Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners:"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid 6 Project Gezond SW 7 Stappenplan 8 Totaalconcept 10 Vijf kwadrantenmodel (eigen regiemodel) 11 Handleiding bij de staalkaart en internetportal 13 Begrippenlijst 15 Nuttige adressen 103 Disclaimer 108 Geselecteerde dienstverleners: Achmea Vitale BV Active Living Arbo Unie B.V. Bewegen Werkt Buro voor Fysieke Arbeid DBC Falke & Verbaan B.V. Gardien bedrijfsfysiotherapie bv H&C Health Promotion Human Energy Management Instituut Werk & Stress KeurCompany Lifeguard Qvive Salto/De Gezonde Zaak Tigra Work Solutions ZebraZone Gezond SW - Goed geregeld! 3 EMC_press_def.indd :30:14

2 Gezond SW - Goed geregeld! 4 EMC_press_def.indd :30:14

3 Voorwoord Door het Directie Platform Inkoop (DPI) wordt bij de ondersteuning van de SW-bedrijven, van de verzuimbeheersing en de bevordering van een duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, een tweesporenbeleid gevolgd: spoor 1 Arbodienstverlening; spoor 2 Innovatieve diensten op het gebied van vitaliteit en gezondheidsmanagement. Voor het eerste spoor, gericht op de arbodienstverlening in meer traditionele zin, is in opdracht van het DPI en Cedris een aanbestedingsprocedure gevolgd. Dit heeft geleid tot raamovereenkomsten met vier arbodiensten voor de periode 2009 tot en met Er ontstaat echter steeds meer belangstelling voor een bredere aanpak, die meer gericht is op het optimaliseren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, door het verbeteren van de gezondheidstoestand en het bevorderen van gezond gedrag en gezondheidsbeleving. Preventieve maatregelen op het gebied van vitaliteit en gezondheidsmanagement kunnen het verzuimbeleid ondersteunen. Op dit terrein worden allerlei al dan niet innovatieve diensten aangeboden. Een aantal SWbedrijven heeft hier al ervaring mee opgedaan. Uit een enquête blijkt dat er binnen de SW-branche grote belangstelling is voor deze onderwerpen. Het tweede spoor heeft vorm gekregen in een uitvoerige inventarisatie van relevante diensten in de markt, in relatie tot de integrale verzuimvisie en het gedragsmodel zoals dat breed in de SW-branche gedragen wordt. Het project is in opdracht van het DPI uitgevoerd door Euro Management Consultants Nederland N.V. Na een eerste inventarisatie, ordening en toetsing is besloten de aanbiedingen van de dienstverleners concreet te maken door middel van de aanbestedingsprocedure Innovatieve diensten. Met een aantal geselecteerde aanbieders zijn raamovereenkomsten afgesloten. Het resultaat hiervan vindt u in deze staalkaart voor innovatieve diensten: Gezond SW Goed geregeld! De resultaten van het project worden eenmalig in boekvorm uitgebracht in de vorm van deze staalkaart. Om de staalkaart actueel te houden en nieuwe diensten en dienstverleners eveneens te kunnen opnemen, is een internetportal beschikbaar gesteld voor de SW-bedrijven. Op de internetportal zijn tevens de financiële condities van de aanbieders opgenomen. De internetportal kunt u vinden op de website van EMC: De diensten op het gebied van vitaliteit en gezondheidsmanagement zijn niet alleen sterk in ontwikkeling, maar ook weinig transparant voor de SW-bedrijven. Dit is voor het DPI aanleiding geweest voor het uitzetten van het tweede spoor: het inzichtelijk maken van deze innovatieve diensten en de voorwaarden waaronder deze voor de SW-bedrijven beschikbaar kunnen komen. Gezond SW - Goed geregeld! 5 EMC_press_def.indd :30:15

4 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid De afgelopen jaren hebben de SW-bedrijven een ontwikkeling doorgemaakt in de aanpak van het verzuim en de inrichting van de arbodienstverlening. De bedrijven hebben deze dienstverlening geïmplementeerd, veelal aan de hand van het gedragsmodel en de eigen regie verder ontplooid. Het SW-bedrijf is verantwoordelijk voor het verzuim en de arbodienst/bedrijfsarts wordt ingezet als adviseur met medische expertise. Hiermee wordt tevens verdere demedicalisering van het ziekteverzuim bevorderd. Leidinggevenden hebben een belangrijke rol om de verminderde inzetbaarheid tijdig te signaleren. Voor medewerkers is het van belang dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in een prettig en gezond werkklimaat, dat deze passend zijn en mede invulling geven aan het leven. Medewerkers worden aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende fitheid en een goede balans tussen werk en privé. Veel SW-bedrijven willen een volgende stap zetten richting vitaliteit en gezondheid van de medewerkers. Temeer omdat een goed beleid op het gebied van vitaliteit en verzuim, kan leiden tot een duurzame inzetbaarheid en verhoging van de productiviteit. Gezondheidsmanagement is preventief en richt zich op alle medewerkers. Onderwerpen voor preventief beleid zijn: Bevorderen van gezondheidsgedrag, aandacht voor BRAVO-thema s (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning); Bevorderen van de fitheid; Stimuleren van de gezondheidsbeleving; Bevorderen van het welbevinden van de medewerkers, tevredenheid en werkplezier; Aanpakken van stress, balans tussen werk en privé; Werken aan een gemeenschappelijke cultuur; Zorgen voor motivatie en bevlogenheid op de werkvloer; Voorkomen van fysieke- en psychische klachten. Gezond SW - Goed geregeld! 6 EMC_press_def.indd :30:15

5 Project Gezond SW In eerste instantie is, mede aan de hand van de expertise van Falke & Verbaan, door een inventarisatie de markt voor innovatieve diensten globaal ik kaart gebracht. Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie is besloten de aanbieders en diensten op deze bijzondere markt concreet te maken. Daarbij is er voor gekozen het beproefde instrument van de aanbesteding te gebruiken. De aanbesteding is uitgebracht als 2B Diensten, behorend tot categorie 25: Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao), op basis van artikel 21 van dit besluit, is op deze aanbesteding niet van toepassing, met uitzondering van de artikelen 23 en 35, twaalfde tot en met zestiende lid. Speerpunten van de aanbesteding zijn vitaliteitbeleid, verzuimpreventie, bevorderen van veiligheid, door voorkomen van ongevallen, bevorderen van de inzetbaarheid, vergroten van de productiviteit en stimuleren van motivatie en bevlogenheid van de medewerkers. Om invulling te geven aan bovenstaande eisen en wensen en het gegeven dat tussen de SW-bedrijven onderling grote verschillen bestaan in de wijze waarop de regie op het verzuim is geregeld, worden diensten in kaart gebracht die preventief kunnen worden ingezet. Het betreft een inventarisatie van onderstaande diensten: Screening en vroegsignalering; Voorlichting, ondersteuning en training; Interventies gericht op BRAVO-thema s; Interventies gericht op motivatie/bevlogenheid en regie zelfredzaamheid; Psychische interventies; Fysieke interventies. In de staalkaart en op de internetportal zijn diensten opgenomen die aansluiten op bovenstaande eisen en wensen. Namens de SW-bedrijven zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd: Dienstverlening gericht op het in kaart brengen van knelpunten in de organisatie op het gebied van inzetbaarheid en de vitaliteit van de medewerkers; Diensten met betrekking tot het screenen van individuele medewerkers op werkvermogen, gezondheidsrisico s en vitaliteit; Interventies op organisatieniveau om de organisatie vitaler en slagvaardiger te maken en activiteiten die gericht zijn op het management en de organisatie; Interventies op individueel niveau om de medewerker vitaler, productiever en breder inzetbaar te maken. Gezond SW - Goed geregeld! 7 EMC_press_def.indd :30:15

6 Stappenplan Om effectief gebruik te maken van de interventies is het wenselijk te starten met de inzet van analyse-instrumenten op organisatie- en individueel niveau. Deze diensten maken eveneens onderdeel uit van de staalkaart. Voor het maken van een juiste keuze van aanbieders zijn de volgende elementen van belang: De mate waarin de organisatie de eigen regie heeft geïmplementeerd; De mate waarin de organisatie het gedragsmodel heeft ingevoerd; De risicofactoren en beïnvloedingsmogelijkheden die bedrijven hebben op gezondheid, werkvermogen en vitaliteit. Stap 1. Ontwikkel een visie Veel projecten op gebied van vitaliteit stranden wegens het ontbreken van een duidelijke visie. Vaak is het uitgangspunt een medische invalshoek om te komen tot resultaten. De SW-bedrijven hanteren het gedragsmodel als richtsnoer om tot verandering te komen in het verzuimbeleid. In het gedragsmodel is een belangrijk uitgangspunt dat verzuim een keuze is en daardoor beïnvloedbaar. Bij de ontwikkeling en implementatie van een visie is het noodzakelijk dat deze niet alleen wordt geformuleerd, maar ook wordt gedragen door het management en draagvlak krijgt op de werkvloer. Voorwaarde is dat vooraf concrete doelstellingen en targets worden vastgesteld. Stap 2. Organisatieanalyse Alvorens interventies worden ingezet, dient de actuele situatie op het gebied van vitaliteit te worden geanalyseerd. Dit verhoogt de kans op succes van de ingezette interventies. Een nulmeting is een goed instrument om de vitaliteit van de medewerkers en de organisatie te meten in relatie tot inzetbaarheid en productiviteit. Instrumenten om de vitaliteit van de medewerkers inzichtelijk te maken zijn in de staalkaart opgenomen. Zoals: Workability index (WAI); Periodiek Medisch Onderzoek (PMO); Vitality & Performance Monitor (VPM). Energiemetingen Een deel van deze analyse-instrumenten zijn primair gericht op een individuele terugkoppeling en minder geschikt voor screening op organisatieniveau. Het is daarom aan te bevelen om te starten met een meting op organisatieniveau. Daarna komt het volgende aspect van de organisatieanalyse. Hoe is de stand van zaken op het gebied van visie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van leidinggevenden, de rol van P&O en al aanwezige (externe) adviseurs. Is er sprake van eigen regie. Door Falke & Verbaan is een vijf kwadranten model ontwikkeld zoals separaat weergegeven. Stap 3. Vaststellen van visie en targets Op basis van de organisatieanalyse is het aan te bevelen om de visie en targets gezamenlijk met management, HRM-functionarissen en ondernemingsraad vast te stellen. Aan de hand van de vastgestelde organisatieanalyse worden de visie en targets vertaald in een plan van aanpak met gerichte activiteiten en interventies. Stap 4. Invulling plan van aanpak Om een plan van aanpak op te stellen worden op basis van de indicatoren van de nulmeting prioriteiten gesteld en interventies bepaald. Onderstaand model kan daarbij helpen. Gezond SW - Goed geregeld! 8 EMC_press_def.indd :30:15

7 Stap 5. Evaluatie en bijsturing Bij de uitvoering van het plan van aanpak is het aan te bevelen de resultaten te toetsen aan de vastgestelde visie en targets zowel op organisatie- als individueel niveau. Op basis van deze uitkomsten kan beoordeeld worden of de ingezette interventies (kosten)effectief zijn geweest en op welke wijze kan worden bijgestuurd. Organisatieniveau Door wie Mogelijke interventies Loopbaan en opleiding Management Loopbaanbegeleiding Mobiliteit/Opleiding Arbeidsomstandigheden RI&E cyclus Arbo-tech. advisering Beleid en verandering Visie- en beleidsontwikkeling Communicatie Comm. structuur Coaching/Training Stijl van leidinggeven Training Leiderschapontwikkeling Teamwork collega s Teambuilding Teamcoaching Normen en waarden Teamcoaching Cultuur- en gedragsverandering Arbeidsvoorwaarden Employee-benefitprogramma s Individueel niveau Door wie Mogelijke interventies Gezondheid (beleving) Bedrijfsarts PMO/WAI/ BRAVO Vitaliteitsmanager Vitaliteitmeting Fysiotherapeut Leidinggevende Leefstijlprogramma s BMW/psycholoog Energiemeting Schuldsanering Leefstijl en leeftijdsfase Energie Stress Motivatie en bevlogenheid Leidinggevende Coaching Organisatie- betrokkenheid Loyaliteitsporgramma s Imago-building Werkbetrokkenheid Coaching Functioneren Functioneringsgesprek Gedragsafspraken maken Dreigend verzuim Verzuimgesprek Preventieprogramma Dreigend verloop Functioneringsgesprek Loopbaanontwikkeling Mobiliteitsprogramma Gezond SW - Goed geregeld! 9 EMC_press_def.indd :30:15

8 Totaalconcept Een aantal aanbieders heeft integrale vitaliteitconcepten ontwikkeld die overeenkomsten vertonen met bovenstaand stappenplan. Dit geldt bijvoorbeeld voor Achmea Vitale, Arbo Unie, Bewegen Werkt, Salto/De Gezonde Zaak, Instituut Werk en Stress en KeurCompany. Deze concepten worden aangeboden vanuit een bepaalde visie, die in de dienstverlening tot uiting komt. Veel concepten worden geleverd vanuit een netwerk van herkenbare dienstverleners met gemeenschappelijke aandeelhouders. Gezond SW - Goed geregeld! 10 EMC_press_def.indd :30:15

9 Vijf kwadrantenmodel II Zelf regie. Uitvoering gedeeltelijk uitbesteden aan extrene dienstverlener Regie bij MANAGEMENT Zelf regie. Uitvoering intern geïntegreerd vormgegeven III V Regie bij werknemer Deskundige bijstand EXTERN I IV Deskundige bijstand INTERN V Regie en uitvoering volledig extren uitbesteed aan externe dienstverlener Regie en uitvoering volledig bij interne (Arbo-)dienst Cafetaria model Regie bij DESKUNDIGEN Bron: vijf kwadrantenmodel: Falke & Verbaan Kwadrant I: uitbesteding van de arbodienstverlening aan een (gecertificeerde) arbodienst Dit model lijkt het meeste op het model van standaard arbodienstverlening, die we nog bij veel organisaties zien. Er is sprake van standaardcontracten met een arbodienst waarbij een groot deel van de verzuimbegeleiding en de preventieve taken worden uitbesteed aan een arbodienst (outsourcing). Het voordeel is dat de organisatie minder hoeft te investeren in de eigen deskundigheid en tijd bespaart, omdat de verzuimbegeleiding en andere taken worden overgelaten aan externe deskundigen. Het nadeel is dat de organisatie minder mogelijkheden heeft om het verzuim te beïnvloeden en dat de aanpak van de arbodienst onvoldoende op maat is. Gezond SW - Goed geregeld! 11 EMC_press_def.indd :30:16

10 Kwadrant II: gericht inkopen van arbodienstverlening op basis van eigen regie De organisatie heeft het verzuimbegeleidingproces voor een groot deel intern georganiseerd. De leidinggevenden hebben de verantwoordelijkheid over de verzuimbegeleiding en P&O een belangrijke ondersteunende taak in het proces. Op deze manier trachten de organisaties de eigen regie te voeren. Dit gebeurt uit ontevredenheid met de werkwijze van de arbodienst, die werkt volgens het klassieke concept met spreekuren, vervolgspreekuren en beperkte communicatie. De organisaties hebben nog niet de stap gezet naar volledige regie over het verzuimbegeleidingproces. Besteden nog een aantal belangrijke activiteiten uit aan een externe (arbo-)dienst zoals de termijnbewaking, het administratieve proces waaronder de verplichtingen richting het UWV, de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter, de inschakeling van de bedrijfsarts in het Sociaal Medisch Overleg en bijvoorbeeld arbeidsdeskundige advisering. Kwadrant III: de dienstverlening wordt intern geïntegreerd vormgegeven De organisatie heeft volledig de regie over het verzuimbeheersingsproces, waarbij de leidinggevenden de rol hebben van casemanager. Dit betekent dat het bedrijf ook de termijnen bewaakt en het administratieve proces intern organiseert. Deskundige ondersteuning wordt of intern georganiseerd (insourcing) of gericht ingekocht. Een mogelijke werkwijze is dat de organisatie een of meer bedrijfsartsen aanstelt die worden ingezet bij medische problematiek, die optreden als adviseur van de organisatie en die een belangrijke rol spelen bij het gericht inkopen van andere diensten bij een externe dienstverlener (arbodienst, re-integratie- of interventiebedrijf). Het verschil met model IV is dat de leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor het verzuimbeleid en de organisatie zeer selectief gebruik maakt van de diensten van interne- of externe professionele deskundigen. Verder stelt het bedrijf vast aan welke extra deskundigheid, in het kader van het preventieve arbo-beleid en verzuimbegeleiding, behoefte is en hoe deze deskundigheid organisatorisch wordt geïntegreerd. Kwadrant IV: het bedrijf kiest voor insourcing, maar besteedt het casemanagement intern uit aan deskundige diensten Dit model houdt in dat het management het verzuimbegeleidingproces in belangrijke mate uitbesteedt aan deskundige diensten, maar deze diensten bij voorkeur intern organiseert. Het verschil met model III is dat de coördinatie van het verzuimbegeleidingproces in belangrijke mate wordt gelegd bij professionals, zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiecoördinatoren, bedrijfsmaatschappelijk werk en fysiotherapeuten. Kwadrant V Steeds meer bedrijven die kiezen voor eigen regie constateren dat het verzuim afneemt. Hierdoor wordt verzuim een incident en daardoor neemt de aandacht van de leidinggevenden voor het verzuim af. De trend is dat steeds meer verantwoordelijkheid bij de werknemers wordt neergelegd, om te voorkomen dat ze verzuimen, vitaal blijven, duurzaam inzetbaar zijn en goed functioneren. De werkgever biedt faciliteiten aan in de vorm van diensten, coaching, begeleiding en opleidingen. Dit vergt een ander soort dienstverlening, veelal geleverd via internetportals en platforms. Al dan niet in combinatie met verzekeraars. De verzuimaanpak heeft dan het karakter van dienstverlening volgens het cafetariamodel, waar steeds meer bedrijven uit kwadrant I toe overgaan. Deze organisaties willen geen standaardcontracten maar maatwerk van de externe dienstverlener. Noot: De onverkorte verzuimvisie Gedragsmodel is beschikbaar via Gezond SW - Goed geregeld! 12 EMC_press_def.indd :30:16

11 Handleiding bij de staalkaart en internetportal De staalkaart wordt eenmalig in boekvorm uitgebracht. Om de functionaliteit te optimaliseren en de inhoud voortdurend actueel te houden is een internetportal ontworpen. Deze internetportal kunt u vinden op de website van Euro Management Consultants Nederland N.V. Op is een link naar deze website te vinden. In de staalkaart en de internetportal wordt een beschrijving gegeven van de aanbieders: De organisatie; Het concept; Validiteit; Referenties SW-bedrijven; Interventies; Productomschrijving; Tarieven. De staalkaart op de internetportal is als volgt opgebouwd. Er zijn drie selectiemogelijkheden: Op interventie; Op bedrijfsnaam; Op trefwoord; Doorlink naar de website van de aanbieder. De staalkaart en de internetportal zijn het platform om toegang te krijgen tot een breed scala aan diensten. Ze kunnen tevens worden gebruikt als handleiding voor invulling van de gewenste dienstverlening. De staalkaart geeft inzicht in welke innovatieve diensten beschikbaar zijn en onder welke voorwaarden de diensten worden aangeboden. In de staalkaart zijn geen tarieven opgenomen. De tarieven zijn vermeld op de internetportal, die de SW-bedrijven met een inlogcode kunnen raadplegen. De inlogcode wordt separaat aan de SW-bedrijven verzonden. Op de internetportal kunnen SW-bedrijven hun ervaringen over de geselecteerde dienstverleners uitwisselen, zodat de kwaliteit wordt bewaakt en de dienstverlening gericht op de SW-bedrijven verder wordt geprofessionaliseerd. Voor aanvullende informatie over de dienstverlening kan rechtstreeks worden doorgelinkt naar de website van de aanbieder. De doorlink staat vermeld op het tabblad van de betreffende aanbieder. Om het zoeken te vergemakkelijken zijn op de staalkaart en de internetportal de interventies en diensten in een kleurenpallet weergegeven. Dit houdt in dat elke interventie een eigen kleur vertegenwoordigt. Zie onderstaand voorbeeld. Screening & Voorlichting BRAVO Motivatie & Psychische Fysieke Vroegsignalering Ondersteuning Bevlogenheid interventies interventies Training Gezond SW - Goed geregeld! 13 EMC_press_def.indd :30:16

12 Wij wensen u veel succes bij het gebruik van de staalkaart en de internetportal en vertrouwen erop dat de aangeboden diensten bijdragen aan een Gezond SW. namens het DPI namens het MPA namens EMC werkgroep Innovatieve diensten René van Holsteijn Birgitte Kochuijt Johan Steenhuis Gezond SW - Goed geregeld! 14 EMC_press_def.indd :30:16

13 Begrippenlijst AVR-dienstverlening Staat voor alle dienstverlening op het vlak van Arbo, Verzuim en Re-integratie. Belasting-belastbaarheidsmodel Uitgangspunt bij dit model is dat er een balans moet zijn tussen belastbaarheid en belasting. Belastbaarheid doelt op het vermogen om de arbeidsbelasting aan te kunnen en met draaglast worden de taken die de medewerker opgelegd krijgt bedoeld en de fysieke omgeving waar die taken in moeten worden uitgevoerd. De verhouding tussen deze twee bepaalt de inspanning die iemand verricht bij het uitvoeren van het werk. Bij een disbalans ontstaat functionele over-onder-/ overbelasting, wat kan leiden tot ziekte/arbeidsongeschiktheid. De focus bij dit model ligt sterk op arbeidsomstandigheden. Men gaat er van uit dat op basis van de ziekte of klacht de belastbaarheid van de medewerker is vast te stellen. BRAVO Staat voor Bewegen, (niet) Roken, (matig gebruik van) Alcohol, Voeding en Onstpanning. Thema s die allemaal te maken hebben met een leefstijl die de gezondheid bevordert. Cedris Brancheorganisatie sociale werkgelegenheid & arbeidsintegratie. Directie Platform Inkoop (DPI) Het DPI wordt gevormd door een aantal algemeen directeuren van SW-bedrijven en is onderdeel van de brancheorganisatie Cedris. Het DPI is opdrachtgever van het project Innovatieve diensten. Euro Management Consultants Nederland N.V. (EMC) Projectorganisatie die de totstandkoming van de staalkaart mogelijk heeft gemaakt. Falke & Verbaan Adviesorganisatie die door EMC is ingehuurd voor de kwalitatieve ondersteuning. Gedragsmodel In dit model wordt er vanuit gegaan dat er bij verzuim sprake is van een keuzeproces. Een medewerker (met een ziekte of klacht) maakt de keuze om al dan niet te verzuimen. De afweging om al dan niet te verzuimen blijkt naast de aard van de klacht, in belangrijke mate bepaald te worden door andere factoren, zoals de sociale omgeving, de arbeidswaardering en aanwezigheidsmotivatie van de medewerker. Dit verklaart waarom bij dezelfde klacht de ene persoon niet of nauwelijk verzuimt tewijl de ander er langdurig mee thuisblijft. En ook, waarom het verzuimpercentage in de ene organisatie vele malen hoger kan liggen dan in de andere organisatie, terwijl de gezondheid van de medewerkers ongeveer gelijk is. Bij het beheersen van het verzuim gaat het dus vooral om het beïnvloeden van de verzuimkeuze en daarmee het verzuimgedrag. Gezondheid Volgens de definitie van de World Health Association (WHA) is gezondheid. Een toestand van volkomen sociaal, lichamelijk- en psychisch welbevinden. Gezondheid is dus niet alleen maar niet ziek zijn. Gezondheidsbeleving Of iemand zich gezond voelt, is een subjectief oordeel. Gezondheidsbeleving is dan ook iets anders dan daadwerkelijke gezondheid. Gezond SW - Goed geregeld! 15 EMC_press_def.indd :30:16

14 Leefstijl onder leefstijl vallen de BRAVO thema s. Breed gezien is leefstijl de manier van leven van een persoon en hoe dit zijn gezondheid beïnvloedt. Monitoring Platform Arbodienstverlening (MPA) Het MPA is samengesteld uit inhoudsdeskundigen van SW-bedrijven. Zij hebben expertise op het gebied van arbodienstverlening en innovatieve diensten. Werkvermogen De mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk (psychisch) in staat is om zijn/haar huidige werk uit te voeren. Werkvermogen bestaat uit een aantal persoonsgebonden factoren, te weten gezondheid, kwalificaties (opleiding), competenties, motivatie en een aantal werkgebonden factoren, namelijk de lichamelijke en psychische eisen van het werk, de werkomstandigheden en de sociale werkomgeving. Spoor 1 Arbodienstverlening. Voor de inkoop van arbodienstverlening, zijn na een aanbesteding, raamovereenkomsten gesloten met vier partijen. Spoor 2 Innovatieve diensten, die preventief kunnen worden ingezet om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. SW-bedrijven Bij de brancheorganisatie Cedris aangesloten leden. Zij geven namens gemeenten uitvoering aan de Wet Sociale werkvoorziening en voeren activiteiten uit in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Vitaliteit Vitaliteit is een begrip dat op veel manieren wordt gedefinieerd. Het is meer dan alleen maar gezond zijn. Het is fysiek en mentaal lekker in je vel zitten en energie hebben om te ondernemen. De mate van vitaliteit die iemand heeft wordt veelal gemeten door werkvermogen, energie, stress en leefstijl in kaart te brengen Gezond SW - Goed geregeld! 16 EMC_press_def.indd :30:17

15 Achmea Vitale Organisatie Achmea Vitale BV is een landelijk opererende dienstverlener op het gebied van vitaliteit- en verzuimmanagement. Het hoofdkantoor is gevestigd in De Meern, daarnaast heeft zij door heel het land kantoren. Achmea Vitale werkt samen met zorgverzekeraar Achmea Zorg bestaande uit Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea en AGIS. Daarnaast werkt zij samen met de interventionisten Pim Mullier, Winnock, en Leefstijl Training & Coaching (LTC). Achmea Vitale is sinds 2003 partner van Cedris en verzorgt de arbodienstverlening voor ruim 40 SW-bedrijven, met in totaal medewerkers. Concept Achmea biedt een totaalconcept gericht op structurele inzetbaarheid, met producten en diensten die niet alleen gericht zijn op de verzuimende maar eveneens op medewerkers die dreigen uit te en de medewerkers die gewoon aan het werk Binnen deze productencirkels (doelgroepen) kent Achmea een onderverdeling die gehanteerd wordt in de kamers van het vitaliteitshuis: Gezond, Gemotiveerd, Samen en Werkplek (zie bijgaand schema). Kern van de dienstverlening is consultancy, met behulp van wetenschappelijke onderbouwde instrumenten wordt, op met de organisatie op vastgestelde momenten een foto van de organisatie gemaakt waarbij Achmea Vitale samen met de organisatie de prioriteiten voor dienstverlening vaststellen en deze waar nodig ook samen met de organisatie verder ontwikkelt. Achmea Vitale maakt onderscheid in drie doelgroepen en heeft daar een specifieke aanbod voor, namelijk: people at work, people at risk en people at home. Het aanbod van Achmea Vitale voor de SW-branche richt zich op de doelgroepen at risk en at home. De dienstverlening heeft volgens Achmea Vitale als resultaat meetbaar effect op fitheid van medewerkers, medicatiegebruik, demedicaliseren, motivatie en zelfredzaamheid en duurzame inzetbaarheid. Stramien productstroomlijning Achmea Gemotiveerd home Validiteit Informatie over de validiteit van de werkwijze van Achmea Vitale en de interventies ontbreekt Referenties en affiniteit met de SW-branche Achmea heeft bij diverse bedrijven en met brancheorganisaties in diverse bedrijfstakken, meegebouwd aan de implementatie van gezondheid- en vitaliteitbeleid. Met de opgedane kennis en ervaring, evenals de kennis bij uitvoering van WWB-diensten, ondersteunen zij de SW-branche bij de realisatie van de doelstellingen op het gebied van gezondheids- en vitaliteitsbeleid. Referenties SW-bedrijven: Inclusief Groep Concern voor Werk Samen Duurzaam Optimaal Werkplek (Structurele) inzetbaarheid - Duurzaam - Optimaal Inzetbaarheid Consultancy Gezond SW - Goed geregeld! Achmea Vitale - 17 EMC_press_def.indd :30:17

16 Interventies Achmea Vitale start met een scan in de vorm van een foto van de organisatie. Voor populatie zijn dit de WAI en de Balansmeter en voor populatie zijn dit scans op het gebied van vitaliteit op organisatie- en individueel niveau. Op basis van deze foto wordt een aanpak uitgewerkt met gerichte interventies, zoals trainingen en workshops. Achmea Vitale heeft vier programma s voor de SW-branche ontwikkeld: SW Fit, Aan het werk en SW Fit, Wajong en SW Fit en WAI en SW Fit. Deze programma s worden continu bijgesteld en verder ontwikkeld. Screening & Voorlichting BRAVO Motivatie & Psychische Fysieke Vroegsignalering Ondersteuning Bevlogenheid interventies interventies Training Bedrijfsadvies Gezondheids- SW Fit Training Multidisciplinaire Fysiotherapie fysiek risico s management leiderschap in interventies advies persoonlijke ontwikkeling Vitaliteitscheck Bedrijfsadvies Aan het werk Combi Fysiotherapie Fysieke risico s en SW Fit coaching behandeling driedaagse training Fittest Training omgaan Wajong en met agressie SW Fit Gezondheidsscan Workshops voor WAI en SW Fit management Intrede-onderzoek Training voor Leefstijl- en management bewegings programma Stress indicatie meting Health check (basis) Health check (uitgebreid) Leefstijltraining Coaching Aanbod WWB Gezond SW - Goed geregeld! Achmea Vitale - 18 EMC_press_def.indd :30:17

17 Bedrijfsadvies fysieke risico s Achmea Vitale heeft geregistreerde veiligheidsadviseurs in dienst die bekend zijn met de eisen die de wet stelt aan de fysieke veiligheid van de werknemers binnen een bedrijf. Veiligheidskunde wordt onderverdeeld in procesadvisering en expertadvisering. Op het gebeid van procesadvisering biedt Achmea Vitale onder andere RI&E-methodieken, veiligheidsmanagementsystemen en veiligheidsbeheerssystemen aan. Hierbij worden eveneens andere disciplines betrokken, zoals een organisatieadviseur of een arbeidshygiënist. Op het gebied van expertadvisering biedt Achmea Vitale onder andere een brandveiligheidsscan, het opstellen van een BHV-noodplan, een ongevallenanalyse of het advies voor toepassing van Persoonlijke Beschermings- Middelen (PBM) aan. Uitvoerende professional: (Hogere) veiligheidskundige. Vitaliteitscheck De Achmea Vitaliteitscheck is een preventief onderzoek dat een werkgever kan aanbieden en waarmee gewerkt wordt aan de gezondheid van de medewerkers door inzage te geven in de aanwezige gezondheidsrisico s op de langere termijn. De check bestaat uit een fysiek onderzoek, een HRV test (uitslag acute mentale stress en chronische fysieke stress, de stressindex) en een meting van de fysieke conditie en leefstijl, de vitaliteitsindex. Uitvoerende professional: arbo-verpleegkundige/ adviseur en doktersassistente. Fittest Het doel van dit onderzoek is preventief inzage krijgen in de aanwezige gezondheidsrisico s op de lange termijn en persoonlijke advisering op het vlak van leefstijl, bewegingsactiviteiten, fitheid en gezondheid. De inhoud van de fittest bestaat uit een vullen vragenlijst, een functieonderzoek (bloeddruk, gewicht, cholesterol/ glucose, een onderzoek naar longfunctie en bepaling van het vetpercentage), een fittest bestaande uit een algemeen onderzoek naar het uithoudingsvermogen en een bewegingsonderzoek naar de belangrijkste functies van het houdings- en bewegingsapparaat. Uitvoerende professional: verpleegkundige of doktersassistente en fysiotherapeut Pim Mulier. Gezondheidsscan De gezondheidsscan is een uitgebreid gezondheidsonderzoek, waarbij de gezondheidsrisico s de medewerker in kaart worden gebracht en een individueel risicoprofiel wordt opgesteld. De inhoud van het onderzoek bestaat uit een vragenlijstonderzoek met betrekking tot gezondheidsklachten, een biometrisch onderzoek (inclusief algemeen lichamelijk onderzoek door een arts) en een nagesprek waarbij een rapport met de persoonlijke resultaten aan de betrokkene wordt uitgereikt. Uitvoerende professional: arts en doktersassistente. Intrede-onderzoek (SW-geïndiceerde) Met een intredeonderzoek wordt een medische uitgangssituatie (nulmeting) vastgesteld. Een intredeonderzoek kan plaatsvinden wanneer een medewerker met lawaai, gevaarlijke stoffen, biologische agentia of beeldschermwerk te maken krijgt. Een intredeonderzoek kan alleen plaatsvinden op vrijwillige basis; de werkgever ontvangt geen uitslag. Het onderzoek wordt dan na indiensttreding aangeboden en uitgevoerd. Uitvoerende professional: arts of doktersassistente. Gezond SW - Goed geregeld! Achmea Vitale - 19 EMC_press_def.indd :30:17

1 VERBETER HET WERKVERMOGEN VAN UW BEDRIJF

1 VERBETER HET WERKVERMOGEN VAN UW BEDRIJF 1 VERBETER HET WERKVERMOGEN HUIS VAN WERKVERMOGEN VERBETER HET WERKVERMOGEN VERBETER HET WERKVERMOGEN WAT IS WERKVERMOGEN? Werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek & leefstijladvies

Gezondheidsonderzoek & leefstijladvies Gezondheidsonderzoek & leefstijladvies Holland Fit B.V. 010 280 70 80 info@hollandfit.nl Waarom een gezondheidsonderzoek? Duurzame inzetbaarheid Energieke medewerkers leveren betere prestaties en verzuimen

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD!

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing BEDRIJFSZORGPAKKET Belangrijk aandachtspunt Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijven voor werkgevers een belangrijk aandachtspunt.

Nadere informatie

Welkom aan tafel bij De Arbodienst. Een tafel waar u zelf uit de beste. gerechten een maaltijd kunt samenstellen die aansluit bij uw eigen

Welkom aan tafel bij De Arbodienst. Een tafel waar u zelf uit de beste. gerechten een maaltijd kunt samenstellen die aansluit bij uw eigen menu Samen aan tafel? Welkom aan tafel bij De Arbodienst. Een tafel waar u zelf uit de beste gerechten een maaltijd kunt samenstellen die aansluit bij uw eigen smaak. Met een gastvrije service voor kleine

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO)

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ november 2009 1. Preventief Medisch Onderzoek Inleiding Zolang er fysieke arbeid bestaat, bestaan

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Productblad. Vitaliteit. in beeld

Productblad. Vitaliteit. in beeld Productblad Vitaliteit in beeld onze expertise uw winst Waarom Bent u in gesprek met uw medewerkers over duurzame vitaliteit en inzetbaarheid? En wordt de eigen verantwoordelijkheid hierin benoemd en

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en)

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en) Verzuim management Re-integratieondersteuning en vergoedingen Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden is gericht op het snel en duurzaam aan het werk helpen van uw zieke werknemer. Hiervoor bieden

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Genootschap. Verantwoord werken aan. Vitaliteit en inzetbaarheid

Genootschap. Verantwoord werken aan. Vitaliteit en inzetbaarheid Genootschap Verantwoord werken aan Vitaliteit en inzetbaarheid Landelijk werkende organisatie met 80 professionals in werkveld arbeid en gezondheid Bevorderen van de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201311 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSELIJK KAPITAAL

INVESTEREN IN MENSELIJK KAPITAAL PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK INVESTEREN IN MENSELIJK KAPITAAL Is uw verzuimbegeleiding goed geregeld? Uw bedrijfsarts en arboarts bij u in de buurt, binnen en buiten kantoortijden. Stationsstraat 16 4041

Nadere informatie

meer dan re-integratie

meer dan re-integratie meer dan re-integratie is een goed re-integratiebureau? wij werken ONS ANTWOORD HIEROP IS: Een re-integratiebureau dat dagelijks met toewijding, zorg en passie werknemers en werkgevers begeleidt en ondersteunt,

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Workability & Inzetbaarheid. The Finnish Experience. Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, 26 maart 2008

Workability & Inzetbaarheid. The Finnish Experience. Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, 26 maart 2008 Workability & Inzetbaarheid Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, Rob Gründemann, Teamleider Personeelsbeleid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht De opzet van de presentatie De situatie

Nadere informatie

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf Een heldere koers met werkende oplossingen Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is niet alleen een verplicht HR instrument of een keuring, maar het is een concrete

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Present. Van verzuim naar gezondheidsmanagement

Present. Van verzuim naar gezondheidsmanagement Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Gezond Ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen. Het is een investering die altijd winst oplevert. Gezonde

Nadere informatie

samen op weg naar een gezonde en wendbare organisatie VINCIO GOOD TO GREAT

samen op weg naar een gezonde en wendbare organisatie VINCIO GOOD TO GREAT samen op weg naar een gezonde en wendbare organisatie VINCIO GOOD TO GREAT VINCIO kijkt naar het individu met de visie van de organisatie als basis. Hoe komen we van een moeten naar een willen werken.

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling Optimaal Werken Gezondheid Werkomstandigheden Betrokkenheid Ontwikkeling 2 Optimaal Werken Arbo Unie helpt het werk in je organisatie zó vorm te geven dat werkenden zich een leven lang veilig, gezond en

Nadere informatie

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers JA-Groep Arbo Verzuimmanagement Licentiehouder Blikopwerk.nl Het Ravelijn 1 (gebouw Kamer van Koophandel) 8233 BR Lelystad T 0320 286724 info@jonkmanassurantiegroep.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 -

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 - Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs - 1 - Inhoudsopgave Inleiding Fys Optima, wie zijn we? Werkwijze Diensten en producten in leaflets Diensten en producten, korte omschrijving - 2 - Inleiding

Nadere informatie

Inzetbaar worden Inzetbaar blijven Inzetbaarheid verhogen

Inzetbaar worden Inzetbaar blijven Inzetbaarheid verhogen Wie ben ik Inzetbaar worden Inzetbaar blijven Inzetbaarheid verhogen Integrale aanpak Wie staat waar? Gezondheidsmatrix Obv 1000 FTE Vitaal 110% 15% Gezond 100% 20% Potential at risk 90% 30% At risk 80%

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3042-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

Maximale inzet, minimaal verzuim:

Maximale inzet, minimaal verzuim: Maximale inzet, minimaal verzuim: de noodzaak van Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid Paul ter Wal 1 2 (Duurzame) Inzetbaarheid Het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren

Nadere informatie

Cyril Litjens & Mohamed Mekkaoui MediWerk bv. MediWerk bv

Cyril Litjens & Mohamed Mekkaoui MediWerk bv. MediWerk bv Cyril Litjens & Mohamed Mekkaoui Wie zijn wij Onze dienstverlening Verzuim aanpak Gezondheidsmanagement: Keuringen & PMO s Safety & Consultancy Bedrijf in oprichting(16 april operationeel) Onze professionals:

Nadere informatie

Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid

Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid Inhoud Voorstellen Waarom gezondheidsmanagement / duurzaam inzetbaarheidsbeleid? Waarop richten? Hoe te doen? Goede voorbeelden en mogelijke baten Jan Plat

Nadere informatie

KENNISMAKING. Prof. dr. Allard van der Beek

KENNISMAKING. Prof. dr. Allard van der Beek EVALUA Health & Performance KENNISMAKING Prof. dr. Allard van der Beek Hoogleraar Epidemiologie van Arbeid en Gezondheid Hoofd afdeling Sociale Geneeskunde, VU medisch centrum (VUmc) Aandeelhouder en consultant

Nadere informatie

Click, call, face: moderne arbodienstverlening in 2014?

Click, call, face: moderne arbodienstverlening in 2014? Click, call, face: moderne arbodienstverlening in 2014? Saaz-Unie voorjaarsconferentie Modern Times 2 april 2009 Oegstgeest Workshop 10, 14.00 15.30 uur Gerard Evers, OSA Integraal gezondheidsmanagement:

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

HET 'GEZOND ETEN PROGRAMMA' VOOR BEDRIJVEN

HET 'GEZOND ETEN PROGRAMMA' VOOR BEDRIJVEN HET 'GEZOND ETEN PROGRAMMA' VOOR BEDRIJVEN INLEIDING @Ease Lifestyle B.V. heeft als missie de Nederlandse bevolking gezonder te maken, waarbij onze focus ligt op gezonde voeding. We richten ons hierbij

Nadere informatie

Nadere input voor de SER - toekomst arbeidsgerelateerde zorg

Nadere input voor de SER - toekomst arbeidsgerelateerde zorg Nadere input voor de SER - toekomst arbeidsgerelateerde zorg In de hoorzitting op 28 oktober jl. heeft OVAL toegezegd op een aantal punten nadere informatie te leveren. Het gaat om: 1. voor- en nadelen

Nadere informatie

Introductie interventiebedrijf. Contactpersonen interventiebedrijf. Locatiegegevens. Naam interventiebedrijf. Algemene introductie

Introductie interventiebedrijf. Contactpersonen interventiebedrijf. Locatiegegevens. Naam interventiebedrijf. Algemene introductie Introductie interventiebedrijf Naam interventiebedrijf BAG Beheer (Bureau Arbeid en Gezondheid). Tweede handelsnaam BAG Nederland Algemene introductie BAG Nederland is een onafhankelijke organisatie voor

Nadere informatie

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014 Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Den Haag, 1 juli 2014 Rob Gründemann, TNO Hoofddorp HU University of Applied Sciences Utrecht Opzet

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan VAN ZIEKTE EN ZORG NAAR GEZONDHEID EN GEDRAG De Gezondheidszorg staat onder

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Present. De stap naar volledig gezondheidsmanagement

Present. De stap naar volledig gezondheidsmanagement Present De stap naar volledig gezondheidsmanagement 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Gezond Ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen. Het is een investering die altijd winst oplevert. Gezonde

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

SITA Vitaal. Appeltje Eitje. Roel Botter. Inhoud. 1. Aanleiding 2. Programma Appeltje Eitje 3. Resultaten 4. Vervolg 5. Partners/stakeholders

SITA Vitaal. Appeltje Eitje. Roel Botter. Inhoud. 1. Aanleiding 2. Programma Appeltje Eitje 3. Resultaten 4. Vervolg 5. Partners/stakeholders SITA Vitaal Appeltje Eitje Roel Botter Inhoud 1. Aanleiding 2. Programma Appeltje Eitje 3. Resultaten 4. Vervolg 5. Partners/stakeholders 2 1 1. Aanleiding Vergrijzing en ontgroening krappe arbeidsmarkt

Nadere informatie

BRAVO Company Check. 1. Algemeen gezondheidsmanagement

BRAVO Company Check. 1. Algemeen gezondheidsmanagement BRAVO Company Check Ter informatie Met deze vragenlijst kunt u nagaan aan welke leefstijl factoren aandacht besteedt kan worden voor uw bedrijf. Gezonde en vitale werknemers verzuimen minder en zijn productiever.

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk!

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk! Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie Samen werken aan gezond werk! Samen werken aan gezond werk De vitaliteit van een bedrijf of organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de werknemers. Gezonde werknemers

Nadere informatie

Inzetbaarheid: Toekomst of modegril? Wat bedoelen we? (Duurzame) Inzetbaarheid. Employability;

Inzetbaarheid: Toekomst of modegril? Wat bedoelen we? (Duurzame) Inzetbaarheid. Employability; : Toekomst of modegril? 1 Employability; Wat bedoelen we? vermogen om productief en belonend werk te vinden en behouden Werkvermogen Mate waarin een medewerker lichamelijk, geestelijk& sociaal in staat

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief Dienstverlening Flexibele inzet van een vaste bedrijfsarts - op vaste dagdelen per week op

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg Samenwerken aan gezond ondernemen Voorkom en verkort verzuim Gezond ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen. Het

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

Mentaalrijk voor werkgevers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor werkgevers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor werkgevers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2006

BedrijfsGezondheidsIndex 2006 BedrijfsGezondheidsIndex 2006 Op het werk zijn mannen vitaler dan vrouwen Mannen zijn vitaler en beter inzetbaar dan vrouwen. Dit komt mede doordat mannen beter omgaan met stress. Dit blijkt uit de jaarlijkse

Nadere informatie

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid Tilja van den Berg & Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Aanleiding Zorgsector Aanleiding

Nadere informatie

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Partners: Inhoud presentatie Belangrijke aspecten bij verandering verzuim De belangrijkste actoren Hoe houd je goede resultaten vast Vragen/opmerkingen

Nadere informatie

De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Actief begeleiden van gezond werken

De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Actief begeleiden van gezond werken De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Actief begeleiden van gezond werken De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Een groot deel van ons leven besteden we aan werk. Werk is volgens de filosoof Achterhuis

Nadere informatie

Integraal Gezondheidsmanagement

Integraal Gezondheidsmanagement Integraal Gezondheidsmanagement Van werken wordt iedereen beter NLG Werkvermogen Inleiding De sociale zekerheid in Nederland is na de oorlogsjaren opgebouwd volgens het Rijnlandse model: veel praten met

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid: Vitaliteitprogramma Levensmiddelenindustrie. Bijeenkomst Innofood 5 juli 2016 Benno Hermelink en Jennifer van der Voorn

Duurzame Inzetbaarheid: Vitaliteitprogramma Levensmiddelenindustrie. Bijeenkomst Innofood 5 juli 2016 Benno Hermelink en Jennifer van der Voorn Duurzame Inzetbaarheid: Vitaliteitprogramma Levensmiddelenindustrie Bijeenkomst Innofood 5 juli 2016 Benno Hermelink en Jennifer van der Voorn Waarom HumanCapitalCare? Wij zijn een innovatieve onafhankelijke

Nadere informatie

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud Aboma en Arboplaats Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren Arboplaats Inhoud - Aboma en Arboplaats - Wijziging Arbowet - RI&E en PSA - Mijn RI&E: nieuw en branche RI&E - Belang Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers e-arbo HumanCapitalCare HumanCapitalCare wil werkgevers en werknemers ondersteunen en adviseren op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Omdat energieke en productieve medewerkers de motor zijn

Nadere informatie

Preventie en verzuimkosten

Preventie en verzuimkosten Preventie en verzuimkosten Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent (Warren Buffet) Pascalle Smit Strategisch adviseur duurzame inzetbaarheid Ervaring Goede hulp bij ontslag scheelt

Nadere informatie

Brede visie op kwaliteit van arbeid

Brede visie op kwaliteit van arbeid Brede visie op kwaliteit van arbeid Pauline Miedema, Vincent Vrooland De Arbowet kent vier kerndeskundigen. Twee jaar geleden was de Arbeids- & Organisatiedeskundige het minst bekend. Sinds organisaties

Nadere informatie

FIT en GEZOND op het WERK

FIT en GEZOND op het WERK FIT en GEZOND op het WERK Katrien Bruyninx Prevent Lummen 18 september 2013 Prevent Prevent-Factory A solutions provider Tailor made support of companies and organisations Prevent-Academy Training centre

Nadere informatie

Gericht op de vitaliteit en het welzijn van uw werknemers

Gericht op de vitaliteit en het welzijn van uw werknemers Gericht op de vitaliteit en het welzijn van uw werknemers wat bieden wij? wat kunt u als klant van ons verwachten? Stelt u zich eens voor. De regie voeren over uw eigen Arbodienstverlening. Met de beschikking

Nadere informatie

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl Top Fit voor top prestaties Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion www.hchealthpromotion.nl Top prestaties in werk en privé door fitte en energieke managers. Dat is de missie van

Nadere informatie

Bedrijfsconcept Brochure voor praktijken

Bedrijfsconcept Brochure voor praktijken Bedrijfsconcept Brochure voor praktijken Brochure InPraktijk Bedrijfsconcept 1 Inhoudsopgave Inleiding H1. Diensten InPraktijk Bedrijfsconcept 1.1. Database bedrijfsconcept 1.2. Curatieve individuele dienstverlening

Nadere informatie

Erik van Lenthe. Directeur Noordoost Nederland

Erik van Lenthe. Directeur Noordoost Nederland Erik van Lenthe Directeur Noordoost Nederland Gezonde werkvloer in de branche Gezonde werkvloer (vitaliteit en gezondheid op de agenda) De gevolgen van een onverantwoorde leefstijl, met als gevolg overgewicht,

Nadere informatie

Guus Zwiers Poortwachtertherapie

Guus Zwiers Poortwachtertherapie Guus Zwiers Poortwachtertherapie Guus Zwiers Jan Stuursma Leeftijd Fysiotherapeut Poortwachter fysiotherapie 25 jaar hardloper student werknemer PAF Wet poortwachter Duurzaam Ondernemen Poortwachtertherapie

Nadere informatie

Verzuimaanpak. Koninklijke Burger Groep B.V.

Verzuimaanpak. Koninklijke Burger Groep B.V. Verzuimaanpak Koninklijke Burger Groep B.V. 1 Inleiding 365 goesting heeft een onderscheidende aanpak voor verzuim. Wij garanderen een haalbaar verzuimtarget, gebaseerd op berekende prognoses. Onze aanpak

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

Tienpuntenplan. voor gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners

Tienpuntenplan. voor gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners Tienpuntenplan voor gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners Inhoudsopgave Tienpuntenplan 1 Duurzame inzetbaarheid als uitgangspunt 4 2 Vitaal bedrijf en vitale medewerkers 5 3 Voorkomen

Nadere informatie

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? T: +31 (0) E:

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie?  T: +31 (0) E: Vitaal Leiderschap Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59 E: info@charlygreen.nl Vitaliteit borgen in het DNA via leiderschap Op welke

Nadere informatie

Workshop Re-integratie op de werkvloer bij (langdurige) ziekte. «Ervaringen vanuit de praktijk»

Workshop Re-integratie op de werkvloer bij (langdurige) ziekte. «Ervaringen vanuit de praktijk» Workshop Re-integratie op de werkvloer bij (langdurige) ziekte «Ervaringen vanuit de praktijk» Mijn missie is: Samen met mensen met werkgerelateerde (hulp)vragen een nieuw perspectief vinden dat bijdraagt

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

Present. Gezond en vitaal aan het werk

Present. Gezond en vitaal aan het werk Present Gezond en vitaal aan het werk Uw werkgever heeft naast de collectieve zorgverzekering ook Present afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea. Present biedt een compleet pakket aan diensten en maatregelen

Nadere informatie

Programma Participatie en Gezondheid

Programma Participatie en Gezondheid Programma Participatie en Gezondheid TNO & VUmc met AWVN voor Ministeries SZW, VWS en BZK Donderdag 20 November 2008 1 Programma participatie en gezondheid 1. Behoud en bevorderen van een gezonde arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie