Jaarverslag ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening

2 ROC Midden Nederland jaarverslag 2014

3 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht dedigitaledrukker, Eindhoven juni 2015 Wilt u reageren op ons jaarverslag? ROC Midden Nederland t.a.v. College van Bestuur Bestuursbureau Postbus GB Utrecht (030) Disclaimer Dit jaarverslag is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Dit geldt zowel voor de teksten als de beelden die u in deze uitgave aantreft.

4 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer Hoofdstuk 1 - Voorwoord van het College van Bestuur Hoofdstuk 2 - Bericht van de Raad van Toezicht Inleiding Organisatie van de Raad van Toezicht 2. Bemensing van de Raad van Toezicht Governance en ontwikkeling van het toezicht 4. Kernpunten van bespreking in Vanuit de Commissies van de Raad van Toezicht De Financie le Commissie De Onderwijscommissie 6 Gesprekken 'dieper' in de organisatie en werkbezoeken Contact met de medezeggenschap/or: Hoofdstuk 3 - Bericht van de ondernemingsraad Inleiding Voortgang Thema s Hoofdstuk 4 - Visie, missie en kernwaarden van ROC MN Hoofdstuk 5 - Voortgang strategisch plan Focus Hoofdstuk 6 - Kwaliteit van het onderwijs Totaal aantal studenten absoluut Ontwikkeling aantal studenten naar leerweg Resultaten Opbrengsten/diplomarendement Voortijdig schoolverlaten ROC Midden Nederland Waardering door studenten Klachten Kwaliteitsbeoordeling Inspectie Onderzoeken leerplicht Stand van zaken examinering Focus op Vakmanschap (FoV) Voortgang in Internationalisering ROC MN in het nieuws Hoofdstuk 7 - Organisatie van kleinschaligheid, effectievere en efficie ntere bedrijfsvoering en een gezondere financiële positie Inleiding 1. Investeren in de organisatie en processen Platte organisatiestructuur met regionale orie ntatie Eigenheid binnen kaders Ondersteunende diensten FLOW: Optimalisatie van ondersteunende processen Duurzaamheid ROC MN in het nieuws Profiel van de instelling Locaties Juridische structuur Financieel perspectief Realisatie 2014 Begroting

5 Financie le kengetallen ROC MN in het nieuws Hoofdstuk 8 - Sterkere marktpositie, met betere aansluiting bij de student, het beroepenveld en de maatschappij Inleiding Investeren in partnerschappen en regionale samenwerking ROC MN in het nieuws Hoofdstuk 9 - Klantgerichte organisatie en competentere medewerkers Inleiding Resultaten op hoofdlijnen 2. Personele inzet: voorbereid op toekomst Professionalisering 3.1 Organisatie en uitvoering Middelen professionalisering 3.3 Aantallen studenten en dagdelen professionalisering ROC Academie 3.4 Salarismix en medewerkers met een master Opleiden in de School 5. Verandering vraagt persoonlijk leiderschap Feiten en cijfers Hoofdstuk 10 - Continuiẗeitsparagraaf Inleiding Kwalitatief deel Kwalitatief deel Meerjarenbegroting en -balans Hoofdstuk 11 - Governance, helderheid en bevoegd gezag Inleiding Planning en Controlcyclus Risicomanagement Rekenschap en Helderheid Beleid en uitvoering ten aanzien van het beleggen en belenen Verklaring bevoegd gezag Samenstelling van het College van Bestuur in ROC MN in het nieuws Hoofdstuk 12 - De mbo colleges van ROC Midden Nederland Hoofdstuk 13 - Het Vavo Lyceum en Participatieopleidingen JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 (GECONSOLIDEERD) Geconsolideerde balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde staat van baten en lasten Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening Model WNT bezoldiging bestuurders en toezichthouders JAARREKENING 2014 (ENKELVOUDIG) Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige jaarrekening Accountantsverklaring Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

6 BIJLAGEN Commissie Schutte ( Helderheid ) Samenvatting resultaten onderwijsaudits ROC Midden Nederland Mutaties huisvesting Reflectieverslag van Project Taal en Rekenen

7 EERSTE PRIJS VOOR JAARVERSLAG ROC MIDDEN NEDERLAND Tijdens een bijeenkomst van de MBO Raad en het Ministerie van OCW op donderdag 30 oktober 2014 heeft het jaarverslag, oftewel het Geïntegreerd Jaardocument, van ROC Midden Nederland de eerste prijs ontvangen in de categorie roc s. Jos de Jong van het Rathenau Instiuut, de onafhankelijke beoordelingsinstantie, vertelde dat het niveau van alle verantwoordingsdocumenten enorm hoog lag, maar dat het jaarverslag van ROC Midden Nederland er bovenuit steeg. Hij noemde het De top onder de toppers. Verantwoordelijkheid nemen In zijn speech zei Kees Rutten, lid van het College van Bestuur, dat hij uiteraard blij was met de eerste prijs en trots was op het totale team, dat deze klus geklaard had, maar dat het wat hem betrof daar niet over zou moeten gaan. Het gaat om verantwoordelijkheid nemen en niet om verantwoording afleggen. De insteek van het CvB was om niet alleen te benoemen wat er goed was gegaan, maar ook wat er niet goed was gegaan. Wanneer je in je jaarverslag verrast wordt door zaken, die niet in orde waren, heb je zitten slapen. Een jaarverslag is dus slechts een weerslag van de manier waarop je voortdurend bezig bent om je eigen organisatie te verbeteren. 6 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

8 Geïntegreerd Jaardocument Leeswijzer Ons Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit twee delen; het eerste is het bestuursverslag en het tweede de jaarrekening. Het eerste deel geeft een beschrijving van onze activiteiten en resultaten in 2014 en kijkt vooruit naar de komende jaren. Het tweede geeft een financieel overzicht van het afgelopen kalenderjaar. In de eerste drie hoofdstukken van het bestuursverslag kijken respectievelijk College van Bestuur, Raad van Toezicht en Ondernemingsraad terug op het afgelopen jaar. Daarna wordt een overzicht gegeven van onze identiteit, waarden en strategie. In het vijfde hoofdstuk wordt naast evaluatie van ons lopende strategische plan, Focus 2014, ook toelichting gegeven op de koers richting Vervolgens wordt de realisatie van de vier hoofddoelen van Focus 2014, elk afzonderlijk in een hoofdstuk, beschreven. Daarna volgt nog de continuiteïtsparagraaf en een hoofdstuk over governance. En tenslotte presenteren onze organisatie-onderdelen, mbo-colleges, Vavo Lyceum en participatieopleidingen, zich. Het bestuursverslag wordt afgesloten met enkele bijlagen. De jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans, staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht. Vervolgens worden deze overzichten in detail toegelicht. Het Geïntegreerd Jaardocument omvat een flink aantal pagina s. Vanuit de richtlijnen voor verslaggeving wordt ons gevraagd een aanzienlijk aantal zaken te beschrijven. Daarnaast vinden we het als maatschappelijke organisatie ook belangrijk openheid te geven over onze activiteiten, resultaten en uitdagingen. We kunnen ons voorstellen dat u slechts geïnteresseerd bent in een deel van ons verslag. Om het voor u gemakkelijk te maken het betreffende deel te vinden, hebben we onderstaand overzicht opgesteld: Bent u geïnteresseerd in Ga dan naar hoofdstuk Strategie, visie, missie, waarden 1, 4 en 5 Voortgang op gebied van onderwijskwaliteit 6 Beschrijving van P&O beleid en ontwikkelingen 9 Onze (interne) organisatie 7 Beschrijving van ons financieel resultaat en perspectief 7 en 10 + jaarrekening Onze mbo-colleges 11 Vavo Lyceum 12 Bestuursverslag 7

9 jaarverslag 2014 bestuursverslag

10 Mr. H.J. (Kees) Rutten (links) en drs. E.P. (Paul) van Maanen (rechts) 10 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

11 hoofdstuk 1 bestuursverslag Voorwoord van het College van Bestuur In dit Geïntegreerd Jaardocument 2014 van ROC Midden Nederland leggen we als College van Bestuur verantwoording af over de resultaten die in 2014 zijn behaald. In dit voorwoord blikken we graag terug op het jaar 2014, maar ook vooruit naar de komende jaren. Terugblik op 2014 Het jaar 2014 markeert het einde van de planningsperiode waarin is gewerkt aan de realisatie van het strategische plan Focus. We kijken met trots terug op de zaken die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd door onze medewerkers. De interventies van de afgelopen jaren werpen nu hun vruchten af, zowel op kwaliteit van onderwijs, organisatiecultuur, als organiseerbaarheid van het onderwijs. De dynamiek in de organisatie is aan het veranderen, waarbij de focus steeds meer komt te liggen waar deze moet liggen, namelijk bij de onderwijsteams. Deze ontwikkeling is ook te zien in de behaalde resultaten op de gestelde doelen en indicatoren. Op alle indicatoren wordt beter gescoord. VSV blijft een permanent aandachtspunt. De score op studenttevredenheid is nog relatief vlak, maar het is onze verwachting dat deze de komende jaren zal toenemen (na-ijl-effect). Het recent uitgevoerde Inspectie-onderzoek 'Staat van de Instelling' bevestigt de conclusie dat het goed gaat met ons onderwijs en we op de goede weg zijn dit nog verder te verbeteren! Prioriteiten in 2014 Het College van Bestuur heeft in 2014 een aantal prioriteiten gesteld, waaraan met extra aandacht en inzet is gewerkt. Het accent heeft hierbij gelegen op de kwaliteit van het onderwijs, in combinatie met het versterken van de financiële stabiliteit en het op orde brengen van de processen. Onderstaand een overzicht van deze prioriteiten en de realisatie hiervan: Focus op Vakmanschap: Invoering van de wettelijke vereisten gerealiseerd inclusief entreeopleidingen, urennorm en toelatingsbeleid. Professionalisering & personeelsplanning: Elementen vanuit het professionaliseringsplan gerealiseerd alsmede beleidsvorming gedaan op meer lange termijn P&O-vraagstukken in samenhang, met name rond personeelsplanning, professionalisering, functiedifferentiatie en verjonging. Bestuursverslag 11

12 Examinering: Verder gewerkt aan het borgen van kwaliteit van examinering; inhoudelijk en qua structuur en processen. Taal & Rekenen: Plan van aanpak ontwikkeld en in uitvoering gebracht. De eisen aan niveau van taal en rekenen van onze studenten gaan omhoog en worden getoetst middels centrale examinering. Nog niet alle studenten hebben het gewenste niveau of komen met het gewenste niveau binnen. Digitale didactiek: Uitwerking gegeven aan de beleidsvoornemens rond IT in en om de klas, om, met beperkte middelen, te zorgen voor een meer actuele facilitering voor onze studenten. Reorganisatie Bedrijfsopleidingen: Afronding en implementatie van het reorganisatieplan, waarbij Bedrijfsopleidingen is ondergebracht bij de mbo-colleges. Macrodoelmatigheid: Gepoogd samenwerking roc's in de regio verder uit te bouwen door middel van gesprekken en pilot-projecten, bijvoorbeeld in de Techniek. EBU/externe agenda: Uitwerking gegeven aan de hoofdthema's in de regio (EBU) binnen onze organisatie en in samenwerking met partners, waarbij we een voortrekkersrol hebben als mbo-instelling in de regio. Financieel stabiel: Financiële stabiliteit verder geborgd in de organisatie, met focus op de mbo-onderdelen: colleges en ondersteunende diensten. Aansluiting vo-mbo-hbo: Samenwerking met hbo en vo verder uitgebouwd, op de eerder ingeslagen weg in het verder verbeteren in aansluiting in de beroepskolom. Bovenstaande punten waren de prioriteiten in het afgelopen (kalender)jaar. Daarnaast is gewerkt aan het formuleren van een strategische koers voor de komende planningsperiode, Bij de start van het nieuwe College van Bestuur, 1 september 2014, is een vervolg gegeven aan het voorbereidende werk van het vorige College van Bestuur. Begin 2015 zijn de contouren van de Koers 2018 vastgesteld, die voortbouwen op het ingezette strategisch plan Focus. Met Koers 2018 slaan we geen geheel nieuwe weg in. Wel scherpen we onze koers verder aan, zoals de implementatie van maatregelen Focus op Vakmanschap, reductie van kosten en het verder op orde brengen van de basis. De resultaten die zijn bereikt in de afgelopen periode hebben de basis gelegd waarop we nu kunnen voortbouwen. We bieden al onze studenten actueel en relevant onderwijs dat in co-creatie tot stand is gekomen. De talenten van studenten en medewerkers zijn de bouwstenen. Ons onderwijs biedt kansen om succesvol te zijn in de toekomst. We staan in hoofdstuk 5 uitgebreider stil bij de realisatie van Focus en de hoofdlijnen uit Koers Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

13 Doorkijk naar 2015 en verder Begin van het schooljaar zien we als start van de planningsperiode ter realisatie van Koers Het eerste half jaar van 2015 richten we ons op het afronden van Focus, het treffen van voorbereidingen voor Koers 2018 en het scheppen van duidelijkheid over de macrodoelmatigheidssituatie in onze regio. Onze koers beschrijven we in ons Instellingsplan. Hierin geïncorporeerd zijn de kwaliteitsafspraken, zoals we deze met de Minister maken. Deze kwaliteitsafspraken zijn zodoende onderdeel van onze reguliere PDCA-cyclus. We richten hiervoor niet een aparte organisatie in, maar verweven deze afspraken in onze staande organisatie. We gaan voor goed onderwijs en worden hierin ondersteund door deze middelen. We willen verbinden en meerwaarde toevoegen in de regio. We dienen daartoe macrodoelmatig te werken. Samen met andere mbo-instellingen hebben we de opdracht om versnippering van opleidingen en forse veranderingen in de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de bbl, om te zetten naar solide, arbeidsmarktrelevante opleidingen. We kunnen deze uitdagingen alleen in gezamenlijkheid aan; samen met andere mbo-instellingen en in aansluiting op bedrijven, vo en hbo. Eind 2014 / begin 2015 zijn hiertoe gesprekken gevoerd met onze collega-roc s in de regio. Op enkele marginale verschuivingen na, zijn op basis van deze gesprekken geen grote bewegingen te verwachten. Dit leidt tot een suboptimale situatie vanuit het oogpunt van macrodoelmatigheid bezien. We zullen onze strategie hierop herijken om in de regio op basis van onze eigen kracht onderscheidend te zijn. Tot slot We danken al onze medewerkers voor hun inzet en enthousiasme in het afgelopen jaar. En met name de docenten voor de klas, omdat zij bepalend zijn voor het realiseren van ons belangrijkste doel: kwalitatief goed onderwijs, waarbij elke student de ruimte en stimulans krijgt zijn talenten te ontwikkelen. Het College van Bestuur van ROC Midden Nederland. Dhr. drs. E.P. (Paul) van Maanen (voorzitter CvB 1 ) Dhr. mr. H.J. (Kees) Rutten (lid CvB 2 ) Utrecht, juni Vanaf 1 september Waarnemend voorzitter van 1 april tot 1 september 2014, hiervoor en -na lid CvB Bestuursverslag 13

14 hoofdstuk 2 bestuursverslag Bericht van de Raad van Toezicht 14 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

15 Vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen van ROC Midden Nederland ziet de Raad van Toezicht (RvT) toe op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en de uitvoering ervan. Dat toezicht vindt integraal plaats: alle aspecten van de organisatie worden daarin meegenomen. Conform de statuten wordt een aantal documenten goedgekeurd, waaronder het strategisch plan van het CvB, het investeringsplan, de jaarrekening en de (meerjaren) begroting. De Raad laat zich door het CvB hoogfrequent en uitgebreid informeren over de interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor ROC MN. In het Bestuursreglement en in de Statuten staat, onder meer, beschreven hoe RvT- en CvB-leden worden benoemd en voor welke termijn, wat de taken en werkwijze zijn van RvT en CvB en welke zaken door het CvB worden voorgelegd aan de RvT. In 2014 heeft vijf keer overleg plaatsgevonden tussen RvT en CvB naast de gesprekken in de verschillende commissies die onder de Raad vallen. Met name in deze commissies komt de adviesrol van de Raad tot uiting. De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren en ziet erop toe dat de benodigde competenties aanwezig zijn. Ook bij de search naar een nieuwe voorzitter en lid, begin 2014, is gekeken naar welke kennis en vaardigheden nodig waren om toe te voegen aan de Raad. 1. Organisatie van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van ROC MN kent, naast de gehele raad, twee commissies die meer in detail ingaan op deze onderwerpen binnen het aandachtsgebied van de betreffende commissie. Dit zijn de Onderwijscommissie en de Financiële Commissie. Bij de overleggen van deze commissies zijn, naast de leden vanuit de raad, verder aanwezig: de leden van het CvB, de betreffende dienstdirecteur(en) en eventuele andere medewerkers van ROC MN. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op elk van de commissies. De secretaris van het CvB vervult ook de functie als secretaris van de RvT. Bestuursverslag 15

16 2. Bemensing van de Raad van Toezicht In 2014 heeft een wisseling plaatsgevonden in het voorzitterschap van de RvT. Eind 2013 liep de zittingstermijn van de heer Van Lieshout af, na 8 jaar voorzitter te zijn geweest. RvT, CvB en organisatie zijn hem zeer dankbaar voor zijn grote inzet en bezielende leiding gedurende deze periode. Eind 2013 is de zoektocht gestart naar een nieuwe voorzitter RvT, alsmede naar een nieuw lid op voordracht van de Ondernemingsraad. In de RvT vergadering van 26 februari 2014 zijn benoemd: Voorzitter: Dhr. drs. J.A.C.F. Tuijtel Lid (op voordracht OR): Mevr. C.M.M. Noom 3. Governance en ontwikkeling van het toezicht De Raad werkt conform de branchecode 'Goed bestuur in het mbo', die 1 augustus 2014 in werking is getreden. In de code worden aanbevelingen gedaan aan de Raden van Toezicht. De RvT ROC MN heeft deze aanbevelingen overgenomen voor de manier van werken. De leden van de RvT ontvangen een honorering conform de sectorbrede honoreringsregeling. In de jaarrekening wordt hier verantwoording over afgelegd. Gedurende het hele jaar wordt door minstens één lid van de Raad deelgenomen aan het Landelijk Platform voor leden van Raden van Toezicht MBO. 4. Kernpunten van bespreking in 2014 Focus op Vakmanschap (FoV) De invoering van de beleidsmaatregelen FoV heeft plaatsgevonden op 1 augustus De organisatie heeft zich hier de periode hiervoor op voorbereid middels het plan van aanpak Focus op Onderwijs. De RvT heeft de voortgang hiervan gevolgd. In de vergaderingen van de Onderwijscommissie is dit doorgenomen aan de hand van de gedetailleerde planning. In de Raadsvergaderingen is het onderwerp meer op hoofdlijnen besproken. Enkele elementen hieruit, zoals Entreeopleidingen en Taal & Rekenen, zijn daar wel in meer detail aan de orde gekomen. Ontwikkeling strategische koers Het CvB heeft de Raad deelgenoot gemaakt van het grove ontwerp van de koers richting De feedback van de Raad is meegenomen in de verdere ontwikkeling van de strategie, die in het voorjaar van 2015 is afgerond. Medewerkerstevredenheid en professionalisering In 2013 werd met name gesproken over reductie van formatie. Nu de formatie meer op orde is, heeft in 2014 het gesprek meer plaatsgevonden over medewerkerstevredenheid en professionalisering van medewerkers en management. De Raad is door het CvB meegenomen in de uitkomsten van het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) en de aanpak die op basis van de conclusies gekozen is, is om de tevredenheid verder te verhogen. Bemensing College van Bestuur Begin 2014 werd bekend dat twee leden van het CvB in de loop van dat jaar zouden vertrekken. De RvT heeft tijdens het afscheid van de heer Geluk en mevrouw Hendrikx hun grote dank uitgesproken voor alles wat beiden hebben betekend voor ROC MN. Na het aangekondigde vertrek van twee leden van het College van Bestuur, is de Raad een procedure gestart om het CvB wederom goed te bemensen. Allereerst heeft de Raad gesproken met alle college- en dienstdirecteuren om een duidelijk beeld te krijgen van wat de organisatie op dit moment in de ontwikkeling nodig heeft. Vanuit de analyse van deze gesprekken is gekozen voor een tweehoofdig CvB en is de zoektocht gestart naar een voorzitter met een onderwijsprofiel, naast de reeds zittende bestuurder met een bedrijfsvoeringsprofiel. Het zoeken is begeleid door Vanderkruijs en bestond achtereenvolgens uit het opstellen van een long list van kandidaten, deze terugbrengen naar een short list en vervolgens het voeren van een eerste en tweede gesprek met drie kandidaten. Daarna is unaniem besloten om de heer Paul van Maanen voor te dragen. Na een positief advies van de Beoordelingsadviescommissie, waarin ook de OR zitting had, is de heer Van Maanen benoemd voor een periode van vier jaar. Ook de aanstelling van de heer Rutten heeft deze looptijd. 16 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

17 Gezien hiervoor genoemde wisselingen binnen het College van Bestuur hebben in 2014 de reguliere functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het College niet plaatsgevonden. Macrodoelmatigheid in de regio Gedurende het jaar heeft het CvB de Raad op de hoogte gehouden van de gesprekken die zijn gevoerd met de mbo-instellingen in de regio. Einde van het jaar heeft een afspraak plaatsgevonden met de voorzitters RvT en alle CvB leden MBO Utrecht, MBO Amersfoort en ROC MN om te bespreken hoe de samenwerking tussen de instellingen kan worden verbeterd. Centrale vraag was de mogelijkheden te inventariseren voor uitvoering van het advies Commissie Vermeulen. De voorzitter RvT en het CvB hebben de andere RvT-leden op de hoogte gehouden van de voortgang ten aanzien van deze inventarisatie. 5. Vanuit de Commissies van de Raad van Toezicht De Financiële Commissie Vanuit de Raad hebben de heren Van Eijkern en Beekers zitting in de Financiële Commissie. Het overleg in de Financiële Commissie heeft in 2014 vijf maal plaatsgevonden. Bij sommige overleggen is, naast de vertegenwoordiging vanuit ROC MN, ook een vertegenwoordiging van accountant 3 PwC aanwezig geweest. Terugkerende agendapunten waren de financiële ontwikkelingen en stand van zaken, middels de maandrapportages, alsook de kaderbrief, de begroting en de jaarrekening. Na een positief advies van de Financiële Commissie heeft de Raad de jaarrekening goedgekeurd. Daarnaast is ook meerdere malen gesproken over de financiële meerjarenplanning, investeringsbegroting, de voorzieningen, de ontwikkeling van de liquiditeit en het huisvestingsplan. Ook de managementletter, zoals opgesteld door de accountant, is besproken in de Financiële Commissie. Middels de Financiële Commissie houdt de Raad stevig de vinger aan de pols wat betreft het financiële beleid van ROC MN en keuzes die binnen de organisatie worden gemaakt met substantiële financiële gevolgen. In 2014 heeft de Financiële Commissie kunnen concluderen dat de organisatie op weg is naar een situatie van management control. Dit is bevestigd door de accountant. De Onderwijscommissie Vanuit de Raad hebben de heer Van Hout en mevrouw Noom zitting in de Onderwijscommissie. Deze commissie is in 2014 vier maal bijeengekomen. Door de bijeenkomsten van de Onderwijscommissie houdt de Raad interne toezicht op onderwijskwaliteit en de aanpak om dit verder te verbeteren. Tijdens elk van deze bijeenkomsten kwamen verschillende onderwerpen aan bod, waarover aan de hand van presentaties en beleidsstukken is doorgepraat. In 2014 zijn onder andere de volgende thema s aan de orde geweest: Voortgang Focus op Onderwijs (de aanpak van ROC MN ter implementatie van Focus op Vakmanschap) Taal & Rekenen Urennorm in relatie tot kwaliteit Handboek Kwaliteit Passend onderwijs Internationalisering 3 De accountant is ook aanwezig geweest bij de vergadering van de RvT waarin is gesproken over de jaarrekening en de managementletter. Bestuursverslag 17

18 6. Gesprekken dieper in de organisatie en werkbezoeken De vergaderingen van de RvT vinden plaats op steeds een andere locatie van ROC MN; de ene keer in Utrecht, dan weer in Amersfoort, Nieuwegein of op een andere locatie in midden Nederland. Tijdens de commissievergaderingen, met name die van de Onderwijscommissie, vinden ontmoetingen plaats met medewerkers van ROC MN: docenten, afdelingsmanagers en medewerkers van de diensten. Met ingang van augustus 2013 zijn de leden van de Raad ook zelfstandig op werkbezoek gegaan binnen ROC Midden Nederland. In 2014 zijn twee leden van de Raad op werkbezoek geweest bij het Veiligheid & Defensie College. Hierbij hebben zij gesproken met de collegedirecteur, de afdelingsmanagers en een afvaardiging van docenten en van studenten. Het werkbezoek is als erg waardevol ervaren. In de RvT-vergadering volgend op het werkbezoek zijn de observaties besproken met de overige raadsleden. Daarnaast hebben twee Colleges, Business & Administration en Creative, zich aan de gehele Raad gepresenteerd. Op deze manier heeft de Raad meer inzicht gekregen over de kansen en uitdagingen van de verschillende organisatieonderdelen Ten aanzien van externe belanghebbenden wordt de Raad hierover geïnformeerd door het CvB bijvoorbeeld middels Inspectierapporten, onderzoeken naar studententevredenheid en verslagen van werkbezoeken van ambtenaren, politici en gemeentebesturen aan ROC MN. 7. Contact met medezeggenschap/or In 2014 heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen de twee nieuwe RvT-leden (dhr. Tuijtel en mevr. Noom) en de OR. In 2015 worden de reguliere gesprekken met de OR (conform WOR) wederom opgepakt. Leden RvT ROC MN Het overzicht hiernaast toont welke leden in 2014 zitting hadden in de Raad van Toezicht van ROC MN, als mede wat hun voornaamste functies zijn, de honorering over 2014 en de zittingstermijn. Naam dhr. drs. J.A.C.F. Tuijtel Functie binnen RvT Voorzitter RvT Hoofdfunctie en nevenfuncties Voormalig voorzitter CvB Hogeschool Rotterdam Nevenfuncties: - Lid RvC Stad Holland Zorgverzekeraar OWM U.A. - Lid RvC DSW Ziektekostenverzekering N.V. - Lid RvC DSW Assurantiën B.V. - Lid RvC Delphi R&D B.V. - Lid RvT Stichting Phoenix - Toezichthouder Ro Theather Rotterdam - Bestuurslid Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) Honorering 2014 Zittingstermijn Aangetreden per Aftredend per mr. H.J.M. Beekers Lid RvT en Lid Financiële Commissie Voormalig voorzitter ING Bank, district Midden Nederland Nevenfuncties: - Voorzitter van het bestuur van de Utrechtse Ondernemers Academie - Adviseur (Beekers Advies) op het gebied van bedrijfskundige en financiële advisering - Lid Raad van Toezicht Maasstadziekenhuis te Rotterdam en voorzitter auditcommissie - Bestuurslid Stichting Impulsfonds Utrecht Aftredend per (niet herbenoembaar) dr. F.E.H. van Eijkern Lid RvT en Lid Financiële Commissie Voormalig organisatie adviseur en interimmanager Boer & Croon Executive Managers Nevenfuncties: - Lid bestuur Facultyclub Utrecht - Coach bij New Venture Aftredend per (niet herbenoembaar) 18 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

19 prof. dr. J.F.M.J. van Hout Lid RvT en Lid Onderwijs Commissie Emeritus Hoogleraar Onderwijskunde van het hoger onderwijs Universiteit van Amsterdam Nevenfuncties: geen bestuurlijke nevenfuncties Aftredend per (niet herbenoembaar) mw. drs. D.M.J.J. Monissen Lid RvT en Lid P&O Commissie Voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar Nevenfuncties: - Voorzitter Special Arts, kunst van mensen met een beperking - Voorzitter programmaraad Vilans, kenniscentrum langdurige zorg - Lid Raad van Toezicht jeugdzorg Flevoland - Lid Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik - Lid bestuur innovatiefonds Zorgverzekeraars Aftredend per (niet herbenoembaar) mw. C.M.M. Noom Lid RvT en Lid Onderwijs Commissie Voormalig wethouder gemeente Zaanstad en voormalig voorzitter CvB AOC Clusius College Nevenfuncties: - Voorzitter Raad van Toezicht AKJ Vertrouwenswerk - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Opvoeden - Vice-voorzitter stichtingsbestuur hospice De Schelp Aangetreden per Aftredend per De heren Beekers en Van Lieshout hebben daarnaast zitting in de Raad van Commissarissen van de Holding ROC Midden Nederland BV, welke toezicht houdt op de activiteiten in deze BV. Bestuursverslag 19

20 hoofdstuk 3 bestuursverslag Bericht van de ondernemingsraad 20 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

21 In 2014 hebben de leden hun deskundigheid op het gebied van de medezeggenschap op basis van de WOR en het Professioneel Statuut verder vergroot. Niet alleen door het opdoen van meer ervaring, maar ook door het volgen van scholing. De nieuwe leden hebben kort na hun installatie een cursus 'Medezeggenschap voor nieuwe leden van ondernemingsraden' gevolgd, ook heeft de voltallige ondernemingsraad weer deelgenomen aan de tweedaagse conferentie die jaarlijks door het Platform BVE wordt georganiseerd. Daarin komen alle recente thema s aan de orde die relevant zijn voor de medezeggenschap in de BVE in de vorm van workshops, lezingen en forums. Het Dagelijks Bestuur neemt verder deel aan een overleg met een vijftal ondernemingsraden van roc s in de grote steden en nam deel aan de door de MBO-raad georganiseerde conferentie MBO City. Voortgang van de participatieve medezeggenschap Ook in 2014 streefde de ondernemingsraad naar participatieve medezeggenschap, waarbij de OR-leden in een vroeg stadium meedenken over het te voeren beleid. De samenwerking met het College van Bestuur begon in dat jaar steeds meer, volgens dit uitgangspunt, vorm te krijgen. Een belangrijke rol spelen daarbij de vaste commissies. In deze commissies worden de voorgenomen besluiten die ter advisering of instemming worden aangeboden, voorbesproken en becommentarieerd. De vragen die in de commissie worden opgesteld over de voorliggende beleidsstukken, worden in dezelfde commissie toegelicht door het betrokken lid van het College van Bestuur of diens vertegenwoordiger. De aldus voorbereide besluiten worden vervolgens in de voltallige OR-vergadering besproken zodat er op effectieve wijze tot de advisering- of instemmingsprocedure kan worden overgegaan. In 2014 telde de ondernemingsraad zes vaste commissies, te weten: Commissie Financiën Commissie Arbo en Huisvesting Commissie Personeel Commissie Onderwijs Commissie Bestuur, (Re)organisatie en Herstructurering Commissie Communicatie met de achterban Bestuursverslag 21

22 Thema s Op het gebied van functioneren en beoordelen heeft de OR aandacht besteed aan de het besluit van het CvB jaarlijks beoordelingsgesprekken te gaan voeren, iets dat niet conform de huidige regeling 'Functioneren en beoordelen' is. Uitkomst was dat de vigerende regeling gehandhaafd blijft. Een ander belangrijk punt dat speelde, was de vakantieregeling. De bestaande vakantieregeling van twaalf weken is gehandhaafd, waarbij er nu sprake is van twee weken meivakantie en zes weken zomervakantie. Ook de compensatieregeling voor het OBP bleef gehandhaafd. Verder heeft de OR zich bezig gehouden met het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). In veel teams bleken de afspraken over de implementatie van het taakbeleid nog niet te worden uitgevoerd. CvB en OR hebben afgesproken zich in gezamenlijk in te zetten voor het doorvoeren van de afspraken hieromtrent. Er zijn richtlijnen opgesteld voor het maximale aantal lessen, zevenentwintig met een piek van maximaal +2, en een percentage voor- en nazorg tussen 30% en 50%. Daarnaast heeft de OR ingestemd met het vervolgplan 'salarismixgelden'. Er worden nieuwe vacatures gesteld voor docent LC en LD waarbij de teams meer betrokken worden bij de invulling. Tevens heeft de OR er op aangedrongen dat de gelden meer ingezet worden voor vakinhoudelijke specialisaties. Ook dit jaar heeft de OR de werknemers van ROC MN opgeroepen zich op te geven voor de panelgroepen, een snelle manier om te weten te komen wat het personeel belangrijk vindt. Verder heeft de OR een voorstel voor een senioren- en juniorenregeling bij het CvB gedaan. Het CvB heeft een gewijzigde versie van dit voorstel voorgelegd aan de OR. De OR kon hier niet akkoord mee gaan. Hierop werd het voorstel voor het CvB teruggetrokken. In 2015 wordt verder gesproken over een dergelijke regeling. Verder speelde er nog het scholingsplan Participatieopleidingen (po) laatste tranche. De OR ging niet akkoord met het voorgestelde plan van het CvB. Na overleg tussen OR en CvB is besloten de medewerkers een traject te laten volgen dat toegesneden is op hun eigen situatie. 22 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

23 Vanwege het terugtreden van drie leden van de OR waren vervroegde verkiezingen noodzakelijk. Hierdoor veranderde de samenstelling van de OR. Verder stopte de secretaris van de OR, Francien van der Meer, per 1 oktober 2014 met haar werkzaamheden. Deze zijn overgenomen door Fred Schut. De OR kent vanaf september 2014 de volgende leden: Jenno Westra voorzitter Jaqueline Ederzeel Hans Oostenrijk Peter Sturkenboom vice-voorzitter Peter de Roon Maarten Gadellaa Fred Schut secretaris Hans Heus Hans Franken Francien van der Meer Sjon de Vries Moerad Ouariachi Renée van Aken Henk Heinhuis Bertrik Gotink Hans Balder Bestuursverslag 23

24 hoofdstuk 4 bestuursverslag Visie, missie en kernwaarden van roc mn Visie Kennis en vaardigheden zijn dé vitale ingrediënten voor beroepsbeoefening en burgerschap. Dat is het perspectief voor onze verantwoordelijkheid als onderwijsinstelling in een snel veranderende wereld, die zich op alle niveaus steeds verder ontwikkelt tot een kennissamenleving. ROC Midden Nederland staat midden in de maatschappij en geeft daar mede vorm aan. Wij stimuleren onze studenten bij de ontwikkeling van al hun talenten. Wij versterken hun ambities en sociaal functioneren en zetten hun potentieel om in persoonlijke groei. Missie Wij verzorgen kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs is gericht op het kwalificeren voor werk en maatschappelijke participatie, rust toe tot vakbekwaamheid en burgerschap en biedt perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. Wij zijn ambitieus in maatschappelijke dienstbaarheid en professioneel in klantgerichtheid. Wij zijn een solide partner in de samenwerking met onze opdrachtgevers en tonen ons betrokken bij mens en samenleving. 24 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

25 Visie Kennis en vaardigheden zijn dé vitale ingrediënten voor beroepsbeoefening en burgerschap. Dat is het perspectief voor onze verantwoordelijkheid als onderwijsinstelling in een snel veranderende wereld, die zich op alle niveaus steeds verder ontwikkelt tot een kennissamenleving. ROC Midden Nederland staat midden in de maatschappij en geeft daar mede vorm aan. Wij stimuleren onze studenten bij de ontwikkeling van al hun talenten. Wij versterken hun ambities en sociaal functioneren en zetten hun potentieel om in persoonlijke groei. Missie Wij verzorgen kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs is gericht op het kwalificeren voor werk en maatschappelijke participatie, rust toe tot vakbekwaamheid en burgerschap én biedt perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. Wij zijn ambitieus in maatschappelijke dienstbaarheid en professioneel in klantgerichtheid. Wij zijn een solide partner in de samenwerking met onze opdrachtgevers en tonen ons betrokken bij mens en samenleving. Profiel ROC Midden Nederland is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs, participatieonderwijs en bedrijfsopleidingen in de provincie Utrecht. Onze activiteiten omvat het initiële beroepsonderwijs, contractactiviteiten, volwasseneneducatie, re-integratietrajecten en preventie. Wij verzorgen met ongeveer medewerkers, fte's, het onderwijs voor circa studenten, in gezamenlijk ondernemerschap met onze partners. De partnerschappen met gemeenten, werkgevers, (koepel) organisaties, onderwijs en maatschappelijke instanties zijn voor ons onmisbaar. We slagen in onze opdracht als onze studenten, inclusief de medewerkers van de bedrijven en instellingen waarvoor we opleiden, tevreden zijn over ons onderwijs. Positionering Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact. Op deze wijze leveren wij meerwaarde voor studenten en bedrijven. Dit wordt door onze klanten herkend in alle facetten. Alle studenten kunnen rekenen op intensieve persoonlijke begeleiding; deze begint al voordat de student bij ons staat ingeschreven en wordt gedurende zijn studieloopbaan aangevuld. Iedere student krijgt bij ons maatwerk. Op deze wijze realiseren we persoonlijke groei. Met deze persoonlijke begeleiding onderscheiden wij ons van andere roc's. De kleinschaligheid vertalen we in de positionering en organisatie; het beroepsonderwijs is georganiseerd in twaalf beroepsgerichte en kleinschalige colleges, waarin we samenwerken met het bedrijfsleven. Bestuursverslag 25

26 Profilering De intensieve persoonlijke begeleiding past goed bij onze motto s Beleef je toekomst nu en Toekomst verzekerd. Wij maken de belofte Toekomst verzekerd waar, door onze klanten optimaal te faciliteren bij de ontwikkeling die zij nodig hebben, zowel studenten als bedrijven. Wij zien daar persoonlijk op toe. Kernwaarden ROC Midden Nederland ontwerpt en realiseert het beleid vanuit vier kernwaarden die inspirerend, sturend en toetsend zijn voor ons functioneren. Onze kernwaarden zijn: ambitieus, solide, professioneel en betrokken. Deze waarden zijn de bakens voor medewerkers, teams en de organisatie, als permanente oriëntatie voor onze werkzaamheden. De kernwaarden zijn de idealen waarop wij onszelf als medewerkers en als organisatie willen laten aanspreken, in alle functies en op alle niveaus. Zij staan ook in onderlinge relatie tot elkaar. De kernwaarden ambitieus en solide geven het spanningsveld aan tussen de wil om hoge doelen te stellen en de noodzaak om met beide benen op de grond te blijven staan. Wij willen immers, aan de ene kant, dienstbaar zijn aan grote belangen, namelijk de toekomst van studenten en bedrijven en instellingen. Daarvoor dienen wij, aan de andere kant, voor de medewerkers en teams een stimulerende en bevredigende werkomgeving te scheppen. Het één kan niet zonder het ander. De kernwaarden professioneel en betrokken geven het andere spanningsveld aan. Ze verlenen in hun combinatie vitaliteit aan onze organisatie. Wij zijn vanuit een professionele grondhouding klantgericht en bieden kwalitatief goed onderwijs, waardoor wij als organisatie efficiënt en effectief met mensen en middelen omgaan. Tegelijkertijd is met deze professionaliteit de kernwaarde betrokkenheid onverbrekelijk verbonden; het is een essentiële kernwaarde voor ons werk. Het betreft de betrokkenheid van onze medewerkers bij onze studenten en bedrijven, van onze leidinggevenden bij de medewerkers en van onze organisatie bij de samenleving. Dit komt tot uiting in persoonlijke aandacht en goede loopbaanbegeleiding maar ook in het organiseren van onderwijs in colleges, dicht tegen de branche en de beroepsbeleving aan. Voorgaande geeft in compacte vorm onze identiteit weer. Dit is waar wij de komende jaren voor staan. Een uitwerking van de kernwaarden op het gebied van onderwijs: è è è è Ambitieus Het is onze ambitie om studenten de mogelijkheid te bieden het beste uit zichzelf te halen door hen een optimaal op het beroep betrokken opleiding aan te bieden. Wij kwalificeren onze studenten zo hoog mogelijk en zorgen voor maximale doorstroom. Doorstroom naar het hoger onderwijs kan daarvan onderdeel uitmaken, bijvoorbeeld middels onze sprintopleidingen. Voor de meest ambitieuze studenten bieden wij tweetalig onderwijs aan. Solide Wij zorgen voor een optimale balans tussen theorie en praktijk: theorie waar het nodig is en praktijk waar het past. Wij bieden een solide basis omdat wij respectievelijk 935 bol- en 335 bbl-uren programmeren en voorzien in een vast roosterstructuur. Begeleiding van de student van vmbo en havo tot in het hbo of de beroepspraktijk is ons strategisch speerpunt. Professioneel Wij leiden zodanig op dat het succes oplevert. Medewerkers en de organisatie zijn professioneel en klantgericht. We koppelen aan effectieve loopbaanbegeleiding van de student zorg en maatwerk als de student dat nodig heeft. Betrokken Wij bieden professionaliteit als opleider door te kiezen voor kwaliteit in onderwijs en begeleiding op een hoog niveau. Wij kennen onze studenten en hechten aan persoonlijke aandacht. 26 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

27 Aanscherping positionering Bovenstaand wordt een beschrijving gegeven van de identiteit van ons ROC; waaronder visie, missie, kernwaarden en motto. Tijdens het samenstellen en toetsen van het Instellingsplan (eind 2014 begin 2015) zijn we erachter gekomen dat, hoewel de beschreven elementen duidelijk met elkaar verbonden zijn, het nodig is hier meer expliciete keuzes in te maken. Dit om de vraag te beantwoorden wat de kern is van onze profilering en positionering. Er is daarom een proces in gang gezet, waarin onderzoek gedaan wordt naar ons imago en de waarden zowel intern als extern worden getoetst. Op basis hiervan zal vervolgens de aangescherpte positionering worden bepaald. Dit proces is voor de zomer(vakantie) 2015 afgerond. SUBSIDIES VOOR WERKGEVERS Vijftien gemeenten pakken gezamenlijk jeugdwerkloosheid in de regio Utrecht aan. Met opleiding en begeleiding geven zij jongeren een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Het actieplan jeugdwerkloosheid geeft de toekomst een kans. Het actieplan in het kort In juni 2013 zochten drieduizend jongeren werk. Te veel, vond een aantal gemeenten. Daarom moet eind 2014 ruim 25% werk hebben, (terug) naar school gaan of stage lopen. Om deze jongeren een kans te geven krijgen verschillende initiatieven subsidie. Deze initiatieven helpen jongeren, met geld van het actieplan, richting baan, school of stage. Sommige partijen krijgen geen subsidie van het actieplan jeugdwerkloosheid. Zij zijn doorgestuurd naar het ESF-J. Het actieplan jeugdwerkloosheid begeleidt deze organisaties wel. Alle initiatieven wisselen kennis met elkaar uit. Subsidies voor werkgevers Werkgevers kregen vanaf 1 juli de mogelijkheid subsidie aan te vragen vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Startersbonus: bij een contract van minimaal 6 maanden, minimaal 24 werkuren per week. Leermeestervoucher: een bbl-contract (leerwerkplek) van minimaal 12 maanden Meewerkende gemeenten Het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden is een samenwerking van: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Bestuursverslag 27

28 hoofdstuk 5 bestuursverslag Voortgang strategisch plan Focus Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

29 De essentie van strategische plan Focus 2014 is de focus op de studenten, inclusief de werknemers van de bedrijven waarvoor we opleiden. We zijn consequent, in alle keuzes die we maken, als een student- en arbeidsmarktgerichte organisatie. ROC Midden Nederland staat voor kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact. Op deze wijze leveren wij meerwaarde voor studenten en bedrijven. Dit vertaalt zich naar de volgende doelen waaraan ROC Midden Nederland zich voor de periode heeft gecommitteerd: 1. Een sterkere marktpositie met betere aansluiting bij de student, het beroepenveld en de maatschappij; 2. Een betere kwaliteit van het onderwijs; 3. Een klantgerichtere organisatie en competentere medewerkers; 4. Een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en gezondere financiële positie. ROC Midden Nederland op weg naar realisatie van Focus 2014 De afgelopen jaren is enorm veel werk verricht om te komen tot waar we nu staan. Met de realisatie van het strategisch plan Focus ( ) is de organisatie erin geslaagd op veel terreinen grote stappen te zetten. Zodoende zijn er randvoorwaarden geschapen om op voort te bouwen in de volgende beleidsperiode. We kunnen namelijk concluderen dat de gestelde doelen op de meeste indicatoren zijn bereikt. Voorbeelden zijn: verhoging van de JOB-score (studenttevredenheid), waardering van Inspectie (geen zwakke opleidingen) en verhoging van jaar- en diplomaresultaat. Alleen de beoogde verlaging van het aantal vroegtijdig schoolverlaters is nog niet gerealiseerd. Hoewel er zeker stappen zijn gezet op dit gebied, is het percentage uitval nog steeds te hoog. Een korte samenvatting van de resultaten is zichtbaar in de tabel op de volgende pagina. In elk van de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de voortgang van realisatie van de vier bovengenoemde doelen. Misschien wel veel belangrijker dan de resultaten op de eerder genoemde indicatoren, is dat er een verandering van sfeer en cultuur is ingezet en langzaam-maar-zeker voelbaar is in de organisatie. Bestuursverslag 29

30 Na een periode van strakke en veelal top-down sturing op resultaat, is het tijd voor een ander paradigma. In de afgelopen tijd van reorganisaties en transities is deze vorm van sturing effectief gebleken. Echter, om professionals te motiveren en activeren, is dit niet de meest gewenste vorm van sturing. De inzet is nu om de onderwijsteams in hun kracht te zetten en eigenaarschap te laten tonen. Dit is geen verandering van de ene op de andere dag, noch is dit een verandering die bij alle teams op hetzelfde moment kan plaatsvinden. Maar binnen verschillende teams van ons ROC is deze omslag al zichtbaar. Sommige teams doen het zelfstandig, andere worden hierbij ondersteund door methoden van stichting Leerkracht, IPM of Impact. Doel FOCUS 2014 Indicator 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Een betere kwaliteit van onderwijs (hoofdstuk 6 van dit verslag) Waardering voor onze opleidingen met een 3,5 of hoger door de studenten (JOB-score, 5-puntsschaal) 7,0 Landelijke JOB-enquête is tweejaarlijks en in 2013 niet afgenomen. Diplomarendement: Niveau 1 minimaal 55% Niveau 2 65% Niveau 3 68% Niveau 4 72% niveau 1: 79,5% niveau 2: 72,1% niveau 3: 73,4% niveau 4: 76,1% niveau 1: 64,2% niveau 2: 60,5% niveau 3: 69,9% niveau 4: 72,3% 2% meer studenten - 5% (ongewogen) +0,5% VSV percentage: doel is 10% minder voortijdige schoolverlaters pj 6,4% 8,3% Waardering van onze opleidingen als voldoende of goed door de Onderwijsinspectie Geen zwakke opleidingen Geen zwakke opleidingen Een sterke marktpositie met betere aansluiting bij student, beroepenveld en maatschappij (hoofdstuk 8) Waardering van een 7 of hoger door onze afnemers, bedrijven, gemeenten en instellingen (op een 10-puntsschaal) In 2014 is geen BPVmonitor afgenomen Tevredenheid van leerbedrijven krijgt het rapportcijfer 6,4. Een klantgerichtere organisatie en competentere medewerkers (hoofdstuk 9) Waardering van onze instelling door medewerkers met een trustindex van minimaal 65% in 2012 en 70% in 2014 Geen meting medewerkerstevredenheid (ROCbreed) afgenomen in 2014 Tevredenheid van medewerkers krijgt het rapportcijfer 6,6. Een effectievere en meer efficiënte bedrijfsvoering en gezondere financiële positie (hoofdstuk 7) Basishuishouding is zodanig op orde dat deze bijdraagt aan de realisatie van de doelen Financieel rendement van 2,5% bij mbo, participatieopleidingen en vavo en 10% bij bedrijfsopleidingen Er wordt hard gewerkt aan het verder op orde brengen van de basishuishouding, middels het programma Flow, welke loopt tot zomer ,9% voor mbo, 1,8% voor po, 12,1% voor vavo en 11,6% voor bo - 1,1 % voor mbo, 4,2% voor po, 9,3% voor vavo en 4,8% voor bo 30 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

31 Uitwerking koers richting 2018 Ons strategisch plan, Focus 2014, loopt tot en met het huidig schooljaar. In 2014 zijn we gestart met de formulering van de koers na 2014, richting Startpunt hierbij was een evaluatie van Focus Hierbij is zowel gekeken naar welke doelen, tot nu toe, wel of niet zijn behaald, maar ook naar de lessen die we kunnen trekken uit de manier waarop we de afgelopen jaren dit strategische plan tot uitvoering hebben gebracht. Deze lessen nemen we mee in de uitwerking van de koers richting Met de wisselingen in het College van Bestuur heeft de formulering van de koers korte tijd stil gelegen en is deze na de zomer van 2014 weer opgepakt. De strategische koers vanuit Focus 2014 wordt in de koers richting 2018 voortgezet en op punten aangescherpt. Onze ambitie is actueel en relevant onderwijs. Onze Koers 2018 kenmerkt zich door een versterking van de externe oriëntatie: we gaan voor meer samenwerking, co-creatie, van buiten naar binnen, arbeidsmarktrelevante professionalisering van docenten en innovaties tussen opleidingen. In de periode hiervoor zijn we, noodgedwongen, veel met de organisatie en onszelf bezig geweest. Nu is er meer ruimte én geld voor onderwijskwaliteit. Onze focus blijft de student als het hart van onze leergemeenschap. De onderwijsteams zullen in samenwerking met onze partners inspelen op de ontwikkelingen in de branches. En vernieuwingen zullen vooral plaatsvinden op de snijvlakken van branches en opleidingen. De koers en uitwerking hiervan in het Instellingsplan worden in de eerste helft van 2015 gefinaliseerd. Bestuursverslag 31

32 hoofdstuk 6 bestuursverslag Kwaliteit van het onderwijs 32 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

33 Om de vooruitgang te meten met betrekking tot onze strategische doelstellingen in plan Focus 2014 zijn indicatoren vastgesteld. De indicatoren voor een betere kwaliteit van het onderwijs zijn: 2% meer studenten per jaar; een diplomarendement op niveau 1 van minimaal 55% van onze studenten. Op niveau 2 is dat 65%, niveau 3: 68% en niveau 4: 72%; 10% minder voortijdige schoolverlaters per jaar; waardering van onze opleidingen met een 3,5 of hoger door de studenten; waardering van onze opleidingen als voldoende of goed, op basis van de normen van de Onderwijsinspectie. In de volgende paragrafen wordt uiteengezet, hoe het afgelopen jaar is gestreefd naar het behalen van de doelstellingen. Studentenaantal Totaal aantal studenten absoluut (Bron: t/m definitieve bekostigingstelling DUO, en voorlopig data DUO) Ontwikkeling aantal studenten naar leerweg bbl bol dt bol vt Het aantal studenten, ongewogen, is in 2014 gedaald in vergelijking met Het aantal bbl-ers is sterk afgenomen terwijl het aantal bol-ers licht gestegen is. De daling van het aantal bbl-studenten is gelegen in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het ontbreken van leerwerkplekken. Een deel van de studenten kiest daarom niet voor bbl, maar voor bolonderwijs. Bestuursverslag 33

34 2014 bol vt bbl bol dt 2013 bol vt bbl bol dt 2012 bol vt bbl bol dt 2011 bol vt bbl bol dt ,6% 44,6% 152= 0,8% 2014 bol vt bbl bol dt bol vt bbl bol dt 2012 bol vt bbl bol dt % 39,3% bol vt bbl bol dt 5001= 28,88% 135= 0,7% ,06% ,6% 38,88% 34,1% = 0,3% = 0,06% Resultaten Ons dashboard met managementinformatie is het centrale instrument voor kwaliteitstoetsing en -verbetering door de onderwijsteams. Doorlopend weten onderwijsteams wat de resultaten van hun opleidingen zijn; elke dag actueel en up-to-date. De resultaten zijn een afspiegeling van de kwaliteit van het onderwijs en worden afgezet tegen interne normen en die van de Inspectie. De onderwerpen op het dashboard zijn: studentenaantallen opbrengsten / diplomarendement voortijdige uitval waardering door de belanghebbenden 12305= 71,06% 10= 0,06% ROC MN stimuleert een kwaliteits- en verbetercultuur. De teams worden uitgenodigd en uitgedaagd om na te denken over de vraag: wat kan ons onderwijsteam zelf doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? Antwoorden op deze vraag leiden tot actieplannen die door het team zelf zijn geformuleerd. Halverwege het jaar wordt stilgestaan bij de voortgang van de acties en de resultaten en wordt het afdelingsplan zo nodig bijgesteld. Zo maken we de PDCA-cylcus rond. Jaarresultaat Opbrengsten / diplomarendement ROC MN 68,7% 65,8% 67,8% 68,1% 73,2 % landelijk 67,3% 67,7% 69,4% 72,0% 73,3 % Diplomaresultaat ROC MN 67,6 % 65,9 % 68,7 % 67,8 % 74,2 % landelijk 66,5 % 67,5 % 69,8 % 71,9 % 74,1 % Bron: indicatoren GJ MBO 2014 Duo 34 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

35 Op alle niveaus is er sprake van een forse stijging in het aantal behaalde diploma s. Dit is een resultante van onze ingezette koers ten aanzien verdere verbetering van kwaliteit van onderwijs en het voorkomen voor voortijdig schoolverlaten (zonder diploma). Voortijdig schoolverlaten ROC Midden Nederland 2014 In het schooljaar heeft de gezamenlijke inspanning geresulteerd in een forse daling van het aantal voortijdig schoolverlaters tot 6,4%. Ten opzichte van de definitieve cijfers van het voorafgaande schooljaar, , is dit een reductie van bijna 20%. Als we naar de reële daling kijken, betekent dit dat de indicator, 10% minder schoolverlaters, die ROC MN zichzelf heeft gesteld, in 2014 ruim is behaald. ROC MN is erin geslaagd om op niveau 2 de OCW norm te behalen en voor niveau 3 /4 is het gelukt om 1% punt te dalen. VSV landelijk (voorlopig) niveau ,7% ,0% ,9% 32,2% niveau ,5% ,6% ,6% 9,4% niveau 3/ ,9% 438 5,2% 352 4,0% 3,0% ROC MN ,8% 946 7,9% 772 6,4% 5,2% Bron: VSV-verkenner data ROC MN Opvallend is dat op niveau 1 het aantal VSV ers toegenomen is bij BBL-opleidingen. Dit is vooral te wijten aan de teruglopende werkgelegenheid. Bedrijven kiezen vaker voor een bol-student. De VSV-reductie van 20% in schooljaar is gerealiseerd door een gezamenlijke inspanning van ROC MN en de VSV partners in de regio. Daarbij hebben onderstaande maatregelen een belangrijke rol gespeeld. Wij richten onze aanpak op het terugbrengen van verzuim en het bieden van extra ondersteuning, zodat de student de schoolloopbaan kan afronden en de overstap naar vo-hbo kan maken. We kiezen voor een aanpak waarbij de kwaliteit van onderwijs centraal staat. Sterke sturing op VSV aan de hand van verschillende indicatoren, waardoor de bewustwording bij alle medewerkers versterkt is: VSV is van ons allemaal. Het gebruik van tweedelijns begeleiding van ROC MN is gestegen van 47% in naar 52% in Het lukt steeds beter om vroegtijdig risico s te signaleren en de studenten succesvol te begeleiden door intensief samen te werken met de tweedelijnsmedewerkers van ons Studie- en Loopbaancentrum. Beter beleid en samenwerking rond de overstap vo-mbo. We hebben samen met het vo de leerlingen die overstappen eerder en beter in beeld waardoor de uitval beperkt wordt en de leerling op de best passende plek terecht komt. Extra aandacht voor sluitende en warme overdracht van mbo naar mbo. Uitval onder switchers is twee maal hoger dan onder niet-switchers. Dit blijkt ook uit de hoge uitval in het tweede verblijfsjaar op het mbo. Bij ROC MN 8,55% ten opzichte van 6,25% tijdens het eerste verblijfsjaar; tweedejaars studenten mbo kunnen eerstejaars studenten bij ROC MN zijn waardoor ze in de VSV data als tweedejaars uitvallers geregistreerd worden. Verbeterd meldgedrag en opvolging van verzuim. Verzuim is een voorbode van uitval, door dit goed in beeld te hebben, tijdig te melden en zorgvuldige actie voorkomen we uitval. Professionalisering van docenten: We zetten sterk in op het professionaliseren van docenten onder andere op het gebied van klassenmanagement en loopbaanbegeleiding, waardoor de kwaliteit van het onderwijs stijgt en de uitval minder wordt. Extra inzet op voorkomen van uitval bij 18- en19-jarigen. Samen met leerplicht/rmc worden 18- en 19-jarige risicostudenten beter in beeld gebracht en worden er stappen ondernomen om uitval te voorkomen. Bestuursverslag 35

36 Waardering door studenten Bij ROC Midden Nederland worden studentenenquêtes gehouden waarbij de waardering over onderwijs en dienstverlening wordt gemeten. Bij het beroepsonderwijs is dat de landelijke JOB-monitor enquête, bij de andere organisatie-eenheden zijn dat eigen enquêtes via de ROC-Spiegel. De resultaten worden opgenomen in het dashboard. De landelijke JOB-monitor wordt elke twee jaar gehouden. De rapportcijfers voor ROC Midden Nederland zijn vrijwel gelijk aan die van het landelijk gemiddelde. Rapportcijfer ROC MN opleiding 7,0 7,0 7,0 school 6,5 6,5 6,5 Landelijk gemiddelde mbo opleiding 6,9 6,9 7,0 school 6,4 6,4 6,5 De JOB-monitor kent verschillende thema s. Ook voor de thema s geldt dat de score van ROC MN meestal ongeveer gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Rapportcijfers ROC Midden Nederland (10-puntsschaal) JOB per thema ROC MN mbo ROC MN mbo ROC MN mbo Informatie 3,3 3,3 3,3 3,3 3,1 3,3 Lessen 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4 Toetsing 3,8 3,8 3,9 3,8 3,4 3,8 Keuze-/loopbaanbegeleiding 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9 3,1 Studiebegeleiding 3,6 3,6 3,6 3,6 3,3 3,6 Competenties 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 3,7 Stage (bol) 3,8 3,8 3,6 3,8 3,4 3,8 Werkplek (bbl) 3,9 3,9 3,8 3,9 3,6 3,9 Veiligheid en sfeer 3,8 3,8 3,9 3,8 3,6 3,8 Organisatie 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0 3,2 Onderwijsfaciliteiten 3,3 3,3 3,5 3,3 3,2 3,3 School en studie 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 De uitkomsten van de JOB-monitor zijn ook in 2014 input geweest bij het opstellen van de jaarplannen van colleges en afdelingen. Klachten Een student kan een klacht indienen via het digitale klachtensysteem. Als een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de student in beroep gaan bij de Geschillencommissie. Klachten over ongewenst gedrag worden neergelegd bij de vertrouwenspersoon. Klachten met betrekking tot de beoordeling van toetsen worden voorgelegd aan de examencommissie en in laatste instantie aan de Commissie van Beroep voor de examens. Klachten geven informatie over de kwaliteit van ons onderwijs en onze dienstverlening. In 2014 zijn er via het digitale klachtensysteem vijfennegentig klachten binnengekomen. De meeste klachten gingen over Toetsen en Examens (46) en over Informatievoorziening, organisatie en voorzieningen (14). 36 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

37 Klachten via Geschillencommissie en de Commissie van Beroep Er zijn dit jaar, net als in 2013, geen klachten behandeld door de Geschillencommissie. De Commissie van Beroep voor de examens heeft het afgelopen jaar drie zaken behandeld. Het betrof in alle drie zaken een beroep tegen een bindend negatief studieadvies. Eenmaal is het beroep gegrond verklaard, eenmaal ongegrond en één beroep is nog in behandeling. Klachten via Ombudslijn MBO Er zijn in 2014 ook zeven klachten binnengekomen via de Ombudslijn MBO. Het betrof hier drie klachten over de BPV, drie over uitschrijving en één klacht over Toetsen en Examens. Twee van deze klachten waren ook al via het digitale klachtensysteem van ROC MN ingediend. Klachten van omwonenden Naast de klachten die het onderwijs betroffen is er ook een klacht binnen gekomen van een omwonende van de locatie op de Zangvogelweg in Amersfoort. Het betrof hier het fout parkeren van studenten op een privé parkeerplaats en geluidsoverlast van studenten. Deze klachten zijn afgehandeld. Kwaliteitsbeoordeling Inspectie: Maatregelen na beoordeling door inspectie Elke drie jaar doet de onderwijsinspectie een onderzoek naar de 'Staat van de instelling'. Als er risico's geconstateerd worden, volgt er een vervolgonderzoek. Het oordeel van de inspectie wordt door management en onderwijsteam besproken en moet leiden tot verbetermaatregelen. In 2014 is er bij het ROC MN geen onderwijsinspectieonderzoek geweest. Wel heeft de Inspectie van het Onderwijs bij vijf opleidingen onderzoek gedaan naar kwaliteitsverbetering. Dit omdat er bij het onderzoek van de 'Staat van de instelling' in 2012 enkele verbeterpunten geconstateerd waren. Het gaat om de volgende opleidingen: Leisure & Hospitality: Verbeterpunt vanuit onderzoek in 2012: de kwaliteitsborging. Resultaat van het heronderzoek: voldoende op alle indicatoren van de kwaliteitsborging. De inspectie concludeert: De tekortkomingen die in 2012 zijn geconstateerd zijn naar behoren verholpen. De nieuwe afdelingsmanager heeft gezamenlijk met het team een aantal essentiële zaken opgepakt, waardoor iedereen zich nu meer verantwoordelijk voelt voor de borging van de kwaliteit. Er is een gedeelde visie op wat de opleiding inhoudt en wat er verbeterd moet worden om de studenten aan zich te binden. De studenten worden voldoende geïnformeerd en bevraagd over het effect van getroffen maatregelen. Sociaal en Cultureel Werk: Verbeterpunt vanuit onderzoek in 2012: er waren tekortkomingen voor de opbrengsten, de kwaliteitsborging én de examinering en diplomering. Resultaat van het heronderzoek: voldoende voor het kwaliteitsgebied: examinering en diplomering én kwaliteitsborging. De opbrengsten zijn nog onvoldoende. Volgend jaar zal dit door de inspectie geanalyseerd worden. De inspectie concludeert: Management en team hebben naar aanleiding van de oordelen van de 'Staat van de instelling' in 2012 een proces van systematisch verbeteren in gang gezet, dat gericht is op het wegnemen van de geconstateerde tekorten. De opleiding heeft op deze wijze onder meer het exameninstrumentarium verbeterd en het examenplan herzien. Meerdere metingen, evaluaties en een audit begin 2014, hebben plaatsgevonden om de voortgang van de verbeteringen vast te stellen. De uitkomsten hebben weer geleid tot passende bijstellingen. Er is nog steeds sprake van onvoldoende opbrengsten, maar wel een licht stijgende lijn vastgesteld. Bestuursverslag 37

38 Sport en bewegingsleider: Verbeterpunt vanuit onderzoek in 2012: er waren tekortkomingen in de kwaliteit van de examinering en diplomering, in de naleving van de wettelijke vereisten en in de opbrengsten. Resultaat van het heronderzoek 2014 was: voldoende op alle aspecten. De inspectie concludeert: Het team van de opleiding Sport- en Bewegingsbegeleider heeft op basis van de geconstateerde tekorten uit het onderzoek 'Staat van de instelling 2012' stevige acties ingezet om de kwaliteit van het exameninstrumentarium te verbeteren. Het voornemen om de beroepsgerichte examens in te kopen bij een erkende examenleverancier is nu een feit. Uit oogpunt van kwaliteitsverbetering is het examenmateriaal voor wat betreft de uitvoering door het team aangevuld en verrijkt. Er zijn met deze verbeteringen stappen gezet die de examinering zeker ten goede zijn gekomen. Daarnaast heeft het opleidingsteam over de schoolkosten, als onderdeel van de wettelijke vereisten, duidelijkheid geboden door het vrijwillige karakter daarvan helder te communiceren. Medewerker ICT: Verbeterpunt vanuit onderzoek in 2012: er waren tekortkomingen in de kwaliteit van de examinering en de diplomering, de kwaliteitsborging en de naleving van de wettelijke vereisten. Er was sprake van een slechte examenkwaliteit. Resultaat van het heronderzoek 2014 was een voldoende op alle kwaliteitsaspecten. De inspectie concludeert: Naar aanleiding van de oordelen in het rapport van de 'Staat van de instelling 2012' is er door het team en het management een verbeterproces in gang gezet. Dit heeft inhoudelijke en organisatorische wijzigingen met zich meegebracht die tijd en ook een cultuuromslag met betrekking tot de werkwijze van het team vergden. Examineren en diplomeren verloopt nu eenduidiger en volgens vaste afspraken. Ook neemt de examencommissie haar verantwoordelijkheid met betrekking tot het borgen van de examenkwaliteit. Voor de structurele verankering van de verbeteringen van de examinering binnen het ICT College ligt er een toezichtplan van het College van Bestuur voor het schooljaar , dat toeziet op de werkzaamheden van de examencommissie in dit kader. Dit geeft vertrouwen dat alle ingezette veranderingen en verbeteringen een structureel karakter krijgen. Medewerker schilderen: Verbeterpunt vanuit onderzoek in 2012: er waren tekortkomingen op het gebied van de naleving van de wettelijke vereisten. Resultaat van het heronderzoek: geen tekortkomingen meer. De inspectie concludeert: De opleiding voldoet aan de onderzochte wettelijke eis met betrekking tot de schoolkosten, zoals gesteld in artikel van de WEB. Op de onderwijsovereenkomst wordt nu aangegeven dat aanvullende kosten facultatief zijn en de boekenlijst bevat geëigende schoolbenodigdheden, in casu boeken, die aan de studenten verplicht mogen worden gesteld om aan te schaffen. Onderzoeken leerplicht 2014 Er is onderzoek geweest naar het tijdig melden van verzuim. Wettelijk gezien moeten studenten die zestien uur ongeoorloofd afwezig zijn, gemeld worden bij Leerplicht. De inspectie én Leerplicht van de Gemeente Utrecht hebben onderzoek gedaan naar het tijdig melden. De resultaten van het onderzoek zijn als volgt: De registratie voldoet bij de opleidingen AKA, en voldoet niet bij de opleidingen medewerker ICT, Verzorgende (Utrecht), junior Kapper. Bij deze opleidingen wordt, naar aanleiding van het onderzoek, een plan van aanpak uitgevoerd ter verrbetering van uitvoering van deze processen. 38 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

39 Stand van zaken examinering De kwaliteitsverbetering van de examinering heeft in 2014 onverminderd aandacht gekregen. Er vond verdere standaardisering van de processen plaats, door de invoering en eenduidige inrichting van een registratiesysteem (Eduarte). Ook is op projectbasis de standaardisering van de archivering van examenproducten ter hand genomen. In de eerste helft van 2014 werd het netwerk van college-examensecretarissen kwalitatief versterkt met twee benoemingen. Dit netwerk is een belangrijke factor in de kwaliteitsverbetering gebleken en heeft zijn positie hierin versterkt. De interne audits hebben hun vruchten afgeworpen door het toenemende kwaliteitsbewustzijn dat zij opleverden. In de tweede helft van 2014 is het projectplan voor 2015 voorbereid dat een robuuste, heldere taakscheiding tussen het management en de examencommissie moet garanderen. Als eerste stap is hiertoe de instellingsexamencommissie, die bestond uit directeuren, ontbonden. Het herbeleggen van de taken bij onafhankelijke examencommissies maakt onderdeel uit van het projectplan. Het aantal afnames van de Centrale Examens is sterk toegenomen en de centrale organisatie ervan is na uitgebreide evaluatie van de knelpunten verder verbeterd. Onderwijs Bedrijfsvoering Personeel & Organisatie Aanpak Focus op Vakmanschap (FoV) Zoals al eerder beschreven is de invoering van de maatregelen Focus op Vakmanschap een van de belangrijkste prioriteiten geweest in ROC MN heeft de aanpak FoV beschreven in een plan genaamd Focus op Onderwijs (FoO). De visie van Focus op onderwijs bouwt voort op het strategische beleidsplan van ROC Midden Nederland Focus Investeren in ROC Midden Nederland en op de onderwijsvisie zoals verwoord in het Beleidskader onderwijs. Voorop staat en blijft staan de hoge kwaliteit van ons onderwijs. Het versterken hiervan is ook het algemene doel van plan van aanpak. Daarbij worden onze opleidingen ook aangepast aan de nieuwe eisen die de overheid daar, bijvoorbeeld vanuit FoV, aan stelt. Het startpunt hierbij is het onderwijs. Dit dient in samenhang te worden gezien met effecten op personeel en bedrijfsvoering, zoals aangegeven in bovenstaande figuur. Bestuursverslag 39

40 Voortgang in 2014 De volgende resultaten zijn bereikt op de verschillende deelgebieden: 1. Herontwerp Alle beroepsopleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten m.b.t. de urennorm. Alle niveau 4 opleidingen voldoen aan de wettelijke vereiste opleidingsduur. De onderwijs- en examenplannen van alle beroepsopleidingen voldoen aan de onderwijsstandaarden van ROC MN. Professionaliseren van management op gebied van onderwijskundig leiderschap en pedagogischdidactische vaardigheden is een continu proces, ingebed in cyclus van F&B-gesprekken. De wijzigingen van de opleidingen zijn via de website gecommuniceerd. 2. De entreeopleidingen De positionering van de entreeopleidingen binnen ROC MN is vastgesteld. Het toelatingsbeleid voor de entreeopleiding conform de wettelijke vereisten en het beleid van ROC MN is geïmplementeerd. Met de betrokkenen in de regio (vo-scholen, Utrechtse school, andere mbo-scholen, gemeenten) zijn afspraken gemaakt over het toelatingsbeleid voor de entreeopleiding en het aanbod voor doelgroepen die niet naar de entreeopleiding gaan. Het bindend studieadvies na vier maanden is geïmplementeerd. De onderwijs- en examenplannen van alle entreeopleidingen binnen ROC MN zijn op elkaar afgestemd. De wijzigingen zijn via de website gecommuniceerd. 3. Het toelatingsbeleid van ROC MN is voor alle beroepsopleidingen geïmplementeerd. Het instroomproces sluit aan op het toelatingsbeleid van ROC MN. Wijzigingen in het instroomproces zijn geïmplementeerd. Alle beroepsopleidingen hebben een deelnemerprofiel waarin de toelatingscriteria zijn geformuleerd. De intakers zijn geprofessionaliseerd. De toelatingsprocedure en -criteria zijn per opleiding via de website gecommuniceerd. 4. Passend onderwijs De zorgstructuur is aangepast. Passend onderwijs is geïmplementeerd in de intake. Docententeams, intakers, loopbaanbegeleiders en SLC zijn geprofessionaliseerd. 5. De onderwijscatalogus De vereiste functionaliteit van de onderwijscatalogus is vastgesteld. Van de exameneenheden en onderwijseenheden die in de onderwijscatalogus worden opgenomen, is vastgesteld aan welke kaders zij moeten voldoen en welke metadata vastgelegd worden. De exameneenheden zijn in de onderwijscatalogus ingevoerd. Er zijn pilots uitgevoerd met de invoering van onderwijseenheden in de onderwijscatalogus en het leerlingvolgsysteem. 6. Focus op de docent / functiedifferentiatie Rollen en bijbehorende taken van de docent zijn gedefinieerd en gecommuniceerd. Uitgangspunten m.b.t. pedagogisch-didactisch handelen zijn beschreven. 40 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

41 Internationalisering Internationalisering levert een wezenlijke bijdrage aan de doelstellingen van ons ROC en met name de doelstelling om onze studenten op te leiden als volwaardig burger in een multiculturele en duurzame samenleving en als flexibele werknemer van de toekomst. Door een internationale ervaring worden studenten zich bewuster van de verschillen in de wereld. Ze zien meer kansen en mogelijkheden, leren over eigen sterke en zwakke kanten en groeien daarmee tot zelfstandige, verantwoordelijke (wereld)burgers en waardevolle krachten voor de (regionale) economie. Internationalisering van het mbo betekent vooral mobiliteit van studenten, maar daarnaast ook mobiliteit van docenten als aanjagers, voor studenten en het curriculum, én een bijdrage aan innovatie binnen de instelling. ROC Midden Nederland wil zich komende jaren ontwikkelen als een instelling waar internationalisering een vast onderdeel is van onze strategie. Waar mobiliteit naar het buitenland voor studenten en docenten een vast onderdeel is van het onderwijsprogramma en scholingsaanbod. Waarbij studenten tijdens hun loopbaangesprekken nadenken over een mogelijke internationale invulling van hun opleiding. Waar docenten samen met vaste betrouwbare buitenlandse partners mobiliteit voor studenten mogelijk maken en werken aan het internationaliseren van het curriculum. De uitgangspunten zijn: Vanuit de student: 1. De mogelijkheid van een internationale ervaring of zelfs carrière, is onderdeel van de loopbaanbegeleiding van de student; 2. Iedere student die een deel van de opleiding in het buitenland wil volgen, krijgt hiertoe de gelegenheid (ECVET); 3. Engelse en tweetalige opleidingen behoren tot het opleidingspakket; 4. Beroepscompetenties krijgen in samenwerking met het regionale bedrijfsleven stap voor stap een internationale invulling; Vanuit het personeel en de organisatie: 5. Personeel krijgt de mogelijkheid internationale ervaring op te doen en taalvaardigheid te ontwikkelen; 6. Het CvB sluit strategische partnerschappen met partners in Europa en daarbuiten; 7. Kennis en onderwijsproducten internationaal worden verkocht; 8. Mondiale solidariteit is voor het personeel een inspiratie voor het organiseren van activiteiten en het ondersteunen van studenten. Ondanks dat al deze uitgangspunten draagvlak hebben, heeft onze inzet meer focus nodig om met beperkte middelen maximaal resultaat te leveren. Dat betekent dat de inzet op uitgangspunten 1, 2, 5, 6 en 8 geprioriteerd en uitgewerkt wordt. Bestuursverslag 41

42 ONDERWIJSDELEGATIE UIT SINGAPORE OP BEZOEK Op donderdag 12 juni bracht een grote delegatie van het Ministerie van Onderwijs van Singapore een bezoek aan het Tech College, een van de twaalf kleinschalige colleges van ROC Midden Nederland. De heer Heng Swee Keat, Minister for Education, en zijn gevolg werden ontvangen door Kees Rutten, College van Bestuur, en Robert Koch, directeur Tech College. Beide heren verzorgden een presentatie over het mbo-onderwijs in Nederland, de onderwijsfilosofie van ROC Midden Nederland en de manier waarop de samenwerking met het bedrijfsleven binnen het "Arbeidsmarktgericht opleiden" vorm was gegeven. Meet and greet De delegatie maakte daarna kennis met studenten en docenten van de niveau-4 opleidingen Mechatronica en Industrieel Design en de niveau-2 opleiding Werktuigbouwkunde en Constructie. De minister was geïnteresseerd en goed voorbereid. Hij bleek een bijzonder aimabele en humoristische man te zijn, waardoor de studenten zich al snel op hun gemak voelden en op een ontspannen manier in gesprek gingen met hem. Achtergrond van het bezoek Recentelijk heeft mevrouw Jet Bussemaker, minister van OCW, met de MBO Raad een studiereis gemaakt naar Azië. Vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs onder leiding van de minister brachten nu een tegenbezoek aan Nederland. In Singapore wil men meer energie steken in de zogenaamde Apprenticeship training, ons bbl/werken en leren concept en de samenwerking met het bedrijfsleven. 42 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

43 JASMIJN WISSE MBO-UITBLINKER ROC MIDDEN NEDERLAND Jasmijn Wisse (18 jaar) is verkozen tot mbo-uitblinker van 2014 van ROC Midden Nederland. Op maandag 8 september was zij samen met alle andere zestig uitblinkers van Nederland te gast bij de minister van OCW. Donderdag 9 oktober vertegenwoordigde ze ROC Midden Nederland bij het Uitblinkersgala van de MBO Raad, de landelijke verkiezing tot MBO-Uitblinker Jasmijn is tweedejaars studente aan het Facility, Horeca & Travel College in Nieuwegein. Zij volgt hier de bol-opleiding Manager Verkoop Reizen op niveau 4. De jury was onder de indruk van haar CV. Docente Angelique Woudenberg, die haar heeft voorgedragen, beschrijft haar als volgt: Jasmijn is ambitieus, communicatief, klantvriendelijk, representatief en reislustig. Jasmijn zelf: Ik wil me graag ontwikkelen tot reisprofessional van de toekomst! Reiswerk Topclass Curaçao Na een strenge, landelijke selectie is Jasmijn ook al geselecteerd om mee te doen aan de Reiswerk TopClass op Curaçao. Ze reisde, samen met dertien andere excellente mbo-studenten, in maart 2014 naar Curaçao om vanuit de klant social marketing- en communicatietools te maken. Ze werden gecoacht in klantgericht verkopen en leerden de online marketing skills die daarvoor nodig zijn. Haar deelname aan de Reiswerk Topclass Curaçao is een uitstekende voorbereiding op haar toekomstige carrière in de reisbranche. Stage op het moment van bekendmaking volgde zij een stage van vijf maanden op het Griekse eiland Zakynthos bij touroperator Nefis Travel. Bestuursverslag 43

44 hoofdstuk 7 bestuursverslag Organisatie van kleinschaligheid, effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en een gezondere financiële positie 44 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

45 Om de vooruitgang te bekijken in relatie tot de strategische doelstellingen zijn indicatoren vastgesteld. Als indicatoren voor een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en gezondere financiële positie zijn vastgesteld in Focus 2014: Financieel rendement van 2,5% bij mbo, Participatieopleidingen en Vavo; 10% bij Bedrijfsopleidingen; De onderwijsprocessen worden nader gestandaardiseerd om op orde te komen. In de volgende paragrafen wordt toegelicht wat in 2014 is ondernomen om deze doelstellingen te behalen. We geven uitleg bij de prestaties van ROC Midden Nederland in 2013 ten opzichte van de hiervoor genoemde indicatoren. Daarnaast wordt ook de organisatiestructuur beschreven. 1. Investeren in de organisatie en processen Gezien onze heterogene studentenpopulatie kunnen wij ons niet vanuit één identiteit en organisatie richten op de verschillende groepen. Segmentatie en kleinschaligheid zijn noodzakelijk om specifieke dienstverlening te bieden en optimaal meerwaarde te kunnen leveren. Om echter een herkenbare en aantrekkelijke school te zijn voor de verscheidenheid aan groepen, dienen de basiszaken zoveel mogelijk gestandaardiseerd te zijn. De organisatiestructuur was tot 2014 georganiseerd in vier delen, gebaseerd op specifieke productmarktcombinaties: Beroepsopleidingen (mbo-colleges) Bedrijfsopleidingen; Participatieopleidingen; Vavo Lyceum In 2014 is het deel Bedrijfsopleidingen geïntegreerd bij de mbo-colleges. Het is echter wel als apart merk blijven bestaan. Bestuursverslag 45

46 De businessunit Beroepsopleidingen biedt het beroepsonderwijs aan in colleges. Deze twaalf kleinschalige en branchegerichte colleges vormen samen de businessunit. Automotive College; Beauty College; Bouw & Interieur College; Business & Administration College; Creative College; Facility, Horeca & Travel College; Gezondheidszorg College; ICT College; Sport College; Tech College; Veiligheid & Defensie College; Welzijn College. De colleges opereren dichtbij de bedrijven en partners. De opleidingen worden ook actief gezamenlijk ingericht, zodat het aanbod 'van binnenuit' optimaal is afgestemd. De colleges zijn of worden, waar de marktsituatie het mogelijk maakt, gevestigd in zowel Utrecht, Nieuwegein als Amersfoort en eventueel ook in de randgebieden om de regionale positie te versterken. Een gezamenlijke identiteit en voorspelbare kwaliteit van ROC Midden Nederland is noodzakelijk om onze doelen te bereiken. Daarom gaan we onze dienstverlening aan de klanten vanuit eenzelfde aanpak inrichten, waarbij men bij elk college in basis ongeveer hetzelfde kan verwachten. Dit vertaalt zich in de processen en in afspraken over de standaarden in het curriculum en de loopbaanbegeleiding. Middels Bedrijfsopleidingen (BO) stelt ROC MN de kennis en expertise van de onderwijsorganisatie beschikbaar voor de zakelijke en particuliere markt. Om de synergie tussen de mbo-colleges en Bedrijfsopleidingen te optimaliseren is er voor gekozen Bedrijfsopleidingen te positioneren bij de colleges. Daarom is BO in 2014 opgedeeld in 3 marktteams, Techniek, Zakelijke Dienstverlening en Zorg & Welzijn, en ondergebracht bij de betreffende colleges. De processen ten behoeve van offerte, contract, management info, administratieve en de financiële processen zijn gestandaardiseerd en worden ontwikkeld en beheerd door het BO Office (gepositioneerd bij de dienst FP&C). De businessunit Participatieopleidingen levert geïntegreerde oplossingen voor het (leer-) vraagstuk van individuen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een afstand tot optimale deelname aan de samenleving. ROC Midden Nederland legt de focus op de participatie- en re-integratiemarkt. In de participatiemarkt staan volwassenen met een educatieve of sociaal-maatschappelijke achterstand centraal. Bij inburgering gaat het naast de maatschappelijke achterstand ook om het behalen van een inburgeringexamen. Opdrachtgevers zijn gemeenten, re-integratiebedrijven, publieke verzekeraars en individuen. Vanwege de bezuinigingen worden de budgetten bij potentiële opdrachtgevers steeds kleiner. Gezien de dalende omzet door de bezuinigingen wordt Participatieopleidingen binnen ROC MN de komende jaren afgebouwd. Medewerkers van Participatieopleidingen zijn of worden zoveel als mogelijk in een van de mbocolleges geplaatst, met de benodigde begeleiding, scholing en een inwerkprogramma. De businessunit Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) is het vierde onderdeel van de ROC MNorganisatie. Het Vavo Lyceum is apart gepositioneerd, los van de andere onderdelen. Op deze wijze kan het Vavo Lyceum vanuit zijn eigen expertise en kracht slagvaardig reageren op de ontwikkelingen in dit onderwijssegment. Wanneer er raakvlakken zijn, bijvoorbeeld met het mbo-onderwijs, wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke basis om zodoende voor beide onderdelen een wederzijds voordeel te realiseren. 46 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

47 Platte organisatiestructuur met regionale oriëntatie De organisatiestructuur is relatief plat met maximaal drie managementlagen, inclusief het CvB. De colleges zijn over de diverse vestigingsplaatsen heen georganiseerd. Dat hangt samen met de keuze voor een branchegerichte ordening en een heldere identiteit van de colleges. Deze is in beginsel leidend. De collegedirecteur waarborgt de eenheid van beleid, zowel binnen elk college als in de regionale vestigingen. Ook op het niveau van afdelingsmanagement komt de regionale en lokale oriëntatie terug. Afdelingsmanagers bedienen in beginsel niet meer dan één vestigingsplaats. Binnen sommige vestigingen, zijn meerdere colleges gehuisvest, bijvoorbeeld op de Disketteweg in Amersfoort of de Vondellaan in Utrecht. Het afgelopen jaar is steeds meer gekeken naar het organiseren van bijvoorbeeld facilitaire zaken op vestigingsniveau, in plaats van voor elk college afzonderlijk. RvT CvB P&O FB FP&C BB M&C OI&I DOS&SLC ICT&IM Automotive Beauty Bouw & Interieur Business & Administration Creative Facility, Horeca & Travel Gezondheidszorg ICT Sport Tech Veiligheid & Defensie Welzijn VAVO Lyceum Participatieopleidingen Eigenheid binnen kaders Colleges werken aan en vanuit hun eigen identiteit en sluiten daarmee aan bij de student en het werkveld waarvoor opgeleid wordt. Dat betekent echter niet dat colleges zelfstandig kunnen opereren. ROC Midden Nederland stelt de (beleids-)kaders vast waarbinnen colleges zich kunnen bewegen. Deze kaders zijn bedoeld om te kunnen sturen maar ook om richting te geven op alle beleidsterreinen: van onderwijs tot personeel en organisatie, van marketing en communicatie tot huisvesting. Deze kaderstelling is scherp geformuleerd: het gaat om standaardisering waar dat mogelijk is. Alleen specifieke kenmerken van student of werkveld zijn legitieme redenen om van dat principe af te wijken. Standaardisering zorgt immers voor efficiency. Het gaat daarbij niet alleen om het terugdringen van kosten, maar ook om het terugbrengen van regeldruk. Juist daardoor ontstaat rust en ruimte voor het vereiste maatwerk. Standaardisering zorgt ook voor kwaliteit, transparantie en borging. Daarnaast zorgt standaardisering voor een beter herkenbare identiteit: doordat bijvoorbeeld delen van de loopbaanbegeleiding voor de student zijn gestandaardiseerd, is ROC Midden Nederland op dat punt ook herkenbaar. Bestuursverslag 47

48 Ondersteunende diensten De ondersteuning is binnen ROC MN is georganiseerd in acht diensten: Personeel en Organisatie (P&O); Finance, Planning & Control (FP&C); Facilitair Bedrijf (FB); Onderwijsontwikkeling en Innovatie (O&I); Dienst Onderwijs Services (DOS); Marketing en Communicatie (M&C); ICT en Innovatiemanagement (ICT & IM); Bestuursbureau (BB). De dienstverlening wordt door de diensten zoveel mogelijk decentraal aangeboden, tenzij een specifieke situatie vraagt om een centraal aanbod. De collegedirecteur bepaalt in de operationele aansturing de focus van de inzet van de medewerkers van de ondersteunende dienst. De ondersteuning vindt plaats door middel van fysieke aanwezigheid op de locatie, intranet, telefoon of . FLOW: Optimalisatie van ondersteunende processen Het programma Flow is een belangrijk ROC-breed programma dat zorgt voor verbetering van de samenhang tussen een aantal cruciale administratieve processen en systemen. Het programma is opgeknipt in verschillende fasen. In kalenderjaar 2014 hebben fase 3, oktober juli 2014, en fase 4, juli september 2015, gelopen. In fase 3 is gewerkt aan roostering, verdere uitrol van digitale aan- en afwezigheidsregistratie, ondersteuning door een digitaal systeem van verzuimregistratie en melding, standaardiseren en digitaliseren van het proces van registratie van kerntaken. Fase 3 is afgerond binnen planning en binnen budget. Fase 4 wordt gezien als de laatste fase van Flow. In deze fase worden de lopende deelprojecten, zover mogelijk, afgerond. Deze fase loopt momenteel nog. Duurzaamheid Binnen ROC Midden Nederland wordt actief beleid gevoerd met betrekking tot duurzaamheid. Dit beleid wordt op meerdere gebieden toegepast o.a. op gebied van inkoop, facilitaire dienstverlening en huisvesting. Daarvoor zijn allerlei initiatieven ontwikkeld, zoals: ROC Midden Nederland heeft in 2009 het programma Duurzame Ontwikkeling opgesteld en vastgesteld. Hieraan wordt nog steeds vastgehouden. Duurzaamheid is een vast onderdeel binnen diverse lesprogramma s en in het beleid van de eigen organisatie (inkoop en gebouwenbeheer), gewaarborgd door de ondertekening van het convenant Duurzaam Inkopen. Dit convenant is in 2009 opgesteld door de vereniging MBO-Raad en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (destijds VROM). Doelstelling is in % duurzaam in te kopen. Duurzaamheid is een vast onderdeel van alle (meervoudig) onderhandse en Europese aanbestedingen, die in opdracht van ROC MN worden uitgevoerd. De deelname aan het energieconvenant van de Gemeente Utrecht, met als ambitie, dat deelnemende organisaties binnen de gemeente in 2030 CO² neutraal zijn. 48 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

49 ROC MN koopt volledig groene energie in. Dit gebeurt samen met meer dan twintig roc s in Nederland en hiervan wordt een certificaat van duurzaamheid afgegeven. Alle mbo-colleges hebben in 2014 het landelijke vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. ROC Midden Nederland heeft dit vignet gekregen op basis van het thema Sport & Beweging, al onze studenten krijgen de vakken Sporten Beweging en Vitaal burgerschap. Op verschillende andere manieren werken we verder aan een gezonde en vitale identiteit: voor de medewerkers is het personeelsbeleid Vitale Werknemers ontwikkeld. Daarnaast is er intensieve samenwerking met verschillende grote partners als Grand Depart en FC Utrecht. Ook gaat ROC Midden Nederland aan de slag met het gezonder maken van de school door te kijken naar de mogelijkheden van gezonde kantines en goede voorlichting over gezond eten en leven. Diverse maatregelen op gebied van huisvesting, zoals het waterzijdig inregelen van de verwarmingsinstallaties van diverse gebouwen, het op afstand inregelen van klimaatbeheersingssystemen, het vervangen van CV-ketels voor energiezuinige installaties, het toepassen van energiezuinige TL (hoogfrequent), het aanbrengen van dubbelglas in oudere gebouwen. Verder zijn er EPA-U plus-rapporten opgesteld voor de panden van ROC MN. Op milieugebied is er op alle locaties aandacht voor het gescheiden inzamelen van afval en het gebruik van milieuvriendelijke materialen. Bestuursverslag 49

50 WETHOUDER OP BEZOEK BIJ PROJECT WATERZIJDIG INREGELEN Op maandag 10 maart bracht de Utrechtse Wethouder Mirjam de Rijk een bezoek aan een project rondom waterzijdig inregelen. Tweedejaars Studenten van de opleiding Installatietechniek van het Tech College waren hiervoor aanwezig op een woonboot gelegen in de Utrechtse gracht waar de CV-installatie uitstekend door hen was ingeregeld. Energiebesparing De wethouder kwam met een delegatie langs om te zien wat voor energiebesparingsprojecten er allemaal gedaan worden in de stad Utrecht. Zij heeft zich de afgelopen jaren ingezet om geld vrij te maken voor dergelijke projecten en nu wilde ze graag zien wat er allemaal met dat geld gebeurt. Met het oog op de komende verkiezingen was zij op zoek naar positieve verhalen. Demonstratie De studenten (bol, niveau 2, Amersfoort) van Tech College waren zeer bereid haar daar bij te helpen. Maximo, Firdows, Tarik en Soufian hebben de wethouder een kleine demonstratie gegeven over waterzijdig inregelen en uitgelegd wat dit allemaal inhoudt. Projectleider Geertjan Aleven was zeer te spreken over de studenten. Complimenten jongens, want jullie hebben jezelf goed gepresenteerd en zijn goed op de vragen van de wethouder ingegaan. Project waterzijdig inregelen Energie-U, Wijkbedrijf Utrecht, ROC Midden Nederland, Van Leusden Installatietechniek en Stichting Technotrend hebben de handen ineen geslagen met een gezamenlijk initiatief, het project waterzijdig inregelen. Dit project combineert het bieden van opleidingskansen aan jonge mensen met het besparen van energie en het bevorderen van het gebruik van duurzame technieken in de gemeente Utrecht. Gerard van Leusden, die de leerlingen heeft opgeleid, wil graag zijn specialisme overdragen aan jonge installateurs. Want het is heel mooi als de kennis over deze duurzame techniek ook in de toekomst blijft bestaan. Honderd huishoudens Waterzijdig inregelen is een project van en door de leerlingen. Wijkbedrijf Utrecht stelt daarvoor haar begeleidingsexpertise én de projectruimte ter beschikking. De doelstelling van het project is om in eerste instantie bij honderd huishoudens in de gemeente Utrecht de CV waterzijdig in te regelen. Er is een energiebesparing mogelijk van 3% - 7%. Het is de bedoeling dat bedrijven deze activiteit in de toekomst overpakken. Het Tech College heeft ook al twee bijeenkomsten georganiseerd voor bedrijven om voortgang van het project te borgen. 50 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

51 Stage duurzame techniek Bij waterzijdig inregelen gaat het om het optimaliseren van de doorstroming van het water door de radiatoren. Deze techniek draagt rechtstreeks bij aan een lagere energierekening, aan verminderde CO2 uitstoot en aan meer warmtecomfort. Twaalf leerlingen installatietechniek van het Tech College hebben de kans gekregen om zich deze specifieke techniek eigen te maken. Zij lopen daarvoor stage bij Wijkbedrijf Utrecht. COMMISSARIS VAN DE KONING BEZOEKT ROC MIDDEN NEDERLAND Op donderdag 23 januari bracht de heer Willibrord van Beek, de Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, een bezoek aan het Sport College en het Creative College. Dit bezoek vond plaats op uitnodiging van Leonard Geluk, voorzitter van het College van Bestuur. Doel van het bezoek was een kennismaking met de kleinschalige en branchegerichte mbocolleges van ROC Midden Nederland. Het bezoek werd ook benut om het gesprek aan te gaan over de Economic Board Utrecht, de aansluiting tussen mbo en hbo en de inspanningen rondom het Techniekpact. De provincie Utrecht vervult een actieve en belangrijke rol binnen al deze ontwikkelingen. De heer Van Beek: Heel mooi om te zien, dat er op ieder college een andere sfeer en uitstraling heerst. Ik kan me voorstellen, dat studenten zich hier thuis voelen en goed worden voorbereid op het beroep en hun toekomst. Ik ben onder de indruk van de goede balans tussen de voor studenten belangrijke kleinschaligheid in de colleges binnen de grootschaligheid van de moederorganisatie. 2. Profiel van de instelling ROC Midden Nederland is een van de grootste onderwijsinstellingen in midden Nederland. Op het gebied van beroepsonderwijs, bedrijfsopleidingen en participatieopleidingen speelt ROC MN een belangrijke rol in de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Ongeveer jongeren en volwassenen volgen onderwijs bij ROC MN. Het opleidingenaanbod kan op de volgende manier verdeeld worden: Middelbaar beroepsonderwijs; Vavo; Participatieopleidingen; Bedrijfsopleidingen. In totaal verzorgt ROC Midden Nederland voor studenten en bedrijven bijna vierhonderd erkende opleidingen op mbo-niveau (bol, bbl en maatwerk) en vavo. Het aanbod van Participatieopleidingen omvat onder meer: inburgering, cursussen, taaltrajecten en duale opleidingen. Bestuursverslag 51

52 3. Locaties Onderwijslocaties voor het mbo vinden we in de volgende steden/gemeenten: Utrecht, Amersfoort, Zeist, Nieuwegein en Woerden. Zowel op deze locaties als op vijftien andere locaties, bieden wij daarnaast Vavo en Participatieopleidingen aan. Vavo-locaties zijn gevestigd in: Amersfoort, Utrecht en Zeist. Participatieopleidingen bieden we aan in: Utrecht, Amersfoort, Baarn, De Bilt, Driebergen, Maarssen, Mijdrecht, Nieuwegein, Soest, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Bedrijfsopleidingen worden aangeboden in overleg met de klant, soms in een locatie van ROC MN, soms in-house of op een externe locatie. 52 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

53 Bestuursverslag 53

54 De juridische structuur van ROC Midden Nederland 4. Juridische structuur Stichting Van Beuningenfonds Fiscale eenheid BTW Fiscale eenheid VpB Stichting ROC MN Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten Gildevaart Contractactiviteiten BV (slapend) Bedrijfsopleidingen Midden Nederland BV 5. Financieel perspectief Realisatie 2014 Het geconsolideerde netto resultaat over de periode januari tot en met december 2014 bedraagt 5,4 miljoen positief. Genormaliseerd resultaat 2014 versus realisatie 2014 Het genormaliseerde jaarresultaat over 2014 is 2.729K. Dat is een prima resultaat en 1.700K beter dan begroot. Dit resultaat is ook beter dan de prognoses gedurende Dat heeft verschillende oorzaken. We zijn steeds beter in staat om de kosten te beheersen. We houden goed rekening met ontwikkelingen in schooljaren en anticiperen daar steeds meer op. In het prognoseproces zijn we nog enigszins voorzichtig. Het resultaat wordt behaald door vrijwel alle organisatieonderdelen en is daarmee een collectieve prestatie. Het genormaliseerde jaarresultaat is exclusief incidentele posten. In 2014 zijn er veel van die posten. Door al die incidentele posten is het exploitatieresultaat 2014 een stuk hoger dan het genormaliseerde jaarresultaat, namelijk 5.372K. Dit is het resultaat dat de basis vormt voor de jaarrekening 2014, de Inspectie en benchmarks. Hieronder geven wij een overzicht van deze bijzondere c.q. incidentele posten die het resultaat hebben beïnvloed. Bijzondere c.q. incidentele posten Bedragen x Exploitatieresultaat 2014 volgens staat van baten en lasten in de jaarrekening Aanvullende bekostiging OCW Passend Onderwijs 482- Extra baten div. gemeenten WEB en Inburgeringsactiviteiten PO Hogere realisatie niet OCW gerelateerde VSV middelen 583- Hogere projectbaten DOS (MBO-plus) en O&I (VSV) 471- Niet maximaal benutte inzet boxen B en C 281- Incidenteel lagere afschrijvingskosten bij Facilitair Bedrijf 700- Niet benutte mobiliteit Lagere dotatie voorziening wachtgeld 400- Geen dotatie voorziening groot onderhoud 825- Extra dotatie reorganisatievoorziening PO Dotatie voorziening verplichting vaststellingsovereenkomsten 445 Afboeking te verrekenen Wettelijk Verplicht Cursusgeld (WVC) 249 Wachtgeld 2014 verrekening maart 2015 correctie door OCW 172 Genormaliseerd resultaat excl. incidentele posten Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

55 Begroting 2014 versus genormaliseerd resultaat 2014 In vorenstaande overzicht zijn de incidentele posten benoemd. Andere afwijkingen tussen het genormaliseerde resultaat van 2.729K ten opzichte van het begrote resultaat van 1.029K zijn: Lagere afschrijvingslasten door lager dan begrote investeringen in pc s, laptop s en meubilair ad - 0,4 mln Onderbesteding op overige instellingslasten van -1,3 mln. De overige instellingslasten kennen een grillig (seizoens)patroon, waardoor ze moeilijke voorspelbaar zijn. Het onderdeel Beroepsopleidingen (mbo) laat een positief resultaat zien van 3,7 mln. Dat is 2,6% van de totale baten. Het onderdeel Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (vavo) realiseert een positief resultaat van 0,8 mln. De onderdelen Participatieopleidingen (po) en Bedrijfsopleidingen (bo) laten respectievelijk een winst zien van 0,1 mln en 0,8 mln. Bedragen x 1000 BATEN Totaal ROC MN realisatie 2013 Totaal ROC MN begroting 2014 Totaal ROC MN realisatie 2014 Mbo incl. diensten Vavolyceum Participatieopleidingen Bedrijfsopleidingen Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Lasten Totaal baten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Corporate kosten Totaal lasten Som baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Exploitatieresultaat In bovenstaand overzicht wordt ook gespecificeerd welke middelen worden aangewend per activiteit (mbo, vavo, po en bo). Bij BO is er sprake van een deel niet- (door het Rijk) bekostigde activiteiten. Deze activiteiten worden ingekocht en betaald door bedrijven waarvoor de (onbekostigde) opleidingen worden uitgevoerd. Bestuursverslag 55

56 Baten De baten zijn hoger dan begroot. Het verschil is opgebouwd uit de volgende afwijkingen: (Bedrag x mln) Realisatie Begroot Afwijking Rijksbijdragen OCW 126,2 119,3 6,9 Overige overheidsbijdragen 6,3 11,0 4,7 -/- Opbrengst werk i.o.v. derden 4,0 3,7 0,3 Overige baten (incl. College-, cursus-, les- en examengelden 4,9 2,9 2,0 Totaal 141,4 136,9 4,5 Rijksbijdragen OCW (+ 6,9 mln) De oorzaak van de positieve afwijking ad. 6,9 mln. ten opzichte van de begroting is toe te schrijven aan: 5,3 mln Overgangsmaatregel OCW bekostiging VAVO 0,5 mln Toekenning budget voor inzet Passend Onderwijs K 0,2 mln Bijstelling lumpsum bekostiging OC&W (in- en output etc.) +481K 0,3 mln Vrijval School Ex K 0,3 mln Vrijval Taal en Rekenen +292K 0,3 mln Lerarenbeurs +277K 0,7 Vrijval LGF 0,1 mln Vrijval Tegemoetkoming kosten opl. scholen +50 en Professionalisering +40K -/- 0,5 mln Lagere bijdrage VSV -540K. Deel van VSV bijdrage wordt in de realisatie geboekt onder de overige baten. -/- 0,3 mln Lager dan begrote bijdrage wachtgeld OCW -173K Overige overheidsbijdragen (-/- 4,7 mln) De verdere uitsplitsing van de rijksbijdragen en de overige overheidsbijdragen uit de staat van baten maakt een afwijking ten opzichte van de begroting. Deze afwijking heeft betrekking op overgangsbekostiging VAVO die is als de eerste geldstroom gerealiseerd. De opbrengsten uit GT trajecten van gemeenten zijn minder dan begroot. Opbrengst werk in opdracht van derden ( + 0,3 mln) Dit is vooral toe te schrijven aan de dekking vanuit de Gemeenten Utrecht en Amersfoort en is gebaseerd op afgesloten contracten voor 2014 voor de afwikkeling van de inburgeringsactiviteiten. Overige baten ( + 2,0 mln) De hogere Overige baten ten opzichte van de begroting zijn in de eerste plaats toe te schrijven aan het realiseren van een aantal project- en activiteitbaten, die tijdens het maken van de begroting nog niet zeker waren. Dit is vooral toe te schrijven aan de realisatie van niet OCW gerelateerde VSV-middelen zoals VSV de Overstap, Plus, Invoegen op maat en Aanpak Jeugdwerkloosheid. Daarnaast zijn er extra verhuuropbrengsten gerealiseerd. Lasten De lasten zijn 1,1 mln hoger dan de begroting. Dit verschil is opgebouwd uit de volgende posten: (Bedrag x mln) Realisatie Begroot Afwijking Personele lasten 99,9 97,6 2,3 Afschrijvingen 7,6 8,6 1,0 -/- Huisvestingslasten 7,0 7,6 0,6 -/- Overige instellingslasten 20,6 20,9 0,3 -/- Totaal 135,1 134,7 0,4 56 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

57 Personele lasten (-/- 6,4 mln) (Bedrag x mln) Realisatie Begroot Afwijking Salariskosten 90,8 89,4 1,4 Inhuur derden (incl. detachering) 5,8 5,3 0,5 Overige personele lasten 0,1 2,2 2,1 -/- Uitkeringen 0,4 -/- 0,1 0,3 -/- Totaal regulier 96,4 96,9 0,5 -/- Dotatie/vrijval/ personele voorzieningen 3,5 0,7 2,8 Totaal personele lasten 99,9 97,6 2,3 In totaal zijn de personele lasten, zoals verantwoord in de exploitatie, 2,3 mln hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren: Salariskosten (+ 1,4 mln) De lonen en salarissen zijn over ,4 mln hoger dan begroot. De oorzaken van de overschrijding zijn voornamelijk terug te vinden in: Overige vergoedingen 0,4 mln Dienstreizen 0,9 mln Overig 0,1 mln Inhuur derden (+ 0,5 mln) De kosten voor inhuur derden overschrijden de begroting. Dit wordt veroorzaakt door compensatie van onderbezetting van noodzakelijke werkzaamheden, opvang en inhuur voor specifieke expertise. Voor deze oorzaken geldt dat er in de begroting geen rekening was gehouden met de extra inzet van deze grootte. Daarnaast zijn diverse concernbrede kosten (beleidsagenda), zoals het project FLOW, begroot bij personele lasten maar uitgevoerd met inhuur derden. Overige personele lasten en uitkeringen (-/- 2,1 mln) De overige personele lasten zijn 2,1 mln lager dan begroot. Wachtgeldkosten zijn significant overschreden met 1,2 mln. In- en uitleen aan projecten laat een onderschrijding zien 0,2 mln. In deze post zit ook de onttrekkingen van de personele voorzieningen ad -/- 3,9 mln. Deze waren slechts begroot voor een bedrag van -/- 0,3 mln, derhalve een onderschrijding van 3,6 mln. Representatie en schoollasten overschrijden ook met 0,2 mln. In verband met het vertrek van een CvB-lid, directie en diverse managers zijn wervingslasten 0,2 mln hoger dan begroot. Mutatie (dotatie + vrijval) personele voorzieningen (+ 2,8 mln) Deze post bestaat voor een groot deel uit een dotatie die noodzakelijk bleek bij de wachtgelders en toekomstige ontslaguitkeringen. Om aan de langjarige verplichtingen voor deze medewerkers te voldoen moest een dotatie plaatsvinden van 0,5 mln. Daarnaast is een aanvullende dotatie verricht van 2,3 mln ten behoeve van verwachte vertrekregelingen. Afschrijvingslasten ( -/- 1,0 mln.) Per saldo zijn de afschrijvingen in 2014 gedaald ten opzichte van de begroting door de verkoop van onroerend goed en een versobering van het investeringsbeleid. Ten opzichte van de begroting wordt de afwijking veroorzaakt door de lagere afschrijvingslasten van de Marco Pololaan en investeringen in pc s, laptop s en meubilair. Bestuursverslag 57

58 Huisvestingslasten (-/- 0,6 mln) (Bedrag x mln) Realisatie Begroot Afwijking Huur 1,5 1,2 0,3 Dotatie/ vrijval voorzieningen huisvesting 0,1 0,7 0,6 -/- Klein onderhoud en exploitatie, incl. tuinonderhoud 1,7 0,9 0,8 Energie en water 1,3 1,9 0,6 -/- Schoonmaakkosten en vuilafvoer 1,9 1,9 0,0 Heffingen/belastingen/verzekeringen 0,7 0,7 0,0 Beveiligingskosten 0,2 0,2 0,0 Overige huisvestingslasten 0,4 -/- 0,2 0,6 -/- Totaal huisvestingslasten 7,0 7,6 0,6 -/- De huisvestingslasten zijn per saldo 0,6 mln lager dan begroot. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de niet gedoteerde voorziening huisvesting 0,4 mln en het klein onderhoud 0,2 mln, die in begroting wel is meegenomen. Bij de overige posten zijn zowel onder- als overschrijdingen te constateren. Overige instellingslasten ( -/- 0,3 mln) De overige instellingslasten zijn nagenoeg conform begroting. Begroting 2015 De begroting voor 2015 is onderwijs gedreven en maakt het mogelijk om de aandacht te richten op een stevige verbetering van de onderwijskwaliteit en -prestaties (weg uit de middelmaat) en de Governance van de organisatie en daarmee verdere stappen te zetten om te komen tot een financieel solide ROC. De verwachting voor de komende vier jaar is een vrij stabiele, licht stijgende inkomstenstroom. Dit gebaseerd op de reeds bekende allocatie van OCW-middelen en een relatief stabiele grootte van de studentpopulatie. Een aanzienlijk deel van de inkomsten gaat de komende jaren bestaan uit inkomsten uit kwaliteitsafspraken. Deze zijn onzeker van aard, want realisatie is afhankelijk van realisatie van de onderliggende kwaliteitsafspraken met een resultaatsverplichting. Bovendien zijn de middelen tijdelijk van aard. Deze middelen zullen worden ingezet voor personeelslasten, evenwel -net als de middelen- met een tijdelijk karakter. Het exploitatieresultaat van deze begroting 2015 is 3,0 mln positief. Voor 2014 was een exploitatieresultaat begroot van 1,0 mln. Dat is inclusief 1,3 mln voorfinancieringslasten Vrouwenvakschool en 1,3 mln lasten voor de salarismix. Het genormaliseerde begrote resultaat over 2014 was daarmee 3,6 mln. 58 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

59 Bedragen x 1000 BATEN Realisatie 2013 Realisatie 2014 Begroting 2015 Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Lasten Totaal baten Personele lasten Personele lasten kwaliteitsafspraken Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten Exploitatieresultaat Financiële kengetallen Realisatie 2014 Realisatie 2013 Solvabiliteit 1 (norm 35%) 42% 41% Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen) 51% 48% Liquiditeit 1,1 0,8 Solvabiliteit De solvabiliteit laat ten opzichte van een kleine stijging zien door de toename van het eigen vermogen. Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Het eigen vermogen stijgt, als gevolg van het positieve resultaat 2014 en vrijval van het restant van de bestemmingsreserve, aangezien de activiteiten van deze bestemmingsreserve in 2014 zijn afgewikkeld. Liquiditeit Het liquiditeitsratio is in 2014 aanzienlijk verbeterd door het positieve exploitatieresultaat van Bestuursverslag 59

60 Máxima opent de nieuwe locatie aan de marco pololaan Op vrijdag 27 maart opent koningin Máxima de nieuwste locatie van ROC Midden Nederland. Het ROC MN viert op dat moment ook zijn 10-jarig jubileum. Dubbel feest, dus! Studenten van de verschillende colleges organiseren de beveiliging, catering en feestelijkheden. Máxima laat zich ondertussen rondleiden en praat met studenten. 60 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

61 Bestuursverslag 61

62 hoofdstuk 8 bestuursverslag Sterkere marktpositie, met betere aansluiting bij de student, het beroepenveld en de maatschappij 62 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

63 Om de vooruitgang te meten in relatie tot de strategische doelstellingen zijn indicatoren vastgesteld. Als indicator voor een sterkere marktpositie, een betere aansluiting bij studenten, het beroepenveld en de maatschappij zijn vastgesteld: Waardering van een 3,5 of hoger door onze afnemers, de bedrijven, gemeenten en instellingen (op een vijf-puntsschaal). In de volgende paragrafen worden de strategieën uiteengezet die zijn gestart in het afgelopen jaar om de doelstellingen te behalen en wordt er een toelichting gegeven hoe ROC Midden Nederland in 2014 gepresteerd heeft ten opzichte van de hiervoor genoemde indicator. Investeren in partnerschappen en regionale samenwerking ROC Midden Nederland opereert in nauwe samenhang met studenten, bedrijven, instellingen en maatschappij. Alleen op die wijze zijn we in staat om maximaal aan te sluiten bij de competenties die bedrijven, gemeenten, instellingen en de maatschappij van onze studenten verwachten. Voor het waarborgen van de randvoorwaarden voor effectief onderwijs wordt samengewerkt met ketenpartners, met als belangrijkste partner het regionale bedrijfsleven. Hierbij staat co-creatie centraal: vanuit een gemeenschappelijk doel worden opleidingstrajecten ontworpen, samen met werkgevers, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Co-creatie is daarom ook een belangrijk element in onze koers richting Aangezien deze koers zich onder meer richt op versterking van de externe oriëntatie heeft het CvB besloten meer gefocust te gaan werken aan stakeholder- en reputatiemanagement. Dat om de regiofunctie nog beter te claimen en de regiofuncties, die het ROC MN vervult, te vermarkten. De bestaande regionale verankering kan verdiept en gezekerd worden en daarmee kan ook de reputatie verbeterd en de naamsbekendheid vergroot worden. Daarnaast kunnen de stakeholders nauwer aan de organisatie worden verbonden. Stakeholders zijn een belangrijke spiegel maar ook sparringpartner voor het ROC MN ten aanzien van het beleid, visie en standpunten. Stakeholders kunnen ook in stelling gebracht worden als ambassadeur voor het ROC MN. Het CvB is daarom gestart met het maken van een overzicht van de stakeholders, door middel van een Arena-analyse. Middels deze analyse van het speelveld en krachtenveld waarbinnen het ROC MN zich beweegt, worden de stakeholders geïnventariseerd, gepositioneerd en gegroepeerd op basis van belangrijkheid, mate van invloed, hun belangen en standpunten (voor- of tegenstander) en de impact daarvan, in relatie tot de behoeften en verwachtingen van het ROC MN. Bestuursverslag 63

64 De stakeholders van het ROC MN zijn grofweg onder te brengen in een aantal categorieën, te weten aankomende, huidige, en voormalige studenten, toeleverende scholen, samenwerkingspartners, beïnvloeders, afnemend werkveld, medewerkers, overheids- en branche organisaties, collega-instellingen, kenniscentra, omwonenden en media. Als de Arena-analyse in kaart is gebracht, worden lopende issues gekoppeld aan de stakeholders met wie het ROC Midden Nederland hierover in gesprek wil gaan. Zo ontstaat binding op onderwerpen met stakeholders en wordt de dialoog gevoerd vanuit regie en overzicht. Deze stappen worden in het voorjaar van 2015 verder uitgewerkt. Beroepen- en werkveldcommissies ROC MN betrekt de branche bij het onderwijs en (her)ontwerp hiervan. Daarom zijn binnen de colleges beroepenof werkveldcommissies actief. Op deze manier willen we onze betrokken partijen een rol geven om inhoudelijk en regionaal mee te denken. Doel van de commissies is de visie en de ontwikkelingen binnen de colleges op strategisch niveau te verrijken en de opleidingen te adviseren. Deze commissie komt in principe twee keer per jaar bij elkaar, waarbij de directeur van het college als gastheer en facilitator optreedt. Dankzij de samenwerking met bedrijven kunnen wij een actuele en relevante leeromgeving bieden en werken met een andere vorm van studentenparticipatie. In oktober 2013 zijn verkiezingen gehouden voor de Studentenraden op collegeniveau. Vanuit deze raden zijn vertegenwoordigers gekozen voor de Centrale Studentenraad. Op meerdere plaatsen binnen ROC Midden Nederland worden forums en klankbordgroepen ingericht. Ook worden bij alle onderwijsafdelingen panelgesprekken gevoerd met studenten. De resultaten van alle uitgevoerde metingen zijn opgenomen in de kwaliteitskaarten van elke onderwijsafdeling. Deze vormen op hun beurt weer input voor de jaarplannen. De feedback van studenten wordt gebruikt om de onderwijsprestaties te verbeteren. ROC Midden Nederland heeft daarnaast alumnibeleid voor oud-studenten en ex-personeelsleden ontwikkeld. Doorstroom vo-mbo-hbo Contacten met toeleverend en vervolgonderwijs zijn cruciaal om de doorstroom van en voor onze studenten succesvol te laten zijn. Deze doorstroom is daarom een belangrijk thema binnen ons ROC, die middels een stuurgroep Beroepskolom wordt gemonitord en aangestuurd. Zowel voor contacten met vo als voor contacten met hbo geldt dat deze op verschillende niveaus binnen de organisatie plaatsvinden, van docent tot aan CvB-niveau. De stuurgroep en onderliggende werkgroep wordt op ROC niveau regie uitgevoerd op deze contacten. Op deze manier is het afgelopen jaar de samenwerking verder geprofessionaliseerd, door middel van vaste aanspreekpunten met de benodigde expertise en interne afstemming op strategisch, tactisch en operationeel niveau. In onze beroepskolom hebben wij als speerpunten: Verbeteren van onze voorlichting, om potentiele studenten de keuze voor de voor hem/haar passende opleiding te kunnen laten maken; Realiseren van warme overdracht vanuit vo naar mbo met gebruik van het digitale doorstroomdossier; Niveau 4-opleidingen zo ontwerpen en uitvoeren dat onze studenten succesvol kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding (hbo). Samenwerking met mbo s in de regio Naast bovengenoemde samenwerking in de beroepskolom (vo en hbo) beschouwt ROC MN het ook van essentieel belang om goed samen te werken met de mbo-instellingen in de regio. Regio Midden Nederland wordt gekenmerkt door aanzienlijke concurrentie tussen mbo s. ROC MN beschouwt dit niet als gewenst of macrodoelmatig. Daarom is in 2013, op initiatief van ROC MN, het gesprek, op bestuurlijk niveau, gestart met alle mbo-instellingen in de regio. Ook in 2014 hebben deze gesprekken plaatsgevonden. Thema s hierbij waren Entreeopleidingen, technische opleidingen, gezamenlijke subsidie-aanvragen en ontwikkelingen ten aanzien van portfolio. 64 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

65 Met MBO Utrecht en MBO Amersfoort hebben aparte gesprekken plaatsgevonden onder leiding van een externe procesbegeleider. Doel van deze gesprekken was een verkenning uit te voeren naar een aanbod van het middelbaar beroepsonderwijs in de regio s Utrecht en Amersfoort dat op middellange termijn als macrodoelmatig is te beschouwen. Hierbij zal kunnen worden aangesloten bij de Commissie Macrodoelmatigheid Amarantis (Commissie Vermeulen) die in juni 2013 het rapport Samen Sterker heeft uitgebracht. De leidende hoofdvraag van het onderzoek is: In welke mate is het gezamenlijk opleidingsaanbod van ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en MBO Amersfoort in de huidige situatie en op middellange termijn macrodoelmatig? Eind maart 2015 zijn deze gesprekken afgerond. Het CvB van ROC MN is teleurgesteld over de uitkomst van de gesprekken aangezien er slechts kleine stappen zijn gezet richting het meer doelmatig inrichten van het mboonderwijs in de regio. Studentenparticipatie Studentenmedezeggenschap is georganiseerd middels Studentenraden op collegeniveau. Vanuit deze raden zijn vertegenwoordigers gekozen voor de Centrale Studentenraad, op ROC-breed niveau. Hoewel de medezeggenschap op veel plaatsen vorm heeft gekregen, zijn er ook nog plekken waar dit nog niet zo goed lukt. Zo zijn er raden die onderbezet zijn en niet professioneel werken. Het College van Bestuur heeft daarom besloten met extra aandacht en inzet te gaan werken aan het stimuleren en faciliteren van studentenparticipatie. Vanuit de dienst O&I wordt hier in 2015 een voorstel voor uitgewerkt en geïmplementeerd. Binnen vrijwel alle colleges zijn al wel forums en klankbordgroepen ingericht en worden panelgesprekken gevoerd met studenten. De feedback van studenten wordt gebruikt om de onderwijsprestaties verder te verbeteren. REGIONALE SAMENWERKING ENTREEOPLEIDINGEN Op donderdag 20 november heeft Paul van Maanen, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland, de samenwerkingsovereenkomst Entreeopleidingen regio Utrecht ondertekend. Ook bestuurders van diverse andere onderwijsinstellingen en wethouders van diverse gemeentes uit de RMC regio Utrecht zetten hun handtekening onder dit belangrijke convenant. Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is om een passend regionaal opleidingsaanbod te realiseren voor de doelgroep kwetsbare jongeren uit het Praktijkonderwijs, VSO en het vmbo zonder diploma. De samenwerkingspartners uit de regio hebben goede afspraken gemaakt, zodat er voor iedereen een leertraject mogelijk is met de beste kansen op de arbeidsmarkt of een eventuele vervolgopleiding. De onderwijspartners en gemeenten in RMC regio Utrecht nemen een collectieve verantwoordelijkheid om te voorkomen, dat er jongeren tussen wal en schip vallen met de komst van Entreeopleidingen. Vanaf 1 augustus 2014 hebben de niveau 1 opleidingen een aparte positie en een nieuwe naam binnen het mbo gekregen, namelijk Entreeopleidingen. Bestuursverslag 65

66 regiovisie MBO De mbo-scholen in de provincie Utrecht hebben gezamenlijk een regiovisie ontwikkeld om mede richting te geven aan de regionale ontwikkelingen. Dinsdag 27 mei is de regiovisie ondertekend door de bestuurders van de betrokken mbo-scholen. De samenwerking vergroot de mogelijkheden om samen met het bedrijfsleven regioprojecten aan te pakken Op weg naar hoogwaardig mbo-onderwijsaanbod De regiovisie is een initiatief van ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, MBO Amersfoort, Nimeto Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht, Wellantcollege en Hoornbeeck College. Met dit document zetten overheid, onderwijs en bedrijfsleven een belangrijke stap naar een financieel gezond en kwalitatief hoogwaardig mbo-onderwijsaanbod dat aansluit op het vmbo, hbo en bij de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven. Het doel van het mbo is: innovatief, sector overstijgend onderwijs, dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt en de student toekomstbestendig opleidt. De ondertekening vond plaats in bijzijn van Remco van Lunteren, gedeputeerde van provincie Utrecht, Bertien Houwing, wethouder gemeente Amersfoort, Jeroen Kreijkamp, wethouder gemeente Utrecht en Hans Rijnten van de Economic Board Utrecht (EBU), het samenwerkingsverband van het Utrechtse bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. 66 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

67 Ambities Economic Board Utrecht De regiovisie is gebaseerd op de analyse en ambities van de EBU. De economie van de provincie Utrecht wordt getypeerd door een sterke vertegenwoordiging van de sectoren zorg, onderwijs, overheid en zakelijke dienstverlening. Deze diensteneconomie is goed voor bijna 60% van de werkgelegenheid. Daarnaast is de creatieve industrie van toenemend belang. Economische groei en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten vindt in toenemende mate plaats in de verbinding tussen sectoren. Vier programmalijnen mbo De EBU heeft drie thema s benoemd waar de regio in excelleert en waar economisch de kansen liggen. Dit zijn: groene economie, gezond leven en diensteninnovatie. Vanuit de analyse van de economie en de trends, wordt in de regiovisie het perspectief voor het mbo beschreven. Op basis hiervan zet het mbo in op vier programmalijnen: zorg & technologie, duurzaamheid, serious gaming en ondernemerschap (inclusief leisure). Binnen de programmalijnen worden afzonderlijke projectvoorstellen ontwikkeld voor het Regionaal investeringsfonds mbo. Afhankelijk van het projectvoorstel zijn daarbij verschillende colleges van de diverse mbo-instellingen en bedrijven en instellingen betrokken. Voor de zomer van 2014 worden al voorstellen voor de thema s zorg en technologie en duurzaamheid ingediend. Na de zomer worden voorstellen ontwikkeld rond serious gaming en ondernemerschap/leisure. Bestuursverslag 67

68 'INCUBETER', BROEDPLAATS VOOR INNOVATIE Incubeter, de broedplaats voor ondernemerschap en innovatie op het gebied van zorg en techniek is sinds vrijdag 31 januari een feit. Vernieuwende ondernemers kunnen terecht in het getransformeerde pand aan de Borgstede 1 in Nieuwegein. Naast huisvesting krijgen zij professionele ondersteuning om snel maar gedegen te groeien met hun bedrijf. Bijvoorbeeld door coaching door het netwerk van experts en toegang tot kapitaal. De eerste drie bedrijven hebben inmiddels hun intrek genomen in de Incubeter. De Incubeter is feestelijk geopend door wethouder Hans Adriani, gedeputeerde Remco van Lunteren, Leonard Geluk, voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland en directeur Incubeter Michon van der Salm. Broedplaats voor ondernemerschap Deze kleine, innovatieve bedrijven gaan in zogenoemde pilots met grote gevestigde bedrijven als BAM, BDO en Cofely, overheden, onderwijs en zorginstellingen als Zorgspectrum aan de slag. Samen gaan ze de uitdaging aan om nieuwe oplossingen, producten en diensten te vinden voor vraagstukken in de zorg. Vraagstukken die nu en in de toekomst ontstaan door veranderingen in de zorg en in de maatschappij, zoals langer thuis wonen, efficiëntere ziekenhuizen of wijkvernieuwing. Dat is alleen mogelijk door de zorg anders te organiseren. Wat vroeger vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer. Techniek en ICT spelen hierbij een belangrijke rol. Wethouder Hans Adriani is blij met de komst van Incubeter: Nieuwegein is dé plek voor het ontstaan van vernieuwende praktisch toepasbare ideeën op gebied van gezondheid in de regio Utrecht. Zo stimuleert Nieuwegein met Welzijn op recept mensen met psychosociale klachten te bewegen, creatieve activiteiten te ondernemen of met elkaar te koken en te eten. Het doel is dat mensen door deze activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen. Met de Incubeter gaan we weer een stapje verder, hier verbinden we zorgtechnologie, onderwijs, economie en sociale infrastructuur om te komen tot innovatie op het gebied van zorg en techniek die zelfredzaamheid bevordert. Daarnaast zorgt de Incubeter voor een prettig ondernemersklimaat, stimuleert het de economische bedrijvigheid in de regio en pakt de jeugdwerkloosheid aan. Gedeputeerde Van Lunteren: "Dit is een mooi initiatief om jonge ondernemers in de zorg en techniek te helpen om hun droom te verwezenlijken en daarmee innovatie en werkgelegenheid te bevorderen. 68 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

69 Opening Tijdens de opening benadrukt Leonard Geluk: Wij zijn er als onderwijsinstelling voor mbo-onderwijs trots op partner te zijn van de Incubeter. In het onderwijs zetten we naast vakmanschap in op ondernemerschap. De samenwerking met externe partners is daarbij cruciaal. De Incubeter kan ook voor onze talentvolle studenten een prachtige gelegenheid zijn om hun ambities te realiseren. De verbouwing van de Incubeter is bovendien succesvol verlopen onder andere dankzij de inzet van studenten van het Tech College en het Bouw & Interieur College. Dit zijn twee van de twaalf mbo-colleges van ROC Midden Nederland. Partners De Incubeter wordt mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht, gemeente Nieuwegein, BDO, Zorgspectrum, Cofely, Rabobank Utrecht, BAM en ROC Midden Nederland. Bestuursverslag 69

70 hoofdstuk 9 bestuursverslag Klantgerichte organisatie en competentere medewerkers 70 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

71 Om de vooruitgang te meten in relatie tot de strategische doelstellingen vanuit Focus 2014 zijn indicatoren vastgesteld. Als indicatoren voor een klantgerichte organisatie en competentere medewerkers zijn vastgesteld: waardering van ROC MN met een trustindex van minimaal 65% (2012) en 70% (2014) door de medewerkers; maximale gemiddelde formatie in 2013: 1340 fte. Hieronder wordt weergegeven welke ontwikkelingen het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden om deze doelen te realiseren. We willen aantrekkelijk, eigentijds onderwijs verzorgen voor onze studenten, met een hoog leerrendement. Ook P&O levert een bijdrage aan de realisatie van onze ambitie. De sleutel voor het realiseren van onze ambities ligt in het contact tussen studenten, docenten, instructeurs en andere medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij het onderwijs. Professionele en gemotiveerde medewerkers, gesteund door een effectief samenwerkend team waarin medewerkers elkaars expertise aanvullen, staan aan de basis van dit succes. Op gebied van P&O richten we ons in beleid, advisering en dienstverlening op het optimaal inzetten van talent van medewerkers. En we creëren randvoorwaarden voor voortdurende ontwikkeling van medewerkers en teams, die kunnen meebewegen met de vraag van een steeds veranderende omgeving. We hanteren daarvoor een samenhangend beleid rond talentmanagement, strategische personeels-planning, professionalisering, duurzame inzetbaarheid en arbeidsvoorwaardenbeleid. Zo werken we mee aan een organisatie die goed geëquipeerd is voor het realiseren van kwalitatief hoogstaand, eigentijds onderwijs en uitstekende studieresultaten. 1. Resultaten op hoofdlijnen De volgende resultaten zijn gerealiseerd in 2014: Professionalisering van medewerkers is effectiever geworden door een mix van activiteiten in te zetten dicht bij het werk. Door lesobservaties, werkateliers over digitale didactiek, coaching on the job van docenten en langer lopende trajecten zoals Stichting leerkracht wordt de koppeling tussen leren en werken versterkt. Het leiderschapsprogramma heeft gezorgd voor een effectievere en herkenbare stijl van leiding geven binnen ons ROC. Het netwerk van leidinggevenden is versterkt. Er is door teams in colleges en diensten hard gewerkt aan de eigen ontwikkeling op het gebied van onderwijsvernieuwing, samenwerking, dienstverlening, verbetering van werkprocessen en professionele cultuur. Bestuursverslag 71

72 Een van de colleges is een pilot gestart om de onderwijsteams verder te ontzorgen. Het doel is dat docenten weer meer tijd en aandacht krijgen voor de kern van hun beroep: goed en eigentijds onderwijs verzorgen. Administratieve processen worden geanalyseerd en gestroomlijnd en de ondersteuning van teams wordt professioneel georganiseerd. Het medewerkersonderzoek dat we eind 2013 hebben gehouden heeft informatie geleverd over hoe we motivatie en betrokkenheid van medewerkers verder kunnen versterken. Teams hebben de input uit dit onderzoek gebruikt om hieraan verder te werken. In een aantal teams is eind 2014 een tussenmeting gehouden. Daaruit blijkt dat bij 75% van deze teams de algemene tevredenheid substantieel is toegenomen. In 2014 is het doel om de overformatie te reduceren geslaagd en is een gezonde personele bezetting gerealiseerd. Dit willen we de komende jaren graag zo houden. Met behulp van strategische personeelsplanning maken alle managers met hun onderwijsteams analyses en plannen om voorbereid te zijn op de toekomst. Met het oog op de toenemende uitstroom door pensionering en de noodzaak om talentvolle en jonge medewerkers te werven, binden en te boeien, is gewerkt aan Employer branding, de positionering van ROC MN op de arbeidsmarkt. Hiervoor is onder andere een arbeidsmarktanalyse gedaan en worden social media gerichter ingezet. Er is invulling gegeven aan aantrekkelijk werkgeverschap door een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers en een programma voor startende docenten. We hebben als opleidingsschool plaats geboden aan ruim tweehonderd stagiaires. Door intensieve samenwerking met de Hogeschool Utrecht, instituut Archimedes, wordt gewerkt aan een goede aansluiting tussen opleiding en praktijk. De schoolopleiders en werkbegeleiders hebben daarin een belangrijke rol. Om de instroom van eerstejaars DIO s te garanderen en de instroom op schaarstevakken te versterken is een groep eerstejaars DIO s aangetrokken en een stagecarrousel met verbindend programma georganiseerd. Het mobiliteitspunt ondersteunt medewerkers bij het zoeken naar ander werk, binnen of buiten ROC Midden Nederland. Er zijn goede resultaten geboekt in de matching van mobiliteitskandidaten. Er zijn een banenmarkt en loopbaancafés georganiseerd. Het accent in de aanpak verschuift naar vrijwillige mobiliteit en loopbaanzelfsturing. Het P&O Servicecentrum heeft nieuwe stappen gezet in Employee- en Management Self Service. De makelaarsfunctie voor externe inhuur is aanbesteed en zal in 2015 effectief worden. Dit leidt tot professionalisering van het wervings- en selectieproces voor externe inhuur. Medio 2014 werd een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor het mbo. Hierin werd een loonsverhoging van 1,2% per augustus 2018 vastgesteld en een aantal afspraken gemaakt om werkdruk en duurzame inzetbaarheid van medewerkers tijdens alle leeftijdsfasen positief te beïnvloeden. De CAO bevat een nieuwe regeling voor seniorenverlof, waarbij de huidige BAPO vervalt (met een overgangsregeling) en een persoonlijk budget voor plaats- en tijdonafhankelijk werk voor zowel OP als OBP. Het P&O Servicecentrum heeft gezorgd voor communicatie over- en adequate toepassing van deze nieuwe regelingen. De nieuwe CAO bevat ook richtlijnen voor het proces om binnen het team te komen tot afspraken over de verdeling van werkzaamheden. Die doen een beroep op een grote mate van zelfwerkzaamheid en zelfsturend vermogen van de onderwijsteams. Deze zijn ondersteunend in de ingeslagen weg om teams meer eigenaar te maken van de organisatie van het werk. 72 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

73 2. personele inzet: voorbereid op toekomst Eind 2014 is de gewenste personele bezetting bereikt. De overformatie is gereduceerd zonder in te leveren op kwaliteit. Met de juiste mens op de juiste plaats dragen we optimaal bij aan goede prestaties, kwaliteit en werkplezier. Inzetbaarheid, ontwikkeling, motivatie en vitaliteit blijven de komende jaren een belangrijk onderwerp van gesprek tussen managers en medewerkers. De performance-cyclus wordt gemoderniseerd, zodat die beter bijdraagt aan het goede gesprek over performance en ontwikkeling van medewerkers. We faciliteren medewerkers om voorbereid te zijn op veranderingen in taken en rollen door veel ruimte te bieden voor ontwikkeling en professionalisering, individueel en in teamverband. De aanpak van strategische personeelsplanning is binnen de colleges geïntroduceerd en biedt handvatten om bij te sturen op in de toekomst benodigde kwaliteit van medewerkers en formatie-omvang. Belangrijk winstpunt is dat er meer inzicht komt in huidige en gewenste personele situatie, gerelateerd aan ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Daardoor wordt er meer rekening gehouden met de impact van veranderingen en meer geanticipeerd op wat we op de langere termijn nodig hebben. In 2014 is verder invulling gegeven aan het mobiliteitsbeleid. Met het realiseren van de gewenste personele formatie verschuift de aandacht steeds meer naar vrijwillige mobiliteit. In 2013 waren er negenenvijftig medewerkers boventallig of verplicht mobiel, in 2014 nog dertig. Vijfentwintig medewerkers (83%) zijn succesvol op een vacature gematcht. Ook zijn ex-medewerkers, van wie bijvoorbeeld het tijdelijke dienstverband stopte, begeleid en gematcht binnen of buiten het ROC MN. De zorg daarvoor getuigt van goed werkgeverschap en beperkt de kosten van WW en BWW, waarvan het ROC eigen risicodrager is. Voor vijftien medewerkers werd de WW beëindigd, vijfentwintig vonden werk. In 2013 zijn er 136 vacatures gesteld, waarvoor in 58% van de gevallen intern is geworven. In 2014 zijn er negenennegentig vacatures gesteld. Voor 76% is gelijktijdig in- en extern geworven. In beide jaren betrof het grootste deel van de vacatures docentenfuncties (70% respectievelijk 64%). 3. Professionalisering 3.1 Organisatie en uitvoering In 2012 is een meerjarenplan voor professionalisering opgesteld. Dit lag aan de basis voor professionaliseringsactiviteiten voor álle medewerkers van het ROC. Dit professionaliseringsplan is geëvalueerd eind Wat zijn de belangrijkste resultaten en aandachtspunten? Een flinke impuls geven aan de professionalisering van docenten, zodat zij toegerust zijn om eigentijds en kwalitatief goed onderwijs te verzorgen Er zijn leerlijnen ontworpen en uitgevoerd voor medewerkers om hun performance bij verschillende taken en rollen in het onderwijs te versterken. Zoals examinering, LOB, Nederlands en rekenen, ICT en pedagogisch-didactische vaardigheden. Ook is vorm gegeven aan de introductie van nieuwe medewerkers en de begeleiding van startende docenten. Met de inzet van de salarismix is het aantal docenten met een masteropleiding substantieel verhoogd. Hierdoor is meer functiedifferentiatie en ruimte voor doorgroei gekomen. Veel van deze docenten hebben een rol gekregen om onze ambities op het gebied van curriculumontwerp en onderwijsinnovatie te realiseren. Een uitdaging is nog om de meerwaarde van masterdocenten niet alleen in extra taken te vertalen, maar ook in excellent docentschap en het meenemen van collega s daarin. Verder is gewerkt aan de kwaliteit van ROC MN als opleidingsschool, bijvoorbeeld door te investeren in kwaliteit van begeleiding van docenten in opleiding en door over en weer meer te halen uit de samenwerking met de Hogeschool Utrecht. Bestuursverslag 73

74 De kwaliteit van het management versterken Er is een leiderschapsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd om managers nog beter in positie te brengen, persoonlijk leiderschap te versterken, veranderingen effectief te begeleiden en performance van teams en individuele medewerkers te verbeteren. Vijftig leidinggevenden namen deel aan een intensief trainingsprogramma en tachtig namen deel aan diverse themabijeenkomsten. Dit programma is zeer positief gewaardeerd en heeft bijgedragen aan de kwaliteit van leiderschap binnen ROC MN. In het medewerkersonderzoek, november 2013, zien we binnen veel teams een groeiende positieve waardering voor leiderschap en (h)erkenning van de voorbeeldfunctie van leidinggevenden. Het leiderschapsprogramma krijgt een vervolg. Aan het belang van persoonlijk leiderschap zal voor en met alle medewerkers inhoud gegeven worden. De uitgangspunten voor talentontwikkeling en mobiliteit zijn geformuleerd en zullen de komende jaren concreter vorm krijgen. Daarmee kunnen we beter anticiperen op de gewenste invulling van vacatures en talent inzetten op uitdagende opdrachten. We gaan talent faciliteren om zich te ontwikkelen met behulp van programma s en traineeships. Naar een cultuur van leren en verantwoording nemen en afleggen Aan een lerende cultuur is gewerkt door het organiseren van conferenties, vakgroepen en bijeenkomsten waarin kennis wordt gedeeld en wordt gereflecteerd op de praktijk. We maken daarnaast steeds meer gebruik van lesobservaties, coaching, intervisie en peerlearning. Ook in de teams wordt het leren van elkaar steeds meer gebruikt. De rol van LC- en LD-docenten draagt daar aan bij. We gaan activiteiten nog meer richten op het versterken van een lerende cultuur, bijvoorbeeld door de PDCA-cyclus consequent toe te passen en door eigenaarschap van medewerkers te stimuleren. De performance-cyclus wordt in toenemende mate een gangbaar middel in het maken en evalueren van afspraken over performance en ontwikkeling. Professionalisering van de diensten De diensten werkten de afgelopen jaren aan een veranderingsproces gericht op een efficiënte, effectieve en klantgerichte dienstverlening. De daaraan gekoppelde professionalisering richtte zich op projecten leiden, adviesvaardigheden, klantgerichtheid, samenwerken en teamontwikkeling. De diensten positioneren zich steeds meer als partner van de colleges in het realiseren van een effectieve en efficiënte onderwijsorganisatie. Belangrijke bedrijfsprocessen, waaronder instroom, loopbaanbegeleiding, aan- en afwezigheidsregistratie, werkplekleren en examinering zijn gestroomlijnd. De implementatie, zoals de invoering van een nieuw, digitaal registratiesysteem (EduArte), is ondersteund met workshops, trainingen en coaching on the job. Aandachtspunten voor komende jaren De kansen om binnen het ROC samen te leren en een gezamenlijke professionele basis te leggen kunnen nog beter benut worden. Het anders zijn wordt vaak meer benadrukt dan wat ons bindt. We zullen ons blijven richten op doelen als samenwerking in cross-overs, hoogwaardige kwaliteit en brede inzetbaarheid van medewerkers vanuit een gezamenlijke professionele basis. In ontwikkeling zijn en blijven is een basisvoorwaarde om het werk goed te kunnen blijven doen, om te functioneren in een team en betrokken te blijven bij het geheel. Er zijn meer signalen dat de beschikbare tijd voor professionalisering afneemt, onder andere door de toegenomen werkdruk. Teams kunnen meer pro-actief tijd plannen voor professionalisering in de jaarplannen en jaartaken. Managers en individuele medewerkers kunnen sneller in gesprek gaan over ervaren belemmeringen en afspraken maken voor oplossingen. Er zijn goede stappen gezet in het maken van professionaliseringsplannen met concrete doelstellingen. Die gaan we nog meer koppelen aan de inzichten vanuit strategische personeelsplanning en aan professionaliseringsvragen van teams en individuele medewerkers. De opvolging/uitvoering en evaluatie gaan we beter doen, zodat de effectiviteit van professionalisering toeneemt. 74 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

75 3.2 Middelen professionalisering Ook in 2014 is 2% van de totale loonsom ingezet voor professionalisering. Dit budget wordt deels centraal ingezet en deels toegekend aan de colleges en diensten. Deze verdeling draagt enerzijds bij aan een samenhangende, programmatische en kostenefficiënte aanpak van ROC-brede professionalisering onder regie van de ROC Academie. Anderzijds biedt dit voldoende ruimte voor professionalisering op individueel niveau en maatwerk binnen colleges en diensten. Daarnaast worden incidentele middelen ingezet, zoals projectsubsidies. Tussen schooljaar en is door honderdachttien medewerkers gebruik gemaakt van de lerarenbeurs, waarvan tweeënzeventig in het kader van de salarismix. 3.3 Aantallen studenten en dagdelen professionalisering ROC Academie De ROC Academie ontwikkelt jaarlijks een samenhangend programma met leeractiviteiten voor colleges, ondergebracht in leerlijnen en met activiteiten rond belangrijke thema s voor diensten. De ROC Academie werkt samen met interne en met externe samenwerkingspartners aan de ontwikkeling en uitvoering van het professionaliseringsprogramma. De samenwerking met colleges en diensten is versterkt en leidt tot effectievere programma s. De waardering voor interne en externe trainingen door deelnemers is nog steeds uitstekend, met een gemiddelde score van 8,2. Bestuursverslag 75

76 In de afgelopen drie jaar zien we een afname van het totale aantal deelnemers en een toename van het gemiddelde aantal dagdelen per deelnemer. Dit hangt samen met de afname in formatie in de afgelopen jaren, de nadruk die heeft gelegen op het opleiden van masterdocenten, de toegenomen (ervaren) werkdruk en de verschuiving van minder groepsgewijs leren naar meer learning on the job. Schooljaar Aantal deelnemers Aantal dagdelen Intern * scholing uitgevoerd met interne experts Extern * scholing uitgevoerd met externe bureaus Salarismix en medewerkers met een master In december 2008 is het Convenant Leerkracht bekrachtigd door de sociale partners en het ministerie van OCW. De invoering van het plan geeft een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs, aan het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en loopbaanmogelijkheden. In 2011 is een eerste tranche geweest waarin een grote groep medewerkers gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden die de salarismix bood. In 2014 is een tweede tranche gestart met een kleinere groep van zestien medewerkers. Hierdoor maakten tussen 2012 en 2015 tweehonderdachttien medewerkers een promotie naar een LC- of LDfunctie. Drieënvijftig van hen hebben een masteropleiding afgerond. Anderen volgden een lerarenopleiding of namen deel aan andere intensieve opleidingstrajecten. 4. Opleiden in de School De kwaliteit van het duale opleidingstraject wordt geborgd door het Keurmerk Opleidingsschool, een regionaal kwaliteits-criterium. We richten ons meer op de instroom van DIO s, docenten in opleiding, op schaarstevakken, zoals Nederlands, Engels en technische, juridische en economische vakken. Naast de al gerealiseerde groepscaroussel voor eerstejaars in samenwerking met schoolopleiders en ROC Academie gaan we talentscouting en traineeships organiseren voor talentvolle DIO s. Voor de jaren is subsidie toegekend aan ROC MN en Hogeschool Utrecht om de meerwaarde van de samenwerking tussen lerarenopleiding en opleidingsschool beter te benutten. Onderdeel daarvan is onder andere een programma voor beginnende docenten, Startbaan, waarin startende docenten de kans krijgen om zich breed te oriënteren binnen het ROC, een netwerk met startende collega s op te bouwen en extra begeleiding te krijgen bij hun onderwijstaken. Werkbegeleiders worden gecertificeerd in de begeleiding van DIO s en krijgen aanvullende training in de begeleiding van jonge docenten. De relevantie van beroepsproducten en onderzoeksopdrachten van DIO s wordt versterkt door deze beter te koppelen aan de speerpunten voor onderwijsontwikkeling binnen het ROC. 76 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

77 5. Verandering vraagt persoonlijk leiderschap Met de sterk verbeterde financiële situatie, de gerealiseerde formatiereductie, de aanpassingen in de organisatie van de diensten en de uitgekristalliseerde collegevorming is er meer ruimte ontstaan om de blik naar buiten te richten. Om samen met de branche en met studenten vorm te geven aan relevant, aantrekkelijk en eigentijds onderwijs. Het onderwijs kan nu echt centraal komen staan. Dat geeft energie en inspiratie. Het is ook een uitdaging voor een grote organisatie als ons ROC om zo n verandering echt betekenis te geven. Dat vraagt betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap van medewerkers. Medewerkers moeten zich onderdeel kunnen voelen van een moderne onderwijsorganisatie met een stevige basis in het team waar zij bij horen. De nieuwe koers richting 2018 biedt mooie kansen voor medewerkers om hun passie en betrokkenheid vorm te geven en om samen met studenten, collega s en externe samenwerkingspartners de volgende stap te zetten. We gaan met elkaar inhoud geven aan strategie, beleid en innovatie. Co-creatie, eigenaarschap en persoonlijk leiderschap zijn cruciale factoren in de ontwikkeling van ons ROC de komende jaren. 6. Feiten en cijfers Formatie totaal (per einde v/h jaar) Aantal medewerkers FTE De formatie daalt verder met 2,5% ten opzichte van 2013: 34 fte of vijfenveertig medewerkers minder. Medio 2014 is de gewenste formatie in relatie tot financiering en studentenaantallen bereikt. Verhouding aantal medewerkers in vaste/tijdelijke dienst aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % Vast , , , , ,9 Tijdelijk 77 4, , , , ,1 Totaal , , , , ,0 Het aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband is licht gestegen, met 7% ten opzichte van 2013 en bedraagt nu ruim 8% van de totale formatie. De flexibiliteit in de formatie is overall iets toegenomen, maar verschilt sterk per college. Ziekteverzuim Verzuimpercentage Kort verzuim Middellang verzuim Lang verzuim Langer dan een jaar Het gemiddelde ziekteverzuim steeg van 4.9% in 2013 naar 5,5% in Het kort en middellang verzuim bleef vrijwel gelijk, het langdurig verzuim nam toe. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de afgenomen formatie en de invoering van de 1000 urennorm en de daardoor (ervaren) werkdruk bij medewerkers. Bestuursverslag 77

78 Formatie: verhouding man vrouw aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % Mannen , , , , ,7 Vrouwen , , , , ,3 Totaal , , , , ,0 Het percentage mannen en vrouwen bleef vrijwel gelijk ten opzichte van Formatie: verhouding OP OBP aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % Mannen , , , , ,1 Vrouwen , , , , ,9 Totaal De omvang van medewerkers in het primaire proces in relatie tot de omvang van medewerkers in ondersteunende functies bleef vrijwel gelijk ten opzichte van Wel daalde de totale formatie van onderwijzend personeel ten gevolge van formatiereductie door minder studenten ten opzichte van voorgaande jaren. Samenstelling functiemix primair proces Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de verdeling in functie in het primaire proces. De eerste tabel toont de verdeling inclusief vavo, de tweede zonder vavo. Inclusief VAVO fte % fte % fte % Instructeurs 37,48 4,4 35,17 4,4 40,71 5,3 LB 315,67 37,4 301,21 37,9 301,29 38,7 LC 429,37 50,8 395,99 49,9 372,72 47,9 LD 62,96 7,5 61,51 7,8 63,30 8,1 845,48 793,88 778,02 Exclusief VAVO fte % fte % fte % Instructeurs 36, ,37 4,6 38,65 5,3% LB 312,42 39,3 296,65 39,8% 296,94 40,8 LC 418, ,66 52,0% 362,08 49,7 LD 27, ,76 3,6 30,89 4,2 794,32 745,44 728,55 Omdat het vavo uitsluitend werkt met eerstegraads docenten in een LD-functie zijn in de tweede tabel de functieverhoudingen zonder vavo weergegeven. In de cijfers van 2012 zijn de medewerkers die met de salarismix doorstroomden in een LC-LD functie al verwerkt. Na 2012 vindt door verloop en nieuwe benoemingen een toename van LB-functies en instructeurs plaats, een lichte afname van medewerkers met een LC-functie en, mede door de salarismix, stijging van medewerkers in een LD-functie, absoluut met ruim 4 fte, ruim 13%, ten opzichte van Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

79 Formatie: verhouding voltijd / deeltijd aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % Voltijd , , , , ,4 Deeltijd , , , , ,6 Totaal , , , ,0 Het percentage medewerkers dat in voltijd werkt steeg licht. Nog steeds werkt bijna tweederde van de medewerkers in deeltijd. Medewerkers in- en uit dienst Medewerkers in en uit dienst in dienst uit dienst In 2014 komen honderdeneen medewerkers in dienst en gaan honderdeenenzestig medewerkers uit dienst. Zowel in juli als december zien we in sterke uitstroom. Lengte dienstverband In jaren aantal % fte % aantal % fte % fte % ,3 225,1 17, ,4% 193,8 14% 231,3 18% ,2 140,4 10, ,4% 149,7 11% 138,2 10% ,8 287,1 21, ,2% 336,2 25% 339,7 26% ,3 181,0 13, % 169,6 13% 148,4 11% ,2 165,6 12, ,8% 177,1 14% 174,4 13% ,7 181,5 13, ,2% 182,3 7% 171,0 13% ,2 97,7 7, % 100,2 7% 85,9 7% ,0 28,6 2,2 43 2,5% 34,1 3% 27,6 2% ,5 7,0 0,5 4 0% 5,1 0% 4,0 0% Totaal , , ,5 100% We zien een verandering in het volume van medewerkers dat jaar in dienst is, toename met bijna 7%, van het aantal medewerkers dat jaar in dienst is, afname met ruim 3%, en van het aantal medewerkers dat 0-5 jaar in dienst is, toename ruim 3%. Het totale volume van medewerkers met een dienstverband van 20 jaar of langer neemt toe; van 31% in 2013 naar 36,5% in Bestuursverslag 79

80 Leeftijdsopbouw Leeftijd aantal % aantal % aantal % < ,6 10 0, ,5 62 3,6 77 4, ,6 78 4,6 70 3, ,6 88 5,2 86 4, , , , , , , , , , , , , , , ,3 >65 6 0,4 5 0,3 26 1,5 totaal Tweederde van de medewerkers is in 2014 vijftig jaar of ouder. Dit percentage is vrijwel gelijk aan dat van Het absolute aantal medewerkers binnen de groep vijftig+ nam ten opzichte van 2012 af met honderdtien medewerkers. Relatief stijgt het aantal medewerkers onder de vijfendertig jaar licht; van 8,8% in 2013 naar 9,7% in Dit is een absolute toename van twaalf medewerkers. Het ligt in de verwachting dat deze lijn de komende jaren sterker doorzet. Gemiddelde leeftijd Gemiddelde leeftijd 51,1 51,7 51,6 De gemiddelde leeftijd is licht gedaald. Peildatum 30 december in het betreffende jaar. Mannen en vrouwen in leidinggevende functies 2013 aantal 2013 fte Vrouw 39,4% Man 60,6% Vrouw 37% Man 63% 2014 aantal 2014 fte Vrouw 36,7% Man 63,3% Vrouw 35,5% Man 64,5% 80 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

81 Het aantal vrouwen in een leidinggevende functie is licht gedaald van 39,5% in 2013 naar 36,7 % in Op het niveau van directeuren is 26% vrouw. Aandacht voor diversiteit in de bezetting van leidinggevende functies blijft van belang in het kader van talentmanagement en mix in stijl van leidinggeven. Omvang uitzenden en payrolling Volume in euro s Payrolling Uitzenden In 2014 heeft ROC MN ruim 1,1 miljoen euro besteed aan uitzenden en payrolling, in de verhouding 23%-77%. De trend is, dat het volume aan externen afneemt en dat deze trend, zeker wat het uitzendvolume betreft, de komende jaren zal doorzetten. Bestuursverslag 81

82 hoofdstuk 10 bestuursverslag Continuïteitsparagraaf 82 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

83 - In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen het beleid van ROC Midden Nederland voor de komende jaren geschetst. Deze continuïteitsparagraaf is ingericht conform de voorschriften in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs 5. De kwalitatieve toelichting, aangevuld met kwantitatieve indicatoren, geven gezamenlijk inzicht in de continuïteit van ROC Midden Nederland voor de komende drie jaren. We richten ons daarbij op mensen (personeel en studentenaantallen), vermogen (de balans) en exploitatie (baten en lasten). Samenvattend stellen we dat ROC Midden Nederland een proactief beleid voert ten aanzien van haar continuïteit. We kijken voortdurend over de grenzen van de lopende begroting heen. We zorgen dat de beschikbare middelen ten goede komen aan het onderwijs en we zien er op toe dat ook ons huisvestingsbeleid en ons investeringsbeleid ten dienste staan van het onderwijs. Kwalitatief deel Onze studenten Onze studentenpopulatie is zeer heterogeen te noemen; qua interesses, niveau, schoolprestaties en sociaal culturele achtergrond. Dit maakt het werken met deze studenten interessant en tegelijkertijd ook enorm uitdagend voor onze docenten en ondersteunend personeel op de locaties. Onze studenten komen voor een groot deel vanuit onze regio, maar er zij ook studenten, zeker de bbl-studenten, van buiten onze regio. Daarnaast kiest een aanzienlijk deel van de studenten uit onze regio, de provincie Utrecht, voor mbo-onderwijs buiten onze regio. Op dit gebied lijkt dus nog winst te behalen in het binnen de regio houden van deze studenten. Vanuit oogpunt van macrodoelmatigheid vinden we het niet wenselijk buiten de eigen regio te werven. Het studentenaantal heeft, na een flinke dip aan het begin van de planningsperiode , de afgelopen jaren wederom een stijgende lijn laten zien. Voor het lopende schooljaar is echter weer een daling te zien 6. 5 We baseren de opzet van dit hoofdstuk op het Servicedocument van de MBO raad (maart 2014) over het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het Geïntegreerd Jaardocument en tevens op de richtlijnen (RJO) en aanbevelingen van OCW. 6 Bron: Prognose is een gemiddelde van 2 scenario s: (1) landelijke referentieraming 2014 per sector (OCW ex groen) per leerweg en (2) Extrapolatie van de gemiddelde procentuele ontwikkeling regionale markt per college. Bestuursverslag 83

84 Studentenaantal / / / / / / / /19 Realisatie Prognose Ten aanzien van het studentenaantal zijn tegengestelde ontwikkelingen te zien als we bol en bbl in ogenschouw nemen. Het aantal bol-studenten is aanzienlijk gestegen, terwijl het aantal bbl-studenten flink is gedaald. De verklaring hiervoor is gelegen in de economische ontwikkelingen. Voor de komende jaren is het de verwachting dat deze trend zal doorzetten. Het totaal aantal studenten zal naar verwachting redelijk stabiel blijven, het aantal bol-studenten zal verder stijgen en het aantal bbl-studenten verder dalen. Deze verwachting is gebaseerd op demografische ontwikkelingen, alsmede de effecten van ontwikkelingen in vo en hbo. Hieronder is dit weergegeven. Realisatie aantal bol- versus bbl-studenten BBL /12 BBL /13 BBL /14 BBL /15 BOL 9730 BOL BOL BOL Realisatie Prognose aantal bol- versus bbl-studenten BBL /16 BBL /17 BBL /18 BBL /19 BOL BOL BOL BOL Prognose De arbeidsmarkt Sectoren en bedrijfstakken veranderen snel. De invloed van IT-toepassingen is daarbij de drijvende kracht. Vernieuwingen vinden in een hoog tempo plaats op de snijvlakken van sectoren. De introductie van nieuwe technologieën zullen een nog niet in te schatten impact hebben. Van (mede)werkers wordt een hoog adaptief vermogen verwacht, flexibel en constant lerend. Om deze ontwikkelingen bij te benen zal het onderwijs in een permanent herontwerp terecht (moeten) komen. 84 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

85 Momenteel is op de arbeidsmarkt een trend richting flexibilisering van inzet van arbeid zichtbaar: van vaste arbeidscontracten naar tijdelijk, van loonbetrekking naar zzp. Hier goed mee kunnen omgaan, vraagt bepaalde vaardigheden van medewerkers, bijvoorbeeld ten aanzien van ondernemerschap. We zullen onze studenten passende skills moeten aanleren. Vergrijzing zal de komende jaren ook steeds meer effect sorteren, met als gevolg krapte op de arbeidsmarkt en naar verwachting meer ruimte voor praktijkleren. De vraag naar arbeid is in diverse sectoren merkbaar aan het verschuiven naar hoger opgeleide werkers, hbo en wo. Vanuit de (Europese) politiek wordt dit ook gestimuleerd met een doelstelling als 'het streven naar 50% hoger opgeleiden in de EU'. In het Nederlandse onderwijslandschap heeft dit al tot een verschuiving geleid: was de verdeling vmbo versus havo en vwo in 2002: 60%-40%; in 2014 is de verhouding 40%-60%. De vijver waaruit het mbo haar studenten rekruteert is in die periode met eenderde afgenomen. De ontwikkeling is ook zichtbaar geweest in onze studentenaantallen in deze periode. Ook op de arbeidsmarkt zien we deze verschuiving. Werkgebieden waar al sprake is van verdringing door hbo-ers zijn: ziekenhuizen (vooral academisch), wijkverpleging, politie en ICT. Naast economische ontwikkelingen spelen ook maatschappelijk-politieke ontwikkelingen, zoals de verschuiving richting een participatiesamenleving, hierbij een belangrijke rol. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het verdwijnen van de banen, en daarmee ook stageplekken, in de welzijnssector. Naast verdringing aan de bovenkant van de mbo-markt, verschraalt ook de vraag naar arbeid aan de onderkant (niveau 1 en 2), vooral als gevolg van automatisering. Bijvoorbeeld in de administratieve sector verdwijnen deze banen in rap tempo. Om lager opgeleide werkers flexibel inzetbaar en wendbaar te laten zijn op de arbeidsmarkt zijn breed ontwikkelde competenties nodig. De regio Utrecht heeft een relatief hoog opgeleide beroepsbevolking. Voor meer hoger opgeleide werkers is een succesvolle mbo-hbo doorstroom onontbeerlijk. Verwachte tekorten zullen zich vooral voordoen in gezondheid en technologie en transport en logistiek én, in omvang minder maar wel belangrijk, de maakindustrie. Tevredenheid Voor de resultaten, analyses en vervolgstappen ten aanzien van de belangrijkste onderzoeken naar tevredenheid verwijzen we naar de overige hoofdstukken in dit jaarverslag. De onderzoeken naar de student- en leerbedrijfstevredenheid vindt u in het hoofdstuk over kwaliteit van onderwijs, hoofdstuk 6. Het onderzoek naar medewerkerstevredenheid staat uitgebreid beschreven in het hoofdstuk over onze organisatie en de medewerkers, hoofdstuk 9. Strategische personeelsplanning Voor de ontwikkelingen ten aanzien van strategische personeelsplanning verwijzen we naar het hoofdstuk over onze organisatie en de medewerkers, hoofdstuk 9. Strategische huisvestingsplanning Ons huisvestingsbeleid is te bestempelen als behoudend. Het aantal vierkante meters is de afgelopen jaren aanzienlijk verminderd, van m 2 naar m 2, en er worden geen grote investeringen gedaan. Als er sprake is van nieuwbouw, verbouw of verhuizing, wordt dit zo lean & mean mogelijk gedaan. Tegelijkertijd zijn de locaties wel zo ingericht dat de beroepsbeleving centraal staat en de student zich thuis voelt in de sfeer van de branche waar hij/zij voor wordt opgeleid. We zullen het komende kalenderjaar jaar wel een investering doen op dit gebied. ICT College maakt momenteel samen met Business & Administration College gebruik van de locatie Marco Pololaan in Utrecht. Gezien de groei van het aantal studenten wordt de locatie te klein voor beide colleges. Een deel van het Business & Administration College is daarom apart gehuisvest op de locatie Vondellaan Utrecht. Wanneer de ontwikkeling in studentenaantallen doorzet, wordt deze uitdaging te groot. Binnen de overige locaties in Utrecht kan dit capaciteitsprobleem niet worden opgevangen. Wij verwachten dat de Marco Pololaan ICT College en Business & Administration College op korte termijn niet meer beide zal kunnen huisvesten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid. Business & Administration College en ICT College hebben de behoefte om zich zelfstandig te kunnen ontwikkelen, zonder dat zij elkaar belemmeren. Wij gaan daarom het ICT College voorzien van een eigen (huur)locatie in Utrecht. Het regie houden op en managen van de huisvestingsportefeuille en de daaraan verbonden effecten op de liquiditeit worden gestuurd via een stuurgroep huisvesting en de Treasurycommissie, die iedere maand actueel inzicht heeft in de ontwikkeling van kasstromen, liquiditeit en solvabiliteit. Bestuursverslag 85

86 Risicomanagement Voor de ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement verwijzen we naar de betreffende paragraaf als opgenomen in het hoofdstuk over onze Governance, helderheid en bevoegd gezag, hoofdstuk 11. In aanvulling hierop kan worden vermeld dat ROC Midden Nederland sinds maart 2014 een dashboard kent met managementinformatie en kengetallen op het gebied van het onderwijs, personeel en financiën. Naast een goed werkende Planning en Control cyclus is dit een aanvullend instrument om de belangrijkste risico s te beheersen. In het dashboard heeft elke medewerker van het ROC direct inzage in de belangrijke kengetallen van het ROC op het niveau van zowel de colleges als de afdelingen. Het dashboard is dynamisch en bevat continue actuele informatie over studenten, zoals aantallen, leeftijd, tevredenheid en VSV uitval, over financiën, zoals realisatie versus begroting én over personeel, zoals ziekteverzuim. Kwalitatief deel Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling op de benoemde indicatoren ten behoeve van de continuïteitsparagraaf. Indien er sprake is van een mogelijk risico, wordt per indicator aangegeven hoe we hier mee omgaan. Omzet private activiteiten als percentage van de totale omzet % 3% 2% 2% 2% 2% De omzet van de private activiteiten zal naar verwachting de komende jaren dalen. Hiermee wordt in de personele inzet rekening gehouden. Gewogen studenten per fte onderwijzend/direct onderwijsondersteunend personeel (blok 1 en blok 2) ,4 14,5 14,6 14,6 14,6 14,6 De productiviteit is in 2014 gestegen. We streven ernaar deze trend voort te zetten doorzetten in 2015 en de productiviteit daarna (minstens) stabiel te houden. Gewogen aantal studenten per fte beroepsonderwijs , Hier is ook een stijgende lijn zichtbaar die zich na 2014 zal stabiliseren. Aantal fte tijdelijk personeel als percentage totaal aantal fte % 8% 10% 11% 11% 11% De daling van het percentage tijdelijk personeel is gestagneerd vanwege de gerealiseerde krimp van het personeelsbestand. In de komende jaren zal de flexibele schil weer groeien door de instroom van nieuw personeel ter vervanging van de uitstroom van gepensioneerden. Door het opbouwen van deze flexibele schil kunnen eventuele dalingen van de aantallen studenten adequaat worden opgevangen. 86 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

87 Kosten fte in loondienst De kosten per fte in loondienst zullen de komende jaren nog licht stijgen, gezien de stijgende gemiddelde leeftijd, om vervolgens te stabiliseren vanwege de uitstroom door pensioenen en de instroom van nieuw, goedkoper, personeel. De personeelskosten per fte zijn bij het ROC MN hoger dan gemiddeld in de branche. In ons strategisch plan Koers 2018 is vastgelegd dat er stimuleringsmaatregelen komen om de gemiddelde loonkosten te verlagen, zodat er meer onderwijsuren beschikbaar komen, door middel van strategische personeelsplanning. Aantal m 2 beroepsonderwijs per gewogen student De jaren voor 2013 is het aantal m 2 per gewogen student niet gemeten. Het aantal m 2 dat gemeten is in 2013 zal naar verwachting stabiel blijven in de komende jaren. Overhead personeelskosten in procenten (blok 3 en 4) % 17% 16% 16% 16% 16% De overhead personeelskosten is het afgelopen jaar gedaald en zal naar verwachting stabiliseren op 16%. De personele verdeling laat zich als volgt uitsplitsen in aantal gemiddeld fte Gemiddelde formatie ROC MN (fte) Onderwijzend personeel Direct onderwijzend personeel Indirect ondersteunend personeel Management en directie Totaal Onderwijzend personeel Direct onderwijzend personeel 69% 67% 67% 67% 67% 67% Indirect ondersteunend personeel 16% 16% 17% 16% 16% 16% Management en directie 13% 14% 14% 14% 14% 14% Totaal 2% 2% 2% 2% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ROC MN realiseert een aantal strategische programma s om het onderwijsportfolio te innoveren, de docent/studentratio te verhogen, te focussen op docenttaken en om de ondersteunende processen te standaardiseren en te professionaliseren. Hiermee realiseert ROC MN een reductie van de formatie via professionalisering, productiviteitswinst en mobiliteit. Tevens is in Koers 2018 de duidelijke ambitie neergelegd de kosten van overhead zodanig te verminderen dat, op basis van integrale kostprijzen, in elk geval 70% van de baten beschikbaar komen voor de onderwijsteams. Liquiditeit ,8 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 De liquiditeit blijft de komende jaren stabiel. Bestuursverslag 87

88 Rentabiliteit overzicht ,1% 4% 2,0% 2,0% 1,7% 1,7% De rentabiliteit in 2014 is hoog vanwege incidentele meevallers en zal de komende jaren stabiliseren rond de 2%. m 2 huur als percentage totale m % 11% 12% 12% 12% 12% Het aantal gehuurde m 2 is in 2014 gedaald, in 2015 zal dit weer toenemen. Gemiddelde huisvestingskosten per m De huisvestingskosten per m 2 zijn in 2014 gedaald en zullen waarschijnlijk stabiel blijven. Herfinancieringsbehoefte als percentage van de omzet Dit is niet aan de orde. Investeringsbehoefte als percentage van de omzet De investeringsbehoefte is de komende jaren 3 à 5 miljoen om uiteindelijk te komen tot een ideaalcomplex met ongeveer 7,5 miljoen afschrijvingen. Dat komt overeen met een investeringsbehoefte van 5,5%. Meerjarenbegroting en -balans In de afgelopen periode is alles op alles gezet om de organisatie financieel stabiel te krijgen. Daarin zijn wij geslaagd. Het is bereikt door besparingen op huisvestings- en overige lasten en door het reduceren van personeel. Arbeidsmobiliteit, ook intern, heeft hierbij geholpen. Het investeringsniveau is verlaagd en wordt meer planmatig ingestoken. Door deze stabiliteit kan de aandacht verschuiven van een financiële focus naar onderwijs, kwaliteitsverbetering, innovatie en strategische personeelsplanning. Hierbij is het belangrijk de financiële solide situatie te behouden hetgeen tot uitdrukking komt in een positieve exploitatie en een gezonde liquiditeitsratio. De solvabiliteit was al langer op orde. Het is van belang om het aantal studenten gelijk te houden en daar waar mogelijkheden liggen te laten groeien. Dit behoudt de rust in de organisatie. Het verleggen van de financiële focus naar onderwijs en innovatie wordt ondersteund met een vereenvoudiging van de interne financiële allocatie van middelen. De rentabiliteit van de organisatie en de kasstromen zullen verder verbeteren. Hierdoor stijgt de solvabiliteit en de liquiditeit. Voor liquide middelen maakt ROC MN gebruik van het geïntegreerd middelenbeheer, oftewel: schatkistbankieren. Om dat te kunnen doen voldoen wij aan voorwaarden van de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek. Het bijbehorende verantwoorde en efficiënte gebruik van kapitaal en kapitaalgoederen past in onze eigen strategie. Wij leggen daarbij voortdurend een link tussen investeringen, huisvesting, solvabiliteit en liquiditeit. De verwachting voor de komende vier jaar is een vrij stabiele, licht stijgende inkomstenstroom. Dit gebaseerd op de reeds bekende allocatie van OCW-middelen en een relatief stabiele grootte van de studentpopulatie. Wij verwachten de komende jaren geen grote verschuivingen in reserves en voorzieningen. De voorzieningen zijn grotendeels bedoeld om mobiliteit en de reductie van de personele formatie te ondersteunen. Hierna worden de meerjarenbegroting en -balans weergegeven. 88 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

89 Meerjarenbegroting Bedragen x 1000 BATEN Realisatie 2013 Realisatie 2014 Realisatie 2015 Begroting 2016 MJB 2017 MJB 2018 Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Lasten Totaal baten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en Totaal resultaat Meerjarenbalans Bedragen x miljoen Activa Vaste active (VA) Realisatie 2013 Realisatie 2014 Realisatie 2015 Begroting 2016 MJB 2017 MJB 2018 Immateriele VA Materiele VA 100,1 95,7 95,8 92,08 89,08 86,08 Financiele VA Totaal vaste activa 100,1 95,7 95,8 92,08 89,08 86,08 Vlottende activa 23,8 37,6 38,48 39,74 41,551 44,04 Passiva Totaal baten 123,8 133,3 133,6 131,8 130,6 130,1 Eigen vermogen Algemene reserve 50,2 55,92 58,92 61,42 63,92 66,42 Bestemmingsreserve publiek Voorzieningen 13,2 11,43 7,6 5,3 3,49 2,39 Langlopende schulden 29,0 32,08 30,2 28,3 26,33 24,41 Kortlopende schulden 31,5 33,86 36,89 36,89 36,89 36,89 Totaal lasten 123,8 133,3 133,6 131,8 130,6 130,1 Bestuursverslag 89

90 hoofdstuk 11 bestuursverslag Governance, Helderheid en bevoegd gezag 90 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

91 - Toezicht Sturen ROC Midden Nederland hecht aan goed bestuur, is transparant in bestuur en toezicht en heeft een heldere organisatiestructuur. Het CvB en de RvT hebben zich gecommitteerd aan de principes van Good Governance (beleidsnotitie Governance in het onderwijs, OCW 2005). Deze sluit direct aan bij Governance Code BVE (2009), die waarborgt dat de onderwijsinstelling haar opdracht zo goed mogelijk vervult. Centraal staan de samenhang in sturen, beheersen, verantwoorden en het toezicht houden op de instelling. Een en ander is gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen. ROC Midden Nederland werkt volgens de uitgangspunten van deze code en heeft een samenhangend pakket van maatregelen vervaardigd dat als basis dient voor een deugdelijk, transparant en professioneel bestuur van de instelling met waarborgen voor checks en balances. De Corporate Governance is voor ROC MN het systeem van bestuur en Verantwoorden GOVERNANCE/ KWALITEITS- BORGING Beheersen toezicht, ondernemingsbestuur. Op het gebied van de bedrijfsvoering zijn deze elementen meegenomen, ook in de uitvoering van ons onderwijs en examinering doen wij dit. ROC MN zorgt voor een goede balans tussen toezicht, bestuur en verantwoord zorgen. Het toezicht vanuit de inspectie en de accountant kan op deze wijze adequaat en efficiënt worden gevoed. ROC MN communiceert op een open wijze en legt verantwoording af aan belanghebbenden, horizontaal, verticaal en intern. Dit geldt zowel voor het primaire proces, onderwijs en examinering als de secundaire processen zoals instroom, roosteren en aan- en afwezigheidsregistratie alsmede de tertiaire processen zoals personeelsbeleid, de IT organisatie en de financiële procesgang. Intern toezicht is bij ROC MN integraal en onafhankelijk. De Governance Code van ROC Midden Nederland wordt ieder jaar, indien nodig, geactualiseerd en gepubliceerd. In deze code wordt onder meer aandacht besteed aan de klokkenluidersregeling, de ethische en integriteitscode en de privacy reglementen voor studenten en werknemers. Planning en Controlcyclus Het primaire onderwijsproces is de belangrijkste taak van ROC MN. Om het primaire proces goed uit te voeren moeten de onderliggende secundaire en tertiaire processen met elkaar verbonden en op orde zijn. De relevante processen worden jaarlijks beoordeeld. Bestuursverslag 91

92 Twee belangrijke zaken die voortdurend terugkomen zijn: 1. het vastleggen van belangrijke controlemaatregelen en normen in processen en procedures; 2. het toetsen van de duurzame werking van processen aan de hand van de vastgelegde norm. ROC MN werkt volgens een vaste beleidscyclus, zo wordt jaarlijks de begrotingscyclus gestart met een analyse van de prognose van studentenaantallen en formatieoverzichten. De strategische doelen worden in de kaderbrief geconcretiseerd en geoperationaliseerd en geven de bandbreedte aan voor de deelbegrotingen (colleges en diensten) waarna, nadat de interne procedure is afgerond, de totale ROC begroting wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Maandelijks worden rapportages opgesteld die na de analyse het management voldoende stuurinformatie geven. ROC Midden Nederland is hiermee tot een goede interne beheersing gekomen. Ieder jaar wordt een integrale planning en controlkalender, P&C-kalender, opgesteld. Deze kalender omvat onderwerpen voor zowel het onderwijs als de ondersteunende diensten. In deze P&C kalender is opgenomen wanneer welke niet-financiële en financiële (beheers)onderwerpen beschikbaar moeten zijn. De eerder genoemde maandelijks rapportages zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast worden ook financiële processen als de BAO, besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten, rechtmatigheid lonen en salarissen cyclisch onderzocht. Ook voert ROC Midden Nederland jaarlijks diverse interne controles uit in het primaire proces zoals de zorgplicht: studentenstatuut, opzet, bestaan en werking van de studiegidsen en het proces van examinering. De organisatie plant de interne toezichtstaken en verantwoording langs de data van deze P&C kalender. Op die manier is het management nauw betrokken bij deze cyclus en kan zij er regie op voeren. monitoren en evalueren Ieder jaar worden door de colleges en diensten afdelingsplannen opgesteld. In deze plannen staan de te bereiken doelen, de beoogde resultaten en de activiteiten om ze te bereiken. De opvolging van deze plannen komt terug in de overleggen binnen het management en die tussen het CvB en het management in het kader van de verantwoording. beheersmaatregelen uitvoeren RISICO MANAGEMENT CYCLUS inventariseren en actualiseren beheersmaatregelen formuleren kwalificeren en kwantificeren 92 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

93 Risicomanagement Het ROC voert interne audits en kwaliteitsmetingen uit. Risicomanagement is uitgewerkt onder andere in de vorm van een risk framework. De doelen die ROC Midden Nederland nastreeft met risicomanagement zijn: stimuleren van het risicobewustzijn in de organisatie; inzicht krijgen in de risico s die ROC Midden Nederland loopt; het beoordelen en optimaliseren van het weerstandsvermogen; voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Sinds 2013 is het bestaande risk framework op een andere manier vorm gegeven. ROC MN gebruikt hiervoor de riskcharter. Met behulp van deze riskcharter werkt ROC MN planmatig en proactief aan het beoordelen, beheersen en bewaken van de risico s. Om de riskcharter vanuit meerdere fronten te complementeren is een in control-scan uitgevoerd door de externe accountantsdienst, die voor alle bedrijfsbrede hoofdprocessen in beeld heeft gebracht welke acties nodig zijn om te komen in de fase van managementcontrol, na het bereiken van de fase compliant scorekeeper en financial control. Eind 2014 is vastgesteld dat het ROC MN voor alle bedrijfsbrede hoofdprocessen in financial control is en goed op weg om in de eerste helft van 2015 de fase van managementcontrol geborgd te bereiken. De fase van managementcontrol is bereikt als de managers dusdanig volledig geïnformeerd zijn dat ze andere leden van de organisatie kunnen sturen bij het adequaat implementen van de strategieën van de organisatie. En wel zo dat de vooraf gedefinieerde doelen worden gerealiseerd volgens plan (via de PDCA). Hierdoor neemt de mate van beheersing van het management op de processen, financieel en niet-financieel, toe. De riskcharter is onderdeel van de periodieke verantwoording. ROC MN onderscheidt risico s in een aantal risicogebieden: onderwijskundige kwaliteitrisico s, bedrijfsvoeringsrisico s (personeel, organisatie en financieel), Compliance-risico s en reputatierisico s. Enkele externe risico s en onzekerheden die ROC Midden Nederland onderkent zijn: economische ontwikkelingen in de regio demografische ontwikkelingen, waardoor aanmeldingen mogelijke verminderen veranderingen in de bekostigingssystematiek druk op nog meer externe verantwoording IT Cyber Security macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs Interne risico s en onzekerheden van ROC Midden Nederland zijn: constante focus op kwaliteitsborging en onderwijsprocessen tevredenheid van studenten voortijdig schoolverlaten (vsv) implementatie entreeopleidingen mobiliteit personeel zowel intern als extern de IT General Control Het beheersen van genoemde risico s is mede leidraad voor de agenda van verantwoordingsgesprekken. Bestuursverslag 93

94 Rekenschap en Helderheid ROC MN wil de bekostigingsvoorwaarden juist toepassen en houdt zich aan de onderwerpen die genoemd zijn in de notie Helderheid II uitgewerkt in 8 thema s. Door onafhankelijk intern toezicht bij ROC MN worden de toezichthoudende taken op het gebied van naleving van bekostigingsregels gecombineerd met intern financieel toezicht en het interne toezicht op de naleving van de regels betreffende onderwijs en examinering. Helderheid II is vertaald in richtlijnen voor ROC MN in het handboek 'Voldoen aan wet- en regelgeving studentengegevens beroepsopleidingen' dat ieder schooljaar breed beschikbaar wordt gesteld en via de interne website toegankelijk is. Ieder jaar wordt dit handboek, voor aanvang van het schooljaar, geactualiseerd. Aan de hand van de opgestelde risicocontrole maatregelenmatrix, waarin de aspecten uit 'Helderheid II' zijn opgenomen, worden controles uitgevoerd. In bijlage 1 is de extra informatie opgenomen conform het document 'Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie'. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft een aantal specifieke thema s benoemd in de notitie 'Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie' waarover jaarlijks rapportage van de instelling wordt gevraagd. Op basis van deze notitie 'Helderheid' legt ROC MN op deze onderdelen (thema s) verantwoording af: Thema 1: Uitbesteding Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten Thema 3: Verlenen van vrijstellingen Thema 4: Les- en cursusgeld, niet betaald door de deelnemer zelf ROC MN werkt samen met commerciële instellingen en niet-commerciële instellingen, waarbij onze ROC MN-studenten (een deel van) de opleiding bij een (niet-) commerciële instelling volgen. ROC MN houdt toezicht op de kwaliteit van zijn opleidingen. Alle activiteiten die ROC MN verricht vallen onder publieke activiteiten, dan wel onder private activiteiten die in het verlengde liggen van de publieke taak. ROC MN gebruikt geen publieke middelen voor private activiteiten. ROC MN draagt uitsluitend studenten voor bekostiging voor die voldoen aan de norm voor de onderwijstijd (urennorm bol en bbl). ROC MN betaalt geen wettelijk verplicht cursusgeld voor studenten. Wanneer dit door derden gebeurt dan ligt hier altijd een schriftelijke machtiging onder, de z.g.n. 'derden verklaring'. Thema 5: Uitstroom vlak na de peildatum Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven (omzwaaiers) Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland In totaal zijn er 145 studenten binnen een maand na 1 oktober 2014 uitgestroomd waarvan 74 zonder diploma. Het aantal studenten dat is overgestapt in 2014 naar een ander crebo is in totaal 351, het aantal dat naar een andere leerweg is overgestapt is 34. ROC MN biedt in feite aan iedere student een maatwerktraject aan. ROC MN verzorgt ook maatwerktrajecten voor bedrijven of organisaties, de z.g.n. bedrijfsklassen. Per 1 oktober 2014 heeft ruim 10% van de studenten van ROC MN een buitenlandse identiteit. ROC MN verzorgt geen onderwijs in het buitenland. 94 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

95 Beleid en uitvoering ten aanzien van het beleggen en belenen Het treasurybeleid van ROC Midden Nederland vindt plaats binnen de kaders van de regeling van de minister van OCW ten aanzien van de regels over het beleggen en belenen van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek). In deze regeling is aangegeven dat de instelling de publieke middelen net als de overige middelen voor zover deze niet afgescheiden zijn van de publieke middelen, risicomijdend dient te beleggen en te belenen. Voornoemde regeling is verder uitgewerkt in het 'treasurystatuut' van het ROC. ROC Midden Nederland is reeds in 2009 overgestapt naar schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën, waarbij de publieke mbo-gelden worden aangehouden bij het Ministerie van Financiën. Geldstromen c.q. banksaldi van Educatie en het contractonderwijs worden afgewikkeld c.q. aangehouden bij private banken. Bij het ministerie van Financiën is een rekening-courantfaciliteit beschikbaar van 11 miljoen op basis van 10% van de mbo-omzet ( 110 miljoen). Reeds toen zijn drie panden, Kretadreef 61 in Utrecht, Disketteweg 10 in Amersfoort en Noordweg 12 in Zeist met een financiële waarde van 17 miljoen, in onderpand gegeven aan het ministerie van Financiën, ter zekerstelling van een lening van 15 miljoen: 15 jaar aflopend, 1 miljoen vaste aflossing per jaar, rente (via perfect hedged swap), 6,05% fixed versus drie-maands-euribor. Tegenover deze Swap staat een geblokkeerd tegoed van 4 miljoen. Eind 2012 is een kredietfaciliteit ad 25 miljoen met het Ministerie van Financiën afgesloten met als zekerheidstelling een zevental panden. De totale nieuwe hypothecaire zekerheidsstelling bedraagt 40,7 miljoen. Onder de kredietfaciliteit ad 25 miljoen is op 17 december 2012 een lening opgenomen van 10 miljoen: looptijd 30 jaar, lineair per jaar aflossen, rente 2,25% voor 30 jaar rentevast. Verder is er in 2013 een tweede lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad 10 miljoen. Deze lening loopt lineair af in 30 jaar, rentekosten jaarlijks 2,47% voor 30 jaar vast. Verder in 2014 is er een vierde lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad 5 miljoen. Deze lening loopt lineair af in 20 jaar en de rentekosten bedragen vijf jaar vast 1,23%. Voor het deel dat er middelen beschikbaar worden gesteld aan de contractactiviteitenvennootschap wordt een marktconforme rentevergoeding berekend. Het betreft hier de (voor-)financiering in rekening courant van private activiteiten die in het verlengde liggen van de publieke activiteiten van ROC Midden Nederland en worden uitgevoerd in het verlengde van de doelstellingen van het beroepsonderwijs. Verklaring bevoegd gezag ROC Midden Nederland wil dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. Het CvB benadrukt het belang hiervan en heeft de organisatie hierop ingericht. Een onderdeel van deze inrichting is de (onafhankelijke) afdeling Compliance. Deze ziet er op toe dat interne procedures, gedragscodes en instructies van ROC Midden Nederland overeenstemmen met de geldende (wettelijke) bepalingen en codes. Tevens draagt de afdeling er zorg voor dat ROC Midden Nederland zich in haar bedrijfsvoering bewust is van reputatie- en integriteitrisico s met betrekking tot de relevante wet- en regelgeving. Bestuursverslag 95

96 Samenstelling van het College van Bestuur in 2013 Het afgelopen jaar hebben er verschillende wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het College van Bestuur. De heer Geluk en mevrouw Hendrikx hebben gedurende dit jaar de organisatie verlaten. Per 1 september 2014 is de heer Van Maanen als voorzitter College van Bestuur aangetreden. De wijzigingen hebben geleid tot de volgende samenstelling van het College van Bestuur gedurende dit kalenderjaar: Van 1 januari tot en met 31 maart 2014 Dhr. mr. L.K. Geluk Voorzitter Mw. drs. W.J.M. Hendrikx Lid Dhr. mr. H.J. Rutten Lid Van 1 april tot 30 augustus 2014 Dhr. mr. H.J. Rutten Waarnemend voorzitter Mw. drs. W.J.M. Hendrikx Lid Van 1 september tot 31 oktober 2014 Dhr. drs. E.P. Van Maanen Voorzitter Dhr. mr. H.J. Rutten Lid Mw. drs. W.J.M. Hendrikx Lid Vanaf 1 november 2014 Dhr. drs. E.P. Van Maanen Dhr. mr. H.J. Rutten Voorzitter Lid Bezoldiging van het College van Bestuur Per 1 januari 2013 is de 'Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector' (WNT) ingegaan. Voor de Stichting ROC Midden Nederland is het WNT-maximum voor het onderwijs van toepassing. Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor de Stichting ROC Midden Nederland is ,00. De bezoldiging van de bestuurders blijft onder deze norm. In de jaarrekening wordt een overzicht gegeven van de bezoldiging College van Bestuur en Raad van Toezicht. Nevenfuncties van het College van Bestuur Dhr. drs. E.P. Van Maanen Lid Raad van Toezicht LFB Lid adviesraad Handicap en Studie Lid Comité van Aanbeveling Bevrijdingsfestival Utrecht Lid Raad van Toezicht De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Dhr. mr. H.J. Rutten: Lid Raad van Toezicht Hogeschool InHolland Lid bestuur stichting Parnassia Boardmember Economic Board Utrecht Voorzitter Human Capital Agenda Provincie Utrecht 96 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

97 Mr. L. K. Geluk: Lid Raad van Toezicht Cardea Thuiszorg, Leiden Voorzitter bestuur Stichting Laurenskerk, Rotterdam Bestuurslid Stichting Rotterdam Basketbal Bestuurslid FC4YOU Voorzitter Playing for Succes Rotterdam Voorzitter Transitiecommissie Jeugd Lid Raad van Advies JINC Lid Raad van Advies Frisse Blikken Lid Raad van Advies brancheteam Onderwijs Van Benthem en Keulen Lid Economic Board Utrecht Drs. W.J.M. Hendrikx Lid Bestuur MBO Raad Voorzitter Bedrijfstakgroep Uiterlijke verzorging MBO-Raad, Woerden Lid bestuur KOC (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor de Uiterlijke verzorging), Nieuwegein Lid Bestuur Platform Defensie Midden Voorzitter Bestuur Examenplatform UV NIEUWE VOORZITTER CVB De heer Paul van Maanen is benoemd tot nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland. Vanaf 1 september 2014 is hij bij onze organisatie in dienst. Paul van Maanen heeft een uitgesproken onderwijsprofiel door zijn ruime bestuurlijke en eindverantwoordelijke ervaring in het onderwijs. Sinds 2006 is hij voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Leiden. Daarvoor was hij een aantal jaren werkzaam op topposities bij het ministerie van OCW. Tijdens zijn periode als plaatsvervangend secretaris-generaal en directeur Beroeps- en Volwasseneneducatie ontwikkelde hij grote betrokkenheid bij het mbo. Paul van Maanen heeft een groot relatienetwerk zowel binnen de top van de rijksoverheid als in de regio. Hij heeft een aantal nevenfuncties op het terrein van (gehandicapten)zorg en onderwijs. Zo is hij onder meer lid van de adviesraad Handicap en Studie en lid van de Raad van Toezicht van De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daardoor is hij zeer goed op de hoogte van de actualiteit en de ontwikkelingen binnen het BVE-veld. Bestuursverslag 97

98 98 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

99 hoofdstuk 12 bestuursverslag De mbo colleges van ROC Midden Nederland Bestuursverslag 99

100 100 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

101 AUTOMOTIVE college Toekomstige monteurs, autoverkopers of managers van een werkplaats volgen een opleiding bij het Automotive College. Studenten leren alles over auto s, motoren, (brom-) fietsen, management, communicatie, transport en logistiek. Docenten leggen de relaties tussen praktijk en theorie door de samenwerking met de opleidingsinstituten Innovam, VOC en VTL. Het bedrijfsleven kan rekenen op professionele vakspecialisten en succesvolle ondernemers in de automotivebranche. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: Carrosserietechniek Management & Commercie Motorvoertuigentechniek Transport & Logistiek Tweewielertechniek Waarin het Automotive College zich onderscheidt: Persoonlijke sfeer op een kleine locatie Locatie van het college temidden van de branche (autodealers, importeurs) Nauwe samenwerking met andere branchepartijen, w.o. Innovam, waardoor de nieuwste materialen beschikbaar zijn Geen lesuitval Het aantal studenten is het afgelopen jaar gedaald, met name in de bbl-opleidingen. Aantal studenten (absoluut) bbl bol Totaal Jaarresultaat niveau ,7% 72,2% 65,9% 61,1% 2 61,4% 67,9% 66,7% 69,7% 3 69,4% 75,9% 78,8% 67,1% 4 47,6% 69,9% 66,0% 72,9% % gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen Bestuursverslag 101

102 Op niveau 2 en 4 is het resultaat gestegen, maar op niveau 1 en 3 is dit gedaald. Redenen hiervoor zijn als volgt: Tot voor kort is de niveau 3-opleiding vooral afstroomopleiding geweest van niveau 4 of opstroom vanuit niveau 2. Sinds een aantal jaren schrijven we ook in op niveau 3 waardoor de niveau 4 opleiding ook meer echte niveau 4-studenten bevat. Hetgeen te zien is aan de rendementsverbetering. Tegelijkertijd is te zien dat er nu ook in de niveau 3-opleiding, van ongediplomeerden, sprake is van uitstroom. JOB-score Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?* AUT 6,7 7,0 6,2 6,9 * 2011 en 2013 eigen onderzoek ROC MN, 2012 en 2014 landelijk onderzoek JOB-monitor AUTOMOTIVE COLLEGE in 2014 Onderwijsontwikkeling / aanbod opleidingen De omslag van BBL-opleidingen naar bol heeft zich in 2014 stevig doorgezet waarbij opvalt dat er ook een verschuiving naar de hogere niveaus zichtbaar wordt. De terugloop valt te bespeuren bij de Sales-opleidingen en Carrosserie. We stoppen dan ook met de entreeopleiding voor Carrosserie. Samenwerking met de branche en externe partners Mede door de aantrekkende markt neemt het aantal stageplaatsen voor een aantal opleidingen weer toe en is het bedrijfsleven meer geïnteresseerd in samenwerking. Zo werken we onder andere nauw samen met E&R rijopleidingen, PGA groep, Autobedrijf Kooijman, CARE autoschadeherstel, Kwik fit, ANWB, Defensie, Innovam, VOC en VTL voor het ontwikkelen van curricula, het uitvoeren van onderwijs en het afnemen van examens. Om de kwaliteit van de BPV en de communicatie met de bedrijven te verbeteren hebben we een BPV-bureau geïnstalleerd met dit als een van de opdrachten. Personeel Om de kwaliteiten van het personeel beter te benutten en verder te professionaliseren, hebben we een aantal taken bij de docenten weggenomen en die geconcentreerd bij een kleiner team. Denk hierbij aan Intake, Voorlichting, Examenbureau, BPV bureau, Onderwijsadministratie. Verder wordt er zowel individueel als in teams geschoold. Ook het MT heeft deelgenomen aan MD trajecten. Toekomstverwachting 2015 In 2015 zet de toenemende samenwerking met de bovengenoemde branchepartijen zich voort en wordt in co-creatie het herontwerp vormgegeven. We voorzien een stabilisering van de studentenaantallen. Het personeelsbestand zal zich verder verjongen via natuurlijk uitstroom en door mobiliteitsprogramma s. Voor het personeel komt nog nadrukkelijker de focus te liggen op ontwikkeling en professionalisering. Ook de samenwerking met Colleges binnen het Techniekcluster zal nog hechter worden. Dit zal resulteren in gedeeltelijk gezamenlijk herontwerp, een gemeenschappelijke voorlichting en in een gemeenschappelijke adviesraad. 102 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

103 AUTOMOTIVE COLLEGE IN OVER DE STREEP Studenten Management & Commercie van het Automotive College waren op 27 mei in het KRO-programma 'Over de Streep'. Tijdens de uitzending volgde presentator Arie Boomsma een paar van onze studenten met hun eigen verhaal. Challenge Day voor Automotive College Challenge Day is een methode om onverschilligheid en onbegrip tussen studenten tegen te gaan en wederzijds respect te stimuleren. Door spelletjes af te wisselen met serieuze gesprekken, is het de bedoeling dat muren tussen de verschillende kliekjes op school afbrokkelen en hun vooroordelen over elkaar veranderen. Studenten van de opleiding Autotechnicus hebben hun eigen Challenge Day op school gehad. Het Automotive College vindt het belangrijk dat een student zich goed voelt op school. Door de persoonlijke aandacht probeert het college de studenten te helpen bij het halen van hun diploma. Ervaringen van studenten We werden losgeweekt van onze vooroordelen waardoor we open naar elkaar konden kijken. Door elkaar op een andere manier te leren kennen, groeit het respect voor elkaar. Het is best heftig om iets van iemand te horen en te zien waar hij mee zit; nu begrijp ik hem beter. Het was een hele leuke maar vermoeiende dag. Bestuursverslag 103

104 LAATSTE RACEWEEKEND In het weekend van oktober was de laatste race van dit seizoen. Er werd tot na drieën s nachts keihard gewerkt om de auto, de Saker, optimaal te laten presteren. Tijdens de trainingen waren er namelijk wat problemen ontstaan die het technische team voor de race moest oplossen. Op de racedag zelf kwam de regen met bakken uit de lucht. Niet gunstig voor de Saker. Met veel glibber- en glijwerk klom hij welliswaar op van de dertiende naar de negende positie, maar echt optimaal reed de auto niet. Met weinig koppel bij lage toeren was het lastig sturen in deze omstandigheden. Tenslotte vielen we in ronde acht definitief uit. De koppelingscilinder had het begeven. Niet het verdiende einde van een weekend stevig doorpakken... Er zit niets anders op voor dit zeer gemotiveerde IDRT-team: op naar het volgende raceseizoen! LEASEAUTO S AUTOMOTIVE COLLEGE Op 5 december heeft de heer Koene van autobedrijf Kooijman Utrecht aan Wim Bos, directeur van Automotive College, de sleutel van de eerste Toyota Yaris overhandigd. Deze zuinige hybride auto worden gebruikt door docenten bij het bezoeken van stageadressen. Binnenkort wordt er zelfs een tweede leaseauto afgeleverd. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen Autobedrijf Kooijman en Automotive College. Naast het inzetten van de leaseauto s is er echter ook sprake van samenwerking met betrekking tot de leermiddelen. 104 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

105 Go for Africa Wouter, Niels, Stijn en Larry zijn een paar van de studenten die mee hebben gedaan aan het unieke project 'Go for Africa'. Zij zijn allemaal derdejaars Technisch Specialist, niveau 4. De studenten verzamelden oude auto s en knapten die zelf op onder begeleiding van docenten. Daarna reden ze met deze barrels naar Gambia. Ik wilde graag meedoen omdat het me een unieke ervaring leek. Dat is het inderdaad ook gebleken. De reis ernaar toe, de natuur en de mensen. Overal waar we onderweg stopten, kwamen uit het niets hele drommen kinderen op je afgerend. Gelukkig hadden we veel spullen mee die we konden uitdelen, zoals pennen. Deze ervaring blijft me mijn hele leven bij. Reis door de woestijn Na de reis van zo n zevenduizend kilometer werden de meegebrachte auto s en gereedschappen achtergelaten op scholen in Gambia. Vervolgens hebben de jongens stage gelopen op scholen en lesgegeven aan leerlingen die automonteur willen worden. Je merkt wel dat het niveau van onze opleiding hoger is en dat wij meer kennis hebben. In de klas zaten jongens van zestien maar ook mannen van tweeënveertig. Je moet tijdens je studie wel serieus gewerkt hebben om aan zo n groep op een goeie manier je kennis over te kunnen brengen." Ervaring Naast het lesgeven moest de kennis ook in praktijk worden gebracht. In Marokko kregen we ontstekingsproblemen. Dit moet je dan ter plekke kunnen oplossen. Wat we op school leren is gericht op moderne auto s. Dan merk je, met die oudere auto s, dat het handig is dat we allemaal al ons hele leven aan auto s en brommers sleutelen. Halverwege april kwam de hele groep weer terug. Ik had mijn leventje hier weer snel opgepikt. Alleen moest ik wel weer wennen aan het rechts rijden. Ik was zo gewend om links te rijden en de gaten in de weg te ontwijken. Een jaar voorbereiding Een jaar van te voren zijn ze begonnen met de voorbereidingen. Die tijd heb je ook echt nodig. Tips voor de studenten die nu staat te trappelen om mee te gaan volgend jaar? Toon veel initiatief, je zult zelf heel veel moeten regelen, maar het is wel echt iets dat je mee moet maken! Bestuursverslag 105

106 106 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

107 BEAUTY college De studenten van het Beauty College leren hoe ze het mooiste uit zichzelf en anderen kunnen halen. Ze worden opgeleid tot vakmensen in de kappersbranche en de schoonheidsverzorging. De docenten, die zelf uit de praktijk komen, stimuleren de studenten om een zo hoog mogelijk diploma te halen. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: Schoonheidsverzorging Haarverzorging Pedicure Waarin het Beauty College zich onderscheidt Nieuw gebouw, optimale faciliteiten, up-to-date praktijkomgeving Kleinschalige leslocatie Docenten die zelf uit de praktijk komen. Het totaal aantal studenten is het afgelopen jaar gestegen. De groei is opmerkelijk aangezien er landelijk sprake is van een daling. Aantal studenten (absoluut) bbl bol Totaal Jaarresultaat niveau ,6% 68,0% 69,7% 73,2% 3 77,0% 77,0% 77,6% 84,9% 4 93,0% 82,9% 84,6% 93,9% % gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Bestuursverslag 107

108 Het college is bijzonder trots op de stijging van het jaarresultaat van de afgelopen jaren. Vooral de sfeer en de persoonlijke begeleiding worden door studenten gewaardeerd. JOB-score Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?* BEA 6,4 7,3 6,2 7,5 * 2011 en 2013 eigen onderzoek ROC MN, 2012 en 2014 landelijk onderzoek JOB-monitor beauty COLLEGE IN 2013 Het Beauty College is in 2014 gestart met een versnelde opleiding Allround Schoonheidsspecialist. Er was veel belangstelling. Inmiddels zijn vierentwintig studenten met de versnelde opleiding begonnen. Vanuit een aantal bedrijven is er speciale belangstelling voor deze studenten. Hoewel de verwachting bestond dat het aantal studenten bij de BBL-opleiding Haarverzorging flink zou dalen, is dit nauwelijks gebeurd. Het Beauty College heeft een middag georganiseerd waarop bedrijven en studenten met elkaar in contact konden komen. Dit heeft voor beide partijen goed gewerkt. Er is met de kappersbranche goed samengewerkt om tot een nieuw curriculum te komen. Bij alle praktijkexamens van de kappers, de schoonheidsspecialisten en de pedicures was een branche-assessor. We hebben afgelopen jaar veel aandacht besteed aan scholing op het vakgebied en ook op het terrein van de didactiek en pedagogiek. Voor de vakken Nederlands en Rekenen zijn nieuwe docenten aangetrokken. Voor 2015 is het plan om in ieder geval met alle opleidingen Haarverzorging te starten met het nieuwe kwalificatiedossier. De keuzevakken Nailstyling en Visagie worden mogelijk voor iedere student op het Beauty College toegankelijk. 108 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

109 DELIR MAHMOUD WINT BRONS TIJDENS VAKWEDSTRIJD Vrijdag 12 december won Delir Mahmoud brons bij de nationale finales van Skills Heroes. Delir is derdejaars student bij de kappersopleiding niveau 3. Het thema was Film en Delir koos als thema 'de Oscaruitreiking'. Jammer genoeg had hij pech bij het vinden van een model. Tot twee keer toe trokken zij zich terug; zij kregen helaas geen vrij van hun werk. Delir zag het model voor de finale pas op de dag zelf en had dus niet kunnen oefenen, maar wist toch een winnend kapsel te maken. LOTTE VAN WANDElen LANDSKAMPIOEN SCHOONHEIDSVERZORGING Donderdag 11 december behaalde Lotte van Wandelen, studente aan de opleiding Schoonheidsspecialiste, de eerste plaats tijdens de nationale finale Schoonheidsverzorging van Skills Heroes, de beroepenwedstrijden voor mbo-ers. Op het Deltion College in Zwolle streden zes studentes om de Nederlandse titel. De wedstrijdopdracht was een integrale beroepsopdracht: het zelfstandig verzorgen van een schoonheidsbehandeling, bestaande uit een gezichtsbehandeling, make-up en een cosmetische hand- en nagelverzorging. De deskundige jury lette op de omgang met de cliënten, de werkhouding, de aandacht voor hygiëne en het gestructureerd werken. Door het behalen van het nationaal kampioenschap mag Lotte in augustus 2015 meedoen aan de World Skills in Sao Paulo in Brazilië. Bestuursverslag 109

110 110 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

111 BOUW & INTERIEUR college Bij het Bouw & Interieur College leren studenten alles over het exterieur en interieur van de gebouwde omgeving. Daarmee leveren zij een bijdrage aan een betere infrastructuur, een nieuwe woonwijk of grote bouwwerken. In de houtbewerking, meubelbranche of woninginrichting kunnen zij de mooiste meubels en interieurs maken. Het Bouw & Interieur College leidt hen op voor de praktijk, zodat zij direct aan het werk kunnen, of dat ze kunnen doorstromen naar één van de vele vervolgopleidingen. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: Bescherming en Afwerking Bouw Bouwkunde Hout, Meubel & Wonen Infratechniek, Grond-, Weg- en Waterbouw Specialistische Bouwberoepen Waarin het Bouw & Interieur College zich onderscheidt Persoonlijke aandacht Voor de branches een divers breed aanbod Landelijk unieke opleidingen Vernieuwing van opleidingsaanbod Flexibele aanmelding Grote betrokkenheid docenten Het aantal bbl-studenten is door het gebrek aan arbeidsplaatsen in de branches het afgelopen jaar verder gedaald. Het aantal bol-studenten is daarentegen echter aanzienlijk gestegen. Aantal studenten (absoluut) bbl bol Totaal Bestuursverslag 111

112 Jaarresultaat niveau ,5% 74,0% 78,2% 90,0% 2 71,4% 72,9% 65,7% 58,9% 3 82,5% 82,7% 87,8% 80,4% 4 63,0% 71,0% 77,0% 77,8% % gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. JOB-score Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?* BOU 6,6 7,0 6,5 6,9 * 2011 en 2013 eigen onderzoek ROC MN, 2012 en 2014 landelijk onderzoek JOB-monitor BOUW & INTERIEUR COLLEGE IN 2014 De ingezette groei op de (nieuwe) BOL-opleidingen heeft doorgezet. Daartegenover staat helaas nog steeds een daling op BBL-opleidingen. De markt herstelt zich onvoldoende om dit nu te keren. Samenwerking met externe partners is voor een aantal opleidingen een oplossing en met name de opleidingen Betonreparatie en Natuursteenbewerking lijken een nieuw evenwicht gevonden te hebben. Voor 2015 verwachten wij dat de BOL-opleidingen zich verder positief zullen ontwikkelen in groei. Voor de bbl zijn wij minder optimistisch, hoewel het er binnen sommige samenwerkingsverbanden iets gunstiger uit begint te zien. De interesse voor technische beroepen is essentieel om betreffende opleidingen in stand te kunnen houden en de markt voor de toekomst te kunnen blijven voeden met nieuwe vakmensen. Een goede dialoog tussen vo-scholen, ons ROC en de markt is daarbij van groot belang. Het Bouw & Interieurcollege is in 2014 gestart met een grootschalig herontwerptraject van de opleidingen. We werken aan opleidingen waar studenten in gemeenschappelijke basisfasen de kans krijgen zich breed te oriënteren op domeinen, als Onderhoud & Verbouw, Bouwkunde & Infratechniek, Hout en Interieur, voordat zij een keuze maken voor een meer gespecialiseerde uitstroomrichting. Hiermee sorteren we niet alleen voor op de nieuwe kwalificatiedossiers, maar ook op nieuwe ontwikkelingen in de branches waarvoor wij opleiden. In de bouwsector zien we immers dat de roep om professionals met een domeinoverstijgende blik steeds luider klinkt. Daarnaast zetten we in op professionalisering van onze BPV- en loopbaanbegeleiding, zodat studenten niet alleen gevormd worden tot vaklieden, maar ook tot professionals die weten waar ze goed in zijn en wat ze willen in hun loopbaan. 112 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

113 BOUWEN AAN FIETSENSTALLING UTRECHT In het kader van samenwerking van de Gemeente Utrecht en het Bouw & Interieur College van ROC Midden Nederland werken leerlingen van de afdelingen Stukadoren, Schilderen en de nieuwe opleiding Service Medewerker Gebouwen aan het project 'Fietsenstalling'. De Gemeente Utrecht realiseert op dit moment een nieuwe fietsenstalling in het winkelpand aan de Mariaplaats nummer 2. Hier kunnen bezoekers en personeel van winkels en horeca hun fiets veilig stallen. Ook zijn er extra diensten mogelijk voor de fietser. Onder leiding van een leermeester (Harrie van Dijk), werken leerlingen van de diverse opleidingen samen aan de voltooiing van de nieuwe fietsenstalling. De werkzaamheden in het pand aan de Mariaplaats, waarvan de kelders stammen uit 1633, zijn een ware uitdaging voor de stukadoors. Ze hebben onder andere te maken met muren die uit oude kloostermoppen bestaan. De leerlingen van de opleiding Service Medewerker Gebouwen zijn druk bezig met bouwen van het meubilair en het aftimmerwerk van de vele scheve deuren en muren. Zelfs voor de geoefende timmerman zijn dit moeilijke opdrachten. De leerlingen hebben hier hun handen vol aan, maar onder goede begeleiding steken ze er wel heel veel van op. De fietsenstalling is geopend op 2 maart Entreeopleiding De afdeling Hout & Meubel van het Bouw & Interieur College in Amersfoort biedt een unieke bol-opleiding aan: Assistent Houtbranche op niveau 1. Het is een vakopleiding met extra aandacht voor taal en veel maatschappelijke begeleiding. De opleiding, Entreeopleiding met het uitstroomprofiel Bouwen en Wonen, biedt een geïntegreerd traject voor mensen die niet uit Nederland komen of voor mensen zonder diploma. De opleiding is daardoor uitermate geschikt voor buitenlandse cursisten en jongeren uit het praktijkonderwijs. De leeftijden van de studenten variëren van zeventien tot vijftig jaar. Per jaar heeft de opleiding groepen tussen de twintig en dertig studenten. Bestuursverslag 113

114 BETAALDE OPLEIDING BETONREPARATIE Er is veel werk in de betonreparatie doordat reparatie en herstel steeds belangrijker wordt. De opleiding Betonreparateur bestaat deels uit leren en deels uit werken bij een werkgever. De 'student' is er meestal in loondienst en vaak wordt ook de opleiding betaald door de werkgever. Bij het bedrijf worden werkzaamheden uitgevoerd die bij de opleiding horen. Gemiddeld één dag per week gaat de student naar school. Hij werkt dan voor een deel zelfstandig aan opdrachten, maar krijgt ook klassikaal les. In de wintermaanden zijn er meer schoolmomenten; in de zomermaanden ligt het accent meer op de praktijk. De opleiding Betonreparateur wordt in deze regio alleen aangeboden door het Bouw & Interieur College van ROC Midden Nederland. Jeroen van Beek, 2e jaars Betonreparateur, bbl, niveau 2 Nooit gedacht dat ik in de beton zou gaan werken, maar nu wil ik niets anders meer. Na de middelbare school heb ik eerst via een leerwerktraject niveau 2 en 3 doorlopen voor timmerman. Eenmaal klaar met school was er weinig werk als timmerman, maar kon ik wel aan de slag bij een bedrijf in betonreparatie waar mijn oom ook werkte. Mijn werkgever wil dat ik het vak echt leer. Daarom zit ik nu in een leertraject en ga twee jaar lang in de winter drie maanden naar school. De rest van het jaar ben ik dan lekker buiten aan het werk. Het werk is fysiek zwaar en ook het tempo ligt hoog. Als iets af moet, moet er worden doorgewerkt. Maar ik hou van de afwisseling. Ik werk aan vloerovergangen van een snelweg, slijtlagen of betonreparaties. Van de Merwedebrug in Utrecht hebben wij de voegen vervangen. Ook hebben we van een flatgebouw de balkons gerepareerd. Als je dan van de bewoners complimenten krijgt, ben je trots op je werk! 114 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

115 Mickey van Zoggel, 2e jaars Betonreparateur, bbl, niveau 2 Van betonreparatie had ik nog nooit gehoord. Nu kom ik het overal tegen. Ik werk in het bedrijf van mijn schoonvader. Wij doen in vochtwering. We hebben voornamelijk particulieren of kleine bedrijfjes als klant. In kelders repareren we scheuren door middel van injectie of verhelpen we vochtproblemen. Mijn doel is eerst nog een paar jaar werken om ervaring op te doen. Uiteindelijk wil ik wel leermeester of uitvoerder worden. De opleiding gaat me goed af, ik heb op niveau 2 ook al een timmeropleiding gedaan. Nu de nieuwbouw terugloopt is renovatie belangrijker geworden. In dit vak is goed geld te verdienen. De zwaarte van het werk valt mij mee, maar je moet niet bang zijn om vies te worden. Rense Visser, docent Betonreparatie Ik breng de jongens vaktheorie bij die ze nodig hebben om in de betonreparatie aan de slag te kunnen. Aan het begin van de opleiding weten de meeste jongens niets van beton, behalve dat het grijs is. De meeste jongens komen hier binnen, omdat ze al veel hebben geprobeerd en hun weg nog niet gevonden hebben. Ze kiezen dan voor deze tweejarige betaalde opleiding via het samenwerkingsverband van het LSVB. Het is mijn uitdaging om ze positieve bagage en vakkennis mee te geven. In de dertien weken, van januari tot en met maart, dat ze hier op school zijn, hebben ze twee dagen vaktheorie, één dag algemene vakken en twee dagen praktijk. De praktijkervaring doen ze op in de bouwloods onder leiding van docent Piet van Oudenaren. Ze maken er werkstukken met beton. De overige maanden van het jaar werken de jongens buiten in het werkveld." Ter voorbereiding op de overstap naar het mbo maken leerlingen (VO) kennis met het vak Techniek bij ROC MN. Op de locatie Disketteweg loopt op dit moment een proefproject met de MAVO-afdeling van t Hoogheland College in Amersfoort. Leerlingen uit de tweede klas zijn, gedurende negen weken, een stoel aan het maken van metaal en hout. Zij doen dit in samenwerking met het Bouw & Interieur College en het Tech College. De leerlingen ontwerpen en tekenen de stoel tijdens de voorbereidende lessen op hun eigen school. Voor de productie van de stoel komen ze naar de praktijklokalen van de Disketteweg. Hier gaan zij onder begeleiding aan de slag met hout- en metaalbewerking. Voor veel leerlingen is het een eerste kennismaking met het vak Techniek. Doordat ze het project deels uitvoeren op de locatie van ROC Midden Nederland is de overgang naar het mbo later minder groot. Initiatiefnemers van dit project zijn Gerrit Euser en Koen van Duivenboden, docenten bij Tech College en Bouw & Interieur College. Zij hebben ook het prototype van de stoel ontwikkeld. Bestuursverslag 115

116 116 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

117 BUSINESS & ADMINISTRATION college Een opleiding bij het Business & Administration College biedt volop mogelijkheden in de commerciële wereld en in de zakelijke dienstverlening. Het bedrijfsleven helpt ons het onderwijs actueel en relevant te houden. Daardoor hebben studenten na afronding van de opleiding voldoende kennis in huis om in deze snel veranderende markt te werken. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: Bedrijfsadministratie Commerciële beroepen / International Business Studies Handel Informatiedienstverlening Juridisch dienstverlening Waarin het Business & Administration College zich onderscheidt betrokken en deskundige docenten levensecht leren door optimale samenwerking met het bedrijfsleven Het aantal studenten is het afgelopen jaar gestegen. Aantal studenten (absoluut) bbl bol Totaal Jaarresultaat niveau ,5% 72,7% 76,1% 53,1% 2 55,7% 61,0% 55,1% 74,3% 3 65,2% 52,4% 57,5% 70,4% 4 64,7% 70,1% 74,4% 79,4% % gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Bestuursverslag 117

118 Op alle niveaus zijn de jaarresultaten flink gestegen. We zijn blij met dit resultaat: meer diploma s en minder uitval. JOB-score Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?* BAC 6,3 6,9 6,4 6,8 * 2011 en 2013 eigen onderzoek ROC MN, 2012 en 2014 landelijk onderzoek JOB-monitor BUSINESS & ADMINISTRATION college IN 2014 Huisvesting In januari is de nieuwe locatie in gebruikt genomen op de Marco Pololaan. Na een intensief jaar van voorbereiden en een hoogstaand staaltje logistiek van het Facilitair Bedrijf en de Dienst IM/ICT, tijdens de kerstvakantie, betrokken tientallen medewerkers en honderden studenten het nieuwe gebouw. Bezoekers van de open dagen blijken aangenaam verrast door het nieuwe gebouw. Het pand wordt met bijna tweeduizend bezoekers per dag zeer intensief gebruikt. Door de transparantie en sfeer is er desondanks vrijwel geen sprake van vernieling. Ook zijn er nauwelijks incidenten geweest in de openbare ruimtes. Kortstondige problematiek in het Open Leercentrum bleek met enkele maatregelen goed hanteerbaar. In Amersfoort is enige zorg ten aanzien van het leefklimaat. Na een zeer geslaagde renovatie resteren wensen op het gebied van ventilatie. Onderwijs Er is fors geïnvesteerd in het herontwerpen van alle opleidingen in het kader van Focus op Vakmanschap. Alle opleidingen voldoen aan de duizend-urennorm en zijn nu ingericht vanuit het principe 'Levensecht leren', waarbij de uitgangspunten: actueel en relevant onderwijs worden gehanteerd. Het is een zeer omvangrijke operatie waarbij niet alleen de curricula vernieuwd worden, maar ook de vormgeving verandert. Onderwijs als teamproduct en -prestatie in plaats van een optelling van individuele bijdragen van vakdocenten. Ook het portfolio van opleidingen wordt jaarlijks aangepast. Opleidingen die niet langer arbeidsmarktrelevantie hebben, dit geldt met name voor administratieve beroepen niveau 2, zijn in 2014 verder afgebouwd. Er is gestart met de opleiding Junior Accountmanager niveau 4 in combinatie met BTEC. Als enige in Nederland bieden we nog een Bibliotheekopleiding aan (bbl niveau 4), in nauwe samenwerking met Bedrijfsopleidingen ROC MN. In Amersfoort wordt bij de opleiding Marketing & Communicatie fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van e-commerce als onderdeel van de opleiding. Samenwerking met het bedrijfsleven Een deel van de bedrijven en organisaties, die als leerbedrijf betrokken zijn bij ons onderwijs, wil ook op andere manieren bijdragen aan de invulling van het onderwijs. Dit is zichtbaar in deelname aan speeddates, gastcolleges, excursies, beschikbaar stellen van lesmateriaal en inhoudelijk mee willen ontwikkelen. Deze betrokkenheid maakt het mogelijk het onderwijs actueler en nog relevanter te maken. De komende jaren zullen daar naar verwachting steeds meer interessante initiatieven voor het creëren van 'levensecht' onderwijs door ontstaan. 118 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

119 Ook organisaties, die momenteel nog geen leerbedrijf zijn, willen graag een actieve rol spelen in ons onderwijs. De opdracht aan het college is om dit te structureren en in te passen in het onderwijs. In het kader van herontwerp wordt dit in alle opleidingen opgepakt. De waardering van de branche is dit jaar niet breed onderzocht. Het B&A College onderkent het belang van samen opleiden met externe stakeholders. De actieve adviesraden van de verschillende afdelingen spreken hun waardering uit voor de manier waarop het B&A College het werkveld betrekt. Er wordt door het bedrijfsleven vertrouwen uitgesproken in de samenwerking met het college. Dit komt nadrukkelijk tot uiting in ondernemende samenwerkingsprojecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Winkeliersvereniging Winkelcentrum Overvecht, Heart for Sales en Stichting Jong Ondernemen. De opdrachten die hierdoor voorgelegd worden aan het onderwijs om met en door leerlingen in te invullen, leiden tot levensechte en gewaardeerde grenservaringen. Deskundigheidsbevordering binnen het B&A College Aan het eind van vorig schooljaar en nogmaals aan het begin van dit schooljaar is samen met de ROC Academie een overzicht gemaakt van de gewenste scholingen en de periodes waarin deze plaats moeten vinden. Als B&A College willen we meer in de lead zijn in dit proces; scholingsdata pasten niet altijd in onze eigen agenda en de scholing nam soms ook meer tijd in beslag dan vooraf gepland. In de BTM worden hierover al afspraken gemaakt. De scholing dit jaar is zeer functioneel/technisch van aard geweest. De nadruk lag op de diverse rollen rond examinering, ICT vaardigheden en diverse Eduarte-modules. Voor Eduarte-trainingen is meer herhaling nodig geweest dan vooraf gepland, het inslijpen van routines, leren werken vanuit processen en het eigen maken van de systeem heeft dit gehele jaar in beslag genomen mede vanwege de tegenvallende gebruiksvriendelijkheid van het systeem. Verder zijn er bij alle afdelingen in samenwerking met het SLC workshops gegeven rondom passend onderwijs, het VNSA en het voeren van een gesprek om tot een plan van aanpak te komen. Vanuit coaching in de klas zijn er binnen JSI, HAU en BCI verschillende stappen gezet om de docenten beter toe te rusten en vorm te geven aan de steeds belangrijkere differentiatie in de klas. Voor komende jaren is er behoefte aan meer onderwijs-inhoudelijke ontwikkeling, zodat docenten beter in staat zijn om de diverse uitgangspunten rondom herontwerp tot wasdom te laten komen. Daarnaast is er behoefte om sterker didactisch en pedagogisch onderlegd te zijn om de groeiende problematiek rondom passend onderwijs het hoofd te kunnen bieden. Hierbij is het uitgangspunt dat we meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten en experts binnen teams laten scholen, deze zijn dan de trainer voor de eigen docenten. De methode van leerkracht zal in ieder geval in één afdeling worden geïmplementeerd. Professionele cultuur Binnen het B&A College is in 2014 onder begeleiding van bureau Impact, dat ook het ROC-brede leiderschapstraject verzorgt, een meerjarig ontwikkeltraject gestart gericht op de verdere ontwikkeling van het B&A College als klantgeoriënteerde en resultaatgerichte organisatie met een breed gedragen en direct herkenbare identiteit. Het MT werkt in dit traject nauw samen met en wordt gevoed door een innovatiegroep samengesteld uit vertegenwoordigers uit de verschillende afdelingsteams en de strategische adviseurs uit de stafdiensten. Verjonging Als groeicollege is het B&A College er ook dit jaar weer in geslaagd een respectabel aantal jonge docenten aan te trekken. Hieronder ook een deel van de vele docenten, in opleiding, die binnen het B&A College jaarlijks een deel van hun opleiding doorlopen. Bestuursverslag 119

120 Actuele kennis uit het werkveld Een deel van genoemde formatieve groei werd daarnaast ingevuld door het als zij-instromer aantrekken van nieuwe collega s met actuele kennis uit de beroepspraktijk en een uitgebreid netwerk binnen de branche. Studentenparticipatie In 2014 heeft er een studentenraad gedraaid bestaande uit studenten uit Amersfoort en Utrecht. Het ingezette coachingtraject draagt er aan bij dat de agenda inhoudsvol is geworden en de besprekingen effectiever. Daarnaast vindt op de afdelingen veel evaluatie plaats in panelgesprekken waarbij items uit de job-enquête besproken worden en verbeterafspraken worden gemaakt. Steeds vaker wordt ook het instrument van docentevaluaties ingezet. Máxima opent de nieuwe locatie op de marco pololaan De nieuwe locatie werd op 27 maart feestelijk geopend door koningin Máxima. Tijdens de rondleiding knoopte ze hier en daar een gesprekje aan met studenten. 120 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

121 SUCCESVOLLE SPEEDDATE AMERSFOORT! Vrijdag 17 Oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse speeddate waar studenten korte kennismakingsgesprekken hebben met mogelijke stagebedrijven. De ochtend werd georganiseerd door het team 'Handel Amersfoort' van het Business & Administration College. Er waren tien bedrijven, vijfendertig studenten en zestig sollicitatie-gesprekken. Drukte Het was die ochtend, op de afdeling Handel en Commercieel in Amersfoort, een drukte van belang. Tien bedrijven gaven een korte presentatie, waarna de eerstejaars studenten (bol) de gelegenheid kregen zich op te geven voor een sollicitatiegesprek met het bedrijf van hun keuze. De tijdsduur per gesprek was tien minuten, gevolgd door vijf minuten evaluatie met tips en nabespreking. De deelnemende bedrijven waren: AH Amersfoort, AH Soest, V&D, Intratuin, Natuurwinkel, Gamma, MS mode, HEMA en Kijkshop. De praktijkleiders van deze organisaties hadden, met zes dates achter elkaar, een drukke ochtend! Voorbereiding stage De speeddates vormen een onderdeel van het nieuwe integrale programma ter voorbereiding op de stage. Dit project is opgezet door het docententeam, met als initiatiefnemer Wim Schouten: Uit de vele enthousiaste reacties van bedrijven én studenten bleek dat de opzet geslaagd was: voor sommigen studenten was er een match, voor de anderen waren de gesprekken een mooie 'levensechte' ervaring. Goed om te zien dat de meeste studenten zich goed hadden voorbereid en serieus aan de slag gingen om een stageplaats te bemachtigen! STUDENTEN HALEN geld OP VOOR STICHTING VRIENDEN VAN HET WKZ Op 16, 17 en 18 december hebben studenten van verschillende opleidingen van het Bussiness & Administration College met veel enthousiasme een kerstmarkt georganiseerd. Op de markt werden lekkere hapjes en leuke gadgets verkocht, met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de stichting Vrienden van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De markt heeft in totaal negenhonderdvijf euro opgeleverd! Bestuursverslag 121

122 122 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

123 CREATIVE college Film, dans, nieuwe media, events: in de creatieve wereld draait het om talent en doorzettingsvermogen, maar ook om commercie, creativiteit en techniek. Docenten leren studenten een passende keus te maken: op, voor en achter de schermen. Ze worden voorbereid om een eigen bedrijf in de creatieve sector te kunnen starten. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: Artiest Audiovisuele productie Leisure & Events Mediavormgeving Podium- en evenemententechniek Waarin het Creative College zich onderscheidt Aandacht voor creativiteit en ondernemerschap Hoge waardering van studenten Studenten vinden via stages vaak snel een baan Het aantal studenten is het afgelopen jaar gestegen. Aantal studenten (absoluut) bbl bol Totaal Jaarresultaat niveau ,0% 67,2% 70,4% 81,6% 3 27,0% 34,6% 52,9% 66,7% 4 77,4% 75,2% 68,9% 60,4% % gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Bestuursverslag 123

124 Het Creative College is er in geslaagd de rendementen voor niveau 2 te verbeteren en voor niveau 3 te presteren conform de landelijke vereiste. Probleem was het resultaat op niveau 4. Deels te wijten aan administratieve verwerking. De inschrijvingen bij Sound & Vision waren voorheen enkel op het Crebo van PET, daarna een switch naar AVP. In Amersfoort (Media) kunnen studenten afstuderen op niveau 3 indien zij 4 niet halen. Dit gaat ten koste van niveau rendementen niveau 4. Daarnaast zal het rendement van de opleiding AVP sterk moeten verbeteren door onder andere uitvalreductie. JOB-score Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?* CRE 7,0 7,1 6,7 7,1 * 2011 en 2013 eigen onderzoek ROC MN, 2012 en 2014 landelijk onderzoek JOB-monitor CREATIVE college IN 2013 Onderwijs Het Creative College heeft in studiejaar een lichte groei doorgemaakt. Om financieel gezond te blijven en de duizend-uren norm te kunnen programmeren was een toename van zestig studenten noodzakelijk. Alle opleidingen, behalve Artiest, zijn met een klas extra gestart. Het algemene basisjaar voor de opleidingen PET en AVP is opgeheven. Dit om meer te focussen op de afzonderlijke inhoud en kwaliteit van de opleidingen. Hiermee hoopt de afdeling tevens de rendementen voor AVP te verbeteren. De opleiding PET is van 4 naar 3 jaar gegaan. Op weg naar integraal onderwijs heeft het College in januari een gezamenlijke projectweek georganiseerd. Hier hebben driehonderdzestig eerstejaars van alle opleidingen aan deel genomen. In de ochtend waren er korte lezingen (KAAP/Tweetact. Drosha en ID&T). In de middag werd er gewerkt aan vier thema s: Muziektheater, Videoclip, Horrormovie en de Brandenburchsoap. De week was een groot succes en werd afgesloten met viewings en een feest, Neon X-Plosion, in het Stefanus Theater. De onderwijsinspectie heeft na heronderzoek in de maand mei de opleiding Leisure & Events een voldoende gegeven voor het aspect 'kwaliteitszorg'. Dit thema was bij het eerste bezoek in 2012 als onvoldoende beoordeeld. Het College herkent zich in de score van 7.1 van de JOB-enquête 2014 en is daar tevreden mee gezien de omstandigheden. Het is de eerste meting op de nieuwe locatie Brandenburchdreef en veel studenten waren ontevreden over het feit te moeten verhuizen naar een nieuwe studielocatie. Medewerkers De formatie was in 2014 conform de begroting. Het college kent weinig tot geen verloop en een laag ziekteverzuim. Het functiehuis is onevenwichtig in leeftijd en functie. Er werken relatief veel LC docenten voortkomend uit historische beslissingen. Natuurlijk verloop door leeftijd valt niet voor 2016 te verwachten. Het ingelaste MTO in december 2014 voor de afdelingen Sound & Vision en Leisure en Events laten progressie zien. De laatstgenoemde afdeling scoort, net als de overige opleidingen, boven de ROC-norm. 124 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

125 Ontwikkeling Aan de hand van het plan Creative 2.0 is het college begonnen met het ontwikkelen van de nieuwe opleiding Mediaredactie. Deze opleiding zal in september 2015 in Amersfoort van start gaan. Het College vertrouwt op genoeg aanmeldingen gezien de publiciteit en de belangstelling tijdens de open dagen. In 2016 zal de opleiding Performer van start gaan. Externe relatie en werkveld Steeds meer partijen uit het werkveld weten de weg te vinden naar het Creative College. Met name de in 2014 opgerichte Creative Box genereert veel contacten en projecten. Het college wordt hierdoor steeds zichtbaarder en is het nadrukkelijk aanwezig in Utrecht. Momenteel worden afdelingen overvraagt. Er is dan ook gekozen voor samenwerking met een aantal strategische partners. Het College is preferred partner van RTV Utrecht geworden en heeft meerjarige afspraken gemaakt met LegoWorld, TMO, het Bevrijdingsfestival en Kaap/Tweetact. Met name de opleiding Dans wordt steeds zichtbaarder. Studenten verzorgden het MBO-uitblinkersgala en traden op voor negenhonderd mensen tijdens het Utrechtse Sportgala in de jaarbeurs. Toekomstverwachting 2015 Studenten Het Creative College verwacht een stabilisatie, lichte groei, van het aantal studenten in het nieuwe studiejaar. Het effect van vijfentwintig studenten meer in Amersfoort (Mediaredactie) wordt gecompenseerd door PET. Deze opleiding gaat terug van vier naar drie jaar. Beperkte groei komt voort uit de toename van vijfenzeventig studenten, drie klassen, bij start studiejaar De begroting voor 2016 gaat vooralsnog uit van negenhondervijfenveertig studenten. Mediaredactie In september 2015 start in Amersfoort de opleiding Mediaredactie. Gedragen door het werkveld is er een outline ontworpen voor een driejarig curriculum. Voorjaar 2015 worden docentprofielen opgesteld en wordt het lesprogramma nader ingevuld. Naar verwachting, en aan de hand van de open dagen, komen er voldoende studenten om de opleiding na de zomer te starten. Voor de opleiding Theater/Performer en de omvorming van Leisure & Events (2016) is een plan van aanpak met tijdsindicatie gemaakt en met behulp van het werkveld en scholen in de regio (voorscholen en HKU) worden deze opleidingen vorm gegeven. De opleidingen komen najaar 2015 in de ROC-Brochure. Sint MAARTEN MET 'CREATIVE' Utrecht vierde van vrijdag 7 tot en met dinsdag 11 november het feest van haar schutspatroon Sint Maarten. In Grand Hotel Karel V maakten studenten van het Creative College, van de opleiding Leisure & Events, een familieprogramma. Het feest van het delen, Sint Maarten, werd dit jaar uitgebreid gevierd. Er vonden verschillende activiteiten plaats in de hele stad. lees meer op de volgende pagina > Bestuursverslag 125

126 Creative mix De studenten van Leisure & Events hebben in groepjes hun ideeën gepresenteerd en uiteindelijk is daar een heel mooie, creatieve mix uitgerold voor een inhoudelijk, feestelijk Sint Maartensprogramma voor alle leeftijdsgroepen. Hester Kloosterboer, begeleidster van het Creative College: Het is belangrijk dat kinderen Sint Maarten niet meer alleen associëren met langs de deuren gaan voor snoep, maar weten waar deze traditie vandaan komt. Met verschillende kleinere activiteiten en een beleving terug in de tijd hebben de studenten dit met alle bezoekers gedeeld. Communiceren Tweedejaars student Roy Somers geeft aan dat het doel van de voorstelling in Karel V was kinderen te leren waarom we Sint Maarten vieren. Roy: Ik leer er zelf ook van. Je moet namelijk goed communiceren met het bedrijf waar je mee samenwerkt. Assunta Verschuren, eveneens begeleidster van het Creative College, vertelt: Het Creative College vindt het belangrijk om studenten met opdrachten in de praktijk te laten leren. Wij realiseren dat via stages, het organiseren van eigen festivals en het uitvoeren van opdrachten van externe opdrachtgevers. Externe opdrachtgevers kunnen bij de Creative Box terecht met opdrachten en verzoeken tot samenwerking. Het St. Maartensberaad heeft de Creative Box benaderd om deel te nemen aan dit project. OUD-STUDENT SPETTERT OP UITBLINKERSGALA Donderdag 9 oktober vond het uitblinkersgala 2014 plaats in 1931, een congrescentrum in Den Bosch. Tijdens dit gala gaf oud-student Sharon Doorson een spetterend optreden en verzorgden studenten van het Creative College de entertainment. Sharon is oud-student van de Nederlandse Pop Academie en bekend van de groep Raffish en The Voice of Holland. So you think you can dance Na een vorstelijke onthaal met champagne werden de gasten ontvangen door de mooi uitgedoste living statues van het Creative College. Tijdens het programma deden studenten van het Creative College verschillende acts. Zo waren er The Flying Drum Beats met hun percussie-act en de groep POWS, danscrew van het Creative College. Presentator Dennis Weening was zo enthousiast over de acts dat hij de studenten direct na hun optreden uitnodigde om deel te nemen aan het nieuwe seizoen van 'So you think you can dance'. 126 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

127 RAPPER KRULOH WINNARES BOKS AWARD Nawwal Gahbri, artiestennaam Kruloh, werd 22 december unaniem gekozen tot winnares van De Boks Awards. Zij is tweedejaars student bij de Nederlandse Pop Academie (NPAC). Als winnares van de jury- en publieksprijs mag Kruloh live optreden bij radio FunX Utrecht en vliegt zij binnenkort naar Londen voor de opname van een clip. ACHTER DE VOORDEUR VATHORST TV Op woensdag 18 maart vond de presentatie plaats van de documentaire Achter de voordeur van Vathorst. Hierin komen verschillende wijkbewoners aan het woord. Studenten van het Creative College maakten deze documentaire. De slogan van de wijk in Amersfoort is: Vathorst, een wereld van verschil! en volgens de documentairemakers klopt dit helemaal. De presentatie van de documentaire is in ICOON in Amersfoort. Hierbij was onder andere de stadsdichter Nynke Geertsma aanwezig. Roleine van de Vlasakker, dochter van VathorstTV-oprichter Andy Vlasakker en studente van het Creative College bedacht het concept als afstudeerstage. Haar docent Moniek van de Vall wilde het project graag breder trekken. Ze besloot om één van haar klassen van de audiovisuele opleiding van het Creative College bij het project te betrekken. Zo'n vijfentwintig derdejaars studenten werkten mee aan deze documentaire. Andy van de Vlasakker, die het project begeleidde én beoordeelde, is trots op het resultaat. Het zijn stuk voor stuk heel mooie portretten geworden. De geïnterviewde wijkbewoners zijn heel open en stellen zich kwetsbaar op tegenover de studenten van het Creative College. Ze hebben het goed gedaan.'' Bestuursverslag 127

128 128 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

129 FACILITY, HORECA & TRAVEL college De studenten op het Facility, Horeca & Travel College bezorgen mensen graag een leuke vakantie of een geweldig etentje. Zij leren om een eigen restaurant te runnen of om organisator te worden bij een reisbureau. Het bedrijfsleven krijgt er potentiële werknemers bij die gastvrijheid hoog in het vaandel hebben staan. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: Facilitaire dienstverlening Horeca Toerisme Waarin het Facility, Horeca & Travel College zich onderscheidt Nauwe samenwerking met werkveld, studenten leren veel in de praktijk Trendy restaurant binnen de school en bloeiend schoolleerbedrijf Uitstekende faciliteiten, nieuwste apparatuur Actieve inzet stagebureau Schoolorganisatie Het totaal aantal studenten is dit jaar gelijk gebleven. Het aantal bbl-studenten is gedaald en het aantal bol-studenten is daarentegen echter gestegen. Aantal studenten (absoluut) bbl bol Totaal Jaarresultaat niveau ,8% 83,3% 79,5% 80,0% 2 62,6% 61,8% 69,6% 76,9% 3 59,5% 54,8% 66,7% 81,5% 4 71,4% 71,9% 73,8% 75,4% % gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Bestuursverslag 129

130 De jaarresultaten van vrijwel alle opleidingen zijn gestegen. Dat is een compliment waard richting de onderwijsteams. Dit gebeurt al een aantal jaren op rij. De scores zijn gestegen vanwege een aantal redenen: De zorgwens is onderdeel van het intakeproces. Achter de studenten staat een goed zorgteam dat alert reageert en de juiste acties inzet. Goede doorverwijzing, waardoor minder uitval. Een klein team van goed opgeleide intakers zorgt er voor dat de leerlingen instromen in de juiste opleidingen. Maatwerkondersteuning voor de late instromers die zo beter aansluiten bij de opleiding van hun keuze. Loopbaanbegeleiding concentreren bij de docenten met kennis en kunde. BPV is verder geoptimaliseerd. De bezoeken worden nu voor het tweede jaar door de BPV-medewerkers verzorgd met ondersteuning van een docent uit elk onderwijsteam. JOB-score Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?* FHTC 6,3 6,9 6,0 6,9 * 2011 en 2013 eigen onderzoek ROC MN, 2012 en 2014 landelijk onderzoek JOB-monitor De waardering van de opleiding van het college is weer terug op het oude niveau. Dat geeft aan dat er op meerdere punten vorderingen worden gemaakt, die het college aantrekkelijker maken voor de student. FACILITY, HORECA & TRAVEL COLLEGE IN 2014 Onderwijsontwikkeling /aanbod opleidingen - De BBL 4-koksopleiding Leidinggevende Keuken heeft een jaar gedraaid met vooral alumni. Het aanbod van nieuwe studenten was per september 2014 te klein om dit te vervolgen. - De afdeling Service heeft in haar nu vierjarige opleiding Manager Ondernemer Horeca opnieuw het onderdeel Keuken, alsmede de internationale stage toegevoegd. - Het generiek aanbieden van Nederlands en Rekenen voor het heel college hebben we in 2014 voortgezet. Er worden inmiddels ook collegebrede ondersteuningslessen taal en rekenen gegeven voor alle niveaus. - Het college is gestart met de voorbereidingen van het herontwerp volgens de nieuwe kwalificatiedossiers en gaat september 2015 met alle vernieuwde opleidingen starten. Samenwerking met de branche en externe partners - De bezoekers van het BPV-bureau worden door het bedrijfsleven gewaardeerd. De bedrijven hebben door deze aanpak vaste contactpersonen en frequenter bezoek. - De adviesraad HTC is met de positieve adviezen uit een masteronderzoek van een van onze docenten aan de slag gegaan en draait met de diverse aangesloten partners uit alle branches zeer constructief. De adviesraad vindt roulerend plaats bij een van de deelnemende bedrijven. - Relatiebeheer krijgt in ons college meer aandacht. Dat kan echter nog steeds beter. Vooral op tactisch en strategisch niveau. - De samenwerking met de branches wordt door vele activiteiten ondersteund: de bedrijfspresentaties van de koks, de reisbeurs van Travel, workshops, diverse speeddates voor bedrijven en studenten en de aanwezigheid van de bedrijven op de open dag en open avonden. 130 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

131 Personeel De personeelsafbouw is in november 2014 afgerond tot break-even. We hebben uiteindelijk bijna een derde van ons personeel moeten laten gaan. Een forse aderlating die noodzakelijk was door stabilisering van het leerlingaantal, het wegvallen van veel tijdelijke subsidies vanuit innovatie- en stagebox en het oplopen van de algemene kosten. Door de grote openheid en rechtstreekse communicatie met alle medewerkers hebben we ondanks alle commotie de motivatie kunnen vasthouden. De ontwikkeling van nieuw onderwijs heeft daar zeker bij geholpen. Perspectief 2015 Het Facility, Horeca & Travel College heeft de draai eind 2014 gemaakt en gaat in 2015 een jaar tegemoet waarin we volgens de ingediende begroting minimaal de nulpositie zullen vasthouden om vervolgens weer zwarte cijfers te gaan schrijven. Het cultuurveranderingsproces dat is ingezet in 2014 zullen we ook in 2015 vervolgen om de organisatie verder in lijn te brengen met alle eisen die worden gesteld aan kwaliteit van onderwijs maar ook aan inzet en flexibiliteit van medewerkers. De collega s zijn steeds meer resultaatsgericht en aanspreekbaar op inhoud en gedrag. Het college start per september 2015 als een van de eerste binnen ons ROC MN met onderwijs dat zich baseert op de eisen van de nieuwe kwalificatiedossiers. Een uitdaging die we zijn aangegaan en ook willen waarmaken als hèt ondernemende Gastvrijheidscollege in Nieuwegein. We verwachten dat de studentenaantallen weer zullen gaan groeien. De focus ligt hierbij op de profitabele opleidingen van onze afdeling Facilitaire Dienstverlening maar ook op de Horeca. We starten in het Nieuwegeinse een Suc6klas als opvolging van de maatwerktrajecten die ons college de afgelopen jaren met goede resultaten heeft gedraaid. Deze klas is bedoeld voor studenten die tussentijds instromen of van opleiding veranderen en niet tussen wal en schip moeten raken. De opleiding Gespecialiseerd Kok op niveau 4 zal in 2015 worden voorbereid om in 2016 van start te kunnen gaan. Wij kijken daar met spanning naar uit. NIEUWE NAAM FACILITY, HORECA & TRAVEL COLLEGE Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft het Horeca & Travel College een nieuwe naam gekregen: Facility, Horeca & Travel College. Voor deze nieuwe naam is gekozen omdat er een groeiende vraag is naar goed opgeleide mensen in de facilitaire dienstverlening. Ook binnen het college groeien deze opleidingen en dan is het handig als deze duidelijk herkenbaar zijn in de naam van het college. Door de nieuwe naam heeft de website ook een nieuwe url: facilityhorecaentravel.nu Het Facility, Horeca & Travel College is een van de twaalf kleinschalige, branchegerichte mbocolleges van ROC Midden Nederland. Het college heeft diverse mbo-opleidingen op niveau 1 tot en met 4 in de richtingen Facilitaire Dienstverlening, Horeca en Reizen. Het college is gevestigd in Nieuwegein en heeft hier twee eigen restaurants en een evenementenorganisatie waar de studenten hun vak leren. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De vier speerpunten van het college zijn: 1. vakmanschap / ambachtelijkheid 2. gastheerschap / gastvrijheid 3. internationalisering 4. ondernemerschap Bestuursverslag 131

132 HORECASTUDENTEN doen het goed BIJ NK SKILLS HEROES 2014 Vrijdag 21 maart won Dennis Steenbergen, tweedejaars Zelfstandig Werkend Kok, de eerste prijs bij het NK Skills Heroes 2014 in de categorie Kok. Rianne van der Zwan, tweedejaars Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw, heeft de tweede prijs gewonnen in haar opleidingscategorie. Het Facility, Horeca & Travel College stond op de reservelijst voor de finale en mocht onverwacht studenten afvaardigen. Des te groter was de verassing dat beiden een prijs in de wacht sleepten, uitgereikt door staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. Dennis Steenbergen Dennis is werkzaam bij de Hoefslag in Bosch en Duin en heeft al meegedaan aan kokswedstrijden. Zo werd hij al derde bij het NK Horecava. Voor Skills moest hij een driegangen diner en een amuse voor zes personen klaar maken. Omdat pas op het laatste moment bekend was dat Dennis mee zou doen, moest er in een korte tijd veel werk verzet worden, zoals het menu bedenken en de inkoop van de ingrediënten regelen. Én oefenen want goed plannen is erg belangrijk als je onder tijdsdruk moet koken. Dennis: De jury kijkt onder andere of je netjes en hygiënisch werkt en duurzaam omgaan met ingrediënten. Maar smaak is het allerbelangrijkst. Het was erg spannend of ik het op tijd af zou krijgen. Je gaat wel voor de eerste prijs, maar ook echt als eerste eindigen is wel een verrassing. Het brengt mijn toekomstwens, werken bij een 3-sterren restaurant, weer een stukje dichterbij. 132 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

133 Rianne van der Zwan Rianne is naast haar opleiding Zelfstandig Gastheer / Gast-vrouw werkzaam bij Restaurant Brocante in Doorn en wil in de toekomst sommelier worden. Rianne: Ik heb veel geoefend met Dennis, want tijdens de wedstrijd wordt je gekoppeld aan een kok. Eén van de opdrachten is het menu van de kok uitserveren: je moet het menu uit je hoofd leren, de wijn erbij zoeken, de tafel dekken en de gerechten uitserveren. Daarnaast moest je binnen een bepaalde tijd een fruitsalade maken en een cocktail klaarzetten. De cocktail, samen met Dennis bedacht, viel in de smaak bij de jury. Tenslotte moesten we onder andere nog smaakprofielen van diverse wijnen bepalen, geuren van bepaalde dranksoorten herkennen en tenminste vijf van de tien kazen herkennen. Ik was heel verrast met de tweede prijs. Ik wist dat ik het goed had gedaan maar niet zó goed." Lincy van Bovenend Lincy, mbo-studente Zelfstandig Kok, bbl niveau 3, heeft vrijdag 12 december bij de nationale finales Skills Heroes Kok de derde plaats veroverd. Lincy heeft een fantastische strijd geleverd als enige eerstejaars tegen studenten die reeds in hun tweede jaar van de opleiding zitten. Onlangs is Lincy al eerste geworden bij de kokswedstrijden voor de Gouden Garde tijdens de HorecaFair. Ze werkt bij de Nonnerie in Maarsen en haar docenten geloven in een mooie toekomst voor haar als kok. Franke van Rossum Naast Lincy heeft ook Franke van Rossum deelgenomen aan Skills Heroes Gastheer / Gastvrouw. Zij is zevende geworden. Franke is een goede gastvrouw die als enige niveau 2-leerling heeft deelgenomen aan deze wedstrijd. Ze heeft goede tafelwerkzaamheden laten zien en haar docenten zijn trots op haar. Franke werkt bij Brasserie Springer in Schoonhoven. Bestuursverslag 133

134 134 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

135 GEZONDHEIDSZORG college Op het Gezondheidszorg College leren docenten hun studenten goede zorg te verlenen en om deze zorg zo te bieden dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) functioneren en de regie houden over hun eigen leven. Ondersteuning door vrijwilligers en/of mantelzorgers is daarbij vaak noodzaak, de zorgverlener werkt altijd samen met (veel) niet-professionals. Docenten begeleiden de studenten persoonlijk, zodat de afgestudeerden als professionals aan de slag kunnen in de curatieve gezondheidszorg, de langdurige zorg of de laboratoriumwereld. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: Verpleegkundige en medische ondersteuning Zorg & Wonen Laboratoriumonderwijs Waarin het Gezondheidszorg College zich onderscheidt Onderwijskwaliteit Sterke aandacht voor individuele begeleiding, degelijke zorgstructuur Samenwerking en afstemming met groot aantal partners in de VVT-zorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en de ziekenhuizen in de regio (met onder meer UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum, Careyn, AxionContinu, Reinaerde, GGZ Centraal) Diverse bbl-maatwerktrajecten met samenwerkingspartners Sterk college in omvang, met groei vooral in de bol-opleidingen Werkgelegenheidskansen na diplomering De opleidingen op niveau 4 hebben een goede inhoudelijke aansluiting gerealiseerd met de HU Het aantal studenten is het afgelopen jaar gedaald. Het aantal bbl--studenten loopt terug door de economische ontwikkelingen en de bezuinigingen in de zorg. Aantal studenten (absoluut) bbl bol Totaal (NB: , en inclusief vrouwenvakschool) Bestuursverslag 135

136 Jaarresultaat niveau ,5% 72,7% 76,1% 53,1% 2 55,7% 61,0% 55,1% 74,3% 3 65,2% 52,4% 57,5% 70,4% 4 64,7% 70,1% 74,4% 79,4% % gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Op niveau 4 is het jaarresultaat ruim voldoende en stabiel. Deze opbrengsten zijn toe te schrijven aan de prestaties van de opleidingen Verpleegkunde, Maatschappelijke Zorg, Analist en Assistenten Gezondheidszorg. Alle opleidingen presteren boven de norm en het rendement van analist is dankzij de verbeteringen in het onderwijs toegenomen. Op niveau 3 is het jaarresultaat toegenomen maar het rendement is voor de bol-leerwegen wel een aandachtspunt. Op niveau 2 nam het jaarresultaat toe. Het betreft de opleiding Helpende Zorg en Welzijn en op niveau 1 is het jaarresultaat fors boven de norm. Het werkgelegenheidsperspectief voor gediplomeerden is een aandachtspunt. JOB-score Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?* GC 6,0 7,0 6,4 7,1 * 2011 en 2013 eigen onderzoek ROC MN, 2012 en 2014 landelijk onderzoek JOB-monitor GEZONDHEIDSZORG college IN 2014 Het college leidt op voor alle niveaus met extra aandacht voor het groeipotentieel voor de niveau 3- en 4- opleidingen. Portfolio in 2014: Assistenten Gezondheidszorg niveau 4 (doktersassistent, tandartsassistent en apothekersassistent) Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4 Verpleegkunde, niveau 4 Verzorgende IG, niveau 3 Laboratoriumonderwijs; Allround Laborant, niveau 3 en Analist, niveau 4 AKA en Zorghulp, niveau 1 Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2 In 2014 is gestart met het Herontwerp. Daartoe zijn er op collegeniveau en per afdeling ontwikkelgroepen ingericht. In samenwerking met het werkveld en kenniscentra zijn diverse projecten gestart waaronder Dementalent en docentstages tijdens de week van de zorg. In 2014 is het college in Amersfoort verhuisd naar een locatie naast Meander Medisch Centrum. 136 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

137 Professionalisering van medewerkers heeft in 2014 veel aandacht gekregen. Belangrijke onderwerpen waren de implementatie van Eduarte, omgaan met moeilijk gedrag, differentiatie in het rekenonderwijs. De unit bedrijfsopleidingen is opnieuw gepositioneerd binnen het college en werkt aan optimalisering van werkprocessen. De waardering van het werkveld is stijgende, diverse klanten zijn aangenaam verrast door de geleverde kwaliteit. In 2015 staan de volgende activiteiten op de voorgrond: Vervolg Herontwerp; Project 'Basis op orde' waarbij de sturingskracht van het MT en de opleidingsteams versterkt wordt; Implementatie strategie 'Koers op 2018'; Ontwikkelen nieuw portfolio met daarbij cross-overs met andere colleges; Uitvoeren van een collegebreed professionaliseringsplan met o.a. de onderwerpen: optimaliseren blackboardgebruik, ICT vaardigheden, taal en rekenen, professionaliseren van de intake. Daarnaast gaan ongeveer twintig docenten Nederlands en rekenen deelnemen aan een professionaliseringstraject in samenwerking met Hogeschool Utrecht. JESSICA TEN VOORDEN NEDERLANDS KAMPIOENE ZORGTOPPER Jessica ten Voorden, mbo-studente Verpleegkunde, bol niveau 4 van het Gezondheidszorg College is donderdag 11 december bij de nationale finales Skills Heroes Nederlands kampioene Zorgtopper geworden. Na een hevige strijd van twee dagen tegen de winnaars van de andere regionale voorrondes kwam zij als beste uit de bus. De kandidaten moesten verschillende opdrachten uitvoeren, waaronder een realistische casus met een Lotus-patiënte en een ingewikkelde rekenopdracht. Skills Heroes zijn beroepenwedstrijden voor mbo-studenten. De nationale kampioenschappen werden dit jaar gehouden op het Deltion College in Zwolle. Door het behalen van het nationaal kampioenschap mag Jessica in augustus 2015 meedoen aan de World Skills in Sao Paulo in Brazilië. Bestuursverslag 137

138 CONFERENTIE BETERE SAMENWERKING MET HET WERKVELD Donderdag 26 juni vond bij het Gezondheidszorg College, locatie Vondellaan in Utrecht een Invitational Conference plaats. Deze conferentie was bedoeld voor leden raad van bestuur of directie van zorginstellingen, directie P&O, opleidingscoördinatoren, mbo instellingen en gemeenten. Als onderwijsinstelling begeven wij ons op het snijvlak van onderwijs en hetgeen waar zorginstellingen behoefte aan hebben. Daarnaast heeft de zorgsector ook nog te maken met een overlap in techniek, ondernemerschap en duurzaamheid. Om tot aantrekkelijk en eigentijds onderwijs te komen met een goede aansluiting op de ontwikkelingen en behoeften vanuit de sector, wil het Gezondheidszorg College in samenspraak met zorginstellingen uit de regio diverse deelprojecten uitwerken. Tijdens de conferentie werden middels korte presentaties door externe partners diverse deelprojecten toegelicht: Mieke Hollander gaf een inleiding over de transitie in de langdurige zorg en de gevolgen hiervan voor het zorg onderwijs. Zij werd opgevolgd door Erik Bekkering van MBO Utrecht die een korte verhandeling gaf over een gezamenlijk Wijkleerbedrijf, Terecht. Henk Hutink van Nictiz informeerde de genodigden vervolgens over zorg-technologie en de nut en noodzaak van het EPD, Elektronisch Patiënten Dossier. Ook Michel Peters van Focus Cura had het over zorg-technologie met wat specifiekere informatie over beeldschermzorg. Ten slotte presenteerde Ilse Hartgers van het Gezondheidzorg College nog het één en ander over Incubeter. Na een korte pauze konden alle genodigden over diverse stellingen doorpraten, wat in interessante informatie en input resulteerde. De catering is deze middag verzorgd door studenten van Facility Events, het wijkleerbedrijf van het Horeca & Travel College. 138 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

139 Bestuursverslag 139

140 140 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

141 ict college Het ICT College verzorgt opleidingen van netwerkbeheerder tot applicatieontwikkelaar. De vraag naar ict ers is nog steeds groot. Alleen voor niveau 2 staat de arbeidsmarkt onder druk. Een opleiding aan het ICT College biedt studenten volop mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Netwerken en communities spelen een grote rol in de maatschappij. Dat vinden de studenten terug in hun studie. Want naast technologie draait het in de ict ook om communicatie. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: ICT-beheer Netwerkbeheer Particulier digitaal onderzoeker (afbouw) Medewerker beheer ICT Medewerker ICT Applicatie ontwikkeling en beheer Waarin het ICT College zich onderscheidt Goed arbeidsmarktperspectief Vrijwel geen lesuitval Intensieve samenwerking met bedrijfsleven Stevige inzet op bol 4 Opleidingen met veel doorstroom naar hbo Het aantal studenten is in 2014 wederom gestegen, een mooi resultaat! Aantal studenten (absoluut) bbl bol Totaal Jaarresultaat niveau ,4% 59,6% 52,6% 59,4% 3 44,7% 51,5% 53,2% 64,8% 4 78,0% 64,2% 65,7% 58,0% % gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen Bestuursverslag 141

142 Op niveau 2 is het rendement in 2014 verbeterd, omdat we gericht de langstudeerders hebben aangepakt en ingezet hebben op uitstroom met diploma op niveau 2. Bij niveau 3 is het jaarresultaat sterk verbeterd, doordat we per zijn gestart met rechtstreeks inschrijven op niveau 4, terwijl iedereen eerst startte in niveau 3. Hiermee zien we relatief veel diploma-uitstroom in 2014 tegenover minder aantal studenten. Op niveau 4 is juist de beweging de andere kant op zichtbaar; relatief veel instroom op niveau 4, terwijl er nog niet zoveel diploma-uitstroom tegenover staat. Voor de ongediplomeerde uitstroom geldt verder op het nieuwe crebo van de opleiding Applicatieontwikkelaar, niveau 4, dat er in onvoldoende rendement te zien is. Omdat er in dat jaar nog maar weinig op gediplomeerd werd, op een paar snelle leerlingen na, en er wel ongediplomeerde uitstroom was uit een groeiende opleiding wat betreft leerlingaantallen. We hebben gemerkt dat deze leerlingen uitstroomden, net als in , omdat de opleiding te abstract voor ze was of te technisch; de leerlingen hadden een verkeerd beeld; daarom hebben we in 2014 de intakemiddagen met daarin een praktische opdracht opgenomen om de leerlingen te laten ervaren wat de opleiding inhoudt. JOB-score Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?* ICT 6,0 6,5 5,9 6,6 * 2011 en 2013 eigen onderzoek ROC MN, 2012 en 2014 landelijk onderzoek JOB-monitor ict College IN 2014 In 2014 heeft het college de transitie gerealiseerd wat betreft de intensivering FoV. Per schooljaar zijn we bij alle BOL-opleidingen overgegaan naar programmering van de duizend-urennorm en tweehonderd uur bij de bbl. Daarnaast zijn alle opleidingen ingekort in opleidingsduur. Met deze inkorting hebben we niet alleen voldaan aan de intensivering op de niveau 4-opleidingen, maar hebben we reeds ingespeeld op de nieuwe kwalificatiestructuur van de niveaus 2 en 3 en ook hier de duur van de opleidingen aangepast. Verder zijn we in 2014 per nieuwe schooljaar gestart met de BOL-opleiding Applicatieontwikkelaar op onze locatie Utrecht. Voorheen boden we deze opleiding alleen aan in Amersfoort. De belangrijkste reden voor deze keuze is dat deze niveau 4-opleiding een groeiende opleiding is binnen een groeiende markt, met goede stageen vooral ook baankansen. De instroom op deze opleiding is goed een daarmee rusten we een groep succesvol toe voor doorstroom naar het hbo. 142 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

143 Sinds 2013 werken we in partnership met een IT-bedrijf, die samen met ons in het bedrijf een deel van de opleiding Applicatieontwikkelaar verzorgt. Dit betreft voornamelijk praktijkopdrachten. In 2014 zijn we gestart met het verder verkennen van de mogelijkheden van co-creatie met het werkveld van onze opleidingen. In dit traject van Herontwerp 2.0 richten wij ons op de structurele samenwerking met een vijftal bedrijven. Wij zijn nu al in gesprek met twee bedrijven, de samenwerking betreft dan het samen ontwikkelen van actueel onderwijs, maar ook de uitvoering van het onderwijs, waarbij we vooral een wisselwerking zoeken tussen onze eigen vakbekwame docenten en de kennis van buiten. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de doelstellingen van de ICT-agenda van de Human Capital Agenda (EBU), waarbij relevante en actuele opleidingen speerpunt zijn om aan de ICT-vraag in de regio te kunnen voldoen. In 2014 heeft onze focus wat betreft onze onderwijsprocessen gezeten op de examinering en op de strategische personeelsplanning. Dit laatste vooral ook met oog op onze toekomstgerichte opleidingen, waar van onze docenten naast actuele vakkennis ook meer gevraagd zal worden van hun pedagogisch-didactische vaardigheden. In 2014 hebben we op niveau 2 een hercontrole gehad van de Inspectie, die de opleiding op alle waarderingsgebieden met een voldoende heeft beoordeeld. Vanaf is de kwaliteitsborging en de afname van de examinering verder verbeterd. STUDENT WINT ICT-AWARD Robert van Huissteden, 22 jaar, is een bbl-student van de opleiding ICT-Beheerder niveau 3. Deze studie was niet zijn eerste keuze, maar uiteindelijk wel de juiste. Hij is zo thuis in deze wereld dat hij een ICT-Award heeft gekregen voor zijn prestaties bij het bedrijf waar hij werkt. Het leerwerkbedrijf In januari 2011 ben ik bij ConQuaestor aan de slag gegaan, het leerwerkbedrijf voor mijn studie. Ik kreeg hier de vrijheid om naast mijn opleiding extra kennis op te doen en mezelf verder te ontwikkelen. In het begin werkte ik bij de helpdesk, na ruim een jaar kreeg ik ook systeembeheertaken. Het helpen van mensen, het zorgen dat ze kunnen blijven werken, is hier essentieel." Voordeel bbl "Met het werk ben ik qua niveau al iets verder dan de opleiding. In de bol-opleiding leer je veel uit de boeken. Op je werk wordt vaak net iets anders gevraagd. Het voordeel van de bbl is dat je het allebei tegelijk hebt. En dat is voor praktijkmensen als ik, erg prettig. ICT-Award De ICT-Award wordt uitgegeven door stichting CA ICT*. Robert heeft hem gewonnen in de categorie The active learners. Zijn manager Wouter Baaij vult aan: Ik heb Robert opgegeven voor deze prijs omdat hij goed luistert, open staat voor aanwijzingen en deze goed weet om te zetten in een actie. Juist door deze eigenschappen, zijn doorzettingsvermogen en het feit dat hij een teamplayer is, heeft hij een complex project goed opgepakt en afgerond. Normaal gesproken huren wij daar een externe voor in. Robert is een goede kracht die echt op weg is naar een professioneel systeembeheerder. * Stichting CA ICt helpt als Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor ICT, ICT-organisaties en organisaties met ICT-functies bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen. Daarnaast stimuleren en sponsoren zij initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies. Eind maart, begin april is de uitreiking van de Award. Bestuursverslag 143

144 144 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

145 SPORT college Het Sport College heeft vele sportspecialisaties en uitstroomprofielen. Om studenten te ontwikkelen voor het beroep dat bij hun mogelijkheden past, krijgen zij les op goede en goed bereikbare sport- en onderwijslocaties. De arbeidsmarkt wordt steeds breder: welzijn, gezondheid, recreatie, commercieel en groen maakt allemaal deel uit van het werkveld. Het Sport College heeft daarom een uitgebreid netwerk met bedrijven, sportverenigingen, gemeenten en sportclubs, zodat de opleidingen aansluiten bij de markt. Veelzijdigheid in sportiviteit, dát kenmerkt het Sport College. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: Sport en Bewegingsbegeleider niveau 2 Sport- en Bewegingsleider niveau 3 Sport- en Bewegingscoördinator niveau 4 Sport- en Bewegingscoördinator niveau 4 Sprint Waarin het Sport College zich onderscheidt Hoge waardering door studenten op begeleiding, organisatie, docenten en lessen Weinig tot geen lesuitval Persoonlijk onderwijsklimaat Docenten uit de praktijk Sterke samenwerking met het hbo Grote keuze aan specialisaties. Het aantal studenten is het afgelopen jaar licht gestegen. Aantal studenten (absoluut) bbl bol Totaal Jaarresultaat niveau ,5% 63,4% 68,0% 89,7% 3 47,5% 48,1% 68,4% 78,2% 4 53,9% 68,3% 76,5% 68,9% % gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen Bestuursverslag 145

146 De jaarresultaten van alle opleidingen zijn voldoende. Niveau 2 en 3 vroegen veel aandacht de afgelopen jaren, maar staan nu dan ook ruim boven de norm van inspectie. Niveau 4 is gedaald, in hadden we voor het eerst een sprintgroep niveau 4, daardoor was het aantal gediplomeerden niveau 4 relatief hoog. Dit jaar zit het weer op bijna 70%. Een aantal studenten niveau 4 rondt af op niveau 3. We doen nog onderzoek naar de uitvallers, zoals in welk jaar en met welke vooropleiding zij zijn binnengekomen. JOB-score Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?* SPO 6,7 7,1 6,5 7,2 * 2011 en 2013 eigen onderzoek ROC MN, 2012 en 2014 landelijk onderzoek JOB-monitor sport COLLEGE IN 2014 In de afdelingen wordt nu hard gewerkt aan een herontwerp waarbij een omslag gemaakt wordt van een curriculum met zeer veel keuzemogelijkheden en variaties, naar een onderwijsaanbod waar de keuzes wat beperkt worden, ten behoeve van: minder complexiteit, duidelijker samenhang (voor studenten) en heldere structuur. Verder staat het herontwerp in het teken van het nieuwe kwalificatiedossier waar niveau 3 en 4 mee start in 2015, zoals de duizend-urennorm en een eerste ontwerp van de keuzedelen. Het eerstejaars herontwerp werkt met verschillende leerlijnen; er wordt met allerlei contexten van het sportwerkveld geoefend, het liefst zo levensecht mogelijk. Zo gaan we verder om te komen tot een curriculum dat nog meer aansluit bij wat het werkveld nodig heeft. Studenten die breed opgeleid zijn in de sport, maar die juist ook sterke pedagogische kwaliteiten hebben om met de verschillende doelgroepen om te gaan. Belangrijke doelgroepen zijn juist mensen die moeite hebben met bewegen of die in beweging moeten komen. Ook op het terrein van de begeleiding van studenten worden verbeteringen doorgevoerd; Loopbaanbegeleiding in kleinere groepen; Loopbaanbegeleider wordt ingezet bij de BPV-voorbereiding, bij bezoeken en vaak ook als examinator met iemand uit het werkveld; Verder uitwerken van de visie op loopbaanbegeleiding. Buiten de studenten zullen ook andere belanghebbenden de kwaliteitsverbetering bemerken: Ouders, verzorgers: afgelopen jaar zijn er in de leerjaren 2 en 3 extra ouder-gespreksavonden georganiseerd. Daar blijven we mee doorgaan. De bedrijven: de afgelopen twee jaar hebben we voor bedrijven een scholingsaanbod tot assessor georganiseerd. Zodoende worden steeds meer praktijkopleiders ook geschoolde assesoren. Dit verbetert de kwaliteit van de begeleiding en de examinering. Naast deze scholing zijn er BPV-bijeenkomsten voor bedrijven, dit jaar hebben we daar inhoudelijke thema s behandeld, zoals het puberbrein en positief coachen. Het herontwerp van de opleiding wordt besproken met verschillende partners uit het werkveld. We gaan hiermee verder door het werkveld te koppelen aan de verschillende specialisaties en profielen. Met verschillende partners uit het werkveld zal het programma /profiel fitness, health en lifestyle opgezet worden. Studenten die starten in schooljaar kunnen dit profiel gaan kiezen. 146 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

147 Onderwijsteam Veel teamleden zijn de afgelopen jaren geschoold of zijn nog met een scholing bezig. Masteropleidingen op hbo en universitair niveau. (Extra) bevoegdheden op het gebied van Nederlands, Engels en rekenen. Er is de afgelopen half jaar een behoorlijk doorloop in het onderwijsteam. Eén docent ging met pensioen, drie docenten hebben een eigen zaak opgezet en gaan stoppen of minder werken binnen het College en één docent gaat een promotieonderzoek doen. Toch hebben we aan kwaliteit niet hoeven in te leveren, enkele oud-docenten wilden graag weer bij het Sport College komen werken, daarnaast hebben we enkele goede docenten in opleiding een baan kunnen aanbieden. STUDENTEN ORGANISEREN SCHOOLSCHAATSEN Begin december lag er weer een mooie ijsbaan op het Eemplein in Amersfoort. Twee eerstejaars studenten organiseerden voor hun kerntaak 2-examen het schoolschaatsen. Drie weken lang namen elke dag verschillende basisscholen uit Amersfoort deel aan het schoolschaatsen. Dit ter kennismaking van de schaatssport en uiteraard als leuke activiteit voor de basisschoolleerlingen. Eerstejaars studenten van het Sport College Amersfoort werden ingezet om de basisschoolleerlingen te helpen bij het schaatsen. Hiervoor kregen ze eerst zelf een middag les en maakten ze kennis met voorbeeldoefeningen. Twee andere studenten uit jaar twee organiseerden voor hun kerntaak 2-examen een ijshockeytoernooi op de schaatsbaan in Amersfoort. Het toernooi bestond uit twee voorrondes die twee keer op een maandagavond werden gespeeld. De nummers één en twee van beide avonden gingen door naar de finales op de derde maandagavond. Het Sport College bracht nog een docententeam bijeen en door middel van fanatiek schaatsspel kwamen zij tot een gedeelde tweede plaats. Helaas werd op doelsaldo de finale niet bereikt. De organisatoren hebben hun evenement goed voorbereid en uitgevoerd. Mede door de enthousiaste inzet van eerstejaars studenten kijken we terug op twee geslaagde en succesvol verlopen evenementen. Ook in Bussum lag er twee weken een schaatsbaan. Hier waren twee andere studenten verantwoordelijk voor de organisatie. Bestuursverslag 147

148 148 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

149 tech college Bij het Tech College ervaren studenten hoe spannend techniek en technologie zijn. Wij bieden hen uitdagende opleidingen met goede toekomstmogelijkheden. In de markt is een grote vraag naar gekwalificeerd en goed opgeleid personeel. Daarom werken we intensief samen met het bedrijfsleven. Er zijn in de techniek volop doorgroeimogelijkheden. Docenten en studenten maken samen van het Tech College een Tech Campus voor goede en innovatieve opleidingen en vakmanschap. Portfolio Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: Design & Engineering Elektrotechniek Installatietechniek Werktuigbouwkunde Procestechniek Waarin het Tech College zich onderscheidt Brede waardering voor kwaliteit van het onderwijs Stevige inbedding in het werkveld Breed aanbod van vakopleidingen Samenwerking met de branche Aansluiting vmbo en hbo Zij-instroom Contractonderwijs Het aantal studenten op het Tech College is het afgelopen jaar aanzienlijk gegroeid. Aantal studenten (absoluut) bbl bol Totaal Jaarresultaat niveau ,5% 72,7% 76,1% 53,1% 2 55,7% 61,0% 55,1% 74,3% 3 65,2% 52,4% 57,5% 70,4% 4 64,7% 70,1% 74,4% 79,4% % gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen Bestuursverslag 149

150 Het jaarresultaat ontwikkelt zich goed op alle niveaus, behalve niveau 3. Hier moet de aanpak, met name van langstudeerders, meer doelmatig. JOB-score Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?* TEC 6,1 6,9 6,2 7,0 * 2011 en 2013 eigen onderzoek ROC MN, 2012 en 2014 landelijk onderzoek JOB-monitor tech College IN 2014 Het Tech College heeft in 2014 twee grote trajecten ingezet. Ten eerste een noodzakelijke optimalisatie van de bedrijfsprocessen, teneinde een gezond college te zijn. Dit resultaat is behaald. Ten tweede is door zowel externe als interne kaderstelling en behoefte om de opleidingen af te stemmen op de economische agenda van de provincie, hiertoe het organisatieontwikkelingstraject Tech Casco gestart. Dit om een relevant, adequaat en organiseerbaar portfolio aan te bieden. Dit traject wordt afgestemd op de bedrijven, het voorliggende en volgend onderwijs. De docenten van het Tech College zijn allen betrokken en op basis van de inhoud zal de organisatiestructuur worden aangepast. PIETER TADEMA IS ENERGY TALENT 2014 Pieter Tadema, student van het Tech College van ROC Midden Nederland, heeft vrijdag 31 januari de titel mbo Energy Talent 2014 in de wacht gesleept. Ook won hij als enige mbo'er twee prijzen, een hbo-studiebeurs en een geldprijs van vijfduizend euro. Pieter volgt de niveau 4-opleiding Middenkader Engineering richting Elektrotechniek. Om in de finale te komen stuurde hij zijn CV op, waarna hij werd uitgenodigd voor een gesprek en een wedstrijdopdracht bij Joulz en de Gasunie. Bij deze twee bedrijven werd hij beoordeeld op kwaliteit, snelheid en algemene kennis. Hiermee behaalde hij voldoende punten om toegelaten te worden tot de finale. De firma Joulz was zo onder de indruk van zijn capaciteiten, dat hij een stageplek kreeg aangeboden. 150 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

151 STUDENT MKE MECHATRONICA OP INTERNATIONALE STAGE Mike van Heezik, derdejaars student van de opleiding Middenkader Engineering Mechatronica, reist eind januari af naar China. Zijn stage van zes maanden bij het bedrijf OMVE sluit hij af met deze trip. Mike gaat als Service Engineer naar Shanghai en Beijing. Hij bezoekt daar verschillende bedrijven die een of meer machines hebben aangeschaft van OMVE. Deze machines worden gebruikt om producten, zoals voedingsmiddelen, in een laboratorium te steriliseren. Mike gaat bij de bedrijven na of er nog opleverpunten zijn ten aanzien van de machines. Die kan hij, net als eventuele storingen, direct verhelpen. Ook zal Mike trainingen geven aan het personeel dat de machines moet bedienen. Mike, student (18): De afgelopen maanden heb ik alle machines door en door leren kennen. Ik heb veel zin in deze reis. Ik vind het een hele uitdaging en ben heel blij dat ik zoveel verantwoordelijkheid krijg. Michael Coopman, Directeur OMVE: Mike heeft het afgelopen half jaar gewerkt aan al onze machines. Hij kent inmiddels het hele scala van onze producten. Hij heeft het echt heel goed gedaan en weet hoe alles werkt. Wij sturen hem dan ook met het volste vertrouwen op pad. Mike vind het leuk om aan de slag te gaan als service engineer, reizen hoort daar bij, die ervaring wilden we hem ook meegeven. Bestuursverslag 151

152 GROTE BELANGSTELLING SKF STUDENTENDAG Vanwege haar 100-jarig bestaan organiseerde SKF op vrijdag 23 mei een studentendag. Ook scholieren van ROC MN met een technische opleiding wilden graag een kijkje nemen achter de schermen bij deze wereldmarktleider in lagers, afdichtingen en smeersystemen. "Of je het nu leuk vindt of niet, maar SKF is terug te vinden in elk huishouden. We zijn altijd bij je, alleen zie je ons niet", zo vertelde Hannie Kroes, company director van SKF B.V. "Om je mobiele telefoon te laten trillen, heb je namelijk een lager nodig. Maar ook voor de haarföhn, de wasmachine en nog veel meer apparaten." Behalve het Tech College waren ook scholieren van het Oosterlicht College aanwezig, zodat in totaal ruim honderdtwintig studenten deze ochtend in aanraking kwamen met wat SKF de power of knowledge engineering noemt. Vooraf kon men zich inschrijven voor diverse workshops, zoals een basistraining over lagers, maar ook hoe lagers geinspecteerd worden. En de tour door de testing hal (oordopjes verplicht) liet zien dat heel nauwkeurig wordt gekeken hoe de materialen en producten presteren. Veel aandacht was er ook voor lagertechniek in de automotive wereld. Opdracht was om een autootje te bouwen, uiteraard met lager, dat zo ver mogelijk kon rijden. Veel aandacht ook voor de levensechte, knalrode Ferrari formule 1 raceauto en de electrisch aangedreven Tesla. Behoorlijk veel meer lawaai produceerde de drag-motor toen de aanwezige Europees kampioen even het gas losgooide. Beide auto s en de motor zijn gebouwd in nauw overleg met de technische professionals van SKF. Al met al een mooie ervaring. De vele Engelse termen of gesprekken waren geen enkel probleem en het bezoek heeft de studenten (nog meer) overtuigd van de ongekende mogelijkheden van een carrière in de techniek. 152 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

153 STUDENTEN ONTWERPEN KUNSTWERK WOONWIJK AMERSFOORT Op zaterdag 24 januari 2015 vindt daar de officiële onthulling plaats van het kunstwerk 'The art Cube'. Studenten van de opleiding Middenkader Engineering Werktuigbouwkunde hebben, op verzoek van de wijkverening Zielhorst in Amersfoort, een ontwerp en prototype gemaakt van een kunstwerk. "The Art Cube" bestaat uit een kubus met kindertekeningen. Studenten van de opleiding Constructiewerker produceerden het kunstwerk. De kubus heeft een plek gekregen bij de sporthal Zielhorst. Op dinsdag 16 december 2014 is het grondwerk verricht op de locatie Trompetstraat in Amersfoort voor het plaatsen van het kunstwerk Kubus. De console waarop de kubus wordt gemonteerd is geplaatst. De overige onderdelen van de kubus moesten eerst naar de verzinkerij en werden in week vier gemonteerd door leerlingen van het Tech College. De gemeente Amersfoort stelde budget beschikbaar aan bewoners om kunst in hun wijk te realiseren. Al eerder maakten kinderen uit de muziek- en vlinderbuurt hiervoor tekeningen. Deze kregen een plek op 'verkeersborden' aan lantaarnpalen in de wijk. De kunstwerkgroep Art&Ziel wilde al deze borden samenvoegen tot een beeldbepalend kunstwerk. Om met een goed verhaal en een duidelijke begroting naar de gemeente te kunnen gaan riep zij de hulp in van studenten van het Tech College. Studenten Middenkader Engineering maakten het ontwerp, een begroting en rekenden uit hoeveel materiaal er nodig zou zijn. De achteenveertig bestaande 'verkeersborden' maken nu deel uit van het ontwerp. De kubus biedt plaats aan zesennegentig panelen. De extra benodigde panelen worden in unikleuren uitgevoerd. Hierdoor ontstond een kleurrijk geheel. Nadat de bewoners met behulp van het prototype overeenstemming hadden bereikt met de gemeente en sponsoren, kon het kunstwerk in productie. Studenten van de opleiding Constructiewerker van het Tech College leverden hieraan hun bijdrage. Zij hebben de kubus in de afgelopen maanden geproduceerd en hebben tevens de afwerking en montage verzorgd. Bestuursverslag 153

154 STUDENTEN OP INTERNATIONALE STAGE IN PAMPLONA Op zaterdag 20 september zijn drie studenten van Tech College naar Pamplona Spanje gereisd voor een internationale stage van drie weken. Mo Kassmi, Tjeerd Slotboom, beiden Monteur Mechatronica bol 2, en Matthew Oghdie, Constructiewerker bol 2, gaan aan de slag bij twee grote staal- en constructiebedrijven; Mo en Matthew bij Gonvauto Navarra en Tjeerd bij Uscal. Docent Gerco Rozema begeleidde de drie studenten op de heenreis. Vanuit Amsterdam vloog het gezelschap naar Bilbao waar ze de bus naar Pamplona namen. Mo en Tjeerd sliepen in een hostel aan de rand van het oude centrum en Matthew vond een plekje dicht bij zijn stagebedrijf. Op de eerste maandagochtend kregen ze een rondleiding op Virgen del Camino de technische school van Pamplona. De dag erna begon het echte werk. De begeleider van de technische school, Javier Munoz, hield een oogje in het zeil. De laatste week van de stage bezochten docente Engels, Cisca Beurskens, en vakdocent Evert Achterberg de studenten in Pamplona. Evert brengt een bezoek aan de stagebedrijven en bespreekt met de directeur van de technische school de mogelijkheid van een tegenbezoek van Spaanse docenten en studenten. Ook volgt er een evaluatiegesprek met alle betrokkenen. Cisca heeft gedurende deze week afspraken op verschillende scholen om daar met docenten Engels te spreken en lessen te volgen. Tijdens de Engelse lessen constateerde ze dat het niveau van de studenten qua Engels erg laag is. Ook de uitspraak vinden ze lastig. De meeste studenten spreken eigenlijk alleen Spaans. Dit kan voor hen een internationale stage lastiger maken. STUDENT TECH COLLEGE IS KAMPIOEN MAG-LASSEN Robin Oskam is kampioen MAG-Lassen geworden tijdens de Lage Landen Laswedstrijd. Op 5,6 en 7 november streden de tweeëndertig studenten tegen elkaar in de Evenementenhallen in Gorinchem. De Nederlandse en Belgische studenten werkten op basis van een werktekening en in diverse moeilijke lasposities. De werkstukken werden beoordeeld door medewerkers van het Nederlands Instituut voor Lastechniek. Robin volgt de opleiding TIG-lassen rvs NIL Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

155 TECH COLLEGE GAAT VOOR DUURZAME ENERGIE Studenten van verschillende opleidingen, Installatietechniek, Elektrotechniek en Werktuigbouw, van het Tech College in Amersfoort werken samen aan een project: duurzame energie. Op het dak van de leslocatie Disketteweg in Amersfoort zijn inmiddels zes zonnepanelen geinstalleerd. De installatie maakt deel uit van de praktijkopdracht die studenten Werkvoorbereider Installatietechniek uitvoeren als onderdeel van het vak 'Duurzame Energiesystemen'. Behalve de panelen wordt er ook een windturbine gerealiseerd en zullen de studenten de energieopbrengsten monitoren. Goede voorbereiding Voor het project zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met de leverancier van de zonnepanelen en windturbine, de heer Jol van wind4you uit Zeist, om kennis op te doen over de werking en de installatie van deze energiesystemen. Ook zijn er vergaderingen geweest met de facilitaire dienst van ROC MN en het bedrijf Imtech voor de aansluiting op het huidige energienet. (De-)montage en aansluiting op elektriciteitsnet Op 22 april hebben de studenten de zonnepanelen in Zeist opgehaald. De panelen waren op het dak van de woning van de heer Jol nog in werking te zien. Na het demonteren onder begeleiding van hun docent, Gerrit Euser, werd alles naar de Disketteweg vervoerd en weer opnieuw gemonteerd op het dak van de school. Het was nog een behoorlijke klus alles boven te krijgen. Ondertussen zijn in de werkplaats van de studenten Elektrotechniek de voorbereidingen in volle gang voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Eenmaal in werking kan er, bij goed weer, ongeveer 1500 Wp terug geleverd worden aan de energiemaatschappij. Windturbine en monitoring Op 19 mei werd er door de eerste en derde klas Installatietechniek een workshop, bij New Solar in Woudenberg, gevolgd voor de aansluiting en monitoring van een tweede opstelling van een zonne-energiesysteem. Er worden dan nog eens drie panelen geïnstalleerd die afzonderlijk gemonitord kunnen worden. Deze opstelling wordt gebruikt voor onderzoek van rendementen bij wisselende weersomstandigheden. Binnen enkele weken zal er dan op het dak van de Disketteweg ook een prachtige windturbine staan. Ook deze gaat energie terug leveren aan het net. De voet en mast voor de windturbine worden gemaakt door de afdeling Werktuigbouwkunde. Alle opgewekte energie van de verschillende systemen is straks via monitoring te zien op de schermen in de school of via een app op de smartphone. Bestuursverslag 155

156 156 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

157 VEILIGHEID & DEFENSIE college Het Veiligheid & Defensie College biedt verschillende veiligheidsopleidingen: van het beroep beveiliger tot handhaver toezicht en veiligheid. Voor Defensie leiden we jonge mensen op voor een toekomst bij Defensie; zowel voor de algemene opleiding als voor een technische vakopleiding. Docenten passen de beroepspraktijk in de lessen toe door nauw samen te werken met het bedrijfsleven, gemeenten, politie en defensie. Zo leren studenten hoe ze calamiteiten kunnen voorkomen en altijd een oogje in het zeil kunnen houden. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: Veiligheid Defensie Waarin het Veiligheid & Defensie College zich onderscheidt Breed aanbod opleidingen Kleinschalige eigen locatie Het totaal aantal studenten is het afgelopen jaar gedaald, met name door een daling in de bbl. Het aantal bol-studenten is daarentegen gestegen. Aantal studenten (absoluut) bbl bol Totaal Jaarresultaat niveau ,8% 62,8% 68,6% 73,2% 3 51,3% 57,1% 89,9% 59,8% 4 % gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Bestuursverslag 157

158 Het jaarresultaat van niveau 2 is stijgend. Na een opleving in van het niveau 3 jaarresultaat is er in het laatste jaar sprake van een daling. Dit heeft te maken met voortijdige uitstroom van studenten in technische vakrichtingen van Defensie. Dit is een landelijk probleem. We hebben inmiddels twee acties ondernomen om de daling tegen te gaan: het intakeproces wordt beter vorm gegeven en met de landelijke VeVa roc s hebben we afspraken gemaakt met betrekking tot de inrichting van het onderwijs en de BPV. JOB-score Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?* VED 6,8 7,1 7,0 7,5 * 2011 en 2013 eigen onderzoek ROC MN, 2012 en 2014 landelijk onderzoek JOB-monitor VEILIGHEID & DEFENSIE College IN 2014 Zowel uit de JOB-enquête (mbobreed) als uit de VeVa-monitor (Defensie) blijkt dat het onderwijs op het Veiligheid & Defensie College een ruime voldoende krijgt. In 2018 streven we naar een 8. Op het gebied van onderwijsontwikkeling hebben we met de methode LeerKRACHT een goede stap gezet. De onderwijsteams zijn verantwoordelijk voor het behalen van resultaten en werken samen op het gebied van lesvoorbereiding en het AVO en sportonderwijs wordt afgestemd op het toekomstig beroepsbeeld van de studenten. Er wordt als het ware op een integrale wijze lesgegeven. Ook vinden er cross-overs plaats tussen de defensie- en de beveiligingsopleiding als het gaat om specifieke beveiligingslessen. De methodiek LeerKRACHT zorgt er niet alleen voor dat er meer wordt samengewerkt en meer van elkaar wordt geleerd, de methodiek zorgt ook voor een cultuurverandering binnen het College, aangezien de onderwijsteams resultaatverantwoordelijk worden waarbij de individuele docenten dus echt op elkaar aangewezen zijn. Het aanbod van opleidingen ziet er als volgt uit: Beveiliging niveau 2 (bol/bbl) HTV-(politie) niveau 3 (bol) VeVa niveau 2 en 3 (bol) Grondoptreden Bedrijfsautotechniek Genie - bouwopleiding Mechatronica ICT Er wordt door het Veiligheid & Defensie College op een intensieve wijze samengewerkt met de branche. Defensie heeft negen militaire instructeurs tewerkgesteld op het College. De politie en de gemeentelijke toezichthouders verzorgen regelmatig gastlessen voor de afdeling Veiligheid. Voor wat betreft de VeVa opleidingen is het college een toonaangevende speler binnen de branche en binnen het mbo-onderwijs. De docenten van het College staan met één been in het onderwijs en met één been in het werkveld. Zij kennen de branche en zij weten de ontwikkelingen in die branche te vertalen naar beroepsgericht onderwijs. Onze docenten zijn bekwaam en bevoegd. In 2015 zullen we verder gaan met de oprichting en de ontwikkeling van het HTV-Expertisecentrum. Bij dit centrum zijn verschillende gemeenten, Veiligheidsregio, politie en mbo Amersfoort betrokken. Het expertisecentrum moet een regionale functie vervullen op het gebied van onderwijs en expertise in de veiligheidssector. Voor Defensie zal een Centre of Expertise worden opgericht voor de vakrichting Bedrijfsautotechniek. Het Centre zal een landelijke regierol op zich nemen voor de ontwikkeling en uitvoering van techniekonderwijs voor Defensie en het bedrijfsleven. Ook de BOVAG is aangesloten bij deze ontwikkeling. Het college verwacht een groei van ongeveer veertig studenten (25%) voor de VeVa opleiding. 158 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

159 SECRET SCAN SUCCES Onze studenten van de opleiding HTV hebben meegedaan aan het project Secret Scan op City Plaza. De Secret Scan is een test waarbij 'winkeldieven' bij de deelnemende retailers een poging deden producten uit de winkel mee te nemen. Naast onze studenten HTV werken zo'n vijftig winkeliers, Corio, de gemeente en het ministerie van Veiligheid & Justitie mee aan deze zogenaamde Secret Scan. De winkeldief is een medewerker van het marktonderzoeksbureau dat hiermee de veiligheid in het winkelgebied en de kennis van retailers en personeel rondom winkeldiefstal wil vergroten. Voor veel gemeentes is het aanpakken van veiligheid in winkelgebieden een speerpunt. Om veiligheid in winkelgebieden en bedrijventerreinen aan te pakken werken gemeentes met ondernemers, politie, brandweer en andere partners, volgens de KVO-methode. KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit is een hulpmiddel om samen te werken aan maatregelen voor veiligheid, zoals betere verlichting, cameratoezicht, trainingen. BURGEMEESTERS AANWEZIG OP HET VEILIGHEID & DEFENSIE COLLEGE Het Veiligheid & Defensie College, mbo-college van ROC Midden Nederland, was woensdag 24 september gastheer en gesprekspartner voor burgemeesters, wethouders en ambtenaren van de regio Utrecht. Deze middag stond in het teken van de veranderende rol van lokale overheden op het gebied van handhaving, veiligheid en toezicht. Onder leiding van Paul van Maanen, de voorzitter College van Bestuur van ROC Midden Nederland, werd gediscussieerd over hoe gemeenten omgaan met de decentralisatie van bevoegdheden en de opkomst van de nationale politie. Maar vooral over de manier waarop het onderwijs hier op in kan spelen. ROC Midden Nederland als samenwerkingspartner Burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, vertelde over de prettige samenwerking met de mensen van het Veiligheid & Defensie College. Afgelopen jaar liepen dertig studenten van ROC Midden Nederland stage bij de gemeente Utrecht. Het komende jaar zijn dat er vijfenveertig. Talentenprogramma voor studenten Veiligheid & Defensie College De gemeente start met een talentenprogramma voor studenten van de opleiding Handhaver, Toezicht en Veiligheid (HTV). Met dit tweejarige programma krijgen talentvolle studenten de kans om het vak tot in de puntjes te leren. Bij een succesvolle afronding heeft de student uitzicht op een baan. Tweedejaars HTV-P student Stephan had als mooie afsluiter om de aanwezigen mee te geven: "Het draait toch allemaal om de praktijk. Daar leer je het vak echt." Bestuursverslag 159

160 INSTRUCTEUR ONTVANGT MILITAIRE ONDERSCHEIDING Vrijdag 14 februari ontving Remco Zijl, militair instructeur van de opleiding Veiligheid & Vakmanschap van het Veiligheid & Defensie College, het Insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandigheden. Hij ontving het gevechtsinsigne voor zijn adequaat optreden als wachtmeester in Afghanistan. Het gevechtsinsigne wordt toegekend aan individuele militairen die hebben deelgenomen aan een militaire operatie waarbij sprake was van vijandelijk optreden met direct vuur of vergelijkbare gevechtsomstandigheden. De bijzondere uitreiking vond plaats op het Veiligheid & Defensie College in Nieuwegein in het bijzijn van tweehondervijftig studenten van de opleiding. Ook vijf andere militairen werden onderscheiden. Zij kregen de onderscheiding uit handen van Luitenant Kolonel E.E. Lobbezoo van de Koninklijke Militaire School (KMS) en oud-commandant van het 1CIMIC bataljon in Afghanistan. Na zijn militaire loopbaan van twaalfeneenhalf jaar bij Defensie brengt de docent van het Veiligheid & Defensie College de studenten militaire vaardigheden bij zoals tactisch optreden, militaire EHBO en kaartlezen. 160 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

161 ZWEEDSE GENERAAL BEZOEKT COLLEGES Op dinsdag 15 april bracht de Commandant der Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal De Kruif, samen met zijn Zweedse collega, major General Brännström, een bezoek aan het Veiligheid & Defensie College en Bouw & Interieur College. Het Zweedse leger heeft nu een dienstplichtig leger en zet dit om in een beroepsleger. De Zweedse generaal was zeer geïnteresseerd hoe het Nederlandse leger jongeren werft voor een baan bij Defensie. Kennismaking met opleiding en studenten Op het Veiligheid & Defensie College werd de colonne van voertuigen met de generaals en hun staf onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee ontvangen door de directeur van het college, Karel de Leest, en afdelingsmanager Ruud van Diemen. Na een kort ceremonieel ontvangst kregen de generaals een rondleiding en gaven studenten presentaties over de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VEVA). De Zweedse generaal sprak ook met toekomstige studenten die die middag een intake hadden. Daarna volgde een bezoek aan het Bouw & Interieur College waar enkele VEVA-studenten de technische vakrichting Onderhoud en verbouw volgen. Zweden onder de indruk De generaals waren onder de indruk van het niveau van de studenten en de invulling van de opleiding. Het college ontwikkelt een nieuwe vorm van lesgeven; het zogenaamde integrale lesgeven. De militaire lessen, sportlessen en algemene vakken zoals Nederlands en Rekenen zijn dan gecombineerd. Hiermee is het college toonaangevend in het land. Bestuursverslag 161

162 162 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

163 WELZIJN college In de opleidingen van het Welzijn College staat de mens centraal, van jong tot oud. In elke opleiding, van pedagogisch werk tot sociaalmaatschappelijke dienstverlening, leren studenten heel gericht hoe zij mensen, van jong tot oud, kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Samen met de docenten van het Welzijn College werken zij praktijkgericht aan het welzijn van de ander. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: Onderwijsassistent Pedagogisch werk (Kinderopvang en Jeugdzorg) Sociaal cultureel werk Sociaal maatschappelijke dienstverlening Waarin het Welzijn College zich onderscheidt Goede loopbaanbegeleiding Persoonlijke aandacht voor de student Ouderbetrokkenheid Het aantal studenten is het afgelopen jaar gedaald, zowel in bol als bbl. Aantal studenten (absoluut) bbl bol Totaal Jaarresultaat niveau ,5% 73,1% 68,8% 73,6% 4 66,5% 64,4% 64,9% 75,7% % gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Bestuursverslag 163

164 De ontwikkeling van het jaar- en diplomaresultaat is positief. Dit is met name te danken aan de inspanningen van de teams Sociaal Cultureel Werk en Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. De focus op het versterken van de begeleiding van de studenten, vanaf de intake, heeft hieraan in belangrijke mate bijgedragen. Daarnaast heeft ook de krimp van de opleidingen een licht positief effect. Al onze opleidingen hebben inmiddels een positief jaar- en diplomaresultaat. JOB-score Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?* WEL 6,3 6,9 6,1 6,7 * 2011 en 2013 eigen onderzoek ROC MN, 2012 en 2014 landelijk onderzoek JOB-monitor welzijn college IN 2014 Onderwijsontwikkeling Het Welzijn College kijkt terug op een bewogen jaar! We hebben afscheid moeten nemen van medewerkers en zijn tegelijkertijd bezig geweest met onderwijsvernieuwing. Zo is het zogenaamde PABO-traject gestart om onze studenten voor te bereiden op doorstroom naar de PABO en is de BSO, Buitenschoolse Opvang, versterkt binnen Pedagogisch Werk. Voor alle opleidingen geldt dat de invulling van Focus op Vakmanschap is gerealiseerd. Voor ons betekent dit een versteviging en uitbreiding van het binnenschoolse programma. Tenslotte heeft de opleiding Sociaal Cultureel Werk het heronderzoek van de Onderwijsinspectie positief afgerond. Herontwerp We zijn gestart met de ontwikkeling van een nieuw curriculum op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers. Zo willen we nog beter in staat zijn onze studenten op te leiden voor de arbeidsmarkt of voor de doorstroom naar het hbo. Daarin kiezen we er nadrukkelijk voor om breder op te leiden en tegelijkertijd ruimte te maken voor specialisatie in profielkeuze en straks ook keuzedelen. We hebben de keuze gemaakt voor 50% werkplekleren en dat maakt dat we het aandeel projecten in het onderwijs gaan vergroten. Daar speelt onder andere ons interne onderwijsleerbedrijf, Plein 373, een belangrijke rol in. In september 2015 starten wij met onze nieuwe opleidingen Sociaal Werk en Pedagogisch Werk en Onderwijs. Binnen de opleidingen zijn er uitstroomprofielen Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening, Sociaal Cultureel Werk, Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent. De werkgelegenheid voor onze studenten is in 2014 wederom afgenomen. Dit is het gevolg van de economische recessie, overheidsbeleid en een nieuwe invulling van functies. Zowel in de kinderopvang als in welzijn en cultuur zien we dat het aantal mbo-functies afneemt als gevolg van de krimp. Dit effect wordt versterkt doordat functies steeds vaker op hbo-niveau worden ingevuld. In de kinderopvang zien we dat mbo- en hbo-functies gecombineerd worden. In welzijn en cultuur worden de mbo-functies vaker ingevuld door vrijwilligers. Tegelijkertijd zien we ook nieuwe functies ontstaan, bijvoorbeeld op het terrein van (arbeids)reïntegratie. Dit leidt er toe dat ook onze instroom afneemt. We zijn in 2014 met ongeveer 15% gedaald. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de medewerkers. Zo hebben we afscheid genomen van de docenten met een tijdelijk dienstverband en zijn anderen elders binnen ROC MN aan de slag gegaan. Tenslotte zijn er docenten die met vervroegd pensioen zijn gegaan. 164 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

165 De komende jaren verwachten we dat de krimp zal aanhouden. De verwachting is dat er pas in sprake zal zijn van een nieuwe balans. Samenwerking met de branche We werken op verschillende plekken met een werkveldcommissie. Zo is er ook een actieve werkveldcommissie voor welzijn. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het werkveld van onze opleidingen. Het afgelopen jaar is daar ook het grofontwerp van de opleidingen besproken. Dat heeft adviezen opgeleverd om de aansluiting met het werkveld nog verder te verbeteren. Op hoofdlijnen gaat het om meer aandacht voor ondernemerschap en creativiteit (out of the box kunnen denken) en aandacht voor de veranderende beroepen binnen welzijn en onderwijs. Daarnaast hebben we een actieve rol in SOO, Samen Opleiden en Opvoeden, een samenwerkingsverband tussen organisaties op het gebied van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en mbo met als doel: komen tot het optimaliseren van de kwaliteit, kwantiteit en het rendement van de mbo-opleidingen voor aankomend en zittend personeel in de kinderopvang. Personeel Wij hebben het afgelopen jaar weer gewerkt met DIO's, docenten in opleiding. Het is voor ons van belang om bij te dragen aan de opleiding van jonge docenten. Tegelijkertijd brengen zij nieuwe, innovatieve ideeën mee en leveren met de beroepsproducten steeds vaker een bijdrage aan de verbetering van ons onderwijs. Daarnaast hebben ook in 2014 meerdere docenten hun master behaald. Wij zijn er trots op dat er inmiddels zo'n twintigdocenten een master hebben behaald. Ook dat helpt ons de kwaliteit van onderwijs verder te verbeteren. Toekomstmuziek In 2015 gaan we van start met de vernieuwde opleidingen. Dat is voor ons een mooie uitdaging. We kiezen voor de volgende speerpunten: co-creatie met het werkveld, innovatie, versterking onderwijsteam en doorontwikkelen van onze onderscheidende identiteit. Zo kunnen wij onze studenten opleiden tot breed inzetbare beroepsbeoefenaren. OPENING TENTOONSTELLING 'SEEN FROM ABOVE' Op 30 oktober 2014 is de tentoonstelling 'Seen from above' feestelijk geopend op de Vondellaan. Deze tentoonstelling is samengesteld uit 'kunstwerken' die ontstaan zijn uit onderdelen van restproducten en verpakkingsmaterialen, gemaakt door Pedagogisch Medewerkers en kinderen. Duurzaamheid door creativiteit! In de tentoonstelling Seen from above geven we een overzicht van de ideeën en werkwijze van het EU-project Sustainability through Creativity aan de hand van het thema Torens. Seen from above is exemplarisch voor het hele project. Met materialen, foto s, tekeningen en ruimtelijk werk zijn alle belangrijke onderdelen van het concept creatief recyclen concreet gemaakt en te zien. Bestuursverslag 165

166 LUSTRUM CREATIEVE WORKSHOP JUICY STARS KERSTDECORATIE In het Creatief Recycle Centrum van het Welzijn College van ROC Midden Nederland worden schone industriële afvalmaterialen verzameld en gepresenteerd. Maar ook gewone restmaterialen die in elk huishouden te vinden zijn. Zo hebben de studenten van het Welzijn College prachtige kerstornamenten gecreëerd met behulp van lege sapverpak-kingen. De gebruikte grondstof heeft gezorgd voor juicy decoraties. De versieringen zijn te bewonderen in de grote hal van het Welzijn College op de Vondellaan te Utrecht. Het maken van de kerstdecoratie is een traditie van de studenten van het Welzijn College. Deze traditie vierde nu al zijn vijfjarig bestaan. De kerstdecoratie bevat uiteenlopende wensen van de studenten zoals: 'Dat de bevalling van mijn zusje goed zal gaan.' 'Ik wens dat ik mijn opleiding goed afrond.' 'De hoofdprijs winnen in de staatsloterij.' 'Dat iedereen gezond blijft en dat het een superleuk jaar wordt!' 'Wij wensen dat er een medicijn gevonden wordt tegen ebola'. In het Creatief Recycle Centrum worden regelmatig workshops georganiseerd voor professionals zoals leerkrachten basisonderwijs en pedagogisch medewerkers, en voor studenten in de sector Welzijn. De workshops zijn voor de studenten in het lesprogramma opgenomen. Elke workshop belicht een ander aspect van beeldend werken: kleur, vorm, lijn, compositie etcetera. Door de materiaalkeuze te beperken, verleiden we de deelnemers tot verrassende prestaties. De schitterende kerstversiering van dit jaar is hier een mooi voorbeeld van. De studenten hebben in de workshops ervaren hoe zij met gratis te vergaren materiaal kunnen werken. Zo benadrukken de workshops het hergebruik van materiaal. Zo dragen we de noodzaak van duurzaamheid over op onze studenten. De kennisdeling stopt hier niet, de studenten delen de opgedane kennis weer tijdens hun stage met de doelgroepen waarmee ze in contact komen en dat is precies het doel van de workshops. 166 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland Kerstdecoraties door studenten in de hal van de Vondell

167 THEATERTOUR BIJ HET WELZIJN COLLEGE Studenten van Plein373, een onderwijsleerbedrijf van het Welzijn College, organiseren dit jaar de gratis DOX/HKU theatertour op onze locatie de Vondellaan. Studenten van de opleiding 'Docerend theatermaker' van de HKU spelen samen met spelers van DOX in een gratis educatieve voorstelling, met als titel Because we re worth it? Bestuursverslag 167

168 168 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

169 hoofdstuk 13 bestuursverslag het vavo lyceum en participatieopleidingen Bestuursverslag 169

170 170 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

171 VAVO LYCEUM Bij het VAVO Lyceum volgen studenten de vakken die ze nodig hebben voor hun vervolgopleiding of diploma. Het is ook mogelijk om een volledig vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma te halen. Afhankelijk van vooropleiding en wensen voor de toekomst, kunnen studenten dat opleidingstraject kiezen dat het beste bij hen past. Verder verzorgt het VAVO Lyceum een aantal schakelopleidingen voor studenten die al een diploma in het buitenland hebben behaald. Het aantal leerlingen is afgelopen jaar licht gedaald. Aantal leerlingen (absoluut) VAVO Lyceum VO-VAVO VAVO-regulier Totaal (peildatum 1 oktober betreffende schooljaar) Certificaat rendement VAVO Lyceum VO-VAVO 75% 80% 79% 79% VAVO-regulier 75% 76% 80% 77% Totaal 75% 78% 80% 78% % gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Het rendement is afgelopen jaar licht gedaald. Het certificaatrendement geeft hoeveel % van de het totaal aantal cursisten dat voor een certificaat is opgegaan, het certificaat behaald heeft. NB: Het aantal certificaten is niet gelijk aan het aantal leerlingen. Een leerling kan immers voor meer dan een certificaat zijn opgaan. Gemiddeld verschil tussen Schoolexamen en Centraal examen VAVO Lyceum Driejaar gemiddeld verschil Vmbo-t 0,42 0,45 0,30 0,31 0,33 0,31 Havo 0,19 0,06 0,00-0,23 0,01-0,07 Vwo 0,41 0,50 0,28 0,20 0,36 0,28 * Norm: voldoende als voor de afgelopen 3 jaren het gemiddelde van het schoolexamen minder dan 0,5 punt hoger is dan het gemiddelde van het centraal examen. Bestuursverslag 171

172 Rapportcijfer opleiding VAVO Lyceum Rapportcijfer leerlingen ,6 6,7 6,8 6,5 7,0 (bron: tevredenheidsonderzoek ROC MN onder cursisten VAVO Lyceum) Het VAVO Lyceum Op het VAVO Lyceum kunnen leerlingen hun voortgezet onderwijsdiploma of -certificaten halen. Het VAVO Lyceum heeft locaties in Utrecht, Amersfoort en Zeist. Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. De slagingspercentages op het VAVO Lyceum zijn zeer goed. Circa 80% van de leerlingen haalt binnen een jaar hun diploma of de certificaten waar ze voor opgaan. Een ranking van december 2014 waarin de resultaten van vierendertig scholen voor vavo vergeleken worden, laat zien dat het VAVO Lyceum van ROC MN tot de drie best presterende scholen voor volwassenonderwijs in Nederland behoort. Het vavo biedt jongeren en jongvolwassenen, die voortijdig uitvallen in het regulier voortgezet onderwijs of zakken voor het examen, de mogelijkheid alsnog een diploma te halen en door te stromen naar een vervolgopleiding om zo gekwalificeerd de arbeidsmarkt op te kunnen gaan. Ook uit het mbo vertrekken leerlingen die na een verkeerde keuze er alsnog voor kiezen hun havodiploma te gaan halen. De vavo opleidingen zijn niet vrij toegankelijk. In de uitgebreide intakeprocedure wordt beoordeeld of de kandidaat aantoonbaar over voldoende basiskennis beschikt voor de desbetreffende opleiding. Strijd tegen voortijdig schoolverlaten Het VAVO Lyceum van ROC Midden Nederland richt zich met een aantal trajecten specifiek op jongere leerlingen, 16- en 17-jarigen. Zo is er naast onze havo schakel een mbo schakelklas van start gegaan in augustus Dit is een goed instrument in de (landelijke) strijd tegen voortijdig schoolverlaten en biedt jonge anderstaligen een goede kans een vmbo-tl en/of een mbo-opleiding niveau 3 of 4 te behalen. De locatie Amersfoort participeert in een regionaal project van scholen voor vo en mbo om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. In 2014 is er een protocol Verzuim opgesteld en ingevoerd. Tevens is er een full time verzuimmedewerker aangenomen. VAVO Lyceum in Midden Nederland ROC Midden Nederland biedt volwassenenonderwijs op het niveau van vmbo-tl, havo en vwo in de hele regio Midden Nederland. Het VAVO Lyceum biedt de volgende opleidingen aan: 1. Vmbo-tl: éénjarige opleiding waarin de leerstof van vmbo-tl jaren 3 en 4 wordt aangeboden, bestemd voor leerlingen die gestrand zijn in de examenfase van het regulier onderwijs en alsnog een diploma willen behalen. 2. Havo-schakel: voltijdsopleiding gericht op leerlingen die een tweejarig traject naar het havodiploma willen volgen of na één jaar willen doorstromen naar het mbo. 3. Havo-eenjarig: alle examenstof uit de leerjaren 4 en 5 van de vernieuwde tweede fase. 4. Vwo-eenjarig: alle examenstof uit de leerjaren 5 en Schakelopleiding Hoger Onderwijs: éénjarig programma gericht op hoger opgeleide nieuwkomers met uitstroommogelijkheden naar hoger beroepsonderwijs of het mbo. 6. Schakelopleiding mbo: éénjarig programma gericht op middelbaar opgeleide nieuwkomers met uitstroommogelijkheden naar mbo of vmbo-tl. 172 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

173 Onderdeel van ROC Midden Nederland Ontwikkeling van een zorgstructuur Er is een toename te zien van leerlingen die worden aangemeld voor het vavo na doorverwijzing vanuit het reguliere voortgezet onderwijs, Bureau Leerplicht of RMC. Ook de jeugdzorg en reclassering hebben het vavo ontdekt als mogelijkheid om jongeren alsnog een startkwalificatie te laten behalen. We constateren een toename van het aantal leerlingen met een meervoudige problematiek. Van docenten worden, naast het verzorgen van goed onderwijs, steeds meer zorgtaken gevraagd. Om aan deze vraag tegemoet te komen, zijn de volgende maatregelen genomen: Intakeprocedure met gesprekken en zo nodig screening; Trajectbegeleiding: iedere leerling heeft een docent als trajectbegeleider, waarmee de vorderingen en problemen kunnen worden doorgesproken; Schoolfit is ingevoerd, een digitaal leerlingvolgsysteem waarmee snel gecommuniceerd kan worden door alle betrokkenen; Intern Zorgteam: regelmatig overleg binnen de afdeling met opleidingscoördinatoren en Studie- & Loopbaan Centrum van ROC MN; Doorverwijzing naar het Studie- & Loopbaan Centrum van ROC Midden Nederland: als de trajectbegeleider dat nodig acht, wordt een leerling verder begeleid door specialisten; Zorg Advies Team: indien daartoe aanleiding is, kan een leerling besproken worden door een speciaal adviesteam met externe relaties, waarna ook extern aan een hulpvraag voldaan kan worden. Het VAVO Lyceum heeft oog voor de ontwikkelingen op dit gebied, maar is een onderwijsinstelling en geen zorginstelling. Renovatie locatie Kampereiland Tijdens de zomervakantie is een groot deel van de begane grond van het gebouw op Kampereiland gerenoveerd. De centrale grote kantine, de gangen en vijf leslokalen hebben een metamorfose ondergaan. Bij binnenkomst waan je je in een ander gebouw. De verbouwing kent ook nog een fase twee en drie. De verbouwing van de grote kantine maakt dat wij onze leerlingen dit jaar een mooie en fijne plek kunnen bieden om te verblijven. Op de Open Dagen, ouderavonden en diploma-uitreikingen kunnen wij nu ook in Utrecht goed voor de dag komen! Examentraining Dit jaar zijn de eerste examentrainingen van het VAVO Lyceum gestart. Op de leslocaties in Utrecht, Zeist, Amersfoort en Veenedaal konden alle eindexamenleerlingen van het VAVO Lyceum zich gedurende twee weken met gratis workshops voor alle examenvakken goed voorbereiden op de eindexamens in mei. Twee weken lang werd examenstof herhaald, werd er geoefend met proefexamens en trainden de vavo-leerlingen hoe zij kunnen omgaan met stress en examenvrees. EXAMENTRAINING OP HET VAVO LYCEUM Het centraal examen komt Wanneer? eraan, een spannende tijd. De examentraining 2014 vindt plaats van maandag 14 t/m donderdag GRATIS 17 april en van dinsdag 6 mei t/m vrijdag 9 mei. Per vak krijg je een workshop van een dagdeel. Een dag kan er als volgt uit zien: Dagindeling havo en vwo Dagindeling vmbo uur: vakworkshop uur: vakworkshop pauze uur: vakworkshop uur: vakworkshop De gewone lessen overdag vervallen. Daarvoor in de plaats komt een aanbod van keuzeworkshops. De avondlessen in Utrecht en Amersfoort Een professionele examentraining helpt je bij een goede voorbereiding. Daarmee werk je niet alleen aan je kennis, maar groeit ook je zelfvertrouwen. Ga met een gerust hart je gaan wel door volgens het gewone rooster. examen(s) in en meld je aan voor de examentraining van het VAVO Lyceum! Bestuursverslag 173

174 174 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

175 PARTICIPATIEOPLEIDINGEN Participatieopleidingen levert geïntegreerde oplossingen voor het leervraagstuk van individuen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een afstand tot optimale deelname aan de samenleving. Centraal staan volwassenen met een educatieve of sociaal-maatschappelijke achterstand. Bij inburgering gaat het naast de maatschappelijke achterstand ook om het slagen voor een inburgeringsexamen. Bij re-integratie gaat het om het reduceren van uitkeringen en realiseren van arbeidsmarktparticipatie van (jeugdig) werklozen en arbeidsongeschikten of terugkeer van zieken op de werkplek. Opdrachtgevers zijn gemeenten, re-integratiebedrijven, publieke verzekeraars en individuen. Portfolio Het aanbod van Participatieopleidingen bestaat uit Cursussen Inburgeren Geïntegreerde Trajecten Het aantal studenten is in vergelijking met voorgaande jaren verder afgenomen als gevolg van de afnemende vraag van gemeenten, door de bezuinigingen vanuit het Rijk. Aantal studenten (absoluut) WEB WI Totaal Voor overige gegevens verwijzen we naar het jaarverslag van Participatieopleidingen over Bestuursverslag 175

176 176 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

177 jaarverslag 2014 jaarrekening

178 JAARREKENING 2014 (GECONSOLIDEERD) GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA X Ref. Vaste Activa Immateriële vaste activa 4A Materiële vaste activa 4B Gebouwen Terreinen Inventaris en apparatuur Gebouwen in uitvoering Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen 5 Debiteuren Ministerie van OCW 0 0 Deelnemers/cursisten Overige vorderingen Overlopende activa Totaal vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

179 PASSIVA X Ref. Eigen vermogen 7 Algemene reserve Wettelijke reserve Bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen Voorzieningen 8 Onderhoudsvoorziening Voorziening "uitgestelde personele beloningen" Voorziening wachtgelden Voorziening reorganisatie en mobiliteit Overige voorzieningen Totaal voorzieningen Langlopende schulden 9 Kredietinstellingen Totaal langlopende schulden Kortlopende schulden 10 Kredietinstellingen Crediteuren Ministerie van OCW Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal passiva Jaarrekening

180 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 X Begroting Ref. Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en - subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal Baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal Lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten 22 Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat Buitengewone bedrijfsvoering Buitengewone baten Buitengewone lasten Resultaat buitengewone bedrijfsvoering Belastingen Nettoresultaat Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

181 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014 X Ref. Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat (saldo baten en lasten) Aanpassingen voor: Afschrijvingen 4A+B Mutaties voorzieningen Verandering in vlottende middelen: Vorderingen Schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Financiële baten Financiële lasten Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen immateriële vaste activa 4A Investeringen materiële vaste activa 4B Des-investeringen materiële vaste activa 4B Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aangaan langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Totale kasstroom HET VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN IS ALS VOLGT: X Ref. Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december Jaarrekening

182 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN ALGEMENE TOELICHTING 1.1 ACTIVITEITEN De activiteiten van de instelling en haar groepsmaatschappijen ( de Groep ) bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van Beroepsonderwijs (MBO) en volwassenenonderwijs. 1.2 CONTINUÏTEIT De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de instelling. 1.3 CONSOLIDATIE In de consolidatie worden de financiële gegevens van de instelling opgenomen, haar groepsmaatschappijen en andere instellingen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen (op grond van de feitelijke situatie) of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin de instelling overheersende zeggenschap, direct of indirect, kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep. Aangezien de staat van baten en lasten over 2014 van de instelling in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is in de enkelvoudige jaarrekening volstaan met weergave van een beknopte staat van baten en lasten in overeenstemming met artikel 2:402 BW. De in de consolidatie begrepen instellingen zijn: Stichting ROC MN, Utrecht (100%) Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V., Utrecht (100%) ROC MN Bedrijfsopleidingen B.V. (vh Training & Advies B.V.), Utrecht (100%) Gildevaart Contract B.V., Utrecht (100%) Impulz Bedrijfsopleidingen B.V., Utrecht (100%) 1.4 VERBONDEN PARTIJEN Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf 1.3, evenals de deelnemingen, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. 182 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

183 1.5 ACQUISITIES EN DESINVESTERINGEN VAN GROEPSMAATSCHAPPIJEN Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen instelling opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend in de betreffende instelling. De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen en indien de maatschappij slechts gehouden wordt om te vervreemden. 1.6 TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen bij geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 1.7 SCHATTINGEN Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is zijn de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Jaarrekening

184 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 2.1 ALGEMEEN De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in x Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. 2.2 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Uitgaven voor ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn (dat wil zeggen: als het waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden behaald) en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. De afschrijving van de geactiveerde ontwikkelingskosten vangt aan zodra de commerciële productie is gestart en vindt plaats over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 2.3 MATERIËLE VASTE ACTIVA De gebouwen en terreinen, die in het kader van de OKF-operatie zijn overgedragen, zijn gewaardeerd tegen de normatieve waarde verminderd met de afschrijvingen. In 2014 heeft geen herwaardering op de normatieve waarde plaatsgevonden. De overige gebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Per verslagdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Indien een dergelijke aanwijzing aanwezig is of indien de jaarlijkse toetsing op bijzondere waardevermindering van een actief vereist is, wordt een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde van het actief. De realiseerbare waarde van een actief is de hoogste van de reëele waarde van een actief minus verkoopkosten of de bedrijfswaarde. Indien de boekwaarde van een actief de realiseerbare waarde overschrijdt, wordt het actief geacht een bijzondere waardevermindering te hebben ondergaan en wordt deze afgewaardeerd tot de realiseerbare waarde. Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken, worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs. 184 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

185 Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. De volgende gebouwen dienen als zekerheid voor de leningen/verplichtingen: Hypotheek ad 2,4 mln op Kretadreef 61, te Utrecht; Hypotheek ad 7,6 mln op Disketteweg 10, te Amersfoort; Hypotheek ad 1,6 mln op Dasseweide 3, te Nieuwegein; Hypotheek ad 4,5 mln op Harmonielaan 2, te Nieuwegein; Hypotheek ad 2,4 mln op Newtonbaan 12, te Nieuwegein; Hypotheek ad 7,8 mln op Marco Pololaan (ongenummerd), te Utrecht; Hypotheek ad 14,6 mln op Vondellaan , te Utrecht. 2.4 VOORRADEN Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden zijn verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 2.5 FINANCIËLE VASTE ACTIVA Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op ni-hil gewaardeerd. Indien en voor zover de instelling in deze situatie geheel of gedeeltelijk in staat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening getroffen. 2.6 VORDERINGEN Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 2.7 LIQUIDE MIDDELEN Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Jaarrekening

186 2.8 EIGEN VERMOGEN Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en/of -fondsen. Bestemmingsreserve A Het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve moet worden vermeld, alsmede het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht. Wettelijke reserve Tegenover de geactiveerde ontwikkelkosten van het deelnemervolgsysteem dient volgens RJ en artikel Titel 9 BW 2 een wettelijke reserve gevormd te worden voor de boekwaarde van het immaterieel vast actief ultimo boekjaar. 2.9 EIGEN VERMOGEN SEGMENTATIE Met de invoering van BW/RJ 660 in 2008 is het aan de mbo-instelling de keuze te maken voor handhaving van het vermogen als volledig publiek dan wel te splitsen in een deel publiek en een deel privaat vermogen. Als er geen keuze wordt gemaakt, is het gehele vermogen publiek. Hiertoe zijn de activiteiten geïnventariseerd en conform de MBO-Guidelines gerubriceerd in de volgende drie categorieën 1. publieke activiteiten (publieke taak, gericht op de publieke doelen zoals in de WEB omschreven) 2. private activiteiten in het verlengde van de publieke taak (bijvoorbeeld inburgering, re-integratie en contractactiviteiten in het verlengde van de publieke taak). 3. overige private activiteiten (bijvoorbeeld contractactiviteiten niet in het verlengde van de publieke taak. Conclusie van dit onderzoek is alle activiteiten die ROC Midden Nederland verricht vallen onder publieke activiteiten, danwel onder private activiteiten die in het verlengde liggen van de publieke taak VOORZIENINGEN Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren LANGLOPENDE SCHULDEN Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt. 186 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

187 2.12 FINANCIËLE INSTRUMENTEN Derivaten worden bij eerste opname in de balans opgenomen tegen reeele waarde. De vervolgwaardering van afgeleide financiele instrumenten (derivaten) is afhankelijk van het feit of het onderliggende van het derivaat beursgenoteerd is of niet. ROC MN kent enkel derivaten waarvan het onderliggende niet-beursgenoteerd is. Dergelijke derivaten worden tegen kostprijs of lagere marktwaarde opgenomen. De wijze van verwerking van waardeveranderingen van derivaten is afhankelijk van of er met derivaten hedge-accounting wordt toegepast of niet. ROC MN past voor al haar derivaten hedge-accounting toe. Op het moment van aangaan van een hedge relatie, wordt dit door de stichting gedocumenteerd. De stichting stelt middels een test periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vast. Dit kan gebeuren door het vergelijk van de kritische kenmerken van het hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reeele waarde van het hedgeinsturment en de afgedekte positie. ROC MN past kostprijs hedge-accounting toe voor de renteswap die ervoor zorgt dat bepaalde variabel rentende schulden worden omgezet in vastrentende leningen. Indien sprake is van een ineffectief deel van de waardeverandering van de renteswap, dan wordt deze verantwoord in de staat van baten en lasten onder de financiele baten en lasten. Bij het toepassen van kostprijs hedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van verwerking in de balans en resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dat betekent het volgende: Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, wordt ook het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd. Zolang de afgedekte post in de kostprijshedgerelatie nog niet in de balans verwerkt wordt, wordt het hedgeinstrument niet geherwaardeerd. Rente en kasttroomrisico: ROC MN loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt ROC MN risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt ROC MN risico s over de reeele waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiele derivaten aangaande renterisico gecontracteerd. Met betrekking tot bepaalde vastrentede schulden (schulden aan kredietinstellingen) heeft ROC MN een renteswap gecontracteerd, zodat zij variabele rente ontvangt en vast rente betaalt. ROC MN heeft geen significante concentraties van kredietrisico. De liquide middelen en derivaten staan uit bij de Rabobank, ABN-AMRO en ING bank, welke minimaal A-rating hebben OPERATIONELE LEASING Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. Jaarrekening

188 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 3.1 ALGEMEEN Het jaarresultaat wordt bepaald door de baten te verminderen met de lasten over dezelfde periode. Daarbij worden baten aan het verslagjaar toegerekend voor zover de betreffende prestaties zijn verricht in het verslagjaar. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de onder de grondslagen van waardering vermelde levensduur. 3.2 OPBRENGSTVERANTWOORDING Verlenen van diensten Baten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Projectopbrengsten en projectkosten Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de Percentage of Completion -methode, ofwel de PoCmethode). 3.3 OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten. 3.4 OVERHEIDSSUBSIDIES Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten zijn gemaakt of baten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen. 3.5 AFSCHRIJVINGEN OP (IM)MATERIËLE VASTE ACTIVA (Im)materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekverliezen bij verkoop van (im)materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten worden opgenomen onder overige baten." 3.6 PERSONEELSBELONINGEN Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 188 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

189 3.7 BIJZONDERE POSTEN Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 3.8 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 3.9 BELASTINGEN De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de staat van baten en lasten, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van nietaftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief BELEIDSREGELS TOEPASSING WNT Per 1 januari 2014 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. (Staatscourant 27 februari 2015, nr. 6416) Jaarrekening

190 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 4A. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA X Stand per 1 januari 2014 Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen Boekwaarden Mutaties Investeringen Herwaarderingen 0 Desinvesteringen 0 Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen 0 Saldo Stand per 31 december 2014 Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen Boekwaarden Afschrijvingspercentages Onder immateriële vaste activa is de ontwikkeling en implementatie van een nieuw deelnemervolgsysteem opgenomen. Het systeem is 1 januari 2013 in gebruik genomen en wordt in 5 jaar afgeschreven. 190 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

191 4B. MATERIËLE VASTE ACTIVA X Gebouwen incl. gebouwen in uitvoering Terreinen Inventaris en apparatuur Totaal Stand per 1 januari 2014 Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen Boekwaarden Mutaties Investeringen Herwaarderingen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen Saldo Stand per 31 december 2014 Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen Boekwaarden Afschrijvingspercentages 2,5-3, ,3 OZB EN VERZEKERDE WAARDE GEBOUWEN EN TERREINEN Bedrag Peildatum 1.1.a.1 OZB waarde gebouwen en terreinen 94,9 mln 01-jan a.2 Verzekerde waarde gebouwen 264,2 mln 31-dec-14 AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN: Gebouwen Verbouwingen Terreinen Apparatuur Inventaris ICT Apparatuur 30 en 40 jaar 5 en 10 jaar geen afschrijving 5 jaar 5, 10 en 20 jaar 3 en 5 jaar Jaarrekening

192 5. VLOTTENDE ACTIVA X Vorderingen Debiteuren Debiteuren zakelijk Debiteuren gemeenten Debiteuren personeel 0 7 Ontvangsten onderweg 0 0 Totaal debiteuren Zakelijk In de post debiteuren zakelijk is de voorziening dubieuze debiteuren gesaldeerd conform onderstaand overzicht met het saldo van 31 december Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: Stand per 31 december Onttrekking Dotatie/vrijval Stand per 31 december Gemeenten In de post debiteuren gemeenten is de voorziening dubieuze debiteuren gesaldeerd conform onderstaand overzicht met het saldo van 31 december. Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: Stand per 31 december Onttrekking Dotatie/vrijval Stand per 31 december Deelnemers/cursisten In de post deelnemers is de voorziening dubieuze debiteuren gesaldeerd gesaldeerd conform onderstaand overzicht met het saldo van 31 december Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: Stand per 31 december Onttrekking Dotatie/vrijval 5 23 Stand per 31 december Overige vorderingen Gemeenten Latente belastingvordering 0 0 Pensioenvorderingen 0 0 Overige vorderingen Totaal overige vorderingen Overlopende activa Nog te factureren omzet 0 0 Vooruitbetaalde kosten Diverse overlopende activa Totaal overlopende activa Totaal vorderingen Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. 6. Liquide middelen Banken Kasmiddelen 4 8 Spaarrekeningen/deposito's Totaal liquide middelen De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden voor een bedrag van en een verpanding van spaarrekening voor een bedrag groot 4 mln ten behoeve van een SWAP (zie langlopende lening) ter vrije beschikking. 192 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

193 7. EIGEN VERMOGEN X Boekwaarde Mutaties +/- Boekwaarde Eigen vermogen Stichtingskapitaal Algemene reserve Algemene reserve en resultaatbestemming Reserve Stichting Van Beuningenfonds Bestemmingsreserves Egalisatiereserve Salarismix Wettelijke reserve Wettelijke reserve immateriele vaste activa Totaal eigen vermogen Deze reserve is gevormd om de toekomstige uitgaven met betrekking tot de stimuleringsregeling salarismix te kunnen opvangen, welke bestemming in 2014 is afgewikkeld. Jaarrekening

194 8. VOORZIENINGEN X Mutaties 2014 Saldo Onttrekkingen Saldo Kortlopend Langlopend Dotaties Vrijval deel deel < 1 jaar > 1 jaar Groot onderhoud Totaal voorziening groot onderhoud Voorziening Jubileumverplichtingen Totaal Uitgestelde personele beloningen Wachtgelden Totaal wachtgelden Voorziening reorganisatie/ beeindiging activiteiten Voorziening mobiliteit Totaal voorziening reorganisatie en mobiliteit Voorzieningen personeel overig Voorziening leegstand gehuurde gebouwen Voorziening ontruiming/in staat van oplevering Voorziening debiteuren Projecten en activiteiten Totaal overige voorzieningen Totaal voorzieningen VOORZIENING GROOT ONDERHOUD Deze kostenegalisatievoorziening beoogt egalisatie van kosten voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud van onroerende zaken die over de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. VOORZIENING JUBILEUMRECHTEN Conform CAO BVE heeft het personeel van ROC Midden Nederland bij 25- en/of 40-jarig ambtelijk dienstverband recht op een jubileumgratificatie. Deze gratificatie is bij 25-jarige diensttijd 50% en bij 40-jarig jubileum 100% van de bezoldiging (per maand inclusief vakantiegeld). De toekomstige gratificatie is aan te merken als een uitgestelde beloning waarvoor conform RJ 271 een voorziening is gevormd. De gemiddelde (ambtelijke) diensttijd is gelet op de leeftijdsopbouw dusdanig dat ROC MN de komende periode in toenemende mate met jubileumrechten zal worden geconfronteerd. Bij de berekening is rekening gehouden met de individuele situatie van de personeelsleden en de contante waarde van deze verplichting. Bij de berekening van de contante waarde is gebruik gemaakt van een disconteringsvoet van 2%. VOORZIENING WACHTGELD Met ingang van 1 juli 2005 is de instelling door gewijzigde regelgeving volledig risicodrager voor het wachtgeldrisico. Hiervoor is een voorziening getroffen. De wachtgeldvoorziening is gevormd voor de per balansdatum bestaande (bovenwettelijke) wachtgeldverplichtingen. De totale toekomstige lasten worden voorzien voor de volledige termijn waarop de gerechtigde recht heeft. Deze verplichting is contant gemaakt tegen een disconteringsvoet van 2%. VOORZIENING REORGANISATIE/BEËINDIGING ACTIVITEITEN In 2012 hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die leiden tot een herijking van de voorziening reorganisatie. Deze ontwikkelingen betreffen de impact op het inpassen van het personeel Participatieopleidingen in het MBO onderwijs en de invoering van maatregelen in het kader van Focus op Vakmanschap. 194 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

195 VOORZIENING MOBILITEIT Het ROC MN heeft gekozen voor een voortzetting van de aanpak zoals die ook bij de volwasseneducatie succesvol is gebleken waarbij het accent ligt op bevorderen en verplichten van interne mobiliteit met ondersteuning en begeleiding en waar mogelijk via externe mobiliteit. Bij externe mobiliteit kan sprake zijn van vaststellingsovereenkomsten met medewerkers. Daar waar ultimo 2014 met medewerkers een vaststellingsoverenkomst is afgesloten, waarbij de medewerker is vrijgesteld van werk, zijn de toekomstige loondoorbetalingsverplichtingen en alle daarmee samenhangende kosten opgenomen in deze voorziening mobiliteit. PERSONELE VOORZIENINGEN De voorziening voor de spaarverlofregeling zal in de komende jaren gaan verdwijnen omdat door de komst van de levensloopregeling opbouw niet meer mogelijk is (excl. indexatie). In de komende jaren zal er alleen nog sprake zijn van onttrekking. VOORZIENING LEEGSTAND GEHUURDE GEBOUWEN Deze voorziening is in de eerste plaats voor gehuurde gebouwen die meerjarig niet gebruikt worden maar waarvoor wel een langdurige huurverplichting bestaat. Bij de berekening is rekening gehouden met de verwachting of deze kosten kunnen worden verminderd door onderverhuur of de huurperiode kan worden verkort door voortijdige opzegging. Daarnaast is er ter dekking van de kosten van de huurpanden die afgestoten zullen worden conform het Strategisch Huisvestingsplan, een bedrag voorzien gelijk aan de huurkosten van een periode van drie maanden en overige onvermijdbare kosten. In de laatste plaats is er bij de af te stoten eigendomspanden vanuit gegaan dat een pand gemiddeld één jaar leegstaat tot het moment dat het pand verkocht wordt. VOORZIENING ONTRUIMING/IN STAAT VAN OPLEVERING BRENGEN Deze voorziening is getroffen voor de verwachte kosten voortkomend uit de voorgenomen ontruiming en in staat van oplevering te brengen panden die in het kader van het Strategisch Huisvestings Plan afgestoten gaan worden. VOORZIENING PROJECTEN EN ACTIVITEITEN Het beginsaldo betreft niet af te rekenen loonkosten van project DEEP en niet gedekte representatiekosten van het project Samen op weg Suriname. Deze zijn onttrokken in Daarnaast is in 2014 een dotatie geboekt vanwege een te verwachten faillissement van de partner op het project DEEP. Jaarrekening

196 9. LANGLOPENDE SCHULDEN X Aangegane leningen 2014 Resterende looptijd > 1 jaar Resterende looptijd > 5 jaar Kredietinstellingen leningnr. Stand per Mutatie 2014 Stand per Rente % Ministerie van Financiën ,05% (schatkistbankieren) Ministerie van Financiën ,25% (schatkistbankieren) Ministerie van Financiën ,47% (schatkistbankieren) Ministerie van Financiën ,23% (schatkistbankieren) Totaal kredietinstellingen De mutatie 2014 betreft de aflossingsverplichting voor Dit betreft derhalve de overboeking van het langlopende deel van de lening naar het kortlopende deel. MINISTERIE VAN FINANCIËN (REKENING-COURANT) Bij de Rabobank lopen vanaf 2009 geen financieringsfaciliteiten meer. Sinds die tijd neemt ROC Midden Nederland deel aan geïntegreerd middelenbeheer (zgn. Schatkistbankieren) en heeft de beschikking over een kredietfaciliteit bij het Ministerie van Financiën ter grootte van 10% van de publieke jaaromzet, waarbij jaarlijks de grootte opnieuw berekend zal worden. Thans bedraagt de faciliteit 11 mn. Deze faciliteit is gekoppeld aan de rekening-courant die ROC Midden Nederland aanhoudt bij het Ministerie van Financiën. Het renteniveau is Eonia-fixing. De renteconventie is de dagtelling op basis van actual/360. Voor het aanhouden van de rekening-courant faciliteit worden geen kosten in rekening gebracht. Er zijn geen zekerheden gesteld. MINISTERIE VAN FINANCIËN (LENING) Bij het Ministerie van Financiën loopt vanaf een lening (leningnummer 1485) ad 15 mln tegen 3-maands euribor + 0,1%. Deze lening loopt jaarlijks lineair af met 1 mln. Ter afdekking van het rente risico is sinds 2007 een rente Swap aangegaan/afgesloten. Hiermee wordt het rente risico gedurende de looptijd van de lening afgedekt. De looptijd van de Swap eindigt op 1 januari Door de afgesloten renteswap zijn de effectieve rentekosten voor deze lening 6,05 %. De marktwaarde van deze SWAP per bedraagt -/- 2,7 mln. Tegenover deze SWAP staat een geblokkeerd tegoed van 4 mln. Doordat de Swap tot einde looptijd wordt aangehouden geldt geen bijstortingsverplichting. In 2012 is er een nieuwe lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad 10 mln (leningnummer 2084). Deze lening loopt lineair af in 30 jaar. Het rentepercentage is vast en bedraagt jaarlijks 2,25%. Verder is in 2013 een derde lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad 10 mln (leningnummer 2211). Deze lening loopt ook lineair af in 30 jaar en de rentekosten bedragen jaarlijks vast 2,47%. In 2014 is er een vierde lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad 5 mln (leningnummer 2212). Deze lening loopt lineair af in 20 jaar en de rentekosten bedragen vijf jaar vast 1,23%. De gestelde zekerheden bij het Ministerie van Financiën op bovenstaande leningen bestaan uit: Hypotheek ad 2,4 mln op Kretadreef 61, te Utrecht; Hypotheek ad 7,6 mln op Disketteweg 10, te Amersfoort; Hypotheek ad 1,6 mln op Dasseweide 3, te Nieuwegein; Hypotheek ad 4,5 mln op Harmonielaan 2, te Nieuwegein; Hypotheek ad 2,4 mln op Newtonbaan 12, te Nieuwegein; Hypotheek ad 7,8 mln op Marco Pololaan (ongenummerd), te Utrecht; Hypotheek ad 14,6 mln op Vondellaan , te Utrecht. Bij de hierboven genoemde bedragen is rekening gehouden met een maximale financiering van 95%. 196 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

197 10. KORTLOPENDE SCHULDEN X Kredietinstellingen Ministerie van OCW Crediteuren Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Per 31 december 2014 bedraagt de rekening courantverhouding met het Ministerie van Financiën 9,1 mln positief. Overlopende passiva Reservering vakantietoeslag Vakantiedagen Ministerie van OCW geoormerkte bijdragen Ministerie van OCW niet-geoormerkte bijdragen 0 0 Vooruitontvangen investeringssubsidies 0 0 Vooruitontvangen leerlinggelden Vooruitontvangen bijdragen gemeenten Vooruitontvangen contractactiviteiten Vooruitontvangen/overlopende projecten Overige overlopende passiva Totaal kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. OVERLOPENDE PASSIVA MINISTERIE (MINISTERIE VAN OCW GEOORMERKTE BIJDRAGEN) Omschrijving Toewijzing Bedrag van toewijzing Ontvangen t/m verslagjaar Kenmerk Datum EUR EUR Geheel uitgevoerd en afgerond G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule Prestatiesubs. VSV-convenant 2013 VSP3 BEK-12/ 64563M x Prestatiesubs.VSV-convenant 2013 extra VSE3 BEK-12/ 64563M x De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking Nog niet geheel uitgevoerd Prestatiebox MBO vast vsv x Prestatiebox MBO vast vsv x Prestatiebox MBO variablele bedragen x Tegemoetk.kosten opleidingsscholen 2012/ x "Tegemoetk.kosten opleidingsscholen 2013/2014 " x Tegemoetk.kosten opleidingsscholen 2014/ x Visueel gehandicapten x Salarismix 2013 BEK-2012/ 84096M x Salarismix x Salarismix x Bekwaamheid professionalisering BEP x Samenwerking lerarenopleiding x Samenwerking lerarenopleiding x Lerarenbeurs 2013/ x Lerarenbeurs 2014/ x Zij-instroom div x Zij-instroom x Totaal G1 : Jaarrekening

198 Omschrijving Toewijzing Bedrag toewijzing Ontvangen t/m verslagjaar Totale kosten Kenmerk Datum EUR EUR EUR G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule Te verrekenen ultimo verslagjaar G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar BEK-12/ LGF 2012/ M School-ex Schoolmaatschappelijk BEK-2013/ werk M Nederl.Taal en BEK-12/ Rekenen MBO M Nederl.Taal en Rekenen MBO 2014 BEK-13/ LGF 2013/ M Totaal G2-A : Bedrag toewijzing Saldo Ontvangen t/m verslag-jaar Lasten in het verslagjaar Totale kosten Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar School-ex OND/ VSV reg ODB-2012/ programma 48175U Plusvoorziening VSV OND/ ODB-2012/ 48175U Schoolmaatschappelijk werk 2014 totaal G2-B : totaal G2-A/B : totaal G1 - G Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

199 KORTLOPENDE SCHULDEN (OCW) Omschrijving Toewijzing Bedrag Saldo Ontvangen Lasten Afgedragen Saldo Kenmerk Datum toewijzing in 2014 in 2014 aan 3-en LGF 2008/ BEK-08/ div LGF 2009/ BEK-12/ M LGF 2010/ BEK-10/ M LGF 2011/ BEK-11/ M LGF 2012/ BEK-12/ M Lerarenbeurs BEK-11/ div / M Lerarenbeurs div /2012 Lerarenbeurs div /2013 Zij-instroom Plusvoorziening Vallei Krachtig meesterschap - Een adequaat opgeleide docent Lerarenbeurs div /2012 Lerarenbeurs div /2013 Zij-instroom div Zij-instroom div totaal kortlopende schuld aan min. OCW: totaal overlp.passiva + schuld min.ocw : overbelaste BEK/ jongeren-eem & U OVERIGE OVERLOPENDE PASSIVA Nog te ontvangen facturen/afrekeningen Reservering wettelijk cursusgeld Bindingstoelagen MBO Totaal geoormerkte subsidies OCW De post nog te ontvangen facturen/afrekeningen geeft aan welk bedrag aan facturen zich nog in de workflow bevond. Jaarrekening

200 11. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN X VOORWAARDELIJKE VERPLICHTINGEN: BANKGARANTIES Ultimo 2014 zijn door de Stichting bankgaranties verstrekt aan: Contractpartij looptijd x De Waal Beheer O.G. onbepaald 75 Beheer-maatschappij Kraaikamp B.V. onbepaald 3 Stichting Meander Medisch Centrum onbepaald 84 (MEERJARIGE) FINANCIËLE VERPLICHTINGEN: MEERJARIGE HUURVERPLICHTING MET BETREKKING TOT HET VASTGOED De resterende looptijd varieert van 1 tot 10 jaar. De totale huurverplichting ultimo 2014 bedraagt circa 1,1 mln. Hiervan heeft 0,9 mln betrekking op een looptijd van langer dan 1 jaar en 0,3 mln een looptijd van langer dan 5 jaar. Adres Plaats BVO m2 Huur 2015 Eigenaar Einddatum NV Sport, Recreatie en Bisschopsweg Amersfoort Onderwijsvoorzieningen 167 (SRO) Resterende looptijd >1 jaar onbepaalde tijd 2 42 Maatweg 3 Amersfoort Meander Medisch Centrum Spoorstraat 42 Amersfoort n.b. 16 Stichting Circus Amersfoort Structuurbaan 6 Nieuwegein Innovam Groep Structuurbaan 19 Nieuwegein Innovam Groep Di Lassostraat 65 Soest Gemeente Soest Cartesiusweg 90a Utrecht n.b. 73 db s Basis voor Bands Resterende looptijd >5 jaar onbepaalde tijd 2 73 onbepaalde tijd 2 11 Leuvenplein Utrecht SSH Utrecht Schooneggendreef Ontw comb De Dreef Utrecht v.o.f. Evang. gem. De Grote Pekken 11 Veenendaal Regenboog Totaal Deze contracten hebben een optie Automatische verlenging per jaar 2 Opzegging per jaar of half jaar OPERATIONALE LEASES Er zijn meerjarige leaseverplichtingen ten behoeve van motorvoertuigen aangegaan ten bedrage van 42K op jaarbasis. Huidige leasecontracten betreffen: Toyota Auris 64-RVG 9 einddatum ; Toyota Prius 6-SFJ 00 einddatum ; VOLVO V70 3-ZJV 91 einddatum ; Toyota Yaris 7-XTF 54 einddatum Er loopt nog een overeenkomst met Konica Minolta voor multifunctionals, met einddatum 1 januari 2017 en Ambius met einddatum 31 december De contractwaarde bedraagt 82K op jaarbasis. 200 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

201 Ultimo 2014 zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te specificeren; Te betalen : X Binnen een jaar 0 Tussen een en vijf jaar 123 Meer dan vijf jaar 0 Totaal 123 Gedurende het verslag jaar zijn in de winst en verliesrekening verwerkt X Minimale leasebetalingen 123 Voorwaardelijke leasebetalingen 0 Subleaseontvangsten 0 Totaal 123 Het totaal van de naar verwachting te ontvangen toekomstige minimale subleaseontvangsten met betrekking tot niet (tussentijds) opzegbare subleases bedraagt 0. STICHTING WAARBORGFONDS BVE Indien instellingen niet langer aan hun financiële verplichting voor de geborgde leningen kunnen voldoen, kan binnen de daartoe geldende regels het Waarborgfonds worden aangesproken. Mede ter afdekking van dit risico houdt de Stichting een eigen vermogen aan. Dit vermogen is ultimo 2013 aangegroeid tot 21,4 mln. Mocht het eigen vermogen de minimale omvang van 9,9 mln. van het waarborgdepot onderschrijden dan hebben de aangesloten instellingen zich verbonden om dit vermogen aan te vullen naar evenredigheid van de in dat jaar ontvangen rijksbijdrage. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage. KREDIETFACILITEITEN ROC Midden Nederland maakt gebruik van Rekening-Courant Schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën. Ultimo 2014 is het saldo op deze R/C faciliteit 9,1 mln positief, tegen ultimo ,8 mln. Ultimo 2014 doet de Stichting dus geen beroep op de kredietfaciliteit die maximaal 11 mln bedraagt. Jaarrekening

202 12. OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN X De Stichting ROC Midden Nederland is 100% aandeelhouder van Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V., waarvan het College van Bestuur de statutaire directie vormt. Een Raad van Commissarissen is ingesteld bij deze besloten vennootschap. Deze holding stelt zich ten doel via dochterwerkmaatschappijen de ontwikkeling van contractactiviteiten te bevorderen. Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V. heeft drie dochtermaatschappijen, te weten Gildevaart Contract B.V., Bedrijfsopleidingen Midden Nederland BV (voorheen ROC Utrecht Training & Advies B.V.) en Impulz Bedrijfsopleidingen B.V. Verder zijn aan ROC Midden Nederland twee actieve zogenaamde steunstichtingen verbonden. Het betreft de Stichting Van Beuningenfonds te Utrecht en de Stichting Vaartsche Rijn te Nieuwegein. Het bestuur van de Stichting van Beuningenfonds wordt uitgeoefend door het College van Bestuur van Stichting ROC Midden Nederland. De Stichting Van Beuningenfonds heeft als doel de achterstandsdeelnemers van ROC Midden Nederland te ondersteunen. De Stichting Vaartsche Rijn bevordert de BBL-leerroute binnen ROC Midden Nederland. Het bestuur van deze Stichting doet een bindende voordracht voor één lid van de Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland en is vertegenwoordigd in de adviescommissie BBL. Meerderheidsdeelneming Beslissende zeggenschap Naam Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V. Stichting Van Beuningenfonds Juridische vorm Besloten Vennootschap Stichting Statutaire zetel Utrecht Utrecht Code Activiteit 1. Contractonderwijs 4. Overig Eigen vermogen 31 december Exploitatiesaldo Omzet Verklaring art 2:403 BW Nee Nee Consolidatie Ja Ja Percentage deelneming 100% 100% OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN De Stichting ROC Midden Nederland neemt samen met 3 andere ROC s deel in de op 3 maart 2004 opgerichte stichting ROC-opleidingen.nl. Het doel van deze stichting is het verzorgen, bevorderen en afstemmen van (internet-)marketingactiviteiten voor contractactiviteiten van deelnemende instellingen. 1 De contractomzet wordt gesplitst naar financieringsbron. Dit betekent dat alle crebo of overwegend crebo gefinancierde opbrengst in de Stichting wordt verantwoord. Alle andere contractomzet wordt verantwoord binnen de Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten BV. 202 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

203 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING X Baten begroting Rijksbijdragen OCW (Normatieve) rijksbijdrage OCW Geoormerkte subsidies Niet geoormerkte subsidies Totaal OCW Overige overheidsbijdragen Gemeentelijke bijdrage educatie Overige gemeentelijke bijdragen Totaal overige overheidsbijdragen College-, cursus-, les- en examengelden Opbrengst werk i.o.v. derden Contractonderwijs Gemeentelijke bijdrage inburgering Totaal opbrengst werk i.o.v. derden Overige baten Projecten (geen overheidsbijdragen) Verhuur onroerend goed Restauratieve voorzieningen Stage- en schoolactiviteiten Overige Totaal overige baten Lasten 18. Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Totaal lonen en salarissen incl. werkgeverslasten Dotatie/vrijval voorziening Personeel niet in loondienst Overige Totaal overige personele lasten Uitkeringen -/ Totaal personele lasten Afschrijvingen Immateriële vaste activa Gebouwen Inventaris en apparatuur Totaal afschrijvingen Huisvestingslasten Huur Dotatie/vrijval voorzieningen huisvesting Klein onderhoud en exploitatie, incl. tuinonderhoud Energie en water Schoonmaakkosten en vuilafvoer Heffingen/belastingen/verzekeringen Beveiligingskosten Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten Jaarrekening

204 21. Overige instellingslasten begroting Administratie- en beheerslasten Inkoopkosten werk voor derden Administratie en beheer ICT-gerelateerd Abonnementen en contributies Reprokosten (incl. huur kopieerapparaten) Porto- en telefoonkosten Advieskosten Accountantskosten Kantoorartikelen Administratie en beheer overig Totaal administratie en beheer Leermiddelen en activiteiten Leermiddelen en activiteiten Leermiddelen ICT-gerelateerd Examenkosten en externe legitimering Totaal leermiddelen en activiteiten Dotatie/vrijval overige voorzieningen (incl. dotatie voorz. dubieuze debiteuren) Overige PR & Marketing Restauratieve voorzieningen Overige Totaal overige Totaal overige materiële lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële baten Financiële baten Financiële lasten Financiële lasten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

205 23. ACCOUNTANTS HONORARIA In het boekjaar en voorgaande boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht 2014 Overig PWC netwerk Totaal PWC netwerk PWC Accountants Onderzoek van de jaarrekening Andere controle opdrachten Advies diensten fiscaal terrein Andere niet-controle diensten Overig PWC netwerk Totaal PWC netwerk PWC Accountants Onderzoek van de jaarrekening Andere controle opdrachten Advies diensten fiscaal terrein Andere niet-controle diensten Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants, zoals bedoeld in art. 1 lid 1 Wta (Wet toezicht accountant). 24. GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS Gedurende het jaar 2014 waren gemiddeld werknemers in dienst op basis van dienstverband (2013: 1.373). Er waren geen medewerkers van ROC Midden Nederland werkzaam buiten Nederland. 25. MODEL WNT BEZOLDIGING BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS TOELICHTING BIJ HET SAMENSTELLEN VAN DE WNT VERANTWOORDING Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Stichting ROC Midden Nederland van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs. Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor de Stichting ROC Midden Nederland is ,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Commissarissen. Dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum. Er is een ontslagvergoeding uitgekeerd aan een bestuurder. Onder de WNT worden ontslagvergoedingen apart genormeerd en dit bedrag valt dus niet onder de sectorale norm voor het MBO. Overigens voldoet ook de ontslagvergoeding aan de norm. Jaarrekening

206 VERMELDING TOPFUNCTIONARISSEN EN GEWEZEN TOPFUNCTIONARISSEN 1 (VERMELDING ALLE BESTUURDERS MET DIENSTBETREKKING) Naam L.K. Geluk W.J.M. Hendrikx E.P. van Maanen H.J. Rutten Functie voorzitter CVB lid CvB lid CvB lid CvB Duur dienstverband in /01-31/03 01/01-31/10 01/09-31/12 01/01-31/12 Omvang dienstverband (in fte) Gewezen topfunctionaris? (Fictieve) dienst - verlening? Beloning 2014 Belastbare onkostenvergoeding Beloning betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging 2014 Totaal bezoldiging 2013 Toepasselijk WNTmaximum 1,00 nee ja ,00 nee ja ,00 nee ja ,93 nee ja UITKERING WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND AAN TOPFUNCTIONARISSEN Uitkeringen in 2014 wegens beëindiging Totaal toegekende uitkeringen wegens beëindiging Naam Functie Omvang dienstverband (in fte) (fictieve) dienst - verlening? dienstverband Jaar beëindiging dienstverband dienstverband Toepasselijk WNT-maximum ontslaguitkering W.J.M. Hendrikx Lid CvB 1 ja ja Er is een ontslagvergoeding uitgekeerd aan een bestuurder. Onder de WNT worden ontslagvergoedingen apart genormeerd en dit bedrag valt dus niet onder de sectorale norm voor het MBO. Overigens voldoet ook de ontslagvergoeding aan de norm. VERMELDING TOEZICHTHOUDERS (LID VAN HET HOOGSTE TOEZICHTHOUDENDE ORGAAN) Naam J.A.C.F. Tuijtel H.J.M. Beekers F.E.H. van Eijkern J.F.M.J. van Hout D.M.J.J. Monissen C.M.M. Noom Prof. Dr. P.A.H. van Lieshout Functie voorzitter RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT voorzitter RvT Duur dienstverband in 2014 Beloning Belastbare onkostenvergoeding Beloning betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging 2014 Totaal bezoldiging 2013 Toepasselijk WNTmaximum 27/02-31/ /01-31/ /01-31/ /01-31/ /01-31/ /02-31/ n.v.t Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT: Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Toelichting dat reguliere functionarissen de norm niet overschrijden: In het kader van de WNT wordt vermeld dat ROC Midden Nederland in 2014 geen functionarissen in dienst heeft gehad waarvan het belastbaar jaarloon uitsteeg boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing zijnde normbedragen. 206 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

207 26. RESULTAATBESTEMMING Het College van Bestuur stelt voor het resultaat ad als volgt te bestemmen: Toevoeging aan reserve van Beuningenfonds 1 Toevoeging aan de algemene reserve Onttrekking aan reserve Salarismix Vormen wettelijke reserve t.b.v. boekwaarde Imaterieel Vast Actief 914 Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 27. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die het gegeven beeld in deze jaarrekening beïnvloeden. 28. GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON Naam instelling: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Adres: Brandenburchdreef 20 Postadres: Postbus 3065 Postcode/plaats 3502 GB UTRECHT Telefoon: Internetsite: Bestuursnummer: Brinnummer: 25 LH KvK-nummer: Accountant: PricewaterhouseCoopers Contactpersoon: Mw. D Harinck Telefoon: Jaarrekening

208 JAARREKENING 2014 (ENKELVOUDIG) ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA X Vaste Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen Gebouwen in uitvoering Terreinen Inventaris en apparatuur Totaal materiële vaste activa Financiële vaste activa Van Beuningen fonds Totaal financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW 0 0 Deelnemers/cursisten Overige vorderingen Verbonden partijen (Holding ROC MN B.V.) Overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

209 PASSIVA X Eigen Vermogen Algemene reserve Wettelijke reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Voorziening "uitgestelde personele beloningen" Voorziening wachtgelden Voorziening reorganisatie Voorziening deelnemingen Overige voorzieningen Langlopende schulden Kredietinstellingen Kortlopende schulden Kredietinstellingen Crediteuren Ministerie van OCW Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Jaarrekening

210 ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 X Resultaat 2014 Resultaat 2013 Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en - subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat Resultaat deelnemingen Nettoresultaat Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

211 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN ALGEMEEN De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in x De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met paragraaf 2.5 van de geconsolideerde jaarrekening. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten. We lichten die posten toe van de enkelvoudige jaarrekening indien deze afwijken van de geconsolideerde jaarrekening. FINANCIËLE VASTE ACTIVA Boekwaarde Investeringen 2014 Desinvesteringen 2014 Resultaat 2014 Boekwaarde Deelnemingen Stichting Van Beuningenfonds Totaal deelnemingen Conform de grondslagen voor waardering van activa en passiva is er ten behoeve van de negatieve waarde van de deelneming Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V. een voorziening opgenomen. VORDERINGEN Onder de post Verbonden partijen (Holding ROC MN B.V.) wordt de rekening courantverhouding tussen de Stichting ROC Midden Nederland en de Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V. weergegeven. Er zijn geen afspraken gemaakt over aflossingen en er zijn geen zekerheden gesteld. Over de rekening courantverhouding wordt rente berekend. LIQUIDE MIDDELEN De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden voor een bedrag van en een verpanding van spaarrekening voor een bedrag groot 4 mln ten behoeve van een SWAP (zie langlopende lening), ter vrije beschikking. Jaarrekening

212 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING EIGEN VERMOGEN X Boekwaarde Mutaties +/- Boekwaarde Eigen vermogen Stichtingskapitaal Algemene reserve Algemene reserve en resultaatbestemming Reserve Stichting Van Beuningenfonds Bestemmingsreserves Egalisatiereserve Salarismix Wettelijke reserve Wettelijke reserve immateriele vaste activa Totaal eigen vermogen Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

213 VOORZIENINGEN X Saldo Mutaties 2014 Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo Onderverdeling saldo Kortlopend Langlopend deel deel < 1 jaar > 1 jaar Groot onderhoud Totaal voorziening groot onderhoud Voorziening Jubileumverplichtingen Totaal Uitgestelde personele beloningen Wachtgelden Totaal wachtgelden Voorziening reorganisatie/ beeindiging activiteiten Voorziening mobiliteit Totaal voorziening reorganisatie en mobiliteit Voorzieningen personeel overig Voorziening leegstand gehuurde gebouwen Voorziening ontruiming/in staat van oplevering Voorziening debiteuren Projecten en activiteiten Totaal overige voorzieningen Totaal voorzieningen Voorziening deelnemingen Totaal voorzieningen (incl. deelneming) Deze voorziening heeft betrekking op de negatieve vermogenswaarde van de Holding ROC Midden Nederland contractactiviteiten B.V. waarvan het voornemen bestaat dit tekort aan te vullen. Jaarrekening

214 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING X Totaal opbrengst werk i.o.v. derden Mede naar aanleiding van aanbevelingen vanuit een algemeen onderzoek door de Rekenkamer en een brief van de toenmalige staatssecretaris Rutte is besloten om met ingang van 2006 de contractomzet te splitsen naar financieringsbron. Dit betekent dat alle crebo of overwegend crebo gefinancierde opbrengst in de Stichting wordt verantwoord. Alle andere contractomzet wordt verantwoord in Bedrijfsopleidingen Midden Nederland BV. De directe en indirecte kosten van de contractactiviteiten worden naar rato van de omzet toegedeeld aan de Stichting danwel Bedrijfsopleidingen Midden Nederland BV College-, cursus-, les- en examengelden Overige baten Projecten (geen overheidsbijdragen) Restauratieve voorziening 3 0 Verhuur onroerend goed/medegebruik Stage- en schoolactiviteiten Overige Totaal overige baten Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

215 ACCOUNTANTSVERKLARING CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het college van bestuur en de raad van toezicht van ROC Midden Nederland VERKLARING OVER DE JAARREKENING 2014 ONS OORDEEL Naar ons oordeel: geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van ROC Midden Nederland op 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2014, in alle van materieel belang zijnde aspecten, aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ Wat we hebben gecontroleerd Wij hebben de jaarrekening 2014 van ROC Midden Nederland te Utrecht gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit: de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2014; de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2014; en de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen. Het stelsel dat is gehanteerd voor het opmaken van de jaarrekening is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. DE BASIS VOOR ONS OORDEEL Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. Wij zijn onafhankelijk van ROC Midden Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. ONZE CONTROLE-AANPAK Samenvatting Wij ontwerpen onze controle-aanpak door het bepalen van materialiteit en het identificeren en inschatten van het risico van materiële afwijkingen in de jaarrekening. Wij besteden bijzondere aandacht aan die gebieden waar het management subjectieve schattingen heeft gemaakt, bijvoorbeeld bij significante schattingen waarbij veronderstellingen over toekomstige gebeurtenissen worden gemaakt die inherent onzeker zijn. Bij al onze controles besteden wij aandacht aan het risico van het doorbreken van de interne beheersingsmaatregelen door het management waaronder het evalueren van risico s op materiële afwijkingen als gevolg van fraude op basis van een analyse van mogelijke belangen van management. Jaarrekening

216 Het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 definieert financiële rechtmatigheid en verduidelijkt welke werkzaamheden de instellingsaccountant op de jaarrekening en het jaarverslag moet uitvoeren in aansluiting op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Onderdeel van deze financiële rechtmatigheid is het naleven van aanbestedingswetgeving. Dit is een aandachtspunt in onze controle gezien de omvang van de aanbestedingen binnen ROC Midden Nederland. In onze controle besteden wij dan ook aandacht aan de interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot de naleving van de aanbestedingswet en voeren wij aanvullende detailwerkzaamheden op inkopen en investeringen om vast te stellen of deze op een juiste wijze zijn aanbesteed. Materialiteit Getrouwheid: 2,1 miljoen, gebaseerd op 1,5% van de totale baten. Rechtmatigheid: 4,0 miljoen, gebaseerd op 3% van de totale publieke middelen. Specifieke toleranties zoals voorgeschreven door het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/ EZ Reikwijdte van de controle ROC Midden Nederland staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van ROC Midden Nederland. Alle groepsonderdelen zijn afgedekt door controlewerkzaamheden uitgevoerd door het controleteam van de groep. Wij maken geen gebruik van werkzaamheden van andere accountants. Kernpunten Waardering van gebouwen en terreinen Waardering van voorziening wachtgelden en voorziening reorganisatie en mobiliteit Materialiteit De reikwijdte van onze controle wordt beïnvloed door het toepassen van materialiteit. Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. Wij bepalen kwantitatieve grenzen voor materialiteit. Deze grenzen, als ook de kwalitatieve overwegingen daarbij, helpen ons om de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden te bepalen en om het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel te evalueren. Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel als volgt bepaald: Materialiteit voor de getrouwheid Materialiteit voor de rechtmatigheid Hoe is de materialiteit bepaald De overwegingen voor de gekozen benchmark 2,1 miljoen (2013: 2,1 miljoen). 4,0 miljoen (2013: 3,9 miljoen). Getrouwheid: 1,5% van de totale baten. Rechtmatigheid: 3% van de totale publieke middelen. Getrouwheid: we hebben deze, algemeen geaccepteerde, benchmark toegepast op basis van onze analyse van de gemeenschappelijke informatiebehoeften van gebruikers van de jaarrekening. Op basis daarvan zijn wij van mening dat de totale baten een belangrijk kengetal is voor de financiële prestaties van de instelling. Rechtmatigheid: dit percentage is toegepast conform het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

217 De materialiteit voor de financiële rechtmatigheid is gebaseerd op 3% van de totale publieke middelen, zoals voorgeschreven in paragraaf van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ In deze paragraaf van het accountantsprotocol is tevens een aantal specifieke controle- en rapportagetoleranties opgenomen, die wij hebben toegepast. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Wij zijn met de raad van toezicht overeengekomen dat wij, conform ons auditplan, aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de (2013: ) rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. De reikwijdte van onze groepscontrole ROC Midden Nederland staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van ROC Midden Nederland. Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we voldoende controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak waarin het groepsonderdeel opereert. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was. Onze controle van de geconsolideerde jaarrekening heeft zich gericht op alle groepsonderdelen opgenomen in de consolidatiekring. Wij hebben zelf de controlewerkzaamheden uitgevoerd bij deze groepsonderdelen en geen gebruik gemaakt van andere accountants bij de controle. Door bovengenoemde werkzaamheden hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening. De kernpunten van onze controle In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het belangrijkst waren tijdens de controle van de jaarrekening. De kernpunten hebben wij met de raad van toezicht gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alle risico s en punten die wij tijdens onze controle hebben geïdentificeerd en hebben besproken. Wij hebben de kernpunten beschreven met daarbij een samenvatting van de op deze punten door ons uitgevoerde werkzaamheden. Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten. Jaarrekening

218 Kernpunten Onze controlewerkzaamheden op de kernpunten Waardering van gebouwen en terreinen De toelichtingen op de gebouwen en terreinen in de materiële vaste activa zijn opgenomen in de waarderingsgrondslagen en referentie 4B in de jaarrekening. De boekwaarde van de materiele vaste activa (MVA) van ROC Midden Nederland per ultimo 2014 op de balans bedraagt 95 miljoen op een balanstotaal van 133 miljoen. De MVA zijn daarmee een substantiële post die onderhevig is aan schattingen waaronder de bepaling van de levensduur en de restwaarde. De boekwaarde van de gebouwen en terreinen bedraagt ultimo miljoen. Ten aanzien van de waardering van de gebouwen en terreinen bestaat het inherente risico van mogelijke afwaardering als gevolg van duurzame waardeverminderingen. ROC Midden Nederland bevindt zich in de eindfase van de realisatie van de huisvestingsplannen en heeft in de afgelopen jaren het aantal m2 verminderd van naar De plannen zijn eind 2014 grotendeels gerealiseerd en in 2015 zal het laatste deel afgerond worden. De gebouwen in eigendom zijn allen in gebruik, kennen een goede bezettingsgraad en de studentenaantallen zijn afgelopen jaren licht gegroeid. Afgelopen jaren zijn geen grote uitbreidingsinvesteringen gedaan in panden die tot leegstand kunnen leiden. Uit de risico-analyse van ROC Midden Nederland komen geen indicaties voor potentiële waardevermindering van gebouwen in eigendom naar voren. Gegeven de omvang van de balanspost en het schattingselement vinden wij de waardering van materieel vast actief een kernpunt in onze controle. Wij zijn onder andere nagegaan of de methodiek van activeren van investeringen en afschrijvingen over de resterende levensduur consistent is met voorgaande jaren. Wij hebben kennis genomen van de lopende goedgekeurde huisvestingsplannen. Deze plannen, de daaraan gerelateerde besluiten en ontwikkelingen zijn besproken met de directie en het college van bestuur. Wij hebben vastgesteld dat de gehanteerde levensduur en restwaarde per gebouw consistent is met de huisvestingsplannen. In 2014 en in 2015 vindt een tweetal verkooptransacties van gebouwen plaats. Wij hebben getoetst dat deze transacties niet leiden tot indicaties voor bijzondere waardeverminderingen. Op bovenstaande wijze hebben wij hebben getoetst of aanleiding bestaat voor het aanpassen van afschrijvingstermijnen, nemen van duurzame waardeverminderingen of het treffen van voorzieningen. 218 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

219 Kernpunten Waardering van voorziening wachtgelden en voorziening reorganisatie en mobiliteit De toelichtingen op deze personele voorzieningen zijn opgenomen in de waarderingsgrondslagen en referentie 8. De voorziening wachtgelden en de voorziening reorganisatie en mobiliteit bedragen ultimo ,1 miljoen. De voorziening wachtgeld betreft verplichtingen die voortvloeien uit het feit dat Stichting ROC Midden Nederland eigen risicodrager is voor het bovenwettelijk deel van de werkloosheidsuitkering en heeft betrekking op wachtgelders per balansdatum. De hoogte van de voorziening is onder meer gebaseerd op salarisgegevens, de ingeschatte kans dat medewerkers een baan vinden voor afloop van het recht en de van UWV/Loyalis ontvangen declaratieoverzichten. De voorziening reorganisatie en mobiliteit is gericht op toekomstige uitgaven als gevolg van vrijwillig en gedwongen vertrek in het kader van het herinrichten van de personele organisatie als gevolg van het opheffen van activiteiten. Beide voorzieningen zijn op persoonsniveau opgebouwd en bevatten schattingen van het management omtrent het tijdstip van vertrek, de hoogte van de kosten en voor wat betreft de voorziening wachtgeld de duur van de verplichting. Onze controlewerkzaamheden op de kernpunten Wij hebben onder andere kennis genomen van de van toepassing zijnde cao, de wettelijke bepalingen over de werkloosheidsuitkering, de bovenwettelijke werkloosheidsregeling en de wettelijke arbeidsongeschiktheidsregelingen. Wij hebben op basis van deelwaarnemingen getoetst dat de voorziening wachtgeld is gevormd voor voormalig werknemers die ultimo 2014 aanspraak hebben gemaakt op een uitkering aan de hand van opgaven van UWV/Loyalis. Ten aanzien van de voorziening reorganisatie en mobiliteit hebben wij vastgesteld dat deze consistent zijn met bestuursbesluiten, onderliggende reorganisatieplannen en communicatie hieromtrent met het personeel. Door middel van deelwaarnemingen hebben wij tevens de verplichting op individueel niveau getoetst aan gegevens vanuit de salarisadministratie. Wij hebben vastgesteld dat opname van de voorziening reorganisatie en mobiliteit voldoet aan de criteria voor reorganisatievoorzieningen die zijn opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Voorts hebben wij getoetst dat de gehanteerde uitgangspunten redelijk en consistent toegepast zijn in de berekening van beide voorzieningen. Gegeven de omvang van de voorzieningen en het schattingselement vinden wij dit een kernpunt in onze controle. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT Het college van bestuur is verantwoordelijk voor: het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, alsmede het opstellen van het jaarverslag; de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, en voor een zodanige interne beheersing die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de instelling. Jaarrekening

220 ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE CONTROLE VAN DE GECONSOLIDEERDE EN ENKELVOUDIGE JAARREKENING Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel, als bedoeld in artikel 2.5.3, lid 4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken. Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij ons rapport. VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE VEREISTEN VERKLARING BETREFFENDE JAARVERSLAG EN DE OVERIGE GEGEVENS Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (betreffende onze verantwoordelijkheid om te rapporteren over het jaarverslag en de overige gegevens): dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf Jaarverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 is opgesteld, en of de door de Regeling jaarverslaggeving onderwijs vereiste overige gegevens zijn toegevoegd; dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. ONZE BENOEMING Wij zijn door de raad van toezicht in november 2008 benoemd als accountant van ROC Midden Nederland vanaf de controle van het boekjaar 2008 en zijn sindsdien tot op heden de externe accountant voor een onafgebroken periode van 7 jaren. Rotterdam, 23 juni 2015 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door: drs. Th.A.J.C. Snepvangers RA 220 Jaarverslag 2014 ROC Midden Nederland

JAARVERSLAG 2013 ROC MIDDEN NEDERLAND BESTUURSVERSLAG

JAARVERSLAG 2013 ROC MIDDEN NEDERLAND BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2013 ROC MIDDEN NEDERLAND BESTUURSVERSLAG ROC MIDDEN NEDERLAND JAARVERSLAG 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland Jaarverslag 2012 ROC Midden nederland roc midden nederland Jaarverslag 2012 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht Dienst Marketing &

Nadere informatie

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur Profiel ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur Het ROC ROC Midden Nederland (ROC MN) is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Doelbewust verder bouwen

Doelbewust verder bouwen Doelbewust verder bouwen >>> Strategisch beleid Alfa-college 2011-2015 Inleiding Dit is de verkorte versie van Doelbewust verder bouwen, Strategisch document voor de periode 2011-2015. De titel Doelbewust

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur Profiel ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur De organisatie ROC Leeuwenborgh is een regionaal opleidingscentrum voor het ontwikkelen van vakmensen

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt!

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt! De leukste plek om te leren Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling Verbetering van de communicatie werkt! Aanleiding In opdracht van het ROC Midden Nederland (ROC MN)

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam - Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

Instemmingsrecht op hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting. Handreiking voor bestuurders, ondernemingsraden en deelnemersraden

Instemmingsrecht op hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting. Handreiking voor bestuurders, ondernemingsraden en deelnemersraden Instemmingsrecht op hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting Handreiking voor bestuurders, ondernemingsraden en deelnemersraden maart 2017 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inleiding 2.1 Wet versterking bestuurskracht

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inleiding Werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1.

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1. Jaarverslag 2016 BBMR-VO Almeerse Scholen Groep (ASG) Inleiding De BBMR VO van ASG (de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs) werkt met een eigen reglement, statuut en huishoudelijk

Nadere informatie

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 Onderwerp Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS CB14.131 notities 14 Aventus\CB14.131.reglement remuneratiecommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. Lid RAAD VAN TOEZICHT

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. Lid RAAD VAN TOEZICHT DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van Lid RAAD VAN TOEZICHT Onderwijs & medezeggenschap bij ROC van Amsterdam-ROC van Flevoland +31 (0)20 6 627 627

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. Lid RAAD VAN TOEZICHT HRM & Onderwijs

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. Lid RAAD VAN TOEZICHT HRM & Onderwijs DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van Lid RAAD VAN TOEZICHT HRM & Onderwijs bij ROC van Amsterdam-ROC van Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5)

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Nadere informatie

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL EN ONDERNEMERSCHAP MBO UTRECHT Inhoudsopgave 1 MBO Utrecht 3 De onderwijsvisie 3 De organisatie 3 De missie 3 De identiteit 3 De Academie voor Handel en Ondernemerschap

Nadere informatie

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Den Haag, 20 december 2001 1 Werkend leren moet worden versterkt, werkend leren is ook kansen creëren. Leerwerktrajecten bieden jongeren

Nadere informatie

Functieprofiel lid van de Raad van Toezicht Nordwin College

Functieprofiel lid van de Raad van Toezicht Nordwin College Functieprofiel lid van de Raad van Toezicht Nordwin College 22 februari 2016 ORGANISATIENAAM : Nordwin College LOCATIE : Gardeniersweg 2, Leeuwarden NORDWIN COLLEGE : Nordwin College is een groen opleidingscentrum.

Nadere informatie

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009 Brondocument - Burgerschap - Leren & loopbaan in het MBO Versie Juni 2009 JFA/113807/2009 1 Inleiding Dit brondocument is een herziene versie van het brondocument LL&B van april 2007. Hierin staan de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam-Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Strategisch Beraad 4 november CvB 10 november 2014 Teammanagers 11 november 2014 RvT 15 december 2014 Plantafel

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Bas Derks MBO City, 24 november 2016 Waar gaan we het over hebben? Terugblik: de basis op orde Maatregelen Wat moest er beter? Resultaten Vooruitblik: naar een hoger

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie