Betrouwbaarheid samenloopapplicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betrouwbaarheid samenloopapplicatie"

Transcriptie

1 Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie Vervolgrapportage Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie

2 R 02/20, november 2002 ISSN ISBN Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 2/24

3 Voorwoord Op 1 september 2001 is de Stichting Inlichtingenbureau, verder genoemd het Inlichtingenb u- reau, opgericht. De stichting dient een aantal wettelijke taken uit te voeren die zijn vastgelegd in de Algemene Bijstandswet en in de Wet Structuur uitvoering werk en inkomen. Eén van die taken is het aansluiten van gemeenten op de zogeheten samenloopapplicatie. Hiermee kan ongeoorloofde samenloop van uitkeringen in het kader van de Algemene Bijstand s- wet en de wetten Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en zelfstandigen met studiefinanciering, inkomsten uit arbeid, enzovoort wo r- den voorkomen. Naar aanleiding van stagnatie bij de aansluiting van gemeenten heeft de Inspectie Werk en Inkomen in juni 2002 een inventariserend onderzoek naar het functioneren van de samenloopapplicatie uitgevoerd waarover een rapportage is uitgebracht. Hierbij bleek op een aantal essentiële punten onzekerheid te bestaan over de betrouwbare werking van dit systeem. Naar aanleiding van deze problemen heeft de directeur van het Inlichtingenbureau met instemming van het bestuur en na overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten de implementatie van het systeem bij gemeenten op te schorten en een verbetertraject op te starten. De inspectie heeft de verbeteringen beoordeeld die met dit traject zijn aangebracht. In deze vervolgrapportage zijn de bevindingen uit dit onderzoek opgenomen. Mr. L.H.J. Kokhuis Inspecteur-generaal Werk en Inkomen Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 3/24

4 Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 4/24

5 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding Werkwijze onderzoek 8 2 Bevindingen onderzoek Project betrouwbaarheidsfase Inlichtingenbureau Voorwaarden IWI 11 3 Onderhoudbaarheid en toekomstvastheid van het systeem 15 4 Oordeel 17 5 Reactie Inlichtingenbureau 19 Lijst van afkortingen 20 Definities van gebruikte begrippen 21 Publicaties van de Inspectie Werk en Inkomen 23 Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 5/24

6 Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 6/24

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Het Inlichtingenbureau (IB) heeft als wettelijke taak alle gemeenten aan te sluiten op de samenloopapplicatie (kortweg het IB-systeem). Met deze applicatie kan ongeoorloofde samenloop van uitkeringen in het kader van de Algemene Bijstandswet (Abw) en de wetten Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en zelfstandigen met studiefinanciering, inkomsten uit arbeid, enzovoort worden getraceerd. Het is de bedoeling dat eind 2002 alle 496 gemeenten aangesloten zijn. Het IB-systeem is 17 december 2001 door de leverancier overgedragen aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het IB. De overdracht is gebeurd op Cniveau, dat betekent dat bij de acceptatie nog verschillende gebreken in het systeem geconstateerd zijn. De acceptatie heeft daarom onder voorbehoud plaatsgevonden. De leverancier heeft drie maanden de tijd gekregen om deze gebreken (de gebrekenlijst ) te verhelpen. In deze drie maanden is de leverancier herhaaldelijk niet in staat gebleken de gebreken te verhelpen conform afspraken en contracten. De implementatie van het IB-systeem heeft hierdoor in de eerste helft van 2002 vertraging opgelopen. De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) heeft juni 2002 de stand van zaken geïnventariseerd en hierover de rapportage het functioneren van de samenloopapplicatie uitgebracht. Uit dit onderzoek bleek dat op een aantal essentiële punten onzekerheid bestond over de betrouwbare werking van het IB-systeem. Er was destijds geen stabiel systeem. Hierdoor bestond er tevens onvoldoende zekerheid dat een verdere aansluiting van gemeenten zonder grote problemen zou verlopen. IWI signaleerde de noodzaak tot meer zekerheid omtrent de betrouwbare werking van het IB-systeem. Voor een beheerste situatie werd door de inspectie noodzakelijk geacht dat het IB zekerheid verschafte over de volgende voorwaarden: de technische en beheerdocumentatie is volledig. Zonder deze documentatie is het niet mogelijk de werking van het systeem te doorgronden en het beheer op de applicatie naar behoren uit te voeren; het systeem is aantoonbaar stabiel (test- en controleerbaarheid); het systeem is aantoonbaar schaalbaar, waarmee wordt bedoeld dat het systeem geschikt is om zonder haperingen 496 gemeenten te bedienen; de configuratie van ontwikkel-, test en productieomgeving is eenduidig; de gebrekenlijst is afgehandeld; er zijn voldoende garanties dat in geval van (technische) storingen deze tijdig verholpen worden (bijvoorbeeld afspraken gemaakt in diensten niveau overeenkomsten). Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 7/24

8 IWI heeft aangekondigd de maatregelen te beoordelen die het IB treft om aan deze voorwaarden te voldoen. Ook zal de inspectie de uitvoering hiervan intensief volgen. Naar aanleiding van de technische problemen met de werking van het systeem heeft de directeur van het IB met instemming van het bestuur en na overleg met het Ministerie van SZW besloten de aansluiting van gemeenten, in jargon de uitrol, op te schorten. Na evaluatie van verschillende scenario s heeft het IB gekozen voor een pad waarbij binnen een afzienbare periode verbeteringen worden ontwikkeld, getest en zo mogelijk geïmplementeerd. Het doel van deze zogeheten betrouwbaarheidsfase is om voor 1 oktober 2002 controleerbaar aan de door IWI gestelde voorwaarden te voldoen zodat een verdere uitrol verantwoord is. Het IB heeft met deze betrouwbaarheidsfase verder inzicht gekregen in de mate waarin er structurele beperkingen zijn in de technische opzet van de samenloopapplicatie en of deze herstelbaar zijn. Hierbij zijn ook de gevolgen voor verdere ontwikkelingen en toekomstige uitbreiding van functionaliteit betrokken. Een voorbeeld hiervan is de voor het vierde kwartaal van 2002 geplande overgang naar een andere ICT-dienstverlener die verantwoordelijk wordt voor het beschikbaar stellen en beheren van computercapaciteit en infrastructuur voor de IB-applicatie ( hosting ). 1.2 Werkwijze onderzoek Zoals aangekondigd heeft IWI na het optreden van de problemen met de samenloopapplicatie de door het IB en de leverancier getroffen maatregelen intensief gevolgd. Onderdeel hiervan waren een beoordeling van het plan van aanpak voor de betrouwbaarheidsfase, het beoordelen van de voortgangsrapportages en de opgeleverde (deel)producten. Deze producten zijn getoetst aan de hiervoor genoemde zes voorwaarden. Voor het beoordelen van de interne structuur van het systeem (de zogeheten code-review) heeft het IB een extern bureau ingeschakeld. De resultaten van dit onderzoek zijn door IWI bij de beoordeling betrokken. Uit het onderzoek van de externe deskundige blijkt dat er risico s bestaan ten aanzien van de onderhoudbaarheid en toekomstvastheid van de samenloopapplicatie. De bevindingen en conclusies van de inspectie met betrekking tot dit onderwerp zijn opgenomen in een afzonderlijk hoofdstuk. Voor genoemde beoordeling zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen bij het IB en de door het IB ingehuurde externe deskundigen; is documentatie bestudeerd; zijn de door het IB opgeleverde producten en dossiers beoordeeld en heeft IWI de door de externe deskundige uitgevoerde code-review steekproefsgewijs beoordeeld. Tussen de ICT-leverancier en het IB vindt een discussie plaats of en in welke mate de aanpassingen van het systeem tot zogeheten meerwerk kan worden gerekend. De beoordeling hiervan valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek van IWI. Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 8/24

9 Achterin het rapport is een overzicht opgenomen van de definities van de gehanteerde (technische) begrippen. Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 9/24

10 Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 10/24

11 2 Bevindingen onderzoek 2.1 Project betrouwbaarheidsfase Inlichtingenbureau Het IB heeft met het plan voor de betrouwbaarheidsfase de uitwerking gepresenteerd van de uit te voeren activiteiten en te bereiken mijlpalen voor het realiseren van de noodzakelijke verbeteringen in de samenloopapplicatie. De doelstelling van dit verbeterplan was om een realistisch, concreet en goed te monitoren plan van aanpak voor de oplossing van de bestaande problemen met de samenloopapplicatie te bieden. Om aan de voorwaarden te kunnen vo l- doen, is per voorwaarde een afzonderlijk deelplan ontwikkeld. Daarnaast is per half augustus 2002 een apart deelplan toegevoegd voor de uitvoering van een externe review op de documentatie en de code van de samenloopapplicatie. Het deelplan voor de overgang van hosting is ondergebracht als regulier onderdeel van de activiteiten in het kader van het jaarplan Dit vooral omdat dit project niet binnen het tijdskader van de betrouwbaarheidsfase kon worden gerealiseerd. Daarnaast is het door het IB van belang geacht dat dit deelproject wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de staande organisatie. Ook de ICT-leverancier heeft een projectorganisatie ingericht om de gesignaleerde problemen te verhelpen. Onderdeel hiervan was het verbeteren van de stabiliteit, het opleveren van de noodzakelijke beheer-, functionele- en technische documentatie en het verhelpen van de gebrekenlijst. Verder zijn afspraken over de doorloop- en responsetijden vastgelegd in een zogeheten performance-memo. Medewerkers van het IB zijn bij de projectorganisatie van de ICT-leverancier betrokken om direct te kunnen afstemmen over mogelijke productieverstoringen. Over de voortgang van de deelplannen van het project betrouwbaarheidsfase is wekelijks door het IB aan onder meer de inspectie gerapporteerd. Deze voortgangsrapportages zijn periodiek met IWI besproken. Per deelplan is door het IB een dossier gemaakt. De opgeleverde producten en dossiers zijn door de inspectie beoordeeld Voorwaarden IWI Onderstaande beoordeling richt zich op de mate waarin aan de voorwaarden is voldaan en of er aanvullende, door het IB niet gesignaleerde, risico s bestaan. De beoordeling van de onderhoudbaarheid en de toekomstvastheid van het systeem is in hoofdstuk drie opgenomen. Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 11/24

12 Beheerdocumentatie is volledig De beheerdocumentatie is bijna volledig, maar voldoet nog niet aan alle kwaliteitseisen van het IB. Duidelijk is dat de beheer- en technische documentatie aanzienlijk is verbeterd. Over de afronding van de openstaande punten zijn afspraken met de ICT-leverancier gemaakt. Ten aanzien van de functionele documentatie (Use Cases) worden door het IB nog kanttekeningen geplaatst en wordt bij het IB bezien hoe deze lacune zal worden opgelost. De kwaliteit van de (technische) documentatie bemoeilijkt aanpassingen en/of uitbreidingen van het systeem. Alhoewel de documentatie niet op alle punten volledig op orde is, is deze volgens IWI toereikend voor het operationeel beheer van het systeem door het IB. Er zijn tekortkomingen in de (technische) documentatie waardoor aanpassingen en/of uitbreidingen van het systeem worden bemoeilijkt. Het systeem is aantoonbaar stabiel Ten tijde van de afronding van het onderzoek functioneert het systeem vanaf 12 augustus 2002 zonder grote onderbrekingen. Er zijn diverse verbeteringen aangebracht die dit kunnen verklaren (aanpakken geheugenproblemen, verbeteren foutafhandeling, enzovoort). Dit heeft duidelijk positieve gevolgen gehad voor de stabiliteit. Uit de door het IB en de ICTleverancier uitgevoerde testen blijken de problemen met betrekking tot de betrouwbaarheid en stabiliteit te zijn opgelost. De situaties dat er in het verleden berichten zoek konden raken, zijn hiermee inmiddels verholpen. Uit de code-review komen geen defecten naar voren die de stabiliteit van het systeem direct beïnvloeden. Alle op basis van de code-review geconstateerde defecten zijn verholpen. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat het probleem van zoekgeraakte berichten zich nog in andere onderdelen van de applicatie kan voordoen. Wel wordt door de externe deskundige geconstateerd dat intensieve monitoring is vereist en dat de stabiliteit direct gevaar loopt bij aanpassingen en/of uitbreidingen. Dit wordt met name veroorzaakt door de ondoorzichtige wijze waarop het systeem is gebouwd. IWI beoordeelt de stabiliteit en betrouwbaarheid van het systeem als toereikend onder de randvoorwaarden, intensieve monitoring door het IB, beheerste vergroting van de belasting van het systeem en geen uitbreiding of aanpassing van bestaande functionaliteit. Het systeem is aantoonbaar schaalbaar Uit de beoordeling van de interne structuur blijkt dat door de implementatie van de gekozen architectuur de applicatie in beperkte mate schaalbaar is. Hiermee is de technische mogelijkheid om de capaciteit van de applicatie te vergroten beperkt. Wel zijn de praktijktesten met betrekking tot het bedienen van alle gemeenten inmiddels positief uitgevallen. Deze testen geven een representatief beeld van het gedrag van het systeem bij gebruik door 496 gemeenten. Dit valt binnen de performance-eisen zoals die tussen het IB en de ICT-leverancier zijn overeengekomen. Vraagpunten zijn het verwerken van signalen van de belastingdienst naar aanleiding van vraagberichten van het IB (de zogehe ten antwoordberichten van de belasting- Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 12/24

13 dienst), het op een aantal punten niet voldoen van de performance-eisen ten aanzien van het gebruik van de webinterface door gemeenten en het in productie nemen van een aanvullende wijze voor het versturen van berichten tussen gemeenten en het IB, dit wordt events genoemd. De inspectie is van mening dat het systeem in staat is om 496 gemeenten te bedienen. Door genoemde kanttekeningen en de reeds gememoreerde stabiliteitsrisico s is een beheerste vergroting van de belasting van het systeem gecombineerd met intensieve monitoring noodzakelijk. Performance-verbeteringen door bijvoorbeeld tuning van de database vormen een aandachtspunt voor het IB. Configuratie van ontwikkel-, test- en productieomgeving is eenduidig De configuratie van ontwikkel-, test- en productieomgeving is op essentiële punten gelijk. Hiermee is het mogelijk om ontwikkeling en testen door het IB en de leverancier in een representatieve omgeving uit te voeren. De inspectie beoordeelt de configuratie va n ontwikkel-, test- en productieomgeving als eenduidig. De gebrekenlijst is afgehandeld Er is door de ICT-leverancier en het IB hard gewerkt aan het oplossen van openstaande gebreken. Een belangrijk deel van de gebreken betrof het ontbreken van documentatie, zoals al eerder werd genoemd. De belangrijkste problemen zoals die in juni 2002 open stonden zijn in de versie van het systeem van 1 oktober opgelost. De functionaliteit voor het versturen van berichten tussen gemeenten en het IB, events, is echter nog niet in productie. Een aantal nieuwe (niet productieverstorende) gebreken zal in de versie van 1 november 2002 worden verholpen. Nieuwe incidenten worden bij de leverancier aangemeld en kunnen via regulier onderhoud worden verholpen. Hiermee constateert IWI dat de belangrijkste openstaande problemen inmiddels zijn opgelost. Garanties in geval van (technische) storingen Tussen het IB en de ICT-leverancier is een diensten niveau overeenkomst opgesteld die voldoende garanties lijkt te bieden dat storingen adequaat worden verholpen. Deze diensten niveau overeenkomst is inhoudelijk door beide partijen akkoord bevonden en onlangs getekend. Door de gesignaleerde stabiliteits- en betrouwbaarheidsrisico s is het van belang om bij het IB, gedurende een beheerste uitrol, over voldoende technische expertise te beschikken in het geval van storingen en calamiteiten. Ook de geplande overgang van hosting naar een andere ICT-leverancier zal bij het IB een aanvullende inspanning vereisen. Voor deze overgang zijn bij de toekomstige hosting-partner inmiddels acties in gang gezet. Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 13/24

14 De inspectie is van mening dat de overeenkomst met de leverancier voldoende garanties biedt in het geval van technische storingen. Het is van belang de (technische) beheerorganisatie bij het IB gedurende de opschaling van het systeem en de overgang van hosting te versterken. Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 14/24

15 3 Onderhoudbaarheid en toekomstvastheid van het systeem Het IB heeft een externe deskundige opdracht gegeven om de interne structuur van de samenloopapplicatie te beoordelen, de zogeheten technische of code-review. Hierbij zijn tevens het kunnen realiseren van de beoogde beleidsdoelstellingen, de stabiliteit en schaalbaarheid, de aanwezige documentatie, de gebruikte software-tools en het perspectief voor de toekomst beoordeeld. Zoals in paragraaf 1.2 is aangegeven, zijn de bevindingen en conclusies van de externe deskundige voor zover deze betrekking hebben op het voldoen aan de voorwaarden reeds verwerkt in hoofdstuk twee. Door de externe deskundige worden risico s gesignaleerd met betrekking tot de onderhoudbaarheid (oplossen van fouten en aanpassing van de functionaliteit), de toekomstvastheid (migratie naar nieuwe versie van de gebruikte software-tools) en uitbreidbaarheid van het systeem (nieuwe functionaliteit zoals sectorloket en heffingskorting). Verder wordt geconcludeerd dat bij de, door de externe deskundige noodzakelijk geachte migratie van een van de gebruikte software-tools, grote delen van de applicatie moeten worden aangepast. Door de externe deskundige wordt derhalve geconcludeerd dat de applicatie nauwelijks uitbreidbaar, onderhoudbaar en schaalbaar is. De inspectie is van mening dat het onderzoek van de externe deskundige grondig is uitgevoerd. IWI heeft de bevindingen uit dit onderzoek steekproefsgewijs getoetst. Hierbij heeft de inspectie geconstateerd dat de bevindingen van IWI overeenkomen met die van de externe deskundige. De conclusies zoals die op basis van de bevindingen door de externe deskundige ten aanzien van de onderhoudbaarheid en toekomstvastheid zijn geformuleerd, worden door IWI als volgt genuanceerd: De wijze van implementatie en de ondoorzichtigheid van de applicatie maken de applicatie moeilijk onderhoudbaar. De inspectie wil echter niet zover gaan om hiervoor de term na u- welijks te gebruiken. IWI onderschrijft het uitgangspunt dat bedrijfskritische applicaties op een door de leverancier ondersteund platform draaien. Ten aanzien van de (eventuele) migratie is IWI echter van mening dat: - met de leverancier mogelijk aanvullende afspraken met betrekking tot ondersteuning kunnen worden gemaakt; - ervoor kan worden gekozen om uitsluitend de minimaal noodzakelijk aanpassingen aan te brengen; - er in een overgangssituatie voor te kiezen tijdelijk niet over alle garanties voor ondersteuning van de leverancier te beschikken. Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 15/24

16 Ten aanzien van de uitbreidbaarheid deelt de inspectie het oordeel van de externe deskundige. Door de oorspronkelijke opdracht, de wijze van implementatie van de gekozen architectuur en de gesignaleerde problemen, is de applicatie niet geschikt als basis voor nieuwe functionaliteit zoals sectorloket (knooppunt van gegevensuitwisseling tussen gemeenten en onder meer SUWI-partners) en heffingskorting. De conclusies uit de technische review worden momenteel door het IB betrokken bij het onderzoek naar de informatisering van het sectorloket. Binnen dit traject wordt onderzoek gedaan naar de eisen die aan een dergelijk generiek systeem moeten worden gesteld. Onderzocht wordt of en op welke wijze gebruik gemaakt kan worden van de technische infrastructuur, standaardprogrammatuur, onderdelen van de samenloopapplicatie en of de huidige samenloopapplicatie op het generieke systeem kan worden aangesloten. Het IB heeft aangegeven de gesignaleerde onderhouds- en migratieproblematiek van de huidige samenloopapplicatie bij de besluitvorming te betrekken. De inspectie zal de besluitvorming van het IB over de realisatie van nieuwe functionaliteit en de migratie van de huidige samenloopapplicatie volgen en beoordelen. Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 16/24

17 4 Oordeel De inspectie concludeert dat het IB de oplossing van geconstateerde knelpunten voortvarend heeft opgepakt. Met de hiervoor ingerichte projectorganisatie, de opgeleverde producten en de wijze van dossiervorming heeft IWI goed inzicht gekregen in de verbeteringen die in de betrouwbaarheidsfase aan de samenloopapplicatie zijn aangebracht. Ten aanzien van de mate waarin het IB aan de voorwaarden voldoet, wordt geconcludeerd dat het onderzoek van IWI geen nieuwe, nog niet door het IB en de externe deskundige gesignaleerde, risico s aan het licht heeft gebracht. Op basis van de beoordeling van de result a- ten van de betrouwbaarheidsfase van het IB is de inspectie van mening dat in voldoende mate aan de zes voorwaarden van de inspectie is voldaan indien de volgende maatregelen worden genomen: beheerste vergroting van de belasting van het systeem, intensieve monitoring, geen uitbreiding of aanpassing van bestaande functionaliteit en versterking van de technische beheerorganisatie bij het IB. Verder bestaan er met betrekking tot de onderhoudbaarheid, toekomstvastheid en uitbreidbaarheid van het systeem risico s waarvoor maatregelen zijn vereist. Het IB heeft aangekondigd voor deze maatregelen een plan te zullen opstellen waarbij tevens nieuw te ontwikkelen functionaliteit zoals sectorloket zal worden betrokken. De maatregelen die het IB zal nemen, zullen door de inspectie worden beoordeeld en gevolgd. Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 17/24

18 Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 18/24

19 5 Reactie Inlichtingenbureau De inspectie hecht grote waarde aan hoor en wederhoor. Daarom legt IWI al haar conceptrapportages voor aan de betrokken uitvoeringsinstanties en kiest de inspectie ervoor de kern van deze reactie op te nemen in het rapport. Dat is ook gebeurd bij dit rapport. Het IB reageert dat het IB het beeld en de inhoud van deze rapportage onderschrijft en de medewerkers van IWI bedankt voor de correcte en prettige wijze van onderzoek. Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 19/24

20 Lijst van afkortingen Abw IB ICT IWI SUWI SZW UWV Algemene Bijstandswet Inlichtingenbureau Informatie- en communicatietechnologie Inspectie Werk en Inkomen Structuur uitvoering werk en inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 20/24

21 Definities van gebruikte begrippen Applicatie Programma of pakket van programma's voor een bepaalde taak. Architectuur Een beschrijving (ontwerp, visie) van een overkoepelende samenhang van processen, ne t- werkcomponenten, computersystemen, opslag, beheer en programmatuur. Code-review Het door een specialist onderzoeken van computerprogramma's om te beoordelen of deze qua structuur en inhoud goed zijn geconstrueerd. Configuratie Geheel van apparaten en programmatuur dat samen een computersysteem vormt. Diensten niveau overeenkomst Overeenkomst waarin de afspraken tussen dienstverlener (het bedrijf of de ICT-leverancier) en de afnemer (de externe of de interne klant) zijn vastgelegd. Events Functionaliteit voor het direct ondernemen van actie naar aanleiding van een gebeuren; bijvoorbeeld het direct versturen van berichten tussen gemeenten en het IB naar aanleiding van wijziging van gegevens. Heffingskorting (project) Functionaliteit om naast de huidige samenloopbepaling ook gegevensuitwisseling tussen de gemeentelijke sociale diensten en de Belastingdienst te kunnen ondersteunen inzake de heffingskortingen. Hosting ICT-dienstverlening voor het beschikbaar stellen en beheren van computercapaciteit en infrastructuur. ICT-beheer Het exploiteren van hulpmiddelen op het gebied van ICT. IB-Systeem Verwarrende term, die nu niet meer gebruikt wordt. In de praktijk wordt hiermee vaak de samenloopapplicatie bedoeld. Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 21/24

22 Onderhoudbaarheid Mate waarin fouten kunnen worden opgelost en aanpassing aan de functionaliteit kunnen worden doorgevoerd. Performance De snelheid van het afhandelen van functies van een informatiesysteem. Samenloopapplicatie Applicatie, die op basis van sofi-nummers van bijstandscliënten onderzoekt of deze in de (bijstands)uitkeringsperiode andere inkomstenbronnen hebben. Deze applicatie vraagt hiertoe gegevens op bij belastingdienst, UWV en andere gemeentelijke sociale diensten. Samenloopsignaal Bericht aan de gemeentelijke sociale dienst, dat voor een sofi-nummer samenloop geconstateerd is. Schaalbaarheid Mate waarin de capaciteit van een computersysteem kan worden aangepast aan de behoefte. Sectorloket Het IB functioneert als knooppunt voor gegevensuitwisseling van en naar de gemeentelijke sociale diensten. Daarnaast heeft het IB een coördinerende taak voor de gemeenten op het gebied van gegevensuitwisseling. Dit wordt vaak samengevat met de term sectorloket. Software-tool Hulpmiddel bij het maken van programma s. Toekomstvastheid Hier: mogelijkheid te migreren naar nieuwe versie van de gebruikte software-tools. Uitbreidbaarheid Mate waarin nieuwe functionaliteit kan worden toegevoegd. Uitrol Het aansluiten van de gemeenten op een applicatie, in het bijzonder de samenloopapplicatie. Use Case Beschrijving van een systeemfunctie vanuit gebruikersperspectief. Webinterface Koppeling tussen een computersysteem en gebruikers gebaseerd op internettechnologie. Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 22/24

23 Publicaties van de Inspectie Werk en Inkomen 2002 Jaarplan 2002 Brochure Inspectie Werk en Inkomen R 02/01 Implementatie wet SUWI bij gemeenten Tweede onderzoek naar de gemeentelijke voorbereidingen op de nieuwe Structuur Werk en Inkomen R 02/02 Uitvoering werknemersverzekeringen Stand van zaken rechtmatigheid eerste halfjaar 2001 R 02/03 Gegevensbeheer 2000 R 02/04 Invoering van de euro bij uitvoeringsorganisaties sociale verzekeringen Eindrapportage R 02/05 Geschikt of ongeschikt De rol van arbeidsdeskundigen bij de WAO-beoordeling R 02/06 Financiële scheiding publiek en privaat bij uitvoeringsinstellingen Zesde vervolgrapportage ontvlechting R 02/07 De sociale verzekeringen in 2001 Naast dit rapport is een aantal katernen uitgebracht die dieper ingaan op de behandelde toezichtthema s - Handhaving werknemers- en volksverzekeringen - ICT werknemers- en volksverzekeringen - Financiële rechtmatigheid en verbetertraject werknemersverzekeringen - Sociaal medisch handelen werknemersverzekeringen - Werkbelasting werknemersverzekeringen - Volksverzekeringen R 02/08 Jaarverslag toezicht gemeenten en zelfstandige bestuursorganen 2001 Meerjarenplan en Jaarplan 2003 R 02/09 Afhandeling openstaande posten UWV Gak Eindrapport R 02/10 Alles op tafel De samenwerking tussen opsporingsdiensten voor de sociale verzekeringen en het Openbaar Ministerie R 02/11 Het functioneren van de samenloopapplicatie Een inventariserend onderzoek naar de betrouwbaarheid van de samenloopapplicatie van het Inlichtingenbureau medio 2002 R 02/12 Vrijlatingsbepalingen en premiebeleid Een onderzoek naar de verordeningen inzake vrijlatingsbepalingen en premiebeleid van vijftig gemeenten R 02/13 CWIntake Onderzoek naar de beëindiging van het CWI-automatiseringsproject Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 23/24

24 R 02/14 De uitvoering van de Algemene bijstandswet door de gemeente Almelo Verdiepend onderzoek R 02/15 Gemeentelijk ontheffingenbeleid Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van gemeenten rond het verlenen van ontheffingen van arbeidsverplichtingen aan bijstandsgerechtigden R 02/16 Rechtmatigheidsverklaring ontvangsten betreffende de premies Ziekenfondswet 2001 R 02/17 CWI en ontslagzaken De toets aan de herplaatsingsverplichting van werkgevers bij ontslagvergunning voor oudere werknemers R 02/18 Jaarrekening Ctsv 2001 R 02/19 Rechtmatigheidsverklaring Wsw-besparingen 2001 R 02/20 Betrouwbaarheid samenloopapplicatie Vervolgrapportage U kunt deze publicaties opvragen bij: Afdeling Communicatie Postbus AC Zoetermeer Telefoon (079) Inspectie Werk en Inkomen Betrouwbaarheid samenloopapplicatie 24/24

De inschakeling van een private partij bij de uitvoering van de Algemene bijstandswet door de gemeente Maarssen

De inschakeling van een private partij bij de uitvoering van de Algemene bijstandswet door de gemeente Maarssen De inschakeling van een private partij bij de uitvoering van de Algemene bijstandswet door de gemeente Maarssen Eindrapportage Inspectie Werk en Inkomen De inschakeling van een private partij bij de uitvoering

Nadere informatie

Eerste rapportage verscherpt toezicht. De uitvoering van de Algemene bijstandswet in Den Helder

Eerste rapportage verscherpt toezicht. De uitvoering van de Algemene bijstandswet in Den Helder De uitvoering van de Algemene bijstandswet in Den Helder Eerste rapportage verscherpt toezicht Inspectie Werk en Inkomen De uitvoering van de Algemene bijstandswet in Den Helder Auteur: Dhr. J.H.G.M. Huys

Nadere informatie

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst RAPPORT AD/2005/35556 Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen AD-rapport bij de negende voortgangsrapportage SUWI Den Haag, 17 mei 2005 Auditdienst van het Ministerie

Nadere informatie

Quick scan. Werken met behoud van een Abw-uitkering in Amsterdam

Quick scan. Werken met behoud van een Abw-uitkering in Amsterdam Werken met behoud van een Abw-uitkering in Amsterdam Quick scan Inspectie Werk en Inkomen Werken met behoud van een Abw-uitkering in Amsterdam Aan deze rapportage werkten mee: Dhr. W.J. Walraad Dhr. J.M.

Nadere informatie

De uitvoering van de Algemene bijstandswet door de gemeente Haarlem

De uitvoering van de Algemene bijstandswet door de gemeente Haarlem De uitvoering van de Algemene bijstandswet door de gemeente Haarlem Inspectie Werk en Inkomen De uitvoering van de Algemene bijstandswet door de gemeente Haarlem Aan deze rapportage hebben meegewerkt:

Nadere informatie

Ontwikkeling sectorloket

Ontwikkeling sectorloket Ontwikkeling sectorloket Inspectie Werk en Inkomen Ontwikkeling sectorloket R04/15, oktober 2004 ISSN 1383-8733 ISBN 90-5079-103-4 2 Inspectie Werk en Inkomen Ontwikkeling sectorloket Voorwoord De Stichting

Nadere informatie

Beveiliging Suwinet bij gemeenten

Beveiliging Suwinet bij gemeenten Beveiliging Suwinet bij gemeenten Inspectie Werk en Inkomen Beveiliging Suwinet bij gemeenten Aan deze rapportage hebben meegewerkt: Dhr. drs. B. van Honk Mw. mr. J.C.P. van der Does Dhr. E.H. Jansen Dhr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35 5 januari 2017 Beleidsregel boete werkgevers ZW Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Vreemdelingen en arbeid. Het vergunningenbeleid van CWI

Vreemdelingen en arbeid. Het vergunningenbeleid van CWI Vreemdelingen en arbeid Het vergunningenbeleid van CWI Inspectie Werk en Inkomen Vreemdelingen en arbeid Aan deze rapportage hebben meegewerkt: Dhr. mr. A.H.W.T. Staphorst Dhr. mr. drs. Th. H.M. Ebben

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Invloed van WW-gerechtigden op hun reïntegratietraject

Invloed van WW-gerechtigden op hun reïntegratietraject Invloed van WW-gerechtigden op hun reïntegratietraject Inspectie Werk en Inkomen Invloed van WW-gerechtigden op hun reïntegratietraject R05/14, oktober 2005 ISSN 1383-8733 ISBN 90-5079-135-2 2 Inspectie

Nadere informatie

De uitvoering van de Algemene bijstandswet door de gemeente Almelo

De uitvoering van de Algemene bijstandswet door de gemeente Almelo Inspectie Werk en Inkomen De uitvoering van de Algemene bijstandswet door de gemeente Almelo Verdiepend onderzoek De Inspectie Werk en Inkomen houdt toezicht op de uitvoering van de sociale zekerheid en

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2003 Rapportnummer: 2003/340

Rapport. Datum: 26 september 2003 Rapportnummer: 2003/340 Rapport Datum: 26 september 2003 Rapportnummer: 2003/340 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het UWV, kantoor Groningen, tot het moment dat hij laatstelijk contact had met de Nationale ombudsman (2 september

Nadere informatie

Onderzoek naar bijzondere bijstandsverlening bij verblijf in het buitenland. Gemeente Assen en de bijzondere bijstand

Onderzoek naar bijzondere bijstandsverlening bij verblijf in het buitenland. Gemeente Assen en de bijzondere bijstand Gemeente Assen en de bijzondere bijstand Onderzoek naar bijzondere bijstandsverlening bij verblijf in het buitenland Inspectie Werk en Inkomen Gemeente Assen en de bijzondere bijstand Aan deze rapportage

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Oordeel over de kwaliteit van de verantwoording 2002 van CWI en BKWI

Oordeel over de kwaliteit van de verantwoording 2002 van CWI en BKWI Inspectie Werk en Inkomen Directie Toezicht CWI, SVB en samenwerking De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Postbus 100 2700 AC Zoetermeer

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Een signaal voor gemeenten. Onderzoek naar de bestrijding van witte fraude in de bijstand met behulp van belastingsignalen

Een signaal voor gemeenten. Onderzoek naar de bestrijding van witte fraude in de bijstand met behulp van belastingsignalen Een signaal voor gemeenten Onderzoek naar de bestrijding van witte fraude in de bijstand met behulp van belastingsignalen Inspectie Werk en Inkomen Een signaal voor gemeenten Aan deze rapportage werkten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Numeri

Voortgangsrapportage Numeri Voortgangsrapportage Numeri Nieuwe Landelijke Ledenregistratie Datum 8 november 2007 Auteur H. Feenstra Status Versie 1.1 KDB 07-32 Kleine Synode november 2007 Voortgangsrapportage Numeri - 8 november

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 066 Belastingdienst 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 281765 Datum onderzoek : 10 november - 23 december 2014

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Roerdalen Gemeente: Roerdalen Gemeentenummer: 1669 Onderzoeksnummer: 292907 Datum onderzoek: 16 februari - 27 maart 2017 Datum

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Koggenland. Gemeentenummer: Onderzoeksnummer:

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Koggenland. Gemeentenummer: Onderzoeksnummer: TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Koggenland Plaats: De Goorn Gemeentenummer: 1598 Onderzoeksnummer: 292369 Datum onderzoek: 20 december 2016 18 april 2017 Datum

Nadere informatie

P Onderwerp Verslag over de uitvoering (VODU) WWB, IOAWIZ, Bbz 2004

P Onderwerp Verslag over de uitvoering (VODU) WWB, IOAWIZ, Bbz 2004 gemeente Haarlemmermeer P Onderwerp Verslag over de uitvoering (VODU) WWB, IOAWIZ, Bbz 2004 Portefeuillehouder H. Tuning Steiler IWarcel van der Vaart Collegevergadering 19 Juli 2005 Raadsvergadering 22

Nadere informatie

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Appingedam. Nr. 0 1 januari 1900 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen REKENKAMERBRIEF Privacy in de 3 decentralisaties INLEIDING Door de 3 decentralisaties verwerkt de gemeente vanaf 1 januari 2015 veel meer persoonlijke en privacygevoelige gegevens.

Nadere informatie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid ONS KENMERK z van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid ONS KENMERK z van de Tweede Kamer der Staten Generaal POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Voorzitter van de Vaste commissie voor DATUM

Nadere informatie

Toetsen van sollicitatieactiviteiten in het kader van de Werkloosheidswet

Toetsen van sollicitatieactiviteiten in het kader van de Werkloosheidswet Toetsen van sollicitatieactiviteiten in het kader van de Werkloosheidswet Inspectie Werk en Inkomen Toetsen van sollicitatieactiviteiten in het kader van de Werkloosheidswet Auteur: Dhr. drs. ir. J.W.T.M.

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0 Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014 Versie 1.0 Status Definitief Datum 12 maart 2015 1. Privacybescherming en informatiebeveiliging... 3 1.1 Inleiding/privacy by design... 3 1.2 Verwerking

Nadere informatie

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging mr. drs. E.P.J. de Boer Rotterdam, Aanleiding en opzet van de review In opdracht van de GR Jeugdhulp Rijnmond is

Nadere informatie

Niet op barcode schrijven!!,.9. e. m. een * e Bergen op Zoom Reg. Datum: 08/06/2006 Eenheid: GRIFF1.58

Niet op barcode schrijven!!,.9. e. m. een * e Bergen op Zoom Reg. Datum: 08/06/2006 Eenheid: GRIFF1.58 IWI De gemeenteraad Niet op barcode schrijven!!,.9. e. m. een * e Bergen op Zoom 106-016213 Reg. Datum: 08/06/2006 Eenheid: GRIFF1.58 Inspectie Work on Inkomon Directie Toezicht gemeenten en overige bestuursorganen

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Toezegging (+ datum) Stand van zaken per mei 2004 Planning

Toezegging (+ datum) Stand van zaken per mei 2004 Planning Toezegging (+ datum) Stand van zaken per mei 2004 Planning CWI Informeren over conjunctuurbestendig model CWI (25/06/03) In Jaarplan CWI 2004. Jaarplan CWI 2004 is op 27 november 2003 Afgerond aan Kamer

Nadere informatie

illinium i ui 10.1313624 24/12/2013

illinium i ui 10.1313624 24/12/2013 illinium i ui 10.1313624 24/12/2013 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente, l i,i l, l i

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Uden

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Uden TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Uden Plaats : Uden Gemeentenummer : 0856 Onderzoeksnummer : 292440 Datum onderzoek : maart 2017-juni 2017 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD Plaats : Heerhugowaard Gemeentenummer : 398 Onderzoeksnummer : 293288 Datum onderzoek : juli september 2017 Datum

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'BI t# ". Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Ede Postbus 9022 6710 HK EDE GLD. Programma B Postbus90801 2509

Nadere informatie

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen Ingekomen stuk D20 Aan de Raad van de Gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

RAPPORTAGE AUDIT GEBRUIK SUWINET INKIJK. Onderzoeksperiode: de maanden augustus en oktober 2012. Inleiding

RAPPORTAGE AUDIT GEBRUIK SUWINET INKIJK. Onderzoeksperiode: de maanden augustus en oktober 2012. Inleiding RAPPORTAGE AUDIT GEBRUIK SUWINET INKIJK. Onderzoeksperiode: de maanden augustus en oktober 2012. Inleiding Medewerkers van Sociale Zaken beschikken over de mogelijkheid om gegevens van klanten te controleren

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid 20 Sociale zekerheid versie 2015 Crisistypen (dreigende) stagnatie in het verstrekken van uitkeringen Bevoegd gezag uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van SZW.

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van SZW. ` BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

INGEKOMEN INGEKOMEN. reg. nr. \ 0 JAN. 20K

INGEKOMEN INGEKOMEN. reg. nr. \ 0 JAN. 20K Datum Verseon Leesmap ^^flteekberich^t RIS griffieoverle Steller 2014/ Prullenbak Archief Beraad&advies Ontmoeting&D Raad Agendacie Presidium Termijnagenda bekomen stuit^ /OHdUn v. col'. Ministerie van

Nadere informatie

Regelgeving. Certificeringsprocedure Acceptant Payment Service Provider (APSP) Versie 1.0 1 februari 2012 12.008_LB Cert

Regelgeving. Certificeringsprocedure Acceptant Payment Service Provider (APSP) Versie 1.0 1 februari 2012 12.008_LB Cert Certificeringsprocedure Acceptant Payment Service Provider (APSP) Versie 1.0 1 februari 2012 12.008_LB Cert Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Doel van de certificeringsprocedure 3 1.2 Reikwijdte van de certificeringsprocedure

Nadere informatie

Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2013 gemeente Velsen

Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2013 gemeente Velsen Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2013 gemeente Velsen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1.In deze verordening wordt verstaan onder: a. IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Datum 0 6HAARI 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Haarlem

Datum 0 6HAARI 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Haarlem Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM. L.,.l l l.l ll, l. l Datum 0 6HAARI 2015

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN Plaats : Achtkarspelen Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 291886 Datum onderzoek : juni augustus 2017 Datum

Nadere informatie

HERONDERZOEKSPLAN

HERONDERZOEKSPLAN - 1 - HERONDERZOEKSPLAN 2003... 2 INLEIDING... 2 KERNPUNTEN NIEUW HERONDERZOEKSPLAN... 2 RANDVOORWAARDEN... 2 WETTELIJKE BASIS HERONDERZOEKEN... 3 SOORTEN HERONDERZOEKEN... 3 GLOBALE KENMERKEN VAN DE GROEPEN...

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 4 Aansluiten Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding In de hoofdstap Aansluiten voert u de laatste voorbereidende werkzaamheden uit (technisch,

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Inspectierapport Het Witte Wiel (BSO) Provincialeweg HG Veldhoven Registratienummer

Inspectierapport Het Witte Wiel (BSO) Provincialeweg HG Veldhoven Registratienummer Inspectierapport Het Witte Wiel (BSO) Provincialeweg 4 5503HG Veldhoven Registratienummer 171819615 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Veldhoven Datum inspectie: 19-12-2016

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

ff ij. Ministerievan SocialeZakenen X. Werkgelegenheid

ff ij. Ministerievan SocialeZakenen X. Werkgelegenheid f i 1 «~. i i 1 i - ~«--««- - M»,i L \ i er s ;:*i- L; rr ff ij. Ministerievan SocialeZakenen X. Werkgelegenheid I B, = P+ Snn< ll. i "*'^ vr j ~ «~--«~ ~»Ã~~,,,, >-.«~._. M > Retouradres Postbus 90801

Nadere informatie

Geautomatiseerd kwijtschelden van gemeentelijke belastingen door bestandsvergelijking

Geautomatiseerd kwijtschelden van gemeentelijke belastingen door bestandsvergelijking DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.4.1.32 vervallen: het (vrijwel) gelijknamige bericht, datumnr 0807-778 Geautomatiseerd kwijtschelden van gemeentelijke belastingen door bestandsvergelijking bronnen

Nadere informatie

ICT HAALBAARHEIDS -TOETS UWV. 21 juni 2016. Voor de digitale economie

ICT HAALBAARHEIDS -TOETS UWV. 21 juni 2016. Voor de digitale economie ICT HAALBAARHEIDS -TOETS UWV 21 juni 2016 Voor de digitale economie Op 21 juni 2016 organiseert Nederland ICT voor UWV een ICT Haalbaarheidstoets over de verwerving van ICT middelen voor Business Rule

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

De Sociale Verzekeringsbank in verandering

De Sociale Verzekeringsbank in verandering De Sociale Verzekeringsbank in verandering Tussenrapportage over de voortgang van de reorganisatie van het hoofdkantoor en de veranderingen in het systeem van sturing en beheersing Inspectie Werk en Inkomen

Nadere informatie

Op pagina 2 beginnen

Op pagina 2 beginnen Op pagina 2 beginnen 2020312220 Vragen van het lid Van Gent (Groen Links) over misbruik en oneigenlijk gebruik van IDbanen Vraag 1 Bent u bereid het onderzoek van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam

Nadere informatie

Datum 30 december 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Boxtel. Bijlagen Brief College van B&W

Datum 30 december 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Boxtel. Bijlagen Brief College van B&W OK* Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en.. ^1\.-Ŭ Werkgelegenheid ovd > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag M d -1 mo I *y kopie De Gemeenteraad van Boxtel Postbus 10000 5280 DA BOXTEL

Nadere informatie

N LZwi3a^ Pumc/èn&ti, Ct^Q^rVvj

N LZwi3a^ Pumc/èn&ti, Ct^Q^rVvj Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag S^)t\Gc(^(P&i f' De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier ' (adresgegevens)! B&w 2 4DEC.

Nadere informatie

Aan de voorzitter Raad van Bestuur CWI De heer drs. R. de Groot Postbus HD AMSTERDAM CWI/2006/1083 UB/A/2006/ Geachte heer De Groot,

Aan de voorzitter Raad van Bestuur CWI De heer drs. R. de Groot Postbus HD AMSTERDAM CWI/2006/1083 UB/A/2006/ Geachte heer De Groot, Aan de voorzitter Raad van Bestuur CWI De heer drs. R. de Groot Postbus 58191 1040 HD AMSTERDAM 1040 HD58191 Contactpersoon drs. D.S. Badal mr. J.M.E. Selter Doorkiesnummer (070) 333 53 96 (070) 333 44

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van belang

Nadere informatie

Arbeid en sociale zekerheid

Arbeid en sociale zekerheid Arbeid en sociale zekerheid arbeidsveiligheid maatregel instantie wettelijke basis toelichting Het algemene Europees kader wordt gevormd door Richtlijn 89/391, betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk Aansluitvoorwaarden Diginetwerk 16 december 2010, versie 1.71 Artikel 1 begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Aansluitvoorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d.

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. 12 augustus 2006 Inleiding De Rekenkamercommissie van de gemeente Oostzaan

Nadere informatie

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uw kenmerk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Voorwaarden StUF Testplatform

Voorwaarden StUF Testplatform Voorwaarden StUF Testplatform Datum 14 juli 2014 Versie 1.2.1 (definitief) 1 Versiebeheer Versie- Datum Auteur Status Reden en aard wijziging 1.0 25-11-2011 (KING) In gebruik 1.1 13-06-2013 Robert Melskens

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst Toelichting op gegevens van de Belastingdienst (Gemeentelijke Sociale Diensten en Sociale Verzekeringsbank) Welke gegevens, voor welke taak? Medewerkers van de Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD) en de

Nadere informatie

Ons kenmerk UB/04/ Datum 19 mei 2004

Ons kenmerk UB/04/ Datum 19 mei 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan devoorzitter Raad van Bestuur CWI de heer drs. R. de Groot Postbus 58191 1040 HD Amsterdam Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan:

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan: De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Faciliteiten-, Huisvestingen Inkoopbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 K Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon Hans

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie