BURGERLIJK PAND OUD RECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BURGERLIJK PAND OUD RECHT"

Transcriptie

1 BURGERLIJK PAND OUD RECHT * burgerlijk pand = bijzonder voorrecht = overeenkomst waarbij een SA tot zekerheid van zijn schuld een goed afgeeft aan de SE, waardoor SE een voorrecht krijgt op dit goed (1) zakelijke overeenkomst * onderworpen aan klassieke geldigheidsvoorwaarden - toestemming, bekwaamheid, voorwerp, oorzaak - toestemming: beide echtgenoten moeten instemmen met pand - bekwaamheid: enkel eigenaar kan goed in pandgeven niet-eigenaar geeft in pand? > pandovk = nietig (relatieve nietigheid) - enkel pandhoudende SE kan dus nietigheid inroepen - + pandhouder beschermd door art. 2279BW indien hij te goeder trouw is (bescherming tegen de werkelijke eigenaar die verpand goed revindiceert) - voorwerp: gewaarborgde schuldvordering is deze nietig? (1) accessoir aan andere overeenkomst DUS hoofdverbintenis is niet nietig (2) determinerend voor andere overeenkomst DUS hoofdverbintenis is nietig * vereist buitenbezitstelling bijzondere geldigheidsvoorwaarde = SA geeft het goed af: pandovereenkomst = buitenbezitstelling = geldigheidsvereiste (meerderheidsopvatting) - minderheidsopvatting: = enkel tegenwerpelijkheidsvereiste Cass.: buitenbezitstelling/afgifte is nodige voor het ontstaan van het voorrecht anders is het gewoon een pandbelofte (2) eenzijdige overeenkomst - enkel een verbintenis in hoofde van de pandhouder bepaalde verplichtingen jegens pandgever - gevolgen: * bewijsregels voor eenzijdige overeenkomsten * sancties wegens wanprestatie: - pandgever kan enkel: 1) gedwongen uitvoering in natura of 2) bij equivalent vorderen (bij wanprestatie door pandhouder) - ontbinding niet mogelijk (want ontbinding impliceert een revindicatierecht van de pandgever) MAAR: artikel 2280BW: terugvorderingsrecht pandg bij misbruik goed door pandh (voorwaarde: gerechtelijke tussenkomst) (3) bijzondere vereisten voor tegenstelbaarheid tegenstelbaarheidsvoorwaarden

2 - artikel 2074 BW: schriftelijke overeenkomst = voorwaarde voor voorrecht = tegenstelbaarheidsvoorwaarde (=/= geldigheidsvoorwaarde) * alleen voor som die 375 te boven gaat * vereiste van authentieke akte / geregistreerde onderhandse akte * verplichte vermeldingen: verschuldigde som + omschrijving pand * doel: vermijden antidatering (door verplicht maken van bekomen van vaste datum) - artikel 2071 BW: Inpandgeving is overeenkomst waarbij SA tot zekerheid van zijn schuld goed afgeeft aan zijn SE. Ook een derde kan goed in pand geven voor de SA. Stel: iemand gaat krediet aan en vader van de SA geeft goed in pand ter zekerheid van dat krediet. Dergelijke inpandgeving = zakelijke borg *!!!! Zakelijke borg: - geen gewone borgstelling - niet gehouden met volledige vermogen - verbindt zich niet persoonlijk tot de schuld - enkel gehouden propter rem (= SE-pandhouder kan enkel verhaal uitoefenen op dat goed en niet op andere goederen van de derde-pandgever) * inpandgeving * Verschillen met klassieke voorrechten

3 1. VOORWERP EN GEWAARBORGDE SCHULDVORDERING * voorwerp = elk roerend goed (lichamelijk / onlichamelijk bv schuldvordering) inpandgeving van een schuldvordering / onlichamelijk goed - geen buitenbezitstelling mogelijk - artikel 2075BW: louter sluiten van pandovereenkomst is voldoende - goed moet voor overdracht vatbaar zijn (ratio: goed te gelde kunnen maken) - toekomstige goederen: * toekomstige schuldvorderingen? JA bepaalbaarheidsvereiste * toekomstige lichamelijke goederen? NEE - buitenbezitstellingsvereiste * gewaarborgde schuldvordering onderliggende valutaverhouding = alle mogelijke schuldvorderingen: er is geen verband vereist tussen het inpandgegeven goed en de onderliggende schuldvordering - tegenwoordige + toekomstige schuldvorderingen pand voor alle sommen = een toekomstige gewaarborgde schuldvordering ARREST MANGALL: mogelijk, maar bepaalbaarheidsvereiste moet voldaan zijn 2. POSITIE VAN DE PANDHOUDER

4 (1) verhouding pandhouder pandgever - pandhouder = loutere houder van het goed (in de ogen van de pandgever) = bewaarder / detentor / bewaarnemer - pandhouder =/= eigenaar - zorgplicht (goede huisvader) - geen gebruiksrecht / beschikkingsrecht / geen recht op de vruchten - misbruik door pandhouder? pandg kan terugvorderen via recht (einde van voorrecht) (2) verhouding pandhouder derde - in de ogen van een derde: pandhouder = bezitter van een pandrecht (3) retentierecht = pandhouder heeft het recht om de teruggave van het goed te weigeren zolang de onderliggende gewaarborgde schuldvordering niet voldaan is - hoofdsom + interesten + kosten - geen belang hoeveel goederen in pand gegeven zijn: je kan ze allemaal houden - pandrecht = ondeelbaar retentierecht tot VOLLEDIGE schuldvordering voldaan is (4) voorrangsrecht / voorrecht op de in pand gegeven goederen = bij voorrang betaald worden met de opbrengst van de goederen (5) recht op parate executie = recht om over te gaan tot uitwinning zonder dat hij uitvoerbare titel moet hebben en zonder dat hij voorafgaand beslag moet leggen - voordeel tov een klassieke bevoorrechte SE: gemakkelijker te gelde maken =/= beschikkingsrecht voorafgaande rechterlijke toestemming vereist (vóór de uitwinning) (1) toestemming voor het toe-eigenen van het goed (goed = inbetalinggeving waardering door deskundigen) Of (2) toestemming om het goed openbaar te verkopen (openbaar? belang van de andere SE: een faire prijs krijgen niet te laag)

5 3. KENMERKEN VAN DE PANDOVEREENKOMST: ACCESSOIR KARAKTER = pandovereenkomst is een accessorium van de gewaarborgde schuldvordering - tenietgaan gewaarborgde SV = tenietgaan pand (= teruggave goed) - overdracht gewaarborgde SV = overdracht pand? discussie: - problemen met de nevenrechten - problemen met recht van parate executie 4. PAND ALS ZAKELIJKE ZEKERHEID 1) Attributen van zakelijke zekerheidsrechten Pand als zakelijke zekerheid bestaat eigenlijk niet - Pandhouder heeft recht van voorrang - Pandhouder heeft geen volgrecht (niet nodig, wegens buitenbezitstelling

6 2) Algemene principes van zakelijke rechten * anterioriteitsbeginsel: kan niet buitenbezitstelling impliceert dat een goed niet meermaals verpand kan zijn * Specificiteit - voorrecht uitoefenen? enkel op schuldvorderingen die bestaan - vestigen voor toekomstige gewaarborgde schuldvorderingen kan MAAR het uitoefenen van het voorrecht kan alleen voor bestaande - vestigen op toekomstige schuldvorderingen/onlichamelijk roerende goederen kan MAAR het uitoefenen kan alleen voor bestaande * Zakelijke subrogatie - vb. als goed zou tenietgaan door brand en in plaats van goed komt schuldvordering op verzekeraar, zal zakelijke subrogatie mogelijk zijn * Publiciteit - Geen publiciteit in register vereist WANT: buitenbezitstelling wordt gezien als vorm van negatieve publiciteit = doordat goed wordt afgegeven aan SE, heeft dit tot gevolg dat andere SEs er niet op voortgaan dat goed tot vermogen van de SA behoort * Numerus Clausus = partijen kunnen geen nieuwe zakelijke (zekerheids)rechten in leven roepen - Pand = overeenkomst waardoor pandhouder voorrecht krijgt Voorrecht is gevolg van sluiten van overeenkomst, maar is wel voorrecht die door wet wordt geregeld HANDELSPAND OUD RECHT

7 1) Handelspand - Inpandgeving van een goed tot waarborg van een handelsschuld - onderworpen aan soepelere regels (Titel VI W Kh) 2) Pand op handelszaak (wet 25 oktober 1919) * Handelszaak = verzameling van goederen en vanuit economisch oogpunt vormen die goederen één geheel - juridische algemeenheid = verzameling goederen die aan eigen juridisch regime is onderworpen. vb. nalatenschap, huwgemeenschap - feitelijke algemeenheid: = verzameling goederen die in economisch leven als eenheid wordt beschouwd, maar door recht niet als dusdanig wordt erkend vb. kudde dieren, bibliotheek * Handelszaak = economische eenheid, maar juridisch of feitelijk? geen zuiver feitelijke algemeenheid bepaalde gevallen wordt handelszaak juridisch gezien wel als eenheid behandeld Vb. Handelszaak kan in pand worden gegeven. Het is de handelszaak als dusdanig en niet de individuele bestanddelen die in pand wordt gegeven. Vb. Ook vruchtgebruik op handelszaak is mogelijk. Vb. Fiscale wetgeving behandelt de handelszaak soms ook als eenheid. ook geen echte juridische algemeenheid * Kenmerken: - plechtige overeenkomst (niet zakelijk en niet puur consensueel)= geschrift vereist (authentiek of onderhands) - enkel ten voordele van erkende kredietinstellingen (handelaars beschermen tegen kredietverleners met slechte bedoelingen)

8 * Voorwerp inpandgeving: handelszaak = alles wat dienstig is voor uitbating van de handelszaak - in geschrift bestanddelen aangeven (bv: meubilair, clienteel, recht op huur,..) aanvullend recht (art 2) - 1 beperking: beperking van voorraden = 50% van de waarde van de aanwezige voorraden * Doel van de wet veel kleine handelaars waren geen eigenaar van het onroerend goed waarin zij hun handelszaak uitbaatten. Wanneer handelaars krediet nodig hadden, welke zekerheid kunnen zij dan geven? Hypotheek zal niet mogelijk zijn, want geen eigenaar. WEL INPANDGEVING: verschillende bestanddelen kunnen in pand gegeven worden, zoals machines en voorraden MAAR: nadeel: buitenbezitstelling vereist Bedoeling van de wetgever was om kredietmogelijkheden van de middenstand te verbeteren door handelaars toe te laten handelszaak in pand te geven, zonder dat zij daarvan pand in bezit moesten geven, dus zonder buitenbezitstelling. * Bescherming schuldeiser: (1) Pandgever heeft bewaarplicht. MAAR: hij kan wel feitelijke en rechtshandelingen stellen die nodig zijn om zijn handelsactiviteit economisch leefbaar te houden. (2) Schuldeiser een zeker volgrecht geven. - in bepaalde gevallen beslag tot terugvordering mogelijk MAAR: bescherming 3e te goeder trouw beslag tot terugvordering kan niet worden uitgeoefend tov derde-verkrijgers te goeder trouw, maar: soms is het wel zo dat derde-verkrijger op hoogte was van het pandrecht, maar dat schuldeiser toch geen beslag tot terugvordering zal kunnen doen omdat: pandgever bewaarplicht heeft MAAR wel alle handelingen kan stellen die kaderen in normale bedrijfsvoering van de handelszaak DUS: pandgever bevoegd om tot vervreemding over te gaan EN DAN: heeft de pandhoudende schuldeiser ook geen volgrecht - bedriegelijke vervreemding van bestanddelen van de handelszaak wordt gesanctioneerd met strafsancties (3) recht van voorrang voor schuldeiser * Publiciteit: positieve publiciteit: inschrijving in register op hypotheekkantoor = voorwaarde voor tegenstelbaarheid aan derden

9 3) Warrant - Ingevoerd door wet 18 november Doel wet: versoepelen van de verkoop en inpandgeving van koopwaar die zich in stapelhuizen bevindt verhandeling (verkoop en inpandgeving) van koopwaar mogelijk maken via verhandeling van waardepapieren Stel: handelaar heeft voorraad hout in bepaalde stapelplaats liggen en vraagt een krediet. Hij zou voorraad wel in pand willen geven aan bankier. In die tijd (en nu) is buitenbezitstelling vereist: hij zou ze naar magazijn van de bank moeten brengen. Dit brengt kosten met zich mee. Is het wel zinvol dat die kosten worden gedaan? * Warrant = in dubbel afgeleverd waardepapier, afgeleverd door eigenaar van de stapelplaats. - origineel = warrant - dubbel = ceel. - overdracht gebeurt door verklaring op de rug van waardepapier ('en dos') * Regels: - wie zowel warrant als ceel heeft, kan vrij beschikken over goederen - warrant zonder ceel vertegenwoordigt pandrecht op de goederen. Inpandgeving gebeurt door enkel warrant over te dragen - wie ceel heeft zonder warrant, heeft beschikkingsrecht over goederen, maar bezwaard met een pandrecht

10 4) Pand op schuldvorderingen - bijzondere regeling uitgewerkt: Wet 6 juli Regelt niet enkel inpandgeving, maar ook overdracht (cessie) van schuldvorderingen (1) Cessie van de schuldvordering - Artikel 1690 BW: door louter sluiten van de overeenkomst, wordt schuldvordering overgedragen. Je hebt een SE die een SV op de SA heeft. De SE wil de SV verkopen aan een derde. Door louter sluiten van die koopovereenkomst, gaat die SV over op de koper/derde. - tegenwerpelijkheid overdracht: * aan bepaalde derden * onder bepaalde voorwaarden - tegenwerpelijkheid aan SA? = vanaf kennisgeving of erkenning. SA (te goeder trouw) kan dan nog altijd bevrijdend betalen aan SE. = vormvrije cessie (2) verpanding van de schuldvordering = SE wil SV niet verkopen, maar in pand geven aan derde. - Artikel 2075 BW: door louter sluiten van de pandovereenkomst, heeft buitenbezitstelling van de schuldvordering plaats. - tegenwerpelijkheid? * aan de SA van de verpande SV: vanaf ogenblik van kennisgeving of erkenning Zolang kennisgeving of erkenning niet heeft plaatsgevonden, kan de SA, indien te goeder trouw, bevrijdend betalen aan de SE Vanaf ogenblik dat kennisgeving of erkenning is gebeurd, dan is de oorspronkelijke SE niet meer inningsbevoegd. SA kan ook niet meer bevrijdend betalen aan de SE.

11 TOEKOMSTIG PANDRECHT HERVORMING * Klassieke inpandgeving: - probleem: buitenbezitstelling (beantwoordt niet steeds aan de behoeften van de praktijk) wetgever heeft dit zelf ingezien en is op verschillende momenten tussengekomen om er iets aan te doen - invoering enkele bijzondere bezitloze pandrechten (lanbouwvoorrecht, pand handelszaak) - versoepeling inpandgeving koopwaar in stapelhuizen (via rechtsfiguur van warrant) - versoepeling regels handelspand - invoering stil pandrecht op schuldvorderingen: Stil --> Door louter sluiten van de overeenkomst, zonder enige publiciteit - wet Financiële Zekerheden: soepelere regeling in omzetting van Europese richtlijn voor inpandgeving van financiële activa - nadeel: meesten gebeurden in bijzondere wetten, waardoor er heel gefragmenteerd beeld is ontstaan + ingrepen volstonden niet om te voldoen aan de behoeften van de praktijk DUS: andere zekerheidsmechanismen in de praktijk

12 (1) Eigendomsvoorbehoud: = wanneer vervreemder (meestal VK) van het goed zich eigendomsrecht van het goed voorbehoudt, totdat verkrijger goed volledig heeft afbetaald Stel dat auto wordt verkocht. Geen ogenblik van eigendomsoverdracht afgesloten, dus eigendom gaat over solo consensu (gemeen recht) MAAR: partijen knnen eigendomsoverdracht uitstellen: beding van eigendomsvoorbehoud - beding van eigendomsvoorbehoud: geldig tussen partijen MAAR: niet tegenwerpelijk aan andere schuldeisers van de koper - verkoper kan eigendomsvoorbehoud niet tegenwerpen - revindicatie kan niet uitgeoefend worden tegen andere schuldeisers - artikel 101 Faill.w. 1997: eigendomsvoorbehoud tegenwerpelijk in faillissement - Cass. 7 mei 2010: In ons recht bestaat er geen algemeen rechtsbeginsel dat beding van eigendomsvoorbehoud tegenwerpelijk zou zijn ingeval van samenloop, maar enkel in het geval van faillissement. In alle andere gevallen van samenloop is beding van eigendomsvoorbehoud niet tegenwerpelijk. Beding van eigendomsvoorbehoud biedt oplossing ingeval van faillissement, maar niet ingeval van andere gevallen van samenloop (2) Overdracht van schuldvordering tot zekerheid = schuldvordering overdragen/verkopen aan schuldeiser - enkel tot zekerheid - eenmaal schuldenaar schuld had betaald SV keert terug MAAR: Bij samenloop: overdracht is niet tegenwerpelijk aan derden < Cassatie - Uiteindelijk: Cass. 3 december 2010 Cessie van schuldvordering tot zekerheid wordt omgezet in pand bij samenloop overnemer van de SV wordt niet als eigenaar beschouwd, maar als pandhoudende schuldeiser (SE met pandrecht op die SV) (3) Retentierecht = als SE nog goed moet afgeven aan SA, kan hij teruggave opschorten zolang schuldenaar niet heeft betaald als SA goed wil terugzien, moet hij betalen (anders krijgt hij goed niet terug) - nadeel: enige wat SE kan doen, is de teruggave weigeren - SE heeft geen recht van voorrang retentierecht is geen voorrecht (4) Leasing

13 * Functionele benadering = verschillende rechtsfiguren die dezelfde functie hebben ook op dezelfde manier behandelen. Het gaat om zakelijke zekerheden op roerende goederen. Rechtsfiguren die allemaal die functie hebben (zakelijke zekerheid), dan moeten voor die rechtsfiguren dezelfde regels hebben RESULTAAT HERVORMING: - structuur: * SE met pandrecht: recht van voorrang * artikel 9 hyp.w. = wettige reden van voorrang zijn voorrechten en hypotheken pand staat hier niet in pandwet = nieuwere wet dan hypotheek nieuwe wet > oude wet

14 1. HET NIEUWE PANDRECHT: TOTSTANDKOMING 1) Wijze van totstandkoming * principe: consensualisme = pandovereenkomst is een louter consensuele overeenkomst sluiten van de overeenkomst: pandrecht (art. 2 pandwet) UITZONDERING: pandgever = consument pandovereenkomst = vormelijke overeenkomst (art 4 pandwet) = vereiste van geschrift - pandovereenkomst afgesloten door vertegenwoordiger? (voor rekening van één of meer begunstigden art 3 pandwet) begunstigde kunnen wijzigen in loop van de ovk. * Tegenwerpelijkheid van het pandrecht (1) registerpand: registratie in pandregister = positieve publiciteit (2) vuistpand: buitenbezitstelling enkel voor lichamelijk roerende goederen + SV = negatie publiciteit * Bewijs van de pandovereenkomst

15 (1) registerpand: bewijs door geschrift (geen akte vereist wel gewoon geschrift) nauwkeurige omschrijving van: - bezwaarde goederen pangg = consument? waarde van de verpande goederen (waarde = max 2x de omvang van het pandrecht) - gewaarborgde schuldvordering - maximaal bedrag voor waarborging (beloop waarvan de SV gewaarborgd zijn) (2) vuistpand: Bewijs met alle middelen van het recht UITZONDERING: pandg = consument art. 40 * HET PANDREGISTER = register voor de registratie van het registerpand (=/= vuistpand geen registratie) - online register pandhouder zorgt zelf voor registratie - pandh: moet zelf de juiste gegevens invoeren (< > asp voor onjuiste info) =/= andere publiciteitsmechanismen: * hypotheekkantoren: - arrondissementeel niveau (min. 1 per niveau) * pandregister - nationaal niveau - pandhouder registreert - twijfel over gegevens in register? pandovereenkomst (geschrift) - in pandovereenkomst moet zeker 3, 4 en 5 nauwkeurig zijn vermeld - aanpassingen van gegevens kan geëist worden door pandg van de PH - datum van registratie = vanaf dat ogenblik is het pandrecht tegenwerpelijk aan derden + rang van de pandhouder

16 * Bepaalde categorieën = gerechtsdeurwaarders, notarissen, advocaten = bepaalde professionelen die een rechtmatig belang hebben (geen particulieren) * Kosten van register? - retributie = bedrag moet in verhouding staan tot de kostprijs/waarde van de dienst door de overheid geleverd (KB) kosteloos voor bepaalde personen - raadpleging register = 5 - na 10 jaar: verval registratie - hernieuwbaar: voor verval Nieuwe registratie is mogelijk na verval van registratie, aangezien pand blijft bestaan, neemt dan nieuwe rang aan vanaf dat ogenblik. * HET REGISTERPAND - registratie vereist - geen buitenbezitstelling vereist (1) Pandgever heeft een verplichting om als een goed pandgever voor de verpande goederen te zorgen (art 16) (2) Recht op redelijk gebruik verpande goederen overeenkomstig hun bestemming (art 17) (3) Recht op verwerking van goederen die bestemd zijn oor verwerking (tenzij anders overeengekomen) (art 18) Bij verwerkte goederen blijft het pandrecht gelden = UITZONDERING op het specialiteitsbeginsel - Pand blijft behouden op nieuwe goederen. (4) Pandhouder heeft een inspectierecht (5) Als PG in ernstige mate aan zijn verplichtingen tekortschiet? PH: terugvorderingsrecht (6) Recht op beschikking binnen normale bedrijfsvoering (tenzij anders overeengekomen) (art 21).

17 Bij de parlementaire voorbereiding van dit artikel staat een voorbeeld: inpandgeving van voorraden. SA geeft voorraden in pand, is de SA een handelaar, dan is de verkoop van de goederen normale bedrijfsvoering, dus mag hij de verpande goederen verkopen. Het risico voor de SE is in dat geval beperkt. Geheel anders is de verkoop van machines of bedrijfsuitrustingmateriaal = PG is niet bevoegd ze te verkopen? Nochtans is de praktijk is dit wel normale bedrijfsvoering voor afgeschreven machines ed. Inspiratie is DCFR (draft common frame of reference) = project EC waarin professoren uit de EU een voorstel doen van modelregels voor delen van het privaatrecht, zo ook voor zakelijke zekerheden op roerende goederen. In parl voorbereiding van art 21 wordt uitdrukkelijk verwezen naar het DCFR: DCFR zegt dat bedrijfsuitrustingsgoederen alleen kunnen worden verkocht met toestemming van de PH, omdat volgens de commentaar de opstellers dit een te groot risico vinden voor de PH, want hebben een grote waarde. Alleen de voorraden kunnen worden verkocht zonder toestemming in het kader van de normale bedrijfsvoering. Twee interpretatiemethodes = parlementaire voorbereiding/wetshistorisch en DCFR/rechtsvergelijkende interpretatie SAMENVATTEND:

18 2) Voorwerp (1) elk roerend goed - lichamelijk of onlichamelijk - moet in de handel zijn / vatbaar voor overdracht (WANT doel: tegeldemaking) UITGESLOTEN: Roerende goederen die onroerend zijn door bestemming (2) bepaald geheel van roerende goederen - handelspand - landbouwvoorrecht - voorraden (voorraden in gebouw van SA, geheel van machines, ) * deze bestanddelen kunnen dus ook fluctueren * ook toekomstige bestanddelen kunnen dus in pand gegeven worden (3) ook toekomstige goederen - bv: pandrecht op alle roerende goederen = pandrecht op de bestaande en toekomstige goederen in het vermogen dit is beter dan een algemeen voorrecht op roerende goederen WANT Pandrecht > algemeen voorrecht - zo kom je dus in rang VOOR bv. de fiscus MAAR: wat met vereist alleen goederen die overdraagbaar zijn, kunnen in pand gegeven worden + vereiste dat alleen de eigenaar van het goed het goed kan verpanden het pandrecht gaat pas in op het ogenblik dat het goed in het vermogen van de pandgever binnenkomt - doel: pandhouder heeft al rang wanneer het goed er nog niet is Vb. Bedrijf A verleent pandrecht aan bank X op het geheel van haar tegenwoordige en toekomstige machines. Bank X registreert pandrecht op 1 januari Bedrijf B verleent een pandrecht op een welbepaalde machine aan bank Y. bank Y registreert pandrecht op 1 mei Op 1 juli 2015 verkoopt bedrijf B machine waarop de een pandrecht had gevestigd door aan bedrijf A. Machine komt binnen in vermogen van bedrijf A en vormt deel van onderpand van pandrecht van bank X. Dan wint bank Y na niet-betaling machine uit. Hij heeft een volgrecht dus het pandrecht kan uitgeoefend worden in wiens handen het goed zich ook bevindt. Bank Y legt beslag op machine en bank X komt tussen in procedure evenredige verdeling. Wie wordt eerst betaald? X of Y? Art 57: meerdere PH s = datum van

19 tegenwerpelijkmaking pandrecht bepaalt wie eerst uitbetaald wordt, bank X zou voorrang moeten krijgen. MAAR bank Y: op ogenblik van verkoop komt machine binnen in vermogen van bedrijf A en maakt deel uit van onderpand van pand X, maar is bezwaard met een pandrecht, dus machine+pandrecht maakt deel uit van onderpand van pand X, dus bank Y moet eerst worden betaald. Dit staat echter zo niet in de wet. Maar toepassing van de nemo plus iuris regel: is het goed al bezwaard met een pandrecht, dan komt het bezwaard binnen in vermogen en vormt dit het onderpand. (1) een of meer lichamelijke roerende goederen (2) schuldvorderingen (3) geldsom (4) toekomstige goederen. - buitenbezitstelling = noodzakelijk voor de tegenstelbaarheid. - pand tot zekerheid van een of meer bestaande of toekomstige schuldvorderingen (art. 10) - pandovereenkomst vermeldt een maximaal gewaarborgd bedrag (hoofdsom en de bijhorigheden (interesten, schadebeding en kosten van uitwinning))

20 3) Gewaarborgde schuldvordering - geen band nodig tussen gewaarborgde SV en goed waarop pandrecht wordt gevestigd - Pandrecht kan zowel tot zekerheid van (1) bestaande SV (2) toekomstige SV ( bepaalbaarheidsvereist arrest Mangal) pand voor alle sommen - maximaal gewaarborgde bedrag vermelden (hoe hoger gewaarborgd bedrag, hoe hoger retributie) - bepaalde of onbepaalde duur * pand voor alle sommen - onbepaalde duur - mogelijkheid tot opzegging ( pand geldt voor alle SV s VOOR de opzegging) * Algemene beperking van het voorwerp en schuldvordering - ALLEEN: wanneer pandgever = consument - Wanneer de PG een consument is: de waarde van de verpande goederen = max het dubbele bedragen van de omvang van het pandrecht * omvang = de gewaarborgde SV in hoofdsom en de bijhorigheden van de SV = de dekking van de bijhorigheden beperkt tot 50% van de hoofdsom. Vb hoofdsom = 2000, bijhorigheden worden in geval van consument beperkt tot 50% van de hoofdsom, dus ten bedrage van 1000 totaal gewaarborgd = 3000 = omvang pandrecht DUS: waarde verpande goederen mag maximum 6000 zijn. < > Sanctie bij overschrijding: - een matiging: bepaalde goederen worden vrijgegeven men zorgt dat het totaal van de goederen niet meer is dan 6000 (kan alleen indien men verschillende goederen heeft) MAAR: als de consument niets ziet, komt de bank ermee weg, ziet de consument het wel, wordt het onderpand gewoon verminderd tot wat de wet toelaat dus consument wordt niet echt beschermd nietigheid van het pandrecht: betere sanctie

21 2. GEVOLGEN (1) Rechten en plichten van de pandhouder en pandgever - geen buitenbezitstelling vereist verder genot van de inkomsten te verzekeren. - de pandgever heeft de plicht om (1) als een goed pandgever voor de verpande goederen te zorgen (art. 16) (2) de goederen te gebruiken overeenkomstig hun bestemming (art. 17) (3) recht op verwerking bij goederen die bestemd zijn voor verwerking. (4) recht op beschikking binnen de normale bedrijfsuitoefening (art. 21) - verkoop van machines en bedrijfsuitvoering valt hier niet onder - de pandhouder heeft het recht om (5) inspectierecht (art. 16) (6) vordering tot sekwester of tot afgifte uitoefenen indien de pandgever tekort komt aan zijn zorgplicht

22 - een buitenbezitstelling vereist. - de pandhouder de plicht om (1) als een goed en zorgvuldig pandhouder voor de verpande goederen te zorgen (art. 43) = zorgplicht als goede huisvader (2) geen gebruiksrecht (art. 42) (3) aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de verpande goederen die het gevolg zijn van zijn nalatigheid (art. 43). (4) een recht op terugbetaling van nuttige kosten tot behoud en onderhoud. (5) een segregatieplicht (= voorkomen van vermenging van goederen van pandh en G) Stel: er is vemenging (bv bij faill.): specifitieitsbeginsel is niet meer van toepassing want het goed is niet meer identificeerbaar in het vermogen van de pandhouder. Dat zou nefast zijn voor de pandgever. SANCTIE: de aanwezige goederen worden geacht die goederen te zijn ten belope van de verpande hoeveelheid. - pandgever beschikt over een (1) inspectierecht (2) een terugvorderingsrecht (2) Uitoefening van het pandrecht - het pandrecht geeft de pandhouder recht van voorrang op de andere schuldeisers = de pandhouder heeft het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers te worden betaald bij uitwinning (art. 1) = regels van BIJZONDERE VOORRECHTEN zijn van toep. - volgrecht? alleen bij registerpand (bij vuistpand niet nodig WANT buitenbezitstelling) publicatie derden zo op de hoogte van volgrecht UITZONDERINGEN op volgrecht: zie verder

23 A. Uitoefening: Volgrecht * volgrecht enkel bij registerpand (niet bij vuistpand) - pandgever blijft bij registerpand het goed gebruiken risico op vervreemding bescherming pandhouder/se: volgrecht = verpande goederen volgen (bv bij verkoop aan derde) - pandhouder kan tot uitwinning overgaan (+ voorrang op andere SE op de opbrengst van het verpande goed) MAAR: 3 uitzonderingen: (1) beschikking binnen normale bedrijfsvoering = pandhouder heeft geen volgrecht wanneer de verkoop van het verpande goed kadert in de normale bedrijfsvoering (2) beschikking met toestemming van de pandhouder (3) toepassing van artikel 2279 BW = wanneer derde verkrijger het goed te goeder trouw in zijn bezit heeft gekregen - verwarrend want: registratie dient voor tegenstelbaarheid aan derden MAAR: * derde = particulier + te goeder trouw: kan zich beroepen op 2279 * derde = rechtsverkrijger ten bijzondere titel die handelt in kader van bedrijf/beroep registratie is wel tegenstelbaar niet beroepen op 2279 (art. 25 pandwet) * derde = professioneel die handelt in kader van bedrijf/beroep MAAR geen rechtsverkrijger ten bijzondere titel: registratie is niet altijd tegenstelbaar: soms kan deze zich beroepen op vwe: register niet nagekeken eenmaal nagekeken = 2279 niet toepasbaar Stel: Pandgever verkoopt zijn goed aan A. A verkoopt goed vervolgens verder aan B. Vraag: Is artikel ook van toepassing op B? Als B handelt in raam van zijn bedrijf of zijn beroep, kan hij zich dan beroepen op artikel 2279 BW of niet? - Sommigen zijn van oordeel dat ook B zich niet op 2279 kan beroepen - Anderen: enkel A zich niet kan beroepen op artikel 2279, omdat enkel A bijzondere rechtsverkrijger is van de pandgever. Bijkomend argument dat enkel A zou uitgesloten worden: B zal moeilijk kunnen opzoeken in pandregister of er pand op goed bestaat. Je zal altijd op naam van pandgever moeten zoeken, altijd zijn identiteit nodig. B koopt goed van A, dus als hij opzoeking zou moeten doen, zou hij al aan A moeten vragen van wie deze goed gekocht heeft, om te zien of er een pandrecht op bestaat. Daarom moet artikel 25 Pandwet restrictief geïnterpreteerd worden. Particulieren zullen geen toegang hebben tot pandregister, omdat privacycommissie uit die bepaling gaat afleiden dat particulieren

24 beschermd worden en het niet nodig is dat ze toegang krijgen tot pandregister, want als ze te goeder trouw goed kopen, dan is pandrecht hen niet tegenwerpelijk, in die zin dat pandhouder geen volgrecht zal hebben. Pandrecht is hen wel tegenwerpelijk ingeval van samenloop, net door die registratie in pandregister. Het kan dan toch niet zijn dat particulieren geen toegang zouden hebben. Standpunt Privacycommissie voldoet niet, maar blijkbaar durft men er niet van afwijken + geen enkele instantie kan die beslissing overrulen < > SANCTIE: * Contractuele wanprestatie van pandgever pandhouder roept in: contractuele wanprestatie: wanneer: pandgever het goed doorverkoopt en de derde te goeder trouw is: schadevergoeding, ontbinding pandovereenkomst * Wanprestatie SA: iets doen dat de zekerheid verminderd: Gevolg: schuld KAN onmiddellijk opeisbaar worden B. Uitoefening: In natura vereiste - VRAAG: moet het goed nog in natura aanwezig zijn in het vermogen opdat het pandrecht kan worden uitgeoefend? = geldt het specialiteitsbeginsel? JA, goed moet individualiseerbaar/identificeerbaar zijn om pandrecht uit te oefenen MAAR: 3 UITZONDERINGEN

25 (1) Verwerking - enkel goederen die bestemd zijn om verwerkt te worden (bv: hout) verwerking > gevolg: pandrecht gaat over op het verwerkte goed (pand op hout > verwerking tot stoel > pand op stoel) * Scenario: stoel wordt verkocht - er is geen volgrecht, wel zakelijke subrogatie: Pand gaat over op de schuldvordering van de koopprijs van de stoel vwe voor zakelijke subrogatie: de stoel is nog niet betaald (er is een SV) * Scenario: er is geen toestemming voor verwerking - toepassing van 560BW door de eigenaar: eigenaar van materiaal = eigenaar goed eventueel met vergoeding van arbeid (waarde materiaal > waarde arbeid) * Scenario: er is wel toestemming voor verwerking - eigenaar laat eigendomsrecht gelden vwe1: Stoelen zijn gemaakt met vijzen van een derde vwe2: economisch onverantwoord of onmogelijk om de materialen te scheiden (bv vijzen en hout scheiden dan is er geen stoel meer) vwe3: het goed waarop het pand lag (hout) heeft de grootste waarde pand zal overgaan op het verwerkte goed MAAR: de eigenaar van de vijzen (= derde): vordering wegens ongerechtvaardigde verrijking (=er moet een verrijking zijn, een verarming, een verband tussen die twee, die verrijking heeft geen gerechtvaardigde oorzaak)

26 (2) Vermenging - vermenging van soortgoederen (bv. bakstenen): tast pandrecht niet aan Bv: pand op hoop1 bakstenen vermengen met hoop2 bakstenen: pandrecht op onverdeeldheid Stel dat meerdere pandhouders verhaal hebben op de vermengde hoop bakstenen en bij de tegeldemaking blijkt er niet genoeg: verdeling naar verhouding van aanspraak (3) Onroerendmaking door bestemming/incorporatie - onroerendmaking heeft geen effect op het pandrecht - conflict met een hypothecaire SE (die een hypotheek heeft op het ORG waarin het verpand goed onroerend geworden is)? anterioriteitsregel: welk recht is het oudste volgens de publiciteit/registratie Bv. Een machine ter exploitatie van een fabrieksgebouw, juist in het deel van de fabriek waar een hypotheek is gevestigd. Deze machine is van rechtswege een deel van het onderpand van de schuldeiser. Diegene die het eerst publiciteit heeft verleend, die wint

27 C. Uitoefening: Uitwinning * uitwinning = uitoefening van het recht van verhaal (= uitoefening van pand, het voorrecht) = tegeldemaking van het verpande goed onderscheid: 1) pandgever is een consument 2) pandgever is geen consument * BELANGRIJK: voor uitwinning geen uitvoerbare titel vereist WANT: Pandhouder heeft recht op parate executie = recht om zonder uitvoerbare titel over te gaan tot uitwinning van het verpande goed - oud pandrecht: tussenkomst van rechter vereist * vroeger: enkel voor handelspand * toestemming vragen voor toewijzing van het goed * toestemming vragen voor openbaar verkoop van het goed - nieuw pandrecht: * PG = consument: tussenkomst rechter vereist (1) toestemming vragen voor toewijzing van het goed (2) toestemming vragen voor openbaar OF ONDERHANDS verkoop vh goed * PG =/= consument: geen tussenkomst van rechter vereist MAAR: probleem: registerpand =/= buitenbezitstelling Pandhouder wil overgaan tot uitwinning maar heeft goed niet in zijn bezit DUS: meewerking van pandgever vereist (zal vaak moeilijk zijn) DUS: toch tussenkomst van rechter vaak * Openbare verkoop: praktisch - door gerechtsdeurwaarder - bij bepaald bedrag van het goed: notificatie van fiscus en sociale diensten WANT: deze hebben bepaalde voorrecht MAAR: rangconflict: pandhouder < > fiscus/sociaal pand: bedoeling wetgever dat regels van BIJZ. VOORRECHTEN van toep. zijn: Regel: bijzondere voorrechten > algemene voorrechten DUS: pand > fiscus/sociaal * Onderhandse verkoop: praktisch - pandhouder mag niet optreden als koper - best organisatie door onafhankelijk persoon opdat men faire prijs bekomt voor het goed

28 * Principes: - geen uitvoerbare titel vereist - geen tussenkomst van de rechter vereist - pandhouder is gerechtigd goed te verkopen of te verhuren (artikel 47) - uitwinning moet te goeder trouw gebeuren en op economisch verantwoorde wijze - meer ruimte voor contractsvrijheid. Partijen kunnen ook overeenkomst sluiten over uitwinning: op ogenblik van sluiten pandovereenkomst of later - artikel Pandwet - artikel 47: pandhouder heeft het recht om te beschikken over het verpande goed * beschikken = recht om in het bezit te komen van het verpande goed, recht op afgifte * verzet door pandgever? beslagrechter * Procedure: (1) voorafgaande kennisgeving - hypothecaire SE s: JA, bv: pand op goed dat onroerend is door incorporatie + hypotheek op ORG hypothecaire SE verwittigen (concurrerend recht) - SE s die beslag gelegd hebben? via centraal bestand voor beslagberichten

29 (2) Wachttermijn van 10 dagen (3) recht op bevrijdende betaling - tegeldemaking van het goed (4) uitwinning - openbare verkoop: Altijd gerechtsdeurwaarder - onderhandse verkoop: Toestemming pandgever vereist - toe-eigening: Toestemming pandgever vereist - PG kan ongerechtvaardigde verrijking instellen tegen PH: bedrag uitwinning > bedrag gewaarborgde SV (5) verdeling van de opbrengst (6) rechterlijke controle * Rechterlijke controle (1) ad interim - Artikel 54 Pandwet (tijdens de uitwinning): = pandhouder, pandgever en elke belanghebbende derde kunnen zich tot rechter wenden voor om even welk geschil dat rijst bij de uitwinning - procedure schorst uitwinning - beslagrechter doet uitspraak bij voorrang boven alle andere zaken - tegen beslissing van beslagrechter is geen verzet of hoger beroep mogelijk

30 (2) a posteriori (na de uitwinning) - Artikel 56 Pandwet: = Elke belanghebbende kan zich tot rechter wenden bij betwisting van de wijze van uitwinning of de wijze van verdeling. - mogelijk gedurende één jaar te rekening vanaf het eind van de uitwinning * einde van de uitwinning = kennisgeving per brief door pandhouder aan elke persoon die voorafgaande kennisgeving kreeg * Verdeling van de opbrengst artikel 55, 57, 58 - geldt voor consument en niet-consument - pandhouder: recht van voorrang - meerder pandhouders: anterioriteitsregel (register) bepaalt de rangorde - door voorafgaande kennisgeving meerdere SE kunnen deel van de opbrengst vragen: rangordeconflicten tussen voorrechten 1) conflict met hypothecaire SE: anterioriteitsregel 2) rangorde volgens wet: VK onder eigendomsvoorbehoud Onbetaalde VK met voorrecht Onderaannemer met voorrecht Retentor met SV voor kosten tot behoud van het verpande goed 3) gerechtskosten is een supervoorrecht (voor alles, ook pand) 4) conflict met onbetaalde verhuurder: - bijzonder voorrecht op goederen die verhuurde goed stofferen = voorrecht wordt gezien als stilzwijgende inpandgeving conflict tussen twee pandrechten: anterioriteitsregel

31 MAAR: bij voorrecht van de onbetaalde verhuurder neemt die rang in vanaf ogenblik dat de huurovereenkomst uitvoering neemt. 5) Voorrecht van kosten tot behoud van de zaak - voorrang op oudere voorrechten (niet op jongere voorrechten) - voorrang op oudere pandrechten maar niet op jongere pandrechten. 3. ALGEMENE KENMERKEN * Accessoir karakter Tenietgaan gewaarborgde SV = tenietgaan pandrecht Overdracht gewaarborgde SV = overdracht pandrecht MAAR: pas tegenstelbaar vanaf registratie in pandregister * Pand als zakelijk zekerheidsrecht 1) attributen van zakelijke zekerheidsrechten - Recht van voorrang - Volgrecht (tegenwerpelijkheid aan derden door publicatie) Uitzonderingen op volgrecht: (1) beschikking binnen normale bedrijfsvoering (2) beschikking met toestemming pandhouder (3) Toepassing artikel 2279 BW: onderscheid tussen derde-particulier, derde-professioneel, derde-verkrijger ten bijzondere titel

32 2) algemene principes van zakelijke rechten * Specificiteitsbeginsel = goederen moeten identificeerbaar zijn, bij registratie wordt vermeldt welke de de verpande goederen zijn Oefen je het pandrecht uit, moeten de goederen in principe in natura worden aangetroffen bij de PG MAAR: (1) verwerking Hier wordt de regel getemperd, worden de goederen verwerkt (dit mag door de PG), dan kan de PH daarop het pandrecht uitoefenen (de verwerking was toegestaan en daardoor is een nieuw goed ontstaan, dus kan je daarop het pandrecht uitoefenen). Bij een niettoegestane verwerking (vb zoals bepaald in de pandovk), pas je 570 ev BW toe. Het pandrecht zal het nieuw ontstane goed bezwaren, tenzij de waarde van de arbeid de waarde van het oorspronkelijke goed ver zou overstijgen. Wanneer de verwerking gebeurt met goederen van derden en afscheiding materieel onmogelijk of economisch onverantwoord zou zijn, bezwaart het pandrecht het goed als het oorspronkelijk goed het voornaamste was of de hoogste waarde had. (2) onroerendmaking - tast pandrecht niet aan - Conflict met hypothecaire SE: anterioriteitsregel (art 57). (3) vermenging: - tast pandrecht niet aan - Als er meerdere pandhouders zijn, dan behouden PH s hun pandrecht in verhouding tot hun respectievelijke aanspraken (art 20) * Numerus clausus = pandrecht komt bij ovk tot stand, maar partijen kunnen geen nieuwe zakelijke zekerheid in het leven roepen, geldt onverkort. * Anterioriteit = rang wordt bepaald volgens datum tegenwerpelijkmaking pandrecht (registratie of buitenbezitstelling wie was er eerst) - verschillende SE op dezelfde dag hebben geregistreerd: dezelfde rang DUS pondspondsgewijze verdeling. * Publiciteit = moet geregistreerd worden in het pandregister of buiten bezit gesteld worden om tegenwerpelijk te zijn aan derden. * Zakelijke subrogatie = geldt voor SV en die in de plaats komen van het verpande goed (art 9)

33 4. PAND OP SCHULDVORDERINGEN - In principe zijn dezelfde regels van toepassing op het pand op schuldvordering als op de andere pandrechten. Maar voor de tegenstelbaarheid aan derden wordt een onderscheid gemaakt tussen registerpand en vuistpand. * ONDERSCHEID In het eerste hoofdstuk van het pand op schuldvorderingen staat dat door het louter sluiten van de pandovereenkomst de buitenbezitstelling plaats vindt van de schuldvordering. Dit blijft dus in de nieuwe Pandwet zoals het hiervoor was. Er wordt wel een voorwaarde toegevoegd, namelijk dat de pandhouder bevoegd is tot de kennisgeving te ontvangen van de verpanding aan de schuldenaar. Want het is pas vanaf die

34 kennisgeving dat de verpanding van de schuldvordering tegenwerpelijk is aan de schuldenaar van de verpande schuldvordering. Een tweede manier van tegenwerpelijk maken is door de schuldenaar de inpandgeving te laten erkennen. Als je als schuldeiser moet kiezen kies je doorgaans best voor het vuistpand. omdat in tegenstelling tot bij het registerpand geen retributie vereist is voor de overdracht. Er is echter één punt waar het registerpand een streepje voorheeft op het vuistpand. Dit is wanneer er verschillende schuldeisers zijn. Stel een schuldvordering wordt in vuistpand gegeven aan schuldeiser A en daarna aan schuldeiser B. Indien echter schuldeiser B dan eerst kennis geeft aan de schuldeiser dan zal deze voorrang hebben. De datum van kennisgeving is dus van belang bij het vuistpand om de volgorde te bepalen. Terwijl bij een registerpand moet gekeken worden naar de datum van registratie van het pand. Buiten bezitstelling verondersteld dat de pandhouder in controle is van de schuldvordering en door hem de bevoegdheid te geven van kennisgeving is het effectief in controle van de schuldvordering. Want op het moment dat hij beslist van over te gaan tot kennisgeving kan de schuldenaar van de verpande schuldvordering niet meer bevrijdend betalen aan de schuldeiser van de verpande schuldvordering. In de praktijk kan deze kennisgeving worden uitgesloten door de partijen in de pandovereenkomst. Dit heeft echter wel tot gevolg dat er geen enkele controle is over de schuldvordering door de pandhouder. In de nieuwe wet heeft dit tot gevolg dat er geen tegenwerpelijkheid is van de inpandgeving van de schuldvordering. * VOORWERP Het pandrecht slaat zowel op de hoofdsom als de bijhorigheden zoals interesten, schadevergoedingen, kosten van uitwinning, enz

35 * INNINGSRECHT 3.1 (Hoogst gerangschikte) pandhouder heeft inningsrecht Zoals al gezien hiervoor in het huidig recht is één van de knelpunten van het pandrecht op schuldvorderingen het innen van de deze vorderingen. Zeker bij het burgerlijk pand was dit niet goed geregeld, maar in de nieuwe Pandwet komt daar verandering in. Op de eerste plaats wordt gesteld dat de pandhouder een inningsrecht heeft, dat wil zeggen dat hij zowel buiten rechte als in rechte bevoegd is om de nakoming van de schuldvordering te eisen. Als er meerdere pandhouders zijn dan is het enkel de hoogst gerangschikte die dit recht heeft. 3.2 Gewaarborgde SV is opeisbaar Men kan overgaan tot inning van de schuldvordering. Hier moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de gewaarborgde schuldvordering van de pandhouder al opeisbaar is of niet. Als de schuldvordering al opeisbaar is dan mag hij de ontvangen gelden verrekenen met zijn eigen schuldvordering en het saldo doorstorten aan de pandgever. Stel dat de pandhouder nog 5.000euro moest krijgen maar de schuldvordering levert meer op namelijk 7.000euro dan moet de pandhouder euro doorstorten. 3.3 Gewaarborgde schuldvordering is nog niet opeisbaar Als de vordering nog niet opeisbaar is dan mag geen verrekening gebeuren maar moeten de geinde gelden op een afgescheiden rekening worden gezet. De reden dat dit op een aparte rekening moet blijven is enerzijds omwille van het specialiteitsbeginsel dat de gelden aanwijsbaar moeten blijven. Een tweede even belangrijke reden is om te vermijden dat schuldeisers van de pandhouder beslag zouden kunnen leggen op die geinde goederen wanneer deze gewoon in het vermogen komen van de pandhouder. De aparte rekening is als het ware een mini afgescheiden vermogen. Pas als de gewaarborgde schuldvordering opeisbaar wordt gebeurd de verrekening en kan het saldo worden doorgestort.

36 * BESLAG Stel dat er een derde schuldeiser nu beslag zou leggen op de schuldvordering voordat deze is geint door de pandhouder. Vanaf dat ogenblik is de pandhouder niet langer bevoegd om de vordering te innen, als het gaat om bewarend beslag dan zal de schuldenaar enkel nog kunnen bevrijdend betalen aan de gerechtsdeurwaarder. Dus vanaf er sprake is van beslag moeten we kijken naar de regels van uitvoerend derdenbeslag. De gerechtsdeurwaarder moet dan een evenredige verdeling regelen. SAMENVATTING: Vuistpand Voorwaarden: - solo consensu - Roer. lichamelijke g. - registratie - buitenbezitstelling (= tegenwerpelijkheid) - pand op geldsom? JA, indien geen vermenging (aparte rekening) * teruggaveplicht PH * geen interesten - toekomstige goederen? ALLEEN SV bepaald/bepaalb. + max. bedrag (interesten, kosten) Registerpand Voorwaarden: - solo consensu (!cons) - alle roerende g. - registratie - buitenbezitstelling - meervoudig pand - geschrift (consum.!) - alle RG (onr. door bestemming) - toekomstige goederen? JA, recht ontstaat wanneer goed ontstaat in vermogen van de pandgever - waarde goederen =/< waarde pand - pand op SV? * datum van kennisg./ erkenning SA * hoofdsom + bijhorig * inningsrecht pandh * beslag? Inningsrecht - pand op SV? * datum van ovk * hoofdsom + bijhorig * inningsrecht pandh * beslag? Inningsrecht Tegenstelbaarheid: Tegenstelbaarheid: - buitenbezitstelling - pandregister (10j) Kenmerken: - voorrangsrecht - regels bijz. voorrechten 1) specifiteitsbeginsel + UITZ: vermenging/verwerking/onr - registerpand: beschreven in register - vuistpand: buitenbezitstelling van goed

37 2) anterioriteitsbeginsel - ouder recht > jonger recht - gelijke datum = gelijke rang = pondsponds 3) numerus clausus 4) subrogatie - op schuldvordering 5) publiciteit 6) specialiteitsbeginsel: geindividualiseerde en specifieke goederen in vermogen SA (<> verwerking, onroerendmaking, vermenging) Pandhouder: 1) zorgplicht 2) segregatieplicht 3) gebruiksrecht 4) beschikkingsrecht 5) aansprakelijk verlies/beschadiging < nalatigheid pandh. 6) recht terugbetaling kosten onderhoud Pandgever: 1) inspectierecht 2) terugvordering Pandhouder: 1) inspectierecht 2) terugvordering 3) vordering sekwester 4) volgrecht (< > derden te goeder trouw + nietprof.) Pandgever: 1) zorgplicht 2) gebruiksrecht 3) beschikkingsrecht binnen normale bedrijfsuitoefening (< > VK machines) Uitwinning: - niet naar de rechter UITZ: pandgever = consument - geen uitvoerbare titel - rechter voor tegeldemaking/toewijzing - recht op parate executie (gedwongen via Rer) (VK, verhuur, toe-eigening) - melding fiscus en RSZ: goed > onderhandse VK mits toestemming rechter (pandh =/= koper) - kennisgeving aan belanghebbende + wachttermijn 10d - controle door beslagrechter (ad interim/a posteriori) Rangorde - ouder > jonger - hypotheek vs. pand: ouder > jonger - gelijke rang (ook bij hypotheek): ponds ponds - VK met eigendomsvoorbehoud, onbetaalde VK met voorrecht, onderaannemer met voorrecht, retentor met SV op kosten van behoud > pand - Gerechtskosten > pand - kosten behoud zaak > oude pandrecht - onbetaalde VH > pandrecht ALS: huurovereenkomst uitwerking krijgt VOOR tegenstelling pand - voorrecht begrafeniskosten > pand

38 Overdracht van schuldvordering tot zekerheid (Huidig recht) Dit is een mechanisme dat door de praktijk werd ontwikkeld en heel veel wordt gebruikt. Het verschil met de inpandgeving is dat de schuldvordering die tot zekerheid geldt hier niet meer in het vermogen van de pandgever blijft. Het voordeel van deze constructie is dat andere schuldeisers van de pandgever geen enkel verhaal meer hebben op die schuldvordering aangezien deze niet meer in diens vermogen zit. Dus als de pandgever niet zijn verplichtingen nakomt kan de pandhouder de schuldvordering innen zonder zich zorgen te maken over andere schuldeisers van de pandgever. Doorgaans construeert men dit aan de hand van een ontbindende voorwaarde. De overdracht gebeurd onder de ontbindende voorwaarde van het terugbetalen van het krediet. De schuldvordering keert dan automatisch terug naar de pandgever. Doorgaans wordt aan de pandhouder eveneens een overdrachtsverbod opgelegd. 5.1 Geldigheid? Hof van Cassatie doet in een arrest van 17 oktober 1996 (Sart Tilman-arrest) uitspraak over de geldigheid van deze constructies. Het ging over een krediet dat verleent was door de ASLK (later opgegaan in Fortis en dan in BNP Paribas). Dit krediet was toegekend aan een VZW uit Luik. Deze VZW kon aanspraak maken op een hele hoop subsidies van verschillende overheden. Bij het regelen van het krediet werd er overeengekomen met de bank om deze schuldvorderingen van de subsidies over te dragen aan de ASLK tot zekerheid van de terugbetaling van het krediet. Op een bepaald moment gaat de VZW in vereffening en wordt ze ontbonden. Reeds voor de vereffening had de ASLK al een aantal schuldvorderingen geint, maar ook na de vereffening had men nog schuldvorderingen blijven innen. De andere schuldeisers en vereffenaars van de VZW waren niet akkoord en uiteindelijk komt de zaak voor het Hof van Cassatie. Dit zegt dat alle geinde vorderingen na het in vereffening gaan moeten worden terug gestort aan de ASLK. Dit omdat aan de ASLK een voorrang werd verleent zonder dat daarvoor een wettelijke grond voor bestond. De overeenkomst was dus in strijdt met het gelijkheidsbeginsel en zo kan het ingeval van samenloop niet worden tegengeworpen tegen de andere schuldeisers. 5.2 Tegenwerpelijkheid? Er is heel veel reactie geweest op dit arrest omdat er erg veel voorstanders waren van zo een overeenkomst. Gevolg is dat de wet financiële zekerheden van 2004 de geldigheid en tegenwerpelijkheid aanvaard van de overdracht van financiële activa, ook in geval van samenloop. Tweede belangrijke gebeurtenis is een Cassatie arrest van 3 december In eerste instantie herneemt ze haar vroegere rechtsspraak, dat een zakelijkzekerheidsrecht dat niet bij wet is bepaald

39 niet kan worden tegengeworpen aan andere schuldeisers in geval van samenloop. Maar verder voegt ze er nog aan toe dat een overeenkomst waarbij een schuldvordering tot zekerheid wordt overgedragen ten aanzien van de schuldeisers in de samenloop nooit meer kan opleveren dan een pandrecht op deze schuldvordering. Deze rechtspraak betekend dat een overdracht van schuldvordering kan leiden tot een pandrecht, we komen hiertoe door een toepassing van de conversie van rechtshandelingen. 5.3 Conversie naar klassieke zakelijke zekerheid Deze conversie is een techniek die oorspronkelijk werd gebruikt voor nietige rechtshandelingen. Men ging een nietige rechtshandeling omzetten in een rechtshandeling die wel geldig was maar zo dicht mogelijk aanleunde bij de bedoeling van de partijen. Men kan dit ook doen met rechtshandelingen die niet tegenwerpelijk zijn. Men gaat dus de overdracht van een schuldvordering die niet tegenwerpelijk is aan derden in geval van samenloop, converteren naar een pandrecht. Deze conversie verondersteld wel dat voldaan is aan de voorwaarden van een pandrecht. Eén van de voorwaarden voor een inpandgeving volgens het huidige recht is dat er een buitenbezitstelling is. Doch is de voorliggende situatie is dit geen probleem want de buitenbezitstelling gebeurd solo consensu bij schuldvorderingen. 6. Overdracht van schuldvordering tot zekerheid (Toekomstige recht) Art. 62. Fiduciaire overdracht tot zekerheid: Een overdracht van een schuldvordering tot zekerheid verleent aan de overnemer enkel een pandrecht op de overgedragen schuldvordering. Hierin zie je de functionele benadering die de wetgever hanteert in de nieuwe Pandwet.

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent Zakelijke zekerheden Joke Baeck Docent Universiteit Gent Contrast Law Seminar Knipperlichten 2015 Vrijdag 9 mei 2014 Hervorming zekerheidsrecht 1. Wet van 11 juli 2013 Datum inwerkingtreding: nog te bepalen

Nadere informatie

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W.

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Het pand Toekomstige wetswijziging: Wet Zakelijke Zekerheid RG (p. 1248 in Wetboek 2) Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Soorten pandrecht: Vuistpand:

Nadere informatie

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten Voorrechten p. 1254 e.v. Wetboek 2 1. Algemene regels inzake voorrechten Begrip: Een voorrecht is een recht dat door de wet wordt verleend aan een SE wegens de bijzondere aarde van zijn SV, waardoor die

Nadere informatie

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS BESCHERMING VAN SCHULDEISERS 1. Verhaalsrecht = recht van de SE om de goederen waarop het zekerheidsrecht ligt, ten gelde te maken en met de opbrengst de schuldvordering te voldoen - wijze: via uitvoerend

Nadere informatie

Krachtlijnen nieuw pandrecht. Jan Tuerlinckx

Krachtlijnen nieuw pandrecht. Jan Tuerlinckx Krachtlijnen nieuw pandrecht Jan Tuerlinckx I. Inleiding 2 1. Verouderd zekerheidssysteem Wildgroei aan verouderde zekerheidsrechten verspreid in verschillende wetboeken Zekerheidsrechten niet afgestemd

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Newsletter INTRO. Januari 2014

Newsletter INTRO. Januari 2014 Newsletter Januari 2014 INTRO Beste lezer, Uiterlijk op 1 december 2014 zal de nieuwe Pandwet van kracht gaan, die een impact zal hebben op de dagelijkse werking binnen veel sectoren. Waar op heden nog

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

HYPOTHEEK 1. KENMERKEN. 1) Kenmerk 1: onroerend karakter

HYPOTHEEK 1. KENMERKEN. 1) Kenmerk 1: onroerend karakter HYPOTHEEK - wettige reden van voorrang bij samenloop: (voorrechten en) hypotheek - enkel op onroerende goederen (uitzonderlijk op roerende goederen, bv schip) - 3 soorten: (1) conventionele hypotheek (2)

Nadere informatie

BENT U VOORBEREID OP DE NIEUWE PANDWET?

BENT U VOORBEREID OP DE NIEUWE PANDWET? MEMORANDUM Van : Dieter Veestraeten, Astrea CVBA Datum : 12 oktober 2017 Re: : De wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

VOORRECHTEN 1. KENMERKEN VOORRECHTEN

VOORRECHTEN 1. KENMERKEN VOORRECHTEN VOORRECHTEN - artikel 12 hyp.w. - recht om bij voorrang betaald te worden met de opbrengst van het goed waarop de zekerheid gevestigd is - zakelijk zekerheidsrecht geen zakelijk recht - beheer en beschikkingsrecht

Nadere informatie

2. Private initiatieven - gesystematiseerde informatie tegen betaling - advocaat: aansprakelijk indien deze niet de gewone informatiekanalen nakijkt

2. Private initiatieven - gesystematiseerde informatie tegen betaling - advocaat: aansprakelijk indien deze niet de gewone informatiekanalen nakijkt VERMOGENSINFORMATIE vermogen van de SA: evolueert (van moment van zekerheidsstelling tot verhaalsrecht) alleen verhalen op goederen die zich op moment van verhaal in vermogen bevinden DUS: informatie nodig

Nadere informatie

1. Hypothese 1: Auto nog niet geleverd aan de koper

1. Hypothese 1: Auto nog niet geleverd aan de koper ALTERNATIEVE ZEKERHEIDSMECHANISMEN Persoonlijke zekerheden geven de schuldeiser een extra schuldenaar. De klassieke zakelijke zekerheden geven een recht van voorrang op de opbrengst van een goed waarop

Nadere informatie

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED Beslag op onlichamelijke goederen (ook derdenbeslag genoemd) is een procedure die een schuldeiser toelaat onlichamelijke goederen uit het vermogen van zijn schuldenaar, te vatten; Lichamelijke goederen

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

Goederenrecht en zekerheden

Goederenrecht en zekerheden Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be Goederenrecht en zekerheden Goederenrecht en zekerheden Vermogen als verhaalobject Vermogen = geheel van goederen en

Nadere informatie

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix INHOUD Property Law Series.................................................... v Woord vooraf......................................................... vii Dankwoord..........................................................

Nadere informatie

Zekerheden & insolventie

Zekerheden & insolventie Zekerheden & insolventie Nathan Declerck Bertrand Hallyn TABLE OF CONTENTS 0. Praktisch... 6 1. Inleiding... 6 1.1 Verhaalsrecht van de schuldeiser... 6 1.1.1 Algemene principes... 6 1.1.2 Bestuur van

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT XII ZEKERHEIDSRECHTEN. Raadsheer in het Hof van Cassatie. a Wolters Kluwer business

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT XII ZEKERHEIDSRECHTEN. Raadsheer in het Hof van Cassatie. a Wolters Kluwer business BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT XII ZEKERHEIDSRECHTEN Eric DIRIX Raadsheer in het Hof van Cassatie Buitengewoon Hoogleraar aan de K.U. Leuven Roger DE CORTE Hoogleraar aan de U.Antwerpen en de U.

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator Wat is een faillissement? Art. 20 Faillissementswet (FW): 2 Het faillissement

Nadere informatie

Nakijkinstructie: Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling.

Nakijkinstructie: Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel INLEIDING RECHT DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 9.00-11.00 UUR Nakijkinstructie: Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal

Nadere informatie

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder 01 Elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32).

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). Artikel 1 1. Huurkoop in de zin van deze wet is de koop en verkoop van onroerend goed, waarbij

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen Artikel 24 Lid 1 Lid 2 Pandrecht Pandrecht Verkoop van verpande goederen Artikel 24 lid 1 Pandrecht Algemeen Het verschil tussen pand en retentie Het pandrecht in de AVC 2002 is nieuw ten opzichte van

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 19/2016 van 27 april 2016

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 19/2016 van 27 april 2016 1/7 Advies nr 19/2016 van 27 april 2016 Betreft: advies betreffende een wetsontwerp houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen (CO-A-2016-015)

Nadere informatie

EXAMEN INSOLVENTIERECHT JANUARI 2012 MET MODELANTWOORD. B legt beslag op onroerend goed Y en betwist het eigendomsrecht van C.

EXAMEN INSOLVENTIERECHT JANUARI 2012 MET MODELANTWOORD. B legt beslag op onroerend goed Y en betwist het eigendomsrecht van C. EXAMEN INSOLVENTIERECHT JANUARI 2012 MET MODELANTWOORD ALGEMENE ONDERRICHTINGEN 1. Schrijf leesbaar en voldoende uitgewerkt (gestructureerd, maar niet te zeer enkel een schema, dus in beginsel met volle

Nadere informatie

Master Rechten. Insolventierecht. Vanmeenen. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R42 7.00 EUR

Master Rechten. Insolventierecht. Vanmeenen. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R42 7.00 EUR Master Rechten Insolventierecht Vanmeenen Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R42 7.00 EUR SAMENVATTING LESNOTA'S INSOLVENTIERECHT INLEIDING: INSOLVENTIERECHT NADER BEKEKEN

Nadere informatie

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011 3.1 Kay Horsch 18 januari 2011 Taak 1 Verbintenissenrecht 1. Absoluut (!!!) 2. Exclusief 3. Zaaksgevolg (Droit de Suite) 4. Prioriteit 5. Separatisme Boek 3, Titel 1, Afdeling 1 Bijvoorbeeld Goederen :

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk I. Wie kan betalen?... 13

Inleiding Hoofdstuk I. Wie kan betalen?... 13 INHOUD Woord vooraf.............................................................. v Dankwoord.............................................................. vii Lijst met verkorte werken.................................................

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 876 Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal

Nadere informatie

Aanloop tot wetswijziging

Aanloop tot wetswijziging De nieuwe Opstalwet FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Wet van 10 januari 1824 over het recht

Nadere informatie

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be WAAR OP LETTEN BIJ HANDELSHUUR? 1. NIET ELKE BEDRIJFSMATIGE HUUR IS HANDELSHUUR In ons burgerlijk recht kennen wij vier regimes: 1) het algemeen huurrecht, 2) de woninghuurwet, 3) de handelshuurwet en

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Juridisch Diploma('s) Vermogensrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Examen Vermogensrecht niveau 5 Niveau.

EXAMENPROGRAMMA. Juridisch Diploma('s) Vermogensrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Examen Vermogensrecht niveau 5 Niveau. EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Juridisch Diploma('s) Vermogensrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Eamen Vermogensrecht niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 3-0 Geldig vanaf 01-09-17

Nadere informatie

LICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN

LICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN Het beslag op roerend goed kan op tweevoudige wijze verder geclassificeerd worden: - het bewarend beslag op roerend goed (voor een algemene bespreking kan verwezen worden naar Fiche 1) en het uitvoerend

Nadere informatie

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten.

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Situaties: 1. Overdracht onder voorwaarde 2. Overdracht onder eigendomsvoorbehoud 3. Overdracht toekomstige goederen 4. Overdracht onder tijdsbepaling

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 70 Wet van 25 februari 2008, houdende regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten,

Nadere informatie

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT CD-Rom EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT Uit de inhoud 101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN DEBITEURENMANAGEMENT 1) Hoe beheer ik mijn schadeclaim en schuldvordering? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid... 1.1 Slachtoffer

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ON- ROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN N. VANDEBEEK Advocaat

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodem(voor)recht fiscus De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodemvoorrecht art. 21 lid 1 IW 1990: s Rijks schatkist heeft een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige art. 3:279 BW: pand en

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

8. Vormerkung definitie

8. Vormerkung definitie 8. Vormerkung 8.1. definitie Vormerkung houdt in dat de koper van een woning (althans zijn notaris) zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende recht om de woning te kopen, kan laten inschrijven in de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

Rolnummer 4322. Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T

Rolnummer 4322. Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T Rolnummer 4322 Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 26 en 100 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden)

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) 1. Definities 1.1 Verkoper : Rubber Maalindustrie Limburg B.V. 1.2 Koper : de wederpartij van Verkoper 2. Totstandkoming

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

ADVIES. over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN EN TEGEN CONSUMENTEN

ADVIES. over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN EN TEGEN CONSUMENTEN N HAND PRAKT - Verjaring vorderingen cons. A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/TM/AS 692-2012 ADVIES over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Juridischee Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Voorrechten en Hypotheken in hoofdlijnen

Voorrechten en Hypotheken in hoofdlijnen Voorrechten en Hypotheken in hoofdlijnen door PROF. DR. K. BYTTEBIER, Directeur Centrum Economisch Recht V.U.B.; Advocaat te Brussel INHOUDSTAFEL ALGEMENE BIBLIOGRAFIE 21 I. Voorbereidende werken 21 Rechtsleer

Nadere informatie

Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement

Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement Factsheet Bouwrecht Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement Zeker in de tijd van een economische crisis is de kans dat een bedrijf waarmee u zaken doet failliet gaat reëel aanwezig. Het

Nadere informatie

Voorrechten en hypotheken van de RSZ

Voorrechten en hypotheken van de RSZ 149 H o o f d s t u k V I Voorrechten en hypotheken van de RSZ 256. De vraag rijst wat er gebeurt indien de RSZ geconfronteerd wordt met een werkgever-schuldenaar in financiële moeilijkheden en riskeert

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet?

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Consensualisme

Nadere informatie

BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN

BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN Brokers Training Devlamynck Luc 1 Extra-contractuele Diverse benamingen Artikels burgerlijk wetboek 1382 tot 1386 bis Waarborgen BA gebouw Verhaal van derden 2 Extra contractuele

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/4 - De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/4 - De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/4 - De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar Inleiding Advies van 11 januari 2012 1. Luidens de artikelen

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

LIJST VAN AFKORTINGEN VAN TIJDSCHRIFTEN... xxv INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN DEZE STUDIE...1 HOOFDSTUK II. FUNCTIES VAN ZAKELIJKE SUBROGATIE...

LIJST VAN AFKORTINGEN VAN TIJDSCHRIFTEN... xxv INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN DEZE STUDIE...1 HOOFDSTUK II. FUNCTIES VAN ZAKELIJKE SUBROGATIE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... v DANKWOORD..... ix LIJST VAN AFKORTINGEN VAN TIJDSCHRIFTEN................ xxv INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN DEZE STUDIE.............1 DEEL I: ALGEMENE THEORIE VAN ZAKELIJKE SUBROGATIE...3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Hypoteekrecht en andere beperkte zakelijke rechten - Vereisten voor de geldige vestiging ervan

Hypoteekrecht en andere beperkte zakelijke rechten - Vereisten voor de geldige vestiging ervan - 1 - Hypoteekrecht en andere beperkte zakelijke rechten - Vereisten voor de geldige vestiging ervan Het beschikken over een zakelijk recht van hypotheek voor de goede uitvoering van de verbintenissen

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG LISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG LISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG LISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) F In het faillissement van : Bouwbehoud B.V. Faillissementsnummer : Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 26 juni 2012 Curator Rechter Commissaris

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV-450 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een voorontwerp van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft. Brussel, 30 april 2012 SAMENVATTING

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN

PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN = persoonlijk vorderingsrecht: wanneer de SA insolvabel is, kan de SE zich richten op het vermogen van de persoonlijke zekerheidssteller kan in verschillende vormen: 1) hoofdelijkheid

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2

ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2 ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2 Onderstaande puntenverdeling per vraag is een indicatie. Bij concrete toekenning van punten is mede bepalend in hoeverre een juiste, logisch weergegeven formulering

Nadere informatie