Investeren in gezamenlijkheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in gezamenlijkheid"

Transcriptie

1 -1- Investeren in gezamenlijkheid een aanzet tot debat door het Comité 2004 Deel II

2 -2- Voorwoord In december 2004 bestaat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vijftig jaar. Wij vinden dat een mooi moment om niet alleen terug, maar vooral ook vooruit te kijken. Eind 2004 willen we dan ook aan de burgers en de regeringen van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba een document aanbieden met een visie op de toekomst van ons Koninkrijk. Een dergelijke visie komt pas tot stand door een inhoudelijk debat tussen mensen die zich bij het Koninkrijk betrokken voelen. Het Comité 2004, waarvan wij de initiatiefnemers zijn, wil dat debat stimuleren. De voor u liggende tweede notitie is daartoe een volgende stap. (Eerste notitie werd uitgebracht in oktober 2003 en is onder meer op de website te vinden) Met nadruk wijzen we erop dat deze notitie geen blauwdruk beoogt te zijn. Evenmin is het een vastomlijnd standpunt van de leden van ons Comité. Het is niet meer of minder dan een volgende stap in het debat. Wij hopen de lezers opnieuw uit te lokken tot het geven van reacties, aan de hand waarvan de finale nota zal worden geschreven. Uw reactie zien wij dan ook met buitengewone belangstelling tegemoet! Mr. Pieter van Vollenhoven Mr. Jaime Saleh

3 -3- Comité 2004 Het Comité 2004 bestaat uit een groep personen die een bijdrage wil leveren aan een verdieping en versterking van de relaties tussen de Koninkrijkspartners Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Zij zijn van mening dat daartoe de gemeenschappelijke oriëntaties en het gedachtegoed van de Koninkrijksgemeenschap veel intensiever naar buiten toe moeten worden uitgedragen. Het bijdragen aan de onderlinge relaties is geen taak van de overheid alleen. Vanuit deze invalshoek is het Comité 2004 opgericht, op initiatief van mr. Pieter van Vollenhoven en mr. Jaime Saleh. De overige leden zijn door hun huidige of vroegere functie betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering van samenwerkingsverbanden in het Koninkrijk. Het Comité heeft geen formele status, maar bestaat louter uit personen die zich op persoonlijke titel achter de doelstellingen en initiatieven scharen. De overige leden van het Comité 2004 zijn: Lionel Capriles mr. Gregory Elias prof. dr. Ernst Hirsch Ballin mr. Frank Houben Roland Ignacio Jan Jessurun dr. Marius Jonkhart mr. Olindo Koolman

4 -4- dr. Pieter Korteweg mevrouw Ingrid de Maaijer prof. dr. Gert Oostindie mr. Ralph Palm Dennis Richardson ir. Jaime de Sola mevrouw Aminta Sprockel dr. Emsley Tromp mr. ing. Ernst Voges dr. Nout Wellink Het secretariaat wordt gevoerd door drs. Joost van Doorn, mr. drs. Jeffrey Sybesma en drs. Ron van der Veer. Uw reacties op deze notitie zijn welkom en worden (desgewenst geanonimiseerd) verwerkt in de finale nota. U kunt per reageren via of via de website of schriftelijk via postbus 113, 2270 AC te Voorburg. Graag verzoeken wij u voor 15 juli 2004 te reageren. Telefonisch is het Comité 2004 te bereiken via de telefoonnummers (Van Doorn), (Sybesma) en (Van der Veer). Inleiding

5 -5- Mede naar aanleiding van onze eerste nota Investeren in gezamenlijkheid (oktober 2003) hebben inmiddels vele (openbare) discussies plaatsgevonden over de huidige institutionele relaties binnen het Koninkrijk. Het waren diverse gedachten over de toekomst van het Koninkrijk na 15 december Op grond van deze discussies is deze tweede notitie geschreven. Het Statuut In overeenstemming met de staatkundige denkbeelden - ontstaan na de Tweede Wereldoorlog - was het internationale streven gericht op het beeindigen van het oude koloniale tijdperk en het bewerkstelligen van onafhankelijkheid voor deze landen. Deze beweging verplaatste zich - door de jaren heen - naar alle werelddelen. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden werd geconcipieerd in en onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, aanvankelijk met de bedoeling dat het naoorlogse Koninkrijk niet alleen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, maar ook Indonesië zou omvatten. Juist met het oog op het gewenste behoud van laatstgenoemd land werd gedurende de oorlog de toekomstige autonomie van de landen ruim geformuleerd. Indonesië brak echter al snel na de oorlog met Nederland, waarna deze voornemens op dezelfde ruime leest werden uitgewerkt voor Suriname en de Nederlandse Antillen. Het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden werd in 1954 van kracht. Inmiddels tekende zich in de internationale wereld een proces van dekolonisatie af waarin volstrekte onafhankelijkheid het vanzelfsprekende eindpunt leek te zijn. Het Statuut vertrok níet expliciet van deze uitgangspunten, maar liet hiertoe blijkens de toelichting ( Het Statuut is

6 -6- geen eeuwig edict ) wel ruimte. Het is in dit verband niet verwonderlijk dat het Statuut sterkere nadruk legt op de autonomie en zelfredzaamheid van de drie landen dan op gemeenschappelijkheid, samenwerking en blijvende verbondenheid. Eindigheid Het duurde tot de jaren zeventig voordat Nederland zich ging uitspreken over de eindigheid van de relaties met Suriname en de Antillen. De meningen hierover waren sterk verdeeld, onder andere omdat de staatkundige denkbeelden op dit gebied - internationaal gezien - minder stringent waren geworden, terwijl de autonomie in het Statuut al een grote plaats innam. Het resultaat van de ingezette stroming in de jaren zeventig was echter, dat Suriname in 1975 inderdaad onafhankelijk werd (met sterk verdeelde meningen hieromtrent, zowel in Nederland als Suriname). In de Nederlandse Antillen deelde men de mening van Nederland niet, maar door Nederland werd de koers in de jaren zeventig duidelijk gezet op onafhankelijkheid en eindigheid. Vanaf de jaren zeventig werden onze institutionele relaties mede daardoor gedomineerd door afstandelijke begrippen als onafhankelijkheid, zelfredzaamheid, eindigheid en autonomie. In Nederland deed men dan ook geen moeite meer voor het bewerkstelligen van een gemeenschappelijke oriëntatie! Maar ook vanuit de Antillen werden geen duidelijke stappen daartoe gedaan. Ook hier voerde de autonomiegedachte immers de boventoon.

7 -7- Koerswijziging Het was uiteindelijk Aruba dat in de jaren tachtig een koerswijziging in het denken in Nederland teweeg bracht. Het bijeen houden van de Antillen van de Zes was in Den Haag niet langer doel op zichzelf. Aruba verzocht Nederland en de overige Antillen begin jaren tachtig een status aparte te mogen verkrijgen, waaraan door Nederland de eis werd verbonden dat dit zou dienen ter voorbereiding van de onafhankelijkheid in In het begin van de jaren negentig verzocht Aruba om de blijvende banden met het Koninkrijk te mogen behouden. Nederland stemde daarmee in en aanvaardde daarmee ook dat de vijf resterende Antillen deel van het Koninkrijk zouden blijven uitmaken. Gelet op het gegeven dat men in Nederland in die periode ook was gaan inzien dat de Nederlandse Antillen -onder meer wegens hun beperkte omvang- aangewezen waren op samenwerking met sterkere partners, besloot men het voornemen uit de jaren zeventig te wijzigen en van de koers om alles te richten op eindigheid te veranderen naar blijvende relaties! Ook de inwoners van de Antillen hadden zich in referenda medio jaren negentig in overgrote meerderheid uitgesproken voor behoud van de koninkrijksband. Blijvende koninkrijksrelaties Helaas heeft de hierboven staande ommekeer van denken - in de afgelopen periode van vijftien jaar ( ) - niet geleid tot een herbezinning over het bewerkstelligen van een intensievere gemeenschappelijke beleving van de eenheid in het Koninkrijk.

8 -8- Zoals reeds opgemerkt lagen hier de volgende redenen aan ten grondslag: a) In het Statuut stond de autonomie voorop en gelet op de internationale denkbeelden paste het in de periode vanaf 1954 niet te streven naar intensievere banden. b) In de jaren zeventig zette Nederland de koers op eindigheid van onze relaties. c) Bij de ommekeer naar blijvende relaties (in de jaren negentig) ontbrak een panklare visie die zou kunnen leiden tot een nieuwe gemeenschappelijke toekomst van het Koninkrijk. d) Nederland oriënteerde zich meer op Europa en de aandacht voor de Caribische relaties verslapte. e) De Antillen en Aruba wezen elke inhoudelijke discussie over de verdieping van Koninkrijksrelaties af uit angst voor aantasting van hun autonomie. Door deze gang van zaken zijn wij in de afgelopen vijftien jaar in het Koninkrijk blijven steken in verlammende discussies op het niveau van geld vragen en geld verstrekken en over de vraag wat wel of niet kan of mag volgens de bepalingen van het Statuut. Toekomst ter discussie Nieuw élan Het comité 2004 is unaniem van mening dat het handhaven van de status-quo, het doorgaan op de bestaande voet, geen optie meer is. Het Koninkrijk heeft duidelijk behoefte aan een nieuw élan, aan institutionele vernieuwing en een stevige verankering daarvan.

9 -9- Twee scenario s Bij het inhoud geven aan een nieuw élan zijn in theorie twee scenario s denkbaar: De verdieping. De (geleidelijke) beëindiging van de Koninkrijksrelaties. A) De Verdieping Voor de uitwerking van dit scenario is het primair van belang, dat de bewoners van de Nederlandse Antillen en Aruba zich uitspreken over de vraag of zij bij het standpunt blijven, dat de onafhankelijkheid niet moet worden nagestreefd, maar het accent moet worden gelegd op de blijvende Koninkrijksrelaties. (waaraan dan alsnog inhoud moet worden gegeven). In algemene zin wordt opgemerkt dat de precieze vraagstelling bij een dergelijke volksraadpleging nauw luistert en dat de betrokken overheden zich bovendien in die vraagstelling moeten kunnen vinden. Anders is elk referendum zinloos. B) De (geleidelijke) beëindiging 1 Bij dit scenario spreken de bewoners zich -afzonderlijk per eilanduit om op termijn zelfstandig en onafhankelijk verder te gaan. (al dan niet aansluiting zoekend bij mogelijke andere partners) 1 Deze optie wordt volledigheidshalve en met name ten behoeve van de discussie genoemd, maar lijkt in de praktijk niet aan de orde. Geen der leden van het Comité 2004 acht deze optie realistisch of wenselijk. Voor het debat is het echter van belang ook deze optie te bespreken.

10 -10- De verdieping Wanneer besloten wordt tot bestendiging van het Koninkrijksverband, dan kan dat alleen gebeuren op basis van een nieuwe visie over het gemeenschappelijk Koninkrijk. Voortgaan op de oude, visieloze voet van irritaties en confrontaties heeft geen enkele zin. Na 50 jaar Statuut zal een visie over het Koninkrijk ter discussie moeten worden gesteld, omdat blijvende Koninkrijksbanden meer gezamenlijk nagestreefde eenheid vereisen, alsmede een veel intensiever streven naar gemeenschappelijkheid in het beleid. Zoals reeds eerder opgemerkt staat in het huidige Statuut de autonomie van de landen voorop en is slechts een zeer beperkt aantal zaken expliciet als Koninkrijksaangelegenheden aangemerkt. Te weten: buitenlands beleid, defensie, het Nederlanderschap en het waarborgen van de beginselen van behoorlijk bestuur. Alle andere aangelegenheden zijn onderwerp van onderhandelingen tussen de landen als er sprake is van (mogelijk) gemeenschappelijke belangen. Deze gemeenschappelijke regelingen kennen enerzijds kenmerken van eenheid (een blijvend karakter), zoals de regelingen inzake de kustwacht en de ondersteuning van de rechterlijke macht, anderzijds het karakter van tijdelijke ad hoc samenwerkingsovereenkomsten. Een visie over het Koninkrijk houdt in een gedachtevorming over welke onderwerpen men nog meer als Koninkrijksaangelegenheid in eenheid zou willen regelen. Dit begrip Koninkrijksaangelegenheid moet dus een nieuwe invulling krijgen. Het gaat dan om onderwerpen, waarvoor de burgers in het Koninkrijk vergelijkbare aanspraken op overheidsoptreden en overheidszorg kunnen maken.

11 -11- Daarnaast blijven er onderwerpen bestaan, die men wil overlaten aan de onderhandelingen tussen de landen in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten c.q. gemeenschappelijke regelingen met een blijvend of tijdelijk karakter. Het Statuut belet niet, verder te gaan dan het voorgeschreven minimum. De praktijk vereist het. 1. Eenheid: Koninkrijksaangelegenheid Bij dit hoofdstuk zou men onder andere kunnen denken aan onderwerpen waarvoor de burgers in alle delen van het Koninkrijk gelijke aanspraken op overheidsoptreden en overheidszorg kunnen maken: - Buitenlandse zaken (bestaand) - Defensie (bestaand) - Kwaliteit van het onderwijs (nieuw) - Waarborgen voor de gezondheidszorg (nieuw) - Rechtshandhaving (nieuw) - Financiën (met name de heffing en inning van belastingen, alsmede het toezicht door een Inspectie Rijksfinanciën) - duurzame economische ontwikkeling (inclusief armoedbestrijding) - et cetera Dit betekent niet dat het Koninkrijk een eenheidsworst hoeft te zijn. Vanzelfsprekend moet rekening worden gehouden met financiële, sociaalculturele en historische verschillen, maar een gezamenlijk te bepalen ondergrens moet ten aanzien van bovenstaande onderwerpen door het Koninkrijk worden gegarandeerd. Gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsovereenkomsten Alle overige onderwerpen, komen vanzelf naar behoefte, onder het

12 -12- hoofdstuk gemeenschappelijke regelingen met een blijvend of tijdelijk karakter (welke laatste ook samenwerkingsovereenkomsten kunnen worden genoemd). Voor deze gemeenschappelijke regelingen zou een klein afzonderlijk gemeenschappelijk secretariaat (als gezamenlijke motor en coördinator, vallend onder de Rijksministerraad ) kunnen worden aangesteld ter stimulering van - waar dat nodig is - de totstandkoming van dergelijke gemeenschappelijke regelingen en overeenkomsten, bijvoorbeeld inzake het milieu. Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties speelt in deze opzet de rol van coördinator aan Nederlandse zijde. In deze opzet is het ook niet denkbeeldig dat onderlinge verschuivingen kunnen plaatsvinden, onderwerpen uit de gemeenschappelijke regelingen zouden kunnen verschuiven naar het hoofdstuk eenheid. Met betrekking tot de eenheidsonderwerpen verlopen alle banden rechtstreeks tussen de betrokken vakdepartementen in Nederland en de Caribische eilanden. Voor de gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsovereenkomsten blijft sprake van onderhandelingen en van verschillende partners (aan Nederlandse zijde BZK). De voortgang wordt echter bewaakt door het gemeenschappelijke onder de Rijksministerraad vallende secretariaat. In deze structuur dienen in het Koninkrijk, zowel een Koninkrijksparlement (het kiesrecht voor de bewoners van de eilanden voor het Koninkrijksparlement moet worden ingevoerd), alsmede een Rijksministerraad pro-actiever en inhoudelijker te functioneren. Tevens is in deze structuur verdergaande samenwerking tussen bijvoor-

13 -13- beeld de Rekenkamers, de Sociaal Economische Raden en tussen de Raad van State en de Raden van Advies gewenst.

14 -14- Europese Unie Bij een keuze voor blijvende Koninkrijksrelaties dienen de eilanden zich tevens te realiseren, dat het Koninkrijk der Nederlanden tot de lidstaten van de Europese Unie behoort, waaruit consequenties voor de eilanden, zowel in positieve als negatieve zin kunnen voortvloeien. Blijvende Koninkrijksrelaties Bij een uitspraak -per eiland- over een mogelijke voorzetting van de blijvende Koninkrijksrelaties moet men -zoals opgemerkt- beschikken over de hierboven beschreven visie. Eveneens dienen de eilanden zich uit te spreken over het land: de Nederlandse Antillen. Blijft een centrale regering voortbestaan of spreken wij in de toekomst over (de Koninkrijks) eilanden, die rechtstreeks banden onderhouden met Nederland en mogelijk onderling een aantal gemeenschappelijke instituties (Centrale Bank, Gemeenschappelijk Hof van Justitie e.d.) hebben. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat verschillende eilanden verschillende arrangementen in de relatie met elkaar en Nederland ambiëren. Bij de uitslag geldt de meerderheid van de stemmen per eiland. Bij rechtstreekse banden -zonder centrale regering, maar met een aantal gemeenschappelijke instituties- zal een overlegstructuur, bestaande uit vertegenwoordigers uit Nederland en vanuit de eilanden zich kunnen buigen over onderlinge vraagstukken en samenwerkingsverbanden. Rechtstreekse banden met Nederland staat onderlinge samenwerking en handhaving van een aantal gemeenschappelijke instituties tussen de eilanden allerminst in de weg. Deze intereilandelijke samenwerking verdient actieve Nederlandse steun.

15 -15- Samenvattend: Verdieping van de Koninkrijksrelaties Bij een nieuwe visie, een nieuw élan, moet een keuze worden gemaakt over de taken waarvan redelijkerwijs niet kan worden betwijfeld dat ze in eenheid voor het Koninkrijk moeten worden vervuld. Daarnaast blijven vele resterende overheidstaken tot het domein van de plaatselijke autonomie. Deze taken hoeven niet per sé overal op uniforme wijze te worden verricht. Maar waar toch behoefte is aan meer gemeenschappelijkheid kan óf een beroep worden gedaan op de respectievelijke partners van het Koninkrijk óf op het particulier initiatief. Gemeenschappelijke regelingen kunnen tussen twee, meerdere of alle eilanden worden overeengekomen, dan wel samen met Nederland worden getroffen, eventueel in de vorm van consensusrijkswetten. In de visie van Comité 2004 is ook een zeer belangrijke rol voor het particulier initiatief weggelegd. Op elk der eilanden zijn vitale initiatieven uit de samenleving, variërend van natuurbeschermingsorganisaties, scholen en zorginstellingen tot muziekgroepen en carnavalsverenigingen. Op het vlak van onderwijs, zorg, natuur- en monumentenbescherming kunnen veel vaker verbindingen worden gelegd met zusterorganisaties op andere eilanden en in Nederland. De overheid -op alle niveaus- kan hieraan een steun in de rug geven, zowel door ruimte te laten aan het particulier initiatief als door subsidië-

16 -16- ring van inter(ei)landelijke samenwerking. Met name hier zou het lokaal bestuur en de VNG een belangrijke stimulerende rol kunnen spelen 2. B Het scenario van de aflopende Koninkrijksrelaties Als een of meer eilanden zich (tegen alle verwachtingen in) ervoor uitspreken het Statuut te zien als een doorgangshuis naar onafhankelijkheid, dan zal er een voorstel moeten komen inzake een overgangsregeling -van enkele jaren- met onafhankelijkheid als eindpunt. Zoals hierboven reeds gezegd lijkt dit geen realistisch of -in de beleving van het Comité wenselijk scenario, maar het blijft aan de bevolkingen van de eilanden zich hierover (opnieuw) uit te spreken. 2 Alle eilanden hebben zich medio jaren negentig als geassocieerd lid bij de VNG aangesloten.

17 -17- Overzicht discussiepunten 1) De eilanden moeten zich uitspreken over blijvende Koninkrijksrelaties (met nieuw élan) of los van Nederland en los van elkaar onafhankelijk verder gaan. 2) De Rijksministerraad zal, na overleg met alle betrokkenen, met conceptvoorstellen moeten komen inzake de onderwerpen, die expliciet als Koninkrijksaangelegenheid dienen te worden aangemerkt. (De taken, waarvan redelijkerwijs niet kan worden betwijfeld, dat ze in eenheid voor het Koninkrijk moeten worden vervuld.) 3) De Rijksministerraad zal met een notitie moeten komen over de consequenties, die kunnen voortvloeien voor de eilanden met betrekking tot hun betrokkenheid bij de Europese Unie 3. 4) De eilanden dienen zich afzonderlijk uit te spreken over het voortbestaan van de Nederlandse Antillen in de huidige vorm, een fors afgeslankte Antilliaanse regering met mogelijk handhaving van een aantal gemeenschappelijk instituties, of rechtstreekse banden per eiland met Nederland. 5) Naast nieuwe voorstellen, die moeten worden aangemerkt als expliciete Koninkrijksaangelegenheden kunnen gemeenschappelijke 3 Inmiddels is door de Rijksministerraad ten aanzien van de kansen en bedreigingen die de EU de eilanden biedt, een gemengde Commissie in het leven geroepen.

18 -18- regelingen per eiland worden getroffen, die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking binnen het Koninkrijk. Gemeenschappelijk regelingen (langlopend van karakter) kunnen (eens) uitmonden bij consensus in rijkswetten. (uniforme regelingen) 6) Samenwerkingsovereenkomsten tussen de eilanden of in Koninkrijksverband moeten, zowel door de betrokken overheden als door particulier initiatief worden gestimuleerd. 7) Bij blijvende Koninkrijksrelaties dienen het Koninkrijksparlement (kiesrecht voor alle Nederlanders, ook overzee) en een Rijksministerraad naar behoren te functioneren. (zie punten 3 en 6) 8) Het bestaan van het 50-jarig statuut in december 2004 kan enerzijds worden gezien als een -afhankelijk van de keuze der eilanden- emotioneel afscheidsfeest of anderzijds als het feest om gezamenlijk -via een nader vast te stellen procedure voor eind te streven naar blijvende Koninkrijksrelaties.

Investeren in gezamenlijkheid

Investeren in gezamenlijkheid Investeren in gezamenlijkheid een visie op de toekomst van ons Koninkrijk naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden Comité 2004 15 december 2004 Inhoudsopgave

Nadere informatie

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe.

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur, Democratie & Financiën Europa en Binnenlands Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATENGENERAAL TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN DE

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATENGENERAAL TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN DE TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATENGENERAAL TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN DE CONTACTPLANBIJEENKOMST OP MEI Voorzitters van de Staten van de Nederlandse Antillen en van Aruba)

Nadere informatie

Conclusies van de Toetsings-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 15 december 2008 te Willemstad, Curaçao

Conclusies van de Toetsings-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 15 december 2008 te Willemstad, Curaçao Conclusies van de Toetsings-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 15 december 2008 te Willemstad, Curaçao De delegaties van: - de regering van Nederland; - de regering

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG 138 Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG De huidige samenwerking met de eilanden is vooral gebaseerd op meer of minder intensieve uitwisseling van kennis en ervaring. Bij volledige integratie

Nadere informatie

Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11 FIN i.v.m. agendapunt 6 JUST i.v.m. agendapunt 2, 3, 4, 5, 13

Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11 FIN i.v.m. agendapunt 6 JUST i.v.m. agendapunt 2, 3, 4, 5, 13 Den Haag, 30 september 2009 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11 FIN i.v.m. agendapunt 6 JUST i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010.

houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010. ONTWERP LANDSVERORDENING houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010. DE STATEN VAN CURACAO, Overwegende: dat in het referendum, gehouden

Nadere informatie

MOTIE. Overwegende dat: Gelezen: het de Staten vanwege de Regering bekomen Manifest, zoals. aangevuld;

MOTIE. Overwegende dat: Gelezen: het de Staten vanwege de Regering bekomen Manifest, zoals. aangevuld; STATEN VAN ARUBA lngek. MOTIE Par. D S van Aruba in Openbare Vergadering bijeen, op heden dinsdag 9 december 2008; Gelezen: het de Staten vanwege de Regering bekomen Manifest, zoals aangevuld; Overwegende

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

1 Kent u het bericht Hof Antillen: erkenning homohuwelijk niet verplicht? Is dit bericht waar? 1)

1 Kent u het bericht Hof Antillen: erkenning homohuwelijk niet verplicht? Is dit bericht waar? 1) 2009Z12644 Vragen van de leden Brinkman en Bosma (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de rechter in hoger beroep op de Nederlandse Antillen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 689 Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak over het Nederlandse Gemenebest Nr. 2 INITIATIEFNOTA Het Nederlandse Gemenebest: het Koninkrijk

Nadere informatie

Het Koninkrijk: vrijblijvend of verbonden?

Het Koninkrijk: vrijblijvend of verbonden? Het Koninkrijk: vrijblijvend of verbonden? Inleiding In deze notitie wil het Comité Koninkrijksrelaties nog eens de schijnwerper zetten op het reilen en zeilen van het Koninkrijk. Niemand ontgaat de vele

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Waarborgen van platina, gouden en zilveren voorwerpen over de periode

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Waarborgen van platina, gouden en zilveren voorwerpen over de periode Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Waarborgen van

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

Wie bestuurt het Caribisch deel van ons Koninkrijk?

Wie bestuurt het Caribisch deel van ons Koninkrijk? Wie bestuurt het Caribisch deel van ons Koninkrijk? 2 Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat niet alleen uit Nederland, zoals we misschien al snel geneigd zijn te denken. Het Koninkrijk omvat namelijk

Nadere informatie

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland 1. Aanleiding a. De Start Ronde Tafel Conferentie op 26 november 2005 markeert het begin van het proces om te komen tot nieuwe staatkundige

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK,

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van de verslagen van de Staten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Nota naar aanleiding van de verslagen van de Staten van de Nederlandse Antillen en Aruba 32 213 (R 1903) Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging

Nadere informatie

Spreekpunten van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties over staatkundige verhoudingen en democratisch deficit

Spreekpunten van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties over staatkundige verhoudingen en democratisch deficit Spreekpunten van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties over staatkundige verhoudingen en democratisch deficit Dinsdag 13 juni 2006, Suze van Groenewegzaal van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 612 Parlementair Contactplan 1996 Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR NEDERLANDS-ANTILLIAANSE EN ARUBAANSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 392 Wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan alle

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 710 Besluit van 29 september 2010 tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad*

Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad* Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad* Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.4.2015 COM(2015) 183 final 2015/0095 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/035

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Sociaal Akkoord Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BB/U201300598 Lbr. 13/035 bijlage(n) datum 19 april 2013

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake Noorwegen;

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk,

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, INTENTIEVERKLARING De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen en De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, verder te noemen: de besturen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd, overwegende

Nadere informatie

Code Interbestuurlijke Verhoudingen

Code Interbestuurlijke Verhoudingen CODE > Code Interbestuurlijke Verhoudingen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen dragen samen de verantwoordelijkheid voor een goed bestuur van Nederland. De medeoverheden erkennen dat zij daarin

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Consultatieversie. Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding

Consultatieversie. Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 477 Besluit van 15 juli 1998, houdende regels ter uitvoering van artikel 320, zesde lid, van de Faillissementswet in verband met de vaststelling

Nadere informatie

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 In de oordeelsvormende fase gaat de raad plenair in debat met als achtergrondinformatie de volgende stukken: Procesvoorstel voor de beeldvormende fase Studie

Nadere informatie

Aan het Statuut is weinig veranderd sinds 1954.

Aan het Statuut is weinig veranderd sinds 1954. Inleiding van het lid van de Raad van State, mr. ing. H.C. Maduro, over wijziging van het Statuut in het kader van de staatkundige vernieuwing op vrijdag 20 juni 2008 tijdens het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 449 Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? 2 Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

Optie en bod. Afwijken van het biedsysteem. Biedsysteem A.

Optie en bod. Afwijken van het biedsysteem. Biedsysteem A. Optie en bod. Afwijken van het biedsysteem. Biedsysteem A. Klagers waren geïnteresseerd in een woning die beklaagde in verkoop had. Nadat al met klagers overeenstemming over de koopprijs was bereikt, meldde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

GESCHIEDENIS SO3 TV

GESCHIEDENIS SO3 TV GESCHIEDENIS SO3 TV 2 2014-2015 Dit schoolexamen bestaat uit 42 vragen. Bij meerkeuze vragen antwoorden met hoofdletter schrijven. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

Visie op het Koninkrijk

Visie op het Koninkrijk Visie op het Koninkrijk Het Koninkrijk Staatkundige situatie Sinds 10 oktober 2010 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit vier autonome landen: Visie op het Koninkrijk Nederland, Aruba, Curaçao en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

STATEN VAN ARUBA. TOESPRAAK STATENVOORZITTER DRS. MERVIN RAS Parlementair Overleg Koninkrijkrelaties juni juni 2007

STATEN VAN ARUBA. TOESPRAAK STATENVOORZITTER DRS. MERVIN RAS Parlementair Overleg Koninkrijkrelaties juni juni 2007 STATEN VAN ARUBA TOESPRAAK STATENVOORZITTER DRS. MERVIN RAS Parlementair Overleg Koninkrijkrelaties 25-29 juni 2006 25 juni 2007 Geachte collega s uit beide kamers en de Nederlandse Antillen, Voorzitters,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 COM(2011) 360 definitief 2011/0157 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening en de sluiting van de monetaire overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 415 (R 1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 6 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

A 2006 N 83 PUBLICATIEBLAD

A 2006 N 83 PUBLICATIEBLAD A 2006 N 83 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 25 ste september 2006 ter uitvoering van de artikelen 2, derde lid, en 4, eerste lid, van de Landsverordening Inspectie voor

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z08639 Datum 27 mei 2015

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z19463 Datum 26 oktober

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius Van Tonningenweg z/n Oranjestad Sint Eustatius Caribisch Nederland

Aan de Voorzitter van het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius Van Tonningenweg z/n Oranjestad Sint Eustatius Caribisch Nederland > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius Van Tonningenweg z/n Oranjestad Sint Eustatius Caribisch Nederland Directie

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken I-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland Noord- en Oost-Gelderland Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 1. Aanleiding In de Bestuursagenda 2014-2018 heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG

Nadere informatie

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken Den Haag, 3 maart 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken BiZa i.v.m. agendapunt 22 DEF i.v.m. agendapunt 4 EU i.v.m. agendapunt 9 EZ i.v.m. agendapunt 22 FIN i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Geschiedenis Staatsinrichting van Aruba

Geschiedenis Staatsinrichting van Aruba ARUBA 2015-2016 SO 3 Tijdvak 1 Geschiedenis Staatsinrichting van Aruba Aanwijzingen: a. Schrijf je naam op het werkblad en alleen daarop werken. b. Dit SO bestaat uit 32 vragen en 60 te behalen punten.

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Ons kenmerk Onderwerp Wetgeving voor

Nadere informatie

12756/1/16 REV 1 pro/van/ev 1 DG C 1

12756/1/16 REV 1 pro/van/ev 1 DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 12 oktober 2016 (OR. en) 12756/1/16 REV 1 COTRA 21 CDN 17 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

2. Vraag: Is het waar dat u niet weet welke hoogleraren worden uitgeleend door bedrijven omdat die informatie niet in de jaarverslagen staat?

2. Vraag: Is het waar dat u niet weet welke hoogleraren worden uitgeleend door bedrijven omdat die informatie niet in de jaarverslagen staat? 1. Vraag: Wat is uw oordeel over het bericht Niemand zegt te weten hoeveel de profs bijverdienen, waaruit blijkt dat 1200 hoogleraren door derden worden betaald, ondermeer door bedrijven, kerken, patiëntenclubs,

Nadere informatie

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt.

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt. R e g i s t r a t i e k a m e r Minister van Justitie..'s-Gravenhage, 30 april 1999.. Onderwerp Wijziging van het Wetboek van Strafvordering Bij brief met bijlage van 9 maart 1999 (uw kenmerk: 750136/99/6)

Nadere informatie

11064/09 nes/jel/sv 1 DG H 3A

11064/09 nes/jel/sv 1 DG H 3A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2009 (13.11) (OR. en) 11064/09 EUROPOL 39 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Besluit van de Raad van Bestuur van Europol

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland Definitieve bevindingen Ambtshalve onderzoek aangaande toepassing Controle op Verzekering van VECOZO B.V.

Zorgverzekeraars Nederland Definitieve bevindingen Ambtshalve onderzoek aangaande toepassing Controle op Verzekering van VECOZO B.V. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Zorgverzekeraars Nederland DATUM

Nadere informatie

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen juni 2007

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen juni 2007 Inleiding Deze rapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van de slotverklaring van de miniconferentie van 11 oktober 2006 met Bonaire, Saba en Sint Eustatius en van de slotverklaring van het

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

Brussel, 16 april 2003 (23.04) SECRETARIAAT

Brussel, 16 april 2003 (23.04) SECRETARIAAT EUROPESE CONVENTIE Brussel, 16 april 2003 (23.04) SECRETARIAAT CONV 689/1/03 REV 1 CERCLE I 16 VERSLAG van: aan: Betreft: de voorzitter van de studiegroep Hof van Justitie de leden van de Conventie Aanvullend

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

ii min ii ii ii min Aan de Raad Made, 28 januari 2014 Agendapuntnummer: Registratienummer: 14int00479 Casenr:

ii min ii ii ii min Aan de Raad Made, 28 januari 2014 Agendapuntnummer: Registratienummer: 14int00479 Casenr: Aan de Raad Made, 28 januari 2014 Agendapuntnummer: Raadsvergadering 27 februari 2014 Onderwerp: 1e wijziging legesverordening 2014 Registratienummer: 14int00479 Casenr: 14.00166 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

mondiaal bewuste Helmonders

mondiaal bewuste Helmonders in Helmond 2016-2018 Inleiding Wat is HelMondiaal Positie HelMondiaal Doelstellingen mondiale bewustwording Plannen Inleiding Bewustwording is een van de pijlers van beleid van de raadscommissie Internationale

Nadere informatie

IP Tweede Kamer STATEN-GENERAAL

IP Tweede Kamer STATEN-GENERAAL 9 VR IP Tweede Kamer DER STATEN-GENERAAL Voorzitter Aan de Vice-President van de Raad van State Postbus 20018 2500 EA Den Haag T070 318 30 33 Den Haag, 18 februari 2014 Geachte heer Donner, De Kamer heeft

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, psychotherapie, vergoeding nietgecontracteerde zorgaanbieder, DBC Zaaknummer : 2009.01932 Zittingsdatum

Nadere informatie

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 1. Aanleiding In de Bestuursagenda 2014-2018 heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG de koers en de ambities

Nadere informatie

Datum 17 februari 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Grashoff over het omzeilen van de bonuswetgeving

Datum 17 februari 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Grashoff over het omzeilen van de bonuswetgeving > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

Secretariaat: vestiging Bonaire

Secretariaat: vestiging Bonaire Postbus 20301 REcIfISHANDHAVING RAAD VOOR DE Kaya Industria 15a Kralendijk T: (+599-) 717-5552 1 F: (+599-) 717-7616 E: RvdRH@telbo.an De Raad voor de Rechtshandhaving is een inspectieorgaan, ingesteld

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties prof dr wim derksen Aan de directeur Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer drs J.M.C. Smallenbroek zondag 23 november 2014 Geachte heer Smallenbroek, Op uw verzoek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 Rapport Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Venlo tot het moment van indienen van de klacht bij de Nationale

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE blz. 1 Verdiepingshoofdstuk 3 2 Moties en toezeggingen 7

INHOUDSOPGAVE blz. 1 Verdiepingshoofdstuk 3 2 Moties en toezeggingen 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1 Verdiepingshoofdstuk 3 2 Moties en toezeggingen 7 1 2 1 VERDIEPINGSHOOFDSTUK 1. Waarborgfunctie Opbouw uitgaven (in 1 000) 1: Waarborgfunctie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stand ontwerpbegroting

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 28 juni 2010 Betreft:

Nadere informatie

Conclusies van de Slot-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 9 september 2010 te Den Haag, Nederland

Conclusies van de Slot-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 9 september 2010 te Den Haag, Nederland Conclusies van de Slot-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 9 september 2010 te Den Haag, Nederland De vertegenwoordigers van: Nederland; de Nederlandse Antillen; Aruba;

Nadere informatie

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 30 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van permanente

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE Den Haag. Datum 30 juni 2017 Verbeteringen in het verkiezingsproces

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE Den Haag. Datum 30 juni 2017 Verbeteringen in het verkiezingsproces De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20011 2500 AE Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk Uw kenmerk Datum 30 juni 2017 Betreft Verbeteringen

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut

Nadere informatie

VVD en SP: 'Koninkrijk omvormen tot Gemenebest '

VVD en SP: 'Koninkrijk omvormen tot Gemenebest ' VVD en SP: 'Koninkrijk omvormen tot Gemenebest ' 3 juli 2013 DEN HAAG - De VVD en SP willen het Koninkrijk omvormen tot een Gemenebest. Tweede Kamerlid Andre Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP) dienen

Nadere informatie

VERSTERKING VAN DE DEMOCRATISCHE LEGITIMATIE OP KONINKRIJKSNIVEAU

VERSTERKING VAN DE DEMOCRATISCHE LEGITIMATIE OP KONINKRIJKSNIVEAU VERSTERKING VAN DE DEMOCRATISCHE LEGITIMATIE OP KONINKRIJKSNIVEAU 1. Inleiding Al ruim tien jaar wordt in bijeenkomsten van het Contactplan en later het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties (POK) gesproken

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

eisen voor programmatuur die gebruikt wordt bij de berekening van de uitslag van verkiezingen die vallen onder de werking van de Kieswet

eisen voor programmatuur die gebruikt wordt bij de berekening van de uitslag van verkiezingen die vallen onder de werking van de Kieswet Datum 9 april 2008 Ons kenmerk BPR2008/U52926 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Onderdeel DGKB/BPR Inlichtingen T F Uw kenmerk Onderwerp eisen voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 32 317 JBZ-Raad GL VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 juni 2016 De vaste commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad 1 en Veiligheid

Nadere informatie

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M STRATEGISCH PLAN SINT LAURENSFONDS 2014-2018 ZORG DR A GEN DA T KWETS BARE JE UGDI GEN E N OUDEREN ( BL I J VE N) MEEDOEN IN DE ROT TER DA M SE MAATS C HAPPIJ Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S

Nadere informatie