TEN HOlTER / NOORDAM advocaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEN HOlTER / NOORDAM advocaten"

Transcriptie

1 DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK TEN HOlTER Leeswijzer: De diverse onderdelen in het faillissementsverslag zijn genummerd. Per punt is door middel van het laatste cijfer inzichtelijk bij welk verslagnummer de informatie is toegevoegd. De nummering van de in dit verslag toegevoegde punten is vetgedrukt, en de nieuw toegevoegde tekst is cursief gedrukt. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 augustus 2015 Onderneming Adres Handelsonderneming Wilnic V.O.F. Balsa NL Dordrecht Handelsregister Kamer van Koophandel Rotterdam Dossiernummer Vonnis Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht 3 februari 2015 Faillissementsnummer Op verzoek van Datum verzoek Curator 15/87 F Eigen aangifte 20 januari 2015 mr. K.L. Schellingerhout Postbus 476, 3300 AL Dordrecht Tel.: ; fax: nl Rechter-Commissaris mr. V.M. de Winkel Activiteiten onderneming Groot- en detailhandel (via internet) in geregelde en ongeregelde goederen. Omzetgegevens 2010: EUR , : EUR , : EUR , (conceptcijfers): EUR ,00 Personeel gemiddeld aantal 2014: geen werknemers naast de vennoten Ingevolge het uittreksel van de Kamer van Koophandel zouden twee personen werkzaam zijn bij Handelsonderneming Wilnic V.O.F. Verslagperiode 1 Verslagperiode 2 Verslagperiode 3 3 februari maart maart juni juni augustus /12

2 Bestede uren in verslagperiode 1 Bestede uren in verslagperiode 2 Bestede uren in versl agperiode 3 Bestede uren Totaal 26 uur en 39 minuten 15 uur en 48 minuten 10 uur en 18 minuten 52 uur en 45 minuten Faillissementsrekening Saldo boedelrekening periode 1 Saldo boedelrekening periode 2 Saldo boedelrekening periode 3 Kasbank!BAN/rekeningnummer: NL06KASA EUR 1.210,00 EUR 3.085,50 EUR 3.733,07 In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt opgemerkt dat dit verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een vol ledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen aan dit verslag. 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie: De heer Nicolaas Anthonie Sprangers - geboren op 16 september 1971 te Dordrecht- en mevrouw Wima Martha Sprangers-van Luijk- geboren op 8 juli 1971 te Dordrecht - zijn vennoten van Handelsonderneming Wilnic V.O.F. Ingevolge de meest recente gegevens van de Kamer van Koophandel zijn beide vennoten in functie per 2 januari en beiden beperkt bevoegd. Handelsonderneming Wilnic V.O.F. is gevestigd te Dordrecht. De datum van vestiging is 19 januari De vennootschapsakte is aan de curator ter hand gesteld. Uit deze vennootschapsakte blijkt dat mevrouw Sprangers-van Luijk bij aanvang de Handelsonderneming Wilnic voorheen gedreven als eenmanszaak, arbeid, kennis en vlijt heeft ingebracht, dat de heer Sprangers arbeid, kennis en vlijt heeft ingebracht. Verder blijkt hieruit dat elke vennoot bevoegd is alle rechtshandelingen voor rekening van de vennootschap te verrichten die redelijkerwijze tot verwezenlijking van het doel dienstig kunnen zijn. Ten aanzien van een aantal in de vennootschapsakte nader beschreven (rechts)handelingen is de medewerking van beide vennoten vereist. Handelsonderneming Wilnic V.O.F. is een groot- en detailhandel (via internet) in geregelde en ongeregelde goederen, op het gebied van beveiliging. De inschrijving onder Kamer van Koophandelnummer is in eerste instantie gedreven vanuit het adres H. Roland Holst-erf nr. 137, (3315 TD) te Dordrecht. Vanaf 15 juli 2006 zijn de activiteiten verplaatst naar het adres Merbau nr. 180, (3315 RV) te 2/12

3 Dordrecht. De onderneming verrichtte haar activiteiten met ingang van 15 september 2007 vanuit het adres Balsa nr. 199, (3315 NL) te Dordrecht. Per 15 december 2008 werd de onderneming gevoerd vanaf het adres Maxwellstraat nr. SSA, (3316 GP) te Dordrecht Winst en verlies: Over is ingevolge de concept jaarrekening een winst gerealiseerd ad EUR ,00. Over 2012 is een winst gerealiseerd ad EUR ,00. Over 2011 is een winst gerealiseerd ad EUR ,00. Over 2010 is een winst gerealiseerd ad EUR , Balanstotaal: Het balanstotaal over 2013 (conceptcijfers) bedraagt EUR ,00. Het balanstotaal over 2012 bedraagt EUR ,00. Het balanstotaal over 2011 bedraagt EUR ,00. Het balanstotaal over 2010 bedraagt EUR , Lopende procedures: De curator is niet bekend met lopende procedures met betrekking tot Handelsonderneming Wilnic V.O.F. l.s. Verzekeringen: De verzekeringen zijn - voor zover mogelijk - beëindigd. De verzekeringen in verband met nog te verkopen activa zijn aangehouden tot de activa zijn verkocht De materiële en immateriële activa zijn verkocht, zodat de lopende verzekeringen zijn beëindigd Huur: Er is geen sprake van een lopende huurovereenkomst ten aanzien van Handelsonderneming Wilnic V.O.F Oorzaak faillissement: Bij de eigen aangifte tot faillietverklaring is ten aanzien van de oorzaak - voor zover relevant - het volgende opgenomen: De webwinkel in beveiligingscamera's, alarmsystemen en andere beveiligingsproducten is in 2004 begonnen als hobby vanuit huis. Jaarlijks maakte de onderneming een flinke groei met steeds meer producten in het assortiment. Vanwege de groei heeft in 2008 een verhuizing naar een bedrijvenpand plaatsgevonden. De huurovereenkomst is voor vier jaar aangegaan. Door de verhuizing naar dit pand zijn de kosten flink hoger geworden. Er is toen ook een tweede leaseauto bijgekomen, een extra financiering voor verbouwing en uitbreiding van de voorraad. Gezien de omzet en bijbehorende winstcijfers en prognoses voor de toekomst was dit op dat moment geen enkel probleem. De groei ging vervolgens door tot 2010 met een omzet van EUR ,00. In 2011 liep de omzet voor het eerst terug naar EUR ,00. De reden hiervoor leek te liggen in de economische crisis en de toename van concurrentie in de 3/12

4 markt. Om die reden is de huurovereenkomst voortijdig opgezegd. Er werd een bedrijfspand gevonden met een lagere huurprijs, waardoor een kostenbesparing kon worden doorgevoerd. Medio 2012 deelde ABN AMRO Bank mede dat de financiering van EUR ,00 - ten behoeve van het pand en de voorraaduitbreiding - moest worden overgezet naar Deutsche Bank, die het krediet toen heeft overgenomen. In de tweede helft van 2012 was er sprake van een enorme omzetdaling, en resulteerde in een omzet van EUR ,00. Het nieuwe huurpand is daarom niet betrokken; besloten is de onderneming vanuit huis voort te zetten ter besparing van kosten. De kosten voor het huurpand dienden echter wel te worden betaald. Door een verder daling van de omzet in 2013 naar EUR ,00 waren deze kosten niet meer op te brengen en is de betaling gestopt. Eén leaseovereenkomst was afgelopen en één leaseauto volstond voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zodat hiermee ook een kostenbesparing kon worden behaald. Begin 2013 kwam het bericht van de Deutsche Bank dat zij alle kleine ondernemingen gingen afstoten en werd verzocht een andere bank te zoeken of de totale financiering voor november 2013 af te lossen. Er werd geen andere bank gevonden en er werd een regeling overeengekomen met Deutsche Bank. Als gevolg van een omzetdaling in 2014 naar EUR ,00 kon deze verplichting niet meer worden nagekomen. Vanaf december 2014 ging het met de onderneming bergafwaarts; bestellingen bleven uit en de omzet zakte naar een dieptepunt. De hypotheek van de woning kon niet meer worden betaald, en ook bij crediteuren ontstonden achterstanden. De hoop dat het in januari 2015 weer zou aantrekken werd niet bewaarheid; de omzet beliep een schamele EUR ,00. Er was geen andere uitweg meer dan het eigen faillissement aan te vragen. De oorzaken zijn als volgt samen te vatten: 1) Als gevolg van de crisis te weinig omzet waardoor de kosten niet meer kunnen worden opgebracht. 2) Geen uitzicht op verbetering van de markt door te veel concurrentie in de markt en concurrerende prijzen. 3) Het inkomen is hierdoor zodanig gedaald dat de vaste lasten nauwelijks nog voldaan kunnen worden en de situatie alleen nog maar verslechtert. De Rechtbank Rotterdam heeft Handelsonderneming Wilnic V.O.F., alsmede haar vennoten - de heer Sprangers en mevrouw Sprangers-van Luijk -, op 3 februari 2015 in staat van faillissement verklaard Vooralsnog heeft de curator ten aanzien van de oorzaken die tot het faillissement hebben geleid geen andere conclusies getrokken dan door curanda bij de eigen aangifte opgegeven. Getracht wordt in de komende verslagperiode het oorzakenonderzoek af te 4/12

5 ronden, hetgeen mede afhankelijk is van de boekhouder die heeft toegezegd de laatste zaken in de administratie te verwerken, waardoor de boekhouding bij is tot en met de faillietverklaring van Handelsonderneming Wilnic V.O.F Het oorzakenonderzoek is afgerond. De curator is niet tot andere conclusies gekomen dan hierboven reeds weergegeven Werkzaamheden: Inventarisatie, gesprek met de vennoten, inventarisatie van de administratie, overleg met de verzekeraar in verband met de lopende verzekeringen, inventarisatie ten aanzien van een eventueel lopende huurovereenkomst Inventarisatie, correspondentie met de vennoten, verzamelen en bestuderen van de (voorhanden) administratie, correspondentie met de boekhouder, beëindigen van de lopende verzekeringen Inventarisatie, oorzakenonderzoek. 2. Personeel Aantal ten tijde van faillissement: Ten tijde van de faillietverklaring waren er geen werknemers in dienst van Handelsonderneming Wilnic V.O.F Aantal in jaar voor faillissement: Er was bij Handelsonderneming Wilnic V.O.F. geen sprake van werknemers naast de vennoten. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving: Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.2. Beschrijving: De bedrijfsmiddelen zijn kort na de faillietverklaring geïnventariseerd. Namens ING Bank heeft zich NTAB bij de curator gemeld voor het uitvoeren van een taxatie. Nu er sprake is van meerdere pandhouders dienen eerst alle stukken te worden ontvangen voordat - eventueel - een rangorde kan worden bepaald NTAB heeft in de afgelopen verslagperiode de activa in opdracht van ING Bank getaxeerd. De materiële activa zijn met toestemming van de Rechter-Commissaris verkocht. De koopsom is op de boedelrekening ontvangen. Afrekening met ING Bank dient nog plaats te vinden De eindafrekening is opgemaakt en aan ING Bank toegezonden. Overboeking van de aan ING Bank toekomende gelden wordt opgeschort nu ING Bank weigert on verschuldigd betaalde bedragen op de bankrekening van curanda op verzoek van de curator terug te storten. 5/12

6 3.3. Verkoopopbrengst: TEN HOlTER Nog niet bekend Voor de inventaris is een bedrag ad EUR 562,65 incl. BTW ontvangen en voor de voorraden een bedrag ad EUR 1.252,35 incl. BTW Boedelbijdrage: Nog niet bekend Met ING Bank is een boedelbijdrage afgesproken op basis van de separatistenregeling Bodemvoorrecht fiscus: Alle bodemzaken gelden primair tot zekerheid van de fiscus. De vordering van de fiscus moet nog worden ontvangen De vordering van de fiscus beloopt tot op heden een bedrag ad EUR , De vordering van de fiscus beloopt tot op heden een bedrag ad EUR , Werkzaamheden: Inventariseren van de bedrijfsmiddelen, gesprek met de vennoten, bestuderen van stukken, correspondentie met NTAB, uitnodigen van de crediteuren tot het indienen van de vordering zodat gepretendeerde eigendomsvoorbehouden kunnen worden beoordeeld. Voor zover met succes een beroep op eigendomsvoorbehoud wordt gedaan, zullen de bedrijfsmiddelen worden geretourneerd Inventarisatie, gesprek met de vennoten, bestuderen van stukken, overleg met de koper, overleg met ING Bank, overleg met de Rechter-Commissaris, verkoop van de activa Correspondentie met ING Bank. Voorraden I onderhanden werk 3.7. Beschrijving: Zie punt 3.2 tot en met punt 3.6. Andere activa 3.8. Beschrijving: Tot de boedel behoorden een tweetal webshops. Deze webshops zijn met instemming van de Rechter-Commissaris verkocht. De koopsom is op de boedelrekening on'tvangen. De verkoop is afgerond Verkoopopbrengst: Voor de overdracht van de webshops is een bedrag ad EUR 1.210,00 incl. BTW ontvangen Werkzaamheden: Inventarisatie, gesprek met de vennoten, bestuderen van stukken, overleg met de koper, overleg met de Rechter-Commissaris, afwikkeling van de verkoop. 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren: Volgens de ontvangen opgave zou een debiteurenpositie bestaan van EUR , De debiteurenincasso is gestart. 6/12

7 De debiteurenincasso is nog lopende. Opbrengst: Nog niet bekend. Boedelbijdrage: Nog niet bekend. In afwijking van de separatistenregeling is een boedelbijdrage van 20% overeengekomen met ING Bank. Werkzaamheden: Inventariseren van de gegevens ter incasso van de openstaande vorderingen, inventarisatie van de administratie, overleg met de vennoten. Incasso van de openstaande vorderingen, overleg met ING Bank, correspondentie met debiteuren Correspondentie met debiteuren. 5. Bank 1 Zekerheden 5.1. Vordering van bank(en): De curator heeft contact gezocht met Deutsche Bank om een opgave te verkrijgen van de vordering dan wel het saldo van de bankrekening en stukken te ontvangen van eventueel verstrekte zekerheden. Op dit moment is de curator nog in afwachting van de nodige gegevens. Door ING Bank is de vordering ter verificatie bij de curator ingediend. Deze vordering is op dit moment (nog) niet genoteerd. Er dient een beoordeling van de toegezonden zekerheidsstukken plaats te vinden na ontvangst van de stukken van de andere pandhouder. NTAB wacht de verdere berichtgeving af alvorens tot taxatie over te gaan De vordering van Deutsche Bank is voorlopig genoteerd tot een bedrag ad EUR ,03. Na afwikkeling van de uitgewonnen zekerheden zal de vordering van ING Bank worden genoteerd Zie punt Leasecontracten: De leaseauto is door curanda voorafgaand aan de faillietverklaring bij de leasemaatschappij ingeleverd. De curator heeft de leasemaatschappij verzocht informatie en relevante stukken te verstrekken ter beoordeling. Indien er sprake is van een financial leaseovereenkomst en bij verkoop van de auto de opbrengst de vordering van de leasemaatschappij overstijgt, dan vloeien deze gelden in de boedel De restvordering van de leasemaatschappij is genoteerd tot een bedrag ad EUR 81, Beschrijving zekerheden: De curator heeft contact gezocht met Deutsche Bank om stukken te ontvangen van eventueel verstrekte zekerheden. ING Bank zond de nodige zekerheidsstukken aan de curator toe, welke worden beoordeeld na ontvangst van de stukken van de andere 7/12

8 TEN HOlTER pandhouder. NTAB - namens ING Bank - wacht de verdere berichtgeving af alvorens tot taxatie over te gaan ING Bank heeft een eerste pandrecht. Het pandrecht betreft de bedrijfsactiva, de voorraden en de vorderingen. De curator ontving een kopie van de kredietovereenkomst met ABN AMRO, waarin de bovengenoemde zaken eveneens zijn opgenomen als verpand. Uit het stuk blijkt niet dat de kredietovereenkomst is geregistreerd althans dat het pandrecht op andere wijze is geëffectueerd. De beide vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk op grond van de voornoemde kredietovereenkomst Separatistenpositie: Zie punt Boedelbijdragen: Nog niet bekend Met ING Bank is een boedelbijdrage afgesproken op basis van de separatistenregeling. Ten aanzien van de debiteurenincasso is een boedelbijdrage van 20% overeengekomen met ING Bank Eigendomsvoorbehoud: De crediteuren zijn uitgenodigd de vordering in te dienen zodat gepretendeerde eigendomsvoorbehouden kunnen worden beoordeeld. Ten aanzien van gepretendeerd eigendomsvoorbehoud wordt onderzoek gedaan of de goederen nog aanwezig zijn. Voor zover met succes een beroep op eigendomsvoorbehoud wordt gedaan, zullen de goederen worden geretourneerd De gepretendeerde eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld. Voor zover geoordeeld is dat het beroep op eigendomsvoorbehoud terecht was, zijn de goederen geretourneerd Reclamerechten: De curator heeft tot op heden (nog) geen berichten met betrekking tot het recht van reclame ontvangen Retentierechten: Op dit moment is de curator niet bekend met een retentierecht dat zou worden uitgeoefend ten aanzien van Handelsonderneming Wilnic V.O.F Werkzaamheden: Inventarisatie, gesprek met de vennoten, correspondentie met banken, overleg met NTAB, inventarisatie van de administratie en andere beschikbare documenten Inventarisatie, gesprek met de vennoten, correspondentie met banken, overleg met NTAB, inventarisatie van de administratie en andere beschikbare documenten. Correspondentie met ING Bank. 8/12

9 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1. Exploitatie I zekerheden: De activiteiten van Handelsonderneming Wilnic V.O.F. zijn na het faillissement niet voortgezet. Doorstart 6.2. Beschrijving: Na het faillissement van Handelsonderneming Wilnic V.O.F. is er geen sprake geweest van een doorstart. 7. Rechtmatigheid 7.1. Boekhoudplicht: De administratie van Handelsonderneming Wilnic V.O.F. is aan de curator overhandigd. Op dit moment kan nog geen standpunt worden ingenomen ten aanzien van het (in)compleet zijn van de administratie van Handelsonderneming Wilnic V.O.F. Een boekenonderzoek dient nog plaats te vinden De curator is nog altijd in afwachting van het ontvangen van het laatste deel van de administratie. De boekhouder van curanda heeft toegezegd de laatste zaken in de administratie te verwerken, waardoor de boekhouding bij is tot en met de faillietverklaring van Handelsonderneming Wilnic V.O.F. Eerst na ontvangst van deze stukken kan het boekenonderzoek worden afgerond De boekhouder is vooralsnog zijn belofte niet nagekomen. De curator dient de resterende administratie op korte termijn te ontvangen om tot afwikkeling van het faillissement te kunnen overgaan. De boekhouder is hiervan op de hoogte gesteld. Depot jaarrekeningen: Er zijn bij de Kamer van Koophandel geen deponeringen aanwezig. Goed keu ringsverkla ring accountant: Niet van toepassing. Stortingsverplichting aandelen: Niet van toepassing. Onbehoorlijk bestuur: In onderzoek. Vooralsnog zijn geen constateringen gedaan. Paulianeus handelen: In onderzoek. Vooralsnog zijn geen constateringen gedaan. Werkzaamheden: Verzamelen en inventariseren van de administratie. Inventarisatie, correspondentie met de vennoten, verzamelen en bestuderen van de (voorhanden) administratie, correspondentie met de boekhouder. 9/12

10 7.7.3 Correspondentie met de vennoten en de boekhouder, bestuderen van de voorhanden administratie. 8. Crediteuren 8.1. Boedelvorderingen: Op dit moment zijn (nog) geen boedelvorderingen genoteerd, zie mutatieoverzicht Preferente vordering van de fiscus: Op dit moment zijn (nog) geen preferente vorderingen genoteerd, zie mutatieoverzicht De preferente vordering van de fiscus is op dit moment voor een bedrag ad EUR ,00 genoteerd, zie mutatieoverzicht De preferente vordering van de fiscus is op dit moment voor een bedrag ad EUR ,00 genoteerd, zie mutatieoverzicht Preferente vordering van het UWV: De vordering van het UWV is (nog) niet ontvangen, zie mutatieoverzicht Andere preferente crediteuren: Op dit moment zijn er geen andere preferente vorderingen genoteerd, zie mutatieoverzicht Aantal concurrente crediteuren: Het aantal verzonden uitnodigingen bedraagt 12 en het aantal genoteerde concurrente vorderingen is 6. Zie mutatieoverzicht Het aantal verzonden uitnodigingen bedraagt 16 en het aantal genoteerde concurrente vorderingen is 9. Zie mutatieoverzicht Het aantal verzonden uitnodigingen bedraagt 17 en het aantal genoteerde concurrente vorderingen is 10. Zie mutatieoverzicht Bedrag concurrente crediteuren: Het saldo van de concurrente crediteuren bedraagt op dit moment EUR 9.534,74, zie mutatieoverzicht Het saldo van de concurrente crediteuren bedraagt op dit moment EUR ,54, zie mutatieoverzicht Het saldo van de concurrente crediteuren bedraagt op dit moment EUR ,10, zie mutatieoverzicht 8.7. Verwachte wijze van afwikkeling: Vooralsnog is de verwachting dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten Werkzaamheden: Inventariseren van de gegevens van de openstaande crediteuren, aanschrijven en registreren van crediteuren Aanschrijven en registreren van crediteuren. Aanschrijven en registreren van crediteuren, indienen van bezwaarschriften en verwerken van de uitspraak. 10/12

11 9. Overig Termijn afwikkeling faillissement: Nog niet bekend. Nog niet bekend. Na afwikkeling van de zekerheden en ontvangst van de ontbrekende administratie en onderzoek daarvan. Plan van aanpak: In de komende verslagperiode zullen de navolgende werkzaamheden worden verricht: # oorzakenonderzoek; # inventarisatie en afwikkeling van de verstrekte zekerheden, waaronder het bepalen van een eventuele rangorde en verkoop van de activa; # incasseren van de openstaande vorderingen; # onderzoek verrichten naar rekening-courantverhoudingen; # registreren van crediteuren en inventariseren van de schuldpositie; # bestuderen van de administratie; # onderzoek verrichten in het kader van onbehoorlijk bestuur; # onderzoek verrichten in het kader van paulianeus handelen In de komende verslagperiode zullen de navolgende werkzaamheden worden verricht: # afronden van het oorzakenonderzoek; # afrekenen met de pandhouder ten aanzien van de verkochte activa; #incasseren van de openstaande vorderingen; # onderzoek verrichten naar rekening-courantverhoudingen; # registreren van crediteuren en inventariseren van de schuldpositie; # verzamelen en bestuderen van de administratie; # onderzoek verrichten in het kader van onbehoorlijk bestuur; # onderzoek verrichten in het kader van paulianeus handelen. In de komende verslagperiode zullen de navolgende werkzaamheden worden verricht: # afronden van de debiteurenincasso; # afrekenen van de zekerheden; # ontvangen van de ontbrekende administratie en onderzoek daarvan. Indiening volgend verslag: 2juni september november 2015 Werkzaamheden: Zie punt Zie punt Zie punt /12

12 Dordrecht, 13 augustus 2015 K.L. Schellingerhout curator 12/12

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2015 Onderneming Adres

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK TEN HOLTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 augustus 2015 Onderneming

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 mei 215 Onderneming Adres Ocean

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 augustus 2015 Onderneming Adres

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum 4 januari 2016 Onderneming : Chaara

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres en zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Wilma Martha Sprangers-van Luijk handelend onder de naam Handelsonderneming

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 oktober 2013 Onderneming : Monpak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 mei 2014 Onderneming : Besloten

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: VSL NUTH B.V. Datum: 6 november 2015 Nummer: verslag 8 Gegevens onderneming : VSL NUTH B.V. Dossiernummer : F03130002 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf E. Hoogeweg

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK Leeswijzer: De diverse onderdelen in het faillissementsverslag zijn genummerd.

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Jaap Rijnbende B.V. Faillissementsnummer : 11/58 F Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/751 NL:TZ:0000011923:F001 13-12-2016 Mr. B.H.M. Harbers mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming Lueb Bouwbedrijf B.V.

Nadere informatie

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Eerste verslag 26 juni 2014 Gegevens onderneming Kwekerij T. Brand BV Faillissementsnummer F.02/14/405 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A.

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet: Keukenstudio "Du Chef" B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 Gegevens onderneming : Van Werkhoven s Drukkerij Utrecht B.V. Faillissementsnummer : 06/492F Datum uitspraak : 20 september 2006 Curator : mr. J.L.M. Groenewegen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 14 januari 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 14 januari 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 januari 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : v.o.f. Koetjes De Cleyburch 27369966 Faillissementsnummer : F12/927 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 september 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : De Graaff Nieuwegein B.V. Datum uitspraak : 29 april 2014 Curator R-C : mr. W. Ploeg : mr. D.M.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012. Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012. Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Vlinder Inschrijvingsnummer handelsregister Elektrotechniek BV t.h.o.d.n. Mariposa lichtarchitectuur.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Jaarfeestartikelen

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte Jos Kop Meubelen B.V. nummer 33234361,

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,--

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,-- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 mei 2014 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming : Ordinatio Plus B.V. Faillissementsnummer : F.01/12/1022

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 22 september 2011

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 22 september 2011 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 22 september 2011 Gegevens onderneming : Reisbureau Van Duin BV Faillissementsnummer : 11/346 F Datum uitspraak : 26 juli

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 24 maart Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 24 maart Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADAD Productions B.V., gevestigd te (1078 XG) Amsterdam, aan de Zoomstraat

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015 Gegevens onderneming: De besloten vennootschap All-in Badkamers B.V., gevestigd te (7418 CJ) Deventer aan de Staverenstraat 11. Faillissementsnummer

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/133 NL:TZ:0000011718:F001 14-03-2017 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 juli 2016 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Rojo Meubel- en Interieurbouw Inschrijvingsnummer handelsregister 27355156 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Kantis Advies B.V. Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 10 december 2013 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18-03-2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: Curator: R-C: 20-02-2014 (rechtbank Rotterdam, overgedragen aan

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 februari 2014 Onderneming :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWBEDRIJF ROAP

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven door de twee vennoten, Ronald Jan van

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven door de twee vennoten, Ronald Jan van OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 april 2015 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Rojo Meubel- en Interieurbouw Inschrijvingsnummer handelsregister 27355156 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 augustus 2011 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 26 februari 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Seizoenfeestartikelen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/422 NL:TZ:0000007570:F001 09-08-2016 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/15/675 NL:TZ:0000006552:F001 06-10-2015 mr. R.M. Avezaat mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming @Work (at work) Uitzendbureau

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG De Brink Schoonmaakbedrijf B.V. Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG De Brink Schoonmaakbedrijf B.V. Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap De Brink Schoonmaakbedrijf B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1336 MA) Almere aan het adres André Franquinweg 18, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Verslagperiode : 7 augustus 2011 t/m 17 november 2011 Bestede uren in verslagperiode : Bestede uren totaal : 21,7 Saldo boedelrekening nihil 3.

Verslagperiode : 7 augustus 2011 t/m 17 november 2011 Bestede uren in verslagperiode : Bestede uren totaal : 21,7 Saldo boedelrekening nihil 3. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 22 november 2011 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Remco Fashion B.V. 28106052 Den Haag Faillissementsnummer : F11/339 Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 17 oktober Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 17 oktober Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 oktober 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Vlinder Inschrijvingsnummer handelsregister Elektrotechniek BV t.h.o.d.n. Mariposa lichtarchitectuur.

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 februari 2014 Onderneming :

Nadere informatie

Omzetgegevens: 2011: 1.207.610,- 2012: 1.197.495,- 2013 (concept): 1.078.222,- Verslagperiode: 1 oktober 2014 t/m 23 december 2014

Omzetgegevens: 2011: 1.207.610,- 2012: 1.197.495,- 2013 (concept): 1.078.222,- Verslagperiode: 1 oktober 2014 t/m 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 december 2014 Gegevens failliet: Fibou B.V. KvK-nummer: 30238881 Faillissementsnummer: F.16/14/814 Datum uitspraak: 2 september 2014 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : het exploiteren van een schoonmaakbedrijf Omzetgegevens : 258.969 in 2012 Personeel gem. aantal : 7

Activiteiten onderneming : het exploiteren van een schoonmaakbedrijf Omzetgegevens : 258.969 in 2012 Personeel gem. aantal : 7 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 februari 2015 Nummer: vier Gegevens onderneming : Contract Mass B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/328 Datum uitspraak : 22 april

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 september 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum:21 april 2011 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer.

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer. FAILLISSEMENTSVERSLAG : Nummer: 2 Datum: 10 april 2011 Gegevens onderneming : A.G. Rijke B.V. Faillissementsnummer : 11/294 F Datum uitspraak : 4 oktober 2011 Curator : Mr J.J. Douwes R-C : Mr P.F.A. Bierbooms

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 oktober 2013 Onderneming : B.V.

Nadere informatie

: Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak : 4 december 2012

: Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak : 4 december 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 januari 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bij jou thuis B.V. 28085710 Faillissementsnummer : F12/314 Datum uitspraak : 24 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De heer A.A. Morssink is bestuurder en enig

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De heer A.A. Morssink is bestuurder en enig OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 juli 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap Onyx beheer BV 28074879 Faillissementsnummer : C/09/14/93

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer.

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 november 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Verslagperiode: 21 oktober 2014 t/m 17 november 2014

Verslagperiode: 21 oktober 2014 t/m 17 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 november 2014 Gegevens failliet: Rijnbeek B.V. KvK-nummer: 30040785 Faillissementsnummer: F.16/14/935 Datum uitspraak: 21 oktober 2014 Rechter-commissaris: mr.

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 2 september 2016 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Rojo Meubel- en Interieurbouw Inschrijvingsnummer handelsregister 27355156 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONE CLEANING SERVICES B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen feitelijk gevestigd aan de Witte de Withstraat 123

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 oktober 2015 Onderneming : J. Wilhelm

Nadere informatie

en waterbouw B.V. Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

en waterbouw B.V. Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 2 Datum: 22 januari 2014 Gegevens onderneming : Aann.bedrijf G. Clement & Zn. grond, weg en waterbouw

Nadere informatie

: De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011

: De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 23 december 2011 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 21 juni 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 21 juni 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 juni 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : v.o.f. Koetjes De Cleyburch 27369966 Faillissementsnummer : F12/927 Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/676 NL:TZ:0000008868:F001 01-11-2016 Mr. F. Daemen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/286 NL:TZ:0000013930:F001 13-06-2017 mr. R.M. Avezaat mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming FFF Rotterdam B.V. Ds.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 14 maart 2014. Gegevens onderneming. : Uitzendbureau Zuid Holland Noord BV

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 14 maart 2014. Gegevens onderneming. : Uitzendbureau Zuid Holland Noord BV OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 maart 2014 Gegevens onderneming : Uitzendbureau Zuid Holland Noord BV Inschrijvingsnummer handelsregister t.h.o.d.n. Rensie uitzendbureau 28103389 Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Lab People Services B.V. Faillissementsnummer : 09/394 F Datum uitspraak : 19 mei 2009 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Haweka Datacom

Nadere informatie

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 66,1 uur Bestede uren totaal:

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 66,1 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 november 2012 Gegevens failliet: A.W.S. Facilities B.V. Faillissementsnummer: 12/606 F Datum uitspraak: 2 oktober 2012 Rechter-commissaris: mr. E.W.A. Vonk Curator:

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 2 Datum: 1 juli 2013 Gegevens onderneming : Ordinatio Plus B.V. Faillissementsnummer : F.01/12/1022

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG De Brink Schoonmaakbedrijf B.V. Nummer: 4 (eind) Datum: 18 mei 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG De Brink Schoonmaakbedrijf B.V. Nummer: 4 (eind) Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap De Brink Schoonmaakbedrijf B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1336 MA) Almere aan het adres André Franquinweg 18, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement Shortstay Amsterdam B.V., tevens handelend onder de naam AAA Shortstay Amsterdam Apartments, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

,-- : *** , , ,--

,-- : *** , , ,-- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : STUDIO VAN HESSE B.V. in liquidatie : C 16/14/1040 F Datum uitspraak : 9 december 2014 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : V Datum : 8 oktober 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : V Datum : 8 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : V Datum : 8 oktober 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : C 18/14/234-F Datum uitspraak : 22 juli 2014 Curator : mr. W.A. Entzinger Rechter-commissaris : Boekhandel

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : restaurant De Zwaan B.V. 28018278 Faillissementsnummer : F12/505 Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 26 maart 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement de besloten vennootschap A.P. van der Heijden B.V., tevens handelend onder de naam Van der Heijden Herenmode, statutair gevestigd

Nadere informatie

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 29 augustus 2011 Gegevens onderneming : Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET DATUM VERSLAG : 11 mei 2015 GEGEVENS ONDERNEMING : Vitaal Horen B.V. Bornsestraat 24 7556 BG HENGELO KvK-nr.: 50735284 FAILLISSEMENTSNUMMER

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/288 NL:TZ:0000013941:F001 13-06-2017 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming Enviro-ICS B.V. Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 juni 2012 Faillissement : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DNM B.V., gevestigd te 7001 BP Doetinchem aan de Heezenstraat 31, ingeschreven

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 maart 2014 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. Gegevens onderneming : Stage 64 Ladies Wear B.V. (hierna ook wel te noemen: Stage, statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 26-11-2013 t/m 31 december 2013 Bestede uren in verslagperiode : 1,5 uur Bestede uren totaal : 8,4 Saldo boedelrekening 11.

Verslagperiode : 26-11-2013 t/m 31 december 2013 Bestede uren in verslagperiode : 1,5 uur Bestede uren totaal : 8,4 Saldo boedelrekening 11. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2014 Gegevens onderneming : H&W Bouw (vennootschap onder firma) Inschrijvingsnummer handelsregister : 27333308 Faillissementsnummer : C/09/13 /

Nadere informatie