GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren"

Transcriptie

1 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2011 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter, Guy Thys, Michel Vanroy en Steven Driesen, schepenen; Alfons Capiot, Josiane Caproens, Walter Callebaut, Serge Voncken, Gert Hellinx, Carine Moors, Marleen Peeters, Linda Verjans, Robert Wijnen, Carine Box, Bert Vertessen, Yves Croux, Roel Palmans, Jossy Meers en Paul Vandormael, raadsleden; en Jan Goffin, secretaris wnd. Verontschuldigd: burgemeester Annette Stulens, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen Jos Buysmans Afwezig: nihil en gemeentesecretaris Geert Rouffa Aanwezig na aanvang der vergadering: raadslid Walter Callebaut vanaf agendapunt 3 Voortijdig de vergadering verlaten: nihil De vergadering wordt geopend om 20 uur. IN OPENBARE VERGADERING 01 Kerkfabrieken - Kerkfabriek van Sint-Domitianus Hoeselt - Eerste budgetwijziging dienstjaar Aktename Akte wordt genomen van de eerste budgetwijziging voor het dienstjaar 2011 van kerkfabriek Sint-Domitianus Hoeselt. De gemeentelijke exploitatietoelage 2011 wordt door de voorliggende budgetwijziging verhoogd van 3 180,00 EUR naar 3 183,00 EUR. De gemeentelijke investeringstoelage 2011 wordt door de voorliggende budgetwijziging verlaagd van 2 500,00 EUR naar 0,00 EUR. De noodzakelijke budgettaire schikkingen hiertoe zullen worden getroffen bij de opmaak van het budget dienstjaar

2 02 Kerkfabrieken - Aangepaste meerjarenplannen Goedkeuring De geactualiseerde meerjarenplannen van de kerkfabrieken Sint-Stefanus Hoeselt, Sint-Brixius Schalkhoven, O.L.Vrouw Maria Middelares, Sint-Domitianus Werm en Sint-Lambertus Alt-Hoeselt worden unaniem goedgekeurd. Een aanpassing van de meerjarenplanning van deze kerkfabrieken was noodzakelijk in het kader van de opmaak van hun budget Het nieuwe totaal aan geraamde gemeentelijke exploitatietoelagen voor alle kerkfabrieken en voor de ganse periode bedraagt ,04 EUR. Het totaal aan geraamde gemeentelijke investeringstoelagen voor alle kerkfabrieken en voor de ganse periode bedraagt ,48 EUR. 03 Kerkfabrieken - Budgetten Aktename Akte wordt genomen van de budgetten 2012 van de kerkfabrieken Sint-Stefanus Hoeselt, Sint-Brixius Schalkhoven, Sint-Hubertus Sint-Huibrechts-Hern, O.L.Vrouw Maria Middelares, Sint-Jan-de-Doper Romershoven, Sint-Domitianus Werm en Sint-Lambertus Alt-Hoeselt. Het totaal aan geraamde gemeentelijke exploitatietoelagen voor alle kerkfabrieken voor het dienstjaar 2012 bedraagt ,00 EUR. Het totaal aan geraamde gemeentelijke investeringstoelagen voor alle kerkfabrieken voor het dienstjaar 2012 bedraagt ,00 EUR. 04 ROP - Voorstel tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van een gedeelte van de buurtweg nr Goedkeuring Het voorstel tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van een gedeelte van de buurtweg nr. 136 wordt unaniem goedgekeurd. Het betreffende gedeelte van de buurtweg nr. 136 is gelegen in een woongebied dat verder ontwikkeld moet kunnen worden. Het tracé ervan hypothekeert de invulling en ontwikkeling van het binnengebied. Er moet een ander wegentracé worden aangelegd om het gebied te kunnen ontsluiten. Het openbaar onderzoek ter zake dat ingesteld werd van 21 oktober 2011 tot en met 6 november 2011 leverde geen bezwaarschrift of mondelinge klacht op. Deze buurtweg wordt praktisch niet meer gebruikt. Het raadsbesluit van 23 juni 2011, houdende goedkeuring van het voorstel tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van een gedeelte van de buurtweg "chemin nr. 136", wordt ingetrokken. Het raadsbesluit van 29 november 2007, houdende definitieve goedkeuring van de afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van de gedeelten van de buurtweg "chemin nr. 136" en de voetweg "sentier nr. 85" wordt eveneens ingetrokken. Raadslid Fons Capiot hoopt maar dat de gemeente niet opnieuw gaat teruggefloten worden door de toezichthoudende overheid gezien voor de termijn van het openbaar onderzoek zoals gebruikelijk geen 2

3 30 dagen werden uitgetrokken. De voorzitter is zich van geen kwaad bewust en stelt dat bij een procedure tot afschaffing van buurtwegen voor het openbaar onderzoek een termijn van 15 dagen volstaat. 05 ROP - Onderhandse verkoop van een perceeltje wegoverschot gelegen langs de Kleistraat aan de achtergelegen eigenaar NV Miardine - Voorlopige goedkeuring De verkoop door de gemeente Hoeselt van een perceeltje wegoverschot langs de Kleistraat aan de achtergelegen eigenaar NV Miardine wordt voorlopig goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. Het perceeltje is kadastraal gekend als deel van Hoeselt 1 ste afdeling, sectie B, nummer 13 d/2 en weergegeven als lot 1 van het ontwerp van verdelingsplan van 25 oktober 2011 met een oppervlakte van +/- 165 m². Het gedeelte wegoverschot gekend als lot 2 van datzelfde verdelingsplan met een oppervlakte van +/- 177 m² zal toegevoegd worden aan het openbaar domein. De vervreemding van dit onroerend goed zal gebeuren overeenkomstig de procedure van een onderhandse verkoop aan de schattingswaarde zoals deze vastgesteld zal worden door het aankoopcomité te Hasselt. Het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven deze verkoop administratief voor te bereiden. Na ontvangst van het bodemattest, het officiële verdelingsplan en schattingsverslag zal het dossier opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor definitieve goedkeuring. 06 ROP - Onderhandse verkoop van bouwgronden in de gemeentelijke verkaveling Catsbeekstraat/Heibrikstraat - Aanvraag tot gedeeltelijke vervreemding van het lot 6 - Goedkeuring De aanvraag van de heer C. Pellaers, Groenstraat 9 te Hoeselt tot onderhandse verkoop van een gedeelte van zijn bouwgrond langs de Heibrikstraat wordt unaniem goedgekeurd. Het bouwperceel is gelegen binnen de gemeentelijke verkaveling Catsbeekstraat/Heibrikstraat en gekend als lot 6 van het verkavelingsplan d.d. 5 juni 2004 met een oppervlakte van 3a 57ca. De eigenaar wenst het perceel voor de helft te vervreemden waarvan 1% aan mej. I. Hensen zijnde de partner van de verkoper en 49% aan de burgerlijke vennootschap 'Verpleging Hensen Ingeborg'. Met deze grondtransactie verkeren de heer C. Pellaers en mej. I. Hensen in de mogelijkheid op dit bouwperceel samen een woonhuis te bouwen. De verkoopprijs wordt vastgesteld op ,00 EUR of de helft van de destijds betaalde aankoopwaarde. Besloten wordt af te zien van het voorkooprecht van de gemeente zoals bepaald in de administratieve akte van verkoop van notaris Simon Vreven te Hoeselt d.d. 30 mei Notaris Silvie Lopez-Hernandez te Neerpelt die optreedt als zaakgelastigde namens de verkoper zal verzocht worden alle verplichtingen die voor de oorspronkelijke koper van toepassing waren op te nemen in de nieuwe verkoopakte, zonder dat er evenwel een vernieuwing van termijnen kan uit voortvloeien. De toegelaten voortverkoop zal effectief gerealiseerd moeten zijn binnen een termijn van maximaal één jaar 3

4 na deze toelating, zoniet worden de voorwaarden terug van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar. 07 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media - Toetreding tot Infra-X-net - Goedkeuring Het voorstel om als gemeente Hoeselt toe te treden tot Infra-X-net van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media wordt unaniem goedgekeurd. Deze overeenkomst maakt het mogelijk het communicatienetwerk van de gemeentediensten nog verder uit te breiden en te optimaliseren. Infra-X-net is een glasvezelnetwerk waarop de gemeente voor haar interne datacommunicatie, vaste telefoniediensten en internetverkeer en -toegang een beroep kan doen en waarbij een aanzienlijk financieel voordeel en een grotere bandbreedte kan worden gerealiseerd ten opzichte van de actuele situatie. De gemeente Hoeselt krijgt bovendien de garantie dat de aangerekende prijzen voor deze diensten goedkoper zijn dan de formules op de reguliere markt. De investering is eenmalig en kan gebudgetteerd worden op 6 500,00 EUR (excl. BTW). Volgens een prognose van Infrax bedraagt de terugverdientijd één jaar en voor de financiering kan een beroep worden gedaan op de trekkingsrechten bij Infrax. Praktisch gezien zal het gemeentehuis als hoofdoprit fungeren en rechtstreeks op het glasvezelnetwerk worden aangesloten. Daarnaast zullen de gebouwen als Ter Kommen (cultuur, sport, zwembad en jeugd), het gemeentemagazijn, de bibliotheek en het containerpark eveneens betrokken worden bij dit project. Per site zal het LAN-, telefoon- en internetverkeer lopen via dit nieuwe netwerk. Bovendien bestaat de mogelijkheid een parallel bezoekersnetwerk te installeren dat compleet gescheiden is van het gemeentelijk netwerk. Bijkomend voordeel tenslotte is dat in de toekomst al de scholen in de gemeente eveneens van deze diensten gebruik zullen kunnen maken aan dezelfde voorwaarden. Raadslid Roel Palmans vraagt zich toch af of er geen andere spelers op de markt zijn waar mogelijk nog betere voorwaarden bedongen kunnen worden. Het lijkt wel of Infrax zich het monopolie heeft toegeëigend. Schepen Steven Driesen stelt dat Belgacom en andere providers gewoon duurder zijn en dat de gemeente als aandeelhouder van Infrax hierbij zijn voordeel kan doen. In de marge vraagt raadslid Robert Wijnen of de gemeente al een beslissing heeft genomen m.b.t. het voorstel van Inter-media om in te tekenen op het door hun aangeboden GIS-platform. Schepen Driesen laat weten dat het voorstel diepgaand werd onderzocht en zeker geen meerwaarde biedt voor de gemeentediensten. Het GIS-pakket dat thans wordt gebruikt is op maat van de gemeente en kost amper 1/3 de van de jaarlijkse onderhoudskost die door Inter-media wordt aangerekend. 08 Aanduiding van gemeentelijke afgevaardigden en bepaling van het mandaat om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van Limburg.net O.V., de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua - Goedkeuring VOOR DE AANDUIDING VAN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDEN IN DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN RESPECTIEVELIJK LIMBURG.NET, DE INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN 4

5 IN LIMBURG (IGL) EN HET INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND INTER-AQUA WORDT AFGESPROKEN GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN STEMBRIEF. DE RAAD VERKLAART ZICH BOVENDIEN UNANIEM AKKOORD MET DE VOORGEDRAGEN KANDIDATEN EN DIT ZONDER STEMMING. ALGEMENE VERGADERING VAN LIMBURG.NET O.V. Voor de algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 14 december 2011 wordt raadslid Yves Croux gemandateerd als titelvoerend afgevaardigde-volmachtdrager namens de gemeente. Bij verhindering of ontstentenis van de titularis zal raadslid Carine Box fungeren als plaatsvervanger met dezelfde machten. De raad verklaart zich eveneens unaniem akkoord met de agenda van deze vergadering. De heer Yves Croux, die als gevolmachtigde deze zitting zal bijwonen, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de agenda. De door de raad van bestuur vastgestelde agenda omvat volgende punten: 1) Welkom door de voorzitter 2) Goedkeuring verslag van de algemene vergadering d.d. 15 december ) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 4) Begroting 2012, te ontwikkelen activiteiten en strategie 5) Ontslag en benoeming van bestuurder(s) 6) Varia BIJZONDERE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG (IGL) Voor de bijzondere vergadering van de Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op vrijdag 16 december 2011 wordt raadslid mevr. Carine Moors gemandateerd als titelvoerend afgevaardigde-volmachtdrager namens de gemeente. Bij verhindering of ontstentenis van de titularis zal raadslid Walter Callebaut fungeren als plaatsvervanger met dezelfde machten. De raad verklaart zich eveneens unaniem akkoord met de agenda van de vergadering. Mevr. Carine Moors die als gevolmachtigde deze vergadering zal bijwonen, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de punten van de agenda. De door de raad van bestuur vastgestelde agenda omvat volgende punten: 1) Mandatering tot vaststelling van de tarieven aan de Raad van Bestuur (art. 62 DIS) - Goedkeuring 2) Financieel rapport over het eerste semester 2011, balans, resultaat en saldo per 30 juni Kennisneming 3) Begroting Goedkeuring INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND INTER-AQUA Voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-aqua van dinsdag 20 december 2011 wordt raadslid Jossy Meers gemandateerd als titelvoerend afgevaardigde-volmachtdrager namens de gemeente. 5

6 Bij verhindering of ontstentenis van de titularis zal raadslid Bert Vertessen fungeren als plaatsvervanger met dezelfde machten. De raad verklaart zich eveneens unaniem akkoord met de agenda van deze vergadering. De heer Jossy Meers, die als gevolmachtigde deze zitting zal bijwonen, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de agenda. De door de raad van bestuur vastgestelde agenda omvat volgende punten: 1) Begroting ) Toetreding van de gemeente Diepenbeek als nieuwe deelnemer 3) Benoeming van een door de gemeente Diepenbeek voorgedragen kandidaat-bestuurder 09 Gemeentebelastingen - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat - Dienstjaar Goedkeuring Het voorstel om voor het dienstjaar 2012 opnieuw een aanvullende gemeentebelasting van 8,50 % te heffen op de personenbelasting van de Staat wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor (Werner Raskin, Guy Thys, Michel Vanroy, Steven Driesen, Walter Callebaut, Serge Voncken, Gert Hellinx, Carine Moors, Marleen Peeters, Linda Verjans, Carine Box, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 5 stemmen tegen (Alfons Capiot, Robert Wijnen, Roel Palmans, Paul Vandormael en Josiane Caproens) en 0 onthoudingen. De vestiging en inning van deze aanvullende belasting zal door toedoen van het Bestuur der Directe Belastingen geschieden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelasting. Raadslid Roel Palmans is van oordeel dat zowel de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat als de opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Gewest verlaagd kunnen worden indien de opcentiemen op de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen verdubbeld worden. De voorzitter doet opmerken dat een dergelijke verhoging van de opcentiemen lang niet toereikend zal zijn om het gemis aan ontvangsten uit de personenbelasting en onroerende voorheffing te compenseren. 10 Gemeentebelastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Gewest - Dienstjaar Goedkeuring Het voorstel om voor het dienstjaar 2012 opnieuw opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing van het Gewest wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor (Werner Raskin, Guy Thys, Michel Vanroy, Steven Driesen, Walter Callebaut, Serge Voncken, Gert Hellinx, Carine Moors, Marleen Peeters, Linda Verjans, Carine Box, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 5 stemmen tegen (Alfons Capiot, Robert Wijnen, Roel Palmans, Paul Vandormael en Josiane Caproens) en 0 onthoudingen. De opcentiemen zullen geïnd worden door de ontvanger der belastingen samen met de onroerende voorheffing van het Gewest. 6

7 11 Gemeentebelastingen - Opcentiemen op de heffing van het Vlaams Gewest ter bestrijding van verwaarlozing en verkrotting van gebouwen en/of woningen - Dienstjaar Goedkeuring Het voorstel om de opcentiemen op de heffing van het Vlaams Gewest ter bestrijding van verwaarlozing en verkrotting van gebouwen en/of woningen voor het dienstjaar 2012 te behouden op 200 opcentiemen wordt goedgekeurd met 17 stemmen voor (Werner Raskin, Guy Thys, Michel Vanroy, Steven Driesen, Alfons Capiot, Josiane Caproens, Walter Callebaut, Serge Voncken, Gert Hellinx, Carine Moors, Marleen Peeters, Linda Verjans, Robert Wijnen, Carine Box, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen (Roel Palmans en Paul Vandormael). Voor de inning van deze opcentiemen zal een beroep worden gedaan op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst. 12 Gemeentebelastingen - Opcentiemen op de heffing van het Vlaams Gewest ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten - Dienstjaar Goedkeuring Het voorstel om de opcentiemen op de heffing van het Vlaams Gewest ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor het dienstjaar 2012 te behouden op 200 opcentiemen wordt unaniem goedgekeurd. Voor de inning van deze opcentiemen zal een beroep worden gedaan op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst. 13 Gemeentebelastingen - Dienstenbelasting voor het dienstjaar Goedkeuring Het voorstel om voor het dienstjaar 2012 dezelfde tarieven van dienstenbelasting voor gezinnen en bedrijven te heffen als in het lopend dienstjaar wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor (Werner Raskin, Guy Thys, Michel Vanroy, Steven Driesen, Walter Callebaut, Serge Voncken, Gert Hellinx, Carine Moors, Marleen Peeters, Linda Verjans, Carine Box, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 5 stemmen tegen (Alfons Capiot, Robert Wijnen, Roel Palmans, Paul Vandormael en Josiane Caproens) en 0 onthoudingen De belasting wordt vastgesteld op 90,00 EUR per belastingplichtige. De belasting van 90,00 EUR wordt verminderd tot 43,00 EUR indien de aangeslagene bewijst dat hij/zij op 1 januari van het aanslagjaar geniet van het voorkeurtarief inzake de gezondheidszorg op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen. De lijst van personen die recht hebben op het verlaagde tarief zal opgevraagd worden bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 7

8 Raadslid Alfons Capiot vraagt zich af wie nu wie de dienstenbelasting door de strot ramt. VLD Hoeselt had bij aanvang van de legislatuur nochtans beloofd de dienstenbelasting jaar na jaar te zullen verlagen. De voorzitter benadrukt dat er de voorbije jaren geen belastingverhogingen zijn geweest en dat zelfs minder gemeentebelastingen moeten worden betaald dan 11 jaar geleden. Bepaalde belastingen werden zelfs afgeschaft. 14 Gemeentefinanciën - Aanpassing van de gemeentelijke toelage aan de Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst met betrekking tot dienstjaar Goedkeuring De toekenning van een bijkomende dotatie ten bedrage van ,00 EUR aan de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst voor dienstjaar 2011 wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor (Werner Raskin, Guy Thys, Michel Vanroy, Steven Driesen, Walter Callebaut, Serge Voncken, Gert Hellinx, Carine Moors, Marleen Peeters, Linda Verjans, Carine Box, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 5 stemmen tegen (Alfons Capiot, Robert Wijnen, Roel Palmans, Paul Vandormael en Josiane Caproens) en 0 onthoudingen. De politieraad van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst ging in vergadering van 9 november 2011 over tot begrotingswijziging 1 en 2 voor dienstjaar Daarin werd een bijkomende dotatie voor de gemeente Hoeselt aan de politiezone voor het dienstjaar 2011 vastgesteld op ,00 EUR. De noodzakelijke kredieten hiertoe zullen ingeschreven worden in het budget 2012 op het betreffend artikel. 15 Gemeentefinanciën - Gemeentelijke toelage aan de Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst met betrekking tot het dienstjaar Goedkeuring De toekenning van een gemeentelijke dotatie ten bedrage van ,00 EUR aan de politiezone Bilzen-Riemst-Hoeselt voor het dienstjaar 2012 wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor (Werner Raskin, Guy Thys, Michel Vanroy, Steven Driesen, Walter Callebaut, Serge Voncken, Gert Hellinx, Carine Moors, Marleen Peeters, Linda Verjans, Carine Box, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 5 stemmen tegen (Alfons Capiot, Robert Wijnen, Roel Palmans, Paul Vandormael en Josiane Caproens) en 0 onthoudingen. De ontwerpbegroting 2012 van de politiezone werd eerder al goedgekeurd door de politieraad in vergadering van 9 november Ten overstaan van vorig dienstjaar stijgt de toelage met ,00 EUR. De noodzakelijke kredieten hiertoe zullen ingeschreven worden in het budget 2012 op het betreffend artikel. Raadslid Roel Palmans vraagt zich af welke service de burger in ruil krijgt voor een verhoging van de gemeentelijke dotatie. De voorzitter verzekert dat het wijkkantoor van de politie in tegenstelling met eerdere berichten ook de volgende jaren zal open blijven. De twee volgende punten van de agenda worden toegelicht door de gemeenteontvanger mej. Caroline Brouns. 8

9 16 Gemeentefinanciën - Rapportering gemeenteontvanger ingevolge GD artikel Derde kwartaal Kennisgeving In toepassing van artikel 165 van het gemeentedecreet wordt kennis genomen van het rapport van de gemeenteontvanger wat betreft het derde kwartaal Het rapport omvat een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole alsook de evolutie van de budgetten. Eind september van dit jaar bedroeg de thesaurie- of kastoestand ,97 EUR. In de loop van het derde kwartaal is de kastoestand er op verbeterd met ongeveer ,00 EUR. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van het feit dat de aanvullende belastingen op regelmatige basis werden doorgestort en de opname van een aantal leningen tengevolge van gunningen in de buitengewone dienst. De toestand van de liquiditeiten kan nagegaan worden door het opmaken van enerzijds een overzicht van de belangrijkste uitgaven en anderzijds een overzicht van de belangrijkste ontvangsten. Als ontvangsten van het derde kwartaal noteren we een bedrag van ,00 EUR of ruim ,00 EUR meer dan de uitgavenkant. Tenslotte wat de evolutie van de budgetten betreft, stellen we vast dat: aan de uitgavenkant in de gewone dienst 68% van de kredieten werden vastgelegd voor een totaal bedrag van ,32 EUR; aan de ontvangstenkant in de gewone dienst van de geraamde budgetten voor 61% of ,28 EUR aan erkende vorderingen werden opgemaakt; aan de uitgavenkant in de buitengewone dienst tot nog toe 25,71% van de kredieten werd vastgelegd voor een totaal bedrag van ,91 EUR; aan de ontvangstenkant in de buitengewone dienst van de geraamde budgetten voor ,00 EUR aan erkende vorderingen werden opgemaakt. 17 Gemeentefinanciën - Beleids- en beheerscyclus (BBC) - Keuze voor 2013 als instapjaar - Goedkeuring Het voorstel om de nieuwe regelgeving betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de gemeenten, de OCMW s en de provincies reeds toe te passen vanaf het financiële boekjaar 2013 wordt unaniem goedgekeurd. Een vervroegde inwerkingtreding in 2013 biedt het voordeel dat er voor het jaar 2013 geen meerjarenplan maar enkel een budget (nieuwe stijl) moet worden opgemaakt en dat het opmaken van het budget voor het jaar 2013 op die manier ervaring kan opleveren voor de opmaak van het meerjarenplan Bij instap in 2013 hoeven de nieuwe mandatarissen de oude manier van werken niet meer aan te leren en dienen zij zich enkel in te werken in de nieuwe beleids- en beheerscyclus. Ook de gemeentelijke softwareleverancier Remmicom is vragende partij voor een vervroegde instap op 1 januari 2013 omdat in de loop van 2012 een uitgebreidere ondersteuning kan worden gegarandeerd. Niet onbelangrijk is dat het voorbereidend werk vanuit de gemeentelijke administratie dan reeds verricht kan worden in de loop van 2012 terwijl de 9

10 opmaak van het meerjarenplan kan gebeuren in de loop van Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur zal in kennis worden gesteld van deze beslissing. ALVORENS DE VERGADERING TE SLUITEN WORDEN EERST NOG DE PUNTEN IN BEHANDELING GENOMEN ZOALS TOEGEVOEGD DOOR DE RAADSLEDEN ROEL PALMANS, ALFONS CAPIOT EN ROBERT WIJNEN (ARTIKEL 22 EERSTE LID VAN HET GEMEENTEDECREET). AGENDAPUNTEN TOEGEVOEGD DOOR RAADSLID ROEL PALMANS NAMENS HET VLAAMS BELANG 18 Gemeentelijke Holding " De raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding heeft aangekondigd dat de Holding in vrijwillige vereffening gaat. Door deze vereffening dreigen niet alleen de investeringen van onze gemeente in de Gemeentelijke Holding in rook op te gaan, maar dient Hoeselt mogelijk ook te moeten instaan voor een deel van de schuldenput die dan zal achter blijven. Graag had ik een antwoord op onderstaande vragen: Wie heeft onze gemeente vertegenwoordigd op de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding die plaatsvond in 2008, in 2009, in 2010 en in 2011? Was de vertegenwoordiger van onze gemeente effectief op de vergaderingen aanwezig? Heeft de vertegenwoordiger op die vergaderingen het woord genomen? Zo ja, welke mededelingen namens de gemeente heeft die dan gedaan? Heeft het schepencollege / de gemeentelijke vertegenwoordiger in de Gemeentelijke Holding ten aanzien van de Gemeentelijke Holding al vragen gesteld omtrent de financiële toestand van de Gemeentelijke Holding? Zo ja, welke en wat was het antwoord? Uit het hele debacle rond de Gemeentelijke Holding blijkt duidelijk dat het in 2009 voorgespiegelde rendement van 13 % een onrealistisch rendement was. Is het college van oordeel dat de gemeente misleidende informatie omtrent de kapitaalverhoging heeft gekregen? Zo ja, welke stappen worden hiertegen ondernomen? Heeft het schepencollege stappen ondernomen om de belangen van de gemeente in de gemeentelijke Holding en Dexia veilig te stellen? Zo ja, welke en wat was de reactie? Zo nee, waarom niet? Voorstel van beslissing: De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord op bovenstaande vragen en verzoekt, gelet op de constante evolutie in dit dossier, het schepencollege de gemeenteraad op de hoogte te houden van elke evolutie in dit dossier. " Schepen Guy Thys laat weten dat hij de gemeente de voorbije jaren steeds effectief heeft vertegenwoordigd op de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding. Enkel in 2011 moest hij verstek laten gaan wegens andere verplichtingen. Hij geeft toe nooit het woord genomen te hebben op deze vergaderingen. De kansen daartoe zijn zeer gering gelet op het groot aantal deelnemers aan deze bijeenkomsten. Verder geeft hij aan de financiële toestand en perikelen rond de Holding gevolgd te hebben via de pers en media en de hoorzittingen in Kamer en Vlaamse Raad. Het spreekwoord indachtig dat men een kei niet kan stropen zou het weinig zin hebben juridisch in het verweer te gaan tegen de Gemeentelijke Holding. Dit neemt niet 10

11 weg dat de gemeente de voorbije jaren toch een flinke bonus heeft weten te verwerven dankzij de uitgekeerde dividenden. Zo brachten de Dexia-aandelen de gemeentekas in het verleden duizenden euro s op. Voor de jaren 2000 tot en met 2008 werd jaarlijks een dividend binnengehaald van respectievelijk ,42 EUR, ,50 EUR, ,00 EUR, ,00 EUR, ,00 EUR, ,00 EUR, ,00 EUR, ,00 EUR en ,00 EUR. Zelfs in 2010 bedroeg het dividend nog altijd ,00 EUR. Al bij al toch cijfers die gezien mogen worden. 19 Bouw serviceflats Alt-Hoeselt " Hoe zit het met de oude,ondertussen,afgebroken gemeenteschool in Alt-Hoeselt? Al jaren is het er een puinhoop van onkruid en er gebeurt niks. Het is een schande hoe dat er bij ligt. Of is het maar Alt-Hoeselt? De mensen die daar wonen klagen toch niet. Wanneer gaat men daar beginnen met de beloofde bouw? " De voorzitter verduidelijkt dat het wel degelijk om sociale woningen gaat en niet om serviceflats. Het terrein lag er na afbraak van de oude schoolgebouwen inderdaad verlaten en vervuild bij. Voorbije zomer werd de site evenwel opgeruimd en onkruidvrij gemaakt door de gemeentelijke groendienst. Sociale huisvestingsmaatschappij Cordium die eigenaar is van het bouwperceel, heeft zich voorgenomen te starten met de bouw van vijf sociale woningen in het voorjaar van De bouwvergunning daartoe werd reeds verleend op 16 mei AGENDAPUNT TOEGEVOEGD DOOR RAADSLID ALFONS CAPIOT NAMENS DE CDH 20 Bijeenroeping van de gemeenteraad " In januari,juli en september 11 was er geen gemeenteraad. In een begeleidend schrijven bij de 8 ste gemeenteraad van het jaar laat u weten dat de 9 de gemeenteraad van december een week is uitgesteld naar 29 december 11. Krachtens art 19 van het gemeentedecreet moet de gemeenteraad minstens 10 keer per jaar samenkomen. Wanneer gaat de 10 de gemeenteraad in 2011 plaatsgrijpen? " De voorzitter beaamt dat het aantal gemeenteraadsvergaderingen zoals voorgeschreven door het gemeentedecreet dit jaar uitzonderlijk niet zal worden gehaald. De oorspronkelijk geplande vergadering van september telde slechts een handvol punten die bovendien niet eens hoogdringend waren. Het schepencollege vond het dan ook zinvoller die punten bij die van oktober te voegen. Anderzijds is het zo dat het aantal opgelegde vergaderingen veeleer een streefcijfer dan een verplichting is. Er zijn trouwens geen sancties aan verbonden indien de norm van 10 vergaderingen op jaarbasis niet wordt bereikt. De gemeente Hoeselt is hierbij zeker geen alleenstaand geval want uit een onderzoek in opdracht van de Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois is gebleken dat zelfs 15% van de gemeenten in de orde van grootte van t.e.m inwoners geen 10 keer per jaar samenkomen. AGENDAPUNTEN TOEGEVOEGD DOOR RAADSLID ROBERT WIJNEN NAMENS DE CDH 11

12 21 Waartoe dienen die 38 verkeersborden zonder verkeersbord langs de Oude Nederbaan en de Nederstraat, en dit al zovele maanden en jaren? Wat zal ermee gebeuren? Schepen van Mobiliteit Guy Thys benadrukt dat een ploeg van de gemeentelijke Technische Dienst de laatste maanden haar handen meer dan vol had om gans het wegennet van de gemeente uit te rusten met nieuwe zoneborden van 30, 50 en 70 km. Alle palen zonder bord zullen de komende maanden worden uitgetrokken. Jammer genoeg zijn deze palen niet meer geschikt voor hergebruik omdat volgens het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer alleen nog maar grijze palen mogen worden gebruikt. Ook de betonnen voet zal worden verwijderd en de gaten zullen worden gedicht. 22 Wat komt er nog van de herziening van het mobiliteitsplan van Hoeselt, zoals al jaren beloofd is? Het zou verfijnd worden in 2010 en/of Het zwaar vervoer langs de Oude Nederbaan en de Nederstraat en? - De ronde punten aan het kruispunt Industrielaan - Bilzersteenweg en aan de Metser? " Schepen Guy Thys geeft toe dat de herziening van het mobiliteitsplan vertraging heeft opgelopen. Een aanbesteding bracht immers aan het licht dat het kostenplaatje voor het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan ruim ,00 EUR zou bedragen. In de lopende begroting daarentegen is slechts een budget van ,00 EUR beschikbaar. De procedure diende aldus bij gebrek aan middelen te worden stopgezet. Verder ligt het in de bedoeling de verkeersborden C21 met vermelding 3,5 ton tussen de Oude Nederbaan en de Kleistraat naar het voorbeeld van de borden in Alt-Hoeselt richting Rijkhoven te vervangen door een zonale bebording in de vorm van een tonnagebeperking boven de 3,5 ton, meer bepaald het verkeersbord ZC21T. De aan te leggen rotonde tenslotte aan het op- en afrittencomplex van autosnelweg E313 alsook het aan te brengen verkeerslicht aan de afslag van de Industrielaan met de Bilzersteenweg is een zaak van het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest. Deze dossiers bevinden zich momenteel in de onteigeningsfase en schieten naar verluidt goed op. Naar de uitvoering toe van deze projecten blijft het koffiedik kijken. En of het kruispunt aan de Metser langs de Tongersesteenweg zich leent voor het aanleggen van een rotonde is ook niet meteen duidelijk. Van zodra hierover meer nieuws is zullen wij u hierover berichten. De zitting wordt voor gesloten verklaard om uur. 12

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 november 2010 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Serge Voncken

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2012 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 november 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 mei 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Bert Vertessen,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 5 maart 2009 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, Bert Vertessen, Yves Croux en

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin, Bert

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 28 april 2011 Aanwezig: Werner Raskin, schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy, Steven

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 mei 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 28 oktober 2010 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 20 maart 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Walter

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 oktober 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys, Bert Vertessen en Michel Vanroy, schepenen;

Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys, Bert Vertessen en Michel Vanroy, schepenen; Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Serge Voncken, Linda Verjans, Walter Callebaut, Steven Driesen, Jos Buysmans, Johan Schoefs, Rudi Coenegrachts, Geert Achten, Marc Jehaes, Wendy Bollen, Nadine

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 november 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Michel Vanroy, wnd. burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 februari 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2006 Aanwezig: de heren Guy Thys, wnd burgemeester-voorzitter; Werner Raskin en

Nadere informatie

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN GEMEENTE HOESELT Besluit van de gemeenteraad betreffende de verkiezing van de leden van de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn UITTREKSEL

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 maart 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 april 2009 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter, Guy Thys, Walter Callebaut

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 oktober 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 februari 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 Aanwezig :. Afwezig: CYRIEL SWEVERS voorzitter; GILBERTE MULS, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ALFONS

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 juni 2015

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 juni 2015 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 juni 2015 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

IN OPENBARE VERGADERING

IN OPENBARE VERGADERING GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 18 december 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 31 augustus 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERGADERING 26 NOVEMBER 2015 VERKLARENDE NOTA

GEMEENTERAADSVERGADERING 26 NOVEMBER 2015 VERKLARENDE NOTA GEMEENTERAADSVERGADERING 26 NOVEMBER 2015 VERKLARENDE NOTA OPENBARE VERGADERING: 01. Mededelingen 02. Politie - besluiten van de burgemeester van 12 oktober 2015 - kennisgeving De gemeenteraad neemt kennis

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 juni 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner Raskin,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; J. Rommel-Opstaele, burgemeester; L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen;

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING M., 15 november 2013 Wordt overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering die in het Gemeentehuis Gemeentelijk Administratief Centrum II Ringlaan 20 1745

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad in vergadering van 28 februari 2013 Aanwezig : Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester;

Nadere informatie

Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet

Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren gewijzigd schoolreglement gemeenteschool Uitbergen Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/2/1997;

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 april 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 31 mei 2012 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2016

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2016 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2016 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Croisiaux Katrien, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 augustus 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 augustus 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 augustus 2012 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

IN OPENBARE VERGADERING

IN OPENBARE VERGADERING GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 31 maart 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Proces-Verbaal. Gemeenteraad

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Proces-Verbaal. Gemeenteraad Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig Verontschuldigd Afwezig --- Proces-Verbaal Vergadering van 18 december 2012 J. Meeus, Burgemeester-Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De beide jeugdraden van Erpe-Mere en Lede hebben het ontwerp gunstig geadviseerd.

OPENBARE VERGADERING. De beide jeugdraden van Erpe-Mere en Lede hebben het ontwerp gunstig geadviseerd. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 26 april 2016 om 20u00 in de raadzaal van

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie