Orgaan der Belgische Werkliedenpartij* Verschijnende alle dagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Orgaan der Belgische Werkliedenpartij* Verschijnende alle dagen."

Transcriptie

1 -..ér. 39 aar N. 28 Prijs per nummer : voor België 3 centiemen, vooi den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie Administratie 2845 Ocncterdaict 29 Januari f914 Drukster-Uitfjeetster aam: Maatschappij HET LICHT Verantwoordelijke bestuurder» 9. DE VISCH. Ledeberg.Qent.. REDACTIE.. ADMINISTRATIE fïooopoort. 29, GENT VOO Orgaan der Belgische Werkliedenpartij* Verschijnende alle dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIË Drie maanden..... Ir. 3.2V Zes maanden «.... fr Een jaar fr Men abonneert zich op alle posibureelta DEN VREEMDE Drie maanden 'dagelijks verzonden) fr Het Volkspetitionnenieiit ör Z. A. S. is aan gang! Het gaat uitstekend, trots laster en drukking! Krachtig voort, hulsbezoekers., voor Z. A. S.! noodzakelijkheid van In een vorig artikel artikel drong ik aan cp de ncxjclwendigheid voor de werklieden, van zich in groote syndikaten te vereenigen, eene noodwendigheid die de laatste lock-out of buitensluiting der rijtuigmakers ten volle bewezen heeft. Eene organisatie die hare werking beiperkt tot een kleine groep gemeenten, iof tot cen gansch bijzonder vak, loopt 'liet gevaar op, van al zijne leden meteens in een slechte houding geplaatst te zien, tegenover het patroonschap, soms door een klein toeval in het economisch of fabrikatieleven. Het is zonneklaar, dat het gevaar vermindert naarmate de vereeniging uitgebreider gewesten omvat en talrijker stielen. Een syndikaat of vakvereeniging is onder andere, eene verzekeringskas tegen werkstakingen. Zij heeft het voordeel, gelijk alle verzekeringskassen van den risico normaal te maken, door de werking der wet van het groot getal. * * * Dat men zich evenwel niet bedriege: indien de kans van al de leden slecht verbonden te zien vermindert, de risico van ze al met eens verbonden te zien, verdwijnt nooit geheel en al. ik wéét dat de organisatiën in den re-.«,'ej verkiezen, van hunne eischen te doen aamienïén', door eené reeks gerangschikte lo/egingen, waarvan g-eêne enkele groot genoeg-is, om het geldelijk evenwicht van het syndikaat in gevaar te brengen. Maar hoe behendig deze taktiek ook weze, met welken bijval zij ook mag bekroond worden, belet zulks niet dat de werkelijkheid niet altijd overeenstemt met deze wetenschappelijke taktiek. Zelfs de grootste organisatiën ontsnappen niet aan de noodzakelijkheid der algémeene werkstaking : ziet naar de engelsche mijnwerkers. Ue machtigste en de best geleiden kunnen ook niet altijd ontkomen aan den lock-out of de uitsluiting van al hare vereenigden. Moeten wij dat de bouwwerkers heruineren, deze van het hout en deze der metaalnijverheid in Duitschland, er maar juist met moeite aan ontsnapt zijn en dat zij er toch vroeg of laat zullen in belrokken zijn? Men zou wel met eene buitengewone dosis van naïeveteit moeten begaafd zijn, om zich in te beelden, dat het patroonschap gaat toelaten aan de syndikale macht, van vreedzaam te groeien en zich te ontwikkelen, zonder iets te doen wn ze te breken, dat het met kleintjes i" eens gaat toegeven aan de werkerseischen,zonder eene poging aan te wenlen, om eens en vooral gedaan te maken, met die verwaande eischen, die het 'waad en bezorgd maken.- Een witte raaf otte roode bisschop Het baarde dezer dagen den lande van wneniarken door groot opzien en de ver- *ouderinsr dat zijne doorluchtige koog- '.ardigheid de opperbisschop der lands- «rk, de in Kopenhagen fungecrendo heer Oostenfeld, toestemde in do vraag van den v rouwenstemrechtbond om eeno spreekbeurt te komen vervullen in de jaarlijksche «gemeene vergadering. Het bestuur van den jjond had eene der' Knapste gezellinnen aangeduid die den eerwaarden heer opperbisschop zou te Koprd staan maar dat is volstrekt niet noodig geweest en dat baart nu nog meer opzien, zooals men duidelijk verneemt uit «e heele pers des lands. Na eene korte inleiding kwam, de c geleerde D man onbewimpeld voor den dag wet de volgende verklaring, die nu het «nt-verp van alle gesprekken tütmaalrt. he 't b. est * ani»-» maatschappelijke regeling jeeit slechts redenen van zijn tot op den a K dat zij door eene andere regeling zal > «vangen worden. Ik>en.dus.dempkraat Indien het syndikaat e-r niet in toestemt van stil voort te leven, indien het iets ernstigs onderneemt om nieuwe overwinningen te behalen voor het proletariaat, indien het beslist is om het zoo ver vooruit mogelijk te stuwen, indien het anders dan in woorden, een klassensyndikaat is, indien het in ander woorden wezenlijk nuttig is aan het werkvolk, dat is het door het zelve feit gevaarlijk voor de patrconsklasse en niemand zal met de grootste vlugheid, haar beletten dit vroeg of laat te zien. Van dan af, moet men verwachten dat zij alles in 't werk stelt, om een zoo gevaarlijken vijand te dooden. Zekerlijk zou het oneindig veel moeilijker zijn van ICO, 200 of 500 duizend man uit te sluiten, dan wel een duizendtal werkers buiten de poort van een werkhuis te drijven te drijven, maar toch komt de ondervinding in Zweden bewijzen, dat zulks niet onmogelijk is. De algémeene lock-out zal zeldzamer voorkomen in de groote organisatiën dan in de kleinen, hij zal ze ook zelden treffen in zulke kritische oogenbllkken, een groot leger van werkers die soms allen aan verschillende onderdeelen bezig zijn, staan nooit allen te gelijk in dezelfde slechte toestanden. Maar een syndikaat, al telde liet maar duizend leden, moet tpcheene algémeene \vegzehding aanzien.aïs "behoorende tot het domein der mogelijkheden,- die het in den loop van zijn bestaan meer dan eens zal te doorworstelen hebben. 't'is een vreeswekkende gebeurlijklieid zeker, maar men moet ze niettemin moedig in 't oog durven zien. Omdat zij de meesten blootgesteld waren, omdat eindelijk de rijtuigmakers heden de crisis die volgde voorafgegaan waren, omdat eindelijk de rijtuighakers dit bijzonder karakter vertoonden, dat wij aangeduid hebben, daarom zijn zij de eerste geslagen geworden. Maar trots al de pogingen tot samentrekking of centralisatie, die in dezen oogenblik gebeuren, zal ook de beurt der anderen komen en zonder twijfel. Moet men zich kost wat kost aan zoo een gevecht onttrekken, wanneer het patroonschap het aanbiedt? Het ware de betreurenswaardigste aller laralendigheden. Gij moet u herinneren dat een algémeene lock-out of uitsluiting niet noodwendiglijk eindigt door de nederlaag der werkers cn zelfs waren zij overwonnen, en werd hunne organisatie vernietigd in den strijd, de zaak der proletariers er zou kunnen door gediend worden. Het is hetgeen bewezen.wordt door de historie van de nederlaag der rijtuigmakers van Brussel, hetgeen ik zal trachten te bewijzen. Louis DE BROUCKÈRE. niet ondanks dat ik christen ben, maar juist omdat ik christen ben I De bissehop sprak gedurende twee uren voor eene ingetogen massa van verstandige vrouwen cn hij ging voort met het leveren vaa talrijke bewijzen dat het voor de christelijke Kerk eene allerdringendste noodwendigheid geworden is de grootste en de eerlijkste sympathie te betoonen voor de sociaaldemokratische arbeidersvereenigingen en hare internationale organisatie." Verder zegde de heilige man in eene verheven taal die eerbied afdwong -. c De Christelijke Kerk heeft er ontegensprekelijk groot- belang bij dat de strijd der arbeidende klasse voor hooger loonen, voor korteren arbeidstijd, voor gezonder woningen en politieke rechten in alle landen der wereld met de beste uitslagen bekroond worde. i De «at-ïchting der maat-schappij kan onmogelijk eene goddelijke genoemd worden als zij den arbeiders alle beschermende wetten, alle hervormingen weigert die hunnen sloffelijken welstand moeten waarborgen iu vergelding van de onschatbare diensten die zij haar hun leven lang bewijzen. ' < De belastingen moeten overal verminderd worden voor den arbeidenden man.,zjj. -Diüetcn _daaten.fcegen _ overal.\erhoogd. worden voor de rijken, die ons loon voor hun nietsdoen al de vü.ordeelen, al den welstand genieten. ei Staat, Provinciën cn Gemeenten moeten thans voor goed optreden als voortbrengers op elk gebied, al deden zij dat maar om het goed voorbeeld to geven, om den arbeiders een goed loon en wat meer welstand te bezorgen voor hunne groote opofferingen en hun onafgebroken zwoegen'». De bisschop zegde dat hij niet kon eindig-en zonder te herhalen dat het voor cle echt christelijk Kerk niet alleen een aangewezen plicht was genegenheid te toonen voor de sociaaldemokratische arbeidersbeweging, maar dat zij aan hare zijde moet staan om de door haar geeisclite en door niemand af te keuren hervormingen af te dwingen. De man werd door de honderden vrouwen warm toegejuicht en wij sluiten ons bij di. betooging aan, terwijl wij zijne woor r tien boeken en te overwegen geven aan onze bekrompen duisterlingen die zich in men. hunne verwaandheid antisocialisten noemen. Voor ons is het overigens zoo eenvoudig als «goeden dag ;> dat de Kerk naar don clieperik dondert als zij den raad van den opperbisschop van Kopenhagen niet op de letter gaat beginnen volgen! Naar het Z. A. S. De vertegenwoordiging der belangen is dood. 't Is de kommissie der XXXI die ze gedood heeft. Van bij de eerste vergaderingen der kommissie va~t liet A; 'S..-Siteeft. men al de partijgangers van de vertegenwoordiging der belangen in 't strijdperk zien treden, zeer strijdlustig omdat zij hoopten te zullen winnen. De kleine tendenzieuse artitelkens van zekere pers, de overgroote artikels van zekere tijdschriften konden echter do openbare meening niet bewegen. Het schijnt zelfs dat zij de groote meerderheid van de leden der kommissie der XXXI niet konden overtuigen. Elk heeft zijn klein stelselken willen voorbrengen. Er zijn er nog zelfs die het hunne zullen uiteenzetten. Eere aan deze ongelukkige moedigen I Het volstond aan deze pogingen tot uitlegging van stelsels van vertegenwoordiging der belangen om ervan al dc onrechtvaardigheid en 't belachelijke aan te toonen. Alles wat geen A. S. is, zal 't zelfde lot ondergaan. Het gelijke kiesrecht vervult de politieke atmosfeer van ons land. Niets kan zulks nog verijdelen. Eerstkomende socialistische ondervragingen in de Kamer Er staat eene gansche reeks ondervragingen door onze socialistische mandatarissen op de dagorde der Kamer. De eerste is deze door gezel Brunet tot den minister van koloniën over de maatregelen die hij denkt te treffen tegenover de aanvallen welke tegen do ambtenaren van Congo worden gericht. 't Ia de voortzetting der reeds aangevvangen bespreking. Daarna zullen» gezellen Galopin en Debunne den minister van spoorwegen ondervragen over het feit, dat de heer Renier, voorzitter van den Bond der vereenigingen van machinisten en stokers in België, werd ontzet uit zijn ambt.. (Voortzetting.) Onze lezers herinneren zich nog wel dat de misdaad van llenier was geweest, dat hij durfde opkomen tegen gewettigde grieven onzer spoorslaven. De Staatsspoorwegslaven hebben in België wel het... recht zich te vcreenigen, op voorwaarde echter dat zij zwijgen over hunne grieven of spreken om den McriUalen minister op te hemelen, als in de christene vereeniging. zqezel Kamiel Huysmans zal onzen... voorbeoldigen minister der nijveraars, M. Hubert, interpelleeren over de houding van de Belgische afgevaardigden op de wereldconferentie, die onlangs te Bern plaats had, alsmede over dc stemmingen die zij er uitbrachten. Vooruit toonde reeds in een artikel aan hoe de belgische klerikale minister zijne afgevaardigden uitzond om in die konferentie alle goede voorstellen Toor arbeidersbescherming te bestrijden en te helpen verwerpen. Eene andere ondervraging zal door de gezellen Bologne. en JJcjurdiu tot den minister _,van nijverheid en arbeid gericht worden* 1. over de ongevallen, in de kolenmijn 'Ilaiu-a/d. Samber en Moustier, in den put te Arsiniont, voorgekomen op zondag 19, woensdag. 12 en'fiewlerdag 13 dezer, en waarbij drie personen het leven verloren; 2. over het ongeval, in de kolenmijn Saint-Roch, 'te Auvelais, den 14 dezer maand voorgekomen en waarbij de ploegbaas Rösier een schrikkelijken dood vond. Gezel Dèbuiine zal den minister van oorlog en den minister van justicie ondervragen over. de ruwe gewelddadigheid der gendarmen, alsmede over de rechtsvervolging ingesteld'wegens overtreding van artikel 010 van het Strafwetboek gedurende de jongste werkstaking te Wareghem. De zonderlinge opvatting van Minister Puuilei Een medewerker van Le Soir ontmoette Maandagmorgen den minister van Kunsten en Wetenschappen en ondervroeg hem. nopens de strekking der amendementen die verleden week door- de Kamer werden gestemd in verband met de voertaal van het lager onderwijs. De minister leende zich daar bereidwillig toe, blijkbaar te meer, wijl het gold alle hoop op verbetering voor de Vlamingen te doen verdwijnen.. Wij laten hier de verklaringen van den minister volgene Vooreerst beteekent cle verwerping van de amendementen betreffende het aanieeren der tweede taal, dat het bestaande stelsel blijft voortbestaan en dat de gemeenten DUSTSGHLABD EEN" NIEUWE POSTDIENST INGE VOERD DE KREDIETBOEK.JES In Duitschland zullen eerlang, zooals reeds vroeger werd metlegedeeld, postkreciietbrieven worden ingevoerd. Het voornemen bestaat deze op de volgende wijze in te richten. De postkredietbrieven worden in den vorm van een boekje ter groote van 1-2 1/2 bij S 1/2 c.m. uitgegeven, dat 10 quitantieformuliereu voor.de opneming van bedvagen bevat; deze postkredietbrieven kunnen op allo door 50 deelbare sommen tot 3000 mark luiden. De geldigheidsduur bedraagt 4 maanden. Opnemingen, die eveneens door 50 deelbaar moeten zijn en van 50 tot 1000 mark kunnen bedragen, kunnen bij alle postkantoren, ook in Beieren en Wurtemberg geschieden. Als recht zal geheven worden: voor het uitgeven van het boekje 50 pf.: voor iedere terugbetaling een vast recht van 5 pt. eneen opklimmend reent van 5 pf. voor iedere 100 mark of gedeelten daarvan. FRANKRIJK SENATOR REYM0ND HEEFT EENE MERKWAARDIGE REDEVOERING OE- HOLDEN OVER DE MILITAIRE LUCHTVAART Senator Reyniond heeft in den Senaat gesproken over den toestand der militaire luchtvaart. Hij zeide dat hij zes maand geleden een verzoek om een interpellatie te houden, gedaan heeft en dat sdert de toestand, die toen reeds slecht was, verergerd is. Eeymoud sprak eerst over de bestuurbare luchtschepen. Duitschland, zeide hij, heeft 14 bestuurbare luchtschepen, Frankrijk heeft er 7. Bij onze buren zijn de motoren van 700 en G00 paardekrachten, bij ons van 300. De snelheid bedraagt in Duitschland SO tot 90 kilometers; bij ons 40. tot 45. De Duitschers hebben aan hun bestuurbare luchtschepen een geweldige bewapening gegeven ; het zijn machtige strijdmiddelen, die projectielen van 700 kilogram kunnen' uitwerpen, zonder van richting of, vaart te veranderen; zij bezitten voorts machinegeweren.. Maar de Fransche bestuurbare luchtschej-ien kunnen noch aanvallen noch verdedigen. Kn wat bereidt men voor de toekomst in beide landen voor? Er zijn twaalf Zeppelins verongelukt in Duitschland cn bij elkvtngeluk zijn er twee nieuwe Zeppelins besteld. Er zijn,óp.het oogenblik 10 Zeppelins in aanbouw. Wat de waterstof betreft, Duitschland bezit een rationeele organisatie oru/waterstof te bereiden : het bezit 11 groote-fabrieken, die in de buurt van de stations der bestuurbare, luchtschepen gebouwd zijn; 6 fabrieken' liggen er in de buurt van de Fransche grensj de waterstof kost. er l- centiemen.. vrij blijven de tweede taal zoo vroeg als zij willen (al was 't ook van in 't. eerste jaar) te doen aanieeren. Voor hét overige zijn cle gestemde amendementsteksten niets dan cle bevestiging, in: de ejytt, *an de verklaringen, die minister: Sehollaerf in 1895 in de Kamer aflegde. De moedertaal de voertaal zijnde, zal het Nederlandsch de eerste taal zijn in de. meeste (! I) Vlaamsche gemeenten, het; Fransch in cle meeste Waalsche gemeenten.]; Wat niet belet-ten zal dat, zoo er in een; Vlaamsche gemeente genoeg Waalsche fa-; milievaders zijn. cle gemeente- of de schoolbesturen voor hunne kinderen bijzondere' klassen zullen kunnen inrichten, en omgekeerd in het Vlaamsche land. Doch nu komt het ergste, en haast het ongelooflijkste I Een uitzonderingsstelsel zal kunnen inge-. steld worden in zekere gemeenten, als die' der Brusselsche agglomeratie, Leuven, dei grensgemeenten, enz. In deze gemeenten zal; er kunnen afgeweken worden van het stel-', sel der voertaal: kinderen, die thuis, vlaamsch spreken zullen, overeenkomstig; den wil hunner ouders, de leergangen in 't Franieh mogen volgen. In andere plaatsen,; b.v. in de grensgemeenten, zuilen zekere: leergangen in 't bijzonder in 't Fransch mogen gegeven worden voor de hoogere graden. Wat betreft de tweede lezing, verklaardede minister dat alles opgelost is. «Het stelsel, dat thans gestemd is, zegde hij, is dat der regeering. Voor ons is dus het debat over de taalkwestie gesloten...» Het debat is gesloten, zegt de minister... Wij gelooven veeleer, dat zijn opvatting er veel toe bijdragen zal om het opnieuw te' openen. ;In Frankrijk bestaat niets dergelijks; eri bestaat geelt enkel staatsfabriek, maar een! filiaal van een Duitsche fabriek.; de Fran-. sche. waterstof kost 1 fr. 25. Wat de loodsen 1 aangaat, lxiitschlaud heeft er dertig,! Frankrijk elf. Zoo cle loodsen aan de grenst verwoest worden clan kunnen die van del tweede linie de bestuurbare luchtschepen, niet opnemen, die dan als verloren beschouwd moeten worden. Duitschland heeft! bijzondere maatregelen genomen om lan-. «eling bij nacht mogelijk te maken, in F'rankrijk heeft men dat niet. gedaan. In Duitsch-; land gaan de bestuurbare luchtschepen 70* van de 100 dagen uit en doen groote toch-, ten, tot van 1800 kilometer toe. In Frankrijk is in 1912 één luchtschip driemaal uit-, gegaan, waarbij het herhaaldelijk ongeluk- 1 keu had. Senator Keywond heeft vervolgens over. de luchtvaart met vliegmachines gesproken., Hij zal dinsd.tg zijn interpellatie voort-' zetten. DE BONAPARTISTEN ZUN IN DEN H00GSTEN HEMEL MET DE GE BOORTE VAN EEN Ivf.EIN NAP0- LEONTJE Prinses Cleineutine van België, die met prins Napoleon gehuwd is, heeft, zooals onze lezers weten, een tweede kind, eën: zoóu gekregen. Daar het eerste kind een dochter was, zijn de Bonapartisten in- Frankrijk mi uiterst verheugd. Prins Mulat heeft zich over de geboorte van dèn' nieuwen Napoleonide met buitensporige geestdrift uitgelaten. De toekomst is 1111, veilig, riep hij uit. Frankrijk wachtte op. een redder en deze redder is nu opgestaan.; De nakomelingen van Napoleon zijn steeds de laatste hoop en toeverlaat van Frank-' rijk geweest. De Bonapartisten te Parijs willen over eenigen tijd iu <le Notre Dame een pleehti-» ge hoogmis doen opdragen en zij hopen, dat de moeder ran het jias geboren prinsje, prinses Clementine, voor wie de verbanningswet tegen de Fransche troonpreten-i deliten niet geldt, bij deze gelegenheid to Parijs zal komen. BRITSGHE-RIJK PENSIOENWETTEN DOEN' LIEFDADIG- HEID DALEN Uit een ambtelijke statistiek blijkt dati er in Engeland en.wales op 1 JuK «159 armlastigen waren, d. w. ruim minder dan het jaar tevoren, een gevolg grootendeels van het oiiderdomapejh sioen en de verzekeringswet, vërinoedeïjfc. Op de 1000 inwoners waren er 19.9 armlastig. Keu treurige vermeerdering viel er v.aar te nemen: het aantal armlastige krankzinnigen 3teeg met nagenoeg Vaii 1S72 af aan, toen r voor hot eerst een volledige statistiek werd opgemaakt, is dat aantal krankzinnigen.. voortdureiicl._sestt>:

2 . g*»;'het aantol armlnstiafc krankzinnigen in gestichten bedroeg op l Jnit man- :'itt*n. S3.3Ö1 vrouwen en 12IS kinderen. RUSLAND MS VRMUI-U-D ÖKR PERS IN HEI LAND Ji * - - VAN. «v vin:ithi;\» v- 'Ui*-eene >t*ristick over-persvervolgingen blijkt dat er in 1913 ia Rusland 374 geld- ' straffen, voor een geitamenlijk bedrag van roebeltegen dag bladen werden uit gesproken. Voort werden 336 beslugnemingen gedaan, 20 dagbladen werden opgebe-. yen en 03 diigijlacisch rij vers werden aangehouden. GRIEKENLAND KEN'E spoorvekbinding MET DE 7 ÖBOOÏE OOSTERSCUE UNIE IS BE- ','" SLIST ", Het.(Jriekscbe.. gexantsehap.te parijs, maakt -de volgende. raededeeling, openbaar. '...Jn -tegenwoordigheid vap minister-president Waniaelos en yan den Griekschen gezant Romanos is een.verdrag geteekend met.de.soi-iiélé de Const-rnction de Batignalles, waarbij.deze maatschappij de verplichting 'Aangaat oro tusschen den spoorweg Pireus- Athene-Larrssa en. het: net van den Oriënt» spoorweg ecu verbindingslijn aan re leggen, waait-door Qrieber.hn.d rechtstreeits met West-Europa in verbinding komt. '. ; Op gijn laatst over 19 maanden zal dc verbindingslijn, die ongeveer. IS.Km...-ing ' Wordt,' voor het verkeer moeten xyorflöo,.ppengestojd. Alsdan «al men in ongeveer **t> uren van Parijs niiar Athene kunnen ppmttt'..; :.. -ÊTT-*'-'- 1.HKDEÜINGIXG TUSStXHEX ÖOSTE?.- -«RUK EN 1TAI4E ' 'Uit Dutatóo 'v,'oi*dt-'ann de «Komische. Tolkiacitung" eon staaltje gemeld' vau dè 'rraderlinge wijze, -Waarop "daar ter plaatse,4b coitciirronfie tjuteë'heri Oostenrijk en Ita- * K* : dji Kat gïsbiéd' van'"-drment-choléh,' zie-'.. kenhuizenen hotelwenen wordt gevoerd.'; '' -ToSSf oj> dij- Oosten rijksuhé school het b'n- '«etethrijs 'koslfeloose'wertl^ên' zélfs den kindeitwl Ontbijt twerd.vehtrékf, wjldc men op' -Hit Ttaliaansehe riögvei*dërgaan eii schonk aen daar den kinderen.kshalve het ontbijt -**g» eert (ter dng. : - Toen Oostenrijk ecu ziekenhuis bouwde, i.llüt Italië terstond er. ook ot-n inrichten y.a ihet ru,si; : coioni!<*3 uit oui patiënten uit den «mui rek bijeen te garen.' TURKUE >fog,\uw» DE BIlANDIiiN.EWeBTIE Engeland hééft, tbiu-j- föorgesteld dat are e'-belüng rijke.mogendheden tegelijkertijd feiin gemeenschappelijk besluit over de eilanden in dc-.egeïsche.zee en de grens ',.vin. Zuidelijk Albanië, ^te Athene en te Konstaniinope! zullen mededeolen. Men - wisselt nu van gedachten over den rorm, Van die mededeel ing i -... 'IT! Illim II i I ma n BHmjam,! V- VW MM :1AT' imuijs saotës?*. ; * e.;^:".?t-'f** - *ré**s*'; LEl'tóEX EN BEDROG. i^geedwsr.-'i.- aiangeltaalda*, woojden uitgesproken.te. ii>oorhijke,."_'..,_ '.;,-.....K- Da ~Franec4te'«Bisschoppen hebben; hem (Priester Lemire) gebanvloekt om- M «iat hij demokratisch was. -'; -.-' Priester Lemir*. beging de misdaad ale armen te verdedigen eu te beminnen, ztioals het. zijn. 'meester Kristtis - had.gedaan.» ' «F«nd»eii!:!nd» «Gentenaar» roepen daarover om wraak, en jammeren dat er öoveele rijke katholieken zijn die de el) enden der minderen lenigen. Hij bedoelt natuurlijk de klerikale liefdadigiicid, div'zte'eii koopt of afperst voor tien brood- of koolknartje of een komrooketj soep, en die vél eens dreigt mét braodroof, ah znlfec lijtn-middeitjes niet baten. ~ï)at is dt.katholieke demo-kratje, naar het heet bh - Föndxénbladt-oGentênaar'. ^Priester paasaiil eb'; priester Lemire vat- 'ten de demokratie anders cp en werden ajebauvloekt door de bissehopnen.!! Wiafzit nn'de lengen 'ó'u 't bedrog? ;etokenverbbandin«. - D» kleri i*ka 'zi^ lé^ekc trijheidsferdedigets, Zij' iischen in gemeenten waar nog slechts een FEUILLETON" VAN" 2g JAKU AR! Martin Asdersen Nex» ' lióg ;JVirttila t HMT JO ARBNB8R0) Maar Pclle wilde niet bij een boer «tlienën, idaf gfaf geeh akn-sien én mort kwam er niet rrieo : vooruit. Iets groots wilde hij worden;, rriuar hier op het ejaitd was geen enkel..,vooruitzicht,.- r hier kori mep 'SaJBUheele leven achwr de Jtoeien.loopen..Hij w.iwc n«ar de stad misschien verder weg over zee,.naar b*t koninklijk Kopenhagen. V~- Gij moest meegttan, iat?gdc ïtij. li»s rte- eerder worden wij rijk en kunnen nen groote hoeve koopen. r -. '.: 1 -*-«- Ja, ja, wegdè Lasse én knikte langzaam ; gij spreekt als uwe zieke moééder: Maar het gaat! niet altijd seïooals de dominee het van den kansel preekt. Wij konden misschien nog wei honger Jijden. Win ksnt de toekomst I..,»_ o, 'ik zal wel: ; - i,. : (.:PelI«t knikte vol vertrouwen.--.' : > < *--r- Ik Vrees niets! " - ' " ik heb ook niet op den jüisten tyd opgezegd.. verontechüldigdó zich" n*&&. f ' * " <-:' -- -' *""' ":~ : *»»" mmm hains-tvot j^ioo*rigen zijn. cle vrijheid," met een kruis op den lijkwagen begraven t«i worden. Haar sinds jaren weigeren zij een lijkenoven in België, voor de xoer talrijke menschen die voorstanders aijn van dit stelsel vooral uit gézondheidsoogpunt. Er is daarom reeds zulk ven oven opgericht aan de Hollandsche grene. Aan de Fransche grens,'te Fejgnies, zal er nu ook een opgericht worden. In de Kamer DE ONBERVRAOINtl OVER C0N00 BE BOOÜ Vttïf M» JfEUJEAX De voorzitter kondigt het overlijden aan van JM.'Nchjëan, Ètaatsminjster. ^ De vritcgeiiwoordigèra der regeering en der drie pa.rtijqn brppgen hulde, aan de nagedachtenis vanden overledene. ONDERVRAOING. BREKE'i' H,. Bjrif«iüfc liet zijii* redevoering voort van verleden week, ijy' wordt gedurig terecht gewezen door'van der. Velde, Masson, Dembloa on Coetf. De venijnige spreker beeft hot nog altijd over de vrijmetselaars, wier handelingen volgens hem - schadelijk zijn B»B onze koloniale, belangen. M. MASSON; toont iixo, in eene"twbi.tr teretjcle redevoering, dat de vrijheid der aijjbtc'ijareo ^..moet aneerbiisdigd wordéo. Hij-wijst op do misbruiken der jozuiolenmisstonnarissen, die dn inbiiorlingen njishaudcren. en op de onverdiende aanvallen, waaraan aeor achtenswaardige ambtenaren blootstaan VH wegs d" katholieken. Hij toont»au dat rie vrijiirinjtje ambtenaren ' altijd onü'wgcïet' hunne "plreht.ten hebbeu volbracht. Hij 'pproekt ook over den brief van- kapltoiti Wsngtermoc, die aan ge-jel VanderyeldeöDtttoltn.werti, oodocr ^, Bi-iCJaut werd openbaar gemaakt.. Hij noemt dat, ot-wji laffe f<-haaddasd^gélük wie de dader- is. ^- en hij daagt d>: ri:chterzijdc'uit eene dagorde,te stemmen die het ^edra-ivaii F/rifnut gwdkt'urt, " ' M'fv'AJÏ CAUWELA1.ÏIT' verdedigt ' de ïnissionnarissen. Hij za! toekomenden dinsdag zijne redevoering voortzetten» ; MrB.RT.r'MET le'gt eené dagorde heer. (Ziè beknopt'versla'^.) ". Zitting sluit om 3 'uur. BRABANT BRleSSEL. ~ Drama, f Dt wijk de* PapenvcBt werd gister ri-or e»ii, Jiama in cyisehuddin'i gebraent. ''"en nrjentenverkbgpster, lé4 it>. Verschueren,'35 jaar ond, wonende' Bouneyiettfaat, had gèdurendo. eenigep "jjjd met 'ëênt genaamdet' Jan Prr-' doiir gelemd. Onlangs brak zij met lie'm jrf.' ;'Prjdovir ging zich in da BriévéhlWst'ell'èrs'- etraat't'^&olönbê's^j-'^tti^ m^uwdej dittf ajléf v i( '-tixéfk' oiit;wc»' 1 «ét hftfer;t«y. vïerzot-nën,.'.doch f 'vrtwhtelobs; -Toen- 'Elisa- VefBcbuereri zich gister naar dë markt begaf werd zij in de Papeovést afgewacht door Pridour, die haar langs achter etn.schot in den rug loste. Óp het hulpgroep van het slachtoffer, dat wegvluchtte, snelden voorbijgangers toe, dio erin gelukten eten.-dadqr te ontwaponon en hem in-banden dor policie 'leverden. 'De dader werd ter beschikking van 't gerecht cngeslöten, terwijl de gekwetste naar : t gasthuis werd overgebracht. Haar toestand is erg doch niet hópeloob. 'Tragische zclfüioeril. Een man vart rond de 30 jaar oud kwam gister morgond in een der gemakken onder de- Beurs ingericht, lang» den kant der St Niklaas- 'kerk. Hij baalde een* revolver te, voorschijn,en loste zich een schot in het hoofd. Bü het hooren der losbrandiusr sqelde men ;toe, riant hem doodelijk r,ewond > op 'en 'bracht hem naar 't gasthuis over- Men jvond er in rijh bezit twee brievenj de eene aan den opliciebommtsbarih. dc: andere *s>n zijue'familie gericht. Do gezclfmoo.rde,.'-!ód oei) ' trénaaradé. Alfons_ gchmjlmann zijn, 'wonende Hogenstrassé 'to Dusseldorf, Brand. Eenige, jonge 'd.eugniétén' hobben brand gesticht in eene oode, thaps.onbewoonde mekaniefce zagerii der fiinioimenbtraat.dank aan de spoedige tusbehen-. «!» Loop dan toch weg. ' ' Maar datv/iide I^asse niet. :.,,. : '. Neen, ik zal hier blijven, en zien, dat ik voor-rnüïelf; iets hier inde nabijheid krijg, zegde-hij op iefswat ontwijkenden toon. H?t kan ook héél-prettig voor u zijn éen thuis to hebben, waar gij nu en dan kunt komen. En mocht het u slepht gaan dan zou het zoo kwaad niet-zijn als gij wat achter; de hand had!. Gij kunt ziek worden of ér kan u'iets overkomen. tle wereld is niet te vertrouwen, Men moet daar wel een harde huid hebben. Pelle antwoordde niet. Dat van-een eigen thuis klonk gezellig genoeg.;..en hij begreep heel :goed dat Karna>, persoon obk gewicht in do schaal legde. Nu, dje had vóór. zijn vertrek al zijne kleeren nagezien en een goedige-vrouw was zo altijd geweest hij had or niets tegen J Hot zou hem (moeilijk genoeg vallen van Vader Lasse goscholdèn to zijn "maat Pelle 'moest weg i' Weg: Het wa,s alsof de lente hem met dib wóbrdéri, om,de,opren sloeg. Hier kende hij eiken steen, (n den omtreki, qn,eiken boom ja zelfs.eiken twijg aan da boomen ;, hier was niets meer dat zijne -blauwe oogen of flapoorcn kon vervullen en zijn geest kon verzadigen-'- :««.;;.- Op den dag voór-'dcn eersten.mfi waren z.j bezig «Pene's uitrusting in 1G pakken, Lasse lag op zijii knieen*vpor : ' dé'grpéno"kist,\.erk.siuk'was iotgvurdig; _oi3gcey.ou.wejtt_cjt kreeg zijne opmérkin-. ^.-»»»et»i»w»*«i,- Donderdag 29 Januari 1( I...«; I B. -yy- ^^~^^~kbivut' der'pompiers wiss alle gevaar nogal spoedig geweken. - Botsing. -»- Gister had iu do Wetstraat, ter.hoogte der Kunetenloi eene botsing plaats tusschen eeu tram cn oen autotaejei. Do schok was zeer hevig. Er zijn geen persoonlijke ongelukkpn,alles bepaalt zich bij stoffelijke Behadë. Onireluk. Een scheopilosser Louis Desmedt..telp gister een schip lossen, dat gemeerd lag aan de Materialonkaai, toen hij eensklaps uitgleed en in bet ruim stortte. De man werd zeer erg inwendig gekwetst, en moest ter verpleging naar het gasthuis gevoerd worden, Hevige brand.. Gister naniiddag heeft, iu het huis a. til der Opvoediugsstraat een hevige brand gewoed en bet scheelde maar weinig of verscheidene personen kwamen id de vlammen om. Het vuur begon op het gelijkvloers, dat tot werkhuis dient aan il. V-,., fabriekant: yan'.hoedeuvoimen. De vlammen aangowakkerd door eone groote hoeveelheid licht..ontvlambare stoften, die er vóorhailiicit waren, nam eepe bliksemsnelle uitbreiding. SJe't mooita konden de rieikmeinjesnog de straal; ypvluchten. Het noodsciii werd gogt'ven en weldra kwumen da pornpiere nr plaats,. Op dit oob-ïnhlik bad het vhur zich roeds meegedeeld aan het, jltissebenveidiep, bewiwqd door mad. M»rie,.,M... Vete poogde lang3 den braadebden trap buiten te vluchten, doch. er niets in. gelukkend, klom : ij tf)r»s naar bare Uainer, oj-wendë eoq venster eb sprong eruit. Zij werd hierbij de rechter bil gebroken eu.erts gfew.ond aan bet hoofd. Men h^eft bs-ar irt.allërhaast, per draagberrie naar; j, gasthuis overgebracht, Haar toestapd is zeer erg. - Twee tverklie-ïiju., die'in de kelderinged arbelddcp eq zich'.jiijji-o allen itltwag nfsesneden zsijei), mocijten hins'j eoo keidervenster gered worden. ZHtus'scheutijd werd het vuur dapjiër behvrodeo en ua eene uur wer.kebs was allè"gcvttii,r se.wek*en. Do echtte dë is gróót;.'' ' '... SÓLESBÈKK,,-.'})«! tlwi*k,l -v 'distér morgiend had in. eëuo. berter<r,.d.ei' >I«jr.v-iit«- terrtr.aat. een,..ve.rkoed..geytoht pla«its tu»-. sch.cn den heri>t>«jie T -,ên tweti zijner huurdirivs a cn allen wa.rep woldi-* ganojh hébicted. Op zeker oogenblik tracht een der'vochtsrs, deu herbergier zulktui.bëvigeii slag toe up ht*t hoofd, «at dazc. neerstortte, Hij zal verspheidene dagen wnrweps moeten bliijvcn.. ANTWERPEN. - OngevaUcu. - Eergi»t«r atoad itingen Ui de t^deganckstraat, Borgerhout, twee paarden, iu eenen met kolen (ruladert wogen ingeepartberr, op boi. De voermaui viel v»n dep bok er) werd met gebroken arm naar het gasthuis vervoerd. -.- Ongelukkige vul, Gisteren is de derde stuurman C. Van Bemoortel, van do' stc'omboot «Liantoise s, gemeerd op n. 5S der dokken, op dan rauil van oenen koolbonker gevallen; De jeeiogen kloeg van inwendige pijnen, is ter.verpleging na?.r het Stuyvenbarggasthui» «feigebj-acht.. Ttvee dlefeggon a*ag«!iboutlen. Door de policie der öpspbringsbrigade werden gi»t»ren in eenen :f«*»rw»jran,t-h) het Kielfde.' viïnr^^^*r«>aïmn.'e«a»i^e*ii^nsoiirfsls!j -.émé/e.''. ' wtuierse giran- oro";j'ra<i>ihlbti^^ 'tteldstukktfa^iit. te wisrolon, maar gow.owlijk'een twintigtal franken wct.cn weg te «moffelen. Beiden, zijn ter beschikking, van den prokureur des konings opgestoten...- e - aeghel.es; - SêhrikMijk nngelnk. - 'Gistel* gebeurdb éen 'seh-fikkelijk ongeluk in het Arsenaal. Eeasmid.wa-s pon zwaar stuk ijzer aan 't bewerken, toen opeens de: tang waarmede hij bet ijzer vasthield hem ontrukt wt-rd door eert pilonliansër en hem aan hët hi»fd trof. De' ongnluukign werd naar de kliniek vrtn het Arsenaal gedragen, waar rïoktoor Kennts bijgeroepen, nog, enkel de dooii kon vaststellen. Het arme slachcffer, zekere Hsnri Rits, «SCt jaar, wonende Korkhoflei, waa op don slag gedood. Het lijk is naar het, doodëahuis der atad overgebracht. LUIK VEUVIEBB.- f.>h*dmi*innle persoonaaa- Je. Kergintcr. kwaroin de Weetstatio. alhier een reizigty toe, die voorzien wjis van oen abonnement van 5 dasen,"afgeleverd te Antwerpen dim Si dezer. Daar. bet «bonne* mept VAO iwndag. jerjjatten-. was werd de man gedwongen dë;taks. të : betalen, hetgeen hjj M ecni^ tegenstribbelen deed-* Eene nur later trad liij aan den Eiken brug een poliiwnwinkel. binnen ca \:in eëo oogenblik opoplettendheid van den handelaar gebruik gen," eer het in den linnen zak kwam, die Pelle als reiskoffer moest dienen. -i- Ver-reet ook niet dat gij niot te lang JOB uwc kousen '.moet'. loopen eer gij ze stopt! zegde Lassa en legde het stapka-! toen er rjaaeu.. - Wie -siijnt. dingen 'tijdig : rapareert, spaart' liet: halve wèr!; en de, : heele schande. I lk nat eraan denken, zegde Pèllc j zacht, '' ; '..' :.1JUÊ$ woog eeri.> samengevouwcn' éliemd op zijne harid..* -; Dat wat.gij nu aan hebt,. hebt gij jjüfst aangetrokken, zegde hij peinzend. Maar, men. kan niet weten twee jhemden za' misschien in.hot vervolg te 'weinig zijn'? Gij kunt het eene van mij nog krijgen ; ik* kan we! eon ander krijgen vóór ik een Schoon moet aantrek-!ken. En langer dan veertien e dagen Jmóet gij nooit mot éen hemd loopen, denk daaraan.' Gij, 'die jong on gezond ; zijt. sou jicht ortgedierte kunnon opdoen ; en spoten schando.voor de heele stad worden. Zooietó mag iemand niet hebjben, die, in aanzien Wil komen. Als hét ; heelemaal niet anders gaat, moet gij zélf een kleine wasch doen; gij kunt dan 's '. avonds naar het strand gaan als gij! hot anders niet gedaan kunt krijgen I, I.oopt men in de stad op! Pompon 1 \ vroeg Peije J ' Wie 'vooruit wil 'komen' niet t Ik heb i gedacht dat gij mij uwe klompen hier kunt laten, dan kunt gij rriijhe'laarzen alaiwidflt. roe enen-jen ; die staan iemand makend,, deed hij twee kostbare pelsen onder zijnokleedercn verdwijnen. De meid had deu diefstal echter bemerkt en verwit. tigdc haa> moester, die een agent deed bijbalen. Do dief werd aangehouden cn naar het policjebureel geleid, waar bij verklaarde Antoine Mcchior te heeten, wonende tea» Parijs en laatst in do ltadijzeostraat, te Brussel w-rbleven hebbend. Het abonocmect, dat hem in de statie afgenomen werd; draagt echter den naam van Joseph Colette, 32 jaar oud, geboren te Brussel en er wonende in dc Schapenkopstraat. SEJUINK..- Instorting. Een ndjvwerke.r. Pierre Lesstiisse, öü jaar oud, geliouwd en huisvader, was in deu koolput Fanny aan den arbeid, toen bij onder eeno instorting bedolven werd. Eer men erin gelukte dep ongelukkige er van onder «it te halen, had hij opgehouden te levep. Het lijk vjin den ppgelukkige werd naar bet doodenbuis overgebracht en vao -daar, op verzoek der familie.-naar zijne woning in de rue de IUehétlë. HENEGOUWEN.«OM'E.tir-Stn-SAMnHE. - J)t> ge. hëimzinnigc moortl. De policie heeft een ievcrig onderzoek begonnen-over-de moord van des herbergier Dellies. Daaruit bleek dat de moord nog niet lang kon gepleegd zijn toep het iijk ontdekt werd. Gobuien hebben inderdaad* hooren roepen óm 6 ure, doch zij waren verre van to veronderstellen dat er eene tnóord op banden was, Dellies was bezig ïijrié stoof in brand te doen eo wilde io; dep kolder kolen gaap halen, toen hij' langs achter aangerand werd door --jn moordenaar. Deze moest zich in huis bevinden en gekend zijn door het slachtoffer. 'Dc drijfveer tfter misdaad is diefstal. A! de riïeiibeleü zijn inderdaad opengebroken CÖ al Wat* er ia lag en ephige waarde bezat,' ^erd bult'gemaakt. Dëlliés, die 55 jaar oud was,-éu alleen woonde, bad eenigen tijd in Itiisland doorgebracht en er wat spaarpenningen vergaard. Deze waren in een koffertje onder zijn oorkussen verborgen; Het koffertje is opengebroken en geledigd teruggevondoii. Het parket van Charleroi is ter plaats geweest en heeft, verscheidene' viqgetiridrukken van den mobfdenaer opgenomen. Tot nu toe bezit men nog ijeen d* minste inlichting, die op hét spoor vart de^ dader zou kunnon brengen. '' ' i ÖTAMBBÜGE». Arend sesobottai. Eon jachtwaebtor beeft een arend doodgescijotba, die op eene hoogte van 13 meter» zweefde. De vogel, die dt lading io de borst bad gtruregeo, stortte yoor de voeten van den schtitter neer. Hü heeft niet winder dan 3.SQ meters vuugëlwijdte. TEftTRE, -r- Levend verbrand» Een vijfjarig mwj'*'» de kleine Emilia Ansalio, die in de keuken der ouderlijke woning speelde, is in een ketel kokend water gevallen. Eer het arme kind ernit getrokken werd. was het zoo ijselijk gewond dat het korts nadien bezweek,- 'WEST-VLAANDEREN < t-ar; morgen fs. re-ahtavpr-het «I'sJace.-Öotetjt, ' het lljjc. ^ftge.spoe.ld'yah' -«in maniipèrbotin,: rond cfe %$ jaar oud schijnehdo. Hij had twee gouden ringen aan de vinger», geteckend J. T. Aan zijne horlogie, die stil is gebleven op.. I ure 10-minuten, hing pen niadaulon met twee portretten, denkelijk van zijn vaclev en zijne moeder. Het I k js nsar bet di->odc-nhnis gebravht. Van koude gostorreni ~ Gister ia het meisje begraven dat, versteven van'de koude, dood werd gevonden. De dood was reeds drie dugro ingetreden als men haar op het zolderkamertje vond. Zij loefde zeer arm, had enkel ecno deken, die met lappen aaneengenaaid wa», Wr.i&kroepcud einde, zoo jeugdig oog, eu in de nabijheid' van overvloed' cn schatten van höngt omgekomen; -ü" f»ebt*ti»n.' Gister avond werd Van t'hof, loodgieter, door een hond gebeten, in eene herborg aart het hospitaal. Hij beeft eeno érge wonde aan hét been. Dc dokte» heeft tle wonde Uitgebrand. A. M. SKE.NES. - Ke» lijk uit da Lek opgetrokkeu. Gisteren heeft men in den valavond iut de, Lcie het lijk opgetrokken. van cópv'.'jon^e vrouw, die rond do 80 jaar scheen Zij was zeer nes gekleed, met gei* den oorbellen...én dito ketting cn zwarte wbliir«5h',.mèn vond op baar twee geldbeugels bevattende een vijffrankstuk en nog eenige dikko'.gt-uiversi alsook nog eon brief. altijd goed, hoe oud ze ook zijn. D'e kunt gij morgen aantrekken en uwe fijne 'Schoenen sparen. i Hét nieuwe pak l:warri bovenaan in den zalsvcen oude blounc erboven, opdat het niet vuil-zou, worden,. Nu geloof i!c wcrleiijk dat wij niets vergeten 'nebben, 2ej,de Tnsi;e cn wierp een onderzoekeilden bük in de groene kift; Kr was niet veel meer in.»-^- Ziezoo, dan biiiden wij deti zak in Godshaani dicht 'cn smeeken Hem dat gij igoed vooruit möogt komen -- wearheén ooketiwc bcr-iernming is!*..lasso bond den zak dicht en was heelemaal niet vroolijk. - Nu zegt gij elk hier op de hoeve behoorlijk vaarwel, opdat ze mij later niets onder den neus kunnen wrijven, zegde! Lasse na een poosje. Ik wilde gaarne dat gij Karna een boétje vriendelijk bedankt; 'zij hqeft alles zoo netjes voor 'u in orde.gemaakt. Niet iedereen «ou zich daarvoor uitsloven- Ja, dat zal ik doen, zegde Pelle zacht. Zijne stem wilde vandaag niet belder klinken. heelemaal -'foen'liet -nauwelijks SGhemerde, was ;PcJ.e 's'morgens al.op err in de kleeren;- Over dc zee'lag hevel, dat'vporspeldiïeen mooion dag. Schoon gêwasschen en met water gekamd, liep hij rond en keek alles É&MÉMïam êae&assêbiiibsm je, waarop io oensseer ilechte sehri"jftrat»l, de jonge vrouw haar vader vergiffenis af. meekte voor de daad die zij begaan had. Tot na toe is liet lijk niet herkend ga worden. HALEW'LÏ»'. ~ Hevige brand. Verleden nacht is ece: geweldige brand uitga, borsten in het groot vlasmagazijn v?,n M Anatole Cousinne en gebroeders, gelegel langs den Buekeekschen rtcenweg. In.korten tijd vormde -ansch het magazijn, dat opgepropt wat- roet vlas eu lijrj zaad, eenen onmetelijken vuurpoe], waar van de klaarte in de Inclrt liemerkt wet» in gansch het omliggende. De pompien snelden ter plaats, doch bei; magazijn wen! gansch vernield. Do pompiers moesten alle pogingen aan den dag leggen om da caoutolhoucftun-iek van M- M. Mortreji «e» Tybcrghieu te vrijwaren die op eenige meters van daar staat. De schade is aanzienlijk. Ren onderzoek i» ingesteld.. ; OOST-ffLAANOEREN LOKEBEX. - Erg ungcluk. Zekere Emiel V»n Langeobove, wonende, i op h«l Hoekje, kroop op zijn dak, ten einde et eenige pannen' te vervangen. Hiertoe gebruikte bij twe«j ladders: de eene lag plal on het dak. ti» andere.stond tegen.dea mttttr. Op dezr laatste stond zijn. knecht, de genaamde Frans Lantehëer. Op zeker oogenblik schoof do eerste ladder van het dak, waardoor de tweede omsloeg. Van Longenbovc kon zich nog bij tijds aan het dak vastklampen. Met den knecht was het erger, gesteld. Deze was achterover : wa gronde geworpen en.lag buiten kennis, Uit oene diepe wonde aan bet hoofd verloor hij veel bloed- Zijn toestand i's bedenkelijk. TEMSCHE. Arheïtbrënten. -- De ge-t naairide Raphaël Huys, oud 19 jaar, is op de schecpstiramerwerf der heerenboel!doo? het jachtwiel' van het snijntachicn gevat eo er mede rondgeslingerd. Toen do ongelukkige ten gronde, viel, was gansch zijn gezicht eene wonde. J%n. toe^wd is,«rg.. STEKEM-1. --,Br»M«~-Gwter ontstonti er brand hij M. Arthur Van Hecke, brou» wer wonende in hot dorp. Hot vuur dat in do eigenlijke brottwerij uitbrak, werd eerst door de geburen bemerkt dië onmiddellijk het alarm gaven. Toen de pompier» ter plaatse kwamen stond reeds gansch de brouwerij in vuur en vlam Aan blusaehen viel dan ook niet te denken. De pompiers moesten zich bepalen bij. het vrijwaren dar naburige gebouwen. De brouwerij is tas gr.-iiido vernield,, De schade ie «eer aanzieblijk....' "» GENT -a «...»»^»aaaab>-_-»t»aajwa»>ai?»a<*< aaaaaaa Bij de politie Er zün dienstoversten, die, it*i)nëer' (ij een rustdag aan een hunner agenten moeten vèrlëenen, bet juist is ah zij een stuk van hun lichaam afstaant'. Een bunner beeft het gemunt pp bet hiopgêir! ^gk^pmf ltkw.'t^%u^k v*? «i.pe agenten, dië 'peij; hatyjiu,. dag''vajlot begeerën, 'ziülettküi^n:di6h«v:xaobeu'ëln«digen om io pre dee morgens.» Eertijds, totn wij een halven dag verlatvroegen, hadden wij om 10 ure gedaan, maar moeeten echter om He ure terug op post zijn tot i$ ure. (Door vragen en gedurig aandringen OH die uur dienst - van 11 tot 1?, - vrij.te laton en onzen congé te laten tellen vanaf JO.ure 'H morgens, daar zulks in den dienst niet zou sehaden en hot voor de agenten eene groote verliehting zou zijn, werd: dit van hoogerhand toegestaan gezien wij.maar van 17 rustdagen per jaar tjenieten.) Welnu, dst heerschap tindt die.geheele uur verlichting te veel 1 - _ --.-' Wij, heben pog te veel rust, wij die gansche dagen en nachten aan do puurheid dei weder» blootgesteld-zijn,.terwijl hij weinig meer doet dan zijne Jange pijp woken.of Bla,pen, En daarvoor wordt hij vet betaald i 5000 fr, maximitm jaarwedde, plus woning, licht, 7000 kilogr. kolen per jaar en 300 fr. bureelonko8ten s die vooreekor op verre M zoo hoog niet beloopen. -.. Eo die man. mujpnt;on9 hetgeen; -wjj «t* werken verkregen.,;, - u".:. M»«>r wij zeggen h^m ; Pas «sp,:beknibbeld onze rust niet meer,, wijezallep ze verdedigen ook tegen diensteversten roet tw»* gezichten.., * ' * - ii.iiiiaaii ia n i i..jgg. in zijno broekzakken. Het blauw katoenen pak waarmede bij naar de eateebisatic was gegaan, was eewasscheri en ge-- mangeld ; het stond hem nog heel rped, En de trekkers aan die.oudev.efleertin laarzen, die nog uit Lasse's b'esferi.tijir waren, stonden even wijd uit als Eelleji ooren, '..--.'. ' ' Hü had tot ieder op.de.hoeve : «wattf'. wel "en veel dank voor al het goede» ge*- zegd zelfs tot Erik ; en een lekker ontbijt van vet v'arkehsvlec3ch bad hij ^IB zijne maag. Nu liep hij tn den stal rondi hij schudde'deïi stier bij de horens en^i» dc mestkalvéren aan zijne vingers zuigen. - dat was ook een soort van afscheid. De koeien kwamen niet. baar bèkke 0 vlak bij hem en snoven van genot toen hrj- langs ging. De stier sloeg uitgelaten met zijn horens naar hem. En vlak pp zijn hielen volgde Lasse, hij sprak niet voel,-doch bleef steeds 1 in de nabijheid van zijn jongen. '«-ui Hel vcas heerlijk hier te zijn, en Vem kreeg telkens een warm gevoel, wanneer eene koe zich likte pf de warme darnp van do neervallende uitwerpselen Hem tegen sloqg. Elk geluid omvatte hem ais eene moederlijke liefkozing en elk ding was een bekend stuk speelgoed, waarmee hij de mooiste wereld kon- opb" uw ' Om hem heen, op alle paieh.waren UB" ren dio hij had uitgesneden," Lasse:WW zo met koemest beplakt ptwatkonjstrup ze niet zou' zien en 'ïcg^ö..j?«l*s»slsi»j alles bedierven.*

3 1^3- " -"' '- Eu gij. lagere politieiaannen, doet dc, opeü en richt ze naar de collegas van 'itere landen en steden! Strijdt om beter *'vc» loonsverhooging en meer rustdagen I Üat-tl dichtbij elkander : uwe vrijmaking,' et-»* eigen werk zijn I Vereenigt u ik daar ligt immers de macht der ver- ',;\,kt'en I.. DEKKER. iii onzen Restaurant -,'erledeti -teek hebben wij 1034 noeama-, on "opgediend, of 90 meer als de vorige fdk.oe bijval van onzen Restaurant is voortdurend en klimmend. I'.'.ehèer de spij- -in dagelijks klaar gemaakt: 2cadag.* Visch met botersaus; Bouchèe jrmetau; Rosbeaf erwten en wortels. jla»ndag: Navarin. van schaapsvleesch ; iijcsroni ii la Dièppoise Saucisses met gooien- Dinsdag : Gebakken visch ; Kalfsgebraad ^.aardappelen ; Kiekens met abricots. Woensdag: Gentsche Stoverij; Goulasch j.jjjeone ; Kiekens met mirabelllen. Donderdag; Konijnen mee appelmoes; farkens Coteletten met savooion Barbettes mousseline. Vrijdag: Cabellaud met botersaus; Rosbeaf-met spruitjes; JTehaapstongen met tomatensaus. Zaterdag: Gentsche.Hutscpot; KalfsgebMad met., erwten-; Cabillaud.sauce vincent-. dar Wiikciuiis Donderdag 29 dezer om 8 ui'c zeer -stipt 's avonds houdt da Federatie.eene byzonder uiting, met alle secretarissen van het pati- 'ionderiient benoemd door hunne wijkclubs 80 met do sepretarissen der Kauton-komi- Icltcn..,,,-, Gezel Lam pens zal met hen komen spreken. Kiemand mag ontbreken.,...! Stads ' ' 'in De Federatie. nj&uwa NEDERLANDSCH TOONEEL. - Het succes, van de nieuwe operette «Luitetjiitsliefje,s neemt toe bij elke voorstelliae. Het is bij de toesohouwers oen schaterlach van het begin tot het einde I c Luitcnantsliefjo-J zal doorgaan op Donderdag. 3a Jenuari en op Zondag 1 Februari in dagvertooning. In avondvertoouing van denzelfden Zondag zal t Wilde Leaï, het. beroemd drama van Nestor De Tière voor het. voetlicht worden gebracht. Dinsdag 3 Februari, ie kuustvoorstelling, lerste. vertooning iu België van «Vrije Wolken.., van den Tcheebischeh schrijver Jarpsiaw Kvapil. Deze voorstelling zal door een inleidend woord van G.Van Heckt, woeden voorafgegaan. ~~, VERTREK VAN HET le LÏNIE- BF.(»lMt,NT Gister worgend verliet de taf, dè compagnie der snelyurende kanonnen en -de 'muziek^vaiiheï fë linie onzo liad, om te Ath garnizoen te gaan houden.-. 'Het vertrek had plaats' aan de statie GtEt-St-Pietei's, waar een bijzondere trein was ingericht naar Ath. Familieleden van de manschappen, die onze stad verlaten, waren bij 't vertrek aanwezig en menige traan werd gelaten. -»-- «ENTSCnE HOOGESCHOOL. - Gndproef der «ingenicure-electricien-ï. Met groote onderscheiding: de heeren V. Soissaert, van Gent: E. Dierkens, id.; J. Wanne, van Doornijk. Met onderscheidinei-do heeren A, Solvyns, van Gent; P. Tack, id. Het voldoening: de heeren F. Ben-itil van Namen; J. Tijtgat, van Gent; M. De Maesschalck, van Bergen ; A. Clay» ooiie, van Gent. % W1NTERGAKTEN, Kwiperskaal, "P(t alle dasen. om tl nre namiddag» Dc "thlen treden op fn riasverlooulng den omlir,, iiif.aut.ai;. donderdag cn vrijrlag. 34«r. SCHIELIJK GESÏOBVEN Gister avond ls Kanjiel Van de Genachte timraerinn, werkzaam in de' fabriek «Glacerie», te Sas-vcVn-Gent, tengevolge eenër beroerte, scbjelijk overleden. De ongelukkige laat eene vrouw met' drie kinderen na. FEUILLETON VAN no JANUARI ( MwKlutaro. Parijs van Eageon SUE, «Gij wilt dus mijne dood? riep de Mffdiet: Uwen dood I... Neen, hoop dat niet,»'i zijt te laaghartig I In' uwe onverza- 'iejijke begeerte naar het leven, in uwe halstarise hoop zoudt gij den angst ont-?saa voor zijne geduchte komst. Blinde, dwiïe hoop, wel..is waar, doch die niet- «Win uw oog zou 6l uiten voor de v.reeso- ''.«e toebereidselen der straf; eerst on- *p'de looden hand van den beul zou die loop verdwijnen, en dan, door vrees fjtplelterd, zou slechts eene gevoellooze 'lomp ne( zoenoffer zijn voor zooveel ï9 aj>ten bloed. Dat kon niet;... gij «mdt hopen tot het laatste oogenblik. wpeii... gij onverlaat?... Hoe, de hoop 'y met hare streelende schaduwbeel- 'n de wanden van uwen kelder sieren, 'de vrees uw oog had verblind? Neen, Jfl.-' d aar zou de oude Satan in jui- 'h ' Komt gij niet tot berouw, dan $ gij niet meer hopen in dit leven.-.. i-t wil ik niet: iip" ^ a' heb.ik dien man gedaan?... Wic,is hij?... Wat wil hij?:.. Waar ben **J" Waar ben ik?... riep de School 'ITIISfflaMlIi r ' Donderdag 26 «januari 1914 [HOtORSLAAND B WJi Ik bevestig dat geen enkel voortbrengsel de DENTINOL jvsnaart om de tandpijnen te stll.en, hij alleen heeft een zzu.9c uitwerksel Dokter Catti, Deltenre. Wacht u voor de namaaksels dio bestaan. Eisoht de DENTINOL en gaat er om met de annonce : het is het eenig wetenschappelijk middel. 1 fr. 25 in alle apotheken OP EEN WAGEN GEREDEN. katlermakèt'; beeldhouwer; 'houtdraa'iër;; Gister kwam de zeventienjarige Stevens diamaatslijper; goudsmid. per rijwiel uit de Donkerstege op de VROUWEN : 'Katoen : oprichtster voor Koornmarkt gereden. De jongeling, die in preparatiekamer, etiragemeisje; vlashaspelaarsters; jutespinsters; machienbreid6ter de eene hand een pakje droeg en met de andere het rijwiel stuurde, raoest voor een op atelier; naaisters voor fijnlinnen en kinderkostumën thuis; corsëtmaakster; eersto wagen uitsteken, doch maakte eene verkeerde zwenking en kwam op het voertuig winkeljufi'er op do hoogte der kruideniers-" terecht. Do jongeling werd ten gronde geslingerd en bekwam verwondingen aan het en bovënmeiden f meid voor 'hotel. waren; inwonende dienstmeiden; keuken hoofd en aan de handen. Voor buiten Gent : Vla's'spinsters'. '. Halve werksters : Mohteersters voor de bancs, aftreksters voor coiitinles; vlasgarenmaaksters; naaisters-voorittëeren, Ijjrhderkostumen, broeken en-gilets; machien» stikster voor tapissier; dienstmeiden kindermeid; veinkeljuffer: WEBKONGELUK. Eergister is Kamiel Van Mooreghem, werkman aan de aardewerken van den staat, met zijnen voet ouder een tvaggontje, geladen met riggels, geraakt. Ue man werd erg gekwetst; het slachtoffer werd met een rijtuig- naar zijne woning, te Evergem-Wippelgem, overgebracht, alwaar dokter Stockman, hem cle noodige zorgen heeft toegediend. SCHOOL-EETMAAL. - Gifteu. - Ongenoemd, 80 fr.; ongenoemd, 45 fr.; van M. en Mme Delory, 20 fr; omhaling op het avondmaal na den billardprijskamp in het koffiehuis vl'union:;, Prenixstraat, 14 fr. iïlkcmféi IKIISÏ EHG ONGELUK. Gister namiddag is in de fabriek, de s Glacerio s te Sas-van- Gepfc, éen metser, Pieter De Backer genaamd, woonachtig Meulestede, van eene hooge stelling gevallen. De ongelukkige werd erg gekwetst over gansch het lichaam.een bijgeroepen geneesheer stelde vast, dat het slachtoffer twee ribben w»s gebroken. Na verzorging werd De Backer met den trein van Zelzate, tot in de statie yan Wondelgem gebracht en van daar met een rijtuig naar zijno woning. STEDELIJKE WERKBEURS VAN GENT, Hoogpoort, 51. Telefoon, 74. Bericht voor de werklieden. Worden gevraagd pp 27 Januari e \ MANNEN.,:..'Bu.reelbedien.de' machiepconstructie kennende ; kleermaker; ketelmiv ker; plaatbewerkei'; monteerder voor verwarming; pat-werker; smeder; bankwerker; velomaker; zagenvijlder; koperbewerker ; vijlkapper met machien; voor bij. de pompiers : schilder, schrijnwerker, loodgieter en modelmaker. j Voor buiten Gent : Koolmijnwerkcrs; portier-geldomhaler; sjiinuer ; dokwerkers; meestergast voor vlaspreparatie; zink- Hmolters; werklieden voor staalfabrieken : gazier de four, stokers, paswerkers, ketelmakers, vormers, ijzerdraaiers, aardewerkers en modelmaker; soudeerders voor verloodde platen ; vernissers voor kaders; lat» tenklievers; loodgieter.! Halve gasten : Spekslaehter; kleermaker; hekelmaker; letterzettor; schoenmaker; voorslager; blikslager; ijzerdraaier ; vijlkapper; koperslager -beeldhouwer; meubelmaker; behanger; stoelraaker(styrc) èn vernisser. Leerjongens : Bureelbediende; wollebewerker; kamslager; kleermaker; zadelmaker; tabakbewerkers; letterzetter; boodèchapper; drukker; vleeschhouwer; smid; 1 velomaker; plaatwerker; rütuigsmid; blik- Elager; loodgieter; rijtuigkasmakér; : rij- tuiggarnierder; grondeerder; behanger; meester schier waanzinnig uit. Rodolphe ging voort : ' Tarttet gij daarentegen den dood, dan zou ik u evenmin aan den wrekenden arm der gerechtigheid overgeven. Het schavot ware voor-u eene bloedige stellaadje. waar ge als zooveel anderen pronken zoudt met uwe wreedheid... waar ge uit minachting vpor uw ellendig leven, uwe ziel zoudt verbeuren in eene laatste godslastering... Ook dat moet niet... Het volk moet een veroordeelde niet zien spotten met de bijl of met do hand die haar bestuurt;.., het moet hem niet met den grijnslach hooren schimpen op de goddelijke Vonk, door den Schepper in het schepsel ge^ legd... De zaligheid, céner ziel is iets heiligs... Alle misdaad kan worden uitgewischt, alle schuld gedelgd, zegt de Heer, voor hem die dit oprecht begeert... Van de rechtbank naat het schavot is de overgang te-kort... Zoo moet gij niet sterven. De Schoolmeester was verplet... Voor het eerst van zijn leven was er iets, dat hij meer vreesde dan den dood. Die onzekerheid was ijselijk. De zwarte dokter en Chourineur zagen Rodolphe angstig aan. Zij hoorden met siddering dien luiden, snijdenden toon, onverbiddelijk als het ijzer eener bijl; hun hart was beklemd. Rodolphe ging voort : Anselme Duresnel, gij zult niet naar do galeien terugkeeren, ge zult niet Leermeisjës :" L'eermeisjes voor katoenen vlasfabrieken ; naaistera Voor- kleeren, kinderkostumeu, linnengoed, confecties, manskleereu, blauwe vesten en broeken en gilets ;doozenmaakster.s; «dienstmeisjes. BANK VAN BEN AlHJEID. - De Bank betaalt:.- «.-...,. 3 % intrest op de depote, zonder verwittiging vóór terugbetaling; 3 1/2 % intrest op de depots-raet IS dagen op voorhand verwittiging voor terugbetaling; 4 % ir>tresb_pp 1 de depot? JJje.tll raaand[op voorhand verwittiging voor terugbetatiog. Voor verdere inlichtingen zich te wenden ten bureele van de Bank. Brabautstra,at, 88 van 1) tot 12 ugr en van 9 tot.5 u-'- Burgerlijke stand van Gent Geboorten van 26 Janimri Jules Van de Waele, Rrjhovelaan, ÜQ4. Heiman De Cuyper, St.JacobsnieuwBtV., 3. Pharaïlde Van Damme, Vogelzangkaai, 36. Edouard Poppe, Kazemattënstr., 4g. Albert Mortier, Oude Kërkweg, 13. Eduard Poppe, Kazemattënstr., 42. Anna Desmet, Dokpl., 30. Ferdinand Baert, Korte Zilvëretr. Marie De Ooninck, Plottersgraibt, 8. Charlotte Vermeulen, Vredestr., 7. Yvonne Vande Voorde, Steppfelstr,, 14. Yvonne D'hooge, Spiëgelhofstr., 31. Yvonne Geirs, Koornblóë'rhstr.i 47. Irene Van Acker, Nijverliëidskaai. Léon Snoeck, St-Elisal^ethsgracht, 86. August V. d. Broeck, Jsij'verheidspl,, 0. Emiel Rëirman, Grpensti*:. 1.:*" '-'.- '- Philomène'Van Oostende','ïlialfêstr.fS;'" J ;. Ovcrlijdeng vari.25 Januari Karel Van Caeneghem,.4 d., Fvichsiastr., '..-.,". '. Overlijaeiis van 26 Januari - Augustijn Roeland, 73 j., dagl., Nijvnrheidskaai, 10a. r Jan Renier, 76 j., /.. b., Lousbergslaan, 63. Jan. Parasio, 67 j., smid, Snoekstraat,43, --; Hortensia Adams, 70 j., z. b., Veergrep, 4, wed. van Gisseleire. Overlüden van 27 Januari Jozefa Coryn, 92 j., «z. \>.,, Bam, 1, wed. van Jozef Engels. HAVEN VAN GENT Aankomsten vau 27 Januari Duitsche stoomer Bingsn, kapiteip Subrhof, van Reval, met koottwaren,voor Zeyen en Deceunyncli;.. T~ jfederlandsche st. Telegraaf 7, k. Klap, van Botterdam, De Brabant. Engeiahh zeilschip Pitho, k. Web. ster, van Fowoy, ohinareëlay, J[. P. Beat en Cie.-..-!-«. Engelsch- zeilschip Ópeau Vave,. k. NieUen, van Charleatown, id.,agent-e-maritime. Engelsch zeilschip Ariel, k. Smith, van Charlestown, id., Mestdagh. Belsteryori. '..-..' -,,',. -.,.. - Maar wat wil! ge dan? Is het de hel, die u heeft uitgebraakt? Luister, sprak Rodolphe en stond daar in statige houding on met dreigend gebaar.' Gij hebt schandelijk misbruik gemaakt. van uwe kracht.,, il, zai Uie kracht verlammen.. Dè sterkten sidderden voor u.,.-gij zult sidderen voorde zwaksten... Moordenaar, gij hebt schepselen Gods tot eeuwige duisternis gedoemd... dë duisternis der eeuwigheid zal voor u in dit levfcil beginnen... heden nog... aanstonds. Uwe straf zal uwe misdaden evenaren.;. Eri Rodolphe voegde er met éeri zekei gevoel van deernis bij :. - Maar, dje vreeselijko straf laat u ge-, legenheid tot boete. Ik zou door u-te straffen even strafbaarezijn als gij, gave ik alleen gehoor aan lust tot wraak, hoe rechtmatig die ook wezen mocht. Wei verre van onvruelübaar 'te' iz'ïjn als de dood",' moet uwe straf u integendeel voordeel aanbrengen; wel verre van u voor de eeuwigheid te verdoemen, moet 'ie u integendeel dienen tot uitdelging van uwe schuld. Na een leven, aan de uitdelging van uwe schuld gewijd, zal uwe laatste bede tot God gericht zijn,om te mogen sterven tusschen uwe~gade en uwen zoon. Bij deze'laatste woorden gaf de stem van Rodolpho; diepe ontroering te kennen. '. De.. Schoolmeester gevoelde schier. Gezellen, Gezellinnen, Woensdag 28 Januari, om 8 ure 's avonds, wordt In «Ons Huis», eene Groote PARTIJ-VERGADERING gehouden met dagorde : 1) Eerste Verslag van 't Petitionnement. 2) De Kiesstriju. Een groote opkomst wordt verwacht. Aan de kontrool zal zeer streng het bewijs van lidmaatschap geeisoht worden. Talrijk op, mannen en vrouwen, de partij heeft U noodig f Het Partijbestuur. gisclte stoomsloeu Delta B., k. Klausing, van Oostende, op ballast, drüge dok. Vcrtrotokcn: Nederlandsche st. Jan Blockx, k. Sterenberg, natvr Now-Castle op ballast. Duit sche st. Steinhoft, k. Schade, naar Mcthil, idem.. Engelsche Pt. Sest Serpent, k. Philps, naar Londen, koopwaren. Hoog water te TerneuMn op«28 Januari 1014 : -s morgens, '3 u. 5 rn.; 's avonds, 3 u. 21 minuten- VERMAKELIJKHEDEN FRANSCHE SCHOUWBURC Woensdag, to 7 1/2 ure, première van «Bon Altesse Itoyales, operette iu drie bodrijven van Xanrof en Chancel, muziek van Jvan Caryll. VLAAMSCHE SCHOUWBURC Donderdag 29 januari, om T 1/2 ure, Het J^uitenantslicfje, niéuw lustig zangspel in 3 bedrijven van Jozef Siener. ~ Vooraf: Groote Verwachtingen, spel in één bedrijf door G. D«Lattirt.' Dinsdag'3 febtuari, pm 7 1/2 ure, vijfde kunstvertoohing, eerste opvoering iii BelgiS van Vrijo Wolken, tooneelèpel in 3 bedrijven van Jarosiaw Kvapil. MI.VARDg-S.CnomVl.UBG' Tot 31 Januari Wit cu Zwart, het lustig blijspel van Van Seymórtier en Van Daele. Donderdag dagvertooning oni,3 ure.. ' VOORUlT's V0LK8KISDEREN en GE- WEZENE VOLK8KINPERE.N'. Op zondag 15n PobrU'iri geven de VolkBkinderen eu Gewezene Volkskinderen, hun DERDE GALABAL in de prachtig vorsiorde zaal, Skaling-Kins. Bagattenstraat, om 9 uur 's avonds, voorafgegaan door een groot Skating-feest (von 7 tot 9 uitr). Kaarten op voorhand: 30 centiemen. Aan do controol: 50 centiemen. kaarten zijn te bekomen bij alle bestuurleden, bij gezel Brienon, kleerwinkel, bij do Conciërge, in den Boekwinkel en op de Redactie 1, i OUD GJSjii). ^(Htóeavroensdsfr,--'vt^aJ-^ riugafe^t. gewijtf'-'ian, dc irepi che 'tocjrtf x «füchte'rs: Op liet progi-aifima'ko'nife wfik-eft 3 Voor van Uytféhhövö ) ~ Waèliftit*;' Varidër Meulen, Dhulst, 'Lefébure, Herberigs on Guillemijiï. DE GROOTE 'f OOK DICHTERS EN HET KIND. Als wij nagaan dat van de beroemdste toondichters de beste werken verkozen werden, zoo hoeft het geen betoon dat het kunstt'eest van Maandag 2 Februari a. s. eene ware gebeurtenis zal zijn op muzikaal gebied. Op het programma, komen voor -. : De Kin» derkerstavond, door N"iels Wv Gade; Lied der Alte Geisz, (le uitvoering te Gent) door Humperdinck; Kinderscenen, door Sehumann - Ein Kinderschorz (le uitvoering te Gent), door Moussorgsky; Bercettse, door Chopin; La Farendole, door Jacques Dalcroze; Childrens corner (lé uitvoering te Gent), door Cl. Debussy; Sechs Kinderstiicke (2-3), doortvlendelsohn ; Krijgsmarsch uit de kinderkantate <; De Wereld in ;;. P. Bedotte, En als ons Kindeken braaf wilzijn, V. Duyse; Het Heidckouinginnetje (klaviersprookje),o. Van Rennes, Muziekkenner* eu muziekliefhebbers, maakt gebruik «van deze wellicht eenjgo gelegenheid 'om een dergelijk programma samengesteld tezien-; ' - Wat de uitvoering betreft, deze zul schitgoen angst meor... Hij moandc dat Rodolphe hot»'-"schrik.had willen aanjagen, eer hij tof dio zcdepreek kwam. Bijna gerustgesteld door den zachten toon van zijnen rechter, werd de bandiet onbeschaamder,' naarmate bij minder bevreesd was, en sprak onder luid gelach: Hoe is 't lossen wij raadsels op, of houden, wij kathechisinus? De dokter zag Rodolphe angstig.aart; hij verwachtte een aanval van gramschap! Maar integendeel, Rodolphe schudde het hoofd met oonc onuitsprekelijke uitdrükwhg _vsh droefgeestigheid en sprak tot den neger : Ga, Dav.id... Over mij alleen kome de straf, wanneer ik mocht dwalen. Hij bedekte zijn gelaat met beide handen..... Bij die woorden : Ga, Davi'd I belde de neger: Twee mannen in 't zwart traden binnen. De dokter wees hun de deur eener aijksmer. Daarheen rolden zij den armstoel, waar de Schoolmeester zoorjanig was in vastgebonden, dat hij aich niet. kon bewegen. Zijn hoofd was tegen den rug bevestigd door middel eener koord, die om hals en schouders was gebonden. ~> Bindt het voorhoofd met een doek aan den stoel vast, en steekt een anderen 'doek in zijnen mond, sprak Daviil, zonder nog- het kabinet binnen te treden. >...,. I..'M,..,.-.^A terend zijn I De damen Noel en Ternnierma.» en gezellin Posthuiiius zullen «r voor lor-, gon, alle. nummers de puntjes uit t*j voeren. Het feest wordt «.egoven ten «.'oordeel» vau het Werk der Kinderbibliotheken, da* in onze stad meer en meer do sympathio dt»; bevolking inwint. -, :. Er bestaat. dionsvolgeub geen twijfel ol d* zaal der Mejpmajiieiirzal Maandag oant-temu»»»', de bomvol zijn.. - -: - '. - ',. t.! Kaar-ten zijn nog steeds te bekomen f/fj den muziekhandel ijerte «e^va^nstriiat, «jni». bij. de boekhandelaars Van Goethem eui Ilcrckenjath..' MEDEDEELINGEN' VOOBDKACHT. ~ Zondag 1 Februari t«j ü 1/2' ure in da Notarissenzaal voordrachfej over Jnlins Viiylstekr. lettorknfidige, döórj. Maurits Bnsse.,'.. J' MAATSCHAWU- V:00U OPENBAJ"*i KIND-ERBIBLIOTHEKLN. Giftea:( Naamloos. 100 fr. (Hét bestuur bedankt' hartelijk den inilden cnbekende, die in ef tijdsverloop van 3 maanden, tweemaal hon-j derd frank aan de *na*itsehappij schonk). - j Van M. Gpeinaere, boeken. Donderdag 20 Jiinnari. om 8 nur, ln KHB lokaal Geitenstraat, voorlezing door Mej.; E.' Desutter. Vervolg van «-De wonderii3kei lotgevallen van Jan zondor Vrees», door' Hans.! Donderdag 29 Januari, Om 5 nur,.in tw»si lokaal Lange Crevelstraat, voorlezing door Mej. II. Lavreau. Vervolg van: «Moeder» Licxb'door J. Spyri.. OPENBABE KOSTELOOZE LEEUOANö VAN BLOEMENTEELT, De heer professor A. Van Eekhaute, zal zijne 9e les geven op Zondag I;Februari, out 9,00 ore voormid-, dag in de Staats Tuiri- en Landbouwschool,; Hofbonwlaan, Parfijberichten i WOENSDAG HARMONIE «VOORUIT». Hede*. Voensdag «ns-undj.gsen^i-qjjei^i^e^., ^ ',i MIB!«8Ki(}l»«iTIlI'f.'-:^i' it-? ifa^t/t, j- zittiitjf-iu do-bcrokerij-vbit-«qns Buis;. - SOC. JONGE WACHT. Om 8 3/2 ure, Vestnm-vorgadering in «Ons Huis», SOC. VAKV. T4N-.nET BOEK, -, Qm. 6 1/2 ure, bestuurzittine;. Niemand ont» uffijtfl T00NEELKB1NG EXCELSIOB. > Woehsdaa- voor het le, 2, en 3e bedrijf..scnoolllond R.VBOT. Heden avond f dringende bestuurzitting waarop allo leden f' worden uitgenoodigd. De dagorde is zeet? belangwekkend.., GEMENGD K00E «DE VERBROEDE RING». Woensdag, öm 8 i/2( repetitio voor de'vrouwen; 'oni 9 1/2 nrê, vootj d* mannen. 00NDER0AC WIJKCLUBS. Om ö ure, federatiezit» ting in ïons Huis». All«n op jnoss. : MARXKRING.. Van 8 5/4 tot 9 nr» repetitie voor de solisten vau het Opucnil*.. OmiO urp stipt, algémeene reiietitit> VOO-Ï het Concert. Nioraand onthrake,,. TUBNCLUB VOOBUIT» Do repotü. ie's zullen bepatild inaar -kuonen nanvwngen donderdag eerstkomende.. Alle turner^ Wezen dan op. ppst.;...;, i i ii mmmmmmmmmmmmmmmmmêmmtêè f~ Wjit.gij fiüi,dan wprgen 1 tiep iinj Schoolmeester. Genade I genade!... Ver-i der hoorde- mon niets dan gemompel, i. De twee mannen kwamen weer uil het kabinet... De dokter wenkte hen OW te vertrekken.. Genadige heer?... sprak de negen voor *t' laatst op vragenden toon. Ga I antwoordde Rodolphe, zonder yan houding te veranderen. David ging langzaam het kabinet binnen. Mijnheer Rodolphe, ik ben ban», sprak Ghouririeür-doodsbleek en met ne* * vende stem.* Mijnheer Rodolphe, epreek dan toch, ik ben bang... droom ik ook? Wat'doet de negertoch met den Schoolmeester'?..; Men hoort niets, dat maak! ünij:riog angstiger. Jj ; David trad uit hdt kabinet; hij waa bleek zoo als de negers dat zijn, zijne lippen waren 'wit.- Dé -twee mannen kwam&n wec-r binnen. Brengt den arm-stoei weer hier. - Oe '.Schoolmeester, 'werd weder bim riengebracht. Neem hem den doek uit den mond. Men gehoorzaamde. --'Wilt gij mij dan pijnigen? riep d«schoolmeester, mesr op een toon van gramschap dan van smart. Wat beduidt dat steken in mijne oogen?..: Oij bebt mij pijn veroorzaakt... Is 't om mij op- nio.uw in dén donker te folteren, dat ga* hier "ëvepals ginds het licht hebt uitge-i daa?. LWoidl voc#tat36i,'a

4 Donderdag 29 Januari T3.4 Lokaal "Vsrbrosdirlng,, Malbloemstraat 'omlag 1 Februari Ge abonnenientsvertoo aing van den Tooneelkring Excelsior» opvoering van het groot succes-stuk MOTTIGE JANUS tooncelspcil uit hot Hollahilsch nmrineleven in C bedrijven le Bedrijf't te Niouwediej). Se Bedrij.!: te Amsterdam.1 jaar later. Se Bedrij): Dood van Leen. l,e Bedrijf: de dpch-. ter van den matroos 20 jaar later. 5e Bedrijf: ondernoek naar heb vaderschap. 6e Bedrijf: rechtvaardigheid zegepraalt. Personen : Mottige Janus, AL Van Wijnsberghe. tv-tutun de Bruin (bijgenaamd Do Itooie), IC. Cray-v-e.lt*. Henri Morel. G. De Jongne. Moeder Grietje, A; Verschelde. Leoa De Zwart, G. Wante. Frits Delambert, J. Backeljauw. Mov. Delambpt't, A. Verschelde. Sophie, zuster van Mcv. Delambert, Horry De Paepe. Va.iitJei' Werf f, (gepensionneerd majoor), H. Houssiaux. Verbrugge, L. Glorieus. Jan Jansen, G. Pintelon. Gijs Blom, matroos, J. Klaas', matroos. G. Grayvelt, Gerrit, matroos, P. Van Schoonhove. 'Marie Willerasen, Grayvelt Do Corte. Geurt, G. Van Mareken. Mina, L. Van Vlaanderen. Trijn, V. Van Vlaanderen.,- -'An-net, Martens Van VI. Matrozen,..ZseyoXk en genoodigden. Poos tusschen het 3e en «le bedrijf Groote tooneelschikking. Nieuwe decors. f*4- Kostumen van het huis E. De Gruyter. Pruiken van het huis G. De Ploey. Deuren opéii"om «r > 1/2 u. Begin oni.6 u... ; Inkoni-irijs: 25 centiemen Kinderen niet vergezeld van hunno ouders worden geweigerd. <V> rïl (?) (?) fï) (Tl «Ti (!) lïï (i) lv> (ÏI fï) (ï) fïl (ï) K) (Ti (Ti f? TE HU-EEN-: kamer en mansarde (kunnende dienen tot slaapkamer), Zandstraat, 215, Gent. Huwelijkspapieren gratis voor werklieden Bureelen open aue zon- en feestdagen om 9 nre. Zwarte Ziistcrstraat. 18,,Gent. ~T~~- " JaaTJiiffTaTT- I * * P * o. * ^^^f^j^swz^^^si' Gafé-Restauranf «Van af einde Januari zijn de Noen- en Avondmalen aan de volgende prijzen.;, ' NQBHMAtlSK Aan fr. 0,76 (per abonnement fr. 0,60) Soep en Brood i!8en gerecht vleesch of visch met aardappelen en groenten Aan fr. 1,10 (per abonnement 1 tr.) Soep en Brood iwee gerechten vleesch of visch, aardappelen en groenten Noenmalen aan fr. 1,50 cn 2 franken Aan fr. 0,70 (per abonnement fr. 0,60) Aan fr. 1,10 (per abonnement 1 fr.) Om voor de Noen- en Avondmalen den Èthonnementsprijs te kunnen genieten moet inen op voorhand G tickets vaa 10 centiemen nemen. - Voor de Noen- cn 'Avondmalen van fr. 0,60 doet men een opleg van f r. 0,50 1 frank doet men een opleg van fr. 0,90. bij 't bestellen van een Noen- of Avondmaal Do tickets mogen ten allen tijde genomen -worden. j ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * Trïomfbïer aas 2 5 centiemen de fleseh GOUDEN MEDAILLE Wereldtentoonstelling Gent 1913 Men kan bestellingen (leen in al de in- 'riehtingen en aan al de bedienden van «Vooruit», Brouwerij «Vooruit», 28, Danliastraat*, telefoon 654. s> Mliaii>.MiMiii.!l«.iia» aai aimiaaaai mmmuvnmrmm j * * * * * * * * * - * - * * * * * * * * * Extra fijne Chocolade V. speeisal vervaardigd voor Voornit fr. 1,30 het pak van 1/2 kilo» 0,65» > m >» 0,26» > 100 gramm. ta dt KniideniirswiBkeis m Vooruit * * * * ' * * * * * - #. * *»» * * *» * < "* wmmmêmpmmmmêbmm MIMI. ij ree-b*; SPAS. ENSPAL INDERPARDE oem net CCPJHS treem aoehj» Soouritas «el». ie nieawsio. tekerfito eo I «ettiea bewrfmiddels beschrijft «m bel «rorrt «otal kinrlerco (0 rermijdea. Bijzondere CQ uut [ üit* ras,l2evinbci) voor j mio oo tromt. Betiie [ middel om 'i «chierblij- j feu dar aiasodsionden to f foorkomeo VerzeodlDfi j naties oaislae tenen i Tr. ia po«iaegeln gun ü» de j Seotirttarla, ett, rug da» Cro.aaties, it», Sr»aistaj«, &S Laat uw drukwerk vervaardigen in de < Volksdrokksrij > Koogpoort, 29, Gent, m M UWE EICHTEN kunt iii.1 iloen «relden op rechtbank, erfenissen, eehlscheidine*. slecht» be-. talera.scliuldoischei-s.enz, GENADE al wat mogelijk is zal gedaan worden als -«ij door de rechtbank {-easti'attzijt. die tu bekomen GELD wordt geleend op eicendom of voor hot bouwen uwer woning, kleinen intrest INLICHTINGEN worden gegeven op handelaars welke gij crediet moet geven, of familie waar gl.i in betrekking moet mede komen OÜD-SOLDATEN wilt gij uwc milicio-ver gocding voor te trouwen of onderstand WENDT U voor dit alles tot hot Huis Matthys, Zandberg, 8, (lont, van 8 tot 11, van 3 tot 6 uren, 'a zondags van 8 tot; 11 uren- Raad kosteloos, postzegel, 0,10, schriftelijk antwoord. l 4örMAAND=:TOND!-Nwc,ndKrbareu.tvei i Vraeiijt do kor.ulcos" idlichungtn. G-iêimli-ni'-i-. BETALING NA OE OEN E ZING, 3*0, SaWITABiA, RHSPflC-HH,ó-,fl6I. 73 ' SSRUSSIUL. -SüH-G EU van el l m MEUBaENMAGAZUN 90RUIT (2 8 verdiep) Vriidaparkt, GENT De taak van de VROUW is ook om gezelligheid in huis te brengen en wel door de A,angename Meubeleering Een goede samenwerker zorgt er voor al zijne aankoopen te doen in zijne eigene Magazijnen oo co. 33 TE LEDEBERG vh. J. W; VAN PLATEN Qorarcisfi'aat, 21, Antwerpen Bijliuiwn in alle p-oole steden. Te Gent, IHageleinstraat, 27 St-Niklaas iwaes), 68, Statiestr. JJe gebrevelecrde < Velowaslier» is de besie wasclimacliien. Machitn gratis cp fret) Eeu kind doet de wasch iu S minuieti. Proelwasiscliqn eiken Maandag van 2 tot 4 uren. Leveranciers der liuishoudkolen. Gemak van betaling. Het succes van VOORUIT-S RESTAURANT groeit met den dag. Noenmalen aan VASTE PRIJZEN en VOLGENS SPIJSKAART. Aanbevolen voor HUWELIJKSMAALTiJDEN voor Cent en omliggen-je. HE ZONDER ELECTRICITEIT loo Aütometietc eo met Hand MMM AGENTEN QEVSIAAOD Voordeelen De Leden : S 7 a deel op alle aankoopen; Hulp bij Kraambed, Ziekteen Sterfte; ZONDER INLEG een in den ouden dag, dat kan klimmen tot 300 fr. 's jaars. De echtgenoote ERFT het pensioen van haren overleden man. Niet-Leden : 2 "/ deel. SLAAPKAMERS in Eikenhopt, geplakte Noteiaar en Acajou Bei iet ressort; Lavabo met marnier; Spiepl met pslepen glas; Nachttai iet marmer Fr LOUIS XV SLAAPKAMERS IN ALLE MODELLEN Groots keus van slapingen in aile vulseis (Wol, peerdshaar, flocon, erin végétal, zeegras) Uitnemende Matrassen inwindhaar beste kwaliteit Ressortbatea op maat en lenienwidi Engelsche Bedden met ressort drijdraad Beste merk in allerhande modellen Bijzonderheid van Zetsis en Fauteuils in alle stijlen en modellen (leder, uloer, mo<iuotte) Herstellen van Zetels,Garnituren, enz. aan de yoordeeligste prijzen en voorwaarden. 68ëmaiiiëerde Guisinisren en Gomfooren f aan concurreerende prijzen - Groot assortiment -1 imn.i IIIMI m in «" ". '--». -»»»'1 IJzerw aren, Draai- en Bnli aan de voordeeligste -:- -:- voorwaarden VOORUIT stelt zijne Sokalen ter beschikking der Werkersorganisain a mzs&ssmmmm te.q caa «ss feo BSA.-ii^'JM ^ -...«ti^:._ Krab niet, Vriendje HAAL EEN POTJB WONDERZALF IN HE APOTHEEK -DEWALVISGH. Dleneatraat, 10, Antv» eo liet jnukael ia gedaag Gowu.rborgir'üet.seai-ii'lilel ^ RCII aile Valziekten, tuor.;»: 2-*t, puisten haarworm, baardziokten, schuier s rnolkkorst, epz., io lans <na 'u uitjlden I la een woord, t il boste middel dit «r boitm' Wacht U van namaaksels! r>e pot: de lialvo j-ot; 0.75, Bloetiaii. «crenil middel iu allo goodo ïiiotheke, to verkrijgon per prul 0.05 fr. oplog. lloofddcpnt voor Vlaanderen i p. Do Meu'eu«ei«Sieeadani, Oent. ^ Ahl indien ik mij kon Het is gemakkelijk, ontmaken van mijne oude verkoudheid. neemt de borstverjach. tende pillen f. CEBESIU, Eenige remede genezende spoedig en VTCT altijd I aile gevallen van Hoesten, Bronchieten, Influenta,- A.thma, ziekten der üorst, Keel cn ademhalingsorganen. 1,25 ir. de doos in alie apotheken. Z-nding per post te^en poslboe van fr. r.3o. Algemeen depot: Apotheek CERESSIA, FLEÜRUS Depots te GE.N'Ï : De Moor. - BRUGGE: Delso, Btlltaaj WtrtlMtiprlil La Frévoyance Socials Levensverzekeringen Levenslange renfeh Brandverzekeringeir Ongevallen. Square de 1'AviatioD, 31 BRUXELLES-RfSidl Alie Toomitziemie personen rerzekeren zich op; bet levenj brandy tegen ongevalsen- Alla bewuste werklieden sloiten hunne verzekeringen net" La Prévojance Sociale Men vraagt ernatlga aganten, 't zli voor de drie afdeelingen, 't zij voor eane of twee onder hen. VROÜWËH Penodiceb* Puien»m UokUv JHssim. Dia «lies soodei ai tilau beprocid hebben, «kille» met eenoe^er, «erneset Ut ei «en opie<ebt flterk en odfei)b>ai mlddil. ronder ce*t&i «oor decesondbetd bcrmat. tc(n i &*S*ln etr tiedooj 0m*Vl 14» 0»«r«l eebetm varv» *m t«feo poetboa. poxueeej*«i rembuvsaeidest ue brte«ett *u kmtthitnc wterrdeab-ctdapitleatcnieiexuodsii iwtlbei fuoo' «era «ms» IMUMI* fnvu meotnewi-t*ht» ia tin en bij M. Limbor, apotheker te Oostende. Geen Grijs Haaf MEER IU «De Nieuwe Loadon» «toeldt ertjz* karea li-.aea n- kelt 'iöffia vcni^ijnen, attmattb:! bzarfrlacucnd oa caeht, fcelcl bil, sitvalloa ea eeeml tta -paili.j.i vaa kek boojd v*g. SSXSR pz5fz»$ Ja flteeaa raa fr. 1,50 *a fr Eirbtfti CatrdliaetBar aif 2 fr. pttfl!* T«koop bu Apothakara.M -gisten, Haaranijdara an fieukwlnke.» * t afratt: feffanrta» Siia» *icbh&ik» (Bif >J Goede dfooge Sigaren Per hoaderd Suiuatra-siijareii Fijne Mauilla-sigareii lij'ue Suuiatra-siiarcu t'ij'no Bavana-sigarcn Uavano Slcxiiiue Vorsfeiilaiiilcr sigaren 2.83 fr. a 4.35 It»; 3.35 fr. ;ï 5.10 M 5.10 fr. a 7.60 *.' CU fr. it ff.' O.SD fr. ïi 7.10 *' 5.60 rr. S-iet-ialiieit van Cigarillos 1.85 fr. i *».S0 * Franco vorzcudiu*; van fi Tcrso[iilleB<«'. mcrlicn sigaren ab slaal tegen zending val 2.70 fr. aan K. (1II.LES SigaiTiiinaker-iljoinl CUABTl.EUZBNJ.AA.N', 75. <;E>"f. üroulii prjsvcruiiiiüeriüs er dul^nifi VKAAÜX i riiustr;.-!.'

5 Bifvoensel wan 29 Januari 1914 /amer fan Volksvertegenwoordigers Zitting fan 27 Januari 1914 Voorzitterschap van M. SCHOLLAERT, Voorzittei De zitting wordt te 2 uur g«3opend. MEDEDEELINGEN' De heer Goblet, belet zijnde, vraagt veraohooning omdat hij de zirting van heden niet bij-woont. Gezel Bertrand, ougesteld, on de heer Pastur, door fainilieplichten opgehouden, verzoeken de Kamer gedurende eenige dagen hunne afwezigheid te verontschuldigen. De heer Harmignie, ongesteld zijnde, verontschuldigt zich omdat hij do zittingen niet bijwonen kan, en vraagt aan de Kamer hem een verlof toe te staan. JfEÜEÖEELING VANWEGE 'ï BUREEL DE HEER VOORZITTER staat recht eu dóet de volgende ennspraak. welke de Kamer rechtstaande aanhoort ; Jlijnheeren, gisteren avond ontving ü volgend sehrijveu e «emet diepe droefheid meld ik u het overlijden van mijnen vader, staatsministei Neujean. Xavier NEUJEAN De uitstekende afgestorvene heeft in de Kamer een zoo aanzienlijke plaats vervuld, arr' jaren lang eene zoo belangrijke rol gespeeld, zijn aandenken is zoo levendig in ons midden blijveu voortleven, dat het ons onmogelijk is nen. niet te aanzien als een der onzen. Hij leeft hier overigens voort in den persoon van zijn zoon. Onvermoeibare werker, heeft hij zijn gan- «che leven geschonken aan de balie en de politiek ': op beide terreinen heeft hij uitgemunt ten in deze vergadering heeft hij aan al de debatten deelgenomen. Zoo groot waa zijne minzaamheid en wel- rillendheid. dat hij spijts.de.vurigheid zijner overtuiging eenieders sympathie genoot, zelfs onder zijne tegenstrevers telde hü. echte vrienden.. Ik stel u vcor, mijne heeren, uw bureel te gelasten uwe rouwbetuiging aan den zoon en de familieleden van den betreurden afgestorvene over te maken. (Zeer wel, op «tj de banken.) M. DE VOORZITTER. De heer minister van oorlog heeft het woord. M. DE BROQUEVILLE, minister van oorlog. Mijne heeren, ik meen dat- het met in d.e gebruiken ligt vau het Parlement, fo nagedachtenis- te vieren van istaafcniimstc rs die niet tot deze vergadering behooren: dorfi hoe zouden wij niet van deze gewoonte afwijken voor een eolega of liever voor een gewezn sollega, die zoo terecht werd bemind eu gewaardeerd ; een collega, die vóór weinigen tijd nog in ons midden zitting had! Xavier Neujean strekte het Parlement tot eere door de. pracht van zijn talent, de.oprechtheid zijner overtuigingen en de verhevene uitingen zijner vurige vaderlandsliefde. Vier eu dertig jareu lang heeft hij die loogere begaafdheden hier onbeperkt ten dienste gesteld van het land. Groot was zijn invloed onder ons, en wel om deze twee voorname redenen : hij behoorde tot hen die midden den hardnekkig- 'sten strijd, met nauwgezette zorg eiken jimsoonlijken aanval on de tegenstrevers vermijden; anderzijds had hij, zooals onze 'Vhtbare voorzitter het zegde wegens de openhartigheid en de lieftalligheid van zijoen omgang, bij veleu zijner tegenstrevers eolite vriendschap verworven.. Ik verzoek enzen dierbare college Neu- JMn te gelooven dat wij, onder deze voor ojn kinderhart zoo smartelijke ofnstaudigjieden, innig deelnemen in zijne gevoelens. (Op al de banken, zeer wel' zeer wel!),m, VAN MARCKE. Mijne Heeren. de Kamer zal de gevoelens verstaan en '-.t eau deel nemen welke mijn hart thans Prangen. Nog geen twee jaren geleden, heeft de lieer Navier Neujean, wegens zijne hooge IMen en ziekte, zijne strijdplaats verlaten om toeschouwer te worden van onze kampen, evenals.'zooals hij het zelf zegde, een «inde soldaat die geen deel meer nemen kan aan den strijd, maar nog steeds genoegen "findt in de legermachten te zien voorbijtrekken eu te luisteren naar het geschetter oer krijgsklaioenen. - Niemand za! mij nochtans tegenspreken Jsanneer ik zeg dat voor al degenen die hem hebben gekend, zijne krachige persoonlijkheid levend onder ons is gebleven. In de politieke wereld, ondanks de ou- «tikbare standvastigheid zijner overtuiging, '«Manks de strijdlustige hardnekkigheid " lïrmede hij die verdedigde, telde hij geene vijanden. Want hij verhief alleen zjj'n gezaghebbend "i overtuigend woord, daar hij er toe gedreven werd door de volkomen oprechtheid zijner overtuiging. Haat deed hem nooit f en enkel kwetsend woord van de lippen r 2llen; eene redevoering of eene stemming jye-d bij hem nooit ingegeven door persoonlijk belang. tiet is niet aan mij te zeggen wat hij aan»e balie was. Daar vond men zijns gelijke 'ust! Zajne kleurige en medeslepende welsprekendheid beheerschte de debatten aan bet Hof van Assiten, zonder te schaden, " at wel zelden voorkomt. aan de sterke redeneerkracht waarvan hij steunend op fu"e gegronde kennis van het recht, in de Wfgerlijke debatten blijk gaf. Hij koesterde bovendien eene hooge oprattag yan het maafa-c-haopelijk belang der *.,»»»»>.** *>J^»-*>.*» ite^^.- ÜS-. _^ balie, zooals hij heb opvatte en in praktijk stelde. «Ik ben overtuigd, zoo sprak hij ons toen wij hem onze gelukwenscheu aanboden bij zijn vijftigjarig jubelfeest, dat onze zending met die der magistratuur en ten gelijken titel, de vcrhevenste'en de belangrijkste is voor den vrede cn voor den socialen vooruitgang, Ï Wat zijne politieke loopbaan betreft; daar waren wij getuigen van. 't Is hier, dat hij meer dan vijf en twintig jaar in de ioopbaan t'huis hoorde. Hij had eerbied,, genegenheid en vriendschap weten te veroveren. Naar onze woelige streken trok hem, nog jong zijnde, zijn vurige inborst. Hij bekleedde er eene allereerste plaats. Hij was voorzitter van den Liberalen Bond ; hij deelde met den heer Paul Janson het voorzitterschap van onze liberale groep; hij was minister van State. De eerbewijzen hadden uiets van zijn eenvond noch van zijne minzaamheid weggenomen. Fijn en kiesche geleerde, muziekkenner, kunstenaar als hij was, scheen zijne natuur uit het leven te willen putten al wat het goeds en verhevens oplevert. Zoodra. hij zich mengde in'een debat, voerde hij dit naar eene hoogere stelling. Hij kon zich onttrekken aan df. kleingeestigheid en de partij-vooringenomsnheid, die vaak de mensehe'ijke besprekingeu verduisteren, om zioh met alle gemak naar de hoogte op te werken, van waar de waarheid reiner en schitterender uitstraalt. Neujean had het pnrlementarisme van eertijds beleefd, toen hier de betrachtingen wellieht op maatschappelijk gebied uiet zoo veel omvattend waren, doch niet min leerzuchtig en hoe verdraagzaam, hoe verknocht aan den eerbied voor iedereens recht en voor alle. billijke belangen! De natuur heeft hareu. onverbiddelijken gang gevolgd, en de groote figuur van Xavier Neujean is verdwenen. Doch zij laat, bij de balie en iu het Parlement eene groote leemte eo een duurzaam spoor achter. Uit nederigheid be-ft hij de begrafenisplechtigheden afgewezen, die nochtans de natuurlijke bekrachtiging schenen të moeten zijn van zijn edel leven. Wij moeten het hoofd buigen tegenover zijne uitdrukkelijke wilsbeschikking. Doch dat wy hem in onze harten een gedenkteeken oprichten, kan hij niet verhinderen. Dit hebben reeds op welsprekende wijze gedaan de voorzitter van deze Kamer eu het hoofd der regeering. Beiden dank ik om hunne hulde waarbij ik mij aansluit, namens de liberale linkerzijde, namens de liberale meening vau g/arisch het land. waarvan de heer Neujeau een der meest uitstekende verpersoonlijlaiige-j blijven zal. (Zeer wel! zeer wel'.) Gezel DEMBLON. üit naam der socialistische groep groet ik op mijne beurt de nagedachtenis van Xavier Neujean. Verrast door die plotselinge ofschoon eilaas voorziene dood, heb ik den tijd niet gehad een toespraak gereed te maken, die groote figuur waardig. Sedert, lang heb ik hem gevolgd in zijne schitterende ioopbaan van advokaat en volksvertegenwoordiger. Als kind reeds, nog geen tien jaar oud, kwam ik herhaaldelik bij hem to Luik, met mijn vader wiens advocaat hij was; zijn nam was reeds ten alten kante tot onze buitenbevolking doorgedrongen, ofschoon hij geen dertig jaar oud was. Toen ik in 1879 te Luik in 't onderwijs trad, ontmoette ik hem daar weer, sedert een jaar volksvertegenwoordiger, en ik bleef hem volgen iu de onderscheiden trappen zijner loopbaan. Wie heeft hem op de tribune niet bewonderd met zijne prachtig hoofd en ziju breede gestalte, met die onuitputbare redenaarsdrift zooals er zelden to zien zijn, eene drift die de meest, democratische gevoelens uitstraalde en onweerstaanbaar aller genegenheid veroverde. De liberale partij van Luik heeft mijns dunkens nooit een zoo welsprekend redenaar gehad. In den vriendenkring was hij een uiterst zacht mensch, ofschoon hij altijd vol vuur, een aangenaam verteller, een onderlegd rechtsgeleerde, een beslagen man, zooals de heer Van Marcke het zoo goed heeft gezegd, en een uitstekend' muziekkenner, vooral ingenomen met Gluck en Wagner. In meer dan een opzicht was hij een politiek tegenstrever; maar over vele punten waren wij het met hem eens; en met ontroering denk ik nog aau meer dan aan een gemeenzamen strijd, gevoerd met Xavier Neujean, wiens naam voortaan onafscheidbaar is van de geschiedenis van het land van Luik en van België. (Zeer wel I Zeer wel I) M. WOESTE. Mijne heeren, ik denk mij te kunnen vereenigen, en ik doe het uit ganscher harte, uit naam mijner vrienden der rechterzijde, met do zoo' gerechtvaardigde hulde die hier werd gebracht aan de nagedachtenis van den heer Neujean. Voor ons was hij, en zal hij in ons land blijven, een der laatste en misschien de laatste vortegenwoodiger van het aloude liberalismus. In de laatste jaren, voor hij zich terugtrok, hebben de droevo wederwaardigheden van het politiek leven, naar het ons toescheen, hem herhaaldlijk getorffen. Met moed en kracht heeft hij het verdragen, vertrouwendop da toekomst; maar de hoffelijkheid van zijn omgang overleefdo de beproevingen die hij had.te doorstaan. Wij stonden met hem in de hartelijkste betrekkingen, en wat mij persoonlijk betreft, zijn verdwijnen baart mij smartelijk cn innig verdriet. Zijne herinnering zal onder ons blijven voortleven. M. DE VOORZITTER. Het bureel ontving kennisgeving van het overlijden van den heer Alfred Ronse, gewezen volksvertegenwoordiger voor Brugge. Ik stel u voor, mijne heeren, uw bureel te ^geja^ii^en^brieftan romvbeua^tojstijrai iwmiïgifcim&r&fr naar de familie van den be treurden overledene. (Instemming.) VRAAG OM UITLEGGING M. DE VOORZITTER. Wij zetten de behandeling voort van de vraag óm. uitlegging vanwege den heer Brnnct gericht tot den heer minister van Koloniën, over do maatregelen welke de heer minister denkt- te treffen tegenover tle aanvallen welke tegen de ambtenaren van Congo worden gwicht. Do heer Brifaut heeft het woord om zijue redevoering 'oort to zetten. M. BRlFAÜT. Op slot mijner redevoering vestigde ik de aandacht op het gezag dat de stelsels en het programma van den heer Sluys ontleenen aan dey.es eigen persoon cn aau de vergadering die hnn heeft toegejuicht. Voor enkele ja-ren scheeldo liet weinig of hij werd grootmeester der vrijmetselaarsloge, en in 3900 werd hij met de heeren Coc-q en Houzeau de Lchave door do Belgische loges naar Parijs afgevaardigd,, om er bet woord te voeren op het internationaal vrij metsel aarscongres. Moet ik u daarenboven herinneren welke echte ophcnieling den beer Sluys te beurt viel, vanwege de liberale, radikale en socialistische leiders, toon hij op* 16 Januari 1910 zijn leeraarsambt verliet 'na zes cn veertig jaar dienst? 'Weinige mannen hebben immers op meer doeltreffende wij3e dait dé heer Sluys, er toe bijgedragen om ons volk te ontehristenen door het methodisch en zeker middel van de zoogezegdo onzijdige scholen. Hoort wat de heer Magnette over den heer Sluys zegde, toen hij hem op S Mei 1901 aan het Groot-Oosten voorstelde voor don prijs dien Br*.* Peeters Bacrtsoen heeft ingesteld tot beloóning van de voor het vrijmetselaarswerk nuttige schriften: <-. Hebben wij niet, benevens de boeken door den heer Sluys voorgesteld en te dezer levendige cn volmaakte toelichting, de mode! school aan welker bedrijvigheid do heer Slu5 : s zoo nauw was verbonden; de normaalschool van Brussel, een opvoedkundig midden waarvan hij do ziel is en die wellicht in den vreemde meer dan in België wordt gewaardeerd; het programma, der lagere scholen van Brussel, dat werkelijk eene verhandeling is van practische methodeleer?»is dit niet. in zijn geheel genomen, een zeer kenschetsend vrijmetsei.. werk 1 i> 't Is «beter dan een mac.. *. werk, 't is de mac..*. geest die door de muren van den mac... tijd heenzijpelt, en zich door de school in den geest en in 't hart van 't volk verspreidt. *> 't ls dezelfde heer Sluys die liet een verheugend feit noemt dat de toekomstige onderwijzers der gemeentescholen weigeren de godsdienstige overtuiging te kennen van ten minste E'S t. h. hunner leerlingen. - - En een oud-leerling van den heer Sluys stelt vast, onder de toejuichingen zijner Br.,.:. van Frankrijk, dat, oordeelend naar zijne persoonlijke ondervinding, het onderwijs van deu heel- Sluys uit de kristen zielen, die de katholieke ouders in hunne geloovigheid hem toevertrouwen, mannen zal vormen die «akcl neg veraajh-*.; thig gevoelen vpor.-het oudegeloof'on voor' de familieoverlevingcu. Onder dit stelsel van den heer Sluys boven dit der Fransche vrijmetselarij, want het per honderd der éérste communiën onder de leerlingen der gemeentescholen staat lager te Brussel dan te Parijs:. De heer Sluys heeft dus eenvoudig voorgesteld op het <: vrijmetselaarswerk» in Congo het gebruikelijk i>rogramra toe te passen der loges van Frankrijk en België: Onverbiddelijke oorlog tegen hot catholicisme. En 't is we! daarom dat, verre, van verbazing, verontwaardiging of medelijden te verwekken, de ontboezemingen van den heer Sluys over do uitmuntendheid vau den heidenschen tooveraar, boven den katholieken priester, de geestdriftige en eenparig toejuichingen uitlokten bij al zijne toehoorders. Het zeer officieel «Bulletin do Grand Oriënt de Belgique» stelt vast, in zijn verslag over de zitting van 23 November 1900, dat: «De vergadering aan dit verslag een gunstig onthaal schenkt. Het. blijft verstaan dat de kwestie waarover sprake ter studie blijft liggen, en dat liet Groot-Oosten zal onderzoeken welke middelen in 't werk moeten gesteld worden om tot een goed einde to komen i. Het. Groot-Oosten is de veragdering der afgevaardigden van al de Belgische loges. De Hooge Raad is een soort van Senaat, bestaande uit 33 leden, voor het leven gekozen door de reeds aangestelde.leden opvolgentlijk uit de 33 trappen der maconnieke ladder En 't is deze opperste eraad dien cen dezes leden, onder toejuiching der anderen, op zekeren dag heel nederig heeft vergeleken aan de Fransche academie, betreurende tezelfdertijd dat deze zooveel lager staat voor wat betreft de hoedanigheid harer leden en de waarde hunner werken. Ik voeg er bij dat de vergadering van 25 November 1900 werd voorgezeten door den geachten heer Roycrs, die toen den troon bekleedde van "Doorluchtige Nationale Groot Meester», en die werd opgevolgd door den geachten heer Cocq. (Ha! Ma! rechts.) Een in 1875 verschenen verslag der afdeeling: staathuishoudkunde, van de «Loge des Vrais amis de l'uion.et du Progris réunis», doolt ons mede dat, sedert. 1S77 er vrijmetselaars werden aangezocht hun stem te verleencn.aan het werk der Internationale Afrikaansche vereeniging.. Zij deden hunne bijtreding afhangen van de verbintenis alle gedacuten van godsdienstijver buiten te sluiten. 'In 1SS5 komen de Belgische vrijmetselaars er op terug! De vrijmetselaars zullen hunne belangstelling blijven wijden aan het beschavingswerk in Congo, op voorwaarde dat die beschaving door vredelievende middelen worde doorgezet; buiten alle godsdienstijver.» 't Is dus altijd dezelfde bekommering: de haat van het cathoiicisme. Gezel VANDERVELDE. Wat heeft dit alles met de vraag om uitlegging te maken? M. BRIFAUT. Ik zal het u aanstonds duidelijk'maken. 'mim practische wijze in het Belgisch politiek leven wordt overgebracht, gedenkt dan den vloek door Goblet d'aiviella naar da kerk geslingcrd, kort na-de verkiezingen van 10 Juni 1S84, die voor htt liberalisme en de vrijmetselarij eene ramp waren, waarbij ze beide werden ter neer geveld. Door middel dus van onderwijs- eu opvoedingswijzen uitgaande vau hunue leer, vormt men bij de iugewijden de mat^jnnieko geestesgesteldneid die aldra voor gevolg heeft dat zij volop aan hunne nieuwo t-opvattingsontaarding» lijden*. Deze rnaconniekc ontaarde geestesgesteldheid heeft voor gevolg dat zij de ontuchtige dansen ter eere van de maan verkiezen boven het bidden van den nvader Opa'»/ Deze ontaarde geest^gesteldheid is liet die sommige Europeanen aanzet om de geheime sekte van de Nebiü, een sooi# van vrijmetselarij der negers, te bevorderen. WRS liet, met oog op deze leerstelsels, geen onverbiddelijke plicht, bet masker af te rukken van hen die zich verbergen om dit werk van heat en puin to verwezenlijken, en de feiten en de stukken in het klare daglicht te stellen. D>en.P'- <; -,t heb ik volbracht en daarover wensen ik mij zelven geluk.' Twee middelen lagen mij daartoe voos* ttc hand: de propaganda door middel van ds drukpers cn de parlcmenuire werking. Ik verkoos te werken als dagbladecluijvor, omdat die wijze mij redematiger en eerlijker toescheen. (Tegenspraak, liiïks.) Indcrdsad, het lag Biet in mijne bedoeling het koloniale bestuur 'algemeen aan. te vallen, maar wel enkele.van zijne leden, bij name genoemd. En hefc stootte mij tegen de, borst, gedekt door de parlementair-" onschendbaarheid, lieden aan te vallen, die daardoor-zeh.-niefc in staat waren zioh te vetdedigen-met gelijke wapens. (Rechts: Zeer "welf) Gezel DEMBLON. En de reeluci-ïijde durft roepen: eccr wel! Gezel O. HUYSMANS. -~ Ma*i* dekf, hem dan! M. BRIFAUT. Zoo moét het getal Detry worden beschouwd. Ik bestuur het Anli.vrijmetselatifrst^ sekrift, en ik schrijf daarin vrij dikwijle. Gezel C. HUYSMANS. Dat maandschrift is de uitwerking van een ziekelijke», geest. (Gelach). M. BRIFAUT. -- In dit maandschtiffc werd de heer Detry, StaateproeurKur te Stanleysted, gekende vrijlmctselaar neer hevig aangevallen ; midden"clio'aarivauen'is eene dwaling geslopen. M. MASSEN. Toen gij. uw artikel schreef, wist gij dat het feit uiet juist-was. M. BRIFAUT. Vermits'gij ingeschreven zijt, zult gij de gelegenheid.'nebben ont u te verklaren, mijn waarde eollegs. Deze vergissing was al te Waar en te duidelijk om vrijwillig te zijn gepleegd, he!) gezond verstand wijst het uit- Onmiddellijk ook werd de dwaling terecht gewezen. In een overlast leven, als het onze is, eijn dergelijke vergissingen onvermijdelijk. Alleen zij die den dagetijkseheu woorden- cn pennestrijd ontvluchten, ontsnappen a«n zulke tegenslagen..., ;.. Vajvnwegti do,bu».den.,cjer..linfierzytl." veiwèchten wri dezelfde, houding ah- die van. den. Aati-vriJD«tsei!iKrsbt-.nd. (Gelach en uitroepingen bij dc uiterste linkerzijde.) Dat -jij evenals onze Boud, onverwijld en uit eigen beweging hunne dwalingen terecht wijzen. De dwaling betreffende den heer üctvy begaan, is dus oen feifc van betrekkelijk gering be'laug. zooals de achtaare heer Brunet zelf heeft bekend; er was feitelijk enkel sprake van eene klucht van slecht allooi door dronkaards ingericht. De heer Detry heeft geen deel genolneö noch aan do voorbereiding, noch aan de uitvoering van do naüperij van den katholieken eeredienst die te StanleystAd in den nacht van 21 tot 23 Januari 1911 Werd gepleegd en die bekend ia geraakt" onder do bcnoemiug van «Processie Tau Stanley stad e>., M. MASSON. Er werd geene.eaüperü gepleegd. ' -,*: 'M.-COCQ. 't Is e«ne lastering, 't* M. BRIFAÜT. -- Do daders van het schandaal'en htihue Vrienden trachtten door leugen, drnkking, bedreiging, rechterlijke vervolgingen aan de straf die zij verdienden, te ontsnappen. Er bestaat, zoo 't schijnt, over deze zaak en andere die er mede in verband staan «sen beteekenisvol verslag, tengevolge van een nauwgezet en methodische onderzoek, ingesteld ter plaatse, door den-staatstoezichter Collyns..'... Wij kennen er ongelukkiglijk maar enkelo uittréfcselb van, aan onze uienwsgïerig- Sieid onderworpen, in den loop van 'het dobat dat'ter 'Kamer plaats greep in December eu Februari AReen,de achtbare heer Vandervelde mag zeggen beter ingelicht te zijn, dank óau eenen zijner.afrtkaansehc briefwiss-elaars... waarvan hij bet geheim bezit. Gezel VANDERVELDE. - Waar hebt gij dat gehaald?.. M. TIBBAUT. De heer Vandervelde heeft het zei E tor Kamer gezegd. Gezel VANDERVELDE. Ik kan bevestigen dat de tekst van dat Verslag mij niet werd overgemaakt door een briefwisselaar ti.it Afrika» M. BRIFAÜT. Noehtaus ben ik lieden ten voile ingelicht en mijne«overtniging staat vast. Wat ik to zeggen had-nopens den heer Detry, heb ik tweemaal geschreven onder mijne' handteekening buiten de Kamer.. Men kaw mij dus niet verwijten lafhartig en verschuilend achter de parlementaire onschendbaarheid eenen afwezige.te beschuldigen. Als ond-advoeaat en als magistraat weet de heer Dotry welke zijne verdedigingsrechten en middelen sijn, maar hij weet insgelijks wat men het recht heeft hein te verwijten. M. COCQ. De minister heeft hem volkomen verschoond. M. BRIFAUT. Hieruit blijkt natuurlijk waarom hij zoo voorzichtig heeft gezwegen, teen vóór twee jaar «Le Journal de Brnselles» hem, op 12 Maart 1912, beschuldigde van (il«^tjgtt» Jgit-oi-i yajfra, *»- m schtildigingen door anders blsdan s-anstoadii werden overgedrukt. Sedert twee maanden WRS de heer Detry i in België teruggekeerd. Do gevallen vaa; Slanlcyslad waren pas in de Kamer en Se-; naat besproken. Ik ken niet gelooten dafcj de zoo waakzame verdedigers, dio bij heeftbinnen en buiten het Parlement, toeo nietkonden kennis hebben van, was openbaar; over hem en zijns handelingen werd ge-; zegd. ; : Ik heb nn lang genoeg gesproken over eene zaak van persoonlijk belang die niet; verdient dat men ze in onze debatten in de plaats stelle, van de gewichtige vraagstuk-', ken van algemeen belang, waarvan hetfland.de oplossing met ongelnld verwacht.: Op zonderlinge wijze itoti men mijne-; denkbeelden eu mijne woorden moetohi verdraaien om aanvallen tegen het bestnuf; ' en - de arabtensrea van Congo' daarin ces! vinden. Iotegonddel bs.» ik ervan «bewust, de.; goede ambtenaren, met andere vtoorden,! do overgroote meerderheid te hébben ver-. tledigd,' tegenover de^.misbruiken' van eetikclo slechte en schuldige ambtenaren. In België eijn do. denkbeelden niet - nol-; den i?,oo eng als ons grondgebied,, en dei fcotoniseering van. Congo,- een zoo «er af-, gelegen cn aanzienlijk werk, -geeft wtiïl'eitling tot-kommer en wantrouwen. Daarom is de. raimste ruchtbaarheid' noodzakelijk.. «Da geheimhouding, negdo biet* eens de! heer Destrée,' is het -wezen vande dwingö- 1 landij >. Dat is vooral waar, waar het geldt tf«m gcheimo genootschappen en de maatschap-', pijen tot kolpniseering. Met h'an geloofswaatl en htm pw-gr-ma-i* ma zijn de vrijmetselaars, die in. Congé; hun.work willen.verrichten, neer gewaar-' lijke personen. Het geheime genootschap is uïb zich 2el j eene bron van tnchtelooshcid, van nris-, trouwen, van tweedracht en bevoorde*-;' line. Men voere niet aan de dieiiiten bewezen* aan de kolonie door zekere Belgische -vrij-i metselaars, pioniers van de eerste tire. In--. tegendeel, ik wil hun de hnldo brengendie zij verdienen. (Verzet, links.) Gezel ANTOON DELPOP.TE.,--Hms*; die hulde voor u. M. BRIFAÜT. Dit blijkt duidelijk uièi de bekentenissca van den heer Sluys aait; hefc Groot Oósten'van België, op 28 Maart; 191)6, betrekkelijk het voorgesteld oprich-! ten van een Afrikaaontwhcn kring te Brus-; sel, voor de beambten der kolonie,, en'van' logesj broederkringen of andere- vrijmet-j eeïaarsverecnigingen in Congo. Die vrijmetselaars, in aanraking koinea-1 de met de missioönarissen, maakten zioh; los vau deü vrijmetselaarsdwang, en, te-' ruggekomen in Belgiê.-vcrgaten zij den weg! na.tr de Loge. Hun anticleiieaüsme tras stomp ^eiffii>ai-t,. was ontzenuwd en verlamd in Afrika. Hier ben ik het dus eens niet mijne mede- ledon dér linkerzijde, die eerlijk de een-, dracht betraehteu onder alle beschavors vait' Congo, priesters en leefeen, vooral soldaten' zopder onderscheid vau eert^ienstel,a&!<.*-.. {Ontk'rt.wan^rTïfï^ên aan do öïtot*--' sto üuke»-2»ijde.) M. HYMANS. -~ Mts, azijn wij filfsjf^ uiets eens. (Zeer wei! op dezelfde banken.j M. BRIFAUT. Wij waardeeten en wij! beminnen al do moedige harten die zich weten op te offeren, die weten-te lijden'' cn to sterven voor het ideaal en zich «Idns, durven kanten tegen het verslavend indi-' vidüalisme onzer eeuw. Gezel VANDERVELDE. - Ik lees no» liever wa* gij schrijft in 't «Antivrijmetselaarstijdschrift.:- (Gelach aiui, de üiterete.' linkerzijde).. M. BRIFAUT. Van m» af is de -saafe( uit-bemaakt. De missionnarissen zijn geenl ortiesteorders, geen vijanden van Wetten en' mogistratunr in opstand teaen- hot burger-j lijk gezog. 2ij werden tioclrtans vervolgd doof hem die tegen de normaio uitbreiding van handwerk deu weerstand wiileh stellen, die het; uitvoeren van het plan dei* Belgische vrij- A raetselarij in do houden zou werken. Tot in 1900 geschiedde alles in vrede eu een-i dracht. < Doch de heer Sluys gaf het uoodsein en bezwoer de.rijmetsclaars een eind te' maken aan den toestand, krachtens welk» dc missionnarissen *»Zëker ran den steun < der regeering, hun werk zonder tegenstand: kunnen voortzetten». Had men het recht eeft beroep te doen: op het 1-tnd, opdat hetzèlf oordeele over dcschade, door do Loges berokkend aan et»' meest klaarbsikeade belangen van België en Congo? Moesten de 600 missionnarissen, zoo mart-, nen als vrouwen,. die-het Evangelie verkondigeninde kolonie opeoiis in België «toru'gkceren of naar Indië, de Philipijnen of', Brazilië gaan, waar de economische toe-i standen en het fclimat oneindig beter Hiju'ï dan in Afrika... Gezel DEMBLON. Men «on &<s e* nietj willen. Overigens, isat is de quaestie niet." M. BRIFAUT....zegt mij dan wie er nog, in Congo zou overblijven als echte hescha-' vers met he toog'op het onderwijs, de vor-i ming van krijgsvolkeren tot landbouwers,, de heropbeuring van de vroow en de vesti-j ging van een vast gezin.., Het. waa de plicht van.de katholi-sto pens,; de openbare aandacht op het gevaar te vers-' tigen' cn een. redmiddel te zoeken. Gezel DEMBLON.»~ Dat» al te onbe-, schaamd I, M. BRIFAUT. Het toericht van de ( pers zal vele misbruiken in Afrika, vele verrassingen en ontgoochelingen in Beigiê! voorkomen. Dank daaraan zal de Werving van het ko-' loniaal personeel, thans zoo moeilijk vorbe- j teren cn zal men voor altijd uit de kolohitxj de minder geschikte elementen kunnen ver-; wijderd houden. De anti-vrijmetselaarshond heeft zijne rot' ia den strijd gespeeld met diegenen te ont-. raaskeren die verschnild gaan om het kwaad t«bedrijven, met aan te toonen, door de voorbeelden uit het koloniaal leven, hoe dit weerstand ontstaat, door den heer Sluys zon vnrig gewenseht. Dit werk ja zal.ia J.e tsb&gqt.toort^wté

6 6 \ worden, evonkracbtdadig als in 't verleden, zouder ophouden, zonder kommer om de beleedigingen of aanvallen, zonder vrees om de bedreigingen, want met mijne vrienden van cun antivrijmot-selaarsbond smaken wij «.,: vreugde, in geweten te kunnen zeggen dat wij met zoo te handelen tevens de zaak van onzen God, e» die van ons vaderland en der ware beschaving diene. (Zeer wel! Toejuichingen nachts.) Geail DEMBLON. Er zijn eenige leden rechts dia den moed hebbcd toe te juichen I... Gelukwensehsn! M. DE VOORZITTER. Ik ontvang van den heer Brunet volgende dagorde : «x De Kamer, 5 Akte. nemende van de verklaringen van dan heet* inidiater van Kojoniën «dat de >' tucht der ambtenaren uitsluitelijk den > Staat behoort, dat onze ambtenaren niet» onderworpen zijn tenzij aao de wetten en.ï verordeningen der kolonie, dat enkel be-» voegd zijn om ze te oordeelen de burger- ïijk» ; machten der kolonie regelmatig door» de wet aangesteld.»» Men is zooverre gegaan alwie vrijraet- * selaar zijn zou uit het koloniaal bestuur» te sluiten.»» Ik heobt er prijs aan zonder omwegen» te verklaren dat dergelijk voorstel niet» aanneembaar is. Ik ben en blijf tegen alle > uitzonderingsmaatregelen, s» Overwegende dat naar luid vau de akte van Berlijn van 23 Februari 1595 en van de a koloniale wet, de vrijheid van geweten * - cn de godsdienstige verdraagzaamheid in» Couso stipt geëerbiedigd moeten worden, v «««st over tot de dagorde, s M. MASSON. De hoofdopstellor van het Antivrijnietso.laarstijdschrift htjaft ons, volgeus deu heer de Broqueville, ver van het onderwerp der vraag om uitlegging doen afwijken. Die liep enkel over eenen veldtocht van een bepaalde drukpers tegen bedienden der kolonie. Wij wilden vernemen of dezea, om 't even welk hunne gezindheid *B,i, in Congo min vrij en veilig ziin.als in eenig ander vrij land. Het antwoord van den minister vim koloniën heeft ons nagenoeg voldoening geschonken. De heer de Broqneville echter had geen ander oogmerk dan zijne partij te behoeden voor eene dreigende scheuring eu hij heeft hier al de plichten van een ref.eerinkshoófd vergeten. Wat ook de inhoud zij van de dagorde au den heer Woeste, de missiën zijn niet in gevaar, cn het bewijs daarvan is wel dat geen enkel lid der rechterzijdo is opgestaan om de regeering nitleg te vragen. Ziehier de zaak in breedo trekken : Tot in 1911 en 1912 hadden de vrijmetselaars in de beste verstandhouding geleefd wet de missionarissen : geen van beiden kloeg en allen waren bewust van hun solidariteitesplicht. En in dit opzicht betreur ik dat de minister vau kolom n heeft te verstaan gegeven dat in het gulden boek der foeinrijke daden onzer Belgische voorlichters in Afrika, al de bladzijden enkel vervuld staan met de heldendaden der missionarissen. (Links en aan de uiterste linkoi'- sijde : Zeer wel.) (Vervolg morse».) G8)llCfl8Y8 it] IN DUITSCHLAND Het Duitsche rijksbureau voer statistiek heeft cen uitgebreid overzicht van de daar te lande op 31 December 1013 bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten in het licht gegeven. Van dit middel om in den strijd over de arbeidsvoorwaarden in verschillende vakken een wapenstilstand, op overeeu-.komst der partijen berustende, tot stand te brengen, wordt ook in Duitschland steeds 'meer gebruik gemaakt. Nauwkeurig op te geven in welke mate de collectieve arbeidsovereenkomsten daar to lande veld winnen 'is niet wel mogelijk, daar in de sedert 1907 'daaromtrent verstrekte gegeven een, nfet nauwkeurig bekend, aantal dubbeltellingen voorkomen. Voor hét einde van 1912 is thans -echter voor het eerst een nauwkeurige sta-,tietiek bewerkt, waaruit blijkt dat er toen.10,739 dergelijke contracten werkten, wstar- 'UD 139,930 bedrijven en 1,574,888 arbeidere onderworpen waren, aldus over de bedrijfsgroepen verdeeld: ï«aud- en tuinèou... veehouderij mijnbouw en veenderijen eteen- en aardewerkfabricage metaalbewerking en machinebouw chemische nijverheid scvenprodiictie van : ~- boschbouw textielnijverheid papierindustrie. lederindneti-ie -houtbewerking 'f»br. vsn voed:rijt; :.:. genotmiddelen ideedingindastrie.. < reiniging souwvakken graphische vakken iandel verkeer hotolbedrijf chouwbargondero. ctu. overige vakken Totaal fel SS 2 ao i e S8> " isï B fl S S37 27* B9 De contracten zijn, op 3 uitzonderingen na, aan de tijde der arbeiders alle door verenigingen gesloten, aan do zijde der onder- «seiners in de meeste gevallen nog door de enkele ondernemers gesloten. Echter gijn bijna twee derden der arbeiders aan lieve contracten onderworpen, die bcider- zijds door veroecigingen werden tot stand collec- gobraeht. Het «^aingstrebkd.wa» in percent der: ï*&««' : ' '"ysf*'"-*^'^»! u S42 1S812 f lm &H eon enkele firma een gemeente een di6trict het geheele rijk e o u li 0 e il (^ r, e 1 es 26.6 IS Slechte 11 contracten gelden over het geheele rijk, waaronder dat der boekdrukkers bet voornaamste is. In den mijnbouw is de beweging voor colleetive contracten tot dusver op bet verzet der directries afgestuit. De inhoud der contracten betreffende den ar beidsduur, de schaftijden, de loonminima. enz. leent zich kwalijk voor een samenvat tend overzicht» Hecliferliike Zaken Aetistenhof van Ooet-Vlaanderen Verhoor van 27 Januari Getuigenverhoor ^V'tto do Yeltfc, apotheker, verklaart : «Den 13 September is vrouw Bauderloo in mijne woning komen gesneld; ik zag dat zij den hals overgesneden was; zij kon niet meer spreken en heeft slechts nog enkele minuten geleefd.» Adelaïde Be Corte woont op dec hoek van de Blandinusstraat; zij heeft Maesen aien voorbijgaan; in het midden der straat heeft rij hem het scheermes zien openen, doch niet zien steken. Zij is daarna buiten gesprongen en heeft geroepen : «Houdt hem b Zii heeft Maesen niet herkend; hij had eeno witte vest aan. Jozef Watiters, adjunct-poliriecommissaris, heeft het oorbto onderzoek gedaan; hij begaf zich naar eene herberg op de Sint- I'ietersnieuwstraat, waar Maesen zijne vest heeft nedergclegd. Maesen bekende de moord. Hij riep, toen men hem zegde dat zijne vrouw dood was : «Wat heb ik nu gedaan? Dc adjunct-commissaris verklaart nog dat Maesen hem niet krankzinnig toesoheen; overigens, hij gaf al de noodige inlichtingen, dio toelieten talrijke getuigen op te sporen. Ondervraagd over het scheermes, dat hij in zijn bezit had, zegde Maesen : «Ik had het medegenomen, omdat ik mij zou kunnen verdedigen, in geval het noodig zou geweest zijn. David Van den Bossche, herbergier, verklaart dat Maesen cn zijne vrouw verscheidene maanden bij hem inwoonden en hij nooit twist heeft gehoord. Volgens hem is er niets te zeggen op het gedrag der vrouw. Getuige zegt niets te weten over betrekkingen, die. zouden bestaan hebben tusschen vrouw Maesen en een logiestgast, die ook eene kamer betrok. Jozef Perre, van Antwerpen, was met Maesen op de foore van dese stad. Daar zegde Maesen hem : «Dat het niet was voor het een. of het ander, ik maakte mijne vrouw kapot. Voorxitter : ehewel; Maesen, gij hebt dit altijd geloochend. Maat-Mm : Ja, mijnheer de voorzitter, maar ik heb daarover nooit gesproken. Dat zijn leugens, die hij verteld heeft. Albert Visser werkte in het wafelbakkri-iom met Maesen. Deze kloeg hem over het gedrag zijner vrouw en zegde: «dat zij hem bl droog». Maesen was met dezen getuig 'i Leuven, toen hü naar Gent is gekomen ; hij heeft gezegd dat hij een pakje tabak ging koopen en is naar Gent vertrekken. Maesen had niet gezegd dat hij naar GOM. ging. Een volgende getuige, Karel De Munter, komt verklaren, dat Maesen hem in Leuven een brief heeft getoond, waarin stond dat zijne vrouw hem bedroog; doch een tweede brief kwam toe van zijne dochter, die schreef dat de beweringen, tegen hare moeder, niet e»:ht waren, cn moeder Maesen liever zou gehad hebbon dat haar man bij haar zou geweest zijn. Volgens deae getuige is Maesen «iet geheel in het bezit zijner geestvermogens. Getuige houdt staan dat bü dit verklaard heeft aan den onderzoeksreenter. Deze magistraat wordt terug geroepen en zegt dat getuige hem nooit sprak over krankzinnigheid van Maesen. Getuige boudt het nochtans staan. Het Openbaar Minidterie zegt dat hij het aan de heeroq juryleden overlaat te beslissen, wie moet geloofd worden, den heer onderzoeksrechter, ofwel de getuige. Malvina Sotilioert is do getuige, bij wie Maesen, korten tijd vóór de misdaad cen vilten hoed heeft gekocht; zij bemerkte niets buitengewoons aan Maesen. Edmond Lips komt verklaren, dat Maesen bij hem eene witte vest is komen koopon on deze onmiddellijk heeft aangetrokken ; volgens dezen getuigen scheen Maesen hem toe als oep gewoon mensch. Vitalino Vaniler Cruyssen komt verkleren dat Maesen in hare herberg is gekomen en er zijn zwarten vesten heeft neergelegd, zeggende : Ik zal daar terug om komen.*> Maesen scheen «gejaagd» sa zijn. Een volgende getuige is de herbergier bij wien Maesen zijne vrouw bespied heeft; bij heeft niet gezien dat ilij een scheermes had. Volgens deae getuige was Maesen zeer kalm. De getuige aanzag hem ook niet als krankzinnig. Odiion Ronse is etsu herbergier, bij wien Maesen ook kwam om zijne vrouw te betpieden; hij heeft uiets verdachts aan Maesen gezien. Deze heeft aldaar gezegd: elk wacht naar mijn lief, maar zij komt niet af.» Dan is hij eensklaps buitsngesprongen en dan werd de moord gepleegd. De overige getnigeu ten loste doen niets bijzonders kennen; vele getuigen herkennen Maesen niet, door het afscheren van zijn knevel. Alle getuigen zijn het eens om te zeggen, dat zij nooit krunkrinnigheid aan Maesen hebben bemerkt. De getuigen ten o minste doen ever het.algemeen onbeduidende verklaringen. ^Wgejgev^age^git. dk-jjag^ inijesten Donderdag 20 Januari 1914 HS bewaken, meenen dat deze niet volop bij zijn verstand is. Het verhoor werd om 1 l/t ure geheven en 's namiddags hernomen. De namiddagzitting werd om 3 ure hernomen en na eenige getuigeniseen zonder belang, ging men over tot do pleidooien. Advokaat Van Loo stelde zich namens de moeder van het slachtoffer, Eiisabeth Vernieuwen, aan als burgerlijke partij on vroeg fr. schadeloosstelling. Het openbaar ministerie deed dan al wat mogelijk was om do volledige verantwoordelijkheid van den beschuldigde te bewijzen. Advokaat Ronse tracht het drama te verzachten en vraagt do vrijspraak. Na repliek, worden do debatten om 9 uren gesloten. Twee vragen worden den juryleden onderworpen : 1) Is Franciscus Maesen, plichtig vrijwillig en met het inzicht van ter dood te brengen, een doodslag te hebben begaan op zijne wettige echtgenoote Augasta Bauderloo ï 2) Heeft den beschuldigde gehandeld met voorbedachten randt Na eene beraadslaging van 10 minuten antwoordt do jury als volgt op de gestelde vragen: 1) JA; 2) JA- Franoiscus Maesen is dus plichtig verklaard aan moord Act voorbedachten raad. Het Hof van Assisen verwijst hem uit dien hoofde tot TWINTIG JAAR DWANGARBEID en het betalen der proceskosten beloopende tot 822,30 frank. Daar dc kosten meer dan 200 frank beloopen wordt de lijfsdwang bepaald op 0 maand. Besluitende over dc ejsohen der burgerlijke partij oordeelt het Hof dat de schade mag geschat worden op 3000 frankon en veroordeelt Maesen tot het betalen dier som. 't Is B 1/3 ure als de zitting wordt geheven. De openbare en voorbehoudeue omheining der zaal waren bomvol niettegenstaande het ver gevorderde uur. werd fel besproken. * * * Assisen vau Vcst-VIaanderen, De uitspraak HET REVOLVERDR.VMA TE WULVE- H1NGHEM Zooals wij gisteren gemeld hebben, werd voor het hof te Brugge, het proces opgeroepen van do moordpoging op den veldwachter Gustaaf Pollc, van Wulveringhem, ten laste van den landlpoper De Ceuster, afkomstig van Poederlé (Antwerpen). De ondervraging van den betichte was heel kort. Do kerel bekende vlakaf al de feiten, die hem in den beschuldigingsafct ten laste gelegd worden, en voegde erbij dat hij geen spijt had over zijn misdrijf. M. de voorzitter ging dan over tot het getuigenverhoor. Gister werd het getuigenverhoor voortgezet en gesloten. Het rekwisitorium was zeer streng voor den betichte. Het hof bevond De Ceuster plichtig aan moordpoging met voorbedachtheid en veroordeelde hem tot TWINTIG JA. J.DWANGARBEID. *«- i-»? P» * 1 * * * Assisen van Luik DE MOORD TE TILLEl'K De zaak der moord van Tilleur is voor het assisenhof van Luik afgeloopen. Het openbaar ministerie vroeg eene strenge straf, terwijl de verdediging deed uitschijnen dat hier een drama cn geene moord met voorbedachtoid in 't spel was, Ramaekers werd tot 13 jaar dwangarbeid veroordeeld. Treinbotsing le Boom OVERGROOTE SCHADE. GEEN GEKWETSTEN Gister liep het geriicht in de stad van een vreeselijk treinongeluk to Boom. Een werkmanstrein was door eenen anderon aangereden en het getal slachtoffers was zeer groot. Aan dit gerucht werd geloof gehecht, daar in den morgend do meeste treinen, komende van de richting van Boom, met groote vertraging in onze stad aankwamen. Kort vóór 5 ure 's morgends was uit Antwerpen eene ledige werkmanstrein vertrokken in bestemming voor Willebroeck waar hij de arbeiders moest cjiladen voor Antwerpen. Tuschen Reeth en Boom op een drietal kilometers van het laatste dorp, was bet signaal gesloten, waardoor de ledige trein stopte cn zich blokecrde, wachtende tot het signaal weer vrij doorgang verleeptje- Inmiddels was van Antwerpen-J.uid een ellenlange koopwarentrein vertrokke in bestemming voor Dooreijk, en die dus ook op dezelfde baan kwam aangereden. Het was zeer mistig en dus ook niet te verwonderen dat door den machinist van den koopwarentrein het roode seinlicht dat achter aan den fonrgon hangt, van,'orro niet werd gezien. De machinist van den koopwarentrein op het laatste oogenblik het roode licht lernirkende, deed al het mogelijke om zijnen trein te doen stoppen on gelukte daar '00- danig in dat volgens verklaring van.-jen treinoverste de schok zeer licht was. Doordat de reizigerstrein geblokkeerd was, beeft deze zeer erg geleden en weed om *oo te zeggen totaal vernietigd. Vooreerst werden een zestal wagons, t»e legen achter den derden wagon van de locomotief, totaal ineengeschoven. De vijf volgende wagons worden uit dc riggels geworpen en beschadigd. Vier daaropvolgende wagons weiden eveneens getclescopéerd, terwijl do drie laatste wagons met de fonrgon ook uit de riggels werden geslingerd. Zooals men ziet, ware het eene verschrikkelijke ramp geweest, die verre die van Contich zou overtroffen hebben, indien de werkliodcntiein ware bezet peweest. Dadelijk werd een hulptroin te Berchem gevormd niet den ploegbaas Neugal, die ter plantbe toog, om de baan dio erg belemmerd was weer vrij te maken. Iu twee uepdiogeii werd do geheele verpigligde trein naar Mechelen gevoerd. J.«ttn»».,- De dienst was 's morgencis erg belemmerd en vele werklieden van Boom en omstreken zijn te laat op het werk gekomen. Het geheele trein en verkeer moest langs öéne baan gebeuren. Aanzienlijke krach te Parijs De' «Hnmanité a meldt dat M. Alliert GcmiiMii, bestuurder van het financienblad t La Cóte», is ntingehoiiden wegens inbreuk op de wet op do vennootschappen bij het omzetten van zijn blad in naamlooze vennootschap ten kapitale van 3 millioen. Bovendien was M. Germain stichter en eenig beheerder eener bank, gelegen rue Mogador, tegen dewelke verscheideno klachten wegens aftruggelarij waren ingekomen Men hield or zich vooral bezig met beursspeculaties op uitgesteld comptant. Bij de huiszoeking in de bureelen van < La Cóte» hoeft men eene som van nagenoeg 100,000 fr. aangeslagen, denkelijk de eerste stortingen der aandeelhouders. De advokaat van Germain zegt dat zijn cliënt het slachtoffer is der manceuvers ven afdreigeis. Albert Germain, geboren te Parijs, is kleinzoon van eenen Pool en heet in werkelijkheid Pietru Zynski. Hij debuteerde als bankier in België, doch wegens moeilijkheden met het Belgisch gerecht, ging hij zich vestigen te Parijs en stichtto er a La Cóte». Volgens de dagbladen beloopt het tekort 22 millioen, sommigen spreken van 35 millien; 't zijn de kleine spaarders die er het meest onder lijden. Do «Excelsior» voegt er bij dat de valsche Germain reeds in België veroordeeld was geworden tot 5 jaar gevangenis wegens misbruik van vertrouwen. Germain had in zijne twee ondernemingen te Parijs niet minder dan 150 bedienden aan 't werk. Bloedige aanhouding van een room te Tlis In het afgelegen stadsdeel Nachalofka heeft de politie het huis, waarin de beruchte roover Ismoreli Sipili verborgen was, omsingeld. Terwijl eene afdeeling soldaten de aangrenzende straten bezet hield, kwam de roover naar buiten en loste schoten. Toen hij geene patronen meer had, sprong hij over een heining in eene andere straat, waar hij door tal van kogels gedood werd. Drie leden dey politie, eene vrouw en een kind zijn bij de schermutseling gekwetst. In het huis van don roover zijb twee boomen gevonden. Ontploffing op een schip DOODEN EN GEKWETSTEN Aon boord van den «Mauretania :>, is in de dokken van Liverpool eene ontploffing gobeurd, die vier personen doodde en acht vreeslijk kwetste. De slachtoffers zijn paswerkers, di» in de machienzaal aan het werk waren. De ramp werd veroorzaakt door het springen eener fleseh met samengeperst gas.»»j^ai»afcaata»»»»a*aa»<a»» ' ' Een befooging in Portugal EEN BOM ONTPLOFT. TALEMKE SLACHTOFFERS Gisteren avond was te Lissabon op de Plaats Roeic eene betooging plaats ingericht ter eere van den heer Alfons Costa, voorzitter van het ministerie. Op bet oogenblik dat de stoet door de Carmostraat voorbij ging, ontplofte eene bom. Verscheidene personen werden gekwetst. m ataaa) ajwa i» " ' Ontslag van het Portugeeseh ONTSLAG VAN HET MINISTERIE Iö do politieke kringen zegt men dat Costa, voorzitter van het kabinet, het ontslag van het ministerie zal aanbieden* de heer Arriaga, president, zou die politieke leiders raadplegen over de samenstelling van een zaken-comiteit. DE STAKING DER KLEINE DRAAIEBU CARELS TE GENT Heden morgend had een onderhoud plaats tusschen gezel De Clerck en de heer Gaston Carels. De patroon lied de jongelingen aan hot werk te hernemen, daar voldoening zou -reschonken worden evenals in de kleine gieterij gedaan was. In de vergadering mankte de secretaris die onderhandeling bekend en stelde daarop de vraag van den heer Gaston. Als antwoord gaven de jongens de herhaalde moeilijkheden op welke zij door hot stukwerk en met hunne meeutersasten teg-in komen.,,-,»- Hierover uitwijden ware een blad «Vooruit» vullen eu in een gelegenheidsschrift doen we dat beter. De jonge stakers vragen de verzekerde 10 % op het stukwerk zooals dit iu dc groote draaierij bestaat. Zij vragen de inachtneming vetn den tvtvchtbon en eene algeiaeene loonsverhooging vau 3 centiemen per uur. Aan don heer Gaston Carels werd om < eu schriftelijk voorstel van woge het beheer der werkhuizen gevraagd, teu einde de besprekingen in het secrotariaat to vergemakkelijken. De patroon weigerde dat evenals de garantie der 10 %, welke hij eene niet algémeene on bestendige toepassing noemde. De jongens moesten vertrouwen in zijn woord rtt3len,e»,wc^ngdtt^.*8 gaan, ofwel... voor goed buiten blijven-. M. Gastond besloot uit het gebeurde ook een behendige truk vanwege de vakvereeniging, alhoewel <: Vooruit * van gisteren klaar en duidelijk vermelde dat de staking door het Boodsbestuur niet rechtstreek» voorzien was. Do secretaris liet de belanghebbende jongelingen overwegen, na hun de verschillige kanten en kansen der staking aangetoond te hebben. De jongelingen besloten 'den strijd voort te zetten daar zii, volgeus hunne bewering, eerst eu vooral te weinig betaald zijn, ten tweede, altijd moeten twisten met hunne meestergasten over den prijs hunner stukken eu, ten derde.gehinderd worden in hun. nen lust tot meerdere verdienste door hun bestendig naar bezigheid te laten wachten, of de wachturen op hunne entreprisen ta, schrijven. Wij liggen dus met den srijd. Ons herinnerende het conflikt van 1010, dat slechts veertien dagen duurde en eene goede oplossing kreeg, durven wij hopen dat de heer Gaston, dio bij Carels nu ook. manneken voor 't kanneken staat, gauw! tot bijtreding zal komen. De vraag van de vakvereoniging, eene' kopij van het opslagsborderecl en deze van de jongens, de 10 % beneficio, zijn toch niet onredelijk I De rest is van den goeden omgang vani den meestergast te verwachten I De chefs en meestergasten rekenen gaar-i ne op eene goede nieuwjaarspremie, ge-1 steund op de productie en de daarop be-' taalde loonen, dat is goed en vergeeflijk, maar men neme toch aan dat de werklieden I eens voor bet hunne reklameeren. N. B. In het korte onderhoud verklaar-1 de de heer Gaston dat bet uitstel van deu opslag aan den huidigen toestand en aan het maken van den bijzonderen inventaris] te wijten was. Ook dat het werk maar slapkens ging, enz., onz. Is het waar dat de heer Wellens daarentegen verklaard had, dat hij niet wist of er ' wel opslag zou gegeven worden 't Begrijpt men den gemoedstoestand der jongelingen 1 En als er daar onder zijn die op de kermis ook geen opslag kregen 1 Allons, mijnheer Gaston, uw broeder, de heer Georges, zegde ons immers dat het werk een dubbelen frank mocht kosten ala het er goed naar gemaakt was! Zijt gij in tegenspraak met uw broeder? D. * * * Staking gewonnen te Manage De schrijnwerkers der Constructie van Manage behalen, na vijf weken strijd, eene schitterende overwinning. De direktie stemt toe 15 t. h. premie te betalen op het loon betaald tot vandaag aan de in gang zijnde bestellingen. Het werk za! hernomen worden aan de nieuwe toegestane prijzen. De direktie is geschikt in den loop van het werk de prijzen te bespreken die te laag zouden geacht worden om een akkoord te sluiten dat aau beide partijen ypldoeaing geoffc. Het is iu die voorwaarden dat het werk, maandag morgend hernomen werd door al de gasten zonder onderscheid. In het binnengaan kregen zijn hun rekoningsbulletijn en 's avonds werd hun 15 t. h. premie uitbetaald. In vollen winter aangegaan, mag gezegd worden dat de strijd zegevierend was dank aan de vastberadenheid der itakoin». Velen onder hen nochtans waren niet ver-1 eenigd on zullen ondervonden hebben hoe noodig het is de vakvereeniging aan te kleven. Het zijn weerom de vereenigden die moeten uitzien hebben om geld in te zamelen om de onvoreenigden toch een steun te geven en hen niet to zien bezwijken. De golden worden verzameld bij De Blandere. lokaal «Union Verrière->, te Familleureux, waar een dezer dagen de uitdeeling zal gebeuren. Schrijnwerkers, machienwerkers, wagenmakers, garnierders, polierders en ebenisten der constructiehttizen, allen de Centrale vereeniging der Houtbewerkers bijgetreden. Nog veel is er te doen in uwe fabrieken. Oe Meeting der Brusselsche Werkeioozen IN HET «HOF VAN BRUSSEL». Gezel Solau opende de meeting, gister morgend voor de werkeioozen gehouden, om 10 1/2 ure. Dc groote zaal van het «Hof van Brussel n was bomvol, eene groote meuigte werkeioozen stond op de f ontainanplaats bij gebrek aan plaats in de zoal. De voorzitter, in eene korte rade, legde het doel der vergadering uiteen. > Vele huisgezinnen zijn in de diepste at- - moede ten gevolgo der werkeloosheid. De talrijke opkomst bewijst dat bet getal werkeioozen verbazend groot is. Hij spoort de toehoorders aan tot ka!mt«en verleende het woord aan gezel Jacquemotte, die zich in het Fransch uitdrukte en zegdo dat het niet mogelijk is in eene redevoering gansch de historie en de oorzaken der werkeloosheid bloot te leggen. Do waro plichtige van dezen akeligen toe; stand is de kapitalistische maatschappij met haro slechte inrichting Hoe meer de arbeiders voortbrengen, ko* grooter is de ellende dierzelfde voortbrengers. Torwijl zekere werklieden 12 tot 13 "jen per dag arbeiden, bereidden zij zelve oe overproduktie en bijgevolg de krisis, die de werkeloosheid en dc ellende voor gevolg l heeft.. Do burgers beweren dat er geene werseloozon zijn. Zij trat-hten den toestand te verduiken, waar zij do groote schuldigen van zijn., Door gansch Europa is hot getal werke* loozen verschrikkelijk.. De groote burgerij brengt haren tijit» Nice door en middcrwijl lijden duizenden werklieden van ellende door de werkeloos-, «ja - heid.. N

7 üe werklieden moeten zelf strijden, om «loor de svndikale werkersvereenigingen de n-nbare 'besturen te verplichten tusschen. \omcn om aan de arino werkeioozen en, i ine familiën een stuk brood te vcrschai- ' ï) e ware plichtigen zijn de kapitalistiilewelke gansch de,,', e uitbuiters tegen ""'Lidende klas zich moet vereenigen om.if-n. akeligcu toestand te voorkomen, (loe- Gezel De Vlainynck dmkte zich vervolgens als volgt uit: Het slavenstelael bestaat niet ineer, maar de ellende is grooter dan in de middeleeuwen. In de slachthuizen verkoopt men het I.co en gij, arme werkbroeders, gij staat ook' P dit markt om uwen arbeid aan te h^edon, maar van u wilt men niet. Er is -..'.on werk, de magazijnen steken vol, gij " m ie andere arbeiders l.ebt te veel gert-büd eu te lange uren daags gewerkt. Üe ka->italistischo maatschappij houdt eene rekening van uwen toestand ' Terwijl de overproduktic de krisis na ach sleept; terwijl er duizenden werkelooze arbeiders een brood gaan bedelen aan de bureelen van weldadigheid, of gaan («-machten in de wachtschiiilplaatsen waar ze voor eenige centiemen een stuk droog brood bekomen, ja, binst gij uwe ellende achter u sleept, verspilt de Staat millioonen aau moordtuigen en oorlogsmaterialen. Waart gij booswichten of moordenaars «e-weest, dan zou de Staat u minstens eten hebben verschaft. Nu zijt ge eerlijke werkers gebleven en gij en uw gezin zijt de slachtoffers van de slechte inrichting der lijke burgersmaatschappij die niets doet om de krisis te vermijden en om de werkeioozen bij te staan. Gedurende de harde winters komen de Kolven, wanneer zij honger hebben, uit de bossehen cn verslinden al wat hun in de klauwen valt. Zij laten zich van honger niet omkomen. En gij, werkbroeders, doet gij zooals de wolven! Neen,gij valt niemand aan,draagt verduldig uwc ellende, en velen van u vragen zich nog nist eens af wie de schuld «jezcr ellende is. Gij zijt de scheppers van avllen rijkdom en gij leoft in de zwartste annoede. Gansch de arbeidende klas zal heden of morgen slachtoffer zijn dor kapitalistische maatschappij, die nieuwe werktuigen uitfindt alleen om de arbeiders te vervangen en tle voortbrengst te vergrooten, om altijd meer on meer winsten te kunnen op- Urijken. Dc kleine patroons vallen insgelijks ilachtoffer der groote geldwolven en Bcursspckuleerdors. De onmeedoogende uitbuiters zijn de voornaamste schuldigen van dezen toestand, maar de werklieden hobben insgelijks hun deel, want waren al werklieden vereenigd, dan zouden wij voorzeker gemakkelijker de beperking der vorkuren bekomen. Werkelooze arbeiders, vereenigt u, en -tij zullen samen de tusschenkomst der openbare besturen eischen in het bijstaan dor werkelooze arbeiders. Neen, wij zullen niet doen als de wolven, maar wij zullen ons sterk vereenigen tegen de kapitalistische- maatschappij. (Langd. Wej'iricKitigèn)." - ' - - -* Gezel KAMIEL HUYSMANS bekwam dan het woord. Ik beschuldig rechtstreeks de bit rgersklas de oorzaak te zijn van dezen toestand. De kapitalisten zijn de schuld dat er duizende werkeioozen zijn, zij drijven de voortbrengst naar het toppunt, zonder rekening te huilden der ellende waarin de werkeioozen ïerkeerea. Hier in dezo groote menigte werkelooze arbeiders zijn er voorzeker velen die nooit tot ons zijn gekomon. De eenen, omdat ze nog bezield zijn met liberale gedachten, de anderen door hunno kristene denkwijze I Deze laatsten denke"n, dat er moeten krisissen komen, dat God het zoo wilde. Dat ziju al dwalingen, want de groote plichtigen zijn, zooals vorige sprekers hot duidelijk zegden, de kapitalisten die zich nooit bekommeren dan mot de voortbrengst en de groote winsten die hun toe laten te leven in het zoetste genot. De'nieuwsto uitvindingen zijn alleen voordeelig aan do uitbuiters, de werklieden zijn er dc slachtoffers van. Wij leven in eene maatschappij van weelde voor de burgers en van ellende voor do arbeiders en voornamelijk voor de werkelooze dompelaars. De werklieden beulen zich af, werken lan- Be uren daags 'in ongezonde werkplaatsen; de patroons dragen meer zorg voor de matbienen dan voor de gezondheid der werklieden. Door de tusschenkomst dei- wetgevende kamers moeten wij eene verzekering tegen de jjerkloosheid eischen. Deze verzekering moet door de patroons en door de gemeenten, pro- 'incie en Staat betaald worden. Om die verzekering der openbare besturen 's bekomen moeten alle arbeiders zich verenigen. Het is oehe schande dat de heer Hubert, JWiister van Arbeid alles bevecht en sabote *>t wat de werkende klasse betreft. Om te eindigen gaf gozel Huysmans lezing v au volgende dagorde: De vergadering der onvrijwillige arbeids- 'Wieh, saamgeroepen in het «Hof van Brus- *K beschuldigt de kapitalistische mnnt- ^Ppij oorzaak van hunne ellende te zijn; 'Uagt dat de openbare machten, die het "pitalistisch systeem dekken, de noodige Maatregelen nemen om de verzekering tegen * e rkeloosheid te scheppen of te veralgemeeoe n, en arbeid bezorgen aan diegenen welke «beiden kunnen; Drukt dc meening uit dat deze verzeke- J">g vooral moet betaald worden door do.^wmvoordelijke organen der werkeloos- - ne *d, dit wil zeggen, het patronaat en de "Penbarc machten; ergt in afwachting oumiddelijk toeken- ",'ng van toelagen vanwege Staat, provincies en gemeenten; jet een oproep aan alle niet georga- "o J arbeitler9 opdat zij allen lid worden «n de vakbonden hunner nijverheid. doni tlas '' ( - e wert - D 'i algemeenheid en met oncei-eude toejuichingen aangenomen. - Uaarna. - tt-rn^-'-qj^e^ üft.t»wi A^ J«_i -j-i :» stoet en nokken de stad door langs do Anspachlaau, de Brouckèreplaats, de Munt, de Oude Kleerkooperstraat tot aan de Groote Markt, waai- Van Roosbroeck hun in korte woorden zegde dat het nu de beurt ïs van de raadsleden en binnen lt dagen of 3 weken eene nieuwe meeting wordt ingericht, om te zien wat er reeds gedaan is voor hen. hen. UIT Brussel ss omliggend ONZi. SCHOUWBURGEN van donderdag 29 januari Onze Vol&ihwiien: Brussel, Molenbeek, om 2 1/2 en om 8 1/2 ure kinema. Oud Brussel: Om 2 1/2 en om 8 1/2 ure prachtig schouwspel en concert. Mejuffer Godard. La Gailc : Om 8 1/2 ure de revue» Bruxelles-Tango». Uspaleu. Schaatsenrijden op echt ijs. van 10 1/2 tot 12 1/2 uur, van 9 1/2 tot 6 1/2 uur en van tot 11,15 uur. BERICHT VOOR BE SCHRIJVERS BER GROEPEN AANGESLOTEN AAN D-«BRUSSELSCHE FEDERATIE Wij vragen nogmaals dat de schrijvers die nog niet geanwoord hebben op de vragenlijst, vau de Brusselsche federatie, het ten spoedigste doen. Wij zullen door onze bladen de groepen doen kennen die niet zullen geantwoord hebben. Voor de Vakbonden sture men ze, bij Van Roosbroeck, zaal 19. Voor al de anderen, bij Pladet, zoal 80. MgBMBMMBMBWI HBS WSB3BSÊ39ÊBBSKÊBB3BÊÊtÊtKKÊ TURNHOUT IN..PLICHT EN RECHT» van Zaterdag worden de laagste verdachtmakingen en beschuldigingen vooruit gezet. In ons blad van 32 dezer schreven wij dat er op eene zitting van den Gemeenteraad door een katholiek lid was gevraagd, om op de Groote Markt, eene pomp weg te namen om ze in cen werkerswijk te plaatsen, waar zij zoo broodnoodig was. Een ander lid antwoordde, dat dit onmogelijk was, daar men er nog al veel water kwam halen om de kerk te schuren. Ziehier nu letterlijk do taal van het katholiek blad: «Dit eenvoudig gezegde geeft stof aan Keutelmans voor een venijnig artikeltje I Hij zou de werklieden -.villen ophitsen tegen de Kerk, als zou zij de schuld zijn, dat er niet genoeg pompen in do arbeidswijken bestaan!» Dus wanneer wij do woorden hunner eigene gekozenen, beknopt weergeven, komt men ons beschuldigen, de kerk aan te vallen I En de gevolgtrekking is dan: «dat wij godsdiensthaters zijn'» Is het ellendig genoeg'!.-... ' '..;...'. DAT TERWAGNE. don minister moest vragen hoe het met de typhuskoorts te Turnhout stond, en welke maatregelen er tegen genomen waren, staat die heeren pok niet goed aan. Nu, goed of slecht, het moest toch gedaan worden, vermits er niemand der klerikale volksvertegenwoordigers zich de zaak aantrok. OVER DE STAKING bij Van Hilst, krijgen wij ook nog nieuws! Er worden kroonon- gevlochten rond het hoofd van dat heerschap. Zachtjens aan, dompers! M. Van Hilst, als voorzitter der klerikale instellingen, moest wel zijne kristene gevoelens eerder voelen klappen hebben, voor zijne broeders, en hen, na 7 of 8 maanden smeeken niet meer op straat laten trekken voor hunne rechten, waarvan zij, vol. geus «Plicht en Reoht» nu een stuk hebben gekregen. Er moest komedie gespeeld worden om de werklieden beter zand in do oogen te kunnen strooien VERSCHIL Een paar maanden geleden kondigden de dompers ons aan dat zij onze bakkerij gingen dooden, en dit door de voordeelen die zij zelf zouden geven. Zou «Plicht en Recht» on6 niet willen zeggen wat het bedrag is van den door hen uitgekeerden onderstand. Ten titel van inlichting zeggen wij, dat wij thans wekelijks ver boven de 300 fr. ondersteuning geven aan de slachtoffers der crisis. Dat onze bakkerij opgericht is, met de hulp van persoonlijke stortingen, is waar. En, voor de rest komt het niet van een senator zooals gij bedoelt, maar van geld geleend tegen intrest, aan de Levensverzeringsmaatschappij «La Prévoyance Sociale» dus niet van stroopers! Dat onze leden er vertrouwen in stellen bewijst onzen vooruitgang. En, dat geeft ons moed. EÈN BEETJE LAAT Het dompersblad komt nu voor de pinno met de staking op het kroondomoin van Albert, onze koning-uitbuiter, nadat wij over weken en weken, hun gedacht gevraagd hebben, over dezen strijd, die het zegt gevolgd te hebben, maar geene staking was. Ziehier hoe dit aan de lezers wordt bekend gemaakt: «Sommigen hadden tijdelijk hun werk op 't kroondomein onderbroken, omdat de gemeente volk noodig had, en zij aan dit werk meer konden verdienen. Na eenigen tijd schorste de gemeente dit werk op, want had zij haar nog langer aan laten voortgaan, dan zouden later de vaste werklieden der gemeente zelf geen werk meer gehad hebben. Toen keerden de werklieden van 't kroondomein aan hunno vroegere bezigheid, maar toch bleef.ons onderzoek en de bespreking dio wij hadden niet zonder eenig goed gevolg voor de werklieden. Keutel wil doen gelooven dat hij er voor niets tusschen is. Hij zou zelf hot meest verwonderd Btaan moest er iets Donderdag 23 Januari 1814 De betoogers hadden twee banderollen waar op liet eerste stond: «Wij eischen arbeid of brood» en de andere: «Brusselsche federatie der B. W. P-- De openbare machten hebben tot plicht, de slachtoffers der Werkloosheid te ondersteunen.» Het was in dc beste orde dat de werkloozen uiteen gingen. De meeting en betoogiiig hebben den besten indruk gemaakt. zaak geen voet verzet.» Dat is cen model van aaneenflansing van leugens! Wanneer de werklieden van 't kroondomein, gestaakt hadden, wat zij zelf bekennen, is des zondags morgens de veldwachter van Rethy aan de kerk gaan staan on bij het eindigen der mis, heeft hij daar al bellend, het volk bijeengebracht, en daar gezegd: <: dat het werk der gemeente voor onbepaalden tijd zou stilgelegd worden, en elk werk kon vinden op het kroondomein», wat dan ook verscheidene gedaan hebben om niet van honger te kreveeren. Dii3 het gemeentebestuur van Rethy heeft ook bijgedragen om de werklieden to helpen onderdrukken. Eu men vraagt: «waar wij bleven in dieu strijd :>. Wel, heeren, gij weet eveneens zoo goed als wij dat geen werkman, het zou durven wagen, zich niet ons in betrekking te stellen, op gevaar af, broodeloos gesteld te worden. Om goed op de hoogte te zijn der rtaking hebben wij ons twee maal ter plaats begeven, zonder er de heeren van «.Plicht en Reoht» te zien. Door onze campagne in de pers hebbon wij het onze er toe bijgedragen die rooversstreek wat te verzachten. KORTE METTEN In hetzelfde blad wordt beweert, dat, hetgeen wij schreven over de vrijheid in de school eene leugen is. Wij hebben eene circulaire in ons bezit, die ons schrijven bevestigt en die ter beschikking is van elkeen... HET PKT1TI0NNEMENT Partijgenooten, allen die zich hebben aangegeven, voor het grootsche werk moeten donderdag avond, om 8 1/2 ure, in het lokaal zijn. B. AFDEELING DER MIJNWERKERS Zondag 1 Februari, om 3 1/2 ure, algémeene verplichtende vergadering. Dagorde : 1. Proces-verbaal; 2. Verslag der Luiksche cn der Jlijnwcrkersfederatie; 3. Afhaling der bijdrage ten huize; 4. Gedeeltelijke vernieuwing van het bestuur; 5. Verscheidenheden... Da leden moeten hunne kaart op zi;h hebben. De afwezigen vervallen iu eene boet van 5 Ocentiemon. KOKTHiJK ZONDAGRLST BIJ BE KLEERMAKERS 't Heeft een tijdje wel gegaan, van wege de patroons, voor wat het naleven van dc wet op de zondagrust betreft. Maar zekere van die heeren, schijnen van plan, naar de oude gewoonten terug te keeren. Bij een mijnheer, die beroemd is, voor de hooge loonen die hij betaalt, zijn er -an zijn werkers, dio den zondag morgend van 7 uren in zijn winkel aan 't bestellen zijn; bij, een andere is 't de gewoonte, dat ze van 6 1/2 ure gaan, en waar men hen, zooveel mogolijk, in de achterplaats verstopt. We kunnen dio patroon.8 verzekeren, dat wij een oogje in 't zeil houden, eu we zullen geen oogenblik aarzelen, de bevoegde overheid te verwittigen. De kleermakersgosten van. Kortrijk, een groot gedeelte ten minste, zijn brave kerels die zioh alles laten welgevallen, en do patroons onbeschaamde vlegels, die een toestand in zwang houden, die hen tot schande strekt. Do gasten moeten den Zondag gaan bestellen in den winkel, aan de statie en langs de straat, de menschen aanlokken, waarvoor ze zero vergoeding krijgen, terwijl hunne uitbuiters, stillekens t'huis blijven, en op hun gemak de winsten opstrijken, van het werk dat voor niets gedaan wordt. Bij velen is het nog de gewoonte, dat de gasten den maandag, de kleeren moeten gaan afborstelen, daar soms bijkans den heelendag zijn, waarvoor ze ook... niets ontvangen. 't Is een schandaal de menschen aldus ' 3 stroopeu, en we kunnen niet begrijpen, hoe de gasten, al lang de handen in elkander niet gelegd hebben om daar een einde aan te stellen. Ons dunkens is 't al erg genoeg, als de patroons, huune gasten, die eene heele** week in hunne dienst zijn, den zondag mogen doen werken, zonder hen daarom nog voor niets te doen arbeiden. VIERDE ABONNEMENTSVERTOONING Zondag 1 Februari en Maandag 2 Februari, wordt dus opgevoerd, vooraf «Gevraagd voor de bruiloft», blijspel, en «Blonde Marie.», volksdrama in vier bedrijven. Zorgt voor uwe kaarten op voorhand te nemen. PRIJSWINNENDE NUMMERS De winnende nummers van den tombola van de Soc. Vrouwenclub zijn: le prijs 36; 2e prijs, 108; 3e, 31Q; 4e, 747; 5e, 413; en Oe, De prijzen mogen tot einde Februari afgehaald worden. Jos. Coole. EEN BROODVOEDER GEVRAAGD De beheerraad der S. W. M. Het Volksrecht besloot dat do aanvragen schriftelijk mogen ingediend zijn tot donderdagavond, 27 Januari. Voorwaarden tot voorstelling: lid zijn der kooperatie en vakbond hedert en minste een jaar, en lozer zijn van /Vooruit *._,...;, :..^^, EEN TWEEDE BLMIVlTtKOOPER GEVRAAGD Een tweede bladverkooper wordt gevraagd. De schriftelijke aanvragen moeten gedaan zijn tegen 2e Februari a. s. Voorwaarden tot voorstelling: Sedert ten minste een jaar lid zijn der kooperatie en vakbond, lezer ziju van «Vooruit s, goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. De verdere voorwaarden liggen ter inzago bij deu partijsecretaris. J. Coole. MEENEN GEVRAAGD Gezien de nieuw benoemde brooduitvoerder zijn ontslag geeft moet er in zijne * oryangine voorzien worden. Om zich te kunnen voorstellen moet men de voorwaarden vervullen verleden week in het blad «Vooruit : > gemeld. De voorstellingen moeten ten laatste vrijdag avond voor S ure ingediend zijn. Verdere conditiëii liggen ter inzage op het bureel der cooperative. Het Bestuur. ^ÊtÉÊÊÊÊBSSSSSSffSSSSSSBSts=zV^y^:il^!^SSBS0Êt IJPEREN PROPAGANDACLüB Donderdag 29 dezer, om 7 J/2 ure des avonds, vergadering bij Pierre Logie, Goudenpoortstraiit'. Dagorde : Het Potitionnement. De leden die zich willen aangeven om Zondag dit werk aan te vatten, worden dringend verzocht tegenwoordig te zijn ten einde de noodige onderrichtingen te ontvangen. Het Komiteit. ROE8SELARE SEDERT EENIGEN TIJD woedt dc krisis hier op groote schaal. Bijna in alle fabrieken doet hij zich gevoelen. Hier werkt men maar 4 1/2 dagen, elders 5 dagen. Deze week werkt men iu de firma Moerman volstrekt niet op 5 1/4 en 7 1/4 getouwen. De andoren beginnen den Woensdag. In andere,, fabrieken nog moet men veel wachten naar boomen, zoodat er veel met één getouw gewerkt wordt, wat een groot verlies aan loon voor het meerendeel der werkers voor gevolg heeft, en dit in den guren winter I Wij roepen de aaudacht der leden onzer vakvereeniging, die tot hiertoe nog de tien centiemen m de werkeloozenkas niet stortten, dat zij daardoor in dergelijke onjstai-k. tlighetleu geene aanspraak kunnen maken op onderstand. Wij sporen dus elkeen aan aanstonds in het werkeloozenfonds te treden. Deze clie werkeloos worden, moeten onmiddellijk naar het «Volkshuis» komen om zich aan te geven en er eene eeontroolkaart te krijgen waarmede zij dagelijks moeten komen teekenen van 9 tot 1 Oure. Daar het regleroenf nu veranderd is en gebracht werd-op den tweeden dag, is het taéet r dilb noodië' ; s«3ffen3'%è'komei*i, 'want'de niet gestempelde dagen worden niet" vet»' goed." - na- Geeraard sbergen BIJ DE SIGARENMAKERS Op verscheidene sigarenfabrieken hebben de gastn ten volle redenen tot -klagen over de handelwijze hunner bazen. Op het fabriek van zekeren heer kloegen reeds sedert verscheidene weken do werklieden over de slechte verlichting, daar er geene nieuwe manchons op de gasbekken geplaatst werden. Het kwam zelf zoo ver dat meu'verplicht wa3 heen te gaan, daau het totaal onmogelijk was met het licht te werken, wilden do werklieden nog niet meer hun gezicht krenken. Iedereen zal immers moeten bekennen dat een gasbek met goede manchon te weinig is voor twee rijen tafels. Dus als het slechte manchons zijn, moet het totaal onmogelijk zijn goed werk voort te brengen, alhoewel de bazen eischen dal het voortgebrachte werk goed zij, hetgeen de werklieden immers ook wenschen. Erger is het nog bij zekere gewezen sigarenmakers, nu fabrikanten geworden, on clie trots de duurte der tabak en concurrentie niet verarmen. Integendeel. Deze mijnhoer weten nochtans dat het onmogelijk is voor een sigarenmaker goed te worken ola de werkplaats niet verwarmd is, wat niet belet dat die meesters bij het gure wedei hunne gasten zonder vuur deden werken op zekere oogenblikken von den dag, zelfs waa er eeno dio zegde dat het warm genoeg was. Als men zoo eens rondgaat van fabriei tot fabriek, bestatigt men overal zo», wat tergerijen en vindt men dat de sigartsvmakers veel grieven hebben welke slechte blijven bestaan door den slechten wil vaa sommige fabriekanten. Do fabriekanten maken er ook eene gewoonte van hunne tabakken rond de stoof te leggen om te droogen en wee den siga-, renmaker die verplicht is zijne handen eens te warmen om te kunnen voortwerken en het zou durven wagen eens bij do stoof te gaan. Op vele plaatsen dienen de werkzalen oo!, tot drogerij; hocvele fabrieken zouden er hier in ouzo stad bestaan dio vol-, doende waerborsr. geven voor de gezondheid dor werkers'! Hoevole werkers zijn verplicht te werken in echte kotten, om hunno kroote brood, en steeds worden wij nog uitgescholden door sommige heeren omdat wij reklameeren en zeggen niet tevreden te zijn met de bestaande toestanden. Dat allo sigarenmakers hunnen plicht ber grepen to zich in eenen vrijen socialisti- Echeu boiftl voreenigden dio onafhankelijk is van allen dwang en welke bestuurd wordt] door sigarenmakers ten voordeele der sigarenmakers. Het zou veel veranderen. De bazen liberale haantjes-vooruit spannen samen met die smerige papen, _zoo-' als ze zeggen, om dé liberale werklieden' uit te buiten en verstaan zich wonder goed om to trachten te beletten dat de toestand der sigarenmakers verbetere.. Maar als de sigarenmakers onverpoosd willen strijden voor hunne vereeniging,' alszij het voorbeeld volgen der patroons zich. niet te laten verdeelon, dan zullen zij wel varbetering weten te verkrijgen. Als wij goed ingelicht zijn, is er zelfs eea liberaal fabriekant welko in eene liberale* vorgadering verklaard hoeft tegep het kartel te zijn, daar de 6ociali«ton nooit te-» treden zijn en gedurig do fabriekanten be-i kampen om de hougerloonen wat te kunnon doen verhoogen. Sigarenmakers, gij die u tot hiertoe Heij meeslepen door die liberalen, zult gij 00' ook begrijpen dat zij, als fabrikanten, eerst, en vooral hunne belangen verdedigen, en ; zij uiet zouden aarzelen om de werklieden onder den hiel te houden, een verbond ta, sluiten met die katholieken, tegen dewelkegij ze zoo dikwijls hoort uitvallen op uwe' vergaderingen, om daarna met die katho-' lieken te gaan vergaderen, om de middelen to bespreken om het hoofd te bieden aan hét hoofd te bieden aan het werkvolk, dat. : soms wat meer repht of betere loonen zou* eischen. -,' Ëi^».sfiaff7a^&m^a«-jeettlBjawtmiijaiilHr- apclbw».'.'!.-iv ^werklieden is uwe plaats in de socialistisch 'wlklieden is uwe plaats in de socialisti " --> JV-LÏ-I»- 6EMTS0 Stedelijke taksen en Vuiltongen Le Bien Public kondigde het volgende af, in een zijner laatete nummers : Een kwade tong had het volgende verteld : Het icbepencollege heeft den, gemeentetaks o., de meubelen van 11/2 op 3 per honderd gebracht. Men moet zich niet verwonderen dat onze achtbare burgemeester daar niets op te zeggen heeft geweten. M. Braun steekt zoo nederig iu zijne meubels. La Flandre Liberale antwoordt daarop als volgt ; En om de gezegdens te staven van zijne kwaadaardige tong, had Lc Bien Public de lijst medegedeeld van eenige takseeringen van personen die hotels en groote huizen bewonen, die min of meer met de woning van M. Braun kunnen vergeleken worden. Al deze personen waren meer getakseerd d»n M. Braun en aldus kregen de aantijgingen der vuile tong_ yan Lc Bien Public eene zekere bevestiging. Maar beiden hebben hunne lijst te vrceg gesloten en wij gaan ze volledigen. M. Braun is getakseerd voor een mobilier, geschat op 3000 franken. M. Vercrüysse-Bracq, klerikale senator, is gebchat voor fr.; M. Claeys-Bouüart, 't zelfde als hierboven, fr.; M. Begerera, kamerlid, ook voor fr.; M, Verbaeghe, kamerlid, slechts voor Ut»J*^- - - sche partij, onder^'cfirfoo'dè' Vlag, die alle; werklieden, tot welk geloof zij ook behooren, rond zich schaart. Van de vakvereenigingen dezer partij behoort gij deel te maken, omdat deze enkei, voor doel hebben de vrijmaking onzer klas door het bevechten van 't alopb.orpend kapitalisme. Sigarenmakers, eensgezind vooruit, allen in de vereeniging, verdedigt het bestaan; uwer familie! Vereenigde mannen, wakkert uwe werkgezellen aan tot den strijd, en de over'. winning zal aan de werkende klasse zijn, door hare organisatie en de macht van haien arbeid. Sigarenmaker METAALBEWERKERS Zondag 1 Februari,om 2 ure, algémeene' vergadering. Allen op post! EU WS i **. M. Libbrecht, senator, voor S.800 fr. Le Bien Public en zijne vuile tong', hebben mogelijks vergeten onb te zeggen, dat die meubelonwaarde geschat* wordt door officieele taksers, van re-. ge-ringswege. ' Als Lc Bien Public het zon wenschen kunnen wij die opgave verder doorzet-' ten en andere takseeringen opgeven, bijvoorbeeld opzoeken wat sommige on-l zer medeburgers betalen voor den aldus genaamdèn armentaks. Onze achtbare burgemeester betaalt»! uit dien hoofde 150 fr., terwijl de kleri-, kale senators Vercruysse-Braoq enl Libbrecht elk 30 fr. betalen. Maar die doenwüze walgt ons en wij. verkiezen niet aan te dringen. Tegenover die papen komt de burgemces-" ter er met eere uit. Zij moesten maar niet begonnen zijn. Maar wij meenen dut al die taksen hoogl en klein niet beantwoorden aan de fortuinen waarover die heeren beschikken e» vooral niet geevenredigd zijn, aan hetgeen' van veel kleinere geëi->:ht wordt. F. H. vol met ugens! Het heilige Nieuws van deu Dag, hëi blad dat van zijn godsdienst niet liegen mag, zegt het volgende: In sommige socialistische coöperatie», ven gebeurt de zoogezegde «winbtverdeeling» als volgt: Als de menschea! met hunne broodkaartjes komen on».

8 8 *-* gen, wordt er hun meegedeeld dat zij zich daarvoor in dc roode winkels koopwaren moeten aanschaffen. Het raeerendeel doet zulks natuurlijk met tegenzin, doch daar er niets anders opzit, gehoorzamen ze toch. Ge zoudt nu denken dat die menschen de koopwaren mogen kiezen welke ze het grootst noodig hebben' Go zijt er wel mede' Ze worden verplicht aan te *- inen wat hun opgedrongen wordt, zooniet, niemendallc! Op die manier geraken de rooden gemakkelijk af van alles waar ze anders geen weg meer mede wisten. Met hun ceigen-» centen mogen de leden dier socialistische coöperatieven in hunne - eigene *> winkels nog niet hun c eigen» goesting doen! En dan dient er gezegd te worden dat al wat men die menschen opsolfert, minder handelswaarde heeft dan ze er moeten voor betalen, 't Geeft dan ook geen wonder dat er in het meerendeel der socialistische middens eene diepe tnisnoegdheid heerscht, cn dat de partjjvergaderingen soms in boksmatchen ontaarden. Wat gemeene laster. AUes van zin tot zin is gewilde leugen, gemeene laster. 1. Het zoogezegd: «- te veel betaalde geld ; is een deel der handelswinst-, die in gewone winkels en broodbakkerijen in den koffrefort der handelaars en bakkers gaat, maar in de kooperatieven aan de «leden wordt terug uitbetaald. 2. In de meeste socialistische kooperatieven wordt de winstdeel in geld uitbetaald, en zijn de leden tot nietwgedwongen. In enkele anderen geschiedt de uitkeering in bons, waarmede de leden mogen koopen wat ze willen, en die zij dan zelfs gemakkelijk in geld kunnen omzetten, door er brood mede te koopen, om aldus het weekloon vrij te hebffen, voor zelfs elders wat te gaan koopen, als zij 't verlangen..u. - In geen enkel onzer kooperatieven wordt iemand iets tegen zijn zin opgesolferd. Als er rebut, of afval, of verouderd gode in magazijn is, iets wat overal gebeurd, wordt het onder dien naam of uitverkocht aan sterk verminderden prijs, of soms geheel vernietigd. 4. In dc sotaalistische middens kan geene misnoegdheid heerschen over coöperatie aangelegenheden. De partijvergaderingen beslissen niet over coöperatie-belangen, dat doen de Algémeene vergaderingen der coöperatieve maatschappijen, in den vorm en volgens de voorschriften, die door de wet zijn vastgesteld. Vele leden onzer Coöperatieven zijn zelfs geene strijdende socialisten en dat betreuren wij ten zeerste, maar dat bewijst 'in volle dat de papenbladen hier weerom wetens en willens verwarring zaaien om altijd maar voort te kunnen lasteren en liegen! Geineene k'rabbelaars, die mannen van! t «Nieuwsken *! 1 ' A. B. Oe Sfadsbegrooting voor 1914 VERTOOG DER REBENEN (Vervolg) Art. 41. Lccning van fr. 12,000,0060 i. De som van fr vertegenwoordigt d. interest aan 4 % der 12,000 titels deze leening uitmakend. Art. 47. Dienst der dag- cn nachtpolicie Sedert verscheidene jaren hebben wij, ten gevolge van het ontoereikend getal policieagenten, een oeroep moeten dóen op de nachtpolicie. 15 tot 20 nachtwakers werden voortdurend voor den dagdienst ge- bruikt. Deze nachtwakers verrichten dus maar gedeeltelijk nachtdienst en. zeer dikwijls, als de dagdiensten waaraan zij deelgenomen hadden, lang duurden, deden zij -geen nachtdienst meer. 'Sedert twee jaar, worden de nachtwakers wellre den dienst verlaten, niet meer vervangen, bij gebrek aanvragers; zoo ontbreken er,sedert een jaar, 25 nachtwakers; de tijdelijke nachtwakers, ten getalle van 8. kunnen diensvolgens ook niet "meer vervangen worden. Deze tijdelijke nachtwakers vervingen iederen nacht de werkelijke, wakers die in verlof of ziek waren. Aldus waren er werkelijk UI werkdadige wakers en 8 tijdelijke, zij het 119 manschappen, die aan den nachtdienst deelnamen. Sedert den 1 Januari laatst, is dit getal op 83 gevallen. Uit reden der Wereldtentoonstelling, werd de heer Hoofdcommissaris van policie gemachtigd, voor zoolang deze duurde, 30 agenten meer aan te werven, betaald op de. gelden der leening die gedeeltelijk werd aangegaan voor de Tentoonstelling. Deze vermeerdering vau getalsterkte heeft toegelaten, behalve in eenige buitengewone «jmstandigdighedeu, al de dagdiensten te verzekeren, zonder voortdurend een beroep te moeten doen op de nachtwakers. Wij stellen voor de 25 nachtwakers en de 8 tijdelijke to vervangen door 20 policieagenten. Op deze wijze zullen wij over genoeg agenten beschikken voor alle behoeften van den dagdienst,en zullen wij slechts i-t zeer uitzonderlijke gevallen, een beroep moeten doen op de nachtpolicie. Indien er 's nachts feiten moesten gebeureu die eene of uitgebreidere waakzaamheid vergeu dan deze die thans dcor de S5 nachtwakers gedaan wordt, zouden de IS agentenijwielrijders, die wij thans bezitten, ter beschikking kunnen gesteld worden van den officier die met den nachtdienst gelast is, om met hen ronden of buitengewone wachten, gedurende een zeker getal nachten, in te richten. Er dient- bemerkt te worden dat reeds i.edert verscheidene jaren, ten gevolge van het gebruik der nachtpolicie in den dag, de getalsterkte van den nachtdienst verminderd is en dat er, werkelijk, 's nachts tnaar 85 tot 90 wakers in dienst zijn. Wij zijn overtuigd dat, indien dit effectief behouden bljjft maax het daxcersoneel met 20 agenten vermeerderd wordt, de dagen nachtdienst zullen verzekerd zijn. De tegenwoordige begrooting voorziet deze vervanging. Verscheidene andere rubrieken werden licht vermeerderd of venminderd, volgens de noodzakelijkheid bewezen werd. Het getal verlofdagen van het personeel zal van 17 op 26 dagen gebracht worden, te rekenen van 1 Januari Art. 4S. Stedelijke revang De huisbewaarder, gelijkgesteld met de policieagenten van 1ste klas. aan het maximum, werd tot brigardier bevorderd, aan het minimum van dezen graad. Art. 52. Dienst der brandweer 1 De heeren Achtergael, Galasse en Vanderbeken werden wederzijds benoemd tot kapitein-bevelhebber, luitenant en onder-luitenant, bij koninklijk besluit van 15 Juli Zij bevinden zich in de voorwaard-n door het artikel 1 van het reglement-loontabel, gestemd door den Gemeenteraad den 8 Juli 1912: dat veroorzaakt eene vermeerdering van fr bijgevoegde manschappen werden aangeworven voor den brandweerdienst in de Tentoonstelling. Deze manschappen, even als alle nieuw aangeworven pompiers, hebben eene verbintenis voor 5 jaar moeten teekenen. Voor het jaar 1913, werden zij betaald op een bijzonder crediet. Na het einde der Tentoonstelling, zal dit personeel zijn dienst moeten doen bij het korps. 19 dezer manschappen zijn reeds aangeduid om den post te gaan versterken aan de \ oorhaven, volgens eene beslissing van den Gemeenteraad van 30 Juni laatet. Ue 11 andere manschappen zullen het brand personeel der kazern vermeerderen, dat S2 manschappen zal tellen, officieren inbegrepen. De wijziging in de samenstelling van den kader der hieronder vermelde gegradeerden en de vermeerdering van het personeel zal meerdere uitgave vergen van : 1 adjudant fr mecanicicn fr sergeanten aan fr. 4,50» 4, sapeur aan fr. 3,20 : 1,163 *> 10 pompiers aan fr. 3,00 e> 10,950 ' > 16 fr. 20, At te 1: 5 korporaals aan i.. o,50 deelmakende van den post der Voorhaven: fr. 6, Blijft : 11 manschappen fr. 14,258» Vermeerdering van soldij voor 7 mannen die- nieuwe verbintenis aangaan fr en 3 De kamers gebouwd voor de huisvesting der bijgevoegde manschappen zullen moeten ver-, ^ licht en verwarmd werden, dus eene meerdere uitgave van fr. 300 * 4 Het crediet voor de kazerneering zal, om dezelfde reden, moeten vermeerderd en diensvolgens moeten gebracht worden op fr. 2,400 fr. 300» 7 Ten gevolge der vermeerdering van het effectief, zal dit crediet moeten vermeerderd worden met fr- 300 > 9 Een besluit van het College, in dato 26 Februari 1913, besfisó dat al het verbruik van gas in het Museum van Schoone kunsten in de begrooting der brandweer moet gebracht' worden. Het verbruik vau de zes eerste maanden van 1913 beloopt fr Men dient eene jaarlijksche uitgave te voorzien van fr. 1,000. Het tegenwoordig crediet zon moeten vermeerderd worden met fr. 400 > 10 De jaarlijksche uitgaven voor proefnemingen en herstellingen aan de antopomp geschat op ongeveer fr. 300, worden thans gedragen door hot crediet der Wereldtentoonstelling. Deze uitgaven zullen, in het vervolg, te onze laste vallen, en diensvolgens moet het crediet voor onderhoud vermeerderd worden met fr. 300, zij het een totaal van fr. 5,800 fr. 300 > 16 Tijdens de zes eerste maanden van 1913, beloopen de uitgaven voor geneesmiddelen fr. 153,11; wij moeten minstens evenveel, zooniet meer, voorzien voor den tweeden semester. De uitgaven zouden dus moeten gebracht worden op fr. 350 fr. 100» Totaal der vermeerdering. fr. 16, buiten de voorgestelde vermeerdering der soldij met ö%. (Vervolgt). feestlokaal "Vooruit,, Bagatteutraat Zondag 1 Febrnari 1914 opvoering van: ONVERZOENBAAR Spel van strijd in 4 bedrijven KORTE INHOUD Gedurende eene werkstaking is de fabrikant Heiden overleden. De zoon studeerde te Berlijn en moet nu zijn vader opvolgen. Mevrouw Heiden toont aa-n baar zoon de biians der laatste jaren, die van jaar tot jaar verminderden. De strijd die gevoerd wordt is tegen eene loonsvermindering van 10 ten honderd. De zoon die bezield is met goede gevoelens wil niet dat de aftrok doorgevoerd worde. Nu hij aan het hoofd der fabriek staat moet de staking; ejodisen. Hij wil Donderdag W danuari 1914 zelfs voor betere huisvesting zorgen en voor zijne werklieden, waar zij zich kunnen ontwikkelen. Mevrouw Heiden wil er zich tegen verzetten, doch Ernest blijft bij zijn besluit. Wanneer de afgevaardigden kwamen om te onderhandelen, en Ernest den loon.iftrok intrekt die zijn vader wilde iuvoeren, wordt dc werkstaking opgeheven cn de juichkreten der werkers stijgen in de lucht. Al spoedig komen de klachten bij den jongen fabrikant togen den meestergast en na onderzoek krijgt deze, Bertrand, zijn ontslag, en wordt in bijzonderen dienst aangenomen dcor mevrouw Heiden. Ernest komt bij den leider der Werklieden-Partij, om hem met raad en daad bij te staan, voor alles wat hij wil inrichten tot verbetering van het lot zijner werklieden. Karel de Wilde, zoo is de naam van den leider, wil dit bondgenootschap aanvaarden, doch mits volle vrijheid te houden van zijne denkwijze en handelen. Want eens moet er een tijd komen dat die banden moeten breken : kapitaal rn arbeid zijn niet te verzoenen : de belangen slaan over elkander als water en vuur. Twee jaren zijn verloopen, en Ernest en Karel werken samen, om het den werklieden zoo goed mogelijk te maken. De verloofde van Ernest verzoekt een onderhoud met- De Wilde, waarin zij hem vraagt : hoe het mogelijk is dat haar verloofde slechts uit zijne oogen ziet en haar vergeete-, waarop Dc Wilde antwoordt : «dat dit hare schuld is, dat hare plaats aan zijne zijde is, hij zoo hartstochtelijk en goed van natuur, cn niet door haar begrepen.» De elgemeeue werkstaking is afgekondigd, reeds zijn vele fabrieken iu den omtrek stil gevallen en onlusten uitgebroken. De Wilde maakt aau Ernest bekend dat het bondgenootschap moet eindigen, en hier de staking moet uitbreken als in de andere ïabrieken. De Werklieden-Partij strijdt niet voor een deel werklieden, maar voor allen. De sociele wetgeving in den OoitsÉen Rijksdag De Rijksdag behandelt sedert Dinsdag 13 van deze maand allerlei onderwerpen van z. g. sociale wetgeving, hoofdzakelijk bij de algémeene beschouwingen over dé staalsbegrooting ter sprake gebracht. Wij hebben reeds de diskussie over een van deze zaken, de Zondagsrust in het handelsbedrijf, meegedeeld en geven thans een'overzicht van het voornaamste dat daarop is gevolgd. Wel het meest heeft de Dinsdag 20 Januari namens de regeering door den minister van Binnenlandsche Zaken gehouden uiterst reaktionaire rede de- aandacht getrokken. Van haar kant heeft de soeiaaldemokratisehe f raktie dere resoluties ingediend: I ' ' - ' - c Do Rijksdag besluit den Bondsraad uit te noodigen op de internationale regeeringskenferentie in hef. najaar van 1914 te Bern te houden teneinde de internationale overeenkomsten over de bsgeherming van vrouwelijke en jeugdige arbeiders af te sluiten, aan te dringen op het vaststellen van de volgende bepalingen: 1. Uitbreiding van dett beschermden leeftijd tot het 18e jaar. 2. Verbod van nachtarbeid voor jeugdige arbeiders zonder den omvang of de soort van de bedrijven in aanmerking te nemen. 3. Opheffing van uitzonderingen in het ontwerp van de internationale overeenkomst gemaakt ten behoeve van de glas- en eenige metaalindustriën. 4. Invoering van den t-ienurigen maximum arbeidsdag voor vroowen en jeugdige arbeiders. 5. Vaststelling van een tijdvak binnen welk verdere beperkingen van den arbeidsdag moeten worden overeengekomen. 6. Toepassing van deze bescherming op alle bedrijven zonder verschil van omvang en soort. 7. Grootere beperking van de uitzonderingen op het in acht nemen van den wettelijken arbeidsdag dan in het ontwerp wordt voorgedragen. II De Rijksdag besluit: De Bondsraad wordt verzocht voor het personeel van de ziekenverpleging een aantal beschermende maatregelen bij de wet vast te stellen. III De Rijksdag besluit zich tot den Bondsraad te wenden met een zelfde verzoek ten gunste van het personeel in logementen en herbergen, met name voor de regeling van den arbeidsduur en voor het aanwijzen van een wekelijksche rustdag tot vergoeding van de ontbrekende Zondagsrust. Afzonderlijke vermelding verdient het nog voor de begrooting behandelde verzoekschrift van de verecnigins voor vrouwenkiesrecht. De konservatieven wilden de zaak zonder diskussie afdoen door ten cpzichte vau het verzoekschrift over te gaan tcfe de orde van den dag. De socialisten verzetten zich tegen dit voorstel en verlangden opzending aau deu rijkskanselicr om te dienen voor preadvies. De kommissie voor de verzoekschriften wilde het voor kennisgeving aannemen. Tegen de stemmen der rechtsche partijen werd dit laatste voorstel aangenomen. Tegen de socialistische stemden zelfs een deel der vrijzinnigen, terwijl de nationaal-liberalen zich verklaarden voor de konservaüeve motie, die over vrouwenkiesrecht geen woord gesproken wilde hebben. Onzerzijds verdedigde Cohn het verzoekschrift dat nog bij de eischen van het socialistisch programma achterbleef. Dc vrouwenbond stelt zich tevreden met uitbreiding van het rijksdagkicsreeht tot de vrouwen te verlangen, terwijl wij ijveren voor algemeen kiesrecht van mannen en vrouwen boven 20 jaar. Toch zou reeds de verlangde uitbreiding een belangrijke maatregel zijn in den geest van ons program. Daar klinkt de trommel, en de geregelde stap der soldaten: de regeering zendt troepen naar al de fabrieken, zelfs ongevraagd. Üe streek is in staat \ an beleg. Groote onrust heerscht overal, zoowel Lij de werkers, als bij Ernest en zijne familif. De-komst der soldaten heeft de geesten opgewonden; het is enkel uit dankbaarheid dat de werklieden in Ernst's fabriek neg aan 't werk zijn. E» o bevel wordt nnn den kapitein gebracht:.- tlat hij hulp inoet gaan geven in het omliggende -. Bij het vertrek tier soldaten komen de werklieden onderhandelen om de fabriek stil» leggen. Zij komen tot geene minnelijke schikking, en allen verlaten den arbeid, omdat zij hunne kameraden en hunne zaak niet mogen verraden. Brand is'in de fabriek lostrebroken. Bertraud de meestergast, om zich op ziin heer te wreken, is de brandstichter. De verloofde van Ernest ontmaskert Bertrand. De soldateu komen de leiders en. woordvoerders der siaking aanhouden. Niemand wil namen noemen. De kapitein gebiedt aan Bertrand de nati t n dr loideis t» ii"»men, als Irma, dc vfilooi'd,- van Frne-.*. iteo-;pt: < Zijne get*jigenis is van geene waarde, want hij is de brandstichter! > Zoo wil zij de leiders der staking redden, die zij eerst veracht heeft, en nu bij nadere kennismaking eerbiedigt. Ernest zegt dat meu kwam onderhandelen, maar Dewilde valt hem in de rede met: e Ja, voor de staking!-> Hij geeft zich gevangen met Hendrik, onder den kreet: e Leve de staking'.* Dit is de zeer korte inhoud van e Onverzoenbaar» want het is onmogelijk breedere trekken van het puike socialistische spel te geven, daar het al te veel plaats zou innemen. Gezellinnen en gezellen, komt allen naar «Onverzoenbaar u. Ka-arten te bekomen in t Ons Huis -> en c Feestlokaal :>, aan 0,25 fr. Zaterdag middag is de uitsluiting iu de bouwvakken begonnen. Men heeft over den stand vau zaken nog slechts een telegram van dezen eersten dage vau de aanbouw zijnde huizen hebben 5000 werklieden hun gereedschap meegenomen. Eerst heden, maandag, zou het aantal uitgeslotenen bekend zijn. Mede van zaterdag schrijft de kurrespondent van chet Volk:, dat onmiddellijk mau getroffen zullen worden door dezen maatregel van de patroons, die zooals men weet vau iederen arbeider in hun dienst de schriftelijke verklaring eischen dat zij met het gebruiken van niet-georganiseerdeu genoegen zullen nemen, op verbeurt van 20 schellingen boete. Het parlement-skoniitee van het vakvereeningskongres heeft tegenover deze uitdaging van de ondernemers den zeer ongewonen stap gedaan uit eigen beweging in den strijd tusschen beide te komen. Het heeft zich per manifest tot de bouwvakarbeiders gewend, hen verzoekende den eisch van de patroons af te wijzen en verzekert hun den steun van de gansche georganiseerde klasse. Binnen kotten tijd verwacht mei..dat tusschen 130. duizend en 280,000 man- zullen aijn rat gesloten, met de gezinsleden, de bevolking uiis van een zeer groote stad..-. Bij dit konflikt, schrijft onze «eörrespo,,. dent verder, is de h'.c-i;;-c belangrijke vraj, van de arbeidsloojeiivcrzekt-rmg betrokken! Volgens tle wet wordt in gt-vaiit u vau stal kiter rn uitsluiting geen onderstouuing ml geven. De betrokken v^kvereeniginga, echter meenen dat in dit geval de arbeiders eenvoudig door de patroons zijn ooi slagen. Zij geven dus he; advies Maandar GJJ ér gewone wijze naar het werk te gaan : tn, worden ze niet toegelaten, zich hij dè -«.rtcicisbeurzen als werkloos aau te melden tn voigens voorschriften de gebruikelijk,, uitkeering te verzoeken. Het zal natuurlijk nog moeten blijken of het schcidsgeretkt dat zulke kwesties te beslisseu krijgt, deié opvatting van de zaak zal aanvaarden. Doch dat, thans voor het eerst, deze kwestie gesteld wordt, kan niet anders dan nuttig zijn. Het geldende recht vordert dringend herziening. Keu patroon die om' welke reden dan ook zijn personeel gedaan wil geven, behoeft slechts onmogelijke eischen te stellen om het van de werkloozeniiitkoeiirtg to bcrooven. Dit is eeu toestand waarin de arbeiders onmogelijk kttnneu berusten. Een andere arbeidersgroep, de verladers,- dragers en voerlieden in den kolenhandel, heeft zich genoodzaakt gezien in werkstaking te gaan. De berichtgever schat hoa getal op , doch dit is nog slechts eengedeelte van het geheele vak. Zij vragen cen loonsverhooging van een stuiver per duizend kilogram, een algemeen als zeer bescheiden -aangemerkten eisch tegenover ds bekende hooge winsten van de handelaren. Een ton kolen, die in de mijndistrikten 10 tot 12 schellingen kost, wordt in Londen voor 27 tot 30 schellingen verkocht, en bet grootste deel van dit verschil komt in dezakken van patroons, die over het algemeen hun werkvolk slecht betalen. Het publiek, dat bijzondere reden heeft om tegen de kolenhaodelaren partij te trekken, heen veel sympathie voor de stakers. Een Londensch liberaal parlementslid, eigenaar vau een groote zaak, heeft reeds den looneisen ingewilligd. Op allerlei manieren trachten inmiddels de verbruikers zich zelf te helpen, waarbij de kluchtigste dingen te zien Daartegen verklaarde onze partijgenoot, komen. zullen wij voor een klasse-kiesrecht, gelijk het door sommige vrouwenvereenigingen Een telegram in de cn. R. Ct.» (die wij in wordt begeerd, nooit te vinden zijn. (Vooruit* hebben overgenomen) van zaterdag avond schat het aantel stakers op Ij De socialistische spreker ontwikkelde duizend. Hun organisatie heeft wegens.dit; verder de bekende gronden voor het vrouwenkiesrecht dat na de afwijzing van een bericht een zeer verstandig besluit geno-, men. Ze heeft n.1. de besturen van ziekenhuizen, die, uaar het schijnt, met een Le- zelfde petitie in 190S in den Rijksdag niet meer is besproken. Sedert dien is uit de Toep op. hun medelijden, de arbeiders statistiek weer gebleken, dat het aandeel verzocht hadden v-oor deze inrichtingen eenuitzondering te maken, verwezen naar de' van de vrouwen in den maatschappelijken arbeid en dus ook aan het maatschappelijk vereeniging van handelaren. Niemand ver. leven voortdurend toeneemt. Sedert 1882 langt, natuurlijk, dat de zieken kou zullen! Ls het getal van de vrouwen op die manier lijden, maar er is geen enkele reden waarom, om dit onverdiende leed te voorkomen,' werkzaam twee eu driemaal vergroot. Den konservatieven hield de spreker voor dat nu juist de arbeiders zouden moeten toe-: aij geen bezwaar maken, althans niet in Je geven. Er is daarentegen alle reden om dit praktijk, tegen de uitbuiting van de andere sekse in de kapitalistische werkplaats, en met sentimenteele frazen diezelfde personen van het politieke leven verwijderd willen houden. van de patroons te verlangen, voor wie; alleen een kleine winstderving op het spel; staat en niet, zooals bij de slechtbetaal-i de kolendragers. een onmisbare verbetering: van hun schamel bestaan. Voor de nuttigheid van het vrouwenkiesrecht heeft het buitenland reeds menig bewijs - JC«... *«!? geleverd, terwijl Duitschland toeliet dat de geheele helft van zijn bevolking zonder eenigen redelijken grond van het voornaamste De toestand dor negers burgerrecht verstoken bleef. De redenaar namens het katholieke Centeöm IN BE VEREENIGDE-STATEN liet zich als naar gewoonte, in dub belzinnige termen uit. Zijn partij wil volstrekt De gouverneur van den Staat New-York' h«seft een uitvoerige Boodschap gericht tot' niet de vrouwen weren uit het open het Congres van Zuid-Carolina, welke bare en politieke leven, zij erkent dat dc Boodschap een lijvig boekdeel van 333 pa-j maatschappekjke werkzaamheid van de ginas uitmaakt. Het stuk is in een uitent vrouwen dit onwenscheüjk en onmogelijk maakt, maar men moet voorzichtig zijn, de smalenden toon vervat wat betreft de ne-; gerbevolking. mannen hebben ook niet in ééns algemeen De gouverneur spreekt van negers all kiesrecht gekregen, sommige vrouwen zijn van e lagere dieren, zonder eenige moralk erg xadikaal gezind enz. In ieder gevali teit». Zij vormen «eene klasse op zich zelf,: mag men het beschouwen als een teeken en huwelijksontrouw schijnt hun aangenaamste tijdverdrijf 'te wezen ->. van de veldwinnende denkbeelden ten gunste van het vrouwenkiesrecht, dat ditmaal De Boodschap bevat de redenen, opgrond het centrum met het konservatieve voorstel niet meeging. Niet, dat de «e aannevangenen begenadigd heeft. Daaronder zijn waarvan dc gouverneur in 982 gevallen geming voor kennisgeving» praktisch eenige c redenen -e, die al heel stuitend klinken. waarde bezit, alleen wanneer de vergadering van den kanselier preadvies zou hebnestie verleend aan blanken die negervron- Zoo werd in verscheidene gevaellen amben verzocht, zou de zaak weer aan de wen geweld aangedaan hadden. orde zijn gekomen. Doch hiertoe konden, De gouverneur is namelijk de opvatting zooals reeds gezegd, zelfs de uiterste linkergroep zich niet vermannen, die slechts lachelijk is. Want t negervrouwen die ran toegedaan dat reeds de beschuldiging be gedeeltelijk onze partijgenooten steunde.. zijn van zeden, zijn er eenvoudig niet 3. Dc vrijzinnige spreker moest namens zijn Onder de door den gouverneur begenadigden was ook de neger Simeon Ellis, een, partij verklaren dat zij over de vraag verdeeld was gelijk ook de sociaal-demokraten, voegde hij er bij, blijkbaar om een De gouverneur verhaalt dat deze verooi- moordenaar. uitvlucht verlegen. deelde eens in de gevangenis met hem, gou-; Zooals te verwachten was. stemden met verneur, gesproken had zonder dat Wj; eenige Volkspartijleden slechts de sociaaldemokraten voor hun eigen motie. daarvoor vergunning had gehad van ziia e ; bewakers. Toen do gouverneur zijne hielen gelicht had, kreeg de neger van de gevangenismannen een geweldige geeseling, terwijl nog andere martelingen werden toeg*-' past. De uitsluiting in Een bigamist, de neger J. Murphy, w»j door den gouverneur vrijgelaten, omdat er gebrek aan arbeidskrachten was. Weer een de Bouwvakken veroordeelde was vrijgelaten omdat hij net In het Britsche-Rijk zoo heette als een jeugdvriend van den gouverneur, enz. Een heel wat betere appreciatie van dea, neger als burger der Vereenigde Stat» geeft ecu rapport, gepubliceerd door oe- Woiid's Student Christian Aiisotêiation. v>, dit rapport wordt er allereerst op gewezen, dat in 50 jaar tijds, de negers (die, volgen? sommigen, zonder de wijze voogdij van oe slavenhouders, gedoemd zouden zijn om uii te sterven) zich van zielen tot hebben vermeerderd. Gedurende de vijftig jaren sinds den burgeroorlos verloopen hebben de negers niet alleen duizenden niilliocnen guldens aan het vermogen van het Amerikaansche volk toegevoegd, doch zelven beschikken zij thans over, partikulier kapitaal, dat golden beloopt. Ook is het aantal negers dateén handwerk uitoefent of dat een schoolopleiding genoten heeft, steeds klimmend- Volgens het rapport zijn er onder-de r»*" gers in de Unie boeren, voerlieden, mijnwerkers, spooj" wegmannen, fabrieksarbeiders, - duizend modisten, onderwijzers,». duizend soldaten, 20.0OJ dienstboden, 1* duizend metselaars eu Iü.OOfl^ nmdjinm» ea stokers. ; *

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Van wijlen Willem van den Berg Jz Geboren 10 september 1839 Overleden 11 februari 1914 In leven gewoond hebbende te Terheijde aan

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

D Artagnan gaat naar Parijs

D Artagnan gaat naar Parijs D Artagnan gaat naar Parijs Artagnan reed op zijn oude paard, een uitgeputte knol met een trieste blik. Ook al was zijn paard op zijn minst vreemd te noemen en ook al waren de kleren die hij droeg verbleekt,

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

De geschiedenis van een muis

De geschiedenis van een muis bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: XKP 098. J. Vlieger, Amsterdam 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ges005gesc01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 De Geschiedenis

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht?

Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht? De laatste jaren van de profeet Elisa. Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht? Maar de hervorming, door Elia begonnen en voortgezet door Elisa, had velen ertoe gebracht God

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Hoe heetten de zonen van Adam en Eva?

Hoe heetten de zonen van Adam en Eva? Hoe heetten de zonen van Adam en Eva? Genesis 4:1-2, eerste deel 1 En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen! 2 En zij

Nadere informatie

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan?

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Genesis 2:8-10 8 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. 9 En de HEERE

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Het vliegpak en de kever

Het vliegpak en de kever Het vliegpak en de kever De Duitsers blokkeerden voedseltransporten. Het was uit met eten dat aan de deur gebracht werd en de rekken bij Eugène Crêvecoeur waren zo goed als leeg. Mensen kookten eindeloos

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om 10.00 uur 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg voorganger: ds. Harry Gijsen organist: Peter de Rijke Orgelspel voor de

Nadere informatie

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn.

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Spreuken 4:20-22 20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 21 laat ze niet wijken uit

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

een profeet! Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet?

een profeet! Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet? De profeet Abraham. Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet? Genesis 20:7 7 Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet! Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft.

Nadere informatie

Doodenherdenking in Dachau

Doodenherdenking in Dachau Doodenherdenking in Dachau Ed. Hoornik bron. De Bezige Bij, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hoor009dood01_01/colofon.php 2016 dbnl / erven Ed. Hoornik 5 Doodenherdenking

Nadere informatie

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 Samen zingen: Youth for Christ 62 - Heer, U bent mijn leven Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord

Nadere informatie

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen)

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Tekst liederen 31-10 Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U. Glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en

Nadere informatie

1 En het geschiedde ten einde van twee volle jaren, dat Farao droomde,

1 En het geschiedde ten einde van twee volle jaren, dat Farao droomde, 1 En het geschiedde ten einde van twee volle jaren, dat Farao droomde, en ziet, hij stond aan de rivier. 2 En ziet, uit de rivier kwamen op zeven koeien, schoon van aanzien, en vet van vlees, en zij weidden

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS * - J!" 3^ Ö. "y&s ^ j OVER I)E DRUKKnC WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS GEVOERD MOET WOKÜEN. ö^ I>^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31).

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31). Les 2 voor 9 januari 2016 Licht was God schiep zes e dingen op eerste zes dagen van de Schepping (Genesis 1): Land en zee waren Vegetatie was Het uitspansel was Zeedieren en vogels waren En God zag al

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

Liturgie Een hele nieuwe hemel Een hele nieuwe tijd Een hele nieuwe aarde Vol gerechtigheid

Liturgie Een hele nieuwe hemel Een hele nieuwe tijd Een hele nieuwe aarde Vol gerechtigheid Liturgie 11-10-2015 Ik zit op het puntje van m'n stoel Het is zo spannend En ik ga op m'n tenen staan Ik ben verlangend Naar die ene grote dag Dat ik Hem ontmoeten mag O o o het is zo spannend Een hele

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

Psalmen 36:7 8. uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE.

Psalmen 36:7 8. uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE. Psalmen 36:7 8 7 uw gerech*gheid is als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE. 8 Hoe kostelijk is uw goeder*erenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen

Nadere informatie

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Dirk ter Woort bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 06021 Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini. J. Wendel en

Nadere informatie

Hoe bouwde de koning van Medo Perzië zijn wereldrijk bestuurlijk gezien uit?

Hoe bouwde de koning van Medo Perzië zijn wereldrijk bestuurlijk gezien uit? In de leeuwenkuil. Hoe bouwde de koning van Medo Perzië zijn wereldrijk bestuurlijk gezien uit? Daniël 6:1-3 1 Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer tweeënzestig jaar oud was. 2 Het

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

De Bijbel open (20-07)

De Bijbel open (20-07) 1 De Bijbel open 2013 28 (20-07) 1 Korinthe 15 is het hoofdstuk waarin Paulus het machtige feit van de opstanding van Jezus bezingt en ook onze toekomstige opstanding. Daarover kreeg ik een vraag. Het

Nadere informatie

Fidel en zijn kameraadjes

Fidel en zijn kameraadjes Fidel en zijn kameraadjes Reinoudina de Goeje bron. G. Theod. Bom, Amsterdam 1870-1880 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/goej001fide01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Fidel en zijn kameraadjes.

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Morgendienst zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk, Wierden, Aanvang: 9.30 uur. voorganger: ds. Gerhard ter Maat, Aalten organist:

Morgendienst zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk, Wierden, Aanvang: 9.30 uur. voorganger: ds. Gerhard ter Maat, Aalten organist: Morgendienst zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk, Wierden, Aanvang: 9.30 uur. voorganger: ds. Gerhard ter Maat, Aalten organist: DIENST VAN DE VOORBEREIDING welkom en mededelingen ps. 72:1,4 1. Geef,

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Galaten 5 Tekst : Galaten 5 : 1 en 13 Psalm 72 : 1, 4 en 7 Psalm 1 : 1 Lied 473 : 1, 2, 3, 4 en 5 Gezang 179a : 1 Lied 435 : 4 en 5 Votum en groet

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap 11 juli Vakantieoefeningen Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap Bijbelhoekje: het verhaal van de verloren zoon. Deel 5. Lees het verhaal, dan kun je de vraagjes oplossen. Er wordt

Nadere informatie

De Eeuwige Uitverkiezing Gods

De Eeuwige Uitverkiezing Gods Overgenomen uit het boekje Enige nagelaten Geschriften Handelend over het diepe verval van land en volk, kerk en staat Van wijlen Willem van den Berg Jz Geboren 10 september 1839 Overleden 11 februari

Nadere informatie

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860.

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860. Gelukkig Hansje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001gelu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Gelukkig Hansje. Wilt

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Lezen Ezechiël 37:1-14 1 Korintiërs 2:10-16 Tekst : Zondag 20 Lied 249 : 1, 2 en 3 NLB 608 Gezang 106 : 1, 2, 3 en 4 Lied van de Geest Opwekking

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 6 december in de Westerkerk te veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 6 december in de Westerkerk te veenendaal Liturgie voor zondagochtend 6 december in de Westerkerk te veenendaal Gezang 126 : 1 en 3 1.Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 november

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 november Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 november Gezang 1 [LB 1973] 1.God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. 2.God heeft het

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Tekst http://www.kapucijnen.com/liturgie/liturgie05.html foto H. Oude Groote Beverborg Presentatie A. Borgers

Tekst http://www.kapucijnen.com/liturgie/liturgie05.html foto H. Oude Groote Beverborg Presentatie A. Borgers Tekst http://www.kapucijnen.com/liturgie/liturgie05.html foto H. Oude Groote Beverborg Presentatie A. Borgers 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld 2.Jezus neemt het

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal " #

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal  # 3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren 1 3.5.1. Verkenning van het verhaal "# $$ %& " # 1 H. BERGHMANS & G. EVRARD, Bijbelverhalen in beeld, het leven van Jezus, Altoria Averbode, 1999. ' 3.5.2. Uitdieping

Nadere informatie

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden 27-10-2013 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 27-10-2013 2 Zal Hij me doden? Zal Hij op me mopperen? Zal Hij me knarsetandend toelaten?

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Zo is het: Gods hart gaat naar de mens uit, naar alle mensen, want het evangelie is voor alle mensen op de gehele aarde, en

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Roodkapje. Charles Perrault. bron Charles Perrault, Roodkapje. K.H. Schadd, Amsterdam dbnl

Roodkapje. Charles Perrault. bron Charles Perrault, Roodkapje. K.H. Schadd, Amsterdam dbnl Roodkapje Charles Perrault bron. K.H. Schadd, Amsterdam 1868 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/perr041rood02_01/colofon.php 2010 dbnl t.o. 1 Roodkapje. 1 Er leefde eens op een dorp een

Nadere informatie

Ps. 129 : 1, 2 en 6 Ps. 115 : 1, 2 en 3

Ps. 129 : 1, 2 en 6 Ps. 115 : 1, 2 en 3 Ps. 129 : 1, 2 en 6 OB 1. Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan. Zegg' Isrel nu: men juichte, toen wij vielen. Men heeft mij reeds van jongs af leed gedaan; Geen overmacht kon m' echter ooit vernielen.

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

werkboek groep 4 blok 7 en 8 naam

werkboek groep 4 blok 7 en 8 naam 1 2 3 4 5 6 werkboek groep 4 7 8 9 11 12 naam 10 blok 7 en 8 blok 8 x les xx 8 1 Hoeveel schroeven liggen hier? Vul in.... 2 34 Het konijnenhok x 4 schroeven is... schroeven. Reken uit. 2 groepjes van

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. J. Tadema (Urk)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. J. Tadema (Urk) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. J. Tadema (Urk) Schriftlezing: Johannes 14 vers 15 t/m 21 Psalm 97 vers 1 en 6 (Nieuwe Berijming) Psalm 73 vers 12 (Schoolpsalm) Psalm 143 vers 2, 10 en 11 Psalm

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Liturgie morgendienst 15 oktober, voorgangers ds. W. Louwerse. Micha-zondag Thema: De knop om. Mededelingen. Zingen: Gezang 21: 1 en 4. Votum.

Liturgie morgendienst 15 oktober, voorgangers ds. W. Louwerse. Micha-zondag Thema: De knop om. Mededelingen. Zingen: Gezang 21: 1 en 4. Votum. Mededelingen Zingen: Gezang 21: 1 en 4 Votum Groet Zingen: Opwekking 672 Micha-zondag Thema: De knop om. Heerser over alle dingen God van de oneindigheid van Uw liefde wil ik zingen buigen voor Uw majesteit

Nadere informatie

Het Koninkrijk Gods. Synopsis van de evangeliën volgens Matteüs 8, 19, 20 en 22, Marcus 10, Lukas 10, 17 en 18 en Johannes 6

Het Koninkrijk Gods. Synopsis van de evangeliën volgens Matteüs 8, 19, 20 en 22, Marcus 10, Lukas 10, 17 en 18 en Johannes 6 Het Koninkrijk Gods Synopsis van de evangeliën volgens Matteüs 8, 19, 20 en 22, Marcus 10, Lukas 10, 17 en 18 en Johannes 6 Dit toneel is samengesteld uit een selectie van de meest sprekende dialogen uit

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Oorlogsslachtoffers 1944-2014 > repatriëring van displaced persons (DP s) > directe hulp > vergoeding Leuven, herfst 1914 Wet 10/6/1919 Art. 2 invaliditeit 100%

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie