Programmaplan Informatiehuis Water Datum: 2 december Versie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmaplan Informatiehuis Water 2012-2015. Datum: 2 december 2011. Versie: 1.1 2011.10"

Transcriptie

1 Programmaplan Informatiehuis Water Auteur: B.D. Everwijn Datum: 2 december 2011 Versie:

2 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging BD Everwijn Review Datum Versie Reviewer Functie IHW-team MT team Stichtingsbestuur HWH cmre DWO Actieteam Samenwerken BAW: Verzamelen en ontsluiten informatie RWS DID Strategisch overleg RWS DID, RWS WD, HWH, IHW MT IHW Controle en vrijgave Datum Versie Controleur Functie Boris Everwijn Programmamanager Boris Everwijn Programmamanager Literatuurbronnen 1. Bestuursakkoord Water april Beleidsdoelstellingen IHW v Jaarplan IHW Strategie en Werkprogramma Informatiehuis Water definitief - versie 3 november Generieke template Programmaplan 2012 per Bedrijfsfunctie v0 5 pagina 2 van 24 Programmaplan IHW

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. De organisatie Informatiehuis Water 5 3. Vooruitblik: Informatiehuis Water in Het jaar Doelstellingen Producten en diensten Producten Diensten Baten per participerende partij Programmarisico s Benodigde middelen Begroting Aanvullende opmerkingen op de begroting Personeel Inkomsten en verder Gegevens op orde Beschikbaarheid informatie Systemen Participatie Financiële doorkijk Bijlage A Legenda Hoofdposten 24 Programmaplan IHW pagina 3 van 24

4 1. Inleiding Uit het bestuursakkoord water april 2011: Op 1 januari 2011 is het Informatiehuis Water, een samenwerkingsverband van het Waterschapshuis, Rijkswaterstaat en het IPO, van start gegaan. Het werkgebied van het Informatiehuis Water heeft betrekking op het gehele domein van het waterbeheer, omdat op meerdere waterthema s sprake is van een overeenkomstige informatiebehoefte of een gemeenschappelijk in te vullen rapportageplicht. Het Informatiehuis Water gaat in eerste instantie zorgen voor een efficiënter gegevensverkeer voor de Kaderrichtlijn Water. Vanaf 2012 zullen de activiteiten van het Informatiehuis Water op basis van business cases stapsgewijs worden uitgebreid naar het gehele waterdomein. Zo brengen we het gegevensbeheer op orde en verlichten we de werkprocessen van de leveranciers en de gebruikers van de gegevens. Als een van de eerste onderwerpen wordt het gegevensbeheer ten behoeve van de bescherming tegen overstromingen, onder meer benodigd bij de implementatie van de Europese richtlijn overstromingsrisico s, bezien. Waar in 2011 de focus ligt op de uitdaging/taak om het informatiehuis neer te zetten, staan de jaren 2012 t/m 2015 in het teken van versterking van het fundament en het stapsgewijs uitbreiden middels business cases. Op deze wijze worden de waterbeheerders op meer fronten beter ondersteund bij de informatiebehoeftes die het waterbeleid met zich meebrengen en worden de onderlinge samenwerkingen met bijbehorende uitwisselingen en afstemmingen verder bevorderd. Hiermee is meteen duidelijk wat het bereik is van het Informatiehuis Water (IHW). Het gaat bij het Informatiehuis Water niet om een apart thema zoals waterkwaliteit, maar om ondersteuning te bieden aan de gezamenlijke informatievoorziening die de individuele waterbeheerder overstijgt. Tevens levert het informatiehuis met de Aquo-standaard de mogelijkheid voor een efficiëntere bedrijfsvoering bij de individuele waterbeheerder zelf indien zij deze breed heeft ingevoerd. Maar de Aquo-standaard is ook vooral de noodzakelijke en verplichte set van afspraken over gegevens om informatie tussen waterbeheerders begrijpelijk te maken. Daarbij komt dat met het gebruik van de Aquo-standaard de gegevens/informatie eenvoudig zijn te combineren. IHW ziet zichzelf als een dienstverlenende organisatie: zij is van én voor de waterbeheerders. Deze dienstverlening is misschien in 2011 nog niet voor alle waterbeheerders zichtbaar geworden, maar wordt prominenter vanaf Tenslotte wordt verwacht dat IHW de gegevens voor waterbeherend Nederland op orde brengt en ondersteuning kan bieden aan het primaire proces van de waterpartners. pagina 4 van 24 Programmaplan IHW

5 2. De organisatie Informatiehuis Water Zoals gezegd is het Informatiehuis Water een samenwerkingsverband. Het is geen juridische entiteit. Dit houdt in dat nauw wordt samengewerkt met de onderliggende participerende partijen. Zo wordt applicatiebeheer momenteel aan RWS DID uitbesteed en verloopt technisch applicatiebeheer via Het Waterschapshuis. Ook de ondersteuning voor de bedrijfsvoering van IHW wordt door Het Waterschapshuis grotendeels gefaciliteerd in combinatie met Rijkswaterstaat. De personeelsleden worden vanuit de verschillende organisaties geleverd op detacheringbasis. In 2011 is het aantal personeelsleden op 10 mensen gekomen waarvan enkele in deeltijd. Een samenwerkingsverband als het IHW heeft veel overleggen waarin zij actief of als agendalid deelneemt zoals: Coördinatorenoverleg Stroomgebieden Nederland (CSN), cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie (cmre), werkgroep grondwater/regionaal Afstemmingsoverleg Grondwater (RAG), Regionaal Afstemmingsoverleg Monitoring (RAM) en met zusterorganisaties SIKB, GAN, Informatiehuis Marien (i.o.) en Geonovum. Deze gremia wordt om input gevraagd voor specificaties, projectplannen, en het programmaplan als deze. Grotere systeemontwikkelingstrajecten zoals Aquo-kit 2012 en het portaal voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden projectmatig opgepakt volgens de Prince2 projectmethodiek. Hiervoor zijn stuurgroepen ingericht die worden voorgezeten door een medewerker van Directoraat Generaal Water (DGW). De regie op het functioneel beheer van deze applicaties, maar ook van de onderliggende databases en de Aquo standaard wordt ingericht conform het BiSL model. Gebruikers van de systemen worden op deze wijze ondersteund. Figuur 1: Omgeving Informatiehuis Water. Programmaplan IHW pagina 5 van 24

6 Vanzelfsprekend zijn partijen als Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat (Waterdienst en DID), de Unie van Waterschappen van groot belang voor het succes van IHW. Wanneer nodig vindt hiermee afstemming plaats. De sturing van het IHW geschiedt op drie niveaus. Allereerst is er een kernteam IHW dat beslissingen neemt voor de dagelijkse uitvoering en de besluitvorming voorbereidt voor het managementteam IHW. Het managementteam IHW bestaat uit de directeuren van de verschillende participerende partijen en komen maandelijks bij elkaar om de voortgang te bespreken. De directeuren zullen voor grotere beslissingen gebruik maken van de bestuurslaag binnen hun eigen organisaties. Figuur 2: Organogram Informatiehuis Water pagina 6 van 24 Programmaplan IHW

7 3. Vooruitblik: Informatiehuis Water in 2015 We schrijven Inmiddels is het Informatiehuis Water uitgegroeid tot een regieorganisatie voor gemeenschappelijke informatiebehoeften binnen de watersector. IHW levert een bijdrage aan: Doelmatig waterbeheer Samenwerking tussen waterbeheerders met betrouwbare informatie Kwaliteitsborging van waterinformatie tussen bronhouder en afnemer Wettelijke rapportageverplichtingen Enkele rapportageverplichtingen richting Brussel en Den Haag worden optimaal ondersteund door het Informatiehuis Water. Dit geldt voor de Kaderrichtlijn Water, Zwemwaterrichtlijn, maar ook voor de Richtlijn Overstromingsrisico s. Samen met de waterbeheerders hebben we gezorgd voor een goede stroomlijning van de uitvraagmomenten en de uit te vragen gegevens zodat de inspanning minimaal is. Om de gegevens op te werken tot de juiste rapportageverplichtingen hebben we volgens afspraak modules neergezet zoals voor de toetsing van oppervlaktewater, grondwater, zwemwater en bodem waar de waterbeheerder toegang heeft met zijn eigen gegevens. In de afgelopen vier jaar is veel voor de waterbeheerders bereikt. In 2012 is met elkaar gewerkt aan de visie voor het Informatiehuis Water. Daarnaast zijn inhoudelijke discussies gevoerd die hebben geleid tot een gezamenlijk dataprotocol. De waterbeheerder heeft inmiddels een helder beeld wat van hem verwacht mag worden in de rol van bronhouder. Dit is een iets andere dan de eigenaar van de gegevens, zeker als de informatie eenmaal is verstrekt aan andere partijen. Gelet op de dynamiek van dit aspect van de informatievoorziening zijn een set afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van de verzamelde informatie aan derden. Met deze set aan afspraken die vastgelegd zijn in het dataprotocol is het mogelijk geworden dat IHW de rol vervult van leverende partij voor informatie op het gebied van enkele waterthema s. Dit heeft een verlichting bij de waterbeheerders teweeg gebracht die inmiddels goed voelbaar is. Partijen als Planbureau voor de Leefomgeving hoeven nu ook niet alle waterbeheerders afzonderlijk langs: IHW articuleert de behoefte en zorgt voor een goede afstemming met de waterbeheerders. IHW komt dan ook steeds meer in zijn rol als makelaar tussen informatievraag en aanbod. Door beide bij elkaar te brengen wordt door alle betrokkenen als zeer waardevol ervaren. De samenwerking met de waterbeheerders verloopt dan ook goed: de overleggen zijn ingeregeld waardoor de waterbeheerders worden gehoord. Daarnaast worden op het juiste niveau de besluiten genomen. Bovenal is onze waarde voor de waterbeheerders duidelijk geworden. Met onze kennis van gegevens, standaarden, informatie-uitwisseling zijn wij een belangrijke partij geworden die het vertrouwen geniet om de gemeenschappelijke informatievoorziening te realiseren voor de watersector. De Aquo-standaard is goed ingebed bij inkoop bij de verschillende waterbeheerders. Het is goed om te merken dat in onze omgeving de kennis over de Aquo-standaard en het gebruik van de ontwikkelde hulpmiddelen zijn toegenomen. De Aquo-standaard is internationaal ingebed door aansluiting op de Brusselse database WISE. IHW is goed in staat om invloed uit te oefenen en te anticiperen op veranderend beleid richting het beheer en onderhoud van de Aquo-standaard. Programmaplan IHW pagina 7 van 24

8 Voor waterkwaliteit heeft IHW inmiddels een kernregistratie gerealiseerd. Onderstaande uitgangspunten vormde de basis voor de ontwikkeling van deze kernregistratie: Breed toepasbaar (binnen de watersector) Generiek (dient meerdere doeleinden) Status van de data in de kernregistratie: door de waterbeheerder gevalideerde/goegekeurde data met terugmelding bij onjuistheden Procesonafhankelijk (procesgegevens worden elders bewaard) Hoge beschikbaarheid Eenvoudig toegankelijk voor gebruikers & systemen Gegevens hebben een bronhouder en een eigenaar Kwaliteit en gebruik zijn geborgd Regie op ontsluiting van de gegevens Deze kernregistratie heeft een enorme bijdrage geleverd aan een efficiënte en effectieve informatievoorziening waarbij de bruikbaarheid van gegevens voorop heeft gestaan. Door niet alleen te kijken naar de noodzakelijke gegevens voor de rapportageverplichtingen, maar ook voor de interne bedrijfsvoering is in 2013 deze eerste succesvolle kernregistratie gerealiseerd. Achteraf is de businesscase doorgemeten en de baten zijn inmiddels getoetst waarmee de uitbreiding op de ingeslagen weg wordt bekrachtigd. Minder investeringen als gevolg van bezuinigingen hebben geleid tot het opnieuw herschikken van prioriteiten en de daaraan gekoppelde activiteiten. Maar de wetgeving vanuit Den Haag en Brussel blijft veranderen en juist op de consequenties die dit heeft op de informatievoorziening richt IHW zich. Hierdoor heeft IHW een gestage groei kunnen doormaken. We zijn nu met 20 mensen op thema s van meetnetten, monitoring, waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid bezig voor de waterschappen, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat Is een belangrijk jaar. Waar we de afgelopen jaren het Informatiehuis Marien hebben ondersteund bij de oprichting en met het realiseren van gegevensopslag, ontsluiting en standaardisatie, zal dit jaar worden besloten of we samen zullen gaan. Welke rechtsvorm hierbij het beste past, wordt ook nog onderzocht. Wellicht is een stichting met een eigen bestuur waarin alle participerende partijen zitting nemen zo gek nog niet. pagina 8 van 24 Programmaplan IHW

9 4. Het jaar Doelstellingen Onderstaande beleidsdoelstellingen geven op hoofdlijnen weer waar het Informatiehuis Water voor staat en wat je ervan mag verwachten. Deze beleidsdoelstellingen zijn verder onderverdeeld en hebben ook normen meegekregen zodat meetbaar wordt in hoeverre Informatiehuis Water hieraan voldoet (Beleidsdoelstellingen IHW v 1.0). 1. Informatiehuis Water ondersteunt doelmatig waterbeheer. IHW draagt bij aan besparing in tijd en geld & verbetering van de kwaliteit over de volledige waterketen. 2. IHW ondersteunt de samenwerking tussen waterbeheerders om te komen tot een efficiënte en effectieve informatie-uitwisseling aan de hand van de Aquostandaard. 3. IHW verbetert zich continu in het voordeel van de bedrijfsvoering bij de waterbeheerders. 4. Voor een duurzame informatievoorziening realiseert IHW haar projecten binnen de door de waterpartners overeengekomen doelarchitectuur. 5. IHW brengt de structurele vraag (informatiebehoefte) en het aanbod (informatie bij de verschillende waterbeheerders) bij elkaar. 6. Waterbeheerders worden bij hun wettelijke rapportageverplichtingen door IHW ondersteund met goed functionerende systemen en informatieprocessen. 4.2 Producten en diensten Producten Voor de producten geldt dat de samenwerking met RWS DID als applicatiebeheerder kort geleden is gestart. Voor HWH als contractpartij voor technisch applicatiebeheer geldt hetzelfde. Goede afspraken over elkaars taken en verantwoordelijkheden zullen in 2012 terecht komen in zogenoemde Service Level Agreements (SLA) en Document Afspraken en Procedures (DAP). De Aquo-standaard De Aquo-standaard is een open standaard en zorgt voor één uniforme taal voor gegevens binnen de watersector. De standaard staat op de zogenaamde pas toe of leg uit lijst van het College Standaardisatie. Dit impliceert dat binnen de overheid de Aquo-standaard gebruikt dient te worden tenzij wordt uitgelegd waarom een afwijking van deze standaard nodig is. De Aquo-standaard bestaat uit een aantal onderdelen: 1. Het woordenboek voor de gemeenschappelijke taal binnen de watersector: Aquolex. Alle termen rondom zout- en zoetwater zijn hierin gedefinieerd. Daarbij hoort ook de objectencatalogus waarin op eenvoudige wijze de relatie tussen de verschillende termen wordt gelegd en kenbaar gemaakt in combinatie met de Aquo datamodellen. Programmaplan IHW pagina 9 van 24

10 2. De keuzelijstjes of wel de domeintabellen en parameterlijsten. Er wordt in 2011 gewerkt aan de domeintabellenservice waardoor gebruikers en softwareleveranciers eenvoudig deze domeintabellen kunnen incorporeren. Het gebruik ervan zal vanaf 2012 worden gestimuleerd. 3. Uitwisselingsstandaarden: dit zijn technische afspraken om de uitwisselbaarheid van de gegevens mogelijk te maken waardoor de waterbeheerder of andere gebruikers deze eenvoudig kunnen combineren. Naast deze drie elementen staat de Aquo-standaard niet op zichzelf maar heeft relaties met andere standaarden (nationale en internationale). In de veranderende wereld wordt de Aquo-standaard jaarlijks geactualiseerd op grond van de laatste wetgeving en gebruikerswensen. Doel Complete inbedding van de uniforme taal voor gegevens als basis voor een efficiënte en effectieve informatie-uitwisseling binnen de watersector. Resultaat Een actuele, goed toegankelijke en ingebedde, open standaard voor waterbeherend Nederland aangepast aan nieuw (inter-)nationaal beleid en gebruikerswensen pagina 10 van 24 Programmaplan IHW

11 Activiteiten 2012 Uitwerking van een adoptieplan voor de Aquo over meerdere jaren. Inbedding Aquo-standaard bij de waterbeheerders bij aanbestedingsprocessen middels de uitvoering van een adoptieplan Actueel houden op grond van nieuw (inter-)nationaal beleid en gebruikerswensen, wellicht koppeling met IMGeo. Ondersteuning bij implementatietrajecten van de Aquo-standaard (zwemwater.nl, Inspire, BGT, BRO, etc.) Verkenning van Aquo-gebruik in Deltaprogramma & IJkdijk Nauwere samenwerking met softwareleveranciers Afstemming zusterorganisaties Documenteren Doelstellingen ( 3.1): 1,2,3,4,5,6 Aquo-kit De Aquo-kit is een toolkit ten behoeve van het toetsen van waterkwaliteit, o.a. ten behoeve van KRW-rapportages voor zowel grondwater als oppervlaktewater. De toolkit bestaat momenteel vooral uit de module integratie en aggregatie van oordelen oppervlaktewater. In ontwikkeling zijn de modules toetsen en beoordelen chemische kwaliteit oppervlaktewater en grondwater en een uitbreiding van de module integratie en aggregatie naar grondwater. Doel Ondersteuning bij KRW-rapportages. Eenduidig volgens de laatste door cmre/dwo vastgestelde - toetsprotocollen kunnen toetsen van waterlichamen (grond- en oppervlaktewater) op kwaliteit en deze informatie aggregeren tot een landelijk beeld. Resultaat Activiteiten 2012 Release Aquo-kit 2012 (april 2012); ondersteuning bij KRWrapportages Verdere uitbreiding Aquo-kit met bodemtoetsmodule (waterbodem en overige bodems) en trendanalyse grondwater Verdere uitbreiding Aquo-kit met modules die thans in ibever zitten Verdere uitbreiding Aquo-kit met modules voor ecologische (KRW-) beoordeling oppervlaktewater Aanpassingen in het systeem door invoeren van gebruikerswensen Verkenning in hoeverre Aquo-kit ook gebruikt kan worden voor niet- KRW waterlichamen en besluitvorming hierover bevorderen Verdere inbedding van het gebruik van de Aquo-kit voor grondwater middels ondersteuning bij opstellen protocollen en richtlijnen. Aansluiten op modules die het huidige KRW portaal vervangen Ondersteuning bij opstellen nieuwe toets voor grondwaterwinning Programmaplan IHW pagina 11 van 24

12 Ondersteuning bij opstellen specificaties voor module ecologische (KRW-) beoordeling Standaard ontwikkelen voor visualisatie grondwaterlichamen Functioneel beheer Hosting van algemene bodemtoetsmodule Doelstellingen ( 3.1): 1,2,3,4,5,6 KRW-portaal Het KRW-portaal is de tool die zorgt voor inwinning en ontsluiting van de KRW rapportagegegevens van de waterbeheerders. Het KRW-portaal is na acht jaar aan zijn einde van levenscyclus gekomen. Om in de nabije toekomst de toenemende vraag naar informatie te kunnen beantwoorden zal het KRW-portaal worden ontmanteld en overgebracht naar de nieuwe gemeenschappelijke doelarchitectuur. Doel Ondersteuning bij KRW-rapportages Resultaat Activiteiten 2012 Release KRW-portaal (januari 2012) met daarin het genereren van factsheets en het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid. Herbouw KRW-portaal in de nieuwe, gemeenschappelijke doelarchitectuur met input van gebruikers Inventarisatie van het gebruik van het KRW portaal voor regionale rapportagedoeleinden bij waterbeheerders. Aansluiting op Europese digitale rapportageverplichtingen Nieuwe datamodel conform Aquo-standaard Functionaliteiten modulegewijs overzetten naar nieuwe doelarchitectuur Functioneel beheer Ontwikkelen businesscase voor doorvoeren KRW-portaal wijzigingen voor regionaal gebruik door waterbeheerders Doelstellingen ( 3.1): 1,2,3,4,5,6 Databases In 2011 is een aantal databases aan IHW toebedacht. IHW heeft hierop intakes uitgevoerd. Momenteel wordt de analyse van de structuur en inhoud van deze databases uitgevoerd. Uit deze analyse en de intakes zijn enkele vervolgacties gedefinieerd. Doel Optimale opslag en distributie van gegevens/informatie conform Aquo-standaard pagina 12 van 24 Programmaplan IHW

13 Resultaat Activiteiten 2012 Ontwikkelen datamodel voor KRW-toepassingen Verbetering kwaliteit databases (bulkdatabase& KRW database) zodat de informatie vergelijkbaar wordt Helderheid voortbestaan Limnodata (MT IHW) Ontsluiten Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid Kernregistratie voor zwemwater Afspraken over beheer Reporting sheets KRW Verbeterde beschikbaarheid van informatie Validatie van inkomende informatie is ingeregeld om de datakwaliteit te waarborgen Onderzoek naar de kwaliteit van de bulkdatabase en de verbetervoorstellen doorvoeren. Opstellen van datavalidatie regels voor inkomende data. Onderzoek naar Limnodata om te komen tot een plan van aanpak voor toekomstig gebruik van deze dataset. Verdere automatisering van terugkerende informatieverzoeken Doelstellingen ( 3.1): 1,2,3,4,5, Diensten De makelaar Van het Informatiehuis Water wordt verwacht dat zij zich opstelt als makelaar tussen een structurele behoefte aan informatie en het aanbod vanuit de verschillende waterbeheerders. Vraagarticulatie is een van de facetten die hieruit kan voortvloeien. Vanuit Nationaal Hydrologisch Instrumentarium is in 2011 een initiatief opgestart om tot een gezamenlijk dataprotocol te komen. Inmiddels is de financiering hiervan rond en komt de realisatie te liggen bij IHW. Dat betekent dat standaarden worden afgesproken over data-aanlevering, dataopslag, dataverwerking en beschikbaar stellen van de informatie voor de gehele watersector. Doel Efficiënte en effectieve informatie-uitwisseling tussen waterbeheerders en beschikbaar stellen van informatie aan derden Resultaat Gegevens op orde: noodzakelijke eerste stap is te komen tot een gezamenlijk dataprotocol voor de hele watersector. Efficiënte beschikbaarheid van informatie in overleg met de waterbeheerders Spoorboekje : overzicht van de datasetaanleveringen door waterbeheerders voor Programmaplan IHW pagina 13 van 24

14 Activiteiten 2012 rapportagedoeleinden. Goede vraagarticulatie: bij nieuwe gemeenschappelijke en structurele informatiebehoeften deze vragen nader specificeren. Initiëren van bijeenkomsten om de structurele vraag met het aanbod bij elkaar te brengen. In samenwerking met de participerende partijen (Waterschappen, Rijkswaterstaat, Provincies), Stowa en Vereniging van waterbedrijven in Nederland opstellen van een gemeenschappelijk dataprotocol voor de watersector. Regie voeren over de vastgestelde datastromen: wanneer welke dataset in welk formaat door wie moet worden aangeleverd. Verbetervoorstellen benoemen en implementeren op de huidige processen en systemen voor data-aanlevering en dataverwerking. Regie voeren op nieuwe ontwikkelingen die zijn weerslag hebben op de informatievoorziening binnen de watersector: Met de waterbeheerders nauwgezet de nieuwe wetgeving en basisregistraties (zoals Inspire, Basisregistratie Grootschalige Topografie en Basisregistratie Ondergrond) inpassen binnen de informatievoorziening. Doelstellingen ( 3.1): 1,2,3,4,5,6 De verkenner Het Informatiehuis Water staat in de volle belangstelling als samenwerkingsorganisatie voor informatievoorziening binnen de overheidsector. In 2011 is gebleken dat de onafhankelijke positie die het informatiehuis bezit als zeer waardevol wordt ervaren. Hierdoor is het niet zozeer de vraag óf het takenpakket van IHW wordt uitgebreid, maar waarmee. Middels verkenningen/ businesscases en een toetsing aan de doelstellingen van IHW wordt besluitvorming aan het managementteam van IHW voorbereid voor uitbreiding van IHW-scope. Doel Goede besluitvorming faciliteren voor de scope uitbreiding van IHW Resultaat Heldere besluitvorming over een aantal mogelijke uitbreidingen van de werkzaamheden van IHW Activiteiten 2012 Op de volgende onderdelen wordt in 2012 een verkenning uitgevoerd: Business case ROR uitwerken Samenwerking Informatiehuis Marien Beheername van protocollen/richtlijnen pagina 14 van 24 Programmaplan IHW

15 Deelname IHW aan Digitale Delta Doelstellingen ( 3.1): 1,2,4,5,6 Servicedesk De servicedesk van het Informatiehuis Water is gevestigd in Lelystad bij de Helpdesk Water als onderdeel van Water Management Centrum Nederland. Doel Goede ondersteuning van gebruikers en derden rondom de activiteiten/producten van het Informatiehuis Water Resultaat Activiteiten 2012 Bekendheid van de servicedesk bij belanghebbenden Adequate dienstverlening voor vragen/opmerkingen van gebruikers/derden Verdere samenwerking met Water Management Centrum Nederland Bemenste servicedesk Doorverwijzen naar informatiebronnen indien elders beschikbaar en bekend. Verstrekken van informatie vanuit huidige data-opslag op basis van ad hoc verzoeken. Verwerken van inkomende datastromen Tweedelijns support voor systemen Bundeling wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard. Communicatie over de Aquo standaard Doelstellingen ( 3.1): 1,2,3,5,6 4.3 Baten per participerende partij Alvorens in het volgende hoofdstuk ingezoomd wordt op het kostenaspect, volgt hieronder de algemene baten en de baten per participerende partij op hoofdlijnen. Partij Baten Voor alle organisaties Kostenbesparing Kwaliteitsverbetering over de hele waterketen Verbeterde samenwerking tussen waterbeheerders Programmaplan IHW pagina 15 van 24

16 Betrouwbare en bruikbare informatie Efficiënte en effectieve informatie-uitwisseling Toekomstvaste informatievoorziening Ondersteuning bij informatievoorziening voor wettelijke verplichtingen Vraagarticulatie bij gemeenschappelijke informatiebehoeften Regie op functioneel beheer: gebruikers worden gehoord Centraal versiebeheer (eenvoudig, effectief en efficiënt) Actuele Aquo-standaard Betere inbedding van de Aquo-standaard bij inkoop/aanbestedingsprocessen bij waterbeheerders: gebruikstoename Aquo-standaard Gemeenschappelijk dataprotocol voor watergegevens Meervoudig gebruik van data bij eenmalige aanbieding IHW als onafhankelijke partner voor informatievoorziening binnen de watersector Provincies Zorgdragen voor de juiste grondwatergegevens in Basisregistratie Ondergrond en Aquo-kit in overeenstemming met GBO en landelijk grondwaterregister Implementatie van Aquo-kit voor gebruikers grondwater Trendanalyse in de Aquo-kit van grondwater Ontwikkeling nieuwe toets voor grondwaterwinning Standaard voor visualisatie van grondwaterlichamen Zelfstandig gebruik KRW-portaal Overname beheer KRW-i Ondersteuning bij Zwemwater.nl Rijkswaterstaat Uitfasering ibever Toetsmodule waterbodem in samenhang met oppervlaktewater Overname functioneel beheer diverse systemen en databases pagina 16 van 24 Programmaplan IHW

17 Koppeling met Waterdatanet Waterschappen Zelfstandig gebruik KRW-portaal en Aquo-kit Toetsmodule waterbodem in samenhang met oppervlaktewater en grondwater Meer betrokkenheid bij de gemeenschappelijke functionaliteiten 4.4 Programmarisico s Het Informatiehuis Water is net van start. De verwachtingen zijn hoog en de mogelijke activiteiten legio. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de tot nu toe onderkende bedreigingen voor het programma met voorgestelde tegenmaatregelen. Daarnaast is opgenomen de kans van optreden en de mate van negatief effect op het programma (aangegeven op een schaal van 1 tot 3) 1. Tevens wordt het risico (kans * effect) weergegeven. Op deze wijze kan gefundeerd worden afgewogen welke bedreigingen de meeste aandacht of hulpbronnen verdienen. Tijdens het programma wordt deze lijst voortdurend bijgehouden. Bedreiging Middelen onduidelijk/te beperkt: De extra personeelsleden die nodig zijn voor de uitvoering van het IHW-programma worden niet of te laat geleverd. Daarnaast kunnen kosten hoger uitvallen. Met name kosten voor applicatiebeheer door RWS-DID is onbekend. Optimalisatieslag RWS / herijking activiteiten IPO Onvoldoende doorzettingsmacht / mandaat Te veel eigen wensen waterbeheerders t.o.v. gemeenschappelijke noodzaak Kans Impact Risico Tegenmaatregel Duidelijke afspraken maken tussen de participerende partijen welke middelen door wie worden geleverd. Indien tekort personeel, tijdig in de juiste gremia brengen (directie en bestuurlijke lijn). Goede onderhandelingen voeren, eventueel met benchmarking van andere partijen Aansturing van IHW kan hierdoor wijzigen en in ergste geval in een vacuüm terecht komen. Verantwoordelijkheid van Managementteam voor goede overdracht en continuering IHW Er zijn drie bestuurlijke lijnen die bewandeld moeten worden. Laten zien wat we waard zijn, ook op bestuurlijk niveau Nadruk ligt bij IHW op het gemeenschappelijke, niet op het specifieke. Onbewuste scope uitbreiding Middels verkenningen en business cases wordt nauwkeurig onderzocht of bepaalde producten of diensten bij IHW moeten worden belegd. 1 Kans * impact = risico, kans en impact op een schaal van 1-3 klein/middel/groot. Programmaplan IHW pagina 17 van 24

18 MT IHW neemt over elke scopewijziging een beslissing. Duidelijke prioritering voor 2012! Bij een risico van 6 of hoger: tegenmaatregelen en rapportage van het risico aan het MT IHW verplicht. 3 tot 6: tegenmaatregelen gewenst, bespreking in kernteam IHW. 0 tot 3: geen actie. pagina 18 van 24 Programmaplan IHW

19 5. Benodigde middelen 2012 De kosten worden zoveel mogelijk toegewezen aan systemen en producten. Kosten waarbij dit niet mogelijk is zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: facilitering, strategie, beleid en innovatie, contractmanagement en bureaukosten. 5.1 Begroting 2012 Product Hoofdpost Facilitering IHW door HWH Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement) Contractmanagement Bureaukosten Dataprotocol Realisatie Databases Applicatiebeheer Technisch beheer Aquo-standaard (objectencatalogus en domeintabellenservice) Gebruiksbeheer - - Functionaliteitenbeheer - - Applicatiebeheer Releasebeheer Technisch beheer Aquo-kit Gebruiksbeheer Functionaliteitenbeheer Applicatiebeheer Releasebeheer Technisch beheer KRW-portaal Gebruiksbeheer Functionaliteitenbeheer Applicatiebeheer Releasebeheer Technisch beheer Totaal Bijlage A bevat de legenda van de hoofdposten Aanvullende opmerkingen op de begroting 2012 De begroting in het jaarplan 2011 stond nog op 675K, maar hierin was de faciliteringsovereenkomst van HWH niet opgenomen. Met deze faciliteringsovereenkomst wordt de bedrijfsvoering van het Informatiehuis Water door Het Waterschapshuis ondersteund (huisvesting, inkoop, documentbeheer, IT-faciliteiten, etc.). Programmaplan IHW pagina 19 van 24

20 De toetsmodule voor bodem zal worden bekostigd met middelen van Agentschap.nl voor de ontwikkeling (=realisatiekosten) en valt buiten deze begroting. Vanuit het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium is de wens uitgesproken om te komen tot een dataprotocol voor de hele watersector. De Stowa, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten zouden hierin kunnen participeren. IHW voert hiervoor de realisatie uit waarbij de middelen deels door de Unie van Waterschappen beschikbaar worden gesteld vanuit het actieprogramma Bestuursakkoord Water. 5.2 Personeel Zoals eerder vermeld komt het personeel dat zich inzet voor de producten en diensten die worden geleverd door het Informatiehuis Water vanuit de verschillende participerende partijen. IHW is in 2011 structureel twee menskrachten tekort gekomen. Op bestuurlijk niveau is afgesproken dat de waterschappen en Rijkswaterstaat een gelijk aantal mensen levert. De voorbereidingen om dit besluit gestand te doen vinden in 2011 plaats zodat nog aanvullend twee menskrachten worden verkregen van de waterschappen/het Waterschapshuis per Daarnaast zal het IPO naar alle waarschijnlijkheid een specialist grondwater detacheren aan het IHW. Vanuit ministerie EL&I worden middelen beschikbaar gesteld om Alterra in samenwerking met IHW een project uit te laten voeren rondom de koppeling van oppervlaktewater met meststoffenbeleid. De mankracht die hiermee gemoeid is, valt niet onder detachering en maakt als zodanig geen onderdeel van de personele bezetting. Bezetting 2012 Naam Rol Gedetacheerd vanuit Boris Everwijn Programmamanager Het Waterschapshuis Huibert-Jan Lekkerkerk Informatie coördinator Het Waterschapshuis Paul Latour Procesleider strategie en beleid Rijkswaterstaat Waterdienst Jacqueline Oud Procesleider functioneel beheer Rijkswaterstaat Waterdienst Hinne Reitsma Projectleider Aquo-kit Rijkswaterstaat Waterdienst Steven IJzer Specialist Standaarden Rijkswaterstaat Waterdienst Sylvia van Kuijck Servicedeskmedewerker Rijkswaterstaat Waterdienst Willemien Joosse Servicedeskmedewerker Rijkswaterstaat Waterdienst Marloes Schiereck Rapportagekundige Rijkswaterstaat Waterdienst Ingrid Kerssen Programmasecretaris Het Waterschapshuis Annemiek Mooij/Felix Tjebbes Communcatiemedewerkers Het Waterschapshuis? Procesleider Aquo-standeaard Waterschap / Het Waterschapshuis? Projectleider / informatieanalist Waterschap / Het Waterschapshuis? Functioneel gegevensbeheerder Waterschap / Het Waterschapshuis? Specialist grondwater Provincie / IPO In totaal zijn vanaf mensen werkzaam voor IHW, 13 FTE. pagina 20 van 24 Programmaplan IHW

21 5.3 Inkomsten Organisatie Middelen (Euro) 2011 Middelen (Euro) 2012 DGW Rijkswaterstaat Waterdienst Waterschappen / UvW IPO Totaal De personeelslasten worden op een andere manier bekostigd en vallen buiten deze begroting. De Unie van Waterschappen dragen in euro bij voor de realisatie van het dataprotocol, als onderdeel van Bestuursakkoord Water actieprogramma. Programmaplan IHW pagina 21 van 24

22 en verder 6.1 Gegevens op orde In Bestuursakkoord Water wordt gesproken over het op orde brengen van het gegevensbeheer en het verlichten van de werkprocessen van de leveranciers en gebruikers van de gegevens binnen de watersector door het Informatiehuis Water. Dit is een hoge ambitie die past bij het Informatiehuis Water. Enkele randvoorwaarden voor succes zijn een bestuurlijk draagvlak en het zetten van kleine stappen. Een belangrijke eerste stap wordt in 2012 gezet door het vaststellen van een gemeenschappelijk dataprotocol voor de watersector. Indien de eerste stappen succesvol zijn en de waterbeheerders merken dat het werkt (kosten- en tijdbesparend), zal de ingeslagen weg vervolgd kunnen worden. Ook zal het eerste succes niet te lang op zich moeten laten wachten om het draagvlak te behouden. De planning is dat in 2013 het eerste echte resultaat geboekt kan worden richting een kernregistratie voor waterkwaliteit (zie hoofdstuk 3 voor meer informatie over een kernregistratie). 6.2 Beschikbaarheid informatie IHW faciliteert echter wel in de verstrekking van gegevens voor rapportageverplichtingen en andere doeleinden. Eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik is hierbij het devies. Hierover zullen per gegevensset afspraken worden gemaakt tussen de bronhouder (waterbeheerder) en de gebruiker van de gegevens. IHW zal trekker zijn voor de totstandkoming van deze afspraken. Deze afspraken vinden hun weerslag in de kernregistratie. Het is het middel om betrouwbare informatie eenvoudig terug te leveren aan de waterbeheerder en beschikbaar te stellen aan derden. Wat nog te vermelden waard is, is dat in 2014 een automatische koppeling is voorzien van de meststoffenwetgeving met de oppervlaktewaterkwaliteit in het kader van KRW. 6.3 Systemen Het is het streven van Informatiehuis Water om in goed overleg met de gebruikers de te beheren systemen aan te passen aan de laatste eisen en wensen. De waterbeheerders moeten zelf in staat kunnen zijn om de systemen te gebruiken, ook voor rapportages richting Den Haag en Brussel. Daarnaast zullen systemen zoveel mogelijk op elkaar en de omliggende wereld aangesloten zijn om informatie realtime te kunnen actualiseren. 6.4 Participatie Zoals eerder vermeld worden middels businesscases de werkzaamheden van het Informatiehuis Water uitgebreid. Deze uitbreidingen kunnen aanleiding zijn voor gemeenten in de vorm van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de drinkwaterbedrijven om officiële partners te worden van het IHW. Voor de positie van IHW zou dit een goede ontwikkeling zijn. pagina 22 van 24 Programmaplan IHW

23 6.5 Financiële doorkijk Afhankelijk van de ontwikkelingen en de nieuwe producten die in beheer genomen zullen worden, ziet de meerjarenraming er als volgt uit (zonder personeelslasten): Deze extra investeringen worden in de jaren erna direct terugverdiend door efficiëntere werkprocessen bij de particpanten. Programmaplan IHW pagina 23 van 24

24 Bijlage A Legenda Hoofdposten Facilitering HWH door IHW o IT-onddersteuning o Telefonie o Werkplekken, etage IHW Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Personeelslasten Bureaukosten; o Communicatie pagina 24 van 24 Programmaplan IHW

Informatiehuis Water. houwen en bouwen. 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour

Informatiehuis Water. houwen en bouwen. 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour Informatiehuis Water houwen en bouwen 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour Agenda Wat is het huidige Informatiehuis Water? Belanghebbenden en governance Huidige resultaten/meerwaarde/functionaliteit

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over het Informatiehuis Water DGW, 11 juni 2010

Vragen & Antwoorden over het Informatiehuis Water DGW, 11 juni 2010 Vragen & Antwoorden over het Informatiehuis Water DGW, 11 juni 2010 1. Wat gaat het informatiehuis de komende jaren doen? 2. Gaat het Informatiehuis Water ook rapportages maken? 3. Hoe zit het met (de

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Het informatiehuis Water

Het informatiehuis Water Het informatiehuis Water De stille motor achter eenduidige waterinformatie Een duidelijke toelichting op hoe het Informatiehuis Water werkt: de belangrijkste ankerpunten, de missie en visie, de uitgangspunten

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Aquo-kit portaal 2012. Waterrapportagedag 12-12-11 ir. Hinne Reitsma

Aquo-kit portaal 2012. Waterrapportagedag 12-12-11 ir. Hinne Reitsma Aquo-kit portaal 2012 Waterrapportagedag 12-12-11 ir. Hinne Reitsma Opgaan, blinken en met ere verzinken! Waterrapportagedag IHW 12 dec 2011 Wat is ibever Ontwikkeld halverwege jaren negentig Toetsen meetgegevens

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Publicatiedatum: 23 december 2015. Versie: Definitief

Jaarplan 2016. Publicatiedatum: 23 december 2015. Versie: Definitief Jaarplan 2016 Publicatiedatum: 23 december 2015 Kenmerk: Vastgesteld_Jaarplan_InformatieHuisWater_2016 Inhoud Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding en Doelstelling Informatiehuis Water... 5 1.1 Hoofddoelstelling...

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Van Peilbuis tot Portal

Van Peilbuis tot Portal Van Peilbuis tot Portal Esther Wattel Mari van Dreumel Wat er aan vooraf ging: 2005/2007: opzet KRW monitoring grondwaterkwaliteit, drempelwaarden, draaiboek, stoffenlijst, etc. Juli 2008: Rapport Structureren

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op de Aquo domeintabellen TCN vervangen door Taxa Waterbeheer Nederland (TWN)

Wijzigingsvoorstel op de Aquo domeintabellen TCN vervangen door Taxa Waterbeheer Nederland (TWN) Wijzigingsvoorstel op de Aquo domeintabellen TCN vervangen door Taxa Waterbeheer Nederland (TWN) Auteur: IDsW Kenmerk: W 0608-0055 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 2007-03-30

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Waterkwaliteitsportaal. Wat doet kwaliteit in de keten?

Waterkwaliteitsportaal. Wat doet kwaliteit in de keten? Waterkwaliteitsportaal Wat doet kwaliteit in de keten? Inhoud Wie / wat is het IHW De informatieketen van IHW Kwaliteit in de keten van IHW Uitdagingen Discussie Kengetallen IHW Samenwerkingsverband van

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabellen Classificatie KRW Biologie en Classificatie KRW Chemie

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabellen Classificatie KRW Biologie en Classificatie KRW Chemie Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabellen Classificatie KRW Biologie en Classificatie KRW Chemie Indiener: Willem Faber (RWS- Waterdienst) / IDsW Kenmerk: W-0804-0026 Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Reglement overleg Informatiehuis Water

Reglement overleg Informatiehuis Water Reglement overleg Informatiehuis Water Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 19-09-2012 0.1 T.Bakker Eerste concept 6-03-2013 0.2 T.Bakker Aanpassingen naar aanleiding eerste

Nadere informatie

Data policy Informatiehuis Water

Data policy Informatiehuis Water Data policy Informatiehuis Water Auteur: H-J. Lekkerkerk Datum: 21 mei 2012 Versie: 1.3 Definities pagina 1 van 13 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 20110615 0.1 H-J. Lekkerkerk

Nadere informatie

Aquo-kit Transparantie in gebruik én beheer

Aquo-kit Transparantie in gebruik én beheer -kit Transparantie in gebruik én beheer Workshop IHW netwerkdag 3 oktober 2013 Hinne Reitsma Inhoud 1. Informatiehuis Stand van zaken Water van de gereedschapskist 2. Waarom Toetsing standaardisatie bodemkwaliteit

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Implementatieplan IMWA Waterveiligheid

Implementatieplan IMWA Waterveiligheid Implementatieplan IMWA Waterveiligheid van pre Aquo naar Aquo-standaard Auteur: Jeroen Overbeek Publicatiedatum: 12 maart 2015 Kenmerk: /CONCEPT 23-1-2015 Rapport Uit Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Evaluatie van het samenwerkingsverband Informatiehuis Water

Evaluatie van het samenwerkingsverband Informatiehuis Water Gateway 5 Evaluatie van het samenwerkingsverband Informatiehuis Water Waar water stroomt, stroomt informatie Versie nummer: Definitief 1.1 geanonimiseerd Datum van oplevering aan SRO: 12 september 2014

Nadere informatie

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 Visie Bij stedelijk waterbeheer worden steeds meer gegevens gebruikt. Dit noodzaakt

Nadere informatie

RfC W-1204-008 Foutherstel Termen Aquolex MIDDELGROOT

RfC W-1204-008 Foutherstel Termen Aquolex MIDDELGROOT RfC W-1204-008 Foutherstel Termen Aquolex algemeen onder: Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo-lex Status definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht dit RfC is in zijn geheel doorgevoerd.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 8 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 7 juli 2014 Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2015 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Perspectief op de Toekomst van de NDFF Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Taskforce Toekomst NDFF Deelnemers: IPO, EZ, UvW, PGO s en NM (later VNG en RWS) Opdracht: maak een voorstel voor de positionering

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Stroomgebiedbeheerplannen 2015

Stroomgebiedbeheerplannen 2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Werkprogramma Diederik van der Molen KRW coördinator DG Water Producten tbv KRW in de komende jaren Uitvoering van maatregelen door rijk en regionale partijen Activiteit

Nadere informatie

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Belastingen Als gevolg van tegenvallende projectresultaten heeft de oplevering van het belastingsysteem niet op 1 januari 2010 plaatsgevonden

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Emissiesymposium 6 april 2017

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Emissiesymposium 6 april 2017 Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater Emissiesymposium 6 april 2017 1 Ministerie van 11 april Infrastructuur 2017 en Milieu Waarom een Delta-aanpak? Waterkwaliteit is verbeterd, maar nog niet voldoende

Nadere informatie

Rapport: Datum: 15 januari 2013 Versie: 1.2

Rapport: Datum: 15 januari 2013 Versie: 1.2 Spoorboekje Waterkwaliteit / KRW 2013-2015 pagina 2 van 19 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25-7-2012 0.1 P. Latour Spoorboekje 2012 als sjabloon gebruikt 03-09-2012 0.2

Nadere informatie

Ministerie Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water

Ministerie Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water Ministerie Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water Businesscase Uitvoeringsorganisatie Informatiehuis Water: Blauwdruk uitvoeringsorganisatie, zakelijke afweging en Programma van Eisen 15 februari

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief December 2013-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie Basisregistratie Grootschalige Topografie Brandende Vraag 27 mei 2010 Drs. J.A.B. Walschots MPIM Dr. Ir. F. Penninga 22-6-2010 Opzet presentatie 1. Doel van de BGT 2. Programma-aanpak 3. Stand van zaken

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta 16 mei 2012 1 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta ambitie De Digitale Delta heeft als ambitie om een open platform, gebaseerd op open standaarden, te realiseren

Nadere informatie

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering.

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering. Nieuwsbrief voorzitters en secretarissendirecteuren week 10 Landelijke toetsdag waterkeringen Op deze dag werden door het ministerie van I&M de resultaten van de 3e toetsing gepresenteerd. Ook werd uitleg

Nadere informatie

Spoorboekje KRW 2017

Spoorboekje KRW 2017 Spoorboekje KRW 2017 Informatievoorziening voor de Kaderrichtlijn Water in 2017 en globale planning 2018-2021 Auteur: Paul Latour Publicatiedatum: 8 november 2016 Versie: 1.0 Kenmerk: DEFINITIEF 20-8-2015

Nadere informatie

Waterveiligheid: de Keten

Waterveiligheid: de Keten Waterveiligheid: de Keten Van bronbeheer, naar beoordelen, naar versterken Jan Strijker 13 oktober 2016 Veranderende omstandigheden Klimaat verandering: Zeespiegelstijging rivierafvoeren stormen Bodemdaling

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE

FORUM STANDAARDISATIE Forum Standaardisatie Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 JE Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE Agendapunt: Betreft: Intake-advies voor SIKB0101 : 23-05-2014

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag.

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Tijdens de bijeenkomst voor de Fysieke Digitale Delta bij onze samenwerkingspartner het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de

Nadere informatie

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Kennismarkt Omgevingswet 11 oktober 2016 Ron Visscher De vier verbeterdoelen Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Samenhangende benadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Foutherstel (trans-)fluoxastrobin vervallen 2-butoxyacetaat pyraflufen / pyraflufen-ethyl

Foutherstel (trans-)fluoxastrobin vervallen 2-butoxyacetaat pyraflufen / pyraflufen-ethyl Groot foutherstel in de domeintabellen algemeen Publicatiedatum 10 juli 2013 Status Definitief na doorvoeren van het RfC in de Aquo standaard Fase update procedure Doorgevoerd Notitie van aandacht De dummywaarden

Nadere informatie

Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo Domeintabellen Status definitief impact: Fase update procedure

Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo Domeintabellen Status definitief impact: Fase update procedure Foutherstel binnen de Aquo domeintabellen algemeen onderdeel: Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo Domeintabellen Status definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht Dit RfC is nog niet in

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA)

Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA) Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA) Verlenging Straatnaam tot 80 tekens Auteur: Nieuwland Automatisering, Arent van Boetzelaer Kenmerk: W-0906-0004 Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

W Definitie waterstand, waterpeil, waterhoogte

W Definitie waterstand, waterpeil, waterhoogte W-1302-0001 Definitie waterstand, waterpeil, waterhoogte algemeen onderdeel: Publicatiedatum 18-4-2013 versienummer 0.5 Status definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht inhoud Werkproces:

Nadere informatie

BGT migratie Spijkenisse

BGT migratie Spijkenisse BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Basis Registratie Ondergrond (BRO) Stand van zaken Giesbeek 29 september 2011 Hans van der Meij

Basis Registratie Ondergrond (BRO) Stand van zaken Giesbeek 29 september 2011 Hans van der Meij 29 september 2011 Diverdag Eijkelkamp Basis Registratie Ondergrond (BRO) Stand van zaken Giesbeek 29 september 2011 Hans van der Meij Basisregistratie Ondergrond Wat zijn basisregistraties? Wie is de BRO?

Nadere informatie

Doorontwikkeling KRW-Verkenner. Bijeenkomst voor de waterschappen, georganiseerd door STOWA, DGW, Deltares en RWS Waterdienst

Doorontwikkeling KRW-Verkenner. Bijeenkomst voor de waterschappen, georganiseerd door STOWA, DGW, Deltares en RWS Waterdienst Doorontwikkeling KRW-Verkenner Bijeenkomst voor de waterschappen, georganiseerd door STOWA, DGW, Deltares en RWS Waterdienst 14 april 2009 Programma 13.00u: 13.05u: 13.20u: 13.50u: 14.00u: 14.30u: 15.15u:

Nadere informatie

Overgang naar IM Metingen

Overgang naar IM Metingen Overgang naar IM Metingen Samen verder IHW Netwerkdag 3-10-2013 Roeland Heuff SIKB Steven IJzer IHW Tamar Bakker - IHW Inhoud Hoe het allemaal begon: Roeland Heuff UM Aquo Metingen IM Metingen: Steven

Nadere informatie

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet.

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet. Jos Dolstra MWH Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet Docent Basiscursus Omgevingswet (ism Mibacu) Erna Roosendaal VNG Omgevingswet Belangenbehartiging

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie