Onderwijscode: SWSP62ONDD13F. Richtlijnen voor apps gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijscode: SWSP62ONDD13F. Richtlijnen voor apps gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking"

Transcriptie

1 Onderwijscode: SWSP62ONDD13F Richtlijnen voor apps gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking Opleiding: SPH deeltijd, Christelijke Hogeschool Windesheim Onderwijscode: SWSP62ONDD13F Auteur: Robbert Vlagsma Studentnummer: s Begeleider: Fred Feenstra Beoordelaar: Saskia Mudde Opdrachtgever: Talant, Heerenveen 1 Publicatie: mei 2014

2 Inhoud Voorwoord Inleiding Aanleiding voor het onderzoek Belang van de richtlijnen Aanbevelingen voor de opdrachtgever Oproep aan ontwikkelaars Kernbegrippen Opzet van dit document Kenschets van een LVB Richtlijnen Overzicht richtlijnen Richtlijnen voor de gebruikersinterface Inleiding WCAG WCAG 2.0 toegespitst op een LVB Aanvullende richtlijnen Richtlijnen voor de content Inleiding Ontwikkelingstaken en ondersteuningsbehoeften Leren - omgaan met de leerproblemen van mensen met een LVB Compenseren Bronnen

3 Voorwoord Sinds de aanvang van mijn deeltijdstudie SPH in september 2010 werk ik als woonbegeleider in de gehandicaptenzorg bij Talant. Talant is een grote zorginstelling die kinderen (en hun gezin), volwassenen en ouderen met een beperking met een beperking in Friesland helpt hun leven te leiden. Het gaat daarbij om 24-uurszorg, begeleid zelfstandig wonen, werk, dagbesteding en leren. Ik werk bij verschillende woonlocaties in Heerenveen met mensen met een matig tot licht verstandelijk beperking vaak in combinatie met bijvoorbeeld een zintuiglijke of motorische beperking, psychische stoornis, autisme spectrum stoornis of gedragsproblematiek. Voor ik aan deze studie begon heb ik 18 jaar met veel passie in de ICT gewerkt, onder andere als programmeur van webapplicaties bij een groot ingenieursbureau. De kennis en vaardigheden uit die periode pas ik waar mogelijk toe bij mijn huidige werk. Ik zie diverse kansen voor de toepassing van ICT in de gehandicaptenzorg. Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan het benutten van die kansen. Deze richtlijnen zijn het resultaat van een afstudeeronderzoek dat ik in het kader van mijn opleiding SPH bij de Christelijke Hogeschool Windesheim uitgevoerd heb. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: aan welke eisen moeten apps draaiend op een tablet voldoen om de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking te vergroten? Robbert Vlagsma Mei

4 1.0 Inleiding Aanleiding voor het onderzoek Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben, zo blijkt in de dagelijkse praktijk, over het algemeen moeite met de uitvoering van praktische zaken zoals het organiseren en plannen, het hanteren van een dagstructuur, het beheer van de financiën, het voeren van een huishouden, het verkrijgen en gebruiken van informatie en het (schriftelijk) communiceren met anderen. Zij zijn daardoor minder zelfredzaam dan normaal begaafde mensen en hebben vaak ondersteuning nodig. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ipods, ipads en aanverwante apparaten bruikbare hulp kunnen bieden aan mensen met een ontwikkelingsstoornis (Kagohara et. al., 2012). Het gaat daarbij om hulp bij het leren van communicatieve, schoolse en praktische vaardigheden en het leren te ontspannen. Vaardigheden die een grote rol spelen bij zelfredzaamheid. Gebleken is bovendien dat de deelnemers geleerd kon worden in allerhande situaties gebruik te maken van deze technologie. Een kleinschalige pilot bij Pameijer met een iphone met speciaal ontwikkelde app liet zien dat cliënten zelfstandiger gingen functioneren (Veurink, 2011). Er liggen dus kansen om de zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen met behulp van deze technologie. Er bestaat een beperkt aantal apps die gebruikt kunnen worden voor het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking. Er lijken echter geen apps verkrijgbaar te zijn die ontwikkeld zijn voor mensen met een LVB. Er zijn wel zorginstellingen zoals Pameijer en Tjallingahiem die zelf apps laten ontwikkelen en deze beschikbaar stellen aan hun eigen cliënten. Het is wenselijk dat het aanbod van speciaal voor hen ontwikkelde apps flink toeneemt. Dit zal naar verwachting pas gebeuren als ontwikkelaars weten waaraan deze apps qua bediening en inhoud moeten voldoen. Het is daarom wenselijk dat er richtlijnen komen die dit beschrijven. Er is in de literatuur en op het internet gezocht naar dergelijke richtlijnen. Er blijken alleen richtlijnen te bestaan voor de toegankelijkheid van websites voor mensen met functiebeperkingen. Deze richtlijnen hebben echter alleen betrekking op de gebruikersinterface en zijn niet toegespitst op een licht verstandelijke beperking Belang van de richtlijnen Het aanbod van apps die geschikt zijn voor het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een LVB is op dit moment gering. Deze richtlijnen leiden hopelijk tot beter en een veel groter aanbod. In het navolgende zal worden toegelicht waarom dit in het belang is van de maatschappij, zorginstellingen als Talant en mensen met een LVB. Maatschappij De zorg zoals deze nu georganiseerd is en gefinancierd wordt dreigt onbetaalbaar te worden. De overheid reageert hierop door aan te sturen op een participatiemaatschappij waarbij mensen die niet intensieve zorg behoeven vaker een beroep zullen moeten doen op de mensen in hun omgeving (informele zorg) en minder op dure professionele hulpverleners (formele zorg). Als de zelfredzaamheid van mensen met een (licht) verstandelijke beperking vergroot zou worden met de inzet van speciaal voor de doelgroep ontwikkelde apps dan zal dit naar verwachting tot 4

5 kostenbesparing leiden. Een grotere zelfredzaamheid betekent immers dat zij minder vaak een beroep hoeven te doen op de professionele hulpverlening. Organisaties, ontwikkelaars De overheveling van delen van de AWBZ naar de WMO zoals de overheid beoogt, heeft grote gevolgen voor een organisatie als Talant. De inkomsten zullen afnemen door de korting op de budgetten van de gemeenten en bovendien moet zorginstellingen als Talant nu meer dan voorheen concurreren met andere aanbieders. Het is daarom belangrijk om je als organisatie te onderscheiden en dat zou mijns inziens kunnen door het aanbieden van ondersteuning met apps gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid. Dat is echter pas mogelijk als er voldoende geschikte apps voorhanden zijn. Bij het ontwikkelen van apps worden, zo bleek uit onderzoek (Vlagsma, 2014), over het algemeen geen richtlijnen gebruikt met het oog op de doelgroep. In sommige gevallen wordt er op voorhand overlegd met de doelgroep maar er wordt ook vaak een ontwerp gemaakt wat vervolgens uitgeprobeerd wordt bij de doelgroep. Wat werkt en wat niet wordt grotendeels proefondervindelijk bepaald. Die werkwijze is misschien wel effectief maar niet erg efficiënt in termen van tijd en geld. Een reden voor het hanteren van deze werkwijze zou kunnen zijn dat er geen concrete richtlijnen zijn voor het ontwikkelen van apps voor mensen met een LVB. De auteur denkt dat er met de richtlijnen niet alleen effectief maar ook efficiënt ontwikkeld kan worden omdat daarmee apps gemaakt kunnen worden die qua bediening en content goed aansluiten op de doelgroep. Het wiel hoeft niet steeds weer opnieuw uitgevonden te worden. Mensen met een LVB Uit de praktijk blijkt dat mensen met een LVB vaak niet gezien willen worden als mensen met een beperking die geholpen zouden moeten worden. Zij hebben de wens om net als ieder ander zelfstandig te leven zonder bemoeienis van hulpverleners, echter hun beperkte zelfredzaamheid staat dit in de weg. Een tablet of smartphone met ondersteunende apps kan een toegankelijk en stimulerend leer- en hulpmiddel zijn (Kagohara et. al., 2012), dat hen helpt zich te ontwikkelen en hun zelfredzaamheid bevordert. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van een grotere zelfstandigheid Aanbevelingen voor de opdrachtgever De auteur weet uit ervaring dat veel mensen met een LVB interesse hebben voor zaken als computers, tablets, smartphones en internet. Een deel van hen maakt daar al gebruik van. Het gaat dan veelal om het beluisteren van muziek, spelen van spelletjes en onderhouden van contact met anderen. Er wordt echter nog nauwelijks gebruikt gemaakt van toepassingen die helpen om de zelfredzaamheid te vergroten. De auteur is van mening dat hier onbenutte kansen liggen. Als mensen met een LVB van kinds af aan geleerd zouden worden om gebruik te maken van een tablet of smartphone met ondersteunende apps zoals dit ook gebeurt met bijvoorbeeld een pictobord of de Pictogenda dan leidt dit op latere leeftijd vermoedelijk tot een grotere zelfredzaamheid. De auteur is van mening dat het wenselijk is dat een grote zorginstelling als Talant hier een voortrekkersrol bij speelt. Het aanbieden van ondersteuning met behulp van apps zou een onderdeel kunnen zijn van de dienstverlening. Omdat er nog weinig kennis en ervaring is bij begeleiders acht de auteur het van groot belang dat eer een functie aandachtvelder IT in het leven geroepen wordt die 5

6 binnen een regio het aanspreekpunt is voor vragen van begeleiders over bijvoorbeeld de inzet van apps voor hun cliënten en die hen ondersteuning biedt. De auteur zou zich voor kunnen stellen dat er in het ondersteuningsplan van Talant, het WebOP, suggesties worden gedaan voor apps die geschikt zijn om gebruikt te worden bij een ontwikkelingstaak of ondersteuningsbehoefte. De richtlijnen die dit onderzoek heeft opgeleverd zouden gebruikt kunnen worden om geschikte apps te selecteren. Het aanbod van geschikte apps is op dit moment echter nog zeer beperkt. Aanbevolen wordt daarom dat Talant in overleg gaat met ontwikkelaars en hen stimuleert om met gebruikmaking van de richtlijnen nieuwe apps te ontwikkelen of bestaande apps aan te passen Oproep aan ontwikkelaars De auteur doet een oproep aan ontwikkelaars van apps voor de doelgroep om de richtlijnen grondig te bestuderen en te gebruiken om hun apps tegen het licht te houden en zo nodig te verbeteren. Daarnaast bieden de richtlijnen met betrekking tot de content veel ideeën op voor het ontwikkelen van nieuwe apps. Dat biedt kansen voor deze ontwikkelaars vanuit zakelijk perspectief en zij helpen er mensen met een LVB mee vanuit humanitair perspectief Kernbegrippen Kernbegrippen In het navolgende zullen de in dit onderzoeksrapport gehanteerde begrippen worden verklaard. Zelfredzaamheid De overheid (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2014) definieert het begrip zelfredzaamheid in het wetsvoorstel voor een nieuwe WMO (2015) als volgt: in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. De Thesaurus Zorg en Welzijn (2014) geeft een ruimere definitie: het vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen, bijvoorbeeld wassen, aankleden en koken en het vermogen om sociaal te kunnen functioneren, zo nodig met hulp van anderen. Dit impliceert dat er ook sprake is van zelfredzaamheid als een mens in staat is om bij anderen hulp te verkrijgen voor het oplossen van problemen. Tablet-pc Een tablet-pc of wel tablet is een mobiele computer met een aanraakscherm. Er zijn verschillende typen op de markt zoals de ipad van Apple, Android tablets van Samsung en Google of de Microsoft Surface. (Wikipedia, 2014) Apps Apps, ofwel applicaties zijn programma s die kunnen worden uitgevoerd op een tablet-pc (Wikipedia, 2014). Content Het Prisma pocketwoordenboek Nederlands (2014) geeft als verklaring voor het woord content: inhoud, vooral van softwareprogramma's en internetsite. De content van een app, wat een softwareprogramma is, is dus wat de app te bieden heeft qua inhoud. Er zijn ondermeer apps op het gebied van vermaak, productiviteit, educatie en ondersteuning. 6

7 Gebruikersinterface Het Prisma pocketwoordenboek Nederlands (2014) geeft als verklaring voor het woord gebruikersinterface: software die een verbinding vormt tussen de gebruiker en het besturingssysteem en die het gebruik ervan gemakkelijker maakt. Het gaat daarbij om visuele componenten zoals een achtergrond, knoppen, tekst, iconen, scrollbars, invoervelden en auditieve componenten zoals stemgeluid. (Wikipedia, 2014) Opzet van dit document In hoofdstuk 2 wordt allereerst een overzicht gegeven van de kenmerken van een licht verstandelijke beperking (LVB). In hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 wordt vervolgens een overzicht gegeven van de richtlijnen. Deze worden in de daarop volgende paragrafen toegelicht. 7

8 2.0 Kenschets van een LVB In tabel 2.1a en 2.1b wordt een kenschets gegeven van een LVB. Deze is gebaseerd op een uitgebreid literatuuronderzoek en aangevuld met de kennis en ervaring van begeleiders (Vlagsma, 2014). Tabel 2.1a Kenmerken van een LVB Cognitieve ontwikkeling Mensen met een LVB hebben een beperkte capaciteit om informatie op te slaan; kunnen informatie niet goed filteren: wat is belangrijk en wat niet; hebben moeite met concentreren; kunnen niet goed abstract denken; kunnen trager zijn in hun denken; kunnen problemen hebben met organiseren en plannen; zijn niet goed in staat tot zelfreflectie; hebben een verminderde impulscontrole. Leren Mensen met een LVB ondervinden problemen bij het leren; kunnen niet goed generaliseren en profiteren daardoor minder van wat eerder geleerd is; zijn minder geneigd tot exploreren. Sociaal-emotionele ontwikkeling Mensen met een LVB kunnen in praktisch opzicht meer dan dat ze emotioneel aankunnen; hebben een beperkt sociaal aanpassingsvermogen; hebben een minder goed ontwikkeld inlevingsvermogen; hebben minder goed ontwikkelde sociale vaardigheden; hebben een vertraagde en beperkte gewetensontwikkeling ; hebben een vergroot risico op het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld, gebrekkig zelfvertrouwen en gebrekkige eigen identiteit; hebben een gebrekkige zelfsturing. Zintuiglijke beperking Mensen met een LVB hebben een aanzienlijk grotere kans op auditieve- en visuele beperkingen. Motorische ontwikkeling Kinderen met een LVB hebben meer (semi-)motorische problemen dan normaal begaafde kinderen. 8

9 Tabel 2.1b Bijkomende problematiek van een LVB Bijkomende problematiek Mensen met een LVB hebben een verhoogd risico op bijkomende problematiek zoals lichamelijke problematiek, hechtingsproblematiek, psychische stoornis, depressiviteit, verslavingsproblematiek, gedragsproblematiek, criminaliteit of autisme spectrum stoornis. Autisme spectrum stoornis Mensen met het autisme spectrum stoornis hebben bovendien kwalitatieve beperkingen in de communicatie (beperkte spraakontwikkeling, begrijpen figuratief taalgebruik vaak niet, open en retorische vragen zijn lastig); moeite met interpreteren van lichaamstaal, mimiek, gebaren ed.; beperkingen in sociale interacties, met name sociale wederkerigheid; dwangmatig / rigide stereotype gedrag; beperkte verbeelding en voorstellingsvermogen; moeite met begrijpen en reguleren emoties; motorisch onhandig vaak ritmische of stereotype bewegingen; moeite met integreren en combineren van informatie. 9

10 3.0 Richtlijnen 3.1 Overzicht richtlijnen In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de richtlijnen waarbij verwezen wordt naar de paragraaf waar deze besproken wordt en de WCAG 2.0 richtlijn waarop deze betrekking heeft (indien van toepassing). Tabel 3.1a Overzicht richtlijnen - gebruikersinterface Richtlijnen WCAG 2.0 Zie hiervoor Gebruikersinterface Hanteer de richtlijnen WCAG 2.0: maak de gebruikersinterface en informatie begrijpelijk, voorspelbaar en instelbaar, maak de interface 3.2.2, 3.2.3, WCAG 2.0 1) compatible met ondersteunende technologieën en biedt alternatieven voor verschillende vormen van informatie. Verklaar niet- tekstuele content Ondersteun het uitspreken van tekstuele content Voorkom afleiding Geef voldoende tijd om content in zich op te nemen en te begrijpen Geef geen aanleiding tot een epileptische aanval Maak de navigatie inzichtelijk en eenvoudig Er moet ondersteuning geboden kunnen worden voor het in de juiste volgorde doorlopen van een scherm met invoerelementen Datum en tijd moeten in een voor de gebruiker begrijpelijke vorm gepresenteerd kunnen worden Gebruik eenvoudige taal Maak het gebruik van foto s mogelijk als alternatief voor pictogrammen Maak de bediening herkenbaar en voorspelbaar Help om fouten te vermijden en ze te verbeteren Biedt ondersteuning ter compensatie van beperkte schoolse vaardigheden als spellen, rekenen en begrip van datum en tijd Ondersteun het invoeren van tekst door middel van spraak Ondersteunende voorzieningen moeten ingesteld kunnen worden

11 Tabel 3.1b Overzicht richtlijnen - content Richtlijnen WCAG 2.0 Zie hiervoor Content Gebruik eenvoudige taal Gebruik schermen met een lage informatiedichtheid, biedt content stap voor stap aan Richt de app op ontwikkelingstaken en ondersteuningsbehoeften Apps moeten de gebruiker actief oproepen deze te gebruiken op momenten dat dit gewenst is Verdeel taken of opdrachten in stappen en bied ze één voor één aan Presenteer alleen relevante content voor de gegeven context (o.a stap, datum, tijd en locatie) Leren Deel instructies op in korte blokjes en laat ieder blokje steeds volgen door een opdracht Visualiseer een instructie of opdracht met behulp van herkenbare plaatjes, foto s of video s Presenteer alleen de informatie die onthouden moet worden Stimuleer het onthouden van opdrachten en instructies Herhaal indien nodig opdrachten en instructies Maak de content van de app uitnodigend

12 3.2 Richtlijnen voor de gebruikersinterface Inleiding Er is in de literatuur en op het internet gezocht naar richtlijnen met betrekking tot de gebruikersinterface van apps gericht op mensen met een LVB. Er zijn alleen richtlijnen gevonden voor de toegankelijkheid van websites voor mensen met functiebeperkingen zoals slechtziendheid, gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen of motorische beperkingen. Het gaat om de Web Content Accessibility Guidelines ofwel WCAG, opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C, 2010). Bij de totstandkoming van de richtlijnen zijn diverse deskundigen betrokken (geweest). Deze richtlijnen bevatten een groot aantal aanbevelingen voor het toegankelijk maken van websites voor mensen met één of meerdere van de genoemde functiebeperkingen. Dit zijn beperkingen die zich ook bij mensen met een LVB kunnen voordoen (zie 2.0). De gebruikersinterface van een website of webapplicatie is vergelijkbaar met die van een app. Dat tezamen maken deze richtlijnen bruikbaar als basis voor het bepalen van eisen ten aanzien van de gebruikersinterface van apps gericht op mensen met een LVB. De richtlijnen worden besproken in de navolgende paragraaf. Ze zijn echter weinig specifiek als het gaat om een cognitieve beperking 2). In zullen zij waar nodig met behulp van de theorie over de kenmerken van een LVB worden toegespitst op een LVB WCAG 2.0 De principes die volgens de WCAG 2.0 het fundament vormen voor de toegankelijkheid zijn (W3C, 2010): Waarneembaar informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze. Bedienbaar componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn. Begrijpelijk Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn. Robuust Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën. Per richtlijn worden een aantal aanbevelingen gedaan. De essentie van deze aanbevelingen is dat de gebruikersinterface en informatie van websites of webapplicaties begrijpelijk, voorspelbaar en instelbaar moet zijn, dat de interface compatible moet zijn met ondersteunende technologieën en dat er alternatieven geboden moeten worden voor verschillende vormen van informatie om tegemoet te kunnen komen aan de eisen die de verschillende beperkingen stellen. Daarnaast worden per richtlijn een aantal succescriteria gegeven op basis waarvan websites / webapplicaties beoordeeld kunnen worden op toegankelijkheid. Daarbij worden 3 niveaus van toegankelijkheid onderscheiden. In de navolgende tabel worden de richtlijnen weergegeven. Voor de aanbevelingen en succescriteria wordt verwezen naar het originele document 3). 2 Eind 2013 is er een aparte werkgroep opgericht binnen de W3C die zich richt op de toegankelijkheid voor mensen met een cognitieve beperking en leerbeperking. 12

13 Tabel 3.2 Richtlijnen toegankelijkheid websites (WCAG 2.0) Waarneembaar 1.1 Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal. 1.2 Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media. 1.3 Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur. 1.4 Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond. Bedienbaar 2.1 Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord. 2.2 Geef gebruikers voldoende tijd om content te lezen en gebruiken. 2.3 Ontwerp geen content op een manier waarvan bekend is dat die toevallen veroorzaakt. 2.4 Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn. Begrijpelijk 3.1 Maak tekstuele content leesbaar en begrijpelijk. 3.2 Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina s voorspelbaar. 3.3 Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren. Robuust 4.1 Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents 4), met inbegrip van hulptechnologieën. Bron: W3C, Vanuit het WCAG 2.0 document wordt verwezen naar ondersteunende documenten die helpen om de richtlijnen te begrijpen en implementeren 4 Programma s die webcontent weergeven zoals webbrowsers 13

14 3.2.3 WCAG 2.0 toegespitst op een LVB In het navolgende worden de richtlijnen en criteria besproken die relevant zijn voor een LVB, ofwel cognitieve beperking. Als geen criteria vermeld worden dan worden alle criteria bedoeld. In het algemeen geldt dat geen enkele LVB-er hetzelfde is. Een hoge mate van instelbaarheid van een app is daarom wenselijk om zo goed als mogelijk af te kunnen stemmen op de wensen en de vereisten van de gebruiker. Voorbeelden daarvan zijn het instellen van het kleurenpalet en de lettergrootte. Waarneembaar Verklaar niet- tekstuele content (richtlijn 1.1, criterium 1.1.1) Waar het bij deze richtlijn om gaat is dat de betekenis van niet-tekstuele content door middel van tekst en een alternatief medium zoals spraak duidelijk gemaakt kan worden. Voor mensen met een LVB kan dit nuttig zijn omdat zo de betekenis van abstracte symbolen, plaatjes, kleuren en dergelijke duidelijk gemaakt kan worden. Ondersteun het uitspreken van tekstuele content (richtlijn 1.3) Schoolse vaardigheden zijn beperkt ontwikkeld en begrijpend lezen kan een probleem zijn of de gebruiker relatief veel tijd kosten. Daarom is het belangrijk dat alle tekstuele content door middel van een alternatief medium zoals spraak overgebracht kan worden. Voorkom afleiding (richtlijn 1.4, criterium 1.4.2, 1.4.7) Mensen met een LVB zijn relatief snel afgeleid. Het is daarom van belang dat geluiden die niet noodzakelijk zijn (tijdelijk) uitgezet kunnen worden zodat zij hierdoor niet afgeleid worden. In het algemeen mogen schermen om die reden geen overbodige content bevatten die de gebruiker kan afleiden. Bedienbaar Geef voldoende tijd om content in zich op te nemen en te begrijpen (richtlijn 2.2) Mensen met een LVB zullen over het algemeen meer tijd nodig hebben dan normaal begaafde mensen om de content in zich op te nemen en te begrijpen. Zij moeten daar voldoende tijd voor krijgen. Zo zou een resultaat- of foutmelding om die reden langere tijd zichtbaar moeten zijn of herhaald moeten kunnen worden. Geef geen aanleiding tot een epileptische aanval (richtlijn 2.3) Deze richtlijn heeft betrekking op mensen met epilepsie en zou ongeacht de doelgroep opgevolgd moeten worden. Maak de navigatie inzichtelijk en eenvoudig (richtlijn 2.4) Mensen met een LVB hebben vanwege de beperkingen van het werkgeheugen vermoedelijk moeite om het te onthouden als er meerdere stappen nodig zijn om een bepaald onderdeel van een app te bereiken. De navigatie moet daarom zo geïmplementeerd zijn dat alle onderdelen met zo weinig mogelijk stappen bereikt kunnen worden. Bovendien moet eenvoudig bepaald kunnen worden bij welke stap men zich bevindt en men moet direct naar het beginpunt kunnen springen zonder alle tussenliggende stappen te doorlopen. Hoe dit principe geïmplementeerd kan worden, is te zien in de 14

15 Reisplanner Xtra (zie figuur 3.1). Alle niveaus (Plan uw reis, Kies uw reis en Reisadvies) zijn zichtbaar en kunnen direct geactiveerd worden. Figuur 3.1 Navigatie in Reisplanner Xtra Er moet ondersteuning geboden kunnen worden voor het in de juiste volgorde doorlopen van een scherm met invoerelementen Uit onderzoek blijkt (Vlagsma, 2014) dat mensen met een LVB moeite kunnen hebben om te bepalen in welke volgorde zij een scherm met invoerelementen moeten doorlopen. De app zou de gebruiker hierbij aan de hand moeten nemen door bijvoorbeeld steeds het invoerelement dat ingevuld moet worden te markeren met bijvoorbeeld een herkenbaar symbool. Begrijpelijk Gebruik schermen met een lage informatiedichtheid, biedt content stap voor stap aan (richtlijn 3.1) Mensen met een LVB hebben moeite met het filteren van informatie: wat is belangrijk en wat niet. Een scherm moet daarom bij voorkeur alleen die informatie bevatten die relevant is voor dat moment (huidige opdracht, taak, stap enzovoorts). Dit impliceert bijvoorbeeld dat opdrachten of taken opgedeeld moeten worden in de benodigde stappen en dat de informatie per stap aangeboden moeten worden. Gebruik eenvoudige taal (richtlijn 3.1) Ten eerste door eenvoudige taal te gebruiken. Het taalniveau van mensen met een LVB lijkt overeen te komen met B1. De kenmerken van tekst met dit taalniveau zijn: er worden overwegend hoogfrequente woorden gebruikt in kortere zinnen, de tekst beslaat maximaal één A4-tje en het onderwerp is beperkt tot het dagelijkse maatschappelijke leven in de ruimste zin van het woord. (Heij & Visser, 2006) 15

16 In tabel 3.3 worden de aanbevelingen van Heij en Visser (2006) weergegeven voor dit taalniveau. Tabel 3.3 Aanbevelingen taalniveau B1 Voorbereiding voor wie is het bedoeld? wat is het doel van de tekst? formuleer vragen die lezer zou kunnen hebben bij het onderwerp en de antwoorden daarbij bepaal de vorm waarin de tekst wordt weergegeven Tekststructuur bepaal één hoofdgedachte passend bij het doel formuleer een passende titel (past bij de hoofdgedachte, spreekt de lezer aan, is eenduidig en concreet) zet de hoofdgedachte aan het begin formuleer passende tussenkopjes boven alinea s maak korte alinea s en beperk de totale lengte van de tekst Zinsopbouw zet de hoofdgedachte aan het begin maximaal één hoofdgedachte per zin maak korte zinnen (maximaal 10 woorden) vermijd onpersoonlijk taalgebruik en benoem waar mogelijk op wie iets betrekking heeft gebruik geen formele taal gebruik geen reeksen van bijwoordelijke en bijvoeglijke bepalingen en bijzinnen gebruik geen dubbele ontkenningen gebruik geen eufemismen (verzachtende, verbloemende of verhullende uitdrukking) gebruik geen laagfrequente uitdrukkingen en figuurlijke taal Woordkeus gebruik concrete woorden gebruik werkwoorden in plaats van nominalisaties (werkwoord gebruikt als zelfstandig naamwoord door het ervoor te plaatsen) gebruik frequente woorden 5) vermijd vaktaal en wetenschappelijke termen gebruik hedendaagse woorden gebruik geen woorden die meerdere betekenissen kunnen hebben gebruik geen figuurlijke woorden gebruik zoveel mogelijk korte woorden streef naar consistent woordgebruik Bron: bewerkt van Heij en Visser (2006) Maak het gebruik van foto s mogelijk als alternatief voor pictogrammen (richtlijn 3.1) In de gehandicaptenzorg wordt veelal met pictogrammen gewerkt om zaken duidelijk te maken. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast bij pictoborden of de pictogenda. Het gevaar van pictogrammen is dat ze te abstract kunnen zijn waardoor ze niet begrepen worden door mensen met een LVB (De Wit et al., 2011). Een duidelijke foto, zeker als deze gemaakt is in de omgeving van de cliënt, kan een beter alternatief zijn. 5 Via de website zoekeenvoudigewoorden.nl van BureauTaal kan gecontroleerd worden of een woord geschikt is voor gebruik bij mensen met een taalniveau B1. 16

17 Datum en tijd moeten in een voor de gebruiker begrijpelijke vorm gepresenteerd kunnen worden (richtlijn 1.3) Uit onderzoek (Vlagsma, 2014) blijkt dat mensen met een LVB problemen kunnen hebben met het begrijpen van de digitale (24-uurs) notatie van de tijd of een in cijfers genoteerde datum. Een analoge klok geeft geen problemen. Tijd moet daarom weergegeven kunnen worden als analoge klok. Ook het uitspreken van de tijd kan een goed alternatief zijn. De maand in een datum kan, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek, het beste in tekst worden genoteerd. Het toevoegen van de dag van de week in tekst kan mogelijk bijdragen aan de begrijpelijkheid. Een datum kan dus het beste als volgt worden genoteerd: vrijdag 25 april Het uitspreken van de datum kan een goed alternatief zijn. Maak de bediening herkenbaar en voorspelbaar (richtlijn 3.2) Mensen met een LVB hebben moeite met generaliseren en hebben daarom baat bij een eenduidige en voorspelbare interface. Om die reden moeten de bedieningselementen qua uiterlijk, plaatsing en werking zo consequent mogelijk geïmplementeerd worden. Bedieningselementen moeten als zodanig herkenbaar zijn doordat zij zich qua uiterlijk onderscheiden van de omgeving, een symbool en verklarende tekst. Dit symbool moet eenvoudig geassocieerd kunnen worden met de werking van het bedieningselement. Ook invoervelden moeten voorzien zijn van veldomschrijving en een symbool dat eenvoudig geassocieerd kan worden met de inhoud van het veld. Navigatieknoppen zouden zoveel mogelijk een vaste plek moeten hebben op het scherm zodat ze intuïtief gevonden kunnen worden. Figuur 3.2 Voorbeeld van een bedieningselement volgens de richtlijn Help om fouten te vermijden en ze te verbeteren (richtlijn 3.3) Dat een app zoveel mogelijk invoerfouten moet voorkomen spreekt voor zich en geldt voor iedere doelgroep. Mensen met een LVB kunnen als gevolg van beperkte schoolse vaardigheden moeite hebben met begrijpend lezen, rekenen, spellen, het noteren van een datum of een getal met decimalen en dergelijke zo is gebleken uit onderzoek (Vlagsma, 2014). De kans op fouten is daardoor groter dan bij normaal begaafde mensen. Apps moeten daarom ondersteuning kunnen bieden ter compensatie van deze beperkte schoolse vaardigheden. Zo moet bijvoorbeeld hoofdrekenen en de 24-uurs notatie van de tijd vermeden worden. Om (spel)fouten te voorkomen moeten bij voorkeur keuzelijsten met een zoekoptie aangeboden worden in plaats van vrije invoer van tekst. Als dit geen optie is dan moeten er woordsuggesties gegeven worden tijdens het invoeren van tekst. Spelfouten kunnen verder voorkomen worden door de invoer van tekst door middel van spraak. Uit onderzoek kwam verder naar voren dat het resultaat van de invoer van de gebruiker begrijpelijk en duidelijk waarneembaar gepresenteerd moet worden, zowel visueel als auditief zodat fouten opgemerkt en hersteld kunnen worden. Als bijvoorbeeld een ingevoerde tijd weergegeven zou worden op een analoge klok of uitgesproken zou worden dan is het voor mensen met een LVB eenvoudiger om de juistheid van de invoer te controleren. De gebruiker moet waar mogelijk al tijdens de invoer geattendeerd worden op mogelijke fouten. Foutmeldingen en verbetersuggesties dienen begrijpelijk en concreet te zijn en de gebruikers hebben er waarschijnlijk baat bij als deze 17

18 direct uitgesproken worden. Wat verder zou kunnen helpen is om een voorbeeld te geven van het antwoord dat verwacht wordt en de gewenste notatie Aanvullende richtlijnen Ondersteun het invoeren van tekst door middel van spraak Uit onderzoek (Vlagsma, 2014) is gebleken dat mensen met een LVB (aanzienlijke) problemen kunnen hebben met het spellen van woorden. Om dit probleem te kunnen ondervangen moet het mogelijk zijn om tekst in te voeren met behulp van de stem. Ondersteunende voorzieningen moeten ingesteld kunnen worden De diversiteit aan beperkingen en de mate waarin deze zich voordoen binnen de groep van mensen met een LVB is groot. De eisen die aan een app gesteld moeten worden verschillen daarom per gebruiker. Zo heeft de ene gebruiker baat bij een auditieve terugkoppeling van een ingevoerd bedrag of een analoge weergave van de tijd en de andere gebruiker heeft dit helemaal niet nodig en dan kan het juist hinderlijk zijn. Ondersteunende voorzieningen zouden daarom ingesteld (aan/uit, hard/zacht et cetera) moeten kunnen worden. 18

19 3.3 Richtlijnen voor de content Inleiding Kinderen en adolescenten met een LVB doorlopen net als normaal begaafde leeftijdsgenoten een ontwikkelingsproces. Daarbij moeten afhankelijk van de leeftijd zogenaamde ontwikkelingstaken volbracht worden. Dat zijn taken waarbij nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden aangeleerd moeten worden. Het eindniveau, dus de mate waarin ontwikkelingstaken volbracht zijn, is bepalend voor de zelfredzaamheid op latere leeftijd. Daar waar het, als gevolg van de beperkingen, niet lukt om het vereiste gedrag en de vereiste vaardigheden aan te leren ontstaat een ondersteuningsbehoefte. In deze behoefte kan worden voorzien door ondersteuning van anderen en / of met behulp van (technische) hulpmiddelen. De tekortkomingen in gedrag en vaardigheden kunnen zo mogelijkerwijs worden gecompenseerd. Apps ter vergroting van de zelfredzaamheid zouden zich daarom moeten richten op deze ontwikkelingstaken en ondersteuningsbehoeften Ontwikkelingstaken en ondersteuningsbehoeften In tabel 3.4a/b zijn ontwikkelingstaken en ondersteuningsbehoeften beschreven van mensen met een LVB. Deze hebben een (soms indirecte) relatie met zowel praktische als sociale zelfredzaamheid. Apps gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid zouden zich daarom moeten richten op deze ontwikkelingstaken en ondersteuningsbehoeften. Bij ontwikkelingstaken gaat het om leren, bij de ondersteuningsbehoeften om compenseren. Zo kan een app zich richten op het vergroten van de schrijfvaardigheid of juist op het compenseren van het tekort aan schrijfvaardigheid door bijvoorbeeld het omzetten van spraak naar tekst. Soms is het wellicht niet direct duidelijk wat het verband is met zelfredzaamheid of wat een app hierbij zou kunnen betekenen. Een voorbeeld is het herkennen van emoties bij anderen. Deze sociaal-emotionele vaardigheid speelt een belangrijke rol bij de communicatie met andere mensen en heeft daardoor indirect invloed op de sociale zelfredzaamheid. Het herkennen van emoties kan met apps geoefend worden en er bestaat zelfs al een app voor Google glass die in staat is om emoties te herkennen aan de hand van de gezichtsuitdrukking 6). 6 Zie 19

20 Tabel 3.4a Ontwikkelingstaken en ondersteuningsbehoeften Subdomein Persoonlijke ontwikkeling Zelfbepaling Emotioneel welzijn Lichamelijk welzijn Materieel welzijn Ontwikkelingstaak / ondersteuningsbehoefte cliënt Omgaan met generalisatieproblemen Omgaan met geheugenproblemen Omgaan met concentratieproblemen (Leren) zelf keuzes (te) maken (en hoe) Aanleren cognitieve vaardigheden Vergroten van de zelfredzaamheid Vergroten van het zelfvertrouwen Zelf oplossen van vragen en problemen Opkomen voor zichzelf Omgaan met / stoppen van verslaving Omgaan met een psychische stoornis Voorkomen van / omgaan met zelfverwondend of zelfbeschadigend gedrag, verdwaling, vallen, verdrinking, verkeersonveiligheid Voorkomen / stoppen van seksueel sociaal onaanvaardbaar gedrag, agressief probleemgedrag en dwangmatig gedrag Omgaan met gedragsproblematiek Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen Leren tonen van gevoelens en emoties Leren herkennen en controleren van emoties bij zichzelf Leren herkennen van emoties bij anderen Leren inleven in emoties bij anderen Omgaan met de verstoorde pijnbeleving Leren gebruik te maken van de zintuigen Leren om te gaan met prikkels / prikkels te verwerken Omgaan met allergieën, lichamelijke aandoeningen, dementie, geheugenproblemen NAH, epilepsie, onder- en overgewicht, Pica en rumineren Omgaan met een syndroom Adequaat gebruik van medicatie Omgaan met problemen omtrent ouder worden Adequaat slaap- en waakritme Leren van persoonlijke hygiëne, aan en uit te kleden, wassen en douchen, verzorging nagels, verzorging haren, verzorgen baard en/of snor, verzorgen huid, verzorgen oren en verzorgen gebit Voeren van een huishouden: leren omgaan met planten en dieren, boodschappen doen, onderhouden/ opruimen en inrichten van de woonomgeving Leren gebruik te maken van het toilet; omgaan met incontinentie; zindelijkheid Zelfstandig eten en drinken Omgaan met menstruatie Hanteren gezonde leefstijl Omgaan met de motorische beperking; zelfstandig aanbrengen en onderhouden prothese Aanleren motorische vaardigheden Adequaat omgaan met geld Vinden van de gewenste woonomgeving Voorkomen problemen met de huisvesting 20

Tips bij het in gesprek gaan met een burger met een licht verstandelijke beperking

Tips bij het in gesprek gaan met een burger met een licht verstandelijke beperking Tips bij het in gesprek gaan met een burger met een licht verstandelijke beperking S.N. Kuik (2014, ongepubliceerd) Inleiding Het in Gesprek gaan met iemand met een LVB vergt nogal wat van Gespreksvoerders.

Nadere informatie

Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking

Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking Doelgroep s Heeren Loo, Almere: Alle leeftijden: kinderen, jongeren & volwassenen (0 100 jaar) Alle niveaus van verstandelijke

Nadere informatie

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht Analyse Inleiding Bij het beoefenen van karate zijn er meerdere trainingsvormen. Een individuele trainingsvorm is de kata, waar een vast

Nadere informatie

1. ONDERZOEK. Voorwaarden bij onderzoek:

1. ONDERZOEK. Voorwaarden bij onderzoek: Charter voor onderzoek en behandeling van spraak-, taal- en communicatieproblemen bij de ziekte van Huntington Versie voor zorgmedewerkers, mantelzorgers en patiënten 1. ONDERZOEK Voorwaarden bij onderzoek:

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord Voorwoord Schrijven op B2 is een takenboek dat hulp biedt bij de training in het schrijven van korte en langere teksten in het Nederlands, die geschreven moeten worden op het Staatsexamen NT2 II. Schrijven

Nadere informatie

De Kleine Gids Mensen met een licht verstandelijke beperking 2011

De Kleine Gids Mensen met een licht verstandelijke beperking 2011 De Kleine Gids Mensen met een licht verstandelijke beperking 2011 Tekst: drs. Y. de Beer Grafische vormgeving: De Ploeg Communicatie Omslagontwerp: Reclamestudio Arthur van der Veer Advertentie acquisitie:

Nadere informatie

Deel VI Verstandelijke beperking en autisme

Deel VI Verstandelijke beperking en autisme Deel VI Inleiding Wat zijn de mogelijkheden van EMDR voor cliënten met een verstandelijke beperking en voor cliënten met een autismespectrumstoornis (ASS)? De combinatie van deze twee in een en hetzelfde

Nadere informatie

Autismespectrumstoornis. SPV REGIOBIJEENKOMST MIDDEN NEDERLAND Mandy Bekkers

Autismespectrumstoornis. SPV REGIOBIJEENKOMST MIDDEN NEDERLAND Mandy Bekkers Autismespectrumstoornis SPV REGIOBIJEENKOMST MIDDEN NEDERLAND 19-10-2016 Mandy Bekkers (mandybekkers@hotmail.com) Waarschuwing vooraf! 2 Geschiedenis Autos (Grieks: zelf) 1937-1940: Term autisme 1943 &

Nadere informatie

Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl

Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70 Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Meer Mens Zorg voor kwaliteit van leven In de zorgsector wordt een breed pakket aan zorg- en

Nadere informatie

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de SAMENVATTING Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop kinderen van 6 8 jaar het best kunnen worden geïnterviewd over hun mening van de buitenschoolse opvang (BSO). Om hier antwoord op te kunnen geven,

Nadere informatie

Mijn kind heeft een LVB

Mijn kind heeft een LVB Mijn kind heeft een LVB Wat betekent een licht verstandelijke beperking nu precies? Informatie voor ouders van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 6 tot 23 jaar

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

Diensten- en begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw OLO

Diensten- en begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw OLO Diensten- en begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Onthaal, pedagogisch adviseren en outreach Doelgroep: Algemene opvoedingsondersteuning (Opvoedingswinkel)

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Verstandelijke beperkingen

Verstandelijke beperkingen 11 2 Verstandelijke beperkingen 2.1 Definitie 12 2.1.1 Denken 12 2.1.2 Vaardigheden 12 2.1.3 Vroegtijdig en levenslang aanwezig 13 2.2 Enkele belangrijke overwegingen 13 2.3 Ernst van verstandelijke beperking

Nadere informatie

Brochure voor ouders/verzorgers en begeleiders van kinderen met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS).

Brochure voor ouders/verzorgers en begeleiders van kinderen met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Brochure voor ouders/verzorgers en begeleiders van kinderen met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Deze brochure richt zich op kinderen met FAS tussen de 4 en 14 jaar. Hierin worden vooral de begeleidingsbehoeften

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Nederlands Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Functioneringsinstrument NAH (FINAH)

Functioneringsinstrument NAH (FINAH) Functioneringsinstrument NAH (FINAH) Meetinstrument voor het functioneren van personen met NAH op vlak van activiteiten en participatie vanuit het standpunt van de persoon met NAH en zijn/haar Versie Mantelzorger

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel mensen met een licht

Nadere informatie

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Dit is de inleiding van de psycho-educatie modules. Aan de hand van deze modules geven we meer informatie over hoe autismespectrumstoornissen (ASS) zich uiten

Nadere informatie

Inhoud Verkorte matrix ontwikkelingsmijlpalen -

Inhoud Verkorte matrix ontwikkelingsmijlpalen - Catalogus volwassenen West Brabant West Matrix Domein Criteria Verwijsmodel Ontwikkelingstaken Bronnen Handboek Deltamethode; versie 2008 Inhoud Verkorte matrix ontwikkelingsmijlpalen - Ontwikkelingsmijlpalen

Nadere informatie

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv. Begeleiding Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 33101 Begeleiding individueel... 3 2 33102 Module Ondersteuning

Nadere informatie

Functioneringsinstrument NAH (FINAH)

Functioneringsinstrument NAH (FINAH) Functioneringsinstrument NAH (FINAH) Meetinstrument het functioneren van personen met NAH op vlak van activiteiten en participatie vanuit het standpunt van de persoon met NAH en zijn/haar Versie Hulpverlener

Nadere informatie

Android. Smartphones & Tablets. Vergroot uw digitale wereld

Android. Smartphones & Tablets. Vergroot uw digitale wereld Android Smartphones & Tablets Vergroot uw digitale wereld Android Android is het besturingssysteem van de meeste smartphones & tablets die niet door Apple zijn gemaakt. Toestellen van bijvoorbeeld Samsung,

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep voor de methode Meer Mens is onder te verdelen in drie hoofdgroepen. Dit sluit niet uit dat de methode niet van toepassing is

Doelgroep De doelgroep voor de methode Meer Mens is onder te verdelen in drie hoofdgroepen. Dit sluit niet uit dat de methode niet van toepassing is Inleiding In de zorgsector wordt een breed pakket aan zorg- en dienstverlening aangeboden aan mensen met een beperking. Hulpvragen van deze mensen variëren in aard en complexiteit. Deze vragen hebben betrekking

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 6. Inleiding 7

Inhoud. Voorwoord 6. Inleiding 7 Inhoud Voorwoord 6 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Adequaatheid / begrijpelijkheid 10 1.1 OKE 11 1.2 Het schrijven van een zin of enkele zinnen 11 1.3 Het schrijven van een korte tekst 22 1.4 Het schrijven van

Nadere informatie

Seksualiteit en ASS. Presentatie symposium pleegzorg 19 juni 2014. presentatie symposium pleegzorg

Seksualiteit en ASS. Presentatie symposium pleegzorg 19 juni 2014. presentatie symposium pleegzorg Seksualiteit en ASS Presentatie symposium pleegzorg 19 juni 2014 programma Opfrissen van informatie over ASS (heel kort het spectrum toelichten). ASS en seksualiteit belichten. Seksuele en relationele

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven Dit is een stuk over eenvoudig schrijven. Het is bedoeld om het belang van eenvoudig schrijven te laten zien en te helpen bij het schrijven van brieven of verslagen voor cliënten. Eenvoudig schrijven is

Nadere informatie

De Morgenster. Een nieuwe zorgleefgemeenschap in t Blauwbörgje. Morgenster.notitie.versie 30 januari 2013 1

De Morgenster. Een nieuwe zorgleefgemeenschap in t Blauwbörgje. Morgenster.notitie.versie 30 januari 2013 1 De Morgenster Een nieuwe zorgleefgemeenschap in t Blauwbörgje Morgenster.notitie.versie 30 januari 2013 1 Inleiding Er is in Groningen en omgeving behoefte gebleken aan diverse woongroepen voor mensen

Nadere informatie

1. Domein Lichamelijk welbevinden

1. Domein Lichamelijk welbevinden Totaalbestand Kwaliteitsindicatoren Gehandicaptenzorg 2010 De indicatoren uit 2009 van de verschillende doelgroepen zijn samengevoegd tot deze ene set, het bronbestand. Hierdoor ontstaat het gewenste overzicht

Nadere informatie

Overzicht vakgebieden ZML SO en subdoelen & koppeling leerlijnen SO & VSO

Overzicht vakgebieden ZML SO en subdoelen & koppeling leerlijnen SO & VSO Overzicht vakgebieden ZML SO en subdoelen & koppeling leerlijnen SO & VSO 1.1. Communicatieve voorwaarden 1.1. Communicatieve voorwaarden 1.2. Zinsbouw 3.5. Zinsbouw 1.3. Woordvorming 3.6. Woordvorming

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Welkom. DGM en Autisme. Esther van Efferen-Wiersma. Presentatie door

Welkom. DGM en Autisme. Esther van Efferen-Wiersma. Presentatie door Welkom DGM en Autisme Presentatie door Esther van Efferen-Wiersma Inhoud Autisme: recente ontwikkelingen Van beperkingen naar (onderwijs)behoeften DGM en autisme Hulpmiddelen en materialen Vragen? Autisme?

Nadere informatie

mensen met een Licht Verstandelijke Beperking

mensen met een Licht Verstandelijke Beperking Herkennen van mensen met een Licht Verstandelijke Beperking 23 juni 2015 GGD jeugdartsen Limburg Marijke van Duijnhoven en Hanneke van Gaal I have no actual or potential conflict of interest in relation

Nadere informatie

leerlijnenpakket VSO 2012

leerlijnenpakket VSO 2012 leerlijnenpakket VSO 2012 Hoofdleergebied Leergebied Leerlijn Bewegen en Sport Culturele oriëntatie en creatieve expressie Engels uitstroom arbeid Leergebied overstijgend leren Bewegen en sport Culturele

Nadere informatie

Aangeboren doofblindheid

Aangeboren doofblindheid Aangeboren doofblindheid Het ondersteunen van kinderen en volwassenen met beperkingen in zien en horen sinds de geboorte of vlak daarna Saskia Damen Mijkje Worm Bartiméus wil kennis en ervaring over de

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Autisme en een verstandelijke beperking 20 september 2016

Autisme en een verstandelijke beperking 20 september 2016 Autisme en een verstandelijke beperking 20 september 2016 Cecile Blansjaar: orthopedagoog/autisme specialist Gedragskundige Stichting de Waerden Mede oprichter De Sociale Bron Wat is Autisme? In Nederland

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Leren en studeren is een belangrijk onderdeel in je opleiding tot verpleegkundige. Om beter te leren studeren is het belangrijk niet

Nadere informatie

! Laat u inspireren en ga de uitdaging aan! ! Stel uzelf de vraag wat het kan opleveren en waar mogelijkheden liggen!

! Laat u inspireren en ga de uitdaging aan! ! Stel uzelf de vraag wat het kan opleveren en waar mogelijkheden liggen! Inleiding Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. ziet al een aantal jaren de aanloop van kwetsbare burgers toenemen. Uit onderzoek van Movisie blijkt dat kwetsbare burgers onvoldoende op het netvlies te staan

Nadere informatie

www.meegeldersepoort.nl

www.meegeldersepoort.nl www.meegeldersepoort.nl Verkiezingsevent 25 februari 2014 Workshop Herkennen van en omgaan met mensen met een (licht) verstandelijke handicap Programma Welkom en voorstellen Programma Wat is LVB: niveau

Nadere informatie

Welkom. DGM en Autisme. Esther van Efferen-Wiersma. Presentatie door

Welkom. DGM en Autisme. Esther van Efferen-Wiersma. Presentatie door Welkom DGM en Autisme Presentatie door Esther van Efferen-Wiersma Inhoud DGM en autisme? Autisme: recente ontwikkelingen Van beperkingen naar (onderwijs)behoeften DGM en autisme! Vragen? DGM en Autisme?

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 h/v de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 h/v de betekenis

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Autisme Spectrum Stoornis (ASS) MEE Utrecht, Gooi & Vecht Autisme Spectrum Stoornis (ASS) Prikkelverwerkingsproblemen De wereld in losse deeltjes Problemen met plannen en organiseren Moeite om zich in te leven in een ander Geef ze de

Nadere informatie

De diep verstandelijk gehandicapte medemens

De diep verstandelijk gehandicapte medemens De diep verstandelijk gehandicapte medemens Eerste druk, mei 2012 2012 Wilte van Houten isbn: 978-90-484-2352-1 nur: 895 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

Asperger en werk. Een dynamisch duo

Asperger en werk. Een dynamisch duo Asperger en werk Een dynamisch duo Natalie van Berkel Module Onderzoeksvaardigheden Stoornis van Asperger Kwalitatieve beperkingen in de sociale interactie, zoals blijkt uit ten minste 2 van de volgende:

Nadere informatie

Begeleidingswijzer Dyslexie

Begeleidingswijzer Dyslexie Begeleidingswijzer Dyslexie Dyslexie Ongeveer 5% van de studenten in het mbo heeft dyslexie. Dit is één op de twintig studenten. Iedereen die bij Rijn IJssel werkt, kan dus te maken krijgen met studenten

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Communiceren met een zorgvrager met de ziekte van Parkinson

Communiceren met een zorgvrager met de ziekte van Parkinson OPDRACHTFORMULIER Communiceren met een zorgvrager met de ziekte van Parkinson Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

Overzicht van de zorgprofielen voor VG en LVG

Overzicht van de zorgprofielen voor VG en LVG Overzicht van de zorgprofielen voor VG en LVG Sector Verstandelijk Gehandicapt (VG) VG Wonen met begeleiding en verzorging VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging VG Wonen met intensieve begeleiding

Nadere informatie

Communicatie voor iedereen

Communicatie voor iedereen Communicatie voor iedereen 7 basiselementen: 1. Kies bewust de communicatiemix 2. Zorg dat iedereen de informatie vindt 3. Bouw de communicatie logisch op 4. Gebruik een toegankelijke lay-out 5. Zorg voor

Nadere informatie

Introductie LVB. Hans Willemsen, beleidsadviseur LVB

Introductie LVB. Hans Willemsen, beleidsadviseur LVB Introductie LVB Hans Willemsen, beleidsadviseur LVB Inhoud Zembla LVB? Boyke Problemen in de omgang -------------------------------------- Signalen en verklaring Bejegeningstips Zembla Liesbeth overziet

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting:

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Mijn hersenletsel Ik heb moeite met het vasthouden of verdelen van mijn aandacht. Ik ben snel afgeleid. Ik heb moeite om alles bij te houden/de wereld gaat zo snel. Ik heb moeite met flexibiliteit en veranderingen.

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Vergrijzing binnen Careander Regio Zuid 30 juli 2010

Vergrijzing binnen Careander Regio Zuid 30 juli 2010 Titel: Vergrijzing binnen Careander Regio Zuid Wat is er nodig voor Regio Zuid om passende zorg te kunnen bieden aan de ouder wordende cliënten? Periode: Januari 2010 Augustus 2010 Auteurs: Aafke-Marie

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Richtlijn Effectieve Interventies LVB. Jolanda Douma Onderzoekscoördinator Landelijk Kenniscentrum LVG. Focus op Onderzoek 1 december 2011

Richtlijn Effectieve Interventies LVB. Jolanda Douma Onderzoekscoördinator Landelijk Kenniscentrum LVG. Focus op Onderzoek 1 december 2011 2 Richtlijn Effectieve Interventies LVB Jolanda Douma Onderzoekscoördinator Landelijk Kenniscentrum LVG Focus op Onderzoek 1 december 2011 Achtergrond Weinig interventies ontwikkeld voor jeugdigen met

Nadere informatie

Logopedie en apps. Apps binnen de logopedische therapie bij kinderen. Kennis in Bedrijf 27 november 2014. Ilse Hoeben

Logopedie en apps. Apps binnen de logopedische therapie bij kinderen. Kennis in Bedrijf 27 november 2014. Ilse Hoeben Logopedie en apps Apps binnen de logopedische therapie bij kinderen Kennis in Bedrijf 27 november 2014 Ilse Hoeben MSc en Logopedist Docent opleiding logopedie Technologie 27 november 2014 2 Invloed digitale

Nadere informatie

SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD. Informatie en advies voor de praktijkbegeleider

SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD. Informatie en advies voor de praktijkbegeleider Informatie en advies voor de praktijkbegeleider SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD Voor een stagiaire met Ernstige Spraak- en taal Moeilijkheden (esm) in de werksituatie Inzicht, herkennen, handelen Stagiaires

Nadere informatie

AUTISME EN CONFLICTHANTERING ANNEKE E. EENHOORN

AUTISME EN CONFLICTHANTERING ANNEKE E. EENHOORN AUTISME EN CONFLICTHANTERING ANNEKE E. EENHOORN EEN VOORBEELD Mira, 14 jaar. Derde klas van de middelbare school. Vanaf baby snel boos. Nu zo vlug kwaad dat ouders het niet meer weten. DRIE MOGELIJKE

Nadere informatie

Checklist duidelijk geschreven taal

Checklist duidelijk geschreven taal Checklist duidelijk geschreven taal Woorden Korte woorden gebruikt of samengestelde woorden gesplitst? o OK Enkel alledaagse en internationale woorden gebruikt? o OK Gewone en geen moeilijke woorden gebruikt?

Nadere informatie

Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG)

Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG) Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een licht verstandelijke beperking zelfstandig kan wonen. Het gaat om zorg die noodzakelijk

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze.

Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze. OPDRACHTFORMULIER Instructie geven Naam student: Datum: Opdracht Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze. Voordat je gaat oefenen Je oefent

Nadere informatie

Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen

Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen Vooraf De syntheseproef bestaat uit een aantal onderdelen. 1. Schriftelijke taalvaardigheid Het verslag dat je maakte van de aidsgetuigenis van Kristof

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht 1. Welke associaties heeft u bij het begrip Autisme? Contactgestoord, nemen geen initiatief. Beperkt in het sociaal wenselijk gedrag, grotere behoefte aan

Nadere informatie

Regeling indicatoren voor toelaatbaarheid VSO Cluster 3: Zeer moeilijk lerend (ZML)

Regeling indicatoren voor toelaatbaarheid VSO Cluster 3: Zeer moeilijk lerend (ZML) Zeer moeilijk lerend (ZML) Het toekennen van een TLV VSO cluster 3 ZML gebeurt op basis van de combinatie van vastgestelde kindkenmerken en de ondersteuningsbehoeften. De leerling heeft ondersteuningsbehoeften

Nadere informatie

Overzicht Autisme net ff anders. Herkennen van autisme in contact. Autisme Specifieke Communicatie. Vragen

Overzicht Autisme net ff anders. Herkennen van autisme in contact. Autisme Specifieke Communicatie. Vragen Autisme niet begrepen? Niet herkend! Gemeente Koggenland 6 november 2017 & Stichting Deuvel Mieke Bellinga Mariëlle Witteveen Overzicht Autisme net ff anders Herkennen van autisme in contact Autisme Specifieke

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 34830 3 maart 2017 Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Het COLLEGE

Nadere informatie

Literatuurlijst. Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Literatuurlijst. Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Literatuurlijst Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Opleiding SPH DT/ SPH Deeltijd Jaar 4/ ca 57,90/ISBN 9789001816261 / 9001816266 Beek,

Nadere informatie

Wat zijn dyslexie hulpmiddelen? Waar moet ik op letten? door onze psychologe Marrith

Wat zijn dyslexie hulpmiddelen? Waar moet ik op letten? door onze psychologe Marrith Wat zijn dyslexie hulpmiddelen? Waar moet ik op letten? door onze psychologe Marrith Hulpmiddelen bij dyslexie zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs, duizenden leerlingen hebben er al profijt

Nadere informatie

Informatie vaardigheden

Informatie vaardigheden 0 Boek 77992.indb 0 02-2-09 6:4 Noordhoff Uitgevers bv Informatie vaardigheden Je dient informatievaardig te zijn om snel en grondig digitale informatie te zoeken, te selecteren en te verwerken. In dit

Nadere informatie

Wat heeft dit kind nodig?

Wat heeft dit kind nodig? ADHD PDD-NOS Leerstoornis Gedragsstoornis Team Wat heeft dit kind nodig? Lynn leest in haar leesboek. Tegelijkertijd tikt ze constant met haar pen op haar tafel. Dat doet ze wel vaker. De kinderen van

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

Bijlage 25: Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling) 1

Bijlage 25: Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling) 1 Bijlage 25: Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling) 1 Moet voldoen aan de criteria A, B, C en D A. Aanhoudende tekorten in sociale communicatie en sociale interactie in meerdere

Nadere informatie

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht.

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht. Aanbod Maaszicht Toelichting per product: Opsporing en toeleiding Maaszicht krijgt regelmatig aanmeldingen van en voor jongeren voor wie niet direct duidelijk is voor welke zorg zij nodig hebben. Dit kan

Nadere informatie

K e r n v i s i e m e t h o d e

K e r n v i s i e m e t h o d e Kinderen met leerproblemen werkelijk kunnen helpen Leerkrachten en kinderhulpverleners hebben er dagelijks mee te maken. Leerlingen die na grondige uitleg, extra persoonlijke aandacht en grote inspanningen

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Dienst Ambulante Begeleiding. Communicatie bij personen met een verstandelijke beperking.

Dienst Ambulante Begeleiding. Communicatie bij personen met een verstandelijke beperking. Dienst Ambulante Begeleiding Communicatie bij personen met een verstandelijke beperking. Voorstelling DAB ambulante en mobiele dienst voor gezinnen met kind, jongere of volwassene met een verstandelijke

Nadere informatie

Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010

Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010 Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010 Inhoudsopgave: Inleiding Minisymposium LVG en Verslaving De belangrijkste problemen volgens hulpverleners De ervaringen van cliënten De ervaringen van verwanten Vervolgstappen

Nadere informatie

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. drs. Nico Dam dr. Albertus Laan

Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden. drs. Nico Dam dr. Albertus Laan Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen & innovatiemogelijkheden begeleiding drs. Nico Dam dr. Albertus Laan Agenda Opgave Begeleiding Vernieuwing Aanpak Opgave Grondslag SOM/PSY/PG/VG/LG/ZG Beperking Matig/zwaar

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Omgaan met kinderen met autismespectrumstoornissen. Rob Neyens 22.10.2009

Omgaan met kinderen met autismespectrumstoornissen. Rob Neyens 22.10.2009 Omgaan met kinderen met autismespectrumstoornissen Rob Neyens 22.10.2009 Programma 1. Theorie: wat is autisme? 1.1 Buitenkant 1.2 Binnenkant 2. Praktijk: hoe omgaan met autisme? 2.1 Remediëren 2.2 Compenseren

Nadere informatie

www.hildedeclercq.be hilde_de_clercq@telenet.be

www.hildedeclercq.be hilde_de_clercq@telenet.be 1 Pervasieve Ontwikkelingsstoornis Spel en Verbeelding Taal en Communicatie Emoties Seksualiteit en Relatievorming Eten Slapen Zindelijk worden Zelfredzaamheid of Algemene Dagelijkse leefvaardigheden 2

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie