Notitie. Datum. - Inhoud - Vereniging - Leden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. Datum. - Inhoud - Vereniging - Leden"

Transcriptie

1 Ledenraadd 27 november 2014 Bijlage 5b Notitie Datum Onderwerp / Project 6 novemberr 2014 Jaarplan & begroting 2015 met toelichting INLEIDING Voor u ligt het Jaarplan 2015 van de vereniging PCOB. Binnen de PCOB zijn de volgende kernactiviteiten te onderscheiden, op basis waarvan dit Jaarplan is ingedeeld: - Inhoud - Vereniging - Leden - Beheer & Administratie De uitgewerkte kernactiviteiten zijn te herleiden tot het strategisch plan , dat in de av van mei is goedgekeurd als Basisnotitie. Als het gaat om de koers van de vereniging PCOB, is 2015 is een bepalend jaar. Dat blijkt uit dee volgende ontwikkelingen, die de toekomst van de verenigingg raken: Pagina 1 van 13

2 Evaluatie meerjarenbeleid en strategische toekomstverkenning In 2015 start de beleidscyclus om te komen tot een nieuwe strategische koers voor Een strategische verkenning, met raadpleging van Ledenraad, landelijk bestuur, leden en andere bronnen, leidt tot visie- en ideevorming die in het voorjaar van 2015 wordt voorgelegd aan het landelijk bestuur en aan de Ledenraad. Op basis van deze verkenning en de (tussen)evaluatie van de Basisnotitie stelt het verenigingsbureau een conceptmeerjaren strategie op, die in 2015 wordt gedeeld met het landelijk bestuur en met de Ledenraad. (Zie ook Basisnotitie, bijlage 2, pag. 16/17 beleidscyclus in de vereniging). Strategische samenwerking Er lopen twee discussies die betrekking hebben op strategische samenwerking. Dat zijn 1) de beëindiging van de collectieve belangenbehartiging in CSO-verband en 2) de discussie over verdergaande samenwerking tussen de Unie KBO en de PCOB. Door de huidige ontwikkelingen bij de CSO en afhankelijk van de uitkomsten van de discussies met de Unie KBO, moet de PCOB wellicht enerzijds op zoek naar nieuwe en andere manieren van (strategische) samenwerking op de (huidige) CSO-dossiers. Anderzijds zal de vereniging PCOB meer focus moeten aanbrengen in wat zij zelf rekent tot haar kerntaken, hier t.o.v. leden en stakeholders duidelijk(er) verantwoording van kunnen afleggen en ook naar potentiële leden en andere partijen een herkenbaarder profiel laten zien. Het is niet langer van alles een beetje maar wel meer van minder. INHOUD De vereniging PCOB en al haar leden zullen in 2015 worden geconfronteerd met majeure veranderingen in de samenleving, die de directe leefomgeving raken. Op 1 januari 2015 treden verschillende nieuwe wetten in werking, waarmee het Rijk belangrijke taken overhevelt naar gemeenten. Dit worden de drie decentralisaties in het sociaal domein genoemd (de nieuwe Wmo, de nieuwe Jeugdwet en de invoering van de Participatiewet). Naast deze decentralisaties vinden er ook grote hervormingen plaats in de langdurige zorg. Krachtens de Wmo 2015 heeft de gemeente de plicht al haar burgers thuis te ondersteunen bij hun participatie en zelfredzaamheid. Het doelgroepenbeleid, bijvoorbeeld gericht op ouderen, is daarmee van de baan. Het gaat straks om maatwerk, vanuit de gedachte wat iemand zelf nog kan bijdragen, en niet langer om leeftijd. Het feit dat ouderen niet langer een uitzonderingspositie meer hebben, biedt ook nieuwe kansen. Bijvoorbeeld om nieuwe/andere verbindingen te leggen in de directe woonomgeving van ouderen: tussen oud en jong; tussen burgers onderling; in de buurt of in de wijk. De PCOB wil via de inzet van bestaand kader én met nieuwe vrijwilligers hierop inspelen en de kansen die er liggen, ook zoveel mogelijk pakken. Om deze grote veranderingen te begeleiden en onder meer ouderen(organisaties) hier actief bij te betrekken en over voor te (laten) lichten, zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) reeds in 2013/2014 verschillende langlopende programma s geïnitieerd. De PCOB is (in CSOverband) bij deze gesubsidieerde programma s betrokken, waarbij wij vanuit onze eigen unieke kernwaarden inbreng kunnen leveren en ook informatie ophalen waarmee wij onze achterban kunnen laten rijpen voor de beoogde transformatie die het uiteindelijke doel is achter de transitie(s), zoals ook is verwoord in de PCOB-kamer Waardig Ouder Worden. In 2015 is de PCOB in samenwerking met de coalitiepartners Van Betekenis trekker om vrijwilligers op te leiden die het onderling gesprek binnen en buiten afdelingsverband Pagina 2 van 13

3 mogelijk helpen maken. Vanuit de netwerkgroep Praten over worden voorlichters geworven, getraind en toegerust met methodieken en bijbehorende materialen. Binnen het programma Menselijke Maat worden de resultaten zichtbaar van het project Keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuizen. In 2013 hebben ziekenhuizen voor het eerst een keurmerk ontvangen en in 2015 zal het onderzoek met mystery guests worden herhaald. Verder is de PCOB in 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van een congres ter afsluiting van het project. In 2014 heeft de PCOB een collectief contract gesloten met een zorgverzekeraar die het keurmerk gebruikt bij zijn zorginkoop. In 2015 wordt onderzocht welke andere (kwaliteitsverbeterings)projecten i.s.m. zorgverzekeraars zijn op te zetten. De derde kamer in het strategiehuis is de afgelopen jaren ingevuld met het thema Arbeid. De twee projecten voor arbeidsparticipatie van 50-plussers, te weten Maak werk van uzelf en 50+Werkt, lopen in 2015 af. Doordat de voortgang van de CSO niet waarschijnlijk is, zal de PCOB haar collectieve belangenbehartiging anders moeten gaan vormgeven. Daarom zal de vrije ruimte die in deze kamer ontstaat, in 2015 worden ingevuld met collectieve belangenbehartiging op het terrein van Zorg, Welzijn en Wonen. Netwerkgroepen Naast PCOB-afdelingen, waarbij leden zijn ingedeeld op postcodes, is het mogelijk dat leden zich inschrijven voor een netwerkgroep rondom een bepaald thema of interessegebied. Daarnaast is in 2014 gestart met een PCOB-panel waarin circa leden actief zijn, waardoor het mogelijk is in een kort tijdsbestek gericht vragen te stellen aan een representatieve vertegenwoordiging van leden over verschillende (actuele) onderwerpen. Zo kan de PCOB de mening van zijn eigen achterban sneller in kaart brengen en daarmee ook sneller naar buiten treden. Zo geeft de PCOB steeds meer gestalte aan het laten horen van een eigen geluid. Vanaf 2015 zullen de volgende netwerkgroepen actief zijn: I Netwerkgroep Zorg, Welzijn & Wonen II Praten over. Levenseinde (programma Waardig ouder worden) III Financiën (beleidsdossiers Inkomen & Koopkracht en Pensioenen) De huidige netwerkgroep Arbeid zal in 2015 worden afgebouwd. Ambities 2015: 1) Vertegenwoordiging op centraal niveau in verschillende externe projecten en programma s waar de PCOB in participeert, is zowel op directieniveau als door beleidsmedewerkers vormgegeven; 2) PCOB wil 25 (nieuwe) vrijwilligers werven ten behoeve van projecten, waar ook de PCOB in participeert, samen met anderen en in programma s van derden.; 3) Groei van deelnemers in genoemde netwerkgroepen van 20% ten opzichte van de stand van zaken per 1 januari 2015; 4) De opbrengst van deze externe projecten zijn zodanig doorvertaald binnen de vereniging dat 50 afdelingen instrumenten en/of voorlichting hebben afgenomen. Pagina 3 van 13

4 VERENIGING Goede structuur en cultuur Succesvolle verenigingen beschikken over een stevige en deugdelijke bestuurlijke structuur en gezonde cultuur van wederzijds vertrouwen en onderlinge betrokkenheid. In 2015 treedt een nieuwe voorzitter en penningmeester toe tot het landelijk bestuur, die zich zullen moeten inwerken in de organisatie en vereniging PCOB. De verschillende organen binnen de PCOB leren steeds meer wat hun taak en rol is binnen de vereniging. Hier wordt in 2015 op voortgebouwd. Er is aandacht nodig voor de cultuur van en in de vereniging PCOB. Om vertrouwen en betrokkenheid te bevorderen, worden deze begrippen gedefinieerd en tussen de verschillende organen worden ook wederzijdse inspannings- en resultaatafspraken gemaakt. Ledenraad Ook het leren werken met elkaar als Ledenraad zal in 2015 verder ontwikkeld worden. Daartoe is in 2015 voorzien in een tweetal informatiebijeenkomsten voor ledenraadsleden waar in samenspraak met het landelijk bestuur wensen en verwachtingen nader op elkaar zullen worden afgestemd. Verder zullen er in 2015 twee Ledenraadsvergaderingen worden gehouden. De bijeenkomsten van de Ledenraad zullen ook worden benut om samen met leden en bestuur na te denken over actuele thema s en/of over toekomstig beleid voor de PCOB. Landelijk bestuur Naast de punten genoemd onder het kopje goede structuur en cultuur, zal het landelijk bestuur zich in 2015 richten op de evaluatie van het meerjarenbeleid en strategische toekomstverkenning. Afdelingen/kader/vrijwilligers De vereniging PCOB viert en memoreert in 2015 haar 55-jarig bestaan. De PCOB is een vereniging van en voor actieve senioren, met loyale en betrokken leden. Afdelingen zijn georganiseerd conform het model Afdelingsreglement (met ten minste een voorzitter, secretaris, penningmeester); en taken verricht door leden, zoals activiteiten als gezellige middagen, reisjes, sprekers, lief & leed. Een deel van het kader richt zich daarnaast ook op lokale belangenbehartiging. Afdelingen worden in deze meer traditionele taken gefaciliteerd door het verenigingsbureau. Tegelijkertijd zal de aantrekkingskracht op nieuwe en dan met name jonge senioren vergroot moeten worden en dus zullen we binnen de vereniging ook moeten vernieuwen. In dit kader is eind vorig jaar de werkgroep Lokaal ingesteld door het lb, met als opdracht: Kom met voorstellen voor het stimuleren van het lokale PCOB-werk, gericht op jongere (aspirant-)leden. In 2015 zullen de bevindingen via pilots in de praktijk getoetst worden en waar mogelijk gekoppeld aan de inhoud. Daartoe starten in 2015 zogenaamde broedplaatsen in samenwerking met rc s, afdelingsbesturen en individuele leden. In 2015 zal ander speerpunt zijn het vitaliseren van afdelingen door kwetsbare afdelingen met inzet van rc s en verenigingsbureau te faciliteren en afdelingen meer en gerichtere dienstverlening te bieden. Dat gebeurt onder meer door het verder ontwikkelen en, deels tegen betaling, beschikbaar stellen van mogelijke diensten die afdelingsbesturen ontlasten. Pagina 4 van 13

5 Ambities 2015: 1) Alle regio s hebben een rc (regiocoördinator): in de 61 regio s zijn nu 16 vacatures (deels a.i. bezet); 2) Ontwikkelen van een zgn. menukaart met daarop af te nemen keuzemogelijkheden voor afdelingen en regio s, waaronder taak- en functiegerichte trainingen voor penningmeesters, ledenadministrateurs en webmasters (bestaand) en ledenwervers (nieuw); 3) Alternatieve vormen van (afdelings)besturen ontwikkelen of entameren (inclusief wervingsmogelijkheden hiervoor); 4) Ontwikkelen en entameren van 2 e spoorbeleid (nieuwe loot enten) door zaken te (laten) organiseren die jonge ouderen aantrekkelijk vinden en ertoe verleiden lid te worden /zich in te zetten voor PCOB; 5) Serviceverlening aan afdelingen door al dan niet tegen kostprijs af te nemen diensten te ontwikkelen, waarbij afdelingen in bepaalde taken worden ondersteund, ontlast of volledig ontzorgd. Te denken valt aan bezorging Perspectief, alternatieve financieringsmogelijkheden t.b.v. afdeling(sactiviteiten), PCOB bank arrangement, contributie-inning voor afdelingen, of uitvoering incasso s. LEDEN Communicatie & Marketing De naamsbekendheid en vindbaarheid van de PCOB kan pas goed worden uitgebouwd, als er allereerst binnen de eigen organisatie een eenduidig(er) beeld bestaat hoe de vereniging PCOB bekend wil staan en op welke thema s zij waar gevonden wil worden door (potentiële) leden en andere stakeholders. Door onderzoek onder leden en stakeholders kan en moet hierin in 2015 meer focus worden aangebracht, die als vanzelfsprekend dan ook uitmondt in meer focus in het benutten van de verschillende communicatiekanalen die de PCOB ten dienste staan en de verschillende communicatie-uitingen van de PCOB zelf. Met inzet van de vernieuwde website en het eind 2014 opgerichte PCOB-panel kan de vereniging in zijn geheel meer aandacht genereren voor wie zij is, wat zij vindt en wat zij doet. Vanuit een analyse van (het gebruik van) de overige communicatiekanalen van de PCOB kunnen de verschillende groepen actieve (kader)leden en vrijwilligers op maat van informatie worden voorzien, die zij vervolgens kunnen gebruiken en inzetten om ook anderen bij activiteiten in de vereniging PCOB te betrekken. Ledenservice Naast het doorontwikkelen van de digitale Vraagbaak voor leden wordt de mogelijkheid onderzocht om het Ledenportaal uit te bouwen met inhoudelijke (doorverwijs)informatie. Ambities 2015: 1) Zichtbaarheid PCOB vergroten door duidelijke(r) positionering van de PCOB en zijn boegbeelden, mede door de inzet en doorontwikkeling van bestaande communicatieuitingen, zoals Perspectief, website, sociale media en (digitale) nieuwsbrieven. Wat betreft het laatste middel zullen in 2015 verbeteringen worden doorgevoerd, waardoor (potentiële) leden zelf kunnen bepalen wat men wanneer wil ontvangen. De vindbaarheid van de website, gemeten in bezoekcijfers, stijgt in 2015 met 25%, evenals het aantal volgers / likes op social media. Ook de PR-matige huisstijluitingen worden herzien en waar mogelijk op maat gemaakt voor gebruik in de vereniging; Pagina 5 van 13

6 2) Vinden (werven) en binden (behouden) van leden is een belangrijk speerpunt, waarvoor in 2015 een training voor ledenwervers wordt ontwikkeld en uitgerold. Daarbij zal veel aandacht zijn voor het benoemen en zichtbaar maken van de voordelen van het PCOB-lidmaatschap, van collectieve belangenbehartiging tot en met individuele kortingen bij middenstand, webshop of verzekeringsproducten; 3) Om lokale en regionale ledenwerfcampagnes vanuit het verenigingsbureau / landelijk te ondersteunen, zal een gedeelte van het PR-budget worden besteed aan advertentiecampagnes in kranten, tijdschriften en/of radiozenders zo mogelijk op maat gemaakt voor hergebruik in de vereniging. Verder zal de pilot met proefabonnementen / proeflidmaatschap verder worden ontwikkeld en opgevolgd. BEHEER EN ADMINISTRATIE Het monitoren en ondersteunen van (kwetsbare) afdelingen zal diepgaand moeten worden verankerd in werkprocessen en systemen van het verenigingsbureau. Daartoe wordt een methode voor risicomanagement ontwikkeld en geïmplementeerd, inclusief het vastleggen van meetmomenten en werkmethodieken. Op het gebied van (leden)administratie en boekhouding/financiën worden de bestaande faciliteiten voor afdelingen in 2015 geoptimaliseerd en uitgebouwd; en nieuwe faciliteiten ontwikkeld en geïmplementeerd. Zie hiervoor ook de genoemde dienst- en serviceverlening bij VERENIGING. In 2015 zullen mogelijkheden voor vermogensbeheer van de vereniging PCOB nader worden onderzocht. Pagina 6 van 13

7 TOELICHTING BEGROTING 2015 Zoals aangegeven in de vastgestelde Basisnotitie PCOB Nieuwe Stijl (av mei 2012) staan de leden centraal, ook bij de financiële lange termijn strategie van de PCOB. Zij vormen met hun lidmaatschap de basis van de PCOB vereniging. De contributieafdracht die zij betalen (via de afdeling) is het structurele fundament van de PCOB. Bovendien hebben de leden als mede-eigenaar recht op een transparant financieel systeem waaruit zij kunnen afleiden wat de resultaten zijn. In de Ledenraad van 11 juni 2014 zijn de kaders vastgesteld voor de begroting Onderstaand worden de keuzes, die daaruit voortvloeien, nogmaals beschreven: Keuzes kaderbrief 11 juni 2014: 1. Als basis voor de begroting 2015 en de meerjarenraming geldt de vastgestelde begroting 2014; 2. In verband met het teruglopend aantal leden wordt voor de begroting 2015 uitgegaan van het pessimistische scenario (in plaats van het realistische scenario); Ledenaantallen Realiteit per Optimistisch Realistisch Pessimistisch De financiële consequenties van het onder punt 2 genoemde worden niet doorbelast naar de afdelingen (en daarmee aan de leden). De afdracht blijft het realistische scenario volgen. Kwantificering van de financiële consequenties voor het jaar 2015 (91000 leden i.p.v leden) komt neer op ,-; 4. De financiële consequenties moeten worden gefinancierd vanuit kostenbesparingen op het verenigingsbureau. De grootste kostenpost is de post Personeelskosten en bij de invulling van het Functieplaatsenplan moet geconstateerd worden dat de 16 fte, zoals aangegeven in de Begroting 2014, niet realistisch is gezien de ontwikkeling van de ledenaantallen; 5. In de begroting 2015 zal hiervoor een voorstel worden gedaan door het landelijk bestuur. Begroting 2015 Bovengenoemde kaders resulteren in de totstandkoming van de begroting Directie en landelijk bestuur hebben verschillende mogelijkheden onderzocht en besproken. Het landelijk bestuur legt onderstaande begroting aan u voor ter besluitvorming. In onderstaand overzicht treft u de begroting 2015 aan (met een raming voor de jaren 2016 en 2017): De Basisnotitie (vastgesteld mei 2012) geldt als uitgangspunt voor de begroting 2015; De kaders uit de kaderbrief d.d. 11 juni 2014 zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2015; Contributieafdracht (ongewijzigd t.o.v. 2014): 23 en 39; Pagina 7 van 13

8 Kosten Adviescontributie (ongewijzigd t.o.v. 2014): 36,50 en 58,50; Om op een goede wijze uitvoering te geven aan de voorgenomen activiteiten/projecten in het jaarplan 2015, rekening houdend met de financiële mogelijkheden, zijn de volgende keuzes gemaakt aan de kostenkant: Personeelskosten op basis van het functieplaatsenplan, gecorrigeerd naar 14 Fte (was: 16 Fte) met een flexibele schil. Hiermee wordt de lagere contributieafdracht gecompenseerd, conform kaderbrief begroting Directie en landelijk bestuur zijn van mening dat, gezien de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de plannen voor 2015, deze formatie toereikend moet zijn; Overige kosten zijn gebaseerd op de kosten t/m september 2014 en geëxtrapoleerd naar 31 december Opbrengsten Contributieafdracht is op basis van leden en een gelijkblijvende afdracht ( 23 en 39) ; Overige inkomsten: op basis van actualiteit. Zie verdere toelichting bij de diverse inkomstenposten. FORECAST 2014 De forecast voor 2014 laat een positief resultaat zien van ,-. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door kostenbesparingen. Dit geldt vooral voor de post Personeelskosten. Het begrote bedrag van ,- betreft de personeelskosten van de formatie zoals deze ten grondslag ligt aan de uitvoering van de begroting De kosten van de reorganisatie (januari 2014) vallen hier niet onder. Deze worden gefinancierd uit daartoe bestemde reserves, conform het besprokene in uw vergadering van juni 2014 bij de behandeling van de jaarrekening Bij behandeling van de jaarrekening 2014 (voorjaar 2015) wordt dit aan u voorgelegd ter verantwoording. Deze kosten ontwikkelen zich conform verwachting. De reserves zijn toereikend. De besparing op personeelskosten 2014 ligt in: Vacatureruimte binnen het vastgestelde functieplaatsenplan is nog niet volledig ingevuld; De werkzaamheden zijn tijdens de 1 e twee trimesters ingevuld door oproepkrachten / stagiaires / externe inhuur / extra gewerkte uren vaste medewerkers; Incidentele meevaller i.v.m. teruggaaf teveel betaalde premies over de afgelopen jaren; Pagina 8 van 13

9 TOELICHTING op de afzonderlijke posten van de BEGROTING 2015 Onderstaand een toelichting op de afzonderlijke begrotingsposten. KOSTEN Personeel PCOB volgt de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. De personeelskosten (salarissen incl. sociale lasten en overige personeelskosten) in de begroting 2015 zijn gebaseerd op het functieplaatsenplan, gecorrigeerd van 16 Fte naar 14 Fte. Dit betekent dat de hoogte van de personeelskosten is gemaximeerd op ,-. Dit bedrag komt overeen met de inzet van 14 Fte en een flexibele schil. Ter vergelijking qua kosten: De personeelskosten in de begroting 2013 bedroegen ,- en in de begroting 2014 kwam dit bedrag uit op ,-. Huisvesting Dit betreft de kosten van: huur pand, verzekeringen/belastingen, schoonmaak, lease kopieermachine/printer. Ten opzichte van de begroting 2014 is deze post gedaald. Kantoorkosten Dit betreft de kosten van drukwerk, kantoorartikelen, onderhoud hardware/software, porto, telefoon, bankkosten, lidmaatschappen/abonnementen, salarisadministratie en onvoorzien. Ten opzichte van de begroting 2014 is deze post gedaald. Afschrijving & Rente Dit betreft de kosten van afschrijving op inventaris en automatisering. Daarnaast wordt eventueel betaalde rente hieronder verantwoord. Bestuur & Toezicht Dit betreft de kosten van de ledenraad, bestuur, audit commissie, jaarverslag, accountant. Inhuur extern Dit betreft de kosten van inhuur van expertise op projecten van buiten de PCOBorganisatie. De financiering hiervan komt uit opbrengsten van fondsen. Activiteitenkosten Dit zijn de activiteitenkosten van de projecten uit het werkplan 2015 (het werkplan is een afgeleide en verdere detaillering van het jaarplan 2015 (zie boven). Te denken valt aan activiteiten met betrekking tot: Evaluatie meerjarenbeleid en strategische toekomstverkenning en samenwerking; Kernprogramma s Waardig Ouder Worden en Menselijke Maat; Collectieve belangenbehartiging Zorg, Welzijn en Wonen; Netwerkgroepen; Vereniging: Afdelingen/kader/vrijwilligers; Serviceverlening afdelingen; Communicatie & Marketing: naamsbekendheid/positionering; Ledenblad Perspectief, website, nieuwsbrieven; Pagina 9 van 13

10 Ledenvoordelen/Ledenservice; Leden vinden (werven) en binden (behouden); ICT. FINANCIERING De inkomsten van de PCOB zijn voor wat betreft het structurele deel afkomstig van de leden (contributie contributieafdracht). Daarom is ledenbehoud en ledenwerving van cruciaal belang. De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet om de inkomstenbronnen van de PCOB te verbreden. Subsidies van overheidswege (zowel instelling- als projectsubsidies) vallen weg. Overheidssubsidies blijven wel bestaan (lokaal, provincie, landelijk, Europees), maar dit zijn altijd projectsubsidies. Leden worden kritischer en willen terecht weten welke resultaten worden beoogd. De vereniging is met circa leden een interessante partij voor het bedrijfsleven om commerciële activiteiten te ontplooien. Verdere inkomsten zijn te realiseren door provisie op contracten en door sponsoring en subsidies. Daarnaast kunnen nieuwe spelers (bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen) strategische partners van de PCOB zijn. Onderstaand een specificatie van de financiering voor 2015: Contributieafdracht: De begroting is op basis van leden, conform kaders begroting De contributieafdracht blijft op hetzelfde niveau als in 2014, namelijk 23,- (individueel lid) en 39,- (leefverband). Mocht zich het feit voordoen dat het ledental in 2015 onder de leden komt, dan wordt een eventueel tekort, als gevolg hiervan, binnen de lopende begroting opgelost. Dit zal geen consequenties hebben voor contributieafdracht. Bedrijfsleven: Deze post valt uit te splitsen in de volgende onderdelen: Advertenties: Dit betreft met name de advertenties in het ledenmagazine. Deze advertenties worden geworven door het door PCOB ingeschakelde advertentie-acquisitiebureau PSH. Richting de toekomst zullen andere vormen moeten worden uitgewerkt. Vormen die ook passen bij een krimpende markt van advertenties in gedrukte media. Inkomsten uit bedrijfsleven (incl. ledenvoordelen): In de afgelopen jaren zijn er afspraken/contacten met de volgende bedrijven/organisaties gemaakt: Zorg- en schadeverzekeringen (verzekeraars) / webshop PCOB. Enerzijds verschaft het bedrijfsleven inkomsten aan onze organisatie en anderzijds kan een extra service/kwaliteit en/of korting worden gegeven aan de leden. Wat betreft verzekeraars heeft het ook inhoudelijke meerwaarde omdat juist niet alleen de korting van belang is, maar vooral de kwaliteit die geleverd wordt in uitbreiding van de voorwaarden en Pagina 10 van 13

11 dekking en het voorkomen van discriminatie van senioren. Het leveren van die kwaliteit aan de leden kan soms ten koste gaan van de door de leden te betalen prijs of premie. Beide aspecten, kwaliteit en prijsvoordeel voor leden, worden betrokken in de onderhandelingen. In 2014 is gebleken dat de bestaande afspraken over een marketingvergoeding (in dit geval met VGZ) vervallen. Met andere partijen zijn afspraken gemaakt voor de toekomst. De revenuen daarvan zijn, op dit moment, nog niet te kwantificeren. In 2015 zal moeten blijken of en in hoeverre hier extra inkomsten uit voortvloeien. Specificatie begroting 2015 Advertenties ,- Bijdrage zorg- en schadeverzekeringen in marketingactiviteiten PM Totaal ,- Fondsen/subsidies/overig: Deze post valt uit te splitsen in de volgende onderdelen: Interne fondsenwerving Hier valt de jaarlijkse actie vrijwillige bijdrage onder. Jaarlijks worden leden gevraagd om een extra bijdrage voor bepaalde activiteiten. Een deel daarvan gaat naar de afdelingen. In het overzicht is de bruto opbrengst meegenomen. Het deel voor de afdelingen staat onder kosten bij Activiteitenkosten. Daarnaast kan gedacht worden aan de intensivering op het gebied van legaten en erfstellingen. Fondsen/Instellingen Dit betreft financiering vanuit fondsen/instellingen, anders dan de overheid. Inmiddels heeft de PCOB contacten met een aantal fondsen en dit kan worden uitgebreid, mits we in staat zijn inhoudelijk goede programma s en projecten te schrijven. Subsidies overheden De afgelopen jaren is gebleken dat de overheid fors heeft gekort op instelling- en projectsubsidies. Ook de PCOB heeft daar de consequenties van ondervonden. Deze post loopt in 2015 verder af. Er blijven mogelijkheden op lokaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau, echter op beperktere schaal. Overig Hieronder vallen de renteopbrengsten, verkoop artikelen en overige baten. Reserve Verenigingsprogramma s In 2015 wordt voor een bedrag van ,- een beroep gedaan op de reserve Verenigingsprogramma s. Per 1 januari 2014 bedraagt deze reserve ,-. De verwachting is dat deze reserve per uitkomt op ca ,- (afhankelijk van de resultaatsbestemming 2014). Pagina 11 van 13

12 Toelichting aanwending reserve Verenigingsprogramma s PCOB streeft ernaar om budgetneutraal te werken, waarbij inkomsten en bestedingen tijdens een boekjaar in evenwicht zijn. Indien er overschotten of tekorten worden gerealiseerd over een boekjaar, dan kunnen deze toegevoegd c.q. onttrokken worden aan deze reserve. In de toekomstvisie van de PCOB worden de activiteiten ingedeeld in drie onderdelen, t.w. Inhoud, Vereniging en Leden. Het beleid van de PCOB is erop gericht dat activiteiten t.b.v. leden voor het grootste gedeelte worden gefinancierd vanuit de contributie. Daarnaast zal een kleiner deel van de activiteiten, vallend onder de onderdelen Inhoud en Vereniging, ook uit de contributie worden gefinancierd. De overige activiteiten zullen gefinancierd worden uit andere inkomstenbronnen dan de contributie. Te denken valt aan subsidies, sponsoring, commerciële activiteiten, fondswerving, etc. Daarnaast is een bron van financiering, het geld dat in een bepaald jaar extra is verkregen en niet voor dat boekjaar benodigd is voor financiering van activiteiten in dat jaar. Dit geld kan toegevoegd worden aan deze bestemmingsreserve en gebruikt worden ter (gedeeltelijke) financiering van activiteiten, die onder deze sub-gebieden vallen. Op deze manier wordt een buffer gecreëerd om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen. Besluitvorming Ledenraad: Het landelijk bestuur stelt aan de Ledenraad voor om goed te keuren: 1. Het jaarplan 2015; 2. De begroting 2015; 3. De contributieafdracht niet te verhogen en gelijk te houden aan 2014 ( 23 voor individuele leden en 39,- voor leefverbanden); 4. De adviescontributie niet te verhogen en gelijk te houden aan 2014 ( 36,50 voor individuele leden en 58,50 voor leefverbanden). Pagina 12 van 13

13 Begroting 2015 en meerjarenraming PCOB * 1000 Raming (2) Begroting 2014 Forecast 2014 Begroting KOSTENSOORT Personeel (1) Huisvesting Kantoorkosten Afschrijving & rente Bestuur & Toezicht Inhuur extern Activiteitenkosten TOTAAL KOSTEN FINANCIERING Contributieafdracht Bedrijfsleven Fondsen/Subsidies/Overig PCOB Nieuwe Stijl (bestemmingsreserve) Verenigingsprogramma's (bestemmingsreserve) (3) TOTAAL FINANCIERING RESULTAAT (1) Personeelskosten exclusief reorganisatiekosten (2) Raming 2016 en 2017 bij ongewijzigd beleid (3) Hoogte reserve per = ,- (2015: ,-) Pagina 13 van 13

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Onderwerp Jaarplan 2013 en een toelichting op de begroting 2013. Hierbij ontvangt u het jaarplan 2013 met een toelichting bij de begroting 2013.

Onderwerp Jaarplan 2013 en een toelichting op de begroting 2013. Hierbij ontvangt u het jaarplan 2013 met een toelichting bij de begroting 2013. Jaarplan 2013 Datum 4 oktober 2012 Onderwerp Jaarplan 2013 en een toelichting op de begroting 2013 Hierbij ontvangt u het jaarplan 2013 met een toelichting bij de begroting 2013. Toelichting Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Notitie. Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015. Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp/project: Jaarplan en begroting 2016 INLEIDING

Notitie. Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015. Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp/project: Jaarplan en begroting 2016 INLEIDING Notitie Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp/project: Jaarplan en begroting 2016 INLEIDING Voorliggend is het Jaarplan 2016 van de vereniging PCOB. De PCOB kent de volgende kernactiviteiten op basis waarvan

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Ledenraad 9 juni 2015 bijlage 7a. Jaarrekening

Ledenraad 9 juni 2015 bijlage 7a. Jaarrekening Jaarrekening 2014 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Verklaringen... 5 2.1 Bestuursverklaring... 5 3. Jaarrekening... 6 3.1. Balans (na resultaatbestemming)... 6 3.2. Exploitatierekening... 7 3.3. Toelichting

Nadere informatie

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota)

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota) Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan 2015 2017 (Contourennota) Vereniging in een veranderende samenleving Bij de verdere doordenking van het voornemen

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767 KNGF 2015 2014 2013 Verschil Begroting 2015 Begroting Begroting Exploitatie 2015-2014 Baten Contributie A 7.459 7.979 7.940 520 Externe financiering B 39 26 39 Congressen en Events C 300 605 200 305 Registergelden

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015 Bijlage B Staat van baten en lasten Begroot 2014 Begroot 2015 Baten: Baten uit eigen fondsenwerving 356,067 449,994 Baten uit gezamenlijke acties 0 0 Baten uit acties van derden 0 0 Subsidies van overheden

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Begroting (regulier + transitie) 2014

Begroting (regulier + transitie) 2014 Begroting (regulier + transitie) 2014 REGULIER Begroting 2014 KOSTEN Kapitaallasten grootboekrekening 4601 Afschrijving verbouwing 8.342,44 4602 Afschrijving inventaris 2.253,28 4603 Afschrijving computers

Nadere informatie

Bestuursverslag bij de jaarrekening 2013

Bestuursverslag bij de jaarrekening 2013 Bestuursverslag bij de jaarrekening 2013 In de loop van het verslagjaar 2010 ontstond een brede discussie over de inzet van de bestemmingsreserve voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. Deze reserve

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

Bijlage bij agendapunt 5

Bijlage bij agendapunt 5 Bijlage bij agendapunt 5 Financiën 2015 Gevraagd besluit Goedkeuren van: a) Begroting 2015 b) Contributie 2015 c) Bandbreedte regionale contributies 2015 43 44 Bijlage bij agendapunt 5a Financiën: a) Begroting

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

De uitdagingen van de Participatiewet

De uitdagingen van de Participatiewet Presentatie raadscommissie De uitdagingen van de Participatiewet 22 september 2016 Programma 19.30 Project Participatiewet; - Project Participatiewet en zijn uitdagingen 2016 (e.v.) (mede gericht op terugdringen

Nadere informatie

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000.

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000. BEGROTING 2014 INLEIDING Voor u ligt de begroting van Stichting Vivaan voor het jaar 2014. In deze begroting zijn de jaarplannen per gemeente financieel vertaald. Samen vormen deze documenten de basis

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING Dwarslaesie Organisatie Nederland Begroting 2015 Rekening 2013 Begroting 2014 LOTGENOTENCONTACT Regiocoördinatie Reis-, verblijf en overlegkosten - 2.175 3.750 Algemene Leden- en platform vergaderingen

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Oss, 26 februari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarrekening... 4 Algemene grondslag... 4 Vorderingen... 4 Reserves en fondsen... 4 Baten uit eigen fondsenwerving... 4 Kosten

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Bezoekadres: Lange Zandstraat 13 7412 CD Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail:

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Totaal inkomsten 145.558

Totaal inkomsten 145.558 Begroting NVBT 2011 NVBT 2011 GBrek Omschrijving Begroting Inkomsten 4490 BT Inkomsten lidmaatschap 143.858 4491 BT Inkomsten publicaties/advertenties 200 4492 BT Studiedagen opbrengsten 1.500 4492 BT

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek Begroting 2017 en Meerjarenraming 2017 t/m 2020 van Stichting De Pietersberg te Oosterbeek Inhoudsopgave Begroting staat van baten en lasten over 2017 3 Uitgangspunten begroting 4 Toelichting op de begrote

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Begroting Meerjarenraming 2014 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek

Begroting Meerjarenraming 2014 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek Begroting 2013 en Meerjarenraming 2014 t/m 2016 van Stichting De Pietersberg te Oosterbeek Inhoudsopgave Begroting staat van baten en lasten over 2013 3 Uitgangspunten begroting 4 Toelichting op de begrote

Nadere informatie

Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013

Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013 Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013 Pagina 1 Begroting 2012 Voor 2012 was een begroting gemaakt op basis van reeds gecontracteerde of reeds aangevraagde bijdragen

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Jaarplan 2013. De stichting WWvK kent 4 pijlers:

Jaarplan 2013. De stichting WWvK kent 4 pijlers: Jaarplan 2013 De stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) is in het jaar 2009 te Baarn opgericht en is een initiatief van Het Apostolisch Genootschap, gevestigd te Baarn. De stichting WWvK wil concreet

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1582 18 januari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk

Nadere informatie

Begroting 2005. Regiovisie Groningen-Assen 2030

Begroting 2005. Regiovisie Groningen-Assen 2030 Begroting 2005 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2004 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar 2005. Voor het opstellen van

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Statutaire zetel: Post/bezoekadres Kromme Nieuwegracht 6

Statutaire zetel: Post/bezoekadres Kromme Nieuwegracht 6 Stichting Dr. Hilda Verwey-Jonker Instituut Kromme Nieuwegracht 6 3512 HG Utrecht Jaarrekening 2014 ter publicatie voor de ANBI status Statutaire zetel: Utrecht Post/bezoekadres Kromme Nieuwegracht 6 Postcode

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Concept begroting 2014

Concept begroting 2014 Concept begroting 2014 De begroting 2014 die nu voorligt ter goedkeuring en vaststelling is opgesteld op het moment dat Divosa financieel gezien terug kijkt op een moeilijke periode. Het eigen vermogen

Nadere informatie

Kadernota en begroting 2018

Kadernota en begroting 2018 Kadernota en begroting 2018 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017 t/m 2019 van Stichting De Pietersberg te Oosterbeek Inhoudsopgave Begroting staat van baten en lasten over 2016 3 Uitgangspunten begroting 4 Toelichting op de begrote

Nadere informatie

Stichting bestuursassistentie PvdA Rotterdam. Vastgelegde middelen - inventaris 220,08 220,08

Stichting bestuursassistentie PvdA Rotterdam. Vastgelegde middelen - inventaris 220,08 220,08 Stichting bestuursassistentie PvdA Rotterdam Financieel jaarverslag 2004 1. Balans ACTIVA eindsaldo beginsaldo Vastgelegde middelen - inventaris 220,08 220,08 Vlottende middelen - overlopende activa 7.429,98

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

definitieve jaarrekening 2014

definitieve jaarrekening 2014 Stichting Week van de Chronisch Zieken definitieve jaarrekening 2014 dd: 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Waarderingsgrondslagen 3 Toelichting op

Nadere informatie

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand... Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp-4 e Begrotingswijziging 2010 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: Adviescommissie Financiën 26 mei 2010 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 10 juni 2010 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 74/2014 Datum : 22 april 2014 B&W datum : 29 april 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Achterhoekse gemeenten en MEE - Oost Gelderland

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie