RAPPORTAGE Haalbaarheidsonderzoek. recreatieve verbinding Het Twiske Groengebied Purmerland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORTAGE Haalbaarheidsonderzoek. recreatieve verbinding Het Twiske Groengebied Purmerland"

Transcriptie

1 Recreatie Noord-Holland Genieweg 46, 1981 LN Velsen-Zuid Postbus 2571, 2002 RB Haarlem RAPPORTAGE Haalbaarheidsonderzoek recreatieve verbinding Het Twiske Groengebied Purmerland Recreatie Noord-Holland NV

2 Recreatie Noord-Holland NV

3 Recreatie Noord-Holland Genieweg 46, 1981 LN Velsen-Zuid Postbus 2571, 2002 RB Haarlem RAPPORTAGE Haalbaarheidsonderzoek recreatieve verbinding Het Twiske Groengebied Purmerland Naam rapportage : Haalbaarheidsonderzoek recreatieve verbinding Het Twiske Groengebied Purmerland Versie : <2> Datum : 17 oktober 2011 Projectnaam : Haalbaarheidsonderzoek recreatieve verbinding Het Twiske Groengebied Purmerland Projectnummer : 1615 Opdrachtgever : Algemeen Bestuur Landschap Waterland Opgesteld door : mw. M.C.A. van Beugen Goedgekeurd door : dhr. A. Th. Rohof Recreatie Noord-Holland NV

4 Recreatie Noord-Holland NV

5 INHOUDSOPGAVE blz. 1 ACHTERGROND Aanleiding Doelstelling Gebiedsbeschrijving Betrokken partijen Opbouw rapport 7 2 INVENTARISATIE Meerwaarde Natuur De 5 B s 10 3 RESULTATEN: 3 SCENARIO S BIJHORENDE KOSTEN Ruiterspoor Ruiterspoor + nieuwe asfaltlaag huidig fietspad Ruiterpad + verbreding fietspad 18 4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 20 Recreatie Noord-Holland NV 1 / 21

6 Recreatie Noord-Holland NV 2 / 21

7 1 ACHTERGROND 1.1 Aanleiding In december 2002 heeft het bestuur van Landschap Waterland het Recreatieplan Waterland vastgesteld. In dat Recreatieplan wordt in het hoofdstuk Uitwerking recreatiestructuur ingegaan op de groen/blauwe recreatie-as langs de stedelijke concentraties Amsterdam, Zaanstad en Purmerend, aansluitend op de Gouwzee en de Markermeerkust. Oftewel: de recreatie-as tussen Amsterdam-Noord, recreatiegebied Het Twiske, Groengebied Purmerland (toen nog in de voorbereidingsfase), het Purmerbos, aansluitend op de Gouwzee en de Markermeerkust. Op de kaart hieronder is e.e.a. verduidelijkt. Gouwzee/ Markermeerkust Groengebied Purmerland Purmerbos Recreatieve verbinding Het Twiske Groengebied Purmerland Recreatiegebied Het Twiske Amsterdam-Noord Bij de paragraaf over Fiets- en skatepaden is als onderdeel van het uitvoeringsprogramma opgenomen de realisatie van een doorgaande gemarkeerde fiets- en skateroute in de recreatie-as. Om dit mogelijk te maken dienen enkele knelpunten te worden opgelost om de verschillende recreatiegebieden en stedelijke concentraties met elkaar te verbinden. In de periode is het nieuwe recreatiegebied Groengebied Purmerland gerealiseerd, waarbij weer een stap verder is gezet in de realisatie van de doorgaande recreatieve routestructuur in Landschap Waterland, te weten de recreatie-as. In dit Recreatie Noord-Holland NV 3 / 21

8 recreatiegebied is o.a. 4 km. aan nieuwe fietspaden gerealiseerd, als ook wandelpaden, speelvoorzieningen, laarzenpaden, een ruiterroute en een kanoroute. Begin 2010 is bij Landschap Waterland van ruiters uit de omgeving Purmerend en Landsmeer het verzoek binnen gekomen om de ontbrekende schakel in het ruiterpad tussen Groengebied Purmerland en Het Twiske te realiseren, als ook de ontbrekende schakel tussen Groengebied Purmerland en het Purmerbos. Met de realisatie van ruiterpaden in Groengebied Purmerland is weer 4 km extra ruiterpad gerealiseerd, maar kan er niet worden aangesloten op de ruiterpaden in Het Twiske (in zuidelijke richting), dan wel op de ruiterpaden in het Purmerbos (in oostelijke richting). Een fiets- /wandelverbinding tussen Groengebied Purmerland en Het Twiske enerzijds, en Groengebied Purmerland en het Purmerbos anderzijds is er al wel, maar een ruiterpad ontbreekt. Door de realisatie van een ruiterpad kan een doorgaande ruiterroute worden gerealiseerd tussen Purmerbos en recreatiegebied Het Twiske. Naar aanleiding van dit verzoek zijn beide recreatieve verbindingen, in zijn geheel (dus niet alleen de ruiterverbinding), als aandachtspunt meegenomen in het Uitvoeringsprogramma Landschap Waterland In december 2010 heeft het bestuur van Landschap Waterland dit Uitvoeringsprogramma Landschap Waterland behandeld en ondermeer besloten: 1. Zich realiserende dat de economische en financiële situatie een zeer kritische houding vraagt ten aanzien van nieuwe voorzieningen, het uitvoeringsprogramma Landschap Waterland vast te stellen als concrete richtlijn voor de inzet van Landschap Waterland in de voorliggende periode; 2. Voor de selectie van nieuwe projecten of vervolgprojecten de volgende hoofduitgangspunten en criteria aan te houden: Passend binnen het bestaande beleidskader van landschap Waterland; Prioriteitstelling afhankelijk van de benodigde investering (lage investering), beheer (geen of lage beheerkosten), toegevoegde waarde en haalbaarheid; Aansluiting bij prioriteiten lokale besturen regio; 3. Op basis van de criteria van het vorige besluitpunt de projecten 12 t/m 32, betrekking hebbende op verbeteren van recreatieve structuur zoals fietsverbindingen, wandelvoorzieningen, routevoorzieningen, vaar- en kano-voorzieningen, recreatieve knooppunten en het verbeteren van samenwerking, de komende periode prioriteit te geven en op te pakken; 4. In volgende vergaderingen te besluiten over eventuele investeringsbijdragen en/of eventuele structurele bijdragen aan de projecten; 5. Op basis van de criteria van bovenstaand besluitpunt 2 de projecten 33 t/m 40 voorlopig aan te houden en pas een besluit te nemen over het opstarten als er meer duidelijkheid is over deze projecten; 6. Recreatie Noord-Holland NV opdracht te geven invulling te geven aan de hierboven genomen besluiten waarbij de gewijzigde begroting 2011, rekening houdend met de nog vast te stellen bezuinigingsvoorstellen, kaderstellend is voor de inzet van Recreatie Noord-Holland NV. De recreatieve verbinding tussen recreatiegebied Het Twiske en Groengebied Purmerland, zijnde projectnummer 22, valt onder deze punten van dit bestuursbesluit. Ook de recreatieve verbindingen tussen Groengebied Purmerland en het Purmerbos, zijnde nummer 17, valt hieronder. Dit haalbaarheidsonderzoek beperkt zich tot nummer 22 van het Uitvoeringsprogramma: de recreatieve verbinding tussen recreatiegebied Het Twiske en het onlangs (in 2011) gerealiseerde Groengebied Purmerland, op de kaart op de vorige pagina rood omsingeld. Recreatie Noord-Holland NV 4 / 21

9 1.2 Doelstelling Doel is de haalbaarheid te onderzoeken van de verbreding dan wel opwaardering van het bestaande fietspad tussen Het Twiske en Groengebied Purmerland in combinatie met de aanleg van een ruiterverbinding, inclusief verschillende scenario s met bijkomende kostenramingen. De eindrapportage van dit haalbaarheidsonderzoek vormt de afronding van de initiatieffase, zodat een bestuurlijke afweging kan worden gemaakt om eventueel verder te gaan met de financiering en uitvoering van de definitie- en ontwerpfase. Het eindresultaat is een versterking van de recreatieve hoofdstructuur, de zogenoemde recreatie-as, van Landschap Waterland, en dan met name tussen de stedelijke concentratie Zaanstad en Purmerend 1.3 Gebiedsbeschrijving De huidige recreatieve verbinding tussen recreatiegebied Het Twiske en Groengebied Purmerland betreft een smal fietspad, tussen de 1,90m en 2,40m breed, met aan beide zijden een smalle berm. Vanuit het zuiden, dus vertrekkend vanuit recreatiegebied Het Twiske, in noordelijke richting, kronkelt het huidige fietspad door het open veenweidelandschap. Dit eerste deel tot aan de Oostzanerrijweg is circa 650m. lang. Het tweede deel, vanaf de Oostzanerrijweg, nog steeds in noordelijke richting, sluit aan op het onlangs gerealiseerde fietspad in Groengebied Purmerland. Het fietspad is recht met in het begin smalle berm, daarna een brede berm, en aan het einde weer een smalle berm. Dit tweede deel ligt evenwijdig aan de spoorlijn Zaanstad Purmerend. Dit tweede deel is circa 1.800m lang. Beide delen worden met elkaar verbonden door een vrijliggend fietspad evenwijdig aan de Oostzanerrijweg van 250m lang. In totaal is de recreatieve verbinding 2.700m, ofwel 2,7km. Het huidige fietspad, inclusief bermen, is in zijn geheel in eigendom, beheer en onderhoud bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het hoogheemraadschap heeft aangegeven geen plannen te hebben het huidige fietspad op te waarderen o.i.d.. De verbinding is weergegeven op de kaart op de volgende pagina. Recreatie Noord-Holland NV 5 / 21

10 Richting Purmerend: Aansluiting op fiets- en ruiterpaden Groengebied Purmerland Oostzanerrijweg Richting Zaanstad: Aansluiting op fiets- en ruiterpaden Het Twiske Recreatie Noord-Holland NV 6 / 21

11 1.4 Betrokken partijen Ten behoeve van dit haalbaarheidsonderzoek is geen projectgroep in het leven geroepen, maar zijn de volgende verschillende partijen afzonderlijk benaderd: Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Aangrenzende eigenaren, zoals agrariërs Gemeente Landsmeer Gemeente Purmerend Stadsregio Amsterdam. 1.5 Opbouw rapport In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek, zoals de meerwaarde van het project en daarbij aandacht voor de 5B s: Bestuurlijk draagvlak, Budget, Beschikbaarheid gronden, Bestemming en Beheer. Daarbij is globaal het draagvlak getoetst voor realisatie en de bereidheid van participatie (inzet/ financieel/ beheer) hierin bij de potentiële projectpartners. In hoofdstuk 3 worden de mogelijke scenario s voor de opwaardering van de recreatieve verbinding weergegeven, met bijhorende kostenraming per scenario van voorbereiding, realisatie en beheer van de recreatieve verbinding. In hoofdstuk 4 worden conclusies getrokken op basis van de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek, en worden aanbevelingen gedaan voor de vervolgfasen. Recreatie Noord-Holland NV 7 / 21

12 2 INVENTARISATIE 2.1 Meerwaarde De recreatieve verbinding tussen Het Twiske en Groengebied Purmerland maakt onderdeel uit de van recreatie-as uit het Recreatieplan Waterland, en wordt gezien als een belangrijke verbinding, naast recreatief ook utilitair, tussen de stedelijke concentraties Zaanstad en Purmerend. Dát de verbinding er al is, is een meerwaarde, maar het huidige fietspad voldoet niet meer aan de huidige eisen aan fietspaden zoals kwaliteit en afmetingen. De realisatie van de recreatieve hoofdstructuur betreft namelijk niet alleen de realisatie van een fietspad, of alleen een ruiterpad, maar betreft de realisatie van recreatieve verbindingen waar verschillende doelgroepen gebruik van kunnen maken. Het Recreatieplan Waterland stelt dus eisen aan de kwaliteit en afmetingen van de paden. Zo is het bijvoorbeeld wenselijk een fietspad minimaal 3 meter breed te maken om gezamenlijk gebruik van fietsers en skaters mogelijk te maken, met daarnaast een apart gelegen ruiterpad. De recreatieve verbindingen in bijvoorbeeld Groengebied Purmerland voldoen allen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het Recreatieplan. Het huidige fietspad is circa 2m breed, waardoor maximaal twee fietsers naast elkaar kunnen fietsen. Het inhalen van en door fietsers, zowel in dezelfde als tegenovergestelde richting, is mogelijk, maar kan leiden tot onveilige situaties. door het fietspad te verbreden kan een veiligere situatie gecreëerd worden. Op dit moment wordt door de ruiters ook al de oversteek gemaakt van het Groengebied Purmerland naar Het Twiske, waarbij door de ruiters gebruik wordt gemaakt van de bestaande fietspaden en bermen langs fietspaden en wegen. Dit kan leiden tot verkeersonveilige situaties. door voor de ruiters een eigen pad te realiseren kunnen onveilige situaties worden voorkomen. Hierdoor kan een doorgaande ruiterroute gerealiseerd worden. Vanwege de kwaliteit van het asfalt van het huidige fietspad, niet glad met gaten en scheuren, wordt het pad nauwelijks gebruikt door skaters, simpelweg omdat dit niet prettig skaten is. De afstand tussen de twee recreatiegebieden, te weten 2,7km, is dan te ver om te overbruggen. Dit terwijl in Het Twiske een mooie skateroute van ruim 15km is gerealiseerd. Tevens leidt een ongelijkmatige asfaltlaag tot onveilige situaties. De minder goede kwaliteit van het asfalt is ook een reden voor rolstoelgebruikers om geen gebruik te maken van het fietspad. door de verbinding te voorzien van een nieuwe, gladde laag asfalt wordt gebruik door andere doelgroepen, te weten skaters en rolstoelgebruikers, bevorderd. Hierdoor kan een doorgaande skateroute gerealiseerd worden. Kort samengevat is de meerwaarde van het project: Uitvoering geven aan het Recreatieplan Waterland: het oplossen van een knelpunt in de recreatieve hoofdstructuur; Recreatieve gebruiksmogelijkheden van de verbinding worden verbreed en vergroot, zoals gebruik door meerdere groepen recreanten; Het voorkomen van onveilige situaties. Recreatie Noord-Holland NV 8 / 21

13 Richting Zaanstad: Aansluiting op Haalbaarheidsonderzoek recreatieve verbinding Het Twiske Groengebied Purmerland 2.2 Natuur De recreatieve verbinding tussen recreatiegebied Het Twiske en Groengebied Purmerland ligt deels in een waardevol natuurgebied. De verbinding tussen de noordkant van Het Twiske en de Oostzanerrijweg maakt onderdeel uit van Natura 2000 gebied. In dit gebied is er sprake van meerdere wet- en regelgeving die van toepassing is, en waar rekening mee gehouden dient te worden in de uitvoeringsfase door het tijdig aanvragen van benodigde vergunningen. Benodigde vergunningen in het kader van Natura 2000 nemen meer tijd in beslag dan een reguliere vergunningprocedure. Richting Purmerend: Aansluiting op fiets- en ruiterpaden Groengebied Purmerland Oostzanerrijweg Natura 2000 gebied Richting Zaanstad: Aansluiting op fiets- en ruiterpaden Het Twiske Recreatie Noord-Holland NV 9 / 21

14 2.3 De 5 B s De haalbaarheid van genoemd project wordt mede bepaald aan de hand van 5 B s : a. Bestuurlijk draagvlak b. Bestemmingsplan c. Beschikbaarheid gronden d. Budget e. Beheer en onderhoud Hieronder wordt globaal ingegaan op de 5B s, per scenario (met verschillende ambitieniveau) zal dit nader worden uitgewerkt. Ad a. Bestuurlijk draagvlak Om te komen tot de opwaardering van de recreatieve verbinding tussen Het Twiske en Groengebied Purmerland is het van belang dat betreffende besturen achter het project staan. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (EIGENAAR & BEHEERDER): Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven positief te staan tegenover de opwaardering van de recreatieve verbinding, inclusief ruiterpad. Als eigenaar en beheerder van de gronden en het fietspad en de bermen geeft zij aan medewerking te zullen verlenen aan de realisatie, als ook heeft zij aangegeven het beheer van het eventueel vernieuwde fietspad op zich te nemen. Echter, HHNK geeft aan niet te willen investeren in de uitvoeringsfase, en ook niet het beheer van een eventueel ruiterpad op zich te willen nemen. Provinciaal beleid / provincie Noord-Holland: de provincie heeft geen expliciet beleid omtrent de betreffende recreatieve verbinding, maar heeft wel aangegeven voorkeur te geven aan het oplossen van meerdere relatief kleine knelpunten, dan één groot knelpunt. Stadsregio Amsterdam: het fietsbeleid van de Stadsregio is gericht op het realiseren van een op utilitaire verplaatsingen gericht fietsnetwerk in de regio. Daarbij gaat het om zoveel mogelijk gestrekte en verkeersveilige verbindingen tussen belangrijke herkomst- en bestemmingsgebieden zoals van diverse woonwijken naar het centrum van Purmerend of van Purmerend naar Amsterdam. Om dit te bereiken kan de Stadsregio subsidie geven voor dergelijke initiatieven. Recreatieve fietsroutes vallen niet binnen de scope van de subsidies (behalve als deze ook een utilitaire functie kunnen hebben). De stadsregio subsidieert verbeteringen aan fietsinfrastructuur als deze binnen het vastgestelde Regionaal Netwerk Fiets vallen. Dit netwerk is opgebouwd op basis van de fietsplannen van de gemeenten. De Stadsregio heeft geen middelen beschikbaar voor beheer en onderhoud van bestaande of nieuwe routes. Recreatieschappen (Landschap Waterland / Het Twiske): een kerntaak en doelstelling van de recreatieschappen is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieude. In Het Twiske is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het breder toegankelijk maken van de fietspaden, zoals het opnieuw asfalteren van de fietspaden zodat een skateroute gerealiseerd kan worden. Het is van toegevoegde waarde als voor de verschillende groepen Recreatie Noord-Holland NV 10 / 21

15 recreanten, ruiters, skaters, aansluiting kan worden gevonden met andere recreatiegebieden, zoals Groengebid Purmerland en het Purmerbos, zodat langere (doorgaande) routes mogelijk worden. Gemeentelijk beleid: de gemeenten Purmerend en Landsmeer hebben aangegeven meerwaarde te zien in de opwaardering van de recreatieve verbinding, waarbij wordt gestreefd naar het bevorderen van intensieve vormen van recreatie, zoals ruiterpaden. Ad b. Bestemmingsplan Het gehele tracé valt binnen de gemeente Landsmeer en is opgenomen in het Bestemmingsplan Landelijk Gebied. Het zuidelijke deel tot aan de Oostzanerrijweg betreft N-A: Natuur met agrarsich medegebruik; het noordelijke deel vanaf de Oostzanerrijweg betreft A-W: Agrarisch met waarden. Daar het tracé een bestaand fietspad betreft worden geen problemen verwacht voor opwaardering van het huidige fietspad en de realisatie van een ruiterpad. Een omgevingsvergunning is wel vereist. Ad c. Beschikbaarheid gronden Voor de opwaardering (en mogelijk verbreding) van het fietspad en de realisatie van een ruiterpad is het niet nodig de grond in eigendom te hebben. Wél dient er toestemming te worden verkregen van de grondeigenaren, en waar van toepassing beheerders en pachters, om de gewenste voorzieningen te realiseren. Er zijn diverse privaatrechtelijke mogelijkheden om een voorziening op gronden van derden aan te leggen, zoals bv. een gebruiksovereenkomst, huur of zakelijk recht (opstalrecht of pacht bijvoorbeeld). De grondeigenaren zijn getraceerd via de kadastrale gegevens. Voor het huidige fietspad inclusief bermen geldt dat HHNK eigenaar en beheerder is. Aangrenzende percelen (aan de andere kant van de sloten) zijn in eigendom bij verschillende partijen, zoals Staatsbosbeheer en agrariërs. Daarnaast dient een omgevingsvergunning te worden verkregen voor de te realiseren voorzieningen. Zodra werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd aan of dichtbij wateren, waterkeringen of wegen, dan dient bij het waterschap een ontheffing te worden aangevraagd. Verlening van de ontheffing is afhankelijk van de waterhuishoudkundige, waterkeringtechnische en/of wegentechnische belangen. In de ontheffing worden voorwaarden opgenomen om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de water aan- en afvoer, de waterkering, de wegen en de onderhoudswerkzaamheden niet in gevaar komen. De voorwaarden waaronder ontheffing kan/zal worden verleend zijn voor een (groot) deel vastgelegd in een aantal beleidsnotities van de waterschappen. Ad d. Budget Op dit moment is vanuit Landschap Waterland, de opdrachtgever van dit haalbaarheidsonderzoek, alleen budget gereserveerd voor het onderzoeken van de haalbaarheid. Er is nog geen budget gereserveerd voor de realisatiefase, dit is afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek. Er is een mogelijkheid tot aanvragen van een subsidiebijdrage vanuit de Stadsregio Amsterdam voor de realisatiefase, gezien de route onderdeel uitmaakt van het fietsbeleid van de Stadsregio. Zij stellen alleen de eis dat het fietspad dan 3m breed moet zijn. Recreatie Noord-Holland NV 11 / 21

16 HHNK heeft aangegeven geen budget beschikbaar te hebben voor de uitvoering, maar is wel bereid de kosten van beheer van mogelijk een nieuw/vernieuwd fietspad op zich te nemen. Ad e. Beheer en onderhoud Het is niet wenselijk voorzieningen te realiseren voordat vooraf het beheer en onderhoud (inclusief vervangingsinvesteringen), én de financiering hiervan, goed geregeld is. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven een nieuw (opgewaardeerd) fietspad in beheer te willen, dat wil zeggen, het huidige beheer van het fietspad voortzetten. Echter, het beheer en onderhoud van een ruiterpad wil het Hoogheemraadschap niet op zich nemen, maar is wel bereid met een andere beheerorganisatie afspraken te maken aangaande het beheer van een ruiterpad. Recreatie Noord-Holland NV 12 / 21

17 3. RESULTATEN: 3 SCENARIO S & BIJHORENDE KOSTEN Uit het onderzoek blijkt dat het wenselijk is de recreatieve verbinding Het Twiske Groengebied Purmerland op te waarderen. Opname van dit project in het Uitvoeringsprogramma betekent dat het project past binnen het beleidskader van Landschap Waterland. De vraag over de haalbaarheid is afhankelijk van het scenario dat beoogd wordt, de financiële middelen die beschikbaar zijn en de termijn waarin men het recreatieve fietspad wil realiseren. Er zijn 3 scenario s, waar bij scenario 1 en 2 de huidige breedte van de berm en het huidige fietspad kan worden gehandhaafd en waar bij scenario 3 de huidige breedte van de berm verbreed dient te worden en ook het fietspad geheel opnieuw gemaakt moet worden. 1. ruiterspoor*: er wordt ingegaan op het verzoek van de ruiters om een ruiterspoor te realiseren naast het bestaande fietspad. Het huidige fietspad wordt ongemoeid gelaten; 2. ruiterspoor* + nieuwe asfaltlaag huidig fietspad: er wordt ingegaan op het verzoek van de ruiters om een ruiterspoor te realiseren naast het bestaande fietspad en het huidige fietspad (van ca. 2m breed) wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag; 3. ruiterpad* + verbreding fietspad: er wordt ingegaan op het verzoek van de ruiters om een ruiterpad te realiseren los van het fietspad. De huidige bermen worden verbreed door gronden aan te kopen en de sloot te verleggen. Op de nieuwe brede berm kan een geheel nieuw fietspad van 3m gerealiseerd worden als ook een ruiterpad van 1m breed. * Een ruiterspoor betreft een spoor van ca. 50cm breed die grotendeels zichzelf onderhoud door gebruik door ruiters. Een ruiterpad is een pad van ca. 100cm breed en behoeft meer onderhoud, omdat louter onderhoud door gebruik niet voldoende is een pad van 100cm in stand te houden. Ruiterpad, breedte 1 meter Ruiterspoor In de volgende paragrafen worden de verschillende scenario s nader uitgewerkt. Recreatie Noord-Holland NV 13 / 21

18 3.1 SCENARIO 1 - RUITERSPOOR Eindresultaat Er wordt ingegaan op het verzoek van de ruiters om een ruiterspoor te realiseren naast het bestaande fietspad. Het huidige fietspad wordt ongemoeid gelaten. Hieronder een foto om het eindbeeld te visualiseren: Doelgroepen die bediend worden WEL NIET fietsers* skaters wandelaars* rolstoelgebruikers ruiters *maar suboptimaal i.v.m. beperkte ruimte tegemoetkomend en inhalend verkeer Veiligheid De veiligheid is voldoende. Het fietspad blijft circa 2m breed en bij huidig gebruik zijn tot op heden geen noemenswaardige incidenten voorgekomen. Passeren en inhalen is mogelijk, maar niet optimaal. Ruiters krijgen een eigen spoor van ca. 50cm breed, waardoor ze ten alle tijden niet gebruik hoeven te maken van het fietspad. Realisatietermijn: circa 1 jaar De realisatie van een ruiterspoor is eenvoudig. De reguliere vergunningprocedures dienen doorlopen te worden. Zodra budget beschikbaar komt kan gestart worden met de realisatie (bestekvoorbereiding, aanbesteding en realisatie). 5 B s Bestuurlijk Draagvlak Budget HHNK heeft aangegeven medewerking te zullen verlenen aan realisatie, dient nog geformaliseerd te worden op dit moment geen budget beschikbaar, in overleg Beschikbaarheid Toestemming en ontheffing HHNK en aanlegvergunning gronden gemeente Bestemming (mogelijk) keurontheffing, omgevingsvergunning, Natura 2000 Beheer nader te bepalen, in overleg met HHNK, Landschap Waterland / recreatieschap Het Twiske LEGENDA groen licht / geregeld / vastgesteld mogelijk geregeld / nog nader te onderzoeken niet geregeld / knelpunt Recreatie Noord-Holland NV 14 / 21

19 Begroting Omschrijving Kosten Beheerkosten* Ruiterspoor meter Subtotaal Onvoorzien (10%) Subtotaal VATkosten (15%) Totaal voorzieningen Projectleidingskosten (25%) Totaal excl. btw Btw (19%) Totaal incl. btw *jaarlijkse beheerkosten, incl aanvullen van ruiterspoor eens in de 5 jaar Toelichting Projectleidingskosten Onder projectleidingskosten wordt verstaan alle kosten die benodigd zijn voor projectleiding om dit project in goede banen te leiden en tot een goed eindresultaat te brengen, zoals kosten voor (moeizame) vergunningprocedures, verkrijgen toestemming, regelen beheer en onderhoud, etc. Ervaring van RNH leert dat hoe kleiner de kosten voor hardware (voorzieningen), hoe meer inzet (procentueel uitgedrukt) benodigd is voor overleg en vergunningprocedures. Recreatie Noord-Holland NV 15 / 21

20 3.2 SCENARIO 2 - RUITERSPOOR + NIEUWE ASFALTLAAG HUIDIG FIETSPAD Eindresultaat Er wordt ingegaan op het verzoek van de ruiters om een ruiterspoor te realiseren naast het bestaande fietspad en de toplaag van het huidige fietspad (van ca. 2m breed) wordt vervangen (oppervlaktebehandeling), zodat het fietspad ook geschikt is voor gebruik door skaters en rolstoelgebruikers Hieronder een foto om het eindbeeld te visualiseren: Doelgroepen die bediend worden WEL NIET fietsers* wandelaars* skaters (let op: maar 2m breed)* rolstoelgebruikers* ruiters *maar suboptimaal i.v.m. beperkte ruimte tegemoetkomend en inhalend verkeer Veiligheid De veiligheid is voldoende. Het fietspad blijft circa 2m breed en bij huidig gebruik zijn tot op heden geen noemenswaardige incidenten voorgekomen. Passeren en inhalen is mogelijk, maar niet optimaal. Ruiters krijgen een eigen spoor van ca. 50cm breed, waardoor ze ten alle tijden niet gebruik hoeven te maken van het fietspad. Een breedte van 2m voor skaters is mogelijk, maar niet optimaal. Realisatietermijn: circa 1 tot 2 jaar De realisatie van een ruiterspoor en een oppervlaktebehandeling van het fietspad is eenvoudig. De reguliere vergunningprocedures dienen doorlopen te worden. Zodra budget beschikbaar komt kan gestart worden met de realisatiefase (bestekvoorbereiding, aanbesteding en realisatie). 5 B s Bestuurlijk Draagvlak Budget HHNK heeft aangegeven medewerking te zullen verlenen aan realisatie, dient nog geformaliseerd te worden op dit moment geen budget beschikbaar, in overleg Beschikbaarheid Toestemming en ontheffing HHNK, vergunning gemeente gronden Bestemming (mogelijk) keurontheffing, omgevingsvergunning, Natura 2000 Beheer nader te bepalen, in overleg met HHNK, Landschap Waterland / recreatieschap Het Twiske Recreatie Noord-Holland NV 16 / 21

21 Begroting Omschrijving Kosten Beheerkosten* Ruiterspoor m Vervangen toplaag 5.400m door HHNK Subtotaal Onvoorzien (10%) Subtotaal VATkosten (15%) Totaal voorzieningen Projectleidingskosten (20%) Totaal excl. btw Btw (19%) Totaal incl. btw *jaarlijkse beheerkosten, incl aanvullen van ruiterspoor eens in de 5 jaar Recreatie Noord-Holland NV 17 / 21

22 3.3 SCENARIO 3 - RUITERPAD + VERBREDING FIETSPAD Eindresultaat Er wordt ingegaan op het verzoek van de ruiters om een ruiterpad te realiseren los van het fietspad. De huidige bermen worden verbreed door gronden aan te kopen en de sloot te verleggen. Op de nieuwe brede berm kan een geheel nieuw fietspad van 3m gerealiseerd worden als ook een ruiterpad van 1m breed naast het bestaande fietspad. Hieronder een foto om het eindbeeld te visualiseren (als in Groengebied Purmerland): Doelgroepen die bediend worden WEL fietsers wandelaars skaters rolstoelgebruikers ruiters NIET Veiligheid De veiligheid is goed. Het fietspad wordt circa 3m breed en voldoet aan de huidige eisen voor de afmetingen van een fietspad. Passeren en inhalen is goed mogelijk. Ruiters krijgen een eigen ruiterpad van ca. 100cm breed, waardoor ze ten alle tijden niet gebruik hoeven te maken van het fietspad. Een breedte van 3m voor skaters is goed. Realisatietermijn: circa 3 jaar Het benodigd budget is aanzienlijk hoog. Het vinden en beschikbaar krijgen van dit budget vergt naar verwachting veel tijd. Tevens dienen gronden te worden aangekocht van particulieren, vergunningprocedures doorlopen, en vervolgens dient veel grondwerk verricht worden (sloten verleggen, oud fietspad verwijderen, nieuwe fundering aanbrengen voor nieuw fietspad, etc.). Het gehele proces neemt veel tijd in beslag. Daarnaast is een deel van het tracé Natura 2000 gebied, waarbij het risico groot is dat grondaankopen niet rond komen. Voor het overige tracé geldt dat de reguliere vergunningprocedures doorlopen dienen te worden. Recreatie Noord-Holland NV 18 / 21

23 5 B s Bestuurlijk Draagvlak HHNK heeft aangegeven medewerking te zullen verlenen aan realisatie, dient nog geformaliseerd te worden. Budget op dit moment geen budget beschikbaar, in overleg. Het benodigd budget is aanzienlijk hoog Beschikbaarheid Grondaankopen van particulieren, toestemming en ontheffing gronden HHNK, vergunning gemeente Bestemming (mogelijk) keurontheffing, omgevingsvergunning, Natura 2000 Beheer nader te bepalen, in overleg met HHNK, Landschap Waterland / recreatieschap Het Twiske Begroting Omschrijving Kosten Beheerkosten* Ruiterpad m1* Grondaankopen 5ha door HHNK Verwijderen oud fietspad en verleggen sloten Realisatie nieuw fietspad door HHNK Subtotaal Onvoorzien (10%) Subtotaal VATkosten (15%) Totaal voorzieningen Projectleidingskosten (17,5%) Totaal excl. btw Btw (19%) Totaal incl. btw *jaarlijkse beheerkosten, incl aanvullen van ruiterpad eens in de 5 jaar Recreatie Noord-Holland NV 19 / 21

24 4. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN Dit haalbaarheidsonderzoek naar de opwaardering van de recreatieve (en utilitaire) verbinding tussen recreatiegebied Het Twiske en Groengebied Purmerland heeft een duidelijker inzicht gegeven in de (on)mogelijkheden hiervan en de verschillende scenario s. Conclusies De volgende conclusies kunnen getrokken: - Er geldt dat er draagvlak is bij betrokken partijen voor de opwaardering van het tracé, dat wil zeggen het toevoegen van een ruiterpad/-spoor en een kwaliteitsimpuls van het huidige fietspad; - De opwaardering van de recreatieve/utilitaire verbinding wordt, op basis van de resultaten van dit onderzoek, haalbaar geacht. Hiervoor zijn verschillende scenario s mogelijk, uiteengezet in ambitieniveau. Voor de realisatie kan niet één vaste termijn gegeven worden, gezien de opwaardering van het fietspad afhankelijk is van het gekozen scenario, de te doorlopen vergunningprocedures, te voeren overleggen met betrokken partijen, de aanbesteding en de uitvoeringstermijn. In scenario 3 zijn ook grondaankopen, en medewerking en toestemming van particulieren en/of pachters vereist. Daarnaast geldt dat het eerste deel van het tracé, gezien vanaf recreatiegebied Het Twiske, gelegen is in Natura 2000 gebied, waarvoor de vergunningprocedures langer zijn dan een reguliere vergunning. Voor de realisatiefase dient (ten minste) rekening te worden gehouden met één jaar; - Voor scenario 1 en 2 geldt dat een niet al te grote investering nodig is om de verbinding op te waarderen (resp. circa en ). Daarentegen voor scenario 3, de meest ambitieuze variant, is een grote investering (circa 1,4 mlj) nodig om tot inrichting van een optimale recreatieve verbinding te komen. Voor alle scenario s geldt dat financiële dekking van de geraamde projectkosten nog dient te worden gevonden; - De maatschappelijke kosten/baten verhouding voor scenario 1, is voldoende. Hoewel de te maken kosten in absolute termen het laagst zijn en de realisatietermijn kort (dit kan binnen 1 jaar), het rendement in termen van verbeterde gebruikswaarde is relatief klein. Voor scenario 2 geldt dat de maatschappelijke kosten/baten verhouding goed is: de kosten in absolute termen zijn beperkt en de realisatietermijn is 1 à 2 jaar. Het rendement in verbeterde gebruikswaarde is relatief groot maar wordt net niet optimaal conform de beleidsuitgangspunten voor de recreatieve hoofdstructuur van Landschap Waterland. Voor scenario 3 geldt dat deze verhouding ongunstig is: de kosten zijn hoog, de realisatietijd is lang i.v.m. noodzakelijk te voeren onderhandelingen voor grondverwerving, bestemmingsplanprocedure, etc.. De functionele baten zijn het grootst, namelijk het ideaalplaatje voor de recreant; - De meerwaarde van scenario 1 is minimaal t.o.v. huidige situatie. Er is al een informeel ruiterspoor, waar geen actief onderhoud aan wordt gepleegd. Scenario 2 geeft een wezenlijke meerwaarde d.m.v. kwaliteitsverbetering voor fietsers, minder validen en skaters. Passeren en voluit gaan blijft lastig. Voor ruiters is de meerwaarde beperkt, dat wil zeggen functioneel een minimale verbetering, maar de Recreatie Noord-Holland NV 20 / 21

25 realisatie van een zandbed is beter voor een paard dan een ongelijkmatig slijtpad in een grasmat. Scenario 3 is functioneel een ideaalplaatje en voldoet aan alle eisen van een kwalitatief hoogwaardige recreatieve verbindingszone. Samengevat geldt, naast het rond krijgen van de financiële dekking, dat: De haalbaarheid van scenario 1 = goed. Gerelateerd aan de 5 beschouwende beheersaspecten verdient het aspect beschikbaarheid van gronden én bestemmingsplan in relatie tot te verlenen vergunningen de aandacht. Dit is voor dit scenario een beheersbaar risico. De haalbaarheid van scenario 2 = goed. Gerelateerd aan de 5 beschouwende beheersaspecten verdient het aspect beschikbaarheid van gronden én bestemmingsplan in relatie tot te verlenen vergunningen de aandacht. Dit is voor dit scenario een beheersbaar risico. De haalbaarheid van scenario 3 = onvoldoende. De vereiste investering weegt niet op tegen de maatschappelijke baten. Daarnaast verdient het aspect beschikbaarheid van gronden (van particulieren) én bestemmingsplan in relatie tot te verlenen vergunning (grondaankopen in Natura 2000 gebied) de aandacht. Dit vergt veel inzet (in tijd) met onzekere resultaten en vormt dus een risico. Aanbevelingen Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: - het opwaarderen van de recreatieve en utilitaire verbinding tussen recreatiegebied Het Twiske en Groengebied Purmerland, is van toegevoegde waarde voor de recreant en de verschillende belevingsvormen (fietsen, wandelen, paardrijden, skaten etc.) van het open veenweidelandschap. Aanbevolen wordt een vervolg te geven aan dit haalbaarheidsonderzoek en op basis van de resultaten van dit onderzoek in te zetten op realisatie van scenario 2, waarbij wordt ingezet op het vergroten van de gebruikswaarde met een relatief groot rendement. De toegevoegde gebruikswaarde van scenario 1 is relatief klein en de benodigde investering in tijd en geld bij scenario 3 is groot, waardoor aanbevolen wordt niet in te zetten op realisatie van deze twee scenario s. Recreatie Noord-Holland NV 21 / 21

RAPPORTAGE Haalbaarheidsonderzoek. ruiterverbinding Groengebied Purmerland - Purmerbos

RAPPORTAGE Haalbaarheidsonderzoek. ruiterverbinding Groengebied Purmerland - Purmerbos Recreatie Noord-Holland Genieweg 46, 1981 LN Velsen-Zuid Postbus 2571, 2002 RB Haarlem www.recreatienoordholland.nl info@recreatienoordholland.nl RAPPORTAGE Haalbaarheidsonderzoek ruiterverbinding Groengebied

Nadere informatie

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1 Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli 2013 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Ruiterpaden en -route Groengebied Purmerland-Purmerbos

Nadere informatie

Fietsverbinding Purmerbos Edam Haalbaarheidsonderzoek

Fietsverbinding Purmerbos Edam Haalbaarheidsonderzoek Fietsverbinding Purmerbos Edam Haalbaarheidsonderzoek Projectnummer LWL 1602_11 Opdrachtgever Landschap Waterland Versie Versie 2.2 Datum oktober 2011 Opgesteld Goedgekeurd ir. R.E. Wolterbeek A.Th. Rohof

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 4 Agendapunt: 10

Aantal bijlagen: 4 Agendapunt: 10 Adviescommissie 9 november 2010 Dagelijks bestuur 18 november 2010 Algemeen bestuur 9 december 2010 Aantal bijlagen: 4 Agendapunt: 10 Onderwerp Uitvoeringsprogramma Landschap Waterland 2011-2015 Het algemeen

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 juni 2015, nr. 567111/635618, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 2 april 2012 (mededeling) agendapunt 5. Algemeen bestuur 28 juni 2012. Aantal bijlagen 2

LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 2 april 2012 (mededeling) agendapunt 5. Algemeen bestuur 28 juni 2012. Aantal bijlagen 2 LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 2 april 2012 (mededeling) agendapunt 5 Dagelijks bestuur 12 april 2012 (mededeling) Algemeen bestuur 28 juni 2012 Aantal bijlagen 2 Onderwerp Uitwerking meekoppelingsprojecten

Nadere informatie

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie agendapunt 10 Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 21 juni 2012 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Realisatie Fietsbrug Gaasp langs

Nadere informatie

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden AB 02-12-2010 bijlage bij agendapunt 6 Najaarsrapportage Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer januari - augustus 2010 De Buitenlanden Oktober 2010 Recreatie Noord-Holland NV INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND

TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND 2015 Velsen-Zuid, 16-4-2015 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Meerjarenperspectief 3 1.3 Programma accenten 2014 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Elektrisch varen, 2 e fase Infrastructuur en Pleisterplaatsen. Informatiebijeenkomst

Elektrisch varen, 2 e fase Infrastructuur en Pleisterplaatsen. Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Uitbreiding routenetwerk elektrisch varen in Landschap Waterland Donderdag 5 juli 2012 Door: Landschap Waterland (Marijke van der Weijden, Stijn Peter en Jan Sicco Abma) Gemeente

Nadere informatie

Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland. Juli 2010

Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland. Juli 2010 Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland fase 1 van het project Ontwikkeling en Exploitatie Rustpunten Laag Holland Juli 2010 Een project van Water, Land & Dijken,

Nadere informatie

Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum

Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum Versie behorend bij collegebesluit 14 april 2015 Datum 7 april 2015 Auteur afdeling VROM Aanleiding Gemeente Leeuwarderadeel heeft in

Nadere informatie

Direct belanghebbende ondernemers (25% in natura; eigen arbeid). RAUM (25%), Recreatieschap Twiske-Waterland (50%)

Direct belanghebbende ondernemers (25% in natura; eigen arbeid). RAUM (25%), Recreatieschap Twiske-Waterland (50%) Adviescommissie 7 oktober 2013 agendapunt 10 Dagelijks bestuur 17 oktober 2013 Algemeen bestuur 21 november 2013 Bijlagen 1 Sloepennetwerk Laag Holland Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1082468 Datum: Behandeld door: 11 juni 2013 m. hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Economie Onderwerp: Benoeming leden c.q. gemeentelijke

Nadere informatie

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn In het kader van de MIRT-verkenning corridor Amsterdam- Hoorn Datum: 13 mei 2016

Nadere informatie

Vervangen bruggen Elsenhove

Vervangen bruggen Elsenhove Adviescommissie 27 maart 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 5 april 2012 Algemeen bestuur 26 april 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Geen Vervangen bruggen Elsenhove Het algemeen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013.

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 28 6 januari 2016 Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Aanleiding De raad heeft op 16 september 2014 het college gevraagd om de haalbaarheid van de volgende zaken te onderzoeken:

Aanleiding De raad heeft op 16 september 2014 het college gevraagd om de haalbaarheid van de volgende zaken te onderzoeken: Onderwerp: Vertrouwelijk: Nee Portefeuillehouder: F. Saelman Opsteller: Luuk Brouwer Registratienr.: Dubbelklik hier Datum: 17 maart 2015 Afdeling/team: GW / Naar Raad: Ja Het college besluit Gemeentesecretaris

Nadere informatie

14 Stiens, 30 mei 2017

14 Stiens, 30 mei 2017 14 Stiens, 30 mei 2017 Raadsvergadering: 7 september 2017 Voorstelnummer: 2017/22 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Incidentele baten. - Eindevaluatie Rolstoelrecreatie in Het Twiske - 3 schetsen van een mogelijke inpassing Rolstoelrecreatie

Incidentele baten. - Eindevaluatie Rolstoelrecreatie in Het Twiske - 3 schetsen van een mogelijke inpassing Rolstoelrecreatie Adviescommissie 17 mei 2010 Dagelijks bestuur 27 mei 2010 Algemeen bestuur 17 juni 2010 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Het algemeen bestuur besluit om RNH opdracht te geven tot het uitwerken

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Uitwerking Meekoppelingsproject Recreatie ikv Dijkversterking Hoorn-Amsterdam

Uitwerking Meekoppelingsproject Recreatie ikv Dijkversterking Hoorn-Amsterdam Toelichting Uitwerking Meekoppelingsproject Recreatie ikv Dijkversterking Hoorn-Amsterdam Concept 14-06-2012 Uitgebracht op verzoek van: Recreatie Noordholland NV t.a.v. Henk Wijkhuisen Postbus 2571 2002

Nadere informatie

VOORSTEL Adviescommissie 10 maart 2014 agendapunt 10 Dagelijks bestuur 13 maart 2014 Algemeen bestuur 5 juni 2014

VOORSTEL Adviescommissie 10 maart 2014 agendapunt 10 Dagelijks bestuur 13 maart 2014 Algemeen bestuur 5 juni 2014 VOORSTEL Adviescommissie 10 maart 2014 agendapunt 10 Dagelijks bestuur 13 maart 2014 Algemeen bestuur 5 juni 2014 Voorbereid door Bijlagen Alex Rohof en Marieke van Beugen Geen RAUM SLOEPENNETWERK LAAG

Nadere informatie

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld.

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld. Veelgestelde vragen over Fietspad F446.00 Roodemolenpolder Versie 3: 5 maart 2014 De plannen voor de aanleg van een nieuwe Fietsverbinding tussen Voorhout en Sassenheim door de Roodemolenpolder leiden

Nadere informatie

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP PROJECTPLAN TENNET 2e FASE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 PROJECT 1: LANDSCHAPSWANDELROUTE... 4 Verbinding tussen Tennet-landschapsprojecten 1.1 Inleiding 1.2 Eindbeeld 1.3

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 10

Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 10 Adviescommissie 10 oktober 2011 Dagelijks bestuur 27 oktober 2011 Algemeen bestuur 21 november 2011 Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 10 Onderwerp Toeristische Overstappunten Laag Holland Het algemeen bestuur

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Fietsknooppuntensysteem 2.0 Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Achtergrond onderzoek Als onderdeel van de businesscase recreatieve infrastructuur

Nadere informatie

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei 2012.

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei 2012. RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Geen Inrichting,

Nadere informatie

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013 Adviescommissie 15 oktober 2013 agendapunt 11 Dagelijks bestuur 7 november 2013 Algemeen bestuur 28 november 2013 Bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DIEMERBOS Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2013 Recreatieschap Twiske-Waterland vast te stellen.

Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2013 Recreatieschap Twiske-Waterland vast te stellen. Adviescommissie 5 november 2013 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 14 november 2013 Algemeen bestuur 12 december 2013 Bijlagen 2 NAJAARSNOTITIE 2013 Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de

Nadere informatie

Vaarnetwerk Voorne-Putten-Rozenburg

Vaarnetwerk Voorne-Putten-Rozenburg Vaarnetwerk Voorne-Putten-Rozenburg kapstok voor een uitvoeringsagenda 2015-2020 (vervolg op Herverdeling Vrijvallende Middelen) Projectopzet Vaarnetwerk Voorne-Putten-Rozenburg kapstok voor een Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

2. CONCEPTVERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR D.D. 1 DECEMBER 2011

2. CONCEPTVERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR D.D. 1 DECEMBER 2011 Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Landschap Waterland, gehouden op 28 juni 2012 bij de Provincie Noord-Holland te Haarlem Aanwezig: De heer K. Diepeveen - Stadsdeel Amsterdam-Noord

Nadere informatie

Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10

Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur besluit:

Nadere informatie

%rw Noord-Holland. eeeee. Provincie 2 MEI2016. het project Poldermuseum als recreatieve schaket. De kosten van de

%rw Noord-Holland. eeeee. Provincie 2 MEI2016. het project Poldermuseum als recreatieve schaket. De kosten van de L Provincie %rw Noord-Holland POSTBUS 3007 20O DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard t a.v. de heet Postbus 390 1 700 AJ HEERHUGOWAARD Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 november 2017, nr. 1014182/1014187, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Nr. Participant Onderwerp Opmerking/Vraag/Advies Voorstel voor gebruik advies / antwoord 1. Gemeente Waterland Aanvulling projectenlijst hoofdstuk 6

Nr. Participant Onderwerp Opmerking/Vraag/Advies Voorstel voor gebruik advies / antwoord 1. Gemeente Waterland Aanvulling projectenlijst hoofdstuk 6 Landschap Waterland AB 28 06 2012 Agendapunt 11 Recreatieplan Waterland actualisatie 2012 BIJLAGE 1 REACTIES Nr. Participant Onderwerp Opmerking/Vraag/Advies Voorstel voor gebruik advies / antwoord 1.

Nadere informatie

Adviescommissie 10 november 2009 Dagelijks bestuur 19 november 2009 Algemeen bestuur 10 december 2009. Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10

Adviescommissie 10 november 2009 Dagelijks bestuur 19 november 2009 Algemeen bestuur 10 december 2009. Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Adviescommissie 10 november 2009 Dagelijks bestuur 19 november 2009 Algemeen bestuur 10 december 2009 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur besluit het

Nadere informatie

Adviescommissie 19 maart 2013 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 28 maart 2013 Algemeen bestuur 18 april Aantal bijlagen 1

Adviescommissie 19 maart 2013 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 28 maart 2013 Algemeen bestuur 18 april Aantal bijlagen 1 Adviescommissie 19 maart 2013 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 28 maart 2013 Algemeen bestuur 18 april 2013 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Waterkringloop Middelpolder

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Verlichting van Fietspaden. 1 Inleiding Algemeen Functie van fietspaden Hoofdfietsroutes Utilitaire routes

Verlichting van Fietspaden. 1 Inleiding Algemeen Functie van fietspaden Hoofdfietsroutes Utilitaire routes Verlichting van Fietspaden. 1 Inleiding...2 2 Algemeen...2 3 Functie van fietspaden...2 3.1 Hoofdfietsroutes...2 3.2 Utilitaire routes...3 3.3 Recreatieve routes...3 4 Aanliggend of vrijliggend fietspad...3

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten

Nota van Uitgangspunten Recreatieschap Spaarnwoude AB 25/01/2013 Agendapunt 4 financiële uitgangspunten 2013 en 2014 BIJLAGE Nota van Uitgangspunten Financiële uitgangspunten Spaarnwoude SPW 1. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur

Nadere informatie

1. Aankoop grond in Reukens

1. Aankoop grond in Reukens Advies van GNOP-commissie voor de uitvoering van een aantal projecten met betrekking tot de uitbouw en verbetering van een ecologisch netwerk binnen de gemeente Aartselaar. Het oprichten van een GNOP-commissie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fiets

Initiatiefvoorstel Fiets Initiatiefvoorstel Fiets Statenfractie GroenLinks Noord-Holland Maart 2015 Initiatiefvoorstel Fiets GroenLinks wil van Noord-Holland dé fietsprovincie van Nederland maken. De fiets is een veelzijdig vervoersmiddel,

Nadere informatie

Definitief plan voor recreatieve inrichting Strubben Kniphorstbosch 20 oktober 2010

Definitief plan voor recreatieve inrichting Strubben Kniphorstbosch 20 oktober 2010 Definitief plan voor recreatieve inrichting Strubben Kniphorstbosch 20 oktober 2010 In september zijn 3 bijeenkomsten geweest om samen met belangstellenden de wensen en mogelijkheden met betrekking tot

Nadere informatie

Trekpontje in wandeltraject Gagelweg Geerkade, langs de Bijleveld.

Trekpontje in wandeltraject Gagelweg Geerkade, langs de Bijleveld. Trekpontje in wandeltraject Gagelweg Geerkade, langs de Bijleveld. Inleiding. In het gebiedsconvenant Groot Wilnis Vinkeveen 2010-2020, wordt een integrale opgave voor de doelen: beperken bodemdaling,

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum?

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum? Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016 Hoe fietst Bedum? Even voorstellen: Johannes de Vries Wethouder gemeente Bedum van o.a. : Openbare Werken en Verkeer en Vervoer Wat heb ik met fietsen? Kop

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS VASTSTELLEN RECHTTREKKEN FIETSPAD IJSCLUBPAD HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS VASTSTELLEN RECHTTREKKEN FIETSPAD IJSCLUBPAD HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2015.959 RIS 287217 VASTSTELLEN RECHTTREKKEN FIETSPAD IJSCLUBPAD HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de gemeente de groei van het autoverkeer wil beperken

Nadere informatie

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP 2006-2015 10179-10405/PG/HB zoals vastgesteld in Regioraad van 25 september 2008 Colofon Regionale Fietsnet met Sternet Aanscherping RVVP 2006-2015 In

Nadere informatie

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties

Nadere informatie

TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND

TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND 2013 Velsen-Zuid, 4-7-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Belangrijkste wijzigingen 3 1.3 Financiële uitgangspunten 3

Nadere informatie

Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering

Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering Adviescommissie 5 november 2013 agendapunt 13 Dagelijks bestuur 14 november 2013 Algemeen bestuur 12 december 2013 Bijlagen 3 SLOEPENNETWERK LAAG HOLLAND Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 560498 Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1

Nadere informatie

Onderwerp Elektrobootroute: aanvullend krediet voor het project 2 e fase elektrisch varen, infrastructuur en pleisterplaatsen

Onderwerp Elektrobootroute: aanvullend krediet voor het project 2 e fase elektrisch varen, infrastructuur en pleisterplaatsen LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 5 november 2012 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 15 november 2012 Algemeen bestuur 5 december 2012 Aantal bijlagen 2 Onderwerp Elektrobootroute: aanvullend krediet voor

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland Adviescommissie 18 oktober 2010 Dagelijks bestuur 04 november 2010 Algemeen bestuur 18 november 2010 Aantal bijlagen: 4 Agendapunt: 11 Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. Adviescommissie 5 november 2013 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 14 november 2013 Algemeen bestuur 12 december 2013 Bijlagen 2 UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 2 februari 2010 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 25 februari 2010 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Ontsluiting Thijsseweg Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

Waterland. Recreatieplan. Samenvatting. Actualisatie 2012

Waterland. Recreatieplan. Samenvatting. Actualisatie 2012 Recreatieplan Actualisatie 2012 Waterland Samenvatting Samenvatting - Recreatie in Waterland Recreatieschap Landschap Waterland is een samenwerkingsorgaan van elf Waterlandse gemeenten en de Provincie

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Droge voeten, schoon water 247-028-00224 Projectgebied De Nieuwe Driemanspolder wordt aan noordzijde begrensd door de Wilsveen, aan de oostzijde door de Voorweg, de

Nadere informatie

veilige dijken «droge voeten» schoon water

veilige dijken «droge voeten» schoon water HOOGHEEMRAADSCHAP veilige dijken «droge voeten» schoon water De heer G. van Leeuwen Fortweg 6 3992 LX HOUTEN I Datum Contactpersoon Doorkīesnummer 5 december 2013 Bestuurszaken (030)634 59 46 Uw brief

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan

Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND

TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND 2016 Velsen-Zuid, 12-4-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Meerjarenperspectief 3 1.3 Programma accenten 2016 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr. 5

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr. 5 Raadsvoorstel Agenda nr. 5 Onderwerp: verlenen van een krediet voor het volledig saneren van de zandweg Heibloemstraat Soort: Besluitvormend Opsteller: A.H.C. van Oijen Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp:

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Raadsvoorstel Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Het wijzigen van de voorrangsregeling op rotondes binnen de bebouwde kom van Denekamp Voorgesteld raadsbesluit:

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016 Toelichting Den Hout 7 april 2016 1 Agenda 2 1. Toelichting variantenonderzoek 8 varianten 2. Probleemanalyse Beoordeling huidige situatie Beoordeling situatie 2030 t.o.v. 2015 3. Kenmerken van de varianten

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland

Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland 2013-2017 De ondergetekenden: 1. Gedeputeerde staten van Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door gedeputeerde J. Bond, handelend ter uitvoering van GS-besluit

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad;

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad; 2.1.8 Uitvoeringskrediet Verbeteren entree binnenstad stationstunnel 1 Dossier 539 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 539 Vertrouwelijk Ja Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 26 mei 2016 Agendapuntnummer : VI, punt 10 Besluitnummer : 2022 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Fietspad Linderweg.

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 14 februari 2012 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel

Nadere informatie

Schapsdoelen: Compensatie van recreatieve voorzieningen Juridisch: Verkoop erfpacht en aangaan nieuwe erfpacht en opstal Communicatie: Financieel:

Schapsdoelen: Compensatie van recreatieve voorzieningen Juridisch: Verkoop erfpacht en aangaan nieuwe erfpacht en opstal Communicatie: Financieel: Adviescommissie 19 maart 2013 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 28 maart 2013 Algemeen bestuur 18 april 2013 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Geen Verbreding A2-A9; uitvoeringsovereenkomsten

Nadere informatie

Ontspannen dichtbij huis. Recreatiemonitor 2009: de bekendheid, het gebruik en de waardering van recreatiegebied Het Twiske

Ontspannen dichtbij huis. Recreatiemonitor 2009: de bekendheid, het gebruik en de waardering van recreatiegebied Het Twiske Ontspannen dichtbij huis Recreatiemonitor 2009: de bekendheid, het gebruik en de waardering van recreatiegebied Het Twiske Behoefte aan recreatiemonitor Bestuurders en beleidsadviseurs zijn het erover

Nadere informatie

Investering terreinverbetering Houtrak

Investering terreinverbetering Houtrak Adviescommissie 18 maart 2013 agendapunt 9 Dagelijks bestuur 3 april 2013 Algemeen bestuur 24 april 2013 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Geen Investering terreinverbetering

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders von Helmond Mevrouw ir. J.A. Mooibroek Postbus 950 5700 AZ HELMOND

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders von Helmond Mevrouw ir. J.A. Mooibroek Postbus 950 5700 AZ HELMOND 1501039 Brabantlaan 1 Postbus 90151 "4 B ^^'^«' '^'f'-^^^'^'^ 's-hertogenbosch L j ^ ^ y Telefoon (073) 681 28 12 / ' Fax (073) 614 11 15 College van burgemeester en wethouders von Helmond Mevrouw ir.

Nadere informatie