Containerterreinen, de (on)mogelijkheden van dimensioneringsmodellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Containerterreinen, de (on)mogelijkheden van dimensioneringsmodellen"

Transcriptie

1 Containerterreinen, de (on)mogelijkheden van dimensioneringsmodellen Ir. W.F. Stas Grontmij R. Gravesteijn Grontmij Samenvatting In deze bijdrage wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden van dimensioneringsmodellen voor verhardingen voor containerterreinen. Na een kort overzicht van belastingen welke voorkomen op dergelijke terreinen wordt per verhardingstype (asfalt, beton en betonstenen) de verschillende beschikbare dimensioneringsmodellen behandeld. Hierbij ligt de nadruk op de uitgangspunten, de beperkingen en de toepasbaarheid van elk dimensioneringsmodel. Trefwoorden Dimensionering; bedrijfsverhardingen, gebonden funderingen

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Belastingen op containerterreinen Mobiele belastingen Statische belastingen Dimensioneringsmodellen asfaltverhardingen Dimensioneringsmodellen betonverhardingen Dimensioneringsmodellen betonstraatsteenverhardingen BESCON Buitenlandse ontwerpmethoden Tot slot...8 Literatuurlijst...9 2

3 1. Inleiding In zijn Bedrijfslocatiemonitor raamt het CPB (Centaal Plan Bureau) de landelijke vraag naar bedrijventerreinen tot 2020 tussen de 7000 en hectare. Groenvoorzieningen, wegen en parkeerplaatsen zijn in deze cijfers meegeteld. Voor ontwikkelaars en bouwers ligt de komende jaren volop werk in het verschiet. Ook ten aanzien van containerterminals is de laatste jaren een duidelijke groei in aantal en omvang zichtbaar. Momenteel wordt gebouwd aan de Euromax Terminal op de Maasvlakte te Rotterdam. De eerste fase, die nu gerealiseerd wordt, beslaat een oppervlakte van bijna 80 ha. Ook de ECT Terminal in Rotterdam wordt momenteel uitgebreid met fase 4 en 5. Bij deze projecten is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw en onderhoud van de containerterreinen (volgens het principe Design, Construct and Maintenance). Reden om in deze bijdrage in te gaan op de (on)mogelijkheden van dimensioneringsmodellen voor verhardingen voor containerterreinen. 2. Belastingen Bij het ontwerp van bedrijfsverhardingen moeten de belastingen bekend zijn. De belastingsgegevens kunnen worden ontleend aan het programma van eisen, dat door de opdrachtgever is opgesteld, bij voorkeur in overleg met de adviseurs voor de te gebruiken transport- en opslagsystemen. Belastingen op containerterreinen kunnen worden verdeeld in 2 hoofdgroepen: mobiele belastingen van korte duur, veroorzaakt door voertuigen voor het transport en overslag van containers. statische belastingen van lange duur, veroorzaakt door stilstaande voertuigen en opgeslagen containers Mobiele belastingen Behalve vrachtauto s komen op containerterreinen ook speciale voertuigen voor die niet zijn toegelaten op de openbare weg. Dergelijke voertuigen wijken nogal af van vrachtauto s in as- en wielconfiguratie, as- en wiellasten en toegepaste bandenspanningen. Enkele voorbeelden zijn (1,2): zware heftrucks (4-wiels vooras) voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van containers. Het hefvermogen van dergelijke heftrucks loopt uiteen van circa 50 tot 500 kn (5 50 ton). Bij een beladen heftruck wordt de vooras belast door circa 90 % van het gewicht van de heftruck en de lading. De maximale wiellast kan ca. 250 kn bedragen. Zware heftrucks hebben volrubber-banden of luchtbanden (bandenspanning variërend tussen de 0,7 en 1,1 N/mm 2 ). Voor de dimensionering van verhardingen is het belangrijk dat de wielconfiguratie van de vooras bekend is. 3

4 Multi-trailers voor het transport van containers naar de opslagvakken (3). Multi-trailers bestaan uit een trekker (2 assen, aslasten tot 80 kn) en een aantal trailers (2 assen, aslasten tot 250 kn). Op sommige terreingedeelten, zoals verbindingswegen, kunnen deze voertuigen zeer sterk sporend rijden. Straddle carriers voor het stapelen van containers. Deze voertuigen bestaan uit 8 tot 10 onafhankelijke wielen, met wiellasten tot circa 170 kn (bandenspanning 1 N/mm 2 ). De straddle carrier beweegt zich in de gangpaden tussen de gestapelde containers. Waar de containers in blokken of rijen worden geplaatst, moet er rekening worden gehouden dat de straddle carriers sterk sporend rijden. Dit geldt ook bij laad- en losplaatsen voor vrachtauto s. AGV s (Automatic Guided Vehicles) voor het transport van containers. Deze automatisch bestuurde en onbemande voertuigen rijden sterk sporend in vaste banen over de terminal. De maximale wiellast bedraagt 120 kn (bandenspanning variërend tussen de 0,8 en 1,0 N/mm 2 ). Naast standaard AGV s die één container per rit vervoeren, bestaan er ook zogenaamde twin-carry AGV s die twee containers tegelijk kunnen vervoeren. Overige voertuigen (afhankelijk van het opslagsysteem) zoals stapelaars, reach-stackers, mobiele kranen e.d. Bij de dimensionering van verhardingen vormen het bepalen van de belastingsfrequentie en het al of niet versporend rijden van de voertuigen veelal een probleem. 2.2 Statische belastingen Opgeslagen containers. Op containerterreinen worden puntlasten veroorzaakt door opgeslagen containers. De grootste containers (40-ft) met een gewicht tot circa 300 kn, kunnen vier puntlasten van 75 kn en contactdrukken van maximaal 2,6 N/mm 2 veroorzaken. Als de containers 2-, 3-, 4- en 5-hoog op elkaar gestapeld zijn zou de maximale puntlast theoretisch 150, 225, 300 en 375 kn kunnen worden. Aangezien alle containers nooit het maximale gewicht bezitten wordt in de praktijk een reductiefactor toegepast. Hierdoor wordt de maximale puntlast bij bijvoorbeeld 5-hoog stapeling 225 kn (contactdruk 7,8 N/mm 2 ). Stilstaande vrachtauto s en andere transportmiddelen. De hierbij mogelijke as- en wiellasten en contactdrukken zijn zoals bij de overeenkomstige mobiele belastingen (zie 2.1). 3. Dimensioneringsmodellen asfaltverhardingen Op containerterreinen komen veelal voertuigen voor die qua as- en wielconfiguratie en as- en wiellasten sterk afwijken van vrachtauto s. Voor de dimensionering van een asfaltverharding voor een containerterrein heeft dit tot gevolg dat rekenmodellen die uitgaan van verkeersbelastingen in de vorm van vrachtauto s niet toepasbaar zijn. Dit geldt voor gangbare dimensioneringsmodellen zoals ASCON (RWS-DWW) en KMW (Keuze Model Wegen, 4

5 CROW). De adviseur zal derhalve zijn toevlucht moeten zoeken in berekeningen met een lineairelastisch meerlagenprogramma zoals BISAR, CIRCLY, ELSYM o.i.d. Containerterminals zijn in Nederland vaak gesitueerd in gebieden met samendrukbare en weinig draagkrachtige grondslag. De combinatie van deze grondslag en de hoge optredende wiellasten heeft tot gevolg dat voor een containerterrein een asfaltverharding met een cementgebonden fundering (AGRAC of zandcement) economisch gezien vaak het meest aantrekkelijk is. Bij dergelijke funderingen spelen andere bezwijkmechanismen een rol als bij ongebonden of zelfbindende funderingen, met name op het gebied van de scheurvorming. De dimensionering van een asfaltverharding met toepassing van een cementgebonden fundering vindt plaats aan de hand van de volgende ontwerpcriteria: de horizontale rek aan de onderzijde van de fundering onder herhaalde belasting (ontstaan van vermoeiingsscheuren in de fundering). de horizontale rek aan de onderzijde van de fundering onder de zwaarst optredende aslast (plotselinge breuk van de fundering). de verticale spanning aan de bovenzijde van de fundering onder hoge drukspanningen (verbrijzeling fundering). Dit ontwerpcriterium is in Zuid-Afrika ontwikkeld voor de dimensionering van verhardingen bestaande uit zeer dunne asfaltlagen gelegen op een cementgebonden fundering. De vraag kan worden gesteld of dit ontwerpcriterium toepasbaar is bij relatief dikke asfaltconstructies (> 150 mm). Voor het dimensioneren van de asfaltverharding zal van het funderingsmateriaal de volgende mechanische eigenschappen bekend moeten zijn: weerstand tegen vermoeiing breukrek druksterkte stijfheidsmodulus De berekeningen kunnen worden uitgevoerd met een lineair-elastisch meerlagenprogramma of het programma BOUND BASE 1.0. Dit programma berekent spanningen en rekken (ten gevolge van opgegeven belastingen in de vorm van aslast- en bandenspectrum) en bepaalt de schade als Miner-som alsmede de eenmalige breuklast. Het ontwerp bestaat uit het aanpassen van de dikte van de fundering en/of asfaltconstructie tot aan de ontwerpcriteria wordt voldaan. Om reflectiescheuren te voorkomen is een minimale asfaltdikte vereist. Deze kan worden bepaald met behulp van complexe eindige elementenberekeningen, in de praktijk wordt echter de vereiste asfaltdikte gehanteerd conform de Handleiding Wegenbouw Ontwerp Verhardingen (4). Het ontstaan van spoorvorming wordt voorkomen door toepassing van stabiele asfaltmengsels in de asfaltconstructie. De keuze voor bepaalde asfaltmengsels vindt veelal plaats op basis van kennis en ervaring. De gevoeligheid voor viskeuze spoorvorming kan worden bepaald met behulp van het programma VEROAD, in de praktijk ontbreken echter vaak de hiervoor benodigde invoerparameters (per asfaltlaag de viscositeitsparameter, afgeleid uit de helling van de kruipcurve bepaald met de cyclische triaxiaalproef). 5

6 De optredende contactspanningen aan het oppervlak van de verharding bepalen veelal het type deklaag dat wordt toegepast. Bij containerterreinen leidt dit vaak tot de toepassing van een combinatiedeklaag of een dicht asfaltbeton voorzien van polymeer-gemodificeerde bitumen. Bij hoge contactspanningen dient de stabiliteit van de tussenlaag verhoogd te worden, hetgeen eveneens kan worden bereikt door toepassing van polymeer-gemodificeerde bitumen. 4. Dimensioneringsmodellen betonverhardingen In Nederland worden betonverhardingen voor bedrijfsterreinen veelal gedimensioneerd met behulp van het programma FLOOR 2.0 (ontwikkeld door VNC). FLOOR 2.0 is een programma waarmee controleberekeningen worden uitgevoerd. Controle van de betonverharding vindt plaats op sterkte, plaatstijfheid en scheurwijdte (conform VBC en CUR-aanbeveling 36). De berekening van de krachtsverdeling geschiedt op basis van de theorie van Westergaard in het plaatmidden, plaatrand en plaathoek. Als fundering kan een zelfbindende of cementgebonden fundering worden toegepast. FLOOR 2.0 biedt de mogelijkheid om ongewapende, gewapende (staven, vezels) en voorgespannen betonverhardingen voor containerterreinen te dimensioneren. Het programma is echter niet geschikt voor de dimensionering van verhardingen bestaande uit Stelconplaten. Stelconplaten worden op containerterreinen echter zelden toegepast vanwege de maximmal toelaatbare aslast van 200 kn. Naast statische (puntlasten, strook- of lijnbelastingen) en mobiele belastingen (vrachtwagens, vorkheftrucks) wordt ook rekening gehouden met het optreden van krimp, kruip en zettingsverschillen. Geconcentreerde belastingen kunnen op een willekeurige plaats op de plaat worden gezet, waarbij de respons wordt berekend in het plaatmidden en de plaatrand. De uitvoer van het programma bestaat niet alleen uit een overzicht van de uitgevoerde controle van de ingevoerde verhardingsconstructie, maar omvat ook detailleringen (voegen, deuvels en aansluitingen). FLOOR 2.0 is zeer grafisch georiënteerd en bijzonder gebruikersvriendelijk. Belastingsgevallen en combinaties worden duidelijk in beeld gebracht. Kwalitatief steekt FLOOR 2.0 met kop en schouders uit boven de beschikbare dimensioneringsmodellen voor verhardingen bestaande uit asfalt of betonstraatstenen. 5. Dimensioneringsmodellen betonstraatsteenverhardingen 5.1 BESCON 1.0 Voor de dimensionering van betonstraatsteenverhardingen is in Nederland sinds kort het programma BESCON 1.0 beschikbaar. Dit programma is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft op basis van meer dan 20 jaar onderzoek aan betonstraatsteenverhardingen, ongebonden funderingsmaterialen en zanden. 6

7 BESCON 1.0 is gebaseerd op een combinatie van waargenomen constructiegedrag en mechanistische berekeningen. Het programma bepaald het spoordiepteverloop als functie van het aantal gepasseerde aslasten. Centraal hierbij staat het vervormingsgedrag van zanden en funderingsmaterialen van gebroken puin. Het programma is alleen te gebruiken voor de dimensionering van betonstraatsteenverhardingen zonder (cement)gebonden fundering en belast door normaal wegverkeer.de afwijkende verkeersbelastingen en de toepassing van een cementgebonden fundering zorgen ervoor dat het programma BESCON 1.0 niet kan worden toegepast bij de dimensionering van betonstraatsteenverhardingen voor containerterreinen. 5.2 Buitenlandse ontwerpmethoden In het buitenland zijn verschillende ontwerpmethoden ontwikkeld voor betonstraatsteenverhardingen voor containerterreinen (5). Deze ontwerpmethoden zijn te verdelen in twee categorieën: empirische ontwerpmethode analytische ontwerpmethode De empirische ontwerpmethoden, in de vorm van ontwerplijnen of standaardconstructies, zijn gebaseerd op uitgangspunten (met betrekking tot type funderingsmateriaal en draagkracht ondergrond) waaraan in Nederland veelal niet kan worden voldaan. Toepassing van dergelijke ontwerpmethoden wordt derhalve afgeraden. De twee belangrijkste analytische ontwerpmethoden zijn de ontwerpmethode van de University of New South Wales en de ontwerpmethode van de British Port Association (BPA) (5). Beide dimensioneringsmodellen zijn gebaseerd op lineair-elastische meerlagenberekeningen. Betonstraatstenen en straatlaag worden als één laag gezien (de toplaag), gekarakteriseerd door een elasticiteitsmodulus en dwarscontractiecoëfficiënt. Ontwerpcriteria bij deze ontwerpmethoden zijn: de horizontale rek onderin de cementgebonden fundering de verticale rek (stuik) bovenin de ondergrond Beide ontwerpmethoden maken gebruik van een vaste waarde voor de elasticiteitsmodulus van de toplaag. Ook worden specifieke vermoeiingsrelaties voor fundering en ondergrond toegepast. De ontwerpmethode van de BPA is de meest uitgebreide ontwerpmethode en houdt rekening met: voertuigtype, als standaardaslast wordt de PAWL (Port Area Wheel Load) gehanteerd. Een PAWL is gedefinieerd als een wiellast van 120 kn met een bandenspanning van 0,8 N/mm 2. Met een eenvoudige formule wordt voor elk voertuigtype per voertuigpassage de schadebijdrage bepaald, uitgedrukt in PAWL s. Op basis van het aantal PAWL s kan de LCI-waarde (Load Classification Index) worden vastgesteld. Daarmee kan met behulp van een ontwerpgrafiek de opbouw van de verhardingsconstructie worden bepaald. dynamische belastingsfactoren, het effect van afremmen en optrekken van voertuigen en onvlakheid van de verharding wordt uitgedrukt in een belastingsfactor. versporing, de positieve invloed van versporend rijdend verkeer wordt verdisconteerd in de levensduur van de verharding. 7

8 statische belastingen, via een eenvoudige formule worden statische belastingen uitgedrukt in PAWL s. In de praktijk blijkt dat beide analytische ontwerpmethoden voor Nederlandse omstandigheden goed toepasbaar zijn. Alleen bij extreme belastingen (bijvoorbeeld ECT Terminal, Rotterdam) worden weinig realistische resultaten gevonden (dikte cementgebonden fundering > 1,0 m). Geadviseerd wordt om bij de dimensionering van betonstraatsteenverhardingen voor containerterreinen beide ontwerpmethoden naast elkaar toe te passen. Voor betonstraatsteenverhardingen op containerterreinen gelden de volgende aandachtspunten: dikte betonstraatstenen: minimaal 80 mm. Alleen bij extreme verkeersbelastingen (remmen, optrekken en wringen) kan de toepassing van stenen met een dikte van 100 of 120 mm worden overwogen. alleen keper- of elleboogverband toepassen. voor de straatlaag bij voorkeur brekerzand toepassen, bij extreme verkeersbelastingen kan een nog grover materiaal (fijne steenslag, split 0/8) in aanmerking komen. De straatlaag mag na verdichting niet dikker zijn dan 50 mm. de voegen tussen de stenen goed vullen en goed gevuld houden, in principe met hetzelfde materiaal als dat voor de straatlaag. de waterdoorlatendheid van een (cement)gebonden fundering is vaak onvoldoende. Om ingedrongen hemelwater af te voeren moeten speciale voorzieningen worden getroffen, bijvoorbeeld gaten geboord door de fundering gevuld met grof zand of fijn split (grofweg 1 gat per 1000 m 2 ). bij hoge statische belastingen (bijvoorbeeld gestapelde containers) kan de bovenkant van een gebonden fundering verbrijzelen. In de praktijk wordt dan een gemodificeerde zandcementstabilisatie toegepast. Hierbij wordt aan de stabilisatie grof toeslagmateriaal (50 % m/m betongranulaat 0/20) toegevoegd. 6. Tot slot Met deze bijdrage is getracht een beeld te vormen van beschikbare dimensioneringsmodellen voor verhardingen voor containerterminals. Het aantal en de kwaliteit van de toepasbare dimensioneringsmodellen varieert per verhardingstype. In het algemeen kan worden gesteld dat bij de dimensionering van verhardingen voor containerterreinen naast het gereedschap (het rekenmodel) de kennis en ervaring van de adviseur een belangrijke factor is. Dit speelt zeker een rol bij de keuze van het toe te passen dimensioneringsmodel, de bepaling van de benodigde invoerparameters en de evaluatie van de ontworpen verhardingsconstructie. 8

9 Literatuurlijst (1) Bedrijfsverhardingen en bedrijfsvloeren van beton, VNC, s-hertogenbosch, najaar 1991 (2) Betonnen bedrijfsvloeren en bedrijfsverhardingen, VNC, s-hertogenbosch, oktober 1998 (3) Bedrijfsverhardingen uitgave nr. 17, VBW-Asfalt, Breukelen, juli 1993 (4) Handleiding Wegenbouw Ontwerp Verhardingen, RWS-DWW, Delft, december 1998 (5) Elementenverhardingen Verkeersbouwkundige studie, ir. L.J.M. Houben, Technische Universiteit Delft, mei

Euromax een extreem zwaarbelaste verharding. Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv

Euromax een extreem zwaarbelaste verharding. Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv Euromax een extreem zwaarbelaste verharding Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv Overzicht presentatie inleiding type contract / eisen verkeersbelasting ontwerp verhardingsconstructies uitvoering kwaliteitsbeoordeling

Nadere informatie

In hoofdstuk 2 zijn de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft tot slot de verhardingsconstructies.

In hoofdstuk 2 zijn de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft tot slot de verhardingsconstructies. Afbeelding 1.1. Toekomstige situatie In een rode lijn is de vrijliggende busbaan weergegeven. De gele lijn geeft de Tidal Flow halte weer. Het opstelvak en de extra rijstrook op de N247 zijn in groen weergegeven.

Nadere informatie

Vandolith G als wegfunderingsmateriaal

Vandolith G als wegfunderingsmateriaal e110314401 Vandolith G als wegfunderingsmateriaal KOAC NPC Instituut voor materiaal- en wegbouwkundig onderzoek B.V. KvK Apeldoorn 08116066 BTW NL812515900.B.01 NL-Apeldoorn, Groningen, Nieuwegein, Vught

Nadere informatie

Berekeningen aslasten. Algemene informatie over berekeningen m.b.t. aslasten

Berekeningen aslasten. Algemene informatie over berekeningen m.b.t. aslasten Algemene informatie over berekeningen m.b.t. aslasten Voor alle typen transportwerk waarbij vrachtwagens worden gebruikt, moet het vrachtwagenchassis van een opbouw worden voorzien. Het doel van de aslastberekeningen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 ASFALTVERHARDINGEN

HOOFDSTUK 7 ASFALTVERHARDINGEN 225 HOOFDSTUK 7 ASFALTVERHARDINGEN 226 7.1 Inleiding: Flexibele verhardingen zijn verhardingen die bestaan uit een asfaltconstructie welke meestal ligt op een fundering van ongebonden materiaal. Soms worden

Nadere informatie

oplossingen in terreinverhardingen

oplossingen in terreinverhardingen oplossingen in terreinverhardingen De combinatie van eigenschappen van Stelcon platen is uniek in de wereld van de bedrijfsverharding. Ze zijn eenvoudig te leggen, weer op te nemen en te herleggen. Zo

Nadere informatie

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Inleiding Soorten spoorvorming in asfalt Oplossingen voor KWS-verhardingen

Nadere informatie

Äe~ RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE NOORD- HOLLAND

Äe~ RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE NOORD- HOLLAND Äe~ RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE NOORD- HOLLAND CJC. H: L tothee K RIJ KSWTEPQTAT NOOLLD AN t TOEPASSING VAN ZANDCEMENT VAN GROTERE DIKTE ALS FUNDERINGSLAAG IN WEGVER- HARDINGEN. Door: Ir. J.A. de Jong -

Nadere informatie

PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Verholen goten

PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Verholen goten PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Verholen goten 1. SAMENVATTING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN a. TRANSPORT/LADINGZEKERING Alle transport van onze producten dienen te gebeuren conform de Europese richtlijn

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 BETONVERHARDINGEN

HOOFDSTUK 5 BETONVERHARDINGEN 171 HOOFDSTUK 5 BETONVERHARDINGEN 172 5.1 Inleiding: Bij betonverhardingen dienen te allen tijde technische voorzieningen te worden getroffen om scheurvorming ten gevolge van uithardingskrimp en temperatuurdaling

Nadere informatie

Rekenen aan gebonden funderingen

Rekenen aan gebonden funderingen Rekenen aan gebonden funderingen Marc Stet KOAC NPC Bert Thewessen Witteveen en Bos Berwich Sluer Koninklijke BAM Groep, Multiconsult bv Peter Bhairo Duravermeer Infrastructuur bv Samenvatting Gebonden

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van eindige elementenanalyses in de wegenbouw

De toegevoegde waarde van eindige elementenanalyses in de wegenbouw De toegevoegde waarde van eindige elementenanalyses in de wegenbouw ir. W.T. van Bijsterveld Ooms Nederland Holding bv dr.ir. A.H. de Bondt Ooms Nederland Holding bv Samenvatting Eindige elementenanalyses

Nadere informatie

AGRAC DOOR EEN DEFLECTIEBRIL BEKEKEN, NIEUWE INZICHTEN

AGRAC DOOR EEN DEFLECTIEBRIL BEKEKEN, NIEUWE INZICHTEN Em Postbus 1 Tel 0229 547700 1633 ZG Avenhorn Fax 0229 547701 www.ooms.nl/rd Research & Development publicatie E. Molenberg ir. J.G.F. Schrader AGRAC DOOR EEN DEFLECTIEBRIL BEKEKEN, NIEUWE INZICHTEN CROW

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K/01 Vervangt -- Uitgegeven d.d. -- Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Nummer K/01 Vervangt -- Uitgegeven d.d. -- Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K/01 Vervangt -- Uitgegeven 2016-03-01 d.d. -- Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Naam VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

Wegbouwkunde in Nederland: het recht van de sterkste?

Wegbouwkunde in Nederland: het recht van de sterkste? Wegbouwkunde in Nederland: het recht van de sterkste? ir. B.W. Sluer BAM Wegen B.V. Samenvatting Op 1 maart 2008 is de Europese Regelgeving voor asfalt ingevoerd. Nederland heeft gekozen voor de functionele

Nadere informatie

Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt. Postbus 68 3620 AB Breukelen. Bezoekadres: Straatweg 68 3621 BR Breukelen

Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt. Postbus 68 3620 AB Breukelen. Bezoekadres: Straatweg 68 3621 BR Breukelen Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt Postbus 68 3620 AB Breukelen Bezoekadres: Straatweg 68 3621 BR Breukelen T (0346) 26 26 44 F (0346) 26 35 05 E info@vbwasfalt.nl I www.vbwasfalt.org Inhoud

Nadere informatie

Wegen met lange levensduur

Wegen met lange levensduur Water bergen in de weg, hoe kan dat? Waterberging in de weg met het Aquaflow systeem is voor waterberging en voor waterzuivering een goede optie. Is dat civiel technisch ook zo? Ja, want Aquaflow is uitgebreid

Nadere informatie

10 jaar Monitoring A12 Meten en monitoren

10 jaar Monitoring A12 Meten en monitoren 10 jaar Monitoring A12 Meten en monitoren R.J. Dekkers KOAC NPC ir. D. van der Ven KOAC NPC Samenvatting Op het gedeelte van de zwaarbelaste rijksweg A12, gelegen tussen Lunetten en Bunnik, zijn van 1997

Nadere informatie

Constructie vissteigers en visstoepen

Constructie vissteigers en visstoepen Constructie vissteigers en visstoepen Wanneer de materiaalkeuze, de vorm en grootte van de vissteiger of visstoep zijn bepaald, kan de constructie ervan worden uitgewerkt. Het aanleggen van deze voorzieningen

Nadere informatie

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Ing. Jan Willem Venendaal BAM Wegen bv Rémy van den Beemt BAM Wegen bv Samenvatting Steenmastiekasfalt ontleent zijn duurzaamheid aan het hoge mastiekgehalte

Nadere informatie

Kennismaking met beton

Kennismaking met beton Kennismaking met beton Wanneer is een betonverharding interessant voor een project? Jeroen Thomassen Onderwerpen: Waarom, wanneer en waar betonverhardingen Dimensioneren in betonverharding Betonmortelproductie

Nadere informatie

KOMO. B.V. De Meteoor. attest-met-productcertificaat. Stelcon bedrijfsvloerplaten van constructief beton

KOMO. B.V. De Meteoor. attest-met-productcertificaat. Stelcon bedrijfsvloerplaten van constructief beton KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K2392/08 Vervangt K2392/07 Uitgegeven 2016-07-01 d.d. 2009-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 B.V. De Meteoor VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete

Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Recente evolutie in de standaardbestekken Asfaltbeton volgens de fundamentele methode: Minder eisen op de materialen,

Nadere informatie

Plaatsing van straatstenen en boordstenen

Plaatsing van straatstenen en boordstenen Plaatsing van straatstenen en boordstenen 1) Ontvangst van de producten Controleer de lading op: kleur; afmetingen; hoeveelheid. Houd steeds de productlabels bij. Plaatsing getuigt van goedkeuring van

Nadere informatie

150/380 kv Station Breukelen

150/380 kv Station Breukelen Project: 150/380kV Station Breukelen documentnr 110665D02 150/380 kv Station Breukelen Ontwerp constructies t.b.v. vergunningsaanvraag voor het transport van de transformator van het Amsterdam- Rijn kanaal

Nadere informatie

2.2 Nadere beschrijving

2.2 Nadere beschrijving Bladnr. 1 van 11 2.2 Nadere beschrijving Bladnr. 2 van 11 PAR 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02

Nadere informatie

Waterdoorlatende betonbestrating

Waterdoorlatende betonbestrating Waterdoorlatende betonbestrating Uit klimaatscenario s van het KNMI blijkt dat het de komende jaren meer en steeds heftiger zal gaan regenen. Enerzijds leidt dit tot vrolijke taferelen met spelende kinderen,

Nadere informatie

Aanleg van hijsplateaus en toegangswegen windpark Etten-Leur

Aanleg van hijsplateaus en toegangswegen windpark Etten-Leur Aanleg van hijsplateaus en toegangswegen windpark Etten-Leur Pagina 1 van 8 SITUATIE: Nederland is een land aan de Noordzee en heeft volop mogelijkheden voor het ontwikkelen van groene stroom, zoals windenergie.

Nadere informatie

PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Draingoten MINI/TOP/MAXI

PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Draingoten MINI/TOP/MAXI PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Draingoten MINI/TOP/MAXI 1. SAMENVATTING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN a. TRANSPORT/LADINGZEKERING Alle transport van onze producten dienen te gebeuren conform de Europese

Nadere informatie

Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen Hoofdcode (Std. 2010)

Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen Hoofdcode (Std. 2010) GRONDWERKEN 220321 220321 Leveren grond. Kwaliteitsverklaringen korrelverdeling - milieukwaliteit - bewijs van oorsprong - Zand in zandbed: < 63 um maximaal 15%; < 20 um max. 3%; org. stof max. 3% Zand

Nadere informatie

Styrodur C Technische gegevens en ontwerprichtlijnen

Styrodur C Technische gegevens en ontwerprichtlijnen Europa kleurt groen Styrodur C Technische gegevens en ontwerprichtlijnen 1. Mechanische eigenschappen (gemiddelde waarden, ontwerpwaarden) 1.1 Op druk belaste toepassingen 3 1.2 Ontwerpspanningen 3 1.3

Nadere informatie

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Hoofdstuk 1 : Krachten, spanningen en rekken Voorbeeld 1.1 (p. 11) Gegeven is een vakwerk met twee steunpunten A en B. Bereken de reactiekrachten/momenten

Nadere informatie

Industriële buitenverhardingen in beton

Industriële buitenverhardingen in beton Betondag 2011 Industriële buitenverhardingen in beton Anne Beeldens Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw a.beeldens@brrc.be 0486/91.35.96 Leden werkgroep Voorzitter: Luc Rens (FEBELCEM) Secretaris : Anne

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

Herbouw loods Berekening nieuwe fundering

Herbouw loods Berekening nieuwe fundering Opdrachtgever: Arnold de Visser Herbouw loods Berekening nieuwe fundering d.d. 24 november 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding en uitgangspunten 2 Berekening fundering 3 Bijlage I - Schets fundering

Nadere informatie

REFLECTIESCHEURVORMING INGEPAST IN HET REGULIERE

REFLECTIESCHEURVORMING INGEPAST IN HET REGULIERE Postbus 1 Tel 0229 547700 1633 ZG Avenhorn Fax 0229 547701 www.ooms.nl/rd Research & Development publicatie ir. J.G.F. Schrader dr.ir. A.H. de Bondt REFLECTIESCHEURVORMING INGEPAST IN HET REGULIERE VERHARDINGSONTWERP

Nadere informatie

Prefab beton voor openbare ruimte, water en groen

Prefab beton voor openbare ruimte, water en groen Prefab beton voor openbare ruimte, water en groen ANNE BEELDENS, PROF. DR.IR. R A A D G EV E N D I N G E N I E U R A B - R O A D S G A S T P R O F E S S O R KU L E U V E N A. B E E L D E N S @ A B - R

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K75730/02 Vervangt K75730/01 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7

attest-met-productcertificaat Nummer K75730/02 Vervangt K75730/01 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K75730/02 Vervangt K75730/01 Uitgegeven 2016-07-01 d.d. 2013-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Struyk Verwo Infra B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

EME: EEN MENGSEL MET POTENTIEEL. Ing. TINE TANGHE DERK GOOS. Nynas NV

EME: EEN MENGSEL MET POTENTIEEL. Ing. TINE TANGHE DERK GOOS. Nynas NV 1 EME: EEN MENGSEL MET POTENTIEEL. Ing. TINE TANGHE DERK GOOS Nynas NV In België heeft de succesvolle toepassing van EME in de proefvakken op de E19 nabij Kontich in 2006 geleid tot de opname van dit type

Nadere informatie

Variantenstudie versterking Scheffersplein

Variantenstudie versterking Scheffersplein Variantenstudie versterking Scheffersplein Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Objectnummer opdrachtgever: 108021 Project: Variantenstudie versterking Scheffersplein Projectnummer: INPA110670

Nadere informatie

De Combinatiedeklaag verder verbeterd - Hoogwaardige toepassingen Combinatiedeklaag

De Combinatiedeklaag verder verbeterd - Hoogwaardige toepassingen Combinatiedeklaag De Combinatiedeklaag verder verbeterd - Hoogwaardige toepassingen Combinatiedeklaag Ir. C.P. Plug Ooms Nederland Holding bv Dr.ir. A.H. de Bondt Ooms Nederland Holding bv Ing. B.J. van der Woerd Multicell/Cobeton

Nadere informatie

Technische gegevens. Aanbevolen toepassingen Ontwerphulpmiddelen. www.styrodur.com

Technische gegevens. Aanbevolen toepassingen Ontwerphulpmiddelen. www.styrodur.com Technische gegevens Aanbevolen toepassingen Ontwerphulpmiddelen www.styrodur.com Aanbevolen toepassingen 1. Aanbevolen toepassingen Styrodur Styrodur 2500 C 2800 C 3035 CS 3035 CNE 4000 CS 5000 CS Funderingsplaat*

Nadere informatie

Graaf de Ferrarisgebouw, verdieping 6 Koning Albert II-laan 20 bus Brussel

Graaf de Ferrarisgebouw, verdieping 6 Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Departement Mobiliteit en Openbare Werken Technisch Ondersteunende Diensten Expertise Beton en Staal (EBS) Graaf de Ferrarisgebouw, verdieping 6 Koning

Nadere informatie

Innovatiemiddag. Luchtvering is beter 22 september 2016

Innovatiemiddag. Luchtvering is beter 22 september 2016 Innovatiemiddag Luchtvering is beter 22 september 2016 Bouwplan de Zuidhoek Herinrichting voormalige camping Zuideinde naar plan Zuidhoek Extra vrachttransporten ( 25.000 m 3 ) over het Zuideinde Woningen

Nadere informatie

Plaatsingsaanwijzingen voor infiltratievoorzieningen

Plaatsingsaanwijzingen voor infiltratievoorzieningen 1. Transport en opslag. De Rigofill blokken worden per 4 stuks (de halfblokken per 8 stuks) verpakt. De pakketten worden met een heftruck, kraan of een ander hefwerktuig opgepakt. Daarbij zijn de onderste

Nadere informatie

De kunst van het alledaagse. IT-buizen

De kunst van het alledaagse. IT-buizen De kunst van het alledaagse IT-buizen De Kijlstra IT-buis: de complete oplossing tegen bodemverdroging. Op veel plaatsen in ons land worden hemel en aarde gescheiden door een verhard oppervlak. Bebouwing

Nadere informatie

Statische Berekening. Voetgangers-fietsbrug De Bleek te Vorden. Varsseveld,

Statische Berekening. Voetgangers-fietsbrug De Bleek te Vorden. Varsseveld, Varsseveld, 15-08-2016 Werknr. : 21449-IK Voetgangers-fietsbrug De Bleek te Vorden Statische Berekening Onderdeel A : totaal Constructeur : ir. C. Onstenk paraaf HC: E-mail: c.onstenk@fwiggers.com Opdrachtgever

Nadere informatie

Fietspaden. ontwerp en keuze materiaal. Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T wegenenverkeer.be

Fietspaden. ontwerp en keuze materiaal. Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T wegenenverkeer.be Fietspaden ontwerp en keuze materiaal Koning Albert II-laan 20 bus 4 1000 Brussel T 02 553 79 01 wegenenverkeer.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1. Inleiding...2 2. Materialen...3 2.1 Verhardingen...3

Nadere informatie

PRODUCT SPECIFICATIES. Code: 9286. Product: Terralys LF 15/15 - Copro nr #613/29 (2011) Specificaties:

PRODUCT SPECIFICATIES. Code: 9286. Product: Terralys LF 15/15 - Copro nr #613/29 (2011) Specificaties: Code: 9286 Product: Terralys LF 15/15 - Copro nr #613/29 (2011) Toepassing : NBN EN 13252 : drainagesystemen en infiltratiesystemen PTV 829 : Drainagesystemen (Filter- en drainagesystemen) - Type 5.1 -

Nadere informatie

Gebr. van Kessel Bedrijfsterreinen

Gebr. van Kessel Bedrijfsterreinen Gebr. van Kessel Bedrijfsterreinen BEDRIJFSTERREIN ONTWIKKELING AANLEG ONDERHOUD BEDRIJFSTERREINEN Gebr. van Kessel is een verrassend veelzijdige onderneming die civiele opdrachten uitvoert bij Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

Perpetual Asphalt Pavement

Perpetual Asphalt Pavement Perpetual Asphalt Pavement Frits Stas VBW-Asfalt Deze sheets worden u aangeboden door RABC www.bestekkennis.nl In samenwerking met VBW asfalt Deze sheets zijn vertoont bij de winterlezing 2004-2005 van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN van WEGENBOUWMATERIALEN

HOOFDSTUK 4. MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN van WEGENBOUWMATERIALEN 123 HOOFDSTUK 4 MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN van WEGENBOUWMATERIALEN 124 4.1 Inleiding: In de weg- en spoorwegbouw wordt een grote diversiteit aan materialen toegepast zoals: klei zand gebroken ongebonden

Nadere informatie

Prof.dr.ir.Anne Beeldens Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw 0486/

Prof.dr.ir.Anne Beeldens Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw 0486/ Module 8 : Integratie van de spoorinfrastructuur in de stedelijke omgeving (deel 1) 8c - Wegenbouwkundige aspecten bij de aanleg van spoorinfrastructuur concrete voorbeelden Prof.dr.ir.Anne Beeldens Opzoekingscentrum

Nadere informatie

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005 Memo Dienst Beheer Infrastructuur afdeling Technisch Specialistisch Onderhoud Aan Berend Feddes Van Telefoonnummer Datum Simon Duivenvoorde 0182-62 22 82 21 april 2005 Betreft Korte notitie met aandachtspunten

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K2416/10 Vervangt K2416/09 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7

attest-met-productcertificaat Nummer K2416/10 Vervangt K2416/09 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K2416/10 Vervangt K2416/09 Uitgegeven 2016-07-01 d.d. 2012-05-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Wernink vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten Struyk Verwo Infra

Nadere informatie

Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal)

Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal) IR-N-05.023 Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal) 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze leidraad is bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers

Nadere informatie

Basic Creative Engineering Skills

Basic Creative Engineering Skills Mechanica: Sterkteleer Januari 2015 Theaterschool OTT-1 1 Sterkteleer Sterkteleer legt een relatie tussen uitwendige krachten (MEC1-A) en inwendige krachten Waarom lopen de balken taps toe? Materiaaleigenschappen

Nadere informatie

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite:

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite: Wegen, opritten, parkings in asfalt Op volgende pagina een korte samenvatting vanwege het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw aangaande de soorten asfalt, de samenstelling van asfaltverhardingen, de verwerking

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 8 Sterkteleer (deel 1) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Doel van de sterkteleer Berekenen van de vereiste afmetingen van constructieonderdelen

Nadere informatie

Software waterdoorlatende bestratingen - gebruikershandleiding

Software waterdoorlatende bestratingen - gebruikershandleiding Software waterdoorlatende bestratingen - gebruikershandleiding FEBESTRAL ontwierp samen met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) een berekeningsprogramma voor waterdoorlatende bestratingen. Dit

Nadere informatie

vloerrenovatie figuur 1: een vloer waarbij het draagvermogen wordt vergroot door het toepassen van extra palen en lijmwapening

vloerrenovatie figuur 1: een vloer waarbij het draagvermogen wordt vergroot door het toepassen van extra palen en lijmwapening Bent u de trotse eigenaar van een magazijn met een vloeroppervlak dat meer aandoet als een maanlandschap? Is de vloer in uw hal versleten? Wilt u uw vloer opwaarderen? Een vloer is een constructieonderdeel

Nadere informatie

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard.

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard. Inleiding Voor het maken van het herinrichtingsplan Hamersveldsewegnoord is een drietal technische onderzoeken uitgevoerd: Advies wegverharding Akoestisch onderzoek Trillingsonderzoek noordelijke deel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART Datum 10/2012 Stapelen steel bars Pagina 1 van 6

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART Datum 10/2012 Stapelen steel bars Pagina 1 van 6 Stapelen steel bars Pagina 1 van 6 1. RISICO S - Uit elkaar rollen van de stapel - Struikelen - Afrollen van een steel bar van de stapel - Afrollen van steel bars van de lippen van heftruck - Klemming

Nadere informatie

Statische berekening kolom Project: Entresolvloer Multi Profiel

Statische berekening kolom Project: Entresolvloer Multi Profiel Korenmaat 7 9405 TL Assen T 0592 37 11 77 F 0592 37 11 72 Statische berekening kolom Project: Entresolvloer Multi Profiel Inhoudsopgave Kontrole van een geschoorde kolom volgens NEN 6771 2 Algemene gegevens

Nadere informatie

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0 Hulsberg Revisie: 0 Pagina 2 / 10 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Belastingen 4 1.5 Stabiliteit 5 1.6 Vervormingseisen 5 1.7 Referentiedocumenten

Nadere informatie

,.vs"" -..AS FALT TECHNISCHE INFORMATIE

,.vs -..AS FALT TECHNISCHE INFORMATIE ,.vs"" -..AS FALT TECHNISCHE INFORMATIE Op diverse plaatsen vindt onderzoek plaats of heeft zeer recentelijk onderzoek plaatsgevonden naar het ontwerp en mengselkeuze voor asfaltconstructies die worden

Nadere informatie

H.E. Lüning hc C.H.R.

H.E. Lüning hc C.H.R. Ellegoorsestraat 7 NL-7004 HC DOETINCHEM tel. : + 31 314 325 601 fax. : + 31 314 360 216 e-mail : mail@luning.nl website : www.luning.nl PROJECT : Vrijstaande berging met EPS-fundering ARCHITECT : OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN 5 5 PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN KANAALPLAATVLOER Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer met een rechthoekige doorsnede, die van holle kanalen is voorzien. De vloer wordt soms ook wel holle

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Actualisering juli 2010 Vastgestelde tekst uitgave 11 november 2010 CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Nadere informatie

STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN

STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN JAN STIGTER KOAC-NPC TECHNOLOGENDAGEN 2014 2014 1 ONDERWERPEN Wijziging hoofdstuknummer in 81.2 Diverse kleine tekstuele wijzigingen Wijzigingen

Nadere informatie

Aslastoverschrijding

Aslastoverschrijding Aslastoverschrijding Inleiding Van alle vrachtauto s die in Nederland rijden is 15% tot 20% overbeladen. Een vrachtauto mag niet te zwaar worden beladen. Elke vrachtauto heeft een maximum toegestaan totaalgewicht

Nadere informatie

CROW webpublicatie Asfaltwapening

CROW webpublicatie Asfaltwapening CROW webpublicatie Asfaltwapening Presentatie NGO 29 november 2016 Rapporteur CROW-werkgroep: dr.ir. J. Groenendijk (088 562 2528, groenendijk@koac-npc.com) 1 Samenvatting Asfaltwapening is systeem! Asfaltwapeningproduct

Nadere informatie

Meet- en rekenprotocol Droge remvertraging (middels remproef)

Meet- en rekenprotocol Droge remvertraging (middels remproef) Meet- en rekenprotocol Droge remvertraging (middels remproef) Uitgegeven door Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud Informatie Paul Kuijper Datum 27 november 2014 Status definitief Versie 1.0 Inhoud

Nadere informatie

Keuzemodel wegconstructies. Uitgangspunten Software KMW 1.0

Keuzemodel wegconstructies. Uitgangspunten Software KMW 1.0 kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte Keuzemodel wegconstructies Uitgangspunten Software KMW 1.0 C.A.P.M. van Gurp april 2005 CROW, Postbus 37, 6710 BA EDE CROW en degenen

Nadere informatie

Risico s D&C, aannemerservaringen

Risico s D&C, aannemerservaringen Risico s D&C, aannemerservaringen Robbert Naus, Dura Vermeer Asfaltontwikkelingen 1 Inhoud Inleiding risicoanalyse Uniforme methodiek Ervaringen Conclusies en aanbevelingen Asfaltontwikkelingen 2 Inleiding

Nadere informatie

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2)

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2) RAW0083-73476 Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: besteknr. 207.11.0963.29 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

Onderzoek naar vloeistofdichte asfaltconstructies - ervaringen met een praktijkgeval -

Onderzoek naar vloeistofdichte asfaltconstructies - ervaringen met een praktijkgeval - Onderzoek naar vloeistofdichte asfaltconstructies - ervaringen met een praktijkgeval - Kortschrift opgesteld voor: Wegbouwkundige Werkdagen 2002 Te Doorwerth, Nederland 12 en 13 juni 2002 Onderzoek naar

Nadere informatie

Fietspaden. ontwerp en keuze materiaal (versie mei 2017) Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T wegenenverkeer.

Fietspaden. ontwerp en keuze materiaal (versie mei 2017) Koning Albert II-laan 20 bus Brussel T wegenenverkeer. Fietspaden ontwerp en keuze materiaal (versie mei 2017) Koning Albert II-laan 20 bus 4 1000 Brussel T 02 553 79 01 wegenenverkeer.be Deze pagina werd bewust blanco gelaten 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

CEMENTGEBONDEN BEDRIJFSVLOEREN (1) Ontwerp - Dimensionering

CEMENTGEBONDEN BEDRIJFSVLOEREN (1) Ontwerp - Dimensionering CEMENTGEBONDEN BEDRIJFSVLOEREN (1) Ontwerp Dimensionering DOSSIER CEMENT 23 november 2000 vloerverharding in situ gestort beton (13) BBSfB Sedert enkele jaren investeren vele bedrijven fors in de constructie

Nadere informatie

Introductie. Havens als belangrijk knooppunt

Introductie. Havens als belangrijk knooppunt Les 3. Havens Introductie De onderdelen voor de pennen van Pennenland bv komen uit de Verenigde Staten. De bedrijven die deze onderdelen aan Pennenland verkopen (leveranciers) verschepen hun onderdelen

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 400x85. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 1. Datum : 20 september 2011

Solico. Brugdekpaneel 400x85. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 1. Datum : 20 september 2011 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: CONDUCT Kabelgoten

PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: CONDUCT Kabelgoten PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: CONDUCT Kabelgoten 1. SAMENVATTING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN a. TRANSPORT/LADINGZEKERING Alle transport van onze producten dienen te gebeuren conform de Europese richtlijn

Nadere informatie

Product besteksteksten

Product besteksteksten RAW1171 INDUMIX Bladnr. 1 van 6 OMSCHRIJVING BESTEKS- POST- NUMMER CATALOGUSNUMMER HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING TER INLICHTING 1 INDUMIX PRODUCTEN 11 INDUMIX

Nadere informatie

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis!

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! Holle vloerplaten van spanbeton Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! 1. Algemeen Betonnen vloeren, die men holle vloerplaten noemt, zijn tegenwoordig onmisbare elementen

Nadere informatie

Enkelvoudige stalen voegovergangsconstructies in nieuwe kunstwerken

Enkelvoudige stalen voegovergangsconstructies in nieuwe kunstwerken Enkelvoudige stalen voegovergangsconstructies in nieuwe kunstwerken 17 juni 2015 Dirk Andeweg (Brabotech) Klaus Ueckert (Maurer Söhne) Frank van Beek (Rijkswaterstaat GPO) Arno Leegwater (Smits Neuchâtel

Nadere informatie

Inleiding. Cursus Verhardingen van cementbeton 2016

Inleiding. Cursus Verhardingen van cementbeton 2016 Inleiding Cursus Verhardingen van cementbeton 2016 Bijeenkomst 2.11.2016 Voorstellingsronde hoofdstuk 1: Inleiding (Marc Stet) enquête keuzeonderwerp hoofdstuk 2: Aardebaan, grondwerk en funderingen (Remmelt

Nadere informatie

Spoorvervoer Lage Weide

Spoorvervoer Lage Weide Spoorvervoer Lage Weide Overzicht bestaande spoorlocaties Port of Utrecht Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Drs. D. Hoffmans, programmamanager Goederenvervoer Contact Logitech: Ir. J.A.M.

Nadere informatie

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste MEMO Mogelijkheden bermverharding 14 januari 2013 Arthur Ernste Inleiding In totaal zijn er drie typen bermverharding te onderscheiden. In de eerste plaats is er het aanvullen van bermen met ongebonden

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K2415/09 Vervangt K2415/08 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 12

attest-met-productcertificaat Nummer K2415/09 Vervangt K2415/08 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 12 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K2415/09 Vervangt K2415/08 Uitgegeven 2016-07-01 d.d. 2012-05-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 12 Struyk Verwo Infra B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Rekenen aan betonvloeren

Rekenen aan betonvloeren 1 Nieuwe versie van computerprogramma Floor Rekenen aan betonvloeren Recent is een nieuwe versie van het computerpro- verbeteringen ten opzichte van Floor 2.0 zijn een volledige herziening van het onderdeel

Nadere informatie

Uitgangspunten. Breekpuin Breekpuin onder rijweg na verdichting minimaal 250 mm dik. Breekpuin onder fietspad na verdichting minimaal 150 mm dik.

Uitgangspunten. Breekpuin Breekpuin onder rijweg na verdichting minimaal 250 mm dik. Breekpuin onder fietspad na verdichting minimaal 150 mm dik. Uitgangspunten Zandbed Zand onder voetpad na verdichting minimaal 300 mm dik. Zand onder fietspad na verdichting minimaal 350 mm dik. Zand onder rijweg na verdichting minimaal 500 mm dik. Breekpuin Breekpuin

Nadere informatie

Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen. Dienst Grote Projecten en Onderhoud, september 2013

Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen. Dienst Grote Projecten en Onderhoud, september 2013 Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen Dienst Grote Projecten en Onderhoud, september 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Toepassingsgebied 5 2 Begripsbepalingen 5 2.1 Asfaltverhardingen 5 2.2 Ontwerpperiode

Nadere informatie

Post nr. Omschrijving EP Hoeveelheid EH Sommen voorzien uitgevoerd voorzien I. VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN

Post nr. Omschrijving EP Hoeveelheid EH Sommen voorzien uitgevoerd voorzien I. VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN Projectnummer: Perceelsfiche: Afkoppelingswerken op perceelsniveau Straatnaam : Berekende kostprijzen volgens raming / inschrijving aannemer Huisnummer(s) : Post nr. Omschrijving EP Hoeveelheid EH Sommen

Nadere informatie

Waterdoorlatende verhardingen, een duurzame verharding: ecologisch, economisch met een goede integratie in omgeving

Waterdoorlatende verhardingen, een duurzame verharding: ecologisch, economisch met een goede integratie in omgeving Waterdoorlatende verhardingen, een duurzame verharding: ecologisch, economisch met een goede integratie in omgeving ANNE BEELDENS, PROF. DR.IR. R A A D G EV E N D I N G E N I E U R A B - R O A D S G A

Nadere informatie

ONDERGROND KANTOPSLUITING FUNDERING STRAATLAAG MENGEN PLAATSEN VOEGVULLING AFTRILLEN INGEBRUIKNAME CONTROLE EN ONDERHOUD

ONDERGROND KANTOPSLUITING FUNDERING STRAATLAAG MENGEN PLAATSEN VOEGVULLING AFTRILLEN INGEBRUIKNAME CONTROLE EN ONDERHOUD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ONDERGROND KANTOPSLUITING FUNDERING STRAATLAAG MENGEN PLAATSEN VOEGVULLING AFTRILLEN INGEBRUIKNAME CONTROLE EN ONDERHOUD 7 8 10 9 2 3 4 6 5 1 1 ONDERGROND Zorg voor een effen en goed

Nadere informatie

PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Hydroblock roostergoten

PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Hydroblock roostergoten PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Hydroblock roostergoten 1. SAMENVATTING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN a. TRANSPORT/LADINGZEKERING Alle transport van onze producten dienen te gebeuren conform de Europese

Nadere informatie

Industriële vloeren Aandachtspunten om schade te voorkomen

Industriële vloeren Aandachtspunten om schade te voorkomen Industriële vloeren Aandachtspunten om schade te voorkomen Steven Vercauteren, Hoofdadviseur, Dep. Technisch Advies en Consultancy Betonvloeren 07/11/2016 - Pagina 1 Betonvloeren 07/11/2016 - Pagina 2

Nadere informatie