ONDERHOUD VERBOUW RENOVATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERHOUD VERBOUW RENOVATIE"

Transcriptie

1 ONDERHOUD VERBOUW RENOVATIE VALT UW ENERGIELABEL TEGEN? De 6% btw regeling geldt voor: onderhoud, verbouw en renovatie. Denk bijvoorbeeld ook aan: dakrenovatie kunststof kozijnen dakkapellen dubbel glas plaatsen verbouw binnen moderniseren toilet en badkamer MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK MET ONS. MAAK UW WONING ENERGIEZUINIG! PROFITEER VAN HET LAGE BTW TARIEF U BETAALT NU MAAR 6% BTW IN PLAATS VAN 21% BTW OP DE LOONKOSTEN! DAT SCHEELT SNEL HONDERDEN EURO S! Hofstra Bouw staat voor kwaliteit, heldere afspraken en flexibiliteit. Wij zorgen dat we op tijd en binnen de afgesproken prijs uw project opleveren! Contact T E.

2 De Koepel 66e JIERGONG no. 5, mei 2014 Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten Redaksje: Wim Beckers Janke Zijlstra - Nicolai Jellie Koops - Benedictus Feikje Adema - van den Berg Adri de Vries Reinder Huisman

3 K at en Harke Tusken en komme hieltyd mear simmerske tempera - tueren foar. It is betiden noch wat wikselfallich, mar it giet dochs de goeie kant út. Nettsjinsteande Piet P. syn foarsizzingen dy t meastentiids krekt oarsom binne as de werklikheid. It Groencentrum hat it der mar drok mei, want in elk wol fansels wol alderhande kreaze blommen en plantsjes yn de tún sette en dy binne der by t soad te krijen fansels. Trouwens bij it Groencentrum binne de kontouren fan de bij / nijbou al goed te sjen. It wurdt grif yndrukwekkend! Yndrukwekkend wie fansels ek de grutte stoet âlde trekkers dy t troch ús doarp riden op sneon 12 april. Under leiding fan de inisjatyfnimmers Jan Cats en Menno Heeringa waard dit in hiele slagge happening. Mei namme omdat men earst útgongen wie fan sa n 20 dielnimmers. Lykwols skine der mear samlers te wêzen fan histoaryske (âlde doar ik amper te sizzen) trekkers. Sa koenen wij genietsje fan sa n 75 eksimplaren. Ek de televyzje hie ynteresse, want Jan en Menno stienen yn elk gefal tige serieus de man fan de omrop te wurd. No hienen dat ek al mear minsken dien, lykas Ype van der Molen en Jelle Zijlstra, dy t foar it programma Hea de fraach foarlein krigen wat se sa al oan it dwaan wiene. Ja sa bard der yn ús doarp bêst wol it ien en oar en dat wie ek te sjen yn de tige aardige repportaazje dy t Omrop Fryslân makke. Wytmarsum, it brûsend middelpunt fan Súdwest Fryslân tocht ik sa! Yn de foarige Koepel hie Jelly trouwens in hiel ferhaal oer in ûndersyk nei de literaire pyk fan skriuwers wat útfierd wie troch Philips Hans Franses út Rotterdam. Neffens dy man syn teory soenen Jelly en Janke harren pyk al hân ha, sljochtwei leit dat nammentlik op 44 jier. Mar (as ik dat goed begrepen ha fansels) hie ik myn pyk neffens Jelly wat letter. En dan soe it sa mar wêze kinne dat ik, omdat myn pyk ferskoot is nei in heger 2

4 tal fan jierren, wol 100 jier wurde kin. No dat liket mar skoan of net dan! Mar ja bliuwt fansels de fraach wat dan eins in pyk is. Miskien binne der ek wol minsken dy t ynstee fan in pyk allegear pykjes ha. Ik woe mar sizze froulju, de moed net ferlieze! Of sa t Ramses Shaffy ea ris song: We zullen doorgaan!! Mar betiden is dat makliker sein as dien. Sa slúte wij as Koepel al in pear jier it finansjeel boekjier negatyf ôf en moatte wy in berop dwaan op ús reserve. Lykwols as men jier oan jier dêr in berop op docht dan bliuwt der lang om let neat oer fan de reserve fansels. Wy as redaksje binne ús oan it berieden hoe wy út dizze finansjele ympasse komme kinne. Mar ek it libben sels bestiet út piken en út delten. Njonken in laits is der ek in trien. Sa stoar op 4 april frij hommels, EELKJE KOOPMANS-DE BOER. Op 25 juni 1930 waard Eelkje yn Penjum berne as dochter fan it bakkersechtpear Douwe en Trijntje de Boer. As sij as jongfaam bij de jongereinferiening komt treft sij dêr in tige aardige jonge út Wytmarsum, Jaap Koopmans, soan fan ek in bakkersechtpear. Se sette harren te wenjen oan de Oosterstraat en krije trije bern, Tineke, Willem en Douwe. Lykwols slaat yn 1998 it needlot ta as har man Jaap komt te ferstjerren. Om wer in nije ynfulling oan it libben te jaan giet Eelkje as frijwilligster yn Aylva State oan de slach. In pear jier letter set sij har te wenjen yn in oanleunwente en komt soan Douwe yn it âldershûs te wenjen. Yn de tuskentiid hat sij Jetse Poortstra moete en se ha it gesellich tegearre. Mar dan komt ek Jetse te ferstjerren en moat Eelkje opnij har plakje fine en dat slagget har mei hulp fan har bern en freondinnen. It ôfrûne heal jier nimt de sûnesn ôf en op 4 april komt hja, nei in tige warber libben, te ferstjerren. Wy winskje de famylje alle krêft ta dit grutte ferlies in plakje te jaan. Mar lykas sa faak al sein is bestiet it libben faak út utersten. Sa is it op 9 maaie oansteande grut feest, want dan boaskje de middeis om oere yn it stedhûs fan Boalsert JOHAN HAITS- MA (fan Tine) en MARGREET POELSTRA (út e Westereen). Alfêst fan herte lokwinske fansels! 3

5 Ek gean ús lokwinsken nei trije nije jonge wrâldboargers. LIZA, berne op 26 maart, dochter fan Jan Stellingwerf en Marieke de Vries (fan Ane en Grietje) en suske fan Mirthe, se wenje yn Ferwoude. Op 8 april waard ANOUK berne, dochter fan Willem Dijkstra (fan Bert en Joke) en Maaike Tolsma (fan Sikke en Margriet). Op 12 april kaam de earrebarre del bij Jacob Zaagemans (fan Gerrit en Griet) en Anneroos de Boer, út Workum en brocht dêr JENS. Allegear ús lokwinsken!! Sa t ik al sei giet it mei it waar sa stadichoan de goeie kant út. Mar sa út en troch waait de wyn ek wakker fûl en ûnlijich om hûs en hear. Ast it de foarstanners fregest kin der eins noait genôch wyn wêze, mar tsjinstanners sizze dat it mear as genôch is al dy wynmoannen hjir yn ús kontreien. Hja liede no de needklok om it tij om noch mear wynmoannen hjir del te setten, te kearen. It sil mij nij dwaan wa oan it langste ein lûken giet. Ik wie trouwens okkerdeis op de jierliks ynternasjonale konferinsje fan haadredakteuren fan doarpskranten yn it Drintske plakje Geest (men moat mei al dat Europeeske regels wolris oer de grinzen sjen). Ik prate dêr ûnder oaren mei de pleatslik haadredakteur fan de Geester Koerant, de hear S. Poek, dy t mij fertelle koe dat men hielendal gjin lêst hie fan wynmoannen. Finansjele swierrichheden hienen se dêr trouwens ek net mei it doarpskrantsje, want sa sei de man: Die komt maar eens int jaar uut!. Ja sa kinne wij it ek fansels, mar dy kant moatte wij as Koepel mar net út liket mij. Oant de folgjende Koepel oer in moanne wat mij oanbelanget! wim 4

6 L etters van Mounewetter In april zijn de informatieboekjes in Witmarsum en omringende dorpen bezorgd en inmiddels is de voorverkoop achter de rug. De cijfers tonen aan dat er niet veel verschil is met vorig jaar. Bij de zwemlessen is nog ruimte beschikbaar voor een aantal kinderen, dus wie zich aanmeldt kan nog geplaatst worden. Veel dank aan een ieder die meegeholpen heeft de boekjes te bezorgen en voor de geweldige inzet van de vele vrijwilligers in de afgelopen maanden. Er is hard gewerkt om het bad voor de zomer weer piekfijn in orde te krijgen. Inmiddels is ruim 1800 kuub water de baden ingestroomd en de nieuwe cv-ketel heeft het water perfect op een goede temperatuur gebracht. De oude ketel, geplaatst in 1989, was na 25 jaar trouwe dienst technisch en economisch afgeschreven. Om dure reparaties en periodes van stilstand te voorkomen hebben we besloten om de bestaande ketel te vervangen. De oude ketel is door Metaalhandel Lemstra uit Bolsward verwijderd en het bedrijf Cofely uit Leeuwarden heeft de nieuwe geplaatst. Ook de vorige ketel was van dit bedrijf afkomstig. De ketel heeft een verwarmingscapaciteit van 430 kw. Gezien de prima contacten met Cofely en het uitstekende onderhoud is weer voor hen gekozen. De speeltoestellen zijn keurig geverfd, evenals de deuren en de waterkever. Bij de toren is de trap hersteld en zijn de randen opnieuw gestuukt en gecoat. Bij de kiosk is een tweede loket gekomen. Binnenkort wordt de duikplank geverfd en komt er nieuw winddoek achter de waterspeeltuin. Onze tuin ligt er weer netjes bij en de bloembakken zijn gevuld met nieuwe plantjes, waardoor het er in Mounewetter heel fleurig uitziet. 5

7 Opening Op zondag 27 april om uur gingen de deuren van het zwembad open. Rond uur was er voor de jeugd weer het traditionele stuivertje duiken. Openingstijden De openingstijden van het zwembad zijn: maandag: / uur dinsdag t/m vrijdag: / / uur van uur alleen baantjes zwemmen (het ondiepe gedeelte en de speelweide blijven open tot uur) zaterdag en zondag: uur in het weekend blijft het bad de hele dag open Belangrijk Op Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag gelden de zondagsopeningstijden en tijdens deze dagen wordt er geen zwemles gegeven. Van 1 mei t/m 1 juni gelden onze avondtijden alleen voor de woensdag en de vrijdag. Vanaf 3 juni is het bad ook op dinsdag- en donderdagavond open. Van 7 juli t/m 17 augustus is het bad van dinsdag t/m vrijdag doorlopend van uur geopend. De zwemlessen gaan dan naar de ochtend van uur. De C-lessen blijven op de maandag, vanaf uur. Op maandag is het bad open van uur. Zelf oefenen Elke zaterdag van tot uur mag u samen met uw kind zelf oefenen met drijf-en lesmateriaal. Dit oefenen is alleen voor het kind gratis. Als de ouders geen abonnement bezitten, dan dienen zij de geldende toegangsprijs te betalen. 6

8 Regiozwemmen/Eurozwemmen Goed voor de conditie. Lekker in uw eigen tempo 500 meter of meer zwemmen. Na elke gezwommen 500 meter ontvangt u een stempel en als de kaart vol is levert u hem in bij de kassa en maakt u elke maand kans op een prijs. Er worden elke maand 3 kaarten uitgeloot. De 3 maandwinnaars ontvangen een waardebon van 7,50 te besteden bij één van onze sponsoren. De feestelijke afsluiting van het eurozwemmen vindt plaats op 5 september. De loting is op de 1e vrijdagochtend van de maand en om uur is er een gratis kopje koffie voor de eurozwemmers. U kunt hiermee starten op onze recreatieve openingstijden. 1 afstand per dag. Kosten: eenmalig 2,50 bij bezit van een abonnement. Na elke volle ingeleverde kaart krijgt u gratis weer een nieuwe kaart. Bijzondere aktiviteiten Op zondag 11 mei mogen alle moeders in Mounewetter gratis zwemmen en op vaderdag 15 juni hebben de vaders gratis toegang. Alle scholen in de gemeente nodigen wij uit om mee te doen aan de scholenestafette, die op dinsdag 27 mei om uur gehouden wordt. Voor nadere informatie: kijk op onze website of bel met tel.nr Wij zijn ook te bereiken via facebook: waterpark mounewetter en twitter: Wij rekenen op een warme zomer en hopen dat u vaak een duik komt nemen in ons prachtige buitenbad. Namens het Stichtingsbestuur, Hannie Kroontje-Steiginga 7

9 F anfare Nij Libben Op 4 april is Nij Libben naar het ONFK (Openbare Nederlandse Fanfare Kampioenschappen) in Drachten geweest. Met een keurige 82,33 punten zijn we op de zesde plaats geëindigd in de vierde divisie. In elke divisie wordt slechts één (verplicht) werk uitgevoerd. Voor ons was dat Excalibur van de componist Jan Bosveld, een prachtig werk waar we met veel plezier op gestudeerd hebben. Het was voor ons de eerste keer dat we aan dit evenement deelnamen en het is werkelijk een hele happening. Door de gestroomlijnde strakke organisatie is de wedstrijdsfeer goed merkbaar en dat maakt het dan ook extra spannend. Volgend jaar willen we de uitdaging wederom aangaan voor een nog beter resultaat; we weten nu wat ons te wachten staat. Op 4 mei spelen we zoals gebruikelijk, de volksliederen en koraalmuziek bij de kranslegging tijdens de dodenherdenking. En op 11 mei begeleiden we kerkdienst in De Hoekstien met het koperensemble. In de week van 12 t/m 17 mei wordt er collecte gelopen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. Tevens zullen de donateurgiften de komende maanden bij u worden opgehaald. Op Hemelvaartsdag mogen de 11-stedenwandelaars weer rekenen op muzikale ondersteuning bij hun tocht door Witmarsum. Ter afsluiting van het seizoen zal op zondag 15 juni het locatieconcert gehouden worden. In de volgende Koepel-agenda zal de locatie bekend worden gemaakt. Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u meer weten over het donateurschap of juist graag muzikant worden, bel dan met onze voorzitter Tine v/d Velde ( ). Mailen kan natuurlijk ook, ons adres is Voor een kijkje in ons verenigingsleven en de complete agenda surft u naar Graag tot de volgende keer. 8

10 IJsvereniging IJsvereniging Witmarsum en de Poiesz-actie Dit jaar heeft de IJsvereniging Witmarsum meegedaan aan de actie van de Poiesz om geld in te zamelen voor activiteiten voor de jeugd. Op vrijdag 11 was het grote feest van de Poiesz waar alle geldprijzen worden uitgedeeld. Twee leden van onze jubileumcommissie zijn daar samen met zes kinderen heen geweest. En het was een zeer geslaagde avond. Zeker toen we de opbrengt voor onze vereniging te horen kregen: 1291,-. Een geweldig resultaat. We gaan dit bedrag gebruiken voor een skeelerclinic die we dit (jubileum)jaar gaan organiseren. We willen alle mensen die ons gesponsord hebben hartelijk bedanken! 9

11 E LK WAT WILS Het kaartseizoen is weer voorbij.dit seizoen hebben we veertien keer een kaartavond gehad. Tien keer hebben gekaart voor de competitie en vier keer hebben we een maatkaart avond gehad. De opkomst bij de klaverjassers was uitstekend, maar bij de schutjassers kon het wel wat beter.hier nog de prijswinnaars van de tweede helft van het seizoen. Schutjassen Klaverjassen 7 januari 1e prijs H. Anema 67 pnt Kl. Kroontje 7783 pnt 2e prijs S. de Jong 63 pnt J. de Ruiter 6997 pnt 3e prijs 21 januari E. Hofma 6838 pnt 1e prijs Sj. Nicolai 69 pnt Sj. Wind 7558 pnt 2e prijs E. Hofma 6812 pnt 3e prijs K. Keuning 6609 pnt 4e prijs Joh. Adema 6559 pnt 4 februari 1e prijs J. Jorna 68 pnt G. de Vos 7285 pnt 2e prijs E.v. Harskamp 6831 pnt 3e prijs J. Bouma 18 februari Maatkaarten 1e prijs P. Nota/T. Zijlstra 81 pnt E. v. Harskamp/G. de Vos 6981 pnt 2e prijs H. Anema/ Sj.de Jong 55 pnt G.v.d. Witte/Sj. Wind 6177 pnt 3e prijs Kl. Kroontje/E. Schippers 6003 pnt 10

12 4 maart 1e prijs J. Jorna 70 pnt Sj. Wind 8005 pnt 2e prijs J. Bouma 7540 pnt 3e prijs Kl. Kroontje 7125 pnt 18 maart 1e prijs T. Zijlstra 69 pnt Joh. Bouma 6803 pnt 2e prijs Sj. Wind 6649 pnt 3e prijs J. de Ruiter 6538 pnt 1 april Maatkaarten 1e prijs P. Huisman/H. Bergsma 65 pnt G.de Vos/S.v.d. Witte 6558 pnt 2e prijs P. Nota/T. Zijlstra 64 pnt G.v.d. Witte/Sj. Wind 6341 pnt 3e prijs Joh Adema/J. Bouma 6310 pnt 4e prijs Joh. Bouma/J. de Ruiter 6241 pnt 5e prijs Kl. Kroontje/E Schippers 6153 pnt Na afloop van het kaarten moesten de prijzen nog uitgereikt worden van de competitie. Van de tien competitie wedstrijden worden de drie minste wedstrijden afgetrokken. Bij het schutjassen is Sj. Nicolai de winnaar geworden met 453 punten. Bij de klaverjassers Sj. Wind met punten.daarna werden de bekers uitgereikt aan de winnaars met de meeste punten. Bij de schutjassers was dit ook Sj. Nicolai met 9 punten en bij de klaverjassers was dit ook Sj. Wind met 11 punten. We beginnen het nieuwe seizoen weer op 23 september Langs deze weg wensen wij iedereen een mooie zomer toe. 11

13 J ochem de Boer Op nog geen kilometer afstand van de Waddenzee en naast het Hegewiersterfjield staan de kassen van Jochum waar sinds 1995 biologisch geteeld wordt. Zonder enige kunstmatige verwarming of belichting worden er zo n 30 verschillende groentes geteeld, variërend van veldsla, winter postelein en raapsteel in de winter tot peper, tomaat en komkommer in de zomer. Dankzij de kassen is er al vroeg in het voorjaar sla, spinazie, paksoi, rucola en andijvie, ook laat in het najaar, als buiten alles al geoogst is, zijn er in de kas nog veel verse groenten te oogsten. De zware zeeklei, die bemest word met kompost, paarden- koeienvarkens- en kippen-mest, zorgt er voor dat de smaak van de groente ouderwets lekker is, ook zuinig gebruik van stikstof en water zorgen er voor dat de groenten rustig groeien en zo meer smaak ontwikkelen. Om een zo volledig mogelijke natuurlijke kringloop op het bedrijf te creëren lopen er een twintig tal kippen en een zetje varken op het bedrijf. Alle werkzaamheden worden handmatig gedaan, planten, zaaien, oogsten. Na vele jaren biologisch telen is de grond steeds levenskrachtiger geworden en komen ziekten en plagen eigenlijk niet meer voor. Door nog lang zo door te mogen gaan hopen we in de toekomst een gezond stukje aarde door te geven aan de volgende generatie. Ook is er een winkeltje waar we onze groente verkopen. De winkel is open op woensdag van 9.00 tot en vrijdag middag van tot Naast onze eigen groente verkopen we ook de groente, eieren en zuivel van collega s uit de buurt en kopen we via de Zaai-Ster fruit in, zodat we een ruim assortiment aan kunnen bieden.via de Zaai- Ster zijn onze producten in vele natuurvoeding winkels te krijgen.ook leveren wij aan de bio web-winkels van Friesland. 12

14 Biologische boerderijwinkel Seizoensgroenten vers uit eigen kas Fruit Vlees Zuivel, Kaas & Eieren Vruchtensappen Droogwaren IJs Open op : woensdag vrijdag Jochum s Winkeltsje Harlingerweg 30 Kimswerd Geboren 13

15 D e Laatste Eer Een stoel is leeg Een stem die zwijgt Handen die rusten Afscheid nemen is een pijnlijk iets, de wereld staat even stil. Een machteloos gevoel overvalt ons, even niet meer weten wat je moet doen. Soms is er niet gesproken over een afscheid, omdat het zo ver weg leek, maar dan.. Leden van de Begrafenis Crematievereniging De Laatste Eer kunnen een beroep doen op de bode, mevr. J Koehoorn Hoitsma ( tel of ). Zij kan u met raad en daad terzijde staan. Ook voor niet-leden is mevr. Koehoorn bereid, om samen met u, een waardig afscheid te organiseren. Voor niet-leden wordt een toeslag berekend van 10% met een maximum van 250,-. Tevens wordt er huur berekend voor het gebruik van materiaal. Misschien is het voor u een overweging waard om lid te worden van onze vereniging. De contributie voor alleenstaanden is 13,- per jaar, voor een gezin betaalt u 26,-. Hierbij zijn kinderen tot 18 jaar meeverzekerd. Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met dhr. K. Kroontje, tel De samenstelling van het bestuur: Dhr. Y. Dijkstra voorzitter (tel ) Dhr. K. Kroontje penningmeester (tel ) Mevr. J. Joustra- Giliam secretaresse Mevr. M. Brandsma Leijendekker lid Dhr. S. Elgersma lid 14

16 15

17 O VW geeft de pen door: SNS Regiobank wordt Regiobank Groenhout Financiële Dienstverlening bestaat uit IJpe Groenhout en Ivon van Someren. IJpe is vanaf 2011 zelfstandig financieel adviseur en Ivon bekleedt de functie van Office Manager. Beiden zijn volledig gecertificeerd, beiden beschikken dus over alle juiste papieren. De AFM-vergunning staat gewoon op hun eigen naam. Groenhout Financiële Dienstverlening heeft een exclusieve samenwerking met de Regiobank. We benadrukken het nog maar een keer: de Regiobank zonder SNS ervoor. Van SNS Regiobank naar Regiobank lijkt een kleine stap en deels is dat ook zo. De dienstverlening blijft hetzelfde, maar de huisstijl en uitstraling is nu helemaal Regiobank. Kijk maar eens goed naar het pand aan de Van Aylvaweg nummer 1 en zie dat alles in het teken staat van Regiobank: rood met wit. Ook binnen is de stijl tot in de puntjes doorgevoerd. Uiteraard is de schilderklus binnen uitgevoerd door de Witmarsumer schilder Mark Elgersma. En zo zou het eigenlijk altijd moeten werken, vindt IJpe Groenhout. Eerst een ondernemer in het dorp zoeken en pas daarna eventueel buiten het dorp kijken. Groenhout Financiële Dienstverlening en de Regiobank verzorgen alle financiële diensten die je maar kunt bedenken. Bij de Regiobank kun je terecht voor sparen en betaalrekeningen, zowel privé als zakelijk. En ook voor bedrijfsfinanciering, onafhankelijk hypotheekadvies voor particulieren en verzekeringen. Wanneer je wilt investeren, een overname wilt doen of een te maken krijgt met bedrijfsopvolging, dan valt dat onder bedrijfsfinanciering. Hypotheekadvies is onafhankelijk en dat betekent dat GFD een hypotheek bij iedere aanbieder kan afsluiten. Er is geen plicht om een hypotheek af te sluiten bij de Regiobank, maar dat kan wel als blijkt dat dit de beste aanbieder is. Bij een hypotheek gaat het zowel om de voorwaarden als het renteper- 16

18 centage; de goedkoopste hoeft dus niet automatisch de beste te zijn. Het hypotheekadvies betaal je apart, want dat moet sinds 1 januari 2013 volgens de wet. Uiteraard worden deze kosten meegenomen in de financiering en zijn deze aftrekbaar voor de fiscus. Particulieren en bedrijven kunnen alle soorten verzekeringen afsluiten bij Groenhout Financiële Dienstverlening. En ook voor verzekeringen geldt dat ze kunnen worden afgesloten bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. De Regiobank in Witmarsum is een kleine vestiging, maar een grote speler. De bank groeit en heeft een stevige positie verworven. De Regiobank is dus een blijvertje. Er zijn heel veel voordelen om je financiële zaken te regelen via de Regiobank in ons dorp. Het is een kantoor waar je gewoon kunt binnenlopen tussen 9 en 5, het contact is persoonlijk en de Regiobank zit in de buurt. De Regiobank staat dichtbij jou, IJpe en Ivon zijn bekend en ze kennen jou. Beiden weten wat er leeft in het dorp en in de regio, en ze zijn verbonden met dit gebied en de Regiobank legt moeilijke financiële zaken in begrijpelijke taal uit. Al deze pluspunten zorgen ervoor dat je het advies krijgt dat bij je past, advies op maat dus. IJpe Groenhout en Ivon van Someren wonen al sinds 1990 in Witmarsum. IJpe heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het financiële vak, eerst als directeur van de Friesland Bank en nu als zelfstandig adviseur van de Regiobank. IJpe en Ivon hebben nog 4 van hun 5 kinderen thuiswonen. Hun prachtige woning staat aan het water, in de Dôle, aan de rand van het dorp. Zij kijken uit over het weidse Friese landschap en als IJpe de kans krijgt gooit hij vanuit zijn tuin een hengeltje uit. Ga de volgende keer het kleine kantoor van de Regiobank met grootse prestaties niet zo maar voorbij. Kom gewoon eens binnen en maak kennis met de Regiobank. En, voor we het vergeten, ook voor verenigingen heeft de Regiobank speciale aantrekkelijke pakketten. Je bent van harte uitgenodigd op het kantoor, de koffie staat klaar. Wil je eerst nog meer weten, kijk dan even op of bel

19 R UN TO THE START Samen op weg naar een nieuwe uitdaging! Kom meedoen, kom beleven, kom hardlopen voor gevorderden in Witmarsum. Het verleggen van eigen grenzen, plezier hebben en gezelligheid staan hierbij centraal. De doelstelling van de Run to The Start cursus als vervolg op Start to Run is er op gericht om de lopers een verdere kennismaking met de loopsport aan te bieden. Na de zeven trainingsweken zijn Start to Runners in staat om ongeveer 20 minuten onafgebroken hard te lopen. Ze staan dan pas aan het begin van hun loopcarrière. Het vergroten van het loopplezier en het voorkomen van blessures zijn belangrijke aandachtspunten. Deelnemers aan dit vervolgaanbod verwachten onder deskundige begeleiding toe te trainen om langere afstand aaneengesloten te kunnen blijven hardlopen, dan wel met een hoger tempo. Daarnaast kunnen ook andere lopers instromen die een minimale basis hebben van ± 20 minuten aaneengesloten hardlopen. De cursus start op zaterdag 3 mei, we verzamelen ons om uur in Aylva State. Wil je voor 3 mei al eens mee trainen kom langs op reguliere trainingsavond. We beginnen om uur op de dinsdagavond bij het MFC It Fliet in Witmarsum. Wilt je meer informatie, bel dan Janny Yntema T CW Het tennisseizoen is weer geopend. Op zondag 13 april werd het Thuis openingstoernooi georganiseerd. Het zonnetje scheen en het was erg gezellig op de baan. Er hadden zich 24 leden aangemeld voor dit toernooi. Een mooie opkomst van 12 heren en 12 dames! 18

20 Om 10 uur s morgens, na een kopje koffie met wat lekkers erbij (aangeboden door het bestuur) gingen de eerste wedstrijden van start. Iedereen stond ingedeeld voor drie wedstijden van 25 minuten. Er waren spannende partijen te zien! De ballen vlogen over en weer en er werd sportief gestreden. Nadat iedereen twee keer had gespeeld, was er pauze met een heerlijke kopje soep en stokbrood. Zo rond de klok van ging de laatste ronde van zes wedstrijden van start. Om half drie waren alle partijen gespeeld en werden de winnaars bekend gemaakt worden. Als beste vrouw kwam Rienkje uit de bus met 6 wedstrijdpunten en 18 games en als beste man kwam naar voren Wiggle met 5 wedstrijdpunten. De prijswinnaars kregen beiden een mooie plant en alle aanwezigen kregen een doos lekkere eieren mee naar huis. Iedereen werd bedankt voor zijn enthousiaste inbreng. Ook de sponsor van dit toernooi Thuis & Zn schoonmaakbedrijf-glazenwasserij kreeg een hartelijk applaus als dank! Tevens dank aan de kantinedienst Feikje en Sjoukje. Komende activiteiten van TCW: 18 mei zondagochtendinstuif van uur zondag 25 mei is er voor de jeugd het SMART toernooi, aanvang uur. We hopen op een grote opkomst van jeugdleden en uiteraard veel publiek zondag 1 juni wordt er een specialiteiten toernooi georganiseerd. Geef je op! Ben je ook geïnteresseerd en nog geen lid, kom gerust eens langs op ons gezellig tenniscomplex aan het Mouneplein of informeer bij een van onze bestuursleden. Informatie kun je vinden op Graag tot ziens op de tennisbaan! 19

21 20

22 Voor alle soorten reizen bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om pakketreizen, samengestelde reizen, bus- (excursie) reizen, zakenreizen, fietsvakanties, campingvakanties, cruisevakanties of zeilvakanties Wij begrijpen waar ú heen wilt! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder met het zoeken naar een passende vakantie! Bent u niet in de gelegenheid om tijdens onze openingstijden bij ons langs te komen, informeer dan naar de mogelijkheden. Graag tot ziens! Met vriendelijke groet, Alina, Anja, Linda, Lizette en Gethy. Holland International Reisbureau Harlingen Simon Stijlstraat 5, 8861 CH HARLINGEN T De Biologische Marktkraam Is gestopt op de markt in Witmarsum. Het is wel mogelijk om een bestelling te doen. Vanaf 15,- breng ik de bestelling gratis bij U thuis op dinsdag- of woensdagmiddag. U kunt Uw bestelling plaatsen op De Biologische Marktkraam 21

23 Y nstjoerd Witmarsum toch ingeklemd tussen windmolens? Tot 1 april konden windhandelaren hun windmolenplannen indienen bij Fryslân foar de Wyn. Langzaamaan komt nu een aantal plannen naar buiten: Wynkrêft Fiif, Pannekoeken, Sieswerd en de opschaling van Hiddem Houw (zie het kaartje). Of die plannen ook echt doorgaan, is nu nog niet duidelijk. Daarover neemt de provincie Fryslân eind dit jaar een beslissing. In totaal zijn er 61 plannen binnengekomen bij Fryslân foar de Wyn. De plannen van Wynkrêft Fiif (ten westen van Witmarsum), Pannekoeken en Sieswerd (beide ten oosten van Witmarsum) zijn verontrustend genoeg om er nu al meer bekendheid aan te geven. Een aantal inwoners net buiten Witmarsum vond de mogelijkheid van meer windmolens in de nabijheid van Witmarsum, Pingjum en Zurich al reden om een actiegroep op te richten: Genoeg=Genoeg. Genoeg=Genoeg wil een spreekbuis vormen voor iedereen die helemaal klaar is met het vernietigen van de leef- en woonomgeving door overal maar windmolens te plaatsen. Allemaal onder het mom van zogenaamde duurzame energie, opgelegd door Brussel. Wij zijn dus 100% tegen meer windmolens, zowel op land als in zee. Er zijn genoeg andere duurzame alternatieven voor windmolens die veel minder schade voor ons landschap opleveren. Onze doelen In eerste instantie de overheid (lokaal en provinciaal) zover krijgen een referendum te houden over het windmolenvraagstuk. Daarnaast zullen we informatie delen en initiatieven steunen die in lijn zijn met ons doel. Het uiteindelijke doel zal zijn het stoppen van de plaatsing van windmolens en het steunen van alternatieven die geen inbreuk maken op onze woon- en leefomgeving, maar die wel een duurzame bron van energie zijn voor nu en in 22

24 de toekomst. Denk aan het isoleren van huizen, wat al 30% energiegebruik bespaart. Zonnecollectoren op ieder huis en water verwarmen via zonneboilers zijn andere duurzame manieren van energie opwekken. Wanneer de subsidie voor windmolens hieraan wordt besteed, zou het best wel eens kunnen zijn dat we ook de norm van Brussel gaan halen: 14% duurzame energie in Doe mee, kom in actie en steun ons. Helpt het nog wel, iets doen tegen windmolens? Jazeker! Wanneer de bevolking geen windmolens wil, dan komen ze er ook niet. Dat is wat de provincie tot nu toe heeft verkondigd. De enige manier voor de politici om erachter te komen wat u wilt, is uw stem te laten horen. Wij hebben ieders steun nodig om een stevige vuist te maken. Sluit je aan en help je eigen woon- en leefomgeving te behouden. Met behulp van een petitie willen we veel handtekeningen verzamelen, zodat de politiek ook echt een referendum gaat organiseren. Kijk op: Projectontwikkelaars van Wynkrêft Fiif willen een groot windmolenpark realiseren tussen Zurich, Pingjum en Witmarsum. De weidsheid van het landschap en een eeuwenoud cultuurgebied worden opgeofferd. De impact van 150 meter hoge windturbines op landschap en woon- en leefomgeving is onaanvaardbaar groot. U wilt toch ook niet dat Witmarsum straks ingeklemd zit tussen giga industriële windturbines? Teken dan deze petitie. Meer informatie kunt u vinden op de Facebookpagina van Genoeg=Genoeg. Actiegroep Genoeg=Genoeg 23

25 Y n t ferline Noch efkes weromkomme op de foto fan de foarige kear, wêr nei de namme fan frou Jongstra frege waard. It hat efkes swier kealle mar wy hawwe no de namme Wop Jongstra troch krigen, hertlike tank dêrfoar. Op 12 april hiene wy yn Wytmarum in prachtige dei foar leafhawwers fan âlde trekkers. Op it terrein fan Hogenhuis stiene der mear as santich stiks, de iene noch moaier dan de oare. Jan Cats ferklearre foar Omrop Fryslân, dat hy fan it lûd fan in âlde trekker pikefel krige. Wy kinne ús sa'n gefoel goed foarstelle. Wy krije guozzepimpels fan it sjen by in foto wêr de oandriuwing fjouwer pk is. Efter de ploech sjoch wy Jarich Sierkstra, en efter de hynders noch de pet fan de hynsteman. It wie in bealchfol wurk, mar in prachtig plaatsje. As jo no ek mei soks sitte, lit it ús dan ek efkes witte. Evert Zwier Verlengde Oostend AP (532147), Geertje Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra (532047) Rabo-Bank Nr

26 25

27 26 verzorging verzorging & verpleging verpleging hulp in de huishouding thuishotel thuiszorgtechnologie thuisbegeleiding thuishotel thuis zorgtechnologie thuisbeg eleiding Zorgteam Witmarsum is het gezicht bij u in de wijk. Vanuit ons team regelen wij alle soorten zorg aan huis zoals: verzorging en verpleging, hulp in de huishouding, thuisbegeleiding, (intensieve) nachtzorg, thuiszorgtechnologie en thuishotel (diensten aan huis). Zo kunt u langer thuis blijven wonen of eerder uit het ziekenhuis naar huis komen. Thuiszorg Thuiszorg Zuidwest Zuidwest Friesland is onderdeel onderdeel vvan: an: Wijkverpleegkundige Baukje de Jong Tel.: WIJ STAAN 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK VOOR U KLAAR.

28 WMO STAP VOOR STAP NAAR EEN NIEUWE SAMEN- LEVING "Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners op het gebied van gezondheid, zorg, opvoeden en wonen, werken en inkomen. Taken die het rijk en de provincie nu nog uitvoeren. Meedoen Het gaat bijvoorbeeld om ondersteuning en zorg bij opvoeden en opgroeien van kinderen, de ondersteuning en verzorging van inwoners met een beperking (ook ouderen) die thuis wonen, om dagbesteding en beschut werk voor inwoners met een beperking. We willen er voor zorgen dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen wonen, zinvol werk kunnen doen en niet vereenzamen. Het belangrijkste doel van deze veranderingen is dat alle mensen meedoen in de samenleving. Slim samenwerken Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna de hele maatschappelijke ondersteuning aan inwoners van alle leeftijden. Dit wordt geregeld in drie nieuwe wetten: de Jeugdwet, Participatiewet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het betekent dat gemeenten nu de kans hebben om samen met inwoners, zorgaanbieders en adviesraden nieuwe manieren van werken en samenwerken in te voeren. Door het bestaande systeem met veel loketten en instanties te veranderen, slim samen te werken en ondersteuning dicht bij de inwoners te regelen, kunnen we meer doen met minder geld en minder bureaucratie. Dit betekent een hele nieuwe manier van denken en doen. Dat geldt voor de inwoners, maar ook voor cliëntenraden, zorgaanbieders en ambtenaren van de gemeenten. 27

29 We moeten meer doen, met minder geld. Dit betekent dat we op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden en slimme combinaties. Dat doet de gemeenten niet alleen. De samenwerking met inwoners, cliëntenraden en zorgaanbieders is daarbij cruciaal. We gaan samen stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving." Bovenstaand stukje komt uit de Koersnota van de gemeente Súdwest Fryslân. In de Koersnota staat hoe de gemeente alle veranderingen wil aanpakken en welke keuzes ze daarbij maakt. Wmo-platform en lokale adviesraden. Het Wmo-platform wil de stem van de bevolking laten horen en gevraagd en ongevraagd advies geven aan het gemeentebestuur over alle veranderingen op het gebied van zorg en welzijn, maar ook in de praktijk in de gaten houden hoe het nieuwe beleid uitpakt. Het Wmo-platform werkt daarvoor samen met de lokale Wmo-adviesraden, die fungeren als ogen en oren van het platform. Ondergetekenden, Antje Cuperus en Marijke Baarda, zijn lid van de lokale Wmo-adviesraad van de voormalige gemeente Wûnseradiel en wij willen graag signalen van de plaatselijke bevolking doorgeven of mensen helpen om de juiste zorg te krijgen Ook horen wij ik graag van goede initiatieven, die misschien ook elders bruikbaar zijn. U kunt ons bereiken via: tel.nummer: A. Cuperus: , tel.nummer: M. Baarda: ; Neem gerust contact met ons op als u een vraag, een probleem of een suggestie heeft op het gebied van zorg en welzijn. Namens de lokale Wmo-adviesraad, A. Cuperus en M. Baarda 28

30 Proef de sfeer en de uitstraling van een traploper Bel voor vragen Alles voor uw trap traplopers trapstoffering Vegelingskampke PD Akkrum tel

31 G raach dien Zoals altijd wachten onze vrijwilligers op werkdagen tussen 9 en 10 uur s morgens bij de telefoon op aanvragen om hulp voor bij voorbeeld: Vervoer en begeleiding voor een bezoek/behandeling aan of door een specialist in het ziekenhuis Vervoer naar de fysiotherapeut Vervoer binnen het dorp Een boodschapje doen Met spoed medicijnen halen Hulp bij en klusje De hulp is gratis, wel moet een kostenvergoeding voor het vervoer worden berekend. Deze bedraagt 2,-- binnen het dorp en 0,25 per kilometer buiten het dorp, af te rekenen met de chauffeur/vrijwilliger. U kunt bellen met telefoonnummer Als het kan tenminste 2 dagen tevoren. Er kan dan op tijd voor een vrijwilliger worden gezorgd. Wilt u meer informatie, bel dan Ale Kuperus

32 31

33 V & O Gymnastiekvereniging V&O 4e bij Poiesz Jeugd Sponsor Actie Op 11 april jl. werd de einduitslag tijdens het Jeugd Sponsor Gala bekend gemaakt. Onze vereniging behoorde tot de top 5 van meest succesvolle verenigingen en werd op het podium uitgenodigd om de cheque van 1.577,00 in ontvangst te nemen. Wij zijn hier ontzettend blij mee en willen iedereen die ons bij deze actie heeft gesteund heel hartelijk bedanken! Ondertussen hebben een aantal keurmeisjes hun 2e plaatsingswedstrijd geturnd en Doutsen heeft zich als de nr. 1 van het rayon Z.W.Friesland gekwalificeerd voor het FK op 24 mei in IJlst. Heel veel succes Doutsen! De meisjes die turnen op niveau D3 hebben zich uitstekend staande gehouden gezien het grote deelnameveld en de moeilijke oefenstof. niveau plaats na 2 Aantal wedstrijden deelnemers Anke Schippers Pupil 1 D3 21e 47 Lucia Buwalda Pupil 1 D3 13e,, Astrid van Hettema Pupil 2 D3 16e 42 Marrit van der Wal Pupil 2 D3 27e,, Myrthe Hettinga Jeugd 1 D3 6e 16 Femke Buwalda Jeugd 1 D3 11e,, Doutsen Smit Instap niv.11 1e 26 32

34 FAN DE REDAKSJE Bêste lêzers, Sa t jimme yn de april koepel lêze koene, giet it net goed mei de finânsjes. Om de pot te spekken, sille wy besykje wat mear advertearders te finen en freegje wy oan ALLE LÊZERS om in ekstra bydrage oer te meitsjen. Alle lytse bytsjes helpe om ús Koepelkrantsje draaiende te hâlden. It soe spitich wêze as wy oer 3 jier sûnder Koepel komme te sitten!!! De redaksje 33

35 D E KOEPEL STYPJE De stipe kaam dizze kear fan: J. Tol- de Haan Tige tank! A genda H. Kuipers De Krite 7, 8748 GG mei Oud papier ophalen Nij Libben vanaf uur 11 mei Waterpark Mounewetter: Alle moeders gratis zwemmen (moederdag) mei Collecte week anjer actie 27 mei Waterpark Mounewetter: Scholenestafette voor basisscholen 29 mei Nij Libben optreden bij doorkomst wandel Elfstedentocht 34

36 K olofon Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: Gymnastiekver. V. en O. Muziekver. Nij Libben Toneelver. Surprise Perm. Commissie Toanielfer. Fryske Krite Wytmarsum Kaartclub Elk wat Wils E.H.B.O. W.O.K. Bejaardensoos De Koepeldûnsers Biljertferiening De Krite Keu K.V. Pim Mulier Sportvereniging Mulier Ver. voor Dorpsbelangen Ondernemersvereniging Witmarsum Tennisclub IJsclub Sticht. Zwembad Mounewetter Volleybal vereniging Thrium Zangver. Scheppingsgave Vogelwacht Graach Dien Jeu de Boules ver. De Mouneboulers Begr.-Crematiever. De laatste Eer Biljertfer. Ottermaarraakis ANBO oa Boalsert PCOB Wûnseradiel PKN Wytmarsum St. Koepelconcerten St. Oars as Oars Popkoar Wytmarsum Til. nr sekretariaat: De kopij foar de maaie Koepel moat uterlik 23 maaie ynlevere wurde fia de mail: of by Adri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ Wytmarsum. Wat letter ynlevere wurdt, bliuwt lizzen oant de folgjende Koepel! Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres. Berjochten foar de agenda nei: Tariven 2014 Meidielings/advertinsjes 1 bledside 50,- Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside 30,- Famyljeberjochten/betank-advertinsjes 15 Bertekaartsjes 15 De Koepel komt 11 kear yn it jier út. Post-abonnees dy t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan 15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om útens dy t lid binne fan boppesteande ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23 RABO Internet Homepage: adres: 35

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

ONDERHOUD VERBOUW RENOVATIE

ONDERHOUD VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUW RENOVATIE Check onze vernieuwde responsive website! De 6% btw regeling geldt voor: onderhoud, verbouw en renovatie. Denk bijvoorbeeld ook aan: www.hofstrabouw.nl Goed te bekijken op computer,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Inhoudsopgave Titel beleidsnota onder titel (optioneel) De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Stap voor stap naar een nieuwe

Nadere informatie

ONDERHOUD VERBOUW RENOVATIE

ONDERHOUD VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUW RENOVATIE Check onze vernieuwde responsive website! De 6% btw regeling geldt voor: onderhoud, verbouw en renovatie. Denk bijvoorbeeld ook aan: www.hofstrabouw.nl Goed te bekijken op computer,

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

De Koepel. Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten. 67e JIERGONG no. 6, juny 2015

De Koepel. Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten. 67e JIERGONG no. 6, juny 2015 De Koepel 67e JIERGONG no. 6, juny 2015 Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten Redaksje: Wim Beckers Janke Zijlstra - Nicolai Jellie Koops - Benedictus Feikje Adema - van den Berg Adri de Vries Reinder

Nadere informatie

http://www.2018.nl/nl/nieuws/nieuw-filmpje-over-leeuwarden-fryslan-2018, over de

http://www.2018.nl/nl/nieuws/nieuw-filmpje-over-leeuwarden-fryslan-2018, over de Verslag infobijeenkomst Witmarsum19 mei 2015 Witmarsum 2018 Witmarsum op weg naar Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 Aanwezig : bestuursleden verenigingen en instanties uit Witmarsum. Datum :

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

De Koepel. Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten. 67e JIERGONG no. 9, oktober 2015

De Koepel. Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten. 67e JIERGONG no. 9, oktober 2015 De Koepel 67e JIERGONG no. 9, oktober 2015 Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten Redaksje: Wim Beckers Janke Zijlstra - Nicolai Jellie Koops - Benedictus Feikje Adema - van den Berg Adri de Vries Reinder

Nadere informatie

De Koepel. Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten. 67e JIERGONG no. 8, septimber 2015

De Koepel. Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten. 67e JIERGONG no. 8, septimber 2015 De Koepel 67e JIERGONG no. 8, septimber 2015 Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten Redaksje: Wim Beckers Janke Zijlstra - Nicolai Jellie Koops - Benedictus Feikje Adema - van den Berg Adri de Vries Reinder

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 2017 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Renske Marieke Tinga op de achtste zondag van de herfst, in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, 8 november om 11.00 uur. voorganger : ds.

Nadere informatie

ONDERHOUD VERBOUW RENOVATIE

ONDERHOUD VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUW RENOVATIE Check onze vernieuwde responsive website! www.hofstrabouw.nl Goed te bekijken op computer, mobiel en tablet! De 6% btw regeling geldt voor: onderhoud, verbouw en renovatie.

Nadere informatie

ONDERHOUD VERBOUW RENOVATIE

ONDERHOUD VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUW RENOVATIE VALT UW ENERGIELABEL TEGEN? De 6% btw regeling geldt voor: onderhoud, verbouw en renovatie. Denk bijvoorbeeld ook aan: dakrenovatie kunststof kozijnen dakkapellen dubbel glas

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl Maandbericht Agenda jaargang 6 vrijdag 3 juli 2015 11 juli Oud papier 8 aug. Oud papier 17 aug. Eerste schooldag OUD PAPIER-ouders juli augustus : Wouter en Jasper Bos Merel Alberts

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief juni 2015 Voorjaarscompetitie afgesloten met een barbecue Hier een foto-impressie van de barbecue en klik hier voor de definitieve eindstand van de Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Maandbrief nr. 2 November 2013

Maandbrief nr. 2 November 2013 Rydwei 3 9021 CT Easterwierrum 0582501737 www.folefinne@gearhing.net Maandbrief nr. 2 November 2013 Gouden weken spreekuur Tijdens de informatieavond hebben de leerkrachten u geïnformeerd over de gouden

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Huizen. Basisschool in de buurt. Ruime woonkamer. Nabij park gelegen. Op loopafstand van winkelcentrum. Geheel voorzien van kunststof kozijnen

Huizen. Basisschool in de buurt. Ruime woonkamer. Nabij park gelegen. Op loopafstand van winkelcentrum. Geheel voorzien van kunststof kozijnen Huizen vanhendriks Angoulemehof 8, 5627 LH Eindhoven Ruime woonkamer Nabij park gelegen Op loopafstand van winkelcentrum Basisschool in de buurt Geheel voorzien van kunststof kozijnen H51 H51 Kenmerken

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

Bijlagen: - Aanmeldformulier - Flyers: NK schaken, Bike Challange, sportteam SWG, bezoek wedstrijd Nederlands elftal onder 19 jaar en EHBO- cursus.

Bijlagen: - Aanmeldformulier - Flyers: NK schaken, Bike Challange, sportteam SWG, bezoek wedstrijd Nederlands elftal onder 19 jaar en EHBO- cursus. Berg en Dal, 4-3- 16 Betreft: nieuwsbrief 6 Bijlagen: - Aanmeldformulier - Flyers: NK schaken, Bike Challange, sportteam SWG, bezoek wedstrijd Nederlands elftal onder 19 jaar en EHBO- cursus. Beste ouders,

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Nieuwsbrief Donderdag 8 januari 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Bijbelverhalen Deze week was het thema: Waar ben je veilig? Het verhaal van Jezus begint met de vlucht

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 Van de redactie Naar aanleiding van onze oproep in de vorige uitgave van De Twa Doarpen hebben we een aantal mooie foto s ontvangen. Twee daarvan prijken op de

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014

KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014 KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014 De eerste bijeenkomst met de deelnemende dorpen ligt alweer een paar weken achter ons. Ook het 11/11 feest is achter de rug en de datum voor het Keinderkupkesfestival

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

We gaan weer beginnen!

We gaan weer beginnen! Nieuwsbrief van CNS-basisschool Juliana Halderweg 43-45 6721 ZJ Bennekom info@juliana.cnsede.nl www.juliana.cnsede.nl 21 augustus 2015 We gaan weer beginnen! Komende maandag ontvangen we als team van CNS-basisschool

Nadere informatie

Nieuwsbrief 29 4 JULI

Nieuwsbrief 29 4 JULI Nieuwsbrief 29 4 JULI 2017 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2017! In deze editie nog een paar laatste weetjes van dit seizoen. De vakantie staat ook weer voor de deur

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief februari 2017 Nieuwsbrief 2017 OBS De Pipegaal Weer naar Iedereen nog een fijn toegewenst! school!!!!!! nieuw jaar In deze nieuwsbrief Nieuwe leerlingen Verlof juf Sietske Even voorstellen voorleesontbijt Filmweekend

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje-feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 7 maart 2006

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 7 maart 2006 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 7 maart 2006 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excel-sior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

âld Barradiel Jubileum nummer Oudheidkundige Vereniging Barradeel

âld Barradiel Jubileum nummer Oudheidkundige Vereniging Barradeel âld Barradiel Jubileum nummer Oudheidkundige Vereniging Barradeel Oudheidkundige Vereniging Barradeel Jaargang 6 december 2008 Foto impressie jubileumviering Genieten van een hapje en een drankje. Gastheer

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

Jierferslach 2014 (april 2014-april 2015)

Jierferslach 2014 (april 2014-april 2015) Jierferslach 2014 (april 2014-april 2015) Bestjoerssaken 2013 hawwe wy mei 6 minsken it bestjoer fan Doarpsbelang foarme Dirk Kuperus, foarsitter, Douwestritte 18, tel 559659 Aljosja Akkerman, skriuwer,

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Zeilen. Koningsspelen. Agenda. 1 mei 2015

Zeilen. Koningsspelen. Agenda. 1 mei 2015 Zeilen 1 mei 2015 Na de vakantie, op maandag 11 mei, gaat groep 6B zeilen, groep 6A gaat op woensdag 13 mei zeilen. We vertrekken om 9.00 uur vanaf school, de kinderen moeten gewoon om 8.30 uur op school

Nadere informatie

Portfolio van Bloemwerk Exclusief by Albert.

Portfolio van Bloemwerk Exclusief by Albert. Portfolio van Bloemwerk Exclusief by Albert. Bloemabonnementen, Aanbiedingsboeketten of Bloemen Boeketten, Rouwbloemwerk en Rouwwerk arrangementen, Extra service dé bezorgdienst. Beste relatie, U bent

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie