Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners:"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid 6 Project Gezond SW 7 Stappenplan 8 Totaalconcept 10 Vijf kwadrantenmodel (eigen regiemodel) 11 Handleiding bij de staalkaart en internetportal 13 Begrippenlijst 15 Nuttige adressen 103 Disclaimer 108 Geselecteerde dienstverleners: Achmea Vitale BV Active Living Arbo Unie B.V. Bewegen Werkt Buro voor Fysieke Arbeid DBC Falke & Verbaan B.V. Gardien bedrijfsfysiotherapie bv H&C Health Promotion Human Energy Management Instituut Werk & Stress KeurCompany Lifeguard Qvive Salto/De Gezonde Zaak Tigra Work Solutions ZebraZone Gezond SW - Goed geregeld! 3 EMC_press_def.indd :30:14

2 Gezond SW - Goed geregeld! 4 EMC_press_def.indd :30:14

3 Voorwoord Door het Directie Platform Inkoop (DPI) wordt bij de ondersteuning van de SW-bedrijven, van de verzuimbeheersing en de bevordering van een duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, een tweesporenbeleid gevolgd: spoor 1 Arbodienstverlening; spoor 2 Innovatieve diensten op het gebied van vitaliteit en gezondheidsmanagement. Voor het eerste spoor, gericht op de arbodienstverlening in meer traditionele zin, is in opdracht van het DPI en Cedris een aanbestedingsprocedure gevolgd. Dit heeft geleid tot raamovereenkomsten met vier arbodiensten voor de periode 2009 tot en met Er ontstaat echter steeds meer belangstelling voor een bredere aanpak, die meer gericht is op het optimaliseren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, door het verbeteren van de gezondheidstoestand en het bevorderen van gezond gedrag en gezondheidsbeleving. Preventieve maatregelen op het gebied van vitaliteit en gezondheidsmanagement kunnen het verzuimbeleid ondersteunen. Op dit terrein worden allerlei al dan niet innovatieve diensten aangeboden. Een aantal SWbedrijven heeft hier al ervaring mee opgedaan. Uit een enquête blijkt dat er binnen de SW-branche grote belangstelling is voor deze onderwerpen. Het tweede spoor heeft vorm gekregen in een uitvoerige inventarisatie van relevante diensten in de markt, in relatie tot de integrale verzuimvisie en het gedragsmodel zoals dat breed in de SW-branche gedragen wordt. Het project is in opdracht van het DPI uitgevoerd door Euro Management Consultants Nederland N.V. Na een eerste inventarisatie, ordening en toetsing is besloten de aanbiedingen van de dienstverleners concreet te maken door middel van de aanbestedingsprocedure Innovatieve diensten. Met een aantal geselecteerde aanbieders zijn raamovereenkomsten afgesloten. Het resultaat hiervan vindt u in deze staalkaart voor innovatieve diensten: Gezond SW Goed geregeld! De resultaten van het project worden eenmalig in boekvorm uitgebracht in de vorm van deze staalkaart. Om de staalkaart actueel te houden en nieuwe diensten en dienstverleners eveneens te kunnen opnemen, is een internetportal beschikbaar gesteld voor de SW-bedrijven. Op de internetportal zijn tevens de financiële condities van de aanbieders opgenomen. De internetportal kunt u vinden op de website van EMC: De diensten op het gebied van vitaliteit en gezondheidsmanagement zijn niet alleen sterk in ontwikkeling, maar ook weinig transparant voor de SW-bedrijven. Dit is voor het DPI aanleiding geweest voor het uitzetten van het tweede spoor: het inzichtelijk maken van deze innovatieve diensten en de voorwaarden waaronder deze voor de SW-bedrijven beschikbaar kunnen komen. Gezond SW - Goed geregeld! 5 EMC_press_def.indd :30:15

4 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid De afgelopen jaren hebben de SW-bedrijven een ontwikkeling doorgemaakt in de aanpak van het verzuim en de inrichting van de arbodienstverlening. De bedrijven hebben deze dienstverlening geïmplementeerd, veelal aan de hand van het gedragsmodel en de eigen regie verder ontplooid. Het SW-bedrijf is verantwoordelijk voor het verzuim en de arbodienst/bedrijfsarts wordt ingezet als adviseur met medische expertise. Hiermee wordt tevens verdere demedicalisering van het ziekteverzuim bevorderd. Leidinggevenden hebben een belangrijke rol om de verminderde inzetbaarheid tijdig te signaleren. Voor medewerkers is het van belang dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in een prettig en gezond werkklimaat, dat deze passend zijn en mede invulling geven aan het leven. Medewerkers worden aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende fitheid en een goede balans tussen werk en privé. Veel SW-bedrijven willen een volgende stap zetten richting vitaliteit en gezondheid van de medewerkers. Temeer omdat een goed beleid op het gebied van vitaliteit en verzuim, kan leiden tot een duurzame inzetbaarheid en verhoging van de productiviteit. Gezondheidsmanagement is preventief en richt zich op alle medewerkers. Onderwerpen voor preventief beleid zijn: Bevorderen van gezondheidsgedrag, aandacht voor BRAVO-thema s (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning); Bevorderen van de fitheid; Stimuleren van de gezondheidsbeleving; Bevorderen van het welbevinden van de medewerkers, tevredenheid en werkplezier; Aanpakken van stress, balans tussen werk en privé; Werken aan een gemeenschappelijke cultuur; Zorgen voor motivatie en bevlogenheid op de werkvloer; Voorkomen van fysieke- en psychische klachten. Gezond SW - Goed geregeld! 6 EMC_press_def.indd :30:15

5 Project Gezond SW In eerste instantie is, mede aan de hand van de expertise van Falke & Verbaan, door een inventarisatie de markt voor innovatieve diensten globaal ik kaart gebracht. Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie is besloten de aanbieders en diensten op deze bijzondere markt concreet te maken. Daarbij is er voor gekozen het beproefde instrument van de aanbesteding te gebruiken. De aanbesteding is uitgebracht als 2B Diensten, behorend tot categorie 25: Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao), op basis van artikel 21 van dit besluit, is op deze aanbesteding niet van toepassing, met uitzondering van de artikelen 23 en 35, twaalfde tot en met zestiende lid. Speerpunten van de aanbesteding zijn vitaliteitbeleid, verzuimpreventie, bevorderen van veiligheid, door voorkomen van ongevallen, bevorderen van de inzetbaarheid, vergroten van de productiviteit en stimuleren van motivatie en bevlogenheid van de medewerkers. Om invulling te geven aan bovenstaande eisen en wensen en het gegeven dat tussen de SW-bedrijven onderling grote verschillen bestaan in de wijze waarop de regie op het verzuim is geregeld, worden diensten in kaart gebracht die preventief kunnen worden ingezet. Het betreft een inventarisatie van onderstaande diensten: Screening en vroegsignalering; Voorlichting, ondersteuning en training; Interventies gericht op BRAVO-thema s; Interventies gericht op motivatie/bevlogenheid en regie zelfredzaamheid; Psychische interventies; Fysieke interventies. In de staalkaart en op de internetportal zijn diensten opgenomen die aansluiten op bovenstaande eisen en wensen. Namens de SW-bedrijven zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd: Dienstverlening gericht op het in kaart brengen van knelpunten in de organisatie op het gebied van inzetbaarheid en de vitaliteit van de medewerkers; Diensten met betrekking tot het screenen van individuele medewerkers op werkvermogen, gezondheidsrisico s en vitaliteit; Interventies op organisatieniveau om de organisatie vitaler en slagvaardiger te maken en activiteiten die gericht zijn op het management en de organisatie; Interventies op individueel niveau om de medewerker vitaler, productiever en breder inzetbaar te maken. Gezond SW - Goed geregeld! 7 EMC_press_def.indd :30:15

6 Stappenplan Om effectief gebruik te maken van de interventies is het wenselijk te starten met de inzet van analyse-instrumenten op organisatie- en individueel niveau. Deze diensten maken eveneens onderdeel uit van de staalkaart. Voor het maken van een juiste keuze van aanbieders zijn de volgende elementen van belang: De mate waarin de organisatie de eigen regie heeft geïmplementeerd; De mate waarin de organisatie het gedragsmodel heeft ingevoerd; De risicofactoren en beïnvloedingsmogelijkheden die bedrijven hebben op gezondheid, werkvermogen en vitaliteit. Stap 1. Ontwikkel een visie Veel projecten op gebied van vitaliteit stranden wegens het ontbreken van een duidelijke visie. Vaak is het uitgangspunt een medische invalshoek om te komen tot resultaten. De SW-bedrijven hanteren het gedragsmodel als richtsnoer om tot verandering te komen in het verzuimbeleid. In het gedragsmodel is een belangrijk uitgangspunt dat verzuim een keuze is en daardoor beïnvloedbaar. Bij de ontwikkeling en implementatie van een visie is het noodzakelijk dat deze niet alleen wordt geformuleerd, maar ook wordt gedragen door het management en draagvlak krijgt op de werkvloer. Voorwaarde is dat vooraf concrete doelstellingen en targets worden vastgesteld. Stap 2. Organisatieanalyse Alvorens interventies worden ingezet, dient de actuele situatie op het gebied van vitaliteit te worden geanalyseerd. Dit verhoogt de kans op succes van de ingezette interventies. Een nulmeting is een goed instrument om de vitaliteit van de medewerkers en de organisatie te meten in relatie tot inzetbaarheid en productiviteit. Instrumenten om de vitaliteit van de medewerkers inzichtelijk te maken zijn in de staalkaart opgenomen. Zoals: Workability index (WAI); Periodiek Medisch Onderzoek (PMO); Vitality & Performance Monitor (VPM). Energiemetingen Een deel van deze analyse-instrumenten zijn primair gericht op een individuele terugkoppeling en minder geschikt voor screening op organisatieniveau. Het is daarom aan te bevelen om te starten met een meting op organisatieniveau. Daarna komt het volgende aspect van de organisatieanalyse. Hoe is de stand van zaken op het gebied van visie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van leidinggevenden, de rol van P&O en al aanwezige (externe) adviseurs. Is er sprake van eigen regie. Door Falke & Verbaan is een vijf kwadranten model ontwikkeld zoals separaat weergegeven. Stap 3. Vaststellen van visie en targets Op basis van de organisatieanalyse is het aan te bevelen om de visie en targets gezamenlijk met management, HRM-functionarissen en ondernemingsraad vast te stellen. Aan de hand van de vastgestelde organisatieanalyse worden de visie en targets vertaald in een plan van aanpak met gerichte activiteiten en interventies. Stap 4. Invulling plan van aanpak Om een plan van aanpak op te stellen worden op basis van de indicatoren van de nulmeting prioriteiten gesteld en interventies bepaald. Onderstaand model kan daarbij helpen. Gezond SW - Goed geregeld! 8 EMC_press_def.indd :30:15

7 Stap 5. Evaluatie en bijsturing Bij de uitvoering van het plan van aanpak is het aan te bevelen de resultaten te toetsen aan de vastgestelde visie en targets zowel op organisatie- als individueel niveau. Op basis van deze uitkomsten kan beoordeeld worden of de ingezette interventies (kosten)effectief zijn geweest en op welke wijze kan worden bijgestuurd. Organisatieniveau Door wie Mogelijke interventies Loopbaan en opleiding Management Loopbaanbegeleiding Mobiliteit/Opleiding Arbeidsomstandigheden RI&E cyclus Arbo-tech. advisering Beleid en verandering Visie- en beleidsontwikkeling Communicatie Comm. structuur Coaching/Training Stijl van leidinggeven Training Leiderschapontwikkeling Teamwork collega s Teambuilding Teamcoaching Normen en waarden Teamcoaching Cultuur- en gedragsverandering Arbeidsvoorwaarden Employee-benefitprogramma s Individueel niveau Door wie Mogelijke interventies Gezondheid (beleving) Bedrijfsarts PMO/WAI/ BRAVO Vitaliteitsmanager Vitaliteitmeting Fysiotherapeut Leidinggevende Leefstijlprogramma s BMW/psycholoog Energiemeting Schuldsanering Leefstijl en leeftijdsfase Energie Stress Motivatie en bevlogenheid Leidinggevende Coaching Organisatie- betrokkenheid Loyaliteitsporgramma s Imago-building Werkbetrokkenheid Coaching Functioneren Functioneringsgesprek Gedragsafspraken maken Dreigend verzuim Verzuimgesprek Preventieprogramma Dreigend verloop Functioneringsgesprek Loopbaanontwikkeling Mobiliteitsprogramma Gezond SW - Goed geregeld! 9 EMC_press_def.indd :30:15

8 Totaalconcept Een aantal aanbieders heeft integrale vitaliteitconcepten ontwikkeld die overeenkomsten vertonen met bovenstaand stappenplan. Dit geldt bijvoorbeeld voor Achmea Vitale, Arbo Unie, Bewegen Werkt, Salto/De Gezonde Zaak, Instituut Werk en Stress en KeurCompany. Deze concepten worden aangeboden vanuit een bepaalde visie, die in de dienstverlening tot uiting komt. Veel concepten worden geleverd vanuit een netwerk van herkenbare dienstverleners met gemeenschappelijke aandeelhouders. Gezond SW - Goed geregeld! 10 EMC_press_def.indd :30:15

9 Vijf kwadrantenmodel II Zelf regie. Uitvoering gedeeltelijk uitbesteden aan extrene dienstverlener Regie bij MANAGEMENT Zelf regie. Uitvoering intern geïntegreerd vormgegeven III V Regie bij werknemer Deskundige bijstand EXTERN I IV Deskundige bijstand INTERN V Regie en uitvoering volledig extren uitbesteed aan externe dienstverlener Regie en uitvoering volledig bij interne (Arbo-)dienst Cafetaria model Regie bij DESKUNDIGEN Bron: vijf kwadrantenmodel: Falke & Verbaan Kwadrant I: uitbesteding van de arbodienstverlening aan een (gecertificeerde) arbodienst Dit model lijkt het meeste op het model van standaard arbodienstverlening, die we nog bij veel organisaties zien. Er is sprake van standaardcontracten met een arbodienst waarbij een groot deel van de verzuimbegeleiding en de preventieve taken worden uitbesteed aan een arbodienst (outsourcing). Het voordeel is dat de organisatie minder hoeft te investeren in de eigen deskundigheid en tijd bespaart, omdat de verzuimbegeleiding en andere taken worden overgelaten aan externe deskundigen. Het nadeel is dat de organisatie minder mogelijkheden heeft om het verzuim te beïnvloeden en dat de aanpak van de arbodienst onvoldoende op maat is. Gezond SW - Goed geregeld! 11 EMC_press_def.indd :30:16

10 Kwadrant II: gericht inkopen van arbodienstverlening op basis van eigen regie De organisatie heeft het verzuimbegeleidingproces voor een groot deel intern georganiseerd. De leidinggevenden hebben de verantwoordelijkheid over de verzuimbegeleiding en P&O een belangrijke ondersteunende taak in het proces. Op deze manier trachten de organisaties de eigen regie te voeren. Dit gebeurt uit ontevredenheid met de werkwijze van de arbodienst, die werkt volgens het klassieke concept met spreekuren, vervolgspreekuren en beperkte communicatie. De organisaties hebben nog niet de stap gezet naar volledige regie over het verzuimbegeleidingproces. Besteden nog een aantal belangrijke activiteiten uit aan een externe (arbo-)dienst zoals de termijnbewaking, het administratieve proces waaronder de verplichtingen richting het UWV, de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter, de inschakeling van de bedrijfsarts in het Sociaal Medisch Overleg en bijvoorbeeld arbeidsdeskundige advisering. Kwadrant III: de dienstverlening wordt intern geïntegreerd vormgegeven De organisatie heeft volledig de regie over het verzuimbeheersingsproces, waarbij de leidinggevenden de rol hebben van casemanager. Dit betekent dat het bedrijf ook de termijnen bewaakt en het administratieve proces intern organiseert. Deskundige ondersteuning wordt of intern georganiseerd (insourcing) of gericht ingekocht. Een mogelijke werkwijze is dat de organisatie een of meer bedrijfsartsen aanstelt die worden ingezet bij medische problematiek, die optreden als adviseur van de organisatie en die een belangrijke rol spelen bij het gericht inkopen van andere diensten bij een externe dienstverlener (arbodienst, re-integratie- of interventiebedrijf). Het verschil met model IV is dat de leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor het verzuimbeleid en de organisatie zeer selectief gebruik maakt van de diensten van interne- of externe professionele deskundigen. Verder stelt het bedrijf vast aan welke extra deskundigheid, in het kader van het preventieve arbo-beleid en verzuimbegeleiding, behoefte is en hoe deze deskundigheid organisatorisch wordt geïntegreerd. Kwadrant IV: het bedrijf kiest voor insourcing, maar besteedt het casemanagement intern uit aan deskundige diensten Dit model houdt in dat het management het verzuimbegeleidingproces in belangrijke mate uitbesteedt aan deskundige diensten, maar deze diensten bij voorkeur intern organiseert. Het verschil met model III is dat de coördinatie van het verzuimbegeleidingproces in belangrijke mate wordt gelegd bij professionals, zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiecoördinatoren, bedrijfsmaatschappelijk werk en fysiotherapeuten. Kwadrant V Steeds meer bedrijven die kiezen voor eigen regie constateren dat het verzuim afneemt. Hierdoor wordt verzuim een incident en daardoor neemt de aandacht van de leidinggevenden voor het verzuim af. De trend is dat steeds meer verantwoordelijkheid bij de werknemers wordt neergelegd, om te voorkomen dat ze verzuimen, vitaal blijven, duurzaam inzetbaar zijn en goed functioneren. De werkgever biedt faciliteiten aan in de vorm van diensten, coaching, begeleiding en opleidingen. Dit vergt een ander soort dienstverlening, veelal geleverd via internetportals en platforms. Al dan niet in combinatie met verzekeraars. De verzuimaanpak heeft dan het karakter van dienstverlening volgens het cafetariamodel, waar steeds meer bedrijven uit kwadrant I toe overgaan. Deze organisaties willen geen standaardcontracten maar maatwerk van de externe dienstverlener. Noot: De onverkorte verzuimvisie Gedragsmodel is beschikbaar via Gezond SW - Goed geregeld! 12 EMC_press_def.indd :30:16

11 Handleiding bij de staalkaart en internetportal De staalkaart wordt eenmalig in boekvorm uitgebracht. Om de functionaliteit te optimaliseren en de inhoud voortdurend actueel te houden is een internetportal ontworpen. Deze internetportal kunt u vinden op de website van Euro Management Consultants Nederland N.V. Op is een link naar deze website te vinden. In de staalkaart en de internetportal wordt een beschrijving gegeven van de aanbieders: De organisatie; Het concept; Validiteit; Referenties SW-bedrijven; Interventies; Productomschrijving; Tarieven. De staalkaart op de internetportal is als volgt opgebouwd. Er zijn drie selectiemogelijkheden: Op interventie; Op bedrijfsnaam; Op trefwoord; Doorlink naar de website van de aanbieder. De staalkaart en de internetportal zijn het platform om toegang te krijgen tot een breed scala aan diensten. Ze kunnen tevens worden gebruikt als handleiding voor invulling van de gewenste dienstverlening. De staalkaart geeft inzicht in welke innovatieve diensten beschikbaar zijn en onder welke voorwaarden de diensten worden aangeboden. In de staalkaart zijn geen tarieven opgenomen. De tarieven zijn vermeld op de internetportal, die de SW-bedrijven met een inlogcode kunnen raadplegen. De inlogcode wordt separaat aan de SW-bedrijven verzonden. Op de internetportal kunnen SW-bedrijven hun ervaringen over de geselecteerde dienstverleners uitwisselen, zodat de kwaliteit wordt bewaakt en de dienstverlening gericht op de SW-bedrijven verder wordt geprofessionaliseerd. Voor aanvullende informatie over de dienstverlening kan rechtstreeks worden doorgelinkt naar de website van de aanbieder. De doorlink staat vermeld op het tabblad van de betreffende aanbieder. Om het zoeken te vergemakkelijken zijn op de staalkaart en de internetportal de interventies en diensten in een kleurenpallet weergegeven. Dit houdt in dat elke interventie een eigen kleur vertegenwoordigt. Zie onderstaand voorbeeld. Screening & Voorlichting BRAVO Motivatie & Psychische Fysieke Vroegsignalering Ondersteuning Bevlogenheid interventies interventies Training Gezond SW - Goed geregeld! 13 EMC_press_def.indd :30:16

12 Wij wensen u veel succes bij het gebruik van de staalkaart en de internetportal en vertrouwen erop dat de aangeboden diensten bijdragen aan een Gezond SW. namens het DPI namens het MPA namens EMC werkgroep Innovatieve diensten René van Holsteijn Birgitte Kochuijt Johan Steenhuis Gezond SW - Goed geregeld! 14 EMC_press_def.indd :30:16

13 Begrippenlijst AVR-dienstverlening Staat voor alle dienstverlening op het vlak van Arbo, Verzuim en Re-integratie. Belasting-belastbaarheidsmodel Uitgangspunt bij dit model is dat er een balans moet zijn tussen belastbaarheid en belasting. Belastbaarheid doelt op het vermogen om de arbeidsbelasting aan te kunnen en met draaglast worden de taken die de medewerker opgelegd krijgt bedoeld en de fysieke omgeving waar die taken in moeten worden uitgevoerd. De verhouding tussen deze twee bepaalt de inspanning die iemand verricht bij het uitvoeren van het werk. Bij een disbalans ontstaat functionele over-onder-/ overbelasting, wat kan leiden tot ziekte/arbeidsongeschiktheid. De focus bij dit model ligt sterk op arbeidsomstandigheden. Men gaat er van uit dat op basis van de ziekte of klacht de belastbaarheid van de medewerker is vast te stellen. BRAVO Staat voor Bewegen, (niet) Roken, (matig gebruik van) Alcohol, Voeding en Onstpanning. Thema s die allemaal te maken hebben met een leefstijl die de gezondheid bevordert. Cedris Brancheorganisatie sociale werkgelegenheid & arbeidsintegratie. Directie Platform Inkoop (DPI) Het DPI wordt gevormd door een aantal algemeen directeuren van SW-bedrijven en is onderdeel van de brancheorganisatie Cedris. Het DPI is opdrachtgever van het project Innovatieve diensten. Euro Management Consultants Nederland N.V. (EMC) Projectorganisatie die de totstandkoming van de staalkaart mogelijk heeft gemaakt. Falke & Verbaan Adviesorganisatie die door EMC is ingehuurd voor de kwalitatieve ondersteuning. Gedragsmodel In dit model wordt er vanuit gegaan dat er bij verzuim sprake is van een keuzeproces. Een medewerker (met een ziekte of klacht) maakt de keuze om al dan niet te verzuimen. De afweging om al dan niet te verzuimen blijkt naast de aard van de klacht, in belangrijke mate bepaald te worden door andere factoren, zoals de sociale omgeving, de arbeidswaardering en aanwezigheidsmotivatie van de medewerker. Dit verklaart waarom bij dezelfde klacht de ene persoon niet of nauwelijk verzuimt tewijl de ander er langdurig mee thuisblijft. En ook, waarom het verzuimpercentage in de ene organisatie vele malen hoger kan liggen dan in de andere organisatie, terwijl de gezondheid van de medewerkers ongeveer gelijk is. Bij het beheersen van het verzuim gaat het dus vooral om het beïnvloeden van de verzuimkeuze en daarmee het verzuimgedrag. Gezondheid Volgens de definitie van de World Health Association (WHA) is gezondheid. Een toestand van volkomen sociaal, lichamelijk- en psychisch welbevinden. Gezondheid is dus niet alleen maar niet ziek zijn. Gezondheidsbeleving Of iemand zich gezond voelt, is een subjectief oordeel. Gezondheidsbeleving is dan ook iets anders dan daadwerkelijke gezondheid. Gezond SW - Goed geregeld! 15 EMC_press_def.indd :30:16

14 Leefstijl onder leefstijl vallen de BRAVO thema s. Breed gezien is leefstijl de manier van leven van een persoon en hoe dit zijn gezondheid beïnvloedt. Monitoring Platform Arbodienstverlening (MPA) Het MPA is samengesteld uit inhoudsdeskundigen van SW-bedrijven. Zij hebben expertise op het gebied van arbodienstverlening en innovatieve diensten. Werkvermogen De mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk (psychisch) in staat is om zijn/haar huidige werk uit te voeren. Werkvermogen bestaat uit een aantal persoonsgebonden factoren, te weten gezondheid, kwalificaties (opleiding), competenties, motivatie en een aantal werkgebonden factoren, namelijk de lichamelijke en psychische eisen van het werk, de werkomstandigheden en de sociale werkomgeving. Spoor 1 Arbodienstverlening. Voor de inkoop van arbodienstverlening, zijn na een aanbesteding, raamovereenkomsten gesloten met vier partijen. Spoor 2 Innovatieve diensten, die preventief kunnen worden ingezet om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. SW-bedrijven Bij de brancheorganisatie Cedris aangesloten leden. Zij geven namens gemeenten uitvoering aan de Wet Sociale werkvoorziening en voeren activiteiten uit in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Vitaliteit Vitaliteit is een begrip dat op veel manieren wordt gedefinieerd. Het is meer dan alleen maar gezond zijn. Het is fysiek en mentaal lekker in je vel zitten en energie hebben om te ondernemen. De mate van vitaliteit die iemand heeft wordt veelal gemeten door werkvermogen, energie, stress en leefstijl in kaart te brengen Gezond SW - Goed geregeld! 16 EMC_press_def.indd :30:17

15 Achmea Vitale Organisatie Achmea Vitale BV is een landelijk opererende dienstverlener op het gebied van vitaliteit- en verzuimmanagement. Het hoofdkantoor is gevestigd in De Meern, daarnaast heeft zij door heel het land kantoren. Achmea Vitale werkt samen met zorgverzekeraar Achmea Zorg bestaande uit Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea en AGIS. Daarnaast werkt zij samen met de interventionisten Pim Mullier, Winnock, en Leefstijl Training & Coaching (LTC). Achmea Vitale is sinds 2003 partner van Cedris en verzorgt de arbodienstverlening voor ruim 40 SW-bedrijven, met in totaal medewerkers. Concept Achmea biedt een totaalconcept gericht op structurele inzetbaarheid, met producten en diensten die niet alleen gericht zijn op de verzuimende maar eveneens op medewerkers die dreigen uit te en de medewerkers die gewoon aan het werk Binnen deze productencirkels (doelgroepen) kent Achmea een onderverdeling die gehanteerd wordt in de kamers van het vitaliteitshuis: Gezond, Gemotiveerd, Samen en Werkplek (zie bijgaand schema). Kern van de dienstverlening is consultancy, met behulp van wetenschappelijke onderbouwde instrumenten wordt, op met de organisatie op vastgestelde momenten een foto van de organisatie gemaakt waarbij Achmea Vitale samen met de organisatie de prioriteiten voor dienstverlening vaststellen en deze waar nodig ook samen met de organisatie verder ontwikkelt. Achmea Vitale maakt onderscheid in drie doelgroepen en heeft daar een specifieke aanbod voor, namelijk: people at work, people at risk en people at home. Het aanbod van Achmea Vitale voor de SW-branche richt zich op de doelgroepen at risk en at home. De dienstverlening heeft volgens Achmea Vitale als resultaat meetbaar effect op fitheid van medewerkers, medicatiegebruik, demedicaliseren, motivatie en zelfredzaamheid en duurzame inzetbaarheid. Stramien productstroomlijning Achmea Gemotiveerd home Validiteit Informatie over de validiteit van de werkwijze van Achmea Vitale en de interventies ontbreekt Referenties en affiniteit met de SW-branche Achmea heeft bij diverse bedrijven en met brancheorganisaties in diverse bedrijfstakken, meegebouwd aan de implementatie van gezondheid- en vitaliteitbeleid. Met de opgedane kennis en ervaring, evenals de kennis bij uitvoering van WWB-diensten, ondersteunen zij de SW-branche bij de realisatie van de doelstellingen op het gebied van gezondheids- en vitaliteitsbeleid. Referenties SW-bedrijven: Inclusief Groep Concern voor Werk Samen Duurzaam Optimaal Werkplek (Structurele) inzetbaarheid - Duurzaam - Optimaal Inzetbaarheid Consultancy Gezond SW - Goed geregeld! Achmea Vitale - 17 EMC_press_def.indd :30:17

16 Interventies Achmea Vitale start met een scan in de vorm van een foto van de organisatie. Voor populatie zijn dit de WAI en de Balansmeter en voor populatie zijn dit scans op het gebied van vitaliteit op organisatie- en individueel niveau. Op basis van deze foto wordt een aanpak uitgewerkt met gerichte interventies, zoals trainingen en workshops. Achmea Vitale heeft vier programma s voor de SW-branche ontwikkeld: SW Fit, Aan het werk en SW Fit, Wajong en SW Fit en WAI en SW Fit. Deze programma s worden continu bijgesteld en verder ontwikkeld. Screening & Voorlichting BRAVO Motivatie & Psychische Fysieke Vroegsignalering Ondersteuning Bevlogenheid interventies interventies Training Bedrijfsadvies Gezondheids- SW Fit Training Multidisciplinaire Fysiotherapie fysiek risico s management leiderschap in interventies advies persoonlijke ontwikkeling Vitaliteitscheck Bedrijfsadvies Aan het werk Combi Fysiotherapie Fysieke risico s en SW Fit coaching behandeling driedaagse training Fittest Training omgaan Wajong en met agressie SW Fit Gezondheidsscan Workshops voor WAI en SW Fit management Intrede-onderzoek Training voor Leefstijl- en management bewegings programma Stress indicatie meting Health check (basis) Health check (uitgebreid) Leefstijltraining Coaching Aanbod WWB Gezond SW - Goed geregeld! Achmea Vitale - 18 EMC_press_def.indd :30:17

17 Bedrijfsadvies fysieke risico s Achmea Vitale heeft geregistreerde veiligheidsadviseurs in dienst die bekend zijn met de eisen die de wet stelt aan de fysieke veiligheid van de werknemers binnen een bedrijf. Veiligheidskunde wordt onderverdeeld in procesadvisering en expertadvisering. Op het gebeid van procesadvisering biedt Achmea Vitale onder andere RI&E-methodieken, veiligheidsmanagementsystemen en veiligheidsbeheerssystemen aan. Hierbij worden eveneens andere disciplines betrokken, zoals een organisatieadviseur of een arbeidshygiënist. Op het gebied van expertadvisering biedt Achmea Vitale onder andere een brandveiligheidsscan, het opstellen van een BHV-noodplan, een ongevallenanalyse of het advies voor toepassing van Persoonlijke Beschermings- Middelen (PBM) aan. Uitvoerende professional: (Hogere) veiligheidskundige. Vitaliteitscheck De Achmea Vitaliteitscheck is een preventief onderzoek dat een werkgever kan aanbieden en waarmee gewerkt wordt aan de gezondheid van de medewerkers door inzage te geven in de aanwezige gezondheidsrisico s op de langere termijn. De check bestaat uit een fysiek onderzoek, een HRV test (uitslag acute mentale stress en chronische fysieke stress, de stressindex) en een meting van de fysieke conditie en leefstijl, de vitaliteitsindex. Uitvoerende professional: arbo-verpleegkundige/ adviseur en doktersassistente. Fittest Het doel van dit onderzoek is preventief inzage krijgen in de aanwezige gezondheidsrisico s op de lange termijn en persoonlijke advisering op het vlak van leefstijl, bewegingsactiviteiten, fitheid en gezondheid. De inhoud van de fittest bestaat uit een vullen vragenlijst, een functieonderzoek (bloeddruk, gewicht, cholesterol/ glucose, een onderzoek naar longfunctie en bepaling van het vetpercentage), een fittest bestaande uit een algemeen onderzoek naar het uithoudingsvermogen en een bewegingsonderzoek naar de belangrijkste functies van het houdings- en bewegingsapparaat. Uitvoerende professional: verpleegkundige of doktersassistente en fysiotherapeut Pim Mulier. Gezondheidsscan De gezondheidsscan is een uitgebreid gezondheidsonderzoek, waarbij de gezondheidsrisico s de medewerker in kaart worden gebracht en een individueel risicoprofiel wordt opgesteld. De inhoud van het onderzoek bestaat uit een vragenlijstonderzoek met betrekking tot gezondheidsklachten, een biometrisch onderzoek (inclusief algemeen lichamelijk onderzoek door een arts) en een nagesprek waarbij een rapport met de persoonlijke resultaten aan de betrokkene wordt uitgereikt. Uitvoerende professional: arts en doktersassistente. Intrede-onderzoek (SW-geïndiceerde) Met een intredeonderzoek wordt een medische uitgangssituatie (nulmeting) vastgesteld. Een intredeonderzoek kan plaatsvinden wanneer een medewerker met lawaai, gevaarlijke stoffen, biologische agentia of beeldschermwerk te maken krijgt. Een intredeonderzoek kan alleen plaatsvinden op vrijwillige basis; de werkgever ontvangt geen uitslag. Het onderzoek wordt dan na indiensttreding aangeboden en uitgevoerd. Uitvoerende professional: arts of doktersassistente. Gezond SW - Goed geregeld! Achmea Vitale - 19 EMC_press_def.indd :30:17

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Psychosociale Arbeidsbelasting

Psychosociale Arbeidsbelasting ARBOCATALOGUS DEEL 6 Psychosociale Arbeidsbelasting VERSIE 2014 Psychosociale Arbeidsbelasting Arbocatalogus deel 6 Deze versie van de Arbocatalogus is in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen opgesteld

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren

Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren Onderdeel-rapportage Fase 1 Project Arbobeleid Verzekeraars Vakorganisaties in de verzekeringsbedrijfstak & Verbond van Verzekeraars Januari

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN Toelichting op de richtlijn voor psychologen Werk en psychische klachten Toelichting op de richtlijn voor psychologen Colofon Uitgave Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Duurzaam aan het werk in de zorg. Cijfers feiten ervaringen projecten - succes- en faalfactoren

Duurzaam aan het werk in de zorg. Cijfers feiten ervaringen projecten - succes- en faalfactoren Duurzaam aan het werk in de zorg Cijfers feiten ervaringen projecten - succes- en faalfactoren Duurzaam aan het werk in de zorg Welke projecten, gericht op duurzaam werken in de zorg, zijn er zoal? Wat

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie