FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 mei 2014"

Transcriptie

1 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt mag worden of achteraf bijgesteld moet worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en het bijbehorend financieel verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 mei 2014 Gegevens onderneming : FRESH Entertainment Nederland BV, statutair gevestigd te Bussum en kantoorhoudende te Bussum aan de Franse Kampweg 6, feitelijk gevestigd te Capelle aan den IJssel aan de Essebaan 55, KvK-nummer Faillissementsnummer : C/16/14/358 F Datum uitspraak : 22 april 2014 Curator : mr. J.A.A. Boers Rechter-Commissaris : mr. M.H.F. van Vugt Rechtbank : Midden-Nederland Activiteiten onderneming : In het Handelsregister is als bedrijfsomschrijving vermeld: het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan. Omzetgegevens : periode 16 juli 2013 tot en met 31 maart 2014: ,00 Personeel gemiddeld aantal : 55 fulltimers, 35 parttimers en 90 nul-urencontracten Verslagperiode : 22 april 2014 t/m 27 mei 2014 Bestede uren in verslagperiode : 280 uren en 30 minuten (bijlage 1) Bestede uren totaal : 280 uren en 30 minuten Saldo faillissementsrekening : ,14 (bijlage 2)

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van FRESH Entertainment Nederland BV, verder te noemen de failliet, is FRESH Entertainment Holding BV, eveneens gevestigd te Bussum aan de Franse Kampweg 6. Aandeelhouders van FRESH Entertainment Holding BV zijn ProCures Entertainment BV, gevestigd te Bussum aan de Franse Kampweg 6, en wel voor 75% en Whitecourt BV, statutair gevestigd te Wassenaar en kantoorhoudende te 31 Rue Du Strasbourg, L-2561 Luxemburg, en wel voor 25%. Statutair bestuurder van FRESH Entertainment Holding BV is ProCures Entertainment BV voornoemd. Enig aandeelhouder van ProCures Entertainment BV is ProCures Investments BV. Enig bestuurder van ProCures Entertainment BV is ProCures Holding BV. Statutair bestuurders van ProCures Holding BV zijn SanDom Holding BV te Blaricum en Spiegelboog BV te Bussum. Enig aandeelhouder en bestuurder van SanDom Holding BV is de heer P.J.A. Dumas. Enig aandeelhouder en bestuurder van Spiegelboog BV is de heer M.A. Regenboog. 1.2 Winst en verlies Periode 16 juli 2013 tot en met 31 maart 2014 : ,00 verlies 1.3 Balanstotaal 31 maart 2014 : , Lopende procedures Er liep een aantal procedures voor het UWV Werkbedrijf voor toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst van een aantal medewerkers. Nu de curator alle arbeidsovereenkomsten na verkregen toestemming van de Rechter-commissaris heeft opgezegd, zijn deze procedures ingetrokken.

3 1.5 Verzekeringen In verband met de voortzetting van een aantal activiteiten gedurende een korte periode heeft de curator een aantal verzekeringen laten doorlopen en worden deze verzekeringen beëindigd met ingang van de datum, waarop geen dekking meer hoeft te worden verleend. 1.6 Huur Op 28 mei 2013 en 4 juni 2013 zijn door de Rechtbank Rotterdam de navolgende faillissementen uitgesproken: - Free Record Shop Holding BV; - Free Record Shop BV; - Free Record Shop Megastore BV; - Free Record Shop Service BV. Curatoren zijn mr J.P.M. Borsboom en mr H.E.G.P. van Rootselaar. Tussen voornoemde curatoren en de failliet is op 16 juli 2013 een activaovereenkomst gesloten. Onderdeel van die activaovereenkomst was een huurovereenkomst tussen de failliet en voornoemde curatoren inzake het pand aan de Essebaan 55 te Capelle aan den IJssel. In eerste instantie is een huurperiode overeengekomen tot en met 31 maart De failliet heeft in maart 2014 de curatoren verzocht de huurovereenkomst te verlengen zonder het logistiekcentrum. De overeengekomen huurprijs voor de voortgezette (gedeeltelijke) huur van de Essebaan 55 bedraagt 1.250,00 per week exclusief BTW en kosten. De curator heeft inmiddels deze huurovereenkomst opgezegd en voor de ontruiming van dit pand zorggedragen. Daarnaast bestonden per faillissementsdatum 41 huurovereenkomsten met betrekking tot winkelpanden in diverse steden/dorpen in Nederland. Met een aantal verhuurders had de failliet reeds beëindigingsovereenkomsten gesloten. Oplevering van die winkelpanden moest in een aantal gevallen op 1 mei 2014 plaatsvinden. De curator heeft gezorgd voor een correcte oplevering.

4 Met toestemming van de Rechter-commissaris heeft de curator de huurovereenkomsten met betrekking tot alle overige winkelpanden met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn opgezegd. Met de koper van een deel van de activa van de failliet is overeengekomen dat deze alle winkelpanden behoudens die, waarvoor de koper van de activa met de verhuurder een nieuwe huurovereenkomst sluit, voor zijn rekening leeg, bezem schoon en opleveringsgereed aan de verhuurder oplevert. 1.7 Oorzaak faillissement De failliet houdt zich bezig met de verkoop van Cd s, Dvd s en diverse aanverwante producten. Deze werden verkocht via de Free Record Shop winkels en de Free Record Shop webshop in Nederland aan consumenten. Het beheer van de Free Record Shop webshop was in handen van ECI. ECI is evenwel op 9 januari 2014 in staat van faillissement verklaard. Sindsdien lag de webshop plat. Volgens opgave van het statutair bestuur van de failliet is in Nederland al enkele jaren sprake van een sterke terugloop van de verkoop van Cd s en Dvd s. Die verkoopafname zou meerdere oorzaken hebben, waarvan de toegenomen concurrentie van internetverkoop en het (illegaal) downloaden van films en muziek de belangrijksten zijn. Deze veranderde marktomstandigheden hebben medio 2013 reeds geleid tot het faillissement van de oorspronkelijke groep van de Free Record Shop vennootschappen. Volgens het door de indirect aandeelhouders/statutair bestuurders opgestelde businessplan zou een doorstart van de activiteiten met een aangepaste formule en in afgeslankte vorm op termijn tot een winstgevende onderneming moeten leiden. Volgens het statutair bestuur heeft zij vanaf de doorstart tot faillissementsdatum, uitgezonderd de decembermaand 2013, niet de geprognosticeerde omzetten volgens het businessplan gehaald. De opleving in de verkoop in de decembermaand 2013 was overigens het gevolg van een tijdelijke samenwerking met de Engelse firma Hilco, die bereid was een grote courante voorraad op basis van consignatie in de winkels te leggen. Hilco was niet bereid nadien de samenwerking te continueren.

5 In voornoemd businessplan ging men ervan uit dat de muziek- en platenindustrie hun producten aan de failliet zou leveren tegen de gebruikelijke betalingscondities en betalingstermijnen. De realiteit was echter dat geen van de platen- en filmmaatschappijen bereid was leveranciers kredieten te verstrekken en dat kredietverzekeraars op de failliet als debiteur geen limieten verstrekten. Daarnaast was geen financiële instelling bereid onder aanvaardbare voorwaarden kredieten te verstrekken. Het ontbrak de failliet als gevolg hiervan aan financiële armslag om haar winkels deugdelijk te bevoorraden. Het succes van een Retail formule als die van failliet staat of valt met een assortiment dat in de winkels wordt aangeboden. Door de slechte bevoorrading bleef de verkoop uit en namen de verliezen toe. De in maart 2014 gewijzigde strategie om in samenwerking met een leverancier, die bereid was voorraad in consignatie te leveren, als outlet voor ramsjvoorraad te gaan fungeren had niet het gewenste resultaat. De verkopen daalden vervolgens wekelijks. In de periode vanaf de start 17 juli 2013 tot en met 31 maart 2014 is er een verlies geleden van ,00. De curator zal nader onderzoek doen naar deze door het statutair bestuurder geformuleerde oorzaken van het faillissement. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 55 Fulltimers, 35 parttimers en 90 nul-urencontracten. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Onbekend. 2.3 Datum ontslagaanzegging Na daartoe van de Rechter-commissaris verkregen toestemming heeft de curator alle arbeidsovereenkomsten met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn bij brieven d.d. 24 april 2014 opgezegd.

6 Het UWV is door de curator en medewerkers van de failliet volledig geïnformeerd. De intake heeft rechtstreeks in de relatie tussen het UWV en medewerkers van de failliet plaatsgevonden. Alle invorderingsformulieren zijn inmiddels ingevuld en aan het UWV overhandigd. Het salaris van het personeel was tot en met maart 2014 betaald. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving In het hoofdkantoor te Capelle aan den IJssel bevond zich een sterk verouderde kantoorinventaris, bestaande uit enkele bureaus, kasten en computers. Met toestemming van de Rechter-commissaris is deze kantoorinventaris verkocht. In de winkels bevonden zich toonbanken, oude kassasystemen en rekken om Cd s en Dvd s uit te stallen. Al deze systemen waren eveneens sterk verouderd. De curator heeft de inventaris van alle winkels tezamen verkocht aan Boekenvoordeel BV. 3.6 Verkoopopbrengst - Kantoorinventaris Capelle aan den IJssel : 1.000,00 - Inventaris van alle winkels : ,00

7 Eén en ander exclusief BTW. 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Dit is van toepassing. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving Op 10 maart 2014 heeft de failliet met Black Rhythm Records te Lunteren een overeenkomst gesloten. Onderdeel van die overeenkomst was een koopovereenkomst, waarbij Black Rhythm Records van de failliet kocht alle per 10 maart 2014 in de winkels aanwezige voorraad voor de koopsom van ,00 exclusief BTW. Daarnaast verplichtte Black Rhythm Records zich alle winkels te voorzien van nieuwe voorraad. Deze voorraad werd in consignatie geleverd. Black Rhythm Records behield de eigendom van die voorraad. Afgesproken werd dat de inkoopprijs exclusief BTW, die de failliet aan Black Rhythm Records diende te betalen gelijk was aan 50% van de consumentenverkooprijs exclusief BTW. Wekelijks zond Black Rhythm Records op maandag op basis van een rapportage van de verkopen van de voorgaande week de failliet een factuur. Op faillissementsdatum was derhalve geen voorraad, die eigendom van de failliet was, aanwezig Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage

8 Andere activa 3.12 Beschrijving a. Recht op overdracht van huurovereenkomsten Dit betreft het recht op overdracht van de huurovereenkomsten op naam van de failliet, voorzover deze overdraagbaar zijn en indien en voorzover de verhuurders daaraan hun medewerking verlenen terzake van 36 winkelpanden Verkoopopbrengst a. Dit recht is verkocht aan Boekenvoordeel BV voor de koopsom van 1, Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens de openstaande postenlijst debiteuren bedroeg het totaalsaldo ,62. Een groot deel daarvan is oninbaar, omdat de debiteur failliet is zoals de debiteuren Boekhandel de Slegte, ECI en FRESH Entertainment Holding BV danwel omdat de betreffende debiteur tevens crediteur van de failliet is. Debiteur per faillissementsdatum was ook Black Rhythm Records, voornoemd. Per faillissementsdatum stond nog open een bedrag van ,28. Middels met deze leverancier/debiteur gemaakte afspraken, zie onder voortzetting activiteiten, is dit volledige bedrag geïncasseerd. 4.2 Opbrengst Op basis van de curator thans bekende gegevens , Boedelbijdrage 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De failliet had geen krediet bij enige financiële instelling. Huisbankier van de failliet was de Rabobank te Rotterdam. Op faillissementsdatum bevonden zich op de twee rekeningen van de failliet bij de Rabobank de navolgende saldi:

9 - rekeningnummer NL83 RABO : 6.052,59; - rekeningnummer NL24 RABO : , Leasecontracten Tussen de failliet en de Lage Landen bestonden de navolgende financial leaseovereenkomsten. De Lage Landen voorzag de curator tevens van de hoogte van haar vordering per contract, als volgt: Type auto: Kenteken: Vordering de Lage Landen: Volkswagen Polo 53-PKG ,61 Audi A4 11-SGF ,32 Toyota 10-BDF ,08 Volkswagen Variant 43-RKT ,59 Volkswagen Golf Variant 83-TDP ,51 Volkswagen Golf Variant 53-RRL ,55 De totale vordering van de Lage Landen terzake per faillissementsdatum bedroeg derhalve ,66. De curator heeft onderzocht of verkoop door de curator voor de boedel een bate zou opleveren. Dat is niet het geval. Inmiddels zijn alle auto s ingeleverd bij de Lage Landen. 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Zie 3.9

10 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Zoals onder 4.1 aangegeven had de failliet van Black Rhythm Records nog te vorderen een bedrag van ,28. Black Rhythm Records beriep zich op het eigendomsvoorbehoud, zoals vastgelegd in de overeenkomst d.d. 13 maart Op verzoek van de curator heeft de Rechter-commissaris op 23 april 2014 een afkoelingsperiode gelast van één maand. Met toestemming van de Rechter-commissaris heeft de curator op 24 april 2014 een overeenkomst met Black Rhythm Records, verder te noemen BRR, gesloten, als volgt: 1. BRR stemt ermee in dat de failliet de voorraden in de winkels blijft verkopen tot en met zaterdag 3 mei Tot en met woensdag 30 april 2014 wordt een kortingspercentage gehanteerd van 50% en vanaf 1 mei tot en met 3 mei 2014 een kortingspercentage van 70% op de verkoopprijsconsument, zoals genoemd op de diverse artikelen. 2. Van de opbrengsten uit verkoop vanaf faillissementsdatum tot en met 3 mei 2014 komt de eerste opbrengst tot een bedrag van ,00 inclusief BTW allereerst de boedel toe. Daarmee wordt de openstaande vordering, die de failliet op BRR heeft, verrekend. Van alle opbrengsten uit verkoop, die gerealiseerd worden boven een bedrag van ,00 exclusief BTW ofwel ,00 inclusief BTW komt de boedel van elke verkochte euro 60% en BRR 40% toe. 3. Indien de opbrengst gedurende deze uitverkoopperiode minder is dan ,00 exclusief BTW, strekt 50% daarvan in mindering op de openstaande vordering van de failliet op BRR. 4. BRR verstrekt de curator een overzicht van dure items, die aan het einde van woensdag 30 april 2013 uit het assortiment gehaald moeten worden en aan BRR

11 geretourneerd worden. Deze goederen worden dus niet met een korting van 70% aangeboden. 5. Na het weekend van 3 en 4 mei 2014 wordt BRR in de gelegenheid gesteld de goederen terug te nemen. Het personeel van de failliet dient ervoor te zorgen dat de disks in de hoezen worden geplaatst en het totaal wordt klaargezet in kratten. BRR zorgt ervoor dat een transporteur de restantvoorraad afhaalt. De daaraan verbonden kosten, die op grond van artikel 6.4 van de overeenkomst d.d. 13 maart 2014 voor rekening van de failliet komen, worden gemaximeerd tot een bedrag van 3.000,00 exclusief BTW. Indien de artikelen opnieuw moeten worden geseald danwel geprijsd, komt dat geheel voor rekening en risico van BRR. Daarnaast heeft de curator op vrijdag 25 april 2014 bij ProCures een boedelbijdrage bedongen ter dekking van de kosten van dwangcrediteuren van ,00. De afspraak luidde daarnaast dat de curator deze boedelbijdrage aan ProCures zal terug betalen indien de navolgende opbrengsten exclusief BTW uit verkoop in de periode 28 april tot en met 3 mei 2014 worden gerealiseerd: - bij een opbrengst van ,00 exclusief BTW : 5.000,00; - bij een opbrengst van ,00 exclusief BTW : ,00; - bij een opbrengst van ,00 exclusief BTW : ,00. Indien de opbrengst ligt tussen één van deze bedragen, wordt geen naar rato bedrag door de curator betaald. ProCures heeft ,00 op de geldenderdenrekening van de curator gestort. De verkopen in week 17 (21 tot en met 27 april 2014) en week 18 (28 april tot en met 3 mei 2014) waren als volgt: Week Exclusief BTW Inclusief BTW Week , ,86 Week , ,45 Totaal , ,31 Op basis van de met BRR gemaakte afspraken komt over de totale verkopen in week 17 en 18 ad ,31 BRR een bedrag toe van ,70 als vergoeding voor de

12 inkoopwaarde van de verkochte goederen onder gelijktijdige verrekening van de openstaande post als debiteur. Door de boedel is aldus gerealiseerd een actief inclusief BTW van ,61. Uiteraard had de curator te maken met diverse dwangcrediteuren. Met alle dwangcrediteuren zijn uiteindelijk regelingen getroffen in die zin dat de curator instond voor betaling van openstaande nota s vanaf faillissementsdatum en voor plaatsing van de openstaande nota s voor faillissementsdatum op de lijst der voorlopig erkende concurrente crediteuren. De curator heeft het totaal aan deze dwangcrediteuren begroot op een bedrag van ,00. Op basis van de met ProCures gemaakte afspraken dient de curator ,00 aan haar terug te betalen. 6.2 Financiële verslaglegging Volgt. Doorstart 6.3 Beschrijving Zoals onder 3.5, 3.6, 3.12 en 3.13 aangegeven heeft de curator de inventaris van alle winkels alsmede het recht op overdracht van de huurovereenkomsten verkocht, en wel aan Boekenvoordeel BV. De totale opbrengst voor de boedel van deze failliet bedroeg ,00 exclusief BTW. Op 28 april 2014 is ook de moedervennootschap van failliet, FRESH Entertainment Holding BV in staat van faillissement verklaard. Mr J.A.A. Boers is ook in dat faillissement tot curator aangesteld. Eigendom van FRESH Entertainment Holding BV waren de database inzake het klantenbestand van de vennootschappen, alle eventuele rechten van de vennootschappen op websites, inclusief content en ontwerp, voorzover aanwezig en eigendom, adressen, internetdomeinnamen alsmede eventuele handelsnaamrechten van de vennootschappen en, voorzover aanwezig, beschikbaar en eigendom de Twitter en Facebook accounts en tenslotte de door de vennootschappen geregistreerde woord en/of beeldmerken. Vanuit het faillissement van

13 FRESH Entertainment Holding BV zijn deze zaken aan Boekenvoordeel BV verkocht voor de koopsom van ,00 exclusief BTW. De totale koopsom van de door Boekenvoordeel BV overgenomen zaken bedroeg derhalve ,00 exclusief BTW ofwel ,00 inclusief BTW. Daarnaast heeft Boekenvoordeel BV zich verplicht alle winkels, waarvan zij de huur zelf niet zou voortzetten, tijdig leeg, bezemschoon, en opleveringsgereed op te leveren. De curator heeft zich verplicht voor zijn rekening de aansluitingen van nutsvoorzieningen, te weten gas, elektra en water voor de 36 winkelpanden tot en met uiterlijk 31 mei 2014 danwel per winkelpand zoveel eerder als Boekenvoordeel BV dat winkelpand heeft ontruimd, te continueren. Boekenvoordeel BV heeft de curator daarvoor een boedelbijdrage betaald van ,00. Boekenvoordeel heeft aangegeven te overwegen haar activiteiten vanaf overdrachtsdatum te exploiteren vanuit 16 winkelpanden, die de failliet huurde. Voorts heeft Boekenvoordeel BV aangegeven de werknemers, die werkzaam zijn in de winkelpanden, die Boekenvoordeel BV gaat doorhuren en die naar het oordeel van Boekenvoordeel BV gekwalificeerd zijn voor het verrichten van werkzaamheden voor haar alsmede werknemers van het hoofdkantoor, die Boekenvoordeel BV geschikt acht om bij haar in dienst te treden, in de gelegenheid te stellen vanaf overdrachtsdatum bij haar of bij een door haar aan te wijzen derde in dienst te treden tegen marktconforme voorwaarden. Per de datum van het concipiëren van dit verslag staat vast dat Boekenvoordeel BV in ieder geval de huurovereenkomsten van de winkels te Gouda, Hellevoetsluis, Hulst en Goes overneemt. Met de overige verhuurders heeft Boekenvoordeel BV nog geen overeenstemming bereikt. 6.4 Verantwoording Zie Opbrengst ,00 exclusief BTW

14 6.6 Boedelbijdrage ,00 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Met toestemming van de Rechter-commissaris heeft de curator Nederpel De Block & Partners BV ingeschakeld voor het veilig stellen van de administratie, de files en mails. Na een uitgebreide bespreking tussen het bestuur van de failliet, Ctac, die voor failliet het volledige SAP systeem onderhield, Nederpel De Block & Partners BV en de curator, heeft Ctac ten behoeve van de curator Nederpel De Block & Partners BV in het bezit gesteld van een dump van de administratie vanaf 17 juli 2013 tot en met 30 april De administratie moet nog nader worden onderzocht. Eerst na dit onderzoek is de curator in staat te beoordelen of aan de boekhoudplicht is voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen Over 2013 is geen jaarrekening opgemaakt, laat staan gedeponeerd. 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant Nu geen jaarstukken zijn opgemaakt, is er uiteraard ook geen goedkeuringsverklaring van de accountant. 7.4 Stortingsverplichting Aandelen In onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen a. Range Rover 69-GFX-1 Het is de curator gebleken dat op 26 november 2014 een Range Rover met kenteken 69-GFX-1, eigendom van de failliet, op naam is gezet van de heer T. Vermeulen te Ridderkerk-Rijsoord. Volgens opgave van het bestuur van de failliet was deze Range Rover eigendom van de failliet en zijn de kentekenbewijzen

15 onrechtmatig vervreemd uit het kantoorpand van failliet. Het statutair bestuur van de failliet heeft nimmer goedkeuring verleend aan de wijziging van de tenaamstelling van deze Range Rover. Vast staat dat de opbrengst, voorzover aanwezig, door de heer T. Vermeulen nimmer is betaald aan failliet. Bij aangetekend schrijven d.d. 15 april 2014 heeft de failliet de heer T. Vermeulen voornoemd verzocht de Range Rover weer op naam van de failliet te zetten en de auto inclusief alle autopapieren bij de failliet in te leveren. Tot op heden is hieraan niet voldaan. Actie van de zijde van de curator volgt. b. Aan Black Rhythm Records verkochte voorraad Zoals hiervoor aangegeven heeft de failliet op 13 maart 2014 de toen in de winkels aanwezige voorraad verkocht aan Black Rhythm Records, verder te noemen BRR. De overeengekomen koopsom bedroeg ,00 exclusief BTW. Alle direct betrokkenen lieten de curator weten dat dit een zeer incourante voorraad betrof. Volgens de administratie van failliet ging het op basis van de stand per 10 maart 2014 om stuks met een inkoopwaarde van ,00. In deze stuks waren begrepen circa kaarten, gekocht uit het faillissement van Expo, die niets waard blijken te zijn. De curator heeft in het kader van de gesprekken met BRR over de afrekening zijn vraagtekens gezet bij de transactie van 13 maart De curator sluit niet uit dat die transactie paulianeus was. Volgens BRR is het tegendeel het geval. Zij heeft in haar visie meer dan de marktwaarde voor deze voorraad van de failliet betaald. Volgens BRR is bovendien van de door haar van de failliet gekochte voorraad ook nauwelijks iets verkocht. Circa 85 á 90% heeft zij thans, noodzakelijkerwijze teruggenomen. Daarnaast wees BRR de curator erop dat de failliet haar afspraken niet is nagekomen:

16 - de zaken, die op woensdag 30 april 2014 uit de winkels gehaald dienden te worden, zijn niet verwijderd, maar grotendeels verkocht; - niet alle disks zijn in hoezen geplaatst en het totaal is niet in kratten gereed gezet; - op overeengekomen tijdstippen was geen personeel in een aantal winkels aanwezig om de transporteur in de gelegenheid te stellen haar goederen op te halen als gevolg waarvan wachttijden zijn ontstaan, die de transporteur haar nog in rekening zal brengen; Volgens de berekeningen van BRR zouden veel meer pallets met goederen retour moeten zijn gekomen dan thans daadwerkelijk retour zijn gekomen. BBR mist volgens haar gegevens een belangrijk deel van de voorraad. BRR overweegt een claim bij de boedel neer te leggen. De curator heeft de stellingen van BRR uitvoerig betwist. Uiteindelijk heeft de curator met toestemming van de Rechter-commissaris een dading met BRR getroffen inhoudende dat de curator en BRR over en weer hun claims intrekken en dat de boedel aan BRR betaalt hetgeen, waarop zij recht heeft namelijk een deel van de inkoopwaarde van de verkochte voorraad, en wel ,70 alsmede een bedrag van 3.630,00 inclusief BTW terzake van de transportkosten, die voor rekening van de boedel kwamen. Inmiddels heeft de curator deze bedragen aan BRR voldaan, en wel tegen finale kwijting. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Zoals hiervoor aangegeven, heeft de curator met een aantal dwangcrediteuren regelingen getroffen. In het eerst volgende verslag komt de curator hierop terug. 8.2 Preferente vordering van de fiscus In totaliteit heeft de fiscus een bedrag van ,00 aan vorderingen bij de curator ingediend.

17 8.3 Preferente vordering van het UWV Nog niet bekend. 8.4 Andere preferente crediteuren Een aantal ex-werknemers heeft inzake ontslagvergoedingen voor een totaalbedrag ad 6.424,00 aan vorderingen ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren 75 concurrente crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend Plan van aanpak - nadere inventarisatie; - onderzoek boekhouding; - onderzoek rechtmatigheid; - onderzoek en actie paulianeus handelen; - controle ontruiming en oplevering winkelpanden; - de gebruikelijke werkzaamheden.

18 10.3 Indiening volgend verslag Het volgend verslag zal begin september 2014 worden ingediend. 9.4 Financieel verslag Het volledige financieel verslag zal bij het eerst volgende verslag worden gevoegd. Veenendaal, 28 mei 2014 mr J.A.A. Boers Bijlagen: Bijlage 1 : Bijlage 2 : uren verslag periode; uitdraai boedelrekening.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 september 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juni 2014 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 juni 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 oktober 2014 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 oktober 2014 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 17-2-2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 17-2-2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 juli : de besloten vennootschap Ir. A. Bons Architekten BV

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 juli : de besloten vennootschap Ir. A. Bons Architekten BV Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 15-1-2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 15-1-2016 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 1 dd 9 januari 2015 Gegevens onderneming JG Lamoré Beheer BV Faillissementsnummer C116/1411046 F Datum uitspraak 9 december 2014 Curator Mr MEG Murris Rechter-commissaris Mr

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 2 juni 2015 Datum vorig verslag : 3 april 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Helderspace B.V., h.o.d.n. Helderwerkt,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/14/358 NL:TZ:0000008768:F001 22-04-2014 mr. J.A.A. Boers mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming Fresh Entertainment Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 7 juli 2015 Datum laatste verslag : 1 mei 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ron s Fashion Holding B.V., statutair

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. : 07/13/37 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Omzetgegevens: 2011: 1.207.610,- 2012: 1.197.495,- 2013 (concept): 1.078.222,- Verslagperiode: 1 oktober 2014 t/m 23 december 2014

Omzetgegevens: 2011: 1.207.610,- 2012: 1.197.495,- 2013 (concept): 1.078.222,- Verslagperiode: 1 oktober 2014 t/m 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 december 2014 Gegevens failliet: Fibou B.V. KvK-nummer: 30238881 Faillissementsnummer: F.16/14/814 Datum uitspraak: 2 september 2014 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV d.d.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV d.d. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG HORIZON CONSULTANTS BV, HORIZON BUSINESS CONSULTANTS BV EN HORIZON MANAGEMENT CONSULTANTS BV d.d.25 juni 2009 Gegevens ondernemingen : Horizon Consultants BV : Horizon Business

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap TBO INTERNATIONAL B.V. tevens h.o.d.n. THE HOUSE OF LINGERIE Faillissementsnummer: F.02/15/338 Rechter-Commissaris:

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 28 mei 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mamanos B.V., tevens h.o.d.n. Ondernemers Adviescentrum, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 september 2015 Gegevens onderneming : Remedent Nederland B.V., statutair gevestigd te Gouda, kantoorhoudende te (2805 KG) Gouda, Koningsmantelstraat 1, KvK-nummer:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 26 maart 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A.

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet: Keukenstudio "Du Chef" B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M.

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 juli 2013 Gegevens failliet: Van Eck Schilderwerken B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/577 Datum uitspraak: 28 mei 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HOUSE OF PRESENTS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/306 Rechter-Commissaris: mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Eerste verslag 26 juni 2014 Gegevens onderneming Kwekerij T. Brand BV Faillissementsnummer F.02/14/405 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2 Datum : 25 juni 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 10 juni 2015 Datum laatste verslag : 8 april 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement Shortstay Amsterdam B.V., tevens handelend onder de naam AAA Shortstay Amsterdam Apartments, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer.

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer. FAILLISSEMENTSVERSLAG : Nummer: 2 Datum: 10 april 2011 Gegevens onderneming : A.G. Rijke B.V. Faillissementsnummer : 11/294 F Datum uitspraak : 4 oktober 2011 Curator : Mr J.J. Douwes R-C : Mr P.F.A. Bierbooms

Nadere informatie

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A.

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vierde openbare verslag Datum 1 juli 2014 Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN DOUBLEYOU CULINAIR BV EN DOUBLEYOU GROUP BV d.d. 22 januari 2009

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN DOUBLEYOU CULINAIR BV EN DOUBLEYOU GROUP BV d.d. 22 januari 2009 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN DOUBLEYOU CULINAIR BV EN DOUBLEYOU GROUP BV d.d. 22 januari 2009 Gegevens onderneming : DoubleYou Culinair BV en DoubleYou Group BV Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 februari 2013 Dit verslag ziet op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de onderwerpen reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar de eerdere

Nadere informatie

Nummer: 3. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf

Nummer: 3. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 februari 2015 Gegevens onderneming : Abiro B.V. Faillissementsnummer : 16/14/697 F Datum uitspraak : 31 juli 2014 (nadat reeds op 23 juli 2014 surseance van betaling

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 02-06-2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 02-06-2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 25 augustus 2015 Gegevens onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Jaimy Falize B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (8231 JA) Lelystad aan De Veste 1019, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 Gegevens onderneming : Hommel S&I BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3903 LP) Veenendaal aan De Smalle Zijde 40, KvK

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/228 NL:TZ:0000013080:F001 11-05-2017 mr. A, van der Schee mr. Hofman Algemeen Gegevens onderneming Bij vonnis van 11 mei 2017

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2013 Gegevens failliet: Fysiologix B.V. h.o.d.n. stopmijntennisarm.nu Faillissementsnummer: F.16/13/0 Datum uitspraak: 8 januari 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 oktober : C.D.M. Crazy Dutch Machines B.V. ( C.D.M. )

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 oktober : C.D.M. Crazy Dutch Machines B.V. ( C.D.M. ) Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap TBO INTERNATIONAL B.V. tevens h.o.d.n. THE HOUSE OF LINGERIE Faillissementsnummer: F.02/15/338 Rechter-Commissaris:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 03 maart 2014 Gegevens onderneming : GYM DE BENJAMIN HALFWEG B.V., statutair gevestigd te IJmuiden en kantoorhoudende te IJmuiden aan

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Big L Jeans Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1353 BC) Almere,

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MARTIN HAIR B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/464 Rechter-Commissaris: Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 juli 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 juli 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 juli 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Kinderopvang De Dotterbloem B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1334 DT) Almere, aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 mei 2013. t.h.o.d.n. Voet & Zo. Datum uitspraak: 19 maart 2013. mr. T.A. Opbroek-Booij

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 mei 2013. t.h.o.d.n. Voet & Zo. Datum uitspraak: 19 maart 2013. mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 mei 2013 Gegevens failliet: Versluijs Schoenen Amersfoort B.V. t.h.o.d.n. Voet & Zo Faillissementsnummer: F.16/13/300 Datum uitspraak: 19 maart 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement J.H. ter Borgh Beheer B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1339 XP) Almere, aan de Tenerifestraat 25,

Nadere informatie

Verslagperiode 25 december 2014 tot en met 11 juni 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,10 uur (24 december tot en met 11 juni 2015)

Verslagperiode 25 december 2014 tot en met 11 juni 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,10 uur (24 december tot en met 11 juni 2015) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde openbare verslag Datum 12 juni 2015 Gegevens onderneming NAFT B.V. Faillissementsnummer F 02/13/947 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator mr. J.A. Velenturf

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

Verslagperiode: 29 april 2015 tot en met 17 juli 2015

Verslagperiode: 29 april 2015 tot en met 17 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 juli 2015 Gegevens: Welisan B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/243 F Datum uitspraak: 21 april 2015 Curator: Mr. J.M. Molkenboer Rechter-commissaris: Mr. T.J.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 3 Datum : 24 september 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 7 augustus 2015 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 28 april 2015 Curator: mr. J. van Oijen R-C: mr. M.L. Trippenzee-Braaksma

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode: 28 oktober 2014 t/m 24 november 2014

Verslagperiode: 28 oktober 2014 t/m 24 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 november 2014 Gegevens failliet: Café Bubbles B.V. KvK-nummer: 31037301 Faillissementsnummer: F.16/14/949 Datum uitspraak: 28 oktober 2014 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG V A N B E N T H E K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 16 januari 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

VERSLAG 4 Datum: 19 november 2015

VERSLAG 4 Datum: 19 november 2015 De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag die aan de rechtbank is verzonden VERSLAG 4 Datum: 19 november 2015 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Bestede uren Totaal : mr. J.B. de Meester: 1 uur en 6 minuten : D.I.E. van Dijke LLB: 1 uur

Bestede uren Totaal : mr. J.B. de Meester: 1 uur en 6 minuten : D.I.E. van Dijke LLB: 1 uur Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 maart 2016 Nummer: twee Gegevens onderneming : Bij de Vaate Goes B.V. Faillissementsnummer : C/02/15/603 F Datum uitspraak : 8 december

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum:

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: Dit openbaar faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar faillissementsverslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Nr3Breda B.V. Datum: 15 oktober 2015 Nummer: verslag 3 Gegevens onderneming : Nr3Breda B.V. (tot 9 december 2013 genaamd Santerello

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009 Gegevens onderneming : Tadis Business Solutions B.V. Faillissementsnummer : 09/418 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 september 2017 C / 01 / 17 / 311 F. Mr. G. te Biesebeek Mr. S.J.O. de Vries

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 september 2017 C / 01 / 17 / 311 F. Mr. G. te Biesebeek Mr. S.J.O. de Vries FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 september 2017 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 3 september 2015 Datum vorig verslag : 2 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Helderspace B.V., h.o.d.n. Helderwerkt,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Europay B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1401 EC) Bussum, aan de Hooftlaan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 2 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 2 december 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 2 december 2015 Gegevens failliet: Erbeva Exploitatie B.V., statutair gevestigd te (7475 CV) Markelo aan de G.W.B. Wondaalstraat nr. 43, feitelijk gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode: 21 december 2010 t/m 17 februari 2011 Bestede uren in verslagperiode: 8 uur Bestede uren Totaal:

Verslagperiode: 21 december 2010 t/m 17 februari 2011 Bestede uren in verslagperiode: 8 uur Bestede uren Totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 februari 2011 Gegevens onderneming: Bridging House B.V. Faillissementsnummer: 10/689F Datum uitspraak: 21 december 2010 Curator: mr. R. van Dijk Rechter-Commissaris:

Nadere informatie

Nummer: 1. gevestigd te Amersfoort aan het adres De Boeg 5 (3823 TM), ingeschreven in het

Nummer: 1. gevestigd te Amersfoort aan het adres De Boeg 5 (3823 TM), ingeschreven in het FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DERING B.V., feitelijk en statutair gevestigd te Amersfoort aan het adres

Nadere informatie

Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2

Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2 Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2 Gegevens gefailleerden : De besloten vennootschappen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming : Ordinatio Plus B.V. Faillissementsnummer : F.01/12/1022

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 22 september 2011

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 22 september 2011 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 22 september 2011 Gegevens onderneming : Reisbureau Van Duin BV Faillissementsnummer : 11/346 F Datum uitspraak : 26 juli

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 29 september 2014 Gefailleerde Stichting Administratiekantoor KN Partners.nl Faillissementsnummer C/08/14/10 F Datum uitspraak 8 januari 2014 Curator mr. J.A. Holsbrink

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2, eindverslag Datum : 8 december 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BEAUTYLINE AMSTERDAM B.V.

ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BEAUTYLINE AMSTERDAM B.V. ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BEAUTYLINE AMSTERDAM B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voorheen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG V A N B E N T H E M K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 1 d.d. 24 oktober 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie