vbschrift nr. 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vbschrift nr. 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte"

Transcriptie

1 oktober jaargang 40 vbschrift nr Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte

2 2 Onderwijspolitiek na Dijsselbloem De bevindingen van de commissie Dijsselbloem (2008) hebben het vertrouwen tussen onderwijsveld en overheid aanvankelijk hersteld, maar de rolverdeling is niet wezenlijk veranderd. Het toetsingskader, dat moest bijdragen aan een zorgvuldig beleidsproces is nauwelijks gebruikt. Dit concludeert de Onderwijsraad in zijn advies Onderwijspolitiek na de commissie Dijsselbloem. Dit wordt volgens de raad alleen anders als de politiek oor heeft voor bevlogen schoolleiders en leraren. De VBS geeft hen stem in een beweging rond diversiteit en transitie in het onderwijs. Politici lijken in reactie op het rapport Dijsselbloem het gesprek over onderwijsvernieuwing uit de weg te gaan. Dat is onbedoeld en onwenselijk. De overheid moet krachtig opereren als het stelsel of de duurzame kwaliteit van onderwijs in het geding is. Dit is haar kerntaak, aldus de voorzitter van de Onderwijsraad Geert ten Dam. De commissie Dijsselbloem deed onderzoek naar onderwijsvernieuwingen sinds de jaren 90. Zij leverde stevige kritiek op het onderwijsbeleid en deed veel aanbevelingen voor verbetering. Op verzoek van de Tweede Kamer ging de Onderwijsraad na in hoeverre hier lering uit is getrokken. De invloed van het rapport is beperkt, concludeert de raad. Bovendien is een nieuw perspectief op onderwijsbeleid nodig. Acceptatieplicht voor alle scholen? Lectoraat Vernieuwingsonderwijs Elke school moet elke leerling accepteren, vinden PvdA en VVD. Zij benadrukken dat kinderen op alle scholen welkom moeten zijn. Leerlingen zouden dan ook niet mogen worden geweigerd op grond van de religieuze achtergrond van hun ouders. De VBS meent dat met een algemene acceptatieplicht wordt ingegaan tegen de grondwettelijke vrijheid van het bijzonder onderwijs. Bovendien is de VBS van mening dat een bij wet geregelde acceptatieplicht iets regelt dat in de praktijk niet speelt en dat het PvdA/VVDvoorstel dus slechts voor de bühne is. V anaf 1 januari 2015 gaat de VBS samenwerken met de Nederlandse Dalton Vereniging, de Nederlandse Jenaplan Vereniging en de Freinet Beweging in het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs. Het huidige Daltonlectoraat wordt dan verbreed tot vernieuwingsonderwijs. De participatie in het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs geeft de VBS, en daarmee haar leden, toegang tot praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. De huidige Daltonlector dr. Patrick Sins gaat de verbreding van het lectoraat vormgeven. Het lectoraat heeft een looptijd van zes jaar. De VBS stelt geen geldelijke bijdrage ter beschikking, maar investeert in de samenwerking door haar netwerk actief open te stellen en door het uitvoeren van praktijkonderzoek. colofon VBSchrift is de officiële uitgave van de Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag. VBSchrift verschijnt zes maal per jaar. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen, advertenties of andere kopij niet te plaatsen of in te korten. De VBS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van artikelen die door anderen dan VBS-medewerkers zijn geschreven, noch voor producten of diensten die via de advertenties in dit blad worden aangeboden. Redactie VBSchrift: Petra van Brecht, Koen Groeneveld, Akke Tick (eind redacteur), Peter Warnders (hoofdredacteur) Redactieadres: VBS, Bezuidenhoutseweg , 2594 AM Den Haag, tel.: , fax: , VBS-site: ISSN: Ontwerp en advies: VormVijf, Den Haag Druk: Ando bv, Den Haag Fotografie: Jorn van Eck; Rolf van Koppen Fotografie (cover); VBS-foto-archief, tenzij anders vermeld is 04 inhoud 13 Beroepsstandaarden bieden ruimte voor maatwerk Beroepsstandaard vo is binnenkort officieel Professionaliseringsthema s voor herregistratie Juridische vragen en personeelsvraagstukken Gezonde scholen leveren betere onderwijsresultaten Leiden grotere besturen tot betere scholen? Verenigingsnieuws Echte aandacht laat problemen smelten

3 3 Onderwijscao s luiden nieuw tijdperk in De nieuwe cao s voor het primair en voortgezet onderwijs zijn van kracht. Voor beide cao s geldt dat alle betrokkenen een modernere collectieve regeling van de arbeidsvoorwaarden in de sector nastreefden. Te begrijpen, in het Nationaal Onderwijsakkoord ligt immers sterk de nadruk op de professionalisering van leraren en schoolleiders en op een doorontwikkeling van de school als lerende organisatie. Simon Steen algemeen directeur De vergroting van de ruimte voor maatwerk voor de individuele werkgever in het onderwijs bij het inrichten van de schoolorganisatie en de vormgeving van het personeelsbeleid op schoolniveau is een belangrijk omslagpunt. Het integraal personeelsbeleid ontwikkelt zich ook in het onderwijs tot strategisch HRMbeleid. Rond de borging van zeggenschap en medezeggenschap van personeel over hun professionele ruimte binnen de schoolorganisatie zijn afspraken gemaakt. In het voortgezet onderwijs werken partijen in onderling overleg uitgangspunten en kaders uit voor een professioneel statuut en over de gevolgen van de nieuwe wet op de onderwijstijd voor de jaarlijkse onderwijsplanning. De personeelsgeleding van de MR heeft een doorslaggevende stem. In het primair onderwijs krijgen werknemers meer individuele rechten op scholing en competentieontwikkeling. In deze sector ontstaat er ook ruimte om op bestuursniveau voor een eigen overlegmodel te kiezen voor de verdeling van de verschillende taken binnen de school organisatie. De personeelsgeleding van de MR heeft daarbij instemmingsrecht. De werkgevers hebben ingestemd met onderzoek naar de door direct betrokkenen ervaren werkdruk en terugdringing van mogelijke werkgerelateerde stressfactoren. In andere branches zijn rond de cao vergelijkbare ontwikkelingen gaande als in het onderwijs. Centraal staat ook daar het creëren van meer ruimte voor maatwerk binnen de organisatie en versterking van de zeggenschap van de werknemers bij het arbeidsvoorwaardenbeleid. Zo heeft Panteia in opdracht van FME een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar hoe de vernieuwing van de cao voor de Metalektro eruit zou moeten zien. De conclusie is dat de cao moet blijven, maar er ruimte voor maatwerk moet komen binnen de bedrijven. Het sleutelwoord daarbij is co-creatie. Hier wordt een vorm van samenwerking bedoeld waarbij alle partijen invloed hebben op het proces en op het resultaat daarvan. Dit vereist gemeenschappelijke uitgangspunten en onderling vertrouwen. De caopartijen voor het funderend onderwijs zijn met de recent afgesloten cao s dus op de goede weg, maar moeten de komende tijd wel verder vorm en inhoud geven aan co-creatie. Artikel 23 in de Tweede Kamer De Tweede Kamer heeft deze week gedebatteerd over aan artikel 23 van de Grondwet gerelateerde thema s: richtingvrije scholenplanning, acceptatieplicht, leerlingenvervoer, thuisonderwijs en kleurverschieten van scholen. De VBS volgt de discussie voor haar leden nauwlettend en levert waar nodig tijdig haar inbreng. Voorlopig resultaat van dit debat was dat er drie onderzoeken komen: de relatie tussen artikel 23 en de zorgplicht van scholen, de gevolgen van richtingvrije scholenplanning en de bekostiging van leerlingenvervoer. De relatie artikel 23-zorgplicht werd ingegeven door de wens van PvdA en VVD een acceptatieplicht voor scholen in te voeren, omdat beide partijen van mening zijn dat het bijzonder onderwijs op oneigenlijke gronden zorgleerlingen weigert. De VBS is van mening dat een bij wet geregelde acceptatieplicht iets regelt dat in de praktijk niet speelt. De VBS is voorstander van richtingvrije planning en is het eens met staatssecretaris Dekker wanneer die stelt dat het huidige scholenbestand niet aansluit bij ontwikkelingen in de samenleving. Stichting van scholen op grond van een pedagogische visie zou, als het aan de VBS ligt, inderdaad eenvoudiger moeten kunnen worden. Het aan banden leggen van thuis onderwijs, wat de staatssecretaris wil, is volgende de VBS geen goede ontwikkeling. Het druist in tegen de keuzevrijheid van ouders voor onderwijs voor hun kind. Op korte termijn komt Dekker met een opzet voor kaders waarbinnen thuisonderwijs zich zou mogen begeven. Voor de zomer van 2015 moet er een wetsvoorstel komen voor het kleurverschieten van scholen. De VBS is niet tegen dit principe, maar vindt wel dat het gepaard moet gaan met de nodige waarborgen.

4 4 Beroepsstandaarden bieden ruimte voor maatwerk tekst: Akke Tick --- fotografie: Marieke Wijntjes De beroepsstandaard van schoolleiders is niet meer weg te denken. Het staat voor professionalisering en kwaliteit van schoolleiders en leidinggevenden in het onderwijs, aldus Jona Isaac, senior-adviseur bij de VBS. Toch is het zaak te blijven waken voor overregulering. In het vo is een nieuwe beroepsstandaard voor schoolleiders bijna ontwikkeld. Het po heeft twee jaar geleden een nieuwe versie van de beroepsstandaard voor schoolleiders gekregen. Van gedachten wisselen over een beroepsstandaard betekent de vraag stellen wat het eigenlijk is en of het nodig is. Hans van Willegen, projectleider invoering beroepsstandaard en schoolleiders register VO bij de VO-academie, Marja Creemers, directeur Schoolleiders PO, Violette van Empel senior-adviseur HRM bij de VBS en Isaac zijn het erover eens dat een beroepsstandaard beschrijft wat schoolleiders doen en wat van hen verwacht wordt. Met het formuleren van een standaard neemt de beroepsgroep zelf het initiatief om de gewenste kwaliteiten van schoolleiders vast te leggen, aldus Creemers. Ieder zichzelf respecterende beroepsgroep stelt eisen aan het vak, vult Van Willegen aan. Er zijn veel ontwikkelingen die op de schoolleider afkomen en hij heeft met veel actoren te maken. Continue professionalisering is nodig. Bekwaamheden ontwikkelen zich in een context. Betrokkenen vinden ook dat schoolleiders een belangrijke rol vervullen in het onderwijs. Slechte scholen met goede schoolleiders bestaan gewoon niet. Een goede schoolleider zorgt wel voor een wending, aldus Van Empel. Dit blijkt ook uit onderzoek van onder andere Marzano en de onderwijsinspectie. Met de wet op het basisonderwijs in 1985 is er in het po aandacht gekomen voor de functie van directeur. Hij kreeg kreeg meer verantwoordelijkheden. Isaac: Decentralisatie vanuit de overheid werd de tendens. Simpel gezegd: Zoetermeer droeg op, maar er was nog weinig bestuurlijke en beleids ervaring op de scholen. Van Empel vult aan: Ook de lumpsumfinanciering vraagt om een meerjarenvisie en beleidsvoerend vermogen van de schoolleider. Hiervoor is kennis en vaardigheid nodig om keuzes te durven en kunnen maken. Scholing voor deze directeuren was er ook niet. Creemers: Ton Duif, oprichter en voormalig voorzitter van de AVS nam ruim tien jaar geleden het initiatief een beroepsregister voor schoolleiders op te richten. De Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) werd begin 2013 omgebouwd naar het School leidersregister PO. Wie is de schoolleider? De eerste stap in het opstellen van een beroepsstandaard in het voortgezet onderwijs is voor Van Willegen nadenken over wie de schoolleider eigenlijk is. Er zijn verschillende definities mogelijk. Kijk je op schaal of kijk je op inhoud is een relevante vraag. We hebben in het vo een veldraadpleging gedaan met een valide steekproef. Daaruit kwam dat een schoolleider iemand is die in het directiestatuut benoemd is. Dat kan gaan van teamleider tot rector. Van Empel vindt het begrip schoolleider nog niet zo eenduidig te omschrijven. Van Empel: Over wie hebben we het eigenlijk? Onderwijskundig leider, integraal leider of directeur-bestuurder. Het is enerzijds een leidinggevende die deel uitmaakt van het primaire onderwijsproces, maar anderzijds iemand die leiding geeft aan onderwijspersoneel. Bij eenpitters zie je vaak de combinatie. In het po is in de cao vastgelegd wie tot de schoolleiders worden gerekend die zich moeten inschrijven en uiteindelijk registreren in het register. Alle leidinggevenden in een A- of D-schaal. Verdeling van taken en rollen liggen overigens niet vast. Het is aan het bestuur de functie- en taakverdeling te maken die past bij de context. In het vo zie je steeds vaker een opsplitsing van die rollen. Van Empel ziet dit als positief: Iedere schoolleider kan zijn staf en managementteam organiseren. Als bepaalde taken niet bij hem passen kan hij ze delegeren naar andere functionarissen en/of managementleden. In de praktijk zie je helaas ook directeuren die veel tijd kwijt zijn met werkzaamheden die niet thuishoren bij de functie, denk bijvoorbeeld aan conciërgewerk. De directeuren komen daardoor niet voldoende toe aan de eigenlijke werkzaamheden. Dat is soms

5 5 gemakkelijker en een logisch gevolg van de route waarop hij in deze positie is gekomen en in de waan van de dag al dan niet noodzakelijker. De VBS ervaart dat er in het ontwikkelen van strategisch beleid nog wel een flinke slag te maken valt. Isaac vindt het belangrijk dat schoolleiders van buiten, rekening houden met het specifieke karakter van het onderwijs. Een school is niet zomaar een bedrijf. Bazen van buiten kunnen goed werken en brengen de buitenwereld binnen. Ze mogen echter niet uit het oog verliezen dat voor de klas staan een specifiek beroep is waar je er altijd honderd procent voor de kinderen moet zijn. Geen afvinklijst Professionalisering is maatwerk, daar is iedereen het over eens. Van Willegen: Bekwaamheden ontwikkelen zich fijnmazig en dienen ruimte te laten voor een eigen visie op leiderschap. Je moet uitkijken dat het geen afvinklijst wordt. Er moet een evenwicht zijn tussen ruimte en sturing. In het onderwijsveld leeft vaak de gedachte dat er geen tijd en geld voor bijscholing is. Creemers begrijpt de bezorgdheid maar geeft aan dat professionalisering ook juist zorgt voor een verlaging van de werkdruk en tijdsbesparing. Informeel leren, in de eigen onderwijspraktijk, is ook een vorm van professionalisering. Het is dan ook niet iets dat erbij komt, want je leert wat je nodig hebt in de praktijk. Van Empel deelt ook de opvatting dat professionalisering werkdruk kan verlagen en uiteindelijk tijd kan besparen. Wie beter wordt in zijn werk, zal sneller werken en taken en werkzaamheden makkelijker oppakken. Professionalisering kan ook in de vorm van intervisie, deelname aan netwerken, feedback vragen. Dit kost wel tijd en investering maar zal zich uiteindelijk ook weer terugverdienen. De beroepsstandaarden zijn ook de basis voor de ontwikkeling van een schoolleidersregister in het po en vo. Veel beroepsgroepen zoals advocaten en artsen, kennen een register. Het schoolleidersregister po is medio 2013 opengesteld voor inschrijving. Ruim 6000 schoolleiders zijn inmiddels ingeschreven. Meer dan 1000 daarvan hebben aangetoond te voldoen aan de basiskwalificaties en zijn Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunctdirecteur Onderwijs (RADO). Voor 2018 moeten alle schoolleiders aangetoond hebben te voldoen aan de basiskwalificaties. Recent is in de cao po afgesproken dat niet voldoen aan de (her-)registratieeisen rechtspositionele gevolgen kan hebben. Het schoolleidersregister vo wordt momenteel vormgegeven als kwaliteitsregister. In het vo is nog enige weerstand te signaleren. Professionaliseren is nodig, maar moet dat verplicht en in een register? Betrokkenen erkennen de noodzaak tot ruimte en geven aan dat het gaat om maatwerk. Van Willegen: Het is zeker niet de bedoeling met de registratie alles dicht te timmeren. Uiteindelijk gaat het om leiderschap. Tot slot benadrukt Creemers: De competenties in het register zijn een manier om goed naar leiderschap te kijken. Het register is een middel om de professionele ontwikkeling te stimuleren en helpt het gesprek over het de professionaliseringsagenda van schoolleiders te voeren.

6 6 Beroepsstandaard vo is binnenkort officieel tekst: Akke Tick --- fotografie: Marieke Wijntjes Is de beroepsstandaard po al aan haar tweede versie toe, de beroepsstandaard vo is nog in wording. Op dit moment worden de resultaten van informatiesessies geanalyseerd. Projectleider beroepsstandaard en schoolleidersregister bij de VO-academie, Hans van Willegen, is optimistisch gestemd. Ook het vo heeft binnenkort een officiële standaard. het beroep van schoolleider zijn geen landelijke eisen verbonden. Wel is het een Aan wettelijke eis dat minimaal de helft van de leden van een schoolleiding over een lesbevoegdheid dient te beschikken, aldus WVO artikel 34, zegt van Willegen. De VO-raad heeft met OCW afspraken gemaakt over professionalisering. De ontwikkeling van een beroepsstandaard is in dat verband wenselijk. De overheid laat het aan het vo zelf over om een standaard te ontwikkelen. De weg daarnaar is lang. Het vo-veld is een complex veld. Het is belangrijk dat de beroepsgroep zelf drager is van onderwijskwaliteit. Dat betekent zelf keuzes over de inhoud maken, vorm en betekenis geven aan ambities, educatie en regulering en de verbinding leggen met relevante beleids- en organisatiekaders. De diversiteit maakt dat zo n proces tijd vraagt. Register De startnotitie Professionaliseringsstrategieën, Betekenisvolle inbedding van het schoolleidersregister vo van Mirko Noordegraaf was de start van het proces. In dit rapport staat helder verwoord dat voor een schoolleider in een complexe onderwijsomgeving professionele ontwikkeling onontbeerlijk is. Een van de professionaliseringsactiviteiten is een register. Een register dient drie doelen: de waarborging van de kwaliteit en status van het beroep richting de samenleving, politiek, schoolbestuurders en leerkrachten; het concretiseren van de kennis en bekwaamheden die van een schoolleider verwacht mogen worden; het bevorderen van scholing c.q. professionele ontwikkeling van leidinggevenden. In mei 2014 heeft over het register een brede digitale veldraadpleging plaatsgevonden. Van Willegen: Met 626 reacties kunnen we rustig stellen dat er sprake is van een valide steekproef waaruit conclusies zijn te trekken voor de gehele beroepsgroep. Uit de resultaten blijkt dat 95 procent van de bestuurders, 85 procent van de schoolleiders en 65 procent van de teamleiders weten dat de VO-academie werkt aan de ontwikkeling van het schoolleidersregister. Deze functiegroepen onderschrijven de doelstellingen van het register. Ook zien ze de eigen professionele ontwikkeling als belangrijkste doelstelling. Basiscompetenties Er zijn voor de beroepsstandaard, de grondslag van het register, vijf basiscompetenties voor schoolleiders vastgesteld. Dit zijn: het creëren van een gezamenlijke visie en richting; realiseren van een coherente organisatie ten behoeve van het primaire proces; bevorderen van samenwerking, leren en onderzoeken; strategisch omgaan met de omgeving; analyseren en probleemoplossen (hogere orde denken). Van Willegen: Deze basiscompetenties zijn in algemene bewoordingen beschreven en kunnen schoolleiders in de context van de eigen functie en werkomgeving specificeren. Ze worden nader uitgewerkt in bekwaamheden of met andere woorden in eisen voor professioneel handelen van beroepskrachten binnen een bepaalde beroepsgroep, in termen van benodigde kennis, kunde en zichtbaar gedrag. In vergelijking met competenties zijn bekwaamheden concreter geformuleerd. De concept-bekwaamheden zijn in september verspreid en nu kunnen schoolleiders en bestuurders erop reageren. We hopen ze aan de VO-raad voor te leggen in november. Wanneer de beroepsstandaard is vastgesteld wordt in overleg met de schoolleidersopleidingen een (basis)opleiding voor schoolleider vo ontwikkeld. Daarnaast volgt een vertaling naar een assessment of EVC-procedure (evaringscertificaat) voor zittende schoolleiders. Willegen: Ik heb goede hoop dat begin volgend jaar ook hiermee volop aan de slag kan worden gegaan. Meer informatie

7

8 8 Professionaliseringsthema s voor herregistratie tekst: Akke Tick --- fotografie: Marieke Wijntjes De beroepsstandaard voor schoolleiders in het po en de competenties daarin zijn belangrijk uitgangspunt voor het Schoolleidersregister PO. Opleidingen, assessments en EVC-procedures die schoolleiders kunnen gebruiken om hun basiskwalificaties aan te tonen moeten aansluiten bij deze standaard, maar ook de criteria voor herregistratie hebben een duidelijk verband met de competenties uit de beroepsstandaard. Even het geheugen opfrissen. Professionele schoolleiders, beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs is twee jaar geleden geactualiseerd. Marja Creemers, directeur Stichting Schoolleiders PO, legt uit: Fundament van de beroepsstandaard is de noodzaak van effectief leiderschap. Dit containerbegrip is vertaald naar vijf basiscompetenties. Visiegestuurd werken, relatie met de omgeving, vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid, leiderschapsstrategieën die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking, leren van leraren en onderzoek voor school- en onderwijsontwikkeling, en hogere orde denken. Met het instrument beroepsprofiel kunnen schoolleiders een helder beeld krijgen van specifieke competenties in concrete werksituaties. Creemers: Dit helpt niet alleen bij het reflecteren op het functioneren maar kan ook worden gebruikt om een functiebeschrijving of functieprofiel op te stellen. In de loop der tijd is het takenpakket van de schoolleider niet alleen diverser en uitdagender, maar ook zwaarder en veranderlijker geworden. Dat vraagt om het continu blijven werken aan je ontwikkeling en de benodigde competenties. Herregistratie Het model voor herregistratie dat inmiddels is vastgesteld is gebaseerd op de uitkomsten van twee verkennende onderzoeken die het Schoolleidersregister PO in 2013 en 2014 heeft uitgevoerd. Op basis van de wensen van schoolleiders, bestuurders, opleiders, HRM-ers en wetenschappers is gekozen voor een herregistratiemodel dat uitgaat van zeven professionaliseringsthema s. Dit zijn thema s waarvan schoolleiders (en stakeholders) zelf zeggen dat die de inhoud van hun vak de komende jaren in belangrijke mate zullen bepalen. De thema s 2014 zijn: persoonlijk leiderschap; kennis- en kwaliteitsontwikkeling; in relatie staan tot de omgeving; omgaan met verschillen; regie en strategie; leidinggeven aan verandering; toekomstgericht onderwijs Creemers: Per vier jaar kiest de schoolleider drie thema s waarop hij zichzelf verder wilt ontwikkelen. Minimaal eenmaal per jaar geeft hij in het register aan wat de voortgang is. In de toekomst zal het aantal thema s mogelijk uitgebreid worden. Ook wordt jaarlijks bekeken of thema s aangepast moeten worden. Pilot informeel leren Professionalisering aan de hand van de thema s kan door middel van een formele of informele route. Creemers legt uit: Het is bijvoorbeeld mogelijk om een opleiding te volgen die een thema behandelt. Maar juist in de praktijk en in de samenwerking met collega s doet de schoolleider ook veel nieuwe leer ervaringen op. Er is dan ook veel ruimte voor informeel leren. Professionele beoordelaars of collegaschoolleiders toetsen dan aan de hand van een aantal criteria of de kennis en competenties op een (deel)thema behaald zijn. De validering van de informele route is nog in ontwikkeling. Er start in november een pilot rond de thema s persoonlijk leiderschap, in relatie staan tot de omgeving en leiding geven aan verandering. Schoolleiders die als een van de eersten via de informele route willen werken aan deze thema s zijn welkom mee te doen aan onze pilot en krijgen daarmee de gelegenheid mee te denken over en te werken aan de uiteindelijke route van valideren van informeel leren. Tot slot benadrukt Creemers dat professionele ontwikkeling ook geldt voor het School leidersregister PO zelf. Wij zullen voortdurend in gesprek blijven met schoolleiders en hun belanghebbenden zodat we ervoor kunnen zorgen dat de kwaliteits criteria voor schoolleiders blijven aansluiten op de praktijk. Meer informatie

9 9 juridisch financieel personeel Montessorischool kan leraar of stagiair die geen hand wil geven weigeren tekst: Bas Vorstermans Op montessorischolen neemt het elkaar geven van een hand vaak een belangrijke plaats in. In het primair montessorionderwijs is het gebruikelijk dat de leerlingen hun leraar aan begin en eind van de schooldag een hand geven. In het middelbaar onderwijs wordt dit gebruik soms voortgezet. Wanneer een leraar, stagiair of leerling claimt op religieuze gronden geen hand te willen geven, komt dat op gespannen voet te staan met de grondslag van de school. Hoe moet daarmee worden omgegaan? Dit was de inzet van een zaak waar onlangs door het College voor de Rechten van de Mens over geoordeeld is. Een school voor voortgezet montessorionderwijs had een vrouwelijke student aan de lerarenopleiding op de lijst gezet voor een docentstage. Nadien bleek bij een kennismaking dat de aspirant-stagiaire vanwege haar Islamitische geloofsovertuiging aan mannen geen hand wilde geven. De school gaf daarop aan dat dat een probleem vormde, omdat het geven van de hand onderdeel is van de montessoriaanse visie op onderwijs. Daarop heeft de school de student van de stagelijst gehaald. De student was het daar niet mee eens. Wanneer iemand zich gediscrimineerd (ongelijk behandeld op grond van bijvoorbeeld ras, geslacht, seksuele geaardheid, lichamelijke beperking of religie) voelt, kan hij daarover een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit college beoordeelt aan de hand van de gelijke behandelingswetgeving of sprake is van verboden onderscheid. Ook wanneer iemand anders behandeld wordt omdat hij of zij op basis van geloofsovertuiging anderen geen hand geeft, kan die persoon dus om een oordeel vragen van het College voor de Rechten van de Mens. Dit oordeel is niet bindend, maar is natuurlijk wel zwaarwegend. Het oordeel verplicht degene die verboden onderscheid heeft gemaakt, dus niet om iets te doen of te laten. Het is wel mogelijk dat aan de hand van het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens een ge- of verbod wordt gevraagd van de rechter. In het hierboven beschreven geval kaartte de student de zaak dus aan bij het college. Historie In het verleden heeft het College voor de Rechten van de Mens eerder geoordeeld over situaties waarin het ging om het weigeren de hand te geven op basis van geloofsovertuiging. In sommige gevallen ging het daarbij ook om een onderwijsinstelling in haar verhouding tot leerlingen of leraren. De school stelde zich dan veelal op het standpunt dat het geven van de hand de in Nederland gebruikelijke begroetingswijze is en dat de school die ook zelf wil toepassen. Soms zei de school dat het handen geven een regel binnen de school is, soms beriep de school zich erop dat men de leerlingen moet voorbereiden op de Nederlandse maatschappij. Het College voor de rechten van de Mens oordeelde daarover steeds op de volgende wijze: De regel dat personeel of leerlingen elkaar de hand moeten geven, is een regel die indirect onderscheid maakt op grond van religie, omdat deze regel mensen die op grond van hun religie mensen van het andere geslacht geen hand willen geven (dat geldt bijvoorbeeld ook voor orthodoxe Joden) zwaarder treft. De regel dient wel een redelijk doel (beleefd groeten als regel binnen de school en als voorbeeld voor hoe het binnen de maatschappij hoort ). Dan moet worden nagegaan of de regel noodzakelijk is om dat doel te bereiken. Daar

10 10 strandde steeds het verweer van de scholen, omdat het college oordeelde dat ook ander begroetingswijzen, zoals een hoofdknik (eventueel met toelichting) als beleefde groet kunnen worden aangemerkt. Daarom is de regel dat slechts de hand geschud mag worden, niet noodzakelijk en wordt er verboden onderscheid op grond van religie gemaakt als die regel wordt toegepast. 1 Deze lijn van beoordeling door het College voor de Rechten van de Mens heeft zo nu en dan geleid tot discussie. In de media, maar soms ook in de rechtswetenschap, werd de vraag gesteld of dat niet wat ver ging. Een van de redenen is, dat de weigering om mensen van het andere geslacht de hand te geven, zelf ook weer inbreuk maakt op de gelijke behandeling, namelijk de gelijke behandeling tussen man en vrouw. Wanneer de rechter na het oordeel van het college nog aan de zaak te pas kwam, was deze het met dat oordeel ook niet altijd eens. In 2009 heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste ambtenarenrechter, in een zaak over het openbaar onderwijs geoordeeld over het ontslag van een leraar die van het ene op het andere moment weigerde mensen van het andere geslacht de hand te geven. Ook in die zaak had het College voor de Rechten van de Mens daarvoor geoordeeld dat sprake was van verboden onderscheid. De Centrale Raad van Beroep oordeelde echter: Het gaat bij de vraag of de op de school geldende uniforme begroetingsregel zich verdraagt met het verbod van onderscheid naar godsdienst om een afweging van belangen van de stichting en de school enerzijds en die van betrokkene, die zou moeten worden beschermd tegen ongelijke behandeling vanwege haar godsdienst anderzijds. Van belang achtte de Centrale Raad daarbij dat de geloofsuiting waarvoor bescherming wordt verlangd zich in de openbaarheid manifesteert en dat daarbij anderen zijn betrokken, waaronder ook leerlingen, ouders en andere derden. De begroetingsregel zit dus direct op de wijze van functievervulling. Het belang van de openbare school, gelegen in het voor komen van segregatie en het bevorderen van de duidelijkheid in een multiculturele 1 Bijvoorbeeld oordeelnummers , en (destijds heette het College voor de Rechten van de Mens nog Commissie Gelijke Behandeling) schoolgemeenschap weegt in de gegeven omstandigheden zo veel zwaarder dan het door betrokkene nagestreefde belang bij verscheidenheid, dat de Raad van oordeel is dat de voorgeschreven begroetingswijze, te weten het schudden van handen, passend en noodzakelijk is te achten. 2 Beoordeling in deze zaak In de zaak van de aspirant-stagiaire tegen de school voor voortgezet montessorionderwijs beriep de school zich erop dat het geven van de hand te maken heeft met de identiteit van de school. Daarover zijn uitzonderingsbepalingen in de Algemene Wet Gelijke Behandeling opgenomen: de vrijheid van een instelling van bijzonder onderwijs om eisen te stellen over de vervulling van een functie, die, gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de verwezenlijking van haar grondslag (artikel 5 lid 2 onder c AWGB). Eenzelfde uitzondering geldt ook bij de toe lating en de deelname aan het onderwijs (artikel 7 lid 2 AWGB). Doorgaans wordt ervan uit gegaan dat het dan moet gaan om eisen verband houdend met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. In deze zaak werd voor het eerst een beroep gedaan op deze uitzondering op basis van een pedagogische of opvoedkundige grondslag van het (algemeen) bijzondere onderwijs. Voor een geslaagd beroep op de uitzonderingsbepaling moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. In de eerste plaats moet de gestelde eis nodig zijn met het oog op de grondslag. Ook moet er sprake zijn van een consistent beleid om die grondslag na te leven. De stagiaire voerde bij het college aan dat zij mensen begroet door haar hand op haar hart te leggen. Maar het college oordeelt dat de school voldoende aantoont dat aan het geven van een hand binnen de montessoripedagogiek bijzondere betekenis toekomt. Aan het begin en het einde van elke les op de school geeft de docent de leerling een hand en maakt daarbij oogcontact. Het gaat niet slechts om een begroeting. Het college oordeelt dat de school heeft aangetoond dat de eis om aan leerlingen een hand te geven nodig is om uitvoering te geven aan de montessorigrondslag van de school. Wat betreft het vaste beleid voert de 2 Centrale Raad van Beroep, 7 mei 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BI2440 school aan dat zijn docenten affiniteit met het montessorionderwijs moeten hebben. Bij de selectie van nieuwe docenten wordt dit getoetst. De school biedt nieuwe docenten in het eerste jaar een montessori-introductiecursus van zes bijeenkomsten aan. Daarna vindt gedurende de verdere loopbaan verdieping in de montessoripedagogiek plaats. Als in het eerste jaar van het dienstverband blijkt dat een docent niet in staat is om op een goede wijze uitvoering te geven aan de montessoripedagogiek, zal de school het contract met deze docent niet verlengen. Ook voert de school met aspirantstagiairs een intakegesprek waarin de montessorimethodiek nadrukkelijk besproken wordt. Door een samenloop van omstandigheden heeft dit gesprek niet met deze stagiair plaatsgevonden. Daarom concludeert het college dat het indirecte onderscheid op grond van godsdienst niet verboden is. Het College voor de Rechten van de Mens is van oordeel dat de school met succes een beroep heeft gedaan op de wettelijke uitzondering. De montessorischool mocht de stagiair dus weigeren omdat zij niet aan alle leerlingen een hand wilde geven 3. De les Het geven van de hand wordt door het College van de Rechten van de Mens erkend als een gebruik met een belangrijke betekenis binnen het montessorionderwijs. Binnen het bijzonder onderwijs kunnen montessorischolen die een consistent beleid voeren om hun montessoripedagogiek binnen de school na te leven, de toegang weigeren aan docenten of stagiairs die op basis van geloofsovertuiging weigeren leerlingen (van het andere geslacht) een hand te geven. 3 College voor de Rechten van de Mens, oordeelnummer

11 11 Aanzegplicht breidt uit tekst: Sheila Meijer De aanzegplicht breidt fors uit. Deze plicht gaat gelden voor alle tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Dat betekent dat scholen hun procedures hierop moeten aanpassen. VBSchrift zet de feiten op een rij. De cao po en vo bevatten een aanzegplicht. Dit houdt in dat bij sommige tijdelijke contracten, die minimaal 12 maanden hebben geduurd, minstens twee maanden voor het einde daarvan moet worden aangegeven wat de intentie van de werkgever is. Er zijn drie mogelijkheden: een contract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden; er wordt geen nieuw dienstverband aangeboden; het contract wordt verlengd met nogmaals een contract voor bepaalde tijd. Deze verplichting is opgenomen in artikel 3.6 lid 3 van de cao po en artikel 9.a.2 lid 2 van de cao vo. Het betreft de contracten voor bepaalde tijd bij wijze van proef met een uitzicht op een vast contract. Als gevolg van de Wet werk en zekerheid zal op grond van het nieuwe artikel 7:668 BW deze aanzegplicht uitgebreid worden. Deze aanzegplicht gaat gelden voor alle tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Dus niet alleen voor de tijdelijke contracten bij wijze van proef, maar bij voorbeeld ook voor de tijdelijke contracten wegens vervanging die worden aangegaan voor zes maanden of langer dan zes maanden. De bewijslast ten aanzien van de aanzegplicht ligt bij de werkgever. De betreffende aanzegplicht gaat uit van één maand. Dit in tegenstelling tot de genoemde aanzegplicht op grond van de cao s, waarbij wordt uitgegaan van twee maanden. Dit betekent dat u verplicht wordt om een werknemer minimaal een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, en zo ja voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Van belang is ook dat de aanzegplicht gaat gelden voor alle tijdelijke contracten. Als er sprake is van opvolgende contracten zal de plicht voor elke overeenkomst afzonderlijk gelden, dus niet alleen voor de eerste dan wel de laatste overeenkomst, maar ook voor de tussenliggende overeenkomsten. Wijze van aanzegging De aanzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Er moet aangegeven worden wat er met de overeenkomst gaat gebeuren (voortzetten voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd of eindigen). Ook dienen de voorwaarden genoemd te worden waaronder de overeenkomst wordt voortgezet. Het advies luidt om de aanzegging per brief te doen en deze brief per aangetekende post met ontvangstbevestiging te versturen. De reden voor dit advies is gelegen in het feit dat de bewijslast ten aanzien van de aanzegplicht bij de werkgever ligt. Laatstgenoemde moet aantonen dat de aanzegging (tijdig) heeft plaatsgevonden. De wet geeft niet duidelijk aan of de aanzegging ook per mogelijk is. Als een werkgever niet aanzegt dan eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege (tenzij er van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd ontstaat). Het niet aanzeggen heeft dus geen gevolgen voor het eindigen van het contract. De werkgever is wel een vergoeding van één maandloon verschuldigd aan de werknemer. Onder één maandloon wordt verstaan het salaris inclusief vakantietoeslag en eventueel een 13e maand. Als niet tijdig wordt aangezegd is een vergoeding naar rato verschuldigd. Als de aanzegging bijvoorbeeld drie weken te laat plaatsvindt, dan is de werkgever een vergoeding ter hoogte van drie weken loon verschuldigd. Ook wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst verlengt, maar hij de werknemer hiervan niet (tijdig) op de hoogte heeft gesteld, blijft een vergoeding verschuldigd. Maar als een werknemer binnen uiterlijk drie maanden nadat de aanzegplicht is ontstaan geen beroep op het niet (tijdig) aanzeggen doet is de vergoeding niet verschuldigd. De vergoedingsplicht blijft ook achterwege als wel tijdig wordt medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, maar niet wordt toegelicht op welke voorwaarden. In dat geval wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet voor dezelfde tijd (maar maximaal een jaar) onder de bestaande voorwaarden. De vergoeding is tenslotte niet verschuldigd, indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard dan wel surseance van betaling is verleend. Volgens de regeling is het mogelijk om direct bij het aangaan van de arbeids overeenkomst aan te zeggen. De aanzegplicht geldt niet voor de werknemer. De werknemer behoeft dus niet tijdig te melden of hij akkoord gaat met een aanbod van de werkgever om de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

12 12 Als de werknemer wel doorwerkt na de einddatum van de arbeidsovereenkomst wordt de arbeidsovereenkomst overigens wel geacht te zijn voortgezet onder dezelfde voorwaarden als door de werkgever aangegeven. Aanzegplicht bij vervangers Voor contracten met vervangers wegens ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof geldt de aanzegplicht niet. Deze is alleen van toepassing op contracten van zes maanden en langer of contracten, waarbij bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld. Wanneer de einddatum van de overeenkomst afhankelijk is van de duur van ziekte of zwangerschaps- en bevallingsverlof van een andere medewerker hoeft dus niet een maand van te voren geïnformeerd te worden over voortzetting dan wel beëindiging. Overgangsrecht De aanzegplicht geldt voor arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 februari 2015 (de laatste werkdag is dus op of na 1 februari 2015). Dat heeft tot gevolg dat sommige werknemers dus al in de maand december 2014 moeten worden aangezegd. Voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 februari 2015 van rechtswege aflopen, geldt geen aanzegplicht. Voor het onderwijs geldt onder huidige cao s nog wel de aanzegplicht van twee maanden bij contracten bij wijze van proef met uitzicht op vast die minstens 12 maanden hebben geduurd. Die dienen zodoende al in november 2014 te worden aangezegd. Schrijf een brief tegen de ketenbepaling tekst: Van de redactie De Wet werk en zekerheid heeft een grote impact op het onderwijs. Vooral de gewijzigde maatregelen in de ketenbepaling kunnen voor grote problemen in het onderwijs zorgen. De VBS roept mede op tot actie voor bijstelling van de wetgeving. O p 1 juli 2015 gaan de nieuwe maatregelen uit de Wet werk en zekerheid van start. Een van de gevolgen is dat als een medewerker binnen 6 maanden (nu 3 maanden) volgens meerdere tijdelijke contracten werkt er na een periode van 2 jaar (nu 3 jaar) of bij een vierde contract een vast dienstverband volgt. Helaas is de wet niet aangepast. Er komt wel nog een reparatiewet, maar de verwachting is, dat de regeling voor het onderwijs niet versoepeld wordt. Actie ouders aan zet Jan Sytsema, lid College van Bestuur van PCBO Tytsjerksteradiel en Bestuurslid van CBO Fryslân, heeft het initiatief genomen tot een brievenactie. We willen zoveel mogelijk brieven laten bezorgen bij de Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) én de Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De ervaring heeft geleerd, dat Kamerleden vaak ontvankelijk zijn voor reacties van ouders. Daarom willen we ouders om hulp vragen. Ook ouders begrijpen dat veelvuldig uitval van lessen de kwaliteit van onderwijs voor hun kind niet ten goede komt. In de week van oktober a.s. (de eerste week na het herfstreces) start een landelijke actie om ouders om medewerking te vragen. U kunt hieraan meedoen door ouders te vragen een brief of mail te sturen naar de beide Kamercommissies. Voorbeeldbrieven voor uw verzoek aan ouders en brieven voor de commissies vindt u op de website van de VBS: Als bovenstaande acties onvoldoende effect hebben, dan is het voorstel, dat scholen een week lang gaan werken conform de nieuwe regelgeving vanaf 1 juli Sytsema: We willen dit doen in de week van november. Dit is de week voordat de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de agenda staat. Actuele informatie vindt u op de website van de VBS. De VBS ondersteunt van harte deze actie. Wij staan voor kwaliteit van onderwijs. Voor een schoolbestuur is de ketenbepaling financieel niet draaglijk. Zeker voor een klein schoolbestuur zal het extra lastig worden om voor vervanging te zorgen. Wil een bestuur onder de nieuwe wetgeving een gezond financieel beleid voeren dan moeten zij voorkomen dat invallers recht krijgen op een vast dienstverband. Dit betekent dat vervangers niet meer aanwezig zullen zijn en kinderen wellicht naar huis moeten worden gestuurd. Dit komt de onderwijskwaliteit niet ten goede.

13 13 Duitsland levert bewijs Gezonde scholen leveren betere onderwijsresultaten tekst: Violette van Empel --- fotografie: Onderwijsagenda SBGL Een goede Gezonde School helpt hogere onderwijsresultaten te behalen, vermindert schooluitval en bevordert aantoonbaar sociale vaardigheden. Prof. dr. Peter Paulus van Universiteit Lüneburg laat overtuigende causale relaties zien tijdens de studiereis van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL). Een goede Gezonde School is meer dan een school die alleen aandacht besteedt aan gezondheidspromotie. Gezondheid is niet iets extra s, maar een alomvattend onderdeel van het onderwijs. Het betreft een integrale aanpak rondom het kind én met aandacht voor welzijn en gezondheid van de medewerkers. Dit vraagt om structurele inzet van scholen en partners in de omgeving. Centraal in de Duitse aanpak staat hoe kan gezondheid bijdragen aan betere schoolprestaties. Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad: Gezonde Scholen worden betere scholen! Een leerling profiteert daar niet alleen tijdens zijn schoolcarrière van, maar de rest van zijn leven. Duitsland gaat uit van het whole school model: de hele school moet aangepakt worden en betrokken zijn. Het resultaat is betere scholen door aandacht voor gezondheid. Zo wordt de Gezonde School een levenswijze. Niet iets nieuws, maar een onderdeel van het geheel. Dit vraagt om een cultuurverandering en dat duurt jaren. Om daar te komen is in Nederland nog een lange weg te gaan. Landelijke programma s op het snijvlak van onderwijs en sport en gezonde leefstijl stimuleren en ondersteunen scholen in Nederland. Positieve effecten Er is steeds meer bewijs dat inzetten op Gezonde Scholen werkt. De Duitse praktijk laat ook zien dat een Gezonde School goed is voor leerlingen. Uit longitudinaal onderzoek naar de relatie tussen gezondheid en schoolprestaties blijkt dat er een causaal verband is: Margitt Janssen-Kuyper, senior adviseur P&O ROC van Twente, Hengelo: Gezondheid is de basis van goed onderwijs, niet alleen voor studenten maar ook voor het personeel. Je hebt ambassadeurs nodig. De organisatie moet ervan doordrenkt zijn. een betere gezondheid leidt tot betere scholen: gezondheid is ondersteunend aan educatie; overgewicht, obesitas, verminderde activiteit en geestelijke gezondheid hebben invloed op prestatie, spijbelgedrag en het afmaken van de school. Het lastige blijft dat iedere school een ander programma nodig heeft.

14 14 Violette van Empel, senior-adviseur VBS: De Gezonde School moet niet iets nieuws zijn, maar een onderdeel van ieders levensstijl. Schoolleiders, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en combinatiefunctionarissen kunnen daar een rol in vervullen. Dit kan tot uiting komen in de pedagogiek, didactiek, vakinhoud en samenwerking in en om de school. Niet als iets nieuws, maar als onderdeel van het huidige programma. Een goed programma voor de ene school hoeft niet goed te zijn voor een andere. Maatwerk per school is noodzakelijk. Ook volgens het RIVM zijn er veel voordelen van een Gezonde School en heeft zo n school wel degelijk een positief effect op schoolprestaties. Het RIVM promoot in Nederland al langere tijd de Gezonde School-aanpak. Gezonde School-beleid draagt bij aan het welbevinden van kinderen, versterkt hun weerbaarheid, zorgt voor betere schoolprestaties en een betere gezondheid, helpt voortijdig schoolverlaten terugdringen en zorgt voor succesvollere loopbanen. Essentiële rol schoolleiders Het belang van de gezonde medewerker in het onderwijs kwam uitdrukkelijk naar voren tijdens de studiereis. Kevin Dadaczynsky van de Universiteit van Lüneburg toonde met onderzoeksresultaten aan dat directies een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van gezonde leefstijl op scholen. Naast de schoolleiders hebben ook de groepsleerkrachten en vakleerkrachten een functie. Dit vraagt aandacht voor het thema op schoolleiders opleidingen, pabo s en ALO s. Dirk Medrow, voormalig sportdocent in Duitsland en nu werkzaam voor het Duitse ministerie van Onderwijs geeft ook aan dat gezondheid moet worden gerealiseerd door de hele organisatie en niet door één persoon. Hij benadrukt het belang van integratie in de reguliere lessen. Zijn advies luidt: onderbreek de lessen op de kritische momenten. Niet als vrije tijd maar vul het in met beweegtussendoortjes, zingen of een spelletje. Vervolgens kunnen leerlingen weer met meer aandacht de lessen volgen. Dagelijkse routine zorgt voor de verbetering van de gezondheid maar dit vraagt wel wat van alle medewerkers binnen de school. School en sport In Duitsland verschilt de samenwerking tussen onderwijs en sport per deelstaat. Elke deelstaat (zestien in totaal) maakt autonoom keuzes. Er bestaat een regeling vergelijkbaar

15 15 met de Nederlandse combinatiefuncties waarbij een sportprogramma in het naschoolse aanbod wordt gerealiseerd. Vanuit het programma Sport Macht Schule heeft samenwerking tussen sport en onderwijs geleid tot dagelijks een uur sport en bewegen op en rondom school. Het sportaanbod wordt georganiseerd op basis van de vraag en behoefte van leerlingen. Het aanbod speelt in op leeftijdsgroepen, leerlingendiversiteit en verbinding met gezondheidsthema s. Doorgeleiden naar de sportvereniging is een belangrijk onderdeel van het programma. Sport speelt overigens geen hoofdrol in de Duitse Gezonde School. In Nederland is dit wel een belangrijk onderdeel (thema certificaat Sport en bewegen). Onderwijsagenda SBGL In Nederland is er toenemende aandacht voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben gezamenlijk de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl opgezet. Het doel is helder. In 2016 halen meer leerlingen/studenten de beweegnorm en hebben 850 scholen een vignet Gezonde School gekregen (450 basisscholen, 200 vo-scholen en 200 mbo-scholen). Scholen kunnen het vignet ontvangen wanneer ze hebben laten zien dat ze structureel aan gezondheid werken. Meer weten? Kijk op Bron: verslag studiereis Berlijn, Jacqueline Vink. Arlène Crok, docent lichamelijke opvoeding en coördinator bewegingsonderwijs Zaan Primair, Westzaan: We moeten de hele organisatie meenemen, van bestuur tot kind. Delegatie bezoekt Duitse scholen Een delegatie van vijftig personen waaronder schooldirecteuren uit het po, vo en mbo, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, onderwijsbestuurders, het team van de Onderwijsagenda SBGL en mensen van het ministerie van OCW en NOC*NSF bezocht eind maart 2014 scholen in Berlijn en Bünde om te leren van de Duitse aanpak van de Gezonde School. Violette van Empel, expert combinatiefuncties onderwijs/buurtsportcoaches uit het team van de Onderwijsagenda SBGL nam vanuit de VBS deel aan de studiereis. De delegatie bezocht: Integraal kindcentrum: Erika Mann Grundschule, Berlin met als motto: Inclusion instead of integration. Van 6.00 tot uur biedt de school opvang en onderwijs voor leerlingen. Schele Schule in de buurt van het Olympisch stadion met een uitgebreid sport- en beweegaanbod tijdens en na school. Erich Gutenberg Berufskolleg met een inspirerende Gezonde School-omgeving en methode van Self Organised Learning.

16 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? tekst: Peter Warnders --- fotografie: NGVO Streven naar een reusachtige schaal is streven naar zelfvernietiging, aldus de econoom Ernst Friedrich Schumacher. Deze wijsheid houdt Vlaanderen niet tegen de discussie te voeren over het al dan niet streven naar bestuurlijke schaalvergroting in het onderwijs. Nederland heeft de discussie over nut en noodzaak van schaalvergroting al gevoerd. Wat kan Vlaanderen leren van het Nederlandse debat. Dit was het doel van de NGVO-studiedag op 13 juni 2014 in het Paleis der Academiën in Brussel. Vlaamse kanttekeningen Prof. Geert Devos van het Bellon-centrum van de Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent en tevens bestuurslid NGVO nam als eerste spreker de aanwezigen mee langs een verduidelijking van de specifieke Vlaamse situatie en begrippen. Zo kent Vlaanderen de scholengemeenschap. Dit is een vrijwillige samenwerking van een groep schoolbesturen, ieder met hun eigen scholen. Samen met de gewone schoolbesturen telt Vlaanderen zo zeer veel besturen, waar het lastig voor is voldoende goede bestuurders te vinden. Haast als vanzelf dwingt dit tot schaalvergroting. Schaalvergroting biedt natuurlijk ook mogelijkheden en stelt leerlingen in staat betere keuzes te maken. Toch is het goed na te denken of schaalvergroting wel voordelig is, zo hield Devos zijn gehoor voor. Het zal leiden tot meer bureaucratisering, want een uitgebreidere dienstverlening leidt immers ook tot keeping people busy. De vraag is daarom gerechtvaardigd of een bestuur zich wel met alles moet bezighouden, of zich niet juist moet concentreren op het onderwijs? Er wordt te vaak te veel bijgehaald, waarvan men zich kan afvragen: waarom?, zo verzuchtte Devos. Veel van wat er bij wordt gehaald wordt aangeboden door deskundigen die ook nog niet eens deskundig zijn op het gebied van onderwijs. De vraag naar hoe bestuurlijke schaalvergroting moet worden ingevuld, wordt vaak kwantitatief beantwoord. Het antwoord is te vaak rationeel- technisch en te weinig organisch-cultureel. Terwijl het organische in deze discussie de nadruk zou moeten krijgen, hoe moeilijk dat ook is, pleitte Devos. Het moeilijke zit in het feit dat organischcultureel context-gebonden is (en moeilijk lineair toepasbaar is), bottom-up is (en niet top-down), van nabij-persoonlijk is (en niet vanop een afstand) en de focus op processen legt (en niet op structuren en systemen). Devos sloot zijn bijdrage af met de constatering dat veel besturen en scholengemeenschappen geleidelijk aan krediet hebben opgebouwd. Dit moet niet zomaar overboord worden gegooid door een opgelegde bestuurlijke schaalvergroting. Ondertussen in Nederland De Nederlandse kant van het verhaal werd belicht door prof. dr. Fons van Wieringen, voorzitter Commissie Fusietoets Onderwijs, oud-voorzitter van de Onderwijsraad en oud-bestuurslid van de NGVO. In Nederland is schaal een politiek probleem geworden vanwege schandalen die aan het licht kwamen, zo begon Van Wieringen. In het onderwijs betrof het vaak de nieuwe conglomeraten die problemen veroorzaakten. Overigens staat de grootte van de schaal wel los van de kwaliteit van het onderwijs, benadrukte hij. Met groei is een omslagpunt gemoeid: Iets groter kan zeker goedkoper zijn, maar daarna wordt het ook weer duurder. Het Nederlandse onderwijssysteem wordt gekenmerkt door keuzevrijheid en legitimatie, bijvoorbeeld door medezeggenschap. Schaalvergroting kan, met het oog op de bescherming van de kenmerken van het systeem, hier juist tegenin gaan. Sinds een aantal jaar dienen besturen die willen fuseren een fusie-effect rapportage op te stellen, waarin ze vooraf motiveren:

17 17 wat de doelen en effecten zijn; wat een fusie betekent voor de spreiding van voorzieningen; wat het effect is op de keuzevrijheid; wat de kosten en baten zijn; wat dit betekent voor personeel, leerlingen en ouders. De Commissie Fusietoets Onderwijs toetst hier vervolgens op en geeft een advies aan de minister. In feite, aldus Van Wieringen, hanteert de Commissie Fusietoets normen voor fusie die de politiek niet durft te stellen. Hoewel de normen overigens ook voldoende ontsnappingsmogelijkheden bieden. Veel van de maatregelen die uit de koker van het ministerie komen, dragen impliciet fusiebevorderende maatregelen in zich. Hiermee gaat het departement in tegen de heersende trend. De situatie van krimp biedt veel schoolbesturen toch weer een ontsnappingsmogelijkheid om tot schaalvergroting over te gaan. Schaalvergroting is hierdoor moeilijk in de hand te houden. Een fusietoets biedt dan uitkomst. Maar dan moet wel eerst een grens vastgesteld worden, zo besloot Van Wieringen zijn bijdrage. De Vlaamse praktijk De praktijk werd belicht door Chris Smits, secretarisgeneraal Vlaams Verbond Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO). Er zijn achthonderd katholieke schoolbesturen in Vlaanderen die zesduizend bestuurders tellen. Het probleem is voldoende expertise te kunnen blijven aantrekken, bestuurskracht te vergroten en de middelen efficiënt in te zetten. Het beeld is divers. Er zijn zeer kleine lokale schoolbesturen en schoolbesturen die geheel Vlaanderen bestrijken. Er zijn betaalde bestuurders en vrijwillige bestuurders. De uitdaging is voldoende bestuurders te behouden, die ook affiniteit NGVO Het Nederlandstalig Genootschap voor Vergelijkende Studie van Onderwijs en Opvoeding (NGVO) is in 1973 opgericht door grondleggers van comparatief onderwijs en onderzoek in Nederland en Vlaanderen. NGVO groeide in de jaren na de oprichting uit tot een bloeiende gemeenschap van ongeveer 150 leden uit onderwijs, onderzoek, onderwijsbeleid en bedrijfsleven. NGVO maakt deel uit van de World Council of Comparative Education Societies (WCCES) waar inmiddels 35 zusterorganisaties bij zijn aangesloten. NGVO heeft in de afgelopen decennia tal van onderwijscongressen en seminars (mede) georganiseerd. De VBS verzorgt het ambtelijk secretariaat van het NGVO. Simon Steen is op persoonlijke titel bestuurder. Een uitgebreid verslag van de studiedag is te vinden op de website van het NGVO met onderwijs hebben. Met dit doel voor ogen heeft het VVKSO de nota Krijtlijnen geschreven. De uitgangspunten hierbij zijn geen schoolvergroting, geen van boven opgelegde modellen, autonomie van de school handhaven en gelijkwaardigheid van de partners. Welke schaal hoort hierbij? Dat is een lastige. Uiteindelijk moet de schaalgrootte evenwichtig zijn en de bestuurders moeten affiniteit met de school hebben. Hiertoe moeten medewerkers kunnen worden vrijgesteld om te besturen. Het hoeven geen managers te zijn of mensen van buiten, als ze maar in staat zijn het onderwijs te besturen, zodat de directeur van de school zich kan bezig houden met de onderwijsinhoud. Een schoolbestuur kan op deze manier gevormd worden uit een combinatie van vrijwilligers en vrijgestelden. Afsluiting De dagvoorzitter, Jeroen Backs van het Vlaamse ministerie van Onderwijs en NGVO-bestuurslid, sloot de studiedag af met de constatering dat schaalvergroting in Vlaanderen doorgaat en onderdeel zal zijn van een nieuw regeerakkoord. Hierin zal de input van deze dag zeker tot uiting komen. Het one size fits all model zal er niet komen en bestuurlijke schaalvergroting zal nooit een doel op zich worden. Het is de doelmatigheid die voorop staat. Scholing van bestuurders is en blijft belangrijk, maar dit gaat natuurlijk wel handiger als er minder van zijn.

18 18 Verenigingsnieuws Noteer in uw agenda! 26 november, uur, ALV van de VBS, Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Reis mee langs richtinggevende workshops door VBS-bestuur en leden. Extra geld voor uw school, praktische tips voor ondernemerschap en een palet aan ideeën voor samenwerken, netwerken en communicatie. Pedagogisch vakmanschap en levenskunst Onderwijs is meer dan alleen kennis overdragen. We willen onze leerlingen voorbereiden op hun plek in de maatschappij van nu. Hen uitdagen en inspireren, zodat zij straks zelf hun leven vorm kunnen geven. De VBS organiseert de cursus Pedagogisch vakmanschap en levenskunst, waarin u met deze onderwerpen aan de slag gaat. De cursusdag bestaat uit twee delen. Een theoretisch deel onder leiding van levenskunstenaar Joep Dohmen. En een praktisch deel waarin de theorie vertaald wordt naar het niveau van de klas in een actieve workshop. U verlaat de studiedag met nieuwe ideeën over de plek van waarden, deugden en identiteit in de school. En met concrete plannen om hier in de praktijk van uw school mee aan de slag te gaan. Heeft u interesse? Meld u aan op De eerstvolgende cursus vindt plaats op 29 januari. U kunt nog meedoen! Tot 40 procent besparen op kantoorartikelen via Lyreco Als VBS-lid kunt u kantoorartikelen bestellen bij Lyreco. We hebben met dit bedrijf prijsafspraken gemaakt, waardoor u tot wel 40 procent kunt besparen op de gebruikelijke kosten. Bovendien levert Lyreco snel: wat u vandaag voor uur bestelt, heeft u morgen in huis. Veel scholen doen al mee. Bent u ook geïnteresseerd, ga dan naar en schrijf u in. U ontvangt dan het deelnameformulier, de samenstelling van het kernassortiment en de prijslijst. U kunt ook bij Lyreco terecht voor ecologische kantoorartikelen, kerstpakketten en relatiegeschenken. Wij komen naar u toe! De VBS bezoekt haar leden. Wat speelt er bij u op school en waarmee kunnen wij u nog beter van dienst zijn? Dat zijn de onderwerpen van gesprek. Sinds oktober 2013 zijn 89 leden bezocht en is de VBS veel suggesties rijker. Heel wat ideeën zijn al vertaald naar (verbeterde) producten en diensten. Zo is de Helpdesk langer open, betrekt de VBS leden steeds vaker direct bij lopende (beleids)kwesties, en zijn de bijeenkomsten nog beter toegespitst op actuele vragen van scholen. En de VBS gaat door met de ledenbezoeken. Wilt u ons een kijkje in uw school geven? Heeft u suggesties hoe wij u nog beter kunnen ondersteunen? Stuur een mail naar en wij komen langs. Ledenvoordeel op printfaciliteiten Lesmateriaal printen, brieven kopiëren, scans maken. Scholen hebben uiteenlopende printfaciliteiten nodig. Gelukkig zijn er apparaten die steeds meer kunnen, maar ook meer kosten met meerjarige, complexe contracten. Printen voor Scholen biedt een uitkomst. Voor vijf euro per maand per machine krijgen scholen hulp bij bijvoorbeeld het optimaal inrichten van de printomgeving, oplossen van storingen of controleren van facturen en lopende contracten. Met alle mogelijke printkwesties kunnen scholen terecht bij de servicedesk. Goedkoper licht voor VBS-scholen Wilt u besparen op de energierekening van uw schoolgebouwen? Doe dan mee aan Goedkoper licht, het exclusieve aanbod van VBS om de verlichting van uw schoolgebouwen te verbeteren. Goed voor mens en milieu, én voor de portemonnee. U bent voor de komende zeven jaar verzekerd van goede en energiezuinige verlichting. En u bespaart gegarandeerd op uw onderhoudskosten. Is er sprake van tl-verlichting in de klaslokalen, dan wordt deze bovendien zonder investering van de scholen zelf in één keer vervangen. Meld u aan via

19 19 Echte aandacht laat problemen smelten tekst: Akke Tick Maak als volwassene pas op de plaats, leer het de volgende generatie en doorsta zo de stormen van alledag. Twee boekjes die in al hun eenvoud een wereld van verschil kunnen maken. Mindfulness lijkt het wondermiddel anno 2014 te zijn. Depressies, burnout, stress alles lijkt ermee op te lossen als we sommige beoefenaars mogen geloven. Natuurlijk is mindfulness geen tovermiddel. Toch kan het zinvol zijn het in het (school)leven te integreren om de eigen balans te vinden en de stormen van het leven te doorstaan. Eline Snel, oprichter en directeur van de Internationale Academie voor Mindful Teaching, schreef twee boeken over het omgaan met kinderen en pubers in de storm. Stil zitten als een kikker richt zich vooral op betrokkenen in het po. Piekeren en snel afgeleid zijn gaat Snel met helder uitgelegde oefeningen te lijf. In Ruimte geven en dichtbij zijn richt de auteur zich op kwetsbare en soms lastige pubers. Ze willen zelfstandigheid maar missen daar soms nog vaardigheden voor. Dit kost hen, Eline Snel Ruimte geven en dichtbij zijn, mindfulness voor ouders met pubers Uitgeverij Ten Have ISBN Eline Snel Stilzitten als een kikker Uitgeverij Ten Have ISBN ouders en leerkrachten veel energie. Met herkenbare, soms lachwekkende en ontroerende getuigenissen van volwassenen weet Snel de kern van het omgaan met pubers te raken. Ze biedt praktische tips en de bijbehorende cd leert ook wat gemakkelijk lijkt, maar in de praktijk moeilijk blijkt: niet direct reageren. Reflecteer, reageer niet en geef echte aandacht is een korte samenvatting van het boekje. Begaafdheidsprofielscholen reflecteren De publicatie Slim onderwijs doe je zo effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen is een reflectie op tien jaar werken aan hoogbegaafdheid in het voortgezet onderwijs. Begaafdheidsprofielscholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Meer informatie over de publicatie, de begaafheidsprofielscholen en nieuws over hoog begaafdheid is te vinden op de website De maandelijkse column van voorzitter Dick van Hennik is zeker een aanrader voor iedereen die met de nodige humor en reflecterend vermogen naar zichzelf en hoogbegaafdheid wil kijken. De vereniging staat open voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs die zich inzetten voor op hoogbegaafden toegesneden onderwijs - programma s. Interesse in aansluiting bij de vereniging Begaafdheidsprofielscholen? Stuur een naar ambtelijk secretaris van de vereniging Mirte van Hartingsveldt:

20 Schoolambities realiseren met strategisch HRM-beleid In de cao s en de bestuurs- en sectorakkoorden is veel aandacht voor kwaliteitsverbetering van schoolorganisatie, leraren en schoolleiders. Strategisch HRM-beleid is een essentieel ingrediënt om in te spelen op de veranderende omgeving. VBS adviseert Wij begeleiden dagelijks scholen bij de vertaalslag van strategisch beleidsplan naar de noodzakelijke aandachtsgebieden en inzet van HRM-beleid. Wij adviseren op alle HRM-gebieden, aansluitend bij uw schoolorganisatie en binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Denk aan organisatieinrichting en -verandering, invoering FUWA, loopbaanbeleid, professionele gesprekkencyclus, scholing en professionalisering en levensfasebewust personeelsbeleid. Niet als losstaande beleidsinstrumenten maar strategisch ingezet om uw ambities, visie en missie te bereiken. Ook verzorgen wij inhoudelijke workshops en vaardigheidstrainingen voor onder andere het voeren van personeelsgesprekken. Praktische en passende oplossingen Onze HRM-adviseurs zijn er voor directeuren, bestuurders en P&O ers van scholen in het po, so en vo. Aandacht voor de samenhang tussen beleids terreinen en de mensen die erbij betrokken zijn, is kenmerkend voor hun werk. Zij zijn alert op de verbinding met uw visie en ambitie, zodat een duidelijke meerwaarde ontstaat. Wij denken mee met scholen over praktische en uitvoerbare oplossingen die passen bij de idealen en ambities van de school. Meer weten? Kijk op onze website voor meer informatie of neem contact op met een van onze HRM-adviseurs. Zij zijn FUWA-gecertificeerd en staan ook open voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek. Violette van Empel Mirte van Hartingsveldt e e m m

Begin 2016: start van het Schoolleidersregister VO Ondersteuning van de professionele ontwikkeling van schoolleiders

Begin 2016: start van het Schoolleidersregister VO Ondersteuning van de professionele ontwikkeling van schoolleiders Begin 2016: start van het Schoolleidersregister VO Ondersteuning van de professionele ontwikkeling van schoolleiders Veel beroepsgroepen kennen een register, zoals advocaten, geneeskundig specialisten

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor: Aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

Spreektekst Leraar register

Spreektekst Leraar register Spreektekst Leraar register voorzitter, Vandaag is het de dag van de leraar, En iedereen die naar school is geweest weet uit zijn eigen ervaring hoe de leraar het verschil kan maken. Maar ook langjarig

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Het register. van, voor en door de leraar

Het register. van, voor en door de leraar Het register van, voor en door de leraar Waarom een lerarenregister? Het lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het initiatief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren

Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren Bevat informatie voor: - Professioneel beoordelaars validering informeel leren in het kader van de herregistratie

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Strategisch Kader VO-raad

Strategisch Kader VO-raad Strategisch Kader VO-raad 2015-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategische doelstellingen 3. Visie, rol en missie 4. Interne en externe ontwikkelingen 5. Inhoudelijk strategische lijnen 5.1 Onderwijs dat

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter College van Bestuur. Nije Gaast

Profielschets. Voorzitter College van Bestuur. Nije Gaast Profielschets Voorzitter College van Bestuur Nije Gaast DE ORGANISATIE Nije Gaast is een koepel van 15 basisscholen in Zuidwest Friesland. Deze combinatie bestaat uit 13 christelijke basisscholen en twee

Nadere informatie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Op dinsdag 27 juni zullen veel leerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front

Nadere informatie

Het register. van, voor en door de leraar

Het register. van, voor en door de leraar Het register van, voor en door de leraar Lerarenregister: leraren in positie Het lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De

Nadere informatie

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po)

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Aansluiting op de CAO PO Vanaf 1 augustus 2013 vormen de beëindigingsgronden uit de CAO PO (2013) de basis van het Reglement Participatiefonds

Nadere informatie

Laat zien wat je waard bent. Sta in het register. Van, voor en door de leraar

Laat zien wat je waard bent. Sta in het register. Van, voor en door de leraar Laat zien wat je waard bent. Sta in het register. Van, voor en door de leraar De Onderwijscoöperatie bestaat uit de bovenstaande vijf lidorganisaties 2 Scan registerleraar.nl voor extra s! Heb je na het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 234 Toekomstig sportbeleid 31 293 Primair Onderwijs Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Beroepsstandaard schoolleiders VO

Beroepsstandaard schoolleiders VO Beroepsstandaard schoolleiders VO Vastgesteld op 27 november 2014 door de Algemene Leden Vergadering van de INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 OPBOUW VAN DE BEROEPSSTANDAARD... 4 1. DE BEROEPSGROEP... 5 2.

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus 470 3500 AL..UTRECHT Programma Registers en Beroepsorganisatie Rijnstraat

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Internetconsultatie IAK

Internetconsultatie IAK Internetconsultatie IAK Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Conceptwetsvoorstel Onderwijs op een Andere Locatie dan school 1. Wat is de aanleiding?

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 30234 Toekomstig sportbeleid 31293 Primair Onderwijs Nr. 143 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1

de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1 de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 - Proeftijd 4 Hoofdstuk 2 - Concurrentiebeding 6 Hoofdstuk 3 - Aanzegtermijn

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88.

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88. Inleiding Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Inleiding Het zal u niet zijn ontgaan. Begin dit jaar is het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) in werking getreden. Zo maar een paar veranderingen:

Nadere informatie

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet.

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 25 augustus 2017 Vragen en antwoorden over Wet Beroep Leraar De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 1. Wanneer gaat de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Datum 13 maart 2013 Betreft Beleidsreactie op advies 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad

Datum 13 maart 2013 Betreft Beleidsreactie op advies 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

2016D04781 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D04781 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D04781 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Scholingsbeleid in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Scholingsbeleid in de CAO voor het voortgezet onderwijs Scholingsbeleid in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0078 Inhoud Inleiding Inzet scholingsbudget Integraal Personeelsbeleid Scholingsplan Vergoeding Meer informatie Inleiding Jaarlijks

Nadere informatie

REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN

REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN Registerreglement, Schoolleidersregister PO Artikel 1 Begripsbepalingen REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Schoolleidersregister PO: de Stichting Schoolleidersregister PO, gevestigd te Utrecht;

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234 In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 234 Arbeidsrecht Actueel Bescherming van flexwerkers Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Proeftijd Concurrentiebeding Uitzendbeding Nulurencontracten

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 REGISTERLERAAR.NL Reglement van Registratie en Herregistratie 2015 Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 Dit reglement regelt de registratie en herregistratie als leraar ten behoeve van het lerarenregister.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

Arbeid en Arbeidscontracten. Ken uw rechten en plichten! whitepaper

Arbeid en Arbeidscontracten. Ken uw rechten en plichten! whitepaper 27.02.16 Arbeid en Arbeidscontracten Ken uw rechten en plichten! whitepaper In dit whitepaper: De regels voor arbeidscontracten zijn in 2016 drastisch gewijzigd. Aanzegverplichtingen bij tijdelijke contracten,

Nadere informatie

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs TIJDELIJK CONTRACT 2 Steeds meer docenten in het mbo hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk dienstverband

Nadere informatie

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs Werk en inkomen primair onderwijs Tijdelijk werk in het primair onderwijs 2 Steeds meer leraren en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po) hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk

Nadere informatie

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs Werk en inkomen voortgezet onderwijs Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs AOb Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs 2 Steeds meer docenten en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

Gezonde leerlingen presteren beter!

Gezonde leerlingen presteren beter! Gezonde leerlingen presteren beter! Wie ben ik? Monique van Ark (ark.van.m@hsleiden.nl) HALO pabo 10 jaar vakleerkracht primair onderwijs 5 jaar coördinator vakleerkrachten en combinatiefunctionarissen

Nadere informatie

Handleiding voor schoolbesturen bij acties van novemberdecember

Handleiding voor schoolbesturen bij acties van novemberdecember Handleiding voor schoolbesturen bij acties van novemberdecember 2017 Op dinsdag 12 december zal waarschijnlijk door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De organisaties die

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

ECCVA/U200801782 CVA/LOGA 08/37 Lbr. 08/187

ECCVA/U200801782 CVA/LOGA 08/37 Lbr. 08/187 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft gelaatsbedekkende kleding bij gemeentepersoneel Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801782 CVA/LOGA 08/37 Lbr.

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po?

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW is er relatief weinig gesproken over het primair onderwijs. Wel kwamen voor het po belangrijke

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk,

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, INTENTIEVERKLARING De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen en De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, verder te noemen: de besturen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd, overwegende

Nadere informatie

HET LERARENREGISTER - waarom willen we dit eigenlijk?

HET LERARENREGISTER - waarom willen we dit eigenlijk? FACTSHEET HET LERARENREGISTER - waarom willen we dit eigenlijk? Het Lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het initiatief

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen NIEUWSBRIEF Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen Op 17 januari 2013 hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de PO- Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over het technisch

Nadere informatie

KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS

KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS INLEIDING De kijkwijzer biedt de mogelijkheid om op gestructureerde wijze te reflecteren op een activiteit met kinderen. Hiermee kun je inzicht

Nadere informatie

Toelichting competenties

Toelichting competenties Toelichting competenties De vraag van dit onderzoek was of leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders die werken met nieuwkomers aanvullende of extra competenties nodig hebben bovenop de bekwaamheidseisen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid. Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo

De Wet Werk en Zekerheid. Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo De Wet Werk en Zekerheid Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo Wijzigingen ontslagrecht (beoogd per 1 juli 2015) Ontslag om bedrijfseconomische redenen en ziekte gaat via UWV en ontslag om persoonlijke

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG juni 2016 1 Inleiding 1.1 Doel en opzet van Pilot Culemborg Begin 2015 heeft de inspectie een pilot uitgevoerd waarbij alle scholen voor po en vo

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105421 - Beroep tegen beëindiging dienstverband; De werkgever stelt dat geen sprake is van ontslag maar van het van rechtswege eindigen van een verlengd tijdelijk dienstverband wegens onbevoegdheid.

Nadere informatie

Morele vorming in het voortgezet onderwijs Een peiling onder leidinggevenden en ouders

Morele vorming in het voortgezet onderwijs Een peiling onder leidinggevenden en ouders Morele vorming in het voortgezet onderwijs Een peiling onder leidinggevenden en ouders Auteurs: Drs. G. van der Meulen Referentie: WvdJ/SL 11.0426 Datum: maart 2007 Het lectoraat Morele vorming in het

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Professionele ontwikkeling in de lift: de gezamenlijke agenda. Juni 2012

Professionele ontwikkeling in de lift: de gezamenlijke agenda. Juni 2012 Professionele ontwikkeling in de lift: de gezamenlijke agenda Juni 2012 Inleiding Nederland heeft goed onderwijs, maar onze ambitie reikt verder. Wij vinden dat het Nederlands onderwijs zich op alle vlakken

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Commissie van Beroep voor het VO en HBO ingesteld door de Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag

Commissie van Beroep voor het VO en HBO ingesteld door de Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag De Commissie van Beroep VO/HBO, ingesteld door de Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag, heeft de volgende uitspraak gedaan in de zaak van: XXX, wonende te XXX, appellant, tegen

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-04-2015 15-020 Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Gevraagde

Nadere informatie