Schoolgids Als je meer wilt dan een goede dorpsschool een stevige basis voor de toekomst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2013-2014. Als je meer wilt dan een goede dorpsschool... ...een stevige basis voor de toekomst."

Transcriptie

1 Schoolgids 0-0 Burgemeester Westerbeek van Eertenschool Varik - Heesselt Als je meer wilt dan een goede dorpsschool......een stevige basis voor de toekomst.

2 Woord Vooraf Hoofdstuk Onze school is in 97 ge- sfeer waarbij we elkaar in goe- Beste ouders, Dit is onze schoolgids voor het schooljaar 0-0. In een nieuw jasje en wij hopen dat deze nieuwe opzet u veel informatie geeft en veel leesplezier. Als u meer wilt dan een goede dorpsschool een stevige basis voor de toekomst. Missie van de school: We willen dat de kinderen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden en daarbij op een goede wijze leren omgaan en samenwerken met anderen. Daarbij moeten ze zich als persoonlijkheid ontwikkelen en zelfredzaam kunnen zijn. Er is veel tijd en aandacht voor de basisvaardigheden. Wij willen door middel van deze schoolgids ouders en verzorgers een zo compleet mogelijk beeld geven van onze school. Om de twee lesweken verschijnt de digitale nieuwsbrief met actuele informatie. Ook de website: bevat veel informatie over de school. Op deze site kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De Burgemeester Westerbeek van Eertenschool is een Fluviumschool. bouwd als samenvoeging van de drie tweemansschooltjes in Varik en Heesselt. Door inzet van Pastoor Roeleveld, Ds. Hulstijn, meester Van Daalen en Burgemeester Westerbeek van Eerten kwam er een nieuwe school tot stand. De school is in de laatste jaren opgeknapt en gemoderniseerd. Het gebouw biedt laatst een aparte ICT-ruimte werkplekken voor verschillende specialisten. Er zitten gemiddeld 0 leerlingen op onze school. De peuterspeelzaal is aan onze school vast gebouwd. Wij werken als school intensief samen met de peuterspeelzaal. Hierdoor is de stap van peuterspeelzaal naar basisschool minder groot. De school in 97 Hoofdstuk Waar de school voor staat. Onze visie. De Burgemeester Westerbeek van Eertenschool is een openbare school en is dus toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensovertuiging. Dit maakt de Westerbeek van Eertenschool tot een school met een heel open karakter, waarin naast het verwerven van basisvaardigheden en kennis, de persoonlijkheidsvorming van het kind centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat: Kinderen in hun waarde gelaten worden; leren omgaan met elkaar; elkaar leren accepteren en respecteren; leren hun eigen keuzes te maken; leren om te gaan met verschillende normen en waarden en leren kritisch te zijn op een positieve manier.. Het schoolklimaat Als leerlingen met plezier naar school gaan en leren, als ze de sfeer op school als goed ervaren en zich veilig voelen, kunnen we spreken van een goed schoolklimaat. De manier waarop leerkrachten, kinderen en ouders met elkaar omgaan is hierbij essentieel. Onze school kan omschreven worden als: open, gemoedelijk, gelijkwaardig en met respect voor elkaar. Collegialiteit en ouderparticipatie spelen op onze school een grote rol. Wij zien ouders als partner. Ons professioneel en enthousiast team draagt zorg voor een de tijden en in slechte tijden weten te vinden, waarbij kritiek mogelijk is, waarbij we met elkaar een klimaat van respect en vertrouwen scheppen.. Wij gedragen ons zo - protocol Binnen dit protocol bepalen we samen met de leerlingen de gedragsregels op onze school. Het is een cyclisch proces. Aan het begin van het schooljaar maakt elke klas een poster. Op deze poster staan de gedragsregels. De leerlingen bekrachtigen deze regels met behulp van een handtekening of een vingerafdruk. De poster is de basis voor de rest van het programma.. Incidenten- en pestregistratie We registreren de extreme incidenten. Er worden gesprekken gehouden met de pester en slachtoffer. Hiervan wordt ook een verslag gemaakt. Beide partijen worden gevolgd tot een bevredigend resultaat is bereikt. Dit proces wordt begeleid door onze gedragsspecialist.

3 September 0 Meer weten over kinderen... kennisnet.nl Eerste schooldag Controle luizen Infoavond nieuwe schooljaar Groepsbespreking 8 9 Koffieochtend bij Evert Kijk voor het laatste nieuws op schoolvarik.nl

4 Hoofdstuk Organisatie van de school. Team Op de school werken de. Stagiaires Naast de vaste leerkrachten volgende personen: kan het zijn dat uw kind een stagiaire in de klas krijgt.. Bestuur De Burgemeester Westerbeek. Medezeggenschapsraad en GMR op school, bevorderen van openheid en zorg voor gelijke Groepsleerkracht / (vanaf feb. ): Het is gebruikelijk dat er voor korte of langere tijd studenten van Eerten school is een open- De inspraak en medezeggen- behandeling. In de GMR (Flu- Inge Baeten stage lopen op onze school. bare basisschool en maakt deel schap van ouders en leer- vium) zitten een ouder en een Tjitske Strankinga uit van een stichting bestaande krachten is geregeld via de leerkracht van onze school. Groepsleerkracht uit openbare scholen uit Neerijnen en Geldermalsen: medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke Mailadres van de MR: (vanaf feb. /): Wilma d Hollosy. Ouderraad Stichting FLUVIUM. medezeggenschapsraad (GMR). Sabine Hendrickx Aan de school is naast de wettelijk verplichte M.R. ook een De MR bestaat uit ouders en De MR bestaat uit: Groepsleerkracht /: ouderraad verbonden. De OR-leden hebben zich verdeeld Contactgegevens: leerkrachten. De leden hebben Namens de leerkrachten: Petra Vinkestijn als klassenouders. In deze ouderraad zitten de volgende Panoven 9 zitting voor twee jaar en zijn W. d Hollosy 0-97 Arina Wesker-den Hartog vertegenwoordigers: 9 GW Geldermalsen herkiesbaar. De belangrijkste I. Baeten Groepsleerkracht 7: taken hebben betrekking op P. Vinkestijn 0-07 Leonie van Leijen Lilian van Driel 0- groep / de algemene gang van zaken Namens de ouders Sabine Hendrickx Marjan Gooyer 0-0 groep /8 E. Hessel (voorzitter) Groepsleerkracht groep /8: Linda van der Veen 0- groep / en /8 0-9 Roëlle van Daelen Hannelore Verhoeks 0- groep 7 D. Haman 0- Anne Reuvers Monique Verwoert 0-08 M. Plass 0-9 Tamara de Haas 0-9 groep / en Intern begeleider: Janine de Kievit 0-7 groep / Anne Reuvers Ditty Blankestein 0-79 groep Remedial Teacher: Lianne Pieterson 0-9 groep 7 Mieke Nijboer Gedragsspecialist: Vanuit het team: Roëlle van Daelen Wilma d Hollosy De ouderraad heeft als taak: Vakleerkracht gymnastiek: helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten; Eric Willemse het beheren van het geld van de ouderbijdragen; Conciërge: het coördineren van het overblijven; André Ton het gezamenlijk met de MR en directie organiseren van de algemene ouderavond. Dit jaar zal deze avond plaats- Directeur: vinden op 7 november 0. Evert de Vries

5 Oktober 0 Ik zit in de ouderraad! Wat doet u voor de school? Inloopochtend Start kinderboekenweek Eind kinderboekenweek Schoolfotograaf Herfstvakantie Controle luizen 7 Herfstvakantie Infoavond voortgezet onderwijs Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Kijk voor het laatste nieuws op schoolvarik.nl

6 de vier jaar moet er wel een.7 Specifieke taken volgen van zorgleerlingen bezoek zijn geweest. controleren, analyseren en.7. Intern Begeleider (IB er) bijhouden leerlingvolgsysteem. Inspectie Onder het gezag van de mi- Op grond van andere wetten (Gezondheidswet, Gemeentewet, Arbeidsomstandigheden- Anne Reuvers is de Intern Begeleidster. Zij is de coördinator van het zorgteam en de zorg op coördineren -zorgroute overleg directeur vormgeven opbrengstgericht nister van Onderwijs, Cultuur wet) kunnen andere rijksinspec- onze school. werken en Wetenschappen wordt het toezicht op het basisonderwijs uitgeoefend door de onderwijsinspectie. Tot de taak van de inspectie behoort: het toezien op de naleving van wettelijke voorschriften; het bekend blijven met de toestand van het basisonderwijs, onder meer door scholenbezoeken; het bevorderen van de ontwikkeling van het basisonderwijs door overleg met het bestuur, de scholen, het personeel van de scholen en de besturen van gemeenten en provincie; het doen van voorstellen aan de minister die zij in het belang van het onderwijs nodig acht. De inspectie overlegt in eerste instantie met het bestuur over de scholen, mocht er dan reden zijn tot onderzoek, dan komen ze op school. Maar eens in teurs bij dat toezicht betrokken Zij heeft de volgende taken: worden, bijvoorbeeld de gezondheids-, arbeids- of brand- zorgbeleid coördineren en uitvoering inspecteur. leerkrachten begeleiden analyseren van toetsresultaten December 00 heeft de onderhouden contacten inspecteur ons bezocht. Hij was externe instanties zeer tevreden over onze school. onderwijsvernieuwingen Het resultaat van zijn bezoek is leerling-/zorgbesprekingen te vinden op onze schoolsite. plannen en leiden.7. Remedial teacher (RT er) Op onze school is Mieke Nijboer de RT-er. Zij richt zich voornamelijk op de cognitieve ontwikkeling en leermoeilijkheden. Zij heeft de volgende taken: verschillende onderzoeken doen het in overleg met de leerkracht begeleiding van zorgleerlingen. het volgen van zorg leerlingen. RT inbedden in groepssituatie orthotheek beheren overleggen met leerkrachten contacten met externe instanties over zorg leerlingen. aanwezig zijn bij sommige oudergesprekken en bij besprekingen over zorg leerlingen, met ouders of externe instanties. De leerkracht is het aanspreekpunt. orthotheek beheren aanwezig zijn bij sommige oudergesprekken en bij besprekingen over zorg leerlingen. houden, plannen en voorbereiden van CLB (consultatieve leerlingbegeleiding) met de begeleidster van Marant deelnemen aan het Fluvium IB-netwerk.7. Gedragsspecialist (GS) Wilma d Hollosy is de gedragsspecialist. Zij richt zich voornamelijk op de sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag. Middels een spreekuur is de gedragsspecialist voor iedereen te bereiken. Zij heeft de volgende taken: analyseren gedragsproblemen het in overleg met de groepsleerkracht voeren van gesprekken met leerlingen collegiale begeleiding aanwezig zijn bij sommige oudergesprekken en bij besprekingen over zorg leerlingen het volgen van zorg leerlingen controleren, analyseren en bijhouden van het sociaal-emotionele leerlingvolgsysteem schoolbeleid sociaalemotionele ontwikkeling waarborgen van een veilig pedagogisch klimaat.7. ICT coördinator Arina Wesker-den Hartog is de ICT-coördinator. Zij heeft de volgende taken: ICT-beleid beheren netwerk voorstellen nieuwe apparatuur of programma s informeren leerkrachten beheren website.7. Arbo coördinator Er is ook een Arbo coördinator. Haar taken zijn o.a. : toezien op veiligheid logboek speel- en klimtoestellen risicoinventarisatie ongevallenregistratie toezien werkdruk collega s adviseren MR ontruimingsplan.7. Vertrouwenspersonen Wilma d Hollosy is de vertrouwenspersoon. Kinderen en ouders kunnen zich wenden tot haar als zij iemand in vertrouwen willen nemen. Mariëlle Hornstra, werkzaam bij de GGD, is de externe vertrouwenspersonen..7.7 Bedrijfshulpverlening (BHV) Op iedere school is het wettelijk verplicht dat er per 0 leerlingen één bedrijfshulpverlener aanwezig is. Bij ons op school zijn dit Wilma d Hollosy, Roëlle van Daelen, Anne Reuvers, Arina Wesker-den Hartog en Leonie van Leijen. Zij volgen hiervoor jaarlijks een cursus. De taak van een BHV er is het voorkomen en (eventueel) bestrijden van calamiteiten en eerste hulp bij ongelukken.

7 November 0 Nog beter worden in rekenen? Kijk op rekenweb.nl Groepsbespreking 7 Studiedag Koffieochtend bij Evert School versieren sinterklaas Rapport mee Rapport bespreking 0 7 Algemene ouderavond Kijk voor het laatste nieuws op schoolvarik.nl

8 Hoofdstuk Organisatie, inhoud en resultaten. Organisatie van het onderwijs Onze school is ingedeeld in groepen, volgens het jaarklassensysteem. Hierop sluit de leerstof die per jaar is ingedeeld aan. Niet alle leerlingen kunnen in dezelfde tijd, op dezelfde manier en met dezelfde inhoud, dezelfde doelstellingen bereiken. Het onderwijs moet ieder kind de kans geven zich te ontplooien naar eigen aanleg en mogelijkheden. De onderwijskundige vertaling hiervan komt op onze school tot uitdrukking in de differentiatie in onderwijsleersituaties. Daarin kan zeer verschillend worden gedifferentieerd, bijv. naar doelstelling, beginniveau, verwerkingswijze en tempo. Het zelfstandig werken en de instructietafel maken deze differentiatie mogelijk. Hierbij verliezen wij niet uit het oog dat de individuele leerling bepaalde gestelde minimumdoelen haalt. De organisatie binnen de school is zodanig van opzet dat de leerlingen in een rustige sfeer hun werk kunnen doen. De groepen t/m horen bij de onderbouw, de groepen t/m 8 bij de bovenbouw.. Uitgangspunten en doelen Voor het onderwijs op de basisschool gelden de volgende belangrijke uitgangspunten: een ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerlingen; ontwikkeling van sociaalemotionele en cognitieve vaardigheden; ontwikkeling van creatieve en lichamelijke vaardigheden. Om deze ontwikkelingen te kunnen te realiseren wordt in de Wet Primair Onderwijs (WPO) aangegeven, aan welke leergebieden aandacht geschonken moet worden. Verder zijn in deze wet de zogenaamde kerndoelen vastgelegd. Onze school heeft uit bovenstaande wetgeving vier integrale doelen opgesteld. Het optimaliseren van:. de sociaal-emotionele ontwikkeling. de cognitieve (kennis-) ontwikkeling. de zintuiglijke en motorische ontwikkeling. de creativiteitsontwikkeling. Leerlingvolgsysteem Onze school werkt met een leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen. De leerlingen worden vanaf groep binnen ons leerlingvolgsysteem gevolgd en begeleid. Voor een optimale aansluiting gebruikt peuterspeelzaal t Olifantje hetzelfde leerlingvolgsysteem. Een leerlingvolgsysteem is een belangrijk hulpmiddel om de vorderingen van de leerlingen systematisch in beeld te brengen naast de dagelijkse voortgangscontrole. Daarnaast is het voor de school een instrument voor de bewaking van de onderwijskwaliteit. De toetsen worden op vaste tijden afgenomen, om zo een goed vergelijkingspunt te hebben t.o.v. andere jaren en andere scholen. De toetsmomenten zijn weergegeven in de toetskalender. Alle uitslagen van de toetsen worden ingevoerd in ParnasSys. Dit is een leerling-administratiesysteem waarbij we de vorderingen van de leerlingen goed kunnen volgen op individueel gebied, maar ook klassikaal en op schoolniveau. De uitslagen van de toetsen staan in het rapport, ouderportaal van Parnas- Sys en worden ook besproken Onze school werkt met het leerlingvolgsysteem Cito. De onderdelen die we gebruiken zijn: Groep t/m 8: Woordenschat Rekenen Begrijpend lezen DMT Spelling AVI Aanvulling: SCOL (soc. emotioneel) Groep en : Taal voor Kleuters Rekenen voor Kleuters Aanvulling: Beginnende geletterdheid Aarnoutse KIJK observatiesysteem tijdens de tien-minutengesprekken. Alle ouders ontvangen in groep logingegevens voor dit ouderportaal.. Info aan ouders over vorderingen van hun kind Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt per groep een algemene informatie avond gehouden, waarin de leerkracht van uw kind u vertelt welke leerstof dat jaar aangeboden wordt. 0-minuten-gesprekken Twee keer per jaar organiseren wij 0-minuten-gesprekken voor de ouders van alle kinderen. Op die manier rekenen wij erop tenminste twee maal per jaar 0 minuten met u te praten over de ontwikkeling van uw kind. Bij het derde rapport krijgen enkele ouders nog een uitnodiging om met de leerkracht om tafel te zitten. Tijdens de 0-minutengesprekken worden naast de vorderingen ook de handelingsplannen besproken. Mochten er tussentijds aanpassingen zijn in aanpak, dan wordt dit met de ouders besproken door de leerkracht. U mag verwachten dat de leerkracht ook tussentijds contact op als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Als een kind in aanmerking komt voor RT zal dit voor de start van de RT worden besproken met de ouders. Wanneer een kind gaat afwijken van het basisprogramma, dan wordt dit eerst met de ouders besproken. Ouders kunnen tussentijds zelf natuurlijk ook contact opnemen met de leerkracht om een afspraak te maken. Rapport De groepen t/m 8 krijgen drie maal per jaar een rapport. De kinderen mogen het rapport aan het eind van het schooljaar houden. Van de kinderen die na januari in groep op school komen krijgen alle de kinderen die voor maart instromen een rapport.

9 December 0 Kijk ook eens op stichtingfluvium.nl Sinterklaas School versieren kerst 9 0 Kerstviering Tot.00 Uur les 7 8 Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kijk voor het laatste nieuws op schoolvarik.nl

10 elke leerling in de regio. Deze bestuurlijke krachtenbundeling sluit aan bij landelijke ontwikkelingen: vanaf augustus 0. Zorgleerlingen heeft elk schoolbestuur zorgplicht. Besturen zijn vanaf die.. BePO (Betuws Passend datum wettelijk verplicht alle Primair Onderwijs) kinderen passend onderwijs te De schoolbesturen van het primair onderwijs in zes Betuwse school of op een andere, beter bieden. Dit kan zijn: op de eigen gemeenten hebben hun krachten gebundeld onder het motto passende school. passend onderwijs voor elke Het samenwerkingsverband leerling. Gezamenlijk dragen BePO bestaat uit zeventien zij in het samenwerkingsverband Betuws Passend Primair en speciaal onderwijs die 8 schoolbesturen van primair Onderwijs (BePO) de verantwoordelijkheid voor goede de gemeenten Buren, Culem- scholen in stand houden in onderwijsondersteuning voor borg, Geldermalsen, Neerijnen,.. Zorgteam Op onze school werken we met een zorgteam. Ons zorgteam bestaat uit een Intern Begeleider (IB er), Gedragsspecialist (GS) en een Remedial teacher (RT er). Zij waarborgen de optimale zorg op onze school en stellen het beleid vast. Leerkrachten/leerlingen/ouders kunnen met hun vragen/zorgen over een leerling of groep terecht bij het zorgteam. De IB er heeft een overkoepelende coördinerende rol. Zij is het eerste aanspreekpunt en begeleidt bij algemene of complexe zorgvragen. De IB er kan ook doorverwijzen binnen het zorgteam. Bij leerproblemen ligt de expertise bij de RT er en bij sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag bij de GS. Als de hulpvraag duidelijk is kunnen leerkrachten ook rechtstreeks naar de RT er, IB er of GS gaan. Het zorgteam heeft eens per maanden overleg. Tijdens dit overleg worden de zorg en begeleiding van alle zorgleerlingen besproken. Nederbetuwe en Tiel. Bij elkaar zo n duizend leerkrachten verzorgen samen passend onderwijs voor ca..000 leerlingen in het primair onderwijs. Het samenwerkingsverband werkt vanaf begin 0 met elkaar samen om op augustus 0 een gedegen start te kunnen maken. BePO hanteert hierbij als uitgangspunt dat wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft hij of zij die zo thuisnabij mogelijk krijgt, liefst op de reguliere school... Verwijzing SBO (Speciaal Basisonderwijs) In het geval, dat de zorg op onze basisschool niet meer toereikend is voor de ontwikkeling van een kind, moet gekeken worden naar andere mogelijkheden van ondersteuning. Indien een kind in aanmerking zou komen voor het SBO, dan moet de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) worden ingeschakeld. Deze commissie beoordeelt de aanmelding. Onze school levert, met toestemming van ouders, de benodigde informatie aan de hand van het aanwezige leerlingendossier. Mocht u het met de beslissing van de PCL niet eens zijn, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de RVC (Regionale Verwijzings Commissie)... Het rugzakje Met ingang van augustus 00 heeft het onderwijs te maken met de WEC, de Wet op de Expertise Centra met daarin opgenomen de regeling lgf, de leerlinggebonden financiering (vaak de rugzak genoemd). Deze regeling houdt in dat ouders van een gehandicapt kind hun kind kunnen aanmelden bij een commissie voor indicatiestelling (CvI - verbonden aan een REC. (Regionaal Expertise Centrum). Voor aanmelding bij het REC heeft u een verklaring van ontoereikendheid van de PCL nodig. Deze commissie neemt een beslissing over de toelaatbaarheid van het kind tot een bepaalde schoolsoort. Er zijn vier schoolsoorten, namelijk voor. visueel gehandicapten;. auditief en communicatief gehandicapten;. lichamelijk en verstandelijk gehandicapten;. kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsstoornissen. N.B. Kinderen met een visuele handicap vallen niet onder de regeling lgf. Als een commissie positief besluit, kunnen de ouders rekenen op de rugzak. Ze kunnen dan -als ze dat willen hun kind proberen te plaatsen op een reguliere school. Dat houdt in dat de reguliere school extra formatie (leerkrachten), extra geld en ondersteuning van buitenaf (de zogenoemde Ambulante begeleiding) krijgt om de leerling op te vangen. Voor de reguliere school bestaat evenwel geen plaatsingsplicht. Elke school zal steeds moeten afwegen, of de combinatie van de handicap en de extra onderwijsondersteuning die nodig is, spoort met de mogelijkheden van de school. Bij het besluit tot toelating of weigering op onze school zal er dus altijd sprake zijn van een teambesluit, omdat we ervan overtuigd willen zijn, dat een kind bij toelating de gehele basisschoolperiode welkom zal zijn. Toch zal er ook per schooljaar bekeken worden of verdere toelating zin heeft, dan wel mogelijk is. Wanneer wordt besloten een kind toe te laten, worden afspraken over de manier waarop binnen het onderwijssysteem gewerkt zal worden aan de specifieke moeilijkheden van het kind, schriftelijk vastgelegd in een

11 Januari 0 Komt u ook naar de inloopochtend op 9 januari? Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Controle luizen 0 Inloopochtend Toetsweek Adviesgesprekken groep 8 Adviesgesprekken groep 8 Adviesgesprekken groep Toetsweek Kijk voor het laatste nieuws op schoolvarik.nl

12 handelingsplan. Dit plan is altijd het resultaat van overleg tussen ouders, school en het REC... Zorgbeleid Onze school werkt met de -zorgroute. Momenteel werken wij met de vakken rekenen, technisch lezen en spelling volgens deze structuur. De kern van de -zorgroute bestaat uit handelingsgericht werken met groepsplannen en het onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerkracht doet dat in de groep met behulp van twee instrumenten: groepsoverzichten en groepsplannen. Bij het opstellen van het groepsplan clusteren we de kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften m.b.t. instructie en verwerking. We verdelen de groep in niveaus; basisgroep, voor de leerlingen die voldoende hebben aan de basisinstructie; subgroep, voor de leerlingen die baat hebben bij verlengde instructie en meer begeleiding; subgroep, voor de leerlingen die verrijking nodig hebben. In het groepsplan staan indien nodig ook nog individuele onderwijsbehoeften beschreven. De leerkracht krijgt ondersteuning van de IB-er door middel van de groepsbespreking en de klassenconsultatie. Uitgangspunten hiervoor zijn de groepsoverzichten en de groepsplannen. Tijdens de groepsbesprekingen wordt de groep als geheel besproken, maar ook individuele zorg leerlingen. Tijdens deze besprekingen kan een aparte afspraak gemaakt worden om individuele leerlingen verder te bespreken...7 Dyslexieprotocol De protocollen van het Expertisecentrum Nederlands zijn in de eerste plaats bedoeld om het onderwijs aan leerlingen met (potentiële) lees- en spellingproblemen te verbeteren. Het gaat daarbij zowel om het vroegtijdig signaleren en het inzetten van gerichte interventies als om het professionaliseren van leerkrachten. Het protocol is een handreiking, waarin o.a. handelingssuggesties en achtergrond informatie beschreven staan. In de onderbouw ligt de nadruk op het vroegtijdig signaleren en aanpakken van lees/spellingproblemen. In de bovenbouw gaat het om het voortzetten van de aanpak en het blijven volgen van deze leerlingen. De leerlingen met mogelijke dyslexie krijgen binnen onze school de aanpak alsof ze dyslectisch zijn. Dit betekent dat aanpassingen en compensatie mogelijk zijn en er een intensieve begeleiding voor lezen en/of spelling is. Het is de bedoeling dat de school een dossier opbouwt van de leerlingen met lees- en spellingproblemen waarin toetsgegevens, handelingsplannen en evaluaties van de begeleiding systematisch zijn geordend, zodat een doorgaande lijn van zorg gewaarborgd is tot en met de overgang naar het voortgezet onderwijs. Onze school heeft de protocollen aangepast aan onze situatie en zijn uitgewerkt in meerdere stappenplannen. Ieder kind wordt binnen onze school gevolgd vanaf groep. In groep wordt bij alle leerlingen de herfstsignalering afgenomen. Hier komen risicoleerlingen uit naar voren, waar meteen mee gewerkt kan worden. Eind groep wordt er bij leerlingen met lees- en/of spellingproblemen gestart met het diagnostisch onderzoek van technisch lezen en aanvankelijk spellen. (lees/spelling analyse) Deze leerlingen worden vanaf dat moment gericht gevolgd door de RT er. Tijdens het volgen van deze leerlingen wordt in de loop van de tijd duidelijk of er sprake is van hardnekkigheid. Ouders krijgen dan het advies om extern een dyslexieonderzoek af te laten nemen. Vanaf januari 009 zit diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering. Ouder melden zich hun kind aan voor het onderzoek. Bij de diagnose dyslexie kan er een behandeling volgen wanneer er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie. Meer informatie vindt u op de site Als een kind een dyslexieverklaring heeft kan er extra tijd en hulpmiddelen worden aangeboden, ook tijdens de citotoetsen. Is er bij een leerling wel een sterk vermoeden, maar kan op basis van de gegevens nog niet worden vastgesteld of er sprake van dyslexie is, dan wordt dit wel doorgegeven aan het voortgezet onderwijs...8 Meer- en hoogbegaafdheid Op iedere school zijn leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. Deze leerlingen hebben extra uitdagingen nodig. Deze faciliteiten zijn op onze school aanwezig. Als een leerling een IQ boven 0 hebben krijgt de leerling in overleg met de ouders extra aanbod van leerstof. Daarnaast is er extra aandacht voor de sociaal- en emotionele ontwikkeling. De IB er of GS er is hierbij nauw betrokken. Voor meer informatie over de werkwijze hoogbegaafdheid kunt u terecht op schoolvarik.nl.

13 Februari 0 De leerkracht van groep 8 informeert u over de open dagen van het voortgezet onderwijs Toetsweek Koffieochtend bij Evert Cito groep 8 Cito groep 8 Cito groep Februarivakantie 0 Februarivakantie Februarivakantie Februarivakantie Februarivakantie Controle luizen Groepsbespreking Carnavalsviering 7 8 Kijk voor het laatste nieuws op schoolvarik.nl

14 . Inhoud van het onderwijs verwarring zorgen. Als uw kind bijv. thuis de E leert en op school en kan daarna zelfstandig aan het werk. Subgroep krijgt ver- de e, dan wordt het alleen maar lengde instructie en extra leestijd... Methodes moeilijker. Het is dus heel belang- De leerkracht begeleidt deze In het schoolwerkplan staat wat rijk om thuis dezelfde symbolen groep zeer intensief. En subgroep De vakleerkracht voor gymnas- wij de leerlingen willen leren en te hanteren als op school. Op kan vrijwel zelfstandig aan de tiek is meester Eric Willemse op welke wijze wij dit doen. school leert uw kind ook de letter slag met de leerstof en krijgt voor de groepen t/m 8. op een bepaalde manier uit te daarnaast ook nog extra leesbe-.. Verkeersexamen.. Jeugd EHBO Voor de kinderen van groep.. Letters en cijfers spreken. Het woord reus bijv., vorderingsopdrachten op niveau. Elk jaar krijgen de kinderen De kinderen van groep 8 t/m 8 geldt, dat de gymtassen Er zijn ouders die thuis een wordt spellend niet uitgesproken Deze extra opdrachten worden van groep 7 en 8 de gelegen- krijgen vanaf de herfstva- niet op school mogen blijven begin maken met het aanleren als er-eu-es, maar als rrr-eu-sss. begeleid door leesouders. Na een heid om de theorie van het kantie jeugd EHBO. Al hangen i.v.m. de hygiëne. Alle van symbolen. Dit kan voor aantal weken wordt de groep verkeersexamen te halen. jaar verzorgen Wien van kinderen zijn verplicht om.. Lezen opnieuw ingedeeld. Het praktijkgedeelte van het Driel en Hennie Bruine het gymschoenen te dragen. Voorbeeld van de juiste letters voor groep 0//: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Estafette is een methode voor voortgezet technisch lezen vanaf groep. We willen voor alle kinderen hetzelfde einddoel halen. Dit doen we door te werken volgens de -zorgroute. We ver- We hebben er voor gekozen om begeleiding van zwakke lezers door de leerkracht uit te laten voeren. Eventueel wordt er een ouder ter ondersteuning ingezet. Verder wordt de computer verkeersexamen is voor groep 7 en de herkansing is in groep 8. Het praktische gedeelte bestaat uit het afleggen van een fietsparcours in Waardenburg. praktische gedeelte. Het geheel wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen. Wanneer de leerling slaagt, krijgt hij/zij een jeugd EHBO-diploma...9 Huiswerk De leerlingen krijgen al vanaf groep 0 huiswerk mee. Bij de groepen 0 t/m is dit een incidentele opdracht in de We gebruiken geen delen de klas in een basisgroep ingezet bij het leren lezen...7 Levensbeschouwelijk vorm van het verzamelen van hoofdletters. en subgroepen. De basisgroep onderwijs König en de protestant christe- materiaal. Bij de groepen krijgt instructie van de leerkracht.. Schoolbibliotheek en De groepen t/m 8 hebben op lijke godsdienstlessen worden t/m 8 is huiswerk structureler documentatie de woensdag het vak levensbe- verzorgd door M. Cevaal- Erbrink. in de vorm van spreekbeurt De volgende methodes worden gebruikt: Rekenen Plus punt, De school heeft een bibliotheek schouwelijk onderwijs. De kinderen die geen van beide voorbereiden, scriptie schrijven Kleuterplein Taal Taal actief versie, Kleuterplein, Bas, Schatkist en een documentatiecentrum. De rooms-katholieke lessen lessen bezoeken nemen deel of lesstof leren. (gr +) Lezen Veilig Leren Lezen (gr ), Schatkist lezen (gr +), Deze wordt verzorgd door Ida worden verzorgd door Leida aan levensbeschouwelijke les- Kleuterplein, Estafette, Nieuwsbegrip Aardrijkskunde Hier en Schinkelshoek, Marian de Bruin, sen door een teamlid...0 Franse les daar versie Geschiedenis Bij de tijd versie Verkeer Klaar Evelien de Jong en Marise de Onze school vindt het ook Over Schrijven Zwart op Wit Natuur en Techniek Naut Geus. In zowel de schoolbiblio-..8 Bewegingsonderwijs van belang dat de leerlingen Engels Bubbles Sociaal emotioneel Beter omgaan met jezelf theek als het documentatie- De groepen 0, en hebben voorbereid worden op het en de ander, Schatkist (gr +) Muziek Moet je doen, Schatkist centrum bieden de kinderen de bewegingsonderwijs in het gebruik van de Franse taal. In (gr +) Tekenen Moet je doen, Schatkist (gr +) Drama mogelijkheid één keer per week speellokaal. Ieder kind krijgt groep 8 wordt gewerkt met de Moet je doen, Schatkist (gr +) Dans Moet je doen, Schatkist een boek uitzoeken. Na drie van school een anti-luizentas, methode Bonjour les enfants (gr +) Handvaardigheid Moet je doen, Schatkist (gr +) weken moet het boek terug. waarin de gymschoenen kun- Het accent van de methode ligt Frans Bonjour les Enfants Belangrijk is dat de boeken met nen. De tassen blijven aan de op communicatie. Meester Alex zorg worden behandeld. kapstok hangen. Olzheim geeft de lessen.

15 Maart 0 Uw mening telt, loop gerust eens binnen. Studiedag kinderen zijn vrij Rapport 0 Rapport bespreking Kijk voor het laatste nieuws op schoolvarik.nl

16 .7 Randdiensten.7. GGD Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Rivierenland de leerlingen tijdens de schoolperiode. Met ingang van het schooljaar 0-0 werkt de JGZ volgens een nieuwe werkwijze. Gezondheidsonderzoeken De JGZ blijft de kinderen in groep en groep 7 onderzoeken. Nieuw is een onderzoek op lengte en gewicht in groep. Het onderzoek in groep en 7 bestaat uit: Twee vragenlijsten die ouders vooraf invullen. Een gesprek met de leerkracht over de kinderen in de klas. Een lichamelijk onderzoek (op school) door een doktersassistente. Deze drie zaken maken duidelijk of een kind extra aandacht nodig heeft. Mocht dit zo zijn, dan ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur op school (samen met hun kind). Spreekuur op school Ook bij twijfel, vragen of problemen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind is het mogelijk om het spreekuur te bezoeken. Bijvoorbeeld als u twijfelt of uw kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via (0) 9 88 (ma. t/m do. van tot.00 uur) of via Verder kunt u bij de jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over hoofdluis, zindelijkheid, inentingen enz. GGD Rivierenland, Jeugdgezondheidszorg Bureau Jeugdzorg Bezoekadres GGD Rivierenland: J.S. de Jongplein, 00 WG TIEL Postadres: Postbus 0, 000 HB TIEL vierenland.nl. Het spreekuur vindt maandelijks en op school plaats. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD is een van de kernpartners van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in Rivierenland. Ook bij een CJG kunt u terecht voor vragen rondom opvoeden en opgroeien. Zie voor meer informatie en het aanbod van het CJG in uw gemeente Ouders, opvoeders en jongeren kunnen ook via cjgrivierenland.nl en via (088) hun vragen stellen. Op de website vindt u meer informatie over de dienstverlening van de GGD en vindt u folders over opvoeden en opgroeien..7. Marant Educatieve Diensten Marant is een school advies- en begeleidingsdienst. Bij deze organisatie kunnen ook leerkrachten en ouders terecht. Maar ook bijvoorbeeld de MR en bestuur. Marant is gevestigd in Elst en bereikbaar via het nummer: Logopedie Aan onze school is een logopediste van de GGD Rivierenland verbonden., Ineke Wetterauw. Goed leren spreken en begrijpen is voor een kind van groot belang. Het is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling. Ook beïnvloedt het de leerprestaties, zoals het lezen en schrijven. Om na te gaan of de kinderen goed spreken en begrijpen, komen zij allemaal eenmaal aan de beurt voor een algemeen onderzoek, ook wel de screening genoemd. Onze logopediste Ineke Wetterauw komt op school om de kinderen te screenen. Na dit onderzoek informeert de logopedist ouders en leerkracht over het resultaat van de screening en of logopedische hulp al dan niet gewenst is..8 Resultaten van het onderwijs.8. Bewaking van kwaliteit We proberen elk kind een zo hoog mogelijk niveau te laten bereiken. Maar wel een niveau dat voor hem of haar ook mogelijk is. Het niveau is uiteraard sterk afhankelijk van de capaciteiten die het kind in zich heeft. Voor het ene kind is een bepaald resultaat een grotere prestatie dan voor het andere kind. Ook de omgeving speelt een rol bij het behalen van een bepaald niveau. Een kind heeft creatieve, muzikale, sportieve, sociale en emotionele vaardigheden ontwikkeld, die niet getoetst worden maar die belangrijk en wezenlijk zijn. Met het leerlingvolgsysteem toetsen wij enkele malen per jaar de resultaten van het onderwijs. De toetsresultaten worden vergeleken met de landelijke norm. Hierdoor kunnen wij onze aanpak regelmatig evalueren en zo nodig bij stellen. Zo houden wij de kwaliteit van ons onderwijs op peil. De MR en het bestuur worden

17 April 0 Op april staat de koffie voor u klaar. School versieren pasen Paasviering Studiedag Vrij e paasdag Meivakantie 7 Meivakantie Meivakantie Koffieochtend bij Evert Kijk voor het laatste nieuws op schoolvarik.nl

18 beste bij het kind past. Voor de van de resultaten op de hoogte gesteld. In de MRvergadering bespreken wij onder meer het formatie- en zorgplan en worden de resultaten van het leerlingvolgsysteem besproken. Binnen Fluvium worden de resultaten systeem: de CITO-toetsen. Door middel van de methodegebonden toetsen wordt bepaald of de leerling de aangeboden leerstof beheerst en zo nodig kan het lesprogramma worden bijgesteld. regelmatig besproken hier worden de doelstellingen van het onderwijs bepaald. De leerlingen maken landelijk gestandaardiseerde toetsen op het gebied van ordenen, taal,.8. Toetsen De vorderingen die de leerlingen maken worden op twee technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, luisteren, rekenen en woordenschat. manieren gemeten. Namelijk met de methodegebonden toetsen (eigenlijk de reguliere toetsen door het jaar heen) en de landelijk gestandaardiseerde toetsen van het leerlingvolg-.8. Cito Entreetoets groep 7 De kinderen van groep 7 maken ieder jaar de entreetoets. Hiermee kan gekeken worden waar er nog hiaten zijn die in Uitstroomgegevens van leerlingen van groep 8. Schooltype 09 0 VMBO-BB VMBO-Kader VMBO-gemengd VMBO-TL TL-HAVO HAVO-VWO 0 VWO-Gymnasium Uitstroomgegevens naar SBO/PI: 0/0 leerlingen 0/07 leerling leerlingen leerlingen leerlingen 0- leerlingen - 0 leerlingen - leerling groep 8 nog aangepakt moeten worden. Verder krijgen de ouders een nog beter beeld van de prestaties van kinderen. Ook krijgen de ouders een verwachte score voor de eindtoets in groep Cito eindtoets groep 8 In groep 8 maken de leerlingen de eindtoets basisonderwijs van het CITO. De uitslagen kunnen voor de school aanleiding zijn om accenten te verschuiven. Dit jaar zal de toets plaatsvinden op, en februari De ouders worden begin maart op de hoogte gebracht van de resultaten..8. Na het basisonderwijs Als school vinden we het erg belangrijk dat elk kind op die school terecht komt die het een is dat het VMBO en voor de ander kan dat bijvoorbeeld VWO zijn. Het gaat er uiteindelijk om dat het kind op de juiste plaats terecht komt..8. Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen Een aantal leerlingen op onze school heeft extra zorg nodig. Ons zorgteam ondersteunt de leerkrachten bij wie de zorgleerlingen in de klas zitten. Soms worden deze leerlingen door externe specialisten op onze school begeleid. In enkele gevallen kan onze school de zorg niet verlenen en kan na een intensief onderzoek door de schooladviesdienst Marant en gesprekken met de ouders besloten worden de leerling aan te melden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg en wordt de leerling doorverwezen naar het speciaal onderwijs De zorg voor het jonge kind. In de groepen en werken we met thema s. Binnen de thema s komen alle leerdoelen aan bod. Met behulp van onze lesmethotde werken we aan de leerdoelen. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. In deze klassen wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd door middel van: logopedische screening het registratiemodel KIJK CITO-toetsen gericht op rekenen en taal voor kleuters toetsen beginnende geletterdheid van Aarnoutse Blijven zitten Indien de resultaten van de leerling dusdanig zijn dat de minimum doelen niet bereikt zijn, dan heeft het team de uiteindelijke beslissing of een leerling wel of niet moet doubleren. Ouders worden vanaf het begin geïnformeerd. Het blijven zitten zal dus nooit onverwacht komen..9 Nascholing personeel Onderwijs is altijd in beweging. Voor goed onderwijs nu, maar ook in de toekomst, is het noodzakelijk dat leerkrachten zich bekwamen tot allerlei zaken die op hun vak betrekking hebben. De scholing hiervoor vindt plaats door middel van cursussen, studiedagen, onderwijsbegeleiding en workshops. Het komend schooljaar volgen meerdere leerkrachten opleidingen en cursussen. Het schooljaarplan staat hierin centraal.

19 Mei 0 Voor opvoedvragen, kijk eens op de website van centrum jeugd en gezin: Meivakantie Meivakantie Meivakantie Luizencontrole Toetsweek Meivakantie Meivakantie 7 Meivakantie 8 Meivakantie Kamp groep 7 & 8 Toetsweek Kamp groep 7 & 8 Kamp groep 7 & 8 Vrij hemelvaartsdag 9 Vrij 0 Kijk voor het laatste nieuws op schoolvarik.nl

20 Hoofdstuk Veranderingen en plannen tijde wensen tot de landelijke klachtencommissie waar ook onze school bij aangesloten is. Dit is de Stichting KOMM. Passend onderwijs en de worden rekenlessen geob- (Onafhankelijke Klachtencom- Dit school zetten we de serveerd. Op deze manier willen missie Machtsmisbruik in het benodigde stappen om op we ervoor zorgen dat de nieuwe Onderwijs). Contactpersoon is augustus 0 klaar te zijn voor methode zo snel mogelijk opti- mevrouw G. van Rangelrooij de Passend onderwijs. Voor maal kan worden ingezet. ( Postbus, 8 informatie over het Passend onderwijs en het samenwerking verband verwijzen wij u naar. IPB Bovenschools geven we invul- ZG Rossum). Voor een klachtmelding over seksuele intimidatie, misbruik, hoofdstuk... ling aan Integraal Personeels enz. is er het meldpunt ver-. Rekenen In het schooljaar 0-0 heeft het team gekozen voor een nieuwe rekenmethode: Plus Punt. Plus Punt zal in het komende schooljaar worden ingevoerd. Hiervoor is een invoeringstraject Beleid en kwaliteitsbeleid. Zie hiervoor stichtingfluvium.nl.. Kwaliteitsbeleid Wat kwaliteitsbeleid betreft werken we met kwaliteitskaarten en zorgen ervoor dat deze uitgevoerd, geëvalueerd en Hoofdstuk Ouders.. Ouderbijdrage Elk jaar wordt er van de ouders.. Klachtenprocedure De mensen op school doen hun best om uw kind op een goede manier kennis bij te brengen, uw kind te verzorgen en het verblijf op school zo plezierig en veilig mogelijk te laten verlopen. Maar er niet uitkomen dan contact worden opgenomen met de directie. Wanneer ook deze stap niet leidt tot het naar tevredenheid oplossen van het probleem, dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de trouwensinspecteurs (lokaal tarief). Een klacht dient binnen weken na het incident te zijn ingediend bij een van de bovenstaande personen of instanties... Onderwijsvragen opgezet. Leerkrachten bespreken geborgd worden. een vrijwillige ouderbijdrage waar mensen werken kan er ook school. De vertrouwenspersoon Ouders met vragen over waar ze tegen aan lopen, gaan Hierbij volgen we een lijn die gevraagd. Deze bijdrage wordt iets fout gaan. In eerste instantie is Wilma d Hollosy onderwijs, kunnen bellen naar bij elkaar een rekenles bekijken uitgezet is door een bekende in gebruikt voor onder anders de zijn wij voorstander om een De laatste stap in de klach- de informatie en adviesdienst: het onderwijs op dit gebied: de sinterklaascadeaus, het kerst- fout of probleem eerst proberen tenprocedure is contact op te (gratis) is bereikbaar heer Cees Bos. diner, het zomerfeest, diverse op te lossen met de leerkracht. nemen met het schoolbestuur. op schooldagen tussen 0.00 Cees Bos is de auteur van Wer- projectmateriaal en bijvoor- Wanneer de leerkracht en u U kunt zich ook te allen uur en.00 uur. ken met Kwaliteitskaarten in beeld de ouderavonden. het Primair Onderwijs. Binnen de stichting Fluvium hebben Dit jaar is de ouderbijdrage vastgesteld op,- per kind.. Hulpouders alle directeuren al twee jaar per jaar. Met een maximum van Hulpouders hebben zeker in deze tijd een belangrijke rol op regelmatig een bijeenkomst 9,- per gezin. Vierjarige kleu- school. We zijn dan ook ontzettend blij dat we voor veel activitei- met Cees Bos om de lijnen naar ters betalen,0 per maand. U ten op ouders kunnen rekenen. Denk daarbij aan schoolvoetbal, de toekomst uit te zetten met ontvangt hiervoor een overeen- zomerfeest, schoolreis, etc. Met de hulpouders kunnen we leuke behoud en/of verbetering van komst met een machtiging van en belangrijke activiteiten organiseren. de kwaliteitszorg. de penningmeester.

21 Juni 0 Maakt u gebruik van het ouderprotaal van ParnasSys? Toetsweek Zomerfeest groep & Schoolreis groep,, & Vrij Studiedag fluvium Toetsweek Groepsbespreking Groepsindeling mee 8 9 Koffieochtend bij Evert Kijk voor het laatste nieuws op schoolvarik.nl

22 Hoofdstuk 7 Praktische zaken 7. Schoolverzuim Is uw kind ziek of kan om een U kunt uw kind op vaste dagen laten overblijven. Dat kunt u 7. Schoolfotograaf De schoolfotograaf komt midden groep ), lineaal, doosje kleurpotloden en een map met andere reden niet naar school aangeven bij de overblijfmoe- elk jaar op school. Het is plastic tabbladen. De hogere 7. Schooltijden 7. Opgave leerlingen komen dan graag een telefoontje voor 8.0 uur. Dit ook in ders of mailen naar: Wilt mogelijk om gezamenlijke broertjes en zusjes groepen moeten deze zelf aanschaffen. De kinderen van groep De schooltijden voor de onder- Als uw kind bijna jaar is en/ verband met de veiligheid van u uw kind laten overblijven of foto te laten maken. Van, en schrijven altijd met een en bovenbouw zijn gelijk: of bij ons op school komt kunt uw kind: we weten dan waar hij afmelden voor het overblijven, de kinderen van groep vulpen. Groep,7 en 8 mag kie- maandag u hem/haar inschrijven. Op of zij is. dan graag een dag van te voren 8 worden er elk jaar zen voor een vulpen of Stabilo. dinsdag donderdag uur uur schoolvarik.nl vindt u een stappenplan. 7. Overblijf aangeven aan de betreffende overblijfmoeder. een zgn. koppenkaart gemaakt. Dit schooljaar Verder mogen geen schrijfmaterialen worden mee genomen. vrijdag woensdag uur De inschrijving willen wij graag In de wet staat omschreven dat er de mogelijkheid moet Op maandagochtend kunt u om 8.0 een overblijfstrip- komt de fotograaf op 8 oktober Traktatie De kinderen van groep maanden voordat uw kind bij bestaan om over te blijven. penkaart kopen bij Jeanet Als kinderen jarig zijn mogen en hebben geen school op woensdag. De pauze is van ons op school komt rond hebben. We vinden het leuk als u Per dag is er een ouder aanspreekpunt: Kruijsbergen in de hal. De volgende strippenkaarten zijn 7.7 Schoolmelk ze trakteren! Liever geen snoep. De kinderen mogen dan ook 0. uur tot 0.0 uur uw kind bij de inschrijving mee- maandag Janet van Kruijsbergen te verkrijgen: Aan eind van het schooljaar langs de leerkrachten. We stel- 7. Vakanties Herfstvakantie: neemt. Nieuwe kleuters mogen kort voor hun vierde verjaardag dagdelen komen wennen 0-9 dinsdag Janine de Kievit 0-7 Losse overblijf:,0 -strippenkaart:,00 -strippenkaart:,- 0-0 is de levering van schoolmelk aan onze school stopgezet. Door het kleine len het op prijs dat de leerkrachten hetzelfde getrakteerd krijgen als de kinderen t/m -0-0 Kerstvakantie: --0 t/m Voorjaarsvakantie: t/m -0-0 voordat ze definitief naar school gaan. Tijdens de eerste keer wennen, mogen ouders als zij dat willen erbij blijven. donderdag Evelien de Jong 0-7 vrijdag Hannelore Verhoeks 0- -strippenkaart:,- De reglementen van het overblijven treft u aan op de website van de school. Wanneer uw kind voor het eerst overblijft aantal abonnees was het voor Campina niet langer rendabel. 7.8 Tijdschriften De mogelijkheid bestaat om 7. Hoofdluis Na de vakanties worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis door de zogenaamde Paasvakantie: -0-0 maken we graag een afspraak via de school een abonnement hoofdluismoeders. Worden er Meivakantie: om een keer tijdens het over- op o.a. één van de volgende luizen of neten geconstateerd t/m blijven te helpen als ouder. weekbladen te nemen, nl. Bobo, dan worden de ouders op de Hemelvaart: Okki, Taptoe en Hello You. hoogte gebracht. De kinderen t/m Pinksteren + studiedag: t/m : t/m Studie dagen waarbij de kinderen ook vrij zijn: november 0 en 8 april Naschoolse opvang Onze school heeft de naschoolse opvang uitbesteed aan Kinderopvang Rivierenland. Locatie Coolcat in Ophemert verzorgt de opvang voor kinderen van onze school. Voor meer informatie: 7.9 Materialen In groep krijgen de kinderen een gymtas voor hun gymkleren. Deze tas blijft op school. In groep krijgen de kinderen een etui met gum, grijs potlood, schaar, pritt-stift, vulpen(vanaf mogen dan pas na de behandeling weer op school komen. Heeft u bezwaren tegen de controle, dan vernemen wij dat graag. Voor elk kind schaffen we een luizenzak aan. Jassen en andere kledingstukken kunnen in de zak worden opgeborgen.

23 Juli 0 Wij wensen iedereen een fijne vakantie Rapport mee Doorschuifmiddag Afscheidsavond & musical groep 8 Musical Kijk voor het laatste nieuws op schoolvarik.nl

24 per week door Marijke Wisse zangles gegeven aan kin- 7.8 Jaarlijkse activiteiten mei of juni. Zij gaan naar de bestemming per fiets of met deren die daar interesse in de auto en blijven daar drie 7. Verkeersouders hebben. Kinderen t/m groep kunnen zich opgeven voor 7.8. Schoolreis. Groep tot en met gaan jaar- dagen. Dit jaar vindt het kamp plaats op, 7 en 8 mei. In We hebben als school een actie- het kinderkoor. Kinderen van lijks op schoolreis. Tijdens het het schooljaar 0-0 gaan ve verkeersouders: Hannelore groep en kunnen zich ook schoolreisje worden de kinde- de leerlingen al in september Verhoeks en Nicole Maas. Zij opgeven voor een muziekklas. ren begeleid door hulpouders op kamp. zorgen voor de verkeersveilig- De lessen worden na schooltijd en leerkrachten. heid bij school en organiseren gegeven en beginnen na de 7.8. Voetbaltoernooi verkeersdagen en het verkeers- herfstvakantie. Door gebrek 7.8. Zomerfeest. Als er voldoende deelnemers examen. 7. Fietsen Veel kinderen komen met de fiets naar school. De cijfers op de fietsenstalling geven aan welke groep op deze plek de fiets kan stallen. aan aanmeldingen hebben de zang- en muziekles in het schooljaar 0-0 niet plaats gevonden. 7. Kleding Door knutselactiviteiten en buitenspelen kan het voor- Voor de kinderen van groep en wordt een thematisch zomerfeest georganiseerd (kabouterfeest, sprookjes, Olympische spelen). Dit in plaats van het schoolreisje. De leerkrachten en hulpouders zijn verkleed en de kinderen mogen zijn doet onze school mee met het jaarlijkse voetbaltoernooi in Waardenburg. Afgelopen drie jaar hebben we met een jongens- en meisjesteam meegedaan Tafeltennistoernooi de schooltitel en s middags voor een individuele prijs. In principe doen daar de kinderen van groep, 7 en 8 aan mee. We doen alleen mee als er voldoende aanmeldingen zijn Kinderpostzegels Ieder schooljaar in september doen wij mee met de landelijke kinderpostzegelverkoop. De kinderen van groep 8 proberen dan zoveel mogelijk zegels en kaarten te verkopen. 7. Sponsoring Naast de financiele bijdrage van het rijk schenkt het Dr. Van Londenfonds de ouderraad van school jaarlijks een bedrag om daarvoor extra materiaal aan te schaffen. We hebben hiervoor al een I-pad, de meubels voor de hal, leesboeken voor de bibliotheek en buitenspeelmateriaal voor aangeschaft. Onze school werkt met een komen dat kleding van de kinderen vies of stuk gaat. Een ongeluk zit in een klein hoekje. We adviseren u om de kinderen niet de allernieuwste kleding aan te trekken. Wilt u ook de gym- en regenkleding voorzien van een naam. 7.7 Afscheid groep 8 Elk jaar verlaat een groep 8 onze school. Dat vieren we met een afscheidsavond, die ook verkleed en geschminkt naar school komen. Het feest wordt vaak gecombineerd met een klein uitstapje Kamp Jaarlijks gaan groep 7 en 8 op kamp. Veelal in de maanden Dit toernooi wordt gehouden in Haaften (dorpshuis). De strijd gaat dan tussen de scholen van de gemeente Neerijnen, hier wordt gestreden om de wisselbeker. Dit is meestal op een zaterdag en duurt de hele dag. In de ochtend spelen ze voor 7.8. Sportdag Voor groep tot en met 8 wordt jaarlijks een sportdag gehouden waarbij de kinderen een sportdiploma krijgen. De Culturele projecten. Ieder jaar wordt er een cultureel programma opgesteld waarbij er voor alle groepen verschillende disciplines van kunst en cultuur aangeboden worden. Zo kunnen ze soms een toneelstuk bekijken, aan een muziekproject meedoen, fotograferen, dansen, enz. Juf Mieke is de interne cultuur coördinator. Protocol bij sponsoring. dit jaar op juli plaatsvindt. sportdag wordt in samenwerking met de scholen van Opij- 7. Zangles Voor ouders, opa s en oma s en andere familie voert groep 8 nen, Ophemert, Waarenburg, Haaften en Est georganiseerd en vindt plaats op het voetbalveld van Opijnen. Op school wordt één keer een musical op.

Schoolgids 2014-2015. Als je meer wilt dan een goede dorpsschool... ...een stevige basis voor de toekomst.

Schoolgids 2014-2015. Als je meer wilt dan een goede dorpsschool... ...een stevige basis voor de toekomst. Schoolgids 0-0 Burgemeester Westerbeek van Eertenschool Varik - Heesselt Als je meer wilt dan een goede dorpsschool......een stevige basis voor de toekomst. Woord vooraf Hoofdstuk Beste ouders, Dit is

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Communicatieplan 2 e Montessorischool. Achtergrond

Communicatieplan 2 e Montessorischool. Achtergrond Communicatieplan 2 e Montessorischool Achtergrond Elke school heeft te maken met verschillende groepen betrokkenen, zoals kinderen, directie en medewerkers, ouders, bestuur, medezeggenschapsraad, en externe

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE...

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... 4 INTERNE BEGELEIDING (IB)... 5 REMEDIAL TEACHING (RT)... 5 EXTERNE

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Augustus 2014 zo 03 Vakantie zo 10 Vakantie zo 17 Vakantie zo 24 Vakantie zo 31

Augustus 2014 zo 03 Vakantie zo 10 Vakantie zo 17 Vakantie zo 24 Vakantie zo 31 Augustus 2014 zo 03 Vakantie zo 10 Vakantie zo 17 Vakantie zo 24 Vakantie zo 31 ma 04 Vakantie ma 11 Vakantie ma 18 Vakantie ma 25 1e schooldag, 08.30-09.00 uur weerzien met koffie en thee voor ouders,

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS.

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Presentatie Zorgplan 2013-2017 Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Inhoud presentatie Uitgangspunten Zorgniveaus / Stappenplan intern begeleider

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten?

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Kern van het onderwijs: team en ouders zijn belangrijke partners in de totale ontwikkeling van een kind. De groepsleerkracht verzorgt

Nadere informatie

Even voorstellen. Maandag, dinsdag en woensdag staat Ellen Kooter voor de groep. Donderdag en vrijdag staat Carla van Diepen voor de groep.

Even voorstellen. Maandag, dinsdag en woensdag staat Ellen Kooter voor de groep. Donderdag en vrijdag staat Carla van Diepen voor de groep. Groep 4 Even voorstellen. Maandag, dinsdag en woensdag staat Ellen Kooter voor de groep. Donderdag en vrijdag staat Carla van Diepen voor de groep. Start van de dag. 8.35 De leerkracht staat bij de deur

Nadere informatie

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren Kalender schooljaar 2016-2017 schooljaar 2016 2017 Voor U ligt de kalender van het schooljaar 2016-2017. Hierin vindt u informatie over allerlei zaken,

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 204-205 Kalender 204-205 In deze kalender vindt u de activiteiten van het schooljaar 204-205. Eventuele wijzigingen worden doorgegeven via de nieuwsbrief en zijn bijgewerkt in de kalender

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

Definitie OGW onderwijsinspectie

Definitie OGW onderwijsinspectie Welkom in groep 4 Bespreekpunten Focus Weekrooster Manier van werken Methodes Rekenen: wereld in getallen Sociaal-emotionele ontwikkeling Zorgleerlingen Toetsen Thuis oefenen Wat hebben de kinderen nodig

Nadere informatie

Maand Dag Actie / Activiteit augustus 29 Start van het nieuwe schooljaar 30 We vieren, volgens traditie, het begin van het schooljaar 31 Luizen

Maand Dag Actie / Activiteit augustus 29 Start van het nieuwe schooljaar 30 We vieren, volgens traditie, het begin van het schooljaar 31 Luizen augustus 29 Start van het nieuwe schooljaar 30 We vieren, volgens traditie, het begin van het schooljaar 31 Luizen pluizen, geen gel in de haren 31 U ontvangt de nieuwsbrief september In de maand september

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 30 januari 2014 nr. 10 -------------------------------------------------------

NIEUWSBRIEF. 30 januari 2014 nr. 10 ------------------------------------------------------- NIEUWSBRIEF 30 januari 2014 nr. 10 ------------------------------------------------------- IN DEZE NIEUWSBRIEF: Stand van zaken Ouderavond sociale media en mediawijsheid Bewegingsonderwijs Wijziging overblijf

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Spelers in het veld leerkrachten intern begeleider remedial teacher directie De groepsleerkracht

Nadere informatie

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Kalender 2015 2016 OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a 5301 RT Zaltbommel 0418 512306 Beste ouders/ verzorgers, In deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder / verzorger

Nadere informatie

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat.

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat. Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de schoolkalender van het schooljaar 2010 2011. Ook dit jaar hebben wij geprobeerd de kalender zo volledig mogelijk te vullen met activiteiten van de kinderen van

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

EVENTS. augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Inloopuur nieuwe klaslokaal

EVENTS. augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Inloopuur nieuwe klaslokaal KALENDER 2014-2015 augustus 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inloopuur nieuwe klaslokaal 11.00-12.00 uur Eerste schooldag Luizencontrole 1 25 26 27 28 29 30 31 22 augustus

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Groep 5 Welkom Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Voorstellen Groep 5A juf Fleur: maandag, dinsdag en woensdag juf Marijke: donderdag

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Belangrijke data Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole. Vrijdag 5 september Groepen 1/2 vrij Dinsdag 9 september Informatiemiddag 14.30 uur/avond

Nadere informatie

Welkom op de Prins Clausschool

Welkom op de Prins Clausschool schoolkalender 2016-2017 Welkom op de Prins Clausschool september 2016 35 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 - into-gesprekken groep 3-8 2 3 4 36 5 - into-gesprekken groep 3-8

Nadere informatie

CBS DE WEGWIJZER. Harm Tiesingstraat AZ 2e Exloërmond JAARKALENDER

CBS DE WEGWIJZER. Harm Tiesingstraat AZ 2e Exloërmond JAARKALENDER CBS DE WEGWIJZER www.cbsdewegwijzer.com JAARKALENDER 2016-2017 CBS de Wegwijzer augustus 2016 Welkom in het nieuwe schooljaar! We wensen jullie een fijn jaar op CBS de Wegwijzer. Voor u ligt de schoolkalender

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans NAAR GROEP 3 Dit schooljaar zit uw kind in groep 3. De groep is dit jaar gecombineerd met groep 4. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe juf,

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Even voorstellen. Maandag en dinsdag staat Ellen Kooter voor de groep. Woensdag, donderdag en vrijdag staat Carla van Diepen voor de groep.

Even voorstellen. Maandag en dinsdag staat Ellen Kooter voor de groep. Woensdag, donderdag en vrijdag staat Carla van Diepen voor de groep. Groep 4 Even voorstellen. Maandag en dinsdag staat Ellen Kooter voor de groep. Woensdag, donderdag en vrijdag staat Carla van Diepen voor de groep. Start van de dag. 8.35 De leerkracht staat bij de deur

Nadere informatie