven 1946 1998 Versie: 06 januari 2012;

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief C.J.A. Venings Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1922-1956 Katholiek Documentatie Centrum 2017

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Archiefnummer: 764 Archiefnaam: MARO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1960-1994 Katholiek

Nadere informatie

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief J.W.C. Aarts Archiefnummer: 1152 Archiefnaam: AART Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1981 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Dagboeken

Nadere informatie

Commissie van Toezicht en Advies inzake de Opleiding van Godsdienstleraren

Commissie van Toezicht en Advies inzake de Opleiding van Godsdienstleraren Plaatsingslijst Archief Commissie van Toezicht en Advies inzake de Opleiding van Godsdienstleraren Archiefnummer: 928 Archiefnaam: CTAO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Collectie bisdommen. Plaatsingslijst

Collectie bisdommen. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Collectie bisdommen Archiefnummer: 1192 Archiefnaam: COBI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering:1859-1986 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Plaatsingslijst Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Archiefnummer: 12 Archiefnaam: CCBV Archiefsector: Cultuur en recreatie / instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage

Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage Plaatsingslijst Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage Archiefnummer: 632 Archiefnaam: PARW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1640-1966

Nadere informatie

Archief Academische Leken Missie Actie

Archief Academische Leken Missie Actie Plaatsingslijst Archief Academische Leken Missie Actie Archiefnummer: 692 Archiefnaam: ALMA Datering: 1946-1982 Katholiek Documentatie Centrum, 2007 1 Verslagen van de Missie-Interacademiale Federatie

Nadere informatie

Archief J.J.A. Aalders

Archief J.J.A. Aalders Plaatsingslijst Archief J.J.A. Aalders Archiefnummer: 477 Archiefnaam: AALD Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1909-1982 Katholiek Documentatie Centrum 2010

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Archiefnummer: 690 Archiefnaam: RKJV Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1949-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen

Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen Onderzoeker Armoede onderzoek: Olaf Crutzen Klaverstraat 60 5025 MD Tilburg 06-15052081 e-mail: olafcrutzen@hotmail.com

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 840 Archiefnaam: HOOY Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1956-1987

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 840 Archiefnaam: HOOY Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1956-1987 Plaatsingslijst Archivalia J. Hooyman Archiefnummer: 840 Archiefnaam: HOOY Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1956-1987 Katholiek Documentatie Centrum 2012 1-25

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Archiefnummer: 624 Archiefnaam: RKVM Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1967

Nadere informatie

Archivalia H. Ierschot

Archivalia H. Ierschot Plaatsingslijst Archiefnummer: 450 Archiefnaam: IERS Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1949-1991 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1-3 Stukken betreffende

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Plaatsingslijst Archivalia H.M. Dresen-Coenders Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Stichting Hoger Onderwijs Fonds

Stichting Hoger Onderwijs Fonds Plaatsingslijst Archief Stichting Hoger Onderwijs Fonds Archiefnummer: 1029 Archiefnaam: HOF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1956-1969 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archivalia M.A.M.J. van de Valk 397

Archivalia M.A.M.J. van de Valk 397 Plaatsingslijst Archivalia M.A.M.J. van de Valk Archiefnummer: 397 Archiefnaam: VALK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1922-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Vereniging Franciscaanse Beweging

Vereniging Franciscaanse Beweging Plaatsingslijst Archief Vereniging Franciscaanse Beweging Archiefnummer: 1146 Archiefnaam: FB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1875-1999 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist

Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist Donna Plugge Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1149 Periode: 1962-1989 Archiefvormer Parochie van de Heilige Jan de Evangelist te Buitenveldert

Nadere informatie

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Archiefnummer: 139 Archiefnaam: LIDU Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Archiefnummer: 37 Archiefnaam: KSWH Sector: Caritas en maatschappelijk werk / instellingsarchief Datering: 1921-1974

Nadere informatie

Confrontatie. Tijdschrift voor RK geloofsverkondiging, geloofsverdediging en geloofsbeleving

Confrontatie. Tijdschrift voor RK geloofsverkondiging, geloofsverdediging en geloofsbeleving Plaatsingslijst Archief Confrontatie. Tijdschrift voor RK geloofsverkondiging, geloofsverdediging en geloofsbeleving Archiefnummer:1082 Archiefnaam: CONF Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Plaatsingslijst Archivalia Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Archiefnummer: 353 Archiefnaam: CHGB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1907-1978

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 277 Archiefnaam: POJF Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 277 Archiefnaam: POJF Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief J.F.H. Poels Archiefnummer: 277 Archiefnaam: POJF Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1910-1959 Katholiek Documentatie Centrum 2016 POJF Archief

Nadere informatie

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Plaatsingslijst Archief Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Archiefnummer: 853 Archiefnaam: RKOL Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Plaatsingslijst Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Archiefnummer: 470 Archiefnaam: KSKE Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1973 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Uitgeverij Gottmer Archiefnummer: 1097 Archiefnaam: GOTT Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1996 Katholiek Documentatie Centrum 2012 1-7

Nadere informatie

Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam

Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam Archiefnummer: 267 Archiefnaam: AAR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1780-1978 Katholiek

Nadere informatie

Archief W.H.L. van der Bol

Archief W.H.L. van der Bol Plaatsingslijst Archief W.H.L. van der Bol Archiefnummer: 86 Archiefnaam: BOL Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1971 Katholiek Documentatie Centrum 2011 Archief.H.L.

Nadere informatie

Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken

Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken Plaatsingslijst Archief Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken Archiefnummer: 101 Archiefnaam: ICOW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Archief Ariëns-comité

Archief Ariëns-comité Plaatsingslijst Archiefnummer: 640 Archiefnaam: ARIC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1928-1982 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Brief van Jhr. Mr.

Nadere informatie

Archief Stichting Open Deur, Amsterdam

Archief Stichting Open Deur, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Stichting Open Deur, Amsterdam Archiefnummer: 79 Archiefnaam: ODAM Archiefsector: Kerkelijk en godsdienstig leven / Instelllingsarchief Datering: 1936-1968 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, s-hertogenbosch

Archief Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, s-hertogenbosch Archiefnummer: 577 Archiefnaam: AHFH Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Plaatsingslijst Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Archiefnummer: 388 Archiefnaam: MWO Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1967-1987 Katholiek

Nadere informatie

Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2011

Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2011 Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2011 Rapport nr. 625, oktober 2012 drs. Joris Kregting Jolanda Massaar-Remmerswaal Inhoudsopgave Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2011 4 1 Toelichting 7 2 Aantal katholieken

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Pastoraal programma Vorming van gemeenschapsleiders/sters in de parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala.

Jaarverslag 2012. Pastoraal programma Vorming van gemeenschapsleiders/sters in de parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala. Jaarverslag 2012 Pastoraal programma Vorming van gemeenschapsleiders/sters in de parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala. Woord vooraf In 2012 ontvingen de parochie Tucurú en

Nadere informatie

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Archiefnummer: 441 Archiefnaam: KGZ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingssarchief

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 84 Archiefnaam: KENT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 84 Archiefnaam: KENT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia J.J. Kenter Archiefnummer: 84 Archiefnaam: KENT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1910-1974 Katholiek Documentatie Centrum 2013

Nadere informatie

Archief H.T.M. de Greeve

Archief H.T.M. de Greeve Plaatsingslijst Archiefnummer: 1180 Archiefnaam: GREH Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1920-2001 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Bundel "Modern Panopticum",

Nadere informatie

Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle

Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle Plaatsingslijst Archivalia Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle Archiefnummer: 560 Archiefnaam: GSOZ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Archivalia A.J. Goemans

Archivalia A.J. Goemans Plaatsingslijst Archiefnummer: 319 Archiefnaam: GOEM Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1934-1965 Katholiek Documentatie Centrum 2009 1 Statuten van de Stichting

Nadere informatie

EUROPESE KATHOLIEKE FOYER. Centrum voor ontmoetingen, vorming en diensten van christenen

EUROPESE KATHOLIEKE FOYER. Centrum voor ontmoetingen, vorming en diensten van christenen EUROPESE KATHOLIEKE FOYER Centrum voor ontmoetingen, vorming en diensten van christenen ten dienste van het internationale publiek in Brussel Hoornstraat 51 1040 Brussel : 02/230.39.38 Fax : 02/230.05.56

Nadere informatie

Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties

Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties Plaatsingslijst Archief Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties Archiefnummer: 702 Archiefnaam: KBSR Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Heeft onze kerk toekomst?

Heeft onze kerk toekomst? Heeft onze kerk toekomst? Visie op kerk en pastoraat in 2024 De parochie. Een korte terugblik Het kerkelijk leven in Twente en Oldenzaal in de laatste decennia Hoe nu verder? Kerk-zijn in de toekomst Stellingen

Nadere informatie

Archief Parochie Allerheiligst Hart van Jezus, Rotterdam

Archief Parochie Allerheiligst Hart van Jezus, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Parochie Allerheiligst Hart van Jezus, Rotterdam Archiefnummer: 631 Archiefnaam: AHJ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1831-1971

Nadere informatie

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Plaatsingslijst Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Archiefnummer: 1032 Archiefnaam: KBLC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1968-1972 Katholiek

Nadere informatie

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ARJOS; de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs; de Antirevolutionaire Jongeren Actie en het Christen- Democratisch Jongeren

Nadere informatie

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Uitgeverij Gottmer Archiefnummer: 1097 Archiefnaam: GOTT Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1996 Katholiek Documentatie Centrum 2016 GOTT

Nadere informatie

Katholiek Jongeren Bureau, Utrecht

Katholiek Jongeren Bureau, Utrecht Plaatsingslijst Archief Katholiek Jongeren Bureau, Utrecht Archiefnummer: 916 Archiefnaam: KJBU Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1977-2000 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1-11

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de wijding

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de wijding Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de wijding St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent de

Nadere informatie

Katholieke Volkspartij, afdeling Hengelo

Katholieke Volkspartij, afdeling Hengelo Plaatsingslijst Archief Katholieke Volkspartij, afdeling Hengelo Archiefnummer: 795 Archiefnaam: KVPH Sector: Politiek Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1994 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Kerncijfers uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Memorandum no februari 2002

Kerncijfers uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Memorandum no februari 2002 Kerncijfers 2000 uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland Memorandum no. 321 - februari 2002 Jolanda Massaar-Remmerswaal dr. Ton Bernts KASKI beleidsonderzoek naar

Nadere informatie

Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking

Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking Plaatsingslijst Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking Archiefnummer: 748 Archiefnaam: ATIS Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1977-1993 Katholiek

Nadere informatie