Notitie eindverslag inspraak concept definitief ontwerp centrumgebied Hoog Zandveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie eindverslag inspraak concept definitief ontwerp centrumgebied Hoog Zandveld"

Transcriptie

1 Notitie eindverslag inspraak concept definitief ontwerp centrumgebied Hoog Zandveld april

2 Notitie eindverslag inspraak concept definitief ontwerp openbare ruimte centrumgebied Hoog Zandveld Het college van B&W heeft op 16 december 2014 met het concept definitief ontwerp openbare ruimte centrumgebied Hoog Zandveld ingestemd en de inspraak gestart. Conform de Inspraakverordening Nieuwegein heeft het concept definitief ontwerp gedurende twee weken ter inzage gelegen: van 5 januari t/m 19 januari De ter inzage legging is bekend gemaakt in de Molenkruier van 23 december 2014, op het digitale Gemeenteblad van 9 januari 2015 en in het buurtbericht dat onder bewoners verspreid is in de wijken Zandveld, Hoog Zandveld en Lekboulevard in december De reacties en de gemeentelijke beantwoording zijn in dit eindverslag per indiener in een tabelvorm weergegeven. Er zijn tien inspraakreacties ingediend: twee burgers individueel, drie burgers gezamenlijk en vijf inspraakreacties zijn van bedrijven; de inspraakreacties van burgers zijn geanonimiseerd, de inspraakreacties van bedrijven niet. De inspraakreacties bestaan uit vragen, verzoeken tot ontwerpwijzigingen en bezwaren; op elke opmerking is door de gemeente gereageerd. De gemeentelijke reactie op verzoeken tot ontwerpwijzigingen is door integrale afweging tot stand gekomen. De inspraakreacties hebben geleid tot zes wijzigingen van het concept definitief ontwerp. De volgende wijzigingen zijn in het definitief ontwerp t.o.v. het concept definitief ontwerp doorgevoerd (op het onderstaand kaartje zijn de plekken van de genummerde wijzigingen aangegeven): 1. Het asfaltveldje/ trapveldje (voor de oudere jongeren) in het Lotusplantsoen is 90 graden gedraaid om kerk de Rank uit de route te houden van de bal. 2. Aan de oostzijde van het Middenblok in de straat Dopheide komt een plantvak met een nieuwe boom. 3. Het spel van de gebogen lijnen in het straatpatroon van het winkelgebied wordt doorgezet in het gehele winkelwandelgebied. 4. De fietsrekken bij kantoorpand BG Office/ buurtplein Zuid aan de zuidzijde zijn 90 graden gedraaid en verder van de hoofdentree van het kantorengedeelte geplaatst. 5. Het straatdeel van de Ratelaar aan de noordoostzijde van het kantoorpand BG Office/ buurtplein Zuid wordt aangepast zodat er niet meer op het plateau geparkeerd kan worden en de voetganger in een veiliger situatie de oversteek kan maken naar het winkelcentrum, naar de achterliggende woningen en naar de tram. 6. Er zijn aan de Ratelaar bij resp. de oostelijke en de westelijke entree van het winkelcentrum in totaal vier extra parkeerplaatsen voor mindervaliden in het ontwerp opgenomen. De inspraakreacties en de gemeentelijke beantwoording zijn in dit eindverslag per indiener in een tabelvorm weergegeven vanaf pagina 3. 2

3 Beantwoording inspraakreacties concept definitief ontwerp openbare ruimte centrumgebied Hoog Zandveld Naam en reactie indiener Antwoord gemeente Indiener 1 Ik wil pleiten voor het aanplanten van struiken en heesters die besdragend zijn in de herfst en winter. Te denken valt aan bijv. meidoorn, liguster, Gelderse roos, cotoneasters e.d. Hiermee voeden zich veel vogelsoorten, die hier als wintergast verblijven. Het is een kleine moeite deze keuze te maken en het sorteert veel effect. Moorland Investments BV, eigenaar van kantoorpand In het ontwerp is vogelvriendelijke beplanting opgenomen. Behalve met vogels is ook met insecten, vlinders, amfibieën en kleine zoogdieren rekening gehouden. De volgende vogelvriendelijke beplantingen worden onder andere toegepast: Bomen: o Amelanchier arborea Robin Hill (krenteboom) o Betula pubescens (ruwe berk) Struiken: o Cornus alba sybirica (witte kornoelje) o Berberis diverse soorten (zuurbes) o Buddleja davidii (vlinderstruik) o Euonymus europaeus (kardinaalsmuts) o Aronia arubutiforlia (appelbes) Vaste planten: o Alchemilla mollis (vrouwenmantel) o Geranium cantabriegiense (geranium) o Vinca minor (maagdenpalm) o Rudbeckia 2.1 De beoogde plaatsing van fietsrekken is onaanvaardbaar. De rekken staan dichter op onze gevel en doorkruisen o.i. de looproute van en naar de tramhalte. Beter is het om de fietsenstalling enkele meters naar achteren te plaatsen richting de tramhalte en een kwartslag te draaien. Uw voorstel is nader onderzocht. Wij hebben de fietsklemmen verder van de entree af ingetekend. Met deze herplaatsing is er geen mogelijke belemmering meer in de toegankelijkheid van de hoofdentree van uw kantoorpand Waarom is de inrichting van het terrein ten zuiden van het kantoorgebouw (grofweg de driehoek tussen de tramhalte, C1000 en het kantoorgebouw) überhaupt niet meegenomen in het plangebied? Dit terrein is niet representatief en zal opnieuw moeten worden ingepland en heringericht. Het is gewenst om voor ons kantoorpand een ondergrondse containeropslag te realiseren nabij de hoofdentree en/of nooduitgang ten noorden van het gebouw. Het gebiedje wat u bedoelt valt buiten het projectgebied en daarmee buiten de projectfinanciën; aanpassingen kunnen daarom niet uit het lopende, gemeentelijke projectbudget betaald worden. Wij begrijpen uw standpunt; het gebiedje heeft absoluut onze aandacht en blijft op de agenda staan. U bent als bedrijf zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van bedrijfsafval. Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) haalt tegen betaling het zogenaamde KWD afval op (kantoren, winkel, diensten). Alleen voor meergezinswoningen (bijv. appartementen) plaatst de gemeente in samenwerking met RMN ondergrondse containers voor meergezinswoningen. 3

4 2.4 Op de plattegrond zijn maatvoeringen aangegeven langs de gevel van de supermarkt, tegenover de hoofdentree van ons gebouw die duiden op een opstelplaat voor winkelwagens. Beter is het om de opstelplaats inpandig op te lossen of te verplaatsen verder van de hoofdentree van het kantoorgebouw. De (opstel)locatie voor de winkelwagens van de C1000/AH-winkel komt overeen met de huidige/ oude locatie: buiten en links van de winkelentree. Een opstelplaats voor winkelwagens dagelijkse artikelen is alleen effectief als ze zo dichtbij als mogelijk bij de entree van de supermarkt staat. De afstand tussen uw hoofdentree en de opstelplaats bedraagt iets meer dan 8 meter; wij houden vast aan de opstellocatie buiten en links van de winkelentree. 2.5 De plaatsing van een mobiele kraam/ standplaats vlak naast ons kantoor is absoluut onacceptabel. Een standplaats doet afbreuk aan het beeld van het gebouw. De beoogde activiteiten in de mobiele kraam hebben nauwelijks een relatie met het gebouw. Wij verwachten geluidsoverlast voor (toekomstige) kantoorgebruikers in het gebouw. Wij verwachten een binnendringende geur van bakactiviteiten. Tevens is de beoogde standplaats gesitueerd in een belangrijke zichtlijn. Te weten: vanaf de twee entrees van het gebouw naar het naastgelegen parkeerterren, het gebouw wordt hierdoor onvindbaar. Een standplaats heeft nadelige gevolgen voor de verhuurbaarheid en de waarde van ons pand. NB: ons antwoord op dit bezwaar (2.5) is gelijk aan onze reactie op uw zienswijze t.a.v. het Sectorbestemmingsplan Standplaatsen zoals de gemeenteraad die in februari 2015 heeft vastgesteld. U heeft inderdaad het uiterlijk van uw pand onlangs geüpgraded, waardoor het pand weer een eigentijdse uitstraling heeft gekregen. Het nieuwe uiterlijk van het pand is getoetst aan de redelijke eisen van welstand. Een standplaats die tijdelijk in de openbare ruimte wordt geplaatst doet naar ons oordeel niet per definitie afbreuk aan het beeld van de omgeving en dus uw pand. Ingevolge artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening kan een vergunning voor een specifieke standplaats worden geweigerd als de standplaats zelf of in verband met de omgeving niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Een standplaats is een op zich zelf staande wijze van detailhandel. Vaak hebben zij echter onvoldoende autonome aantrekkingskracht. Daarom staan ze graag op een locatie waar vanwege andere functies al veel mensen komen. Dit kan een winkelcentrum zijn, maar bijvoorbeeld ook een gezondheidscentrum/ apotheek. Uw pand grenst direct aan het winkelcentrum Hoogzandveld en in uw pand is o.a. een gezondheidscentrum gevestigd. Door de uitbreiding van het winkelcentrum is de oude/ huidige opstelplaats niet meer geschikt voor twee standplaatsen. Daarom is gezocht naar een tweede plek met voldoende ruimte voor een standplaats (maximaal 28 m2), zonder dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt. De opgenomen locatie ligt ten opzichte van de nieuwe winkels en het grote parkeerterrein op één lijn met de tweede locatie aan de westzijde van het winkelcentrum. De locatie is goed bereikbaar voor de standplaatshouder en brengt de weggebruikers (fietsers en voetgangers) niet in gevaar. Voor standplaatslocaties is een minimale afstand van 10 meter tussen de kraam en een gevoelige functie aangehouden. Een kantoor is geen gevoelige functie. Naast deze ruimtelijke afstandsnorm, heeft een standplaatshouder zich te houden aan de normen die vanuit de Wet Milieubeheer gelden voor geluid en geur. Voor het voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluid- en geurhinder moet ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer worden voldaan aan de voorschriften die staan in de Activiteitenregeling milieubeheer. Zo moeten bijvoorbeeld dampen en gassen worden afgezogen 4

5 2.6 Wij hadden graag parkeerplaatsen gezien op de strook tussen ons kantoorpand en de Zandveldseweg. Door de straat voor ons entree weg te halen en er plein van te maken wordt ons gebouw onbereikbaar voor auto s. Wij hebben u gevraagd om ons frequent van de nieuwsbrieven te voorzien. Waarom zijn wij niet gekend en geïnformeerd over de plannen? door een doelmatige ontgeuringsinstallatie. Indien de standplaatshouder niet aan deze normen voldoet, kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd of kan de vergunning worden geweigerd of ingetrokken. Naar ons oordeel wordt uw pand niet onvindbaar door de standplaats. De entrees van het pand worden ruim vrij gehouden. De oorspronkelijke ingang voor het kantoorgedeelte ligt aan de zuidkant van het pand. De standplaatslocatie ligt aan de noordzijde van uw pand. De nieuwe entree voor het gezondheidscentrum ligt ook als de standplaats is ingenomen vol in het zicht voor het winkelend publiek. Een eventueel nadelig gevolg op de verhuurbaarheid en daarmee de waarde van uw pand is naar ons oordeel dus onvoldoende onderbouwd. U kunt een aanvraag tot tegemoetkoming in planschade indienen. Een waardedaling van 2% behoort volgens de Wet ruimtelijke ordening sowieso tot het normaal maatschappelijk risico. Van het gebied rondom het winkelcentrum was het de wens van alle betrokkenen, op u na, om er een winkelwandelgebied van te maken. De straat incl. het parkeren aan de noordoostzijde van uw hand is gehandhaafd. Zoals we al bij 2.2 aangaven, valt dit gebiedje buiten het projectgebied. Wij hebben u alle nieuwsbrieven (incl. oproep/ uitnodiging voor deelname aan het ontwerpparticipatietraject) gestuurd. Uw grootste huurder heeft overigens deelgenomen aan de ontwerpsessies Protestantse gemeente De Rank Met betrekking tot het verharde speelveldje geven wij de voorkeur aan een positionering evenwijdig aan het voetpad, m.a.w. een draaiing van 90% ten opzichte van de positie zoals in het ontwerp aangegeven. Wij denken dat door de wat grotere afstand van de kerk en de logische verandering van de balrichting eventuele overlast tijdens gebruik van de kerk kan worden verminderd. Beplanting langs de Noordgevel van de kerk valt ons inziens te overwegen om overlast van het aangrenzende onverharde speelveld te voorkomen. Voor de bestaande overlast onder de overdekte ruimte op de noordoostpunt van de kerk vragen wij Uw blijvende aandacht. Het is voor de vrijwilligers van onze kerk een dagelijks terugkerende ergernis. Wij begrijpen uw verzoek en we hebben het verharde trapveldje 90 graden gedraaid in het ontwerp. Er is beplanting aan de noordzijde ingetekend. Over de huidige overlast bent u in gesprek met onze wijkmanager, met MOvactor en met de wijkagent. De wijkmanager heeft de overlast die u ervaart hoog op de agenda staan. De gesprekken tussen u vieren vinden momenteel plaats. 5

6 3.3 In het Stedenbouwkundig plan 2010 van 5 november 2010 staat aangegeven dat 65 parkeerplaatsen aan de Lupinestraat komen. Deze 65 parkeerplaatsen zien we niet terug in het concept Definitief Ontwerp, we zien een reductie van zo'n 20%. Langs de Lupinestraat zijn in het huidige ontwerp 52 parkeerplaatsen opgenomen. We hebben hier minder parkeerplaatsen (t.o.v. het stedenbouwkundig plan 2010) opgenomen vanwege vier redenen: 1. behoud bomen Lupinestraat, 2. ruimte voor de op- en afrit van de rouw-/trouwstrook rondom uw kerk en 3. verkeerveiligheid: geen parkeerplaatsen tegenover de Dahliastraat en 4. het fietspad en het voetpad langs de brede school zijn veilig/ overzichtelijk aangetakt op de Lupinestraat (dus geen parkeerplaatsen direct naast deze kruising). Op basis van de vigerende parkeernormen zijn met uitzondering van de zondagochtend (kerkdiensten) 14 parkeerplaatsen nodig voor de kerk. Alleen voor de zondagochtend zijn 55 parkeerplaatsen nodig. Op de zondagochtend is de brede school gesloten; samen met de parkeerplaatsen op het parkeerterrein bij het winkelcentrum zijn, op korte loopafstand, voldoende parkeerplaatsen beschikbaar Ovidius BV / Stebi Onroerend Goed BV De bestrating het tapijt heeft een belangrijke ondersteunende functie in de verbinding tussen bestaand en nieuw vastgoed. Wij constateren dat het spel van de gebogen lijnen niet doorgetrokken is in het straatpatroon. Het nieuwe plein is een centrale verblijfsruimte en het nieuwe moet zich niet te eenzijdig manifesteren. Wij doen een klemmend beroep op u om de eerder geschetste gebogen lijnen weer terug te brengen in het DO. In het voorliggende concept DO is de verbinding Ratelaar Korenbloemstraat in beide richtingen toegankelijk voor autoverkeer zoals in de huidige situatie en sinds het ontstaan van de wijk ook het geval is. In onze visie moet deze autotoegankelijkheid ook zo blijven. Uit een enkele hoek horen wij geluiden dat het gewenst zou zijn dat de genoemde verbinding voor auto s nog maar in 1 richting of helemaal niet meer toegankelijk zou moeten worden. Wij zijn hier absoluut geen voorstander van. Indiener 5 Bij de inrichting is de verkeersveiligheid een ondergeschoven kindje gebleven. In het GMP+ zijn de nodige bepalingen opgenomen voor mindervaliden en ouderen, voetgangers en fietsers. Een belangrijk punt is scheiden van verkeersstromen. Dat kun je hier schudden. Alles loopt door elkaar. En dat om het aanleggen van parkeerplaatsen centraal staat. Wij begrijpen uw motivering voor het doorzetten van de gebogen lijnen in het straatpatroon in de rest van het winkelwandelgebied. De gebogen lijnen zijn daarom in het definitief ontwerp in het gehele winkelwandelgebied opgenomen. Onder een aantal bewoners is en blijft er de wens van eenrichtingverkeer. Wij zullen eerst een tijdje de praktijk afwachten als de herinrichting van het oostelijke deel is afgerond. Mocht dan een verzoek tot afsluiting of eenrichtingsverkeer worden ingediend, dan zullen alle betrokkenen in de buurt van het centrumgebied Hoogzandveld worden geconsulteerd. Het centrumgebied Hoog Zandveld ligt in een gebied met erftoegangswegen. De erftoegangswegen vormen de verbindingen naar de gebiedsontsluitingswegen en kennen een menging van verkeerssoorten, staat in het GMP+ op pagina 40. Scheiden van verkeersstromen is daarom niet aan de orde. De functie en de uitstraling van de straten binnen het verblijfsgebied onderstrepen de functie verblijven ; er is geen doorgaand verkeer. 6

7 Bij de auto-entree, voetgangers- en fietsoversteken zijn plateaus in het ontwerp opgenomen. De straten zijn breed en de trottoirs langs het parkeerterrein zijn breed. De opzet is ruim ten behoeve van veiligheid voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Wij hebben en houden de aandacht voor de verkeersveiligheid in het gebied, ook bij de verdere ontwikkeling. 5.2 Wij vinden het ontwerp absoluut niet verkeersveilig. Onlangs is op het nieuwe parkeerterrein eenrichtingsverkeer ingesteld. De beide toegangswegen zijn 6 meter breed. Het nieuwe wegdeel van de Ratelaar wordt een fietsstraat met een aanmerkelijk kleinere breedte en bestemd voor tweerichtingsverkeer voor auto s. En dat is nu juist de drukste straat. En hetzelfde geldt voor de kruising vanuit de Lijsterbestunnel. Die is destijds uitgevoerd met een autosluis zodat er maar één auto kan oversteken. Ook hier gaan straks tegelijk twee auto s tegelijk oversteken. In een fietsstraat is de auto te gast met als doel de verkeersveiligheid van de fietser te waarborgen. De nieuwe Ratelaar (deel fietsstraat) wordt een halve meter smaller (te weten 5,5 meter) dan de straten op het parkeerterrein (te weten 6 meter). Op het parkeerterrein zijn tevens stallingsplaatsen voor winkelwagens opgenomen; op het parkeerterrein vinden meer verschillende bewegingen plaats, vandaar dat de straten hier 6m breed zijn. De fietsroute loopt langs de patiowoningen tot in het winkelwandelgebied; het is logisch en veilig om de fietsstraat langs de patio s door te trekken tot in het winkelwandelgebied; juist een ontwerp met een deel fietsstraat, dan een deel gewone straat en dan een fietsloper in het winkelcentrumgebied is een verwarrend verkeersregime voor de gebruiker. Daar waar de Korenbloemstraat aantakt aan de Ratelaar, daar is een plateau ingetekend; een plateau verhoogt de attentiewaarde van de gebruikers in het verkeer In de oude/ huidige situatie waren rondom het winkelcentrum 6 parkeerplaatsen voor mindervaliden aangelegd. Nu slechts 2 aan de oostzijde naast het buurt- en zorgplein. Waarom minder? Er is teveel op de lijntjes gekleurd in de parkeerbalans. Ik maak meerdere bezwaren ten aanzien van de parkeerbalans. De oversteek Ratelaar naar het kantoorpand moet nader bekeken worden; op het plateau wordt nu geparkeerd. Bewoners van de Mitroswoningen worden belemmerd om veilig richting de tram dan wel de achter gelegen woningen te lopen (aan de zijde van hun huizen). Uw opmerking is terecht. Van het openbare parkeeraanbod dient circa 2% bestemd te zijn voor gehandicapten; echter het werkelijke aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten is afhankelijk van de vraag. We hebben ervoor gekozen de oude situatie van 6 parkeerplaatsen voor gehandicapten aan te houden. Bij de entrees van het winkelcentrum zijn nu in totaal 4 parkeerplaatsen voor gehandicapten ingetekend. Bij het gezondheidscentrum stonden al 2 parkeerplaatsen voor gehandicapten ingetekend. Op de parkeerbalans is inspraak niet van toepassing; het college heeft op 16 december 2014 de parkeerbalans vastgesteld. Daarom worden uw bezwaren niet beantwoord; u heeft uw bezwaren tegen de parkeerbalans met projectwethouder Snoeren besproken op 2 februari Wij hebben deze opmerking onderzocht; uw punt is terecht. Wij nemen in het ontwerp op dat op de hoek/ op het plateau niet meer geparkeerd kan worden en het trottoir vrij blijft van auto s. Voetgangers worden dan niet meer belemmerd op dit deel van de Ratelaar. 6. Indiener 6 7

8 De inspraaktermijn is tot nu toe niet gepubliceerd in de Molenkruier. De nieuwe parkeerplaats bij de Ratelaar (parkeerterrein en het deel langs de seniorenwoningen) is niet alleen een parkeerplaats maar ook een (verbindings)weg voor voetgangers, fietsers en automobilisten van de Lupinestraat/Violier naar alle bestemmingen ten noorden van de parkeerplaats (o.a. Klaproosstraat, Dopheide, Korenbloemstraat, Weegbree) en vice versa. Naar onze mening is er niet of onvoldoende rekening gehouden met de veiligheid van fietsers. Voetgangers kunnen de drie entreegedeelten van het winkelcentrum niet veilig en comfortabel bereiken: voor voetgangers, komende uit noordelijke richting die de parkeerplaats bij de Ratelaar willen oversteken naar het winkelcentrum zijn geen voorzieningen getroffen voor hun veiligheid. Met name voor mindervaliden, rolstoel- en kinderwagen gebruikers is de ontstane situatie gevaarlijk daar men een doorgaande drukke weg c.q. parkeerplaats 2 x moet oversteken. De 30 nieuwe bomen zijn in een veel eerder stadium voorzien en komen slechts gedeeltelijk (13x) in het nieuwe plantsoen te staan. U stelt: Er worden 7 openbare parkeerplaatsen minder aangelegd in het Lotusplantsoen. Dit lijkt ons voorbarig daar u schrijft: zodra de omvang van de patiowoningen bekend is wordt het aantal openbare parkeerplaatsen gelieerd aan deze woningen definitief bekend. Naast digitale bekendmaking en opname in het verspreide Buurtbericht van december 2014 is in de uitgave van de Molenkruier van woensdag 24 december 2014 op de pagina Gemeente Nieuws in de katern openbare bekendmakingen melding gemaakt van de start van de inspraak voor het concept definitief ontwerp openbare ruimte centrumgebied Hoog Zandveld op 5 januari 2015 (tot en met 19 januari 2015). Het centrumgebied Hoog Zandveld ligt in een gebied met erftoegangswegen. De erftoegangswegen vormen de verbindingen naar de gebiedsontsluitingswegen en kennen een menging van verkeerssoorten. De functie en de uitstraling van de straten binnen het verblijfsgebied onderstrepen de functie verblijven ; er is geen doorgaand verkeer. Bij de auto-entree, voetgangers- en fietsoversteken zijn plateaus in het ontwerp opgenomen. Het ontwerp is veilig voor fietsers. Juist vanwege de hoge wisselingfrequentie van de parkeerplaatsen op het grote parkeerterrein is de rijweg daar extra breed uitgevoerd. Wij hebben en houden de aandacht voor de verkeersveiligheid in het gebied, ook bij de verdere ontwikkeling. Aan beide zijden van de Ratelaar, tussen de Korenbloemstraat en het winkelcentrum, is een doorlopend voetpad voorzien. Daar waar de looproute hoogteverschillen tegen komt, worden voorzieningen aangebracht voor hulpmiddelen met wielen (rolstoel, scootmobiel, kinderwagen). De route via het parkeerterrein hoeft niet genomen te worden, het trottoir langs de seniorenwoningen van Mitros blijft gehandhaafd. Van de 30 nieuwe bomen komen er 15 in het Lotusplantsoen; dit is het resultaat uit de participatie-ontwerp-sessies: een open plantsoen aan de zijde Lupinestraat en een gesloten plantsoen aan de zijde Klaproosstraat/Weegbree. De Bomenverordening Nieuwegein 2012 en het Boombeschermingsplan zijn in acht genomen. Uw opmerking is terecht. Pas als de patiowoningen en de woningen Middenblok ontwikkeld zijn is de definitieve parkeerbalans bekend. Zolang de nieuwe woningen er nog niet staan, gaan we uit van onderbouwde aannames. Maar voor de gefaseerde ontwikkeling/ uitrol van het gebied is een totaal plaatje van de parkeerbehoefte nodig. 8

9 De aan ons toegestuurde en op uw website gepubliceerde tekening behorend bij het ontwerp is moeilijk leesbaar en vermeld geen schaal. Hierdoor wordt het moeilijk om een juiste indruk te krijgen van alle voorgestelde veranderingen. De eerder door medewerkers van de Gemeente Nieuwegein gedane toezeggingen voor behoud van een aantal bomen in het huidige Lotusplantsoen zijn tot onze grote teleurstelling niet opgenomen in de hierboven genoemde tekening. Vastgoedeigenaar Blokker, dhr. Balfoort Het op de gemeentelijke website opgenomen PDFbestand voor het concept definitief ontwerp kunt u zelf vergroten door middel van het aanpassen van het percentage. Daarnaast is de legenda van deze tekening voorzien van een schaal (1:500). De aan u toegezonden tekening is op A0 formaat; echter, door het plotten (vergroten) van de schaal 1:500 tot A0-formaat is de schaalverdeling niet helemaal meer kloppend. Dit probleem is helaas niet te ondervangen. De eerdere toezegging aan u en uw naaste buren met betrekking tot het behoud van een aantal bomen is opgenomen in het concept definitief ontwerp voor de openbare ruimte centrumgebied Hoogzandveld. Deze bomen zijn vooral te vinden in de tussenstrook tussen de woningen langs de Klaproosstraat/Weegbree en de geplande patiowoningen langs de Dopheide. 7.1 Hierbij maak ik bezwaar als eigenaar van het Winkelpand 22 waarin Blokker gevestigd is, tegen de locatie, waar de winkelwagens van de Action verzameld wordt. Daar deze, winkelwagen verzamelplaats locatie, het beeld van mijn vrijstaande pand verstoord, en de waarde verminderd. Tevens ben ik van mening dat Action voor zijn winkelwagens ruimte moet creëren in zijn eigen winkelruimte of tegen zijn eigen winkelpui. Op de nieuwe grote parkeerplaats zal wellicht een verzamelplek gecreëerd kunnen worden waar in de toekomst Action zijn winkelwagens kwijt kan. De voorgestelde (opstel)locatie voor de winkelwagens van de Action komt overeen met de huidige locatie. Daarnaast komt de voorgestelde locatie overeen met de resultaten van het in het kader van het vorig jaar gehouden participatietraject met bewoners en gebruikers. In dit traject waren de winkeliers ook vertegenwoordigd. Ons inziens verstoort de opname van een dergelijke opstelplaats voor een beperkt aantal winkelwagens niet het algemene beeld van uw pand; de opstelplaats is nl. langs de blinde gevel aan de zijkant/ achterzijde van uw pand ingetekend in de openbare ruimte. Niet alle winkelwagens zullen op deze locatie opgesteld worden, omdat op het grote parkeerterrein twee opstelplaatsen komen en er ook bij de entree van de AH-winkel de mogelijkheid is om een groter aantal winkelwagens op te stellen. Het situeren van een opstelplaats tegen de gevel van de Action is gelet op de beschikbare ruimte en de gewenste toegankelijkheid van en naar de winkelstraat vanuit de zuidelijke entree via de naastgelegen toegangstrap niet of nauwelijks mogelijk. De Action biedt momenteel reeds een interne ruimte voor winkelwagens. Het volledig intern opstellen van winkelwagens is op dit moment fysiek gezien niet mogelijk. 8. Op ten Noort Blijdenstein BV 9

10 8.1 In het concept DO van de openbare ruimte zijn de gebogen lijnen uit de winkelstraat verdwenen. Wij vinden dit een gemiste kans, er wordt door diverse partijen flink geïnvesteerd in de vernieuwing van het winkelcentrum, een kwaliteitsslag is noodzakelijk om het winkelcentrum toekomstbestendig te maken. Daarbij behoort ook de kwaliteit van de openbare ruimte! De lijnen zijn het verbindende element tussen de verschillende ruimten. Door het ontbreken van de gebogen lijnen in de winkelstraat wordt in onze ogen de inrichting niet afgemaakt. Zoals wij ook in de beantwoording aan Ovidius BV/ Stebi BV hebben opgenomen, is het spel van de gebogen lijnen in het gehele winkelwandelgebied in het definitief ontwerp opgenomen. 10

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN DEDEMSVAART CENTRUM, MARKT NOORDZIJDE

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN DEDEMSVAART CENTRUM, MARKT NOORDZIJDE EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN DEDEMSVAART CENTRUM, MARKT NOORDZIJDE AFDELING RD 1 INHOUD: I. OVERZICHT GEVOLGDE PROCEDURE II. III. IV. ZIENSWIJZEN EN COMMENTAAR OP ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

Verkenningen document Busstation Molenzoom Consultatie avond bewoners/bedrijven 15 december 2010

Verkenningen document Busstation Molenzoom Consultatie avond bewoners/bedrijven 15 december 2010 Verkenningen document Busstation Molenzoom Consultatie avond bewoners/bedrijven 15 december 2010 Afdeling Projectontwikkeling 10 januari 2011 Aantal aanwezigen Locatie Ca 17 personen Aula in De Heemlanden

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

20-02-2010: Verkeer Centrum Drunen

20-02-2010: Verkeer Centrum Drunen 20-02-2010: Verkeer Centrum Drunen Visie op verkeer in Drunen Onlangs presenteerde het college een voorlopig plan om de verkeersstructuur in het centrum van Drunen (wederom) aan te passen. Zo wil men o.a.

Nadere informatie

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE 1 september 2015 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 5 2 Zienswijze(n) 7 3

Nadere informatie

Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari Plan m. Plankaart

Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari Plan m. Plankaart Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari 2011 1 Plan 0 10 50m Plankaart Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari 2011 2 0 10 50m Blok B Marcuskerk Blok A Hamersveld & De Asschat Blok C Voetgangersgebied

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Advies aan de gemeente 12 januari 2015 12 januari 2015 1 Doelen in volgorde van prioriteit 1 Veiligheid 2 Toegankelijkheid 3 Leefbaarheid 12 januari 2015 2 Doel 1: Veiligheid

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Aan de Raad. Inleiding

Aan de Raad. Inleiding Nr: Schipluiden: 10 augustus 2010 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Kastanjehof" Aan de Raad Inleiding Het ontwerp bestemmingsplan Kastanjehof heeft ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Nota Beantwoording van Zienswijzen.

Nota Beantwoording van Zienswijzen. Nota Beantwoording van Zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan Herenstraat heeft vanaf 7 oktober 2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen Hierop zijn drie zienswijzen ontvangen, te weten: 1. een zienswijze

Nadere informatie

Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg

Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg 12 maart 2016 Inleiding De winkelstraat Binnenweg Raadhuisstraat is al jarenlang onderwerp van gesprek. Er zijn al diverse onderzoeken geweest,

Nadere informatie

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Mark van der Leest 15 oktober 2015 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2015 het college opgedragen om een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Nota zienswijzen. bestemmingsplan School Ringbaan

Nota zienswijzen. bestemmingsplan School Ringbaan Nota zienswijzen bestemmingsplan School Ringbaan Nota zienswijzen bestemmingsplan School Ringbaan Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen J. de Ruiter-van der Leest Datum:

Nadere informatie

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Mei 2013 Inleiding In het kader van de wettelijke procedure heeft het ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

In de Eykmanlaan Visie zijn t.a.v. de openbare ruimte de volgende uitgangspunten relevant:

In de Eykmanlaan Visie zijn t.a.v. de openbare ruimte de volgende uitgangspunten relevant: Afgelopen dinsdag heb ik in de RIA een zeer korte powerpoint presenta7e gegeven waarin nu vooral met beelden wordt getoond welke consequen7es de omvang van de uitbreiding van De Gaard voor de kwaliteit

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

Inspraakresultaten inrichtingsplan buitenruimte nieuw raadhuis/rabobank

Inspraakresultaten inrichtingsplan buitenruimte nieuw raadhuis/rabobank Inspraakresultaten inrichtingsplan buitenruimte nieuw raadhuis/rabobank 13 januari 2015 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding pag. 3 2. Van schetsplan tot concreet ontwerp pag. 3 3. Inspraakprocedure

Nadere informatie

Verslag inloopbijeenkomst project Reconstructie Zundertseweg noordelijk deel, inclusief gedeelte Kortendijksestraat d.d.

Verslag inloopbijeenkomst project Reconstructie Zundertseweg noordelijk deel, inclusief gedeelte Kortendijksestraat d.d. Verslag inloopbijeenkomst project Reconstructie Zundertseweg noordelijk deel, inclusief gedeelte Kortendijksestraat d.d. 5 april 2017 Aanwezig: Namens de gemeente Roosendaal: De heer A. Buijsen (team Ingenieursbureau,

Nadere informatie

Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Gemeente Uithoorn Augustus 2016

Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Gemeente Uithoorn Augustus 2016 Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 Gemeente Uithoorn Augustus 2016 Het voorontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 heeft in de periode van 1 juli 2016 t/m 14 juli 2016 ter inzage

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht Nr. 1 Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht.

Nadere informatie

Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 2 16 november 2015

Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 2 16 november 2015 Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 2 16 november 2015 Programma van vanavond Terugblik vorige bijeenkomst Plussen en minnen Uitgangspunten voor het ontwerp Presenteren voorlopig ontwerp

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

M. Peterse raad september 2011

M. Peterse raad september 2011 9 M. Peterse 479 mar@valkenswaard.nl 11raad00437 29 september 2011 Afwijzen van een verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134) Het voorliggende woonhuis wordt nu

Nadere informatie

Groot onderhoud Voorburggracht Oudkarspel

Groot onderhoud Voorburggracht Oudkarspel Groot onderhoud Voorburggracht Oudkarspel Reacties, opmerkingen en vragen. Gemeentelijke reactie. Aanpassingen van het plan. Vastgesteld door het college van B&W op 25 maart 2014. Reacties, opmerkingen

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen A gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen behorende bij het bestemmingsplan V Stratum buiten de Ring 2004 (Begoniastraat 1B) Sector ORVM, afdeling Stedenbouw April 2014 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nota van inspraakreacties en wettelijk vooroverleg. voorontwerpbestemmingsplan Centrum Werkendam

Nota van inspraakreacties en wettelijk vooroverleg. voorontwerpbestemmingsplan Centrum Werkendam Nota van inspraakreacties en wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Centrum Werkendam 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 18 december 2014 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Centrum Werkendam

Nadere informatie

Nota Inspraak/overleg bestemmingsplan Kortevliet Ontwerp

Nota Inspraak/overleg bestemmingsplan Kortevliet Ontwerp Nota Inspraak/overleg bestemmingsplan Kortevliet 5-11- Ontwerp Inhoud 1. Inleiding...1 2. Inspraakreacties...2 3. Overlegreacties... 11 1. Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Kortevliet heeft op

Nadere informatie

Bijlage : Uiteenzetting varianten. Variant 1

Bijlage : Uiteenzetting varianten. Variant 1 Bijlage : Uiteenzetting varianten Variant 1 Deze variant is getekend met in achtneming van het uitgangspunt dat er met zo min mogelijk aanpassingen aan het sportcomplex een verbindingsweg en een zesde

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

Bestemmingsplan Herenstraat Budel

Bestemmingsplan Herenstraat Budel Bestemmingsplan Herenstraat Budel NL.IMRO.1708.BPBDL0008-ONT2 Nota Beantwoording van Zienswijzen Nota Beantwoording van Zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan Herenstraat heeft vanaf 7 oktober 2010 gedurende

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING INGEKOMEN ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN BURGEMEESTER SMITSPLEIN, MADE

NOTA VAN BEANTWOORDING INGEKOMEN ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN BURGEMEESTER SMITSPLEIN, MADE NOTA VAN BEANTWOORDING INGEKOMEN ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN BURGEMEESTER SMITSPLEIN, MADE Ingekomen zienswijzen Ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.0832 d.d. 7-8-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit herinrichting Kennedylaan-Wagnerplein i.k.v. vestiging filiaal Hoogvliet Behoudens advies van de commissie VM BESLUITEN

Nadere informatie

De verbinding tussen station en binnenstad

De verbinding tussen station en binnenstad De verbinding tussen station en binnenstad De gemeente Arnhem heeft eind september 2014 een eerste schets gepresenteerd voor de nieuwe inrichting van de verbinding station - binnenstad. Ongeveer 200 bewoners,

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle Voorbereidende raadsvergadering: 5 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 26 november 2013 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG 1. Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro Op het voorontwerp van het bestemmingsplan Uddelerweg 69a is in het kader van het vooroverleg een reactie ontvangen

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN. ex artikel 155, 169 en 180 Gemeentewet en artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad VRAGEN AAN HET COLLEGE.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN. ex artikel 155, 169 en 180 Gemeentewet en artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad VRAGEN AAN HET COLLEGE. ex artikel 155, 169 en 180 Gemeentewet en artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad VRAGEN AAN HET COLLEGE. Zandvoort, 3 maart 2017 BETREFT: ondergrondse vuilcontainer Geacht college, projectwethouder

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan AZC Francois de Veijestraat Binnen de termijn dat het ontwerp-bestemmingsplan ter visie lag zijn vier zienswijzen ontvangen. De zienswijze van

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen.

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen. B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart 217-227 naar 5 woningen. 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

gemeente Heusden bestemmingsplan Oudheusden Oudheusden Zienswijzennota

gemeente Heusden bestemmingsplan Oudheusden Oudheusden Zienswijzennota gemeente Heusden bestemmingsplan Oudheusden Oudheusden Zienswijzennota 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Beantwoording van zienswijzen 2.1. Schreuder & Zn. 4 2.2. Defensie 4 2.3. De Stille Weide

Nadere informatie

WIJKRAAD VLEUTEN DE MEERN (thema-avond Verkeer, 17 november 2014) Utrecht.nl

WIJKRAAD VLEUTEN DE MEERN (thema-avond Verkeer, 17 november 2014) Utrecht.nl WIJKRAAD VLEUTEN DE MEERN (thema-avond Verkeer, 17 november 2014) 1 Inhoud 1) Kruispunt Schoolstraat Thematerweg 2) Fietspad Ockhuizerweg Polderweg 3) Herinrichting Meernbrug 4) Aansluiting fietspad kleine

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Servicebioscoop.

Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Servicebioscoop. Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Servicebioscoop. Februari 2015 1. Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Servicebioscoop is op 17 december 2014 bekend gemaakt. In de bekendmaking

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 NoLogo MEMO Aan : Dennis Martens Van : Anneke Merkx en Niels Bosch Kopie : -/- Dossier : BB1478-100-100 Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 Betreft : Memo Ons kenmerk : IS-EH20120188

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Bijlage 6 Nota inspraak Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Eindverslag inspraak Voorontwerpbestemmingsplan Reeuwijk-Brug I Inleiding De mogelijkheid tot het geven van inspraak over

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Diepenheim. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Diepenheim. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Diepenheim Gemeente Hof van Twente. 4 november 2015 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Diepenheim Deze notitie kent de volgende opbouw: A. Inspraakreacties

Nadere informatie

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen 17 september 2014 Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning Eindrapport zienswijzen Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Inhoud 1 Inleiding 6 2 Zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE. VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Mariënberg, Woongebied De Marke II

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE. VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Mariënberg, Woongebied De Marke II EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Mariënberg, Woongebied De Marke II AFDELING RUIMTE EN ECONOMIE CLUSTER RUIMTELIJKE ORDENING November 2010 2 INHOUD: I. OVERZICHT GEVOLGDE PROCEDURE

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: XXXX adres: XXXX postcode en woonplaats: XXXX ingekomen op: 22-03-2013 geregistreerd

Nadere informatie

A gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan "XI Gestel buiten de Ring 2005 (Aireyflats en woningen)" ORVM - Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, STB - Stedenbouw september

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouw huis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 w abo@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Datum 23-07-2014 Contactpersoon S.S.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 Raadsstuk Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 1. Inleiding Dit project omvat de Albert Schweitzerlaan, de ML Kinglaan (tussen de Hugo de Grootstraat en de Albert

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4 gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota van zienswijzen

Nadere informatie

1. INLEIDING Inspraakprocedure Leeswijzer INSPRAAKREACTIES EN ANTWOORDEN Reacties en antwoorden per inspreker 3 3.

1. INLEIDING Inspraakprocedure Leeswijzer INSPRAAKREACTIES EN ANTWOORDEN Reacties en antwoorden per inspreker 3 3. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 1.1 Inspraakprocedure 2 1.2 Leeswijzer 2 2. INSPRAAKREACTIES EN ANTWOORDEN 3 2.1 Reacties en antwoorden per inspreker 3 3. CONCLUSIE 4 Inspraakrapportage herinrichting Van

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De heer E. klaagt erover dat de gemeente Bergen niets doet aan de overlast die hij ondervindt als gevolg van de situatie op de weg vóór zijn woning, waardoor het hem nagenoeg onmogelijk

Nadere informatie

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep MODEL GROENE POORT/BUURT-AS OPMERKINGEN VERKEER Advies: ook overgang Hogeweg-Stadsring aanpakkenvoor veiligheid. Dit valt buiten ons projectgebied maar

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 28 oktober 2014

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 28 oktober 2014 Portefeuillehouder: Dhr. C.J. Ruigrok 1. 7775 Principeverzoek voor het realiseren van appartementen Kapelstraat 4 en 6. * Stem in met toevoegen van 4 huurappartementen en 1 parkeerplaats aan de Kapelstraat

Nadere informatie

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Op woensdag 23 september 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de herinrichting van het openbaar gebied van de Van

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht.

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. Bijlage 3: Ingekomen zienswijze en gemeentelijke reactie Ingekomen zienswijzen: Gemeentelijke

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk gfedcb gem.secr.

gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_RE Start ontheffingsprocedure ex artikel 3.22 Wro t.b.v. het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning op het perceel gelegen

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen Behorende bij het bestemmingsplan III Oude Gracht 2006 (Coriolanuspad) Sector Ruimtelijke Expertise, afdeling Ruimtelijke Ordening DMSnr 1129757 17 november 2015

Nadere informatie

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Quick scan parkeergarage centrum Noord Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Rapportnummer : 001 Tekstgedeelte : 32 pagina s Versie : 005 Aantal bijlagen : 6 Status : definitief Bestandsnaam : Rapport005b

Nadere informatie

: Z11706 / INTERN

: Z11706 / INTERN MEMO Aan : Duinoord en buurtbewoners Duinoord Van : Corné van Dongen Datum : 2 juli 2013 Onderwerp : Oplossingsrichting parkeeroverlast Duinoord Kopie naar : Ons kenmerk : Z11706 / INTERN2013-1593 Aanleiding

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan Mgr. van de

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen A gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Emmasingelkwadrant Fellenoord 2013 Augustus 2013 jmo/lg13002337 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Augustus 2013

Nadere informatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling De locatie D Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling Inleiding MBB Ontwikkeling is verheugd haar plan voor De Slinger West Houten aan u te mogen presenteren. Dit boekje bevat een

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Terrein van Leeuwen, Waddinxveen

Verkeerskundig onderzoek Terrein van Leeuwen, Waddinxveen Veenstede BV Verkeerskundig onderzoek Terrein van Leeuwen, Waddinxveen Datum 5 maart 2009 Kenmerk VSD001/Btp/0002 Eerste versie 18 december 2008 1 Inleiding In het zuidwesten van de wijk Zuidplas in Waddinxveen

Nadere informatie

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk MEMO Aan Van Betreft Gemeenteraad Montferland Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk Aanvullende informatie inzake Bestemmingsplan Buitengebied derde herziening Datum 12

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

aaattttaaa Leusden ro.o m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek

aaattttaaa Leusden ro.o m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek Ruimtelijke onderbouwing i aaattttaaa Leusden roo m Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek u^", /Advies Betref' Hessenweg 3ot, Achterveld Aan: RengerDuinsbergen Van: Algon Schuurman / f ruimtelíjke

Nadere informatie