Actief bodembeheer Krimpenerwaard in een notendop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actief bodembeheer Krimpenerwaard in een notendop"

Transcriptie

1 November vertrouwt hij zijn bodem Actief bodembeheer Krimpenerwaard in een notendop In de Zuid-Hollandse Krimpenerwaard zijn in het verleden duizenden sloten gedempt. Bij een onbekend deel daarvan is gebruik gemaakt van soms verontreinigde materialen. Onduidelijkheid over de schadelijke gevolgen van deze locaties voor het milieu en de landbouw heeft geleid tot een terughoudende opstelling van landeigenaren bij de ruil, verkoop of aankoop van percelen grond. Hierdoor stagneren de landinrichtingsplannen en daarmee de ontwikkelingen op het gebied van landbouw, natuur en recreatie. In 1998 werd de onafhankelijke Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard in het leven geroepen om de geringe grondmobiliteit weer op gang te brengen door de verontreinigde locaties aan te pakken. Een grootschalig onderzoek is opgezet om de milieuhygiënische risico s van deze locaties te bepalen en de effectiviteit, veiligheid en duurzaamheid van de voorgenomen maatregelen te beoordelen. De Krimpenerwaard is een groot veenweidegebied in het oosten van Zuid-Holland en vormt een belangrijk onderdeel van het Groene Hart. Landbouw maakt hier 85% van het areaal uit. De Krimpenerwaard vormt een hydrologische eenheid begrensd door de Lek, de Hollandsche IJssel en de Vlist en is bovendien aangewezen als een kerngebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Daartoe moet een kwart van deze streek natuurgebied worden door landbouwgronden aan te kopen en over te dragen aan de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. [zie kaart op pag. 4] Vanaf de jaren vijftig zijn in de Krimpenerwaard op meer dan 5000 plaatsen sloten, weteringen en veenputten gedempt en percelen opgehoogd. Hierbij is in een deel van de gevallen gebruik gemaakt van verontreinigde materialen die het milieu kunnen schaden, zoals lompen, shredder, huishoudelijk industrieel, bedrijfs-, bouw- en sloopafval. Op grond van de Wet Bodembescherming kan een landeigenaar verantwoordelijk worden gesteld voor de vervuiling van zijn grond, of deze nu door hem veroorzaakt is of niet. Daardoor stellen landeigenaren zich terughoudend op bij de ruil of aankoop van percelen grond en stagneren de landinrichtingsplannen die opgesteld zijn voor de Krimpenerwaard. Ontwikkelingen op het gebied van landbouw, recreatie en natuurontwikkeling komen hierdoor niet van de grond. Integrale aanpak van landinrichting en bodemverontreiniging Dertien betrokken partijen ontwierpen in 1998 een integrale aanpak voor landinrichting en het oplossen van de bodemverontreiniging. Dit resulteerde in het Bodembeheerplan Krimpenerwaard. Voor de uitvoering van dit plan werd de onafhankelijke Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK) opgericht. Deze stichting neemt het beheer, maar niet de eigendom, van de gedempte sloten over van de landeigenaren door het afsluiten van bodembeheerovereenkomsten. Hierdoor kunnen de eigenaren op grond van de Wet Bodembescherming niet meer tot saneren worden gedwongen. Verder is de stichting verantwoordelijk voor het wegnemen van milieuhygiënische risico's van de verontreinigde slootdempingen. Deze digitale nieuwsbrief geeft achtergrondinformatie over de ontwikkelingen binnen het bodembeheerproces en het onderzoek Verificatie van de risico s van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard. Verder draagt deze nieuwsbrief bij aan de kennisontwikkeling, -uitwisseling en meningsvorming met betrekking tot de aanpak van bodemverontreiniging en bodembeheer in het landelijk gebied. Belangstellenden kunnen zich gratis op deze nieuwsbrief abonneren door een te sturen naar: De redactie is geïnteresseerd in uw reacties en ideeën, die u eveneens kunt en naar het eerdergenoemde adres.

2 kort nieuws November 2001 Nummer 1 2 BODEM BREED 2001 Het jaarlijkse nationale symposium Bodem Breed op 26 en 27 november is de ontmoetingsplaats en hét discussieplatform voor alle betrokkenen op het gebied van bodembescherming en bodemsanering. Dit jaar staan een voordracht en een vrij initiatief over de verificatie van de risico s van bodemverontreinigingen en over het bodembeheerproces in de Krimpenerwaard op het programma. NORMEN OP DE PROEF Binnen het thema 'Ontwikkelingen in het Normenbouwhuis' verzorgen de adviseurs en onderzoekers van Alterra en Royal Haskoning op maandag 26 november tussen de voordracht 'Normen op de proef: de case Krimpenerwaard'. In deze presentatie illustreert Jack Faber van Alterra op welke manier en aan de hand van welke normen de ecologische effecten van de verontreinigde slootdempingen in de Krimpenerwaard worden beoordeeld en welke motivatie daaraan ten grondslag ligt. De onderzoekers hebben gekozen voor een functiegerichte benadering. Ecologische effecten in gebieden met een landbouwfunctie worden anders gewogen dan effecten in gebieden met een natuurfunctie. Zij stellen samen met de verschillende gebruikersgroepen, zoals natuurbeheerders en agrariërs, de acceptabele effectniveaus per functie vast. Op Bodem Breed zal een tipje van de sluier worden opgelicht. Jack Faber tel: Jaap Tuinstra, tel: Bodembeheerplan Het Bodembeheerplan gaat uit van actief bodembeheer en is gebaseerd op een gebiedsgerichte en functiegerichte aanpak van de bodemverontreiniging. Allereerst zijn de circa 5000 slootdempingen opgevat als één geval van ernstige bodemverontreiniging (gebiedsgericht) In plaats van kostbare verwijdering en sanering van de verontreinigde grond (multifunctioneel) worden maatregelen getroffen die voor het geplande bodemgebruik schadelijke effecten wegnemen en verdere verspreiding van de verontreiniging een halt toeroepen (functiegericht). In het plan zijn aannamen gedaan over het gedrag en de milieuhygiënische risico's van de verontreinigingen in de bodem. Op basis van deze aannamen is een 'standaard' maatregelenpakket opgesteld, dat is toegespitst op het geschikt maken en houden van de bodem voor de drie functies: landbouw (veeteelt), natuur en recreatie. Tegelijkertijd zijn de maatregelen bedoeld om de verspreiding van verontreinigende stoffen naar het watervoerende pakket te voorkomen, en zo de winning van drinkwater veilig te stellen. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn het afdekken van verdachte slootdempingen met een laag, bij voorkeur gebiedseigen, grond van circa 30 centimeter, en het afdichten van de kopse kanten van de dempingen om te voorkomen dat verontreinigingen in het omringende oppervlaktewater terechtkomen. Risico's van bodemverontreiniging en maatregelen onder de loep Ter ondersteuning van een verantwoorde uitvoering van het bodembeheerplan wordt momenteel een grootschalig onderzoek uitgevoerd dat doorgaat onder de naam Verificatie van de risico s van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard. Dit met name technischwetenschappelijke verificatieonderzoek is erop gericht zowel de risico's van de verontreinigingen voor mens, dier en natuur te bepalen als de effectiviteit, veiligheid en duurzaamheid van de voorgenomen maatregelen te beoordelen. Op basis van de resultaten hiervan bepalen het bevoegde gezag van Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen straks of de SBK de maatregelen uit het bodembeheerplan op de voorgestelde manier mag uitvoeren. Zij kunnen echter ook leiden tot technische aanpassing van de maatregelen of tot afkeuring van het gehele plan. Een bredere doelstelling van het verificatieonderzoek is de wens een generieke methode te ontwikkelen om risico s van bodemverontreiniging voor landbouw en natuur en voor de verspreiding van de verontreiniging te kunnen beoordelen. Met deze beoordelingsmethodiek kunnen dan ook de risico's van bodemverontreiniging in andere landelijke gebieden worden ingeschat en de te nemen maatregelen worden bepaald. Communicatie en kennisverspreiding Voor het creëren van een breed draagvlak voor het onderzoek en het bodembeheerplan is een communicatietraject opgezet. Dit is van groot belang voor het slagen van de voorgenomen herinrichting van de Krimpenerwaard. Daarnaast is het is de bedoeling om de binnen dit onderzoek ontwikkelde methoden en kennis, en de opzet en de resultaten ervan op een adequate manier te verspreiden onder een brede groep van onderzoekers, adviseurs en beleidsmakers in het werkveld van de bodemsanering en bodembescherming. In grote lijnen ligt de nadruk van de gekozen communicatiestrategie op open communiceren in tweerichtingsverkeer, draagvlak creëren en kennisverspreiding. Hiervoor worden twee sporen gevolgd, namelijk de communicatie met de betrokkenen in de Krimpenerwaard en de communicatie met de samenleving.

3 November 2001 Nummer 1 3 kort nieuws vervolg VRIJ INITIATIEF OVER AANPAK BODEMVERONTREINIGING IN LANDELIJK GEBIED De Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard en haar adviseurs van Royal Haskoning en Van der Brugge Communicatie Advies nodigen de bezoekers van Bodem Breed 2001 ook uit voor het vrije initiatief over de aanpak van bodemverontreiniging in het landelijk gebied. Onder de naam 'Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn bodem' vindt dit vrije initiatief plaats op maandag 26 november van uur. Na de première van het eerste deel van een film over het bodembeheerproces in de Krimpenerwaard volgt een spelprogramma over de aanpak van bodemproblemen in relatie tot de herinrichting van het landelijk gebied en het belang van een goede communicatie daarbij. Deze sessie is vooral gericht op het uitwisselen van kennis en ervaringen en het genereren van nieuwe ideeën. Graag zien wij ook mensen in onze sessie verschijnen die betrokken zijn (geweest) bij andere bodembeheerprojecten in het landelijke gebied, zoals het Ilperveld, het Wijkenproject in Oost-Groningen en De Kempen. Jaap Stellingwerff, tel: Organisatie en planning Het grootschalige verificatieonderzoek wordt in opdracht van de SBK en de Stichting Kennisontwikkeling en kennisoverdracht Bodem (SKB) uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit onderzoekers en adviseurs van Alterra, Royal Haskoning, Wageningen Universiteit en Van der Brugge Communicatie Advies. Voor elk onderdeel fungeren begeleidingsgroepen met onafhankelijke experts als klankbord (zie tabel 1). Het onderzoek omvat de volgende onderdelen: -het vooronderzoek [afgerond in 2000] - drie verificatieonderzoeken [looptijd ] - het communicatietraject [gedurende het gehele project] Tabel 1: Samenstelling van de diverse begeleidingsgroepen Begeleidingsgroep Verificatieonderzoek Landbouwkundige risico's: -Voorzitter: Dhr. S. Moolenaar, Nutriënten Management Instituut -Projectleider: Dhr. J.E. Groenenberg, Alterra - Dhr. P. Stadt, Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard - Dhr. B. te Kuile, Keuringsdienst van Waren - Dhr. D. van der Eijk, Provincie Zuid-Holland - Dhr. J. van Eijkeren, RIVM Begeleidingsgroep Verificatieonderzoek Ecologische risico's: -Voorzitter: Dhr. S. Moolenaar, Nutriënten Management Instituut -Projectleider: Dhr. J. van der Pol, Alterra - Dhr. A. Verbruggen, Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard - Dhr. R. Mes, provincie Zuid-Holland - Dhr. M. Rutgers, RIVM - Dhr. N. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam (op persoonlijke titel) De drie verificatieonderzoeken zijn gericht op de landbouwkundige, ecologische en verspreidingsrisico's. Deze bestaan uit 4 fasen: Fase 1: voorbereidende studies t.b.v. veldonderzoeken en modelstudies van fase 2 [afgerond] Fase 2: uitvoering van veldonderzoeken en modelstudies [afgerond] Fase 3: afronding veldonderzoeken, rapportages [start 2002] Fase 4: monitoring [nog niet uitgewerkt] Begeleidingsgroep Verificatieonderzoek Verspreidingsrisico's: -Voorzitter: Dhr. S. Moolenaar, Nutriënten Management Instituut -Projectleider: Dhr. L. Brouwer, Royal Haskoning - Dhr. A. Verbruggen, Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard - Dhr. A. Leijnse, NITG-TNO - Dhr. G. Grakist, WZHO - Dhr. C. Kester, provincie Zuid-Holland - Mevr. H. Keijzer, Wageningen Universiteit Begeleidingsgroep Communicatie: - Voorzitter & projectleider: Dhr. F. van der Brugge, Van der Brugge Communicatie Advies - Dhr. J. Stellingwerff, Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard - Mevr. A. Meerbeek, ministerie van VROM - Mevr. H. Pranger, provincie Zuid-Holland - Dhr. J. van den Hoven, Dienst Landelijk Gebied

4 November 2001 Nummer 1 4 Vooronderzoek in kort bestek Het vooronderzoek was vooral gericht op het inventariseren van alle beschikbare informatie over de verontreinigde locaties in de Krimpenerwaard en het databeheer van deze gegevens. De gegevens zijn afkomstig uit de databases van de provincie Zuid-Holland en de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK), via interviews met de landeigenaren, veldonderzoek en nader bodemonderzoek. De databases van de provincie en SBK zijn met elkaar versmolten tot de nieuwe database BIK-i en is gevuld met de bovengenoemde gegevens. Gedurende het verificatieonderzoek gebruiken de onderzoekers de database voor informatie over de aard en de milieuhygiënische betekenis van de dempingen en de ligging van verschillende typen dempingen in het gebied. Selectieve keus uit dempingen Vanwege de vele duizenden dempingen in de Krimpenerwaard is er een selectie gemaakt van de dempingen die relevant zijn voor de verschillende deelonderzoeken. Aan de hand van deze dwarsdoorsnede toetsen de onderzoekers de opgestelde hypothesen. Allereerst zijn de dempingen gecategoriseerd naar aard van het gestorte materiaal en zijn de aantallen dempingen per categorie in kaart gebracht. Aanvullend veldonderzoek wees daarbij uit dat naast PAK en zware metalen, ook EOX een bepalende verontreinigingsparameter is. Vervolgens is de selectie gemaakt op grond van de volgende criteria: het vóórkomen van verdachte afdeklagen, het vóórkomen van verdacht dempingsmateriaal en de ouderdom van de demping, aanwezigheid van zandbanen en donken, polderpeil en bodemgebruik. Om de resultaten van de verschillende deelonderzoeken landbouw, ecologie en verspreiding te kunnen samenvoegen is getracht zoveel mogelijk gebruik te maken van dezelfde dempingslocaties. Daarbij worden de onderzoeksresultaten van één of een aantal van deze locaties voor een bepaalde functie 'opgeschaald' naar de gehele Krimpenerwaard. De Krimpenerwaard Dienst Landelijk Gebied Zuid-Holland

5 interview November 2001 Nummer 1 5 Goede communicatie met de streek bepalend voor succes verificatieonderzoek Laboratoriumtests Van der Pol: "In het laboratorium is van elke locatie een mengmonster gemaakt. Daarop hebben we vier bioassay's (effectstudies) losgelaten om te controleren of er zware metalen, PCB's, PAK's of dioxines in de bodem voorkomen. Het ging hier om een enzymentest met bacteriën (EROD-inductie), een regenwormentest, nitrificatie van de bodem en een BIOLOG-test. Op deze manier krijgen we inzicht in welk soort dempingsmateriaal mogelijke risico's hebben voor de natuur." Veldwerk is een essentieel onderdeel van het verificatieonderzoek. Regelmatig zijn de onderzoekers daarom in de Krimpenerwaard te vinden om bodemmonsters te nemen. De afgelopen maanden waren zij druk in de weer voor het deelonderzoek naar de ecologische risico's van de gedempte sloten. Joost van der Pol, projectleider bij de afdeling Ecologie en Milieu van Alterra, vertelt over zijn inspanningen en ervaringen in het veld. Momenteel bevindt het deelonderzoek ecologie zich in de tweede fase. Vooral in deze fase ligt de nadruk op het veldwerk en het laboratoriumonderzoek. De indeling van het dempingsmateriaal in zes categorieën: bagger, huishoudelijk afval, bedrijfsafval, lompen, bouw- en sloopafval, en shredder, in fase 1 is hiervoor leidend. "Tijdens het veldwerk hebben we eerst van elke categorie vijf dempingslocaties gekozen. Hierbij is rekening gehouden met de geografische spreiding en grondwaterstand", zegt Van der Pol. Grondmonsters "De locaties waren met name plekken waar de huidige afdeklaag minder dan 30 centimeter is", vervolgt hij. "Soms lag het dempingsmateriaal zelfs direct aan de oppervlakte. Vaak kon je al aan de vegetatie of kleur ervan zien dat er een gedempte sloot lag." Op elke locatie hebben de onderzoekers steeds vijf deelmonsters genomen van de grond tussen het dempingsmateriaal zelf en drie referentiemonsters ruim naast de slootdempingen. "Wat we vonden, kwam aardig overeen met hoe de dempingen gecategoriseerd waren." 30 centimeter onder de loep "In het voorjaar van 2002 doen we nog eenzelfde veldonderzoek en laboratoriumtests. In dat geval onderzoeken we de effecten van het dempingsmateriaal op de ecologie wanneer er een afdeklaag van 30 centimeter op ligt. Hiermee kunnen we vaststellen of de voorgestelde maatregelen in het bodembeheerplan de mogelijke risico's voor de ecologie voldoende wegnemen." In fase 3 worden de locatiespecifieke uitkomsten en mogelijke effecten 'opgeschaald' (geëxtrapoleerd) naar het niveau van de gehele Krimpenerwaard. Communicatie Zonder de welwillende medewerking van de diverse landeigenaren in de Krimpenerwaard was het deelonderzoek ecologie, maar ook dat van landbouw en verspreiding, niet van de grond gekomen. Van der Pol: "De mensen in deze streek staan nogal wantrouwend tegenover dit soort grootschalige onderzoeken. Vooral omdat hiermee in het verleden nooit wat gebeurde. Toch willen ze allemaal heel graag dat de problemen eens worden opgelost. Dit keer hebben we dan ook voorafgaand aan het veldwerk bewust kennismakingsbezoeken afgelegd om het onderzoek nader toe te lichten en de slootdempingen ter plaatse te bekijken. Dit hebben zowel de landeigenaren als de onderzoekers als zeer prettig ervaren. Voor mij werd hierdoor nog eens onderstreept dat het succes van het verificatieonderzoek nauw samenhangt met de manier waarop we communiceren met de mensen in de streek."

6 November 2001 Nummer 1 6 uitgelicht Deze rubriek licht in iedere editie de opzet, voortgang en voorlopige resultaten uit van één van de drie verificatieonderzoeken. Verificatieonderzoek Landbouwkundige risico's Meer inzicht in gevolgen van verontreinigde dempingen voor veehouderij In de Krimpenerwaard is melkveehouderij de belangrijkste agrarische activiteit. Ook het areaal dat voor natuurontwikkeling is bestemd, blijft als (extensief) grasland in gebruik. Daarom maakt het onderzoeken van de risico's van de verontreinigde slootdempingen voor de landbouw deel uit van het verificatieonderzoek. Een kijkje in de keuken van dit deelonderzoek. Welke landbouwkundige risico s van deze slootdempingen worden nu precies onderzocht? Het gaat met name om de gevolgen van de inname van verontreinigingen via gras en voedergewassen en de opname van aanhangende grond door grazend vee (ingestie). Daarbij bepalen de onderzoekers de kwaliteit van de bovengrondse gewasdelen door de opname van verontreiniging in de wortelzone van het gewas, terwijl bij ingestie vooral de bodemkwaliteit in de bovenste 5 centimeter van de bodem van belang is. Randvoorwaarden Aan het huidige en toekomstige gebruik van de dempingen zijn de volgende randvoorwaarden gesteld: gras is zonder problemen verhandelbaar; de gezondheid van vee komt niet in het geding wanneer het altijd op de dempingen zou grazen en wordt gedrenkt uit het oppervlaktewater; producten afkomstig van dieren die voor hun voedsel uitsluitend zijn aangewezen op gras van dempingen, veroorzaken geen humane risico s; het gras ondervindt geen groeiremming. Indien niet aan deze randvoorwaarden kan worden voldaan, zijn aanvullende maatregelen nodig. Daarbij is aangenomen dat het aanbrengen van afdeklagen van 30 centimeter of meer voldoende is om de landbouwkundige risico s weg te nemen. Veevoedernorm Als toetsingskader voor het vrij kunnen verhandelen van ruwvoeders is de Veevoederwet voorgesteld met als toetsingscriterium de 'Veevoedernorm', het maximumgehalte van verontreinigingen in gras volgens deze wet. De gezondheid van het vee en de veiligheid van dierproducten is gewaarborgd wanneer de dagelijkse inname van verontreinigingen door vee geen overschrijding veroorzaakt van gehalten in dierproducten die de Warenwet maximaal toestaat. In dit verband is de rundernier het meest kritische product. Voorlopige resultaten Uit een verkennend onderzoek blijkt dat 10 monsters, van zowel grond als gras, per demping voldoende zijn voor een representatieve steekproef. In de eerste fase zijn zes dempingen binnen twee dempingcategorieën onderzocht: dempingen met shredder en met bouw- en sloopafval. Bij deze materialen zijn zware metalen de

7 November 2001 Nummer 1 7 veroorzakers van mogelijke landbouwkundige risico s. Voorlopige resultaten van deze eerste fase luiden als volgt: met uitzondering van cadmium en zink blijkt er geen relatie te bestaan tussen gehalten van zware metalen in de bodem en in gras; geen van de zware metalen bereikt een niveau waarbij de groei van gras zou worden geremd; voor de beoordeling van landbouwkundige risico s is het niet overschrijden van de Veevoedernorm geen garantie voor het niet overschrijden van de Warenwetnorm. Lange termijn De kans op overschrijding van de maximaal toelaatbare inname van zware metalen door vee bleek alleen te bestaan op dempingen met shredder waarvan de deklaag dunner was dan 30 centimeter. Op elke plek waar werd bemonsterd, is de dikte van de afdeklaag gemeten en vergeleken met de metaalgehalten in gras en de bovenste 5 centimeter bodem. Het gemiddelde cadmiumgehalte van bodem en gras op referentielocaties bedraagt respectievelijk 1,05 en 0,20 mg/kg droge stof. Wanneer deze waarden als achtergrondgehalten beschouwd worden, dan valt in de huidige situatie te concluderen dat een afdeklaag van 30 centimeter op dempingen met shredder voldoende is. Of dat ook op de lange termijn nog het geval is, is nagegaan met behulp van een simulatiemodel. Uit deze simulaties blijkt bij een laagdikte van tenminste 30 centimeter de invloed van cadmium uit het dempingmateriaal op de samenstelling van het gras inderdaad volledig afwezig te zijn. Evaluatie actief bodembeheer Krimpenerwaard. Een methode voor de verificatie van landbouwkundige risico- 's. Tussenrapport fase I. PGBO deel 34. Auteurs: D. Boels, A.J. Zweers, J.G. te Beest, P.F.A.M. Romkens, J. Bril. Het rapport is à ƒ 40,- verkrijgbaar bij de SKB te Gouda, tel: Klankbord In deze rubriek beantwoordt de redactie ingezonden berichten en veelgestelde vragen van de lezers over het verificatieonderzoek en actief bodembeheer in de Krimpenerwaard. Wij maken hierbij een keuze uit het aanbod, zodat uw vraag wellicht pas in een volgende editie aan de orde komt. Om hoeveel slootdempingen gaat het? In de Krimpenerwaard zijn ongeveer 5000 slootdempingen. Van hoeveel slootdempingen bestaan onderzoeksgegevens en hoe zijn deze verkregen? De provincie Zuid-Holland heeft aan de hand van luchtfoto's uit 1992 en 1995 de ligging van de meeste slootdempingen in kaart gebracht. Van ongeveer de helft van alle dempingen zijn onderzoeksgegevens over de aard en de milieuhygiënische betekenis beschikbaar, die zijn verkregen via interviews met de landeigenaren en veldonderzoek. Op ongeveer 80 dempingen is een nader bodemonderzoek (inclusief chemische analyses) uitgevoerd. Wat zit er in die dempingen? Dat kan onverdacht materiaal zijn (takkenbossen, grond), maar ook meer of minder verdacht materiaal zoals bouw en sloopafval, agrarisch afval, huishoudelijk afval, shredder, scheepswerfafval of industrieel afval. Een belangrijk aandeel (naar schatting ruim 30%) bevat bagger; het is vooralsnog onzeker welk deel hiervan als verdacht beschouwd moet worden. Van de verdachte categorieën komt bouw- en sloopafval het meeste voor. Een beperkt deel van de dempingen bevat industrieel-, bedrijfs- of scheepswerf afval (naar schatting 2-5%).

8 column November 2001 Nummer 1 8 In elke editie van deze nieuwsbrief publiceren wij een column op basis van een stelling. De redactie vraagt de lezers hierop te reageren of zelf een stelling in te zenden over de onderwerpen uit deze nieuwsbrief. Uw reacties kunt u en naar: Stelling: Er bestaat geen minimale of maximale dikte van een afdeklaag op een slootdemping. De locale omstandigheden bepalen de noodzakelijke dikte. De keuze voor een afdeklaag van 30 centimeter op de slootdempingen in de Krimpenerwaard is gebaseerd op de omstandigheden in het gebied. Aangenomen is dat met een dergelijke dikte de weilanden geschikt blijven voor landbouwkundig gebruik. Er ontstaan geen bobbels in het landschap, fysieke belemmeringen voor vee (obstakels, uitsteeksels) worden weggenomen. Verder biedt de laag bescherming tegen contact met het verontreinigde dempingsmateriaal door vertrapping. De dikte sluit ook aan bij de hoge grondwaterstand in het gebied (tot ca. 30 centimeter beneden maaiveld). De bewortelingsdiepte van gras zal tot maximaal deze diepte beperkt zijn, waardoor de deklaag opname van verontreinigingen voldoende verhindert. colofon Deze nieuwsbrief is een gezamenlijk uitgave van de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard en de Stichting Kennisontwikkeling en kennisoverdracht Bodem Deze aannamen sluiten aan bij het landbouwkundig gebruik in de Krimpenerwaard. Het verificatieonderzoek zal uitsluitsel geven over de vraag of de aannamen terecht zijn en of de deklaag ook voldoende bescherming biedt tegen negatieve ecologische effecten. Jaap Tuinstra, tel: Uitgave November 2001 Productie en coördinatie Van der Brugge Communicatie Advies, Leiden Tekst en redactie Van der Brugge Communicatie Advies Jaap Tuinstra (Royal Haskoning) Simon Moolenaar (Nutriënten Management Instituut) Grafische vormgeving Eric Dietz Grafisch Ontwerp bno, Leiden Fotografie Vincent Basler, Delft Paul de Bie Herman Zonderland Fotografie, Delft Provincie Zuid-Holland

Slootdempingen met shredder en industrieel afval zorgenkindje van

Slootdempingen met shredder en industrieel afval zorgenkindje van September 2003 3...vertrouwt hij zijn bodem Voorlopige resultaten verificatieonderzoek: Slootdempingen met shredder en industrieel afval zorgenkindje van de Krimpenerwaard Het grootschalige onderzoek Verificatie

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

SV-027 Verificatie van de risico's van bodemverontreinigingen

SV-027 Verificatie van de risico's van bodemverontreinigingen SV-027 Verificatie van de risico's van bodemverontreinigingen in de Krimpenerwaard Integraal eindrapport Eindrapport fase 1, 2 en 3 Samenstelling en redactie: Jaap Tuinstra (Royal Haskoning) Alice Straetmans

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging

Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging Hieronder staan veel gestelde vragen en antwoorden over bodemverontreiniging en spoedlocaties. Het gaat om algemene vragen en vragen over de specifieke Rotterdamse

Nadere informatie

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Postbus 30945 2500 GX Den Haag TCB S37(1998) Den Haag, 21 oktober 1998 Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Rapport bodeminformatie

Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Percelen Perceelnummers Geselecteerd gebied Locatiegegevens Locatienaam Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: x 258014.8 y 492124.2

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET Onderdelen van het protocol grondverzet zijn de in de bijlage opgenomen asbeststappenplan (bijlage I), asbestkansenkaart (bijlage II) en checklist vooronderzoek asbest (bijlage III). 2. DOELSTELLING PROTOCOL

Nadere informatie

Meldingsformulier A Wet bodembescherming

Meldingsformulier A Wet bodembescherming Meldingsformulier A Wet bodembescherming Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens Dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen toevoegen aan uw zaak. 1a. Ligging

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, > Retouradres BEVOEGD GEZAG WBB Leefomgevingskwaliteit Contactpersoon co.molenaar@minvrom.nl Datum Betreft Wijziging Circulaire Bodemsanering Geachte heer/mevrouw, VROM verandert en krijgt een nieuwe huisstijl.

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Meldingsformulier A Wet bodembescherming

Meldingsformulier A Wet bodembescherming Meldingsformulier A Wet bodembescherming Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens Dit formulier volledig* ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen in tweevoud toezenden aan: Gedeputeerde

Nadere informatie

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus 8002 3503 RA UTRECHT Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Bijlage 1. Kader inventarisatie spoedlocaties (verspreidingsrisico s) Wet bodembescherming.

Bijlage 1. Kader inventarisatie spoedlocaties (verspreidingsrisico s) Wet bodembescherming. Bijlage 1 Kader inventarisatie spoedlocaties (verspreidingsrisico s) Wet bodembescherming. Datum: 3 maart 2015 0. Leeswijzer en inleiding document Met het Rijk zijn afspraken gemaakt om bodemverontreiniging

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit :10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats

Nadere informatie

Bijlage 1: TOEPASSING AFWEGINGSPROCES SANERINGSDOELSTELLING

Bijlage 1: TOEPASSING AFWEGINGSPROCES SANERINGSDOELSTELLING Bijlage 1: TOEPASSING AFWEGINGSPROCES SANERINGSDOELSTELLING geval van ontstaan voor de inwerkingtreding van de Wbb (1-1-1987) zorgplicht: afwegingsproces saneringsdoelstelling n.v.t. ernstig sanering:

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht.

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Memo Dossier Zaaknummer 200433 Kenmerk D-16-1539473 Datum 17 maart 2016 Onderwerp Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Inleiding In deze memo wordt uitleg gegeven

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2 Vooronderzoek bodem Uitbreiding Camping Somerse Vennen Definitief Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012 GM-0032138, revisie c2 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : Uitbreiding

Nadere informatie

Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen. Geachte heer Cazant,

Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen. Geachte heer Cazant, Afdeling Vergunningverlening Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 30 september 2014 Kenmerk N031-1222119DSB-bdv-V02-NL Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties

Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties Beste collega s, De Wet bodembescherming is per 1 februari ondermeer gewijzigd om belemmeringen voor

Nadere informatie

Monitoring van ecologische risico s bij actief bodembeheer in de Krimpenerwaard

Monitoring van ecologische risico s bij actief bodembeheer in de Krimpenerwaard Monitoring van ecologische risico s bij actief bodembeheer in de Krimpenerwaard Nulmeting J.H. Faber H.J. de Lange A. van der Hout J.J.C. van der Pol Alterra-rapport 1814, ISSN 1566-7197 Monitoring van

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Er kan alleen een beschikking op een saneringsplan worden genomen als ernst en spoed zijn vastgesteld in een eerdere beschikking op het nader onderzoek

Nadere informatie

dhr. A. Mager Risico-beoordeling verontreiniging met PAK in het grondwater op de locatie Wederik te Heerenveen

dhr. A. Mager Risico-beoordeling verontreiniging met PAK in het grondwater op de locatie Wederik te Heerenveen Milieuadviesbureau voor: Bodemonderzoek Bodemsanering Milieuvergunningen Stichting Bodemsanering NS T.a.v. de heer J. van Meijgaarden Postbus 2809 3500 GV UTRECHT Bezoekadres: Barkstraat 5 Raalte Tel:

Nadere informatie

Waterbodemonderzoek (1)

Waterbodemonderzoek (1) Waterbodemonderzoek (1) Schutssluis Sluissloot Inspectie civieltechnisch gedeelte sluis. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft Witteveen+Bos, Raadgevend ingenieurs b.v. te Deventer een indicatief

Nadere informatie

Wat doen we met de bagger en wat betekent dit voor de bodemkwaliteit? Verspreiding op aanliggend perceel versus weilanddepot

Wat doen we met de bagger en wat betekent dit voor de bodemkwaliteit? Verspreiding op aanliggend perceel versus weilanddepot Wat doen we met de bagger en wat betekent dit voor de bodemkwaliteit? Verspreiding op aanliggend perceel versus weilanddepot Joop Harmsen, Rene Rietra, Bert Jan Groenenberg, Antonie van der Toorn, en Hans

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

Aanvraag bodeminformatie

Aanvraag bodeminformatie Aanvraag bodeminformatie Ordernummer 563325 Datum 08-12-2014 Uw bedrijfsgegevens 1 Naam bedrijf/organisatie/stichting 1 KvK-nummer 1 Straat 1 1 1 Postcode/Plaats 1 1 Contactpersoon 2 Naam 1 1 1 Geslacht

Nadere informatie

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp,

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp, Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland 23 3621 GZ Breukelen Datum 11 juli 2005 Nummer 2005WEM002790i Uw brief van Uw nummer Bijlage Lijst met bijbehorende rapporten Sector

Nadere informatie

Onderzoek naar blootstelling aan bestrijdingsmiddelen van mensen die in de buurt van landbouwgrond wonen

Onderzoek naar blootstelling aan bestrijdingsmiddelen van mensen die in de buurt van landbouwgrond wonen Onderzoek naar blootstelling aan bestrijdingsmiddelen van mensen die in de buurt van landbouwgrond wonen Versiedatum: 01 12 2015 Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen van omwonenden Omwonenden hebben

Nadere informatie

Aan Bergs Advies B.V. Mevrouw Y. Vos Dorpstraat AG BAEXEM. Geachte mevrouw Vos,

Aan Bergs Advies B.V. Mevrouw Y. Vos Dorpstraat AG BAEXEM. Geachte mevrouw Vos, Willem Dreessingel 50 4871 GX ETTEN-LEUR Tel. 076 50 17 158 Fax 076 50 36 467 E-mail milec@kpnmail.nl Aan Bergs Advies B.V. Mevrouw Y. Vos Dorpstraat 55 6095 AG BAEXEM datum : 13 augustus 2013 kenmerk

Nadere informatie

Resultaten bodemonderzoek. Wederik Heerenveen. Creating with the power of nature. Subtitel. Marloes Luitwieler, Heerenveen, 26 nov.

Resultaten bodemonderzoek. Wederik Heerenveen. Creating with the power of nature. Subtitel. Marloes Luitwieler, Heerenveen, 26 nov. Resultaten bodemonderzoek Subtitel Wederik Heerenveen Marloes Luitwieler, Heerenveen, 26 nov. 2015 Creating with the power of nature Even voorstellen Marloes Luitwieler, adviseur bodem en water bij Bioclear

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Achtergrond bodemverontreiniging langs het spoor

Achtergrond bodemverontreiniging langs het spoor Samenvatting De Stichting Bodemsanering NS (SBNS) doet onderzoek naar het voorkomen en de effecten van verontreiniging op emplacementen en langs de spoorbaan. In gevallen van ernstige verontreiniging waarvoor

Nadere informatie

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER Het ontwerp Sturen met water van het Veenweide Innovatiecentrum Zegveld (VIC) zet in op actief, dynamisch grondwaterbeheer

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

Eisen bodemonderzoek in het kader van een ontgronding Bij meldingen en vergunningaanvragen

Eisen bodemonderzoek in het kader van een ontgronding Bij meldingen en vergunningaanvragen Eisen bodemonderzoek in het kader van een ontgronding Bij meldingen en vergunningaanvragen Provincie Noord-Brabant Eisen die door de Provincie Noord-Brabant gesteld worden aan Inhoud bodemonderzoeken bij

Nadere informatie

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen - beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen datum 1 augustus 2005 nummer 2005WEM003174i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie

Nadere informatie

stedenbouwkundige / landschappelijke ontwikkeling met een gesaneerde vuilstort VERKEER PLANKAART WENSBEELD structuurschets d.d.

stedenbouwkundige / landschappelijke ontwikkeling met een gesaneerde vuilstort VERKEER PLANKAART WENSBEELD structuurschets d.d. PLANKAART WENSBEELD diverse opties auto entrees fiets- en wandelnetwerk informele landelijke wegen (karrespoor van asfalt) eenvoudige smalle fietspaden (zoals parallel aan Zuidereinde) - nb omwille van

Nadere informatie

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn Tel. 030-2589111

Nadere informatie

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten - beschikking ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten datum 7 september 2005 nummer 2005WEM003762i bijlagen kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie B.C. Bannink locatiecode

Nadere informatie

BOSATEX. Nieuws & Actualiteiten! augustus 2014. www.bosatex.nl. bodemsanering textielreiniging

BOSATEX. Nieuws & Actualiteiten! augustus 2014. www.bosatex.nl. bodemsanering textielreiniging BOSATEX bodemsanering textielreiniging Nieuws & Actualiteiten! augustus 2014 www.bosatex.nl Bosatex: een hele zorg minder! Najaar 2014 veel onderzoeken en saneringen In het najaar van 2014 staan het afronden

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO STICHTING MAASKANT WONEN 20 augustus 2009 B01032/ZC9/166/700201 B01032.700201 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Referentiekader 3

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Globiscode DR 173000111. Stichting Bodemsanering NS

ONTWERPBESCHIKKING. Globiscode DR 173000111. Stichting Bodemsanering NS ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 173000111 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk Bijlage Stichting Bodemsanering NS Bodemsanering; locatie NS-emplacement Vries, Zanderij, gemeente Tynaarlo, ontwerpbeschikking

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK Bron: google.nl Opdrachtgever: Plaats: Gemeente Rijswijk Rijswijk Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Plaats Berkel en Rodenrijs Projectcode:

Nadere informatie

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht...

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... Technische toelichting 9 september 2014 ...dat vraagt om een toelichting... Sanering Lekkerkerk (1980) INHOUD Algemeen (Nederland): > Historie bodembeleid

Nadere informatie

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. In opdracht van Gemeente Nuenen c.a. Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035

Nadere informatie

Zandwinputten. Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten. Een overzicht. Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni John Maaskant.

Zandwinputten. Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten. Een overzicht. Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni John Maaskant. Zandwinputten Een overzicht Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni 2009 Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten John Maaskant Ministerie van Verkeer & Waterstaat Marc Pruijn Ministerie van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

de bodemkwaliteitskaart delen Leidschenveen, kenmerk , 17 juli 2003, vast te stellen en bekend te maken.

de bodemkwaliteitskaart delen Leidschenveen, kenmerk , 17 juli 2003, vast te stellen en bekend te maken. RIS123701_10-JAN-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2003.909 I HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: artikel 5 van de Vrijstellingsregeling grondverzet; Besluit: de bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Nieuwsbrief B O S A T E X. Bodemsanering een zorg minder.

Nieuwsbrief B O S A T E X. Bodemsanering een zorg minder. Nieuwsbrief 2008-1 B O S A T E X Bodemsanering een zorg minder www.bosatex.nl 1. Bosatex regeling: Ruim 240 aanmeldingen Binnen het kader van de gemaakte afspraken tussen het ministerie van VROM en Netex

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies. Projectteam Ronde Hoep. 5 januari 2015. J.W. Voort

Notitie. 1 Inleiding. Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies. Projectteam Ronde Hoep. 5 januari 2015. J.W. Voort Aan Projectteam Ronde Hoep Contactpersoon J.W. Voort Onderwerp Onderzoek kwaliteit zwevend slib in de Amstel en risico interpretatie calamiteitenberging Ronde Hoep 1 Inleiding Doorkiesnummer 020 608 35

Nadere informatie

Aan: Polynorm Holland B.V. T.a.v. de directie Amersfoortseweg 9 3751 LJ BUNSCHOTEN

Aan: Polynorm Holland B.V. T.a.v. de directie Amersfoortseweg 9 3751 LJ BUNSCHOTEN Dienst Water en Milieu Aan: Polynorm Holland B.V. T.a.v. de directie Amersfoortseweg 9 3751 LJ BUNSCHOTEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Projectgegevens Beknopte beschrijving locatie Huidig gebruik terrein : Agrarische bedrijfsvoering Adres : Wolbertsdijk 13 Plaats : Wapenveld

Nadere informatie

Aan: De heer R.R.E. Wildeman Portengen 45 3628 EC Kockengen. Geachte heer Wildeman,

Aan: De heer R.R.E. Wildeman Portengen 45 3628 EC Kockengen. Geachte heer Wildeman, Dienst Water en Milieu Aan: De heer R.R.E. Wildeman Portengen 45 3628 EC Kockengen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Vooronderzoek bodem Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker Definitief Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 8 oktober 2009 313832, revisie D1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Grondzuiger redt bomen!

Grondzuiger redt bomen! CO Nieuwsbrief van Econsultancy bv / Nummer 6 / augustus 2005 6 Grondzuiger redt bomen! Bij een bodemsanering ter plaatse van de nieuw in te richten woonwijk Krekelveld in Venlo kwam Econsultancy voor

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

Meldingsformulier Wet bodembescherming

Meldingsformulier Wet bodembescherming Meldingsformulier Wet bodembescherming Wanneer dit formulier invullen? Als u een uitspraak wenst inzake de ernst en de noodzaak voor het het uitvoeren van een spoedige sanering Als u instemming behoeft

Nadere informatie

Onderwerp: Toxicologische evaluatie rubbergranulaat kunstgrasvelden in de gemeente Valkenswaard.

Onderwerp: Toxicologische evaluatie rubbergranulaat kunstgrasvelden in de gemeente Valkenswaard. Aan: Hr. B. van Valburg Gemeente Valkenswaard De Hofnar 15 5554 DA Valkenswaard Datum: 16 November 2016 Onderwerp: Toxicologische evaluatie rubbergranulaat kunstgrasvelden in de gemeente Valkenswaard.

Nadere informatie

Aan: Smink Handels- en Aannemersbedrijf B.V. Lindeboomseweg NG Hoogland. Geachte heer/mevrouw,

Aan: Smink Handels- en Aannemersbedrijf B.V. Lindeboomseweg NG Hoogland. Geachte heer/mevrouw, 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Smink Handels- en Aannemersbedrijf B.V. Lindeboomseweg 15 3828 NG Hoogland Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

Verbinden van onder- en bovengrond

Verbinden van onder- en bovengrond Verbinden van onder- en bovengrond Herontwikkeling industriële locaties Inhoud - Korte toelichting locaties - Ontwikkelopgave - Verbinden onder- en bovengrond - Discussie Deventer 18 november 2010 Gerben

Nadere informatie

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie V. RTB: V. rapport: 1.0.1 1.13 Algemeen Naam berekening: Modus: Monstergroep: Bodemgebruiksfunctie: Bijzonderheden:

Nadere informatie

Bijlage: bodemanalyses als nulmeting

Bijlage: bodemanalyses als nulmeting Credits for Carbon Care CLM Onderzoek en Advies Alterra Wageningen UR Louis Bolk Instituut Bijlage: bodemanalyses als nulmeting In het project Carbon Credits hadden we oorspronkelijk het idee dat we bij

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Posthumus Breda

Bewonersbijeenkomst Posthumus Breda 1 Bewonersbijeenkomst Posthumus Breda Welkom en opening Toelichting Bosatex-regeling Onderzoeksresultaten Zonnebloemstraat 3-7 en omgeving Beoogde saneringsaanpak en gevolgen voor omgeving Planning en

Nadere informatie

Ter plaatse van de hierboven genoemde percelen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb.

Ter plaatse van de hierboven genoemde percelen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb. 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Slender You Woudenberg t.a.v. mevr. J.H. van Voskuilen Stationsweg West 54 3931 ET Woudenberg Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Aan: VvE Diensten Nederland Eindhoven BV VvE Hoofdsplitsing Het Slot te Bunnik T.a.v. de heer T. van Gurp Verdunplein 2 5627 SZ Eindhoven

Aan: VvE Diensten Nederland Eindhoven BV VvE Hoofdsplitsing Het Slot te Bunnik T.a.v. de heer T. van Gurp Verdunplein 2 5627 SZ Eindhoven 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: VvE Diensten Nederland Eindhoven BV VvE Hoofdsplitsing Het Slot te Bunnik T.a.v. de heer T. van Gurp Verdunplein 2 5627 SZ Eindhoven Pythagoraslaan 101 Postbus 80300

Nadere informatie

Samenvatting. Tussentijdse evaluatie ABdK

Samenvatting. Tussentijdse evaluatie ABdK Samenvatting Tussentijdse evaluatie ABdK November 2011 Aanleiding Waar staan we? Slechts enkele jaren voor het einde van het project Actief Bodembeheer de Kempen, is dit een goed moment antwoord op die

Nadere informatie

- A 0 t (. (J )() 13a:t.w54f1.-&,j

- A 0 t (. (J )() 13a:t.w54f1.-&,j Van Speykstraat - A 0 t (. (J )() 13a:t.w54f1.-&,j -~Mf. Gemeente Lisse, afdeling Milieu en Bouwkunde T.a. v. dhr. C. Brouwer Postbus 200 2160 AE Lisse Kamerik, 29 maart 2007 project: 12116 Van Speykstraat

Nadere informatie

2 3 FEB, 2075. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2 3 FEB, 2075. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking Nummer Onderwerp 2 3 FEB, 2075 Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.1, vierde lid van het Besluit lozen buiten

Nadere informatie

Cadmium op landbouwpercelen in de Kempen

Cadmium op landbouwpercelen in de Kempen februari 2008 Cadmium op landbouwpercelen in de Kempen teeltadviezen voor landbouwgewassen Informatie Projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) zinkassen moestuinen waterbodems grondwater landbouwgronden

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

Handreiking bodemonderzoek gemeente Smallingerland

Handreiking bodemonderzoek gemeente Smallingerland Handreiking bodemonderzoek gemeente Smallingerland 1: Inleiding Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, de wijziging van een bestemming, bij gemeentelijke grondtransacties en civieltechnische werken

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

SV-027 Verificatie-onderzoek landbouw Krimpenerwaard

SV-027 Verificatie-onderzoek landbouw Krimpenerwaard SV-027 Verificatie-onderzoek landbouw Krimpenerwaard Eindrapportage J.E. Groenenberg (Alterra) J.C.L. Meeussen (Alterra) J. Japenga (Alterra) juli 2003 Gouda, SKB Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 11 februari 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Molenstraat 123 Plaats

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK HOOIDONKSEBEEK

VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK HOOIDONKSEBEEK VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK HOOIDONKSEBEEK WATERSCHAP DE DOMMEL 6 mei 2008 073857868:0.4 110502.201751.001 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Opzet van het onderzoek 4 2.1 Strategie

Nadere informatie

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 Omgevingsrapportage Kleine Houtstraat 73 te HAARLEM Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 1/16 Inleiding Voor u ligt een rapportage van de gemeente Haarlem over de milieuhygiënische

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Buro Ruimte en Groen, t.a.v. dhr. W. J. Joosse Plein 19 4454AS Borssele B-BSBE140034/00083264 Afdeling: Vergunningen Datum: 15 september 2014

Nadere informatie

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Otto'slaan 2 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Brandstoftanks (c) 2013 Gemeente Hilversum - Pagina

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Gemeente Zeist T.a.v. de heer R. Groenink Postbus AM Zeist. Geachte heer Groenink,

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Gemeente Zeist T.a.v. de heer R. Groenink Postbus AM Zeist. Geachte heer Groenink, 1 Afdeling Handhaving Aan: Gemeente Zeist T.a.v. de heer R. Groenink Postbus 513 3700 AM Zeist Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk

RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk Datum : 30 september 2013 Kenmerk : 1304F333/DBI/rap1.1 Auteur : De heer D.D.C.A. Bijl

Nadere informatie