Doelbewust de basis op orde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelbewust de basis op orde"

Transcriptie

1 Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan

2

3 JAARVERSLAG LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over Met dit document leggen we verantwoording af over onze doelen, activiteiten en resultaten. In het kader van de horizontale dialoog is dit jaarverslag ook bestemd voor andere doelgroepen, zoals bedrijven, instellingen, gemeentelijke en provinciale overheden, andere onderwijsinstellingen en onze eigen medewerkers. Voor hen hebben we ook een verkorte publieksversie uitgegeven, waarin we een aantal highlights kort en bondig presenteren. De publieksversie is net als deze formele versie te downloaden op Interactief Dit formele jaarverslag is vormgegeven als een interactief pdf-bestand. U kunt door het digitale document bladeren alsof u een website aan het bekijken bent. Paarsgekleurde woorden zijn aan te klikken en brengen u naar het desbetreffende hoofdstuk, de paragraaf of bijlage. Bladeren kan ook met deze knoppen: Met deze knop keert u altijd terug naar de inhoudsopgave, waar u desgewenst verder kunt zoeken naar onderwerpen die u interesseren. Paragrafen tussen vierkante haken bevatten illustratieve informatie. Wat staat waar? De koersuitspraken uit onze missie en visie zijn bepalend voor de indeling van dit jaarverslag. In de tabel hieronder zijn de koersuitspraken gekoppeld aan functionele gebieden. ONDERWIJS PERSONEEL KWALITEITSZORG FINANCIEEL OMGEVING OVERIGE Bij ons staat de deelnemer met zijn talenten centraal 6.2 Deelnemerszorg 6.3 Waardering door deelnemers 6.4 Onderwijsontwikkeling 6.1 Kwaliteitsverbetering onderwijs Wij vormen een christelijksociale maatschappelijke onderneming 7.1 Invloed van en samenwerking met belanghebbenden 7.1 Invloed van en samenwerking met belanghebbenden 7.2 Maatschappelijk ondernemerschap Ons onderwijs is persoonlijk, waardengeoriënteerd en verweven met het werkveld 8.1 Persoonlijk en verweven 8.2 Lectoraat 8.3 Sociaal en gezond Wij bouwen aan een open, betrokken en leergierige cultuur 9.1 Personeelsbeleid 9.2 Investeren in medewerkers 9.2 Investeren in medewerkers Wij zien de organisatie als een waardengemeenschap 10.1 Leiderschap 10.2 Christelijke identiteit Aanvullende onderwerpen 11. Examenkatern 13. Financiën 12. Ontwikkelingen bedrijfsvoering

4 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE 4 Inhoudsopgave Klik op de tekst om naar het onderwerp van uw keuze te gaan. 1. Over het Alfa-college 2. Voorwoord 3. Raad van Toezicht 4. Medezeggenschap 5. Missie en visie 5.1 Missie en visie 5.2 Traject strategieontwikkeling Koersuitspraak 1: Bij ons staat de deelnemer met zijn talenten centraal 6.1 Kwaliteitsverbetering onderwijs De basis op orde Erkenning van Verworven Competenties (EVC) 6.2 Deelnemerszorg Ongediplomeerde uitstroom Voortijdig Schoolverlaten 6.3 Waardering door deelnemers Resultaten waarderingsonderzoeken 6.4 Onderwijsontwikkeling De Cockpit Onderwijsontwikkeling in de regio 7. Koersuitspraak 2: Wij vormen een christelijksociale maatschappelijke onderneming 7.1 Invloed van en samenwerking met belanghebbenden Belanghebbenden hebben betekenisvolle invloed Werken in de beroepskolom 7.2 Maatschappelijk ondernemerschap Actief in buurt en regio Educatie VAVO 8. Koersuitspraak 3: Ons onderwijs is persoonlijk, waardengeoriënteerd en verweven met het werkveld 8.1 Persoonlijk en verweven Programmaraad Herontwerp Burgerschap Internationalisering 8.2 Lectoraat 8.3 Sociaal en gezond Sociale veiligheid Bewegen en sport terug in het mbo 9. Koersuitspraak 4: Wij bouwen aan een open, betrokken en leergierige cultuur 9.1 Personeelsbeleid Nieuwe werken, nieuwe leren Taakbelasting en taakverdeling Verzuim 9.2 Investeren in medewerkers LONT-academie 10. Koersuitspraak 5: Wij zien de organisatie als een waardengemeenschap 10.1 Leiderschap 10.2 Christelijke identiteit 11. Examenkatern 12. Ontwikkelingen bedrijfsvoering 12.1 Implementatie reorganisatie 12.2 Programma AcTIE 12.3 Project Aan- en afwezigheidsregistratie 12.4 Nieuwe digitale mogelijkheden 12.5 Project Bouma 13. Financiën Bijlage 1 Verantwoording IBO-middelen Bijlage 2 Verantwoording Schoolmaatschappelijk Werk Bijlage 3 Stagebox en Innovatiebox Bijlage 4 Reguliere mbo-opleidingen bij het Alfa-college Bijlage 5 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid Bijlage 6 Aantal deelnemers Bijlage 7 Waarderingsonderzoeken Bijlage 8 Onderwijsrendement Bijlage 9 Personeel Bijlage 10 (Neven-)functies leden College van Bestuur en leden Raad van Toezicht Bijlage 11 Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht Bijlage 12 Financiën Bijlage 13 Accountantsverklaring Bijlage 14 Lijst van afkortingen Bijlage 15 Namen en adres

5 JAARVERSLAG OVER HET ALFA-COLLEGE 5 1 Over het Alfa-college Organisatie Aantal deelnemers Het Alfa-college is het christelijk regionaal De regio Groningen telde in 2010 ongeveer opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en deelnemers bij reguliere mbo-opleidingen. In de Oost-Nederland. Het verzorgt middelbare regio Hoogeveen waren dat er ongeveer en beroepsopleidingen en educatieve trajecten. in de regio Hardenberg ongeveer In totaal Ongeveer jongeren en volwassenen volgen had het Alfa-college ongeveer deelnemers aan bij het Alfa-college een opleiding of cursus. Bij het educatieve trajecten en VAVO. Meer gedetailleerde Alfa-college werken ongeveer medewerkers. informatie over deelnemersaantallen leest u in bijlage 6. Het Alfa-college heeft zijn onderwijsactiviteiten ondergebracht in drie regio s. De drie regio s zijn Hoogeveen (inclusief Emmen), Groningen (inclusief Assen en Leek) en Hardenberg. Er zijn opleidingen te volgen op het gebied van Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen, Economie en Dienstverlening en Technieken ICT. Daarnaast zijn er activiteiten in het kader van een Leven Lang Leren, gericht op cursussen en trajecten voor volwassenen. Per regio zijn er een of meer regiodirecteuren. De ondersteuning van het onderwijs is georganiseerd in twee service-units: Bedrijfsvoering en Onderwijs en Organisatieontwikkeling.

6 JAARVERSLAG OVER HET ALFA-COLLEGE 6 Organigram Raad van Toezicht College van Bestuur Medezeggenschapsraad bestuurssecretarissen centrale eenh. P&C directeur service-unit Onderwijs en Organisatieontwikkeling directeur regio Hardenberg directeur regio Hoogeveen directeur regio Groningen directeur regio Groningen directeur regio Groningen directeur service-unit Bedrijfsvoering cf. regio Hoogeveen cf. regio Hoogeveen diensthoofd O&K diensthoofd MCV diensthoofd P&O opleidingsmanager 1 opleidingsmanager 2 opleidingsmanager 3 diensthoofd F&A dienst ICT diensthoofd FAC Diensten unit Onderwijs- en Organisatieontwikkeling: O&K = Onderwijs en Kwaliteitszorg MCV = Marketing, Communicatie en Voorlichting P&O = Personeel en Organisatie onderwijsteam 1 onderwijsteam N Mogelijke overige teams regio s: Am Db Olc = Accountmanagement Contractactiviteiten = Tweedelijns Deelnemersbegeleiding = Open Leercentrum team Am/Db/Olc Diensten unit Bedrijfsvoering: F&A = Financiën en Administratie ICT = Informatie- en communicatietechnologie FAC = Facilitaire Zaken = regiodirectie Groningen; drie directeuren collectief verantwoordelijk voor één regio

7 JAARVERSLAG VOORWOORD 7 2 Voorwoord Terugkijkend op het jaar 2010 keert voor het Alfacollege één woord steeds opnieuw terug: kwaliteit. Niet verwonderlijk, want we hebben in 2010 veel aandacht besteed aan de kwaliteit van ons onderwijs, onze examinering en onze organisatie. Als het gaat om de kwaliteit van ons onderwijs zijn we op de goede weg. Onze rendementen zijn verbeterd, onze (oud-)deelnemers zijn redelijk tevreden en de onderwijsinspectie beoordeelt bijna geen enkele opleiding meer als zwak. We zijn dus op de goede weg, maar we zijn er nog niet. We streven op al deze onderdelen naar (ruime) voldoendes. Ook op het gebied van examinering hebben we in 2010 grote stappen gezet. Met het instellingsbrede programma De basis op orde hebben we maar liefst 750 examenproducten doorgelicht en waar nodig op kwaliteit gebracht. Ook hier geldt: we zijn goed bezig, maar we moeten en willen nog beter. Wat hebben we daarvoor nodig? Een goede organisatie. In 2010 hebben we ons gericht op onder andere de ondersteuning van onderwijsregio s door onze service-units en op de werkverdeling en het functiebouwwerk van diezelfde service-units. Daarnaast hebben we de ondersteunende ICT-systemen verbeterd of uitgebreid met nieuwe elementen, zoals een digitale aan- en afwezigheidsregistratie voor deelnemers. Kortom, we hebben onze inspanningen in 2010 gericht op de basis onder ons onderwijs. Vandaar ook de titel van dit jaarverslag: Doelbewust de basis op orde. Het jaar 2010 was ook het laatste jaar waarin we ons handelen hebben gebaseerd op Doelbewust, het strategisch beleid voor de periode Samen met veel belanghebbenden hebben we onze strategie voor geformuleerd. Onder het motto Doelbewust verder bouwen kiezen we voor continuïteit met eigentijdse accenten. Tussen nu en 2015 zetten we vol in op onder andere excellent onderwijs voor onze deelnemers, op professionalisering van onze medewerkers en op organisatorische ordentelijkheid. Maar dat is de toekomst. In dit jaarverslag kijken we eerst nog terug op de periode , waarbij we de specifieke activiteiten en resultaten voor 2010 er uiteraard nadrukkelijk uitlichten. We spreken de hoop uit dat u dit jaarverslag met belangstelling zult lezen. Uw reactie is van harte welkom. College van Bestuur Engel Antonides, voorzitter Christien de Graaff, lid

8 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 8 3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het interne toezicht op het In het licht van zijn wens het aantal aanwezige Alfa-college. Naast het gevraagd en ongevraagd adviseren van competentie- en kennisgebieden uit te het College van Bestuur, heeft de Raad van Toezicht formele taken breiden en om de Raad een meer substantiële op het gebied van het benoemen, ontslaan en belonen van het omvang te geven is het aantal leden in 2010 College van Bestuur en het vaststellen van de financiële stuur- en toegenomen van vijf naar zeven. Deze zeven verantwoordingsdocumenten op instellingsniveau, te weten de leden hebben kennis op het gebied van begroting en de jaarrekening. onder meer onderwijskunde, bedrijfsvoering, juridische vraagstukken, christelijke identiteit, De Raad van Toezicht heeft in 2010 in zijn vergadering onder human resource management, het bedrijfsleven andere aandacht besteed aan: in Noordoost-Nederland, financiën en Christelijke identiteit economie. Door de uitbreiding zijn de diverse Inhoud en kwaliteit van het onderwijs en de examinering kennisgebieden goed belegd en is voorzien Deelnemerstevredenheid in regionale spreiding van de leden over het Jaarrekening 2009 en begroting 2011 werkgebied van het Alfa-college. Managementletter Monitoring implementatie strategisch beleid Met de aanstelling van Engel Antonides als Ontwikkeling strategie voorzitter en Christien de Graaff als lid kwam Huisvestingsaangelegenheden (met name nieuwbouw de nieuwe bezetting van het College van Boumaboulevard) Bestuur in 2010 gereed. De Raad van Toezicht Vacature lid College van Bestuur vaart ten opzichte van het nieuwe College van Omvang en samenstelling Raad van Toezicht Bestuur dezelfde koers als ten aanzien van het Scheiding publiek en privaat vermogen vorige. Dat is er een van betrokken distantie, Nieuwe medezeggenschapsstructuur daarbij de wet en statuten volgend. In zaken ICT-infrastructuur die specifieke aandacht vragen treedt de Raad van Toezicht nader. Zo vroeg de voorgenomen De Raad van Toezicht kende in 2010 de volgende samenstelling: nieuwbouw aan de Boumaboulevard in de heer prof. mr. dr. A.H.M. Dölle, voorzitter Groningen de expertise van met name de de heer drs. J.H. Kreuze RE RA, vice-voorzitter financieel-economische onderlegde leden van mevrouw P.M. Baarslag-de Mönnink, lid de Raad van Toezicht. mevrouw dr. S.F. Brouwer-Keij MBA, lid (m.i.v. 5 november 2010) de heer drs. L. Dijkema, lid (m.i.v. 30 september 2010) De Raad heeft zich ook actief opgesteld de heer prof. dr. F. de Lange, lid bij de activiteiten in het kader van de heer G. Woltjer MHD, lid (m.i.v. 21 april 2010) kwaliteitsverbetering van onderwijs en examinering. Er zijn werkbezoeken afgelegd, goede gesprekken gevoerd met betrokkenen en er zijn onderwijskundige suggesties gedaan aan het College van Bestuur. De Raad van Toezicht constateert tot zijn tevredenheid dat op het gebied van de kwaliteitsverbetering inmiddels voort varende stappen zijn gezet, die ook door de onderwijsinspectie worden onderkend. De Raad van Toezicht heeft zich, evenals voorgaande jaren, tot doel gesteld de christelijke identiteit hoog op de agenda te houden. Samen met het College van Bestuur werden ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie getoetst aan de identiteit en de daaraan gekoppelde missie zoals verwoord in het strategisch meer jarenplan Doelbewust. Eind 2010 kwam het nieuwe strategische meerjarenplan Doelbewust verder bouwen tot stand. De Raad heeft in het voortraject advies gegeven en heeft zich op zijn beurt bij zijn oordeelsvorming weer laten bijstaan door onder meer de Instellingsadviesraad en belangrijke partners in de regio. Het nieuwe meerjarenplan zal de komende vijf jaar de koers bepalen en ook voor de Raad van Toezicht richtsnoer zijn. Prof. mr. dr. A.H.M. Dölle voorzitter Raad van Toezicht

9 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 9 4 Medezeggenschapsraad Formeel liep het mandaat van de Medezeggenschap in augustus 2010 af. In samenspraak met het waarvan een aantal keren in aanwezigheid van In 2010 heeft de (P)MR zo n 25 keer vergaderd, College van Bestuur is besloten het mandaat te het College van Bestuur. Daarbij zijn een groot verlengen tot 1 februari 2011, in verband met de aantal onderwerpen de revue gepasseerd, zoals overgang naar een Ondernemingsraad. Dit betekende concreet dat de oudergeleding van de MR frontoffice-backoffice en plaatsingsprocedure, begroting, jaarverslag en jaarrekening, inrichting nog uit één ouder bestond (de heer H. Boels) en de competentiemanagement, toedeling van functies deelnemergeleding uit één deelnemer (Michelle facilitair bedrijf, nieuwbouw, de voorgenomen Wanga). Gezien de relatief korte verlenging van uitruil van technische opleidingen met het het mandaat is besloten niet actief op zoek te gaan Noorderpoort, het nieuwe functiebouwwerk naar versterking van deze geledingen. OP, de verdeling van het werk, et cetera. Een aantal van deze onderwerpen kon niet tijdens de De personeelsgeleding van de MR (PMR) kende de zittingsperiode van de MR afgehandeld worden en volgende samenstelling: wordt verder behandeld door de OR. Edward Arnold voorzitter Henk van Asselt penningmeester Met betrekking tot de voorgenomen uitruil Viola Goedhart-Streppel secretaris van opleidingen is er overleg geweest met de (tot 1 augustus 2010) (P)MR van het Noorderpoort. Tijdens dit overleg Marionne van der Rijt Manders secretaris is afgesproken zoveel mogelijk gezamenlijk op (vanaf 1 augustus 2010) te trekken. Bij de verschillende onderwerpen is Berber Nijdam overleg gevoerd met allerlei geledingen in (en soms Aad van Benten ook buiten) de organisatie en daar waar mogelijk Johan Krüger individuen en groepen van advies te dienen, bijvoorbeeld bij het onderwerp verdeling van het In de loop van het jaar heeft Viola Goedhart- werk. Streppel vanwege een wijziging van haar werkzaamheden de PMR verlaten. De MR werd In 2010 ontstond een fundamenteel verschil gedurende het jaar ondersteund door een van inzicht tussen de PMR en het College van ambtelijk secretaris in de persoon van Christa Bestuur omtrent de invoering van het concept Mijnheer. frontoffice-backoffice. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat het College van Bestuur een geschil aanhangig heeft gemaakt bij de landelijke geschillencommissie. Om met name procedurele redenen heeft de geschillencommissie in dit geschil besloten het College van Bestuur in het gelijk te stellen. Ondanks dit voor de PMR teleurstellende resultaat heeft deze uitspraak niet geleid tot een verslechtering van de verhouding tussen het College van Bestuur en de PMR. De uitspraak heeft wel geleid tot een wat formelere opstelling van de PMR in een aantal advies- en instemmingaanvragen en mogelijk daardoor tot vertraging van de besluitvorming bij een aantal onderwerpen. De plaatsingsprocedure van het project frontofficebackoffice is overigens erg zorgvuldig verlopen, waarbij volop rekening is gehouden met de belangen van de betrokken personeelsleden. Het College van Bestuur, de PMR, externe waarnemers en ook de desbetreffende medewerkers zelf zijn het daarover eens. Gezien het nieuwe politieke klimaat en een aantal belangrijke, nog niet afgeronde onderwerpen (en het belang daarvan voor het Alfa-college) zal ook het komend jaar een belangrijk jaar worden voor de medezeggenschap, in welke vorm dan ook. Edward Arnold, voorzitter

10 JAARVERSLAG MISSIE EN VISIE 10 5 Missie en visie 5.1 Missie en visie Het jaar 2010 was het laatste jaar van de strategische periode De strategische doelen voor deze periode zijn vastgelegd in Doelbewust. Strategisch beleid Alfa-college Dit boekje is te downloaden via Na de reorganisatie die voor de onderwijseenheden zijn beslag heeft gekregen in augustus 2009, hebben de directeuren van de regio s businessplannen gemaakt voor de periode augustus 2009 december Hierin hebben ze aangegeven op welke wijze ze invulling geven aan de strategische doelen zoals verwoord in Doelbewust. In gesprekken tussen de directeuren en het College van Bestuur zijn de vorderingen op de realisatie van de invulling van de strategische doelen door de regio s gemonitord op basis van evaluaties en metingen. Daarnaast werd in deze gesprekken veel aandacht besteed aan: verbeteren van de onderwijskwaliteit aan de hand van de indicatoren in het toezichtskader van de inspectie en het oordeel van de inspectie. verbeteren van de examenkwaliteit op basis van de examenstandaarden van de inspectie en het oordeel van de inspectie. verzuim personeel. deelnemerstevredenheid. financiën. In dit jaarverslag treft u een beschrijving aan van de stand van zaken. Omdat dit jaarverslag betrekking heeft op het laatste jaar van onze strategische periode , wordt aan het begin van hoofdstuk 6 t/m 10 even kort ingegaan op de realisatie van de doelen per koersuitspraak. In zijn algemeenheid kunnen we terugkijkend constateren dat de doelstellingen per koersuitspraak zoals verwoord in Doelbewust in een aantal gevallen onvoldoende SMART zijn geformuleerd. Dat geldt met name voor de aspecten meetbaar en realistisch. In niet alle doelstellingen is een element opgenomen op grond waarvan de voortgang in realisatie van de doelstelling bepaald/gemeten kan worden. Voor een aantal doelstellingen geldt dat ze onvoldoende realistisch zijn, bijvoorbeeld omdat de kosten die gepaard gaan met realisatie van die doelstellingen vooraf onvoldoende in beeld gebracht zijn. Bij de bepaling van onze doelen voor de nieuwe strategische periode hebben we rekening gehouden met deze constateringen.

11 JAARVERSLAG MISSIE EN VISIE 11 Missie Visie Profiel 5.2 Traject strategieontwikkeling Het Alfa-college is een maatschappelijke onderneming, die staat in de christelijksociale traditie, die beroeps opleidingen en volwasseneneducatie uitvoert om de talenten van mensen te laten groeien en ze daardoor toe te rusten als beroepsbeoefenaar en als persoon voor de samenleving van nu en straks. Toelichting missie: Maatschappij en bedrijfsleven stellen steeds hogere eisen aan mensen. Eisen op het gebied van beroepsvaardigheden maar ook eisen op sociaal en communicatief gebied. Het Alfacollege wil in zijn opleidingen aandacht besteden aan beide. Onze deelnemers kunnen daardoor in de beroepspraktijk én in de samenleving nog beter functioneren. We bepalen samen met onze relevante belanghebbenden wat deelnemers daarvoor nodig hebben; dat maakt dat we willen opereren als een maatschappelijke onderneming. De visie van het Alfa-college is verwoord in de volgende vijf koersuitspraken: 1 Bij ons staat de deelnemer met zijn talenten centraal. 2 Wij vormen een christelijk-sociale maatschappelijke onderneming. 3 Ons onderwijs is persoonlijk, waardengeoriënteerd en verweven met de wereld van het werkveld. 4 We bouwen aan een open, betrokken en leergierige cultuur. 5 Wij zien de organisatie als een waardengemeenschap. In Doelbewust. Strategisch beleid Alfacollege hebben we deze koersuitspraken toegelicht en in verband gebracht met ontwikkelingen in onze omgeving. In de vier D s hebben we ons profiel verwoord: Durf: we durven op buitenstaanders af te stappen, te kiezen voor ongebruikelijke allianties en voor ongebruikelijke inhoud. Duurzaamheid: we willen stabiele, duurzame relaties met deelnemers, ouders, medewerkers samenwerkingspartners en stakeholders. Degelijkheid: we zijn degelijk in de wijze waarop we het onderwijs opzetten, inrichten en aanbieden. Dienstbaarheid: in het Alfa-college willen we er zijn voor de ander. Onze dienstbaarheid is gekoppeld aan de eigen verantwoordelijkheid van de ander. Door intern prioriteit te geven aan het op orde brengen van de basiskwaliteit van het onderwijs en de examinering was er in de periode februarijuli 2010 onvoldoende tijd en ruimte om in de organisatie met een strategietraject te starten waarin leidinggevenden en medewerkers volop worden betrokken. Vandaar dat het College van Bestuur besloten heeft tot een compact en ambitieus traject in de periode septemberdecember 2010, waarin leidinggevenden en medewerkers op verschillende momenten toch ruimte kregen om invloed uit te oefenen op de te ontwikkelen strategische keuzes. Bij deze keuzes voor de nieuwe strategische periode heeft het Alfa-college aangesloten bij het strategisch document voor de vorige periode. Uiteraard zijn er andere keuzes gemaakt en er zijn accenten in keuzes gewijzigd. Dit laatste geldt met name voor de missie, visie/koersuitspraken en de profileringskenmerken, die in de afgelopen periode sterk sturend zijn geweest bij de activiteiten in het Alfa-college en waarmee leidinggevenden en medewerkers zich vertrouwd voelen. Mede daarom was de naam voor het traject dat moet leiden tot de strategische keuzes Doelbewust verder bouwen. Doelbewust verder bouwen is ook de naam voor het nieuwe strategische document dat door het College van Bestuur op 17 december 2010 is vastgesteld. Dit nieuwe strategische document evenals de publieksversie ervan is te downloaden op

12 JAARVERSLAG KOERSUITSPRAAK Koersuitspraak 1 > Bij ons staat de deelnemer met zijn talenten centraal Terugblik strategieperiode Bij de koersuitspraak Bij ons staat de deelnemer met zijn talenten centraal waren de strategische doelen voor : Onderwijs is flexibel Met de introductie van de eigen aanpak van Leren, Loopbaan en Burgerschap is een grote stap gezet naar een meer flexibele inrichting van het onderwijs. Hoewel er in diverse onderdelen van ons ROC goede aanzetten zijn gemaakt, is het niet mogelijk gebleken ons onderwijs zo flexibel in te richten dat elke deelnemer zijn opleiding in het voor hem ideale tempo kan volgen. In 2010 hebben we ons gericht op de thema s kwaliteitsverbetering van onderwijs en examinering, deelnemerszorg, waardering door deelnemers en onderwijsontwikkeling. In dit hoofdstuk schetsen we de activiteiten en resultaten op die gebieden. VSV wordt gehalveerd Ten behoeve van kwetsbare deelnemers zijn belangrijke initiatieven ontwikkeld (de koppeling van AKA aan niveau 1, de PIT-straat en Time In-activiteiten etc.). Het beïnvloedbaar deel van het voortijdig schoolverlaten is aanzienlijk gedaald: van 59,7% naar 23,0%. In het kader van de reorganisatie Alfa-college: geheid beter! is beleid ontwikkeld voor de deelnemersbegeleiding en in samenhang daarmee voor het intakebeleid. Er is geen lesuitval Het Alfa-college heeft stevig geïnvesteerd in de onderwijsprogrammering en -realisatie door het inzetten van coördinatoren in de verschillende regio s, die het proces van registratie en controle op het voldoen aan de urennorm ondersteunen. Door ruim boven de norm te programmeren blijven de opleidingen volgens inspectieonderzoek ondanks de zoveel mogelijk beperkte lesuitval boven de norm.

13 JAARVERSLAG KOERSUITSPRAAK Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering De basis op orde Het instellingsbrede programma De basis op orde is in 2010 opgestart om de kwaliteit van het onderwijs en de examinering van het Alfa-college te evalueren en waar nodig op een voldoende niveau te brengen. De aanleiding hiervoor was een onderzoek van de onderwijsinspectie uit 2008 naar de kwaliteit van een aantal opleidingen op de locatie Travertijnstraat. Dit onderzoek is door de inspectie uitgevoerd op verzoek van het Alfacollege zelf. 1. Technisch gedeelte herontwerp DOEL Alle eerstejaars deelnemers starten per 1 augustus 2010 in nieuw kwalificatiedossier 2010/2011 of 2009/2010. RESULTAAT Er starten geen eerstejaars deelnemers meer op de eindtermgerichte opleidingen of op kwalificatiedossiers van voor 2009/2010: er wordt uitsluitend gestart op nieuwe dossiers. Meer hierover leest u in paragraaf Onderwijsontwikkeling in de regio. 2. De (zeer) zwakke opleidingen op de Travertijnstraat op orde DOEL Door middel van een verbetertraject krijgen tien zeer zwakke en zeven zwakke opleidingen bij een onderzoek naar kwaliteitsverbetering door de inspectie een voldoende beoordeling. Uit het onderzoek bleek dat er met name verbeteringen nodig waren op het gebied van het management, de intake, de rendementen en de deelnemerbegeleiding. Het inspectierapport maakte duidelijk dat het beeld in zekere mate voor alle op die locatie uitgevoerde opleidingen identiek was. Dit maakte een algehele verbeterslag noodzakelijk. In 2009 is een begin gemaakt met een verbeterplan voor deze locatie. In 2010 mondde dit uit in het instellingsbrede programma De basis op orde, mede naar aanleiding van de publicatie van (zeer) zwakke mbo-opleidingen op de website van de onderwijsinspectie, waar ook het Alfa-college met enkele opleidingen was vermeld. RESULTATEN De rapportage over de doorgevoerde verbeteringen hebben we aan de onderwijsinspectie voorgelegd. In mei 2010 heeft een nieuw inspectiebezoek plaatsgevonden. De onderwijsinspectie heeft geen zeer zwakke opleidingen meer aangetroffen. Er zijn vijf zwakke opleidingen overgebleven, namelijk Winkelassistent, Verkoopchef, Commercieel Medewerker Marketing, Administratief medewerker en Juridisch medewerker. Deze hebben in november 2010 een plan van aanpak aangeleverd bij het College van Bestuur, in februari 2011 zullen deze opleidingen intern geaudit worden om de voortgang van de verbetering te meten en in mei 2011 zal een vervolgonderzoek van de inspectie plaatsvinden. 3. Rendementen op orde DOELEN De jaar- en diplomaresultaten per crebo/cluster van crebo s periodiek beschikbaar en overzichten van uitstroomredenen ongediplomeerde instellingsverlaters periodiek beschikbaar. De basis op orde omvatte verschillende programmalijnen. Hieronder geven we de doelstellingen van deze programmalijnen weer en doen we kort verslag van de realisatie. RESULTAAT Op AcTIE is de gevraagde informatie nu voor het management beschikbaar. Door het beschikbaar stellen van de informatie over opbrengsten en uitstroomredenen is het onderwerp van gesprek geworden op de verschilde organisatieniveaus met als doel verbetering van het onderwijsproces, zodat ongediplomeerde uitstroom teruggedrongen wordt en de rendementen verbeteren.

14 JAARVERSLAG KOERSUITSPRAAK Examinering op orde DOELEN De vier onvoldoende examineringen zijn op orde, de examinering van alle opleidingen die vóór de zomer diplomeren zijn op orde en de examinering van de andere opleidingen zijn na de zomer op orde. RESULTATEN Er zijn ruim 750 examens geëvalueerd door experts van bureau ICE. Op basis van deze evaluatie is voor elk van de 16 opleidingsclusters een verbeterplan op maat gemaakt. Docenten vanuit de verschillende teams hebben verbeteringen doorgevoerd onder leiding van een opleidingsmanager die verantwoordelijk is voor de examenkwaliteit. Bureau ICE heeft ze daarbij begeleid en 43 docenten werden gecertificeerd als examenontwikkelaar. In 2010 heeft de onderwijsinspectie een onderzoek naar kwaliteitsverbetering uitgevoerd voor de opleidingen Ondernemer groothandel, Ondernemer/manager detailhandel, Logistiek medewerker en Helpende zorg & welzijn. Alle vier opleidingen kregen nu een voldoende beoordeling. In 2010 werd een regulier examenonderzoek uitgevoerd; daarbij kregen negen van de tien onderzochte opleidingen een voldoende beoordeling (voor meer specifieke informatie, zie het examenkatern elders in dit jaarverslag). Er is versterking van de examenorganisatie ingezet in de vorm van een Examenbeleidscommissie. De commissie heeft tot taak het examenbeleid binnen de instelling voor te bereiden en uitvoering van het beleid door de examencommissies te monitoren. 5. Talentencentrum op orde DOELEN Opleveren van een verantwoordingsdocument voor Leren, Loopbaan en Burgerschap (LL&B). Verhelderen examinering en vrijstellingen Nederlands. Vereenvoudigen van de examinering voor burgerschap. RESULTATEN Op basis van het invoeringsplan Nederlands en rekenen is een extra inzet van middelen voor Nederlands en rekenen gerealiseerd. Het verantwoordingsdocument voor LL&B met een aangepaste examinering voor burgerschap is herzien. Er is vrijstellingenbeleid voor o.a. Nederlands en moderne vreemde talen geformuleerd. De examinering voor Nederlands en rekenen is op een gestandaardiseerde wijze in de onderwijs- en examenregelingen uitgewerkt. Eén opleidingsmanager is sinds 1 augustus 2010 verantwoordelijk voor beleidsvorming en uitvoering voor LL&B, Nederlands en moderne vreemde talen binnen het Alfa-college; vanuit de dienst Onderwijs en Kwaliteitszorg is een beleidsmedewerker aangesteld voor de onderwijskundige ontwikkeling en begeleiding van het Talentencentrum.

15 JAARVERSLAG KOERSUITSPRAAK Zwakke opleidingen op orde DOEL Naast de (zeer) zwakke opleidingen op de Travertijnstraat (programmalijn 2) zijn de volgende thema s cq. opleidingen onderwerp van kwaliteitsonderzoek en -verbetering: Kapper in Groningen, Hoogeveen en Emmen Boekhoudkundig medewerker in Hoogeveen Verzuim bij de opleidingen Mediavormgever en Technisch specialist in Groningen 850-urennorm bij de opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA) in Hoogeveen Erkenning EVC-centrum RESULTATEN In juni 2010 heeft de inspectie de opleidingen Kapper en Boekhoudkundig medewerker bezocht. De opleiding Boekhoudkundig medewerker kreeg een voldoende. Voor de opleiding Kapper heeft in oktober een vervolgonderzoek plaatsgevonden. De kwaliteit van het onderwijs was voldoende, maar omdat de opbrengsten nog onvoldoende zijn, blijft de opleiding het oordeel zwak houden. In 2010 is geïnvesteerd in een digitaal systeem om het melden van verzuim te vergemakkelijken. De hercontrole van maart liet nog enkele technische kinderziekten zien. Begin 2011 vindt een hercontrole plaats. Na een hercontrole van de 850-urennorm bij Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent in Hoogeveen is deze opleiding voldoende bevonden. Ook de opleidingen Schoonheidsspecialist en Secretaresse in Hoogeveen zijn voldoende bevonden. Voor EVC is een verbeterplan opgesteld. Het EVC-centrum is eind 2010 bezocht door certificeringsinstelling Hobeon. Het centrum kreeg goedkeuring voor de door hem gehanteerde procedure. 7. (Deelnemers-)tevredenheid op orde DOELEN In 2010 deelname aan JOB-Monitor, waarbij gestreefd wordt naar een hogere respons. Specifieke deelnemerstevredenheidsonderzoeken per regio. Aandacht voor communicatie met belanghebbenden. RESULTAAT Er is een door de centrale eenheid Planning & Control geregisseerd traject ingezet met coördinatoren op de verschillende onderwijslocaties. De deelnemers zijn groepsgewijs in de gelegenheid gesteld de JOB-Monitor in te vullen. De respons voor het Alfa-college lag op 28%. Deze was ruim verdubbeld ten opzicht van de respons in Meer hierover leest u in paragraaf Resultaten waarderingsonderzoeken.

16 JAARVERSLAG KOERSUITSPRAAK 1 16 Na het behalen van bovengenoemde resultaten op de verschillende programmalijnen kan de volgende conclusie getrokken worden met betrekking tot de doelstelling van het programma De basis op orde : de kwaliteit van het onderwijs en de examinering van het Alfa-college te evalueren en waar nodig op een voldoende niveau te brengen. Er is vooral gefocust op de kwaliteit van examinering. Daarvan kan gesteld worden dat het gewenste doel is bereikt, ondanks het gegeven dat er bij inspectieonderzoek de kwaliteit van examinering bij één opleiding onvoldoende is beoordeeld. Hoewel de kwaliteit van onderwijs is op een aantal punten is verbeterd (talentencentrum, jaar- en diplomaresultaat, waarderingsonderzoeken) is op dit onderdeel de doelstelling niet gerealiseerd. Er werden bij het vervolgonderzoek van de inspectie bij de (zeer) zwakke opleidingen nog vijf opleidingen als zwak beoordeeld. Op dit onderdeel zal ook in 2011 nog fors moeten worden geïnvesteerd. De uitvoering van bovengenoemde programmalijnen heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de volgende overstijgende doelstellingen: Er is een inhoudelijke discussie gestart over de doelmatigheid van het opleidingenaanbod. Er zijn voorwaarden gecreëerd om het proces van de diplomering structureel op orde te krijgen. De examenplannen en toetsbomen binnen de bestaande regelingen voor onderwijs en examinering (de zogenaamde OER-en) zijn gerepareerd. De administratieve processen rond Examinering op orde zijn gekoppeld aan School Ex. Het kwaliteitsbewustzijn is vergroot: de implementatie van een kwaliteits - zorg systeem gebaseerd op INK en de zogenaamde A3-methodiek is ter hand genomen; er worden interne audits georganiseerd met betrokkenheid van onafhankelijk deskundigen. Het beleidsvoerend vermogen is versterkt Erkenning van Verworven Competenties (EVC) Naar aanleiding van een audit uit 2009 is voor het EVC-centrum een kwaliteitsverbeterplan opgesteld voor de periode januari-juli Dit plan bevatte onder andere de volgende activiteiten: (extra) scholing en (extra) intervisie voor assessoren en trajectbegeleiders. voortgangsgesprekken met assessoren en trajectbegeleiders. participatie in landelijke (ontwikkel)groepen. een grotere anticipatie op ontwikkelingen op het gebied van EVC en onderwijs. het aanstellen van twee EVC-correctoren, die assessoren helpen bij de totstandkoming van rapportages. kortere lijnen tussen trajectbegeleider of assessor met de EVC-coördinator. externe scholingen en deskundigheidsbevorderingen voor de medewerkers van het EVC-centrum. toepassing van de PDCA-cyclus op bovengenoemde acties. Het kwaliteitsverbeterplan had per augustus 2010 onder andere de volgende resultaten: kwaliteitsverbetering van de EVC-rapportage/ Ervaringscertificaat. eenduidiger toepassing van criteria en EVCinstrumenten zoals genoemd in het EVChandboek. nieuwe functieprofielen en taakomschrijvingen, die leiden tot transparantie van alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. versterking van de transparantie, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de EVCrapportage. Een nieuwe audit van Hobeon, de beoordelende organisatie, resulteerde in een aanbeveling van Hobeon aan DUO om het EVC-centrum van het Alfa-college 124 EVC-erkenningen te verlenen. Vanaf 1 augustus 2010 wordt standaard voorafgaand aan een EVC-traject een EVP-traject uitgevoerd. EVP staat voor Ervaringprofiel. Een EVP-traject is het in kaart brengen van alle ervaringen/competenties zonder een assessment, dat typerend is voor een EVC-traject. De EVCtrajectbegeleiders kregen op deze manier een extra dimensie in hun werk en kunnen daarom begeleid worden door een EVP-begeleider, een medewerker van het EVC-centrum. Landelijk participeerde het EVC-centrum in een ontwikkelgroep van de landelijke EVC-Schrijfwijzer, een hulpmiddel om EVC-rapportages te schrijven. Ook is het EVC-centrum gevraagd om mee te denken over de status van het EVP en de landelijke

17 JAARVERSLAG KOERSUITSPRAAK 1 17 positionering van de door het Alfa-college ontwikkelde Werkervaringsmeter. Sinds mei 2010 houdt het EVC-centrum elke maandagochtend een vrijblijvend inloopspreekuur, afwisselend in Hoogeveen en Groningen. Belangstellenden kunnen op dit spreekuur terecht voor informatie over EVC, EVP en Werkervaringsmeter. Het spreekuur heeft elke maandag tussen 1 en 10 bezoekers. Het aantal uitgevoerde EVC-trajecten is in 2010 fors achtergebleven ten opzichte van De oorzaken hiervan zijn de specifieke aandacht voor de kwaliteitsverbetering en de voor het EVC-centrum negatieve effecten van de veranderde positie van het accountmanagement in de organisatie per 1 augustus Ook is het aantal trajecten gedaald doordat de projecten Leren en Werken beëindigd zijn in Deelnemerszorg Ongediplomeerde uitstroom Een deelnemer kan om diverse redenen de school ongediplomeerd verlaten. In de tabel Redenen ongediplomeerde uitstroom onderscheiden we vier redenen: 1 Redenen waar de school geen of nauwelijks invloed op heeft. Redenen ongediplomeerde uitstroom 2 Redenen waar de school geen invloed op heeft, maar waar de school wel invloed heeft op de opvang van deelnemers. 3 Redenen waar de school zelf of samen met andere instanties wel invloed op heeft. De vierde categorie ongediplomeerde uitstroom wordt gevormd door deelnemers die succesvol zijn zonder dat ze een diploma halen. Ze behalen het door hen gewenste certificaat of ronden het door hen gekozen traject succesvol af. MATE VAN INVLOED OMSCHRIJVING REDENEN ALFA-COLLEGE ZELF GEEN/ Persoonsgebonden: verhuizing, ziekte, overlijden, geografische afstand. NAUWELIJKS INVLOED OP Arbeidsmarkt- en omgevingsfactoren: ontslag, geen bpv-plaats beschikbaar. REDENEN EVC-trajecten EVC Quickscan* Werkervaringsmeter EVP Intake** Totaal ALFA-COLLEGE GEEN INVLOED OP REDENEN, WEL OP OPVANG ALFA-COLLEGE ZELF OF SAMEN MET ANDERE INSTANTIES WEL INVLOED OP REDENEN ZONDER DIPLOMA, WEL SUCCESVOL Persoongebonden redenen: sociaal-emotionele problemen, leervermogen, psychische stoornissen, ernstige problemen thuis, et cetera. Instellingsgebonden factoren: problemen met inhoud/vormgeving van opleidingen, relatie met docenten, ervaren veiligheid op school. Studie- en beroepskeuzegebonden factoren (incl. problemen bij intake en begeleiding. Certificaat behaald. Traject succesvol afgerond. * Quickscans biedt het Alfa-college sinds 2010 niet meer aan. ** Intakes zijn per 2010 nieuw in het EVC-aanbod van het Alfa-college.

18 JAARVERSLAG KOERSUITSPRAAK 1 18 In de grafiek hiernaast is weergegeven hoe groot het percentage per reden voor ongediplomeerde uistroom was over de periode Het Alfa-college kende in een flinke groei van opleidingen op niveau 1 en 2, waarin relatief veel voortijdig schoolverlaten plaatsvindt. Het zal steeds moeilijker worden het aantal voortijdig schoolverlaters omlaag te krijgen. Het Alfa-college doet mee aan projecten en voorzieningen in het kader van PLUS-middelen en VSV-programmagelden. Daarnaast sturen we op interne maatregelen, zoals verzuimaanpak en monitoring van voortijdig schoolverlaten Voortijdig Schoolverlaten Het ministerie van OCW definieert een voortijdig schoolverlater (VSV er) als een deelnemer jonger dan 23 jaar die het ROC verlaat zonder startkwalificatie (= een diploma op niveau 2 of een diploma havo). Sinds 2007 publiceert het ministerie jaarlijks een lijst met de VSV-resultaten per mbo-instelling. In de grafiek Ontwikkeling VSV-percentage worden de relatieve scores van het Alfa-college vergeleken met het landelijke VSVpercentage en met het gemiddelde percentage van de ROC s in hetzelfde werkgebied en aangrenzende werkgebieden. Bij het Alfa-college zijn in van de deelnemers als VSV er uitgestroomd. Deze resultaten zijn beter dan de resultaten op landelijk niveau en beter dan het gemiddelde percentage van andere ROC s in Noord- en Oost- Nederland. Percentage per reden ongediplomeerde uitstroom 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% Ontwikkeling VSV-percentage VSV Alfa-college VSV Landelijk VSV Regionaal geen/nauwelijks invloed op reden geen invloed op reden wel op opvang (samen met andere instanties) invloed op reden zonder diploma, wel succesvol reden onbekend

19 JAARVERSLAG KOERSUITSPRAAK 1 19 Parels in de regio Onder de Parels van het Alfa-college verstaan we alle extra (zorg)voorzieningen binnen ons onderwijssysteem. Het zijn bestaande, succesvolle projecten op onze verschillende locaties, ontstaan door initiatieven vanaf de werkvloer en daardoor gedragen en effectief gebleken bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De Parels zijn een positief effect van de inspanningen van medewerkers Deelnemersloopbaanbegeleiding in de onderwijsregio s. De term Parels is overigens bedacht door de critical friends van het Albeda College uit Rotterdam. Door het aaneenrijgen van deze Parels ontstaat een samenhangende zorgstructuur: aanbod op maat, passend bij de aard van de problematiek van deelnemer en bij de cultuur van de opleiding en de locatie. Samen met loopbaanexperts, orthopedagogen en externe instanties bedienen we met de Parels 6 soorten studievoortgangproblemen. Die lopen uiteen van oriëntatievragen (type 1), leerproblemen (type 2), sociaal-emotionele problemen (type 3), spijbelproblematiek/motivatie (type 4), cognitieve problemen (type 5) tot maatwerk (type 6). Aangezien we te maken hebben met een grote diversiteit aan deelnemers, opleidingen en docententeams met bijbehorende specifieke expertises, zal de inhoudelijke invulling verschillend zijn, maar met als uitgangspunt dezelfde onderscheiden types. In de verantwoording van de IBO-middelen (bijlage 2) worden voorbeelden gegeven van het aanbod. In bijna alle gevallen gaan Parels over aanvullende trajecten. De coach blijft verantwoordelijk voor zijn deelnemer zolang hij of zij staat ingeschreven binnen de beroepsopleiding. De deelnemer blijft zo veel mogelijk in zijn eigen groep binnen het reguliere onderwijs. 6.3 Waardering door deelnemers Resultaten waarderingsonderzoeken Het Alfa-college hecht aan de waardering van deelnemers met betrekking tot het onderwijs. Naast periodiek panelgesprekken tussen onderwijsteams en deelnemers participeert het Alfa-college in twee landelijke onderzoeken naar de waardering van (ex-)deelnemers en streeft naar een ruime voldoende voor de verschillende onderwerpen, waarop de (ex-)deelnemers bevraagd worden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn input voor de onderwijsteams om tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs te komen. In 2010 zijn beide landelijke waarderingsonderzoeken onder (ex)deelnemers uitgevoerd: JOB-monitor en MBO-kaart/VAVO-kaart. De resultaten van deze onderzoeken zijn onderwerp van gesprek op de verschillende niveaus in het Alfacollege: van de jaarplangesprekken tussen College van Bestuur en directeuren tot vergaderingen van onderwijsteams. Doel hiervan is om op basis van de resultaten op de verschillende organisatieniveaus te komen tot verbetering van de inrichting van ons onderwijs op basis van nadere analyse per eenheid. JOB-monitor 2010 In het voorjaar van 2010 is er weer een waarderingsonderzoek onder deelnemers uitgevoerd, de zogenaamde JOB-monitor, het studenttevredenheidsonderzoek van JOB (de JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs) in het mbo. Deelnemers zijn bevraagd over verschillende onderwerpen, die relevant zijn voor hun beleving van goed onderwijs. Door een gerichte aanpak met coördinatoren op de verschillende locaties is de respons van de deelnemers ruimschoots verdubbeld ten opzichte van het onderzoek in Het Alfa-college scoorde in dit onderzoek een gemiddeld rapportcijfer van 6,4 dat overeenkomt met het landelijk gemiddelde. De waardering voor de eigen opleiding scoorde iets onder het gemiddelde, 6,7 ten opzichte van 6,9. Een bovengemiddelde waardering was er vooral voor de clusters lessen/programma, goede docenten, sfeer en veiligheid en onderwijsfaciliteiten. De deelnemers scoorden onder het landelijk gemiddelde op de clusters informatie en school en studie (inspraak). De resultaten van de Job-monitor zijn weergegeven in bijlage 7. MBO-kaart/VAVO- kaart 2010 De MBO-kaart/VAVO-kaart 2010 was een waarderingsonderzoek onder gediplomeerd uitgestroomde deelnemers in het schooljaar Het onderzoek is begin 2010 uitgevoerd met behulp van de MBO-kaart/VAVO-kaart Voor het Alfa-college zijn gediplomeerden aangeschreven met een respons van 44%, landelijk was de respons 41%. In dit onderzoek wordt ingegaan op het werk dat de gediplomeerden zijn gaan doen en de gevolgde opleiding wordt geëvalueerd. De bevraagden waarderen op deze wijze met terugwerkende kracht de kwaliteit van het genoten onderwijs. Dit wordt ook wel het extern rendement genoemd. In het onderzoek zijn

20 JAARVERSLAG KOERSUITSPRAAK 1 20 deelnemers van het mbo (zowel de BOL- als de BBLgediplomeerden) en van het VAVO bevraagd. Ook voor dit onderzoek geldt dat de resultaten en de analyse ervan onderwerp van gesprek zijn in de onderwijsorganisatie op de verschillende niveaus. In bijlage 7 zijn de resultaten van het onderzoek onder de titel Waarderingsonderzoeken in twee delen uitgewerkt: terugblik naar school. gekozen vervolgopleiding of werk. Enkele opvallende resultaten uit het onderzoek: Bij de terugblik naar school valt op dat de gediplomeerden mbo-bol bovengemiddeld tevreden zijn over de begeleiding op school, de bpv-begeleiding en de zinvolheid van de opleiding. Over de aansluiting van de theorie bij de praktijk en de examinering waren ze minder tevreden. De mbo-bbl gediplomeerden zijn vooral tevreden over de inhoud van het onderwijs, de bruikbaarheid van de theorie en de begeleiding door het bedrijf. Minder tevreden zijn zij over de begeleiding door de school en de examinering. Voor de gediplomeerden van het VAVO zijn er een paar uitschieters. De persoonlijke begeleiding wordt als zeer positief ervaren evenals de examinering. Over de inhoud van het onderwijs is men minder tevreden. Wat opvalt bij het onderzoek naar de gekozen vervolgopleiding en werk voor mbogediplomeerden is dat het percentage dat verder gaat met een combinatie van werken en leren sterk is afgenomen en dat het percentage werkloos van 1% naar 5% is gestegen. Voor het VAVO is het resultaat niet te vergelijken met het landelijk gemiddelde en de score van 2008, op alle onderdelen wijkt de score sterk af. Er is nu niemand gaan werken (was 14%), combineren van werken en leren is gedaald tot 10% (was 31%), doorleren scoort nu extreem hoog met 71% (was 47%), werkloos is niemand (was 8%). De categorie die niet in een van de eerder genoemde categorieën te plaatsen is van 0% gegroeid naar 19%. 6.4 Onderwijsontwikkeling De Cockpit Tussen september 2009 en mei 2010 is de pilot de Cockpit uitgevoerd onder de regeling Innovatiebox beroepsonderwijs. De pilot richt zich op het optimaliseren en flexibiliseren van de schoolorganisatie. Het doel van de pilot was met onderwijsteams, ICT-medewerkers van bedrijfsvoering en de leverancier van een digitaal portfolio (DPF), in een realistische omgeving ervaring opdoen met het werken met een DPF voor deelnemers. De resultaten van de pilot zijn van invloed op het beleid met betrekking tot het al dan niet centraal invoeren van een digitaal portfolio in het Alfa-college. In de pilot is door onderwijsteams gewerkt aan het inhoudelijk inrichten van een DPF en de technische omgeving ervoor is ingericht op AcTIE. Naast het DPF willen we ook de andere toets- en examenresultaten in een overzichtelijk geheel voor onderwijsteams en deelnemers toegankelijk maken. Deze technische omgeving duiden we aan met de Cockpit. Op basis van de ervaringen zijn de volgende conclusies getrokken: De invoering van een integraal DPF in het Alfa-college is niet wenselijk. Onderwijsteams geven de voorkeur aan het afzonderlijk beschikbaar stellen van de functies van een DPF, zodat ze kunnen kiezen voor de functies die het beste passen bij de opleiding. De inrichting van een integraal DPF per opleiding vraagt veel ondersteuning van het functioneel beheer. Bij de invoering van een DPF is het belangrijk dat de opleidingsstructuur voor meerdere jaren ongewijzigd uitgevoerd kan worden. Dit is nu, ook door wijzigingen in de kwalificatiedossiers, vaak nog niet het geval. In zijn eindrapportage heeft het pilotteam het advies geformuleerd om nu nog niet over te gaan tot het centraal invoeren van een integraal digitaal portfolio. Een hiermee samenhangend advies was een mogelijk toekomstige behoefte opnieuw te beoordelen binnen het ontwikkeltraject nieuw werken, nieuw leren. Deze adviezen zijn door het College van Bestuur en de directeuren overgenomen en vervolgens vastgesteld door het College van Bestuur.

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij Jaarverslag 2009 De ambities voorbij Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie