Inspectie integrale veiligheidszorg bij rijksgesubsidieerde collectiebeherende instellingen in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectie integrale veiligheidszorg bij rijksgesubsidieerde collectiebeherende instellingen in Nederland"

Transcriptie

1 Inspectie integrale veiligheidszorg bij rijksgesubsidieerde collectiebeherende instellingen in Nederland

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Onderzoekresultaten 4 3. Conclusies 12 Bijlagen 13 Vragenlijst inspectie integrale veiligheidszorg Lijst benaderde instellingen Colofon 16 2

3 1. Inleiding In dit rapport presenteert de Erfgoedinspectie de geanonimiseerde resultaten van het onderzoek uit 2011 naar integrale veiligheidszorg bij rijksgesubsidieerde collectiebeherende instellingen. De inspectie werd uitgevoerd op verzoek van de Directie Cultureel Erfgoed (DCE) van het ministerie OCW. Op basis van de prestatieafspraken met DCE moeten de verzelfstandigde rijksmusea per 1 januari 2011 de beschikking hebben over een integraal veiligheidsplan. De resultaten van de inspectie zijn in september 2011 gedeeld met DCE. Als daartoe aanleiding was heeft DCE contact opgenomen met de betreffende instelling. Achtergrond De veiligheidszorg maakt binnen collectiebeherende instellingen een belangrijk deel uit van hun beheersverantwoordelijkheden. De ontwikkelingen op dit terrein staan dan ook niet stil sinds in 2000 het inspectierapport Het risicobeheer in twintig verzelfstandigde musea: een inventarisatie verscheen. In 2002 werd de aanwezigheid van een calamiteitenplan voor de collectie subsidievoorwaarde voor rijkscollectiebeherende instellingen was ook het jaar van de Haagse Pilot, een preventienetwerk waarin erfgoedbeherende instellingen samen met politie en brandweer werkten aan het tot stand komen van bedrijfnoodplannen. Tevens werden afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van expertise en faciliteiten in geval van calamiteiten. In 2005 stelde toenmalige staatssecretaris Medy van der Laan financiële middelen beschikbaar om de netwerkaanpak verder te ontwikkelen. Niet alleen werden meer preventienetwerken ingericht, ook kwam een landelijk Kenniscentrum Veiligheid voor Cultureel Erfgoed (KVCE) tot stand, dat onder meer een landelijke database voor incidenten (DICE) beheerde. Het KVCE is inmiddels opgenomen als programma Veiligheid Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Ten slotte stelde de staatssecretaris subsidiegelden beschikbaar voor het verder ontwikkelen van de veiligheidszorg. Deze regeling is verlengd tot 2013 en is uitgebreid voor instellingen die religieus erfgoed beheren en instellingen op de Nederlandse Cariben. In de afgelopen jaren heeft de Erfgoedinspectie regelmatig de veiligheidszorg in musea geïnspecteerd. Ook in de Monitor Erfgoedinspectie en werd aandacht besteed aan aspecten op het gebied van veiligheidszorg. Onderzoek: opzet en methode De inspectie integrale veiligheidszorg is uitgevoerd door middel van een digitale vragenlijst (web based survey). De vragenlijst werd opgesteld met technische en methodologische ondersteuning van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Erfgoedinspectie heeft in april instellingen (zie bijlage) per uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Bij het sluiten van de inzendtermijn hadden 35 instellingen de vragenlijst ingevuld. Twee instellingen bleken onder één organisatie te vallen en hebben daarom één vragenlijst ingevuld. De instellingen werden bevraagd op een aantal gebieden: het integraal veiligheidsplan, collectiehulpverlening, calamiteitenoefeningen, risicoanalyse, maatregelen naar aanleiding van de risicoanalyse, incidentenregister en de veiligheidsregio. Alle respondenten hebben de eigen ingevulde vragenlijst per mail ontvangen. 3

4 2. Onderzoekresultaten In dit onderzoek is aandacht besteed aan zeven onderdelen van integrale veiligheidszorg: het integraal veiligheidsplan, collectiehulpverlening, calamiteitenoefeningen, risicoanalyse, preventieve maatregelen, incidentenregisters en veiligheidsregio s. Over elk van deze aspecten was in de vragenlijst een aantal (deel)vragen opgenomen (zie bijlage). In dit hoofdstuk worden de antwoorden van de digitale vragenlijst per onderdeel besproken. Steeds wordt eerst een definitie van het onderdeel gegeven, gevolgd door de hoofdvraag en een weergave van de bevindingen met een kwantitatief overzicht in tabel- en diagramvorm Integraal veiligheidsplan Definitie Integraal veiligheidsplan: Het geheel van plannen voor de integrale veiligheidszorg zoals bedrijfhulpverlening, collectiehulpverlening, informatiehulpverlening, bewaking en beveiliging. Vraag: Beschikt u over een compleet integraal veiligheidsplan per 1 januari 2011? Antwoord Aantal Ja 24 Nee 11 Intergraal veiligheidsplan Wel IV-plan (69%) Geen IV-plan (31%) Bevindingen: plan niet altijd aanwezig of compleet! Van de bevraagde instellingen had meer dan de helft een compleet integraal veiligheidsplan per 1 januari De meeste van deze plannen zijn actueel (uit 2010 of 2011). Enkele instellingen noemden knelpunten bij de totstandkoming van het integraal veiligheidsplan, zoals veranderingen in het gebouw, het samenvoegen van diverse deelplannen tot één integraal stuk en beperkte structurele middelen bij de beveiligingsafdeling. De instellingen die niet over een integraal veiligheidsplan of over een onvolledig plan beschikken, geven daarvoor als voornaamste redenen: gebrek aan personele middelen, gebrek aan tijd, gebrek aan financiële middelen en gebrek aan kennis. 4

5 Twee van deze instellingen hadden op grond van prestatieafspraken met DCE per 1 januari 2011 over een integraal veiligheidsplan moeten beschikken Collectiehulpverlening (CHV) Definitie Collectiehulpverlening: het in veiligheid brengen van (onderdelen van) erfgoedcollecties in geval van (dreiging van) een incident of calamiteit, met het doel schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Vraag: Doet u aan collectiehulpverlening? Ja 29 Nee 6 Collectiehulpverlening Wel CHV (83%) Geen CHV (17%) Bevindingen: veel CHV! Van de bevraagde instellingen doet ruim driekwart aan collectiehulpverlening. Dat is als volgt georganiseerd: door vorming van een crisisteam of calamiteitenteam (samenwerking afdeling beveiliging en afdeling collectiebeheer), procedures opgenomen in een CHV-plan of calamiteitenplan, de aanschaf van een noodkit of een contract met een calamiteitenservice. Door de instellingen die niet aan CHV doen wordt gebrek aan tijd als voornaamste reden genoemd. Verder worden genoemd: gebrek aan personele middelen, gebrek aan financiële middelen en gebrek aan kennis. Opvallend is dat deze instellingen ook geen calamiteitenoefeningen houden Calamiteitenoefeningen met betrekking tot collectie Definitie Calamiteitenoefening: het feitelijk buiten de gebouwen brengen en in veiligheid stellen van de aanwezige collectie of dummies (evacuatieoefening) óf het inzicht krijgen in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse betrokken organisaties. De verschillende partners bestuderen samen de situatie en gaan na wat de consequenties voor hun optreden zou zijn (table top oefening). 5

6 Vraag: Houdt u calamiteitenoefeningen met betrekking tot de collectie? Ja 12 Nee 23 Calamiteitenoefening m.b.t. de collectie Wel calamiteitenoefening (34%) Geen calamiteitenoefening (66%) Bevindingen: weinig oefeningen! De meerderheid van de instellingen houdt geen calamiteitenoefeningen met betrekking tot de collectie. Als voornaamste redenen hiervoor worden genoemd: gebrek aan tijd, gebrek aan personele middelen, gebrek aan financiële middelen en gebrek aan kennis. Verder worden genoemd: verbouwing of renovatie en verhuizing. Slechts een minderheid van de bevraagde instellingen houdt calamiteitenoefeningen met betrekking tot de collectie. De meesten daarvan hebben recent een calamiteitenoefening uitgevoerd (in 2010 of begin 2011). De calamiteitenoefeningen zijn meestal table top oefeningen of evacuatieoefeningen met dummies in samenwerking met de brandweer en andere hulpdiensten Risicoanalyse Definitie Risicoanalyse: het identificeren en vervolgens analyseren van risico s die een bedreiging vormen voor mens, gebouw, collectie en informatie. Vraag: Beschikt u over een algemene risicoanalyse? Ja 31 Nee 4 6

7 Algemene risicoanalyse Wel algemene risicoanalyse (86%) Geen algemene risicoanalyse (14%) Bevindingen: veel risicoanalyses! Een zeer ruime meerderheid van de bevraagde instellingen beschikt over een algemene risicoanalyse. Echter slechts iets meer dan de helft daarvan heeft een recente of tamelijk recente risicoanalyse (uit 2009, 2010 of 2011). Van de overige organisaties is de risicoanalyse uit 2007 of ouder. Van de instellingen met een risicoanalyse maakt meer dan de helft ook een risicoanalyse per tentoonstelling. De instellingen die niet over een algemene risicoanalyse beschikken, noemen als voornaamste redenen hiervoor: gebrek aan personele middelen, gebrek aan tijd en gebrek aan kennis Maatregelen naar aanleiding van de risicoanalyse Definitie OBE-maatregelen: preventieve maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied. Vraag: Heeft u maatregelen moeten nemen naar aanleiding van de laatst uitgevoerde algemene risicoanalyse? Ja 21 Nee 14 7

8 Maatregelen n.a.v. RA Wel maatregelen n.a.v. RA (60%) Geen maatregelen n.a.v. RA (40%) Bevindingen Een kleine meerderheid van de instellingen die een risicoanalyse heeft uitgevoerd, heeft naar aanleiding daarvan maatregelen getroffen. Het gaat hierbij om organisatorische, bouwkundige en/of elektronische maatregelen. De overige instellingen hebben geen maatregelen hoeven nemen naar aanleiding van de laatst uitgevoerde risicoanalyse. Bij organisatorische maatregelen gaat het vooral om beveiliging en veiligheid, om het opstellen van instructies en om het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie van beide aspecten. Bouwkundige maatregelen betreffen vooral inbraakbeveiliging (hang en sluitwerk) en brandveiligheid (compartimentering). Bij elektronische maatregelen gaat het vooral om camerabeveiliging, inbraak- en brandmelders, detectieapparatuur en de meldkamer Incidentenregister Definitie Incidentenregister: een plek, digitaal of op papier waar de incidenten die zijn voorgevallen worden genoteerd. Vraag: Beschikt u over een incidentenregister? Ja 30 Nee 5 8

9 Eigen incidentenregister Wel eigen incidentenregister (85%) Geen eigen incidentenregister (15%) Vraag: Meldt u incidenten in DICE? Ja 15 Nee 20 Meldingen in DICE Wel melden in DICE (42%) Niet melden in DICE (58%) Vraag: Meldt u incidenten met betrekking tot rijkscollectie bij de Erfgoedinspectie? Ja 25 Nee 10 9

10 Melding bij de Erfgoedinspectie Wel melden bij Egi (71%) Niet melden bij Egi (29%) Bevindingen: veel eigen incidentregisters, maar weinig gebruik van DICE! Een zeer ruime meerderheid van de bevraagde instellingen beschikt over een eigen incidentenregister. Minder dan helft van de organisaties meldt een incident ook in DICE. Instellingen die incidenten niet in DICE melden doen dit met de volgende redenen: onbekendheid met DICE, men heeft al een eigen register of men betwijfelt het nut van DICE. De meerderheid van de bevraagde instellingen meldt incidenten met betrekking tot rijkscollectie bij de Erfgoedinspectie. Melding bij de EGI is verplicht als het incident rijkscollectie betreft. Van deze verplichting blijkt een aantal van de instellingen niet op de hoogte te zijn Veiligheidsregio Definitie Veiligheidsregio: een gebied waarin door verschillende besturen en diensten wordt samengewerkt ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van openbare orde en veiligheid. Vraag: Bent u bekend met uw veiligheidsregio? Ja 30 Nee 5 10

11 Veiligheidsregio Wel bekend met veiligheidsregio (86%) Niet bekend met veiligheidsregio (14%) Vraag: Heeft u afspraken gemaakt over rampenbestrijding en crisisbeheersing met uw veiligheidsregio? Ja 18 Nee 17 Afspraken met veiligheidsregio Wel afspraken met veiligheidsregio (51%) Geen afspraken met veiligheidsregio (49%) Bevindingen: veel bekendheid met veiligheidsregio! Van de bevraagde instellingen is ruim driekwart bekend met hun veiligheidsregio. De helft van deze instellingen heeft daadwerkelijk afspraken gemaakt over rampenbestrijding en crisisbeheersing. De instellingen die de veiligheidsregio wel kennen maar (nog) geen afspraken hebben gemaakt, geven als redenen daarvoor op: gebrek aan tijd en gebrek aan personele middelen. Uit de antwoorden blijkt dat sommige instellingen de veiligheidsregio hebben verward met een preventienetwerk van het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM). 11

12 3. Conclusies De inspectie integrale veiligheidszorg 2011 kende een hoge respons waardoor een compleet beeld van de stand van zaken over het onderwerp integrale veiligheidszorg bij collectiebeherende instellingen gegeven kan worden. De afgelopen jaren zijn veel inspanningen verricht om veiligheidszorg in musea verder te ontwikkelen en uit te breiden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de preventienetwerken met diverse collectiebeheerders zoals musea, archieven en kerken. Er is tussen instellingen die onder het ministerie OCW ressorteren en onder andere departementen geen aanzienlijk verschil in niveau van veiligheidszorg. Uit de resultaten van de inspectie 2011 bleek dat twee instellingen die prestatieafspraken met ministerie OCW hebben niet voldeden aan de eis van een integraal veiligheidsplan per 1 januari De beleiddirectie van OCW heeft daar actie op ondernomen. Kijkend naar de resultaten van de verschillende onderdelen van de inspectie zien we twee onderwerpen waarop over het geheel genomen niet goed gescoord wordt: het houden van calamiteitenoefeningen en het melden van incidenten in DICE. Door het organiseren van calamiteitenoefeningen kan de situatie in de eigen instelling actueel worden gehouden. Daardoor weet iedere medewerker wat hij/zij moet doen tijdens een calamiteit. Door het invoeren van incidenten in de landelijke database DICE kunnen kengetallen worden verzameld en de kennis over incidenten en te nemen maatregelen worden verspreid. Het actueel houden van afspraken tussen het ministerie en de Erfgoedinspectie enerzijds en de collectiebeherende instellingen anderzijds is van belang. De Erfgoedinspectie ziet de meerwaarde in het uitwisselen van informatie, ervaringen en kennis op het gebied van integrale veiligheidszorg. Deze taak wordt onder meer uitgevoerd in het programma veilig erfgoed (RCE) en verdient voortgezet te worden. De Erfgoedinspectie zal de ontwikkelingen op het gebied van integrale veiligheidszorg ook de komende jaren nauwlettend blijven volgen. 12

13 Bijlagen Vragenlijst inspectie integrale veiligheidszorg voorjaar 2011 Naam museum: Naam invuller: Functie invuller: 1. Het integrale veiligheidsplan (Integraal veiligheidsplan: Het geheel van plannen voor de integale veiligheidszorg zoals bedrijfshulpverlening, collectiehulpverlening, informatiehulpverlening, bewaking en beveiliging.) 1.1. Beschikt u over een compleet integraal veiligheidsplan per ? 1.2. Wat is de datum van de laatste versie van het integraal veiligheidsplan? 1.3. Indien u geen integraal veiligheidsplan heeft, wat is daar de reden voor? Gebrek aan tijd; gebrek aan financiële middelen; gebrek aan personele middelen; gebrek aan kennis; anders, namelijk Heeft u inhoudelijke knelpunten ervaren bij de totstandkoming van het integrale veiligheidsplan? 1.5. Zo ja, welke? 1.6. Als bijlage bij de ingevulde vragenlijst ontvangen wij graag de inhoudsopgave van het integrale veiligheidsplan. Voeg hier het attachement in pdf of Word in! 2. De collectiehulpverlening (CHV) (Collectiehulpverlening: het in veiligheid brengen van (onderdelen van) erfgoedcollecties in geval van (dreiging van) een incident of calamiteit, met het doel schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken) 2.1. Doet u aan collectiehulpverlening? 2.2. Zo ja, hoe heeft u CHV georganiseerd? 2.3. Zo nee, waarom niet? Gebrek aan tijd; gebrek aan financiële middelen; gebrek aan personele middelen; gebrek aan kennis; anders, namelijk. 3. De calamiteitenoefeningen (Calamiteitenoefening: het feitelijk buiten de gebouwen brengen en in veiligheid stellen van de aanwezige collectie of dummies (evacuatieoefening) óf het inzicht krijgen in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse betrokken organisaties. De verschillende partners bestuderen samen de situatie en gaan na wat de consequenties voor hun optreden zou zijn (table top oefening) 3.1. Houdt u calamiteitenoefeningen met betrekking tot de collectie? 3.2. Zo ja, wanneer was de laatste calamiteitenoefening? 3.3. Geef een korte omschrijving van de laatste oefening (bv. table top, met dummies, met collectie) Zo ja, wanneer is de eerst volgende calamiteitenoefening? 3.5. Geef een korte omschrijving van de volgende oefening (bv. table top, met dummies, met collectie) Zo nee, waarom niet? Gebrek aan tijd; gebrek aan financiële middelen; gebrek aan personele middelen; gebrek aan kennis; anders, namelijk. 13

14 4. De risicoanalyse (Risicoanalyse: het identificeren en vervolgens analyseren van risico s die een bedreiging vormen voor mens, gebouw, collectie en informatie) 4.1. Beschikt u over een algemene risicoanalyse? 4.2. Zo ja, wanneer is de laatste algemene risicoanalyse uitgevoerd? 4.3. Zo nee, waarom niet? Gebrek aan tijd; gebrek aan financiële middelen; gebrek aan personele middelen; gebrek aan kennis; anders, namelijk Maakt u ook per tentoonstelling een risicoanalyse? 5. De maatregelen (OBE-maatregelen: preventieve maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied) 5.1. Heeft u maatregelen moeten nemen naar aanleiding van de laatst uitgevoerde algemene risicoanalyse? 5.2. Zo ja, welke organisatorische maatregelen zijn al genomen? 5.3. Zo ja, welke organisatorische maatregelen zijn nog te nemen? 5.4. Zo ja, welke bouwkundige maatregelen zijn al genomen? 5.5. Zo ja, welke bouwkundige maatregelen zijn nog te nemen? 5.6. Zo ja, welke elektronische maatregelen zijn al genomen? 5.7. Zo ja, welke elektronische maatregelen zijn nog te nemen? 6. Het incidentenregister (Incidentenregister: een plek, digitaal of op papier waar de incidenten die voorgevallen zijn worden genoteerd) 6.1. Beschikt u over een incidentenregister? 6.2. Meldt u incidenten in DICE (www.erfgoedincidenten.nl)? 6.3. Zo ja, altijd (100%), bijna altijd (>95%); meestal (50-95%); soms (5-50%); zelden (<5%) 6.4. Zo nee, waarom niet? 6.5. Meldt u incidenten met betrekking tot rijkscollectie bij de Erfgoedinspectie? 6.6. Zo ja, altijd (100%), bijna altijd (>95%); meestal (50-95%); soms (5-50%); zelden (<5%) 6.7. Zo nee, waarom niet? 7. De veiligheidsregio (Veiligheidsregio: een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van openbare orde en veiligheid) 7.1. Bent u bekend met uw veiligheidsregio? 7.2. Zo ja, heeft u afspraken gemaakt over rampenbestrijding en crisisbeheersing met uw veiligheidsregio? 7.3. Zo ja, welke? 7.4. Zo nee, waarom niet? 8. Uw aanvullingen 8.1. Heeft u aanvullende opmerkingen? 8.2. Zo ja, welke? 14

15 Lijst benaderde instellingen Lijst benaderde instellingen Rijksmuseum Amsterdam NCB Naturalis Van Gogh Museum Nederlands Openluchtmuseum Paleis het Loo Mauritshuis Museum Meermanno Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie Museum De Gevangenpoort Huis Doorn Zuiderzeemuseum Rijksmuseum Twenthe Museum Boerhaave Museum Het Catharijneconvent Geldmuseum Het Scheepvaartmuseum Rijksmuseum van Oudheden Museum Volkenkunde Muiderslot Museum Mesdag/ Van Gogh Museum Kröller-Müller Museum Slot Loevestein Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE Rijswijk) Nationaal scheepsarcheologisch depot (RCE Lelystad) Rijksacademie van Beeldende Kunsten Nederlands Architectuur Instituut Tropenmuseum KTOMM Bronbeek Kasteel Groeneveld Legermuseum Marinemuseum Belasting & Douanemuseum Militaire Luchtvaartmuseum Mariniersmuseum Afrikamuseum Keramiekmuseum Princessehof Joods Historisch Museum Teylers Museum Prestatieafspraak met DCE 15

16 Colofon Erfgoedinspectie Postbus (IPC 3500) 2500 BL Den Haag Algemeen telefoonnummer +31 (0) Fax +31 (0) Website Den Haag, augustus 2012 Over de Erfgoedinspectie De Erfgoedinspectie waakt op nationaal niveau over een belangrijk deel van het Nederlands erfgoed. Het toezicht is gericht op archeologische opgravingen, archieven bij de centrale overheid, het roerend cultureel erfgoed en onroerende monumenten. De Erfgoedinspectie ziet erop toe dat de regels worden nageleefd en stimuleert verbeteringen in het behoud en beheer en een goede omgang met het erfgoed. Waar nodig treedt zij op bij incidenten en calamiteiten. De Erfgoedinspectie valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De inspectie werkt onafhankelijk en stelt objectief haar bevindingen vast en rapporteert daarover. Daarnaast adviseert zij de verantwoordelijke bewindspersoon over de kwaliteit en effectiviteit van de regelgeving. 16

Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen. Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE)

Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen. Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE) Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE) Erfgoedwet (1) Hoofdstuk 2 Beheer van collecties regels over: beheer museale cultuurgoederen van

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Naam instelling Artikel Gevraagd bedrag Plafond- bedrag Standplaats Algemeen theater Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Collecties

Jaarverslag 2005. Collecties Collecties 2 Erfgoedinspectie / Collecties Inhoud 1 Inleiding 5 2 Inspectie rijkscollecties 7 2.1 Het toezichtsveld 7 2.2 Inspectiemethode 10 2.3 Proportioneel toezicht 10 2.4 Klankbordgroepen 11 2.5

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7.5 en artikel 7.7, eerste lid, van de Erfgoedwet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7.5 en artikel 7.7, eerste lid, van de Erfgoedwet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16041 31 maart 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 maart 2016, nr. WJZ/900454(7217),

Nadere informatie

Beheer van de rijkscollectie

Beheer van de rijkscollectie Beheer van de rijkscollectie De Nederlandse Staat is verantwoordelijk voor een omvangrijke collectie roerend erfgoed. In de Erfgoedwet wordt deze rijkscollectie de museale cultuurgoederen van de Staat

Nadere informatie

Brandveiligheid voor rijksmonumenten: niet alleen voor mensen! 8-10-2014. Inhoud. VBE seminar 8 oktober 2014 Herbestemmen en brandveiligheid

Brandveiligheid voor rijksmonumenten: niet alleen voor mensen! 8-10-2014. Inhoud. VBE seminar 8 oktober 2014 Herbestemmen en brandveiligheid Brandveiligheid voor rijksmonumenten: niet alleen voor mensen! Hanneke Nuijten Veilig Erfgoed Seminar VBE 8 oktober 2014 Inhoud Introductiefilmpje RCE en Veilig Erfgoed Wat zijn (rijks)monumenten? Ingrepen

Nadere informatie

Kunst in cijfers. Cultuur in cijfers

Kunst in cijfers. Cultuur in cijfers Kunst in cijfers Cultuur in cijfers Een statistische bijsluiter bij Cultuur in Beeld: Tabellen met financiële en prestatiegegevens van 141 cultuurproducerende instellingen in de culturele basisinfrastructuur

Nadere informatie

Museumbrief Samen werken, samen sterker

Museumbrief Samen werken, samen sterker Museumbrief Samen werken, samen sterker Ministerie van OCW, 10 juni 2013 Inleiding Met de opening van het Rijksmuseum op 13 april jl. bleek nog eens hoe belangrijk het culturele erfgoed voor ons is. Duizenden

Nadere informatie

De Nacht wacht als vuurlast?

De Nacht wacht als vuurlast? Kennispublicatie De Nacht wacht als vuurlast? Brandweer en cultureel erfgoed Infopunt Veiligheid Ons cultureel erfgoed is een deel van onze nationale identiteit. Het is onvervangbaar en daarom van onschatbare

Nadere informatie

11 Risicobeheer van de collectie

11 Risicobeheer van de collectie 11 Risicobeheer van de collectie Definitie Het inventariseren van de potentiële gevaren voor de collecties waar het museum verantwoordelijk voor is en daarop een actief beleid voeren. Het beheren en documenteren

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie Rijksmuseum van Oudheden

De staat van de rijkscollectie Rijksmuseum van Oudheden De staat van de rijkscollectie Rijksmuseum van Oudheden Pagina 2 van 27 Inhoud 1 Samenvatting 5 2 Inleiding 7 2.1 Context van het onderzoek 7 2.2 Kader 7 2.3 Leeswijzer 7 3 Organisatie 9 3.1 Profiel RMO

Nadere informatie

Preventieproject DE BEVELANDEN

Preventieproject DE BEVELANDEN Preventieproject DE BEVELANDEN Werkbijeenkomst 1 25 september 2007 1 De documentatie / leesmoment: 15 minuten Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan Werkmap Calamiteitenwijzer Waterschadewiel

Nadere informatie

Toezichtskader Instandhouding Rijksmonumenten

Toezichtskader Instandhouding Rijksmonumenten Toezichtskader Instandhouding Rijksmonumenten Erfgoedinspectie November 2011 2 Erfgoedinspectie Inhoud 1 Inleiding 5 2 Toelichting op het Toezichtskader Instandhouding Rijksmonumenten 7 2.1 Wettelijke

Nadere informatie

Beheer Rijkscollectie 2000-2005

Beheer Rijkscollectie 2000-2005 Verslag van bevindingen Collecties Verslag van bevindingen Erfgoedinspectie / Collecties juli 2006 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 De rijkscollectie: eigendom en verantwoordelijkheid 7 1.1 Verwarrende terminologie

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie Van Gogh Museum

De staat van de rijkscollectie Van Gogh Museum De staat van de rijkscollectie Van Gogh Museum Pagina 2 van 26 Inhoud 1 Samenvatting 5 2 Inleiding 7 2.1 Context van het onderzoek 7 2.2 Kader 7 2.3 Leeswijzer 7 3 Organisatie 9 3.1 Profiel VGM 9 3.2 Sturing

Nadere informatie

Zicht op de rijkscollectie

Zicht op de rijkscollectie Zicht op de rijkscollectie Onderzoek naar het beheer van de rijkscollectie 1 Zicht op de rijkscollectie/ Erfgoedinspectie Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Algemeen beeld 6 2. De organisatie van het beheer

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie Museum de Gevangenpoort

De staat van de rijkscollectie Museum de Gevangenpoort De staat van de rijkscollectie Museum de Gevangenpoort Erfgoedinspectie Pagina 2 van 25 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 1.1 Context van het onderzoek 7 1.2 Kader 7 1.3 Leeswijzer 7 2 Organisatie 9

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie Mauritshuis

De staat van de rijkscollectie Mauritshuis De staat van de rijkscollectie Mauritshuis Erfgoedinspectie Pagina 2 van 25 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 1.1 Context van het onderzoek 7 1.2 Kader 7 1.3 Leeswijzer 7 2 Organisatie 9 2.1 Profiel

Nadere informatie

Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst & geschiedenis. Welkom deelnemers (N)MV Themadag!

Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst & geschiedenis. Welkom deelnemers (N)MV Themadag! Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst & geschiedenis Welkom deelnemers (N)MV Themadag! Adagium Positioneer veiligheid als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, pro actief en informatie gestuurd

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

De verzelfstandigde rijksmusea: van calamiteitenplan naar integrale veiligheidszorg

De verzelfstandigde rijksmusea: van calamiteitenplan naar integrale veiligheidszorg De verzelfstandigde rijksmusea: van calamiteitenplan naar integrale veiligheidszorg Voordracht Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten NIFV Arnhem, 21 januari 2009 Dames en heren, collega

Nadere informatie

Wet tot behoud van cultuurbezit

Wet tot behoud van cultuurbezit Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Wet tot behoud van cultuurbezit Informatiebrochure 5 Jaarwerkprogramma 2010/ Erfgoedinspectie Wet tot behoud van cultuurbezit Informatiebrochure

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie Slot Loevestein

De staat van de rijkscollectie Slot Loevestein De staat van de rijkscollectie Slot Loevestein Erfgoedinspectie Pagina 2 van 25 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 1.1 Context van het onderzoek 7 1.2 Kader 7 1.3 Leeswijzer 7 2 Organisatie 9 2.1 Profiel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DICE

Gebruikershandleiding DICE Gebruikershandleiding DICE Database Incidentenregistratie Cultureel Erfgoed Inlichtingen Kenniscentrum Veiligheid Cultureel Erfgoed (KVCE) p/a Koninklijke Bibliotheek Postbus 90407 2509 LK Den Haag T 070

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Bureau Architectenregister t.a.v. de directeur de heer dr. H.A. Groeneveld Postbus 85506 2508

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld archieven A2 Hoeveel

Nadere informatie

Inspectierapport Rijksmuseum Twenthe

Inspectierapport Rijksmuseum Twenthe Erfgoedinspectie Pagina 2 van 27 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 1.1 Context van het onderzoek 7 1.2 Kader 7 1.3 Leeswijzer 7 2 Organisatie 9 2.1 Profiel Rijksmuseum Twenthe 9 2.2 Sturing en beleid

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie, Het Belasting & Douane Museum

De staat van de rijkscollectie, Het Belasting & Douane Museum Pagina 2 van 24 Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 5 2 Inleiding 7 2.1 Context van het onderzoek 7 2.2 Kader 7 2.3 Leeswijzer 7 3 Organisatie 9 3.1 Profiel BDM 9 3.2 Sturing en beleid 9 3.3 Financiële en facilitaire

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie Rijksmuseum

De staat van de rijkscollectie Rijksmuseum De staat van de rijkscollectie Rijksmuseum Erfgoedinspectie Pagina 2 van 29 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 1.1 Context van het onderzoek 7 1.2 Kader 7 1.3 Leeswijzer 7 2 Organisatie 9 2.1 Profiel

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie, Zuiderzeemuseum

De staat van de rijkscollectie, Zuiderzeemuseum Erfgoedinspectie Pagina 2 van 27 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 9 1.1 Context van het onderzoek 9 1.2 Kader 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Organisatie 11 2.1 Profiel Zuiderzeemuseum 11 2.2 Sturing en beleid 11

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie Het Scheepvaartmuseum

De staat van de rijkscollectie Het Scheepvaartmuseum De staat van de rijkscollectie Het Scheepvaartmuseum Pagina 2 van 24 Inhoud 1 Samenvatting 5 2 Inleiding 7 2.1 Context van het onderzoek 7 2.2 Kader 7 2.3 Leeswijzer 7 3 Organisatie 9 3.1 Profiel HSM 9

Nadere informatie

Uitwerking casus diefstal bij museum

Uitwerking casus diefstal bij museum Uitwerking casus diefstal bij museum OCW communicatiecampagne crisismanagement maart 2014 www.veilig-erfgoed.nl Beschrijving casus Op een drukke middag dringt een man op zeer gewelddadige manier het museum

Nadere informatie

Verslag minicongres Integraal veiligheidsmanagement in musea

Verslag minicongres Integraal veiligheidsmanagement in musea Verslag minicongres Integraal veiligheidsmanagement in musea Datum: 12 december 2013 Tijd: 10.00 17.00 uur Locatie Rijksmuseum Amsterdam Organisatie: Sectie Veiligheidszorg & Facilitymanagement Welkomstwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 200 LIJST

Nadere informatie

Veiligheidszorg religieus erfgoed. ADVIESFORUM Dinsdag 22 september 2015

Veiligheidszorg religieus erfgoed. ADVIESFORUM Dinsdag 22 september 2015 Veiligheidszorg religieus erfgoed ADVIESFORUM Dinsdag 22 september 2015 Waarom veiligheidszorg? Veilig stellen van religieus erfgoed Gebouwen: beschermd of niet beschermd. Focus in eerste instantie op

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie Museum Catharijneconvent

De staat van de rijkscollectie Museum Catharijneconvent De staat van de rijkscollectie Museum Catharijneconvent Pagina 2 van 24 Inhoud 1 Samenvatting 5 2 Inleiding 7 2.1 Context van het onderzoek 7 2.2 Kader 7 2.3 Leeswijzer 7 3 Organisatie 9 3.1 Profiel MCC

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Veiligheidszorg bij erfgoedinstellingen. Evaluatie van een subsidieregeling. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van de Mondriaan Stichting

Veiligheidszorg bij erfgoedinstellingen. Evaluatie van een subsidieregeling. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van de Mondriaan Stichting Veiligheidszorg bij erfgoedinstellingen Evaluatie van een subsidieregeling Eindrapport Een onderzoek in opdracht van de Mondriaan Stichting J.S. Zweers J. Wils Projectnummer: B3692 Zoetermeer, 31 mei 2010

Nadere informatie

Erfgoed inspectie Ministerie van Ondenvi/s, Cultuuren Wetenschap

Erfgoed inspectie Ministerie van Ondenvi/s, Cultuuren Wetenschap Erfgoed inspectie Ministerie van Ondenvi/s, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid t.a.v. de directeur de heer ing. W. Papperse Postbus

Nadere informatie

Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen

Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen Inleiding Jaarlijks vindt er in Nederland een groot aantal publieksevenementen plaats. Hierbij is een ontwikkeling zichtbaar dat

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie Nederlands Openluchtmuseum

De staat van de rijkscollectie Nederlands Openluchtmuseum De staat van de rijkscollectie Nederlands Openluchtmuseum Erfgoedinspectie Pagina 2 van 25 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 1.1 Context van het onderzoek 7 1.2 Kader 7 1.3 Leeswijzer 7 2 Organisatie

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

De staat van de rijkscollectie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis De staat van de rijkscollectie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Erfgoedinspectie Pagina 2 van 25 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 1.1 Context

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cu/tuur en Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cu/tuur en Wetenschap Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cu/tuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Centraal Justitieel Incassobureau T.a.v. de directie Postbus 1794 8901 CB Leeuwarden Koninginnegracht

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. mevr. mr. Biesheuvel-Vermeijden, griffier Postbus 20018

Nadere informatie

Datum 17 oktober 2011 Betreft Inspectie duurzame digitale toegankelijkheid informatiehuishouding

Datum 17 oktober 2011 Betreft Inspectie duurzame digitale toegankelijkheid informatiehuishouding Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 15478 2500 BL Den Haag uwv T.a.v. de plv. voorzitter van de Raad van Bestuur de heer A. Paling Postbus 58285 1040

Nadere informatie

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Veelgestelde vragen

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Veelgestelde vragen Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio Veelgestelde vragen 1 Vragen over inrichting en planning 3 2 Vragen over de vragenlijst, documenten en interviews 4 3 Vragen over de internet-enquête

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie Rijksmuseum Muiderslot

De staat van de rijkscollectie Rijksmuseum Muiderslot De staat van de rijkscollectie Rijksmuseum Muiderslot Pagina 2 van 24 Inhoud 1 Samenvatting 5 2 Inleiding 7 2.1 Context van het onderzoek 7 2.2 Kader 7 2.3 Leeswijzer 7 3 Organisatie 9 3.1 Profiel van

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Subsidieplan 2009-2012 toekenningen na Motie Hamer 12 november 2009

Subsidieplan 2009-2012 toekenningen na Motie Hamer 12 november 2009 Subsidieplan 2009-2012 toekenningen na Het Zuidelijk Toneel (b) Toneelgezelschap 2.518.330 0 2.518.330 Het Nationale Toneel (b) Toneelgezelschap 2.306.972 52.963 2.359.935 Noord Nederlands Toneel (b) Toneelgezelschap

Nadere informatie

Resultaten en vervolgacties

Resultaten en vervolgacties 25834 Problematiek rondom asbest 22343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 78 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Basis Selectie Document. van de Rijksmuseale instellingen 1946-1995

Basis Selectie Document. van de Rijksmuseale instellingen 1946-1995 Basis Selectie Document van de Rijksmuseale instellingen 1946-1995 Kröller Muller Museum Nationaal Museum Paleis Het Loo Slot Loevestein Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam Rijksmuseum Muiderslot Van

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwi/s, Cu/tuuren Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwi/s, Cu/tuuren Wetenschap Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwi/s, Cu/tuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag KNMG T.a.v. het bestuur Postbus 20051 3502 LB UTRECHT Koninginnegracht 25 Den Haag Postbus 16478

Nadere informatie

ICN Onderzoeksagenda

ICN Onderzoeksagenda ICN Onderzoeksagenda Object in context Waarde & waardering Museometrie Collectie risico management Toegankelijkheid Collectiebalans Moderne Kunst Project 2 Project 3 1 Museometrie Kwantiatief/cijfermatig

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie Museum Huis Doorn

De staat van de rijkscollectie Museum Huis Doorn De staat van de rijkscollectie Museum Huis Doorn Pagina 2 van 31 Inhoud 1 Samenvatting 5 2 Inleiding 9 2.1 Context van het onderzoek 9 2.2 Kader 9 2.3 Leeswijzer 9 3 Organisatie 11 3.1 Profiel Huis Doorn

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Staatssecretaris van Defensie Postadres: MPC 58B Postbus 20701 2500 ES Den Haag Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der

Nadere informatie

BEHEER RIJKSCOLLECTIE INSPECTIE CULTUURBEZIT MINISTERIE VAN OCENW

BEHEER RIJKSCOLLECTIE INSPECTIE CULTUURBEZIT MINISTERIE VAN OCENW BEHEER RIJKSCOLLECTIE 1994-1999 INSPECTIE CULTUURBEZIT MINISTERIE VAN OCENW MAART 2000 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 1.1 Domein van deze rapportage 5 1.2 Het begrip museum 6 1.3 Het begrip inspectie 7 2

Nadere informatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) is een kunsthistorisch kenniscentrum dat de collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie nationale veiligheid NVROO Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 205 LIJST

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie Museum Boerhaave

De staat van de rijkscollectie Museum Boerhaave De staat van de rijkscollectie Museum Boerhaave Erfgoedinspectie Pagina 2 van 31 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 9 1.1 Context van het onderzoek 9 1.2 Kader 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Organisatie 11 2.1 Profiel

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Verslag van het toezicht in 2013

Erfgoedinspectie Verslag van het toezicht in 2013 Erfgoedinspectie Verslag van het toezicht in 2013 1. Inleiding 2. Onderzoeken en inspecties Overheidsinformatie: een duurzaam digitaal archief Rijkscollectie in beheer Wet tot behoud van cultuurbezit In-

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed 2 oktober 2014 Monique Krauwer Directie Erfgoed en Kunsten Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Cultuurhistorie in de Omgevingswet Wat vindt

Nadere informatie

Notitie Mattheüseffect

Notitie Mattheüseffect Notitie Mattheüseffect rapportnr. 1350 18 september 2015 Notitie Mattheüseffect M.A.G. Gielen, MSc Drs. M.M. van Asselt Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Den

Nadere informatie

Bijlage Veiligheidsplan

Bijlage Veiligheidsplan Bijlage Veiligheidsplan Algemeen In Breda bestaat de mogelijkheid voor horecaondernemers in het aangewezen horecaconcentratiegebied hun zaak geopend te hebben tot maximaal 04.00 uur. Om voor deze ontheffing

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement p. Functie medewerker brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub p Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Begroting 2015 Meta-data Monitor streefdoelen cultuur en media

Begroting 2015 Meta-data Monitor streefdoelen cultuur en media Begroting 2015 Meta-data Monitor streefdoelen cultuur en media Overzicht per indicator: 6. Een sterke cultuursector, die ondernemend en innovatief is en goed zorgt voor ons erfgoed Percentage cultuurproducerende

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie Paleis Het Loo

De staat van de rijkscollectie Paleis Het Loo Erfgoedinspectie Pagina 2 van 31 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 1.1 Context van het onderzoek 7 1.2 Kader 7 1.3 Leeswijzer 7 2 Organisatie 9 2.1 Profiel Paleis Het Loo 9 2.2 Sturing en beleid 9 2.3

Nadere informatie

De waarde van veiligheidsindicatoren. Jakko van Kampen Jop Groeneweg, Dolf van der Beek

De waarde van veiligheidsindicatoren. Jakko van Kampen Jop Groeneweg, Dolf van der Beek atoren Jakko van Kampen Jop Groeneweg, Dolf van der Beek Staan de seinen op groen? Persoon of proces (meer dan één berg) Leading of lagging Welk sein? Wat betekent het sein? Stand van zaken Guidances van:

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 februari 2017 Betreft Aanbieding Erfgoedbalans 2017

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 februari 2017 Betreft Aanbieding Erfgoedbalans 2017 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Onderwerp toelichting NSS Vitale sector

Gemeente Den Haag. Onderwerp toelichting NSS Vitale sector Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag per e-mail aan vertegenwoordigers Vitale bedrijven Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BD Doorkiesnummer E-mailadres frans.vandiemen@denhaag.nl

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Pompestichting t.a.v. de directie Postbus 31435 6503 CK NIJMEGEN Koninginnegracht 25 Den Haag

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar: Gemeente Binnenmaas Afdeling Ruimte & Groen Postbus 5455 3299 ZH Maasdam Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte & Groen: telefoonnummer

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Burgerbrieven OCW in 2009

Burgerbrieven OCW in 2009 Burgerbrieven OCW in 2009 I) Aanvragen Ministerie van OCW basis (zonder opschorting) Afgedaan ontvangen ingebrekestellingen Kerndepartement 3.055 99 % 1 % 0 0 Instituut Collectie Nederland (ICN) Nationaal

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministerie van Ondenvi/s, Cu/tuur en Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministerie van Ondenvi/s, Cu/tuur en Wetenschap Erfgoedinspectie Ministerie van Ondenvi/s, Cu/tuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Agentschap NL T.a.v. de heer A. van Ravestein, algemeen directeur Postbus 93144 2509 AC DEN

Nadere informatie

Prijsbeleid en eigen inkomsten Musea. Ocker van Munster Thessa Syderius Arjan Verhoeven

Prijsbeleid en eigen inkomsten Musea. Ocker van Munster Thessa Syderius Arjan Verhoeven Prijsbeleid en eigen inkomsten Musea Ocker van Munster Thessa Syderius Arjan Verhoeven 29 januari 2008 35863 Prijsbeleid en eigen inkomsten Musea Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 2. Toegangsprijzen musea 2

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement y. Functie specialist brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub y Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Museale collecties en de Erfgoedwet

Museale collecties en de Erfgoedwet Museale collecties en de Erfgoedwet Inhoud Bescherming pag. 1 Particulier initiatief bij behoud pag. 2 Aanvaardingsplicht pag. 3 Afstoting uit overheidsbezit pag. 3 Invoer en uitvoer pag. 4 Het beheer

Nadere informatie

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea Erfgoedhuis Zuid-Holland Breestraat 59, Leiden T 071 513 3739 F 071 5134144 E musea@erfgoedhuis-zh.nl www.erfgoedhuis-zh.nl INTRODUCTIE Met PEIL SNEL

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie, Nationaal Militair Museum

De staat van de rijkscollectie, Nationaal Militair Museum Erfgoedinspectie Pagina 2 van 29 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 1.1 Context van het onderzoek 7 1.2 Kader 7 1.3 Leeswijzer 7 2 Organisatie 9 2.1 Profiel Nationaal Militair Museum 9 2.2 Sturing en

Nadere informatie

Certificering in de nieuwe erfgoedwet

Certificering in de nieuwe erfgoedwet Certificering in de nieuwe erfgoedwet SIKB velddag 5 februari 2015 Vevita Eichberger-Zandee Directie Erfgoed en Kunsten Thomas van den Berg Rijksdienst Cultureel Erfgoed Inhoud Overzicht van de ontwikkelingen

Nadere informatie

De staat van de rijkscollectie Marinemuseum

De staat van de rijkscollectie Marinemuseum De staat van de rijkscollectie Marinemuseum Pagina 2 van 28 Inhoud 1 Samenvatting 5 2 Inleiding 9 2.1 Context van het onderzoek 9 2.2 Kader 9 2.3 Leeswijzer 9 3 Organisatie 11 3.1 Profiel Marinemuseum

Nadere informatie

Vragenlijst Museumregister

Vragenlijst Museumregister 1. Rechtspositie, bestuur en beleid 1.0 Is uw instelling een museum in de zin van de ICOM museumdefinitie? 1.1 Beschikt het museum over een document waaruit de rechtspositie en het niet op winst-gerichte

Nadere informatie

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012

Nadere informatie

Bijlage: Antwoorden op schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie over de herinrichting van het museaal bestel van Defensie.

Bijlage: Antwoorden op schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie over de herinrichting van het museaal bestel van Defensie. Staatssecretaris van Defensie Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Bezoekadres: Bagijnenstraat 36 Postadres: MPC 58B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie