Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs"

Transcriptie

1 Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs Stageplan voor leerlingen van de autigroepen van het IvOO-AD Situatieschets van september 2014 Inhoudsopgave: pag 1 Voorwoord pag 2 Doel van de stage pag 3 Stageoverzichtsschema pag 6 A De leerkrachtgebonden fase pag 7 B De teamteachfase pag 7 Interne stage, leerjaar 1 pag 7 C Interne stage leerjaar 2 pag 8 D Assessment pag 9 Externe stage, algemeen pag 11 E1 Externe stage: activiteitengerichte dagbesteding pag 13 E2 Externe stage: arbeidsmatige dagbesteding pag 14 E3 Externe stage: regulier werk pag 15 MBO opleiding buiten het IvOO pag 18 F Wajongfase pag 18 G De schoolverlatersfase pag 18 Nawoord pag 19 1

2 Voorwoord: Dit schooljaar, , zijn we gestart met 12 groepen met in totaal 136 leerlingen in onze VSO-AD afdeling. De term AD staat voor de uitstroom richting Arbeid of Dagbesteding. Dit schooljaar nemen 55 leerlingen deel aan de interne stage in de leeftijd van 13 ½ tot 16 jaar en bijna 56 leerlingen aan de bovenbouwstage, in de leeftijd van 16 tot en met 19 jaar. Het stageplan is een document dat steeds dient te worden geactualiseerd omdat er regelmatig veranderingen plaatsvinden. Intern, als gevolg van nieuw beleid dat zich richt op de Wet Kwaliteit (V)SO 2013 en de contouren van Passend Onderwijs. Extern moeten we rekening houden met nieuw overheidsbeleid inzake Wajong, WSW, PGB en AWBZ voorzieningen zoals PGB en Zorg in Natura middels de CIZ indicatie. Vanaf 1 januari 2015 verandert door overheidsbeleid het volgende: - Er kunnen geen CIZ indicaties voor dagbesteding meer worden aangevraagd, iedere individuele gemeente gaat de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning ) uitvoeren. - De Wajong kan alleen nog worden aangevraagd voor jongeren van 18 jaar die blijvend zijn aangewezen op dagbesteding. We willen ouders middels dit document beter informeren over de inhoud van onze stagebegeleiding en de stappen die door school en de leerling worden genomen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar ontwikkelingen waar we in de toekomst mee te maken gaan krijgen. Ouders, maar ook leerling spelen in toenemende mate een zeer belangrijke rol hierin. Dit maakt stage tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De leerlingen vanaf ongeveer 13,5 jaar kunnen beginnen met de interne stage. Die periode duurt 2 jaar en wordt na het assessment vervolgd door een externe stage. In de interne stageperiode wordt dit schooljaar steeds meer aandacht besteed aan stage-oriëntatie waardoor leerlingen een beter zicht krijgen op arbeidsmogelijkheden en kansen. We willen in januari starten met de methode Kiem in ons praktijklokaal handel en verkoop. Leerlingen gaan dan praktijkopdrachten op school oefenen. Daarna gaan we ons ook verder richten op facilitair en schoonmaak. De term assessment staat hierbij voor onze bevindingen van zijn/haar interne stage, aangevuld met een extern onderzoek naar de arbeidsvaardigheden van uw zoon/dochter. Daarnaast wordt ook gekeken naar zijn/haar intelligentie. Als afsluiting van het assessment volgt het startgesprek externe stage waarin ouders, leerling en school rond de tafel gaan zitten en afspraken maken voor de verder invulling van de externe stage. We hebben op school een apart stagecentrum ingericht om de interne en externe stageleerlingen te begeleiden. Dit is gelegen naast de schoolkantine in van het hoofdgebouw. 2 Vanuit het stagecentrum onderhouden we contacten met externe instanties die ons met raad en daad ondersteunen zoals het UWV ( o.a. beoordeling- en

3 uitkeringsinstantie van de Wajong ), UWV werkbedrijf, nog enkele maanden BJZ en het CIZ voor de aanvragen voor dagbesteding via een PGB of Zorg in Natura, MEE (biedt informatie, advies of ondersteuning aan ouders), Radar (faciliteert het assessment en ondersteunt kinderen met een beperking.), organisaties voor dagbesteding ( Radar, Daelzicht, Novizorg, Uit de Steigers, Talent ), jobcoach organisaties ( begeleiden leerlingen naar- en tijdens het werk ), gemeenten, collega REC4 scholen in onze regio en andere scholen zoals de praktijkschool, de zmlk school, het REA college en de ROC s in onze regio zoals Leeuwenborgh, Arcus en Gilde. Doel van de stage. Het doel van stage is om onze leerlingen te begeleiden naar een werksituatie die bij hun past. Werk waarmee de leerlingen later een bijdrage leveren aan de maatschappij, waarin ze zich zo zelfstandig mogelijk kunnen ontwikkelen in de maatschappij en waarin ze voldoening en waardering vinden. Het moet een werksituatie zijn die zoveel mogelijk rekening houdt met een ieders mogelijkheden, interesses en beperkingen. Iedere leerling heeft een eigen capaciteiten palet, het is daarom dat ieder leerling op maat moet worden bediend en geholpen. Daarbij staat de leerling centraal, hebben ouders een belangrijke rol, probeert school zo goed mogelijk te begeleiden en adviseren en doen we dat samen met externe partijen van het bedrijfsleven en de overheid. Het bedrijfsleven dat onze leerlingen kansen moet bieden om zich te ontwikkelen en hen een kans geven op de arbeidsmarkt en de overheid die instrumenten moet bieden om deze koppeling gemakkelijker te maken. Anderzijds zijn het ook school en ouders die onze leerlingen moeten motiveren en stimuleren om de uitdagingen van de maatschappij en het arbeidsveld te verkennen en aan te gaan. 3 Als we praten over deelname aan het arbeidsproces, dan bedoelen we daarmee dat leerlingen kunnen instromen in: - Activiteiten gerichte dagbesteding - Arbeidsmatige dagbesteding - Regulier werk ( waaronder ook hoort het werken in een sociale werkplaats.) Deze termen worden later verder verklaard. Voor onze leerlingen is stage een tussenstap of leerstap naar werk. Werk in brede zin. Tijdens stage begeleiden de stagebegeleiders van de stagebedrijven de leerlingen in het oefenen van arbeidsvaardigheden. De stagiair(e) leert werkvaardigheden, leert om te gaan met instructie en communiceert met zijn begeleider, collega s en soms met klanten. Anderzijds helpen de leerlingen op de stageplaats en zijn op hun beurt productief. Stages worden daarom niet betaald. Het komt wel soms voor dat bedrijven de jongeren vragen voor het doen van vakantiewerk en betalen dan voor die diensten. Het kan ook zijn dat er zaterdag- of

4 avondwerk wordt aangeboden. Dan is dat een zaak tussen stageplaats en de jongere. Tijdens schoolvakanties is er geen stage. Begeleiding van onze jongeren betekent op de eerste plaats maatwerk. Er zijn verschillen in problematiek, kansen en mogelijkheden bij onze jongeren waar te nemen: Alle jongeren hebben een vorm van autisme. Dat kan zijn het klassiek of kernautisme, PDD-NOS of Asperger. Ook de mate van autisme kan verschillen, van een lichtere tot een zwaardere vorm. Binnen het autisme kan de hulpvraag van de jongeren verschillen. De ene heeft meer moeite met communicatie, de andere met sociaal inzicht of moeite met veranderingen. Hierin zijn veel combinaties mogelijk. Precies zo verschillen ook de specifieke kwaliteiten van onze jongeren. - De een is heel secuur en stipt, de ander sterk en energiek en een ander zeer gemotiveerd en gedreven. - Er zijn verschillen in intelligentie (IQ). - De mate van zelfstandigheid kan verschillen. De ene is in staat met de fiets of bus naar zijn stageplaats te reizen, de ander heeft hier meer begeleiding nodig of gaat te voet. De begeleiding moet hiermee rekening houden. - De stagewensen kunnen flink verschillen. Als de stagewens past bij de mogelijkheden van de jongere maakt dit het zoeken gemakkelijker dan dat de wens niet reëel is. - Tenslotte zijn er ook nog karakter verschillen. De ene leerling kan introvert zijn en een andere uitbundig of extrovert. De ene bekijkt de wereld vanuit zijn eigen behoeften en gevoelens, de ander is meer in staat om rekening te houden met wensen en verwachtingen van de stageplaats. Kortom, stagebegeleiding is maatwerk en voor iedere leerling anders. Dit geldt ook voor de perspectieven en uitstroomrichtingen. 4 Drie keer per jaar bespreekt de leerkracht met u het zogenaamd uitstroomprofiel. Dat is een verwachting van school op welk arbeidsniveau de leerling kan gaan uitstromen bij het verlaten van school. Het is géén definitieve bepaling, maar een verwachting die kan worden bijgesteld naar de mate waarin de leerling zich verder ontwikkelt. Bij de bepaling van het uitstroomniveau wordt o.a. gekeken naar de didactische ontwikkeling, het leren, de intelligentie, de motivatie, inzet, sociale mogelijkheden, de zelfredzaamheid en de arbeidsvaardigheden zoals tot nu toe gebleken uit interne stage. Het zoeken van een geschikte stageplaats is maatwerk. Maatwerk waarin we ook de ouders en hun advies nodig hebben. Een stageplaats moet rekening kunnen en willen houden met de speciale hulp- en begeleidingsvragen van onze leerlingen. Ze moeten onze leerlingen een stageomgeving bieden met heldere taken, vaste opdrachten en een duidelijke begeleiding, liefst door één persoon. Vanuit deze duidelijke structuur moeten de leerlingen steeds meer in staat zijn een goede arbeidshouding te ontwikkelen en vertrouwen te krijgen in eigen kunnen en functioneren.

5 Het mag duidelijk zijn dat ook de stage en de daaruit voortvloeiende arbeidskansen voldoende rekening moeten houden met de mogelijkheden en beperkingen van onze jongeren met autisme. Daarom is het vinden van een geschikte stageplaats is niet altijd gemakkelijk. Het stagebedrijf moet mogelijkheden hebben en bieden om te begeleiden, zeker als de leerling specifieke begeleidingsbehoeften heeft. Daarnaast moet het zoveel mogelijk passen binnen de interessesfeer van de jongere en van thuis bereikbaar zijn. Het zoeken naar een plaats kan langer duren dan gewenst, soms moeten er concessies worden gedaan. Daarbij zullen we ook de regelmatig de hulp van ouders nodig hebben en overleggen. Dat kan via de telefoon maar ook mailen werkt vaak snel en effectief. De stagebegeleiding wordt vanaf dit schooljaar toebedeeld aan drie medewerkers van school. Zij specialiseren zich meer op de stagebegeleiding zodat de leerkracht andere taken kan uitvoeren. Iedere ouder is op de hoogte wie de stagebegeleider van hun zoon/dochter is en wordt betrokken bij de stageontwikkeling. Op school zullen we steeds meer proberen het schoolaanbod aan te passen aan de hulpvragen van de leerling. Dat betekent dat leren zich niet alleen beperkt tot hoofdvakken als rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels, maar dat stage en werken heel belangrijk worden naast vaardigheden op het gebied van deelname en participatie aan onze maatschappij. Dan denken we aan het invullen van vrije tijd, het wonen en burgerschap. Kijkend naar werken gaan we proberen onze leerlingen ook op school hierop voor te bereiden. 5 Dit schooljaar werken we in midden- en bovenbouw met het lesprogramma Brug naar Werk van stichting Daelzicht. Doel is om leerlingen een bewustere werkhouding en meer werkinzicht te geven. We gaan dit doen met het nieuw ontwikkelde werkboek C. Een programma dat bestaat nu uit 7 modules: Module 1,2 en 3: Sociale vaardigheden: - Kennismaken, luisteren, iets vragen, iets bepraten, Kritiek krijgen en kritiek geven. Module 4: Arbeidshouding: - Werktijden, collega s, opruimen, verlof, ziek zijn, veiligheid en GSM gebruik. Module 5: Lichamelijke verzorging: - Jezelf wassen, haren verzorgen, tanden poetsen, scheren, sierraden, make-up, tattoos, kleding en bedrijfskleding en voorschriften. Module 6: Sterke en zwakke eigenschappen: - Uiterlijke- en innerlijke kenmerken, sterke- en zwakke eigenschappen. Module 7: Solliciteren - Wat is solliciteren, hoe schrijf je een brief met CV, hoe voer je een gesprek.

6 Stage overzichtschema: Het volgend stage overzichtschema geeft een tijdpad aan en de verschillende uitstroom richtingen. Onderbouw: 12 tot 14 jaar. 12 jaar A De leerkracht gebonden fase 13,5 jaar B Interne stage, jaar 1 in de teamteach fase Middenbouw: 14 tot 16 jaar. Stage-oriëntatie. 14,5 jaar C Interne stage, jaar 2 15,5 jaar D De assessment fase en het startgesprek externe stage 6 Bovenbouw: 16 tot en met het 19 e jaar. 16 jaar E1 Activiteitengerichte dagbesteding 17,5 jaar Mogelijk Wajongaanvraag E2 Arbeidsmatige dagbesteding E3 Reguliere arbeid Of een MBO opleiding? Leeuwenborgh, Arcus, Gilde of REA college 18 jaar F Optie: WMO aanvraag G De schoolverlaters fase tot en met 19 jaar

7 A De leerkrachtgebonden fase ( Schema: 12 jaar ): In deze fase werken de leerlingen vrijwel geheel bij dezelfde leerkracht. Het is de bedoeling dat de leerlingen zoveel mogelijk basisvaardigheden verwerven. Vooral de basisvaardigheden van sociale vaardigheidstraining, lezen, taal, rekenen, wereld oriëntatie, expressie en staan centraal. We streven voor onze leerlingen, mits haalbaar, naar een 1F niveau voor uitstroom naar arbeid en een 2F niveau voor uitstroom naar een vervolgopleiding in het MBO. B De teamteachfase: In de teamteachfase staat het praktisch bezig zijn meer centraal. Leerlingen zitten voor een groot deel nog bij hun eigen groepsleerkracht in de klas maar gaan ook voor het eerst taken uitvoeren buiten hun groep en met andere begeleiders. Er wordt een groter beroep gedaan op hun sociale vaardigheden en de leerlingen krijgen meer een traject op maat. Dat zal voor de ene leerling meer theoretisch zijn en voor de andere meer praktisch. De leerkrachten zijn wel op de hoogte over de stagestappen die in de toekomst gaan volgen. Ze zullen met de leerlingen hierover spreken en ook vragen van leerlingen over stage en werken beantwoorden. Zo nodig zal het stagecentrum dit ondersteunen. Daarnaast starten we al met een oriëntatie op stage en werken. Ofschoon dit nog op een basaal niveau is, proberen we hun werkinzicht en werkmotivatie te ontwikkelen. In de teamteachfase begint de interne stage en zijn de leerlingen dan 13.5 jaar. Interne stage, jaar 1: (Schema: 13.5 jaar ): Als de leerlingen ongeveer 13,5 jaar zijn kunnen we starten met interne stage. Het is ter beoordeling aan de leerkracht en het zorgteam van de VSO-afdeling in hoeverre de leerling de leerkrachtgebonden fase heeft doorlopen en klaar is voor de teamteachfase en dus start met interne stage. Interne stage op school is een voorbereiding op externe stage. Voor de interne stage hebben we een aantal taken binnen school gecreëerd die de leerlingen buiten de klas leren uit te voeren. Daarbij krijgt hij/zij begeleiding van de interne stagebegeleider. De stagiaire krijgt een blauw stageshirt om te wennen dat men herkenbaar is. Immers ook bij een externe stage is men regelmatig herkenbaar door bedrijfskleding. Het uiteindelijke doel van interne stage is om de taak/opdracht zo zelfstandig en goed mogelijk uit te voeren. Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie in de vorm van scripts. Scripts zijn overzichtslijsten waarin stap voor stap staat wat de leerling moet doen, wat hij nodig heeft, wat hij moet opruimen als hij klaar is en bij wie hij zich weer moet melden. Scripts kunnen geschreven zijn maar, indien nodig, ook deels bestaan uit foto's of picto's. De stagetaken worden een of enkele keren per week uitgevoerd zodat gewenning ontstaat en de kans op verbetering door het inslijten van vaardigheden groter is. Aan alle stagetaken zijn kerndoelen gekoppeld vanuit de leerlijn arbeidsorientatie. Deze worden met de leerling vooraf besproken en na ieder blok van 7 weken met hem/haar geëvalueerd. Zo krijgt de leerling een beter en genuanceerder beeld van zijn eigen functioneren. 7

8 Daarna vult de stagebegeleider een evaluatieformulier in dat is afgeleid van het stageformulier dat wordt gebruikt bij de externe stage. Na de evaluatie en het gesprek wordt bekeken of de volgende stagestap moet worden bijgesteld. Dat kan zijn: een eenvoudigere taak, als de stage erg moeilijk was. dezelfde taak voor een langere periode omdat hij langer tijd nodig heeft om de vaardigheden te leren. een andere en volgende taak als de stage goed is verlopen. De leerlingen moeten alle taken van stage doorlopen om te ervaren welk werk hun ligt en bevalt. Ze kunnen niet de stages zelf bepalen. Voorbeelden van interne stage, verdeeld over 2 leerjaren zijn: Handdoeken verzorgen in alle klassen De bestelling voor fruitbekers opnemen Leren werken aan de computer en invoeren van data. Opzoeken van informatie en invoeren in de computer Koffie/thee verzorging Administratieve taken of interne postbezorging Huishoudelijke taken Uitdelen van spelmaterialen aan leerlingen Poets- beheer- of opruimtaken Helpen van een leerkracht in een klas met jonge kinderen Wasmachine, vaatwasser en droger Boodschappen doen Kantinebeheer Absentielijst opnemen Soep maken Oud papier ophalen Was vouwen Bibliotheek beheer; uitlenen en innemen van boeken aan leerlingen Opzoektaken in de bibliotheek Ordenen en alfabet gebruik in de bibliotheek 8 C Interne stage, jaar 2: (Schema: 14.5 jaar ): De leerlingen hebben nu al een jaar interne stage erop zitten. Aan de hand van de beoordelingen wordt gekeken naar het volgende interne stagejaar. Dit is weer een jaar met interne stage dat is uitgebreid door middel van: Uitgebreidere taken. Complexere taken Taken waarbij meer initiatief wordt gevraagd Meer samenwerken met andere leerlingen Het dragen van meer verantwoordelijkheid Minder begeleiding en zelfstandiger taken uitvoeren.

9 De Wet Kwaliteit VSO 2013: De Wet Kwaliteit breidt de mogelijkheden naar stage en stageoriëntatie voor middenbouwleerlingen van 14 tot 16 jaar flink uit tot 2 dagen per schoolweek van leerlingen in de middenbouw. Stagetijd is hierin lestijd. Daardoor kunnen we de leerlingen nog meer meenemen in een oriëntatie op werk. Kijkend naar uitstroomrichtingen in het verleden kiezen we hoofdzakelijk voor 2 uitstroom profielen. De werkgroep Leren naar Vermogen werkt dit jaar beide profielen verder uit en bouwt het in, in het lesprogramma. Het zijn: Handel en verkoop: werken in een winkel of magazijn van een winkel. Dat kan bijvoorbeeld in een speelgoed winkel, een supermarkt, modewinkel, electronicaof computerzaak zijn. We hebben gekozen voor de methode Kiem. Daarvoor hebben we een nieuw praktijklokaal handel en verkoop ingericht. Leerlingen gaan dan praktijkopdrachten op school oefenen. Facilitaire dienstverlening: het organiseren en uitvoeren van logistieke en huishoudelijke taken als bevoorrading, opslag en distributie van goederen, maaltijden verzorgen, schoonmaak en onderhoud. Na invoering van handel en verkoop gaan we dit verder ontwikkelen. Dit betekent niet dat leerlingen met andere voorkeuren niet aan bod komen. Zij zullen ook middels externe stage zich gaan ontwikkelen in hun voorkeursrichting. Denk bijvoorbeeld aan werken in de horeca of zorg. 9 D Het assessment ( Schema: 15.5 jaar ): Het assessment staat voor een extern onderzoek naar de arbeidsvaardigheden van uw zoon/dochter aangevuld met onze bevindingen van zijn/haar interne stage. Daarbij wordt ook gekeken naar zijn/haar intelligentie. Het moet aangeven en onderbouwen welke uitstroom we uiteindelijk verwachten. Is de uitstroom arbeid, dan kijken we verder naar arbeidsrichting die de meeste perspectieven biedt. Belangrijk hierbij is de voorkeur en inzichten van de leerling en ouders. Het assessment gaat bij voorkeur plaatsvinden in de periode tussen 15.5 en 16 jaar. Dit omdat de meeste externe stages beginnen vanaf de leeftijd van 16 jaar. ( zie E ) Het assessment bestaat uit een schooldeel en een extern deel: Het schooldeel: A Een overzicht in verslagvorm van de interne stagejaren. Aan de hand van het rapportageformulier tbv interne stage. B Een intelligentie onderzoek en leerstofbepaling. Door de gedragswetenschapper wordt een onderzoek gedaan naar de cognitieve mogelijkheden van de leerling. Dit kan uit nieuw onderzoek of met gebruikmaking van recente interne of externe gegevens.

10 Het extern deel: A Stichting Radar heeft een vijftal worksamples (testapparatuur) aangeschaft om arbeidsvaardigheden bij jongeren te onderzoeken. Daarnaast hebben ze personeel geschoold in het interpreteren hiervan en het samenstellen van rapportages. Ze voeren dan een eendaags onderzoek uit naar de arbeidsmogelijkheden van de leerling, het zogenaamd assessment. Hierin wordt gekeken naar de motoriek, de spankracht en de begeleidingsbehoefte van iedere leerling in een test/werksituatie. Stichting Radar doet een beargumenteerd advies aan ouders en school. De ouders worden dan op school uitgenodigd voor de verslagbespreking. Het advies kan in drie richtingen gaan: Activiteitengerichte dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding of reguliere arbeid. Binnen deze 3 categorieën wordt het advies dan verder gespecificeerd en onderbouwd. Noot: Het assessment van Stichting Radar kost in schooljaar per leerling 250. Hiervoor doet Radar vooronderzoek, de testdag, uitwerken van de uitslagen in een adviesrapport en de resultaten op het IVOO bespreken met ouders en school. Om de assessmentkosten in toom te kunnen houden hebben we 2 medewerkers van het IvOO geschoold om een deel van het assessment bij Radar uit te voeren. Wij vragen hiervoor geen extra kosten. Het assessment kan mogelijk gefinancierd worden vanuit een pgb, activerende begeleiding. Wij geven u tips hoe u dat kunt aanvragen. Het assessment vindt plaats in het gebouw van Het Anker, Broekhem 20, 6301HH Valkenburg. De ouders dragen dan zorg voor het vervoer van en naar De Jeker. Bij het brengen krijgt u ook een korte uitleg over de testapparatuur. Ofschoon wij u als ouder niet kunnen of willen verplichten dit onderzoek te laten uitvoeren, willen we wel benadrukken dat dit assessment een meerwaarde heeft voor uw zoon of dochter. 10 B Mijn Talenten Check. Het is voor onze jongeren soms moeilijk om een keuze te maken voor een bepaalde beroepsrichting. Soms zijn de wensen of interesses heel vaag en bij andere jongeren juist zo specifiek waardoor ze onuitvoerbaar zijn. Mijn Talenten Check is een onderzoek dat gebeurt bij het UWV werkbedrijf in Heerlen. Daar probeert men a.d.h.v. gesprekjes en keuzekaarten de arbeidsinteresse beter in kaart te brengen. We zijn in gesprek met het UWV om dit schooljaar Mijn Talenten Check bij ons op school te laten afnemen.

11 Externe stage, algemeen ( Schema: fase E ) Het stage-startgesprek: Dit is de eerste stap naar een vorm van externe stage. De ouders worden op school uitgenodigd voor het stage startgesprek om te praten over de toekomstige stagerichting. Bij dit gesprek zijn aanwezig de begeleider van de interne stage, de gedragsdeskundige, de Intern Begeleidster, de leerkracht en stagecoördinator. Tijdens dit gesprek wordt ook uw zoon/dochter erbij betrokken. Dit is het vertrekpunt van de externe stage. In het stage-introductiegesprek praten wij samen over de volgende vragen: - Denken ouders en school dat hij/ zij nu al toe is aan stage of is dit nog te vroeg? - Is hij/ zij gemotiveerd om nu stage te lopen? - Denken ouders en school dat uw zoon/ dochter/ pupil al in staat zal zijn om stage te lopen ( en uiteindelijk te werken ) in het reguliere bedrijfsleven? - Denken ouders en school dat hij/ zij later zal zijn aangewezen op dagbesteding? - Waar liggen de arbeidsinteresses van uw zoon/dochter? - Achten ouders en school deze ook haalbaar? - Hoe kan een werkgever het beste omgaan met uw zoon/dochter. Dus zijn er begeleidingsbehoeften om rekening mee te houden? - In dit artikel Van school naar werk dat u nu van ons hebt gekregen wordt de stageopzet uitgelegd. 11 Daarna bespreken samen met uw zoon/ dochter: - Wat is zijn/haar mening over stage en werken? - Waar liggen de interesses, wensen en mogelijkheden van hem/ haar? - Welke stagemogelijkheden zijn er? - Welke stagerichting kunnen we samen afspreken? - Bij een externe stage; kunnen we al enkele afspraken maken hoe we samen op zoek gaan naar een geschikte stageplaats? Zo wordt de toekomstrichting dus samen bepaald en op papier vastgelegd. Het is belangrijk dat school en ouders in deze fase samenwerken en elkaar informeren. Ouders en jongeren kennen de arbeidsmarkt en bedrijven in hun eigen omgeving soms beter dan de school. Eigen contacten of die via uw kennissenkring kunnen daarbij van pas komen. Tijdens de daaropvolgende stageperiodes moet blijken of onze verwachtingen realistisch blijken te zijn. Mogelijk wordt het uitstroomprofiel weer bijgesteld. Als we praten over externe stage, dan doelen we op een drietal uitstroomrichtingen: - Activiteiten gerichte dagbesteding - Arbeidsmatige dagbesteding - Regulier werk, hieronder hoort ook het werken in een sociale werkplaats. Voorwaarde is een leerniveau van 1F. Kunnen leerlingen uiteindelijk een 2F niveau bereiken, dan is een doorstroom naar het MBO een optie. Denk hierbij

12 aan Leeuwenborgh of Arcus. Het versoberen van de Wajong door de overheid per heeft echter vergaande consequenties voor de uitstroomrichting arbeidsmatige dagbesteding. Daarover later meer. Docent Voordeel. Drie docenten van onze school volgen de opleiding docent voordeel. Deze opleiding is een samenwerkingsverband tussen verschillende scholen in de regio Maastricht. De scholing is erop gericht om te verkennen met welke vaardigheden, attituden en certificaten de leerlingen maximale ontplooiingsmogelijkheden hebben. Waar mogelijk, zelfs met doorstroom naar een MBO opleiding. De stage begint. De uitstroomrichting is nu duidelijk en ook de route hoe we dit samen met u proberen te bereiken. Daarbij blijft de ambitie om te streven naar het hoogst haalbare uitstroom niveau. Steeds wordt gekeken of de leerling kan doorgroeien naar een hoger niveau. We gaan nu op zoek naar de passende stage op het niveau dat de leerling aankan. Iedere leerling wordt gekoppeld aan een van de drie stagebegeleiders van school. Wie dat is, hoort u tijdens het stage startgesprek. Leerlingen krijgen bij het begin van de externe stage een logboek. Ze nemen dit mee in een klapper en evalueren iedere stageweek hoe de stagedag of dagen verliepen. De begeleider tekent het logboek af. Op school laten ze de klapper lezen aan hun leerkracht en bespreken de stagedag. Als daar aanleiding voor is wordt contact opgenomen met de stagebegeleider van school en de stageplaats. 12 In de nieuwe Wet Kwaliteit VSO 2013 is de stagetijd wettelijk uitgebreid naar maximaal 4 dagen per week voor bovenbouw leerlingen vanaf 16 jaar. Dat betekent niet dat alle leerlingen automatisch zoveel stage lopen. Het is altijd een afweging, samen met u, over de koers die we volgen. Er moet wettelijk een goede mix zijn tussen het leerstofaanbod op school en de stage. Bij het starten van een stage hoort een stagecontract. Dit is een overeenkomst tussen stagiair(e), ouders, stageplaats en school die in drievoud door alle betrokkenen is ondertekend. De belangrijkste stage-afspraken staan hierin vermeld. Aanvangsdatum en einddatum van de stage en de afgesproken stagetijden. De werkzaamheden die de leerling moet uitvoeren. Wie de stage begeleiding in het stagebedrijf op zich neemt. Hoe de stagebegeleider van school het stageproces volgt en begeleidt. Bij een stageovereenkomst hoort ook een verzekering voor bedrijf en leerling. Mosalira, waaronder onze school valt, heeft een tweetal verzekeringen afgesloten. Daarom is het belangrijk dat stagecontracten bij de eerste stagedag in drievoud door alle partijen worden ondertekend. De verzekeringen zijn als volgt in het contract beschreven:

13 Aansprakelijkheidsverzekering: Verzekerd is de aansprakelijkheid van de leerlingen voor schade aan het stageadres of aan derden toegebracht tijdens stage-activiteiten vanaf het moment dat zij voor het verrichten van die activiteiten op het stageadres zijn gearriveerd, tot het moment dat zij na het beëindigen van de activiteiten het adres verlaten. Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van de onderwijsinstellingen in verband met de activiteiten van de stagiaires en stagedocenten tijdens de uitoefening van de stage-activiteiten. Ongevallenverzekering: Deze verzekering is van kracht voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook is deze verzekering van toepassing op leerlingen gedurende hun stage werkzaamheden en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd. MEE doet mee! Het is mogelijk dat ouders ondersteuning of advies vragen aan stichting MEE. Dit doet u op eigen initiatief, het is gratis en u kunt altijd stoppen als u dat wilt. Medewerkers van MEE ondersteunen ouders en jongeren op gebied van wonen, werken en vrije tijd. MEE helpt u bij het aanvragen van voorzieningen, het invullen van aanvragen en wijst u de weg in het woud van voorzieningen. Regelmatig nodigen ze ouders uit voor informatieve lezingen. Ook de school onderhoudt contacten met MEE middels hun arbeidsconsulenten en op algemeen niveau. Centraal adres voor de gehele regio Zuid Limburg: MEE, Frankenlaan 7, 6419BT Heerlen tel: E1 Externe stage: activiteitengerichte dagbesteding ( Schema: 16 jaar ) Activiteitengerichte dagbesteding wordt geadviseerd als een leerling meer dan gemiddelde ondersteuning en bescherming nodig heeft. Regelmatig bepaalt de mate van autisme, zelfredzaamheid, sociale kwetsbaarheid en de mate van vermogen om te werken en communiceren de keuze. Voor onze leerlingen betekent dat, dat een overstap naar een externe stageplaats te groot is. Op dit moment denken we dat arbeid niet tot de mogelijkheden behoort en dat tzt een Wajong-uitkering zal worden aangevraagd die blijvend zal ondersteunen in levensbehoeften. De werkbegeleiding gebeurt dan op een beschermde wijze op school in een apart lokaal. We zoeken naar bedrijven die geschikte en eenvoudige werkzaamheden hebben die op school kunnen worden gedaan. Er zijn nu een paar bedrijven die hierin meewerken. We zijn echter op zoek naar meer bedrijven zodat er ook steeds meer variatie in werk mogelijk wordt.

14 De keuze voor activiteitengerichte dagbesteding is in deze fase niet blijvend. Als een leerling zich toch verder ontwikkelt richting arbeidsmatige dagbesteding, dan zullen we deze stap met u overwegen en mogelijk ook nemen. Er zijn verschillende instellingen die zich bezig houden met begeleiding middels dagbesteding. Vaak zijn deze instellingen regio gebonden. Regio Maastricht Heuvelland en Oostelijk Zuid Limburg: - Radar, Talent, Uit de Steigers en Maasveld. Regio Sittard en omgeving: - Stichting Daelzicht actief Hoensbroek Heerlen en omgeving: - Novizorg. Hun aanbod bestaat zowel uit binnen en buitenactiviteiten. Onder buitenactiviteiten verstaan we werken in een zorgboerderij al dan niet met dieren of het onderhouden van tuinen, kassen of plantsoenen. Binnenactiviteiten zijn het produceren van kaarsen, keramiek, tekeningen en schilderijen. Verder het maken van souvenirs, het oefenen van licht industrieel werk en het werken in een horecalocatie zoals "Doe gewoon", Talentino of De Eetkamer. Ook zijn er mogelijkheden richting vrijwilligerswerk, zoals werken in een gemeentehuis, bibliotheek of bejaardentehuis. De stichtingen proberen het aanbod af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van de jongeren. Om te kunnen deelnemen aan dagbesteding is een CIZ indicatie vereist. Dit kan ook een Persoonsgebonden Budget zijn of Zorg in Natura. Deze indicatie wordt afgegeven als een leerling voldoet aan de wettelijk vastgestelde toelatingscriteria. De financiering van dagbesteding gebeurt vanuit de AWBZ. Vanaf 1 januari 2015 worden er door het CIZ ( Centrale Indicatie Zorg ) of BJZ ( Bureau Jeugdzorg ) geen indicaties meer afgegeven. De taak van het geven van indicaties alsook de uitvoering ervan komt te liggen bij iedere individuele gemeente bij de uitvoering van de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning ) 14 E2 Externe stage: Arbeidsmatige dagbesteding) ( schema: 16 jaar ) De keuze voor arbeidsmatige dagbesteding wordt gemaakt als we denken dat de leerling op dit moment nog niet is staat is tot regulier werk, maar misschien op termijn dit wel aankan. De begeleidingsbehoeften zijn dan nog te groot om regulier te werken. Een werkgever zal daardoor niet bereid zijn om een stageplaats toe te kennen. Deze leerlingen nemen dan deel aan groepsstages met als doel dat ze zich zover ontwikkelen dat op termijn reguliere arbeid wel tot de mogelijkheden gaat behoren. Op dit moment is dus de begeleidingsbehoefte nog te groot om stage te lopen in een gewoon bedrijf of instelling. Er moeten nog vaardigheden worden ontwikkeld. Daarom werken we met groepsstages.

15 Een groepsstage bestaat uit een groep van maximaal 6 leerlingen die samen met een begeleider van school naar een gewoon bedrijf gaan om stage te lopen. De stagebegeleiding gebeurt dan niet door het bedrijfspersoneel maar door de medewerker van school. Deze kent de leerlingen goed en kent de begeleidingsbehoeften. Hier ontwikkelen de leerlingen hun arbeidsvaardigheden en arbeidshouding. Momenteel hebben we vijf groepsstage-plaatsen, de Plus markt Amby, Albert Heijn Scharn, de Jumbo en twee keer de Hema in de binnenstad. We kiezen bewust voor winkelbedrijven omdat leerlingen daar de meeste arbeidsvaardigheden kunnen ontwikkelen. Naast werkvaardigheden ook sociale vaardigheden zoals het omgaan met collega s en klanten. Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om voor deze leerlingen een Wajonguitkering aan te vragen. Momenteel kan het UWV wel nog besluiten om de Wajong-ondersteuningsinstrumenten in te zetten. Denk daarbij aan loondispensatie en jobcoachondersteuning. Schoolverlaters, waarvan de verwachting is dat ze uiteindelijk in staat zijn tot een vorm van arbeid, maar die op dat moment nog onvoldoende arbeidsvaardigheden hebben ontwikkelt voor het uitvoeren van regulier werk, worden door gemeenten geholpen bij het verder ontwikkelen van arbeidsvaardigheden. Hoe gemeentes dat gaan doen is nu nog niet duidelijk. E3 Externe stage: regulier werk ( Schema: 16 jaar ) Dit betekent dat de verwachting in het uitstroomprofiel aangeeft dat de jongere bij schoolverlaten in staat zal zijn te kunnen werken in het reguliere arbeidsproces. De Wajonguitkering bestaat dan niet meer. Of er wel gebruik kan worden gemaakt van loondispensatie en jobcoachondersteuning hebben gemeenten nog niet duidelijk gemaakt. 15 Wij nodigen de ouders uit voor het startgesprek externe stage.( zie ook pag. 9) We praten dan over de stagerichting, eventuele beperkingen en mogelijkheden. Later in dit gesprek vragen we ook de jongere er zelf bij. We vragen ook naar zijn/haar stagewensen. We praten over de begeleidingsbehoeften en de mogelijkheden in de buurt of regio. Inhoud van de schoolbegeleiding naar stage: De schoolbegeleiding naar stage en arbeid wordt vanaf dit schooljaar verzorgd door drie stagebegeleiders. Deze hebben veel ervaring op dit gebied en zijn op de hoogte van wettelijke mogelijkheden en bepalingen. In samenspraak en samenwerking met de ouders, gaan ze op zoek naar een passende stageplaats, zoveel mogelijk bereikbaar vanuit de omgeving van de leerling. We proberen daarbij rekening te houden met de wensen van de leerlingen. Soms gaat dit gemakkelijk, soms niet. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden in de buurt, de mogelijkheid van vervoer, het openstaan van werkgevers om leerlingen met autisme te begeleiden en de begeleidingsbehoeften van de leerling. Staat het bedrijf open voor een stage, dan voert de stagebegeleider een oriëntatiegesprek met de stageplaats en bekijkt of de stageplaats kan bieden wat de jongere nodig heeft. Het moet een plaats zijn waar we, ouders, leerling en school,

16 verwachten dat de jongere zich thuis zal gaan voelen. Waar de jongere zal leren en durft zich te ontwikkelen en waar hij fouten kan en mag maken. De school bespreekt de leerling op de nieuwe stageplaats en geeft de mogelijkheden en de begeleidingsbehoeften aan. De stagebegeleider van school helpt de jongere naar de stage. Hij heeft echter niet de faciliteit om de jongere individueel op de werkplek te begeleiden. Begeleiding moet gebeuren door de stageplaats. School evalueert regelmatig telefonisch naar de vorderingen van de leerling. Minimaal vier keer per schooljaar is er een stage-bezoek waarvan twee keer met een evaluatie gesprek. De stage wordt op het einde van het schooljaar verlengd, uitgebreid of stopgezet en gekeken naar geschiktere alternatieven. Als de leerling 18 jaar is en de leerling werkt graag en goed, gaat de school praten met het bedrijf over de mogelijkheden om de stagiair in dienst te nemen. Zo ja, dan voert de school gesprekken met het bedrijf over een mogelijke arbeidsovereenkomst. Het UWV ondersteunt nu nog met loondispensatie en jobcoachondersteuning als een Wajong is aangevraagd, maar het is niet duidelijk of gemeenten dit gaan overnemen. Zo nee, de stageplaats kan geen werkplek bieden omdat er geen vacature is. De school bespreekt met het UWV de opzet van een jobcoach traject, samen met jobfinding ( het zoeken naar arbeid met perspectief op de arbeidsmarkt ). Het UWV financiert dan de jobcoach die zoekt naar een alternatieve werkplek, die vaak lijkt op het bedrijf waar de stagiair(e) heeft stage gelopen. Ook hier is niet duidelijk of gemeenten dit zullen overnemen. 16 Het kan ook zijn dat ouders, leerling en school afspreken om het schoolverlaten uit te stellen, dit kan tot de jongere 20 jaar wordt. De stagedoelen liggen op het gebied van het omgaan met regels en afspraken, het kunnen omgaan met instructies en communiceren daarover en tenslotte het omgaan met begeleiders, collega's en klanten. Enkele voorbeelden zijn: Nakomen van afspraken en regels: Deze afspraken hebben betrekking op: Het nakomen van afgesproken begin- eind- en pauzetijden. Goed en voortijdig afmelden bij afwezigheid. Letten op verzorging van uiterlijk en kleding. Naleven van veiligheidsvoorschriften. Naleven van geldende regels en afspraken. Zich leerbaar opstellen, omgaan met instructies en communiceren: Proberen goed om te gaan met verschillende vormen van begeleiding. Luisteren naar de uitleg en proberen de opdrachten uit te voeren. Vragen wat hij niet begrijpt en hulp vragen als de taak niet lukt. De taken netjes en verzorgd uitvoeren. Proberen door te werken en zich niet teveel laten afleiden.

17 Goed omgaan met mijn begeleiders, collega's ( en klanten ). Dat betekent allereerst op een goede manier communiceren. Kunnen en durven communiceren met collega's, begeleiders en klanten. Praten op een goede manier, rustig en duidelijk op momenten dat dit kan. Beleefd zijn en behulpzaam. Geven en ontvangen van kritiek of opmerkingen. Proberen daarvan te leren en het werk anders of beter te doen. Pauzetijden kunnen invullen met anderen. De leeftijd dat de meeste stagebedrijven leerlingen aannemen ligt rond de 16 jaar. De leerlingen hebben dan de interne stage en het assessment afgerond. Soms is er een rede om al eerder te zoeken naar een stageplaats maar daar staan niet alle bedrijven voor open. Stageduur en stageplaats wordt in overleg met de ouders bepaald. Desgewenst wordt gekozen voor een start van enkele uren op één dag. In andere gevallen is een uitgebreidere start mogelijk. De fysieke inspanning van werken wordt langzaam opgebouwd en de leerling gaat zich steeds meer richten op het aanleren van de nieuwe werkzaamheden en het omgaan met collega's. Naar mate de stagiair(e) er langer is wordt de stage uitgebreid waardoor er ook meer en langere pauzetijden zullen zijn die meestal met de collega's worden ingevuld. De fysieke inspanning is dan al groter als hij uiteindelijk 8 uur stage loopt. Blijft de stage goed verlopen en willen leerling en stagegever de stage uitbreiden dan gaat dit in een geleidelijk traject tot maximaal 4 dagen stage per week. 17 Stages worden door de werkgever nagenoeg nooit vergoed. Het is eigenlijk een winwin situatie. De jongere leert te werken, om te gaan met de fysieke kant van werk, leert om te gaan met klanten, collega's en begeleiders en leert om te gaan met regels, afspraken en voorschriften. Hij wordt begeleid door de stagebegeleider, hij is zijn aanspreekpunt, hij bespreekt zijn vorderingen en aandachtspunten, hij maakt tijd vrij om de school te informeren en houdt evaluatiegesprekken met de stagecoördinator van school. Hij houdt rekening met de beperkingen van de jongere en maakt afspraken met de andere personeelsleden. De werkgever heeft als voordeel dat de jongere, na het aanleren van de werkzaamheden, een steeds groter deel van de productie voor zijn rekening kan nemen. Stages kunnen worden uitgebreid en productie verbetert. Op deze manier leert de stagegever de jongere goed kennen. Het gebeurt regelmatig dat de grote stage-inzet die onze leerlingen tonen de rede is om over te gaan tot een arbeidsovereenkomst. Er is echter nooit een garantie op werk! Het staat de stagegever vrij om de stagiaire incidenteel te belonen of een reisvergoeding te geven. Ook Kerstpakketten of deelname aan een personeelsuitstapje behoren tot de mogelijkheden. Regelmatig gaan jongeren in hun vakantie betaald werken bij het stagebedrijf. Dit laatste staat buiten de bemoeienis van school.

18 MBO opleiding buiten het IvOO Als blijkt dat een leerling flinke leercapaciteiten, een duidelijke beroepswens heeft en daarnaast in staat blijkt zich steeds beter te kunnen redden tussen jongeren zonder autisme dan kan, na goed overleg met leerling en ouders, een stap worden gezet richting regulier MBO onderwijs. Er moet dan sprake zijn van leerniveau 2F dat gelijk staat met IVIO wiskunde, Nederlands en Engels van KSE 3. Met de regionale opleidingscentra (ROC) Leeuwenborgh ( Maastricht, Sittard ), Arcus ( Heerlen ) en Gilde ( Roermond ) worden dan afspraken gemaakt en worden de aangemelde leerlingen doorgesproken. De MBO-school krijgt een extra budget van de overheid voor extra zorg of begeleiding als dat bij de aanmelding is aangegeven. Ook binnen het REAcollege in Hoensbroek bestaan er arbeidstrajecten waarin onze leerlingen met meer bescherming dan bij een ROC een opleiding kunnen volgen met een diploma niveau (2), 3 of 4. Hiervoor moet echter een onderzoek plaatsvinden en het UWV moet bereid zijn dit te financieren. Ook hiervoor moeten motivatie, capaciteiten en voldoende sociale vaardigheden aanwezig zijn. F Wajongfase: ( Schema: 18 jaar ) Per 1 januari 2015 wordt de Wajong versoberd. Alleen nog jongeren die uitstromen naar een blijvende vorm van dagbesteding zullen nog in aanmerking komen voor de Wajong. De begeleiding en ondersteuning van jongeren met meer arbeidsperspectieven gaat dan gebeuren door de gemeenten. Het is de vraag of na 1 januari 2014 er nog werkgesprekken zullen plaatsvinden. Deze zijn voor jongeren die 17 ½ jaar zijn en mogelijk zullen uitstromen naar regulier werk. Zij zullen met ouders op school worden uitgenodigd voor een werkgesprek met het UWV. Daar vindt een oriënterend werkgesprek plaats. Als ouders, leerling en school denken dat de leerling een Wajonguitkering nodig heeft omdat de jongere niet in staat is tot arbeid, wordt deze aangevraagd 4 maanden voor zijn 18 e verjaardag. Via de gemeente wordt dan gekeken en gekozen voor een passende vorm van dagbesteding. 18 G De schoolverlatersfase: ( Schema: fase G ) Schoolverlaten is voor alle leerlingen maatwerk. De overstap van school naar arbeid of dagbesteding wordt altijd met ouders en leerling in overleg besproken. Er wordt gestreefd naar een geleidelijke overgang van school naar arbeid of dagbesteding. Geleidelijk zodat de leerling niet tussendoor een periode thuis komt te zitten. Geleidelijk zodat de leerling heeft kunnen wennen aan de volgende stap in zijn leven. Met 18 jaar stopt de leerplicht en komt er ook de uitvoering van de WMO van de gemeenten. Vaak is dat het schooljaar waarin de leerling eraan toe is om uit te stromen. Als het een duidelijke meerwaarde heeft kan, na overleg tussen ouders en school, de schoolduur nog worden verlengd om de arbeidsperspectieven daarmee te vergroten. Het langer verblijf moet dan een duidelijke meerwaarde hebben.

19 Nawoord Bovenstaand document geeft een weerslag van de actuele situatie in september 2014 zoals deze momenteel op school bekend is. Momenteel worstelen gemeenten met de nieuwe taken zoals de WMO en de Jeugdzorg. Het beleid van gemeenten is nog niet duidelijk, maar zal in de komende maanden meer richting krijgen. Regelmatig wordt momenteel wet- en regelgeving, het beleid van scholen, ondersteunende instanties of begeleidingsdiensten veranderd of aangepast. Mede daarom kunnen ouders geen rechten aan dit document ontlenen. Wel mag u als ouder van ons verwachten dat we ons best doen om binnen onze mogelijkheden, samen met u, te werken aan een goede en verantwoorde toekomst voor de zoon of dochter. Daarnaast hebben we op school ook een lijst van instellingen en clubs die onze leerlingen helpen bij het invullen van vrije tijd. Denk aan scouting, voetbal, judo, muziek, yoga, zwemmen, dansen, hockey, tekenen/schilderen, paardrijden, toneel, koken, sleutelen aan tweewielers enz. Deze lijst kunt u aan de leerkracht vragen. Verder kan MEE u hierbij ook helpen. Zo kunt u de stagebegeleiders bereiken: Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs ( IvOO ) Bezoekadres: Severenstraat 18, 6225AR Maastricht Postadres: Postbus 4382, 6202VB, Maastricht 19 Telefoon: Stagetelefoon: Stagebegeleiders en hun mailadres: Middenbouwleerlingen: Mevr. Monique Geraedts Mevr. Marianne Swaalf Bovenbouwleerlingen: Mevr. Janine Peeters Mevr. Daphne Holweg Mevr. Bianca v Proemeren Met vriendelijke groet, Jos Cremers Stagecoördinator

Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs

Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs Stageplan voor leerlingen van de autigroepen van het IvOO-AD Situatieschets van juli 2015 Voorblad en inhoudsopgave: pag 1 1 Voorwoord en ontwikkelingen pag 2

Nadere informatie

Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs

Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs Stageplan voor leerlingen van de autigroepen van het IvOO-AD Situatieschets van november 2016 Voorblad en inhoudsopgave: pag 1 1 Voorwoord en ontwikkelingen pag

Nadere informatie

Stage beleidsplan (traject)

Stage beleidsplan (traject) Stage beleidsplan (traject) VSO afdeling Slotlaan en Baarnseweg Zeist, april 2011 Stagecommissie Meerklank 1 Inhoudsopgave 1. Interne stage middenbouw VSO blz 3 2. Interne stage bovenbouw VSOp en Baarnseweg

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool Uitstroombrochure Arbeidstoeleiding VSO Inleiding In deze brochure willen we een overzicht geven van de uitstroommogelijkheden voor onze doelgroep en van de stappen die genomen moeten worden om de uitstroom

Nadere informatie

Informatieboekje Stage VSO

Informatieboekje Stage VSO Informatieboekje Stage VSO Voorwoord Dit is een informatieboekje voor de ouder(s) en verzorger(s), die zich samen met hun zoon of dochter oriënteren op de stage. Veelal heeft u met de stagecoördinator

Nadere informatie

Stage almanak. Informatie over stagelopen op de Kennemer Praktijkschool en LWOO

Stage almanak. Informatie over stagelopen op de Kennemer Praktijkschool en LWOO Stage almanak Informatie over stagelopen op de Kennemer Praktijkschool en LWOO Schooljaar 2015/2016 Leerjaar 1 Voorbereidend op de Maatschappelijke stage (MAS-stage) De leerlingen gaan klein beginnen,

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Leerlijn werken Pedologisch Instituut, CED-Groep

Leerlijn werken Pedologisch Instituut, CED-Groep WERKEN In deze leerlijn wordt onder werken verstaan het werken in een dagverblijf, een sociale werkplaats of in het vrije bedrijf. Daarbij is de verwachting dat wat onder niveau 11 en 12 staat met name

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Informatieboekje Stage VSO

Informatieboekje Stage VSO Informatieboekje Stage VSO 1 Voorwoord Dit is een informatieboekje voor de ouder(s) en de verzorger(s), die zich samen met hun zoon of dochter oriënteren op de stage. Veelal heeft u met de stagecoördinator

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

NB: Alleen voor de gekleurde doelen zijn taakkaarten voor Stage/WEP. In LVS2000 staat taakkaart getypt achter betreffende doelen.

NB: Alleen voor de gekleurde doelen zijn taakkaarten voor Stage/WEP. In LVS2000 staat taakkaart getypt achter betreffende doelen. WERKEN In deze leerlijn wordt onder werken verstaan het werken in een dagverblijf, een sociale werkplaats of in het vrije bedrijf. Daarbij is de verwachting dat wat onder niveau 11 en 12 staat met name

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Stage op Praktijkschool Breda

Stage op Praktijkschool Breda Stage op Praktijkschool Breda VOORBEREIDING OP DE ARBEIDSMARKT Jongelui Welkom in de Grote mensenwereld En blijf groeien, stapje.. voor stapje. Stagebekwaam eind leerjaar 4? Ja Externe stage Nee Individueel

Nadere informatie

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren)

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO LEERLIJNEN VOORBEREIDING OP DAGBESTEDING & ARBEID CED-Groep 2012 Leerlijnen Kerndoelen Uitstroom Dagbesteding/ Arbeid 1.1. Verkennen

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming schooljaar 2010 / 2011 Dit is een uitgave van Adres: Stationsstraat 25 8161 CP Epe Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl Augustus 2010 2 Inhoud pagina: 1. Procedure

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016 Schoolverlaters informatie avond FOCUS Informatieavond 22 november 2016 Wie ben ik? Mieke Pelger Stage coördinator en transitiecoach Samen met de mentoren tevens stagedocenten zorgen wij dat iedereen op

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N!

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Wat is praktijkonderwijs? Regulier Voortgezet Onderwijs Praktijk- en theorievakken Eindonderwijs Toeleiding naar de arbeidsmarkt Aandacht voor werken, wonen,

Nadere informatie

Informatie-avond klas 4

Informatie-avond klas 4 Informatie-avond klas 4 Het Kwadrant Werken naar werk Samen op weg bereikt ieder zijn doel Programma Uitstroomrichtingen Certificeervakken De elf gouden regels Arbeidscompetenties (ABC) Doorstromen naar

Nadere informatie

Informatieavond klas 4

Informatieavond klas 4 Informatieavond klas 4 Praktijkonderwijs Werken naar werk Samen op weg bereikt ieder zijn doel Programma Uitstroomprofielen + vakkenpakket Doorstromen naar arbeid Doorstromen naar entreeonderwijs Algemene

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

It Twalûk School voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (ZML)

It Twalûk School voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (ZML) It Twalûk School voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (ZML) Locatie Leeuwarden en administratie: Sem Dresdenstraat 4 8915 BZ Leeuwarden tel. 058 2122358 Locatie Franeker: Harlingerweg 22

Nadere informatie

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage 2013-2014 Naam: Klas: Inhoud Informatie voor de stagebegeleider van de stageplek. Blz 3 Informatie voor de leerling: het vinden van een stageplek. Blz

Nadere informatie

Stagestructuur Altra College West

Stagestructuur Altra College West Stagestructuur Altra College West 2012-2013 Mei 2013 Inleiding Voor u ligt de stagestructuur zoals deze is beschreven voor het Altra College West. Wij hebben diverse groepen al op deze manier laten draaien

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

Leerlijn voorbereiding op arbeid Drechtster College

Leerlijn voorbereiding op arbeid Drechtster College Leerlijn voorbereiding op arbeid Drechtster College Voorbereiding op arbeid op Drechtster College Versie: 0.1 Datum: 01-08-2013 Evaluatiedatum: 01-08-2014 Herzien op: Auteur: AGL-TEAM Het onderwijs op

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Leerlijn Leergebiedoverstijgend Drechtster College

Leerlijn Leergebiedoverstijgend Drechtster College Leerlijn Leergebiedoverstijgend Drechtster College Leergebiedoverstijgend op Drechtster College Versie: 0.1 Datum: 01-08-2013 Evaluatiedatum: 01-08-2014 Herzien op: Auteur: AGL-TEAM Het onderwijs op Drechtster

Nadere informatie

Inhoud. Wat is begeleid werk?

Inhoud. Wat is begeleid werk? Begeleid werk Inhoud Wat is begeleid werk? 1 Welke werkvaardigheden heb je nodig voor begeleid werk? 2 Op weg naar begeleid werk 3 Wat mag je van de jobcoach verwachten? 4 Wat mag je verwachten op de werkplek?

Nadere informatie

Informatieavond klas 4

Informatieavond klas 4 Informatieavond klas 4 Het Kwadrant Werken naar werk Samen op weg bereikt ieder zijn doel Programma Uitstroomprofielen Certificeervakken De elf gouden regels Arbeidscompetenties (ABC) Doorstromen naar

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach)

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach) VERSLAG THEMA-AVOND: PARTICIPATIEWET WERK EN INKOMEN (03-02-2015) Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Opening avond door: Hans van

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind Maart 2015 Neeltje Huvenaars Mogelijkheden na school tot nu toe Vervolgopleiding Werk Baan bij werkgever Baan via sociale

Nadere informatie

Voor een kansrijke toekomst

Voor een kansrijke toekomst Voor een kansrijke toekomst Welke leerlingen gaan naar het praktijkonderwijs? Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die ondanks extra begeleiding geen diploma in het reguliere voortgezet onderwijs

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 11 21 april 2016 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 11 tot en met 21 april 2016 ga jij 9 dagen stage lopen.

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Diverse opleidingscentra kunnen stages organiseren, onder andere voor

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

DE route van anne naar werk

DE route van anne naar werk DE route van anne naar werk ders u o n e n e t n e c o dleiding voor d Han Over deze handleiding het liefst.. wil ik werken Deze handleiding hoort bij het animatiefilmpje De route van Anne naar werk. Bekijk

Nadere informatie

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO ZONDER DIPLOMA? KOM JE VAN EEN PRAKTIJKSCHOOL EN WIL JE VERDER LEREN? WIL JE EEN MBO-OPLEIDING OP NIVEAU 2 VOLGEN MAAR HEB JE DAARVOOR NOG NIET

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam

WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam *DE ONDERWIJS- INSPECTIE HEEFT DE ATLANT IN 2017 BEOORDEELD ALS GOEDE SCHOOL Betrokken en veilig Gezond en rookvrij Sfeer en kleinschalig

Nadere informatie

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van:

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 14 24 april 2014 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 Inleiding Van 14 tot en met 24 april 2014 ga jij 7 dagen stage lopen.

Nadere informatie

De Boris zelftest Uitstroom Arbeid Bedrijvennetwerk Regionale samenwerking

De Boris zelftest Uitstroom Arbeid Bedrijvennetwerk Regionale samenwerking De Boris zelftest De Boris zelftest geeft u inzicht in welke mate de school al opereert als werkend leren organisatie en de Borismethode uitvoert. Kruis bij alle tien de vragen de tekst aan die het beste

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

Even voorstellen UWV. Onderwijsgroep Buitengewoon. En wie bent u?

Even voorstellen UWV. Onderwijsgroep Buitengewoon. En wie bent u? Even voorstellen Frank Groen Arbeidsdeskundige UWV Jack Kerkhofs Projectmanager Onderwijsgroep Buitengewoon En wie bent u? Wat gaan we doen Wij laten u kennismaken met nieuwe klanten voor de gemeenten

Nadere informatie

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 KD Maatschappelijke Zorg Werkproces 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding. Je ondersteunt de cliënt bij het realiseren

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK)

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) JONGEREN ONTDEKKEN WAT ZE WEL KUNNEN Jongeren met een IQ tussen 40 en 60 en ernstige

Nadere informatie

O 9 SEP Nr. loir/ih^ Ons kenmerk 2015/ Doorkiesnummer Tel: (0172)

O 9 SEP Nr. loir/ih^ Ons kenmerk 2015/ Doorkiesnummer Tel: (0172) Alphen aan den lijn Alphen aan der^ijn O 9 SEP 2015 Nr. loir/ih^ BDVD Leden van de Gemeenteraad Opbergen sa^iïi? Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 Fax: (0172) 465 564 E-mail: gemeenteiaalphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

VMBO Groen Den Bosch. Onze leerlingen op stage Informatie voor het stagebedrijf / Schooljaar 2011-2012

VMBO Groen Den Bosch. Onze leerlingen op stage Informatie voor het stagebedrijf / Schooljaar 2011-2012 VMBO Groen Den Bosch Onze leerlingen op stage Informatie voor het stagebedrijf / Schooljaar 2011-2012 Geachte heer, mevrouw, Om ervaringen op te doen in verschillende sectoren en richtingen lopen de leerlingen

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

2. Procedures en instructies opvolgen 2. De leerling leert instructies en procedures op te volgen Dagbesteding & Arbeid

2. Procedures en instructies opvolgen 2. De leerling leert instructies en procedures op te volgen Dagbesteding & Arbeid VSO LEERLIJN LEREN LEREN LEERJAREN 1, 2 & 3 DEZE LEERDOELEN KOMEN UIT DE LEERLIJN VOORBEREIDING OP DAGBESTEDING & ARBEID PUNT 3.1 T/M 3.8 Leerlijnen Kerndoelen Uitstroom Dagbesteding/ 1. Samen en overleggen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Informatie voor cliënten CLO. De weg naar werk. Centrum voor Loopbaanondersteuning

Informatie voor cliënten CLO. De weg naar werk. Centrum voor Loopbaanondersteuning Informatie voor cliënten CLO De weg naar werk Centrum voor Loopbaanondersteuning Centrum voor LoopbaanOndersteuning Binnen het CLO werken loopbaan begeleiders en jobcoaches samen aan het in kaart brengen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs STAGE 2015 2016 Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Uw zoon /dochter/pupil begint na de zomervakantie in de derde klas. Dat

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

VAN SCHOOL NAAR WERK

VAN SCHOOL NAAR WERK VAN SCHOOL NAAR WERK STAPPENPLAN voor leerling en ouders/verzorgers november 2017 Wereldkidz Meerklank VSO T: 030-6910702 Stagebureau E: riapastoor@wereldkidz.nl Laan van Eikenstein 2 janitapranger@wereldkidz.nl

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

10 tips voor het werven van de ideale stagiair

10 tips voor het werven van de ideale stagiair 1. Zorg dat ze je kennen Als jongeren je bedrijf niet kennen, dan solliciteren ze niet. Logisch. Om de beste leerlingen te krijgen, is contact met de onderwijsinstelling heel belangrijk. En dit contact

Nadere informatie

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs?

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? schoolverlaters Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? Een leerling praktijkonderwijs is een doener, een leerling die meer affiniteit heeft om met de handen te werken.

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 4 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 7 december t/m 11 december 2015 Inhoud Tijdpad/stappenplan

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM Inleiding: Deze enquête is bestemd voor toekomstige bewoners en hun ouders en verzorgers. Zij kunnen

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 16+ (begeleid) werk, inburgering

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 16+ (begeleid) werk, inburgering Schets van het onderwijsprogramma, inburgering De leerlingen in route 1 uitstroomprofiel (begeleid) werk, inburgering stromen door naar (begeleid) werk. Dat betekent dat er in het onderwijsprogramma aan

Nadere informatie

De Beroepsgerichte Stage.

De Beroepsgerichte Stage. Informatie over de Beroepsgerichte Stage 3 bbl en kbl De Beroepsgerichte Stage. Aan het eind van het derde schooljaar ga je voor het eerst op stage. Voor de meesten zal dit een spannende, bijzondere en

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Denk Breed Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Mensen met iets kunnen een organisatie verrijken. Deze mensen kunt u inhuren via Breed. Dit kan via individuele detachering of groepsdetachering.

Nadere informatie

ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE

ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE WIE ZIJN WIJ? De Anne Flokstraschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige

Nadere informatie