INHOUD. Economische Zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Economische Zaken"

Transcriptie

1

2 INHOUD Weekbulletin Weekbulletin is een uitgave van VNO-NCW. Sinds 1 september 2009 werken VNO-NCW en MKB-Nederland intensief samen. De secretarissen van beide organisaties vormen sindsdien één gemeenschappelijk beleidsbureau dat in opdracht werkt voor beide verenigingen. Het kan dus voorkomen dat er ook contactpersonen van MKB-Nederland in Weekbulletin worden vermeld. Digitale versie Weekbulletin Weekbulletin is ook digitaal te raadplegen en te downloaden als Word- en pdf-bestand via het ledennet (inloggen via u nog niet over de benodigde toegangscode beschikt kunt u zich aanmelden via het 'aanvraagformulier toegang ledennet'. Dit is te vinden op de website onder het kopje: Over VNO-NCW > Ledennet. Vragen en/of opmerkingen over berichten in VNO-NCW Weekbulletin kunnen ook per elektronische post worden ingezonden. Het juiste adres is na elk bericht opgenomen. De redactie is bereikbaar via Verzending en adreswijzigingen Voor vragen over de verzending van Weekbulletin of voor adreswijzigingen: Sander Kok, of telefoon: Antwoordnummer Antwoordnummer VNO-NCW, het algemene informatienummer voor de leden, is op werkdagen bereikbaar van uur onder telefoonnummer Buiten deze uren is het te bereiken per elektronische post: Economische Zaken Conjunctuurinformatie 1 Ministerraad keurt nieuwe aanbestedingswet goed 1 Pilot met het nieuwe pinnen 2 Derde benchmark Gemeentelijk ondernemingsklimaat 2 Brochure Slimmer toezicht gemeenten 2 Garantieregeling overschrijdt 1 miljard euro 3 31,6 miljoen voor onderzoek polymeren en materialen 3 Waarderingskamer onderzoekt taxaties niet-woningen 3 Coulancetermijn nieuwe btw-regeling beroepsonderwijs 4 VAR-verklaringen telefonisch controleren 4 Belastingdienst waarschuwt goede doelen voor neprekening 4 Uniformering brandveiligheidsregels niet-bouwwerken 5 Drie voorkeurslocaties voor CO 2 -opslag 5 Wabo treedt op 1 oktober in werking 5 Inspraak modernisering milieueffectrapportage 5 Regeling scheiden gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd 5 Stimulans voor slimme mobiliteit in mkb 6 Schonere brandstof voor zeeschepen Noordzee 6 Sociale Zaken Regierol centrumgemeenten op arbeidsmarkt 7 Tempo-Team ondersteunt Rijk bij aanpak jeugdwerkloosheid 7 Vakantiewetgeving aangepast 7 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 21 / 2 JULI 2010

3 Aantal leerbedrijven blijft groeien 7 Nota over samenwerking onderwijs en bedrijfsleven 8 Bijstandsuitkeringen, WIJ, IAOW, IOAZ en WWIK per 1 juli 8 Sociale verzekeringen per 1 juli 9 Algemeen Qredits ontvangt Europese prijs 11 Koning Willem I Prijs 2010 uitgereikt 11 Nederlandse bedrijven op de Canton Fair 11 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 21 / 2 JULI 2010

4 ECONOMISCHE ZAKEN Conjunctuurinformatie Economie groeit 0,6 procent De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2010 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei komt 0,5 procentpunt hoger uit dan de eerste raming in de maand mei. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aan de productiekant valt vooral de groei van de delfstoffenwinning, financiële instellingen en de overheid hoger uit. Verder is de productie van de bouw opwaarts aangepast, waardoor de forse krimp van deze bedrijfstak iets minder groot is dan eerder geraamd. Aan de bestedingenkant is de krimp van de investeringen iets kleiner. Het handelssaldo goederen is opwaarts aangepast. De Nederlandse economie groeide in het eerste kwartaal met 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Deze kwartaal-opkwartaalgroei is 0,1 procentpunt groter dan bij de eerste raming. Aanhoudende banenkrimp In het eerste kwartaal van 2010 waren er banen minder dan in het eerste kwartaal van Dit is een daling van 2 procent. Veruit de grootste daling trad op in de zakelijke dienstverlening, waar het aantal banen met afnam. Vooral het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde. Ook in de industrie, bouw, handel, horeca, transport en financiële instellingen gingen banen verloren. In de zorg en het openbaar bestuur groeide het aantal banen met respectievelijk en vertrouwen een dieptepunt. Daarna is de stemming van ondernemers in de industrie vrijwel onafgebroken verbeterd. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de voorraden gereed product, de orderpositie en de verwachte productie in de komende drie maanden. Over de voorraden dachten de industriële ondernemers in juni minder positief dan in mei. Hun kijk op de orderpositie veranderde weinig. Zij hadden vaker een negatief dan een positief oordeel over de orderpositie. De stemming over de toekomstige productie was even optimistisch als in mei. De producenten worden geleidelijk minder pessimistisch over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche. Ook in juni was de stemming minder negatief dan een maand eerder. Overigens verwachten nog altijd meer ondernemers dat de personeelssterkte in de komende drie maanden afneemt dan dat die toeneemt. Peter Bongaerts, , Ministerraad keurt nieuwe aanbestedingswet goed De ministerraad heeft het voorstel voor een nieuwe aanbestedingswet goedgekeurd. Het wetsvoorstel vervangt de huidige aanbestedingsbesluiten BAO (besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten) en BASS (besluit aanbestedingen voor speciale sectoren). Het beoogt de aanbestedingswetgeving te vereenvoudigen en de lastendruk te verminderen. Vergeleken met het vierde kwartaal waren er, rekening houdend met seizoensinvloeden, banen minder. Deze daling van 0,7 procent is fors groter dan in het voorgaande kwartaal en ook groter dan in de voorgaande vier kwartalen. Dit is het vijfde kwartaal op rij met banenverlies. Vooral bij financiële instellingen en in de zakelijke dienstverlening nam het banenverlies toe in vergelijking met het vierde kwartaal van Zakelijke dienstverleners verwachten afname omzet In juni verwachtten meer ondernemers een afname dan een stijging van de omzet. Het saldo kwam in juni uit op -7, tegen +12 in mei. In juni en juli zijn er doorgaans meer ondernemers die een afname verwachten dan in andere maanden. Seizoenseffecten spelen hierbij mogelijk een rol. Het oordeel van zakelijke dienstverleners over het economisch klimaat verslechterde iets. Het aantal zakelijke dienstverleners dat verwachtte de komende drie maanden de personeelssterkte uit te breiden, was in juni even groot als het aantal dat een krimp van de personeelssterkte voorzag. De stemming in de uitzendbranche was net als in mei zeer positief. De ondernemers waren zeer optimistisch over de verwachte ontwikkeling van hun omzet, de toekomstige personeelssterkte en het economisch klimaat. Producentenvertrouwen iets omlaag Het producentenvertrouwen is in juni licht gedaald. De indicator kwam uit op -0,7, tegen +0,4 in mei. Begin 2009 bereikte het Het wetsvoorstel richt zich voornamelijk op Europese aanbestedingen: overheidsopdrachten die vallen boven de in de Europese richtlijn vastgelegde drempelwaarden. Voor een bouwwerk betreft dit 4,8 miljoen euro; voor leveringen en diensten voor het Rijk euro en voor de decentrale overheid euro. De wet voorziet in de volgende wijzigingen: Belangrijke wijziging is de opname van de kernbeginselen van de aanbestedingsprocedures: transparantie, proportionaliteit eisen en voorwaarden moeten zich verhouden tot de opdracht en non-discriminatie. Dit geldt ook voor de aanbestedingsprocedures die onder de drempels plaatsvinden. Het invoeren van een verplicht en uniform standaardformulier: de eigenverklaring. Daarin verklaart de ondernemer dat hij voldoet aan (een aantal van) de selectiecriteria. Voordeel is dat niet alle deelnemers aan de aanbesteding bewijsmiddelen in veelvoud hoeven over te leggen. Opdrachten die starten met een aankondiging, moeten worden gepubliceerd op TenderNed: een digitaal aanbestedingssysteem dat nu wordt ontwikkeld. De overheid is verplicht de aanbestedingsstukken kosteloos aan te bieden. Om ook onder de drempels meer uniformiteit te bereiken, gaat de minister werken aan flankerend beleid, namelijk richtsnoeren voor leveringen en diensten en een gids proportionaliteit. De wet biedt ruimte voor een nog nader op te zetten klachtenregeling. WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 21 / 2 JULI

5 ECONOMISCHE ZAKEN Het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer voor de parlementaire behandeling. Tegelijk begint het ministerie van Economische Zaken (EZ) met het schrijven van flankerend beleid. Het bedrijfsleven werkt samen met de aanbestedende diensten aan de richtsnoeren voor leveringen en diensten, de gids proportionaliteit en een klachtenregeling. Daarnaast wordt TenderNed opgezet, zodat alle aanbestedingen digitaal te vinden zullen zijn. Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dit wetsvoorstel een stap in de goede richting om knelpunten in het aanbestedingsbeleid op te lossen, maar de minister van EZ pakt niet genoeg door. Zij komt het bedrijfsleven tegemoet door voor grote opdrachten boven de Europese drempels meer uniforme regels in te voeren met aandacht voor de redelijkheid en proportionaliteit van regels. Wij zijn ook blij met het voornemen een klachtenregeling in te voeren, waardoor aanbestedingsfouten tussentijds kunnen worden bijgesteld. Echter, onder de Europeesrechtelijke drempel, waar het gros van de opdrachten zich afspeelt, ontbreekt deze uniformiteit nog en kiest de minister voornamelijk voor softe ingrepen, zoals handreikingen. VNO- NCW en MKB-Nederland betreuren het vrijblijvende karakter. Het risico bestaat nu dat het woud aan verschillende lokale regels niet verdwijnt, aanbestedende diensten te risicomijdend blijven en de toegang voor het midden- en kleinbedrijf beperkt blijft. De wet had het beginsel van proportionaliteit nader moeten uitwerken en het clusteren van opdrachten dwingend moeten beperken. Linda van Beek, , Pilot met het nieuwe pinnen Winkeliers, medewerkers en consumenten in winkelcentrum het Gelderlandplein in Amsterdam maken kennis met het nieuwe pinnen. Deze pilot dient als voorbereiding op de grootschalige uitrol hiervan. Omdat Nederland meegaat naar de overgang naar één Europese betaalmarkt, gaat het oude vertrouwde pinnen verdwijnen. Vanaf 1 januari 2012 kunnen mensen niet langer met de magneetstrip op hun pinpas betalen. Dat betekent dat zij een pinpas nodig hebben met een nieuwe chip. In winkelcentrum Gelderlandplein wijzen kassamedewerkers, promotiemateriaal en een mobiel promoteam klanten erop dat zij hun betaalpas in de chiplezer van de betaalautomaat moeten steken. Er is een tijdelijke shop waar ondernemers, winkelmedewerkers en consumenten terechtkunnen met hun vragen over het nieuwe pinnen. Bezoekers krijgen een vouwfoldertje mee waarin de betaalinstructie stap voor stap wordt uitgelegd. Ook voor de medewerkers is er voorlichtingsmateriaal. Voor brancheorganisaties is het mogelijk de pilotlocatie Gelderlandplein georganiseerd te bezoeken op maandag 5 juli. Dan kunnen zij zelf komen kijken naar het nieuwe pinnen en hun achterban informeren over de testervaringen. Aanmelden kan via de website. Meer informatie en ook voorlichtingsmateriaal: Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat er ervaring opgedaan gaat worden met het nieuwe pinnen, omdat de uitrol zo soepel kan verlopen en fraude met de magneetstrip snel tot het verleden zal behoren. Els Prins, , Derde benchmark Gemeentelijk ondernemingsklimaat De waardering van ondernemers voor het ondernemingsklimaat van de 31 grote gemeenten is toegenomen van een 6,5 in 2005 naar een 6,8 in Dat blijkt uit de derde benchmark Gemeentelijk ondernemingsklimaat, die demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In 2005 gaven ondernemers gemeenten nog een 5,8 voor de dienstverlening; in 2009 is dat een 6,3. De iets hogere score komt met name door de invoering van het (digitale) bedrijvenloket. In het bestuursakkoord van Rijk en gemeenten uit 2007 is afgesproken dat gemeenten in 2011 een zeven zouden scoren voor dienstverlening. De benchmark maakt duidelijk dat de 31 grootste gemeenten deze doelstelling niet gaan halen. Ook de snelheid van vergunningverlening laat nog steeds te wensen over. Met een 6,0 voor de tijdsduur en een 5,8 voor de tijdsinzet wordt dit nauwelijks als voldoende beschouwd. De G4-gemeenten scoren lager. In een convenant tussen het Rijk en MKB-Nederland beloven de 36 grootste gemeenten vier veelvoorkomende ondernemersvergunningen te schrappen (terras, reclame, object en horeca-exploitatie), maar deze afspraak hebben de steden tot nu toe op grote schaal in de wind geslagen. Ondernemers zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van de fysiek-ruimtelijke omgeving in hun gemeente. Zij oordelen positief over de ontsluiting van hun bedrijfslocatie, de staat van de openbare ruimte, de bewegwijzering, de bereikbaarheid van hun bedrijfspand per auto en met het openbaar vervoer. Zij zijn ook tevreden over het gemeentelijk beleid voor veilig ondernemen: zowel de G31 als de G4 en G27 scoren een ruime voldoende. Zeer kritisch zijn ze over initiatieven van hun gemeente om de economische crisis tegen te gaan en de toegankelijkheid van gemeentelijke aanbestedingen voor het midden- en kleinbedrijf te bevorderen. Ramona van den Bosch, , Brochure Slimmer toezicht gemeenten Gemeenten willen de toezichtlasten voor burgers en bedrijven verminderen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beschrijft in de brochure Slimmer toezicht: meer resultaat met minder inspanning vijf voorbeelden van slimmer toezicht. De brochure is het resultaat van een overleg tussen MKB-Nederland, VNO-NCW, de Regiegroep Regeldruk en VNG. Op verzoek van het bedrijfsleven maakten zij een toolkit minder 2 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 21 / 2 JULI 2010

6 ECONOMISCHE ZAKEN toezichtlasten, die VNG en de Regiegroep eind juni zullen presenteren. Toezicht op een effectieve en efficiënte manier inzetten, oftewel slimmer toezicht, betekent een lastenvermindering voor bedrijven, instellingen en burgers en een effectievere inzet van inspectiecapaciteit. De vijf verschillende voorbeelden van slimmer toezicht uit de brochure zijn: risicogestuurd toezicht: toezicht op bedrijven die relatief grote risico s vormen en op ondernemers die regelgeving relatief slecht naleven; signaaltoezicht: inspecteurs van de Algemene Inspectiedienst voeren tijdens hun inspecties ook namens de gemeenten controles uit volgens de Wet Milieubeheer en vice versa; hercontrolekaarten: ondernemers noteren zelf geconstateerde (opgeloste) tekortkomingen en sturen de hercontrolekaart naar de gemeente, waardoor hercontrole niet meer nodig is; zelfcontrole: ondernemers voeren een deel van de inspectiewerkzaamheden zelf uit; taakoverdracht: twee type inspecties die vaak afzonderlijk van elkaar door verschillende inspecteurs worden uitgevoerd worden samengevoegd tot één inspectie. De brochure is te downloaden op Ramona van den Bosch, , Garantieregeling overschrijdt 1 miljard euro Sinds de introductie een jaar geleden van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) hebben banken en financiële instellingen al voor meer dan 1 miljard euro aan kredieten verstrekt. De overheid staat voor de helft daarvan borg. Een kleine honderd bedrijven hebben inmiddels de GO-regeling benut voor de financiering van hun bedrijfsactiviteiten. Op 29 juni overhandigde demissionair minister van Economische Zaken Van der Hoeven de GO-beschikking waarmee het miljard wordt overschreden. Ontvanger was SIM Industries, een hightech-bedrijf uit Sassenheim dat geavanceerde vliegtuigsimulatoren ontwikkelt en levert. Het krediet aan SIM Industries wordt verleend door NIBC. grote rol speelt in de kredietverlening aan bedrijven, hebben wij samen met de Nederlandse Vereniging van Banken gepleit voor continuering in Juist ook bij een aantrekkende economie zal de regeling voor veel kredietvragende bedrijven van belang blijven. Rob Wolthuis, , 31,6 miljoen voor onderzoek polymeren en materialen Demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken (EZ) heeft het Polymeren Innovatie Programma (PiP) en het Materialen Innovatieprogramma (M2i) met twee jaar verlengd. Hiervoor stelt zij voor de jaren 2012 en 2013 respectievelijk 18 miljoen euro en 13,6 miljoen euro beschikbaar. Beide innovatieprogramma s worden uitgevoerd door NL Innovatie. Het PiP doet onderzoek naar polymeren (molecuulreeksen) en toepassing daarvan. Deze wetenschappelijke kennis wordt gekoppeld aan de innovatiebehoefte van bedrijven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Dutch Polymer Institute (DPI). Het DPI onderzoekt onder andere natuurlijke polymeren en prestatiepolymeren. Prestatiepolymeren geven nieuwe mogelijkheden om de duurzaamheid te verhogen in de bouw, transport en de elektronica-industrie. De verwachting is dat deze polymeren een grote bijdrage kunnen leveren aan energiereductie. Het M2i genereert fundamentele kennis van materialen over bijvoorbeeld functies en sterkte. Deze kennis is essentieel voor innovaties in industriële sectoren, zoals de auto-industrie en de bouw. M2i richt zich op drie groeigebieden: composieten, duurzame energie en de medische wereld. Beide innovatieprogramma s zijn in 2007 van start gegaan. Een deel van middelen was bestemd voor het onderzoeksdeel; een ander deel voor valorisatieactiviteiten, waarbij kennis wordt omgezet in commercieel haalbare producten. Het bedrijfsleven kan daardoor de onderzoeksresultaten maximaal benutten. Thomas Grosfeld, , Waarderingskamer onderzoekt taxaties niet-woningen Ook heeft Van der Hoeven het eerste exemplaar van het boekje GO, resultaten na één jaar uitgereikt aan Paul Dirken, directeur bedrijven van de Rabobank. Hij is tevens lid van de taskforce Kredietverlening onder leiding van MKB-voorzitter Loek Hermans. In het boekje komen twaalf ondernemers aan het woord die van de GO-regeling gebruik hebben gemaakt. Aansluitend op de uitreiking van het boekje vertelt een aantal van deze ondernemers over hun bedrijf en hun praktijkervaring met de regeling. Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland De GO-regeling bestaat een jaar en wordt in toenemende mate door banken ingezet. Het gebruik hangt voor een belangrijk deel samen met de bekendheid ervan binnen het bankbedrijf. Omdat de regeling een De Waarderingskamer, die toezicht houdt op de gemeentelijke taxaties volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), besteedt sinds 2009 meer aandacht aan de taxaties van niet-woningen, zoals bedrijfspanden. De WOZ-waarde van niet-woningen is de laatste jaren namelijk steeds belangrijker geworden. Een steeds groter deel van de gemeentelijke belastinginkomsten komt daaruit voort: de tarieven voor onroerendezaakbelasting (ozb) zijn voor niet-woningen vaak hoger en gemeenten leggen zowel de eigenaar als de gebruiker een ozb-aanslag op. Daarnaast is de juiste waarde belangrijker geworden omdat de WOZ-waarde ook relevant is voor de afschrijving op onroerend goed. In 2009 heeft de Waarderingskamer onderzoek gedaan naar de taxatie van energiecentrales. Daaruit kwamen significante ver- WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 21 / 2 JULI

7 ECONOMISCHE ZAKEN schillen in de WOZ-waarden van energiecentrales, ook wanneer centrales (redelijk) vergelijkbaar zijn. De Waarderingskamer werkt nu mee aan een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die de mogelijkheden inventariseert om de taxaties van energiecentrales te uniformeren. Dit jaar is de Waarderingskamer een tweede thematisch onderzoek begonnen, gericht op de waardebepaling van grote kantoorobjecten in 21 gemeenten. Het onderzoek spitst zich toe op kantoorobjecten vanaf circa 4000 vierkante meter op 27 belangrijke kantoorlocaties. Bij de waardebepaling van kantoren gaat het om huurwaardekapitalisatie: het vaststellen van de economische waarde op basis van de markthuurwaarde. De Waarderingskamer kijkt naar de opzet van de marktanalyse van vooral huurtransacties, de beschikbaarheid van marktgegevens, hoe gemeenten omgaan met de waarderingsvoorschriften (WOZ-ficties) bij bijvoorbeeld beleggingstransacties en naar objectafbakening bij kantoorverzamelgebouwen. Janny Kamp, , Coulancetermijn nieuwe btw-regeling beroepsonderwijs De vrijstelling van btw voor beroepsonderwijs wijzigt op 1 juli. Vanaf dan is het niet meer toegestaan dat particuliere onderwijsinstellingen bepaalde beroepsopleidingen vrijgesteld van btw aanbieden. Om hun meer tijd te geven om te voldoen aan de nieuwe btw-regeling, heeft het ministerie van Financiën een coulancetermijn vastgesteld. Kern van de nieuwe regeling is dat alleen erkende onderwijsinstellingen beroepsonderwijs nog vrij van btw kunnen aanbieden. Een samenwerkingverband van brancheverenigingen van onderwijsinstellingen, VNO-NCW en het ministerie van Financiën heeft de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs opgesteld, die is goedgekeurd door de Europese Commissie. Onderwijsinstellingen die aan de kwaliteitscode voldoen, kunnen zich aanmelden voor registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register gaat vooraf door een audit door een onafhankelijke certificeringsinstelling. Alleen bij inschrijving in het register kan kort beroepsonderwijs zonder btw gefactureerd worden. Met het uitvoeren van de audit is nogal wat tijd gemoeid: niet alle instellingen die dat willen, zullen op 1 juli al in het register zijn opgenomen. Daarom heeft het ministerie een coulancetermijn vastgesteld. Om te voorkomen dat de instelling gedurende een relatief korte periode btw in rekening moet brengen, kan zij de vrijstelling blijven toepassen in de periode tussen 30 juni en de datum waarop die instelling in het register is opgenomen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de instelling zich vóór 1 oktober aanmeldt voor opname in het register en uiterlijk op 31 december daarin is opgenomen. Een andere overgangsregeling houdt in dat voor contracten die vóór 1 juli 2010 zijn afgesloten, de oude regelgeving dus de keuzemogelijkheid blijft gelden tot uiterlijk 1 januari De coulanceregeling geldt ook voor zelfstandigen zonder personeel die als docent onderwijsdiensten aan instellingen aanbieden. Voor hen gaat daarnaast een erkenningsregeling gelden, die op zeer korte termijn bekend wordt gemaakt. De Belastingdienst heeft over de nieuwe btw-regeling een aantal veel gestelde vragen geformuleerd. Vragen en antwoorden staan op dossier belastingzaken onder meer informatie. Janny Kamp, , VAR-verklaringen telefonisch controleren De Belastingdienst maakt het controleren van een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) eenvoudiger. Ondernemers kunnen de echtheid van deze verklaringen voortaan telefonisch nagaan. Zij kunnen op basis van gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn, controleren of het burgerservicenummer klopt in combinatie met de VAR. Als de combinatie niet klopt, vindt nader onderzoek plaats. Demissionair minister De Jager van Financiën: Deze nieuwe service van de Belastingdienst biedt ondernemers gemak en zekerheid. Opdrachtgevers die twijfelen aan de authenticiteit van VAR-verklaringen, hebben zo snel uitsluitsel. Opdrachtgevers van zelfstandigen zonder personeel met een VAR-verklaring kunnen voor de controle terecht bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR van de Belastingdienst. Het Landelijk Coördinatiepunt VAR is tijdens kantooruren te bereiken via Meer informatie over de VAR is te vinden op Jeroen Lammers, , Belastingdienst waarschuwt goede doelen voor neprekening De Belastingdienst waarschuwt goede doelen (instellingen die algemeen nut beogen) voor een neprekening die lijkt op een brief van de Belastingdienst. Een aantal goede doelen heeft zo n brief ontvangen uit naam van het bedrijf ANBINET. In de brief wordt de goede doelen gevraagd om 28,50 euro te betalen voor het gebruik van de naam of het logo ANBI, terwijl registratie van een goed doel bij de Belastingdienst kosteloos is. De Belastingdienst onderneemt juridische stappen tegen de afzender van de brief en heeft de koepels van goede doelenorganisaties gewaarschuwd. Goede doelen die zo n brief hebben ontvangen, krijgen het advies om bij de politie aangifte van oplichting te doen. Jeroen Lammers, , 4 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 21 / 2 JULI 2010

8 ECONOMISCHE ZAKEN Uniformering brandveiligheidsregels niet-bouwwerken Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat de brandveiligheidsregels voor niet-bouwwerken zoals tenten, chalets en steigers, landelijke uniformeren. Nu nog maken gemeenten hun eigen regels, die nogal van elkaar kunnen verschillen. De uniforming maakt onderdeel uit van het project Regeldruk Recreatie van Gastvrij Nederland en het Rijk. De bedoeling van het project is een aantal hardnekkige (regel)knelpunten voor de vrijetijdssector op te lossen. Begin september zal een eerste concept met betrokken branches besproken worden. Ramona van den Bosch, , Drie voorkeurslocaties voor CO 2 -opslag Wabo treedt op 1 oktober in werking Het inwerkingtredingsbesluit Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) is in het Staatsblad verschenen. Daarin staan het tijdstip van inwerkingtreding van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht (Bor), de Invoeringswet Wabo en het Invoeringsbesluit. De Wabo treedt op 1 oktober in werking. Het Bor bepaalt dat bedrijven verplicht zijn om hun omgevingsvergunning elektronisch aan te vragen. Deze bepaling zal echter op 1 oktober nog niet in werking treden. De reden hiervoor is dat een aantal vooral kleinere bedrijven nog niet over de benodigde voorzieningen beschikt. Verwacht wordt dat de verplichting pas op 1 oktober 2012 ingaat. Tot die tijd mogen bedrijven hun aanvraag dus ook op papier doen. Jan van den Broek, , Drie bijna lege gasvelden in het noorden van het land komen als eerste in aanmerking voor grootschalige opslag van CO 2 vanaf Dat vinden de demissionaire ministers Van der Hoeven (Economische zaken) en Huizinga (Ruimte en Milieu). Het gaat om Boerakker (Groningen), Eleveld (Drenthe) en Sebaldeburen (Groningen). De ministers hebben hun voorkeur bekendgemaakt aan de Tweede Kamer. Ze zien de keuze voor de drie plekken als de eerste stap op weg naar CO 2 -opslag in het noorden van het land. Het afvangen en opslaan van het broeikasgas CO 2 wordt beschouwd als een noodzakelijke tussenstap op weg naar een duurzame energievoorziening. Volgens de bewindslieden is het zinvol om gedetailleerd onderzoek te laten verrichten naar geschiktheid en veiligheid van CO 2 -opslag op de drie voorkeurslocaties. Maar uiteindelijk hakt een nieuw kabinet de knoop definitief door, benadrukken ze. Volgens onderzoek zouden in principe negen noordelijke gasvelden geschikt zijn voor CO 2 -opslag. Het gaat om: Annerveen en Roden in Drenthe, Bedum en Grootegast (Groningen) en Ureterp en Zuidwal in Friesland. Omdat Zuidwal in de Waddenzee ligt, valt deze plek af. Als om wat voor reden dan ook een van de drie voorkeurslocaties afvalt, komt een van de andere plekken in aanmerking voor verdere verkenning van de mogelijkheden. Vorig jaar koos het kabinet voor een proef met CO 2 -opslag in een bijna leeg gasveld bij Barendrecht (Zuid-Holland). Dat project zou de opmaat moeten zijn naar grootschalige opslag in het noorden van Nederland. Omwonenden verzetten zich tegen het plan, want ze vinden de risico s te groot in een zo dichtbevolkt gebied. Voor bewoners in het noorden van het land komt er per gemeente informatie op maat, beloven de ministers. Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland Het is goed dat het Rijk voorkeurslocaties bekendmaakt. Dit verschaft duidelijkheid aan initiatiefnemers en investeerders, die nu de nodige volgende stappen kunnen zetten in het realiseren van CO 2 - opslagprojecten. Frits de Groot, , Inspraak modernisering milieueffectrapportage Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage (mer, reparatie en modernisering) is op 14 juni gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze wijziging wordt in de eerste plaats uitvoering gegeven aan het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 15 oktober Bovendien was het besluit ook aan modernisering toe. Er zijn vier wijzigingen: het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D van de bijlage bij het besluit, omdat het Hof heeft bepaald dat het huidige systeem van absolute drempelwaarden aangepast moet worden; het aanpassen van de omschrijvingen aan de richtlijn. Ook deze wijziging is een onderdeel van de reparatie als gevolg van het arrest; het laten vervallen van koppen in onderdeel C en D van de bijlage. Dit is een modernisering van het besluit; aanpassingen die als gevolg van praktijkproblemen wenselijk zijn. Gedurende zes weken na dagtekening van deze Staatscourant kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, PorR/LOK/IPC 360, Postbus 20951, 2500 EZ in Den Haag. Jan van den Broek, , Regeling scheiden gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd Op 1 oktober treedt de wijziging in werking van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen. Het gaat om uitbreiding van het toepassingsgebied en om een nieuwe bijlage. De aanleiding voor de wijzing is allereerst de noodzaak om de regeling in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving. Daarnaast was er behoefte om de indeling te actualiseren van de verschillende categorieën gevaarlijke WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 21 / 2 JULI

9 ECONOMISCHE ZAKEN afvalstoffen die gescheiden moeten worden gehouden. Deze indeling staat in de bijlage bij de regeling. Door de wijziging is de groep ondernemingen waarvoor de regeling geldt, uitgebreid. In de oorspronkelijke regeling waren er geen verplichtingen voor inzamelaars en vervoerders van gevaarlijke afvalstoffen. Zij zijn nu aan artikel 2 van de regeling toegevoegd om zo voor de gehele keten te waarborgen dat aan richtlijn 2008/98/EG wordt voldaan. Inzamelaars en vervoerders van gevaarlijke afvalstoffen moeten nu de hele tijd dat zij de afvalstoffen onder zich hebben, de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen gescheiden houden van elkaar en van andere afvalstoffen, stoffen, preparaten en producten. Zij hoeven echter niet te voldoen aan de plicht de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen te scheiden die verkeerd zijn afgegeven. In artikel 2.12 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer staat nu een verwijzing naar de bijlage. Deze wijziging is relevant voor ondernemingen die te maken hebben met de algemene regels voor afval van dit besluit. Zij moeten hun gevaarlijke afvalstoffen gescheiden houden volgens de geactualiseerde indeling in categorieën. De geactualiseerde bijlage met categorieën van gevaarlijke afvalstoffen heeft een andere indeling en andere omschrijvingen. De bestaande verwerkingsroutes voor de categorieën vormen het uitgangspunt voor de nieuwe indeling. Er is gekeken naar de milieuhygiënische redenen voor het gescheiden houden van de verschillende categorieën afvalstoffen. De omschrijvingen van de categorieën gevaarlijke afvalstoffen in de bijlage sluiten aan bij die in de sectorplannen uit het Landelijk afvalbeheerplan. Jan van den Broek, , Stimulans voor slimme mobiliteit in mkb Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen vanaf 1 juli gratis advies aanvragen voor mobiliteitsmanagement. Slimmer omgaan met mobiliteit kan veel positieve effecten hebben, zoals vermindering van de reiskosten en stijging van de productiviteit. Ook kan de parkeerproblematiek rond het bedrijf afnemen. Voor werknemers kan de balans tussen privé en werk verbeteren. De regeling voor het gratis advies is ontwikkeld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de taskforce Mobiliteitsmanagement. Ondernemers met 25 tot 250 werknemers kunnen een voucher met een waarde van 1500 euro aanvragen bij het Agentschap NL. Als de voucher wordt toegekend, kunnen zij een afspraak maken met een adviseur die is geselecteerd om mobiliteitsscans te maken. De ondernemer betaalt deze adviseur met de voucher. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van Agentschap NL. August Mesker, , Schonere brandstof voor zeeschepen Noordzee Zeeschepen op de Noordzee zijn met ingang van 1 juli verplicht te varen op schonere brandstof. Volgens nieuwe internationale regels moet scheepsbrandstof 33 procent minder zwavel bevatten. Minder zwavel in de brandstof betekent minder uitstoot van vervuilende stoffen. Als gevolg van deze maatregel moet de luchtkwaliteit met name in het westen van Nederland verbeteren. De nieuwe regelgeving is opgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en maakt deel uit van een omvangrijk pakket van maatregelen, waarover in 2008 overeenstemming is bereikt. In 2015 zal de milieunorm voor brandstoffen voor schepen op de Noordzee verder worden aangescherpt. De EU zal in de gaten houden wat deze overgang op schonere (en duurdere) brandstof betekent voor de concurrentiepositie van shortsea-vervoer (kustvaart) in relatie tot het wegvervoer. De maatregel geldt behalve voor de Noordzee ook voor het Kanaal en de Oostzee en past in een wereldwijde trend om in kustgebieden strenge emissienormen voor zeeschepen in te stellen. Zo zal schonere brandstof vanaf augustus 2011 ook in een zone van 200 zeemijlen voor de kust van de VS en Canada verplicht worden. De EU stelde op 1 januari van dit jaar schone brandstof verplicht voor schepen die in Europese havens aan de kade liggen. Dit had als doel de luchtkwaliteit in de vaak dichtbevolkte havengebieden te verbeteren. Naast deze maatregelen voor scheepsbrandstoffen wordt in de toekomst ook de uitstoot door scheepsdieselmotoren door de IMO aan banden gelegd. Vanaf 2011 wordt de emissienorm voor stikstofoxide voor nieuwe motoren 20 procent strenger dan de huidige. Vanaf 2016 moeten motoren in enkele door IMO aan te wijzen regionale gebieden voldoen aan normen die 80 procent strenger zijn. Deze regionale norm moet ook voor de Noordzee gaan gelden. August Mesker, , Als de scan aanleiding geeft voor verbeteringen, is er een subsidie van maximaal 4500 euro voor de kosten van een adviseur die helpt bij het uitwerken en invoeren. De ondernemer betaalt zelf altijd een derde van de kosten. Elke ondernemer kan één voucher aanvragen voor een scan en één voucher voor advies en implementatie. Voor de regeling is in totaal 3 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling loopt tot 30 juni WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 21 / 2 JULI 2010

10 SOCIALE ZAKEN Regierol centrumgemeenten op arbeidsmarkt De grootste gemeenten in de dertig arbeidsmarktregio s moeten meer verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van de knelpunten op de arbeidsmarkt binnen hun regio. Dit beveelt het Ondersteuningsteam Arbeidsmarkt aan in zijn eindverslag, dat het heeft aangeboden aan demissionair minister Donner van Sociale Zaken. Het team ziet een toenemend belang van de centrumgemeenten op de arbeidsmarkt en vindt dat zij de regierol in de aanpak van jeugdwerkloosheid ook moeten oppakken om sectoren met personeelstekorten te helpen. Het Ondersteuningsteam stelt voor om de zogenoemde Werkpleinen een samenwerking tussen gemeenten en het UWV verder te ontwikkelen. Zij zijn een belangrijke schakel tussen publieke partijen (onderwijs, gemeenten en het UWV) en het regionale bedrijfsleven. Het team roept beide partijen op om werkgevers nog meer dan nu gezamenlijk te benaderen. Zo kunnen zij een brug slaan naar meer publiek-private samenwerking en de regionale arbeidsmarkt een stimulans geven. De dertig mobiliteitscentra die het kabinet het UWV begin 2009 heeft laten instellen, hebben volgens het team hun waarde bewezen. Zij kunnen ook in de toekomst een rol vervullen bij goede regionale informatie over de arbeidsmarkt. Wel moet er meer duidelijkheid zijn over cijfers en resultaten op de regionale arbeidsmarkt. Het Ondersteuningsteam werd door het kabinet in juni 2009 ingesteld als onderdeel van de crisisaanpak voor de arbeidsmarkt. Demissionair minister Donner vindt dat het werk van het team vruchten heeft afgeworpen: Praktische zaken zijn in beeld gebracht, het team heeft veel partijen gesproken en bezocht. Hun aanbevelingen zijn een stimulans om de reeds ingezette regionale samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheid te verstevigen. Sip Nieuwsma, , Tempo-Team ondersteunt Rijk bij aanpak jeugdwerkloosheid Uitzender Tempo-Team gaat het Rijk en gemeenten ondersteunen bij de aanpak van de hoge jeugdwerkloosheid in de veertig aandachtswijken. De uitzendorganisatie start daarvoor extra leerwerktrajecten en gaat schooluitvallers en jeugdige werklozen een opleiding of werktraject aanbieden. Dat staat in een overeenkomst die demissionair minister Van Middelkoop (Wonen, Wijken en Integratie) en Kees Stroomer, directievoorzitter van Tempo-Team hebben ondertekend. Het ministerie verzorgt de contacten met de gemeenten, terwijl de uitzendorganisatie met haar klanten structurele afspraken maakt over arbeidsplaatsen en leerwerktrajecten. Tempo-Team maakt met de gemeenten en het UWV Werkbedrijf een plan over de gewenste aanpak en het aantal jongeren dat naar werk wordt bemiddeld. Per aandachtswijk wordt zo nodig een extra intercedent opgeleid die de jongeren begeleidt. Het initiatief is bedoeld voor groepen voor wie de reguliere publieke of commerciële arbeidsbemiddeling geen soelaas biedt. In twee aandachtswijken lopen op dit moment al succesvolle projecten van Tempo-Team. Zo is er in Amsterdam Slotervaart het initiatief MoMoney ( More Money ), dat jongeren tot 27 jaar zonder startkwalificatie aan de slag helpt. In Utrecht Kanaleneiland is er het sollicitatie- en opleidingsprogramma KrachtCatering: cursisten die een certificaat behalen, gaan aan de slag bij een cateraar. In de landelijke raamovereenkomst is afgesproken dat in de andere aandachtswijken vergelijkbare projecten van start gaan. De inzet van Tempo-Team komt bovenop de inspanningen van Rijk, gemeenten en UWV om de werkloosheid in aandachtswijken aan te pakken. In de veertig wijken is de werkeloosheid vaak dubbel zo hoog. Een hoog aandeel jongeren gaat zonder een zogeheten startkwalificatie van school. Sip Nieuwsma, , Vakantiewetgeving aangepast De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Werknemers die langdurig ziek zijn, krijgen voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. In Nederland is dat nu niet zo: langdurig zieke werknemers bouwen minder vakantiedagen op. De wijziging is noodzakelijk door uitspraken van het Europees Hof van Justitie. Het voorstel komt uit de koker van de demissionaire ministers Donner van Sociale Zaken en Hirsch Ballin van Justitie. Het wetsvoorstel regelt ook dat werknemers in de toekomst hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar moeten opnemen. Te lang uitstellen van vakantie kan de veiligheid en gezondheid in gevaar brengen. Extra vakantiedagen vallen buiten de nieuwe regeling. De termijn van anderhalf jaar geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te sturen. De tekst van het wetsvoorstel en het advies worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Alfred van Delft, , Aantal leerbedrijven blijft groeien Sinds de start van het actieplan jeugdwerkloosheid in mei 2009 kregen nieuwe leerbedrijven een erkenning. Dat leverde leerplaatsen op voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo ers). In diezelfde periode zijn bedrijven met leerplaatsen als leerbedrijf verloren gegaan. Het totaal aantal leerbedrijven is daarmee gegroeid tot Dit blijkt uit de Colo Barometer van de stageplaatsen en leerbanen van juni Colo is de vereniging van samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 21 / 2 JULI

11 SOCIALE ZAKEN De afgelopen drie maanden is het tekort aan leerbanen licht verder gekrompen naar plaatsen. De grootste terugval lijkt nu achter de rug. Bij het meldpunt stagetekorten van Colo kwamen de laatste drie maanden geen meldingen binnen van structurele tekorten. De kenniscentra losten alle meldingen binnen twee weken op. De ongelijke spreiding van stages over het jaar veroorzaakt knelpunten. In de maanden februari en september is het dringen op de stagemarkt, terwijl in de zomermaanden de vraag naar stageplaatsen mager is. De scholen zoeken zelf ook oplossingen door de stages te verschuiven naar periodes waar meer mogelijkheden zijn bij bedrijven. De zomervakantie kan als stageperiode beter benut worden. Dan is de kans het grootst dat een mbo er aan de slag kan op een leerplaats. Motieven voor bedrijven om leerbedrijf te worden, zijn bijna altijd de toekomstige zorg voor de personeelsvoorziening. Met de groeiende vergrijzing en de afnemende beschikbaarheid van nieuwe instroom willen veel bedrijven hun nieuwe personeel zelf opleiden en zo aan zich binden. Ondanks de crisis en het weinige werk in een aantal sectoren hebben ook de bestaande leerbedrijven hun leerplaatsen redelijk in stand kunnen houden. Faillissement of het stopzetten van hun erkenning veroorzaakten het verlies van de bedrijven als leerbedrijf. Sinds de start vier jaar geleden van de gezamenlijke website van de kenniscentra is een constante groei van het aantal leerbedrijven te zien. In 2006 stond de teller op Alleen de automobielsector en de bouw kregen te kampen met een forse krimp aan leerplaatsen. Gertrud Visser, , Rob Slagmolen, , Nota over samenwerking onderwijs en bedrijfsleven De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bevorderen. Dat is het doel van de nota Prikkelen tot meer en beter, die MKB-voorzitter Loek Hermans namens VNO-NCW en MKB- Nederland heeft uitgereikt aan demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs. Centrale vragen zijn is of het huidige systeem voor het beroepsonderwijs voldoende prikkels in zich heeft voor scholen om de samenwerking met het bedrijfsleven te zoeken en op welke onderwerpen die samenwerking dan betrekking zou moeten hebben. De nota schetst hoe in de historie de zeggenschap van het bedrijfsleven over het beroepsonderwijs steeds marginaler is geworden en de onderwijsinstellingen steeds autonomer. Van Bijsterveldt heeft hierin een zekere kentering teweeggebracht, aldus de ondernemingsorganisaties. Zij concluderen dat de huidige wet- en regelgeving niet helemaal voldoet en op onderdelen beter kan worden gebruikt. Alleen het aanscherpen van wet- en regelgeving is niet voldoende. Ook de mindset in het onderwijs moet veel meer gericht zijn op samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Om die omslag te bewerkstelligen, werken zij in de nota een aantal aanbevelingen uit. Ook roepen zij het (georganiseerde) bedrijfsleven en de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven op om actief met het onderwijs samen te werken. Een voorbeeld van een stap in de richting van medezeggenschap van het bedrijfsleven in het onderwijs, is de intentieverklaring die ondernemingskoepels, vakbonden en onderwijsorganisaties in april hebben ondertekend. Gertrud Visser, , Bijstandsuitkeringen, WIJ, IAOW, IOAZ en WWIK per 1 juli De bijstandsuitkeringen gaan per 1 juli met 0,4 procent per maand omhoog als gevolg van de stijging van het minimumloon. Hierdoor gaan ook de uitkeringen voor jongeren (WIJ), oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK) omhoog; deze zijn gekoppeld aan ontwikkelingen van het minimumloon. Het kabinet heeft het minimumloon per 1 juli verhoogd van 1407,60 euro naar 1416 euro per maand. De Wet Werk en Bijstand (WWB) regelt de bijstandsuitkeringen. Jongeren tot 27 jaar kunnen sinds 1 oktober 2009 geen gebruik meer maken van de WWB. Zij vallen sindsdien onder de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), waarbij werken en/of leren voorop staat. De jongere moet een werkleeraanbod krijgen van de gemeente. Als dit onvoldoende inkomen oplevert, kan de jongere gebruik maken van een inkomensregeling in de WIJ. Deze ligt op het niveau van de bijstand. Jongeren van 18 tot 21 jaar krijgen minder. De netto normbedragen voor mensen van 27 tot 65 jaar die een uitkering krijgen op grond van de WWB: Gehuwden of ongehuwd samenwonenden per maand 1239,15 vakantie-uitkering 65,22 totaal 1304,37 Alleenstaande ouders per maand 867,41 vakantie-uitkering 45,65 totaal 913,06 Alleenstaanden per maand 619,58 vakantie-uitkering 32,61 totaal 652,19 Maximale toeslag voor mensen van 27 jaar tot 65 jaar: Alleenstaande ouders en alleenstaanden per maand 247,83 vakantie-uitkering 13,04 totaal 260,87 8 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 21 / 2 JULI 2010

12 SOCIALE ZAKEN De netto normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder die een uitkering krijgen op grond van de WWB: Gehuwden en ongehuwd samenwonenden Beide partners 65 jaar of ouder of een partner jonger dan 65 jaar per maand 1310,68 vakantie-uitkering 68,98 totaal 1379,66 Alleenstaanden per maand 953,48 vakantie-uitkering 50,18 totaal 1003,66 Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden een premie voor reïntegratie geven die ertoe bijdraagt dat ze makkelijker aan het werk komen. Die premie is maximaal 2239 euro per jaar. IOAW en IOAZ De IOAW is bestemd voor oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden. Ook is de wet bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd. Voor de IOAZ komen mensen in aanmerking van 55 jaar of ouder die zelfstandigen waren. Ook gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen, kunnen hierop een beroep doen. De IOAW en de IOAZ vullen het totale inkomen van de rechthebbende en zijn partner aan tot bijstandsniveau. Op de hierna volgende grondslagen worden dus de bruto-inkomsten van de rechthebbende en zijn of haar partner in mindering gebracht. De bruto grondslagen: Gehuwde en ongehuwde partners die beide 21 jaar of ouder Per maand 1400,92 vakantie-uitkering 112,08 totaal 1513,00 Alleenstaanden van 21 jaar of ouder met een of meer kinderen per maand 1354,55 vakantie-uitkering 108,36 totaal 1462,91 Alleenstaanden vanaf 23 jaar per maand 1077,47 vakantie-uitkering 86,20 totaal 1163,67 Alleenstaanden van 22 jaar per maand 842,44 vakantie-uitkering 67,39 totaal 909,83 Alleenstaanden van 21 jaar per maand 711,08 vakantie-uitkering 56,89 totaal 767,97 In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening gehouden met vermogen. Bij de IOAZ wordt wel rekening gehouden met andere inkomsten en ook met vermogen. Vermogen boven het bedrag van maximaal euro wordt geacht jaarlijks 4 procent inkomsten op te leveren. Deze inkomsten worden in mindering gebracht op de uitkering. WWIK De WWIK is bedoeld voor kunstenaars die tijdelijk nog niet (geheel) in een eigen inkomen kunnen voorzien. De WWIK kent geen apart uit te betalen vakantie-uitkering. Deze is in de maandelijkse uitkering inbegrepen. De bruto-uitkering per maand bedraagt voor: Alleenstaanden 736,97 Alleenstaande ouders 1019,92 Gehuwden en ongehuwd samenwonenden 1087,61 Sip Nieuwsma, , Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen voor ouderen (AOW), nabestaanden (ANW), werklozen (WW), langdurig zieken (WIA), arbeidsongeschikten (WAO) en jonggehandicapten (Wajong) gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van 1407,60 euro naar 1416 euro bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen. AOW ers zien hun netto-uitkering afhankelijk van hun situatie bijvoorbeeld met tussen de 2 en de 6 euro per maand stijgen. Uitkeringen op basis van de WW, WIA en WAO gaan omhoog met 0,6 procent. De absolute stijging hangt erg af van persoonlijke omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld van belang hoe hoog het inkomen was voor de uitkering. Voor de berekening geldt een maximuminkomen; verdiende men meer, dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 juli vastgesteld op 187,77 euro bruto per dag. Het maximum premieloon werknemersverzekeringen wordt gedurende het jaar niet aangepast en blijft daarom 186,65 euro per dag. AOW AOW ers die getrouwd zijn of samenwonen, hebben elk een eigen recht op een AOW-pensioen. Dit is gelijk aan de helft van het netto-minimumloon. De AOW voor een alleenstaande bedraagt 70 procent van het netto-minimumloon en dat voor een eenoudergezin 90 procent. Bij eenoudergezinnen gaat het om pensioengerechtigden die een kind verzorgen dat jonger is dan achttien jaar en voor wie zij kinderbijslag ontvangen. Voor gehuwde AOW ers van wie de partner jonger is dan 65 gelden afwijkende regels. De uitkeringsbedragen AOW per 1 juli: In deze bedragen is nog geen rekening gehouden met de tegemoetkoming AOW van 34,26 euro bruto per maand. De vakantie-uitkering wordt in de maand mei beschikbaar gesteld. Voor mensen onder de 21 jaar gelden lagere bedragen. WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 21 / 2 JULI

13 SOCIALE ZAKEN bruto p/m bruto vak. uitk.p/m Gehuwden 701,49 40,66 Gehuwden met maximale toeslag 1402,98 81,32 (partner jonger dan 65 jaar) Maximale toeslag 701,49 Ongehuwden 1022,85 56,93 Ongehuwd met kind tot 18 jaar 1295,62 73,18 De toeslag bedraagt maximaal 701,49 euro bruto per maand. Hoe hoog de toeslag precies is, hangt af van het inkomen van de werkende jongere partner. Een deel van het inkomen wordt namelijk van de toeslag afgetrokken. Als het bruto-inkomen van de jongere partner uit arbeid hoger is dan 1259,40 euro, heeft de AOW er helemaal geen recht op toeslag. ANW De ANW is een volksverzekering die recht geeft op een uitkering aan volwassenen van wie de partner is overleden. De uitkering bedraagt maximaal 70 procent van het netto minimumloon. Nabestaanden die een kind verzorgen van 18 jaar of jonger waarvan een ouder is overleden, krijgen daarnaast een inkomensafhankelijke uitkering van 20 procent van het netto minimumloon. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering. De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande. Uitkeringen worden er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing, namelijk 50 procent van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere. De bruto ANW-bedragen per 1 juli: De bedragen zijn weergegeven exclusief de tegemoetkoming ANW. Deze bedraagt bruto 16,78 per maand. bruto p/m bruto vak. uitk.p/m Maximale nabestaandenuitkering 1094,74 68,64 Halfwezenuitkering 248,28 19,60 Wezenuitkering tot 10 jaar 350,32 21,96 Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar 525,48 32,95 Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar 700,63 43,93 Naast de Wajong-uitkering heeft elke Wajong-gerechtigde onder de 23 jaar recht op een tegemoetkoming. Deze compenseert (deels) de inkomensachteruitgang die de invoering van de Zorgverzekeringswet heeft veroorzaakt. bruto per maand: 22 jaar 1,75 21 jaar 4,25 20 jaar 8,62 19 jaar 14,39 18 jaar 15,01 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO) Per 1 juli worden bestaande uitkeringen verhoogd met 0,60 procent. De hoogte van de WW-, WIA- en WAO-uitkering hangt onder andere af van de hoogte van het laatst verdiende loon en het zogenoemde maximumdagloon. Per 1 juli wordt het maximumdagloon verhoogd van 186,65 naar 187,77 euro bruto. Premiepercentages 2010 (ongewijzigd per 1 juli) verschil premiepercentages AOW 7,90 7,90 0,00 ANW 1,10 1,10 0,00 AWBZ 12,15 12,15 0,00 WAO/WIA-basispremie (Aof) 5,70 5,70 0,00 Uniforme WAO-premie (Aok) 0,15 0,07-0,08 WGA-rekenpremie 0,47 0,59 0,12 (Werkhervattingskas) Awf-premie 4,15 4,20 0,05 ZVW-inkomensafhankelijke 6,90 7,05 0,15 bijdrage werkgevers UFO-premie 0,78 0,78 0,00 UFO-premie ERD ZW 0,72 0,72 0,00 Sectorpremie gemiddeld 1,07 1,48 0,41 Verplichte werkgeversbijdrage 0,34 0,34 0,00 kinderopvang Max. premieloon werknemers- 183,15 186,65 3,50 verzekeringen Max. bijdrageloon ZVW per jaar , ,00 820,00 Franchise Awf-premie per dag 63,00 64,00 1,00 Wajong De Wajong biedt jonggehandicapten een uitkering op minimumniveau. De grondslag voor de uitkering gaat per 1 juli omhoog. Ook de grondslagen voor Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de minimumjeugdlonen, gaan dan omhoog. Mariet Feenstra, , Grondslagen Wajong per 1 juli: De bedragen zijn exclusief vakantietoeslag. bruto per dag: vanaf 23 jaar ten hoogste 65,10 22 jaar ten hoogste 55,34 21 jaar ten hoogste 47,20 20 jaar ten hoogste 40,04 19 jaar ten hoogste 34,18 18 jaar ten hoogste 29,62 10 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 21 / 2 JULI 2010

14 ALGEMEEN Qredits ontvangt Europese prijs Nederlandse bedrijven op de Canton Fair De Nederlandse microkredietverstrekker Qredits heeft in Londen een Europese prijs in de wacht gesleept: de Microfinance Good Practices Europe Award Met deze prijs sprak de internationale jury haar waardering uit voor de innovatieve en professionele organisatie van Qredits. Qredits combineert ervaringen uit de bankwereld met een persoonlijke benadering van kleine ondernemers en een uitstekend en innovatief it-systeem, aldus het juryrapport. De Canton Fair (China Import and Export Fair) vindt elk lente en herfst plaats in Guangzhou. Het doel van de Canton Fair is het stimuleren van de handel met China. De Canton Fair bestaat uit drie sessies, elk met andere categorieën producten. Er is een internationaal gedeelte gericht op importproducten en een binnenlands gedeelte gericht op exportproducten. De doelgroep is iedereen die voor zowel import- als exportproducten zaken wil doen in China. De prijs werd dit jaar voor de tweede maal uitgereikt door het European Microfinance Network en de Fondatione Giordano Dell Amore uit Italië. Voor de award waren vijf kandidaten genomineerd uit verschillende Europese landen. Dit jaar staat er van 15 tot 19 oktober een Holland Paviljoen op de Canton Fair, in het internationale gedeelte dat gericht is op de Chinese markt. Het Holland Paviljoen wil met zijn aanwezigheid een flinke boost geven aan Nederlandse bedrijven in China. Qredits verstrekt zakelijke kredieten tot euro, in combinatie met coaching voor startende en bestaande ondernemers met een goed ondernemingsplan, die bij reguliere banken niet terechtkunnen. Sinds de start begin 2009 heeft Qredits ruim achthonderd kredieten verstrekt. Momenteel zijn bij Qredits 26 medewerkers in dienst, verdeeld over negen locaties in Nederland. Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland VNO-NCW en MKB-Nederland dragen microfinanciering in Nederland een warm hart toe. Qredits verleent kredieten tot euro. Na de kredietverlening krijgt de ondernemer een coach. Daarmee wordt de kans op een faillissement kleiner. Microfinanciering voorziet hiermee in een grote behoefte, met name bij startende ondernemingen. Rob Wolthuis, , Koning Willem I Prijs 2010 uitgereikt Het in Amsterdam gevestigde Stage Entertainment heeft de Koning Willem I Prijs 2010 gewonnen in de categorie grootbedrijf. In de categorie midden- en kleinbedrijf won Adams Musical Instruments uit het Limburgse Ittervoort. Dé nationale ondernemingsprijs werd uitgereikt door zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, onder grote belangstelling van tal van hoogwaardigheidsbekleders en de top van ondernemend Nederland. De Koning Willem I Prijs wordt tweejaarlijks toegekend door de Koning Willem I Stichting, ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken. De Stichting is in 1958 in het leven geroepen door een aantal aan het bedrijfsleven gelieerde organisaties en De Nederlandsche Bank. Zij heeft als doelstelling de nationale economie van nieuwe impulsen te voorzien en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Deelname aan het Holland Paviljoen in plaats van individuele deelname geeft Nederlandse bedrijven veel voordelen, bijvoorbeeld bij de: ondersteuning door het consulaat-generaal bij de aanmeldingsprocedure; logistiek; promotie en pr; matchmaking met Chinese kopers; contacten met de organisatie en lokale overheden. Vooral Nederlandse bedrijven die voor het eerst willen deelnemen, hebben hierdoor minder voorwerk. Zij kunnen zo ook meeliften met de campagne die het consulaat heeft opgezet. Deelname kan een grote brand exposure opleveren bij de meer dan bezoekers. Het consulaat in Guangzhou heeft contact met lokale Nederlandse mkb ers, die dit jaar voor de zevende keer op de beurs staan. Contactgegevens: Mr. Yuk Cheng Lam (speaks Dutch, English, Cantonese), projectmanager Consulate General of the Netherlands Teem Tower, 34/F, 208 Tianhe Road, Guangzhou Office: +86 (0) Mobile: Fax: +86 (0) Sam Stevens, , Voor meer informatie zie: Jan Klaver, , WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 21 / 2 JULI

NATIONALE WINKELRAAD Beleidsnieuws juli 2010 / Nr. 1

NATIONALE WINKELRAAD Beleidsnieuws juli 2010 / Nr. 1 NATIONALE WINKELRAAD Beleidsnieuws juli 2010 / Nr. 1 Belangrijkste beleidsnieuws en lobbyresultaten door MKB-Nederland en VNO-NCW vóór de detailhandel/nrw A. Algemeen Bijeenkomsten 8 juli - Geen innovatie

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet...

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... Inhoud Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... 9 1 Wet werk en bijstand Per 1 juli 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen.

Nadere informatie

Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, WWIK, per 1 januari 2008

Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, WWIK, per 1 januari 2008 Persbericht C/PEV/2007/127 7 december 2007 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, WWIK, per 1

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli

Sociale verzekeringen per 1 juli Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn vanaf 1 juli omhoog gegaan. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Persbericht Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA,

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Lichte daling jeugdwerkloosheid De afgelopen maanden is sprake van een lichte daling van de jeugdwerkloosheid

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

BBBrief.nl. Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten

BBBrief.nl. Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten BBBrief.nl Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Hierbij de nieuwste uitgave van BBBrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl, met daarin

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van,

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Besluit van., houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toepasselijkheid van het aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-077 14 november 2008 9.30 uur Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Bijna een halvering in vergelijking met eerste halfjaar

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1.6, zevende lid, 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1 ;

Gelet op de artikelen 1.6, zevende lid, 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1 ; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit kindertoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens, de verhoging van de toeslagpercentages in de eerste kindtabel en de maximale toeslagpercentages

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2011

Rekenregels per 1 januari 2011 Rekenregels per 1 januari 2011 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2011 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 215 Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 718 Besluit van 18 december 2006 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur betreffende de verlening van een tegemoetkoming aan

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016 Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 16 Ondernemers beginnen positief aan 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aanhoudende banenkrimp

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aanhoudende banenkrimp Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-046 24 juni 2010 9.30 uur Aanhoudende banenkrimp 156 duizend banen minder dan een jaar eerder Ook sterke banenkrimp ten opzichte van voorgaand kwartaal

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016 Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22 Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Inleiding 1. Aanpassing kostendelersnormsystematiek 2. Kostendelersnorm IOAW en IOAZ

Inleiding 1. Aanpassing kostendelersnormsystematiek 2. Kostendelersnorm IOAW en IOAZ Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2015 vastgesteld op 1.507,80 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem.

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlem (versie 28-08-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2015 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2015 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Bedrijfsleven optimistischer

Bedrijfsleven optimistischer Conjunctuurenquête Nederland tweede kwartaal 214: Bedrijfsleven optimistischer - Minder belemmeringen voor activiteiten - Ondernemers verwachten verbetering van economisch klimaat - Ondernemers minder

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2013

Wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2013 Wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2013 Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2013 69,40 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Wijziging bedragen Participatiewet

Wijziging bedragen Participatiewet Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2015 vastgesteld op 1.501,80 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 29 maart 2016

Nieuwsbrief van 29 maart 2016 Nieuwsbrief van 29 maart 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Extra aandacht bij aangifte inkomstenbelasting 2015 WOZ-beschikking 2016 Wetsvoorstel flexibele AOW Wet Deregulering Beoordeling

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2009

Rekenregels per 1 juli 2009 Rekenregels per 1 juli 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2009 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik Persbericht PB14-032 15 mei 2014 9.30 uur CBS: economie krimpt door lager gasverbruik - Sterke afname binnenlands verbruik en export van aardgas door milde winter - Mede hierdoor economische krimp van

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1424 Vragen van het lid

Nadere informatie

Wijziging bedragen. WWB, IOAW en IOAZ. Inleiding

Wijziging bedragen. WWB, IOAW en IOAZ. Inleiding Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2014 vastgesteld op 1.495,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand (WWB) per genoemde

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Wilt u een onderneming starten of beëindigen of bent u als ondernemer

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2014

Rekenregels per 1 januari 2014 Rekenregels per 1 januari 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2014 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie