Faunabeleid in Nederland is de weg kwijt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faunabeleid in Nederland is de weg kwijt"

Transcriptie

1 nummer 203 maart 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Onderstaand artikel is geschreven door Frank Wijnans, NMV-bestuurslid regio Friesland, portefeuille Flora en Fauna, en eerder gepubliceerd in de Boerderij Faunabeleid in Nederland is de weg kwijt In dit nummer: - Waterschapsverkiezingen : Bevrijdingsjaar? - NMV-lid in de spotlight - Wetenschappelijk onderzoek ammoniakbeleid De natuurregelgeving in Nederland hinkt op twee gedachten. De eerste is dat menselijk ingrijpen in de natuur altijd slecht is. Volgens deze visie moet de wildernis zo groot mogelijk worden en het aantal mensen teruggebracht. Aan de andere kant is er het idee dat de natuur moet worden geholpen. Al of niet uit schuldgevoel omdat de mens toch invloed heeft in de natuur. Weinig politici zullen het idee van een zo groot mogelijke wildernis onderschrijven. Toch komt juist deze visie tot uiting in mooi klinkende beleidsdoelen als de Kaderrichtlijn Water, de nitraat- en fosfaatplafonds, maar ook in de wens om ganzen en wolven in ons land vrij spel te geven. De boer is in deze visie altijd de gebeten hond omdat landbouw altijd ingrijpt in de natuur. Zodra er een natuurgebied in de buurt ligt, moet de boer bewijzen dat hij het niet verstoort. Vanuit de tweede gedachte worden plannen bedacht en met veel subsidie uitgevoerd, om de natuur te helpen. Overal in Nederland worden boeren betaald om later te gaan maaien ten behoeve van de weidevogels. Inmiddels is Stichting Natuurmonumenten er achter gekomen dat jonge weidevogels juist niet kunnen overleven in lang gras. En als het een beetje tegenzit ontdekt Alterra binnenkort dat dit de oorzaak van de muizenplaag is. Het grootste probleem van deze ontwikkelingshulp voor de natuur is het gebrek aan samenhang. Het ene jaar is er hulp voor de roofvogel, het volgende jaar voor de kievit. De otter wordt gesteund, zonder te kijken welke gevolgen dit heeft voor andere dieren. Deze vorm van natuurbeheer is wel erg populair. Het is gemakkelijk geld los krijgen voor een in het oog springend en aaibaar project. Natuurbeheer wordt projectmatig gestuurd, maar de organisaties liggen wel vast. Dat zie je weer terug in de projecten. In het verleden waren er in Friesland ganzenkringen die de fourageergebieden regelden. In de nieuwe schaderegeling, waarin de provincie rechtstreeks met de boeren handelt, zie je dit terug in de vorm van een geplande vergoeding voor deze kringen (al heb ik van minstens één groep gehoord dat ze dit adviesgeld niet gaan innen). Deze tweeslachtigheid, ingrijpen mag niet, maar ondertussen toch proberen te helpen, zorgt voor een verstikkende starheid. Zoals Anja Haga (CU) opmerkte tijdens de door de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) georganiseerde avond over de muizenplaag: Door alle verschillende regelingen kun je plotseling opkomende problemen niet meer oplossen. Om structuur te brengen in het natuurbeleid moeten we onze plaats in het ecosysteem accepteren. We zijn onderdeel van een kringloop, die al jaren redelijk in evenwicht is. Een dringend verzoek aan de politiek: ga de stabiliteit van dit evenwicht niet uittesten door de ene na de andere plaag te laten escaleren! Streef naar een evenwicht. Waar dat evenwicht precies moet liggen is een politieke afweging van gewenste populaties en de inspanning die hier voor nodig is. Tot nu toe is die keuze nooit eenduidig gemaakt. Er is steeds gedacht in termen van wel of niet ingrijpen en helpen. Hierbij wordt de ecologische werkelijkheid soms uit het oog verloren. Er zijn beleidsstukken waarin staat dat ganzen eindeloos gras kunnen eten zonder schade aan te richten als de boeren maar kruidenrijk grasland planten. Is de keuze voor een handhaafbaar evenwicht eenmaal gemaakt, dan moeten populaties worden bewaakt en ecosystemen in hun geheel worden bekeken. Anja Een zaal vol boeren in pic.twitter. com/hqmvfzsgeh Annie AnnieSchreijer #Ramp! Vanmiddag in sprookjesachtig mooi #Fryslân: #nachtmerrie van schade #muizenplaag #melkveehouders aanschouwd! pic.twitter.com/ stw73ewvwy Lees verder op pagina 6

2 Zienswijze op Ontwerp PAS De NMV heeft namens haar leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het ontwerp Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De NMV is positief over het vooruitzicht dat met de inwerkingtreding van de PAS de natuurbeschermingswetvergunningen weer kunnen worden verleend. In de PAS worden zowel het belang van de ecologie als ook van de economie gewogen. Wel plaatst de NMV kritische kanttekeningen. Ontwikkelingsruimte Het agrarische bedrijfsleven heeft met staatssecretaris Dijksma afgesproken om 10 kiloton ammoniakemissie extra te reduceren, waarvan 56% van de depositieruimte beschikbaar zal komen voor de veehouderijsector. De NMV wil dat deze ontwikkelingsruimte wordt gewaarborgd in de PAS, zodat het de veehouderijsector meer rechtszekerheid geeft. Provincies De provincies hebben veel ruimte voor het zelf invullen van belangrijke onderdelen van de PAS, waardoor een grote mate van rechtsonzekerheid zal ontstaan. AERIUS De berekende ammoniakemissies in AERIUS komen niet overeen met de gemeten ammoniakemissies. De NMV is verbaasd dat Natura-2000 gebieden die niet stikstofgevoelig zijn, ten onrechte in het rekensysteem van ARIUS worden berekend. De NMV heeft verzocht de rekenmethode AERIUS aan te passen naar de gebieden en activiteiten die relevant zijn binnen de PAS. Grenswaarden Bij activiteiten/projecten die onder de in de PAS beschreven grenswaarde blijven, kan voldaan worden met een melding. Deze meldingen worden wel geregistreerd maar hebben geen juridische status. De NMV vraagt zich af hoe meldingen voor de veehou- derijsector juridisch worden veilig gesteld? Piekbelasters Piekbelasters zouden geen gebruik kunnen maken van ontwikkelingsruimte uit de PAS. De NMV heeft gevraagd naar een voor piekbelasters economisch en sociaal aanvaardbare oplossing. Dit geldt ook voor bedrijven die door andere natuur gerelateerde regelgeving (bufferzone) worden getroffen. Provincies en gemeentes nemen in deze onvoldoende verantwoordelijkheid. De NMV vindt dit wanbeleid en onbehoorlijk bestuur. Kritische Depositiewaarde (KDW) De NMV is en blijft van mening dat de KDW van de habitatsoorten door middel van nieuw praktijkonderzoek onderzocht moeten worden. Buitenland Ondanks dat Nederland netto exporteur is van stikstof, zoals door het ministerie wordt aangegeven, komt 35% van de totale depositie vanuit het buitenland. Het ministerie voert hierover vrijblijvende gesprekken met de buurlanden. De NMV vindt dat er bindende afspraken moeten worden gemaakt met Duitsland en België. Generieke maatregelen De NMV betreurt het dat in het Ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren geen rekening meer is gehouden met weidegang. Agrarische activiteiten buiten deinrichting De NMV wil dat beweiding en het aanwenden van mest gewaarborgd is en blijft binnen de PAS. Interimmers De NMV vindt dat voor Interimmers in de PAS beleidsregels dienen te worden opgenomen die beperkingen stellen ten aanzien van het toekennen van ontwikkelingsruimte aan Interimmers. Op deze manier kan voorrang worden gegeven aan de uitbreidingswensen van ondernemers die wel conform de Nb-wet hebben gehandeld. Rechten per agrarische onderneming. De NMV heeft bezwaar tegen het feit dat de indruk is gewekt dat een deel van de milieu- respectievelijk omgevingsvergunning binnen de PAS komt te vervallen voor de tijdelijk niet gehouden dieren. De NMV wil duidelijkheid dat het toegestane functionele gebruik van agrarische bedrijfsgebouwen gewaarborgd blijft. Verantwoordelijkheden De NMV concludeert dat dit ontwerp PAS niet voldoet aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Het ontwerp PAS mist het rechtszekerheidsbeginsel. Hierdoor is het niet duidelijk welke gevolgen de PAS heeft. Ook aan het zorgvuldigheidsbeginsel wordt onvoldoende voldaan. POST PER WILT U SNEL OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDEN VAN DE PERSBERICH- TEN DIE DE NMV UITBRENGT? OF SNEL INFORMATIE TOEGEZONDEN KRIJ- GEN ZOALS BIJVOORBEELD RECENTE INFORMATIE OVER DE INVUL- LING VAN DE MELKVEEWET HEEFT U AFGELOPEN MAANDEN NIETS ONT- VANGEN VAN DE NMV PER ? MAIL DAN UW JUISTE ADRES NAAR ZODAT WIJ UW ADRES KUNNEN REGISTRE- REN. DAN BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN HET ALLERLAATSTE NMV-NIEUWS! 2

3 Boeren Burgers Waterbelang Hoogheemraadschap Noorderkwartier Wij staan voor: Boeren en burgers, deskundig, maar vooral praktisch. Een onafhankelijke organisatie, zonder dictaat van of belangenverstrengeling met een politieke partij. Mensen met een passie voor waterbeheer, waterrecreatie en natuur. Wij vertegenwoordigen een grote groep agrariërs uit diverse sectoren en weten wat van belang is voor onze achterban. Die belangen houden wij nauwlettend in de gaten. Kerntaken moeten prioriteit hebben en niet worden overschaduwd door neventaken zoals natuur en recreatie. Nauwlettend houden wij de belangen op het financiële vlak in de gaten. Andere belangrijke onderwerpen in ons waterschap zijn de peilvlakken en waterstanden, de aan- en afvoer van het water, de mogelijkheid om te kunnen beregenen en ook het handhaven van het principe peil volgt functie. Zes jaar geleden hebben wij voor het eerst meegedaan aan de verkiezingen in Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK). Met drie zetels kwamen wij in het Algemeen Bestuur. De afgelopen jaren hebben wij ons met succes sterk gemaakt voor een minder forse stijging van de waterschapslasten. Om de generaties na ons niet op te zadelen met enorme lasten en om te voorkomen dat ons waterschap onbestuurbaar en onbetaalbaar wordt hebben wij ons ingezet voor een maximaal schuldenplafond. Door samen te werken en te lobbyen is dit gelukt. Nu staan we voor een nieuwe uitdaging: het resultaat van de vorige verkiezing verbeteren! De boeren en burgers die nu met elkaar de verkiezing ingaan hebben hier bewust voor gekozen. Het feit dat wij politiek onafhankelijk zijn speelt een grote rol. Wij zijn betrokken bij ons gebied, van Texel tot het Noordzeekanaal. Wat willen wij? Het waterschap HHNK transformeren van het duurste waterschap van Nederland naar het goedkoopste met een rechtvaardige lastenverdeling. Kosten van natuur en recreatie neerleggen bij ingezetenen en overheid. Geschillen met ingezetenen oplossen aan de keukentafel en de gang naar de rechtbank vermijden. Het waterschap medeverantwoordelijk stellen voor faunaschade aan mens, dier en gewassen. Gezond van grond tot mond op het gebied van waterkwaliteit. Hoe gaan wij dat doen? Fors snijden in de kosten van HHNK. Minder regels en controles. Zorgen dat het hemelwater niet in het riool komt. Slim samenwerken met strategische partners. Gebruik maken van gebiedseigen kennis! Wie ben ik? Mijn naam is Elly Koning - Bruijn, 57 jaar, getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen. Ik vertegenwoordig als lijsttrekker beide doelgroepen. Als burger ben ik docent lichamelijke opvoeding op een middelbare school. Thuis op het veehouderijbedrijf zorg ik voor de kalveren en jongvee opfok en houd ik de administratie en boekhouding op orde. Naast Elly staan nog meer NMV-leden op de lijst van BBW o Annamarie Visser o Theo Dekker o Lou Kramer o Sjaak Ruijter o Marius Kesteloo o Jacko Wiering 3

4 Ledenavond Noord Holland 2015 Bevrijdingsjaar? De voorzitter van de NMV regio Noord-Holland heet iedereen welkom op deze avond, die als titel 2015: Bevrijdingsjaar? heeft meegekregen. Landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamerfracties CDA, PvdA en VVD krijgen deze avond de kans hun licht te laten schijnen op de melkveewet melkprijs-crisis en de regeldruk. Onderwerpen die voor iedereen in zijn dagelijkse bedrijfsvoering van belang zijn. Helma Lodders (VVD) heeft voor de melkveewet gestemd om in ieder geval de derogatie te behouden. Toch is de VVD tegen verdere begrenzing van de groei via een door de overheid afgedwongen grondgebondenheid. Lodders stelt dat de sector de overheid hiervoor niet nodig heeft en dit ook zelf kan regelen. Immers, 90% van de melkveehouders is lid van een coöperatie (en NZO-lid). Lodders vreest dat op deze manier weer knoppen worden gecreëerd waaraan in de toekomst kan worden gedraaid. Verder is zij tegen een AMvB. Met de melkveewet is grondgebondenheid een feit. In het debat zal het alleen nog gaan over de invulling. Sjoera Dikkers (PvdA) benadrukt dat haar partij weldegelijk een landbouwpartij is. Het GLB komt immers van de PvdA! En de huidige staatssecretaris, ook van PvdA-huize, doet in haar ogen erg haar best om de Nederlandse landbouwsector goed te vertegenwoordigen en naar buiten te brengen. Dikkers vindt dat de melkveehouderij duurzaam en verantwoord moet groeien. Over de AMvB kan zij nog niets zeggen. We moeten het debat afwachten. Ook Jaco Geurts (CDA) ziet een relatie tussen de melkveewet en de derogatie-onderhandelingen. Het CDA is tegen de afspraken die zijn gemaakt en wil nieuwe onderhandelingen in Brussel. Hij vindt het jammer dat de coalitiepartners VVD en PvdA niets willen zeggen over de AMvB. Geurts vindt het moeilijk om invloed op de markt uit te oefenen om de melkprijs in de hand te houden. In zijn ogen moeten de coöperaties daartoe in staat zijn. Over de regeldruk verschillen de politici minder van mening. In de Tweede kamer wordt er ook vaak over gepraat. Men begrijpt dat boeren regelgeving vaak als vervelend en zeker niet eenvoudig ervaren. Toch is regelgeving onvermijdelijk om onze koppositie in de landbouw te behouden. Regels om de regels is natuurlijk onzin. Dit soort zaken moeten door belangenbehartigers naar buiten worden gebracht. Na een korte pauze krijgt de zaal het woord. Veel vragen gaan over de fouten in de voorlopige fosfaatreferentie. Helma Lodders geeft aan dat hierover in de Tweede Kamer al vragen zijn gesteld. Als de website van de RVO tijdelijk niet bereikbaar is, zal de termijn voor het controleren van de voorlopige fosfaatreferentie moeten worden verlengd. De aanwezige politici vinden het een goed idee een zwartboek aan te leggen met alles wat fout gaat. Zij hebben voorbeelden nodig om gerichte vragen aan de staatssecretaris te kunnen stellen. Iemand oppert dat wellicht ambtenaren het meer voor het zeggen hebben dan politici. Uiteraard zijn de politici het hier niet mee eens. Als zij goed worden geïnformeerd over de gang van zaken, kunnen zij echt wel iets bereiken Jaco Geurts noemt het voorbeeld van stromest waarover een motie is aangenomen én uitgevoerd! De volgende vraag gaat over het ammoniakbeleid; wordt de staatssecretaris wel open, transparant en goed geïnformeerd? De voorzitter van de NMV, Dirk-Jan Schoonman, haakt hier op in door te melden dat de Groene Rekenkamer een onderzoek gaat uitvoeren naar de verschillen tussen berekeningen en metingen. Wetgeving mag niet op aannames worden gebaseerd. De Groene Rekenkamer wil dit onderzoek financieren via crowdfunding. Zo wordt een breed draagvlak gecreëerd en kan het onderzoek echt onafhankelijk en transparant worden uitgevoerd. De NMV steunt dit onderzoek met een donatie van 5000 euro. Jaco Geurts waarschuwt dat wetgeving pas kan worden aangepast na gedegen onderzoek. Tot die tijd heb je te maken met de huidige wet- en regelgeving. Helma Lodders meldt dat de politiek weldegelijk oog heeft voor deze problematiek. Mede door de inzet van Jaco Geurts en Eibert Dijkgraaf (SGP) wordt nu meer naar wetenschappelijke onderbouwing gevraagd. Als de resultaten van het onderzoek door de Groene Rekenkamer bekend zijn, moeten die aan de staatssecretaris en de Vaste Kamercommissie voor Landbouw worden aangeboden. Dan kunnen er ook vragen over worden gesteld. De staatssecretaris moet hierop antwoorden en het balletje gaat rollen!. Een mooi advies om de avond mee af te sluiten. 4

5 NMV-lid in de spotlight Iedere maand zetten we een NMV-lid en zijn/haar bedrijf spreekwoordelijk in de schijnwerpers. Aan de hand van zes vragen leren we elkaar iets beter kennen. Het geïnterviewde NMV-lid geeft het stokje door aan een volgende NMV-er en stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Klaas Wolters aan de beurt. Hij heeft het stokje gekregen van Dirk-Jan Schoonman, voorzitter NMV landelijk. De vraag van Dirk-Jan Schoonman aan Klaas Wolters: Wanneer denk je dat we in Nederland weer bovengronds mest mogen uitrijden en onder welke voorwaarden? Inmiddels zijn de voorwaarden bekend gemaakt met een publicatie in de Staatscourant van 13 februari Op de website van RVO. nl staat aan welke voorwaarden je als melkveehouder moet voldoen om de komende twee jaar te mogen deelnemen aan de vrijstelling voor bovengronds mest uitrijden, Voor ureum, liters melk per ha, kunstmestgebruik, stikstofoverschot, weidegang, zijn eisen gesteld binnen een bepaald maximum dat leidend is. Op 1 januari 2017 zal opnieuw worden geëvalueerd wat de vrijstellingseisen voor de volgende (en laatste) twee jaren zullen zijn. Kun je iets over jullie melkveebedrijf vertellen? We hebben een melkveebedrijf op kleigrond in Winsum, 10 km boven de stad Groningen. Het is een vrij simpele bedrijfsvoering met voor- namelijk gras in het rantsoen. De basis van het bedrijf: Een gezonde bodem geeft een gezonde veestapel, geeft een gezond boekhoudrapport. De kracht zit in eenvoud en logisch nadenken. En soms een keer languit gaan waar je van leert. De grens opzoeken en een risico nemen hoort bij ondernemerschap, en niet vergeten de dingen te doen die je gelukkig maken. Technische gegevens: Aantal koeien 85 stuks Melkquotum Aantal ha 51 grasland Ltr/koe 7450 Melkput Carrousel 22 stands Wat zijn volgens jou op dit moment de grootste problemen in de melkveehouderij? Boeren worden te afhankelijk van bedrijven die van hun erf af eten. Ze lopen als een kip zonder kop achter elkaar aan. Nederland wordt voor de agrarische sector een veel te duur land om internationaal te kunnen concurreren. De praktische inslag bij het ministerie mist waardoor boekhouden een tweede bedrijfstak is geworden, die geld kost. Waarom ben je lid van de NMV geworden? Ik ben lid geworden van de NMV omdat ik met een aantal bestuurs- leden al een paar jaar goed contact heb, en de praktische inslag van deze personen kan waarderen. En vooral omdat ik veel bewondering voor hun inzet heb. Waar moet de NMV zich vooral op richten / mee bezig houden? Ik denk dat het verstandig is als de NMV actief met ledenwerving aan de gang gaat. Dat geeft immers draagvlak. Het bestuur moet zich bij de feiten houden, de emoties zijn voor thuis. En houd het gezamenlijk doel voor ogen, aan persoonlijke doelen hebben maar weinig mensen iets. Aan wie wil je dit estafette stokje doorgeven en welke vraag wil je hem/haar stellen? Ik zou graag het stokje door willen geven aan Dick en Hetty Laan uit Eenrum. Mijn vraag is: welke groep melkveehouders hebben in Nederland nog een goede toekomst? 5

6 Muizenplaag; wat moet je er mee? Op 6 februari tastten melkveehouders in Friesland nog volledig in het duister over het verdere verloop en de afhandeling van de muizenplaag. Ook bij het ter perse gaan van deze Koebont weten melkveehouders nog steeds niet wat zij wel en vooral niet moeten doen. Over een ding waren de sprekers op de NMV-bijeenkomst in Heerenveen het wel eens; we kunnen de getroffen melkveehouders niet laten zitten met dit probleem. Er moet en kan een schadevergoeding komen. Lobby in Brussel Annie Schreijer-Pierik, lid van het Europees Parlement voor het CDA, vindt de lobby van Nederlandse boeren erbarmelijk slecht. De EVP (Europese fractie waar het CDA deel van uit) staat voor het gezinsbedrijf. Bovendien riep ze boeren op een groter aandeel van de winst in de keten op te eisen. Verder wees ze op de mogelijkheid om het muizenprobleem in Brussel aan te melden als plaag. Een mogelijkheid waar de Nederlandse overheid zeker gebruik van moet maken, omdat dan alle staatssteunbeperkingen vervallen. Als in een gebied meer dan 30% van het areaal is beschadigd wordt het bestempeld als natuurramp. Bij een natuurramp wil de EU ook financieel steunen (her- stelschade). In geval van een natuurramp of plaag vervallen ook de standaardbeperkingen voor derogatie en uitspoeling. Tot slot riep Annie Schreijer-Pierik op om verder te kijken dan de muizen en de Nederlandse Natura 2000-regels plaagbestendig te maken. Wij zitten nu met muizen, maar in Frankrijk hebben ze al last van een wolvenoverschot. Daar worden schapen en kalfjes in de wei opgegeten. Gebiedsgerichte aanpak Gerbert Roerink, onderzoeker bij Alterra, ging in op de ecologische aspecten. Van oudsher hebben muizenplagen een cyclus van 3 tot 5 jaar en komen ze vooral voor in het veenweidegebied bij warm en droog weer. Door intensivering van de landbouw (hogere veebezetting en eerder maaien) zijn sinds de jaren 60 lang geen muizenplagen voorgekomen. De enige oplossing is een gebiedsgerichte aanpak. Anders worden de percelen waar de muizen zijn bestreden binnen de kortste keren weer gekoloniseerd vanuit buurpercelen. Met satellietonderzoek kan goed de omvang van de schade aan het gras worden bepaald. De oorzaak is echter alleen in het veld te achterhalen. De heer Wesselink, Faunafonds, verwacht dat binnen enkele jaren meer satellietmetingen worden toegepast voor schadebepaling. Deze metingen zijn nu nog niet objectief, aldus het Faunafonds. Verder onderzoek loopt nog. Werkbezoek in Friesland met o.a. Annie Schreijer-Pierik en Statenleden voorafgaand aan de bijeenkomst: Muizenschade 6

7 Taxatierondes Klaas Talma, provincie Friesland, riep boeren op zo snel mogelijk de schade door te geven, zodat er een goed beeld van de omvang kan ontstaan. Er komen twee taxatierondes. De eerste taxatieronde vindt plaats van half februari tot half maart. De tweede ronde vanaf half april en is bedoeld om te bepalen welke maatregelen (na de eerste taxatieronde) hebben geholpen. Na de eerste taxatie kan men aan de slag met het land. Hij denkt dat het te vroeg is om bij de taxaties gebruik te maken van moderne technieken zoals door Alterra zijn gepresenteerd. De heer Roerink bevestigt dat bij gebruik van satellietbeelden de taxateur toch nog het veld in moet voor verificatie. Constructief De vraag die iedereen bezig houdt is natuurlijk Hoe stellen de banken zich op?. Gaan ze verdienen aan de ellende van veel boeren of gebruiken ze het gratis geld van de ECB om er o.a. met overbruggingskredieten voor te zorgen dat deze plaag daadwerkelijk geen melkveebedrijven kost? Het antwoord van de Rabobank was duidelijk. Volgens de heer Eising, sectormanager Melkveehouderij bij de Rabobank, zal zijn bank constructief meewerken als er liquiditeitsproblemen ontstaan door muizen en geen extra hoge rentes vragen. Reactie politici Franke Doting (VVD, Friesland) haakte hierop in en riep nog eens alle banken op om geen misbruik te maken van boeren in nood. Anja Haga (lijsttrekker CU, Friesland) stelde dat de provincie verantwoordelijk is voor het probleem, maar wel de steun van het rijk nodig heeft. Het is van de zotte dat de provincie zo slecht communiceert over de taxatierondes. Er was geen aankondiging in de kranten. De provincie houdt gewoon geen rekening met boeren die geen lid zijn van LTO. Verder pleitte zij ervoor om bij agrarisch natuurbeheer meer rekening te gaan houden met dit soort plagen. De verschillende regelingen en pakketten maken het erg lastig om te reageren. Sander de Rouwe (lijsttrekker CDA, Friesland) stelde deze muizenplaag gelijk aan een natuurramp. De schade aan gezonde bedrijven is groot en de staatssecretaris heeft veel te laat gereageerd. Hij wil dat er een schadevergoeding komt. Dit is ook heel goed mogelijk en in lijn met Europese regels. Volg ons op Doneer ook! Wetenschappelijk onderzoek ammoniakbeleid in 2015 In 2015 zal de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid wetenschappelijk worden getoetst door een onafhankelijk team van wetenschappers. De toetsing vindt plaats op basis van internationale wetenschappelijke gegevens. Ammoniakbeleid Onderzoeksjournalist Geesje Rotgers van vakblad V-focus publiceerde in 2014 een reeks artikelen over ammoniak. De Groene Rekenkamer besteedde er ruim aandacht aan in het artikel Mestbeleid op losse schroeven. Strekking van de verhalen van Geesje was dat het in 1992 ingezette ammoniakbeleid voor de landbouw nagenoeg geen effect heeft gehad op de concentratie ammoniak in de lucht. De overheid daarentegen beweert dat het beleid juist zeer succesvol is geweest. De reeks leidde tot veel Kamervragen, haalde de landelijke media en zorgde voor opschudding in landbouwen milieukringen. Debat Een cruciaal onderwerp in het onderzoek zal de discrepantie tussen het gebruikte rekenmodel van RIVM/ WUR en de directe ammoniakmetingen zijn. Het gaat echter niet alleen om het vinden van antwoorden op prangende vragen, maar ook om het ammoniakdebat in Nederland helder en ordelijk uiteen te zetten zodat iedereen kan begrijpen hoe het debat feitelijk in elkaar steekt. Onafhankelijk Het onderzoek zal worden uitgevoerd door wetenschaps- en onderzoeksjournalist Marcel Crok (onderzoeksleider) en wetenschappelijk onderzoeker Jaap Hanekamp. Aan het team zullen t.z.t. wetenschappelijke reviewers worden toegevoegd vanuit natuur/milieu- en landbouwhoek. Voor het totale onderzoek (5 onderzoeksvragen) is euro nodig. Het heeft de voorkeur dat dit bedrag via crowdfunding ingezameld wordt omdat het onderzoek daarmee zoveel mogelijk onafhankelijk is van bestaande belangen. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond ondersteunt dit onderzoek van harte en roept haar leden op om ook ruimhartig te doneren. Dat kan via deze link: nl/doneren/ Meer informatie over het onderzoek: 7

8 Stichting Meldpunt wijst op opening renteswaploket van Kifid Op 26 januari 2015 heeft het tijdelijk renteswaploket van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( Kifid ) haar deuren geopend voor mkb ers die klachten hebben over renteswaps. Stichting Meldpunt Klachten Banken (voorheen Stichting Meldpunt Klachten Deutsche Bank) (www.stichtingmeldpuntdb.nl) welke als meldpunt openstaat voor geswapten van diverse banken is hoopvol over dit loket. Vorig jaar heeft de Stichting Meldpunt bij de politiek en AFM gepleit voor een instantie zoals Kifid, als laagdrempelig en goedkoop alternatief voor de gang naar de rechter waarbij de bank ook veroordeeld kan worden tot schadevergoeding. Banken hebben sinds vorig jaar de verplichting om renteswaps te herbeoordelen, zoals opgelegd door Minister Dijsselbloem. Dit als gevolg van de vele fouten die bij het verkopen van deze producten in het verleden zijn gemaakt. Inmiddels hebben vele klanten over de herbeoordeling van hun bank bericht ontvangen. Van een passende oplossing of compensatie is in veel gevallen echter nog geen sprake. Zodra er met de bank een discussie ontstaat over de gebrekkige informatieverstrekking en/of de niet passende advisering, lijkt de bank er alles aan te doen om de gang van zaken in haar voordeel uit te leggen. Het swaploket van Kifid kan in deze gevallen uitkomst bieden. Bij het swaploket van Kifid wordt door een Geschillencommissie een bindend advies gegeven in een geschil over een renteswap. De banken die bij het swaploket zijn aangesloten zijn: ING, ABN AMRO, Rabobank, SNS REAAL en Deutsche Bank. In de procedure is er ook de mogelijkheid dat een bemiddelaar wordt aangesteld waarbij wordt bekeken of partijen via bemiddeling tot een oplossing kunnen komen. De Stichting waarschuwt de swapgedupeerden wel dat zij niet kunnen afwachten. Om van het swaplo- ket gebruik te kunnen maken, zal de klant zijn klachten over de renteswap eerst (schriftelijk) aan de bank kenbaar moeten maken. Nadat de bank de klachten afwijst of geen passende regeling wil bieden en aldus de klachtenprocedure van de bank is doorlopen, kan de klant naar het swaploket van Kifid. Let op dat Kifid strikte termijnen hanteert. De klant moet na afwijzing van zijn klachten door de bank het geschil in beginsel binnen 3 maanden aan Kifid voorleggen. In bepaalde omstandigheden kan dit termijn langer zijn (bijvoorbeeld als de klacht werd afgewezen terwijl het loket nog niet openstond). Het swaploket biedt daarbij ook een opening voor klanten welke de renteswap inmiddels al hebben afgekocht. Vooralsnog is de Stichting hoopvol gestemd over de opening van het loket. Uiteindelijk zal de tijd leren of het swaploket gaat voldoen aan de hoge verwachtingen welke gedupeerden daarvan hebben. Voor meer informatie zie of voor vragen over uw swap mail naar mr. M.H. Adema, adviseur van de Stichting: Bodem Anders! Ontmoeting voor Boer en Burger De bodem, die ruwweg één meter dikke bovenste laag van de aarde, is van cruciaal belang voor het overleven van de mens op aarde. Daar is onze wereld voedsel voorziening van afhankelijk. Iedere boer weet dat! Maar een meerderheid van onze verstedelijkte bevolking is zich hier steeds minder (of zelfs geheel niet) van bewust. De Verenigde Naties riep daarom 2015 uit tot het Jaar van de Bodem. Bodem Anders! bouwt voort op de brede dialoog die bij de Voedsel Anders Conferentie is gestart en gaat dieper in op het thema bodem. Het doel van Bodem Anders! is om een ontmoetingsplaats te creëren voor (jonge) boeren, burgers, academici, beleidsmakers/instituties, studenten en activisten, waar concrete ervaringen kunnen worden uitgewisseld over bestaande initiatieven en activiteiten, en de verschillende inzichten hoe in de toekomst om te gaan met duurzaam bodembeheer. Omdat Bodem Anders! zich wil rich- 8

9 ten op concrete praktijk ervaringen is het de bedoeling dat de inbreng van boeren een centraal onderdeel van het programma vormt. Bodem Anders! vindt op donderdag 19 maart buiten in het veld en op 20 maart (met sprekers en workshops) in de Brabanthallen in Den Bosch en wordt georganiseerd door de Brabantse Milieu Federatie en Stichting Down2Earth. Mede organisatoren zijn de akkerbouwvakbond NAV en Duinboeren. Meer informatie en registratie: of Waterschapsverkiezingen; Waterschap De Dommel Op 18 maart worden weer waterschapsverkiezingen gehouden. Dit keer zijn de waterschapsverkiezingen tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Op het stembureau worden daarom 2 stembiljetten uitgereikt. Deze manier van stemmen kan zeer nadelig uitpakken voor de specifieke waterschapspartijen, waardoor de landbouw het stiefkindje wordt. Werken aan Water wil alle zeilen bijzetten om de invloed van agrariërs in het waterschapsbestuur te versterken. In de Provincie Noord- Brabant is een nieuw beleid met meer vrijheden voor beregening van grasland van kracht geworden. De uitwerking van dit beleid voor het gebied van Waterschap De Dommel pakt echter zeer ongunstig uit. Aangezien er veel natuurgebieden zijn kan de versoepeling slechts worden toegepast op ongeveer de helft van het areaal. Milieuorganisaties vinden dat beregenen slechts 3mm kwelvermindering mag veroorzaken op nabijgelegen natuurgebieden. Werken aan Water vindt dit heel ver gezocht en wil het beregeningsbeleid opnieuw op de agenda krijgen. Het huidige beleid wordt als tussenstap gezien. Verder vindt Werken aan Water dat bij het vaststellen van de tarieven ongebouwd de zogenaamde weeffout wordt hersteld. Nu wordt bij ongebouwd de waarde van de infrastructuur meegenomen, terwijl die er niets mee van doen heeft. Ook vindt Werken aan Water het belangrijk dat helder in beeld komt wat de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten veroorzaakt. Naar onze mening krijgt de landbouw te vaak de schuld van deze belasting. Zo n 6 jaar geleden werd in het Dommelgebied ongeveer 50% van de belasting veroorzaakt door het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, 25% door de landbouw en 25% kwam vanuit het buitenland. Dit kan nu iets zijn veranderd zijn omdat de rioolwaterzuiveringsinstallaties grotendeels zijn vernieuwd. Het onvermijdbare verlies uit natuurgebieden wordt echter stilzwijgend als landbouwverliezen meegeteld. Opvallend detail is ook nog dat de KRW normen voor nutriënten in de nu ter inzage liggende Stroomgebiedbeheerplannen zomaar ineens zijn verscherpt. Kortom, volop werk aan de winkel! Stem daarom bij Waterschap De Dommel op: Jan van Gerven Lijst 4. Werken aan Water nog steeds een heldere keuze! 9

10 Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest voor 2015 en 2016 Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft de vrijstellingsregeling voor bovengronds aanwenden van runderdrijfmest in 2015 en 2016 in de Staatscourant gepubliceerd. Dit is een verlenging van de vrijstelling voor bedrijven die ook in 2014 al bovengronds mest mochten uitrijden; leden van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en de vereniging Noordelijke Friese Wouden (NFW). De relevante kenmerken van het certificaat van de twee verenigingen zijn als voorwaarde opgenomen in de eisen voor vrijstelling. Aan de vrijstellingsregeling wordt voor 2015 en 2016 een aantal nieuwe voorwaarden gesteld. Het basisprincipe blijft de kringloopgedachte. In 2016 zal opnieuw een evaluatie worden uitgevoerd. Nieuwe voorwaarden In de vrijstellingsregeling voor 2015 en 2016 wordt nu expliciet gemaakt welke categorieën runderen onder de vrijstelling vallen. Als mest wordt aangevoerd mag dat alleen rundermest zijn. De vrijstelling voor bovengronds uitrijden geldt alleen voor de runderdrijfmest die geproduceerd is op het eigen bedrijf. De runderen moeten in de periode van 1 april tot en met 30 november minimaal 150 dagen per jaar gedurende minimaal 6 uur per dag worden geweid. Deelnemen aan de vrijstellingsregeling kan als aan de volgende voorwaarden (met referentie jaar 2014) wordt voldaan: In het jaar bestond minimaal 85 procent van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond uit grasland; 2. bedroeg de kunstmestgift op het bedrijf minder dan 100 kilogram stikstof per hectare grasland; 3. was het stikstofoverschot op het bedrijf maximaal 125 kilogram stikstof per hectare; 4. werd het (melk)vee op het bedrijf minimaal 150 dagen per kalenderjaar minimaal 6 uur per dag geweid 5. was het gemiddelde gewogen ureumgetal van de op het bedrijf tussen 1 januari en 31 maart en tussen 1 december en 31 december geproduceerde melk lager dan 21 milligram per 100 gram melk; 6. was de melkproductie van het bedrijf niet hoger dan kilogram per hectare, indien de op het bedrijf geproduceerde mest niet volledig kon worden geplaatst op het eigen bedrijf. Aan de voorwaarde over het stikstofoverschot per hectare is toegevoegd dat deze op basis van een stikstofbalans op bedrijfsniveau moet worden berekend. Deze berekening van de stikstofbalans dient vergelijkbaar te zijn met de wijze waarop het bedrijfsoverschot in de KringloopWijzer wordt berekend. De volledige vrijstellingsregeling en de toelichting kunt u nalezen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt html NMV op pad 2-2 Vergadering stuurgroep ABRES Overleg melkveewet 5-2 2nd Annual EU-US Trade Conference 5-2 Seminar IJsselvechtdelta 5-2 Natuurtop GNV 6-2 NMV-bijeenkomst muizenschade regio Friesland 9-2 ZuivelNL Themagroep Onderzoek en Innovatie 9-2 Boerenforum: In discussie over agrarisch natuurbeheer 11-2 Minisymposium De Kracht van de Witte Motor 12-2 Seminar vereenvoudiging Europees Landbouwbeleid 12-2 Natuur en Landschap 16-2 Bijeenkomst werkgroep Zuivel met DDB 24-2 Vervolgbijeenkomst Verkenning kansen voor het stimuleren van agro-ecologische landbouw in N-Brabant 25-2 Bestuursvergadering ZuivelNL 10

11 NMV houdt vast aan grondgebonden melkveehouderij De NMV maakt zich grote zorgen over de huidige gang van zaken met betrekking tot de invulling van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Sinds de behandeling van de melkveewet in de Tweede Kamer begin december, is het oorverdovend stil gebleven op het ministerie. VAN DE VOORZITTER Al bijna 3 maanden wordt er nu aan de AMvB gewerkt zonder enige transparantie. De NMV vindt dit onacceptabel en heeft in een brief de leden van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken (Landbouw) opgeroepen meer openheid van zaken te vragen van staatssecretaris Dijksma. In deze AMvB wordt bepaald hoe de melkveehouderij in Nederland er in de toekomst gaat uitzien. Dit is hét moment om te kiezen voor een grondgebonden melkveehouderijsector. Het mag niet zo zijn dat door een kunstmatig gecreëerde tijdsdruk de Tweede Kamer zich gedwongen voelt een ongewenste invulling van de AMvB te accepteren. In het najaar heeft de sector zelf voorgesteld om groei middels 100% mestverwerking te beperken via de systematiek van een maximaal fosfaat overschot per hectare. Dit is nog steeds het standpunt van de sector. Bovendien heeft dit voorstel brede steun in zowel de Tweede Kamer als daarbuiten. De NMV gaat er dan ook van uit dat de invulling van de AMvB in lijn met deze systematiek komt te liggen. De NMV is verheugd dat deze oproep door enkele partijen in de tweede kamer inmiddels is opgepakt en er vragen gaan worden gesteld aan staatssecretaris Dijksma. Mythes rondom volatiliteit en ondernemerschap den in onze bedrijfsvoering. Hoe wij dat allemaal moeten doen schrijft men er nooit bij. Op het symposium De kracht van De Witte Motor van NZO deed Ruud Huirne van de Rabobank ook een duit in het zakje; volgens hem zijn melkveehouders nauwelijks gewend aan prijsschommelingen aan zowel de kostenals aan opbrengstkant. En moeten zij weten hoe het spel mondiaal in elkaar steekt. Droogte en handelsconflicten hebben allemaal invloed op de melkprijs. Daarom raadt Huirne melkveehouders aan hun liquiditeitspositie voortdurend in de gaten te houden. Als je dat volgens hem goed doet, zie je een mindere periode van te voren aankomen en kun je er op anticiperen. U voelt het al; er rammelt nogal wat aan al deze bespiegelingen. Er wordt volstrekt voorbij gegaan aan het feit dat het verschil tussen kostprijs en opbrengstprijs van melk al vele jaren structureel negatief is. De tijdelijke opleving van 2013/2014 heeft de gaten die in voorgaande jaren werden veroorzaakt nog niet kunnen opvullen. Dus hoe leg je een liquiditeitsbuffer aan, als er geen fatsoenlijk inkomen verdiend wordt? Bovendien; er zitten twee jaar en negen maanden tussen Je kunt de laatste tijd geen landbouwvakblad openslaan of er staat wel een artikel in over de consequenties van het beëindigen van de quotering. De bespiegelingen vliegen je om de oren, en zie daar maar eens een vertaling voor jouw specifieke bedrijfssituatie uit te halen. In de meeste stukken wordt ons melkveehouders vooral gewezen op het belang van goed ondernemerschap en het moeten kunnen omgaan met grote prijsvolatiliteit. Ook wordt vaak gewezen op de goede vooruitzichten voor de zuivel op de wereldmarkt. Goede vooruitzichten: Voor wie? De meeste artikelen zijn van marktvorsers en analisten die elke maand hun goede, vaste salaris op hun bankrekening zien binnenkomen, veelal door ons melkveehouders indirect betaald. Zij vertellen hoe wij met wisselende prijzen moeten omgaan. Het meest gegeven advies is, dat de melkveehouder nog meer ondernemer moet worden en de markt moet lezen. Melkveehouders moeten de grasgroei-index en het weerbericht van Nieuw-Zeeland, maar ook de notering van zuivelprijzen op de GDT-veiling van Fonterra goed in de gaten houden. Ook incidenten als het neerhalen van MH17 moeten betrokken woreen inseminatie en een nieuwmelkte vaars. Knappe jongen die de markt zo ver vooruit kan voorspellen. We hebben in Nederland vakmanschap, productiviteit, efficiency, kwaliteit en verduurzaming zo goed voor elkaar, dat Nederland op het gebied van melkproductie wereldwijd een voorbeeldland is. Melkveehouders zijn daarbij constant bezig hun kostprijs te verlagen. De boeren die dat niet voor elkaar hadden zijn al lang geen boer meer. Maar de rek is er een keer uit. Tussen de regels door hoor ik in deze adviezen één ding: je liquiditeit in de gaten houden houdt ook in; kalm aan met investeren. Akkoord. Maar een echte oplossing zit m niet in vage gemeenplaatsen over ondernemerschap, want dat hoef je melkveehouders echt niet meer te leren. Beste adviseurs, denk liever eens na over het echte probleem: Hoe krijgen we de markt zo fair, dat een boer tenminste een kans heeft op een kostendekkende prijs? Dirk-Jan Schoonman, voorzitter NMV 11

12 Agenda 16 februari NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk 20 april NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk Binnenkort Algemene Ledenvergadering Nederlandse Melkveehouders Vakbond Op de NMV-site vindt u actueel nieuws. Adressen NMV Secretariaat NMV Krachtighuizerweg 28, 3881 PD Putten tel Contactpersonen NMV Groningen: Steef Pronk, De Wilp, Drenthe: Johan Inberg, Koekange, Friesland: Harm Wiegersma, Rinsumageest, Flevoland: Laurens van Bavel, Zeewolde, Noord-Overijssel: Lammert van Dijk, Kampen, Oost-Nederland: Marion Logtenberg, Baak, Rivierengebied: Peter van Beest, Lienden, Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: Vacant Noord-Holland Noord: Sjaak Ruyter, Schagen, Gooi- en Vechtstreek: Jan Galesloot, Weesp, De Ronde Venen: Rene Wahle, Zevenhoven, Krimpenerwaard en Lopikerwaard: Chiel Markus, Papekop, tel Zuid-West: Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd, Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant: Hans Geurts, Veulen, U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact personen of bij het NMV-secretariaat. Foto Koebont : Roeland Koning 12 8 Volg ons op eist terecht duidelijkheid en openheid over invulling grondgebondenheid boerderij.nl/rundveehouderi #veehouderij Helma Bedankt voor goede Vragen kunnen gesteld! pic.twitter.com/byklca8jl5 Klaas Is het ammoniakbeleid open en eerlijk? @JacoGeurts MAINEnergie heeft inmiddels veel NMV-ers als vaste klant. De kracht van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen van de klant. Als u klant wordt bij MAINEnergie profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap. Hierdoor blijft u te allen tijde verzekerd van levering van stroom en gas. Wilt u net als vele andere collegabedrijven profiteren van scherpe energietarieven? Neem dan contact op met het Sales team van MAINEnergie. U kunt ons telefonisch bereiken op of per via Wilt u een goed inkomen behouden? Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten houdt? Wilt u dat uw mening gehoord wordt? Grijp dan nu de kans! Word lid van de NMV! Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen. Voor jonge melkveehouders onder de 35 jaar is er een speciale actie: Schrijf je nu in en word een jaar lang gratis lid van de actieve belangenvereniging NMV. Je ontvangt dan maandelijks ons ledenblad Koebont en de NMV-bodywarmer! Wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u ook een bodywarmer. Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel of via onze site De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kosten 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen 7,50. Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL De NMV voor en door melkveehouders. Uw inkomen en belang is onze prioriteit! LEDENACTIE

Wetenschappelijk onderzoek ammoniakbeleid in 2015

Wetenschappelijk onderzoek ammoniakbeleid in 2015 http://www.v-focus.nl/ammoniak2015/ Wetenschappelijk onderzoek ammoniakbeleid in 2015 De onderste steen moet boven In 2015 zal de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid wetenschappelijk worden

Nadere informatie

Programma Uitleg waarom deze bijeenkomst JC Vogelaar en stukje historie Geesje Rotgers normstellingen in naam van de ecologie aan KRW-wateren Vragen A

Programma Uitleg waarom deze bijeenkomst JC Vogelaar en stukje historie Geesje Rotgers normstellingen in naam van de ecologie aan KRW-wateren Vragen A Welkom Programma Uitleg waarom deze bijeenkomst JC Vogelaar en stukje historie Geesje Rotgers normstellingen in naam van de ecologie aan KRW-wateren Vragen Aanbeveling Mesdagfonds Mestbeleid 33 jaar 1984

Nadere informatie

Dierrechten of Fosfaatrechten?

Dierrechten of Fosfaatrechten? nummer 206 juni 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Dierrechten of Fosfaatrechten? In dit nummer: - Verslag ALV - NMV-lid in the spotlight - Uitslag fotowedstrijd De CBS-cijfers over de fosfaatproductie

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 037 Mestbeleid Nr. 139 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 december 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een

Nadere informatie

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West.

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Wim Honkoop Begeleiding 35 individuele melkveehouders. Al ruim 3 jaar actief in het opstellen en optimaliseren van Kringloopwijzer resultaten.

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 20 juli 2015) Nummer 3060

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 20 juli 2015) Nummer 3060 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 20 juli 2015) Nummer 3060 Onderwerp Vervolgvragen afschaffen melkquotum Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Kiplekker Topklimaat

Kiplekker Topklimaat Kiplekker Topklimaat Symposium 3 februari 2015 Arvalis Jan Rutten Adviseur Intensieve veehouderij, Milieu en Vergunningen 06-20995446 jrutten@arvalis.nl Kiplekker Topklimaat Wet- en regelgeving: Wat moeten

Nadere informatie

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 0 Experts verwachten een volumegroei van ~20% tot 2020 door het afschaffen van de quota... Nederlandse melkproductie (mln kg/jaar) 14,000

Nadere informatie

Beantwoording vragen tijdens voorlichtingsbijeenkomst van 23 juni j.l.

Beantwoording vragen tijdens voorlichtingsbijeenkomst van 23 juni j.l. Beantwoording vragen tijdens voorlichtingsbijeenkomst van 23 juni j.l. FEITELIJKE SITUATIE 1. Waar gaat de provincie bij meitellingen van uit, van dieraantallen of kilogrammen? En houdt men dit strikt

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Passen kruidenrijke weiden in de moderne melkveehouderij?

Passen kruidenrijke weiden in de moderne melkveehouderij? Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Passen kruidenrijke weiden in de moderne melkveehouderij? Weidetop - 11 juni 2014 Gijs Kuneman Directeur CLM Onderzoek en Advies Over CLM Onafhankelijk

Nadere informatie

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 8 december 2016 Betreffende wetsvoorstel: 34295 Additionele

Nadere informatie

Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden T (015) , F (015) E I

Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden T (015) , F (015) E I . - Gemeente..........-... Midden-Delfland Aan de leden van de gemeenteraad Ons kenmerk Uw briefvan Uw kenmerk Bijlagen 2015-13374 I 15Z.002466 Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden

Nadere informatie

Grondgebonden melkveehouderij

Grondgebonden melkveehouderij Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Grondgebonden melkveehouderij Frits van der Schans Eric Hees Carin Rougoor Nadere informatie: 06 5380 5381 / fvanderschans@clm.nl Vragen mbt grondgebondenheid

Nadere informatie

Position Paper t.b.v. Rondetafelgesprek Rentederivaten Vaste Tweede Kamercommissie Financiën 27 september 2016

Position Paper t.b.v. Rondetafelgesprek Rentederivaten Vaste Tweede Kamercommissie Financiën 27 september 2016 Position Paper t.b.v. Rondetafelgesprek Rentederivaten Vaste Tweede Kamercommissie Financiën 27 september 2016 Rentederivaten: Uniform herstelkader is fair, stelt banken en ondernemers in staat het dossier

Nadere informatie

Herstelkader Rentederivaten - checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten

Herstelkader Rentederivaten - checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Herstelkader Rentederivaten - checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (mkb ers) die in het verleden een rentederivaat hebben

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV.

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV. n u m m e r 205 mei 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond AMvB Melkveewet Op 23 april hebben de leden van de Tweede Kamer gedebatteerd over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober 2012 Nummer 2730 Onderwerp Grotere bouwvlakken dan 2 ha veehouderij. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting In een

Nadere informatie

Grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en economische betekenis

Grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en economische betekenis Grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en economische betekenis Masterclass Provinciale Statenleden ZH Marc Ruijs, 8 oktober 2014 Inleiding Grondgebonden landbouw Structuuraspecten Economische

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 7 april 2015) Nummer Onderwerp Gevolgen afschaffing melkquotum

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 7 april 2015) Nummer Onderwerp Gevolgen afschaffing melkquotum van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 7 april 2015) Nummer 3031 Onderwerp Gevolgen afschaffing melkquotum Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Op

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden Fosfaatreductieplan door ZuivelNL versie 16 december 2016

Vragen en Antwoorden Fosfaatreductieplan door ZuivelNL versie 16 december 2016 Vragen en Antwoorden Fosfaatreductieplan door ZuivelNL versie 16 december 2016 # trefwoord Q A 1. Noodzaak Waarom neemt de sector deze maatregelen? De maatregelen zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van

Nadere informatie

Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten

Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (mkb ers) die in het verleden een rentederivaat hebben

Nadere informatie

Aan De Staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw SAM. Dijksnia Postbus EX Den Haag. TCB A106(2015) Den Haag, 23 juli 2015

Aan De Staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw SAM. Dijksnia Postbus EX Den Haag. TCB A106(2015) Den Haag, 23 juli 2015 Technische commissie bodem Postbus 30947 T 070 456 65 96 E info@tcbodem.nl 2500 GX Den Haag W www.tcbodem.nl Aan De Staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw SAM. Dijksnia Postbus 20401 2500 EX Den

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Provinciale Statenverkiezingen Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Stem ook! Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen.

Nadere informatie

Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten

Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (mkb ers) die in het verleden een rentederivaat hebben

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

OVEREENKOMST GENERIEKE MAATREGELEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA AANPAK STIKSTOF

OVEREENKOMST GENERIEKE MAATREGELEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA AANPAK STIKSTOF OVEREENKOMST GENERIEKE MAATREGELEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA AANPAK STIKSTOF Partijen, De Staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw S.A.M. Dijksma, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan,

Nadere informatie

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma Afwegingskader Opstallen - Weiden Symposium Lekker Buiten: Outdoor Animal Husbandry De kracht en uitdagingen van het buiten houden van vee 19 april Wageningen Ir. Q.G.W. (René) van den Oord sr. adviseur

Nadere informatie

Naar een duurzame toekomst voor de Zuid-Hollandse landbouw

Naar een duurzame toekomst voor de Zuid-Hollandse landbouw Naar een duurzame toekomst voor de Zuid-Hollandse landbouw Inleiding De landbouw speelt in Zuid-Holland een belangrijke rol op het gebied van economie en als leverancier van voedsel. Maar daarnaast bestaan

Nadere informatie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie 14 december 2016 Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie De zuivelsector heeft de afgelopen weken samen met andere partijen een pakket van maatregelen samengesteld om de fosfaatproductie door de

Nadere informatie

Programma Aanpak Stikstof (PAS) Provincie Noord-Brabant

Programma Aanpak Stikstof (PAS) Provincie Noord-Brabant Programma Aanpak Stikstof (PAS) Provincie Noord-Brabant Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft twee doelen: 1 Bijdragen aan de realisatie van de Natura 2000-doelen 2 Ruimte maken voor nieuwe economische

Nadere informatie

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Eventuele Aart Evers Michel de Haan subtitel Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat nu? De beoordeling. De deskundigen. De beslissing. De uitkering. Andere betrokkenen. Wat u verder moet weten

Arbeidsongeschikt. Wat nu? De beoordeling. De deskundigen. De beslissing. De uitkering. Andere betrokkenen. Wat u verder moet weten Arbeidsongeschikt Wat nu? 1 De beoordeling 2 De deskundigen 3 De beslissing 4 De uitkering 5 Andere betrokkenen 6 Wat u verder moet weten Arbeidsongeschikt, wat nu? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d.) 3 april 2012) Nummer 2644 Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller De

Nadere informatie

Mestbeleid in Nederland

Mestbeleid in Nederland Mestbeleid in Nederland Harm Smit Senior beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken, DG AGRO Inhoud 1. Mest van Nederland a. Productie b. Gebruik 2. Beleidsontwikkelingen a. Vijfde Actieprogramma

Nadere informatie

Een klacht over een financiële onderneming?

Een klacht over een financiële onderneming? Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Weet wat je kunt doen Een klacht over een financiële onderneming? Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen met klachten over een

Nadere informatie

Vereisten voor ammoniakreductie

Vereisten voor ammoniakreductie Vereisten voor ammoniakreductie 13-11-2012 Welke maatregelen zijn noodzakelijk om de depositie van ammoniak op de Natura2000- natuurgebieden in de Peelregio omlaag te krijgen? Samenvatting De reductie

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Reactie van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op de inspraakreacties Datum: september

Nadere informatie

LTO visie gemaakt door 24 melkveehouders Samen naar een nieuwe Wij

LTO visie gemaakt door 24 melkveehouders Samen naar een nieuwe Wij Toekomstvisie melkveehouderij 2025 LTO visie gemaakt door 24 melkveehouders Samen naar een nieuwe Wij Werken aan visie 24 leden zijn samen op visie reis gegaan. In iets meer dan 100 dagen hebben zij hun

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

NMV-resultaten in 2014

NMV-resultaten in 2014 nummer 202 feb 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV-resultaten in 2014 In dit nummer: - Symbolische EMB actie - Actiedag muizenschade NMV overtuigt politiek van noodzaak grondgebonden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij de aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Rapportage enquête De ggz laat zich horen

Rapportage enquête De ggz laat zich horen Rapportage enquête De ggz laat zich horen Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011 Inleiding Op 10 september 2008 werd de website De ggz laat zich horen gelanceerd. Met deze site en de bijbehorende mailinglijst

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

Biologische boeren in Noord-Holland. Digitale enquête 2012. Annelies Maarschalkerweerd Stella Blom SAMENVATTING. fotografie: Dick Boschloo

Biologische boeren in Noord-Holland. Digitale enquête 2012. Annelies Maarschalkerweerd Stella Blom SAMENVATTING. fotografie: Dick Boschloo Biologische boeren in Noord-Holland Digitale enquête 2012 Annelies Maarschalkerweerd Stella Blom SAMENVATTING fotografie: Dick Boschloo Samenvatting De provincie Noord-Holland behoort tot de koplopers

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum 21 september 2015 Rapportnummer 2015/137

Rapport. Publicatiedatum 21 september 2015 Rapportnummer 2015/137 Rapport Publicatiedatum 21 september 2015 Rapportnummer 2015/137 Wat is de klacht? Verzoeker, die gesolliciteerd heeft naar een functie bij Defensie Materieel Organisatie (DMO), klaagt er over dat DMO:

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland?

Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland? Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland? Herman Versteijlen, Directeur DG AGRI Lelystad, 21 september 2006 Verleiding van beweiding Vele ontwikkelingen die

Nadere informatie

A d v i e s a a n P r o v i n c i a l e S t a t e n

A d v i e s a a n P r o v i n c i a l e S t a t e n Statengriffie L e t o p : e e n b r i e f v a n m w. K r u i s i n g a m e t n a d e r e i n f o r m a t i e i s a a n d i t a d v i e s g e h e c h t. A d v i e s a a n P r o v i n c i a l e S t a t e

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. M.G. de Vries, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. M.G. de Vries, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-161 (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. M.G. de Vries, secretaris) Klacht ontvangen op : 30 september 2015 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

Werken aan duurzame landbouw en een aantrekkelijk platteland. Frits van der Schans

Werken aan duurzame landbouw en een aantrekkelijk platteland. Frits van der Schans Werken aan duurzame landbouw en een aantrekkelijk platteland Frits van der Schans Wat doen wij? Werken aan duurzame landbouw Oplossingen voor de lange termijn Integrale aanpak, alle thema s Problemen oplossen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen 1 juli 2014 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: een introductie Het waterschapsbestuur De waterschapsverkiezingen Introductie Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=1gzlsvox

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd agendapunt 3.a.4 1207901 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGIE DEELNAME PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA 3 Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 29 september 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent.

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent Zo! Goedemorgen of goedemiddag, wat is t? Ik moet zo de koeien weer melken, dus... Excuus, dat ik wat stink. Ik heb het zo

Nadere informatie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Ministerie van Economische Zaken Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Uitleg over het besluit gaswinning Groningen Geachte bewoner, Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 heb ik in Groningen

Nadere informatie

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij 1. Inleiding Met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (in werking getreden op 1 januari 2015) is het begrip melkveefosfaatoverschot

Nadere informatie

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet,

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet, In 2015 zullen een aantal belangrijke wetswijzigingen voor de veehouderij worden doorgevoerd, maar hoe pakt dit uit? Gaan we nu allemaal de kringloopwijzer gebruiken? 2015 is ook het jaar waarin het melkquotum

Nadere informatie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie De zuivelsector heeft de afgelopen weken samen met andere partijen een pakket van maatregelen samengesteld om de fosfaatproductie door de melkveehouderij

Nadere informatie

Even wachten met maaien voor de gruttokuikens

Even wachten met maaien voor de gruttokuikens pagina 1 van 5 Even wachten met maaien voor de gruttokuikens Reportage Weidevogelbeheer Weidevogels hebben het zwaar. Nu komt de overheid met een reddingsplan dat volgens Vogelbescherming Nederland zo

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014. Rapportnummer: 2014 /124

Rapport. Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014. Rapportnummer: 2014 /124 Rapport Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /124 20 14/124 d e Natio nale o mb ud sman 1/6 Klacht T evens klaagt hij erover dat

Nadere informatie

De melkveehouder van de toekomst

De melkveehouder van de toekomst De melkveehouder van de toekomst Dirk Siert Schoonman Lid vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland 23 november 2010 Mondiale ontwikkelingen 1. Groei wereldbevolking van 6 naar 9 mld in 2050 2. Mensen gaan

Nadere informatie

Rapportages Regio-overleggen Agrarisch Water d.d.6 juli 2017

Rapportages Regio-overleggen Agrarisch Water d.d.6 juli 2017 Rapportages Regio-overleggen Agrarisch Water d.d.6 juli 2017 Inhoudsopgave Regio Groningen-Friesland-Noord-Drenthe... 2 Regio Zuid-Drenthe, Overijssel, Gelderland... 3 Regio Noord Holland en Flevoland...

Nadere informatie

CONVENANT ERFAFSPOELING. Janke Kloosterman Magriet van der Ploeg

CONVENANT ERFAFSPOELING. Janke Kloosterman Magriet van der Ploeg CONVENANT ERFAFSPOELING Janke Kloosterman Magriet van der Ploeg 1 WAAR GAAN WE HET OVER HEBBEN Wat de is aanleiding geweest om een convenant op te stellen Wie de partners zijn in het convenant Wat het

Nadere informatie

2016D02499 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D02499 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D02499 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 296 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden

Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden 4luikFolder/NW.indd 1 09-07-2007 11:35:47 Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden Afspraken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Datum Betreft beantwoording kamervragen vergoeding van schade ingeval van fraude bij internetbankieren

Datum Betreft beantwoording kamervragen vergoeding van schade ingeval van fraude bij internetbankieren > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Melkveehouderij en Natuur Ontwikkelagenda Drenthe

Melkveehouderij en Natuur Ontwikkelagenda Drenthe Melkveehouderij en Natuur Ontwikkelagenda Drenthe Inhoud 1. Proces 2. Drentse belangen landbouw en natuur 3. Ambitie melkveehouderij en natuur 2025 4. Concrete doelen 5. Vraag aan provincie Drenthe Bedrijfniveau

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-205 d.d. 19 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Bestuursafspraken inwerkingtreding PAS

Bestuursafspraken inwerkingtreding PAS 1 Bestuursafspraken inwerkingtreding PAS De staatssecretaris van Economische Zaken, de minister van Infrastructuur en Milieu en de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Drenthe, Flevoland,

Nadere informatie

Campagne Europese verkiezingen

Campagne Europese verkiezingen Campagne Europese verkiezingen Schrijft u op 4 juni geschiedenis met uw stem? Kies dan op 4 juni Partij voor de Dieren bij de Europese verkiezingen. We zouden als eerste partij met als hoofdthema dieren,

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b - 1 Ons Provinciale Staten van Fryslan provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 www.fryslan.sil provincie

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert Onderbouwing grondgebonden karakter Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Onderbouwing grondgebonden karakter rundveehouderij Esdonk 8 - Gemert 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Locatie 4 3 Beschrijving van de inrichting

Nadere informatie

Op weg naar een kringloopcertificaat

Op weg naar een kringloopcertificaat Op weg naar een kringloopcertificaat Extra impuls voor duurzame melkveehouderij in Midden-Delfland Er is een kringloopcertificaat in de maak voor duurzame melkveehouderij. Deze proeve van duurzaamheid

Nadere informatie

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Kringloopdenken centraal op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Inhoud - Introductie - Duurzame melk en de kringloopwijzer - Wetgeving geeft weinig andere opties - Van kringloopwijzer naar kringloopboer!

Nadere informatie

CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten. Samenvatting

CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten. Samenvatting CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten Samenvatting Per 1 januari 2018 zal het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in Nederland in werking treden. Bedrijven krijgen per 1 januari 2018 fosfaatrechten

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Voorsprong met mineralen

Voorsprong met mineralen Voorsprong met mineralen Samen staan de sectoren sterker Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door LTO Gelderland, Overijssel en de Rabobank. Circulaire Economie Nieuwe toverwoord of kansrijke uitdaging

Nadere informatie

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd De gemeente Utrecht verpacht gronden aan drie agrarische bedrijven op het landgoed Amelisweerd. Dit betreft de gangbare melkveebedrijven van Van Dijk

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. A.C. de Bie, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. A.C. de Bie, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2017-617 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. A.C. de Bie, secretaris) Klacht ontvangen op : 27 oktober 2016 Ingediend door : Consument Tegen

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Harrie Vissers 21 september 2017 Congres SIKB Varkensdichtheid per gemeente (aantal varkens per ha landbouwgrond) aantal varkens Nederland: 12,5 mln

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie