bij BRL K904/ Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksaneringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bij BRL K904/03 2013 Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksaneringen"

Transcriptie

1 bij BRL K904/ Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksaneringen

2 bij BRL K904/ Wegwijzer Bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksaneringen 2013 Copyright, Kiwa Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Kiwa Nederland B.V. Sir Winston Churchill-laan 273 Postbus AB Rijswijk Telefoon Telefax Internet

3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Reglementen 4 3 Eisen m.b.t. techniek, veiligheid en milieu 5 4 Kwaliteitseisen van de regeling 6 5 Vestiging 8 6 Aanvraagprocedure 9 7 Tijdsduur en kosten 10 8 Certificatie-overeenkomst 10 9 Publicatie Controlebezoeken in het veld en op het bedrijf Vergoeding certificatie-overeenkomst Hoe verder? Overige dienstverlening door Kiwa 14

4 1 Inleiding Deze wegwijzer geeft in kort bestek de belangrijkste zaken aan die een rol spelen bij de aanvraag en het verkrijgen van een Kiwaprocescertificaat voor tanksaneringen. Indien u, op basis van de verstrekte informatie, geïnteresseerd bent in het verkrijgen van dit procescertificaat verzoeken wij u om een exemplaar van de aanbieding voor het certificatietraject, dat u in de informatiemap aantreft, na invulling en ondertekening in te zenden. Naast de ondertekende aanbieding verzoeken wij u alle benodigde procesinformatie gelijktijdig mee te sturen. Deze regeling is bedoeld voor het saneren van tanks met een inhoud van 0,2 t/m 250 m³, waarin zich vaste, steekvaste, pasteuze of vloeibare stoffen bevinden of hebben bevonden met een gevaarsidentificatienummer dat begint met 3, 4 of 8. Globaal komt het toepassingsgebied van deze BRL overeen met brandbare vloeistoffen zoals; benzine, dieselolie, afgewerkte olie en stookolie, maar ook met de meeste oplosmiddelen, verven en vloeibare kunstharsen. Ook stoffen, die geen gevaars-identificatienummer hebben, vallen onder het toepassingsgebied van deze BRL. Als u alleen geïnteresseerd bent in het saneren van Huisbrandolie(HBO)tanks of dieseltanks bij particulieren dan is daarvoor de procescertificatieregeling Tanksanering HBO/diesel volgens BRL-K902 van toepassing. Deze regeling is opgezet in aansluiting op de algemene maatregel van bestuur (amvb) "Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998" (BOOT), welke per 1 januari 2008 is opgegaan in de amvb Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De regelingen Tanksanering HBO/diesel en Tanksaneringen zijn ten opzichte van elkaar goed afgebakend: HBO/dieseltanks, die onder de amvb Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer vallen (alle particuliere tanks), mogen worden gesaneerd door bedrijven die een procescertificaat volgens BRL-K902 Tanksanering HBO/diesel hebben. Deze tanks mogen niet ongereinigd vervoerd worden, met uitzondering van bovengrondse tanks tot 15 m 3 welke in gebruik zijn (geweest) voor kleinschalige aflevering als omschreven in PGS 30. Bedrijven die een procescertificaat hebben volgens de BRL-K904 Tanksaneringen mogen alle tanks, die onder de amvb Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer vallen, saneren en indien hiervoor aanvullend gecertificeerd (zie verderop in deze wegwijzer) deze tanks ook ongereinigd laten vervoeren. Bedrijven die beschikken over beide procescertificaten dienen te handelen volgens de hierboven beschreven afbakening. 2 Reglementen Procescertificaten worden afgegeven op basis van het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie: 2008, waarin de formele spelregels zijn vastgelegd. Tegen beslissingen en uitspraken van Kiwa is beroep mogelijk. De werkwijze, die bij een beroepsprocedure wordt gevolgd, vindt u terug in het Kiwa-Reglement voor College van Beroep: Beide reglementen kunnen worden gedownload van de website van Kiwa op

5 3 Eisen m.b.t. techniek, veiligheid en milieu De behandeling van de aanvraag vindt plaats op basis van de op het moment van indienen van kracht zijnde beoordelingsgrondslag. Voor het saneren van tanks is dit de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904 "Tanksaneringen". In deze beoordelingsrichtlijn (BRL) zijn alle eisen opgenomen waaraan u moet voldoen. De beoordelingsrichtlijn treft u aan in de informatiemap. Zoals is aangegeven in de BRL-K904 zijn er vier saneringsmethoden: 1. Tank reinigen, tank uitgraven en transporteren naar een verwerker; 2. Tank uitgraven en ongereinigd transporteren naar een verwerker; 3. Tank reinigen en opvullen met zand of (schuim)beton. 4. Een reeds met zand of (schuim)beton gevulde tank beoordelen en de tank verder zodanig saneren, dat voor deze tank alsnog een tanksaneringscertificaat kan worden afgegeven (Hersaneren). Methode 2, 3 en 4 zijn facultatief. Methode 1 is verplicht. De reden hiervoor is dat een tank altijd volgens methode 1 gesaneerd moet kunnen worden, indien uit de beoordeling van de tank blijkt dat deze niet ongereinigd getransporteerd dan wel afgevuld kan worden. Een bedrijf dat gecertificeerd wil worden voor methode 4 moet ook gecertificeerd zijn voor methode 3. De reden hiervoor is dat een tank, die onvoldoende is opgevuld, altijd volgens de voorschriften verder opgevuld dient te worden. Voor het onderdeel reinigen van de tank dient u te voldoen aan de eisen uit de BRL-K905 Tankreiniging. Dit kunt u aantoonbaar maken door zelf gecertificeerd te zijn voor het procescertificaat Tankreiniging of door een bedrijf in te schakelen dat over een dergelijk procescertificaat beschikt. Indien u het onderdeel reinigen op een andere manier aantoonbaar wilt maken, zullen hiervoor extra kosten gemaakt moeten worden en kan niet meer worden uitgegaan van de kostenraming in deze wegwijzer. Van speciaal belang zijn de veiligheids- en milieu-aspecten. Hiervoor wordt in de BRL verwezen naar diverse voorschriften uit de Arbowet. Deze voorschriften worden nader toegelicht in Arbo-Informatiebladen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze Arbo-Informatiebladen zijn verkrijgbaar bij: Servicecentrum Uitgevers Postbus EA DEN HAAG Telefoon: Fax:

6 4 Kwaliteitseisen van de regeling Naast de technische, milieu- en veiligheidseisen waaraan moet worden voldaan, vragen wij aan elk bedrijf om een zogenaamd Intern KwaliteitsBewakingsschema (IKB-schema) op te stellen. Dit IKB-schema is een overzicht van de interne kwaliteitscontroles, die het bedrijf zelf uitvoert. Het schema bevat een schematisch overzicht van alle controles, die specifiek betrekking hebben op het saneren van tanks. Het schema wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen: Welke controles worden door het bedrijf uitgevoerd. Wat wordt er specifiek gecontroleerd. Welke controlemethode wordt er gehanteerd. Wat is de frequentie van deze controles. Op welke wijze wordt geregistreerd dat de controle is uitgevoerd en wat het resultaat van deze controle was. Voorbeeld IKB-schema: Procescontrole Wat Waarop Hoe Hoe vaak Registratie Het product in de tank Fysische en chemische eigenschappen Via chemiekaarten of EVO-gevarenkaart Bij elke tank checklist Het uiteindelijke IKB-schema is een bedrijfseigen schema. Immers elk bedrijf heeft zijn eigen werkwijze en methoden. Het is dus zaak dat uw IKB-schema goed overeenkomt met de dagelijkse praktijk binnen het bedrijf, maar minimaal voldoet aan de eisen uit de BRL-K904/03. Checklist Omdat veel veldcontroles die in de BRL worden vereist altijd moeten worden uitgevoerd, dat wil zeggen bij elke tanksanering van toepassing zijn, kunt u ook werken met een uitgebreide checklist in plaats van een IKB-schema en een eenvoudige checklist. In deze checklist zullen in ieder geval ook de onderdelen WAT, WAAROP en HOE (zie hierboven) tot uiting moeten komen. Omdat de checklist bij alle tanksaneringswerkzaamheden wordt gebruikt kunnen de onderdelen HOE VAAK en REGISTRATIE in dit geval worden weggelaten. Voorbeeld Checklist tanksaneringen Deze controlelijst wordt bij elke tanksanering toegepast. Voor zover niet anders aangegeven worden de controles visueel uitgevoerd

7 Onderwerp/onderdeel Afzetting werklocatie in orde Welk product aanwezig in de tank Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van dit product (zie hiervoor het handboek Chemiekaarten) Resultaat ja Diesel Zie de bijlage bij deze checklist

8 Kwaliteitssysteem Beschikt een bedrijf over een kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op de NEN-EN-ISO 9001 dan kan, daar waar mogelijk, verwezen worden naar procedures of instructies die deel uitmaken van dit kwaliteitssysteem. Bovenstaand voorbeeld (IKB-schema) zou er in dit geval als volgt uit kunnen zien: Voorbeeld IKB-schema: Procescontrole Wat Waarop Hoe Hoe vaak Registratie Het product in de tank Fysische en chemische eigenschappen Werkinstructie 5.03 Werkinstructie 5.03 Formulier Werkinstructies en procedures Naast het IKB-schema of de checklist vragen wij van u een aantal schriftelijke procedures, zoals een meldingsprocedure, een procedure klachtbehandeling enz. Daarnaast kunt u voor zover gevraagd, of waar nodig, zelf werkinstructies toevoegen. Dit kan bijvoorbeeld een werkinstructie voor het gebruik van een Ex/O 2-meter zijn. Welke instructies en procedures minimaal vereist zijn, wordt in de BRL vermeld. In ieder geval moeten werkinstructies en formulieren, waarna verwezen wordt, ter beoordeling aan Kiwa worden opgestuurd. Overige documenten Andere documenten, die u aan het IKB-schema of de checklist moet toevoegen, zijn onder andere een organisatieschema, noodplan, werkvergunning/-opdracht, concept draaiboek Werken in verontreinigde grond, overzicht onderaannemers, overzicht meetinstrumenten, overzicht persoonlijke beschermingsmiddelen en kopieën van formulieren zoals een meldingsformulier en een klachtenformulier. Welke documenten minimaal vereist zijn wordt in de BRL vermeld. Diploma's van uw medewerkers moeten ter inzage op het bedrijf aanwezig zijn. 5 Vestiging Kiwa certificeert bedrijven per vestiging. Dit omdat de kwaliteit voor het saneren van tanks vanuit de vestiging wordt gerealiseerd. In het geval een bedrijf vanuit meerdere vestigingen opereert, zijn er per vestiging één of meerdere toelatingsonderzoeken noodzakelijk. Deze toelatingsonderzoeken kunnen, in het algemeen, beperkter in omvang zijn wanneer het door de eerste vestiging opgebouwde kwaliteitssysteem (IKB-schema) door de andere vestigingen wordt overgenomen. Het minimum aantal toelatingen zal vooraf met u besproken worden. De bedragen in deze wegwijzer zijn gebaseerd op één vestiging. Bij meerdere vestigingen zal een aparte aanbieding door Kiwa worden opgesteld

9 6 Aanvraagprocedure Zodra wij het de door u ondertekende aanbieding voor het certificatietraject met alle relevante informatie van u hebben ontvangen, waaronder een actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, wordt de aanvraag in behandeling genomen. Kiwa neemt met u contact op, waarbij besloten kan worden om eerst een oriënterend bezoek aan uw bedrijf af te leggen om voldoende aanvullende gegevens te verkrijgen. Na ontvangst van uw IKB-schema, checklist en bijbehorende procedures, documenten en werkinstructies worden deze getoetst aan de eisen uit de BRL. Indien het IKB-schema verwijst naar procedures en/of werkinstructies, die onderdeel uitmaken van het kwaliteitssysteem van het bedrijf, zullen deze ook meegezonden moeten worden. U ontvangt van deze beoordeling een schriftelijke rapportage, eventueel aangevuld met op- en aanmerkingen t.b.v. een herbeoordeling. Ook is het mogelijk dat de beoordeling telefonisch met u wordt doorgesproken. Op basis van een (tijdelijk) geaccepteerd IKB-schema, checklist en overige documenten vindt er een bedrijfsbezoek plaats. Tijdens dit bedrijfsbezoek worden de openstaande correspondentie, de status van de noodzakelijke opleidingen en de werkwijze van Kiwa bij de beoordeling van de tanksaneringswerkzaamheden in het veld doorgenomen. Met de toetsing in het veld wordt pas aangevangen als ook aan de voorgeschreven opleidingseisen wordt voldaan. Indien u voor de methoden: 1. Tank reinigen, tank uitgraven en transporteren naar een verwerker. 2. Tank uitgraven en ongereinigd transporteren naar een verwerker. 3. Tank reinigen en tank opvullen. 4. Tank hersaneren. een aanvraag heeft ingediend, zullen wij eerst een tanksanering volgens methode 1 in het veld beoordelen. Indien deze beoordeling positief is kan ook de beoordeling volgens methode 2 of 3 in het veld worden gestart. De beoordeling van methode 4 kan alleen na of in combinatie met methode 3. Gezien de specifieke eisen in de BRL dient tijdens de toelatingsonderzoeken minimaal een tank van 10 m³ gesaneerd te worden. Dit om een goede beoordeling van de werkzaamheden te kunnen maken. Na afloop van de toelatingsonderzoeken ontvangt u van Kiwa rapporten met daarin een beoordeling van de uitgevoerde werkzaamheden. Indien gewenst maakt Kiwa een verklaring over de uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die in het kader van het toelatingsonderzoek door Kiwa in het veld zijn beoordeeld. Deze tanksaneringsverklaringen kunnen alleen worden afgegeven over die werkzaamheden, die onder toezicht van Kiwa zijn uitgevoerd en volledig aan de voorschriften van de BRL voldoen. U kunt deze verklaringen gebruiken ten behoeve van de opdrachtgever en het bevoegd gezag om aan te tonen dat er volgens de regels is gewerkt. Indien tijdens een toelatingsonderzoek tekortkomingen zijn geconstateerd, waardoor het bedrijf niet geheel aan de gestelde eisen van de BRL- K904 kan voldoen, dan zal een volgend veldbezoek over het algemeen pas kunnen plaatsvinden nadat de tekortkomingen zijn opgeheven

10 Op tenminste drie verschillende locaties willen wij de werkzaamheden van het bedrijf in het veld kunnen beoordelen. Indien binnen uw bedrijf meerdere ploegen (kwaliteitsverantwoordelijken) functioneren, zullen tijdens deze toelatingen de werkzaamheden van elke ploeg tenminste 1 maal beoordeeld moeten worden. Voor de eindbeoordeling moet elke ploeg 1 foutloze tanksanering hebben uitgevoerd. Daarnaast moet elke tanksaneringsmethode, waarvoor het bedrijf gecertificeerd wenst te worden, tijdens de toelatingsonderzoeken in het veld foutloos worden uitgevoerd. Bovenstaande betekent dat per bedrijf de ploegen (kwaliteitsverantwoordelijke) afzonderlijk worden gekwalificeerd. Na certificatie van het bedrijf moet tijdens het uitvoeren van een tanksanering altijd één van de gekwalificeerde medewerkers op locatie aanwezig zijn. Wijzigingen in de gekwalificeerde medewerkers dienen direct aan Kiwa te worden doorgegeven. Na afloop van de tanksanering geeft het bedrijf zelf de zogenaamde Kiwa-tanksaneringscertificaten af, waarop de verrichte werkzaamheden staan vermeld. 7 Tijdsduur en kosten De tijdsduur, die gemoeid is met de totale behandeling van de aanvraag (inclusief toelatingen), bedraagt 1 tot 3 maanden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat tijdens de behandeling van de aanvraag geen bijzondere problemen zich voordoen. De kosten, die verbonden zijn aan de behandeling van de aanvraag en de beoordeling van de werkzaamheden in het veld, worden verrekend op basis van nacalculatie tegen het geldende uurtarief. Voor 2012 is dit uurtarief vastgesteld op 158,00 voor wat betreft de beoordeling van het IKB-schema, documentatie, correspondentie en de beoordelingen in het veld. Bij het in behandeling nemen van uw aanvraag wordt met u afgesproken na welke trajecten u een factuur ontvangt (bijvoorbeeld na beoordeling van het handboek, het bedrijfsbezoek en na beoordelingen van drie projecten). Ter indicatie dient u rekening te houden met de een kostenraming voor de aanvraagfase van 3.792,00. Indien u in een later stadium gecertificeerd wilt worden voor een aanvullend onderdeel dan dient u rekening te houden met een kostenraming van 1.264,00. Indien bij het begin van de behandeling van uw aanvraag extra uitleg over het IKB-schema gewenst is, dan zal naast de bovenvermelde kostenraming een bedrag van 632,00 per dagdeel in rekening worden gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van uw aanvraag zullen de tot dan toe gemaakte kosten eveneens op basis van nacalculatie worden verrekend. N.B. alle in dit hoofdstuk vermelde bedragen zijn exclusief BTW. 8 Certificatie-overeenkomst Bij de afgifte van het procescertificaat wordt tussen het bedrijf en Kiwa een certificatie-overeenkomst afgesloten. Een en ander staat omschreven in het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie

11 De behandeling van uw aanvraag is officieel afgerond zodra de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, het handboek en de toelatingen positief zijn afgehandeld en het definitieve certificaat door Kiwa is verstrekt. Op het procescertificaat staat aangegeven voor welke saneringsmethode, op basis van de beoordelingsrichtlijn BRL-K904, uw bedrijf is gecertificeerd. Vanaf het moment dat een bedrijf gecertificeerd is mag het Kiwa-tanksaneringscertificaten afgeven voor de eigen werkzaamheden, die onder deze certificatieregeling vallen. 9 Publicatie Kiwa biedt de mogelijkheid om het behalen van een procescertificaat kenbaar te maken. U kunt bij Kiwa gedrukte certificaten afnemen om uw relaties te informeren dat uw organisatie over het procescertificaat "Tanksaneringen" beschikt. Daarnaast stelt Kiwa pictogrammen ter beschikking, zoals op de voorzijde van deze wegwijzer te zien is, die gebruikt kunnen worden voor drukwerk en bedrijfswagens. Uiteraard wordt uw bedrijf met naam en toenaam vermeld in de verschillende overzichten, die Kiwa aan de markt presenteert

12 10 Controlebezoeken in het veld en op het bedrijf Na certificatie zullen de inspecteurs van Kiwa in het veld onaangekondigd controlebezoeken uitvoeren op basis van de door u gedane meldingen van werkzaamheden. De controlefrequentie voor 2012 is: Aantal ploegen ploegen enz. Aantal veldcontroles Per jaar moet elke ploeg (gekwalificeerde medewerker) minimaal éénmaal gecontroleerd worden. Indien het niet mogelijk is om een ploeg binnen een jaar te controleren, dan zijn er twee mogelijkheden: - De ploeg verliest deze zijn kwalificatie en zal opnieuw door Kiwa getoetst moeten worden. - De ploeg verliest zijn bevoegdheid voor het saneren van tanks, maar niet zijn kwalificatie. De ploeg wordt door Kiwa gezien als een reserve ploeg. Bij de hernieuwde inzet van deze ploeg dient er in overleg met Kiwa een toelating plaats te vinden om te beoordelen of deze ploeg nog steeds in staat is een foutloze tanksanering conform de BRL-K904 uit te voeren. Indien een onder deze BRL-K904 gekwalificeerde medewerker bij een ander BRL-K904 gecertificeerd bedrijf gaat werken, dan vervalt in eerste instantie zijn kwalificatie. Pas nadat deze medewerker tijdens een toelating aan Kiwa heeft aangetoond ook met de procedures en documenten (IKB-schema, checklist, werkinstructies, etc.) van het nieuwe bedrijf een foutloze tanksanering te kunnen uitvoeren, dan wordt deze medewerker door Kiwa opnieuw gekwalificeerd. Naast de veldcontroles vindt er jaarlijks een bedrijfsbezoek plaats. Tijdens dit bezoek worden een aantal projecten doorgenomen en gecontroleerd op volledigheid en juistheid van gegevens zoals in het IKB-schema en checklist van het bedrijf staat aangegeven en in de BRL-K904 wordt voorgeschreven

13 11 Vergoeding certificatie-overeenkomst Nadat het bedrijf door Kiwa gecertificeerd is, wordt er per uitgevoerde tanksanering door het bedrijf een tanksaneringscertificaat afgegeven. Naast de minimum jaarafdracht is er tevens per tanksaneringscertificaat een afdracht aan Kiwa voor het onderhouden van de certificatieregeling. De afdracht voor deze tanksaneringscertificaten verloopt volgens het onderstaande staffeltarief. Voor 2012 is dit als volgt vastgesteld: Aantal tanksaneringscertificaten Kosten per certificaat 1 t/m 50 57,10 51 t/m , t/m , en meer 7,30 De minimum jaarafdracht voor 2013 is vastgesteld op 5.130,00. In dit bedrag zijn de jaarlijkse registratiekosten per procescertificaat voor accreditatie inbegrepen. De kosten per tanksaneringscertificaat worden alleen dan in rekening gebracht wanneer het bedrag van de minimum jaarafdracht van 5.029,50 overschreden wordt. Combinatie met het procescertificaat Tanksanering HBO/diesel en/of REIT Indien uw bedrijf ook het procescertificaat Tanksanering HBO/diesel en/of REIT* heeft, dan wordt een bedrag van 1.424,75 door kostenbesparing in mindering gebracht. De kosten per saneringscertificaat worden normaal volgens de binnen de regelingen vastgestelde wijze verrekend met de minimum jaarafdracht (zonder korting). De jaarlijkse afdracht wordt in het eerste kwartaal in rekening gebracht. Indien uw bedrijf slechts voor een gedeelte van het kalenderjaar gecertificeerd is zal slechts een evenredig deel van de afdracht in rekening worden gebracht. * REIT staat voor: Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties Aanpassen certificaat Indien op verzoek van het bedrijf, bijvoorbeeld bij een naams- en/of adresverandering, de certificatie-overeenkomst en/of het certificaat aangepast moet worden, dan wordt 158,00 in rekening gebracht

14 De jaarlijkse afdracht wordt gebruikt voor het in stand houden van deze certificatieregeling. Hiervoor worden onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd: De bedrijven worden door onze inspecteurs regelmatig bezocht, meldingen worden behandeld en certificaten verwerkt. Het begeleiden en informeren van de bedrijven en onderhouden van de contacten door onze certificatiedeskundigen. Kiwa onderhoudt regelmatig contact met de tanksaneringsbedrijven, met de overheden en met vele andere instanties, die ons dagelijks benaderen om informatie over de certificatieregeling. Kiwa overlegt regelmatig met het College van Deskundigen Tanks, Tankinstallaties en Appendages. In dit College van Deskundigen zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd, die bij de certificatieregeling betrokken zijn. Het College van Deskundigen levert een bijdrage aan de algemene beleidsbepaling op certificatiegebied. Onder dit College van Deskundigen is een werkgroep ingesteld, die werkt aan het up-to-date houden van de technische regels in de BRL, die ten grondslag ligt aan deze certificatieregeling. Het in stand houden van de Reglementen, het certificatiesysteem etc. PR van de regeling, vermelding in gidsen en op veelvuldig herziene overzichtslijsten, mailings etc. N.B. alle in deze wegwijzer vermelde bedragen zijn exclusief BTW. 12 Hoe verder? Indien u besluit van onze diensten gebruik te maken verzoeken wij u de ondertekende aanbieding voor het certificatietraject in te zenden, waarna de unit Transport & Energy van Kiwa uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling zal nemen. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan zijn wij beschikbaar om in een persoonlijk gesprek een en ander toe te lichten. U kunt hiertoe contact opnemen met de heer M. Struis (tel: ) van de unit Transport & Energy. 13 Overige dienstverlening door Kiwa Naast de certificatieregeling Tanksaneringen BRL-K904 kunt u bij Kiwa ook gecertificeerd worden voor andere certificatieregelingen. De regelingen, die goed aansluiten op de regeling "Tanksaneringen" zijn hieronder aangegeven: Tanksanering HBO/diesel (BRL-K902). Het saneren van HBO/dieseltanks op basis van het Besluit Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Het saneren van HBO/dieseltanks op basis van PGS 30. Tankreiniging (BRL-K905). Het reinigen van tanks met een inhoud van 0,2 t/m 250 m³, waarin zich vaste, steekvaste, pasteuze of vloeibare stoffen bevinden of hebben bevonden met een gevaarsidentificatienummer dat begint met 3, 4 of 8. Globaal komt het toepassingsgebied van deze BRL overeen met brandbare vloeistoffen zoals; benzine, dieselolie, afgewerkte olie en stookolie, maar ook met de meeste oplosmiddelen, verven en vloeibare kunstharsen. Ook stoffen, die geen gevaars-identificatienummer hebben, vallen onder het toepassingsgebied van deze BRL

15 Kwaliteitssysteemcertificatie volgens de NEN-EN-ISO Veiligheidszorgsysteemcertificatie. Dit op basis van de algemene procedure voor certificering van het veiligheidsbeheerssysteem volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA). Milieuzorgsysteemcertificatie volgens NEN-EN-ISO Als u geïnteresseerd bent in een van bovenstaande diensten of meer informatie wilt over andere diensten van Kiwa, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de in hoofdstuk 12 vermelde contactpersoon

bij BRL K905/ Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tankreiniging

bij BRL K905/ Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tankreiniging bij BRL K905/02 2013 Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tankreiniging bij BRL K905/02 2013 Wegwijzer Bij het Kiwa procescertificaat voor Tankreiniging 2013 Copyright, Kiwa Nederland B.V. Niets

Nadere informatie

bij BRL K902/ Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksanering HBO/diesel

bij BRL K902/ Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksanering HBO/diesel bij BRL K902/04 2013 Wegwijzer bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksanering HBO/diesel bij BRL K902/04 2013 Wegwijzer Bij het Kiwa procescertificaat voor Tanksanering HBO/diesel 2013 Copyright, Kiwa

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K905/02

Wijzigingsblad BRL K905/02 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

KC-112/03 2001-12-17. Keuringscriteria voor de periodieke keuring van stalen nietstationaire opslag- en afleverinstallaties tot ten hoogste 3 m 3

KC-112/03 2001-12-17. Keuringscriteria voor de periodieke keuring van stalen nietstationaire opslag- en afleverinstallaties tot ten hoogste 3 m 3 2001-12-17 Keuringscriteria voor de periodieke keuring van stalen nietstationaire opslag- en afleverinstallaties tot ten hoogste 3 m 3 2001-12-17 Comment: Let op! Dit logo verwijderen indien de regeling

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Inhoud. Portal K903 voor Bevoegd Gezag. Rutger van Mazijk Schakeldag, 2 november 2010

Inhoud. Portal K903 voor Bevoegd Gezag. Rutger van Mazijk Schakeldag, 2 november 2010 R van Mazijk, Kiwa Nederland BV Partner for progress Portal K903 voor Bevoegd Gezag Rutger van Mazijk Schakeldag, 2 november 2010 Inhoud Wat doet Kiwa? Wat is certificatie? BRL-K903 en zijn reikwijdte

Nadere informatie

ATA-wegwijzer in vijf stappen

ATA-wegwijzer in vijf stappen ATA-wegwijzer in vijf stappen De erkende kwaliteitsverklaring ATA door Kiwa biedt leveranciers in de drinkwatersector de mogelijkheid om kenbaar te maken dat hun producten voldoen aan criteria die in verband

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Doucheslangen voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

Update drinkwaterbesluit en BRL-903

Update drinkwaterbesluit en BRL-903 Update drinkwaterbesluit en BRL-903 Update drinkwaterbesluit en BRL-903 Inhoud presentatie: 1. Huidige stand van zaken drinkwaterbesluit en BRL-903 2. Korte stand van zaken mbt drinkwaterbesluit 3. Korte

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

CHECKLIST BUITENWERKZAAMHEDEN VOOR HET DEFINITIEF BUITEN GEBRUIK STELLEN VAN EEN TANK VOLGENS REIS HBO/DIESEL (BRL-K 902/02) 0.60 m min m.v.

CHECKLIST BUITENWERKZAAMHEDEN VOOR HET DEFINITIEF BUITEN GEBRUIK STELLEN VAN EEN TANK VOLGENS REIS HBO/DIESEL (BRL-K 902/02) 0.60 m min m.v. Aannemingsbedrijf Bakker-Straathof bv grond-, weg- en waterbouw milieutechniek tanksanering, grond-en straatwerk, rioleringen, bodem-/ grondwateronderzoek en sanering kiwa gecertificeerd CHECKLIST BUITENWERKZAAMHEDEN

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

BRL-K14012/01 2007-03-01. Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Legionella veilig beheerde installaties

BRL-K14012/01 2007-03-01. Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Legionella veilig beheerde installaties BRL-K14012/01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: BRL-K14012/01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Kiwa N.V Certificatie en Keuringen Sir Winston Churchill-laan

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

Certificering Mechanisch boren

Certificering Mechanisch boren SIKB, 18 juni 2010 Partner for progress Certificering Mechanisch boren BRL 2100, protocol 2101 Jan Keijzer Inhoud van de prestatie 1. Inleiding 2. Het certificatieproces 3. Planning tot 31-12-2010 Presentatie

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Uitwendige bekleding met PE van ondergrondse te leggen stalen buizen en hulpstukken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL K902/04 2011-07-26 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor Tanksanering HBO/diesel Wijzigingsblad BRL K902/04 Tanksanering HBO/diesel Datum wijzigingsblad 14 september 2012 Techniekgebied

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 2011-07-26 voor het Kiwa procescertificaat voor Tanksaneringen Wijzigingsblad BRL K904/03 Tanksaneringen Datum wijzigingsblad 14 september 2012 Techniekgebied Saneren en Reinigen Vastgesteld door CvD Tanks,

Nadere informatie

BRL K902/04 2011-07-26 incl. Wijzigingsbladen d.d. 2012-09-14 en 2015-05-29 Beoordelingsrichtlijn

BRL K902/04 2011-07-26 incl. Wijzigingsbladen d.d. 2012-09-14 en 2015-05-29 Beoordelingsrichtlijn BRL K902/04 2011-07-26 incl. Wijzigingsbladen d.d. 2012-09-14 en 2015-05-29 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor Tanksanering HBO/diesel Wijzigingsblad BRL K902/04 Tanksanering HBO/diesel

Nadere informatie

SKH-Publicatie d.d

SKH-Publicatie d.d SKH-Publicatie 15-02 d.d. 15-07-2015 SKH-PUBLICATIE VOOR TOEPASSING VAN GEOPTIMALISEERD HOUT SAMENGESTELD UIT EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN EN/OF KWALITEITEN EN SUBSTRATEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Tarievenstructuur CCKL-PRL Accreditaties RvA/CCKL 2015 Algemeen

Tarievenstructuur CCKL-PRL Accreditaties RvA/CCKL 2015 Algemeen 2015 Pagina: 1 van 5 WIJZIGING Tarievenstructuur per 1 januari 2015 In 2015 heeft, conform goedkeuring van de Raad van Toezicht, een tariefsverhoging van 1,2% plaatsgevonden (stijging index zakelijke dienstverlening).

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

REIT Bulletin 2009-03

REIT Bulletin 2009-03 REIT Bulletin 2009-03 Door Kiwa is aangegeven dat er in 2009 regelmatig Bulletins zullen worden opgesteld en naar alle gecertificeerde bedrijven gemaild om er zodoende zorg voor te dragen dat de bedrijven

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2005 04-10-2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor PE-buizen voor binnenriolering Vastgesteld door CvD d.d. 22 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 12 februari 2015 Vrijgesteld voor gebruik tot: 1 januari 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering

Nadere informatie

^ Afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving - 7 JAN 20Ü8 INGEKOMEN

^ Afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving - 7 JAN 20Ü8 INGEKOMEN milieutechniek O Schippers B.V. KIWA erkend: REIS-HBO / Diesel + Hersanering BRL-K902 sanering BRL-K904 geoertirhceerd gecertificeerd gecertificeend ^ Afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving - 7 JAN 20Ü8

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn K904/02 2005-01-01 Definitief Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor Tanksaneringen K904-02 2005-01-01 Definitief Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor Tanksaneringen

Nadere informatie

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 7700

Wijzigingsblad BRL 7700 - 1 Wijzigingsblad BRL 7700 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming N.B. Doorgehaalde tekst is geschrapt Onderstreepte tekst is toegevoegd Wijziging nummer 1 Wijzigingen

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Techniekgebied H7 Vastgesteld door het CvD Betonnen

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9101

Wijzigingsblad BRL 9101 Wijzigingsblad BRL 9101 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn K905/02 2000-06-01 Definitief Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor Tankreiniging K905/02 2000-06-01 Definitie Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor Tankreiniging

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Keurmerk Veilig Ondernemen. Bedrijventerreinen

Aanvraagformulier. Keurmerk Veilig Ondernemen. Bedrijventerreinen Aanvraagformulier Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Kiwa NCP. Aanvraagformulier Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen versie 2015 Handleiding Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Meuva Beheer B.V. gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2008 voor het toepassingsgebied:

Meuva Beheer B.V. gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2008 voor het toepassingsgebied: Nummer KSC-K20097/08 Vervangt K20097/07 Uitgegeven 2015-12-01 Eerste uitgave 2000-01-15 Geldig tot 2018-09-15 Certificaat ISO 9001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door gehanteerde kwaliteitssysteem en de

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008

Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008 Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier ISO 9001:2008, versie 10 juni 2011 Pagina 1 van 6 Toelichting Dit aanmeldingsformulier bevat de vragen

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Toepassingsgebied: Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificering en geldigheidsduur Eisen te stellen aan de

Nadere informatie

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl Wat certificatie voor u betekent www.kbi.nl www.sikb.nl Arthur de Groof & Wil van Ophem Dordrecht & Amersfoort, 26 & 28 november 2013 Presentatie vandaag Ontwikkeling Regeling bodemkwaliteit en ondersteunende

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL-K797/01 1996-11-01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor Verticale cilindrische stalen tanks voor de bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen van ten hoogste 5 m 3 BRL-K797/01

Nadere informatie

BRL K10014 2011-11-15. Kiwa procescertificaat voor Reinigen van Riolen, Putten en Kolken

BRL K10014 2011-11-15. Kiwa procescertificaat voor Reinigen van Riolen, Putten en Kolken 2011-11-15 Kiwa procescertificaat voor Reinigen van Riolen, Putten en Kolken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen Leidingsystemen Ontwerp, Productie en Uitvoering van Kiwa,

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Vaste brandblusinstallaties. Slangsystemen: Vaste slanghaspels met vormvaste slang Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 12-08-2015 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 12-08-2015 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Certificatieschema s

Aanvullende voorwaarden Certificatieschema s Aanvullende voorwaarden Certificatieschema s Toepassing aanvullende voorwaarden Naast de Algemene voorwaarden en het Certificatiereglement zijn de in dit document opgenomen aanvullende voorwaarden van

Nadere informatie

Postbus 6126. Het takenpakket van Zoekbureau Oost Nederland bestaat uit het doen van zoeken in opdracht van derden met betrekking tot:

Postbus 6126. Het takenpakket van Zoekbureau Oost Nederland bestaat uit het doen van zoeken in opdracht van derden met betrekking tot: Zoekbureau Oost Nederland Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 E-mail Website zoekbureau@gmail.com www.zoekbureauoostned.nl 1 Zoekbureau Oost Nederland verricht al haar werkzaamheden met

Nadere informatie

Het uitvoeren van controles op transporten is onderdeel van de door u verkregen erkenning van de NVWA als verwerker sapderogatie.

Het uitvoeren van controles op transporten is onderdeel van de door u verkregen erkenning van de NVWA als verwerker sapderogatie. Bijlage: Werkwijze controle op transporten Citrus uitsluitend bestemd voor industriële verwerking tot sap (sapderogatie) en de bijbehorende kosten / tarieven. Toelichting op controle op transporten Citrus

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Stopkranen met geïntegreerde keerklep Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op

Nadere informatie

Kiwa Reglement voor het: - Algemeen Beleidscollege - Sectorspecifieke Beleidscolleges - Colleges van Deskundigen.

Kiwa Reglement voor het: - Algemeen Beleidscollege - Sectorspecifieke Beleidscolleges - Colleges van Deskundigen. Versie 01-05-2014 Versie 01-05-2014 2014 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

EVC Beoordelings- en ontwikkeltraject AF-Erkenningsregeling

EVC Beoordelings- en ontwikkeltraject AF-Erkenningsregeling EVC Beoordelings- en ontwikkeltraject AF-Erkenningsregeling Het EVC (Elders Verworven Competenties) beoordelings- en ontwikkeltraject AF is bedoeld om bedrijven die in eerste instantie niet voldoen aan

Nadere informatie

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging De gemeente Leiden is sinds 1 januari 2002 bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) voor haar eigen grondgebied. Deze taken zijn overgenomen van

Nadere informatie

BRL K10015 2011-11-15. Kiwa procescertificaat voor Inspecteren van rioleringsobjecten

BRL K10015 2011-11-15. Kiwa procescertificaat voor Inspecteren van rioleringsobjecten 2011-11-15 Kiwa procescertificaat voor Inspecteren van rioleringsobjecten Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen Leidingsystemen Ontwerp, Productie en Uitvoering van Kiwa, waarin

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Vraagprijs) )200.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )200.000,=)kosten)koper) Dompvloedslaan122 Overveen Vraagprijs 200.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitUITSTEKENDONDERHOUDENenheerlijkLICHTE39KAMERAPPARTEMENTligtopde1everdiepingvan

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Esdoorn (GOB) Ninaberlaan AC HELLENDOORN Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Esdoorn (GOB) Ninaberlaan AC HELLENDOORN Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Esdoorn (GOB) Ninaberlaan 81 7447AC HELLENDOORN Registratienummer 203938902 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hellendoorn Datum inspectie: 06-07-2015

Nadere informatie

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken.

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken. Openbaar Onderwerp Vervangen dieseltanks en vloeistofdicht maken vloer wasstraat brandweerpost centrum Programma / Programmanummer Facilitaire diensten, Product Maatschappelijk Vastgoed / 9630 BW-nummer

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 01 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken.

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. BRL GASTEC QA 72 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 72 voor het Gastec QA product certificaat voor Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. Voorwoord Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL K14011/01 20 juli 2006 Beoordelingsrichtlijn Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten BRL K14011/01 20 juli 2006 Beoordelingsrichtlijn Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten 2006 Kiwa N.V. Alle

Nadere informatie

Congres alternatieve technieken legionellapreventie. Certificatie

Congres alternatieve technieken legionellapreventie. Certificatie Kiwa Nederland B.V. 9 april 2013, Unit Drinkwaterinstallaties, Jos van der Westen Partner for progress Congres alternatieve technieken legionellapreventie Certificatie Inhoud Certificatie in het Drinkwaterbesluit

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 9201 15 augustus 2017 Beoordelingsrichtlijn Voor de KOMO productcertificaat voor Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Vastgesteld door CvD (Leidingsystemen - Ontwerp, Productie

Nadere informatie

KOMO. Dakbedekkingsbedrijf Elro. procescertificaat. Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen

KOMO. Dakbedekkingsbedrijf Elro. procescertificaat. Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen KOMO procescertificaat Nummer K62388/02 Vervangt K62388/01 Uitgegeven 2013-10-01 d.d. 2011-07-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 2 Dakbedekkingsbedrijf Elro VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

Inspectierapport Jolie Karawanken (KDV) Karawanken 1 3524DA UTRECHT Registratienummer 165136595

Inspectierapport Jolie Karawanken (KDV) Karawanken 1 3524DA UTRECHT Registratienummer 165136595 Inspectierapport Jolie Karawanken (KDV) Karawanken 1 3524DA UTRECHT Registratienummer 165136595 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectie: 17-07-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007 Checklist Certificeringsregeling Archief- en dataveriging Versie: 1 november 2007 VPGI VPGI Amstelveen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

TOP-audit Auditreglement

TOP-audit Auditreglement TOP-audit Auditreglement 1 Inleiding Zorgverzekeraars zijn richting haar verzekerden verantwoordelijk voor het inkopen van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Een manier om het begrip kwalitatief

Nadere informatie

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen. De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 1 februari 2011 Beoordelingsrichtlijn betreffende het productcertificaat voor het GASKEUR label HR(Hoog Rendement): 2010 voor Lucht Verwarmingstoestellen. Voorwoord Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld

Nadere informatie