Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend"

Transcriptie

1 Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening def.doc 1

2 Concept Programmarekening def.doc 2

3 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s Publieksdiensten Zorg en Welzijn Wonen Milieu Bereikbaarheid Beheer openbare ruimte Ruimtelijke Ordening Veiligheid Educatie Economie Actief in de Stad Werk en inkomen Bestuur en concern Algemene dekkingsmiddelen Het Financiële Resultaat De Paragrafen Balans en Toelichting 156 Bijlagen 163 Bijlage I Portefeuilleverdeling College 164 Bijlage II Overzicht baten/lasten per Programma Product 166 Bijlage III Sisa (na akkoord accountant) 168 Bijlage IV Reserves en voorzieningen 170 Bijlage V Investeringen 180 Bijlage VI In de rekening gedane toezeggingen 181 Bijlage VII Kerngegevens (opgave volgt in april) 182 Bijlage VIII Accountantsverklaring (eind april) 182 Bijlage IX Verslag Auditcommissie (begin juni) 183 Concept Programmarekening def.doc 3

4 Concept Programmarekening def.doc 4

5 Leeswijzer Hoofdstukindeling Voorliggende programmarekening van de gemeente Purmerend is opgesteld conform de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Achtereenvolgens komen aan de orde: de aanbiedingsbrief van het college van B&W; de verantwoording van de programma s; het resultaat ; de verplichte paragrafen bij de programmarekening; de balans per 31 december met toelichting; de accountantsverklaring; het verslag en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de reactie op de aanbevelingen van het college (na afronding werkzaamheden). In de bijlage treft u tenslotte aan: de portefeuilleverdeling van het college van B&W; de kerngegevens; de SISA- verantwoording ; het overzicht van reserves en voorzieningen; het overzicht van in afgesloten kredieten en nog doorlopende kredieten; het overzicht van de in de rekening opgenomen toezeggingen die in worden uitgevoerd; Opbouw van de hoofdstukken De aanbiedingsbrief In de aanbiedingsbrief gaat het college kort in op een aantal in het oog springende resultaten in, de oorzaak van het financieel resultaat en doet het college een voorstel aan de raad voor de bestemming van het resultaat. De verantwoording van de programma s Per programma komt aan de orde: de inleiding van het programma. Hierin staat kort het doel van het programma, zoals dit was verwoord in de begroting ; wat hebben we bereikt. Deze paragraaf vergelijkt de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten in aan de hand van de effectindicatoren. Achterblijvende resultaten worden benoemd en toegelicht. Soms geven de effectindicatoren onvoldoende inzicht. In dat geval wordt verwezen naar de volgende paragraaf. Daarin staat in hoeverre de voorgenomen prestaties zijn afgerond. Het afronden van prestaties draagt idealiter bij aan de gewenste maatschappelijke effecten. wat hebben we er voor gedaan. Deze paragraaf presenteert de voorgenomen en de uitgevoerde prestaties. Als bepaalde acties niet in konden worden afgerond, wordt aangegeven wat hiervan de reden is en of de actie alsnog wordt voorgezet en afgerond. In bijlage VI treft u deze doorlopende acties compleet aan; wat heeft het gekost. Deze paragraaf behandelt als eerste de lasten en baten per programma en de onderverdeling hiervan naar de afzonderlijke programmaproducten. Daarna volgt een overzicht van de reserves, voorzieningen en bestedingen van ontvangen subsidies. Tot slot volgen de investeringen. Afwijkingen groter dan euro ten opzichte van begroting worden toegelicht. Het totaal overzicht van de investeringen is opgenomen in bijlage V. In de Concept Programmarekening def.doc 5

6 tabellen kunnen afrondingsverschillen zichtbaar zijn tussen de som van de afzonderlijke producten en het gehele programma. Algemene dekkingsmiddelen Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, het betreft: Lokale belastingen en heffingen; Nog te bestemmen middelen (stelposten); De uitkering uit het gemeentefonds; Renteopbrengsten; De baten en lasten die verbonden zijn aan financiële deelnemingen; Incidentele baten en lasten met betrekking tot voorgaande jaren. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij besteedbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, verantwoord. Het financiële resultaat Dit hoofdstuk geeft een samenvattend overzicht van de baten en lasten van de afzonderlijke programma s en de algemene dekkingsmiddelen. Dit wordt het resultaat voor bestemming genoemd. Conform het BBV worden hierna de mutaties in de reserves gepresenteerd. Deze worden vergeleken met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de begroting en de bijstellingen op de begroting die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Hierna resteert het zogenaamde resultaat voor bestemming. De gemeenteraad wordt voorgesteld aan dit bedrag een bestemming te geven. Dit resultaat krijgt een bestemming in de besluitvorming door de Raad bij de vaststelling van de programmarekening. De paragraaf eindigt met een beschrijving van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na balansdatum en niet zijn verwerkt in de programmarekening. De paragrafen In de paragrafen wordt verslag gedaan van het voorgenomen (financiële) beleid en de uitvoering daarvan. De balans en toelichting In dit hoofdstuk wordt allereerst uiteengezet welke waarderingsgrondslagen worden gehanteerd in Purmerend. Daarna volgt een beschrijving en toelichting van de afzonderlijke onderdelen van de balans en de mutaties die in 2009 zichtbaar zijn. De accountantsverklaring Op deze plek wordt de verklaring van de accountant afgedrukt. In de verklaring geeft de accountant een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de zaken die in de programmarekening zijn opgenomen. Het oordeel van de accountant heeft betrekking op de volgende onderdelen: - wat heeft het gekost; - het resultaat; - de paragrafen - de balans en de toelichting hierop. Concept Programmarekening def.doc 6

7 Het verslag van de auditcommissie De programmarekening en de accountantsverklaring worden gelezen en besproken door de auditcommissie. De commissie kan vragen stellen over de inhoud en bereidt de behandeling van de rekening door de gemeenteraad voor. Ten behoeve van de raadsvergadering reageert het college op de bevindingen en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Het verslag en de reactie van het college worden toegevoegd aan de programmarekening. De bijlagen In de bijlage(n) worden een aantal overzichten gegeven die deels verplicht zijn (SISA) en deels informatief voor de raad zijn. De bijlagen worden hier verder niet toegelicht. Concept Programmarekening def.doc 7

8 Concept Programmarekening def.doc 8

9 Aanbiedingsbrief Registratienummer: Purmerend, 17 maart 2011 Aan de leden van de Gemeenteraad, Inleiding Voor u ligt de programmarekening. Met de programmarekening biedt ons college u de verantwoording aan over het gevoerde beleid en financiële resultaten over het jaar. In deze aanbiedingsbrief licht ons college achtereenvolgens toe: - de hoofdpunten van de inhoudelijke verantwoording; - het financieel resultaat; - de wijzigingen in de opzet van de programmarekening; - het voorstel voor de resultaatsbestemming; - de behandelingsprocedure van de jaarstukken. Inhoudelijke hoofdpunten van de verantwoording Algemeen Met de programmarekening wordt de verantwoording gecompleteerd met de financiële resultaten. In heeft ook Purmerend gemerkt dat de gevolgen van de kredietcrisis doorwerken naar de inwoners, de bedrijven en de gemeente zelf. De effecten zijn weliswaar wat minder groot dan in de regio's waar de werkeloosheid sterk is gestegen, maar ze zijn er wel. We noemen er een tweetal: - het aantal verleende bouwvergunningen is sterk gedaald en daarmee ook de inkomsten; - een stijging van de bijstand door fors hogere instroom en lagere uitstroom ten opzichte van Tegelijkertijd zien we dat het gebruik van de door de gemeente aangeboden voorzieningen toeneemt. Zo wordt er beter gebruik gemaakt van het zwembad, de ondersteunende regelingen voor minima en P3. De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente, de uitkering uit het gemeentefonds, is voor de jaren en 2011 bevroren. De eerste gevolgen, het bevriezen van de uitkering uit het gemeentefonds is verwerkt in de begroting voor en volgende jaren. Besluitvorming hierover heeft in 2009 plaatsgevonden. Bij het bovenstaande is de ontwikkeling bij de stadsverwarming een belangrijke lokale factor voor Purmerend. Geen enkele stad in Nederland heeft een eigen warmtedistributiebedrijf dat tweederde van de huishoudens voorziet van energie. Eind heeft de stadsverwarming de actualisatie van het verbeterplan Mimosa aan het college ter vaststelling voorgelegd. Onlangs is de hoofdlijn daarvan gepresenteerd aan de raad. Wij hebben u daarbij aangegeven op welke onderdelen het college nog verduidelijking wenst, alvorens wij met de actualisatie kunnen instemmen. De uitvoering van het transitieplan moet ervoor zorgen dat de stadsverwarming uit de rode cijfers komt en structureel kan zorgen voor een leveringszeker en klantvriendelijk bedrijf dat duurzaam opgewekte warmte levert. Hiervoor zijn grote investeringen nodig en een omzetting van de warmtelevering naar meer duurzame bronnen. Concept Programmarekening def.doc 9

10 De transitie zal tot in 2013 doorlopen. Ondanks de eigen inspanningen blijft het bedrijf hierbij sterk afhankelijk van landelijke besluitvorming over de warmtewet. Purmerend 600 jaar Afgelopen jaar bestond de stad 600 jaar. De stad is uitgegroeid naar een volwaardige stad met betrokken burgers. Dit was ook te merken bij de vele festiviteiten gedurende het gehele door de stad. Iedereen van klein tot groot heeft hier enorm plezier aan beleefd. Verkiezingen Medio is er afscheid genomen van de raadsleden en is er een nieuwe gemeenteraad en nieuw college gevormd. De coalitiepartijen zijn nu VVD, PvdA, CDA en Stadspartij. In bijlage I treft u gedetailleerd de portefeuilleverdeling van het college en de zetelverdeling van de gemeenteraad aan. Samenwerking met de raad De programmarekening geeft de resultaten van het gevoerde beleid over weer. Het beleid wordt na vaststelling door de raad uitgevoerd door het College. De financiële tegenwind is door de raad onderkend en in het najaar van bij het vaststellen van de begroting zijn er na een intensieve discussie besluiten genomen waarmee een gezonde financiële toekomst van de stad kan worden bereikt. We kunnen terug zien op goede samenwerking met de raad. Stevige discussies zijn geregeld gevoerd, met als resultaat dat kaderstellende besluitvorming heeft plaatsgevonden die het college in staat stelt om rol van dagelijks bestuur van de gemeente goed in te vullen. De ambtelijke organisatie en inhuur. In de ambtelijke organisatie zijn in geen grote wijzigingen aangebracht. Na een aantal jaren van groei is in voor het eerst zichtbaar dat de formatie afneemt. Deze ontwikkeling zal de komende jaren doorzetten als gevolg van de toenemende digitalisering en bezuinigingen die steeds gepaard gaat met vereenvoudiging van de werkprocessen en tegelijkertijd wordt er gestuurd op het niet alles in eigen beheer uitvoeren. Een deel van de werkzaamheden kan beter in samenwerking met andere gemeenten worden uitgevoerd of worden overgelaten aan marktpartijen, instellingen en de burger. De ambtelijke organisatie is afgenomen met vier formatieplaatsen tot bijna 776 fte. Het ziekteverzuim is in licht gedaald met 0,04% tot 6,43 %. Hierbij is er sprake van een trendbreuk. In is het scherp bewaken van de kosten voor inhuur voortgezet. Er is in voor een bedrag van 7,6 miljoen aan inhuurkosten verantwoord. In 2009 was dit nog 9,3 miljoen, een daling van 1,7 miljoen ten opzichte van Tevens zijn de inhuurkosten binnen de beschikbare / begrote budgetten gebleven. Concrete resultaten Met verwijzingen naar de uitgebreide verantwoording per programma noemen we enkele punten: Bij het uitbreiden van elektronische dienstverlening hoort het in ingevoerde SMS-bericht voor burgers die een reisdocument hebben aangevraagd: "uw document ligt voor u klaar bij onze receptie"; In is uitbreiding van de opvangcapaciteit van het AOP (Algemene Opvang Purmerend) financieel mogelijk gemaakt; Het aantal ritten met het aanvullend openbaar vervoer is met 21% gestegen, met name doordat de kwaliteit ervan sterk verbeterd is. De hoeveelheid klachten is nagenoeg nihil. Daarnaast heeft het toevoegen van medisch georiënteerd vervoer in de Wmo ook een rol gespeeld; Een grote variatie in woningen en doelgroepen in de transformatie van het Wagenweggebied naar een woonlocatie met stedelijke uitstraling. Er worden o.a. herenhuizen, rijtjeswoningen, Concept Programmarekening def.doc 10

11 duplexwoningen en appartementen gemaakt in sociale huur, middeldure koop en dure koop. Geschikt voor gezinnen, senioren, starters enz.; In is na de invoering van het nieuwe afvalinzamelsysteem een extra inspanning geleverd om toezicht te houden op het aanbiedgedrag van huishoudelijke afvalstoffen. De voorlichting naar de bewoners werd fasegewijs doorgevoerd gezien de gefaseerde opleveringen en heeft naar de bewoners voldoende effect gesorteerd. De te bereiken effecten op het gebied van afvalscheiding zijn pas in 2011 meetbaar, na de sorteeranalyse van ; Er is in 2009 een start gemaakt met het verbeteren van de toegankelijkheid van bushaltes, echter vanwege aanpassingen door de Stadsregio Amsterdam in het functioneel programma van eisen voor toegankelijke bushaltes is de uitvoering van een deel van de toegankelijke bushaltes opgeschoven naar 2011; De inwoners van Purmerend geven aan dat ze zich veilig voelen in Purmerend; De warenmarkt is in gedeeltelijk naar de Koemarkt verplaatst; In zijn twee nieuwe kunstwerken opgeleverd: het monument voor de verkeerslachtoffers op de begraafplaats Overweersepolderdijk en de kunst in het bouwproject het Plateel; In heeft er een geslaagde uitstroom naar werk plaats gevonden. Er zijn 96 cliënten na het volgen van een succesvol traject volledig uitgestroomd naar werk. Daarnaast zijn 36 cliënten gedeeltelijk aan het werk gegaan; Het college heeft in besloten de schuldregelingen in eigen beheer te gaan doen. In zijn er 594 nieuwe aanmeldingen gedaan; Ingebruikname nieuwe loket begane grond; Teruggave 1,6 miljoen aan de inwoners van Purmerend door besluit gemeenteraad d.d. 16 december middels het eenmalig verlagen van de tarieven voor afvalinzameling en riolering in De gemeente Purmerend is aangesloten bij een samenwerkingsverband met meerdere gemeenten; (Dimpact organisatie) Zoals hierboven al aangegeven zijn er ook resultaten niet gehaald. In de programmaverantwoording is opgenomen waar de resultaten achterblijven. Voor de achterblijvende resultaten worden in de programmarekening toezeggingen gedaan over wanneer zaken alsnog worden gerealiseerd of voorgelegd aan de raad. De toezeggingen zijn opgenomen in een bijlage VI. De belangrijkste zijn: De oorspronkelijke planning van het digitaal dossier is niet gehaald in en zal in 2011 worden gerealiseerd; In afwachting van besluitvorming over het welzijnsaccommodatiebeleid is er niet gewerkt aan de verbouw van wijkaccommodatie de Gors en nieuwbouw Weidevenne; Aan de sociale wijkonderhoudsplannen is besloten in een andere invulling te geven. Deze zal bestaan in 2011 met één plan met zeven wijkhoofdstukken; Het opstellen van de beheersplannen hebben vertraging opgelopen in en zullen in 2011 worden aangeboden; Klanttevredenheid dienstverlening minimabeleid is niet in voorhanden en zal begin 2011 beschikbaar zijn. Het financiële resultaat Het uiteindelijk financiële resultaat voor komt uit op 3,4 miljoen voordelig. Dit betreft de groei van alle gemeentelijke reserves. Dit is 6,4 miljoen meer dan in de primitieve begroting is geraamd. In de derde bestuursrapportage is de begroting bijgesteld met een negatief financieel resultaat naar 4,7 miljoen. Concept Programmarekening def.doc 11

12 De afwijking ten opzichte van de derde bestuursrapportage bedraagt dus als volgt te verklaren: 8,1 miljoen en is Alle programma's Algemene dekkingsmiddelen Totaal financieel resultaat Lagere onttrekking en hogere toevoeging aan reserves Rekeningresultaat voor komt uit op 6,4 miljoen voordelig 1,7 miljoen voordelig 8,1 miljoen voordelig 7,6 miljoen nadelig 0,5 miljoen voordelig Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen per programma en de algemene dekkingsmiddelen samengevat die het voordelige rekeningresultaat van 0,5 miljoen verklaren. Alle afwijkingen groter dan zijn ook opgenomen in de financiële toelichting per programma. De nadelige bestemmingen van de reserves van 7,6 miljoen wordt verder toegelicht in het hoofdstuk financieel resultaat. Grootste afwijkingen bijgestelde begroting en rekening per programma (x 1 miljoen) Programma 1. Publiekdienstverlening - Lagere opbrengsten rijbewijzen (0,3) nadelig - Lagere opbrengsten bouwvergunningen (0,7) nadelig Programma 2. Zorg en Welzijn - Lagere uitgaven sociaal cultureel en maatschappelijke dienstverlening 0,7 voordelig - Hogere uitgaven Wmo (0,3) nadelig Programma 4. Milieu - Lagere kosten afvalinzameling deels door verschuiving MAP 0,7 voordelig Programma 5. Bereikbaarheid - Lagere parkeeropbrengsten (0,2) nadelig Programma 6. Beheer openbare ruimte - Lagere lasten openbare verlichting 0,3 voordelig - Lagere lasten wijkmanagement 0,2 voordelig Programma 7. Ruimtelijke ordening - Hogere winstneming weidevenne 4,5 voordelig Programma 8. Veiligheid - Hogere opbrengsten brandweer 0,2 voordelig Programma 9. Educatie - Hogere rentelasten onderwijshuisvesting (0,4) nadelig Programma 12. Werk en inkomen - Lagere apparaatskosten bijstandsverlening 0,2 voordelig - Lagere kosten participatie 0,4 voordelig Programma 14. Algemene dekkingsmiddelen - Lagere uitgaven herziening afschrijvingen 1,2 voordelig - Hogere inkomsten gemeentefonds door vaststelling oude jaren 0,3 voordelig - Lagere uitgaven Onderwijsachterstandenbeleid 0,5 voordelig Overig (zie toelichting programma's) 0,8 voordelig Totaal programma's (afgerond) 8,1 voordelig Per saldo lagere onttrekking en hogere toevoeging aan reserves: - Algemene reserve minder onttrokken (6,7) nadelig - Bestemmings- en egalisatiereserves (o.a. MAP, Riool) (0,9) nadelig Te bestemmen resultaat voordelig rekening 0,5 voordelig Concept Programmarekening def.doc 12

13 Wijzigingen in de opzet van de programmarekening In de programmarekening zijn ten opzichte van de programmabegroting geen wijzigingen in de opzet aangebracht. Met een drietal bestuursrapportages zijn afwijkingen in de uitvoering van de programmabegroting aan de raad met een begrotingsbijstelling voorgelegd en vastgesteld. Begrotingsonrechtmatigheid Op programmaniveau zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten onrechtmatig en moeten op programma niveau worden toegelicht conform artikel 189 lid 3 van de Gemeentewet. Uit de programmarekening blijkt dat het programma Economie niet voldoet aan de rechtmatigheidseis. De overschrijding van de lasten ad wordt veroorzaakt door noodzakelijke aanpassingen van de putkasten voor levering van de elektra en incidenteel extra elektraverbruik voor evenementen in de binnenstad. Echter tegenover deze lasten zijn er hogere baten ad in verband met kleinschalige wijkkermissen in kader van Purmerend 600. Voorstel voor de resultaatsbestemming Het resultaat uit exploitatie voor bestemming bedraagt voordelig. In de programmarekening is een niet eerder begrote dotatie aan bestemmingsreserve voorgesteld. Dit betreft de Pilot loondispensatie voor waarvoor de middelen eind via het Gemeentefonds beschikbaar zijn gesteld. Na deze dotatie resteert een voordelig saldo van Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Na resultaatsbestemming bedraagt de algemene reserve Behandelingsprocedure van de jaarstukken De programmarekening wordt op 31 maart in eerste concept (exclusief de bestuurscommissie OPSO) aangeboden aan de auditcommissie. Tegelijk met de aanbieding aan de auditcommissie is de accountant gestart met de controle. Medio april zijn de resultaten van de bestuurscommissie OPSO geconsolideerd. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. Op 16 mei spreekt de auditcommissie met de portefeuillehouder en de accountant. Vervolgens wordt de rekening voorzien van accountantsverklaring door het college vastgesteld. Met de accountantsverklaring en het verslag van de auditcommissie kan de programmarekening worden besproken en vastgesteld in de raadsvergadering van 26 mei. Het college van burgemeester en wethouders Gemeente Purmerend, De secretaris, De burgemeester, Drs. M.J.H. Smulders Mr. D. Bijl Concept Programmarekening def.doc 13

14 NR.: 10- Registratienummer: De raad van de gemeente Purmerend; - gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. mei 2011; - gezien de jaarstukken over het boekjaar met alle daarbij behorende toelichtingen en bijlagen; - gelet op de ter zake verstrekte accountantsverklaring van april 2011; - gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 16 mei 2011; BESLUIT 1. de jaarstukken incl. bijlagen vast te stellen; 2. het rekening saldo ad voordelig als volgt te bestemmen; a. bestemmingsreserve pilot loondispensatie: b. algemene reserve: Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2011 de griffier, Mevr. J. Kamminga de voorzitter, Mr. D. Bijl Concept Programmarekening def.doc 14

15 Concept Programmarekening def.doc 15

16 1. Programma s 1. Publieksdiensten Portefeuillehouder : Programmamanager : R. Helm J. Teunisse 1.1 Wat willen we bereiken met het programma publieksdiensten Purmerend streeft naar moderne, vraaggerichte en geïntegreerde dienstverlening door de gemeentelijke organisatie. Het gewenste effect daarvan is dat burgers tevreden zijn en blijven over verleende diensten en de daarbij geleverde service. Om dit effect te bereiken, richt de gemeente zich onder meer op het verbeteren van klantcontacten aan de balies, van de telefonische bereikbaarheid en van de behandeling van brieven, s en faxen. Effectindicatoren Publieksdiensten tevredenheid dienstverlening bezoek gemeente tevredenheid dienstverlening telefonisch contact gemeente tevredenheid dienstverlening verkeer en post Gerealiseerd ,4 Streefcijfer Gerealiseerd * 7,6 7,4 6,9 7,2 6,7 6,1 6,7 5,8 tevredenheid dienstverlening receptie 7,5 7,5 7,1 tevredenheid dienstverlening loket Burgerzaken 7,4 7,4 7,4 tevredenheid dienstverlening bouwzaken (vergunningen/uitleg bestemmingsplan) 6,8 6,8 6,8 * Omnibusenquete 1.2 Wat hebben we daarvoor in gedaan BELEIDSVELD PUBLIEKDIENSTVERLENING Prestatieveld Klantcontactcentrum Kernprestaties in Realiseren en behouden van goede telefonische bereikbaarheid. De prestatie-indicator bij KCC 'snelheid opnemen telefoon' stond in op 30 seconden. In is gebleken dat voor 83,7% van het aantal telefoontjes een opneemsnelheid binnen 20 seconden is behaald. Korte wachttijd balie receptie; Adequate intake meldingen; Zoveel mogelijk directe afhandeling van veel voorkomende vragen door KCC. Concept Programmarekening def.doc 16

17 Prestatie-indicatoren Klantcontactcentrum % van alle binnenkomende telefoongesprekken bij het call center dat binnen 30 sec. wordt opgenomen % van binnenkomende gesprekken bij overige afdelingen dat binnen 30 sec. wordt opgenomen % bezoekers dat 5 min. of minder heeft moeten wachten voordat ze door centrale balie worden verder geholpen % meldingen dat binnen 1 dag naar juiste plek is doorgeleid % bij KCC binnenkomende vragen dat direct door KCC wordt afgehandeld * bron: KCC, ** bron: Telan B.V. Toezeggingen Resultaten 80% 83,7%* 75% 45%* * 0-meting Zie toelichting 0-meting Zie toelichting 0-meting 50% TOELICHTING: Het Klantcontactcentrum (KCC) heeft in ingezet op snelheid en kwaliteit: korte wachttijden voor telefoon en centrale balie en correcte directe vraagafhandeling. Er zijn méér (ruim ) inkomende telefoongesprekken verwerkt met minder capaciteit. Gebleken is dat de medewerkers van het KCC de helft van alle telefoontjes zelf afhandelen. De prestatie-indicator wachttijd voor de centrale balie is niet meer relevant. Sinds de centrale hal is verbouwd, bevindt zich in de centrale balie niet alleen de eerste ontvangstfunctie van bezoekers, maar ook de uitreikfunctie documenten Burgerzaken (de zogenaamde snelbalie). Voor de centrale balie zal daarom vanaf 2011 dezelfde wachttijdindicator als voor de vakbalies worden opgenomen: maximaal 15 minuten. In is deze wachttijd voor de snelbalie gerealiseerd (89,9%). De prestatie-indicator "Percentage meldingen doorgeleid binnen een dag" is niet meer relevant. Meldingen leefomgeving die bij het KCC binnenkomen, worden direct geregistreerd en doorgestuurd naar de betreffende vakafdeling. Deze indicator is daarom niet meer opgenomen in de begroting De effectindicator tevredenheid over centrale balie en telefonie is ten opzichte van 2008 iets gedaald. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door overlast van de verbouwing van de centrale hal; de omnibusenquête vond tijdens de verbouwingsperiode plaats (gevraagd is naar de ervaringen in de periode april 2009-maart ). Prestatieveld Burgerzaken Kernprestaties in Korte wachttijd loket Burgerzaken; Intensiveren elektronische dienstverlening; Garanderen betrouwbare GBA-gegevens. De toegenomen kwaliteitseisen van de rijksoverheid leiden tot verscherpte controle en daardoor een toename van handelingen bij de registratie van gegevens in het GBA. Prestatie-indicatoren burgerzaken Toezeggingen Resultaten Concept Programmarekening def.doc 17

18 % klanten dat 15 minuten of korter heeft moeten wachten aantal producten en diensten burgerzaken digitaal beschikbaar (nulmeting 2008: 2) 80% 70% (sinds augustus : 82,8%)* resultaat 3 jaarlijkse externe GBA audit (resultaat audit 2008: op onderdelen afgekeurd) Positief resultaat Gerealiseerd * bron: G-Bos klantgeleidingssysteem TOELICHTING Bij het uitbreiden van elektronische dienstverlening hoort het in ingevoerde SMS-bericht voor burgers die een reisdocument hebben aangevraagd: "uw document ligt voor u klaar bij onze receptie". Tevens is door het invoeren van een nieuw tarief voor trouwen: het kort zakelijk huwelijk, ingespeeld op een gebleken behoefte bij aanstaande bruidsparen: mensen die een korte huwelijksceremonie tegen een lagere prijs wensen en niet te lang willen wachten op bijvoorbeeld een kosteloos huwelijk. Prestatieveld Belastingen Kernprestaties in Snelle jaarlijkse afhandeling van alle bezwaarschriften OZB van lopende jaar Minimaliseren aantal terecht ingediende bezwaarschriften Intensiveren elektronische dienstverlening Prestatie-indicatoren Belastingen Toezeggingen Resultaten % bezwaarschriften afgehandeld voor 1 september 90% 82,8% % toegewezen bezwaren (nulmeting 2008: 30%) 15% 32% aantal producten digitaal beschikbaar (nulmeting 2008: 6) 12 6 TOELICHTING De afhandeling van de WOZ bezwaarschriften dient wettelijk gezien plaats te vinden voor het eind van het kalenderjaar. De gemeentelijke ambitie om WOZ-bezwaarschriften sneller dan wettelijk vereist af te willen handelen, is ondanks een efficiënt werkproces niet geheel gerealiseerd. Voor 2011 is de meer realistische, maar toch nog uitdagende prestatie-indicator gesteld op 90% afhandeling vóór 1 oktober De toegezegde prestatie-indicator voor het percentage toegewezen WOZ-bezwaren is niet gerealiseerd. Wel ligt Purmerend met 32% toegewezen bezwaren significant lager dan het landelijk gemiddelde van 42% (bron: Waarderingskamer 2009). Voor 2011 zal deze prestatie-indicator daarom aangepast worden naar 30%. Het aantal belastingproducten dat digitaal beschikbaar komt, wordt sinds binnen de gemeente ontwikkeld door het programma Purmerend heeft Antwoord. Een van de drie hoofdprojecten van dit programma is de ontwikkeling van het organisatiebrede Digitaal Loket. De aansluiting van Purmerend in bij het landelijke samenwerkingsverband van gemeenten 'Dimpact' bepaalt mede inhoud en tempo van de uitbreiding van digitale producten. De 6 digitale belastingproducten lopen voorop in het Concept Programmarekening def.doc 18

19 totale aanbod van digitale producten op de gemeentelijke website en daarom is er voor gekozen in bij deze ontwikkeling niet te focussen op belastingen. Gezien de inmiddels geformuleerde ombuigingsopdracht voor de uitbesteding van belastingprocessen is het niet opportuun belastingproducten verder te digitaliseren. Deze prestatie-indicator komt dan ook niet terug in de programmabegroting van Prestatieveld Bouwvergunningen Kernprestaties in Beoordeling en afhandeling bouwaanvragen volgens geldende normen Toezicht op - en handhaving van verleende vergunningen Prestatie-indicatoren Bouwvergunningen % bouwaanvragen dat is verleend volgens wettelijke normen (uitgaande van aantal bouwaanvragen : 323) % handhavingsprocedures met veiligheidsaspecten uitgevoerd conform handhavingsbeleidsplan bouwen (uitgaande van : 32 vooraankondigingen, 3 formele dwangsombesluiten en 5 formele bestuursdwangbesluiten) Toezeggingen Resultaten 98% 99% 98% 100% 1.3 Wat heeft het gekost in (bedragen x 1.000) Realisatie 2009 Begroot primitief Begroot bijgesteld Realisatie Afwijking Lasten Baten Saldo Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een nadeel van Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten en lagere baten. Toelichting per product Hieronder worden het overzicht gegeven van de resultaten in de rekening per programmaproduct. De afwijkingen zijn op hoofdlijnen toegelicht voor zover het programmaproduct meer dan afwijkt. Concept Programmarekening def.doc 19

20 (bedragen x 1.000) Realisatie 2009 Begroot primitief Begroot bijgesteld Realisatie Afwijking PA04 Verordeningen-regelingen Lasten Baten PA06 Bezwaar en beroep Lasten Baten PA08 GBA informatieverstrekking en verwijzing Lasten Baten PA09 Burgerlijke stand, inf.verstr. en verwij Lasten Baten PF06 Belastingheffing Lasten Baten PJ02 Begraafplaatsen Lasten Baten PK02 Bouwvergunningen Lasten Baten Product PA08 GBA Informatieverstrekking en verwijzing Het resultaat op dit product bedraagt nadelig en wordt mede veroorzaakt door: lagere baten afgifte reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels en verklaringen. De voornaamste oorzaak hiervan is dat in circa 3400 verlopen reisdocumenten niet opnieuw zijn aangevraagd lagere uitvoeringskosten verkiezingen incidenteel hogere apparaatskosten KCC door sluiting wijkkantoren KCC per 1 juli in plaats van 1 januari zoals verwerkt in begroting. Product PJ02 Begraafplaatsen Het resultaat op dit product bedraagt voordelig en wordt veroorzaakt door: lagere lasten als gevolg van minder dan wel uitgesteld (groot) onderhoud op de begraafplaats dan geraamd hogere opbrengsten als gevolg van hoger aantal crematies en meer inkomsten catering. Product PK02 Bouwvergunningen Het resultaat op dit product bedraagt nadelig en wordt veroorzaakt door: incidenteel lagere baten bouwleges: De bijgestelde begroting voor bouwleges voor bedroeg Deze raming is in niet gehaald doordat een drietal projecten (Londonhaven, Tuindorp en Pallas) zijn doorgeschoven naar januari 2011, met een totale omvang aan leges voor bouwvergunningen van lagere kosten ambtelijke organisatie lagere kosten door vertraagde invoering WABO. Deze fictieve onderbesteding houdt verband met de reserve WABO (zie tekst bij onderdeel reserves). Concept Programmarekening def.doc 20

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G PROGRAMMAREKENING 2 0 1 0 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 0 H o e m a a k t u u w o m g e v i n g p r e t t i g e r? Met de programmarekening legt het college van burgemeester en wethouders elk

Nadere informatie

Versie: 2.0 Datum: 19 mei 2011 ERRATA OP PROGRAMMAREKENING 2010

Versie: 2.0 Datum: 19 mei 2011 ERRATA OP PROGRAMMAREKENING 2010 Versie: 2.0 Datum: 19 mei 2011 ERRATA OP PROGRAMMAREKENING Dit betreft een overzicht van errata zoals tot nu toe opgemerkt. De Programmarekening zal worden aangepast op onderstaande onderdelen, ná raadsbehandeling

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Concept Programmabegroting 2011-2014. Gemeente Purmerend

Concept Programmabegroting 2011-2014. Gemeente Purmerend Concept Programmabegroting 2011-2014 Gemeente Purmerend 14 september 2010 2 I N H O U D S O P G A V E AANBIEDINGSBRIEF... 4 LEESWIJZER... 10 1. DE PROGRAMMA'S... 14 1. PUBLIEKSDIENSTEN... 14 2. ZORG EN

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

a b Voorstel: Type voorstel: Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Vaststellen jaarrekening 2004

a b Voorstel: Type voorstel: Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Vaststellen jaarrekening 2004 RAADSVERGADERING Gemeente eente ^ ij n Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer Vaststellen jaarrekening 2004 SM/05/07 Sector 27 juni 2005 Afdeling Middelen Middelen

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 2 juni 2015

Aan de Raad Raad Made, 2 juni 2015 Aan de Raad Raad Made, 2 juni 2015 Agendapuntnummer: Raadsvergadering 25 juni 2015 Onderwerp: Jaarstukken 2014 Registratienummer: 15int02097 Casenr: 15.00813 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H.T.M.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 18 december 2012 agendapunt Onderwerp 3e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 3e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

(Concept)Programmarekening 2011 Gemeente Purmerend

(Concept)Programmarekening 2011 Gemeente Purmerend (Concept)Programmarekening Gemeente Purmerend (Concept)Programmarekening 30032012.doc 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Aanbiedingsbrief 6 Programma s 12 1. Publieksdiensten 13 2. Zorg en Welzijn 19 3. Wonen

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Programmarekening 2008 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE PURMEREND

Programmarekening 2008 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE PURMEREND Programmarekening 2008 PROGRAMMABEGROTING 2 0 1 0-2 0 13 GEMEENTE PURMEREND ProgrammaBEGROTING 2010-2013 Gemeente Purmerend Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 5 november 2009 (besluitnummer 09-118)

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT . 'irt: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Reg istratien um mer raad 1 204468 Datum: 3 juni 2015 Afdeling / Team Raadsgriffie / Portefeuillehouder: Roald Helm Behandeld door: B.W. Gerdingh Ondenverp: Advies

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Onderwerp rijbewijzen Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 9110

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2008 Datum voorstel 12 mei 2009 Datum raadsvergadering 16 juni 2009 Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Ter inzage beheersrekening

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

: 1 september 2015 : 14 september : dhr. J.L.M. Vlaar : M. Gadella

: 1 september 2015 : 14 september : dhr. J.L.M. Vlaar : M. Gadella RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 1 september 2015 : 14 september 2015 : dhr. J.L.M.

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsvoorstel *17.I001783* 17.I Vergaderdatum: 19 december 2017 Registratienummer: 2017/83 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel *17.I001783* 17.I Vergaderdatum: 19 december 2017 Registratienummer: 2017/83 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 19 december 2017 Registratienummer: 2017/83 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Kredietaanvraag Verbeterplan Voorste Heistraat/Heikant Aanleiding

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

TUSSENRAPPORTAGE/BEGROTINGSBIJSTELLING GEMEENTEPURMEREND(II)

TUSSENRAPPORTAGE/BEGROTINGSBIJSTELLING GEMEENTEPURMEREND(II) TUSSENRAPPORTAGE/BEGROTINGSBIJSTELLING GEMEENTEPURMEREND(II) PERIODE JANUARI - JUNI 2015 I n h o u d s o p g a v e LEESWIJZER 4 1 SAMENVATTING 5 2 RAPPORTAGE PER PROGRAMMA 6 Programma 1 Publieksdiensten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad: 1195908 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie