het hoofd Personeel & Organisatie Rijkswaterstaat, drs. C. Vermeer Zo werken zij aan hun inzetbaarheid en kunnen zij invulling geven aan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het hoofd Personeel & Organisatie Rijkswaterstaat, drs. C. Vermeer Zo werken zij aan hun inzetbaarheid en kunnen zij invulling geven aan"

Transcriptie

1

2 I i "^ Een leven lang leren. Veranderingen in beleidsdoelen, bedrijfsvoering en technieken stellen voortdurend nieuwe eisen aan de benodigde kennis en vaardigheden. Door vorming en opleiding kunnen medewerkers hun kwaliteiten (competenties) onderhouden en ontwikkelen. Zo werken zij aan hun inzetbaarheid en kunnen zij invulling geven aan loopbaanwensen. Door middel van opleidingsfaciliteiten wordt concrete ondersteuning geboden. We hebben binnen Rijkswaterstaat aan vakinhoudelijke opleidingen, vaardigheidstrainingen en managementopleidingen die voor de medewerkers 100% worden vergoed. In deze gids wordt een overzicht gegeven die door, namens of in samenwerking met de stafdienst P&O van Rijkswaterstaat zijn ontwikkeld, waarbij ook opleidingen van de directie Personeel en Organisatie (DPO) en de Beheerorganisatie FAIS (BOF) zijn opgenomen.!! Wanneer in deze gids geen aanbod zit dat aan uw vraag voldoet, kan uw afdeling P&O u verder helpen. het hoofd Personeel & Organisatie Rijkswaterstaat, drs. C. Vermeer

3

4

5 COLOFON REDACTIE EN REALISATIE Hoofdkantoor Rijkswaterstaat Stafdienst P&O D. Hallegraeff M. Lont VORMGEVING Opus grafisch ontwerp, Rotterdam LITHOGRAFIE Alsa Prepress DRUK Drukkerij G.B. ' Hooft bv, Rotterdam

6 -I- Oranjewoud Postbus AN Rotterdam tel: oio fax: oio i PBNA Postbus GS Arnhem tel: fax:o gg i- PAO secretariaat Antwoordnummer VB Delft tel: fax:o ig -t ROI Herengracht EG Den haag tel: o fax: Twijnstra Cudde Postbus go AX Amersfoort tel: fax:o I- SBC, Elsevier opleidingen Afdeling Bijzondere Cursussen Postbus AK Zwijndrecht tel: fax:

7 -;- Crontmij Postbus AE De Bilt tel: fax: t Hoofdkantoor RWS Stafdienst P&O Postbus EX Den haag tel: fax: c InfraPlan (projectbureau) Hoofdkantoor RWS Postbus EX Den Haag tel: fax: Integraal Vestiging Bakkeveen Jarig van der Wielenwei SH Bakkeveen tel: fax:osi t instituut voor Psycho trauma Postbus DB Utrecht tel: fax: c IS1 opleidingen projectbureau PPS/UVS Postbus CG Arnhem tel: fax: o og Leidsedreef BA Leiderdorp tel: gg fax: o i Loo Plan Postbus DB Arnhem tel: fax: !- Mobiliteitsbureau Randstad Postbus zog EX Den haag tel: fax: Marinesafety Int. Rotterdam Postbus GC Rotterdam tel: oio fax: oio ;- NEVAC Heidestein ND Driebergen tel: fax: o

8 + Academie voor Management (RUG) Postbus JB Groningen tel: fax:oso Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus BA Rotterdam tel: oio fax: oio i- Bestuursacademie Nederland Postbus BL Maarssen tel: fax: Beheerorganisatie FAIS (BOF) Ontwikkeling en ondersteuning/opleidingen Postbus EX Den Haag tel: fax: I- CIRCON Oosteinde WT Amsterdam tel: fax: o COMI-bV vestiging IJsselstein Boerhaaveweg 27 IJsselstein tel: I- DTV Consultants Nieuwe Cinnekenstraat NS Breda tel: fax:o :- Ministerie Verkeer en Waterstaat Directie Personeel en Organisatie (DPO) Postbus EX Den haag tel: fax: t DWW Trace/m.e.r.-centrum Postbus GA Delft tel: fax:oig I- EDS Postbus AK Leidschendam tel: fax: f CEOplan Emmastraat HV Amsterdam tel: fax:ozo J~ GITP Management Opleidingen Stationsstraat ECTilburg tel: fax:

9 Wanneer u in het opleidingsaanbod van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat geen opleiding vindt die aan uw wensen voldoet, kunt u natuurlijk ook op de markt naar een geschikte opleiding zoeken. Het aanbod van cursussen en trainingen is de laatste jaren echter zo sterk toegenomen dat het steeds moeilijker wordt om de juiste keuzes te maken. Daarom zijn er instanties zoals CEDEO die u daarbij een handje kunnen helpen. CEDEO adviseert als onafhankelijke intermediair zowel particulieren als professionele opleidingsfunctionarissen over opleidingsmogelijkheden. CEDEO heeft daartoe een bestand opgebouwd met opleidingsinstituten die beschiken over de CEDEO-Erkenning. Alleen instituten waarvan op basis van onderzoek is geconstateerd dat zij een hoge mate aan klanttevredenheid hebben gerealiseerd, komen in aamerking voor deze kwaliteitserkenning. Voor opleiding- enadvies kan de CEDEO-Helpdesk worden geraadpleegd via telefoonnummer: (0900- BEL CEDEO). De informatie is ook verkrijgbaar in boekvorm (CEDEOboek) of op cd-rom (CEDEO-base). Binnenkort wordt de RWS opleidingen gids op Intranet gezet. Een aantal opleidingen rond interactieve planvorming staan al op intranet: i rws/hdw/infranet. Op internet kunt u ook zoeken naar bedrijfs- opleiding bijvoorbeeld op de volgende pagina s: www. opleidingnet.com.nl

10 Voor de opleidingen die worden betaald door het Hoofdkantoor Rijkswaterstaat of door Directie Personeel en Organisatie van het Ministerie van V&W, geldt de volgende annuler- ingsregeling: Annulering kan alleen schriftelijk geschieden door de afdeling P&O van uw dienst. Als annuleringskosten gelden de deelnemers- kosten. Annuleringskosten worden in rekening gebracht bij annulering binnen een maand voor de aanvang van de opleiding. Een intakebijeenkomst wordt beschouwd als begin van een opleiding. Blijkt op de intake dat de training niet aan de leerbehoeften voldoet, dan kan men deze zonder kosten annuleren. Geen annuleringskosten worden in rekening gebracht bij ziekte of bij andere omstandigheden waarin de arbeidsvoorwaarden in buitengewoon verlof voorzien. Geen annuleringskosten worden in rekening gebracht wanneer de betreffende dienst voor adequate vervanging zorgt. Annuleringsregeling bij de BOF. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de deelnemer niet aan de opleiding kan deelnemen. De volgende annuleringsregeling wordt gehanteerd: Tot veertien dagen voor aanvang van de opleiding kan zonder kosten worden geannuleerd. Vindt de annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding plaats, dan zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag. Er wordt ook 50% kosten berekend wanneer de deelnemer niet op de opleiding verschijnt. Een annulering van een aanmelding dient schriftelijk te geschieden. De annuleringsregeling vervalt wanneer uw organisatie voor een andere deelnemer zorgt.

11

12

13 DOEL De Personeelsmodules zijn gericht op de volgende doelstellingen: Bevorderen van de deskundigheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie; Uitwisselen van praktijkervaringen; Versterken van de netwerkfunctie. 4- DOELGROEP De modules zijn afhankelijk van het onderwerp bedoeld voor personeelsadviseurs, beleidsmedewerkers en/of medewerkers P&O admini- stratie. 3 INHOUD De P-modules worden verzorgd door medewerkers van P-afdelingen (en soms door exter- ne docenten), die belast zijn met P- taken of aanverwante taken, waarvoor de module interessant is. De onderwerpen van de modules worden gekozen op basis van een behoefteinventarisatie bij de verschillende peroneelsafdelingen. Inleiding Sociale Zekerheid; COMI-code Fiscaliteit en Arbeidsvoorwaarden; COMI-code Beoordelen; COMI-code Regelgeving bij Reorganisatjes; COMI-code Meer gedetailleerde informatie over inhoud, opbouw, duur en doorlooptijd vindt u in het Opleidingsprogramma P-Modules. Dit kunt u aanvragen bij: Ministerie Verkeer en Waterstaat Directie Personeel en Organisatie (DPO). de heer S.P.E. Spendel, tel: Afdeling Beleidsontwikkelingen Implementatie DPO, ook voor inhoudelijke vragen kunt u bij hem terecht. -I- KOSTEN De kosten van de P-modules komen voor rekening van DPO. De annuleringskosten bedragen f 150,- per dag en zullen bij aannulering aan de betrokken dienst in rekening worden gebracht. De volgende modules zijn beschikbaar: Introductie pensioen reglement ABPIFPU; - Indiensttreding; COMI-code Vakantie en Verlof; COMI-code Financiële tegemoetkomingen; COMI-code Arbo en ziekteverzuimbeleid, administratieve procedures; COMI-code Arbo en ziekteverzuim, adviesmodule; COMI-code Elementen van Bezoldiging; COMI-code Algemene Wet Bestuursrecht/ Bezwaar en Beroep; COMI-code i- INFDRMATIE EN AANMELDEN Vopr onderwerpen, aanmelden en data voor de personeelsmodules zie: Opleidingsprogramma P-modules Aan te vragen bij S.P.E. Spendel, DPO. tel: o

14 -:-DOEL U krijgt inzicht in de juridische randvoorwaarden waarbinnen Rijkswaterstaat zijn taken uitoefent. U maakt kennis met de verschillende rechtsgebieden, zoals algemeen bestuursrecht, waterstaatswetgeving, ruimtelijke ordening, milieu en verkeer. U oefent uw communicatieve vaardigheden. C AANMELDEN U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij de Bestuursacademie Nederland. -i- DOELGROEP Medewerkers van de dienstkringen, werkzaam bij de administratie, beheer en onderhoud. De cursus gaat uit van een MBO-niveau. 4- INHOUD 9 inleiding bestuursrecht inleiding wáterstaatswetgeving ruimtelijke ordening milieu verkeersrecht - het maken van een beschikking oefenen met communicatieve vaardigheden afrondende casus 4- DRGANISATIE De cursus duurt 6 dagen (één dag per week). i- A A N TAL DE E L N EM E R I.maximaal 20, minimaal 10 f KOSTEN De kosten bedragen f 1500,- p.p. -t INFORMATIE D Bestuursacademie Nederland (vestiging Randstad) mr. Th.H. Loebers-posthuma tel:

15 9 DOEL -I- AANMFLDFN U verkrijgt een grondig inzicht in de juridische taken en bestuurlijke positie van Rijkswaterstaat op het gebied van waterstaats- recht. Tevens krijgt u inzicht in de uitvoering en/of handhaving van de regelgeving op dat gebied. U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij de Bestuursacademie Nederland. 4- DOELGROFP Medewerkers op HBO-niveau van bestuurlijk juridische afdelingen, met voldoende kennis van het publiekrecht. 4- INHOUD De hele Waterstaatsregelgeving. Naast de geschiedenis van het Waterstaatsrecht en de organisatie van Rijkswaterstaat, komen vele wetten met bijbehorende uitvoeringsbepalingen aan de orde. 4- ORGANISATIE De cursus bestaat uit 17 dagdelen: 8 cursusdagen en een examen. Elke week vindt i cursusdag plaats. U moet rekenen op maximaal eenzelfde tijdsbesteding aan studie en voorberei- ding. U ontvangt een certificaat als u minimaal 80% van de lessen heeft gevolgd. 9 AANTAI DEELNEMERS maximaal 20, minimaal 10 -i KOSTEN De kosten bedragen f 2875,- p.p. -i INFORMATIE Bestuursacademie Nederland (vestiging Maarssen) mr.t.h. Loebers Posthuma tel:

16 4- DOEL -!- AANMELDEN U verkrijgt een grondig inzicht in de juridische taken en bestuurlijke positie van Rijkswater- staat op het gebied van publiek- en privaatrecht.tevens krijgt u inzicht in de uitvoering en/of handhaving van de regelgeving op dat gebied. U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij de Bestuursacademie. Nederland. -!- OOELGROEP Medewerkers op HBO-niveau van bestuurlijk juridische afdelingen. 9 I NHOUD Zowel bestuursrecht, strafrecht en Europees recht als burgerlijk recht en de mogelijke samenloop. -b ORGANISATIE De cursus duurt g dagen, inclusief een examen. Elke week vindt i cursusdag plaats. U moet rekenen op maximaal eenzelfde tijdsbesteding aan studie en voorbereiding. U ontvangt een certificaat als u minimaal 80% van de lessen heeft gevolgd. 9 AAN TAL DE E 1 NE M E R I maximaal 20. minimaal 10 -!- KOSTEN De kosten bedragen f 3095,- p.p. i- INFORMATIE Bestuursacademie Nederland (vestiging Maarssen) mr.t.h. Loeber Posthuma

17 + O O E 1 f AANMEIOEN De belangrijkste doelstelling is dat de cursus bijdraagt tut het beter en effectiever opereren in Europees Unie-kader. 4- DOELGROEP Deze cursus is bedoeld voor beleidsambtenaren vanaf schaal 11: die betrokken zijn bij een of meerdere Europese dossiers; die de introductiecursus V&W en de Europese Unie (VWEU) hebben gevolgd. U kunt zich aanmelden via de afdeling P&O van uw eigen dienst bij: Ministerie Verkeer en Waterstaat Directie Personeel en Organisatie (DPO). tel: 070' f I NHOU0 Door middel van inleidingen, opdrachten, oefeningen en uitwisseling van ervaringen komen aan bod: de karakteristieken van het onderhandelingsproces en van de EU-onderhandelaars; de belangrijkste culturele verschillen en overeenkomsten tussen lidstaten en de onderhandelaars; de verschillende wijzen waarop het besluitvormingsproces gestuurd en beïnvloed wordt: de inrichting van de eigen organisatie met het oog op de beïnvloeding van de Brusselse bes1 u itvorm ing; opereren in de context van de EU.,L OPBOUW EN DUUR De cursus bestaat uit een blok van twee aaneengesloten dagen en avondprogramma. Na 3 maanden is er een dag waarop de deelnemers een presentatie geven van hun uitgewerkte opdrachten. 3. KOSIEN De kosten (f 2275,- p.p.) komen voor rekening van DPO.

18 f DO E 1 Deze cursus verschaft u inzicht in het functioneren van de Europese Unie (EU) en de mogelijke betekenis van de EU voor beleidster- reinen van V&W. 3- DOELGROEP Deze cursus is opgezet voor beleidsambtenaren vanaf schaal INHOUD I De Europese dimensie is niet meer weg te denken uit het V&W-beleidsterrein. In samenwerking met Instituut Clingendael is een basis- cursus ontwikkeld die globaal is opgebouwd uit twee onderdelen. Deel I geeft inzicht in de historische groei en de toekomst van de EU, de competentie van de EU en in de structuur en werkwijze van de communautaire organen. Deel.2 gaat in op de consequenties van EU- regelgeving voor beleidsterreinen van V&W en op wederzijdse beïnvloeding van nationaal en Europees beleid. 4- OPBOUW EN DUUR De cursus omvat een blok van drie aaneenge- sloten dagen, met avondprogramma. i- KOSTEN De kosten (f 1650,- p.p ) komen voor rekening van DPO. 9 AANMELDEN B U~kunt zich aanmelden via de afdeling P&Ovan uw eigen dienst bij: Ministerie Verkeer en Waterstaat Directie personeel en Organisatie (DPO). tel: o

19 f 0 0El De doelstellingen van deze leergang zijn: Het verruimen van uw blik en het versterken van uw maatschappelijke en politieke oriëntatie. Het ontwikkelen van methoden en technieken om politieke en maatschappelijke eisen te vertalen in effectief beleid. Het stimuleren van uw persoonlijke vaardigheden die zijn vereist voor het werken met en leidinggeven aan anderen in vaak complexe beleidsvormingsprocessen. DOELGROEP Deze leergang is bedoeld voor (hogere) beleidsfunctionarissen van academisch niveau (minimaal schaal 12) van verschillende departementen of gedeconcentreerde rijksdiensten die zelfstandig functioneren in en leidinggeven aan complexe beleidsprocessen. f I NHOUD In de leergang wordt het proces van beleidsvorming bij de rijksoverheid benaderd vanuit vier invalshoeken: de omgeving, de organisatie, de actoren en de persoon van de beleidsmaker zelf. In de leergang staat de persoonlijke en professionele ontwikkeling van het individu centraal. In negen seminars wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: de lerende organisatie; Persoonlijke strategie en beleidsomgeving; arena s en veranderende visies; zelfmanagement; externe effectiviteit; participeren in de eigen beleidskolom; internationale oriëntatie (Brussel); - quo vadis?; reflectie op de achterliggende periode. -I- ORGANISATIE Het programma bestaat uit een openingsseminar van twee dagen, zeven driedaagse semi- nars (met avondprogramma) en een slotseminar van twee dagen na een half jaar. Verder bestaat de leergang uit een consultatietraject van tweemaal een dag en externe bezoeken gedurende twee dagen. De doorlooptijd is circa een jaar. + KOSTEN De kosten (f 17,650,- p.p. incl. cursusmateriaal, excl. verblijfkosten) komen voor rekening van DPO. -I- INFORMATIE EN AANMELDEN U kunt zich aanmelden via uw personeelsdienst bij: Ministerie Verkeer en Waterstaat Directie Personeel en Organisatie (DPO). tel: Voor de inschrijving vindt een intakegesprek plaats..

20 3 DOEI De doelstellingen van deze leergang zijn: werken aan uw eigen flexibele inzet als instrument in een (interdepartementaal) beleidsproces; - optimaliseren van uw kennis en vaardigheden; verbeteren van uw manier van optreden alg beleidsmedewerker; aanleren van een resultaatgerichte houding richting beleid en uitvoering;. ontwikkelen van een scherp zicht op uw toegevoegde waarde in het beleidsproces. INFORMATIE EN AANMELDEN U kunt zich aanmelden via uw afdeling P&O bij: Ministerie Verkeer en Waterstaat Directie Personeel en Organisatie (DPO). tel: Voor de inschrijving vindt een intakegesprek plaats. -b DOELGROEP Deze leergang is opgezet voor beleidsmedewerkers vanaf schaal 11, die drie tot vijf jaar. ervaring hebben in een beleidsfunctie en thans werken aan het externe beleid van een van de departementen. 3 INHOUD EN OPBOUW De leergang omvat vier seminars, elk met een eigen thema: I beleid en.beleidsprocessen; 2 krachtenvelden, trends en actoren; 3 de beleidsprofessional; 4 management van beleidsprocessen. 7 ORGANISATIE B voor c De vier seminars duren elk drie dagen (met avondprogramma). Parallel daaraan bestaan huiswerkgroepen en een persoonlijk begelei- dingstraject. De doorlooptijd is vier maanden. C KOSTEN De kosten bedragen (f 12,000,- p.p.) komen rekening van DPO.

21 -i DOEL Doelstelling van de Leergang Beleidskunde I is: het verkrijgen van inzicht in interactieve beleidsvorming en -realisatie bij overheden; het methodisch analyseren en ontwerpen van beleid; het ontwikkelen van uw persoonlijke vaardigheden voor beleidsvorming. -b INFORMATIE EN AANMEIDEN U kunt zich via de eigen afdeling P&O aan- melden bij de Rol-cursusinformatielijn of bij: de Ópleidingmanager mw. ir. M.Van Gogh. tel: fax: i DOELGROEP Beleidsmedewerkers met een academisch niveau die tot 3 jaar werkzaam zijn in een beleidsfunctie bij rijk, provincie of gemeente, in schaal g, 10 of 11. f I NHOUD EN OPBOUW De leergang bestaat uit drie blokken: i basisbegrippen van beleid; 2 workshops systematische beleidsvorming; 3 van beleidsontwikkeling naar beleidsimplementatie; evaluatie en nazorg. In alle blokken wordt theorie afgewisseld met zelfwerkzaamheid. Het accent ligt op het toepassen van kennis en het aanleren van persoonlijke vaardigheden. U werkt in deze leergang aan beleidsvraagstukken uit uw eigen praktijk. -I- ORGANISATIE Blok i duurt drie dagen; de blokken 2 en 3 duren beide twee keer twee dagen. De doorlooptijd is drie maanden. -i KOSTEN De kosten f 8550,- p.p. incl. cursus materiaal p.p. excl. acc. van deze opleiding komen voor rekening van de eigen dienst.

22

23

24 f D O E L U leert op adequate wijze verschillende gesprek- en verhoorstrategieën in te zetten met als doel gericht informatie te verzamelen. -h DOELGROEP Opsporingsambtenaren f I NHOUD juridische, psychologische en tactische kennis en inzichten verhoorstrategieën (non-)verbale signalen omgaan met eigen emoties -i ORGANISATIE De training bestaat uit 2 aaneengesloten da- gen en een tussenliggende avond. Praktijksimulaties met acteurs, waarin nieuwe inzichten en vaardigheden worden uitgepro- beerd, worden afgewisseld met korte theorie presentaties. 6 KOSTEN De kosten bedragen f 7725,- p.p. exclusief ver-blijfkosten. -i- INFORMArlE CIRCON Research,Training & Consultancy Peter van Breda tel: o i1 54 -i AANMELDEN U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij CIRCON. Voor een aan- meldingsformulier kunt u contact opnemen met Joiina Hoor van CIRCON.

25 -I- D O E 1 U leert uw eigen stijl van omgaan met lastige situaties te analyseren. * U krijgt inzicht en vaardigheid in effectieve manieren om dergelijke situaties te hanteren. U leert nieuwe inzichten en vaardigheden t e integreren in uw persoonlijke stijl, waardoor deze effectiever wordt. -I- DOELGROEP Milieu-ambtenaren in de ruimste zin van het woord: inspecteurs vergunningverleners toezichthouders opsporingsambtenaren -+ INFORMATIE CIRCON Research,Training & Consultancy Peter van Breda tel: AANMELDEN U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij CIRCON. Voor een aan- meldingsformulier kunt u contact opnemen met Jolina Floor van CIRCON. -I- INHOUD Module i Contact maken en vraagtechnieken Module z Adviseren en onderhandelen Module 3 Sanctioneren en conflict hanteren 4- ORGANISAIIE Module i en 3 bestaan beide uit 2 dagen met avondprogramma. Module 2 bestaat uit 3 dagen met avondprogramma.tussen de modu- les ligt steeds een periode van 3 weken. Praktijksimulaties met acteurs, waarin nieuwe inzichten en vaardigheden worden uitgepro- beerd, worden afgewisseld met korte theorie presentaties. i KOSTEN De kosten bedragen f 5775,- exclusief verblijf- kosten.

26 -E DOEL 4- AANMELDEN Herhaling van de theorie rondom milieuwet- ' geving en proces-verbaal; Verkrijgen van inzicht in nieuwe ontwikkelingen op genoemd gebied.. U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij Oranjewoud. -:- DOELGROEP Handhavers van Rijkswaterstaat. ' f I NHOUD l In deze cursus wordt enerzijds de reeds aanwezige kennis opgefrist en anderzijds wordt ingegaan op wijzigingen in wetgeving en beleid. Ontwikkelingen op het gebied van afvalstoffen, wijziging bevoegdheden in verband met de inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht etc. Daarnaast kunnen de cursisten zelf onderwerpen uit de praktijk aandragen. Hiertoe ontvangen de aangemelde cursisten een vragenformulier. Door middel van dit vragenformulier kan de docent de antwoorden voorbereiden. i- ORGANISA~IE De cursus bestaat uit z aaneengesloten dagen en wordt gegeven op een centraal gelegen plaats. -E- AANTAL DEELNEMERS minimaal 12 en maximaal 15 -t KOSTEN De kosten bedragen f 1500,- p.p. i- INFORMATIE Oranjewoud

27 -E DOEL Na afronding van de cursus kunt u een procesverbaal van milieudelicten opmaken dat aan de juridische en technische eisen voldoet. <- AANMELOEN U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij Oranjewoud. 9 DOELGROEP Handhavers van Rijkswaterstaat met weinig of geen ervaring; die hun buitengewone opsporingsbevoegdheid hebben verkregen. 9 I NHOUD inleiding tot het proces-verbaal de opsporingsambtenaar en milieudelicten - bevoegdheden en het recht de verdachte de milieu-overtreding optreden op de plaats van het milieudelict opsporingsleer getuigenverhoor verdachtenverhoor het opmaken van het proces-verbaal C ORGANISATIE De cursus bestaat uit 4 dagen verdeeld over 2 blokken van 2 aaneengesloten dagen en wordt gegeven op een centraal gelegen plaats. 9 AANTAL DEELNEMERS minimaal 12 en maximaal 15,L KOSTEN De kosten bedragen f 1750,- p.p. -!- INFORMATIE Oranjewoud mw. J.Tjin a Djie tel: OIO

28 -!- D O E 1 -l- Na afronding van de cursus: hebt u kennis van de inhoud en structuur van de milieuwetten;. kunt u deze wetten in de praktijk toepassen; kunt u de verschillende milieuwetten inde praktijk handhaven; kent u de samenhang tussen de verschillende wetten en rechtsgebieden. DOELGROEP Handhavers van Rijkswaterstaat met weinig of geen ervaring, die hun buitengewone opspo- ringsbevoegd heid hebben verkregen. f KOSTEN De kosten bedragen f 2500,- p.p..> INFORMAIIE Oranjewoud mw.j.tjin a Djie tel: oio f AANMELDEN U kunt zich via de afdeling P & O van uw eigen dienst aanmelden bij Oranjewoud. 4- INHOUD De volgende onderwerpen worden in de cursus beha n de Id: algemene inleiding op de milieuproblematiek en- wetgeving wet op de economische delicten algemene wet bestuursrecht wet milieubeheer wet verontreiniging oppervlaktewateren wet bodembescherming wet verontreiniging zeewater wet voorkoming verontreiniging door schepen wet beheer rijkswaterstaatwerken ontgrondingenwet. Jr ORGANISATIE De cursus bestaat uit 8 dagen verdeeld over4 blokken van 2 aaneengesloten dagen en wordt gegeven op een centraal gelegen plaats. De cursus wordt afgesloten met een toets. 4- AANTAL DEELNEMERS minimaal 12 en maximaal 15.

29 + DOEL Het doel van deze dag is primair gericht op het opfrissen en waar noodzakelijk uitbreiden van uw kennis betreffende de milieuwet- en regelgeving die in uw praktijk van toepassing is. in het verlengde daarvan zal ook ingegaan worden op het toepassen van milieubesteksbepalingen. Dit stelt u in staat milieuzaken beter en verantwoordelijker te regelen in de bestekken.tenslotte is deze dag ook bestemd voor het uitbreiden en opfrissen van diverse netwerken. -b DOELGROEP.De cursus is bestemd voor degenen die in de afgelopen jaren de tweedaagse'cursus 'Afval en milieuregels uitgespit' hebben gevolgd. 3 AANTAL DEELNEMERS maximaal KOSTEN De kosten (f 213,- p.p.) komen voor rekening van het Hoofdkantoor Rijkswaterstaat. +- INFORMATIE Oranjewoud Mw. J.Tjin a Djie tel: OIO i AANMELDEN U kunt zich via uw eigen afdeling P&O aanmelden bij Oranjewoud. f I NHOUD Milieuregelgeving werkproces:'% het Bouwstoffenbesluit hier nu wel of niet op van toepassing?" Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: "Komt me daar zo'n handhaver vertellen dat ik verantwoordelijk blijf voor de afgevoerde afvalstoffen!" Milieu-aspecten in bestekken:"hoe kan ik in het bestek goed regelen dat die milieuzaken duidelijk zijn?" Kennis- en pers0nennetwerk:"wie binnen onze organisatie weet nu eigenlijk hoe het zit met...?" Eigen 0nderwerpen:"En vertel me nu maar eens hoe het zit met...?" <- ORGANISATIE De'Opfrisdag'duurt één dag. De cursus zal zoveel mogelijk op Rijkswaterstaatlocaties gegeven worden.

30 4- DOEL U actualiseert en frist de kennis en vaardighe- den op uit de eerder genoemde cursus. En u breidt deze uit met voor uw dagelijkse praktijk in de tussentijd relevant geworden onderwerpen. -:- ORGANISATIE De cursus duurt één dag en zal zoveel mogelijk intern per Regionale Directie gegeven worden. Hierdoor kunnen groepen worden gemaakt die bestaan uit cursisten die zoveel mogelijk gemeenschappelijk hebben. 'O- DOELGROEP?- AANTAL DEELNEMERS D B De opfrisdag is bestemd voor degenen die in de afgelopen jaren de vierdaagse cursus 'Afvalstoffen, het milieu en uw veiligheid' hebben gevolgd. -5 INHOUD. Afva1stoffen:"Wanneer is nu iets wel of niet een afvalstof? En wat voor afvalstof is het dan? En wat betekent dat voor mij in de prak- tijk?" Bouwstoffenbes1uit:"Wat is de stand van zaken anno NU?" Vei1igheid:"Hoe ruim ik die rommel nou op zonder onverantwoorde risico's te nemen?" Milieu-aspecten in bestekken:"welke milieubepalingen neem ik wel en welke niet op in dit bestek?" incident-management: Welke zijn de milieueffecten bij ongevallen? Hoe ga ik daar als medewerker van RWS mee om? En hoe liggen de verantwoordelijkheden op de plaats van een ongeval?" - Kennis- en personennetwerk:"wie binnen onze Directie weet nu eigenlijk hoe het zit met...?" Milieuzorg op de werkp1ek:"hoe kan ik op mijn eigen werkplek zorgen voor een beter milieu?" Eigen 0nderwerpen:"En vertel me nu maar eens hoe hei zit met...?'i maximaal i7 -I- KOSTEN De kosten (f 213,- p.p.) komen voor rekening van het Hoofdkantoor Rijkswaterstaat. -). INFORMAIIE Oranjewoud Mw. J.Tjin a Djie tel: oio !- AANMELDEN U kunt zich via uw eigen afdeling P&O aan- melden bij Oranjewoud.

31 DOEL Na afronding van de cursus kunt u in uw werk slagvaardiger (effectiever en efficiënter) met de milieuregels en het Rij kswaterstaatbeleid omgaan. -I- DOELGROEP Medewerkers met een HBO werk- en denkniveau, die in hun werk te maken hebben met afvalstoffen en milieu. Hiertoe behoren zowel leidinggevenden als medewerkers die ondersteuning verlenen bij de uitvoering van milieutaken.te denken valt onder andere aan middenkader (werkvoorbereiding en- uitvoering, projectleiders), dienstkringkader en milieumedewerkers. -I- KOSTEN De kosten bedragen f 1363,- p.p. inclusief overnachting. -I- INFORMATIE Oranjewoud mw. J. Tjin a Djie tel: oio AANMELDEN U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij Oranjewoud. -I- INHOUD In de cursus worden de milieuregels met u uitgespit: wat zeggen ze precies en welke zijn belangrijk voor uw werk? Verder wordt u wegwijs gemaakt in het Rijkswaterstaatbeleid, waarin de integrale benadering steeds belangrijker wordt. In de cursus worden cases behandeld die betrekking hebben op de wet- en regelgeving. Ook wordt naar het beleid gekeken dat relevant is voor de afzonderlijke praktijkcases. ->ORGANISATIE De cursus omvat twee aaneengesloten dagen (inclusief tussenliggende avond) en wordt gegeven in een conferentieoord. Het is mogelijk de cursus in-company uit te voeren. -I- AANTAL DEELNEMERS maximaal 15

32 9 DOEL Na afronding van de cursus heeft u inzicht in afvalstromen en heeft u kennis van het (mi 1ieu)vei I ig omgaa n met afva 1st offen. 4- DOELGROEP uitvoerend personeel en bestekschrijvers van droge en natte dienstkringen medewerkers met vergelijkbare functies bij de afdeling Nieuwe Werken, bij de Bouwdienst of bij de Werktuigkundige- en Elektrotechnische Diensten 9 KOSTEN De kosten bedragen f 1533,- p.p. 9 INFORMArIE Oranjewoud mw. J.Tjin a Djie tel: oio AANMELDEN U kunt zich via de afdeling P&O van uw eigen dienst aanmelden bij Oranjewoud. f INHOUD Milieuwetgeving op het gebied van afvalstoffen. Gevolgen van afval voor het milieu. Eigen veiligheid bij het omgaan.met afvalstoffen. Omgaan met afvalstoffen bij Rijkswaterstaat (hanteren van de Leidraad Afvalstoffen). Omgaan met afvalstoffen die vrijkomen via de aannemer. $. ORGANISATIE D den Twee blokken van twee dagen met een tussenperiode van een maand. Per cursusdag kost de voorbereiding ongeveer I uur. De voorbereiding van de studie-opdracht, die tussen de blokken wordt uitgevoerd, kost ongeveer 4 uur. De cursus wordt afgesloten met een toets die in de vorm van een afvalstoffenspel en een praktijkcasus wordt afgenomen. Bij een goed resultaat zal aan de cursist een certificaat woruitgereikt.

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen Opleidingen Cursuscatalogus 2014 Plannen maken is samen werken. opleidingen Voorwoord Voorwoord 3 Maatwerk en incompany 5 Asbestdeskundige, UAV-GC 2005, EMVI, Opleidingsplannen Veiligheid 6 Basisveiligheid

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Catalogus. Diensten en producten

Catalogus. Diensten en producten Catalogus Diensten en producten 2013 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional,

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie