REVOLUTIE IN DE DOOR ALIEKE BRUINS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REVOLUTIE IN DE DOOR ALIEKE BRUINS"

Transcriptie

1 REVOLUTIE IN DE De digitale weg wordt de hoofdweg. Dat is een van de belangrijke doelen van het wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. Het wetsvoorstel wil de rechtspraak toegankelijker maken en zorgen voor een eenvoudiger rechtsgang in het burgerlijk en het bestuursprocesrecht. Op hoofdlijnen liggen de plannen vast, nu de uitwerking nog. The devil is in the details, DOOR ALIEKE BRUINS

2 z DIGITAAL PROCEDEREN RECHTSPRAAK., 12 ÇD w 0 L) 0 1- Lii 1-1-

3 DIGITAAL PROCEDEREN V an Groningen tot Maastricht: Wilfried Derksen en zijn collega s reizen wat af. Derksen is binnen het project KEJ (Kwaliteit en Innovatie Recht spraak) verantwoordelijk voor de vernieuwing van de civiele en bestuursrechtelijke procedures. In het hele land informeert hij advocaten over de geplande modernisering van het procesrecht en het digitaal procederen de twee onderdelen van het KEI-project en over de gevolgen van het wetsvoorstel ver eenvoudiging en digitalisering van het burgerlijk procesrecht (zie kader op deze pagina). Dit wetsvoorstel beoogt gerechtelijke pro cedures eenvoudiger, begrijpelijker en sneller te maken en digitaaï toegankelijk. Zo komt er één eenvoudige basisprocedure in het civiele recht en bestuursrecht, die via de computer gestart en gevolgd OVERAL IN HET LAND ZULLEN DI G ITALE ZITTI NGZALEN WORDEN INGERICHT kan worden. Burgers kunnen ervoor kiezen dit digitaal te doen; voor professionele partijen, zoals advocaten, deurwaarders, bestuursorganen en rechtspersonen, wordt digitaal procederen verplicht. De nieuwe wetgeving heeft grote gevolgen voor de rechtspraak. Er komen nieuwe pro cesreglementen, werkprocessen en oplei dingsprogramma s voor rechters en juridi sche en administratieve medewerkers van de gerechten. Om goed met het nieuwe di gitale systeem te kunnen werken krijgen zij verbeterde apparatuur. Overal in het land zullen digitale zittingzalen worden gericht. Ongeveer tweehonderd medewer kers van de Rechtspraak houden zich voor een deel van hun tijd met het project bezig, vertelt Derksen in een vergaderruimte van de Raad voor de rechtspraak in Den Haag. in WETSVOORSTEL VEREENVOUDIGING EN DIGITALISERING PROCESRECHT - Wat houdt, kort samengevat, het wetsvoorstel vereen- Daarnaast wijst de Raad erop dat de modernisering van voudiging en digitalisering van het procesrecht in, dat de rechtspraak aanzienlijke investeringen van de ge 20 oktober 2014 is ingediend bij de Tweede Kamer? rechten vraagt. Geadviseerd wordt om het wetsvoorstel samenvoeging van dagvaarding en verzoekschrift in te voorzien van een adequate beschrijving van de finan civiele zaken tot één nieuwe procesinleiding, het ver- ciële gevolgen en de daarvoor noodzakelijke dekking. zoekschrift, waarmee de nieuwe vereenvoudigde ba- Het loskoppelen van inhoudelijke vernieuwing van sisprocedure start: rechtspraak en verplicht digitaal procederen is onver opheffing van verplichting tot het betekenen van de standig, schrijft minister van Veiligheid en Justitie Op huidige dagvaarding; stelten in zijn reactie van 23 oktober 2014 op het advies. meer wettelijke termijnen voor het verrichten van Als dit zou gebeuren moeten Rechtspraak, advocaten, specifieke processtappen; gerechtsdeurwaarders en andere organisaties hun ma grotere regierol voor de rechter tijdens de zitting; nier van werken tweemaal in korte tijd verand ren. mogelijkheid voor burgers om ook in het burgerlijk Dat is niet efficiënt en zou bovendien leiden tot het procesrecht procedures digitaal te starten en tijdens zwaarder belasten van organisaties dan nodig is. de procedure digitaal stukken in te dienen; voor pro fessionele procespartijen wordt dit verplicht. Hoger beroep Kern van de basisprocedure is de mondelinge behande Aanpassing van de civiele wetgeving met betrekking ling. tot de procedure in hoger beroep en cassatie is in een apart wetsvoorstel vastgelegd, dat voortborduurt 01) het Advies Raad van State eerste wetsvoorstel. I)it wetsvoorstel over hoger beroep Hoewel de Raad van State de strekking van het - ets- en cassatie is in oktober 2014 voor advies voorgelegd voorstel onderschrijft, heeft de Raad twijfels over het aan de Afdeling advisering van de Raad van State. I)e verplicht stellen van digitaal procederen, schrijft de Afdeling bestuursrechtspraak en de Hoge Raad ontwik Raad in zijn advies van 26juni Dit verplicht stellen kelen een eigen webportaal. Dit zal in grote lijnen aan - acht de Raad in combinatie met de vereenvoudiging en sluiten op het webportaal dat door KEI Rechtspraak uniformering van het procesrecht niet noodzakelijk, wordt ontwikkeld. Mr 1/2 201S / 67

4 DIGITAAL PROCEDEREN PORTUGESE TOESTANDEN Voorafgaand aan het project is eerst gekeken hoe andere landen digiralisering hebben aangepakt. We hebben ge keken in landen als Estland, Finland, Noorwegen en Po len, vertelt Derksen. Vooral geïnspireerd waren we door wat we zagen in Estland. Het systeem daar lijkt op wat wij voor ogen hadden, met één belangrijk verschil: waar hun systeem is gemaakt door her ministerie geven bij ons rech ters sturing aan de ontwikkeling. Verstandig en belangrijk, deze case studies, vindt Jeroen Wolthuis. Wolthuis is auteur van Digi taal procederen. De praktische betekenis van her conceprwersvoorsrel vereen voudiging en digiralisering van het burgerlijk proces- INVESTERINGEN Ook voor advocaten en deurwaarders ver andert er veel. De Ko ninklijke Beroepsor ganisatie van Gerechtsdeurwaar ders allesbehalve ge lukkig met het ver dwijnen van de dagvaarding, liet zij in een manifest te gen het conceptwets voorstel weten. We tenschappelijk zal nooit afzijn. onderzoek waaruit blijkt dat de dagvaar ding beter kan worden afgeschaft ontbreekt volgens de be roepsorganisatie. In het wetsvoorstel is rekening gehou den met de kritiek. Niettemin staat de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders een onzekere tijd te wachten. De Nederlandse Orde van Advocaten steunt het streven naar efficiëntere procesvoering die aansluit bij de huidige stand van de techniek, maar acht het van het grootste be lang dat dit gebeurt op een wijze die conti nuïteit van de rechtsgang en de toegang tot het recht waarborgt. Zorgen zijn er onder meer bij vreemdelingenadvocaten, vooral over de voor de digitalisering noodzakelijke investeringskosten, Volgens Derksen zullen die meeval len. Om digitaal te kunnen procederen moeten advocaten minimaal een computer met internetverbinding hebben, waarmee pdf s kunnen worden gemaakt. Daarnaast moet men beschikken over een kleurenscanner en printer, en een tablet of laptop waarmee digitale processtukken tij dens zittingen geopend kunnen worden. En men moet be veiligd kunnen inloggen, wat geen probleem zal zijn om dat elke advocaat een Advocatenpas heeft. De nieuwe regelgeving treedt gefaseerd in werking, naar verwachting vanaf zes maanden na publicatie in het Sraatsblad. De implemenrarie van digitaal procederen zal tussen 2015 en zoi8 stapsgewijs en per rechtsgebied uitgerold worden. We beginnen met één ressort in het oosten van het land. Kinderziektes die zich voordoen zul len we verhelpen, daarna breiden we uit volgens een daartoe opgesteld schema. De gefaseerde aanpak zorgt er voor dat partijen ervaring kunnen opdoen en zich kun nen voorbereiden. IN DE RECHTBANKEN ZAL STRAKS GEEN PAPIEREN DOSSIER MEER TE VINDEN ZIJN Vanaf april 2015 is het voot advocaten in asiel- en bewa ringszaken mogelijk om digitaal te procederen, op vrij willige basis. Handelsadvocaren zullen als eerste groep verplicht digitaal moeten procederen. BEVEILIGD WEBPORTAAL Om het digitaal aanbrengen van zaken mogelijk te maken laat de Rechtspraak door eigen IT-deskundigen één bevei ligd webportaal ontwikkelen voor alle rechterlijke instan ties die onder de Raad voor de rechtspraak vallen: Mijn- Zaak. Via dit online portaal, dat onderdeel is van de website rechrspraak.nl, communiceren rechters en grif fiers met procespartij en. Hier worden stukken ingediend, zittingsdata gekozen en verhinderingen doorgegeven. Ook uitspraken worden via dit portaal beschikbaar gesteld. In de rechtbanken zal straks geen papieren dossier meer te vinden zijn, zegt Derksen. De fax schaffen we af en , een onveilig middel, slaan we over. Er zal één authentiek di gitaal dossier zijn, waarvan de Rechtspraak eigenaar is. Ad vocaten hebben een eigen bewaarplicht en moeten dus wel een eigen dossier bij houden Ook cliënten zullen toegang hebben tot hun dossiers. Is procesvertegenwoordiging niet verplicht, dan bepaalt het procesreglemenr of de cliënt zelf stukken kan toevoegen en met de rechtbank kan communiceren. Naast het webportaal van de Rechtspraak wordt een automatische systeemkoppeling ontwikkeld (system-to-system), waarmee de digitale systemen van grote ketenpartijen zoals de IND, rechtsbijstandsverzekeraars en deurwaarders, kunnen worden gekoppeld aan het digi rale systeem van de gerechten, mits aan bepaalde voor waarden is voldaan, schrijft minister Opsrelren van Vei ligheid en Justitie in zijn voortgangsrapporrage over KEI van 28 oktober 2014 aan de Tweede Kamer. Mr, 1/ / 69

5 StO /T Jl / OL

6 Citius, het voorlopige resultaat van pogingen in Portugal hij in augustus 2014 afstudeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn boek gaat Wolthuis (die aan het sollici wen volgens een recht. Dit boek is gebaseerd op de masterscriptie waarop teren is in de advocatuur) in op verschillende praktijkerva ringen in het buitenland. Hij verwijst onder meer naar meegenomen, schrijft minister Opstelten in zijn voortgangsrapportage van heeft de Rechtspraak het systeem te bou er voor gekozen om 28 oktober Zo Mr. 1/2 201E / 71 beheer van MijnZaak niet ten goede komen. voorwaarden in orde zijn, kunnen we Portugese toestan gewerkt worden in de onder de wetten val naar van en verantwoordelijk voor de technische systemen? waarvan we verwachten dat dit ook over vijftig jaar nog toegankelijk is, zegt Derksen. In een nieuwe procesre wirwar van uitbreidingen van het basissysteem te voor onder in redelijkheid bruikbare bestandsformaten. komen verdient het volgens hem aanbeveling om het sys teem vanaf het begin zo veelzijdig mogelijk te ontwer pen. De lessen die geleerd zijn bij de bouw van andere systemen binnen de overheid zijn door de Rechtspraak aangeleverd in een bestand dat het systeem waardoor een termijn wordt overschreden? Wie is verantwoordelijk voor privacybescher Over veel aspecten is nog weinig duidelijkheid. Wie is eige den verwachten. MijnZaak zal nooit af zijn, voorspelt Wolthuis. Om een LENIG SYSTEEM geval een storing niet binnen een bepaalde tijd is opge de procesregelingen. We willen een duurzaam systeem En de Rechtspraak maakt calamiteitenplannen voor het lende algemene maatregel van bestuur en geling zal onder meer vastgelegd worden wat we verstaan volgens hem de overzichtelijkheid, begrijpelijkheid en het ICT-FALEN kosten? Welke eisen gelden voor het starten les, verbeteringen en uitbreidingen van de basissoftware toegevoegd, schrijft Wolthuis. Zo n Portugese aanpak zal zal vergen. The devil is in the details. Zolang niet alle rand van een digitale procedure en het indienen van de Rechtspraak niet kan uploaden, invoering werden daar op onoverzichtelijke wijze modu nog veel variabelen heeft waarvan de uitwerking veel tijd Naar verwachting zullen veel aspecten uit Uitgewerkt wordt ook wat de gevolgen zijn van ICT-falen. om de civiele procedure te digitaliseren. In de jaren na de Zorgelijk vindt hij het dat het Nederlandse wetsvoorstel ming? Komt er een helpdesk? Wie draagt de van stukken? Wat gebeurt er als iets wordt lost. Onderdeel van dit plan is dat er altijd een back-up van gegevens wordt gemaakt. hendig, lenig ). gebouwde wordt ge dien? Dammers: Ik vrees het ergste. Maar het zal sowie Rechtspraak een veilig en goed werkend systeem afleveren. nieuwe systeem zal veiliger zijn dan voorheen.. Derksen heeft er alle vertrouwen in dat de technici van de een kernactiviteit geworden binnen de Rechtspraak. Het Veiligheids- en kwaliteitsaspecten zullen continu getoetst niek, vindt ICT-advocaat Wouter Dammers van hoe het grandioos misging. DiGiD, waarmee burgers gevens buit gemaakt worden, met alle gevolgen van VEILIGHEID Agile is een goede software projectmanagementtech worden hierbij betrokken en getoetst. Zo probeert men te en is goed te controleren. Een nadeel kan ken het tot dan toe voorkomen dat het uiteindelijke product niet aan de ver van het Amsterdamse kantoor LAWEOX. in dat om de paar we toetst bij de gebrui bruikerswensen meerjarig auditprogramma ingericht. zijn dat veel overleg en goede samenwer king nodig is. slecht werkende systemen: er zijn talloze voorbeelden wachtingen voldoet. Verder heeft de Rechtspraak een Het is een enorm ICT-project dat de rechtstaat direct raakt, zegt Dammers. Dat is straat komen te liggen of, erger, op grote schaal inlogge systeem dat zich herhaaldelijk kwetsbaar toonde. past aan de wensen vanuit de samenleving tot nu toe geen goed huwelijk. Beveiligingslekken, moeten inloggen als ze digitaal willen procederen, is een spannend, want de overheid en ICT-projecten, dat bleek menten makkelijk te onderscheppen. van de zotte. Ook ofjuist via post en zijn docu so beter zijn dan nu. Dat advocaten nog altijd faxen is Deze methode houdt Deze methode kan steeds worden aange (agile betekent be ker. Ook externe ge Wat als er straks dossiers van de rechterlijke macht op en bewaakt worden. Er komen noodscenario s. Security is HUWELIJK GEEN GOED TOT NU TOE ICT-PROJECTEN, DAT BLEEK DE OVERHEID EN nog altijd faxen is van de zotte. Wouter Dommers (LAWFQX): Dat advocaten scrum/agile methode DIGITAAL PROCEDEREN

Digitalisering: onontkoombaar en klantgericht

Digitalisering: onontkoombaar en klantgericht Digitalisering: onontkoombaar en klantgericht Presentatie Modernisering van de rechtspraak Mr. G.W.J. Harten Volkskrant: 26 mei 2013 Plasterk: 'Volledig digitale overheid in 2017' NOS.NL: 11 juni 2013

Nadere informatie

Digitalisering van de rechtspraak. Programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) 12 november 2015

Digitalisering van de rechtspraak. Programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) 12 november 2015 Digitalisering van de rechtspraak Programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) 12 november 2015 Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen zoals het aanvragen van een vergunning

Nadere informatie

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit & Innovatie Modernisering van de rechtspraak Introductie: Wilfried Derksen Senior rechter A rechtbank Oost-Brabant Portefeuillehouder Bestuursrecht Programmamanagementteam Programma

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 D BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 28 oktober 2014 Onderwerp Voortgangsrapportage programma KEI

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 28 oktober 2014 Onderwerp Voortgangsrapportage programma KEI 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit & Innovatie Modernisering van de rechtspraak Programma Modernisering Rechtspraak Veranderingen binnen de Rechtspraak Demonstratie Mijn Rechtspraak Praktische zaken; hoe kun je je voorbereiden?

Nadere informatie

Webinar digitaal procederen in civiele zaken. Het digitale systeem & Aansluitpunt Rechtspraak

Webinar digitaal procederen in civiele zaken. Het digitale systeem & Aansluitpunt Rechtspraak Webinar digitaal procederen in civiele zaken Het digitale systeem & Aansluitpunt Rechtspraak Presentatoren Selinde Bokx-Boom senior rechter Rechtbank Gelderland, portefeuillehouder civiel KEI Huan Tan

Nadere informatie

Stand van zaken wetgeving. Uitgangspunten KEI wetgeving. Wat is nodig? 4 wetten en 1 AMvB: Modernisering van de rechtspraak

Stand van zaken wetgeving. Uitgangspunten KEI wetgeving. Wat is nodig? 4 wetten en 1 AMvB: Modernisering van de rechtspraak Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) Prof. mr. Margreet Ahsmann Uitgangspunten KEI wetgeving Eenvoudige, uniformere basisprocedure voor zowel vorderingen als verzoeken

Nadere informatie

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit & Innovatie Modernisering van de rechtspraak Programma Modernisering Rechtspraak Veranderingen binnen de Rechtspraak Demonstratie Mijn Rechtspraak Praktische zaken; hoe kun je je voorbereiden?

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014-2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 D BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus EH DEN HAAG

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus EH DEN HAAG POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500

Nadere informatie

Hieronder leest u hoe de nieuwe procedure eruitziet en welke terminologie daarbij hoort. Daarnaast kunt u gebruikmaken van:

Hieronder leest u hoe de nieuwe procedure eruitziet en welke terminologie daarbij hoort. Daarnaast kunt u gebruikmaken van: Informatie voor advocaten die meedoen aan de pre-pilot vrijwillig digitaal procederen Civiel 1.0 De nieuwe civiele vorderingsprocedure De komende tijd gaat u ervaring opdoen met de nieuwe civiele procedure,

Nadere informatie

Frits Bakker. Bart van Tongeren. 22 interview. Oktober 2014

Frits Bakker. Bart van Tongeren. 22 interview. Oktober 2014 22 interview Frits Bakker 1973-1987: studie civiel en strafrecht in Groningen 1985: promotie in Groningen op een proefschrift over valsheid in geschrifte 1979-1991: rechter (in opleiding) in Breda 1991-1999:

Nadere informatie

Modernisering van de rechtspraak

Modernisering van de rechtspraak Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) Vereniging Nederlandse Gemeenten Mr. Wilfried Derksen 1 Uitgangspunten KEI wetgeving Eenvoudige, uniformere basisprocedure voor zowel

Nadere informatie

Ook bij de deurwaarde staat de tijd niet stil. Naam: Michel van Leeuwen Functie: directeur/gerechtsdeurwaarder

Ook bij de deurwaarde staat de tijd niet stil. Naam: Michel van Leeuwen Functie: directeur/gerechtsdeurwaarder Ook bij de deurwaarde staat de tijd niet stil Naam: Michel van Leeuwen Functie: directeur/gerechtsdeurwaarder Actuele ontwikkelingen Wijzigingen gerechtsdeurwaarderswet Invoering regelgeving BLOS Beperking

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 059 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 april 2016 Onderwerp Voortgangsrapportage KEI

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 april 2016 Onderwerp Voortgangsrapportage KEI 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aansluiten op de Digitale Rechtspraak

Aansluiten op de Digitale Rechtspraak Aansluiten op de Digitale Rechtspraak NOvA, 2 juli 2015 CivielBestuur/ Wat gaat er straks Digitaal? Alle interactie met de Rechtspraak (u kunt nog wel bellen). Dat betekent: Aanbrengen Verweren Betalen

Nadere informatie

Betreft: conceptwetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie

Betreft: conceptwetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie (7) ' 000 111111111111111111111111111111 (.0 1-.^1 21:a. Aan de Minister van Veiligheid en Justitie De heer mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Cr) LA) Den Haag, 27 juni 2014 Dossiernummer:

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Onderwerp Voortgangsrapportage KEI

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Onderwerp Voortgangsrapportage KEI > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel

Nadere informatie

Webinar Digitalisering Rechtspraak (KEI) Bent u al voorbereid?

Webinar Digitalisering Rechtspraak (KEI) Bent u al voorbereid? Webinar Digitalisering Rechtspraak (KEI) Bent u al voorbereid? Door: prof. mr. Toon van Mierlo en prof. mr. Constant van Nispen Redacteuren Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering Welkom Deel 1:

Nadere informatie

.p

.p NEDERLANDSE VERENIGING V R R_ECHTSPRAAK...,.p.1111111 111111111111 1111 De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Ci;) Datum juli 2014 Uw kenmerk 510914 Contactpersoon

Nadere informatie

KEI GOED.. Wat verandert er door KEI?

KEI GOED.. Wat verandert er door KEI? KEI GOED.. U heeft vast al gehoord van KEI. KEI staat voor: Kwaliteit En Innovatie Rechtspraak en heeft betrekking op het digitaal procederen. Digitaal procederen zal verplicht worden in civiele en bestuursrechtelijke

Nadere informatie

VOOR RECHTSPRAAK NEDERLANDSE VERENIGING. Bij brief van 24 oktober 2013, met kenmerk , heeft u de Nederlandse Vereniging voor

VOOR RECHTSPRAAK NEDERLANDSE VERENIGING. Bij brief van 24 oktober 2013, met kenmerk , heeft u de Nederlandse Vereniging voor NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK De Minister van Veihgheid en Justitie Mr. l.w. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 14januari2014 Uw kenmerk 441280 Contactpersoon J.M.A. Timmer Onderwerp

Nadere informatie

Aansluiten op de digitale Rechtspraak. 5 november 2015

Aansluiten op de digitale Rechtspraak. 5 november 2015 Aansluiten op de digitale Rechtspraak 5 november 2015 Stand van zaken wetgeving De planning van de invoering is afhankelijk van het moment waarop de wet- en regelgeving in de Staatscourant wordt gepubliceerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 237 (R2054) Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Programma Kwaliteit & Innovatie

Programma Kwaliteit & Innovatie Programma Kwaliteit & Innovatie Modernisering van de rechtspraak Ketensessie Bestuur 2.0 23 maart 2016 Agenda Opening (Wilfried Derksen) Toelichting KEI (Wilfried Derksen) Toelichting Inloggen Mijn Rechtspraak

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze faillissementen. Presentatie voor curatoren

Nieuwe werkwijze faillissementen. Presentatie voor curatoren Nieuwe werkwijze faillissementen Presentatie voor curatoren 2015 Doel presentatie en agenda Doel: informeren over de nieuwe digitale werkwijze 11. Inleiding: moderniseren binnen de Rechtspraak 22. Waarom

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 16 Besluit van 25 januari 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse onderdelen van de Wet van 13 juli 2016 tot

Nadere informatie

Professionele standaarden van de bestuursrechter bij de rechtbanken

Professionele standaarden van de bestuursrechter bij de rechtbanken Professionele standaarden van de bestuursrechter bij de rechtbanken Professionele standaarden In de Agenda van de rechtspraak 2015-2018 1 is het doel van de professionele standaarden omschreven. Het doel

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze faillissementen. Presentatie voor curatoren

Nieuwe werkwijze faillissementen. Presentatie voor curatoren Nieuwe werkwijze faillissementen Presentatie voor curatoren Doel presentatie en agenda Doel: informeren over de nieuwe digitale werkwijze 11. Inleiding: moderniseren binnen de Rechtspraak 22. Waarom moderniseren

Nadere informatie

Ondertekenen & validatie bij de digitale Rechtspraak

Ondertekenen & validatie bij de digitale Rechtspraak Ondertekenen & validatie bij de digitale Rechtspraak Programma Kwaliteit & Innovatie Björn Henselmans 20 april 2016 Modernisering van de rechtspraak Digitaal procederen in civiele- en bestuurs- en strafzaken

Nadere informatie

Aanleiding voor het DBR: Noblesse Oblige 2009. Paritas Passé 2012. Jan de Swart

Aanleiding voor het DBR: Noblesse Oblige 2009. Paritas Passé 2012. Jan de Swart Incasso- en deurwaarderssymposium 19 november 2014 Jan de Swart - Digitaal beslagregister - Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) ADVISEREN DETACHEREN OPLEIDEN Aanleiding voor het DBR: Noblesse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 695 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter invoering van de elektronische indiening van een dagvaarding (Wet elektronische

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 450 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 164 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Afdeling Strategie bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postus 20017 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postus 20017 2500 EA DEN HAAG ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Advies Wet Generieke Digitale Infrastructuur (Wet GDI)

Advies Wet Generieke Digitale Infrastructuur (Wet GDI) Advies Wet Generieke Digitale Infrastructuur (Wet GDI) Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en

Nadere informatie

x x Gecombineerd verzoekschrift leidt tot onduidelijkheid. x x Genoemde terminologie verzoekschrift houdende een verzoek en x

x x Gecombineerd verzoekschrift leidt tot onduidelijkheid. x x Genoemde terminologie verzoekschrift houdende een verzoek en x Wetgevingsadvisering wijziging Rv en Awb Orde RvdR NVvR BASISPROCEDURE Voorstander afschaffing dagvaarding, maar vorderingen en verzoeken naast elkaar laten bestaan, zorgt niet voor vereenvoudiging. Wenselijk

Nadere informatie

de Rechtspraak Postbus ER Den Haag Bezoekadres Kneuterdijk EM Den Haag

de Rechtspraak Postbus ER Den Haag Bezoekadres Kneuterdijk EM Den Haag de Rechtspraak Aan de Minister van Veiligheid en Justitie, de heer Drs. S.A. Blok Postbus 20301 2500 ER Den Haag Bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag Correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den

Nadere informatie

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Paul Aantjes MBA Marketing Manager Zakelijke Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Omgeving Nederlandse advocatuur, uitdagingen 2013! 2. Visie orde van Advocaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

WETGEVER: DOELSTELLING Civiele procedures overzichtelijker en voorspelbaar Uniforme procedure Regie bij rechter (nog meer) Wettelijke termijnen 2

WETGEVER: DOELSTELLING Civiele procedures overzichtelijker en voorspelbaar Uniforme procedure Regie bij rechter (nog meer) Wettelijke termijnen 2 DIGITAAL PROCEDEREN BETTER SAFE WETGEVER: DOELSTELLING Civiele procedures overzichtelijker en voorspelbaar Uniforme procedure Regie bij rechter (nog meer) Wettelijke termijnen 2 WETGEVER: VERANDERINGEN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 278 Besluit van 7 juli 2010, houdende regels inzake elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter)

Nadere informatie

Artikel 2.1 -sub 2 Typo: slot van de zin moet luiden "waarop dit reglement van toepassing is" (i.p.v. "zijn").

Artikel 2.1 -sub 2 Typo: slot van de zin moet luiden waarop dit reglement van toepassing is (i.p.v. zijn). ADVIES Van : adviescommissie burgerlijk procesrecht Datum : 14 februari 2017 Betreft : Reglement inzake de toegang tot en het gebruik van het digitale systeem voor gegevensverwerking van de gerechten Het

Nadere informatie

AGENDA VAN DE RECHTSPRAAK 2015 2018

AGENDA VAN DE RECHTSPRAAK 2015 2018 AGENDA VAN DE RECHTSPRAAK 2015 2018 SNEL TOEGANKELIJK DESKUNDIG SNELLE, TOEGANKELIJKE EN DESKUNDIGE RECHTSPRAAK VOOR EEN VERANDERENDE SAMENLEVING De Rechtspraak is een organisatie waar wij in 17 gerechten,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 059 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd: Wet houdende enige aanpassingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het invoeren van de mogelijkheid van elektronische indiening van een dagvaarding (Wet elektronische indiening

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag 34 059 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht Nr. Nota naar aanleiding van het verslag

Nadere informatie

Nota van toelichting Algemeen 1. Inleiding De samenleving is in de afgelopen jaren in rap tempo gedigitaliseerd. Het is van belang dat de rechtspraak

Nota van toelichting Algemeen 1. Inleiding De samenleving is in de afgelopen jaren in rap tempo gedigitaliseerd. Het is van belang dat de rechtspraak Nota van toelichting Algemeen 1. Inleiding De samenleving is in de afgelopen jaren in rap tempo gedigitaliseerd. Het is van belang dat de rechtspraak voldoende aansluit bij relevante ontwikkelingen in

Nadere informatie

]]] JJ2LJ. ]]] de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

]]] JJ2LJ. ]]] de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen JJ2LJ ]]] ]]] de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen De Minister van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag mr. drs. S.A.W.J. Strik

Nadere informatie

Whitepaper. Modernisering rechtspraak: de stap naar digitale documentstromen

Whitepaper. Modernisering rechtspraak: de stap naar digitale documentstromen Whitepaper Modernisering rechtspraak: de stap naar digitale documentstromen INLEIDING Dat advocaten nog faxen is van de zotte De juridische dienstverlening is een uitdagende business, waar het neerkomt

Nadere informatie

Het burgerlijk procesrecht na KEI

Het burgerlijk procesrecht na KEI Het burgerlijk procesrecht na KEI Karlijn Teuben 10 december 2015 Programma Algemene achtergronden wetsvoorstellen Stand van zaken wetgevingstraject Digitaal procederen Wijzigingen burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 292 Besluit van 13 juli 2016, houdende regels betreffende de digitale rechtsgang in het burgerlijk en bestuursrecht (Besluit digitalisering burgerlijk

Nadere informatie

Advocaten van de toekomst: digitale wizz kidz? Paul Aantjes MBA Marketing Manager

Advocaten van de toekomst: digitale wizz kidz? Paul Aantjes MBA Marketing Manager Advocaten van de toekomst: digitale wizz kidz? Paul Aantjes MBA Marketing Manager Whizz kidz en advocaten? Clash generaties Wat als de rechtspraak kinderspel was Doelstelling Digitalisering 12,5% méér

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 237 (R2054) Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van urgerlijke Rechtsvordering en

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 39 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 13 juli 2016, houdende aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

VAAN Onder professoren

VAAN Onder professoren VAAN Onder professoren Prof. mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo 5 oktober 2017 Agenda Tweeluik 1. Kwaliteit en Innovatie (KEI) in theorie en (naaste) praktijk 2. Capita bijzonder procesrecht ontslagzaken 1.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

PILOT GERECHTSHOF AMSTERDAM AANPASSING VAN HET LANDELIJK PROCESREGLEMENT VOOR CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN BIJ DE GERECHTSHOVEN

PILOT GERECHTSHOF AMSTERDAM AANPASSING VAN HET LANDELIJK PROCESREGLEMENT VOOR CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN BIJ DE GERECHTSHOVEN PILOT GERECHTSHOF AMSTERDAM AANPASSING VAN HET LANDELIJK PROCESREGLEMENT VOOR CIVIELE DAGVAARDINGSZAKEN BIJ DE GERECHTSHOVEN VRAGEN EN ANTWOORDEN Welke zaken? 1 Alleen nieuwe zaken (aangebracht vanaf 1

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Advies Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht

Advies Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht Advies Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 695 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter invoering van de elektronische indiening van een dagvaarding (Wet elektronische

Nadere informatie

WPNR 2015(7065) Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; procederen in nieuwe jas na KEI

WPNR 2015(7065) Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; procederen in nieuwe jas na KEI WPNR 2015(7065) Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; procederen in nieuwe jas na KEI Publicatie Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Aflevering 146 afl. 7065 Paginanummers

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 059 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering

Nadere informatie

Project KEI: innovatie van het procesrecht?

Project KEI: innovatie van het procesrecht? Project KEI: innovatie van het procesrecht? Rijppaert & Peeters Advocaten Oosterhout Afstudeerstagiaire: Florence Schel Tilburg, 11 januari 2016 Project KEI: innovatie van het procesrecht? Rijppaert &

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze faillissementen

Nieuwe werkwijze faillissementen Nieuwe werkwijze faillissementen Presentatie voor curatoren Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden

Nadere informatie

VOOR RECHTSPRAAK OBO IIIh i

VOOR RECHTSPRAAK OBO IIIh i NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK OBO IIIh i î 0 IJ1 Vi De Minister van Veiligheid en Justitie Ç) Mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HI4AG cc Datum 27 januari 2015 LtI Uw kenmerk 591327

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 138 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger

Nadere informatie

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509

Nadere informatie

21-4-2015. Online Werkplek document

21-4-2015. Online Werkplek document 21-4-2015 Online Werkplek document 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving... 3 3 Hoe werkt het?... 3 4 Wat krijg ik bij een online werkplek?... 5 5 Hoe werkt het met opslag?... 5 6 Waar staat mijn data?... 6 7

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 059 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering

Nadere informatie

Wordt alles anders? Een KEI op de elektronische processnelweg. W.P. Sprenger, op persoonlijke titel VNAB Kennisbijeenkomst 16 juni 2015

Wordt alles anders? Een KEI op de elektronische processnelweg. W.P. Sprenger, op persoonlijke titel VNAB Kennisbijeenkomst 16 juni 2015 Wordt alles anders? Een KEI op de elektronische processnelweg W.P. Sprenger, op persoonlijke titel VNAB Kennisbijeenkomst Vandaag gaat het over ADR. Alternatieven voor rechtspraak. Hoe staat het met de

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd!

Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd! Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd! Betreft: echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap Bekendmaking aan personen die geen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 35 Besluit van 12 januari 2016, houdende regeling van enkele onderwerpen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van beslissingen van de tuchtrechter

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Datum: 1 april 2010 Ons kenmerk: B2.1.9./1780/HD Uw kenmerk: 5636666/10/6 Onderwerp: Ontwerpbesluit elektronisch proces-verbaal De minister van Justitie Mr. E.M.H.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot aanpassing van wetgeving in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging

Nadere informatie

Griffierecht. Inhoud

Griffierecht. Inhoud Inhoud Wat is griffierecht? 3 Strafrecht 3 Civiel of burgelijk recht 3 Griffierecht bij de sector kanton van de rechtbank 4 Griffierecht bij andere sectoren van de rechtbank 5 Griffierecht bij kort geding

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 212 Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene

Nadere informatie

Ken uw rechten & plichten bij incasso

Ken uw rechten & plichten bij incasso Ken uw rechten & plichten bij incasso Gepubliceerd 16 december 2015 Zowel debiteuren als crediteuren zijn niet altijd goed bekend met de geldende wettelijke incassotarieven. De bekendheid van alle betrokken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 059 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering

Nadere informatie

Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak

Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak Impactanalyse ketenpartners Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2017 Onderwerp Voortgangsrapportage KEI

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2017 Onderwerp Voortgangsrapportage KEI 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en

Nadere informatie

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Wetsontwerp Burgerlijk procesrecht Koen Geens Minister van Justitie 8 mei 2015 Plan-methode op maat van uitdaging» 9 december 2014 (budget

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 38 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van Besluit van 13 juli 2016 houdende aanpassing van het Besluit termijnen Rijkswet cassatierechtspraak

Nadere informatie

WERKBOX WERKT MET JE MEE

WERKBOX WERKT MET JE MEE WERKBOX WERKT MET JE MEE Altijd je kantoor bij DE HAND Het Nieuwe Werken. We horen er veel over. Het staat voor slim en effectief werken. Voor het werken van nu dus. Wat betekent het in de praktijk? Flexibiliteit.

Nadere informatie

Digitaal procederen wordt normaal

Digitaal procederen wordt normaal Digitaal procederen wordt normaal D. Reiling 1 1. Inleiding Het thema van dit nummer van Computerrecht is digitalisering en de rechtspraak. Het thema is voor Computerrecht een nieuw onderwerp. Terwijl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 275 Besluit van 3 juli 2008, houdende regels aangaande de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van het elektronisch verzenden van verzoeken en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 740 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

Inhoud. Tekst. Meer informatie. Parlementaire Monitor. Tekst

Inhoud. Tekst. Meer informatie. Parlementaire Monitor. Tekst Memorie van toelichting - Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht - Hoofdinhoud Inhoud

Nadere informatie

Privacykader Digitaal Procederen in het Civiele en Bestuursrecht (KEI)

Privacykader Digitaal Procederen in het Civiele en Bestuursrecht (KEI) Privacykader Digitaal Procederen in het Civiele en Bestuursrecht (KEI) datum 16 april 2015 C.M. Aarde; B.J.A. Schellekens auteur Privacykader Digitaal Procederen in het Civiele en Bestuursrecht (KEI) pagina

Nadere informatie