V. Standpuntbepaling Ministerraad over W.R.R.- rapport nr. 13 "Maken wij er werk van? "

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V. Standpuntbepaling Ministerraad over W.R.R.- rapport nr. 13 "Maken wij er werk van? ""

Transcriptie

1 de resultatenvande inventarisatiezoudenopzichzeifvoorde politieke wereld een stimulans kunnen,vormen voor het denken over de op langere termijn na to streven doelstellingen Deze samenwerking met de wetenschappelijk bureaus is van bijzonder belang Op deze wijze kan immers worden bewerkstelligd dat de to ontwikkelen scenario's een maatschappelijk draagvlak hebben en niet politiek irrelevant of to utopisch zijn De inventarisatie van doelstellingen ten aanzien van de langere termijn is vooralsnog beperkt tot de in de politiek bestaande doelstellingen (middels een analyse van beginsel- en verkiezingsprogramma's) Deze keuze is ingegeven door het feit dat de politiek de sector is waar de voor het regeringsbeleid in ons bestel relevante - namelijk op machts- en besluitvorming gerichte-discussie wordt gevoerd De bijdragen van de WR R moeten vooral zijn gericht op een onderbouwing van deze discussie De eerste resultaten van de analyses van in de politiek bestaande doelstellingen ten aanzien van de langere termijn, betrekking hebbend op "politieke en bestuurlijke structuur" en "vredespolitiek en internationale betrekkingen" zijn inmiddels besproken met de wetenschappelijke bureaus van de meeste politieke partijen Binnenkort zal het gesprek worden voortgezet over de analyse-resultaten op andere beleidsgebieden V Standpuntbepaling Ministerraad over W R R- rapport nr 13 "Maken wij er werk van? " Op 9 decemberjl bepaalde de Ministerraad zijn standpuntover genoemd rapport Hieronder volgt de tekst van de standpuntbepaling Ter vergelijking zijn daarachter de aanbevelingen van het W R R-rapport vermeld De nummering van de Ministerraadsstandpunten komt overeen met die van de WRR-aanbevelingen Ministerraa d De problematiek van de niet-actieven is in de afgelopen jaren voortdurend in omvang en complexiteit toegenomen In de studie van de W R R is de relatie van de niet-actieven tot de actieven in haar economische en sociale aspecten op heldere wijze verkend De regering acht deze studie van betekenis voor de formulering van de grondslagen voor het op dit terrein to voeren beleid Ze ziet de waarde van deze studie met name gelegen in de wijze waarop de W R R samenhangen in kaart heeft gebracht tussen probleemvelden, die in het perspectief van dejaren'80van centrale betekenis kunnen worden geacht Tot die probleemvelden kunnen vooral knelpunten op het terrein van het draagvlak, de werkgelegenheid en de inkomensverdeling worden gerekend Overigens zij opgemerkt, dat op belangrijke onderdelen hetvoorgenomen beleid reeds krachtig aanzetten levert in de door de W R R bepleite richting In dit verband kan gewezen worden op de Nota inzake de werkgelegenheid, de Interim-nota inkomensbeleid, de Nota collectieve voorzieningen en werkgelegenheid en de Nota selectieve groei De regering beoogt thans niet, een oordeel to geven over de inhoud van het W R R-rapport Naast het plaatsen van enige algemene kanttekeningen, wordt volstaan met het aangeven van de to volgen procedure met betrekking tot de verdere uitwerking van de aanbevelingen van de W R R Waar het de bepleite versterking van het economische draagvlak betreft, valt het op dat de wijze van overheveling van middelen uit de draagvlaksector ten behoeve van het creeren van arbeidsplaatsen in de quartaire sector, niet nader in hetw R R -rapport is aangegeven Dit vraagstuk zal nog verdere bestudering vergen Wat het arbeidsmarktbeleid betreft kan in hetalgemeen worden opgemerkt, dat de overheid zich, in de huidige situatie van een ruime arbeidsmarkt, in het bijzonderzal moeten richten op het bestrijden van onrechtvaardigheid bij de (her)verdeling van arbeid Met name kan hierbijworden gedacht aan de positie van vrouwen, ouderen, werkzoekenden zonder ervaring en gehandicapten De regering is met de Raad van oordeel, dat ook aan de maatschappelijke positie van niet-actieven als zodanig aandacht dientto worden besteed Hoewel de Raad op dit punt zijn gedachten niet heeft geconcretiseerd, is de regering voornemens om ook stappen to doen om to komen tot een samenhangend beleid ten aanzien van de maatschappelijke en individuele gevolgen van het niet-actief zijn Met betrekking tot het door de W R R gestelde over de sociale zekerheid moet worden opgemerkt dat een beschouwing over de plaats en aard van de sociale zekerheid in de toekomst in het rapport ontbreekt De mening van de Raad, dat de beschreven problemen qua beleidsvorming een nauwe samenwerking tussen de verschillende departementen onderling en andere betrokkenen vragen, kan geheel worden onderschreven In de analyse van het W R R-rapport ziet de regering clan ook mede aanleiding voor een meer geintegreerde benadering van het complexe vraagstuk van de niet-actieven, die het mogelijk maakt concrete voorstellen op hun onderlinge consistentie to toetsen Daartoe zal de regering ervoor zorg dragen, dat de interdepartementale Stuurgroep beleidsvorming niet-actieven de voorbereiding van een dergelijke integrale benadering en daarop gebaseerde beleidsvoorstellen metvoortvarendheidter hand neemt Wat betreft de vereiste samenwerking met de sociale partners is de regering voornemens advies in to winnen bij de S E R over,een aantal aanbevelingen van de Raad Vooruitlopend op de voorbereiding van nadere beleidsvoorstellen door de genoemde Stuurgroep en op het advies van de S E R, heeft de Ministerraad een voorlopig standpunt bepaald ten aanzien van de aanbevelingen van de W R R Punt 1 Met betrekking tot de financieringssystematiek van de sociale zekerheid doen zich onder meer een tweetal aspecten voor Macro-economisch is in de relatie sociale premies-arbeidskosten-werkgelegenheid de afwentelingvan belang Daarnaast zijn de specifieke gevolgen van verschillen in premiedruk per bedrijfstak van betekenis Onbekendheid met de wijze waarop en de mate waarin de financieringslasten onder de huidige financieringswijze worden afgewenteld, zou de eventuele afweging van het huidige systeem tegen andere financieringswijzen ten zeerste bemoeilijken De Ministervan Sociale Zaken zal daarom eerst op korte termijn de mogelijkheden na laten gaan van een onderzoek naar de afwenteling van sociale verzekeringslasten bij de huidige financieringswijze Bij een dergelijk onderzoek zou kunnen worden aangesloten bij het lopende onderzoek naar de afwentelingseffecten van belastingen, dat aan de Erasmus universiteit wordt verricht Ook ten aanzien van de effecten van de verschillen in premiedruk per bedrijfstak zal een nadere studie worden overwogen Punten 2, 4 en 6 De wenselijkheid, om to komen tot een betere registratie en onderlinge afstemming van gegevens op het terrein van de sociale zekerheid, wordt onderschreven Overigens vindt er reeds een veelheid van activiteiten plaats, zoals : - de instelling door het C B S van een Commissie van advies voor statistieken betreffende de sociale zekerheid ; - de instelling in het kadervan de Sociale Verzekeringsraad van

2 4 een Overlegorgaan centrale personenregistratie sociale verzekeringen ; - besprekingen in het kader van de werkgroep Raming Werkloosheidsvoorzieningen, om to komen tot een gedetailleerde vastlegging van gegevens ten aanzien van uitkeringsgerechtigden krachtens de werkloosheidsregelingen Voorts zijn nieuwe statistieken in voorbereiding, worden door de Stichting Coordinatie van Communicatie met betrekking tot gegevens voor Onderzoek inzake Ziekteverzuim (C C O Z ) gegevens verzameld ten behoeve van onderzoek en vindt er onderzoek plaats naar determinanten van arbeidsongeschiktheid Over de verdeling van ziekteverzuimgevallen over verzuimduurklassen ten slotte, zijn voor wat betre ft de omslagleden bij de bedrijfsverenigingen reeds gegevens beschikbaar Alvorens een beslissing to nemen over het ontplooien van nieuwe activiteiten, zullen daarom eerst de resultaten worden afgewacht van recent afgesloten en nog lopende projecten Naar het oordeel van de regering verdient de bewaking van de samenhang van onderzoeken, onderzoeksopdrachten en registratieactiviteiten op het terrein van de sociale zekerheid alle aandacht De onlangs ingestelde Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid zal het onderzoek op het terrein van de sociale zekerheid coordineren ; in zoverre dit betrekking heeft op de aanbevelingen van de W R R, zal hieroverzo mogelijkop ko rt e termijn worden gerapporteerd Punten 3 en 7 De regering kan zich vinden in deze aanbevelingen en constateert, dat ook op deze terreinen reeds de nodige activiteiten plaatsvinden Op het gebied van ziekteverzuim en humanisering van de arbeid kan gewezen worden op een aantal onderzoeken van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde en op de activiteiten van C C O Z Bovendien kunnen vermeld worden het programma Experimen'ten Medezeggenschap dat in het kadervan de S E R/C O P is ontwikkeld en de programma's in het vlak van management en bedrijfsorganisatie, die in de naaste toekomst ontwikkeld zullen worden Ten slotte kunnen genoemd worden de ontwerp-arbeidsomstandighedenwet en een voorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden Overleg zal plaatsvinden over de vraag of, en zo ja op welke wijze, de voorstellen van de W R R als nadere opdracht aan de CC O Z kunnen worden meegegeven Wat betreft de aanbevolen inpassing van gezondheidsleer en milieuhygiene in het onderwijs, kan gewezen worden op de activiteiten van de adviescommissie leerplanontwikkeling gezondheidsvoorlichting en opvoeding, alsmede op die van de interdepartementale werkgroep natuur- en milieuvoorlichting en educatie In het ontwerp van wet op het basisonderwijs is de "bevordering van gezond gedrag" als verplicht leergebied opgenomen Bij de "natuur, waaronder biologie" kan in het kadervan de integratie met andere leergebieden ook aandacht worden geschonken aan milieuhygiene Met betrekking tot het voortgezet onderwijs looptvoor beide onderwerpen binnen het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen thans een procedure ter aanwijzing als mogelijk leergebied Punten 5 en 1 3 De grote betekenis van een goede sociale begeleiding van zowel arbeidsongeschikten als andere categorieen uitkeringsgerechtigden kan worden onderschreven Een persoonsgerichte benadering is zeer belangrijk Hierbij moet zoveel mogelijk aangesloten worden op eventuele behoeften aan gecoordineerde dienstverlening In ditverband kan worden gewezen op een onderzoek naar de begeleiding van arbeidsongeschikten van de Federatie van Bedrijfsverenigingen, dat onlangs door de Commissie Onderzoek Social e Zekerheid is goedgekeurd In de bovenstaande visie van de regering past niet de scheiding van de controle- en de dienstverlenende taa k bij de G A B 's In een eerdere fase va n de vernieuwing van de werkwijze bij de arbeidsbureaus is een dergelijke scheiding wel overwogen Dit idee is verlaten omdat inmiddels is gebleken, dat dienstverlening en controle in elkaars verlengde liggen Worden de taken gescheiden dan dreigt een verschuiving van niet alleen de controlefunctie, maar ook de bemiddelingsfunctie naar de verschillende uitkeringsinstanties Deze ontwikkeling zou leiden tot een strikte opdeling van de arbeidsmarkt, waarbij vooral de kansarme groepen bij de bemiddeling niet meer aan bod komen Punt 8 Experimenten gericht op het terugdringen van "vermijdbaar" ziekteverzuim zijn op dit moment moeilijk to realiseren Voor een bredere aanpak is het wenselijk de'resultaten van lopende onderzoeken of to wachten Wel zal de regering de Stuurgroep beleidsvorming niet-actieven opdragen op korte termijn de mogelijkheden na to gaan van een beperkt experiment in de door de W R R aanbevolen richting Punt 9 Ten aanzien van de door de Raad gesuggereerde relatie tussen het werkgelegenheids- en het investeringsbeleid kan worden opgemerkt, dat de regering deze twee nietzondermeer koppelt Op het terrein van het investeringsbeleid worden vooral die effecten beoogd, die tot een versterking van het draagvlak van onze economie bijdragen en daarbij tevens gunstige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid De implicatiesvan de doorde WR R voordetoekomst bepleite benadering met betrekking tot,de binding van het werkgelegenheidsbeleid aan het investeringsstimuleringsbeleid, zullen nadere studie vergen Daarbij zal met name aandacht worden geschonken aan vragen zoals : in hoeverre behoeven arbeidsplaatsencreatie en draagvlakversterking al of niet in dezelfde sector gerealiseerd to worden, dienen de werkgelegenheidsprogramma's in de huidige vorm to worden voortgezet, en wat zijn de consequenties voor het speerpuntenbeleid De regering wil hier wijzen op het advies dat de Commissie Sectorstructuurbeleid van de S E R zal uitbrengen Met betrekking tot het arbeidsplaatsencriterium in de W R R wil de regering het gevraagde advies van de S E R afwachten Onder verwijzing naar hetgeen daarover in de Nota selectieve groei is gesteld, is de regering zich bewustvan de noodzaakvan een produktiviteitspolitiek, waarin de bevordering van technologische vernieuwing een belangrijke plaats inneemt Punten 10 en 2 1 De regering onderschrijft in grote lijnen de wenselijkheid van humanisering van de arbeid en van een wijziging van de loonstratificatie Op het stukvan de humanisering van de arbeid hebben bedrijfsleven en overheid ieder een eigen verantwoordelijkheid Deze wordt voor wat het bedrijfsleven betreft, onder meer tot uitdrukking gebracht in de c a o-onderhandelingen en in de bevoegdheden welke de ondernemingsraden op dit gebied hebben Voor wat de overheid aangaat kunnen genoemd worden de ontwerp-arbeidsomstandighedenwet en het stimuleringsbeleid ten aanzien van arbeidsplaatsenverbetering met behulp van de in het kader van de Nota selectieve groei ter beschikking gestelde middelen Met betrekking tot de inkomensvorming en -verdeling en de functie van schaarsteverhoudingen wordt gewezen op het inkomensbeleid, zoals neergelegd in de Interimnota inkomensbeleid, op de adviesaanvrage aan de Stichting van de

3 Arbeid omtrent de herbezinning op de functiewaardering - waarbij speciale aandacht is gevraagd voor de beloning van onaangename arbeid - en op het in voorbereiding zijnde voorontwerp van de Kaderwet inkomensvorming Voorts wordt opgemerkt dat van de niveauverhoging van de uitstroom uit het onderwijs op zichzelf een zekere druk uitgaat op de huidige loonstratificatie, die in belangrijke mate gebaseerd is op diplomabezit De Stuurgroep beleidsvorming niet-actieven zal worden opgedragen na to gaan in hoeverre in het Nationaal Onderzoekprogramma Arbeidsmarkt een studie naar loondifferentiatie op deelmarkten voorarbeid met inconvenienten met prioriteit kan worden ingepast Punten 11 en 1 4 Het inzicht in de bewegingen op de arbeidsmarktzal in belangrijke mate toenemen, wanneer een koppeling van de registraties van gegevens inzake sociale verzekeringen aan die op de arbeidsbureaus tot stand wordt gebracht Over een dergelijke koppeling tussen de administraties van arbeidsvoorziening en bedrijfsverenigingen vindt studie en overleg plaats Inzicht in nieuwe vacatures kan echter slechts worden verkregen door de melding aan de arbeidsbureaus Gewezen kan worden op de bepaling in het zogenaamde Haagse protocol, waarin de opname in c a o's wordt aanbevolen van de verplichting tot de aan- en afmelding van relevante vacatures door werkgevers bij de GA B 's Een eventueel doorde overheid aan werkgevers op to leggen verplichting tot melding van alle wijzigingen in de personeelsbezetting zou thans met betrekking tot de (vereiste geautomatiseerde) verwerking bij de dienst voor de arbeidsvoorziening nog enige problemen g,even Binnen twee jaar zal de vraag-registratie per computer kunnen plaatsvinden In dit verband kan verder worden gewezen op de C B S-enquete inzake moeilijk vervulbare vraag en oplopend (vervolg) onderzoek van het Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek en het Economisch Instituut, beide to Tilburg Het C B S bestudeert de mogelijkheid to komen tot een periodiek to herhalen volledige enquete naar de openstaande vraag naar arbeid Bezien zal worden, in hoeverre de aanbevelingenvan de Raad in deze studie kunnen worden meegenomen Punt 1 2 De regering wijst erop, dat met behuip van elkaar opvolgende experimenten van scholingsprojecten met steeds verdergaande faciliteiten, opgezet in nauwe samenwerking met de sociale partners, de grenzen van de scholingsbereidheid zijn afgetast In weerwil van de beschikbaarstel ling van goedevoorzieningen door de overheid en de opname van voldoende krachtige bepalingen in de sociale verzekeringswetgeving, heeft omscholing van werklozen tot dusver niet in de gewenste omvang plaatsgevonden Onder meer is gebleken dat het gebrek aan zekerheid, dat omscholing leidt tot een nieuwe betrekking, geen belangrijke oorzaak is van de vrij geringe feitelijke deelneming aan scholingsprojecten De regering zal zich to zamen met de sociale partners verder beraden, ook bedrijfstakgewijs, over verdere mogelijkheden om de participatie aan scholingsprojecten to verhogen Ook de Stuurgroep beleidsvorming niet-actieven zal aan deze problematiek aandacht schenken Punt,15 De regering stemt in met de mening van de Raad, dat er thans geen aanleiding is om tot verruiming van het begrip passende arbeid over to gaan Zij verwijst naar de brief van Minister Boersma dd 21 januari 1977 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake de toepassing van het begrip passende arbeid Overigens merkt de regering op dat zij de arbeidsmarktconsequenties van een toenemend opleidingsniveau nauwlettend volgt Punt 1 6 De regering meent dat ter versterking van de positie van kansarme groepen op de arbeidsmarkt voorals(og in de eerste plaats stimulerende maatregelen in aanmerking komen In dit verband is mede van belang de adviesaanvrage van de regering aan de Stichting van de Arbeid inzake de vorming van aanpassingsteams In het kader van de voorbereiding van een nieuwe arbeidsvoorzieningswet zal de wenselijkheid van ge- en verbodsbepalingen, waaronder de voor- en nadelen van quoteringsstelsels, nader worden onderzocht Een adviesaanvraag in dezen is in voorbereiding Punt 1 7 De regering onderkent de in het rapport weergegeven tendenties, die leiden tot enerzijds een grotere mate van zelfstandigheid bij de uitvoering door de G AB's en anderzijds tot een steeds groeiende behoefte aan afstemming van het arbeidsmarktbeleid op overige beleidsdoeleinden De omstandigheid, dat de arbeidsbureaus onderdeel uitmaken van een departement directoraat-generaal, werkt een sterkere beleidscoordinatie op centraal niveau in de hand De regering acht het niet zinvol een nadere studie van de toepassings-mogelijkheden van de organisatie van het Zweedse arbeidsmarktbeleid buiten dit algemene kader to doen plaatsvinden Bovendien zou een eventuele studie zoals door de Raad bepleit pas zin hebben, wanneer deze geplaatst zou worden in de meer algemene context van functionele decentralisatie binnen de rijksoverheid Punt 1 8 De regering deelt de opvatting van de W R R dat leerplichtverlenging niet primairvanuit arbeidsmarktoverwegingen zou moeten worden ingevoerd Maar zoals meer uitvoerig in Contourennota 2 (Vervolgnota) is betoogd, kunnen sociale en onderwijskundige motieven in samenhang met de arbeidsmarktpositie van de betrokken jongeren, wel aanleiding geven tot verdere leerplichtverlenging De regering wijst erop dat met name ook de onderwijsachterstand en de arbeidsmarktpositie van meisjes zowel bij het scheppen van nieuwe onderwijsvoorzieningen als bij de afweging met betrekking tot verdere leerplichtverlenging een belangrijke rol dient to spelen In de aan de Tweede Kamer toegezegde notitie over nieuwe onderwijsvoorzieningen voor jarigen zal nader worden ingegaan op de mogelijkheid tot stimulering van de onderwijsdeelname van deze categorie jongeren door middel van de opzet van nieuwe op de praktijk van de beroepsuitoefening gerichte onderwijsvoorzieningen Punt 1 9 De opvatting van de Raad, dat het arbeidsbestel onvoldoende is ingericht op de overgang van oudere werknemers van de actieve naar de post-actieve periode, wordt door de regering onderschreven Het beleid van de regering is erop gericht deze overgang to vergemakkelijken Zoals uit de adviesaanvragen inzake educatief verlof a an de Stichting van de Arbeid (17 juli 1975) en de S E R (22juni 1977) blijkt, wordtprioriteitgegeven aan de werknemers die voor hun pensionering staan Met betrekking tot de aanbevolen studies en experimenten wijst de regering op de vele studies die thans plaatsvinden De resultaten van deze studies, alsmede de evaluatie van lopende experimenten wil de regering afwachten, alvorens een beslissing to nemen over verdergaande maatregelen

4 Punt 20 Experimenten met arbeidstijdverkorting zijn in eerste instantie een verantwoordelijkheidvan de sociale partners Deze materie is zo complex, in verband met haar technische, financiele en organisatorische aspecten, dat vooral op lokaal en bedrijfs- (tak)niveau de mogelijkheden moeten worden afgewogen In haar functie van werkgever, heeft ook de overheid op dit terrein een belangrijke verantwoordelijkheid De Stuurgroep beleidsvorming niet-actieven zal nagaan, of, en zo ja in hoeverre, nieuwe experimenten onder meer met betrekking tot ploegenarbeid gestart moeten worden Punten 22 en 2 3 Met betrekking tot de groeimogelijkheden van reele en volwaardige werkgelegenheid -met vermijding van het risico van het ontstaan van een secundaire arbeidsmarkt- in de quartaire sector is een advies reeds in voorbereiding bij de Raad voor de Arbeidsmarkt De studie daaromtrent zal ook op de betreffende departementen worden uitgevoerd Een en ander zal in de Stuurgroep beleidsvorming niet-actieven worden gecoordineerd Zoals de W R R terecht stelt, mag de werkgelegenheidscreatie in de quartaire sector niet losworden gezienvan de financieringsmogelijkheden Bij de studie omtrent groeimogelijkheden van werkgelegenheid in de quartaire sector zal het moeten gaan om reeel gevoelde behoeften aan de dienstenvan de quartaire sector, en clan voor zover dat professioneel geleverd moet worden De Stuurgroep beleidsvorming niet-actieven zal worden belast met een verkennende studie en met het formuleren van een onderzoeksvoorstel omtrent de kosten-batenanalyse van de werkgelegenheidscreatie in de quartaire sector Zowel met betrekking tot de bestudering van de groeimogelijkheden van reele envolwaardigewerkgelegenheid in dequartairesectorals ten aanzien van de kosten-batenanalyse zij opgemerkt, dat een aantal activiteiten reeds ontplooid wordt, zoals : - "Manpowerplanning in de quartaire sector" (S C P-studie) ; - "Indicaties voor het gebruik van voorzieningen" (idem) ; - "De leefsituatiesurveys" van het S C P Aanbevelingen WR R In het rapport is ingegaan op de ontwikkeling van deverhouding tussen de actieven en de niet-actieven in onze samenleving Er is stilgestaan bij de maatschappelijke gevolgen die uit deze ontwikkeling in detoekomst kunnen voortvloeien De Raad acht die ontwikkeling zo problematisch dat hij meent dat op een breed front initiatieven genomen moeten worden, die kunnen leiden tot een ombuiging vangenoemde ontwikkeling De Raad heeft onderzocht welke beleidsconcepties ontwikkeld kunnen worden die ook op de lange termijn de mate van onvrijwillige non-activiteit kunnen beperken In de eerste plaats heeft de Raad daartoe de gevolgen voor de werkgelegenheid van de werking van het sociale-zekerheidsstelsel aan de orde gesteld In het bijzonder is ingegaan op het financieringssysteem van de sociale verzekeringen en de effecten die dit systeem op de ontwikkeling van de werkgelegenheid heeft 1 De Raad is van mening dat een wijziging van het financieringsstelsel van de sociale verzekeringen mogelijk perspectieven kan bieden voor de werkgelegenheid Welk stelsel daarvoorin aanmerking dientte komen is eenvraag die hierniet beantwoord kan worden Daarvoor is de optiek hier to beperkt geweest Alternatieven die uit het oogpunt van de werkgelegenheid perspectieven bieden, zouden mogelijk tot een verzwakking van het draagvlak kunnen leiden Naar de mening van de Raad is een verdere studie op dit punt gewenst De in dit rapport gestelde uitgangspunten van draagvlak en werkgelegenheid zouden in zo'n studie de centrale criteria moeten vormen, op basis waarvan mogelijke alternatieven worden uitgewerkt 2 De Raad beveelt aan om tot een betere registratie van de gegevens over de sociale verzekeringen to komen, met name waar het gaat om de afstemming van de gegevens van bedrijfsverenigingen op de C B S-definities Een betere registratie is onder meer nodig voor de onder 1 aanbevolen studie en ligt bovendien meer in het algemeen in de rede, nu de onderlinge afhankelijkheid van de sectorvan de sociale verzekeringen met de overige sectoren van de economie algemeen wordt erkend 3 Verder is de ontwikkeling van het ziekteverzuim aan de orde gesteld Naar aanleiding van de perspectieven voor de ziektefrequentie meent de Raad dat het beleid op devolgende punten zou moeten worden aangescherpt : - ook indien de betekenis die aan de functie van arbeid in het leven van de individuele mens wordt toegekend, zou afnemen, blij ft het van groot belang, dat de arbeidsverhoudingen doorzichtig zijn en dat de eigen verantwoordelijkheid in het werk beter tot uiting kan komen Het beleid client er naar het oordeel van de Raad op gerichtte zijn hettotstand komenvan organisatievormen van de arbeid, die dat mogelijk maken, to bevorderen ; - aan het omgaan met de eigen gezondheid dient meer aandacht to worden besteed Een systematische inpassing van gezondheidsleer en milieuhygiene in de ruimste zin client in het onderwijs prioriteit to krijgen 4 Vardar acht de Raad het wenselijk om, ter verheldering van zowel de verzuim- als de W A O-problematiek, tot verfijning van de registratie to komen van het ziekteverzuim naar duur 5 De Raadisvanmeningdatbijde uitvoeringvan de WA0hat aanbeveling verdient de uitkeringspraktijk minder ambtelijk en meer individu-gericht op to zetten Een dergelijke aanpak zou het adequaat functioneren van veel arbeidsongeschikten in hoge mate bevorderen 6 De Raad meent dat slechts indien de registrerende instanties zouden worden verplicht voldoend gedetailleerde statistieken op to zetten, een goede beleidsontwikkeling op het terrein van het ziekteverzuim tot stand kan komen : 7 Omdat het ziekteverzuim een symptoom is van dieperliggende problemen leent het zich slecht voor een directe benadering De Raad acht het van groot belang dat het beleid maatregelen blijftsteunen, die gerichtzijn opterugdringingvan "vermijdbaar" ziekteverzuim door to komen tot een onderkenning en objectieve beschrijvingvan de oorzaken ervan en tot een beleid dat gericht is op het wegnemen van de oorzaken De oprichting van de Stichting Coordinatie van Communicatie met betrekking tot Onderzoek inzake Ziekteverzuim acht de Raad in dit opzicht hoopvol, maar onvoldoende De Raad is van mening dat de in dit rapport genoemde velden van actie (hoofdstuk V 5) reeds nu voldoende aanknopingspunten bieden voor nieuwe en verdergaande beleidsmaatregelen Hij adviseert de Regering nieuwe initiatieven terzake to ondernemen 8 Zo is de Raad ook van oordeel dat, om "vermijdbaar" ziekteverzuim terug to dringen, experimenten met de volgende maatregelen overweging verdienen : - hetuitbreiden van hetgewoneverlofinetongeveervijfdagen, maartegelijkertijd het afboeken van elke eerste ziektedag als verlofdag met een maximum van vijf dagen ; - het ruimertoekennen van buitengewoon verlof bij een sociale indicatie van overbelasting, ten einde onnodig gebruik van het medische kanaal to voorkomen Bij de beschouwingen over de toekomstige werkgelegen-

5 heidsproblemen is geconcludeerd dat de geprojecteerde ontwikkeling van het aanbod van arbeidskrachten en van de vraag naar arbeidskrachten gedurende een reeks van jaren aanleiding zal geven tot een hoge mate van non-activiteit Naar het oordeel van de Raad mag hierin niet worden berust Er zal derhalve moeten worden gestreefd naar uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen Als belangrijke mogelijkheid hiervoor wordt de quartaire sector geintroduceerd Dit vraagt echter tevens om een beleid gericht op draagvlakversterking In principe komt dezelfde betekenis toe aan verruiming van de werkgelegenheid door herverdelingsmaatregelen, zoals deze in dit rapport zijn verkend 9 Ten aanzien van de relatie tussen draagvlak en werkgelegenheid beveelt de Raad de regering aan het investeringsstimuleringsbeleid minder streng to binden aan het werkgelegenheidsbeleid Beter lijkt het to streven naar een sterk draagvlak datmede aangewend kan worden ten behoevevan de werkgelegenheid In onderdelen van de industriele sector en de dienstensector zou een produktiviteitspolitiek gericht op versterking van het draagvlak centraal moeten staan Investeringsstimulering kan daartoe als middel dienen zonder dat daarbij onverkort het arbeidsplaatsencriterium wordt gehanteerd Versterking van het draagvlak geeft mogelijkheden on, daarnaast een actieve werkgelegenheidspolitiek to voeren, gericht op minder draagvlak creerende, maar wel sterk werkgelegenheid creerende sectoren Voor de Raad is de centrale gedachte hierbij dat bij een sterk draagvlak meer en meer duurzame keuzemogelijkheden worden opengehouden clan bij een streven naar industriele activiteiten met een hoge arbeidsintensiteit 10 Ten aanzienvan deallocatieproblemenop dearbeidsmarkt meent de Raad dat, waar zich aanbodstekorten voor onaangenaam werk voordoen, ten minste twee benaderingswijzen zijn geboden,teweten : a humaniseringvandearbeidsplaatsen b het tot uitdrukking doen komen van de schaarsteverhoudingen in de lonen De institutionalisering van de inkomensvorming en -verdeling is echter in ons land van then aard dat de onder b genoemde benaderingswijze gewoonlijk niet kan worden toegepast zonder dat een opwaartse druk ontstaat op het inkomen van de overige categorieen De Raad isvan mening dat het inkomensbeleid van de overheid, alsookvan de sociale partners, erop gericht zou dienen to zijn dit to doorbreken Ook ingrijpende wijzigingen van de loonstratificatie zal men daarbij niet uit de weg moeten gaan 11 Ten aanzien van het mobiliteitsbeeld meent de Raad dat, gezien de mogelijke omvang van de frictiewerkloosheid, nader zal moeten worden onderzocht hoe lang gemiddeld arbeidsplaatsen openstaan, hoe dit is verdeeld over de verschillende beroepsgroepen en welke mogelijkheden bestaan om deze duur eventueel to verkorten 12 Vooral door gebrek aan zekerheid dat omscholing leidt tot een nieuwe betrekking is thans de feitelijke deelneming aan de omscholing in de praktijkvrij gering De Raad meentdan ookdat gezocht moet worden naar regelingen die de zekerheid verhogen dat omscholing leidt tot een nieuwe betrekking Te denken valt daarbij aan een verdere uitbreiding van de omscholingssubsidies aan bedrijven, als zij bereid zijn daarvoor in aanmerking komende werklozen in dienst to nemen 13 Omdat in de praktijkde combinatievan controle- en dienstverlenende taken bij de gewestelijke arbeidsbureaus een optimale vervulling van beide afzonderlijke taken in de weg lijkt to staan, meent de Raad dat middelen om een scheiding van beide taken to bewerkstelligen nader moeten worden overwogen 14 Thans ontbreekt een tijdige en precieze registratie van vacatureverloop Naar de mening van de Raad moet worden gezocht naar wegen om een grotere openheid to bewerkstelligen rond vacatureverloop en aanwezige vacatures, met vermelding van hun specifieke vereisten De mogelijkheden van een verplichte informatieverschaffing in dezen moeten nader worden onderzocht 15 De Raad heeft bezien of tot verruiming van het begrip passende arbeid moet worden overgegaan De Raad meent dat erthans geen aanleiding is, verruiming van genoemd begrip aan to bevelen 16 Bij een toenemende werkloosheid lijkt de positie van kansarme groepen op de arbeidsmarkt nog verder to worden verzwakt De Raad beveeltdan ookaan om, zoals dat hetgeval is bij het begrip passende arbeid aan de aanbodzijde, ook mogelijke negatieve sancties voorde vraagzijde to overwegen In het rapport worden daartoe enkele suggesties gedaan 17 In de organisatie van het arbeidsmarktbeleid doetzich een verzelfstandiging voor van de plaats van de gewestelijke arbeidsbureaus Daarnaast bestaat er behoefte aan beleidscoordinatie op een meercentraal niveau Daardoorlijken zich in deze organisatie problemen to gaan voordoen Daarom wordt aanbevolen een nadere studie to maken van de mogelijkheden van toepassing voor het Nederlands bestuursstelsel van de organisatie van het Zweedse arbeidsmarktbeleid Bij het vraagstuk van de verdeling van arbeid en de beperking van het arbeidsaanbod zijn de volgende mogelijkheden onderzocht: leerplichtverlenging, vervroegde pensionering, arbeidstijdverkorting en-beperking van het aanbod van buitenlandse werknemers 18 Ten aanzien van de verlenging van de leerplicht meent de raad dat leerplichtverlenging door middel van een wettelijke maatregel niet primair vanuit arbeidsmarktoverwegingen zou moeten worden ingevoerd Een stimulerend beleid gericht op een vrijwillige verhogingvan de onderwijsdeelneming heeft het voordeel dat mogelijke onderwijskundige bezwaren minder zwaar wegen Ook dit heeft een vermindering van de werkloosheid tot gevolg 19 De Raad meent dat het arbeidsbestel onvoldoende is ingericht op de overgang van oudere werknemers van de actieve naar de post-actieve periode De Raad beveelt aan, de studie omtrent de mogelijke varianten met betrekking tot het vraagstuk van pensionering to intensiveren Dit vooral, omdat het wel eens noodzakelijk zou kunnen zijn, dat in het kadervan een rechtvaardiger verdeling van arbeid een breder scala van pensioneringsalternatieven voorhanden is De Raad beveelt tevens aan, op grotere schaal experimenter to starten, met name in die sectoren waar min of meer vaste (formatie)plaatsen bestaan, zodat vrijkomende plaatsen weer zullen worden bezet 20 Ten aanzien van de arbeidstijdverkorting meent de Raad dat dit instrument voor de toekomst alle aandacht verdient De Raad is uitgegaan van de veronderstelling dat introductie van arbeidstijdverkorting nietgepaard mag gaan met stijgingvan de arbeidskosten Dit houdt in dat arbeidstijdverkorting zou moeten worden ingevoerd als alternatief voor loonstijging De Raad meent dat evaluatie van experimenten met arbeidstijdverkorting gewenst is ten einde een verantwoorde startpositie to vinden voor een algemene arbeidstijdverkorting De Raad dringt aan op het, in nauwe samenwerking met de sociale partners, starten van nieuwe selectief gerichte experimenten 21 Ten aanzien van de positie van de buitenlandse werknemers meent de Raad dat het aantrekkelijk maken van de nietbeloningsfactoren, al clan niet in combinatie met een verbetering van de beloning voor onaantrekkelijke functies, m'ddelen zijn om voor de toekomst de noodzaak tot het aantrekken van buitenlandse werknemers to verminderen (Dit sluit aan bij hetgeen in aanbeveling 10 is gesteld ) Tevens beveelt de Raad aan op beperkte schaal experimenten hierop gericht to stimuleren

6 22 Bij de beschouwing overde quartaire sectormeent de Raad to hebben aangetoond dat het entameren van projecten in deze sector zowel uit een oogpunt van maatschappelijke behoeften als uit werkgelegenheidsoptiek gewenst is De Raad dringt aan op een nadere en meer systematische bestudering en identificatie van reele maatschappelijke behoeften 23 De Raad dringt aan op het opzetten van een kosten-baten analyse ten einde vast to stellen binnen welke grenzen een uitbreiding van de quartaire sector mogelijk is Daarbij client naar het oordeel van de Raad to worden overwogen dat een stijging van de overheidsuitgaven, verband houdend met het entameren van projecten in de quartaire sector, afgewogen moet worden tegen de maatschappelijke kosten van de langdurige aanwezigheid van een aanzienlijk bestand nietactieven 24 De Raad is er zich van bewust dat de bovengenoemde aanbevelingen betrekking hebben op zaken van uiteenlopende termijn Voorts zijn de problemen inhoudelijk interdisciplinair terwijl zij qua beleidsvoorbereiding vragen om een nauwe samenwerking tussen de verschillende departementen onderling en andere betrokkenen Zulks impliceert dat een breed overleg voor de uitwerking gewenst is Dit overwegende is de Raad gaarne bereid,voorzoverdatopzijn weg ligt, behulpzaam to zijn bij de organisatorische uitwerking van zijn aanbevelingen Mede door het stijgende aantal internationale contacten is de behoefte ontstaan aan meer uitgebreide mogelijkheden tot communicatie buiten het Nederlandse taalgebied In voorbereiding zijn thans een completevertaling in het Engels van "Maken wij er werk van?" (Rapporten aan de Regering nr ), "De komende vijfentwintig jaar" (Rapporten aan de Regering nr ) en "Verslag Eerste Raadsperiode" Voorts ligt het in de bedoeling in de toekomst met een Engelstalige versie van het Mededelingenblad W R R uit to komen Voorshands zullen de oplagen beperkt van omvang zijn, ten dienste van buitenlandse bezoekers en het tot dusver opgebouwde netvan contacten metsoortgelijke instellingen in andere landen VII De samenstelling van het bureau Per 15 maart respectievelijk 1 april 1978 hebben ir A A J Pols en drs WC Verbaan hun werkzaamheden in de wetenschappelijke staf beeindigd Terversterking van het secretariaat zijn per 1 januari 1978 mw J Heikamp, per 16 januari 1978 mw E L Willigenburg-van Royen, per 20 maart 1978 mw M R Pullen-Birfelder en per 1 mei 1978 mw YM M Starrenburg in dienst getreden V1 Publikaties in het Engels Tot dusver heeft de W R R zich voorwat betreft publikaties in vreemde talen beperkt tot het opnemen van samenvattingen (summaries) in de Engelse taal in een aantal rapporten aan de regering en publikaties in de serie "Voorstudies en Achtergronden" VIII Besteladres publikatie s Voor zover niet anders vermeld zijn alle publikaties van de W R R verkrijgbaar bij de Staatsuitgeverij, Christoffel Plantijnstraat 1,'s-Gravenhage, tel , of via de boekhandel

7 V tjd-- xo, l %~- Ina

No.W /III 's-gravenhage, 11 november 2016

No.W /III 's-gravenhage, 11 november 2016 ... No.W12.16.0277/III 's-gravenhage, 11 november 2016 Bij Kabinetsmissive van 19 september 2016, no.2016001567, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Herziening van het stelsel van sociale zekerheid BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Commentaar van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving

Commentaar van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving Commentaar van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving Advies nummer 8 's-gravenhage, 16 oktober 1996 ROP-advies nr. 8, blad 2 Commentaar gericht aan de

Nadere informatie

Stichting S van de Arbeid

Stichting S van de Arbeid Stichting S van de Arbeid Aan: - de centrale organisaties van werkgevers en van werknemers - de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (VB) - de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF) - het Verbond

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 050 Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen

Nadere informatie

Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad

Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad ÜT? R>2 3 Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad Aan de minister van onderwijs en wetenschappen, de heer drs. W.J. Deetman, Postbus 25000, 2700 LZ Zoetermeer. Nassaulaan 6 2514 JS 's-gravenhage

Nadere informatie

Ons kenmerk Rfv/1999079288 Doorkiesnummer 070-3027232

Ons kenmerk Rfv/1999079288 Doorkiesnummer 070-3027232 De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Bijlagen Inlichtingen bij G.A. van Nijendaal Onderwerp Stimulering kinderopvang Uw kenmerk DJB/PJB-993207 Ons kenmerk

Nadere informatie

Advies gemeentelijke herindelingen

Advies gemeentelijke herindelingen Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Inleiding Onderwerp Advies gemeentelijke herindelingen In uw brief van 3 december 2009 hebt u de Kiesraad en

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19 582 Het toeristisch en recreatief onderwijs Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden

Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden Op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden hebben de volgende organisaties - op verzoek of

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/2005/30013 (3764) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli A D V I E S Nr. 1.860 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------ Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of regeling van gedeeltelijke

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet. Gemeente Kerkrade

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet. Gemeente Kerkrade Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb096) Verordening Cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting De Verordening en de adviesaanvraag In juli 2003 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een Verordening over de samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.517 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.517 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.517 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 ------------------------------------------- Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers x

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 268 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 442 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de werving van arbeidsaanbod uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

Toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Waterland 2015

Toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Waterland 2015 Toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Waterland 2015 Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten, ook als die tegenprestatie

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II Opgave 1 Armoede en werk 1 Het proefschrift bespreekt de effecten van het door twee achtereenvolgende kabinetten-kok gevoerde werkgelegenheidsbeleid. / De titel van het proefschrift heeft betrekking op

Nadere informatie

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 1818 8 januari 2015 Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 De raad van de gemeente Alkmaar; gelezen het voorstel de stuurgroep fusie; gelet op

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE. Herziening zwangerschapsrichtlijn

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE. Herziening zwangerschapsrichtlijn De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 16 de december 2014 houdende toepassing van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen (PB 1972, no. 110)

Nadere informatie

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen:

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: BELEIDSVISIE 2014 2015 Samenvatting Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: De mogelijke uitbreiding naar Almere Poort onderzoeken. Benoemen van nieuwe bestuursleden.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2006 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, De raad der gemeente Aa en Hunze; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, d.d. 28-10-2014 nummer.; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en op artikel

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 ... No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2012, no.12.001344, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

De rechtspositie van OR-leden

De rechtspositie van OR-leden Bijlage D De rechtspositie van OR-leden Overwegingen Een goed functionerende OR is van belang voor het goed functioneren van de onderneming als geheel. Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren

Nadere informatie

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding rv 321 RIS 79718_001019 Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding Op het terrein van het lokaal onderwijsbeleid is in de afgelopen jaren veel veranderd. De

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 20 november 2014;

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 27-06-2013) Wet van 17 december 2003, houdende gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 658 Besluit van 12 december 2005 tot wijziging van het Besluit SUWI betreffende het gegevensverkeer met verzekeraars en overheidswerkgevers Wij

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid Nr.AAM/ASAM/02/1400 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 214 Hoger onderwijs en onderzoek plan Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.;

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 81579 24 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015 De raad van de gemeente Waddinxveen gelezen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Stichting EJ van de Arbeid

Stichting EJ van de Arbeid Stichting EJ van de Arbeid.... 1.. VERKLARING GELIJKE BEHANDELING OP DE ARBEIDSMARKT december 1998 Publikatienr. 9/98 Colof on Uitgave: Stichting van de Arbeid Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1424 Vragen van het lid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

In de werkgroep over DIS/TTP heeft het CBP in meerdere instanties nadrukkelijk op deze aandachtspunten gewezen.

In de werkgroep over DIS/TTP heeft het CBP in meerdere instanties nadrukkelijk op deze aandachtspunten gewezen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 83916 31 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 Overwegingen: - dat per 1 januari

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.342 ------------------------------ Zitting van donderdag 15 maart 2001 Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en

Nadere informatie

1 Voortgang onafhankelijke commissie Chroom-6

1 Voortgang onafhankelijke commissie Chroom-6 ONAFHANKELIJKE COMMISSIE CHROOM-6 VOORTGANGSVERSLAG 1 1 Voortgang onafhankelijke commissie Chroom-6 Voorliggend document betreft het verslag over de werkzaamheden van de onafhankelijke commissie Chroom-6

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 5252833 Interventie Syrië Datum 29 augustus 2013 Opgemaakt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 154 Besluit van 18 maart 1999, houdende instelling van de Adviescommissie Wet op de jeugdzorg (Besluit Adviescommissie Wet op de jeugdzorg) Wij

Nadere informatie

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn:

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn: Ministerie van VROM t.a.v. dr. P. Winsemius Postbus 20951 2500 EZ DEN HAAG Datum 22 januari 2007 Uw kenmerk DB02006310723 Betreft Advies inzake (financieel) toezicht op activiteiten met en zonder staatssteun

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Postbus LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon Telefax

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Postbus LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon Telefax Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting In dit advies doet de Sociaal-Economische Raad voorstellen voor vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet (ATW). De kern van deze wet bestaat uit een stelsel van normen voor arbeids- en

Nadere informatie

de bank ambtshalve onderzoek de bank Definitieve Bevindingen

de bank ambtshalve onderzoek de bank Definitieve Bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de bank DATUM 17 maart 2006 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

ONTWERP- VERKLARING INZAKE REÏNTEGRATIE BIJ GEDEELTELIJKE ARBEIDSGESCHIKTHEID D.D. 1 DECEMBER 2005

ONTWERP- VERKLARING INZAKE REÏNTEGRATIE BIJ GEDEELTELIJKE ARBEIDSGESCHIKTHEID D.D. 1 DECEMBER 2005 Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 fax 070-3499 796 ONTWERP- VERKLARING INZAKE REÏNTEGRATIE BIJ GEDEELTELIJKE ARBEIDSGESCHIKTHEID D.D. 1 DECEMBER 2005 De in de Stichting

Nadere informatie

A A N B E V E L I N G Nr AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITES, DE ONDERNEMINGEN EN HUN

A A N B E V E L I N G Nr AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITES, DE ONDERNEMINGEN EN HUN A A N B E V E L I N G Nr. 20 ----------------------------------------- AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITES, DE ONDERNEMINGEN EN HUN WERKNEMERS, OM OUDERE WERKNEMERS AAN HET WERK TE HOUDEN IN DE ONDERNEMINGEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 19790 Sectorvorming en vernieuwing in het middelbare beroepsonderwijs Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raad heeft twee moties aangenomen, om te experimenteren

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0051 (NLE) 6144/15 VOORSTEL van: ingekomen: 3 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Verslag van bevindingen Verslag van de hoorzitting op 15 mei 2007 inzake het verzoek om bemiddeling dan wel advies van de ondernemingsraad

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Ketensamenwerking. een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl

Ketensamenwerking. een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl Ketensamenwerking een logisch coordinatiemechanisme voor werk en inkomen? Yolanda Hoogtanders en Marloes de Graaf-Zijl Logica ketensamenwerking Sinds invoering sociale zekerheid is er voortdurende zoektocht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 22 112 Ontwerp-Richtlijnen Europese Commissie Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 9a 24 138 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet

Nadere informatie

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML VOORWAARDEN TER ZAKE DE DETACHERING VAN WERKNEMERS VAN DE DIVISIE INDUSTRIE VAN DE DIENST WERKBEDRIJF VOOR GESUBSIDIEERDE ARBEID, ACTI- VERING EN TRAJECTEN MIDDEN-LANGSTRAAT (WML) (te citeren als: DETACHE-

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz.

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. Besluit van 2008 tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006 in verband met de verlenging van de instellingsduur, de uitbreiding van de bezetting en de uitbreiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1835 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

BESLUIT: De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 24, zevende lid, en 26, derde lid, van de Werkloosheidswet;

BESLUIT: De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 24, zevende lid, en 26, derde lid, van de Werkloosheidswet; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van..., nr SV/F&W/2003/90418, houdende de vrijstelling van enige verplichtingen op grond van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie