Ziekteverzuimanalyse en beleidsmaatregelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekteverzuimanalyse en beleidsmaatregelen"

Transcriptie

1 Ziekteverzuimanalyse en beleidsmaatregelen Oktober 2013 Datum: Auteur: Status: PZ concept Notitie bestemd voor Staf / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht Route: Bespreking in staf 23 september 2013 Vaststelling in bestuursvergadering (toezending 12 februari 2013) Bespreken in directeurenoverleg Bespreking in GMR Bespreking in Raad van Toezicht Publicatie Kenmerk: Versie: Concept Na bespreking in staf Versie voor bestuur

2 Ziekteverzuimanalyse en beleidsmaatregelen Oktober

3 Onderwerpen (nog inhoudsopgave maken) 1. Verzuimcijfers en analyse 2. Arbo Unie, oorzaken en analyse 3. Benchmark, vergelijking verzuimcijfers PO besturen in de regio (OVO en 3Primair) 4. Aanbevelingen ziekteverzuimanalyse Nog niet tevreden; wat gaan we verder doen? 3

4 Onderdeel 1: Verzuimcijfers en analyse O2A5 stichtingsniveau Ziekteverzuimpercentage e kwartaal 13,28% 9,20% 2 e kwartaal 11,37% 9,27% 3 e kwartaal 7,65% 5,70% * 4 e kwartaal 9,48% *percentage op peildatum (zijnde een deel van het kwartaal) 1.a. Analyse verzuimcijfers: Terugdringing verzuim in schooljaar Het terugdringen van het hoge verzuim in het schooljaar is in 2012 succesvol ingezet. Aan het einde van het schooljaar zijn een aanzienlijk aantal langlopende casussen afgerond. Als gevolg hiervan is het verzuimpercentage 3 e kwartaal ,65%. In het 3 e kwartaal 2012 is dus sprake van een daling van 3,72% ten opzichte van het 2 e kwartaal Terugdringing verzuim in schooljaar Bij aanvang van het schooljaar is verder ingezet op terugdringing van het ziekteverzuim o.a. door afronding van complexe casussen. In het 4 e kwartaal stijgt het verzuimpercentage met 1,8% door nieuw ziekteverzuim en komt het gemiddelde verzuimpercentage over kalenderjaar 2012 uit op 10,41%. Gedurende het schooljaar wordt extra ingezet op de realisatie van de terugdringing van het ziekteverzuim door het afronden en afsluiten van complexe casussen. Dit wordt zichtbaar in een verdere daling van het ziekteverzuim aan het einde van het schooljaar Een exact kwartaalcijfer is op dit moment nog niet te rapporteren. Wel kan op peildatum 10 september 2013 het voorlopige verzuimcijfer voor 3 e kwartaal 2013 gerapporteerd worden. Het doet ons genoegen u te melden dat het voorlopige verzuimpercentage 3 e kwartaal 2013 met 3,57% is gedaald ten opzichte van het 2 e kwartaal Terugdringing verzuim in schooljaar De historie van de cyclus in verzuimcijfers leert ons dat de periode van aanvang van het nieuwe schooljaar tot de kerstvakantie een verhoogd risico geeft op nieuw ziekteverzuim. Het is van groot belang te waarborgen dat de daling in het ziekte verzuimpercentage verder wordt doorgezet cq. vastgehouden in het 4 e kwartaal 2013 en verdere jaren. Het is van belang het bestaande verzuimbeleid te evalueren en aanvullend verzuimbeleid nu te formuleren en in te zetten bij aanvang van het schooljaar Voorstaande vooruitlopend op de definitieve verzuimanalyse 2013, welke in februari 2014 gepresenteerd kan worden. 4

5 O2A5 stichtingsniveau Ziekteverzuimpercentage 6,56% 8,52% 10,41% 8,60% * Meldingsfrequentie * 1,26 1,26 1,44 Gemiddelde verzuimduur ** 19,10 24,59 24,91 *percentage gebaseerd op periode januari 2013 tot en met 10 september 2013 (deel kalenderjaar) Onderdeel 2: Arbo Unie, oorzaken en visie 2.a. Analyse verzuimoorzaken naar beïnvloedbaar en niet-beïnvloedbaar verzuim: Gebaseerd op het ziekteverzuim in juni 2013 zijn door de Arbo Unie de verzuimoorzaken in beeld gebracht. Op dat moment waren er 27 langdurige ziekmeldingen. Deze verzuimoorzaken zijn in het onderstaande overzicht in beeld gebracht. Oorzaken 27 casussen ziekteverzuim in juni 2013, bron opgave Arbo Unie 8 fysieke klachten Hierbij gaat het om niet-beïnvloedbaar verzuim 2 fysieke klachten Hierbij is mogelijk sprake is van een arbeidshandicap ten gevolge van ernstige gehoorbeperking. Het gaat om niet-beïnvloedbaar verzuim. 5 psychische klachten Hierbij gaat het om ziekmeldingen ten gevolge van psychiatrische klachten. Dit betreft niet-beïnvloedbaar verzuim. 12 psychische klachten Hierbij gaat het om 5 ziekmeldingen, waarbij er sprake is van werk gerelateerde problematiek. Tevens zijn er 7 ziekmeldingen die werk gerelateerd zijn, maar hier ligt de oorzaak niet primair bij werk Het gaat hierbij om beïnvloedbaar verzuim. Van de 27 langdurige ziekteverzuimcasussen in juni 2013 zijn er 15 niet-beïnvloedbaar verzuim en 12 beïnvloedbaar verzuim. Van deze 12 is het in 7 casussen lastig om, voorafgaand aan het ziekteverzuim, een passende preventieve interventie in te zetten. Het betreft hier namelijk primair een oorzaak in de privé situatie (b.v. relationele of financiële problemen), die spanningsklachten opleveren welke doorwerken in het functioneren in de werksituatie. De termijn beïnvloedbaar verzuim dient overigens genuanceerd te worden. Preventief beleid kan het risico op ziekteverzuim verkleinen of de noodzaak voor ziekteverzuim verminderen of wellicht geheel wegnemen. Door een goede verzuimbegeleiding kan de verzuimduur wellicht verkort worden. Het is echter niet zo dat beïnvloedbaar verzuim altijd kan worden voorkomen. Het verzuim in voorliggende periode geeft een reële indicatie van de verhouding tussen beïnvloedbaar en niet-beïnvloedbaar langdurig verzuim gedurende het gehele jaar. 5

6 2.b. Analyse en visie Arbo Unie ten aanzien van ziekteverzuim binnen O2A5: In het SMO sociale medisch overleg dat 3 tot 4 keer per jaar gevoerd wordt tussen de Arbo Unie (bedrijfsarts en verzuimconsulent) en O2A5 (beleidsmedewerker personeel met de regio directeur personeel) worden alle langdurige ziekteverzuimcasussen besproken en wordt in het algemeen gesproken over het ziekteverzuimbeleid. Op 16 juli jl. heeft het laatste SMO plaatsgevonden. De oorzaak voor het ontstaan van een dergelijk hoog ziekteverzuimpercentage als binnen O2A5 is onderwerp van gesprek. Hierbij stelt de Arbo Unie dat de volgende zaken bij O2A5 van invloed zijn op het hoge ziekteverzuim : 1. Er is een relatief hoger verzuim met psychiatrische oorzaak (dit is niet-beïnvloedbaar verzuim). 2. In sommige ziekteverzuimcasussen heeft het ziekteverzuim langer geduurd dan door de Arbo Unie is geadviseerd. Dit komt doordat school organisatorische belangen in deze gevallen zwaarder hebben gewogen dan het afsluiten van het ziekteverzuim cq. hersteld melden van de werknemer. 3. Bij ziekmelding van een werknemer, zijn er directeuren waarvan de indruk bestaat dat hij/zij onvoldoende eigenaar van het ziekteverzuim op hun school is (dit betreft zowel beïnvloedbaar als niet-beïnvloedbaar verzuim). Deze indruk ontstaat doordat na het regelen van de vervanging, deze directeur niet snel en adequaat handelt maar het probleem (zijnde de re-integratie) voor zich uit lijkt te schuiven in de hoop dat het ziekteverzuim zichzelf zal oplossen, zoals b.v. bij griepklachten. Echter complexe verzuimcasussen vragen om specifieke gesprekstechnieken en coaching vaardigheden en een grotere tijdsinvestering. Het lijkt erop dat de complexiteit de directeur afschrikt en het adequaat handelen beïnvloedt en de extra tijdsinvestering die dit vraagt niet voldoende beschikbaar is. 4. Er is relatief vaker sprake van ziekteverzuim waarbij sprake is van een combinatie van een medische oorzaak en een functioneringsprobleem. Deze directeuren (of zijn/haar voorganger) hebben de problemen die zich voordoen in het functioneren onvoldoende besproken en er zijn onvoldoende preventieve maatregelen genomen. (dit is beïnvloedbaar verzuim). Het betreft hier 12 casussen op evenveel scholen. Onderdeel 3: benchmark, vergelijking verzuimcijfers PO besturen in de regio Ziekteverzuimpercentage PO besturen in de regio O2A5 3Primair OVO 1 e kwartaal ,28% 8,00% 7,23% 2 e kwartaal ,37% 6,81% 7,88% 3 e kwartaal ,65% 5,90% 6,88% 4 e kwartaal ,48% 7,79% 6,83% Geheel ,41% 7,04% 7,20% 1 e kwartaal ,20% - 4,88% 2 e kwartaal ,27% - 3,12% * 3 e kwartaal 2013 (op ) 5,70% 6

7 *ziekteverzuimcijfer van OVO, 2 de kwartaal hangt nauw samen met het feit dat OVO veelvuldig gebruik maakt van overige verlofregelingen op basis van de CAO-PO. Cijfers per kwartaal 2013 zijn door 3Primair niet te leveren. Uit de cijfers van 2012 blijkt duidelijk dat O2A5, in vergelijking met andere PO besturen in de regio, een beduidend hoger ziekteverzuimpercentage heeft in Op bestuurlijk niveau binnen de contactgroep Zuid-Holland-Zuid wordt good practise en het gevoerde ziekteverzuimbeleid besproken. Onderdeel 4. Aanbevelingen ziekteverzuimanalyse 2012 In de ziekteverzuimanalyse over het kalenderjaar 2012 is vastgesteld dat het ziekteverzuimpercentage van 2012 is gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. Hierbij zijn de achterliggende oorzaken in beeld gebracht, namelijk: a. Disfunctioneren; b. Ervaren hoge werkdruk; c. Rolverdeling casemanagement; d. Gedwongen mobiliteit; e. Verandering in sociale zekerheid. In de ziekteverzuimanalyse 2012 zijn verschillende aanbevelingen opgenomen met als doel het ziekteverzuimpercentage structureel te verlagen. Deze aanbevelingen zijn inmiddels een half jaar geleden geformuleerd. Van belang is de huidige stand van zaken per oorzaak in beeld te brengen. Ad. a. Herziening gesprekkencyclus: Werkgroep wordt in september 2013 gevormd door directeuren, GMR-leden en personeels-beleidsmedewerkers. De eerste vergadering wordt gepland in oktober Gezien het geconstateerde verband tussen ziekteverzuim en disfunctioneren zal dezelfde werkgroep, naast de revitalisatie gesprekkencyclus, ook betrokken worden bij de totstandkoming van de ziekteverzuimanalyse en de beleidsmaatregelen. Ad. b. Organisatie breed onderzoek ten aanzien van de ervaren werkdruk: Dit instrument voor preventief ziekteverzuimbeleid wordt nader besproken en uitgewerkt in de genoemde werkgroep. Ad. c. Implementatie beleidsnota Notitie Casemanager: In deze beleidsnota is de rolverdeling van het casemanagement en de wettelijke verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter- nauwkeurig uitgewerkt. De implementatie van deze beleidsnota wordt uitgevoerd door de genoemde werkgroep; De implementatie van de beleidsnota heeft in het afgelopen half jaar op zich laten wachten, omdat er -gezien het zeer hoge ziekteverzuimpercentage- nadrukkelijk prioriteit is gelegd bij het afhandelen en afsluiten van langdurige en complexe ziekteverzuimcasussen. Om hier stevig op in te kunnen zetten is, naast de inzet van 7

8 de beleidsmedewerkers, een extra mede-werker ingehuurd op tijdelijke basis. Deze maatregelen hebben geleid tot een significante daling van het ziekteverzuimpercentage in augustus Ad. d. Protocol begeleidingstraject gedwongen mobiliteit: Dit protocol is opgemaakt in het voorjaar van 2013 en heeft als leidraad gewerkt bij de casussen van gedwongen mobiliteit voor de personeelsplanning van het schooljaar 2013/2014. Op basis van het protocol wordt in deze periode nadrukkelijk aandacht besteed aan de nazorg van de betrokken medewerkers met als doel het risico op uitval ten gevolgen van gedwongen mobiliteit zo klein mogelijk te houden. Ad. e. Informatiebijeenkomst door ABP en Loyalis voor alle medewerkers: Deze informatiebijeenkomst is gepland op 6 november Ad. e. Collectieve IPAP-verzekering: Deze verzekering en subsidiemogelijkheid voor re-integratie á 3.000,- per persoon (in het kader van preventief ziekteverzuimbeleid) wordt nader besproken en uitgewerkt door genoemde werkgroep. Onderdeel 5. Voortgang Door de ingezette maatregelen zijn er verschillende langdurige en complexe ziekteverzuimcasussen afgehandeld en afgesloten. Zoals vermeld heeft dit geleid tot een significante daling van het ziekte-verzuimpercentage in augustus Dit is een mooi resultaat, maar desondanks zijn wij niet tevreden. Wij vinden het van groot belang te waarborgen dat de daling van het ziekteverzuim-percentage wordt vastgehouden en verder wordt voortgezet. Zoals genoemd wordt in september 2013 een werkgroep gevormd door directeuren, GMRleden en personeelsbeleidsmedewerkers. De verwachting is dat de werkgroep zichzelf de volgende doelen zal stellen: ziekteverzuimpercentage (blijvend) verlagen (conform het landelijk gemiddelde); voorkomen van malus door het vervangingsfonds (uitdaging: toewerken naar een bonus); zoveel mogelijk voorkomen van instroom WIA (WGA-uitkering, zodat de WGApremie voor de werkgever niet wordt verhoogd); in geval van een WIA-aanvraag, zorgdragen voor een kwalitatief goed en volledig ziekteverzuimdossier om een eventuele loonsanctie te voorkomen (een dergelijk dossier kan alleen tot stand komen door kwalitatief goede ziekteverzuimbegeleiding); voorkomen van oneigenlijk ziekteverzuim. Vooruitlopend op de eerste bijeenkomst van de werkgroep hebben wij per genoemde verzuimoorzaak acties beschreven, waarmee de bovenstaande doelen kunnen worden bereikt. Deze acties zullen als input fungeren voor de eerste bijeenkomst van de werkgroep. De verwachting is dat door de werkgroep aanvullende acties worden geformuleerd. Vooralsnog zijn de volgende acties beschreven: 8

9 Ten aanzien van disfunctioneren: koppelen aan revisie gesprekkencyclus O2A5; focus leggen op het bespreekbaar maken van de werkelijke situatie: benoemen wat er daadwerkelijk aan de hand is (is er bijvoorbeeld sprake van ziekteverzuim wegens een medische oorzaak, een privé situatie, disfunctioneren, een conflictsituatie of een combinatie van verschillende oorzaken). Re-integratiebegeleiding afstemmen op de werkelijke situatie. Als er sprake is van medisch geoorloofd ziekteverzuim dan vraagt dat een andere begeleidingsvorm dan als er sprake is van verzuim ten gevolge van disfunctioneren, conflictsituaties of (ernstige) problemen in de privésituatie van de betrokken werknemer. Vragen hierbij kunnen onder andere zijn: wat is er nodig om de oorzaak van het verzuim aan te pakken? Wat is er nodig om re-integratie spoedig te realiseren? Acties kunnen onder andere zijn: het opstellen van verbetertrajecten en dossiervorming. Focus leggen op preventief ziekteverzuimbegeleiding door het vroegtijdig signaleren van dreigend uitval en daarop actie ondernemen met als doel ziekteverzuim te voorkomen. Acties hierbij kunnen onder andere zijn: zorg uitspreken voor de betrokken medewerker en met elkaar in gesprek gaan, advies inwinnen bij Arbo Unie en het opstarten van preventieve interventies; in geval van verzuim ten aanzien van disfunctioneren of conflictsituaties: oneigenlijk gebruik van ziekteverzuim voorkomen en zoveel mogelijk gebruik maken van de ordemaatregelen en disciplinaire maatregelen, zoals deze zijn opgenomen in de CAO-PO. Wellicht kan er ook gebruik worden gemaakt van artikel 8.8 lid 1 CAO-PO. Op basis van artikel kan de betrokken werknemer een periode van ten hoogste twee maal de arbeidsduur per week (over een periode van telkens twaalf maanden) in aanmerking komen voor verlof met behoud van salaris. in geval van ziekteverzuim ten aanzien van disfunctioneren of conflictsituaties is er een scherpere controle vanuit de Arbo Unie noodzakelijk. Is er sprake van een medische onderbouwing van het ziekteverlof? Zo nee, dan moet dit duidelijk worden vermeld in het werkhervattingsadvies. Vanuit O2A5 dient de betrokken medewerker vervolgens hersteld te worden gemeld en kan er wellicht gebruik worden gemaakt van de ordemaatregelen en de disciplinaire maatregelen of van kortdurend verlof op basis van artikel 8.8 lid 1 van de CAO-PO. Ten aanzien van de ervaren hoge werkdruk: koppelen aan revisie gesprekkencyclus O2A5 (met name voortgangsgesprekken); preventief ziekteverzuimbeleid: vroegtijdig signaleren en bespreekbaar maken van verhoogd risico op uitval met als doel dit te voorkomen; eventueel (gerichte) interventies inzetten om uitval te voorkomen + nazorg; registratie kort frequent ziekteverzuim per kwartaal bekijken en gesprekken arrangeren met medewerkers, die meer dan drie keer per jaar (of schooljaar) kort hebben verzuimd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een protocol verzuimgesprek (opgemaakt door het Vervangingsfonds) Ten aanzien van de rolverdeling casemanagement: Optimale naleving van de verplichtingen die zijn opgenomen in de Wet verbetering Poortwachter. Een taakverdeling tussen de schooldirecteuren en de 9

10 beleidsmedewerkers van het bestuursbureau is opgenomen in de notitie casemanager. Deze notitie dient spoedig opnieuw onder de aandacht te worden gebracht; Ten aanzien van de naleving van de verplichtingen, op basis van de Wet Verbetering Poortwachter, is geconstateerd dat de directeuren van O2A5 deze verplichtingen onvoldoende naleven. Gevolg hiervan is dat de ziekteverzuimdossiers procedureel niet op orde zijn en dit kan leiden tot zeer ingewikkelde situaties in ziekteverzuimcasussen, sancties vanuit UWV en dus financiële consequenties; Kosten ten aanzien van ziekteverzuim inzichtelijk maken, denk aan malus VF, kosten contract Arbo Unie, kosten niet verschenen spreekuur Arbo Unie of omstandigheden spreekuur Arbo Unie, instroom WIA ten aanzien van WGApremie; Ziekteverzuimcijfers van betreffende school periodiek agenderen voor het voortgangsoverleg tussen schooldirecteur en regiodirecteur; Good practise: succesvolle directeuren, ten aanzien van (preventieve) ziekteverzuimbegleiding, koppelen aan minder succesvolle directeuren op dit gebeid; Beleidsmedewerkers O2A5 kunnen fungeren als sparringpartner van de directeuren. Eventueel kunnen zij ondersteuning bieden bij complexe situaties van (dreigend) ziekteverzuim; Vast contactmoment tussen directeur en beleidsmedewerker bij een ziekteverzuimcasus met een duur van vier maanden. Doel: ziekteverzuimcasus zowel inhoudelijk als procedureel bespreken en eventueel het uitzetten van concrete acties; Eventueel een opfriscursus gesprekstechnieken gericht op preventie en ziekteverzuimbegeleiding. Ten aanzien van gedwongen mobiliteit: Werkwijze ten aanzien van de mobiliteitsronde van 2013 in beeld brengen en eventueel aanvullen naar aanleiding van de geplande evaluatie. Ten aanzien van de verandering in sociale zekerheid: Organiseren informatiebijeenkomst ABP en Loyalis (gepland op 6 november 2013); Afsluiten collectieve IPAP-verzekering bij loyalis voor gehele en/of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid; Mogelijkheden tot vervroegd uittreden middels ABP KeuzePensioen bespreekbaar maken bij oudere werknemers (wellicht koppelen aan revisie gesprekken cyclus, zoals bijvoorbeeld een agendapunt bij voortgangsgesprekken). Ten aanzien van het ziekteverzuim in het algemeen; Zieke werknemers aanspreken op verantwoordelijkheden en plichten ten aanzien van de Wet Verbetering Poortwachter. Cultuuromslag: ziek? Wat kun je eventueel nog wel doen?; 10

11 Directeuren aanspreken op verantwoordelijkheden en plichten ten aanzien van de Wet Verbetering Poortwachter. Doel is om te begeleiden tot een succesvolle re-integratie; Organiseren van themabijeenkomsten met directeuren: implementatie notitie casemanager, inzicht geven in de kosten, etc.; Wellicht de werkwijze van OVO volgen en themabijeenkomsten organiseren voor de directeur en het team, waarbij de verantwoordelijkheden en verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter van zowel de directeur (in de rol van de werkgever) als de teamleden (in de rol van werknemers) in beeld worden gebracht; Indien geconstateerd wordt dat een directeur minder krachtig functioneert ten aanzien van preventie en ziekteverzuimbegeleiding, dit inhoudelijk bespreken met de betrokken directeur en koppelen aan een directeur die krachtig handelt ten aanzien van preventie en ziekteverzuimbegeleiding. 11

Ziekteverzuimanalyse en beleidsmaatregelen

Ziekteverzuimanalyse en beleidsmaatregelen Ziekteverzuimanalyse en beleidsmaatregelen Kalenderjaar 2012 Datum: 25-01-2013 Auteur: Status: PZ concept Notitie bestemd voor Staf / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht Route: Bespreking in staf 28 januari

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009)

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009) ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5 (mei 2009) Voorwoord...3 1. Streven naar de landelijke norm van het ziekteverzuimpercentage...3 2. Streven naar een verlaging van het kort frequent ziekteverzuim...4 3. Verlaging

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse en beleidsmaatregelen

Ziekteverzuimanalyse en beleidsmaatregelen Ziekteanalyse en beleidsmaatregelen kalenderjaar 2015 Datum: 4 februari 2016 Auteur: Status: PZ concept Notitie bestemd voor Staf / Directie / Bestuur / GMR / RvT Route: Bespreking in staf, 1 e concept

Nadere informatie

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE Ziekteverzuimbeleid in het kort Van regels naar waarden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene waarden 3 3 Procedure afspraken 4 4 Rolverdeling 6 2 1 Inleiding EEM VALLEI Educatief wil in de komende

Nadere informatie

Notitie Casemanager. in het kader van ziekteverzuimbegeleiding

Notitie Casemanager. in het kader van ziekteverzuimbegeleiding Notitie Casemanager in het kader van ziekteverzuimbegeleiding Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1. Rolverdeling... 5 Hoofdstuk 2. Schematisch overzicht ziekteverzuim en reïntegratie... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013

EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013 EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013 Inleiding Conform de nota ziekteverzuim en re-integratie gemeente Simpelveld vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van het beleid. Voor het uitvoeren van de evaluatie

Nadere informatie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010 Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Opstellers: Ad Smit /Anja Kostermans Maart/april 2010 1 Inhoudsopgave 1. Verzuimanalyse 2010 tov 2009 3 2. Preventie..4

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie Ziekteverzuimbeleid Beleidsnotities worden in de regel tegen het einde van het 4 e jaar geëvalueerd. De beleidsnotitie Ziekteverzuim dateert uit 2008 en is in 2011 door de verschillende gremia tegen het

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Verzuimaanpak. Koninklijke Burger Groep B.V.

Verzuimaanpak. Koninklijke Burger Groep B.V. Verzuimaanpak Koninklijke Burger Groep B.V. 1 Inleiding 365 goesting heeft een onderscheidende aanpak voor verzuim. Wij garanderen een haalbaar verzuimtarget, gebaseerd op berekende prognoses. Onze aanpak

Nadere informatie

Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker.

Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker. Titel Ziekteverzuimbeleid Doelgroep Medewerkers van het Westfriesgasthuis Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker.

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim.

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. 2016 VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. Verzuimrapport Inleiding V oor u ligt het verzuimrapport over het kalenderjaar 2016. In dit rapport vindt u de kengetallen van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar 2014. In deze analyse vindt u de kengetallen ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren.

Nadere informatie

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Partners: Inhoud presentatie Belangrijke aspecten bij verandering verzuim De belangrijkste actoren Hoe houd je goede resultaten vast Vragen/opmerkingen

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief Dienstverlening Flexibele inzet van een vaste bedrijfsarts - op vaste dagdelen per week op

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Hoe gaan werkgevers om met (langdurig) ziekteverzuim? White Paper Verzuim

Hoe gaan werkgevers om met (langdurig) ziekteverzuim? White Paper Verzuim Hoe gaan werkgevers om met (langdurig) ziekteverzuim? White Paper Verzuim Onderzoek van Baken Adviesgroep maart 2016 Inleiding Voor werkgevers heeft (langdurig) ziekteverzuim vaak een grote financiële

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage dienstverlening bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage Werkgeversadvies ENgage voor uw organisatie ENgage adviseert vanuit een visie gericht op het beperken van bestaande, vaak onbekende kosten.

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

Onze plus. Opgericht: collega s en voor u als werkgever. + Verzuimcontrole Het gemis van een zieke werknemer voelt u

Onze plus. Opgericht: collega s en voor u als werkgever. + Verzuimcontrole Het gemis van een zieke werknemer voelt u The missing link The missing link... Onze plus Onze dienstverlening Facts & figures Verzuim is lastig. Voor de zieke, voor de Maatwerk is onze standaard. Wij begeleiden + Verzuimregistratie en beheer Opgericht:

Nadere informatie

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid 3 - Plan 3 2. Preventief beleid 3 - Inzet 4 - Voorlichting 4 - Functioneringsgesprek 4 -

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu?

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Vanaf 1 april 2002 geldt de Wet verbetering Poortwachter. Doel van de wet is: kansen op re-integratie van zieke werknemers verbeteren, door werknemers

Nadere informatie

Analyse Ziekteverzuim

Analyse Ziekteverzuim Analyse Ziekteverzuim Jaaroverzicht 2013 In het Agrarisch en Groen Bedrijf pagina 1 SAZAS HELPT U VERDER! SAZAS HELPT U VERDER! pagina 2 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. 1Uitgangspunten 2Verantwoordelijkheid 3Plan Hoofdstuk 2. 1Preventief beleid 2Inzet 3Voorlichting

Nadere informatie

Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Openbaar Primair Onderwijs Almelo Geleding Besproken Besluitvorming Staf Staf 3-2-2015 Directeuren MT GMR GMR 16-4-2015 GMR 24-4-2015 College van Bestuur CvB 3-6-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo VERZUIMBELEIDSPLAN 2015-2018 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Kosten of kansen? Francisca Dubbeldam & Dennis Holtkamp Specialisten Zorg & Inkomen 29 & 31 oktober 2013 linkedin.com/company/schouten-zekerheid twitter.com/schoutenzeker Daadkracht

Nadere informatie

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken In uw huisartspraktijk staat u samen met medewerkers klaar om patiënten de beste zorg te bieden. Maar ook uw

Nadere informatie

Wachtdagen en ziekteverzuim

Wachtdagen en ziekteverzuim Wachtdagen en ziekteverzuim 1 Inhoud presentatie Onderzoeksvraag Uitvoering onderzoek Betrouwbaarheid van de gegevens Uitkomsten Hoofdvraag Neveneffect (verlof) Controlevariabelen Stijgers/dalers Conclusie

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht

Nadere informatie

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt Absenteïsme beleid Inhoud 1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt 2. Maatregelen bij absenteïsme 3. Kosten van ziekteverzuim 4. Ziekteverzuim volgens de kenmerken van de werkgever 5. Ziekteverzuim

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Verzuimbeleidsplan De directeur maakt beter

Verzuimbeleidsplan De directeur maakt beter Verzuimbeleidsplan De directeur maakt beter De Basis Versie 22.0, 1 november 2010januari 2013 INHOUD 1. INLEIDING... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.3 2. UITGANGSPUNTEN... 3 3. VERANTWOORDELIJKHEID...

Nadere informatie

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : juli 2013 ONDERWERP : Verzuimrapportage 1e 2013 NUMMER : 20216018 Algemeen Vanaf het 2004 verzorgt

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

Handreiking verzuimpreventie CGK

Handreiking verzuimpreventie CGK Handreiking verzuimpreventie CGK Steunpunt Kerkenwerk Januari 2015 Titel Handreiking verzuimpreventie CGK Januari 2015 1 Inleiding Steunpunt Kerkenwerk coördineert het ziekteverzuimproces van predikanten.

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2015.0408

Verzuimbeleid 2015.0408 Verzuimbeleid 2015.0408 Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 14 april 2015 Vastgesteld op : d.d.30 april 2015 Meer Primair Burgemeester Pabstlaan 10 D1 2131 XE Hoofddorp Postbus 223 2130 AE Hoofddorp

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2014

Periodieke Brancherapportage 2014 Periodieke Brancherapportage 2014 Peildatum: 1 januari 2015 Brancheorganisatie: Datum: Februari 2015 Sectormanager: Jaap Tinga Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Welkom. Presentatie 100 Present Verzuimmanagement. #meetingeptp

Welkom. Presentatie 100 Present Verzuimmanagement. #meetingeptp Welkom Presentatie 100 Present Verzuimmanagement Even voorstellen! Start 1 januari 2016 Eigenrisicodragerschap (ERD) Ziektewet voor alle verzuimmeldingen van de flexibele medewerkers op de loonlijst van

Nadere informatie

Verzuim- en Reïntegratieprotocol

Verzuim- en Reïntegratieprotocol Verzuim- en Reïntegratieprotocol Vastgesteld d.d. 25 januari 2011 Introductie Een open communicatie, respect voor elkaar en heldere afspraken zijn voorwaarden om prettig te werken. Esprit hecht hier veel

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: oktober 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 17-06-2015 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en

Nadere informatie

Lagere lasten door ziekte en arbeidsongeschiktheid

Lagere lasten door ziekte en arbeidsongeschiktheid Ziekte en stellen veel medewerkers en werkgevers voor problemen. e begeleiding in de vorm van of schadelastbeperking kan dan veel opleveren. Dit met als doel persoonlijke zorgen, onnodige kosten en overbelasting

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Ziekteverzuimplan - 1 - ONDERWIJSPR1MAIR. Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater

Ziekteverzuimplan - 1 - ONDERWIJSPR1MAIR. Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Ziekteverzuimplan - 1 - ONDERWIJSPR1MAIR Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Ziekteverzuimplan - 2 - Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid - Plan 2. Preventief

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Snelgids VerzuimVitaal Digitaal

Snelgids VerzuimVitaal Digitaal Snelgids VerzuimVitaal Digitaal Inloggen: Ga naar www.verzuimvitaal.nl Klik links boven in het scherm op VerzuimVitaal Digitaal Vul in het daarvoor bestemde veld u gebruikersnaam en wachtwoord in. (Let

Nadere informatie

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL!

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! Aanleiding Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. van. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. van. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN van Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 10 mei 2005 Ziekteverzuimbeleidsplan 10 mei 2005 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten -3- - Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Preventief beleid 2.1. Verzuimbeïnvloedende factoren 2.2. Voorlichting 2.3. Verzuimgesprek 3. Drempelverhogend beleid 4. Curatief beleid 4.1. Motivatie

Nadere informatie

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid 1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid Welke informatie lever de verzuiminfrastructuur op? Waar liggen de knelpunten op het gebied van verzuim (kort, middellang en lang verzuim) Is

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Voorbeeld van een ziekteverzuimbeleidsplan voor het onderwijs

Voorbeeld van een ziekteverzuimbeleidsplan voor het onderwijs Voorbeeld van een ziekteverzuimbeleidsplan voor het onderwijs Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen, waarbij onder meer rekening

Nadere informatie

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 BELEID ZIEKTEVERZUIM Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het ziekteverzuimbeleid is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. Het omvat maatregelen ter

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Ziekteverzuimbeleid. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Ziekteverzuimbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Brancherapportage 2012

Brancherapportage 2012 1 Brancherapportage Brancheloket Apotheken 2012 Inhoud Inhoudsopgave pag. 2 Samenvatting pag. 3 De doelstellingen en de bereikte resultaten pag. 5 Overige activiteiten pag. 10 Algemene gegevens pag. 14

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

VERZUIM EN COMMUNICATIE. Grip op verzuim

VERZUIM EN COMMUNICATIE. Grip op verzuim VERZUIM EN COMMUNICATIE Grip op verzuim CONTEXT Verzuim en communicatie, waarom? https://youtu.be/xsdaassdck0 Voorstellen Wie ben je, waar werk je, waarom doe je dit werk (wat drijft je). Een woord wat

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

1 t/m 6 behoren tot staand beleid. Op basis van prognose wordt er voor 12-13 geen malus verwacht

1 t/m 6 behoren tot staand beleid. Op basis van prognose wordt er voor 12-13 geen malus verwacht en Nieuwe Regentesseschool augustus In de top -20 van risico-items met hoogste score ( kans x impact) staan voornamelijk items uit domeinen personeel en financiën. 1 Bovendien is er tussen de gescoorde

Nadere informatie