Onderwijs- en Examenregeling Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en Examenregeling Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding"

Transcriptie

1 Onderwijs- en Examenregeling Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Cohort: 2010 Kwalificatie: Leerweg: Verzorgende, Kopcursus Verplegende elementen Diplomaroute Certificaatroute BBL opleiding Crebonummer: Soort opleiding: Cluster: KennisCentrum: Exameninstelling: Vakopleiding Vitalis College, Cluster Gezondheidszorg Calibris Inspectie Ingangsdatum Augustus 2010 Vervaldatum Juli 2011 Vaststeldatum 15 april 2010 Diplomaroute Certificaatroute WSF NEE NEE SBU IIVO Algemeen Directeur: BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 1

2 Inhoudsopgave Introductie 3 a. Algemene informatie over de opleiding 4 b. De onderwijsregeling 5 b.1 algemeen opleidingsoverzicht 5 b.2 onderwijs in de Cluster 5 b.3 informatie over de onderwijsvormen 6 c. De beroepspraktijkvorming 7 d. De examenregeling 8 d.1 voortgangsregeling 8 e. de clusterexamencommissie 11 f. Bijlagen 14 Bijlage 1: Kerncompetenties 15 Bijlage 2: Fasering opleiding 17 Bijlage 3: Weekrooster 18 Bijlage 4: Overzicht examens en planning examens 19 Bijlage 5: Voorbeeld overzicht studiepunten 20 Bijlage 6: TOP 21 Bijlage 7: Borgprijs Scriptieprijs 24 Bijlage 8: Belangrijke documenten BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 2

3 Introductie Beste student(e), Dit is de Onderwijs- en Examenregeling. We korten dit af tot OER. Met deze OER willen we je wegwijs maken in de opleiding waarvoor je gekozen hebt. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst die je met het ROC West-Brabant hebt gesloten. Wat kun je vinden in deze OER? Je kunt over de volgende onderwerpen informatie vinden over de opleiding in het algemeen (a) over de manier waarop de opleiding geregeld is (b) over de manier waarop de BPV of je vorming in de beroepspraktijk geregeld is (c) over de voortgangstoetsen, beoordelingen en de examentoetsen (d) over de examencommissie (e) de bijlagen (f) In de bijlage van deze OER vind je het examenreglement van het Vitalis College en regels die voor jou als student belangrijk zijn. Naast deze regels vind je in de bijlage ook de verantwoording van het onderwijs. Op basis daarvan wordt jouw diploma geldig en voldoet de opleiding aan de eisen van de Wet Studiefinanciering. (f) De OER geldt in principe voor de duur van de hele opleiding. Van veranderingen binnen het OER gedurende de looptijd van jouw opleiding word je altijd op de hoogte gesteld BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 3

4 a algemene informatie over de opleiding Diplomaroute Certificaatroute het brin - nummer 25LX 25LX de naam van de instelling ROC West Brabant ROC West Brabant Vitalis College Vitalis College het crebonummer de naam van de opleiding Verzorgende Verzorgende het landelijk orgaan Calibris Calibris de leerweg (bol/bbl) BBL BBL het niveau 3. Vakopleiding 3. Vakopleiding het cohort Diplomaroute 1600 SBU Certificaatroute 800 SBU de ingangsdatum Augustus 2010 Februari 2011 de vervaldatum Juli 2011 Juli 2011 de datum waarop het bevoegd gezag de OER heeft vastgesteld de datum waarop de OER bekendgemaakt is BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 4

5 b de onderwijsregeling In dit hoofdstuk kun je lezen hoe de opleiding die je volgt geregeld is, wat je hier leert en vooral ook op welke manier je aan je opleiding werkt. b1 algemeen opleidingsoverzicht Onderwijsregeling Cohort: 2009 Crebonummer Titel opleiding Verzorgende WSF nee Soort opleiding Vakopleiding Niveau 3 Leerweg Vooropleidingseisen BBL Diplomaroute - diploma MDGO-VZ (lang) - diploma Verzorgende Thuiszorg - diploma Bejaarden Verzorgende - diploma Kraamverzorgende - diploma ZV (tot 1986) - relevante (eerder verworven) competenties op basis van werkervaring en / of scholing Certificaatroute: - diploma Verzorgende (zonder 304 IG) Eisen van diplomering Diplomaroute Om een wettelijk erkend diploma te verwerven, worden examens afgenomen. De diplomaroute neemt deel aan het examen POG 9a en 9b. Uit de resultaten daarvan blijkt, dat de deelkwalificatie 304 en keuze uit 312, 313, 314, 315 en de bijbehorende eindtermen zijn behaald. In de bijlage vind je de verantwoording van het onderwijsprogramma, de examinering en de relatie daarvan met de deelkwalificaties en eindtermen. Certificaatroute. Om een wettelijk erkend certificaat te verwerven, worden examens afgenomen. De certificaatroute neemt deel aan het examen POG 9b. Uit de resultaten daarvan blijkt, dat de deelkwalificatie 304 en de bijbehorende eindtermen zijn behaald. b2 onderwijs in de Cluster Het onderwijsconcept wordt binnen de Cluster uitgevoerd door een team van medewerkers, bestaande uit trajectcoördinatoren, begeleiders, instructeurs en onderwijsassistenten. De trajectcoördinator is verantwoordelijk voor de aansturing van het leerproces van de individuele student. De trajectcoördinator heeft overzicht over de voortgang van het BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 5

6 leerproces. Hij/zij coacht de student op het behalen van leerresultaten en stelt deze allemaal vast. De begeleider coacht de student op het behalen van leerresultaten binnen afzonderlijke leeractiviteiten. De instructeur ondersteunt de student bij het zich eigen maken van vaardigheden die dienen als voorbereiding van de beroepspraktijk of bij het verwerven van andere vereiste vaardigheden. De onderwijsassistent draagt zorg voor de aanwezigheid van materialen tijdens de vaardigheidstrainingen en ondersteunt de student in het OLC (Open Leer Centrum) bij het verzamelen van informatie ten behoeve van leeractiviteiten / leertaken. De Cluster Gezondheidszorg biedt het onderwijs aan in de vorm van een Onderwijs Eenheid of OE. Per leerjaar is er sprake van meerdere onderwijseenheden. Er is sprake van een direct verband tussen de onderwijseenheid en examinering en daarmee tegelijkertijd met de deelkwalificaties en de eindtermen. b3 informatie over de onderwijsvormen Het onderwijs binnen het Vitalis College is competentiegericht. Dit betekent dat wij je opleiden om het vermogen te ontwikkelen probleemoplossend te werken in beroepssituaties. Het doel is dat je aantoont succesvol te kunnen functioneren in de beroepscontext / beroepssituatie. Om dit te bereiken richt het onderwijs zich op het integreren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten, dus op een mix van kennen, kunnen, willen en zijn. Binnen het onderwijs onderscheiden we 4 leerlijnen: Leerlijnen Leren is gericht op Leeractiviteiten, werkvorm 1. Integrale leerlijn Het ontwerpen of maken van een beroepsproduct of dienst die kan worden ingezet in de beroepspraktijk. 2. Conceptuele leerlijn Het construeren van kennis door probleemsituaties te analyseren aan de hand van een stappenplan. Theorieën worden opgezocht, vergeleken en ontwikkeld. 3. Vaardigheden leerlijn Het leren van vaardigheden en deelvaardigheden in samenhang met de conceptuele leerlijn. De verworven vaardigheden worden daarna toegepast binnen de integrale leerlijn. 4. Persoonlijke ontwikkelingsleerlijn Reflecteren op leersituaties staat centraal met als doel het beroepsmatig handelen voortdurend te verbeteren. Projectopdrachten Probleemgestuurde trainingen Workshop Probleemtaken Werkcolleges Hoorcolleges Zelfstudie Vaardigheidstrainingen Persoonlijk ontwikkelingsprogramma Intervisie Loopbaanbegeleiding BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 6

7 Om je leerproces inzichtelijk te maken gebruik je een portfolio. Een portfolio is een verzamelmap in papieren of in digitale vorm. Hierin verzamel je bewijzen van de leerresultaten die voortkomen uit de 4 leerlijnen en examens. Zodoende toon je jouw persoonlijke groei en jouw groei als beroepsbeoefenaar aan. Het is de bedoeling dat je dit portfolio zelf aanlegt en onderhoudt. Op deze wijze word jouw portfolio een instrument (hulpmiddel) wat je in je hele loopbaan kunt blijven gebruiken. De inhoud en plaats van het onderwijs in het totaal van de opleiding tref je aan in de bijlage. Tevens kun je daarin lezen, welke relatie de onderwijseenheden precies hebben met de deelkwalificaties en de eindtermen. Zie bijlage 1,2,3,6,7 Belangrijk document: alle afspraken omtrent leeractiviteiten kun je vinden in de handleiding Hoe pak ik het aan. Dit document staat ook ter inzage op het OLC, Nieuwe Inslag BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 7

8 c de beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming wordt afgekort met BPV en bestaat uit de vorming van het beroep in de praktijk. Het doel van de BPV bestaat uit: a. het opstellen van een POP (persoonlijk ontwikkelplan )en een PAP (Persoonlijk Activiteitenplan) b. het ontwikkelen van beroepscompetenties c. het aantonen van ontwikkelde competenties door middel van een assessment De activiteiten in de praktijk worden aangestuurd door de integrale leerlijn ofwel de Praktijkgestuurde trainingen en het POP/PAP van de student. Een belangrijk accent ligt op het reflecteren op je handelen in de praktijk. De bevindingen en leerpunten neem je op in je POP (Persoonlijk Ontwikkelplan). Begeleiding Tijdens de BPV-periode word je in de zorginstelling begeleid door een praktijkbegeleider. In overleg met je praktijkbegeleider en je trajectcoördinator binnenschools bepaal je wanneer je de toetsing van de onderwijseenheid door middel van een assessment POG (Probleemoplossend gedrag) kunt uitvoeren Beoordeling De eindbeoordeling van de BPV wordt gegeven door praktijkbegeleider naar aanleiding van het resultaat van het assessment Probleemoplossend gedrag (POG). De eindverantwoordelijkheid voor het resultaat van het assessment ligt bij de opleiding. Een uitgebreide beschrijving van het proces van beoordelen is opgenomen bij de examenregeling (d). De gevolgen van de beoordeling van de BPV worden beschreven in de voortgangsregeling. In de beroepspraktijkvorming, afgekort met BPV, vindt de wisselwerking plaats tussen binnen- en buitenschools leren. Het doel van de BPV is om beroepscompetenties te ontwikkelen en deze te laten beoordelen BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 8

9 d de examenregeling In dit onderdeel staat informatie over toetsen en examens en hoe ze meetellen voor jouw bevordering of het behalen van het diploma. In het competentiegericht onderwijs is er sprake van formatieve toetsen en summatieve toetsen. De Formatieve toets is een toets, die informatie geven over de voortgang van je studie. De toets stelt vast wat je al geleerd hebt en vooral wat je nog moet leren en is een onderdeel van je leerproces. De Summatieve toets is een beoordelende toets, die vaststelt of je een kerncompetentie beheerst, zodat het leerproces van een onderwijseenheid afgesloten kan worden. Toetsvormen: De opleiding kent verschillende toetsvormen. De zogenaamde diagnostische toetsing om te onderzoeken, welke kennis en vaardigheden je al beheerst bij aanvang van een leeractiviteit. Toetsing van je ontwikkelingsproces tijdens voortgangsgesprekken. Belangrijke vragen tijdens deze gesprekken zijn : wat wil ik worden? wat kan ik al wat heb ik al wat wil ik leren en wat heb ik daar voor nodig? welke belemmeringen ervaar ik? hoe laat ik zien dat ik vooruitgegaan ben? De beoordeling van de geleverde prestaties van de integrale opdrachten, de probleemtaken, de praktijkgestuurde trainingen, workshops en de vaardigheden. Het assessment van Probleem Oplossend gedrag (POG). De toets vindt plaats in de beroepspraktijk en wordt door de werkbegeleider in overleg met de trajectcoördinator afgenomen. Zie bijlage 4 d1 Voortgangsregeling In het competentiegericht onderwijs bestaat het examen per onderwijseenheid uit de volgende twee onderdelen: 1. Het voldoen aan de gestelde doelen van de binnenschoolse leeractiviteiten, waarin de theoriecomponent van de opleiding aan bod komt. Dit wordt vastgesteld tijdens het integrale beoordelingsmoment en zijn formatief. 2. Het assessment-probleemoplossend Gedrag = summatief ( voortaan assessment-pog genoemd) bestaat uit de drie onderdelen. Stappenplan POG Het Assessment POG Reflectie op het Assessment POG BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 9

10 Een examen wordt als voldoende beoordeeld wanneer de twee onderdelen (het voldoen aan de binnenschoolse leeractiviteiten en assessment POG) voldoende zijn. Diplomaroute De diplomaroute neemt deel aan het examen 9a en 9b. Om het diploma te behalen is het noodzakelijk dat je alle examens afgesloten hebt met de kwalificatie: voldoende. Wij gaan ervan uit dat je binnen de gangbare looptijd van de opleiding (zie bijlage 2) je diploma behaalt. De gangbare looptijd is een gemiddelde van de studietijd die nodig is voor het behalen van het diploma. De volgorde van de examens staat vast en is oplopend (1 is voorwaardelijk aan 2 en verder). Je kunt maximaal 20 schoolweken achterlopen ten opzichte van de gangbare looptijd van je cohort. Wanneer je meer dan 20 schoolweken achterloopt ten opzichte van de gangbare looptijd van je cohort krijg je 1-malig een verlenging per examen aangeboden. Deze verlenging geldt voor maximaal 16 lesweken en geschiedt in overleg met de praktijk. Certificaatroute De certificaatroute neemt deel aan het examen POG 9b. Om het certificaat te behalen is het noodzakelijk dat je het examen afgesloten hebt met de kwalificatie: voldoende. Indien onvoldoende, volgt 1-malig een verlenging van maximaal 16 lesweken i.o.m. de praktijk. Studiepunten (zie bijlage 5) Voor de bovengenoemde activiteiten worden studiepunten toegekend. In deze variantopleiding kun je diplomaroute 20 en certifiaatroute 10 studiepunten behalen. Voor het behalen van het diploma verpleegkundige betekent het dat je alle studiepunten behaald moet hebben en je de examens met de kwalificatie voldoende hebt afgesloten. Studieresultaten worden gewaardeerd met studiepunten. Per opleiding is een overzicht gemaakt waarin de verdeling van het aantal studiepunten staat beschreven verdeeld over de diverse leeractiviteiten. De criteria waaraan de diverse leeractiviteiten dienen te voldoen staan beschreven in de leeractiviteiten zelf. De trajectcoördinator is eindverantwoordelijk voor het aftekenen van studiepunten op het overzicht. De student zelf is verantwoordelijk voor het laten afteken van studiepunten per onderdeel door de desbetreffende begeleider/ instructeur. De student dient alle studiepunten te behalen. Studiepunten kunnen dus onderling NIET worden gecompenseerd. De student legt de voortgang van zijn leerproces vast in het port folio en draagt hier zelf verantwoordelijkheid voor. Dit document is uitgangpunt voor de voortgangsbesprekingen met de trajectcoördinator in het IBM gesprek (Integraal Beoordelings Moment). De datum van het IBM is het moment waarop je jouw complete Portfolio presenteert en de studiepunten officieel worden toegekend aan de door jou geleverde prestaties BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 10

11 De leeractiviteiten en het assessment POG die na het IBM datum aangeleverd worden kunnen niet meer meegenomen worden in het officiële vaststellingsmoment door de Clustersexamencommissie. Bij onverwachte afwezigheid voor het geplande assessment POG meld je dit bij de trajectcoördinator en geeft daarvoor opgave van reden aan. Via de mail stel je het examenbureau schriftelijk op de hoogte van je afwezigheid. Je maakt zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak voor de het assessment POG gesprek met je trajectcoördinator. Indien je je niet schriftelijk afmeld is dit een gemiste kans en zal de herkansingsprocedure in werking gezet gaan worden. Afspraken over de toetsing in de beroepspraktijk raadpleeg je in het document handleiding assessment POG, onderdeel van Hoe pak ik het aan. Lezen dus! De trajectcoördinator heeft altijd de mogelijkheid, bij BBL in overleg met verantwoordelijke uit de praktijk, om op basis van onvoldoende beoordeling van de gedragscode de opleiding te onderbreken of te stoppen. Deze beslissing wordt vastgelegd door de Clustersexamencommissie. De gedragscode geldt zowel binnenschools als buitenschools. Je hebt altijd de mogelijkheid om in beroep te gaan. Zie daarvoor de klachtenregeling Planning Voortgang en IBM gesprekken Tijdens het 1-jarig traject (diplomaroute) heb je 2 maal een IBM en de certificaatroute heb je 1 maal een IBM. Dit is een integraal beoordelingsmoment waarbij je studievoortgang beoordeeld wordt en is ook te vinden op je rooster. Bij het afsluiten van een examen volgt binnen een maand een officieel moment van vaststelling door de examencommissie van het Cluster (CLEC). Het resultaat van deze vaststelling is opgenomen in het leerlingvolgsysteem en ter inzage beschikbaar voor de student. Bij de certificaatroute volgt na het afsluiten van het examen binnen een maand een officieel moment van vaststelling door de examencommissie van het cluster (CLEC) resulterend in een certificaat bij voldoende resultaat BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 11

12 e de clustersexamencommissie Hoe is de organisatie van je examen geregeld? Binnen het cluster Gezondheidszorg regelt het examenbureau de organisatie van examens, de registratie van beoordelingen/ resultaten en het uitschrijven van diploma s. In het examenplan is de kwalificerende beoordelingen vastgelegd. De ontwikkelingsgerichte beoordelingen geven sturing aan je leer- en ontwikkelproces. De bewijslast hiervan bewaar je in je ontwikkelingsportfolio. In je beoordelingsportfolio verzamel je alle documenten waarop je beoordeeld wordt. Voor het examenbureau zijn alleen deze documenten van belang. Het examenbureau legt van iedere student een examendossier aan. Dit blijft eigendom van het examenbureau. Hierin worden bewaard: - originele beoordelingslijsten van de kwalificerende examens voorzien van handtekening beoordelaar(en) en student, datum, plaats afname examen - bewijzen van vrijstellingen (EVC/ EVK) voorzien van handtekeningen Er is een centrale examenregeling ROC West-Brabant. Deze kun je vinden op de website van het vitalis college: In deze regeling zijn de examenrechten van studenten vastgelegd in bijlagen: - de regeling en de organisatie van de examens - bezwaar en beroep - examencommissies - afwijkende toetsing en examinering zoals dyslexie en dyscalculie Al deze bijlagen zijn te vinden via bovengenoemde website. We adviseren je deze documenten aandachtig door te nemen. De cluster examencommissie houdt zich bezig met: - het verbeteren van de kwaliteit van de examens - het organiseren van binnensschoolse examens - het uitvoeren van regelingen die bestaan rondom examens zoals: o het verlenen van vrijstellingen o rekening houden met bijzondere toetsomstandigheden zoals facilitair, dyslexie, dyscalculie o het aanwijzen van examinatoren en simulatie cliënten o het verwerken van verzoeken om versnelling/ vertraging / opstroom / afstroom o het vaststellen van resultaten van de deelnemer en de consequenties hiervan voor de voortgang o het in eerste aanleg behandelen van klachten m.b.t. de examinering o het verstrekken van diploma s en certificaten o het behandelen van onregelmatigheden ook wel fraude genaamd o er voor zorgen dat afspraken rondom examinering worden nageleefd door alle toetsbetrokkenen BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 12

13 De clustersexamencommissie bestaat uit: - voorzitter, clustermanager, mevr. L. Hagenaars - secretaris, Mevr. E. Segboer- Buurstede - administratief medewerker, Mevr. J. Eelderink - lid niveau 3 BOL, mevr. J. van Hoek - lid niveau 3 BBL, mevr. R. Verbart - lid niveau 4 BOL, mevr. B. van den Goorbergh - lid niveau 4 BBL, mevr. A. Klomp Hoe lang kan ik op school mijn examenwerk inzien? In je portfolio bewaar je al je bewijzen ten aanzien van examinering. Op school bewaren we deze bewijzen voor de onderwijsinspectie en voor jouw zekerheid. Alle bewijzen (examenproducten) worden voor zover mogelijk zes maanden na diplomering bewaard. De vaststelling van je resultaten worden deze verwerkt in een digitaal leerlingvolgsysteem. Na diplomering bewaren we een kopie van je diploma. Na zes maanden worden alle bewijzen door het examenbureau cluster Gezondheidszorg vernietigd. Waar kun je terecht als je het niet eens bent met een beoordeling? In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat je het niet eens bent met de einduitslag van een examen of de manier waarop je bent beoordeeld. Je dient dan binnen 14 dagen na bekendmaking van de uitslag je bezwaar schriftelijk te melden bij het Examenbureau Vitalis College cluster Gezondheidszorg t.a.v. Secretaris van de clustersexamencommissie, Nieuwe Inslag 46, 4817 GX Breda. Dit geldt alleen voor de beoordeling van de POG; het examen, dus niet voor andere vormen van beoordeling tijdens je studieloopbaan. Voor die gevallen ga je naar je trajectcoördinator. Meer informatie over beroep en bezwaar vind je in de bijlage Examenreglement ROC WB.versie competentiegericht onderwijs of deelnemersstatuut/ klachtenprocedure, Deelnemersstatuut hoofdstuk C In het examenreglement van het ROC-West-Brabant is een klachtencommissie examens opgenomen. Hier kun je terecht met zaken waarover je het binnen het cluster Gezondheidszorg Vitalis College niet eens kunt worden. Deelnemerstatuut en klachtenprocedure zijn via deze link direct te bereiken Inspectie. De inspectie van het onderwijs is belast met de kwaliteitscontroles op de examens. Hiervoor wordt een jaarlijks terugkerende audit gehouden. Resultaten van de audits worden gepubliceerd op de websites van de inspectie en van ROC West-Brabant BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 13

14 f bijlagen Bijlage 1: Kerncompetenties 15 Bijlage 2: Fasering opleiding 17 Bijlage 3: Weekrooster 18 Bijlage 4: Overzicht examens en planning examens 19 Bijlage 5: Voorbeeld overzicht studiepunten 20 Bijlage 6: TOP 21 Bijlage 7: Borgprijs Scriptieprijs 24 Bijlage 8: Belangrijke documenten BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 14

15 Bijlage 1: Kerncompetenties Kerncompetenties De kerncompetenties komen voort uit de beroepsprofielen. De examens zijn afgeleid van deze kerncompetenties. De vormgeving van het onderwijs komt voort uit de wijze van examinering. Onderwijseenheid 9, POG 9; Van diagnose naar behandeling en Innovatie in de zorg Kerncompetentie: De Verzorgende is in staat als beroepsbeoefenaar te functioneren door te laten zien dat zij bekwaam is de (9 onderscheiden) beroepscompetenties te hanteren in diverse zorgsettings/ zorgsituaties Zodat: - cliënten, zowel individueel als in groepsverband, vanuit hun perspectief de zorgverlening als zo optimaal mogelijk ervaren. - collega s volmondig JA zeggen tegen het kwalificeren van deze beroepskracht. - de verzorgende zelf als professioneel teamlid op niveau 3 een werknemerscontract kan aanvaarden. Kernopgaven: 7 Het kunnen handelen bij (dreigende) escalaties 8 Het kunnen handelen bij afwijkend gedrag 9 Het kunnen samenwerken in een team, met collega s en/ of andere disciplines 10 Het kunnen hanteren van ethische, levensbeschouwelijke en juridische dilemma s 11 Het kunnen coachen van cliënten, collega s en studenten. Domeinen: beroepscompetenties De student laat zien dat zij: A Zorgvrager/cliënt gebonden De Verzorgende is in staat: 1. Vanuit de vraag van de zorgvrager de aard en de behoefte van de benodigde zorg in kaart te brengen en vast te stellen. 2. Samen met de zorgvrager de benodigde zorg te plannen 3. In verschillende situaties de kerntaken uit te voeren bij individuen, gezinnen en groepen gericht op het. ondersteunen van de persoonlijke zorg ondersteunen bij de huishoudelijke zorg vraaggericht zorg verleent en deze coördineert waarbij de cliënt zelf nadrukkelijk het vertrekpunt is. inzicht heeft in de maatschappelijke ontwikkeling van de zorg inzicht heeft in relevante ziektebeelden, behandelwijzen en therapieën. palliatieve en terminale zorg biedt aan cliënten in verliessituaties / terminale situaties overeenkomstig de wensen en behoeften van de cliënt en naasten. begeleiding biedt aan cliënten met dubbele handicaps, aan cliënten met gedragsstoornissen. preventie en GVO toepast waarbij aandacht besteed wordt aan het leren omgaan met beperkingen BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 15

16 B Organisatie/ werknemer gebonden C. Professie gebonden bieden van ondersteunende begeleiding het geven van voorlichting, advies en z.n. instructie coördineren van de zorg rondom de individuele cliënt. 4. Met de zorgvrager het totale zorgproces te evalueren. 5. zelfstandig en met anderen te functioneren in en vanuit een organisatie. 6. een bijdrage te leveren aan de vormgeving en uitvoering van het beleid en beheer van de organisatieeenheid. 7. het eigen leren te sturen en haar deskundigheid te bevorderen. 8. een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het beroep. D. Burgerschap 9. Waarden en normen te hanteren binnen een multiculturele samenleving en binnen de domeinen van het beroep. aandacht besteed aan existentiële vragen en samenwerkt met geestelijke verzorgers en andere hulpverleners.. ethisch handelt en een bijdrage levert aan het verhelderen en beargumenteren van standpunten inzake ethische vraagstukken. bekwaam is basiszorg en verpleegtechnische handelingen te bieden een netwerk creëert rondom de zorgvrager. de zorg coördineert waarbij extra aandacht wordt gericht op afwijkend verloop en mogelijke complicaties in het ziekteverloop. coacht op resultaten en hiervoor prestatie-indicatoren kan benoemen. beleidsgericht signaleert op het gebied van de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van de werkomgeving en de gevolgen van keuzes die zijn gemaakt door de zorgorganisatie of door de politiek. participeert in beleidsvoorbereidende bijeenkomsten. spanning hanteert tussen belangen van de zorgvrager, belangen van de organisatie en belangen van zichzelf. de belangen van de organisatie kan uitdragen. haar loopbaan stuurt met behulp van het POP en Portfolio en eigen competentieprofiel in kaart heeft gebracht. eigen deskundigheid met betrekking tot het beroep bevordert en deze inzet in de kwaliteitsverbetering van de zorg en bij intercollegiale ondersteuning (professionalisering en profilering van het beroep) open staat voor vernieuwingen en ontwikkelingen in de zorg en actief op zoek gaat naar veranderingen in het werk. netwerkt om eigen professionalisering te bevorderen (professionele verenigingen, vakgroepen, symposia, workshops ) stressbestendig kan optreden en preventieve maatregelen in acht neemt om overbelasting te voorkomen. zich blijvend bekwaamt om de bevoegdheid voor het uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden in stand houdt. de inhoud van de beroepscode integreert in eigen werkzaamheden. stagiaires en nieuwe collega s coacht en daarbij zelf voorbeeldgedrag toont. reflecteert op het getoonde beroepsmatig handelen en gedrag van de betrokkene BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 16

17 Bijlage 2: fasering van de opleiding Onderstaande onderwijseenheden, met andere woorden de indeling van het onderwijs op de cluster Gezondheidszorg, dienen ter ondersteuning van de examens die in de beroepspraktijk worden behaald. 1 t/m 4 Perioden waarin onderwijseenhed en worden aangeboden afronding onderwijseenheid In onderstaand schema kun je lezen in welke periode een onderwijseenheid wordt aangeboden en wanneer je deze af kunt ronden. Diplomaroute: Onderwijseenheid Code Leereenheden Looptijd Verdiepingsfase / Differentiatiefase (leerjaar 3) Van diagnose naar behandeling Af te sluiten DK s: 312: 01 t/m 5 313: 01 t/m 6 314: 01 t/m 5 315: 01 t/m 6 304* SBU 1600 OE 9 POG9a POG9b Van diagnose naar behandeling en Innovatie in de zorg Vraaggericht zorg verlenen Innovatie Certificaatroute: Onderwijseenheid Code Leereenheden Looptijd Verdiepingsfase / Differentiatiefase (leerjaar 3) Van diagnose naar behandeling Af te sluiten DK s: 304 OE 9 POG9b Van diagnose naar behandeling en Innovatie in de zorg Innovatie SBU 800 *Het afsluiten van DK304 is verplicht. De uitstroomdifferentiatie voor de diplomaroute wordt bepaald door de BPV (312, 314 of 315) BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 17

18 Bijlage 3: voorbeeld week rooster Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag P93a Theorie L. Prins P93a Theorie L. Prins Vaardigheden L. Prins V Vaardigheden L. Prins V (39) (39) Onder voorbehoud BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 18

19 Bijlage 4: overzicht examens en planning examens Overzicht van examens Beoordeling Verantwoordelijke Verantwoordelijke Stappenplan assessment - POG Trajectcoördinator (TC) De TC beoordeelt het stappenplan op inhoud en stemt toe in het afleggen van het assessment. Werkbegeleider De werkbegeleider beoordeelt het stappenplan op haalbaarheid. Assessment - POG De werkbegeleider beoordeelt het assessment aan de hand van het stappenplan POG en de hiervoor vastgestelde criteria. Reflectie assessment - POG TC beoordeelt het reflectieverslag op geleide van de hiervoor vastgestelde criteria. De werkbegeleider beoordeelt het reftlectieverslag op waarheid en volledigheid. Opleiding Verzorgende Niveau 3 Diplomaroute Verzorgende Niveau 3 Leerjaar 3 3 Assessment POG met stappenplan en reflectie POG 9 a Diploma + Certificaatroute POG 9 b Waar vindt de toets plaats Praktijk Praktijk Planning periode Periode 1 en 2 Periode 3 en 4 POG 9 a POG 9 b Uiterlijke datum examinering Schoolweek 18 Schoolweek BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 19

20 (deel)kwalificatie / certificeerbare eenheid: POG 9a Vraaggericht zorg verlenen Kwalificatie(s): Verzorgende niveau 3, Verplegende Elementen diplomaroute Toetsnaam/-code Crebocode cohort: BOL/BBL: BBL ROC West-Brabant, Vitalis College, Cluster gezondheidszorg. Beoogde eindtermen / kerntaken Setting Toets- Weging Periode / werkprocessen School BPV vorm afname POG 9 a 301 X ASSESSMENT 1X P10, (deel)kwalificatie / certificeerbare eenheid: POG 9b Innovatie Kwalificatie(s): Verzorgende niveau 3 Verplegende Elementen, diplomaroute en certificaatroute Toetsnaam/-code Beoogde eindtermen / Crebocode cohort: BOL/BBL: BBL ROC West-Brabant, Vitalis College, Cluster gezondheidszorg Setting Toetsvorm Weging Periode afname 1X P 12 T kerntaken / werkprocessen School BPV POG 9 b 304 X ASSESSMEN 312* 314* 315* *Het afsluiten van DK304 is verplicht. De uitstroomdifferentiatie voor de diplomaroute wordt bepaald door de BPV (312, 314 of 315) BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 20

21 10427 BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 21

22 Bijlage 5: voorbeeld overzicht van de studiepunten CLUSTER GEZONDHEIDSZORG Traject Verzorgende BOL/BBL Overzicht: studiepunten Cohort Differentiatiefase 9a: Vraaggericht zorg verlenen (OE9a) Naam: O.V. nummer: Groepscode: Naam trajectcoördinator:.... Leerjaar 3 Leeractiviteiten Te behalen studiepunten 10 SP Onderdelen Projectopdrachten 3 SP Handtekening Traject- Coördinator: Datum aftekening: OE 9a Workshops Verrijkingsdagen 5 SP Vaardigheden 2 SP POP 4 SP Popprogramma: -Intervisie -Coaching 2 SP IBM-portfolio 1 SP Eigen activiteiten: SP Assessment Probleemoplossend Gedrag (POG 9a) 6 SP Onderdelen: Vraaggericht zorgverlenen 6 SP Totaal 20 SP OE 9a behaald 20 SP BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 22

23 Bijlage 6: TOP Diplomaroute Verzorgende IG, Verplegende Elementen, verkort traject Leerjaar 1 Individueel en onafhankelijkonbegeleid Individueel en onafhankelijkbegeleid Individueel en temidden van groep-onbegeleid Individueel en temidden van groep-begeleid Samen en afhankelijk van anderen-onbegeleid Samen en afhankelijk van anderen-begeleid Totaal aantal sbu's Verwerven competenties in de arbeidssituatie Verwerven competenties in de gesimuleerde arbeidssituatie Verwerven vaardigheden buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Verwerven kennis buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Overige deelnemeractiviteiten Subtotaal onbegeleide/begeleide deelnemeractiviteiten Totaal aantal SBU's Van de 1600 SBU's zijn de volgende uren IIVO 1328 Certificaatroute Certificaatroute Certificaatroute, Verplegende elementen, verkort traject Individueel en onafhankelijkonbegeleid Individueel en onafhankelijkbegeleid Individueel en temidden van groep-onbegeleid Individueel en temidden van groep-begeleid Samen en afhankelijk van anderen-onbegeleid Samen en afhankelijk van anderen-begeleid Totaal aantal sbu's Verwerven competenties in de arbeidssituatie Verwerven competenties in de gesimuleerde arbeidssituatie Verwerven vaardigheden buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Verwerven kennis buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Overige deelnemeractiviteiten Subtotaal onbegeleide/begeleide deelnemeractiviteiten Totaal aantal SBU's Van de 1600 SBU's zijn de volgende uren IIVO BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 23

24 Bijlage 7: Borgprijs Scriptieprijs Inleiding Het bestuur van de stichting Borg, de voormalige school voor verpleegkundige en verzorgende opleidingen, wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door het instellen van een prijs ten behoeve van studenten aan de cluster gezondheidszorg van het Kellebeek College (Roosendaal) en het Vitalis College (Breda). Het doel van de prijs ligt vooral in de uitnodiging aan studenten om studieprestaties van opmerkelijke kwaliteit te leveren waarbij de intergratie tussen theorie en praktijk duidelijk naar voor komt. Hiermee kan een waardevolle bijdrage worden geleverd aan de kwaliteit van zorg en kan tegelijkertijd bijdragen aan een positieve beeldvorming van de opleidingen in de gezondheidszorg. Voorbeelden kunnen zijn: Scriptie Presentatie van een aan de praktijk gerelateerd onderzoek Eindproduct van een opdracht in de praktijk (projectopdracht, workshop o.d.) Criteria De prestatie die voor nomineren van de prijs in aanmerking komt moet tenminste voldoen aan de volgende criteria: 1. De prestatie levert een nuttige, bruikbaar en nodig beroepsproduct op en is toepasbaar in de praktijk. 2. De prestatie sluit aan bij de behoefte van de zorgvrager of zorgverlener en er is sprake van een gevraagd en gewaardeerd product 3. Het is realistisch van opzet en daarmee uitvoerbaar en niet louter theoretisch 4. Uit de prestatie spreekt oorspronkelijkheid en maatschappelijke relevantie. 5. De prestatie hangt samen met de afsluiting van de opleiding 6. Het product kan een aanvulling vormen op het leren van mede studenten. Beoordeling De jury zal de genomineerde producten beoordelen. De jury bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vanuit de plaatsen Breda en Roosendaal elk 1 docent van de cluster gezondheidszorg en 1 vertegenwoordiger uit de zorginstellingen. Daarmee bestaat de jury uit 3 personen per college. Aanmelding/ inzending Elke student die een initiële opleiding volgt op de niveaus 1 t/m 4 kan voorgedragen worden. Er kunnen een aantal deelnemers worden voorgedragen voor nominatie per niveau. De nominatie zal bij meerdere voordrachten intern geschieden door een voorselectie door begeleiders per opleidingsniveau BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 24

25 De prijs De uitreiking van de prijs zal een formeel karakter hebben waarbij de pers gevraagd zal worden aandacht te schenken aan de prijsuitreiking en het belang van de producten. Datum plaats en tijdstip van de prijsbekendmaking worden nog bekend gemaakt. Meestal medio oktober na de herfstvakantie. Per opleidingsniveau worden 3 winnaars gekozen en wordt door de jury in totaal 1000,- aan prijzengeld uitgereikt. De procedure 1. Binnen het team van docenten worden maximaal zes eindopdrachten per opleidingsniveau voorgedragen voor nominatie BORG-scriptieprijs. 2. Elke voordracht wordt vergezeld van: a. een formulier met personalia van de student (standaardformulier op te vragen bij Evelyn Knipscheer) b. een schriftelijke motivatie van de begeleidende docent op basis van de criteria die verbonden zijn aan de BORG-scriptieprijs, c. een adhesiebetuiging van de praktijkopleiding van de stageverlenende zorginstelling op basis van de criteria die verbonden zijn aan de BORGscriptieprijs. 3. De namen van de voorgedragen kandidaten worden bekend gemaakt op het moment van diploma-uitreiking zodat de studenten bij diplomering al weten dat zij genomineerd zijn. 4. De namen van de genomineerden en de onderliggende stukken worden uiterlijk in week vier van het nieuwe schooljaar ingezonden naar de jury s van het Kellebeekcollege en het Vitaliscollege. 5. De jury s van het Kellebeekcollege en het Vitaliscollege dragen er zorg voor dat in de week na de herfstvakantie van het schooljaar volgend op de nominatie de uitreiking van de BORG-scriptieprijs heeft plaatsgevonden BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 25

26 Bijlage 8: Belangrijke documenten op de website Als student van het Vitalis College heb je recht op inzage in verschillende regelingen, procedures en protocollen. Via onderstaande links, kun je de documenten inzien en downloaden of via keuzeknop MBO >> studenteninfo de documenten benaderen. klik onderstaand document en je wordt direct doorgelinked: 1. Examenreglement 2. Deelnemersstatuut / klachtenprocedures 3. Oer-en 4. OOK / POK 5. Overige informatie 6. Procedure bij fraude 7. Vrijstellingsprocedure via algemene link 1. Examenreglement Competentiegerichte en eindtermengerichte versie. 2. Deelnemersstatuut Klachtenprocedures (stappenplannen) en Klachtenformulier In het examenreglement worden je rechten en plichten m.b.t. de examinering artikelsgewijs toegelicht. Als je een competentiegerichte opleiding volgt kies je de competentiegerichte versie. Hierin staan je rechten en plichten beschreven. Deel C bevat de klachtenprocedures, die binnen het ROC WB van kracht zijn. Van de klachtenprocedures zijn ter verduidelijking een aantal stappenplannen gemaakt. Daarin kan je per klacht zien welke stappen je dient te doorlopen. Formulier 3. OER-en Dit is de Onderwijs- en Examenregeling. We korten dit af tot OER. Met deze OER willen we je wegwijs maken in de opleiding waarvoor je gekozen hebt. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst die je met het ROC West-Brabant hebt gesloten. 4. OOK POK 5. Informatie over Veiligheidsaspecten Infogids Vitalis College Dit document bevat de juridische tekst en een uitleg over je Onderwijsovereenkomst. Dit document bevat de juridische tekst en een uitleg over je Praktijkovereenkomst. Waarop moet je opletten voor jouw veiligheid en die van anderen. Hierin staat diverse informatie, die je in verschillende gevallen van nut kan zijn. Zoals: belangrijke namen en adressen, financiële zaken, gedragsregels, schade en aansprakelijkheid, 6. Fraude Tot dat het bewezen is dat het fraude is, spreken we over onregelmatigheid. "Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt." Daarbij kan het gaan om fraude tijdens examens of andere beoordelingssituaties in het kader van een opleiding, maar ook om plagiaat bij verslagen/werkstukken of i.d.. 7. EVK vrijstellingsprocedure Vrijstellingsprocedure op basis van Eerder Verworven Kwalificatie (EVK). De afdelingsexamencommissie kan een deelnemer, die middels EVK of EVC kan aantonen dat hij aan (een deel van) de uitstroomeisen voldoet, vrijstelling verlenen van deelname aan onderwijs en/of een of meer formatieve / summatieve toetsen. Deze documenten staan ook ter inzage op het OLC, lokatie Nieuwe Inslag BBL Verzorgende Verplegende elementen Certificaat_Diploma N3 26

Onderwijs- en Examenregeling Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding

Onderwijs- en Examenregeling Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Onderwijs- en Examenregeling Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Cohort: 2010-2011 Kwalificatie: Leerweg: Praktijkopleider BBL opleiding Crebonummer: 10890 Soort opleiding: Afdeling: KennisCentrum:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding

Onderwijs- en Examenregeling Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Onderwijs- en Examenregeling Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Cohort: 2011 Kwalificatie: Leerweg: Verzorgende, Kopcursus Verplegende elementen Diplomaroute Certificaatroute BBL opleiding

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG Naam opleiding Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2015-2018 Startmoment opleiding September 2015 - Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Doktersassistent CREBONUMMER : 10776 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Standaard

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Cultureel Werker 4 CREBONUMMER : 10746 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Voetverzorger CREBONUMMER : 10505 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Assistent operator Cohort 2009 Crebocode 90450 Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : 42009 DTBOL : Niveau

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling. All Round Kapper Niveau 3

Onderwijs en examenregeling. All Round Kapper Niveau 3 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING Onderwijs en examenregeling All Round Kapper Niveau 3 COHORT : 2010-2011 KWALIFICATIE : ALL ROUND KAPPER / NIVEAU 3 CREBO-NUMMER : 10507 / BBL SCHOOL : VITALIS COLLEGE UNIT

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

OER 2010 A. Basisgegevens

OER 2010 A. Basisgegevens OER 2010 A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2010 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : DTBOL : Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Junior kapper

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Junior kapper WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Junior kapper Naam opleiding Junior kapper Crebonummer 95120 Niveau 2 Leerweg BBL Cohort 2012- Startmoment opleiding Augustus 2012 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Onderwijs en Examenregeling HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Crebo 94810 niveau 3 BOL Cohort 2011-2013! 94850 Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Allround Broodbakker CREBONUMMER : 10498 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Horeca Ondernemer Café /Bar en Fastfood CREBONUMMER : 10386 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : CO/BB OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Onderwijs - en examenregeling

Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90450, volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 LEERWEG : Beroepsbegeleidend

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Allround schoonheidsspecialist Topjaar Crebo 91200 niveau 4 BOL

Allround schoonheidsspecialist Topjaar Crebo 91200 niveau 4 BOL Onderwijs en Examenregeling Allround schoonheidsspecialist Topjaar Crebo 91200 niveau 4 BOL Cohort 2010-2011 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Vitalis / Economie / 2010 / 91200 / BOL / niveau

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2011 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie nummer(s)

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Brood en banket

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Brood en banket ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Brood en banket CREBONUMMER : startnummer :94220 uitstroomnummer :94221 uitstroomnummer :94222 NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker schilderen niveau 2 Cohort 2010 Crebocode 91450 Studieprogramma nummer(s) BBL :41053 Niveau 2 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Apothekersassistent CREBONUMMER : 10774 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Erratum onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Erratum onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Erratum onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsbegeleidend Cohort 2012-2015 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Wijziging herkansingsregeling

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) 2017 2018 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot een examen, dan gelden daar voorwaarden voor. Je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Voordat

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2011

Onderwijs en Examenregeling 2011 Onderwijs en Examenregeling 2011 Mbo- Verpleegkundige Crebo 95520 niveau 4 BOL Cohort 2011-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25L 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Branche Business Services. NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging. CREBONUMMER : startnummer 90540

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Branche Business Services. NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging. CREBONUMMER : startnummer 90540 ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90540 : volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellings datum examenplan MBO-verpleegkundige

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR cohort 203 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Naam : : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode JAAR 1 Periode 1 en 2 1.2 1.4 1 Persoonlijke

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie