ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. van eigen risicodragers en publiek verzekerden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. van eigen risicodragers en publiek verzekerden"

Transcriptie

1 ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN van eigen risicodragers en publiek verzekerden

2

3 ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN van eigen risicodragers en publiek verzekerden Onderzoek in opdracht van Acture juni 2013 Projectnummer: P drs. C.L. van der Burg drs. T.J. Veerman drs. P.G.M. Molenaar-Cox AStri Beleidsonderzoek en -advies Stationsweg AV Leiden Tel.: Fax: Website:

4

5 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 7 2 ALGEMENE KENMERKEN VAN DE UITZENDKRACHTPOPULATIE Inleiding Kenmerken van de totale populatie uitzendkrachten Kenmerken van de uitzendkrachtpopulatie van publiek verzekerden en van eigen risicodragers met Acture als uitvoerder 10 3 ZIEKTEVERZUIMDUUR VERGELEKEN Inleiding Verzuimduurgegevens van Acture en UWV Conclusies 21 BIJLAGE 1: KWANTITIEVE INFORMATIE UWV EN ACTURE, BIJLAGE 2: KWANTITIEVE INFORMATIE UWV EN ACTURE, BIJLAGE 3: ACHTERLIGGENDE CIJFERS UITSTROOMCURVES 33

6

7 7 1 INLEIDING Acture geeft als private uitvoerder sociale zekerheid uitvoering aan de Ziektewet voor mensen zonder arbeidsovereenkomst, waaronder uitzendkrachten. Acture heeft AStri Beleidsonderzoek en -advies gevraagd onderzoek uit te voeren naar de ziekteverzuimduur van uitzendkrachten. Daarbij diende gekeken te worden naar de ziekteverzuimduur van uitzendkrachten wiens (dan ex-)werkgever eigen risicodrager is en die begeleid worden door Acture, ten opzichte van de ziekteverzuimduur van uitzendkrachten die publiek verzekerd zijn en hierdoor begeleid worden door UWV. Het gaat daarbij om uitzendkrachten met een uitzendbeding (uitzendkrachten fase A en fase 1 of 2). Uitzendkrachten met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd (fase B/C en fase 3/4) krijgen hun loon doorbetaald door de werkgever wanneer ze ziek zijn. Zie kader 1.1. Uitzendkrachten met een uitzendbeding krijgen, als ze ziek zijn, een ziekengelduitkering. Deze wordt uitbetaald door UWV. UWV heeft als wettelijke taak de verzuimbegeleiding en re-integratie voor de publiek verzekerde zieke uitzendkrachten te verzorgen, ofwel de arborol te vervullen. Anders ligt dit als de ex-werkgever (het uitzendbureau) eigen risicodrager is voor de Ziektewet. In dat geval wordt het uitzendbureau zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van het ziekengeld, de verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke uitzendkrachten. In het geval zo n uitzendbureau de uitvoering van de Ziektewet belegt bij een private uitvoerder als Acture, is laatstgenoemde hiervoor verantwoordelijk. Acture zorgt dan voor de verzuimbegeleiding en re-integratie en regelt de uitbetalingen. Kader 1.1 In de uitzendbranche gelden twee cao s, die elk een eigen fasen systeem kennen: fase A, B of C (cao ABU) of fase 1 t/m 4 (cao NBBU). Het fasen systeem geeft het rechtspositiesysteem uit de cao s voor uitzendkrachten aan. In principe geldt dat hoe langer een uitzendkracht werkt, hoe verder hij in het fasen systeem komt. In fase A c.q. fase 1 en 2 kan de opdrachtgever de overeenkomst op elk moment opzeggen (einde opdracht = einde overeenkomst). Meestal is sprake van een uitzendbeding: de arbeidsovereenkomst (tussen uitzendkracht en uitzendbureau) eindigt op het moment dat de inlener (die de uitzendkracht van het uitzendbureau inhuurt) de opdracht beëindigt. Het beding treedt ook in werking bij ziekte van de werknemer. Het gevolg is dat de werknemer zijn ziekengeld van UWV of (de private uitvoerder voor) de eigen risicodrager van de Ziektewet ontvangt, omdat er gedurende de ziekte geen dienstverband meer is. Na fase A of fase 1 en 2, als de uitzendkracht langere tijd werkt, gaat hij naar fase B of 3. In deze fase worden met de uitzendkracht contracten voor bepaalde tijd gesloten, vergelijkbaar met het reguliere arbeidsrecht. Vervolgens komt de uitzendkracht in fase C of 4. Hierin krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd.

8 8 Inhoud rapport In dit rapport wordt onderzocht hoe de ziekteverzuimduur van uitzendkrachten wiens (ex-)werkgever eigen risicodrager is en die begeleid worden door Acture, zich verhoudt tot de ziekteverzuimduur van uitzendkrachten die publiek verzekerd zijn en begeleid worden door UWV. Dit doen we aan de hand van analyses op verzuimbestanden die door Acture aan AStri beschikbaar zijn gesteld, de publicatie UWV Kwantitatieve Informatie en door UWV beschikbaar gestelde verzuimgegevens met betrekking tot uitzendkrachten fase A en 1 of 2. In de analyse kijken we naar de jaren 2011 en Alvorens in te gaan op het ziekteverzuim van uitzendkrachten wiens werkgever eigen risicodrager is respectievelijk de publiek verzekerden, geven we om een kader te schetsen een beschrijving van een aantal algemene kenmerken van de uitzendkrachtpopulatie.

9 9 2 ALGEMENE KENMERKEN VAN DE UITZENDKRACHTPOPULATIE 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de uitzendkrachtpopulatie. Eerst laten we een aantal kenmerken zien van de totale populatie uitzendkrachten. Vervolgens wordt ingegaan op specifieke kenmerken van de uitzendkrachtpopulatie van eigen risicodragers waarvoor Acture de ZW-arborol vervult, en van de uitzendkrachtpopulatie van publiek verzekerde werkgevers. Dit om te bekijken of Acture een specifieke populatie heeft qua kenmerken die van invloed kunnen zijn op de mate van ziekteverzuim. Dit soort kenmerken kunnen naast bijvoorbeeld de kwaliteit en intensiteit van het verzuim- en re-integratiebeleid mogelijk geconstateerde verschillen in de ziekteverzuimduur van de populaties mede verklaren. Op de ziekteverzuimduur wordt verder ingegaan in hoofdstuk Kenmerken van de totale populatie uitzendkrachten Aantal uitzendkrachten en -banen Het totale aantal mensen dat op enig moment als (ABU- of NBBU-)uitzendkracht werkzaam is geweest, betrof in De uitzendbranche speelt daarmee een prominente rol op de arbeidsmarkt. Gemiddeld hebben de uitzendkrachten twee uitzendbanen per jaar. De gemiddelde uitzendduur is 25 weken en betreft 28 werkuren per week. Zie tabel 2.1. Tabel 2.1 Kenmerken van de totale uitzendbranche (ABU- en NBBU-populatie, cijfers 2011) Algemene cijfers totaal aantal uitzendkrachten plaatsingen gemiddelde uitzendduur in weken gemiddeld aantal gewerkte uren per week gemiddeld aantal uitzendbanen per uitzendkracht ,95 Bron: ABU, De uitzendbranche in cijfers. (NB: cijfers betreffen alle uitzendkrachten, dus zowel ABU- als NBBU-uitzendkrachten) Kenmerken van de uitzendkrachten Van de uitzendkrachten is bijna de helft (46%) jonger dan 25 jaar en een achtste (13%) 45 jaar of ouder. Uitzendkrachten zijn relatief jong vergeleken met de Neder-

10 10 landse beroepsbevolking (11% is jonger dan 25 jaar, 43% is 45 jaar of ouder 1 ). De uitzendkrachten betreffen meer mannen dan vrouwen: 53% versus 47%, waarbij mannen iets oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking (50% versus 50%). Ruim een kwart heeft maximaal basisonderwijs als opleiding, een vijfde heeft een hbo+ opleiding en ruim de helft heeft een opleiding die daar tussenin ligt. Zie verder tabel 2.2. Tabel 2.2 Kenmerken van de uitzendkrachten (ABU- en NBBU-populatie, cijfers 2011) Leeftijd jaar jaar jaar 45 jaar en ouder Geslacht man vrouw Opleiding lager (maximaal basisonderwijs) midden (havo/vwo/mbo/lbo/vmbo) hoger (hbo+) 46% 26% 15% 13% 53% 47% 28% 53% 19% Bron: ABU, De uitzendbranche in cijfers. (NB: cijfers betreffen alle uitzendkrachten, dus zowel ABU- als NBBU-uitzendkrachten) 2.3 Kenmerken van de uitzendkrachtpopulatie van publiek verzekerden en van eigen risicodragers met Acture als uitvoerder Uitzendkrachten met een uitzendbeding vallen onder het ZW vangnet als ze ziek worden. UWV vervult dan de arborol. Dit is niet het geval als hun ex-werkgever (het uitzendbureau) eigen risicodrager is voor de Ziektewet. Als de eigen risicodrager de uitbetaling van de ZW-uitkering uitbesteed aan private uitvoerder Acture, dan vervult deze de arborol. Het aandeel uitzendbureaus dat eigen risicodrager is geworden, is de afgelopen jaren sterk gestegen. 1 Cijfers over 2012 (bron: CBS).

11 11 Werkgeversbestand UWV en Acture De werkgevers van uitzendkrachten die publiek verzekerd zijn betreffen de zogeheten omslagleden ZW. Dit zijn de werkgevers die geen eigen risicodrager zijn (geworden). Hun uitzendkrachten worden bij ziekte dus doorgaans al sinds lange tijd begeleid door UWV. Het klantenbestand van Acture is daarentegen een ingroeiend bestand. Het klantenbestand van Acture is sterk gegroeid vanaf juli Bij overstap naar eigen risicodragerschap (en naar Acture) blijven reeds lopende ziektegevallen bij een werkgever achter bij UWV. Het nog ingroeiende bestand en het achterblijven van lopende ziektegevallen hebben als consequentie dat de uitzendkrachten die bij deze klanten (uitzendbureaus) werkzaam zijn, nog niet altijd de tijd hebben gekregen om langdurig ziek te kunnen zijn onder de vlag van Acture. De reguliere instroom in de WIA begint bij Acture daardoor ook pas vanaf juli 2012 op gang te komen. Aangezien we ons richten op een vergelijking van het ziekteverzuim in de jaren 2011 en 2012, is dit een verschil (in werkgeverskenmerken én daarmee in kenmerken van hun uitzendkrachten) tussen UWV en Acture waar rekening mee gehouden moet worden. Aantal zieke uitzendkrachten In 2011 heeft UWV ZW-uitkeringen toegekend aan uitzendkrachten met een uitzendbeding (fase A, 1 en 2). Voor UWV betreft dit 31% van alle ZW-uitkeringen (andere ZW-vangnetgroepen betreffen onder meer zwangere vrouwen, overige flexwerkers, werklozen en werknemers met een no-risk polis, zie ook bijlagen 1 en 2). Acture heeft in 2011 in totaal ZW-uitkeringen toegekend aan uitzendkrachten t/m 64 jaar. In 2012 heeft UWV ZW-uitkeringen toegekend aan uitzendkrachten met een uitzendbeding. Dit is 17% minder dan in 2011, wat mogelijk mede komt door de stijging van het aandeel eigen risicodragers. Acture heeft in heel 2012 in totaal ZW-uitkeringen toegekend aan uitzendkrachten. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als in Dit is opvallend, gezien het feit dat er sprake is van een groeiend klantenbestand. Kenmerken van de zieke uitzendkrachten Bekend is dat er gemiddeld genomen een hoger ziekteverzuim is onder vrouwen, ouderen, laagopgeleiden en niet-westerse allochtonen 2. Interessant zou daarom zijn te weten in hoeverre er verschillen zijn in de ZW-populatie uitzendkrachten waarvoor Acture respectievelijk UWV de arborol vervult, wat betreft leeftijd, geslacht, opleiding en etniciteit. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat de ene uitvoerder een gemiddeld korter verzuimende populatie heeft dan de andere uitvoerder, nog afgezien van eventuele verschillen in geboden verzuim- en re-integratiebegeleiding. 2 Bron: CBS.

12 12 Wat betreft de achtergrondkenmerken van de UWV-populatie en Acture-populatie zieke uitzendkrachten, kunnen we alleen een vergelijking maken wat betreft de leeftijdsverdeling 3. Tabel 2.3 toont dat beide ziekenpopulaties veel jongeren betreffen. De totale populatie uitzendkrachten bestaat echter ook grotendeels uit jongeren, zoals we eerder zagen. Ten opzichte van de totale populatie (zie tabel 2.2) betreffen de zieke uitzendkrachten relatief weinig mensen onder de 25 jaar en relatief veel mensen in de leeftijd van 25 t/m 34 jaar. Ouderen (45-plus) zijn in de UWV-populatie uitzendkrachten iets meer vertegenwoordigd dan in de Acture-populatie. In het algemeen lopen ouderen meer risico op langdurig verzuim dan jongeren. De uitzendkrachtpopulatie waarvoor UWV de ZWarborol vervult, zou sec genomen dus iets meer risico op langdurig verzuim hebben dan de uitzendkrachtpopulatie waarvoor Acture de ZW-arborol vervult. Tabel 2.3 Uitstroom ZW-uitkeringen bij UWV versus Acture, naar leeftijdsklasse (cijfers 2011) UWV 2011 Acture 2011 Beëindigde ZW-uitkeringen (n=nb) (n=32.861) t/m 24 jaar 32% 37% 25 t/m 34 jaar 35% 33% 35 t/m 44 jaar 18% 17% 45 t/m 54 jaar 12% 10% 55 t/m 64 jaar 4% 3% totaal 100% 100% Bron UWV-cijfers: op aanvraag verkregen informatie van UWV. Bron Acture-cijfers: verzuimbestand Acture (bewerkt door AStri). Of er nog andere verschillen zijn in de uitzendkrachtpopulaties waarvoor Acture respectievelijk UWV de ZW-arborol vervult, is niet bekend. 3 Van achtergrondkenmerken als geslacht, opleiding en etniciteit, die eveneens samenhangen met de mate van ziekteverzuim, zijn helaas geen of geen goed vergelijkbare gegevens beschikbaar. Gegevens omtrent geslacht zijn bijvoorbeeld alleen bekend voor de totale vangnetpopulatie van UWV (bron: UWV Kwantitatieve Informatie; zie ook bijlagen 1 en 2). Hetzelfde geldt voor de leeftijdsverdeling bij toegekende en lopende ZW-uitkeringen bij UWV (NB: van de beëindigde uitkeringen zijn dus wel te vergelijken leeftijdscijfers beschikbaar, zie tabel 2.3). Gezien het feit dat de uitzendkrachten fase A, 1 en 2 bij UWV maar een derde van de totale ZWpopulatie uitmaken, en bepaalde andere vangnetgroepen heel anders van samenstelling zijn, zegt een vergelijking van cijfers voor de gehele UWV-vangnetpopulatie met die van de uitzendkrachtpopulatie Acture niet zo veel.

13 13 3 ZIEKTEVERZUIMDUUR VERGELEKEN 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk maken we een vergelijking van de verzuimduur van uitzendkrachten waarvoor Acture de arborol vervult, met uitzendkrachten waarvoor UWV de arborol vervult. We hebben geen volledig vergelijkbare gegevens van UWV en Acture tot onze beschikking. Van UWV zijn de verzuimgevallen verdeeld naar verzuimduurklasse bekend terwijl van Acture de duur van alle individuele gevallen bekend is. Dit betekent dat we geen vergelijkbare gemiddelde verzuimduur kunnen berekenen. Hier laten we zien hoe de verzuimgevallen verdeeld zijn over de duurklassen. Daarnaast laten we de uitstroomcurves van UWV en Acture zien. 3.2 Verzuimduurgegevens van Acture en UWV We presenteren de verzuimgegevens van uitzendkrachten (fase A en 1 of 2) die betrekking hebben op de jaren 2011 en Van 2011 zijn zowel verzuimgegevens van Acture als UWV beschikbaar. Van 2012 zijn alleen verzuimgegevens beschikbaar van Acture. Van UWV beschikken we met betrekking tot het jaar 2012 niet over de gedetailleerde verzuiminformatie, zoals we die over 2011 hebben 4. Er is echter geen reden om aan te nemen dat verzuimcijfers over 2012 een afwijkend beeld zouden laten zien. De gepresenteerde Acture-cijfers zijn gebaseerd op een verzuimbestand met daarin alle in 2011 respectievelijk 2012 beëindigde ziektegevallen van uitzendkrachten fase A en fase 1 of 2 (totaal circa gevallen per jaar) bij eigen risicodragers ZW die cliënt zijn van Acture. Op dit bestand heeft AStri analyses uitgevoerd. De UWV-cijfers over 2011 hebben eveneens betrekking op uitzendkrachten fase A, 1 en 2, maar dan bij omslagleden ZW (die vallen onder de publieke uitvoering van UWV). Deze cijfers zijn op verzoek van AStri berekend door UWV. Het exacte aantal is niet bekend gemaakt, maar om een orde van grootte aan te geven: het aantal beeindigde ZW-uitkeringen van de groep flexwerkers bij omslagleden UWV waarvan uitzendkrachten het overgrote deel uitmaken bedroeg in 2011 circa (en in 2012 circa ) We beschikken alleen over de gegevens met betrekking tot 2012 die in bijlage 2 zijn opgenomen. Bronnen: "UWV kwantitatieve informatie 2011, versie 2.0" respectievelijk "UWV kwantitatieve informatie 2012, versie 2.0". In een voetnoot geeft UWV aan: "Bij beëindigingen is sprake van een onderrapportage". De omvang van die onderrapportage is ons niet bekend, maar kan van invloed zijn op de analyses in dit hoofdstuk.

14 14 Meer gevallen met een zeer korte verzuimduur bij Acture In tabel 3.1 is te zien hoe de verzuimgevallen van UWV (2011) en Acture (2011 en 2012) verdeeld zijn over de verzuimduurklassen. Bij Acture is het aandeel verzuimgevallen dat minder dan één week duurt aanmerkelijk hoger dan bij UWV. Tabel 3.1 Verzuimduur uitzendkrachten fase A/1/2 UWV 2011 Acture 2011 Acture wk 69,3% 81,2% 80,0% 1-2 wkn 12,4% 8,5% 7,8% 2-4 wkn 6,3% 4,2% 4,2% 4-6 wkn 2,2% 1,8% 1,9% 6-13 wkn 3,4% 2,6% 3,1% wkn 2,0% 1,1% 1,6% wkn 1,4% 0,4% 0,9% wkn 0,6% 0,0% 0,3% wkn 0,7% 0,0% 0,1% 104 wkn 1,7% 0,0% 0,1% totaal 100% 100% 100% Snellere uitstroom bij Acture De verdeling naar verzuimklassen laat zich eenvoudig vertalen naar uitstroomcurves. In figuur 3.1 zijn uitstroomcurves weergegeven voor de ZW-ziektegevallen van omslagleden UWV respectievelijk van Acture 6,7. We zien dat binnen de eerste paar weken de uitstroomcurves van UWV en Acture steil omhoog lopen: de (cumulatieve) uitstroom neemt in deze eerste periode snel toe. Daarna vlakt de uitstroomcurve af: het tempo van de uitstroom loopt steeds sneller terug. Over de gehele linie ligt de uitstroom bij Acture hoger (dus sneller) dan bij UWV. Zie bijlage 3 voor de achterliggende cijfers van deze uitstroomcurves. In 2011 zijn na 52 weken bijna alle ziektegevallen (99,9%) bij Acture beëindigd (meestal wegens herstel), terwijl bij UWV na 52 weken 97,0% van de ziektegevallen is beëindigd. De overige ziektegevallen duren langer dan een jaar. Een verschil van (bijna) 3%-punt lijkt gering, maar is verhoudingsgewijs groot, mede omdat dit op een zeer lange ziekteperiode doorwerkt. 6 7 Om de verschillen in de curves zo duidelijk mogelijk weer te geven, begint de verticale as in deze grafiek (en navolgende) niet bij 0%. Hierdoor lijken de verschillen groter dan wanneer de verticale as wel bij 0% zou beginnen. Om de volle 104 weken duidelijk in beeld te kunnen brengen is de schaalverdeling van de x-as in deze grafiek (en navolgende) ingedikt, waarmee deze niet conform het werkelijke tijdsverloop is geschaald. Het linker gedeelte van de grafiek beslaat een veel kortere tijdsperiode dan het rechter gedeelte. Zou de schaal wel volgens het werkelijke tijdsverloop zijn, dan zou de grafiek aan het begin nog veel steiler oplopen.

15 15 Bij UWV eindigt de curve bij 104 weken op 98,3%; de rest is nog niet beëindigd voor de maximum-duur van de ZW (tevens einde wachttijd voor de WIA). De uitstroomcurve bij Acture eindigt (afgerond) bij 100%; bijna niemand bereikt hier einde wachttijd. De uitstroomcurve van Acture met betrekking tot 2012 ligt een fractie lager dan die van Na 52 weken is 99,5% van alle ziektegevallen bij Acture beëindigd en bij de maximumduur van de ZW is dit (afgerond) 100%. Figuur 3.1 Uitstroomcurves in het eerste twee ziektejaren, UWV en Acture 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% UWV 2011 Acture 2011 Acture % Nog nauwelijks verzuimgevallen langer dan een jaar bij Acture Het nog ingroeiende klantenbestand van Acture heeft invloed op het verloop van de curve: doordat er weinig heel langdurige ziektegevallen tussen kunnen zitten, stromen de uitzendkrachten gemiddeld sneller uit en zal de curve lager liggen. Dit geeft dus een vertekening in het beeld, het betreft nog geen uitontwikkelde situatie. Pas op het moment dat het klantenbestand van Acture een meer stabiele situatie heeft bereikt (wat pas over een aantal jaren het geval zal zijn), zal het verschil in ZWuitstroom tussen Acture en UWV een betrouwbaarder beeld geven. We zien ook enige verschuiving in de uitstroomcurve bij Acture tussen 2011 en 2012, waarvan aannemelijk is dat dit met het stabiliseren / ingroeien van het klantenbestand te maken heeft.

16 16 Verzuimduur van maximaal éénjaars zieken Rekening houdend met de hiervoor geschetste vertekening betreffende het ingroeiende klantenbestand van Acture, kijken we nu alleen naar de uitzendkrachten die binnen een jaar hersteld zijn. Hiermee doen we recht aan het feit dat Acture minder langdurig zieken kan hebben. Waaraan we hiermee echter geen recht doen, is het punt dat Acture mogelijk ook door een betere begeleiding nauwelijks langdurig zieken (langer dan een jaar) heeft. In welke mate dat het geval is, is echter niet bekend. Ook onder maximaal éénjaars zieken bij Acture meer gevallen met zeer korte verzuimduur Tabel 3.2 toont hoe de verzuimgevallen van UWV (2011) en Acture (2011 en 2012) die maximaal één jaar duurden verdeeld zijn over de verzuimduurklassen. Opnieuw zien we dat bij Acture het aandeel verzuimgevallen dat minder dan één week duurt hoger is dan bij UWV. Tabel 3.2 Verzuimduur maximaal één jaar zieke uitzendkrachten UWV 2011 Acture 2011 Acture wk 71,4% 81,3% 80,4% 1-2 wkn 12,8% 8,5% 7,8% 2-4 wkn 6,5% 4,2% 4,3% 4-6 wkn 2,3% 1,8% 1,9% 6-13 wkn 3,5% 2,6% 3,1% wkn 2,1% 1,2% 1,6% wkn 1,4% 0,4% 0,9% totaal 100% 100% 100% Uitstroom onder maximaal éénjaars zieken: kleinere verschillen UWV en Acture Figuur 3.2 toont de uitstroomcurves van de uitzendkrachten die maximaal één jaar ziek zijn geweest, van UWV en Acture. Te zien valt dat deze uitstroomcurves dichter op elkaar liggen dan in de vorige figuur. Wel is de uitstroom in met name de eerste twee weken bij Acture hoger dan bij UWV: in de eerste week 81,3% (Acture 2011) en 80,4% (Acture 2012) vergeleken met 71,4% (UWV 2011). In de tweede week 89,8% (Acture 2011) en 88,2% (Acture 2012) vergeleken met 84,2% (UWV Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit verschil veroorzaakt wordt door een intensievere begeleiding door Acture in de eerste ziekteweken. Na de eerste twee weken wordt dit verschil tussen Acture en UWV in 2011 kleiner.

17 17 Na vier weken is het verschil nog ruim 3 procent (UWV 90,7%, Acture 94,0%), na 26 weken nog 1 procent (UWV 98,6%, Acture 99,6%).Na 26 weken verzuim liggen de curves van Acture en UWV dus dicht bij elkaar. De curve van Acture in 2012 ligt over de gehele linie wat lager dan in 2011, wat wil zeggen dat de uitstroom in 2012 gemiddeld iets minder snel gaat dan een jaar eerder. In de periode vanaf zes weken ligt de curve van Acture in 2012 nog een fractie hoger dan die van UWV in Figuur 3.2 Uitstroomcurves van maximaal éénjaars zieken, UWV en Acture 100% 95% 90% 85% 80% 75% UWV 2011 Acture 2011 Acture % Verzuimduur en uitstroomcurves naar leeftijd Zowel Acture als UWV konden ons de uitstroomgegevens van uitzendkrachten leveren naar leeftijd 8, zodat ook de verdeling over de verzuimduurklassen en de uitstroomcurves per leeftijdsgroep berekend konden worden. In tabellen 3.3 t/m 3.5 en figuren 3.3 t/m 3.5 zijn deze verdelingen en curves voor UWV respectievelijk Acture in beeld gebracht, over de eerste 52 ziekteweken 9. Zeer korte verzuimduur bij Acture met name bij ouderen Wanneer we de verdeling over de verzuimklassen naar leeftijd bekijken, dan vallen een aantal zaken op. Ten eerste zien we zowel bij UWV als bij Acture dat het percentage verzuimgevallen dat binnen een week beëindigd is, afneemt naarmate de zieke uitzendkrachten ouder zijn. Jongeren verzuimen gemiddeld korter dan ouderen. 8 9 Peildatum: datum beëindiging van het ziektegeval. Zouden deze figuren betrekking hebben op de volle 104 ziekteweken, dan is het beeld hetzelfde.

18 18 Daarbij is wel een verschil zichtbaar tussen de verzuimduur bij Acture en bij UWV. In alle leeftijdscategorieën is het percentage gevallen dat korter dan een week verzuimt hoger bij Acture. Vanaf 45 jaar gaat het om grote verschillen: ruim 70% van de zieken tussen 45 en 55 jaar bij Acture verzuimen korter dan een week, terwijl dit bij UWV bijna 58% is, Voor de zieken boven de 55 jaar is het verschil nog groter: bij Acture verzuimt bijna twee derde van deze leeftijdsgroep korter dan een week terwijl dit bij UWV maar de helft is. In 2012 zien we het percentage verzuimgevallen in alle leeftijdscategorieën licht afnemen, maar deze liggen nog steeds hoger dan de percentages kort verzuim bij UWV in Tabel 3.3 Verzuimduur maximaal één jaar zieke uitzendkrachten UWV 2011 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar totaal 1wk 79,7% 74,0% 64,2% 57,6% 50,0% 71,4% 1-2 wkn 9,9% 12,1% 15,4% 17,4% 18,6% 12,8% 2-4 wkn 4,6% 5,6% 8,2% 10,0% 12,6% 6,5% 4-6 wkn 1,5% 2,0% 2,9% 3,5% 4,5% 2,3% 6-13 wkn 2,4% 3,1% 4,5% 5,6% 6,6% 3,5% wkn 1,2% 1,9% 2,8% 3,5% 4,4% 2,1% wkn 0,7% 1,3% 2,0% 2,4% 3,3% 1,4% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 3.4 Verzuimduur maximaal één jaar zieke uitzendkrachten Acture 2011 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar totaal 1wk 86,5% 82,8% 75,9% 70,5% 62,6% 81,3% 1-2 wkn 6,4% 8,2% 10,9% 12,1% 14,2% 8,5% 2-4 wkn 3,0% 3,8% 5,3% 7,1% 8,7% 4,2% 4-6 wkn 1,3% 1,6% 2,2% 2,4% 5,1% 1,8% 6-13 wkn 1,9% 2,3% 3,3% 4,8% 5,4% 2,6% wkn 0,7% 0,9% 1,7% 2,0% 3,3% 1,2% wkn 0,2% 0,4% 0,7% 1,1% 0,6% 0,4% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

19 19 Tabel 3.4 Verzuimduur maximaal één jaar zieke uitzendkrachten Acture 2012 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar totaal 1wk 86,8% 82,5% 74,0% 68,4% 60,2% 80,4% 1-2 wkn 5,8% 7,2% 10,0% 11,8% 13,4% 7,8% 2-4 wkn 3,1% 3,4% 5,5% 6,6% 9,6% 4,3% 4-6 wkn 1,2% 1,7% 2,3% 2,9% 3,7% 1,9% 6-13 wkn 1,8% 2,9% 4,3% 5,4% 7,2% 3,1% wkn 0,8% 1,5% 2,4% 2,8% 3,9% 1,6% wkn 0,5% 0,7% 1,4% 2,0% 1,9% 0,9% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Uitstroomcurves naar leeftijd: ouderen stromen bij Acture sneller uit de ZW Ook voorgaande verdelingen naar verzuimklassen zijn vertaald naar uitstroomcurves. Zowel bij UWV als bij Acture vinden we het patroon dat ook uit alle bronnen rond ziekteverzuim bekend is: hoe ouder de verzuimende werknemer is, hoe trager de uitstroom uit de ZW verloopt. Toch valt op dat bij Acture de verschillen tussen de leeftijdgroepen kleiner zijn dan bij UWV. Het verschil in uitstroomsnelheid tussen de jongeren en ouderen is bij Acture minder groot (curves liggen dichter bij elkaar) dan bij UWV (curves liggen verder uit elkaar). Een verklaring voor dit verschil tussen Acture en UWV is ons niet bekend. Wel is duidelijk dat ouderen waarvoor UWV de arborol vervult minder snel uitstromen dan ouderen waarvoor Acture de arborol vervult (ruim 10%-punt verschil bij uitstroom binnen een week, namelijk bij de 55-plussers). Eerder zagen we dat ouderen (vanaf 45 jaar) in de UWV-populatie iets meer vertegenwoordigd zijn dan in de Acture-populatie. Hierdoor kan de (totale) uitstroom trager verlopen. Onderstaande figuren laten echter zien dat de uitstroomsnelheid binnen de oudere leeftijdscategorieën bij UWV ook trager is dan bij Acture.

20 20 Figuur 3.3 Uitstroomcurves naar leeftijdgroep, van maximaal éénjaars zieken, UWV % 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar totaal Figuur 3.4 Uitstroomcurves naar leeftijdgroep, van maximaal éénjaars zieken, Acture % 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar totaal

21 21 Figuur 3.5 Uitstroomcurves naar leeftijdgroep, van maximaal éénjaars zieken, Acture % 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar totaal 3.3 Conclusies Een vergelijking is gemaakt van de verdeling over de verzuimduurklassen en de uitstroomcurves van zieke uitzendkrachten waarvoor Acture respectievelijk UWV de ZW-arborol vervult. Voor Acture heeft dit betrekking op cijfers over 2011 en 2012, voor UWV gaat het om cijfers over Voor UWV waren de gedetailleerde cijfers voor uitzendkrachten voor 2012 niet bekend. Toch is het relevant om de cijfers voor Acture ook voor 2012 te laten zien, omdat in 2012 het verschil met UWV vanwege het ingroeiend klantenbestand al minder groot is. De cijfers geven aanwijzingen, zonder dat we deze exact met UWV kunnen vergelijken, dat ook bij een meer vergelijkbaar bestand de verschillen in verzuimduur van ziektegevallen bij UWV en bij Acture blijven bestaan. Bij Acture meer gevallen met een zeer kort verzuim De vergelijking van alle ziektegevallen met een duur van maximaal een jaar maakt duidelijk dat bij Acture een groter percentage dan bij UWV korter dan een week verzuimt. Het percentage ziektegevallen met een verzuim langer dan drie maanden (en korter dan een jaar) is bij Acture ook lager dan bij UWV. Ook in 2012 blijven deze verschillen bestaan. De verschillen in verzuimduur zijn in elke leeftijdsklasse aanwezig waarbij vooral het verschil in verzuimduur van oudere uitzendkrachten opvalt. De zieke oudere uitzendkracht die bij UWV begeleid wordt heeft vaker dan bij Acture een langere verzuimduur.

22 22 Acture gemiddeld snellere uitstroom Over de gehele linie gaat de uitstroom bij Acture sneller dan bij UWV. Het aandeel ziektegevallen dat binnen een jaar is beëindigd, meestal wegens herstel, ligt bij Acture in 2011 (bijna) 3%-punt hoger dan bij UWV. Er zijn echter twee belangrijke factoren die dit verschil beïnvloeden: het gegeven dat Acture een ingroeiend klantenbestand kent en het feit dat bij overstap naar Acture de lopende ziektegevallen achterblijven bij UWV. Hierdoor is de kans groter dat UWV de arborol vervult voor uitzendkrachten die langer dan een jaar ziek zijn geweest dan wel einde wachttijd behalen, dan Acture. Vandaar dat ook analyses zijn gedaan op de uitstroom onder uitzendkrachten die maximaal één jaar ziek zijn geweest. Acture gemiddeld ook snellere uitstroom onder maximaal éénjaarszieken Met name in de eerste twee weken is de uitstroom van ZW-ziektegevallen bij Acture hoger dan bij UWV; dit betreft 89,8% respectievelijk 84,2% van de maximaal éénjaarszieken. Het (verschil in) herstel binnen de eerste weken is van belang, gezien het effect hiervan op het totale uitbetaalde bedrag aan ziekengeld. Voor de hand ligt te veronderstellen dat dit verschil in uitstroom komt door een verschil in begeleiding in de eerste ziekteweken. Na vier weken wordt het verschil tussen Acture en UWV kleiner (ruim 3 procentpunt in het voordeel van Acture) en na 26 weken is het nog 1 procentpunt (UWV 98,6%, Acture 99,6%). Na 26 weken verzuim liggen de curves van Acture en UWV dus dicht bij elkaar. De curve van Acture in 2012 ligt over de gehele linie wat lager dan in 2011, wat wil zeggen dat de uitstroom in 2012 gemiddeld iets minder snel gaat dan een jaar eerder. Ouderen stromen bij Acture sneller uit de ZW dan bij UWV Wat in de verschillen tussen Acture en UWV mee kan spelen is dat ouderen die gemiddeld langer verzuimen dan jongeren in de UWV-populatie iets meer vertegenwoordigd zijn dan in de Acture-populatie. Als we echter kijken naar de uitstroomcurves per leeftijdsklasse, dan blijkt dat bij Acture de ouderen sneller uitstromen dan bij UWV. Bij de maximaal éénjaarszieken is dit verschil het grootst bij de 55-plussers: bij Acture stromen ruim 10%-punt meer 55-plussers binnen een week uit dan bij UWV (62,6% vergeleken met 50,0% bij UWV). In de periode daarna maakt UWV een inhaalslag, waardoor de verschillen kleiner worden, maar niet verdwijnen. Niet alleen verschilt het tempo waarin oudere zieken uitstromen, bij alle leeftijdsgroepen zien we dat de uitstroom met name in de eerste zes weken bij Acture sneller gaat dan bij UWV.

23 Verzuimduur en uitstroom Acture na ingroei volledig bestand nog niet bekend Tussen 2011 en 2012 is het klantenbestand van Acture verder gegroeid waardoor uitzendkrachten die door Acture begeleid worden ook langer bij Acture aanwezig zijn. We zien dan ook dat Acture in 2012 iets meer langdurige verzuimgevallen kent. Er blijft echter een duidelijk verschil bestaan met de verzuimduur van de uitzendkrachten die (in 2011) bij UWV begeleid zijn. Het is nog te vroeg om definitieve uitspraken te kunnen doen over de verzuimduur van uitzendkrachten die door Acture begeleid worden tot dat de bestandspopulatie een meer stabiel niveau zal hebben bereikt. 23

24 24

25 25 BIJLAGE 1: KWANTITIEVE INFORMATIE UWV EN ACTURE, 2011 Toegekende ZW-meldingen UWV 2011 Acture 2011 zwangere vrouwen, vóór verlof % - - zwangere vrouwen, na verlof % - - uitzendkrachten fase A, 1 en % uitzendkrachten overige fasen % - - overige flexwerkers % - - werklozen % - - no risk polis (arbeidsgehandicapt REA/WIA) % - - overige vangnetgroepen % - - totaal % Naar leeftijdsklasse uitzendkrachten fase A/1/2 uitzendkrachten fase A/1/2 t/m 24 jaar NB * % 25 t/m 34 jaar NB % 35 t/m 44 jaar NB % 45 t/m 54 jaar NB % 55 t/m 64 jaar NB 930 3% onbekend NB 0 0% Naar geslacht uitzendkrachten fase A/1/2 uitzendkrachten fase A/1/2 man NB * % vrouw NB % onbekend NB 0 0% Gemiddeld lopende ZW-uitkeringen (per SV-dag) uitzendkrachten fase A, 1 en Naar leeftijdsklasse uitzendkrachten fase A/1/2 uitzendkrachten fase A/1/2 t/m 24 jaar NB * % 25 t/m 34 jaar NB % 35 t/m 44 jaar NB % 45 t/m 54 jaar NB % 55 t/m 64 jaar NB 77 5% onbekend NB 0 0% * Deze UWV-cijfers zijn alleen voor de totale vangnetpopulatie beschikbaar en kunnen niet vergeleken worden met Acture-cijfers.

26 26 UWV 2011 Acture 2011 Naar geslacht uitzendkrachten fase A/1/2 uitzendkrachten fase A/1/2 man NB * % vrouw NB % onbekend NB 0 0% Lopend met duur >= 13 weken uitzendkrachten fase A, 1 en 2 NB * % Beëindigde ZW-uitkeringen uitzendkrachten fase A/1/2 uitzendkrachten fase A/1/2 Naar reden beëindiging hersteld NB * % bereiken max. uitkeringstermijn NB 5 0% waarvan instroom WIA NB NB - overige redenen NB % totaal NB Gemiddelde ziekteduur in weken (in kalenderdagen, inclusief wachtdagen) uitzendkrachten fase A, 1 en 2 NB 1,2 uitzendkrachten (alle fasen) 5,2 - Totaal beëindigde ZW-uitkeringen uitzendkrachten fase A, 1 en 2 NB * Gemiddelde daguitkering in euro uitzendkrachten fase A, 1 en 2 46,80 NB Arborol uitzendkrachten fase A/1/2 uitzendkrachten fase A/1/2 Gerealiseerde probleemanalyses NB * (schatting) % uiterlijk in 6 e week na eerste ziektedag NB NB Gerealiseerde plannen van aanpak NB * (schatting) % uiterlijk in 8 e week na eerste ziektedag NB NB * Deze UWV-cijfers zijn alleen voor de totale vangnetpopulatie beschikbaar en kunnen niet vergeleken worden met Acture-cijfers.

27 27 UWV 2011 Acture 2011 Beëindigde ZW-uitkeringen naar duurklasse uitzendkrachten fase A/1/2 uitzendkrachten fase A/1/2 < 2 weken NB 82% % 2-6 weken NB 8% % 6-13 weken NB 3% 856 3% weken NB 2% 374 1% weken NB 1% 143 0% weken NB 1% 14 0% niet hersteld NB 2% 5 0% totaal NB 100% % Bronnen UWV-cijfers: UWV Kwantitatieve Informatie2011, versie 2.0 (waarbij percentages berekend door AStri); Beëindigde ZW-uitkeringen naar duurklasse uit aanvullend van UWV verkregen informatie. Bron Acture-cijfers: verzuimbestand Acture (bewerkt door AStri).

28

29 29 BIJLAGE 2: KWANTITIEVE INFORMATIE UWV EN ACTURE, 2012 Toegekende ZW-meldingen UWV 2012 Acture 2012 zwangere vrouwen, vóór verlof % - - zwangere vrouwen, na verlof % - - uitzendkrachten fase A, 1 en % uitzendkrachten overige fasen % - - overige flexwerkers % - - werklozen % - - no risk polis (arbeidsgehandicapt REA/WIA) % - - overige vangnetgroepen % - - totaal % Naar leeftijdsklasse uitzendkrachten fase A/1/2 uitzendkrachten fase A/1/2 t/m 24 jaar NB * % 25 t/m 34 jaar NB % 35 t/m 44 jaar NB % 45 t/m 54 jaar NB % 55 t/m 64 jaar NB % onbekend NB 0 0% Naar geslacht uitzendkrachten fase A/1/2 uitzendkrachten fase A/1/2 man NB * % vrouw NB % onbekend NB 0 0% Gemiddeld lopende ZW-uitkeringen (per dag) uitzendkrachten fase A, 1 en Naar leeftijdsklasse uitzendkrachten fase A/1/2 uitzendkrachten fase A/1/2 t/m 24 jaar NB * % 25 t/m 34 jaar NB % 35 t/m 44 jaar NB % 45 t/m 54 jaar NB % 55 t/m 64 jaar NB 143 7% onbekend NB 0 0% * Deze UWV-cijfers zijn alleen voor de totale vangnetpopulatie beschikbaar en kunnen niet vergeleken worden met Acture-cijfers.

30 30 UWV 2012 Acture 2012 Naar geslacht uitzendkrachten fase A/1/2 uitzendkrachten fase A/1/2 man NB * % vrouw NB % onbekend NB 0 0% Lopend met duur >= 13 weken uitzendkrachten fase A, 1 en 2 NB * % Beëindigde ZW-uitkeringen uitzendkrachten fase A/1/2 uitzendkrachten fase A/1/2 Naar reden beëindiging hersteld NB * % bereiken max. uitkeringstermijn NB 18 0% waarvan instroom WIA NB NB - overige redenen NB % totaal NB Gemiddelde ziekteduur in weken (in kalenderdagen, inclusief wachtdagen) uitzendkrachten fase A, 1 en 2 NB 1,8 uitzendkrachten (alle fasen) 5,3 - Totaal beëindigde ZW-uitkeringen uitzendkrachten fase A, 1 en 2 NB * Gemiddelde daguitkering in euro uitzendkrachten fase A, 1 en 2 49,10 NB Arborol Gerealiseerde probleemanalyses NB * (schatting) % uiterlijk in 6e week na eerste ziektedag NB NB Gerealiseerde plannen van aanpak NB * (schatting) % uiterlijk in 8e week na eerste ziektedag NB NB * Deze UWV-cijfers zijn alleen voor de totale vangnetpopulatie beschikbaar en kunnen niet vergeleken worden met Acture-cijfers.

31 31 UWV 2012 Acture 2012 Beëindigde ZW-uitkeringen naar duurklasse uitzendkrachten fase A/1/2 uitzendkrachten fase A/1/2 < 2 weken NB % 2-6 weken NB % 6-13 weken NB % weken NB 543 2% weken NB 306 1% weken NB 111 0% niet hersteld NB 18 0% totaal NB % Bron UWV-cijfers: UWV Kwantitatieve Informatie2012, versie 2.0 (waarbij percentages berekend door AStri). Bron Acture-cijfers: verzuimbestand Acture (bewerkt door AStri).

32 32

33 33 BIJLAGE 3: ACHTERLIGGENDE CIJFERS UITSTROOMCURVES UWV: ZW-uitstroom uitzendkrachten fase A/1/2, in 2011 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jr 35 t/m 44 jr 45 t/m 54 jr 55 t/m 64 jr totaal 1wk 79,1% 72,3% 61,2% 53,6% 44,9% 69,3% 1-2 wkn 9,9% 11,8% 14,7% 16,2% 16,8% 12,4% 2-4 wkn 4,5% 5,5% 7,8% 9,3% 11,4% 6,3% 4-6 wkn 1,5% 1,9% 2,7% 3,3% 4,0% 2,2% 6-13 wkn 2,4% 3,1% 4,3% 5,2% 6,0% 3,4% wkn 1,2% 1,8% 2,7% 3,3% 3,9% 2,0% wkn 0,7% 1,3% 1,9% 2,2% 3,0% 1,4% wkn 0,2% 0,6% 0,9% 1,1% 1,4% 0,6% wkn 0,2% 0,6% 1,0% 1,4% 1,7% 0,7% 104 wkn 0,3% 1,2% 2,8% 4,4% 7,0% 1,8% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Idem, cumulatief t/m 24 jaar 25 t/m 34 jr 35 t/m 44 jr 45 t/m 54 jr 55 t/m 64 jr totaal 1wk 79,1% 72,3% 61,2% 53,6% 44,9% 69,3% 2 wkn 89,0% 84,1% 75,9% 69,8% 61,7% 81,7% 4 wkn 93,5% 89,6% 83,7% 79,1% 73,1% 88,0% 6 wkn 95,0% 91,5% 86,4% 82,4% 77,1% 90,2% 13 wkn 97,4% 94,6% 90,7% 87,6% 83,1% 93,6% 26 wkn 98,6% 96,4% 93,4% 90,9% 87,0% 95,6% 52 wkn 99,3% 97,7% 95,3% 93,1% 90,0% 97,0% 78 wkn 99,5% 98,3% 96,2% 94,2% 91,4% 97,6% 104 wkn 99,7% 98,9% 97,2% 95,6% 93,1% 98,3% 104 wkn 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

34 34 Acture: ZW-uitstroom uitzendkrachten fase A/1/2, in 2011 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jr 35 t/m 44 jr 45 t/m 54 jr 55 t/m 64 jr totaal <=1wk 86,5% 82,7% 75,9% 70,4% 62,4% 81,2% 1-2 wkn 6,4% 8,2% 10,9% 12,1% 14,2% 8,5% 2-4 wkn 3,0% 3,8% 5,3% 7,1% 8,7% 4,2% 4-6 wkn 1,3% 1,6% 2,2% 2,4% 5,1% 1,8% 6-13 wkn 1,8% 2,3% 3,3% 4,8% 5,4% 2,6% wkn 0,7% 0,9% 1,7% 2,0% 3,3% 1,1% wkn 0,2% 0,4% 0,7% 1,1% 0,6% 0,4% wkn 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% wkn 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 104 wkn 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Idem, cumulatief t/m 24 jaar 25 t/m 34 jr 35 t/m 44 jr 45 t/m 54 jr 55 t/m 64 jr totaal 1wk 86,5% 82,7% 75,9% 70,4% 62,4% 81,2% 2 wkn 92,9% 90,9% 86,8% 82,5% 76,6% 89,7% 4 wkn 95,9% 94,7% 92,1% 89,6% 85,3% 93,9% 6 wkn 97,2% 96,3% 94,3% 92,0% 90,4% 95,7% 13 wkn 99,1% 98,6% 97,6% 96,8% 95,8% 98,3% 26 wkn 99,8% 99,5% 99,3% 98,8% 99,1% 99,5% 52 wkn 100,0% 99,9% 100,0% 99,9% 99,7% 99,9% 78 wkn 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 104 wkn 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 104 wkn 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

35 35 Acture: ZW-uitstroom uitzendkrachten fase A/1/2, in 2012 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jr 35 t/m 44 jr 45 t/m 54 jr 55 t/m 64 jr totaal <=1wk 86,7% 82,2% 73,6% 67,8% 59,5% 80,0% 1-2 wkn 5,8% 7,2% 9,9% 11,7% 13,3% 7,8% 2-4 wkn 3,1% 3,3% 5,6% 6,5% 9,5% 4,2% 4-6 wkn 1,2% 1,7% 2,3% 3,0% 3,7% 1,9% 6-13 wkn 1,7% 2,9% 4,3% 5,4% 7,1% 3,1% wkn 0,8% 1,5% 2,4% 2,8% 3,9% 1,6% wkn 0,5% 0,7% 1,4% 2,0% 1,9% 0,9% wkn 0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 0,6% 0,3% wkn 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,1% 104 wkn 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Idem, cumulatief t/m 24 jaar 25 t/m 34 jr 35 t/m 44 jr 45 t/m 54 jr 55 t/m 64 jr totaal 1wk 86,7% 82,2% 73,6% 67,8% 59,5% 80,0% 2 wkn 92,5% 89,4% 83,5% 79,5% 72,8% 87,8% 4 wkn 95,6% 92,8% 89,0% 86,0% 82,3% 92,0% 6 wkn 96,8% 94,5% 91,3% 88,9% 86,0% 93,9% 13 wkn 98,6% 97,4% 95,6% 94,3% 93,1% 97,0% 26 wkn 99,4% 98,9% 98,0% 97,1% 97,0% 98,6% 52 wkn 99,9% 99,6% 99,4% 99,1% 98,9% 99,5% 78 wkn 100,0% 99,8% 99,8% 99,7% 99,5% 99,8% 104 wkn 100,0% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 104 wkn 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

36 4

NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. Vergelijking prestaties UWV en Acture

NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. Vergelijking prestaties UWV en Acture NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN Vergelijking prestaties UWV en Acture NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN Vergelijking prestaties UWV en Acture

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Bijlage uitkomsten dagloonmonitor

Bijlage uitkomsten dagloonmonitor Bijlage uitkomsten dagloonmonitor In verband met de tijd die gemoeid was met implementatie van de wijzigingen is het dagloonbesluit op 1 juni 2013 in werking getreden, na de inwerkingtreding op 1 januari

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2010 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2008, 2009, 2010... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar 2014. In deze analyse vindt u de kengetallen ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren.

Nadere informatie

Groothandel II Beleidsinformatie 4e kwartaal 2003

Groothandel II Beleidsinformatie 4e kwartaal 2003 Sector 42 Groothandel II Beleidsinformatie 4e kwartaal 2003 Kwartaalrapportage april 2004 Uitvoering Werknemersverzekeringen Afdeling Beleidsinformatievoorziening Sector Statistische Informatie & Analyse

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Analyse Ziekteverzuim

Analyse Ziekteverzuim Analyse Ziekteverzuim Jaaroverzicht 2013 In het Agrarisch en Groen Bedrijf pagina 1 SAZAS HELPT U VERDER! SAZAS HELPT U VERDER! pagina 2 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2017 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2017 UWV Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2017 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 INDICATIES BANENAFSPRAAK... 11 WAO... 12 WIA... 13 WAZ...

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2013

WGA-instroom grote werkgevers in 2013 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2013 Instroomcijfers WGA 2013 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Inhoud In het kort...1 Standaard reserveringspercentages (jaar 2014)...1 Reserveringen in de loonberekeningen...2 Reserveringen in de journaalpost...4

Nadere informatie

Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV)

Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV) Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV) Paper voor workshop op NvA/TvA congres 2012 concept, niet citeren zonder

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2012

WGA-instroom grote werkgevers in 2012 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2012 Instroomcijfers WGA 2012 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2016 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2016 UWV Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2016 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 INDICATIES BANENAFSPRAAK... 12 WAO... 13 WIA... 14 WAZ...

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2016 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2016 UWV Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2016 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 INDICATIES BANENAFSPRAAK... 12 WAO... 13 WIA... 14 WAZ...

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie 2013

Kwantitatieve informatie 2013 Kwantitatieve informatie 2013 Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 7 POORTWACHTER AG... 9 CLAIMBEOORDELING AG... 10 WAO... 15 WIA... 18 WAZ... 27 WAJONG (OUDE REGELING)... 30 WAJONG (NIEUWE REGELING)...

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

UWV Kennisverslag

UWV Kennisverslag UWV Kennisverslag 2017-4 Peter Rijnsburger WERKHERVATTING LANGDURIG ZIEKE VANGNETTERS De uitkomsten van 2 enquêteonderzoeken onder WW ers, uitzendkrachten en eindedienstverbanders vergeleken Kenniscentrum

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : juli 2013 ONDERWERP : Verzuimrapportage 1e 2013 NUMMER : 20216018 Algemeen Vanaf het 2004 verzorgt

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

MODULE ZIEKTEWET EIGENRISICODRAGEN

MODULE ZIEKTEWET EIGENRISICODRAGEN MODULE ZIEKTEWET EIGENRISICODRAGEN Voorwaarden die van toepassing zijn bij het afsluiten van het Ziektewetrisico bij Mandaat Assuradeuren, begeleiding door De Verzuimeconoom. Deze module is een aanvulling

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

ZIEK BIJ EINDE DIENSTVERBAND: DE SITUATIE IN DE WERKGEVERSPERIODE

ZIEK BIJ EINDE DIENSTVERBAND: DE SITUATIE IN DE WERKGEVERSPERIODE ZIEK BIJ EINDE DIENSTVERBAND: DE SITUATIE IN DE WERKGEVERSPERIODE ZIEK BIJ EINDE DIENSTVERBAND: DE SITUATIE IN DE WERKGEVERSPERIODE oktober 2012 Projectnummer: P11.569 Cathelijne van der Burg (AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen Ton Ferber In de jaren 1992 2001 was de gemiddelde looptijd van een WWuitkering elf maanden. Van de 4,3 miljoen beëindigde uitkeringen was de gemiddelde

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie 2011

Kwantitatieve informatie 2011 Kwantitatieve informatie 2011 Inhoud ZIEKTEWET... 5 WET ARBEID EN ZORG... 8 POORTWACHTER AG... 10 CLAIMBEOORDELING AG... 11 WAO... 16 WIA... 19 WAZ... 26 WAJONG (OUDE REGELING)... 29 WAJONG (NIEUWE REGELING)...

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Flexibele dienstverbanden en het beroep op de WIA. Verdiepende analyse

Flexibele dienstverbanden en het beroep op de WIA. Verdiepende analyse Flexibele en en het beroep op de WIA Verdiepende analyse Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Aanleiding 3 2. Terugkijken vanuit WIA-instroomcohort 4 2.1. Terugkijken naar type 4 2.2. Verzekeringsgrondslag:

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Voorbeelden Verzuimpercentages

Voorbeelden Verzuimpercentages Voorbeelden Verzuimpercentages I Voorbeelden Verzuimpercentages Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Verzuimpercentages 2... 2 1.1 Waarom verzuimpercentages?... 2 1.2 Verzuimpercentages scherm... 3 1.3 De rapporten...

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie 2016

Kwantitatieve informatie 2016 Kwantitatieve informatie 2016 Inhoud ZIEKTEWET ¹... 4 WET ARBEID EN ZORG 1... 7 POORTWACHTER AG... 8 CLAIMBEOORDELING AG... 9 INDICATIES BANENAFSPRAAK 2... 14 WAO... 15 WIA... 18 WAZ... 27 WAJONG (OUDE

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. CvA-notitie juli 2008 Handreiking loondoorbetaling bij ziekte Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. In deze

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2012

Verzuimonderzoek PO en VO 2012 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2012 DUO Informatieproducten Ako Madomi 15 september 2013 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 1.1 OPZET ONDERZOEK... 6 1.2 LEESWIJZER... 8 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Effecten van invoering loondoorbetaling bij ziekte door uitzendbureaus

Effecten van invoering loondoorbetaling bij ziekte door uitzendbureaus Amsterdam, maart 2012 In opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) Effecten van invoering loondoorbetaling bij ziekte door uitzendbureaus Marloes Lammers Lucy Kok Caren Tempelman Roetersstraat

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2014

WGA-instroom grote werkgevers in 2014 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 204 Instroomcijfers WGA 204 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendbureaus die niet

Nadere informatie

Een toelichting op het berekenen van een economische loonwaarde tijdens ziektevervangend werk (tijdelijk) Een handleiding voor het gebruik van het LBS

Een toelichting op het berekenen van een economische loonwaarde tijdens ziektevervangend werk (tijdelijk) Een handleiding voor het gebruik van het LBS Het Loonwaarde Berekening Systeem LBS Een toelichting op het berekenen van een economische loonwaarde tijdens ziektevervangend werk (tijdelijk) Een handleiding voor het gebruik van het LBS Aan de informatie

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2011. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2011 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2009, 2010, 2011... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (29544)

Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (29544) Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (29544) Schriftelijke reactie op het verslag Met belangstelling heeft de regering kennis

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2014 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2014 UWV Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2014 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 WAO... 13 WIA... 14 WAZ... 20 WAJONG (OUDE REGELING)...

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

VerzuimMonitor Sector Zorg Jaar 2005

VerzuimMonitor Sector Zorg Jaar 2005 VerzuimMonitor Sector Zorg Verzuimpercentage Sector Zorg Meldingsfrequentie Sector Zorg Gemiddelde duur Sector Zorg Aantal werknemers Sector Zorg De indeling voor de vijf regio s in de zorgsector NN :

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Frank Brinkmans, 25 maart 2014 Onderwerpen 1. De aanleiding voor de BeZaVa 2. Welke uitkeringen vormen het risico? 3.

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2014

Periodieke Brancherapportage 2014 Periodieke Brancherapportage 2014 Peildatum: 1 januari 2015 Brancheorganisatie: Datum: Februari 2015 Sectormanager: Jaap Tinga Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: oktober 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink De WIA evaluatie Vermindering jaarlijkse instroom: WAO 2000/2001 100.000 WIA 2009 29.000 Belangrijkste oorzaken: Poortwachter Verlenging loondoorbetaling

Nadere informatie

Actualiteiten Ziektewet. Verzekeren Sociale Zekerheid

Actualiteiten Ziektewet. Verzekeren Sociale Zekerheid Actualiteiten Ziektewet Verzekeren Sociale Zekerheid Sociale zekerheid in Nederland verandert Historisch perspectief: 1913-1930: eerste Ziektewet regelgeving Ongeschikt voor eigen werk Maximaal 1 jaar

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: september 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Jan-Willem Bruggink en Clemens Siermann Werkenden van 45 jaar of ouder zijn weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Binnen deze groep neemt de mobiliteit af met het stijgen

Nadere informatie

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen?

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Het CBS voorspelt dat binnen vijf jaar de groep 65-plussers zal stijgen met 400.000 personen, de groep 65-70-jarigen zal met 210.000 personen

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen Het is al jarenlang een maatschappelijk thema van het grootste belang: het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. De wettelijke ontwikkelingen gaan snel, zoals onder meer blijkt uit de modernisering

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

UWV Kennisverslag

UWV Kennisverslag UWV Kennisverslag 2016-8 Marcel Spijkerman DE DALENDE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN WGA ERS VERKLAARD Over de invloed van vergrijzing en uitkeringsduur Kenniscentrum UWV September 2016 Het UWV Kennisverslag

Nadere informatie

Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk

Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.2.43 Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk jurisprudentie bronnen Rechtbank Zutphen d.d. 9.9.2009, 07/1905 ZW Beleidsregel

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

Hierbij de notitie met betrekking tot beloning uitzendkrachten bij FloraHolland. Allereerst nog even de een toelichting op fase systematiek

Hierbij de notitie met betrekking tot beloning uitzendkrachten bij FloraHolland. Allereerst nog even de een toelichting op fase systematiek Aan Kaderleden FloraHolland Van Jeroen Brandenburg, Bestuurder Agrarisch / Facilitair T 088 368 0 368 F 030 66 30 000 www.fnv.nl Datum 22 september 2016 Onderwerp Beloning uitzendkrachten bij FloraHolland

Nadere informatie