RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 mei 2003 (21.05) (OR. fr) 9334/03 FIN 193

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 mei 2003 (21.05) (OR. fr) 9334/03 FIN 193"

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2003 (21.05) (OR. fr) 9334/03 FIN 193 VERTALING BRIEF van: de heer Juan Manuel FABRA VALLÉS, voorzitter van de Europese Rekenkamer d.d.: 12 mei 2003 aan: de heer Georges PAPANDREOU, voorzitter van de Raad van de Europese Unie Betreft: Verslag van de Europese Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal per 23 juli 2002, opgesteld overeenkomstig artikel 45 C, lid 5, van het EGKS-Verdrag Mijnheer de voorzitter, Hierbij zend ik u in alle officiële talen van de Europese Gemeenschappen het verslag dat de Europese Rekenkamer overeenkomstig artikel 45 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft opgesteld over de jaarrekening van de EGKS per 23 juli Hoogachtend, w.g. Juan Manuel FABRA VALLÉS Voorzitter van de Rekenkamer Bijlage 9334/03 van/dl/wb 1 DG G III NL

2 Comunidades Europeas TRIBUNAL DE CUENTAS De Europæiske Fællesskaber REVISIONSRETTEN Europäische Gemeinschaften RECHNUNGSHOF European Communities COURT OF AUDITORS Communautés européennes COUR DES COMPTES Comunità Europee CORTE DEI CONTI Europese Gemeenschappen REKENKAMER Comunidades Europeias TRIBUNAL DE CONTAS Euroopan yhteisöjen TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN Europeiska gemenskaperna REVISIONSRÄTTEN VERSLAG VAN DE EUROPESE REKENKAMER OVER DE JAARREKENING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL PER 23 JULI 2002 OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 45 C, LID 5, VAN HET EGKS-VERDRAG 12, Rue Alcide De Gasperi Téléphone (+352) Téléfax (+352) L Luxembourg Adresse Télégraphique : Euraudit Luxembourg

3 - 2 - VERSLAG VAN DE EUROPESE REKENKAMER over de jaarrekening van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal per 23 juli Het onderhavige verslag heeft betrekking op de betrouwbaarheid van de rekeningen, opgesteld door de Commissie overeenkomstig artikel 45 C, lid 5, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, dat op 23 juli 2002 is afgelopen. 2. De Rekenkamer heeft de boekhouding en de financiële staten per 23 juli 2002 van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal onderzocht. Dit onderzoek werd verricht overeenkomstig de algemeen aanvaarde controlenormen en omvatte de noodzakelijk geachte controles. De Rekenkamer heeft met deze controle een redelijke basis gelegd ter onderbouwing van het hierna volgende oordeel. 3. De Rekenkamer is van oordeel dat bijgaande jaarrekening van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, bestaande uit de eindbalans per 23 juli 2002, de winst- en verliesrekening en het overzicht met de bestemming van het resultaat over het op voornoemde datum eindigend jaar, alsmede de toelichtingen bij die jaarrekening, die werden opgesteld overeenkomstig algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen, een getrouw beeld geven van het vermogen en de financiële situatie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal per 23 juli 2002, alsmede van het resultaat van haar verrichtingen in het op die datum afgesloten begrotingsjaar. De wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen zijn over het geheel genomen voldoende verzekerd. Luxemburg, 27 maart 2003 Juan Manuel Fabra Vallés President van de Rekenkamer Ioannis Sarmas Lid van de Rekenkamer ST09334NL03.DOC

4 Verslag van de Europese Rekenkamer 22

5 Financiële staten van de EGKS 23

6 Financiële staten van de EGKS De balans van de EGKS, de winst-en-verliesrekening en de bestemming van het resultaat over de begrotingsperiode eindigend op 23 juli 2002 zijn ter goedkeuring aan de Commissie voorgelegd via schriftelijke procedure nr. E/ van 2002 en opgenomen in het onderhavige financiële verslag, zoals goedgekeurd door de Commissie. 24

7 Balans per 23 juli 2002 (Bedragen in euro's) - Vóór bestemming van het resultaat Activa Tegoeden bij centrale banken (toelichting C1) Vorderingen op kredietinstellingen - onmiddellijk opeisbaar op termijn of met opzegging (toelichting C2.1) verstrekte leningen (toelichting C2.2) Totaal Vorderingen op cliënten - verstrekte leningen (toelichting C3.1) heffing (toelichting C3.2) boetes (toelichting C3.3) terug te vorderen rentesubsidies (toelichting C3.4) Totaal Obligaties en andere vastrentende waardepapieren (toelichting C4) - van publiekrechtelijke emittenten van andere emittenten Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren (toelichting C5) Totaal Overige activa (toelichting C6) Overlopende rekeningen (toelichting C7) Totaal activa Buiten de balans vallende verplichtingen (toelichting C23)

8 Balans per 23 juli 2002 (Bedragen in euro's) - Vóór bestemming van het resultaat Passiva Schulden ten opzichte van derden Schulden aan kredietinstellingen (toelichting C8) - op termijn of met opzegging In een waardepapier belichaamde schulden (toelichting C9) Overige passiva (toelichting C10) Overlopende rekeningen (toelichting C11) Schulden ten opzichte van derden Operationele EGKS-begroting (toelichting C12) Voorzieningen voor risico's en kosten Garantiefonds (toelichting C13.1) Voorzieningen voor grote risico's Andere voorzieningen (toelichting C13.2) Totaal voorzieningen Begroting financiering kolen- en staalonderzoek (toelichting C14) Reserves en resultaten (toelichting C15) Speciale reserve Voormalig pensioenfonds Vermogen onderzoekfonds kolen en staal Overgedragen resultaten Resultaat van de begrotingsperiode (toelichting C16) Totaal reserves en resultaten Totaal passiva Buiten de balans vallende verplichtingen (toelichting C23)

9 Winst-en-verliesrekening over de periode eindigend op 23 juli 2002 (Bedragen in euro's) Kosten Van 1 januari t/m 23 juli 2002 Van 1 januari t/m 31 december 2001 Rentelasten en soortgelijke kosten (toelichting C17) Betaalde provisies Verliezen op financiële transacties - wisselkoersverschillen (toelichting B2) waardeverliezen op obligaties en andere vastrentende waardepapieren - waardecorrecties op obligaties en andere vastrentende waardepapieren (toelichting C4) - waardecorrecties op aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren (toelichting C5) Totaal Algemene administratieve kosten (toelichting C18) Overige bedrijfskosten (toelichting C19) Waardecorrecties op vorderingen en voorzieningen voor eventuele tekorten en voor verplichtingen - waardecorrecties op vorderingen toevoeging aan het garantiefonds (toelichting C13.1) toevoeging aan de overige voorzieningen voor risico's en kosten (toelichting C13.2) Totaal Buitengewone kosten Juridische verplichtingen tijdens de begrotingsperiode (toelichting C12) Toevoeging begroting financiering kolen- en staalonderzoek (toelichting C14) Totaal kosten Resultaat van de begrotingsperiode (toelichting C16) Totaal

10 Winst-en-verliesrekening over de periode eindigend op 23 juli 2002 (Bedragen in euro's) Opbrengsten Van 1 januari t/m 23 juli 2002 Van 1 januari t/m 31 december 2001 Financiële opbrengsten (toelichting C20) Waarvan rente op vastrentende waardepapieren: in 2002 en in 2001 Ontvangen provisie Winst uit financiële transacties - wisselkoersverschillen (toelichting B2) waardevermeerderingen op obligaties en andere vastrentende waardepapieren - waardevermeerderingen op aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren - terugneming van waardecorrecties op obligaties en andere vastrentende waardepapieren (toelichting C4) - terugneming van waardecorrecties op aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren (toelichting C5) Totaal Terugneming van waardecorrecties op vorderingen en op voorzieningen voor eventuele tekorten en voor verplichtingen: - terugneming van waardecorrecties op vorderingen terugneming uit voorziening voor grote risico's terugneming uit de overige voorzieningen voor risico's en kosten (toelichting C13.2) Totaal Overige bedrijfsopbrengsten (toelichting C21) Buitengewone baten Opbrengsten in verband met de operationele EGKS-begroting (toelichting C22) Terugneming uit voorziening voor onvoorziene uitgaven (toelichting C12) Terugneming uit de voorziening voor de financiering van de OBE (toelichting C12) Terugneming uit het garantiefonds (toelichting C13.1) Totaal opbrengsten

11 Bestemming van het resultaat over de periode eindigend op 23 juli 2002 (Bedragen in euro's) Van 1 januari t/m 23 juli 2002 Van 1 januari t/m 31 december 2001 Overgedragen resultaat op 1 januari Te bestemmen resultaat van de begrotingsperiode Totaal Toewijzing aan het vermogen van het onderzoekfonds kolen en staal (toelichting C15) Overgedragen resultaat aan het einde van de begrotingsperiode

12 TOELICHTINGEN BIJ DE FINANCIËLE STATEN PER 23 JULI 2002 (Bedragen in euro's) A. DE EGKS De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) werd opgericht bij het Verdrag van 18 april Krachtens dit Verdrag had de EGKS tot taak bij te dragen tot de economische ontwikkeling van de lidstaten door de totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt voor kolen en staal. Het EGKS-Verdrag is op 23 juli 2002 afgelopen. De Europese Raad van Nice heeft besloten een protocol betreffende de financiële gevolgen van het verstrijken van het EGKS-Verdrag en betreffende het opzetten en beheren van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal als bijlage bij het Verdrag van Nice van 26 februari te voegen. Besloten is om alle bestanddelen van het EGKS-vermogen op het moment van verstrijken van het Verdrag per 24 juli 2002 aan de Europese Gemeenschap over te dragen. De nettowaarde van dit vermogen wordt beschouwd als een vermogen bestemd voor onderzoek in de met de kolen- en staalindustrie verbonden sectoren. De opbrengsten uit dit vermogen worden exclusief bestemd voor onderzoek in de met de kolen- en staalindustrie verbonden sectoren. Aangezien het Verdrag van Nice niet vóór het verstrijken van het EGKS-Verdrag is geratificeerd, hebben de lidstaten de Europese Commissie tijdelijk gemandateerd om het vermogen van de EGKS in opheffing volgens dezelfde beginselen te beheren 2 die in het protocol bij het Verdrag van Nice zijn vastgelegd. Ierland heeft er bij referendum van 19 oktober 2002 mee ingestemd om tot ratificatie van het Verdrag van Nice over te gaan. Met het oog op het verstrijken van het EGKS-Verdrag is de EGKS-heffing in 1998 op nul gesteld en worden sinds juli 1997 geen leningen meer verstrekt (besluit van de Commissie van 22 juni 1994). Dientengevolge bestonden de middelen van de EGKS vanaf dat moment hoofdzakelijk uit de opbrengst van de kasmiddelen. B. BOEKHOUDKUNDIGE BEGINSELEN EN METHODEN 1. Presentatie van de financiële staten De financiële staten worden opgemaakt overeenkomstig de algemeen erkende boekhoudkundige beginselen. 1 PB C 80 van Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de EGKS, in het kader van de Raad bijeen, van (PB L 79 30

13 Bij de boekhoudkundige beginselen en waarderingsmethoden die voor de verschillende posten van de financiële staten zijn gebruikt, is rekening gehouden met de beperkingen en resoluties die uit hoofde van de Verdragen en andere besluiten van de instellingen van de Europese Gemeenschappen betreffende de EGKS hierop van toepassing zijn. Bij de gebruikte boekhoudkundige beginselen is er voorts rekening mee gehouden dat de activiteiten na 23 juli 2002, datum van het verstrijken van het EGKS-Verdrag, niet worden voortgezet. De financiële staten zijn opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen 78/660/EEG en 86/635/EEG van de Raad 1 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen, voor zover deze van toepassing zijn en onder voorbehoud van de bovengenoemde noodzakelijke aanpassingen. Richtlijn 2001/65/EG 2 tot wijziging van de hierboven genoemde richtlijnen betreffende de waarderingsregels en met name de waarderingsmethode gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer is voor de financiële staten van de EGKS nog niet van toepassing. Deze richtlijn moet uiterlijk op 31 december 2003 in werking treden. van ). 1 PB L 222 van en PB L 372 van PB L 283 van

14 2. Omrekening van de in buitenlandse valuta uitgedrukte posten De munteenheid die de EGKS voor haar jaarrekening gebruikt is de euro (EUR). Alle door de EGKS verrichte transacties in buitenlandse valuta's worden omgerekend in euro's tegen de maandelijks door de Europese Centrale Bank bekendgemaakte koers. De niet-monetaire posten worden in euro's omgerekend tegen de maandkoers die gold ten tijde van de verwerving of de meest recente herwaardering. Per balansdatum worden de monetaire posten in euro's omgerekend tegen de op die datum geldende maandkoers. Negatieve verschillen worden op de winst-en-verliesrekening geboekt. Positieve verschillen worden onder de post "overlopende rekeningen" van de passiva van de balans opgevoerd. 2.1 Omrekeningskoersen Voor de omrekening in euro's van de in andere valuta's luidende balansposten werden de volgende koersen gebruikt: Deense kroon 7, ,43650 Zweedse kroon 9, ,30120 Pond sterling 0, ,60850 Zwitserse frank 1, ,48290 US-dollar 0, ,88130 Japanse yen 116, ,330 32

15 2.2 Per 23 juli 2002 bestond de EGKS-balans uit de volgende hoeveelheden van de hierboven vermelde valuta's en euro (bedragen in euro's): VALUTA ACTIVA PASSIVA Euro Deense kroon Zweedse kroon Pond sterling Zwitserse frank 6 - US-dollar Totaal Belegging van kasmiddelen en waardering van obligaties en andere waardepapieren Volgens de regels voor het intern bedrijfseconomisch toezicht van de EGKS moeten beleggingen worden beperkt tot obligaties van emittenten met een hoge kredietwaardigheidsbeoordeling. Toch is de EGKS in het kader van een overeenkomst inzake de herstructurering van een schuld van een in gebreke gebleven debiteur in 1998 bij uitzondering in het bezit gekomen van aandelen en andere niet-vastrentende deelbewijzen van een privaatrechtelijke onderneming. Obligaties, andere vastrentende waardepapieren, alsmede aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren worden tegen de gemiddelde aankoopprijs of, als deze lager is, de marktwaarde aan het einde van het begrotingsjaar in de balans opgenomen. Voor waardepapieren die als financiële vaste activa worden beschouwd, wordt van deze regel afgeweken: zij worden tegen de gemiddelde aankoopprijs of, als deze lager is, de aflossingswaarde in de balans opgenomen. 4. Bijzonderheden van de financiële staten van de EGKS a) Operationele begroting van de EGKS (OBE) Een deel van de EGKS-middelen is beschikbaar gesteld voor de operationele begroting van de EGKS (OBE). Deze operationele begroting werd jaarlijks door de Commissie vastgesteld, nadat de Raad was geïnformeerd en het Europees Parlement was geraadpleegd. De laatste begroting is voor de periode van 1 januari t/m 23 juli 2002 opgesteld. De verplichtingen die in de OBE jegens derden zijn aangegaan en per 23 juli 2002 nog open staan, worden getoond in de post Af te wikkelen verplichtingen operationele begroting (zie toelichting C12). De voorzieningen voor de financiering van de Operationele begroting EGKS 2002 ( euro per 31 december 2001) zijn voor 79 miljoen euro gebruikt en het saldo is per 23 juli 2002 teruggenomen (zie de toelichtingen C12, C16.1 en C16.2). 33

16 b) Begroting voor de financiering van het kolen- en staalonderzoek De lidstaten van de Europese Unie hebben besloten dat de inkomsten uit het beheer van het vermogen van de EGKS na 23 juli 2002 als ontvangsten op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen moeten worden opgevoerd 1. Deze inkomsten zijn bestemd voor een onderzoekprogramma in verband met de kolen- en staalindustrie, zoals vermeld in toelichting A van dit verslag. De EGKS heeft al voorzieningen getroffen om dit financieringsmechanisme voor kolenen staalonderzoek op gang te brengen. Deze voorzieningen zijn opgenomen in de post Begroting voor de financiering van het kolen- en staalonderzoek (zie toelichting C.14). 1 Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de EGKS, in het kader van de Raad bijeen, van (PB L 79 van ). 34

17 5. Verandering van de boekhoudkundige beginselen Tot in 2001 zijn de boetes en rentesubsidies pas als middelen van de operationele begroting van de EGKS beschouwd als zij daadwerkelijk waren geïnd. De opgelegde, maar nog niet geïnde boetes alsmede de rentesubsidies waarvan de terugbetaling was gevraagd, werden in een voorziening opgenomen (zie toelichting C13.2a). Met het einde van de operationele EGKS-begroting zijn de voorzieningen teruggenomen en, uit voorzorg, overgeboekt naar waardecorrecties voor oninbare schulden. C. TOELICHTING BIJ DE POSTEN VAN DE BALANS EN WINST-EN-VERLIESREKENING 1. Tegoeden bij centrale banken Onder deze post worden de tegoeden van de EGKS bij de centrale banken van sommige lidstaten vermeld. 2. Vorderingen op kredietinstellingen 2.1. Op termijn of met opzegging De desbetreffende vorderingen zijn als volgt naar resterende looptijd verdeeld: Tot drie maanden Totaal Verstrekte leningen De desbetreffende leningen zijn als volgt naar resterende looptijd verdeeld: Tot drie maanden Drie maanden tot één jaar Eén tot vijf jaar Meer dan vijf jaar Totaal

18 3. Vorderingen op cliënten 3.1. Verstrekte leningen De aan kredietinstellingen verstrekte leningen zijn opgenomen in de post "Vorderingen op kredietinstellingen" (zie toelichting C2). De overige verstrekte leningen zijn als volgt verdeeld: 1. Uit opgenomen middelen verstrekte leningen nog verschuldigde bedragen waardecorrecties Subtotaal Leningen verstrekt uit de speciale reserve voor de financiering van sociale woningen Tussentotaal De desbetreffende transacties (exclusief waardecorrecties) zijn als volgt naar resterende looptijd verdeeld: Tot drie maanden Drie maanden tot één jaar Eén tot vijf jaar Meer dan vijf jaar Woningbouwleningen verstrekt uit het voormalig pensioenfonds aan ambtenaren van de Europese Gemeenschappen Overige vorderingen Totaal-generaal

19 NB: De leningen zijn in het algemeen gegarandeerd door de lidstaten, door borgstellingen van banken en ondernemingen of door hypotheken. Leningen die aan een in gebreke gebleven debiteur zijn verstrekt, zijn per 5 augustus 2002 aan een derde overgedragen. Per 31 december 2001 is een waardecorrectie van euro toegepast op de leningen ten bedrage van euro. Deze waardecorrectie is per 23 juli 2002 aangepast om de verkoopprijs van de leningen, euro, die voor 23 juli is vastgesteld, te weerspiegelen Heffing Het heffingspercentage bedroeg van 1998 tot % en de vorderingen per 23 juli 2002 hebben dus betrekking op de voorgaande jaren. Deze post wordt als volgt onderverdeeld: Brutobedrag Waardecorrectie Nettobedrag

20 3.3. Boetes Deze post omvat de vorderingen van de Commissie op ondernemingen waaraan overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag een boete werd opgelegd. De wijze van boeking is naar aanleiding van het einde van de operationele EGKS-begrotingen gewijzigd (zie toelichting B5). Deze post wordt als volgt onderverdeeld: Te innen boetes "quotaregeling" - Kapitaal Verhogingen voor te late betalingen Te innen boetes Beschikking 94/215/EGKS 1 - Kapitaal Verhogingen voor te late betalingen Te innen boetes Beschikking 98/247/EGKS 2 - Kapitaal Verhogingen voor te late betalingen Totaal Waardecorrectie Nettobedrag Terug te vorderen rentesubsidies Deze post betreft vorderingen op ondernemingen die een lening met rentesubsidie hebben ontvangen, waarna de Commissie zich verplicht zag de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de reeds betaalde rentesubsidie te vragen. Te ontvangen rentesubsidies Waardecorrectie Nettobedrag Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 4.1. Samenstelling De portefeuille obligaties en andere vastrentende waardepapieren is als volgt 1 2 Zeven bedrijven hebben tegen het vonnis van het Gerecht van eerste aanleg beroep aangetekend. In afwachting van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie staat per 23 juli 2002 nog een totaalbedrag (exclusief rente) van euro open. Drie bedrijven hebben tegen het vonnis van het Gerecht van eerste aanleg beroep aangetekend. In afwachting van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie staat per 23 juli 2002 nog een totaalbedrag (exclusief rente) van euro open. 38

21 samengesteld: Waardecorrecties op obligaties en andere vastrentende waardepapieren Nettomutatie Publiekrechtelijke emittenten: Brutowaarde Waardecorrectie Nettowaarde Andere emittenten: Brutowaarde Waardecorrectie Nettowaarde Totaal obligaties en andere vastrentende waardepapieren: Brutowaarde Waardecorrectie Nettowaarde De nettomutatie van waardecorrecties ten belope van euro wordt als volgt onderverdeeld: toevoeging van waardecorrectie: terugneming van waardecorrecties:

22 4.2. Vervaldatum tot en met 23 juli 2003 De waardepapieren in portefeuille die tot en met 23 juli 2003 de eindvervaldag bereiken, vertegenwoordigen de volgende bedragen : - Publiekrechtelijke emittenten: Andere emittenten: Totaal: Financiële vaste activa (zie toelichting B3) Met financiële vaste activa worden waardepapieren bedoeld die zijn bestemd om tot hun eindvervaldag in portefeuille te worden gehouden. Het betreft papier op lange termijn ten behoeve van de dienst der opgenomen leningen. Per 23 juli 2002 bedroegen de financiële vaste activa in nominale waarde euro, een lager totaalbedrag dan de gemiddelde aanschaffingswaarde. Derhalve is een waardecorrectie ten belope van euro aangebracht in het resultaat van de periode die op 23 juli 2002 eindigt Rendement Bij de investeringen van kasmiddelen wordt rekening gehouden met de beperkingen inzake vervaldata en liquiditeit die voor de financiële transacties van de EGKS gelden. Deze moeten aan zeer strenge criteria voldoen wat de financiële kwaliteit van de tegenpartij betreft. Het rendement op de investeringen op jaarbasis, inclusief de verandering van de marktwaarde van de obligaties, (berekend aan de hand van de "Modified Dietz"-methode) bedraagt 4,51% voor de periode die op 23 juli 2002 eindigt. Ontwikkeling van de aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren: 40

23 Waardecorrecties op aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren Nettomutatie Brutowaarde Waardecorrectie ( ) Nettowaarde De EGKS heeft deze aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren ontvangen in het kader van de ondertekening van een herstructureringsplan van een in gebreke gebleven debiteur (zie toelichting B3). De nettomutatie van euro komt overeen met een toepassing van waardecorrecties inzake aandelen die in de loop van de op 23 juli 2002 eindigende periode voor een bedrag van euro zijn verkocht, en met een aanvullende toevoeging van euro. 6. Overige activa De overige activa zijn als volgt verdeeld: Lopende rekening operationele EGKS-begroting (zie toelichting 10) Bronbelasting en BTW Aan ambtenaren verstrekte leningen Diversen Totaal Overlopende rekeningen activa De overlopende rekeningen activa zijn als volgt verdeeld: Verschuldigde rente op verstrekte leningen en swaps Verschuldigde rente op deposito's en op waardepapieren in portefeuille Af te schrijven emissiekosten en aflossingspremies Gecumuleerde waardecorrecties Totaal Schulden aan kredietinstellingen De desbetreffende transacties zijn als volgt naar resterende looptijd verdeeld: 41

24 Op termijn of met opzegging: Opgenomen Tot drie maanden Drie maanden tot één jaar Eén tot vijf jaar Meer dan vijf jaar Totaal In een waardepapier belichaamde schulden Deze post omvat de door de EGKS uitgegeven obligatieleningen. Een bedrag van euro bestaat uit uitstaande leningen met een resterende looptijd van minder dan een jaar (per 31 december euro). 10. Overige passiva De overige passiva zijn als volgt verdeeld: Lopende rekening operationele EGKS-begroting (zie toelichting 6) Vooruit betaalde aflossing Diversen Totaal

25 11. Overlopende rekeningen passiva De overlopende rekeningen passiva zijn als volgt verdeeld: Verschuldigde rente op opgenomen leningen en op kredietlijnen Verschuldigde provisies op verstrekte leningen Af te lossen uitgiftepremies Uitgestelde positieve wisselkoersverschillen Totaal Af te wikkelen verplichtingen operationele begroting Deze post omvat de verplichtingen die uit hoofde van de operationele EGKS-begrotingen nog moeten worden afgewikkeld (zie toelichting B4a). Tijdens de periode van 1 januari tot en met 23 juli 2002 hebben de verplichtingen voor de operationele EGKS-begroting zich als volgt ontwikkeld: Bedragen Nieuwe juridische Bedragen Betalingen Annuleringen per verplichtingen per Wederaanpassing Onderzoek Rentesubsidies artikel 56 Sociale maatregelen kolenindustrie (RECHAR) Totaal De voorziening voor de financiering van de operationele begroting 2002 en de voorziening voor onvoorziene uitgaven zijn teruggenomen (zie ook toelichting C16.2). 43

26 Voorziening voor de financiering van toekomstige operationele begrotingen: Bedragen per 31 december 2001 Terugneming 2002 Bedragen per 23 juli voorziening OBE 2002 (1) Voorziening voor onvoorziene uitgaven TOTAAL (1) Beschikking nr. 2537/2001/EGKS van de Commissie van 21 december 2001 (OBE 2002). 13. Voorziening voor risico's en kosten Garantiefonds Het garantiefonds is bestemd voor de dekking van de transacties in verband met de opgenomen en verstrekte leningen. Na een terugneming van 51 miljoen euro bedraagt het garantiefonds per 23 juli miljoen euro. De Commissie heeft op 11 september 1996 immers bevestigd dat zij het garantiefonds wil handhaven op een niveau van 100% van de na 23 juli 2002 nog uitstaande leningen die zonder garantie van een lidstaat werden verstrekt. Op 23 juli 2002 bedroeg deze dekking 100%. Daar echter een deel van de leningen in GBP is uitgedrukt, kan het bedrag van deze dekking van 100% variëren met de schommelingen van de wisselkoers GBP/EUR. Ontwikkeling van het garantiefonds: Terugneming Andere voorzieningen Deze post omvat de voorzieningen voor boetes en terug te vorderen rentesubsidies ( euro per 31 december 2001) en de andere voorzieningen voor een totaalbedrag van euro ( euro per 31 december 2001). 44

27 a) Voorzieningen voor boetes en terug te vorderen rentesubsidies (zie toelichting B5): Voorziening voor boetes en verhogingen voor te late betaling, waarvan de inning later zal plaatsvinden Voorziening voor terug te vorderen rentesubsidies 31 december 2001 Mutaties balans juli Totaal b) Andere voorzieningen: 31 december Mutaties tijdens de periode van 1.1 t/m Toevoeging Terugneming Koersschommelingen en balansmutaties 23 juli 2002 Voorziening voor renterisico (1) Voorziening voor bijstandskosten en dergelijke in verband met bankactiviteiten (2) Voorziening voor beroep tegen Beschikking 94/215/EGKS (3) Voorziening voor beroep tegen Beschikking 98/247/EGKS (4) Totaal (1) Doordat een debiteur in gebreke is gebleven, fungeren door de EGKS uitgegeven langlopende obligaties (vervaldatum na 2002) met vaste rente niet meer als tegenpost van activa die een zelfde rente opbrengen. In het kader van het voorzichtigheidsbeginsel en het verstrijken van het EGKS-Verdrag in 2002 werd een voorziening ingesteld waardoor het renterisico volledig wordt gedekt. De EGKS heeft in 2002 voor een speciale portefeuille gezorgd die exact de te betalen rente aan rente oplevert. De voorziening is dus teruggenomen. (2) Voorziening ter dekking van eventuele bijstandkosten en andere onvoorziene uitgaven. Dit risico bestaat met name in de juridische sfeer, omdat de EGKS in het kader van haar activiteit minder dan vroeger een beroep doet op nationale tussenpersonen die de desbetreffende kosten en uitgaven te hunnen laste nemen. (3) Voorziening opgebouwd uit de in het kader van Beschikking 94/215/EGKS van 16 februari 1994 ontvangen boetes en sinds deze betalingen verschuldigde rentebedragen, ter dekking van de eventuele terugbetaling van de geïnde bedragen voor het geval het Hof van Justitie de ondernemingen die tegen het arrest van 11 maart 1999 van het Gerecht van eerste aanleg in beroep zijn gegaan, in het gelijk stelt (toelichting C3.3). (4) Voorziening opgebouwd uit de in het kader van Beschikking 98/247/EGKS van 21 januari 1998 ontvangen boetes en sinds deze betalingen verschuldigde rentebedragen, ter dekking van de eventuele terugbetaling van de geïnde bedragen voor het geval het Hof van Justitie de ondernemingen die tegen het arrest van 13 december 2001 van het Gerecht van eerste aanleg in beroep zijn gegaan, in het gelijk stelt (toelichting C3.3). 45

28 14. Begroting voor de financiering van het kolen- en staalonderzoek Deze post wordt als volgt onderverdeeld: Voorziening voor onderzoek in Voorziening voor onderzoek in Egalisatievoorziening Totaal In het kader van het verstrijken van het EGKS-Verdrag op 23 juli 2002 en de opheffing van de EGKS is besloten om alle bestanddelen van het EGKS-vermogen op het moment van het verstrijken van de Verdrag per 24 juli 2002 aan de Europese Commissie over te dragen 1. De nettowaarde van dit vermogen wordt beschouwd als een vermogen bestemd voor onderzoek in de met de kolen- en staalindustrie verbonden sectoren. De opbrengsten uit dit vermogen worden exclusief bestemd voor onderzoek in de met de kolen- en staalindustrie verbonden sectoren. In de praktijk zal de nettowinst uit het beheer van het vermogen (voornamelijk geïnvesteerd in een obligatieportefeuille en in termijndeposito's) in het jaar n worden overgeschreven naar de algemene begroting van de Europese Gemeenschap en voor het onderzoek in het jaar n+2 worden gebruikt. Op basis van simulaties van de nettowinst uit het beheer van het vermogen is besloten tot een financieringsniveau bij aanvang van 60 miljoen euro. Teneinde het hoofd te bieden aan eventuele uit de ontwikkeling van de financiële markten voortvloeiende schommelingen in de financiering van het onderzoek, zal een egalisatie worden uitgevoerd overeenkomstig de door de lidstaten goedgekeurde procedures. Deze egalisatieformule zal voor het eerst worden toegepast op de resultaten van het boekjaar 2003 om de toevoeging voor het onderzoek in 2005 te bepalen. Voor de aanloopfase van dit mechanisme heeft de EGKS een egalisatievoorziening getroffen. 1 Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de EGKS, in het kader van de Raad bijeen, van (PB L 79 van ). 46

29 15. Reserves en resultaten Situatie per vóór bestemming Bestemming per Situatie per na bestemming Mutaties 2002 Situatie per vóór bestemming Bestemming per Situatie per na bestemming Speciale reserve Voormalig pensioenfonds Vermogen onderzoekfonds kolen en staal Overgedrag en resultaat Resultaat van de periode Totaal De speciale reserve wordt gebruikt voor de toekenning van leningen uit eigen middelen van de EGKS ten behoeve van de financiering van sociale woningbouwprojecten. Per 23 juli 2002 staan er nog voor een bedrag van 112,3 miljoen euro leningen uit. Dientengevolge kon een bedrag van euro worden vrijgemaakt en naar de vrije reserves worden overgeboekt. Het voormalige pensioenfonds vormde oorspronkelijk het totaal van de door de EGKS vóór 5 maart 1968 gedekte pensioenverplichtingen. Met ingang van deze datum kwamen de verplichtingen voor de betaling van de ambtenarenpensioenen via de algemene begroting ten laste van de lidstaten. Het fonds wordt nu gebruikt voor de financiering van woningbouwleningen voor de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Per 23 juli 2002 staan er nog voor een bedrag van 36 miljoen euro leningen uit. Dientengevolge kon een bedrag van euro worden vrijgemaakt en naar de vrije reserves worden overgeboekt. De reserve "Vermogen van het onderzoekfonds kolen en staal" die in het kader van de opheffing van de EGKS tot stand is gebracht (zie toelichting 14), omvat de vrije reserves. 47

30 16. Analyse van het resultaat van het begrotingsjaar Het totale resultaat van de EGKS wordt zowel door het resultaat van haar niet-budgettaire transacties (verstrekte/opgenomen leningen - beleggingen van kasmiddelen - wisselkoersschommelingen) als door de uitvoering van de operationele EGKS-begroting beïnvloed Niet-budgettaire transacties Resultaat Bedrijfsresultaat vóór mutaties in de voorzieningen Transacties verstrekte/opgenomen leningen Interesten op bankrekeningen Transacties op de effectenportefeuille Verlies op vorderingen Wisselkoersverschillen Diversen Totaal Nettomutaties in de voorzieningen Overige voorzieningen voor risico's en kosten Voorzieningen voor grote risico's Waardecorrecties op vorderingen Voorziening voor de financiering van de operationele EGKS-begroting/onvoorziene uitgaven (toelichtingen C en C16.2) Begroting financiering onderzoek kolen en staal Garantiefonds (toelichting C13.1) Resultaat na mutaties in de voorzieningen Bedrag voor de financiering van de OBE (1) (= nettosaldo) Resultaat na aftrek van het nettosaldo maar vóór toewijzing van het resultaat (1) Overeenkomstig de wijziging van de boekhoudmethode per 31 december 1992 werden de tijdens de begrotingsperiode 2002 ontvangen inkomsten gebruikt voor de financiering van de operationele begroting 2002 (nettosaldo, toelichting C16.2) Uitvoering van de operationele begroting van de EGKS Uitvoering van de begroting Uitgaven Administratieve uitgaven (toelichting C18) Juridische uitgaven (toelichting C12) Totaal Ontvangsten (nettobedragen) 48

31 Heffing (toelichting C22) - - Boetes (toelichting C22) Terugbetaling van rentesubsidies (toelichting C22) Diversen (toelichting C22) Annulering van juridische verplichtingen (toelichting C22) Financiering van de toekomstige operationele begrotingen Nettosaldo van het begrotingsjaar (toelichting C16.1) Totaal Resultaat van de uitvoering van de begroting Rentelasten en soortgelijke kosten Te betalen rente op opgenomen leningen en swaps Bankrente Emissiekosten en aflossingspremies Totaal Algemene administratieve kosten Een bedrag van euro (5 miljoen euro in 2001) werd naar de algemene begroting van de Commissie van de Europese Gemeenschappen overgemaakt ter dekking van de administratieve uitgaven van de EGKS. 49

32 19. Overige bedrijfskosten Kosten voor opgenomen leningen Kosten voor SWIFT/Reuters Verlies op vorderingen Diversen Totaal Het verlies op vorderingen wordt geneutraliseerd door een overeenkomstige terugneming van waardecorrectie. 20. Financiële opbrengsten Rente op verstrekte leningen en swaps Uitkerings- en aflossingspremies Bankrente Rente op obligaties en andere vastrentende waardepapieren Inkomsten van aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren Totaal Overige bedrijfsopbrengsten Andere opbrengsten verstrekte leningen en kasmiddelen Opbrengsten uit vervallen coupons en obligaties Diversen Totaal

33 22. Opbrengsten in verband met de operationele begroting Heffing (1) - - Boetes (2) Annulering van juridische verplichtingen (toelichting C12) Terugbetaling van rentesubsidies (toelichting C3.4) Diversen Totaal (1) De EGKS is krachtens het Verdrag gemachtigd een heffing te leggen op de productie van kolen en staal door de ondernemingen van de Gemeenschap. De gemiddelde waarden in de Gemeenschap van de verschillende producten waarop de heffing van toepassing is, dienen als maatstaf voor de heffing. Voor heeft de Europese Commissie besloten het heffingspercentage op 0% vast te stellen. (2) Deze post betreft de opbrengst van de boetes die de Commissie krachtens de artikelen 58 en 65 van het EGKS-Verdrag heeft opgelegd, alsmede de betaalbaar gestelde verhogingen voor te late betaling. 23. Buiten de balans vallende verplichtingen Verplichtingen ten opzichte van de EGKS Verplichtingen voortvloeiende uit swaps Verplichtingen in nominaal kapitaal i.v.m. renteswaps Verplichtingen in kapitaal i.v.m. valuta- en renteswaps Totaal

34 23.2. Aangegane verplichtingen a) Verplichtingen voortvloeiende uit swaps Verplichtingen in nominaal kapitaal i.v.m. renteswaps Verplichtingen in kapitaal i.v.m. valuta- en renteswaps b) Nog niet uitgekeerde, aan EG-ambtenaren toegekende leningen c) Algemene administratieve kosten (1) d) Opbrengsten uit vervallen coupons en obligaties (2) Totaal (1) Overeenkomstig Besluit 2002/234/EGKS van de vertegenwoordigers van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 27 februari 2002 (bijlage 1, punt 6; zie toelichting A) neemt de Commissie de administratieve uitgaven van de EGKS in opheffing over. De EGKS draagt 3,3 miljoen euro over naar de begroting van de Europese Unie. Het bedrag dat overeenkomt met de algemene administratieve kosten voor de periode van 24 juli 2002 tot en met 31 december 2002, d.w.z euro, is weergegeven als een aangegane verplichting. Na het van kracht worden van het Verdrag van Nice zullen alle elementen van het EGKS-vermogen worden overgedragen aan de Europese Gemeenschap en zal de verplichting om een vast bedrag aan de begroting van de Europese Unie over te maken worden vervangen door de volgens het protocol toe te passen regels. (2) Overeenkomstig de door haar aangegane verplichtingen betaalde de EGKS traditiegetrouw zelfs vervallen coupons altijd uit. Met de opheffing van de EGKS is aan deze praktijk een einde gekomen. 52

35 24. Ontwikkeling van de financiële toestand in de periode eindigend op 23 juli Herkomst eigen middelen Periode van 1 januari t/m 23 juli 2002 (in miljoenen euro's) Saldo van de winst-en-verliesrekening 158,7 8,5 Posten van boekhoudkundige aard Afschrijvingen op emissiekosten en aflossingspremies 0,9 1,9 Waardecorrecties waardepapieren (terugnemingen) 13,0-8,5 Waardecorrecties op vorderingen, netto - 62,3-40,2 Vermindering van de post "operationele EGKS-begroting" - 172,2-304,7 Verhoging (vermindering) van de post "begroting financiering onderzoek kolen en staal" - 240,0 Verhoging (vermindering) van de overlopende rekeningen (passiva) - 59,3-7,6 Vermindering van de overlopende rekeningen (activa) en emissiekosten/aflossingspremies 42,7 9,8 Verhoging (vermindering) van de overige posten van de passiva 32,1-28,5 Verhoging van de overige posten van de activa 47,8 12,8 Toevoeging aan (terugneming uit) de voorziening voor risico's en kosten -51,3-8,1 Toevoeging aan (terugneming uit) de voorziening voor grote risico's - 6,0-11,0 Aanpassing voor koerswijzigingen betreffende opgenomen en verstrekte leningen 2,4-12,4 Toevoeging aan garantiefonds/speciale reserve (terugneming) -51,0 15,0 Totaal eigen middelen - 104,5-133,0 Periode van 1 januari t/m 31 december 2001 Overige middelen Opbrengst van opgenomen leningen - - Aflossing van verstrekte leningen 619,4 745,8 Vermindering van banktegoeden en portefeuille 149,7 10,8 Totaal middelen 664,6 623,6 Besteding van de middelen Uitkering van leningen/toename van de vorderingen uit hoofde van leningen 0,7 5,4 Aflossing van opgenomen leningen 663,9 618,2 Totaal bestedingen 664,6 623,6 Bijlagen 53

36 Voornaamste bijzonderheden van de nog niet afgeloste opgenomen leningen (eurowaarde per 23 juli 2002) Instrument: EGKS Jaar van uitgifte Rentevoet % per jaar Looptijd (in jaren) Oorspronkelijk bedrag van de opgenomen lening Nog af te lossen leningen per 23 juli 2002 in de valuta van de tegenwaarde in euro's opgenomen lening In EUR omgezette overeenkomsten , DEM/EUR , DEM/EUR , DEM/EUR , ITL/EUR , DEM/EUR , ITL/EUR , FRF/EUR , FRF/EUR , ESP/EUR , DEM/EUR , ITL/EUR , DEM/EUR , DEM/EUR , DEM/EUR , DEM/EUR , DEM/EUR , ITL/EUR , DEM/EUR , DEM/EUR , ITL/EUR FRF/EUR , DEM/EUR , ITL/EUR Totaal per valuta Overeenkomsten in GBP , GBP , GBP , GBP , GBP , GBP , GBP Totaal per valuta Overeenkomsten in USD , USD Totaal per valuta Totaal-generaal in EUR Afhankelijk van het geval vaste of variabele percentages. 54

37 Activiteiten in het kader van de operationele begroting van de EGKS Traditionele steun voor wederaanpassing (artikel 56, lid 1, onder c), en lid 2, onder b), van het EGKS-Verdrag) (door een voorzieningsfonds gedekte bedragen) Lidstaat en sector 31 december juli 2002 in % per land ( ) België IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie 0 0 Totaal ,61 Duitsland IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie Totaal ,88 Griekenland IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie 0 0 Totaal ,06 Spanje IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie Totaal ,29 Frankrijk IJzer- en staalindustrie 0 0 Kolenindustrie Totaal ,04 Ierland IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie 0 0 Totaal ,03 Italië IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie 0 0 Totaal ,67 Luxemburg IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie 0 0 Totaal ,78 Portugal IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie 0 0 Totaal ,13 Verenigd Koninkrijk IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie Totaal ,51 Gemeenschap IJzer- en staalindustrie (1) Kolenindustrie Totaal ,00 (1) met inbegrip van de ijzermijnen 55

38 Traditionele steun voor wederaanpassing (artikel 56, lid 1, onder c), en lid 2, onder b), van het EGKS-Verdrag) (nieuwe toewijzingen en aantal begunstigden in 2002) Lidstaat en sector Aantal werknemers Toewijzingen in 2002 België IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie 0 0 Totaal Duitsland IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie Totaal Spanje IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie Totaal Frankrijk IJzer- en staalindustrie 0 0 Kolenindustrie Totaal Ierland IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie 0 0 Totaal Italië IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie 0 0 Totaal Luxemburg IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie 0 0 Totaal Portugal IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie 0 0 Totaal Verenigd Koninkrijk IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie Totaal Gemeenschap IJzer- en staalindustrie Kolenindustrie Totaal Steun voor wederaanpassing - RECHAR-programma en Sociale maatregelen kolen (door een voorzieningsfonds gedekte bedragen) Lidstaat 31 december juli 2002 in % per land ( ) Duitsland ,57 Spanje ,54 Frankrijk ,99 Verenigd Koninkrijk ,90 Gemeenschap ,00 56

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 VERTALING BRIEF van: de heer Juan Manuel FABRA VALLÉS, voorzitter van de Europese Rekenkamer d.d.: 28 november 2002

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15595/03 FIN 574

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15595/03 FIN 574 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15595/03 FIN 574 VERTALING BRIEF van: de heer Juan Manuel FABRA VELLÉS, voorzitter van de Europese Rekenkamer d.d.: 28 november 2003

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

ADVIES NR. 1/96. over het ontwerp van financieel règlement. van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen

ADVIES NR. 1/96. over het ontwerp van financieel règlement. van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen De Eutopgiske FpUesskaber REVISIONSRETTEN Comunità Europee CORTEDEI CONTI Europäische Gemeinschaften w RA7y0 Europese Gemeenschappen RECHNUNGSHOF &^& REKENKAMER EopwitaÎKéç Koivôxrjxeç \\j^leïa $ Comunidades

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 december 2002 (09.01) (OR. fr) 15596/02 FIN 538

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 december 2002 (09.01) (OR. fr) 15596/02 FIN 538 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 december 2002 (09.01) (OR. fr) 15596/02 FIN 538 VERTALING BRIEF van: de heer Juan Manuel FABRA VALLÉS, voorzitter van de Rekenkamer d.d.: 29 november 2002 aan: de

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Internet Publicatiebalans 2015

Internet Publicatiebalans 2015 Stichting Fonds Welzijnswerk p/a Esscheweg 70 5271 NA SINT-MICHIELSGESTEL Internet Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S41081829. Rapportdatum: 21 maart 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Rapportdatum: 30

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

(1999/C 372/06) INHOUD OORDEEL VAN DE KAMER... 1-4 33

(1999/C 372/06) INHOUD OORDEEL VAN DE KAMER... 1-4 33 C 372/32 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 22.12.1999 VERSLAG over de jaarrekening van de Europese Stichting voor Opleiding, Turijn, betreffende het per 31 december 1998 afgesloten begrotingsjaar,

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

STICHTING BEMA TE ZWOLLE. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING BEMA TE ZWOLLE. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING BEMA TE ZWOLLE Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING 3 Balans 4 Winst-en-verliesrekening 6

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2012 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg 28 8433 PM HAULERWIJK. Jaarrekening 2014

Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg 28 8433 PM HAULERWIJK. Jaarrekening 2014 Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg 28 8433 PM HAULERWIJK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Winst- en verliesrekening over 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. 1. Accountantsrapport 1.1 Verklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Financiële positie 6 1.5 Fiscale positie 7

Jaarrekening 2014. 1. Accountantsrapport 1.1 Verklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Financiële positie 6 1.5 Fiscale positie 7 T.a.v. het bestuur Monsterseweg 31 2291 PB WATERINGEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Verklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Financiële positie 6 1.5

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 VERSLAG over de financiële staten van de Europese Stichting voor opleiding (ESO-Turijn) betreffende het per 31 december 1997 afgesloten

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2012 lichting Vorderingen 1 11.745 Liquide middelen 48.856 60.601 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM. Jaarrekening 2014

Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM. Jaarrekening 2014 Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Aantal bladzijden: 7 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d..

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van VINCENTIUSVERENIGING ROERMOND, ROERMOND. Inzake de jaarrekening 2014. Finatics / Eci 3 / 6041 MA Roermond www.finatics.

RAPPORT Aan het bestuur van VINCENTIUSVERENIGING ROERMOND, ROERMOND. Inzake de jaarrekening 2014. Finatics / Eci 3 / 6041 MA Roermond www.finatics. RAPPORT Aan het bestuur van VINCENTIUSVERENIGING ROERMOND, ROERMOND Inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Kwintsheul

Jaarrekening 2013. Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Kwintsheul Jaarrekening 2013 Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 4 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaatvergelijking 6 2. Jaarrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2014 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarrekening 2014

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarrekening 2014 Stichting VIT Gezondheidszorg Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie