het hoofd Personeel & Organisatie Rijkswaterstaat, drs. C. Vermeer Zo werken zij aan hun inzetbaarheid en kunnen zij invulling geven aan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het hoofd Personeel & Organisatie Rijkswaterstaat, drs. C. Vermeer Zo werken zij aan hun inzetbaarheid en kunnen zij invulling geven aan"

Transcriptie

1

2 I i "^ Een leven lang leren. Veranderingen in beleidsdoelen, bedrijfsvoering en technieken stellen voortdurend nieuwe eisen aan de benodigde kennis en vaardigheden. Door vorming en opleiding kunnen medewerkers hun kwaliteiten (competenties) onderhouden en ontwikkelen. Zo werken zij aan hun inzetbaarheid en kunnen zij invulling geven aan loopbaanwensen. Door middel van opleidingsfaciliteiten wordt concrete ondersteuning geboden. We hebben binnen Rijkswaterstaat aan vakinhoudelijke opleidingen, vaardigheidstrainingen en managementopleidingen die voor de medewerkers 100% worden vergoed. In deze gids wordt een overzicht gegeven die door, namens of in samenwerking met de stafdienst P&O van Rijkswaterstaat zijn ontwikkeld, waarbij ook opleidingen van de directie Personeel en Organisatie (DPO) en de Beheerorganisatie FAIS (BOF) zijn opgenomen.!! Wanneer in deze gids geen aanbod zit dat aan uw vraag voldoet, kan uw afdeling P&O u verder helpen. het hoofd Personeel & Organisatie Rijkswaterstaat, drs. C. Vermeer

3

4

5 COLOFON REDACTIE EN REALISATIE Hoofdkantoor Rijkswaterstaat Stafdienst P&O D. Hallegraeff M. Lont VORMGEVING Opus grafisch ontwerp, Rotterdam LITHOGRAFIE Alsa Prepress DRUK Drukkerij G.B. ' Hooft bv, Rotterdam

6 -I- Oranjewoud Postbus AN Rotterdam tel: oio fax: oio i PBNA Postbus GS Arnhem tel: fax:o gg i- PAO secretariaat Antwoordnummer VB Delft tel: fax:o ig -t ROI Herengracht EG Den haag tel: o fax: Twijnstra Cudde Postbus go AX Amersfoort tel: fax:o I- SBC, Elsevier opleidingen Afdeling Bijzondere Cursussen Postbus AK Zwijndrecht tel: fax:

7 -;- Crontmij Postbus AE De Bilt tel: fax: t Hoofdkantoor RWS Stafdienst P&O Postbus EX Den haag tel: fax: c InfraPlan (projectbureau) Hoofdkantoor RWS Postbus EX Den Haag tel: fax: Integraal Vestiging Bakkeveen Jarig van der Wielenwei SH Bakkeveen tel: fax:osi t instituut voor Psycho trauma Postbus DB Utrecht tel: fax: c IS1 opleidingen projectbureau PPS/UVS Postbus CG Arnhem tel: fax: o og Leidsedreef BA Leiderdorp tel: gg fax: o i Loo Plan Postbus DB Arnhem tel: fax: !- Mobiliteitsbureau Randstad Postbus zog EX Den haag tel: fax: Marinesafety Int. Rotterdam Postbus GC Rotterdam tel: oio fax: oio ;- NEVAC Heidestein ND Driebergen tel: fax: o

8 + Academie voor Management (RUG) Postbus JB Groningen tel: fax:oso Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus BA Rotterdam tel: oio fax: oio i- Bestuursacademie Nederland Postbus BL Maarssen tel: fax: Beheerorganisatie FAIS (BOF) Ontwikkeling en ondersteuning/opleidingen Postbus EX Den Haag tel: fax: I- CIRCON Oosteinde WT Amsterdam tel: fax: o COMI-bV vestiging IJsselstein Boerhaaveweg 27 IJsselstein tel: I- DTV Consultants Nieuwe Cinnekenstraat NS Breda tel: fax:o :- Ministerie Verkeer en Waterstaat Directie Personeel en Organisatie (DPO) Postbus EX Den haag tel: fax: t DWW Trace/m.e.r.-centrum Postbus GA Delft tel: fax:oig I- EDS Postbus AK Leidschendam tel: fax: f CEOplan Emmastraat HV Amsterdam tel: fax:ozo J~ GITP Management Opleidingen Stationsstraat ECTilburg tel: fax:

9 Wanneer u in het opleidingsaanbod van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat geen opleiding vindt die aan uw wensen voldoet, kunt u natuurlijk ook op de markt naar een geschikte opleiding zoeken. Het aanbod van cursussen en trainingen is de laatste jaren echter zo sterk toegenomen dat het steeds moeilijker wordt om de juiste keuzes te maken. Daarom zijn er instanties zoals CEDEO die u daarbij een handje kunnen helpen. CEDEO adviseert als onafhankelijke intermediair zowel particulieren als professionele opleidingsfunctionarissen over opleidingsmogelijkheden. CEDEO heeft daartoe een bestand opgebouwd met opleidingsinstituten die beschiken over de CEDEO-Erkenning. Alleen instituten waarvan op basis van onderzoek is geconstateerd dat zij een hoge mate aan klanttevredenheid hebben gerealiseerd, komen in aamerking voor deze kwaliteitserkenning. Voor opleiding- enadvies kan de CEDEO-Helpdesk worden geraadpleegd via telefoonnummer: (0900- BEL CEDEO). De informatie is ook verkrijgbaar in boekvorm (CEDEOboek) of op cd-rom (CEDEO-base). Binnenkort wordt de RWS opleidingen gids op Intranet gezet. Een aantal opleidingen rond interactieve planvorming staan al op intranet: i rws/hdw/infranet. Op internet kunt u ook zoeken naar bedrijfs- opleiding bijvoorbeeld op de volgende pagina s: www. opleidingnet.com.nl

10 Voor de opleidingen die worden betaald door het Hoofdkantoor Rijkswaterstaat of door Directie Personeel en Organisatie van het Ministerie van V&W, geldt de volgende annuler- ingsregeling: Annulering kan alleen schriftelijk geschieden door de afdeling P&O van uw dienst. Als annuleringskosten gelden de deelnemers- kosten. Annuleringskosten worden in rekening gebracht bij annulering binnen een maand voor de aanvang van de opleiding. Een intakebijeenkomst wordt beschouwd als begin van een opleiding. Blijkt op de intake dat de training niet aan de leerbehoeften voldoet, dan kan men deze zonder kosten annuleren. Geen annuleringskosten worden in rekening gebracht bij ziekte of bij andere omstandigheden waarin de arbeidsvoorwaarden in buitengewoon verlof voorzien. Geen annuleringskosten worden in rekening gebracht wanneer de betreffende dienst voor adequate vervanging zorgt. Annuleringsregeling bij de BOF. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de deelnemer niet aan de opleiding kan deelnemen. De volgende annuleringsregeling wordt gehanteerd: Tot veertien dagen voor aanvang van de opleiding kan zonder kosten worden geannuleerd. Vindt de annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding plaats, dan zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag. Er wordt ook 50% kosten berekend wanneer de deelnemer niet op de opleiding verschijnt. Een annulering van een aanmelding dient schriftelijk te geschieden. De annuleringsregeling vervalt wanneer uw organisatie voor een andere deelnemer zorgt.

11

12

13 DOEL De Personeelsmodules zijn gericht op de volgende doelstellingen: Bevorderen van de deskundigheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie; Uitwisselen van praktijkervaringen; Versterken van de netwerkfunctie. 4- DOELGROEP De modules zijn afhankelijk van het onderwerp bedoeld voor personeelsadviseurs, beleidsmedewerkers en/of medewerkers P&O admini- stratie. 3 INHOUD De P-modules worden verzorgd door medewerkers van P-afdelingen (en soms door exter- ne docenten), die belast zijn met P- taken of aanverwante taken, waarvoor de module interessant is. De onderwerpen van de modules worden gekozen op basis van een behoefteinventarisatie bij de verschillende peroneelsafdelingen. Inleiding Sociale Zekerheid; COMI-code Fiscaliteit en Arbeidsvoorwaarden; COMI-code Beoordelen; COMI-code Regelgeving bij Reorganisatjes; COMI-code Meer gedetailleerde informatie over inhoud, opbouw, duur en doorlooptijd vindt u in het Opleidingsprogramma P-Modules. Dit kunt u aanvragen bij: Ministerie Verkeer en Waterstaat Directie Personeel en Organisatie (DPO). de heer S.P.E. Spendel, tel: Afdeling Beleidsontwikkelingen Implementatie DPO, ook voor inhoudelijke vragen kunt u bij hem terecht. -I- KOSTEN De kosten van de P-modules komen voor rekening van DPO. De annuleringskosten bedragen f 150,- per dag en zullen bij aannulering aan de betrokken dienst in rekening worden gebracht. De volgende modules zijn beschikbaar: Introductie pensioen reglement ABPIFPU; - Indiensttreding; COMI-code Vakantie en Verlof; COMI-code Financiële tegemoetkomingen; COMI-code Arbo en ziekteverzuimbeleid, administratieve procedures; COMI-code Arbo en ziekteverzuim, adviesmodule; COMI-code Elementen van Bezoldiging; COMI-code Algemene Wet Bestuursrecht/ Bezwaar en Beroep; COMI-code i- INFDRMATIE EN AANMELDEN Vopr onderwerpen, aanmelden en data voor de personeelsmodules zie: Opleidingsprogramma P-modules Aan te vragen bij S.P.E. Spendel, DPO. tel: o

14 -:-DOEL U krijgt inzicht in de juridische randvoorwaarden waarbinnen Rijkswaterstaat zijn taken uitoefent. U maakt kennis met de verschillende rechtsgebieden, zoals algemeen bestuursrecht, waterstaatswetgeving, ruimtelijke ordening, milieu en verkeer. U oefent uw communicatieve vaardigheden. C AANMELDEN U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij de Bestuursacademie Nederland. -i- DOELGROEP Medewerkers van de dienstkringen, werkzaam bij de administratie, beheer en onderhoud. De cursus gaat uit van een MBO-niveau. 4- INHOUD 9 inleiding bestuursrecht inleiding wáterstaatswetgeving ruimtelijke ordening milieu verkeersrecht - het maken van een beschikking oefenen met communicatieve vaardigheden afrondende casus 4- DRGANISATIE De cursus duurt 6 dagen (één dag per week). i- A A N TAL DE E L N EM E R I.maximaal 20, minimaal 10 f KOSTEN De kosten bedragen f 1500,- p.p. -t INFORMATIE D Bestuursacademie Nederland (vestiging Randstad) mr. Th.H. Loebers-posthuma tel:

15 9 DOEL -I- AANMFLDFN U verkrijgt een grondig inzicht in de juridische taken en bestuurlijke positie van Rijkswaterstaat op het gebied van waterstaats- recht. Tevens krijgt u inzicht in de uitvoering en/of handhaving van de regelgeving op dat gebied. U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij de Bestuursacademie Nederland. 4- DOELGROFP Medewerkers op HBO-niveau van bestuurlijk juridische afdelingen, met voldoende kennis van het publiekrecht. 4- INHOUD De hele Waterstaatsregelgeving. Naast de geschiedenis van het Waterstaatsrecht en de organisatie van Rijkswaterstaat, komen vele wetten met bijbehorende uitvoeringsbepalingen aan de orde. 4- ORGANISATIE De cursus bestaat uit 17 dagdelen: 8 cursusdagen en een examen. Elke week vindt i cursusdag plaats. U moet rekenen op maximaal eenzelfde tijdsbesteding aan studie en voorberei- ding. U ontvangt een certificaat als u minimaal 80% van de lessen heeft gevolgd. 9 AANTAI DEELNEMERS maximaal 20, minimaal 10 -i KOSTEN De kosten bedragen f 2875,- p.p. -i INFORMATIE Bestuursacademie Nederland (vestiging Maarssen) mr.t.h. Loebers Posthuma tel:

16 4- DOEL -!- AANMELDEN U verkrijgt een grondig inzicht in de juridische taken en bestuurlijke positie van Rijkswater- staat op het gebied van publiek- en privaatrecht.tevens krijgt u inzicht in de uitvoering en/of handhaving van de regelgeving op dat gebied. U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij de Bestuursacademie. Nederland. -!- OOELGROEP Medewerkers op HBO-niveau van bestuurlijk juridische afdelingen. 9 I NHOUD Zowel bestuursrecht, strafrecht en Europees recht als burgerlijk recht en de mogelijke samenloop. -b ORGANISATIE De cursus duurt g dagen, inclusief een examen. Elke week vindt i cursusdag plaats. U moet rekenen op maximaal eenzelfde tijdsbesteding aan studie en voorbereiding. U ontvangt een certificaat als u minimaal 80% van de lessen heeft gevolgd. 9 AAN TAL DE E 1 NE M E R I maximaal 20. minimaal 10 -!- KOSTEN De kosten bedragen f 3095,- p.p. i- INFORMATIE Bestuursacademie Nederland (vestiging Maarssen) mr.t.h. Loeber Posthuma

17 + O O E 1 f AANMEIOEN De belangrijkste doelstelling is dat de cursus bijdraagt tut het beter en effectiever opereren in Europees Unie-kader. 4- DOELGROEP Deze cursus is bedoeld voor beleidsambtenaren vanaf schaal 11: die betrokken zijn bij een of meerdere Europese dossiers; die de introductiecursus V&W en de Europese Unie (VWEU) hebben gevolgd. U kunt zich aanmelden via de afdeling P&O van uw eigen dienst bij: Ministerie Verkeer en Waterstaat Directie Personeel en Organisatie (DPO). tel: 070' f I NHOU0 Door middel van inleidingen, opdrachten, oefeningen en uitwisseling van ervaringen komen aan bod: de karakteristieken van het onderhandelingsproces en van de EU-onderhandelaars; de belangrijkste culturele verschillen en overeenkomsten tussen lidstaten en de onderhandelaars; de verschillende wijzen waarop het besluitvormingsproces gestuurd en beïnvloed wordt: de inrichting van de eigen organisatie met het oog op de beïnvloeding van de Brusselse bes1 u itvorm ing; opereren in de context van de EU.,L OPBOUW EN DUUR De cursus bestaat uit een blok van twee aaneengesloten dagen en avondprogramma. Na 3 maanden is er een dag waarop de deelnemers een presentatie geven van hun uitgewerkte opdrachten. 3. KOSIEN De kosten (f 2275,- p.p.) komen voor rekening van DPO.

18 f DO E 1 Deze cursus verschaft u inzicht in het functioneren van de Europese Unie (EU) en de mogelijke betekenis van de EU voor beleidster- reinen van V&W. 3- DOELGROEP Deze cursus is opgezet voor beleidsambtenaren vanaf schaal INHOUD I De Europese dimensie is niet meer weg te denken uit het V&W-beleidsterrein. In samenwerking met Instituut Clingendael is een basis- cursus ontwikkeld die globaal is opgebouwd uit twee onderdelen. Deel I geeft inzicht in de historische groei en de toekomst van de EU, de competentie van de EU en in de structuur en werkwijze van de communautaire organen. Deel.2 gaat in op de consequenties van EU- regelgeving voor beleidsterreinen van V&W en op wederzijdse beïnvloeding van nationaal en Europees beleid. 4- OPBOUW EN DUUR De cursus omvat een blok van drie aaneenge- sloten dagen, met avondprogramma. i- KOSTEN De kosten (f 1650,- p.p ) komen voor rekening van DPO. 9 AANMELDEN B U~kunt zich aanmelden via de afdeling P&Ovan uw eigen dienst bij: Ministerie Verkeer en Waterstaat Directie personeel en Organisatie (DPO). tel: o

19 f 0 0El De doelstellingen van deze leergang zijn: Het verruimen van uw blik en het versterken van uw maatschappelijke en politieke oriëntatie. Het ontwikkelen van methoden en technieken om politieke en maatschappelijke eisen te vertalen in effectief beleid. Het stimuleren van uw persoonlijke vaardigheden die zijn vereist voor het werken met en leidinggeven aan anderen in vaak complexe beleidsvormingsprocessen. DOELGROEP Deze leergang is bedoeld voor (hogere) beleidsfunctionarissen van academisch niveau (minimaal schaal 12) van verschillende departementen of gedeconcentreerde rijksdiensten die zelfstandig functioneren in en leidinggeven aan complexe beleidsprocessen. f I NHOUD In de leergang wordt het proces van beleidsvorming bij de rijksoverheid benaderd vanuit vier invalshoeken: de omgeving, de organisatie, de actoren en de persoon van de beleidsmaker zelf. In de leergang staat de persoonlijke en professionele ontwikkeling van het individu centraal. In negen seminars wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: de lerende organisatie; Persoonlijke strategie en beleidsomgeving; arena s en veranderende visies; zelfmanagement; externe effectiviteit; participeren in de eigen beleidskolom; internationale oriëntatie (Brussel); - quo vadis?; reflectie op de achterliggende periode. -I- ORGANISATIE Het programma bestaat uit een openingsseminar van twee dagen, zeven driedaagse semi- nars (met avondprogramma) en een slotseminar van twee dagen na een half jaar. Verder bestaat de leergang uit een consultatietraject van tweemaal een dag en externe bezoeken gedurende twee dagen. De doorlooptijd is circa een jaar. + KOSTEN De kosten (f 17,650,- p.p. incl. cursusmateriaal, excl. verblijfkosten) komen voor rekening van DPO. -I- INFORMATIE EN AANMELDEN U kunt zich aanmelden via uw personeelsdienst bij: Ministerie Verkeer en Waterstaat Directie Personeel en Organisatie (DPO). tel: Voor de inschrijving vindt een intakegesprek plaats..

20 3 DOEI De doelstellingen van deze leergang zijn: werken aan uw eigen flexibele inzet als instrument in een (interdepartementaal) beleidsproces; - optimaliseren van uw kennis en vaardigheden; verbeteren van uw manier van optreden alg beleidsmedewerker; aanleren van een resultaatgerichte houding richting beleid en uitvoering;. ontwikkelen van een scherp zicht op uw toegevoegde waarde in het beleidsproces. INFORMATIE EN AANMELDEN U kunt zich aanmelden via uw afdeling P&O bij: Ministerie Verkeer en Waterstaat Directie Personeel en Organisatie (DPO). tel: Voor de inschrijving vindt een intakegesprek plaats. -b DOELGROEP Deze leergang is opgezet voor beleidsmedewerkers vanaf schaal 11, die drie tot vijf jaar. ervaring hebben in een beleidsfunctie en thans werken aan het externe beleid van een van de departementen. 3 INHOUD EN OPBOUW De leergang omvat vier seminars, elk met een eigen thema: I beleid en.beleidsprocessen; 2 krachtenvelden, trends en actoren; 3 de beleidsprofessional; 4 management van beleidsprocessen. 7 ORGANISATIE B voor c De vier seminars duren elk drie dagen (met avondprogramma). Parallel daaraan bestaan huiswerkgroepen en een persoonlijk begelei- dingstraject. De doorlooptijd is vier maanden. C KOSTEN De kosten bedragen (f 12,000,- p.p.) komen rekening van DPO.

21 -i DOEL Doelstelling van de Leergang Beleidskunde I is: het verkrijgen van inzicht in interactieve beleidsvorming en -realisatie bij overheden; het methodisch analyseren en ontwerpen van beleid; het ontwikkelen van uw persoonlijke vaardigheden voor beleidsvorming. -b INFORMATIE EN AANMEIDEN U kunt zich via de eigen afdeling P&O aan- melden bij de Rol-cursusinformatielijn of bij: de Ópleidingmanager mw. ir. M.Van Gogh. tel: fax: i DOELGROEP Beleidsmedewerkers met een academisch niveau die tot 3 jaar werkzaam zijn in een beleidsfunctie bij rijk, provincie of gemeente, in schaal g, 10 of 11. f I NHOUD EN OPBOUW De leergang bestaat uit drie blokken: i basisbegrippen van beleid; 2 workshops systematische beleidsvorming; 3 van beleidsontwikkeling naar beleidsimplementatie; evaluatie en nazorg. In alle blokken wordt theorie afgewisseld met zelfwerkzaamheid. Het accent ligt op het toepassen van kennis en het aanleren van persoonlijke vaardigheden. U werkt in deze leergang aan beleidsvraagstukken uit uw eigen praktijk. -I- ORGANISATIE Blok i duurt drie dagen; de blokken 2 en 3 duren beide twee keer twee dagen. De doorlooptijd is drie maanden. -i KOSTEN De kosten f 8550,- p.p. incl. cursus materiaal p.p. excl. acc. van deze opleiding komen voor rekening van de eigen dienst.

22

23

24 f D O E L U leert op adequate wijze verschillende gesprek- en verhoorstrategieën in te zetten met als doel gericht informatie te verzamelen. -h DOELGROEP Opsporingsambtenaren f I NHOUD juridische, psychologische en tactische kennis en inzichten verhoorstrategieën (non-)verbale signalen omgaan met eigen emoties -i ORGANISATIE De training bestaat uit 2 aaneengesloten da- gen en een tussenliggende avond. Praktijksimulaties met acteurs, waarin nieuwe inzichten en vaardigheden worden uitgepro- beerd, worden afgewisseld met korte theorie presentaties. 6 KOSTEN De kosten bedragen f 7725,- p.p. exclusief ver-blijfkosten. -i- INFORMArlE CIRCON Research,Training & Consultancy Peter van Breda tel: o i1 54 -i AANMELDEN U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij CIRCON. Voor een aan- meldingsformulier kunt u contact opnemen met Joiina Hoor van CIRCON.

25 -I- D O E 1 U leert uw eigen stijl van omgaan met lastige situaties te analyseren. * U krijgt inzicht en vaardigheid in effectieve manieren om dergelijke situaties te hanteren. U leert nieuwe inzichten en vaardigheden t e integreren in uw persoonlijke stijl, waardoor deze effectiever wordt. -I- DOELGROEP Milieu-ambtenaren in de ruimste zin van het woord: inspecteurs vergunningverleners toezichthouders opsporingsambtenaren -+ INFORMATIE CIRCON Research,Training & Consultancy Peter van Breda tel: AANMELDEN U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij CIRCON. Voor een aan- meldingsformulier kunt u contact opnemen met Jolina Floor van CIRCON. -I- INHOUD Module i Contact maken en vraagtechnieken Module z Adviseren en onderhandelen Module 3 Sanctioneren en conflict hanteren 4- ORGANISAIIE Module i en 3 bestaan beide uit 2 dagen met avondprogramma. Module 2 bestaat uit 3 dagen met avondprogramma.tussen de modu- les ligt steeds een periode van 3 weken. Praktijksimulaties met acteurs, waarin nieuwe inzichten en vaardigheden worden uitgepro- beerd, worden afgewisseld met korte theorie presentaties. i KOSTEN De kosten bedragen f 5775,- exclusief verblijf- kosten.

26 -E DOEL 4- AANMELDEN Herhaling van de theorie rondom milieuwet- ' geving en proces-verbaal; Verkrijgen van inzicht in nieuwe ontwikkelingen op genoemd gebied.. U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij Oranjewoud. -:- DOELGROEP Handhavers van Rijkswaterstaat. ' f I NHOUD l In deze cursus wordt enerzijds de reeds aanwezige kennis opgefrist en anderzijds wordt ingegaan op wijzigingen in wetgeving en beleid. Ontwikkelingen op het gebied van afvalstoffen, wijziging bevoegdheden in verband met de inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht etc. Daarnaast kunnen de cursisten zelf onderwerpen uit de praktijk aandragen. Hiertoe ontvangen de aangemelde cursisten een vragenformulier. Door middel van dit vragenformulier kan de docent de antwoorden voorbereiden. i- ORGANISA~IE De cursus bestaat uit z aaneengesloten dagen en wordt gegeven op een centraal gelegen plaats. -E- AANTAL DEELNEMERS minimaal 12 en maximaal 15 -t KOSTEN De kosten bedragen f 1500,- p.p. i- INFORMATIE Oranjewoud

27 -E DOEL Na afronding van de cursus kunt u een procesverbaal van milieudelicten opmaken dat aan de juridische en technische eisen voldoet. <- AANMELOEN U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij Oranjewoud. 9 DOELGROEP Handhavers van Rijkswaterstaat met weinig of geen ervaring; die hun buitengewone opsporingsbevoegdheid hebben verkregen. 9 I NHOUD inleiding tot het proces-verbaal de opsporingsambtenaar en milieudelicten - bevoegdheden en het recht de verdachte de milieu-overtreding optreden op de plaats van het milieudelict opsporingsleer getuigenverhoor verdachtenverhoor het opmaken van het proces-verbaal C ORGANISATIE De cursus bestaat uit 4 dagen verdeeld over 2 blokken van 2 aaneengesloten dagen en wordt gegeven op een centraal gelegen plaats. 9 AANTAL DEELNEMERS minimaal 12 en maximaal 15,L KOSTEN De kosten bedragen f 1750,- p.p. -!- INFORMATIE Oranjewoud mw. J.Tjin a Djie tel: OIO

28 -!- D O E 1 -l- Na afronding van de cursus: hebt u kennis van de inhoud en structuur van de milieuwetten;. kunt u deze wetten in de praktijk toepassen; kunt u de verschillende milieuwetten inde praktijk handhaven; kent u de samenhang tussen de verschillende wetten en rechtsgebieden. DOELGROEP Handhavers van Rijkswaterstaat met weinig of geen ervaring, die hun buitengewone opspo- ringsbevoegd heid hebben verkregen. f KOSTEN De kosten bedragen f 2500,- p.p..> INFORMAIIE Oranjewoud mw.j.tjin a Djie tel: oio f AANMELDEN U kunt zich via de afdeling P & O van uw eigen dienst aanmelden bij Oranjewoud. 4- INHOUD De volgende onderwerpen worden in de cursus beha n de Id: algemene inleiding op de milieuproblematiek en- wetgeving wet op de economische delicten algemene wet bestuursrecht wet milieubeheer wet verontreiniging oppervlaktewateren wet bodembescherming wet verontreiniging zeewater wet voorkoming verontreiniging door schepen wet beheer rijkswaterstaatwerken ontgrondingenwet. Jr ORGANISATIE De cursus bestaat uit 8 dagen verdeeld over4 blokken van 2 aaneengesloten dagen en wordt gegeven op een centraal gelegen plaats. De cursus wordt afgesloten met een toets. 4- AANTAL DEELNEMERS minimaal 12 en maximaal 15.

29 + DOEL Het doel van deze dag is primair gericht op het opfrissen en waar noodzakelijk uitbreiden van uw kennis betreffende de milieuwet- en regelgeving die in uw praktijk van toepassing is. in het verlengde daarvan zal ook ingegaan worden op het toepassen van milieubesteksbepalingen. Dit stelt u in staat milieuzaken beter en verantwoordelijker te regelen in de bestekken.tenslotte is deze dag ook bestemd voor het uitbreiden en opfrissen van diverse netwerken. -b DOELGROEP.De cursus is bestemd voor degenen die in de afgelopen jaren de tweedaagse'cursus 'Afval en milieuregels uitgespit' hebben gevolgd. 3 AANTAL DEELNEMERS maximaal KOSTEN De kosten (f 213,- p.p.) komen voor rekening van het Hoofdkantoor Rijkswaterstaat. +- INFORMATIE Oranjewoud Mw. J.Tjin a Djie tel: OIO i AANMELDEN U kunt zich via uw eigen afdeling P&O aanmelden bij Oranjewoud. f I NHOUD Milieuregelgeving werkproces:'% het Bouwstoffenbesluit hier nu wel of niet op van toepassing?" Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: "Komt me daar zo'n handhaver vertellen dat ik verantwoordelijk blijf voor de afgevoerde afvalstoffen!" Milieu-aspecten in bestekken:"hoe kan ik in het bestek goed regelen dat die milieuzaken duidelijk zijn?" Kennis- en pers0nennetwerk:"wie binnen onze organisatie weet nu eigenlijk hoe het zit met...?" Eigen 0nderwerpen:"En vertel me nu maar eens hoe het zit met...?" <- ORGANISATIE De'Opfrisdag'duurt één dag. De cursus zal zoveel mogelijk op Rijkswaterstaatlocaties gegeven worden.

30 4- DOEL U actualiseert en frist de kennis en vaardighe- den op uit de eerder genoemde cursus. En u breidt deze uit met voor uw dagelijkse praktijk in de tussentijd relevant geworden onderwerpen. -:- ORGANISATIE De cursus duurt één dag en zal zoveel mogelijk intern per Regionale Directie gegeven worden. Hierdoor kunnen groepen worden gemaakt die bestaan uit cursisten die zoveel mogelijk gemeenschappelijk hebben. 'O- DOELGROEP?- AANTAL DEELNEMERS D B De opfrisdag is bestemd voor degenen die in de afgelopen jaren de vierdaagse cursus 'Afvalstoffen, het milieu en uw veiligheid' hebben gevolgd. -5 INHOUD. Afva1stoffen:"Wanneer is nu iets wel of niet een afvalstof? En wat voor afvalstof is het dan? En wat betekent dat voor mij in de prak- tijk?" Bouwstoffenbes1uit:"Wat is de stand van zaken anno NU?" Vei1igheid:"Hoe ruim ik die rommel nou op zonder onverantwoorde risico's te nemen?" Milieu-aspecten in bestekken:"welke milieubepalingen neem ik wel en welke niet op in dit bestek?" incident-management: Welke zijn de milieueffecten bij ongevallen? Hoe ga ik daar als medewerker van RWS mee om? En hoe liggen de verantwoordelijkheden op de plaats van een ongeval?" - Kennis- en personennetwerk:"wie binnen onze Directie weet nu eigenlijk hoe het zit met...?" Milieuzorg op de werkp1ek:"hoe kan ik op mijn eigen werkplek zorgen voor een beter milieu?" Eigen 0nderwerpen:"En vertel me nu maar eens hoe hei zit met...?'i maximaal i7 -I- KOSTEN De kosten (f 213,- p.p.) komen voor rekening van het Hoofdkantoor Rijkswaterstaat. -). INFORMAIIE Oranjewoud Mw. J.Tjin a Djie tel: oio !- AANMELDEN U kunt zich via uw eigen afdeling P&O aan- melden bij Oranjewoud.

31 DOEL Na afronding van de cursus kunt u in uw werk slagvaardiger (effectiever en efficiënter) met de milieuregels en het Rij kswaterstaatbeleid omgaan. -I- DOELGROEP Medewerkers met een HBO werk- en denkniveau, die in hun werk te maken hebben met afvalstoffen en milieu. Hiertoe behoren zowel leidinggevenden als medewerkers die ondersteuning verlenen bij de uitvoering van milieutaken.te denken valt onder andere aan middenkader (werkvoorbereiding en- uitvoering, projectleiders), dienstkringkader en milieumedewerkers. -I- KOSTEN De kosten bedragen f 1363,- p.p. inclusief overnachting. -I- INFORMATIE Oranjewoud mw. J. Tjin a Djie tel: oio AANMELDEN U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij Oranjewoud. -I- INHOUD In de cursus worden de milieuregels met u uitgespit: wat zeggen ze precies en welke zijn belangrijk voor uw werk? Verder wordt u wegwijs gemaakt in het Rijkswaterstaatbeleid, waarin de integrale benadering steeds belangrijker wordt. In de cursus worden cases behandeld die betrekking hebben op de wet- en regelgeving. Ook wordt naar het beleid gekeken dat relevant is voor de afzonderlijke praktijkcases. ->ORGANISATIE De cursus omvat twee aaneengesloten dagen (inclusief tussenliggende avond) en wordt gegeven in een conferentieoord. Het is mogelijk de cursus in-company uit te voeren. -I- AANTAL DEELNEMERS maximaal 15

32 9 DOEL Na afronding van de cursus heeft u inzicht in afvalstromen en heeft u kennis van het (mi 1ieu)vei I ig omgaa n met afva 1st offen. 4- DOELGROEP uitvoerend personeel en bestekschrijvers van droge en natte dienstkringen medewerkers met vergelijkbare functies bij de afdeling Nieuwe Werken, bij de Bouwdienst of bij de Werktuigkundige- en Elektrotechnische Diensten 9 KOSTEN De kosten bedragen f 1533,- p.p. 9 INFORMArIE Oranjewoud mw. J.Tjin a Djie tel: oio AANMELDEN U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij Oranjewoud. f INHOUD Milieuwetgeving op het gebied van afvalstoffen. Gevolgen van afval voor het milieu. Eigen veiligheid bij het omgaan.met afvalstoffen. Omgaan met afvalstoffen bij Rijkswaterstaat (hanteren van de Leidraad Afvalstoffen). Omgaan met afvalstoffen die vrijkomen via de aannemer. $. ORGANISATIE D den Twee blokken van twee dagen met een tussenperiode van een maand. Per cursusdag kost de voorbereiding ongeveer I uur. De voorbereiding van de studie-opdracht, die tussen de blokken wordt uitgevoerd, kost ongeveer 4 uur. De cursus wordt afgesloten met een toets die in de vorm van een afvalstoffenspel en een praktijkcasus wordt afgenomen. Bij een goed resultaat zal aan de cursist een certificaat woruitgereikt.

Beleidslijn eisen opleiding nautisch personeel Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Beleidslijn eisen opleiding nautisch personeel Ministerie van Verkeer en Waterstaat VW Beleidslijn eisen opleiding nautisch personeel Ministerie van Verkeer en Waterstaat Beleidslijn eisen opleiding nautisch personeel in dienst bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het kunnen

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator DR-KAM-X Deelreglement KAM-coördinator Uitgave: december 2008 DR-KAM-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Arnhem en Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement is het

Nadere informatie

Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt

Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Samenwerking tussen de VNG Academie en SPV staat garant voor de professionalisering van het BOA onderwijs VNG Academie en Politie Vorming Centrum hebben

Nadere informatie

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Naast onze succesvolle in-company trainingen biedt Senze ook de mogelijkheid om je individueel in te schrijven voor verschillende trainingen. Wil je je kennis

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Bijspijkercursus. Opleiding nieuwe stijl buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Bijspijkercursus. Opleiding nieuwe stijl buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Bijspijkercursus Opleiding nieuwe stijl buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Bijspijkercursus boa milieuhandhaving In 2006 is een start gemaakt met een professionaliseringstraject voor de buitengewoon

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X)

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) DR-LSAKP-X Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) Uitgave: december 2012 DR-LSAKP-X 2 1 Algemeen Naam

Nadere informatie

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie!

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! Een carrière als HR-professional? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! De opleidingen

Nadere informatie

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je diverse methodes uitvoert Hoe

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 5 3.1 WERKEN MET ELEMENTEN BEGROTINGEN 5 3.2 ARW 5 3.3 SYSTEMS ENGINEERING EN SYSTEEMGERICHTE

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

... In houdsopgave. pagina

... In houdsopgave. pagina I...,...*...,,,. Wijzer in Beleid Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Personeelszaken April 1996 1... In houdsopgave 1. Inleiding 2. Leergang Beleidskunde I 3. Leergang Beleid als Professie 4.

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Top Cursus Verontreinigde Bodems

Top Cursus Verontreinigde Bodems Verder kijken dan je werkveld breed is... cursusfolder Top Cursus Verontreinigde Bodems Actuele Beleidsontwikkelingen & Innovatieve Technologieën (MSc Level) Introductie Bodembeleid vormt een belangrijk

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining

DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining Door-zien en anticiperen voor advocaten Introductie doorzie persoonlijkheden met behulp van non verbale kenmerken

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 5 3.1 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN BOUWTIJDBEÏNVLOEDING 5 3.2 KOSTENBEWAKING 5 3.3 SYSTEMS

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 4 3.1 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN BOUWTIJDBEÏNVLOEDING 5 3.2 KOSTENBEWAKING 5 3.3 SYSTEMS

Nadere informatie

salarisadministratie?

salarisadministratie? Verder komen in de salarisadministratie? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn loonadministratie EEN SALARISOPLEIDING

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED Informatieblad Opleiding reanimatie & AED Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Credit Management en Excel

Credit Management en Excel Credit Management en Excel Debiteurenbeheer of het opstellen van debiteuren rapportages, het zijn terugkerende werkzaamheden op iedere creditmanagement afdeling. Werkzaamheden die lang niet altijd goed

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maak de slag van beheren naar regisseren Regisseren van de Er is minder geld beschikbaar voor het beheer en onderhoud van de. Tegelijkertijd willen gemeenten

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren,

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren, CFL 27.086, 16 juni 2009 Aan de leden van de FOV Geachte dames en heren, Hierbij zend ik u informatie over een drietal externe bijeenkomsten/cursussen op het gebied van bovenmatige/passende provisie, beheerst

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

DR-ICT-X. Deelreglement Infra en GWW voor niet-technici (ICT)

DR-ICT-X. Deelreglement Infra en GWW voor niet-technici (ICT) DR-ICT-X Deelreglement Infra en GWW voor niet-technici (ICT) Uitgave: mei 2013 DR-ICT-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Thematisch ingerichte mondelinge bijeenkomsten

Nadere informatie

E 100 KORTING. De opleidingen Personeel en Arbeid van Rendement: voor elke fase in uw carrière E 130 KORTING. voor abonnees van Rendement

E 100 KORTING. De opleidingen Personeel en Arbeid van Rendement: voor elke fase in uw carrière E 130 KORTING. voor abonnees van Rendement De opleidingen Personeel en Arbeid voor elke fase in uw carrière E 100 KORTING voor abonnees van Rendement Premium-abonnees krijgen maar liefst E 130 KORTING Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid

Nadere informatie

Deelreglement Werkvoorbereider (WVB)

Deelreglement Werkvoorbereider (WVB) Deelreglement Werkvoorbereider (WVB) Uitgave: september 2010 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is het Examenreglement Koninklijke

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Informatieblad Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Waarom kiezen voor ccb groep? In 10½ dag uw diploma instructeur BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Flora- en Faunawet (niveau 1 RO) Wet Natuurbescherming

Flora- en Faunawet (niveau 1 RO) Wet Natuurbescherming +31(0)341 55 87 27 +31(0)630414288 www.botani-specialist.nl info@botani-specialist.nl Flora- en Faunawet (niveau 1 RO) Wet Natuurbescherming Doel en doelgroep De cursus Flora en Fauna Ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau NAJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

DR-IT2-X A3068. Deelreglement Instrumentatietechnicus-2 (Commissioning, start-up and maintenance) (IT-2)

DR-IT2-X A3068. Deelreglement Instrumentatietechnicus-2 (Commissioning, start-up and maintenance) (IT-2) DR-IT2-X A3068 Deelreglement Instrumentatietechnicus-2 (Commissioning, start-up and maintenance) (IT-2) Uitgave: augustus 2006 DR-IT2-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE

TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je een methode uitvoert Hoe je data

Nadere informatie

De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht leren zie pagina 2.

De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht leren zie pagina 2. Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht

Nadere informatie

Cursusgids Medische Hulpmiddelen

Cursusgids Medische Hulpmiddelen Cursusgids Medische Hulpmiddelen 2016 Introductie MDProject is al jaren actief met consultancy ondersteuning op het gebied van medische hulpmiddelen. Wij krijgen regelmatig verzoeken voor het geven van

Nadere informatie

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP 12/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP Pagina 1 van 10 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 9 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Naam van de opleiding 2.2 Data en tijden najaar 2015 4 2.3 Doelgroep 5 2.4 Toelatingseisen en/of intake 5

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon Hulpmiddel 6 Functieomschrijving vertrouwenspersoon Arbocatalogus Particuliere Beveiliging 1-4-2012 Inhoudsopgave Functie omschrijving vertrouwenspersoon... 3 Taken vertrouwenspersoon... 3 Kwalificatie

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven. Zo werk je prettiger!

Coachend Leidinggeven. Zo werk je prettiger! Coachend Leidinggeven Zo werk je prettiger! Wensen voor een gezonde onderneming Directies grotere betrokkenheid medewerkers bij het bedrijf kwaliteiten van de mensen aan bod laten komen beter met klanten

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Constructief beïnvloeden

Constructief beïnvloeden Deze vier-daagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedingssituaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen, projectgroepen, klachten behandelen,vergaderen,

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen 1. Totstandkoming van de overeenkomst 1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, telefonisch, in de salon of via het inschrijfformulier. 1.2 Na inschrijving

Nadere informatie

ITIL Foundation, incl. examen

ITIL Foundation, incl. examen , inclusief het officiële APMG examen! Resultaat U kent de essentie van ITIL (IT Infrastructure Library ) U heeft kennis van de service lifecycle en de bijbehorende processen en functies U heeft inzicht

Nadere informatie

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet,

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet, Informatiebrochure 2012 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt!

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! Informatiebrochure Kader opleidingen CWO Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! 1 Woord vooraf CWO opleidingslocaties (watersportverenigingen en vaarscholen) willen goede en enthousiaste instructeurs

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Training Fact Finding

Training Fact Finding Training Fact Finding Algemeen Samen met een collega-trainer, Bregje De Lannoy-Walenkamp, is een nieuwe training ontwikkeld die wij Fact Finding hebben genoemd. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van mogelijk

Nadere informatie

Opleidingsovereenkomst Floranails.

Opleidingsovereenkomst Floranails. Opleidingsovereenkomst Floranails. 1. Overeenkomst Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Floranails als opleider voor de duur van de opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven.

Nadere informatie