Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven 19 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven 19 juni 2014"

Transcriptie

1 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven 19 juni 2014 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhrn./mevr. Steven Van Staeyen, Rudy Willems, Richard Bastanie, Maria Peeters, Hans Soetemans, schepenen Dhrn./mevrn. Jozef Oorts, Paula Henderickx, Joris Geens, Leo Rens, Paul Stulens, Geert Van Laer, Conny Van den Heuvel, Luc Verelst, Joke Hellemans, Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Lydia Fleurent, Oliver Vertruyen en Dirk Vercammen, gemeenteraadsleden Mevr. Mieke Maes, OCMW-voorzitter met raadgevende stem Dhr. Jan Bos, gemeentesecretaris Eedaflegging gemeentesecretaris Mevr. Smeets Annick, gemeentesecretaris op proef van de gemeente Zandhoven, legt in openbare zitting en in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, de volgende eed af: Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging. Verkavelingsaanvraag: Hooidonck nrs 19 en 21: wegtracé & belofte van kosteloze grondafstand: goedkeuring De Gemeenteraad, Overwegende dat door de heer Schoeters Frank, wonende te 2820 Bonheiden, Dorsthoeveweg nr. 7, een aanvraag tot verkavelingsvergunning werd ingediend op 2 april 2014, voor gronden gelegen Hooidonck nr.19 en nr. 21 te 2240 Zandhoven, ten kadaster gekend afdeling 1, sectie A nrs. 339M,N,S:- dat genoemde Schoeters Frank ter gelegenheid van de indiening van de aanvraag tot het bekomen van de verkavelingsvergunning, een belofte van kosteloze grondafstand heeft ondertekend:- dat 109 m² grond kosteloos aan de gemeente zal worden afgestaan, grond om de genoemde weg - overeenkomstig de ontworpen rooilijn - te kunnen bouwen. Gelet op artikel van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening genaamd. Gelet op het plan Ontwerp plan 4/4 genaamd, gedagtekend op 13 januari 2014, opgemaakt door dhr. Luc De Rop, beëdigd landmeter-expert, wonende te 2980 Zoersel, St.Antoniusbaan nr. 85, waarop voornoemde inneming in het geel staat ingekleurd. Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan Zandhoven 1

2 Overwegende dat het gebied waarin de ontworpen verkaveling zich bevindt, gelegen is in woonparkgebied volgens het vastgestelde gewestplan. Overwegende dat hoger vermeld gebied niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplan. Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 14 mei 2014, waaruit blijkt dat er geen schriftelijke noch mondelinge bezwaren werden ingediend. Overwegende dat het voorstel van wegtracé en van kosteloze grondafstand eerst door de gemeenteraad dienen aanvaard te worden alvorens het college van burgemeester en schepenen een beslissing kan nemen over de verkavelingsaanvraag. Overwegende dat met het voorgelegd wegentracé akkoord kan gegaan worden. Overwegende dat de kosteloze grondafstand zal geschieden overeenkomstig de gegevens van voornoemd plan Ontwerp plan 4/4. Gelet op de ondertekende belofte van gratis grondafstand, gedagtekend op 17 maart 2014 en gevoegd bij de aanvraag tot verkaveling. Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli BESLUIT: eenparig. Artikel 1.- Het plan Ontwerp plan 4/4 genaamd, gedagtekend op 13 januari 2014, opgemaakt door de heer De Rop Luc, beëdigd landmeter-expert, wonende te 2980 Zoersel, St. Antoniusbaan nr. 85, waaruit blijkt dat in totaal 109 m² grond aan de gemeente Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan, wordt goedgekeurd. Artikel 2.- Het tracé van de weg, aan te leggen in de verkaveling Hooidonck nr. 19 en nr. 21 te Zandhoven, wordt definitief goedgekeurd. Artikel 3.- De Belofte van kosteloze grondafstand opgesteld aan de hand van het in artikel 1 goedgekeurd plan Ontwerp plan 4/4, wordt goedgekeurd en het voorstel van kosteloze grondafstand wordt aanvaard. Artikel 4.- Afschrift van deze beslissing zal bij de verkavelingsaanvraag gevoegd worden. Buitengewone onderhoudswerken aan wegen dienstjaar 2014: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze De Gemeenteraad, Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen. Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. Gelet op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24. Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan Zandhoven 2

3 Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen. Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2. Gelet op zijn beslissing van 22 mei 2014, waarbij besloten werd over te gaan tot het uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan wegen - dienstjaar en waarbij aan het schepencollege machtiging werd verleend tot aanduiding van de straten waarin onderhoudswerken zullen worden uitgevoerd. Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2014, waarbij de NV ARCADIS Belgium, gevestigd te 2600 Antwerpoen (Berchem), Posthofbrug 12, werd aangesteld als deskundige belast met het opmaken van het werkenbundel. Overwegende dat in het kader van deze opdracht voor diensten een bijzonder bestek met projectnummer BE / versie 1 / 4juni 2014, werd opgesteld door de ontwerper, ARCADIS Belgium N.V., gevestigd te 2600 Antwerpoen (Berchem), Posthofbrug 12. Overwegende dat de uitgave voor de hogervermelde opdracht voor werken, wordt geraamd op ,20 euro (exclusief BTW) of ,52 euro (inclusief 21% BTW). Overwegende dat de raming enkel als zijnde van indicatieve aard moet worden beschouwd. Overwegende dat de gemeenteraad de wijze dient te bepalen waarop de gunning van deze werken zal geschieden:- dat gelet op de aard van de werken en op het bedrag van de raming, het aangewezen lijkt de nodige bekendheid aan deze werken te geven en de werken toe te wijzen via de open aanbesteding. Overwegende dat in het gemeentebudget voor het dienstjaar 2014, onder de budgetcode /224007/IE-28 (ACTIE OVERIG-CBS), de nodige kredieten werden uitgetrokken om deze werken te financieren. BESLUIT: eenparig. Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met projectnummer BE / versie 1 / 4juni 2014 en de raming voor de opdracht Buitengewoon onderhoudswerken aan wegen - dienstjaar 2014, opgesteld door de ontwerper, ARCADIS Belgium N.V., gevestigd te 2600 Antwerpoen (Berchem), Posthofbrug 12. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,20 euro (exclusief BTW) of ,52 euro (inclusief 21% BTW). Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. Artikel 3. De raming dient als zijnde van indicatieve aard beschouwd. Artikel 4. De financiering van deze werken zal gebeuren bij middel van kredieten ingeschreven in het gemeentebudget voor het dienstjaar 2014, onder de budgetcode /224007/IE-28 (ACTIE OVERIG-CBS). Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan Zandhoven 3

4 Artikel 5. Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel beheerder worden overgemaakt. Overeenkomst met de Kruispuntenbank van de sociale zekerheid: goedkeuring De Gemeenteraad, Gelet op zijn beslissing van 24 april 2008, houdende vestiging van een algemene belasting op de gezinnen, inzonderheid op alinea 1 van artikel 6 van het belastingsreglement waarin het volgende staat gestipuleerd: De belastingvermindering in de gevallen bedoeld in artikel 5 zal ambtshalve worden toegepast op basis van de informatie ter beschikking gesteld door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (hoedanigheidscodes 001, 002, 003, 004 en 005). Gelet op zijn beslissing van 17 oktober 2013, houdende de goedkeuring van de overeenkomst met de Kruispuntenbank van de Sociale Zekerheid met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan gemeentes en provincies met het oog op de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en dit voor het jaar Gelet op het schrijven van 27 november 2013 uitgaande van de Kruispuntenbank van de Sociale Zekerheid, gevestigd te 1000 Brussel, Willebroekkaai 38 betreft Project Aanvraag door de gemeenten/provincies van de lijst van de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Overwegende dat in voormeld schrijven verwezen wordt naar de hervorming van de verhoogde tegemoetkoming die in voege treedt op 1 januari Overwegende dat ingevolge voormelde hervorming de gemeente Zandhoven een nieuwe overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid moet afsluiten om de gegevens te verkrijgen voor de jaren 2014 tot en met Overwegende dat de mededeling zal gebeuren onder de volgende voorwaarden en volgens de onderstaande modaliteiten: - De gemeente Zandhoven zal aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de lijst overmaken van zijn belastingplichtigen die potentieel in aanmerking komen voor de belastingsvermindering met opgave van hun identificatienummer van de sociale zekerheid. - De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal op die lijst de personen aanduiden die op 1 januari van het betrokken jaar recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging; - De gemeente Zandhoven mag de meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard slechts bewaren gedurende de tijd die nodig is om ze te verwerken, waarna zij moeten vernietigd worden; - Tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de gemeente Zandhoven moet een contract worden gesloten waarin melding wordt gemaakt van de verleende machtiging en de erin opgenomen voorwaarden. Alle gemeenteraadsleden van de gemeente Zandhoven moeten in kennis worden gesteld van dit contract en er een afschrift van ontvangen. De gevraagde sociale gegevens van persoonlijke aard worden slechts meegedeeld nadat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een bewijs van deze inkennisstelling heeft ontvangen; - De gemeente Zandhoven is ertoe gehouden om, op straffe van opschorting van de machtiging, van iedere wijziging aan hoger vermelde beslissing, een afschrift aan Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan Zandhoven 4

5 het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid over te maken. Gelet op het ontwerp van overeenkomst dat wordt voorgelegd. Overwegende dat deze overeenkomst de rechten en plichten van beide partijen omschrijft. Overwegende dat het voorgelegde ontwerp van overeenkomst geen aanleiding geeft tot op- of aanmerkingen. Overwegende dat het noodzakelijk is afgevaardigden aan te duiden die gerechtigd zullen zijn namens de gemeente Zandhoven op te treden bij de ondertekening van de overeenkomst. Gelet op de artikels 42 en van het Gemeentedecreet. BESLUIT: eenparig. Artikel 1.- Het ontwerp van overeenkomst aan te gaan tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, gevestigd te 1000 Brussel, Willebroekkaai 38 en de gemeente Zandhoven wordt goedgekeurd. Er zal een overeenkomst worden afgesloten met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dat volkomen identiek is aan het bedoelde ontwerp. Artikel 2.- De heren Luc Van Hove en Jan Bos, respectievelijk burgemeester en gemeentesecretaris van de gemeente Zandhoven worden afgevaardigd om de gemeente Zandhoven - bij het afsluiten van de overeenkomst - te vertegenwoordigen en namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. BEVESTIGT: dat alle gemeenteraadsleden van de gemeente Zandhoven in kennis werden gesteld van de in artikel 1 vermelde overeenkomst en dat zij er een afschrift hebben van ontvangen. BESLUIT VERDER: Artikel 3.- Afschrift van deze beslissing zal aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en aan de financieel beheerder worden overgemaakt. Interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie : goedkeuring jaarverslag 2013 en jaarrekening 2013 De Gemeenteraad, Gelet op het Decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten jaarlijks het jaarverslag en het resultaat van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie dient goed te keuren. Gelet op het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013 dat wordt voorgelegd. Overwegende dat het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013 op de algemene vergadering van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie op 21 mei 2014 door het beheerscomité werd goedgekeurd. Overwegende dat de schepenen van sport, als afgevaardigden van de deelnemende gemeenten, zetelen in het beheerscomité van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie. Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet. Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan Zandhoven 5

6 BESLUIT: eenparig. Artikel 1.- De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013 van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie. Artikel 2.- Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de provinciale sportdienst Antwerpen (t.a.v. het regiosecretariaat). Vaststelling jaarrekening 2013 Gelet op artikel 43 2 van het Gemeentedecreet waaruit blijkt dat het tot de nietdelegeerbare bevoegdheden van de gemeenteraad behoort om de jaarrekening vast te stellen. Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de beheercyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere toelichtingen voor de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Overwegende dat de vaststelling van de jaarrekening onderworpen is aan het algemeen administratief toezicht. Overwegende dat de jaarrekening uit twee grote delen bestaat, enerzijds de doelstellingenrealisatie met de doelstellingenrekening en de financiële toestand van de jaarrekening en anderzijds de financiële nota met de schema s J1 tot en met J7 en de verplichte toelichtingen TJ1 tot en met TJ11. BESLUIT: Artikel 1.- De financiële toestand over 2013 wordt vastgesteld aan de hand van volgend schema J5 (liquiditeitenrekening): Liquiditeitenrekening (J5) Resultaat op kasbasis Jaarrekening 2013 Budget na laatste wijziging Initieel budget 2013 I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan Zandhoven 6

7 a. Vervroegde aflossing financiële schulden 0,00 0,00 0,00 b. Periodieke aflossing financiële schulden , , ,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Toegestane investeringssubsidies , , ,00 4. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0, , ,00 2. Terugvordering van toegestane leningen , , ,00 a. Vervroegde terugvordering van toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 b. Periodieke terugvordering van toegestane leningen , , ,00 3. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten 0,00 0,00 0,00 4. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , , , , , , , , ,44 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie ,44 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,00 Artikel 2.- De balans op 31/12/2013 wordt als volgt vastgesteld: Artikel 3.- Vlottende activa: ,09 Vaste activa: ,57 Totaal activa: ,66 Schulden: ,42 Nettoactief: ,24 Totaal passiva: ,66 De staat van opbrengsten en kosten over het boekjaar 2013 wordt vastgesteld aan de hand van volgend schema J7: Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan Zandhoven 7

8 Staat van opbrengsten en kosten (J7) 2013 I. Kosten ,48 A. Operationele kosten ,24 1. Goederen en diensten ,35 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,21 3.Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen ,22 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 5. Toegestane werkingssubsidies ,06 6. Andere operationele kosten ,40 B. Financiële kosten ,77 C. Uitzonderlijke kosten ,47 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 2. Toegestane investeringssubsidies ,47 II. Opbrengsten ,62 A. Operationele opbrengsten ,34 1. Opbrengsten uit de werking ,80 2. Fiscale opbrengsten en boetes ,59 3.Werkingssubsidies ,76 a. Algemene werkingssubsidies ,26 b. Specifieke werkingssubsidies ,50 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 0,00 5. Andere operationele opbrengsten ,19 B. Financiële opbrengsten ,28 C. Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 III. Overschot/Tekort van het boekjaar ,86 A. Operationeel overschot/tekort ,10 B. Financieel overschot/tekort ,49 C. Uitzonderlijk overschot/tekort ,47 Artikel 4.- Volgende documenten zijn als bijlagen toegevoegd en maken integraal deel uit van dit besluit: Doelstellingenrealisatie; Doelstellingenrekening; Financiële toestand van de jaarrekening 2013; Schema s J2-J5 (budgettaire luik); Schema s J6-J7 (balans- en resultatenrekening); Toelichtingen TJ1-TJ11. Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan Zandhoven 8

9 Artikel 5.- Bij de eerstvolgende budgetwijziging zullen de resultaten van de jaarrekening 2013 verwerkt worden in het meerjarenplan en het budget Kerkfabrieken: jaarrekeningen 2013 De Gemeenteraad, Gelet op artikel 54 van het Decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, dat stipuleert dat de kerkraad jaarlijks de jaarrekening van de kerkfabriek van het voorgaande jaar vaststelt en ze voor 1 maart indient bij het centraal kerkbestuur. Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013, uitgaande van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70 te 1000 Brussel. Overwegende dat de jaarrekening van de verschillende kerkraden jaarlijks voor 1 mei bij de gemeenteoverheid dienen ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren. Gezien de beslissing van het Centraal Kerkbestuur Zandhoven, de dato 15 mei 2014, waarbij enerzijds wordt vastgesteld dat de goedgekeurde jaarrekingen 2013 van de vijf kerkfabrieken (Massenhoven, Pulderbos, Pulle, Viersel en Zandhoven) werden voorgelegd en anderzijds een coördinatierapport van de voorgelegde jaarrekingen 2013 wordt opgemaakt. Gelet op de brief van 15 mei 2014, uitgaande van het Centraal Kerkbestuur Zandhoven, waarbij de jaarrekingen 2013 van de vijf kerkfabrieken alsook het coördinatierapport, aan het gemeentebestuur worden overgemaakt. Overwegende dat - overeenkomstig artikel 55 2 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten - de gemeenteraad zijn advies over de voorgelegde jaarrekingen dient uit te brengen. Overwegende dat niets zich blijkt te verzetten om een gunstig advies aan de vijf jaarrekeningen te verlenen. BESLUIT: eenparig. Artikel 1. De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening 2013 van de kerkfabrieken St.-Amelberga te Zandhoven, O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen te Pulderbos, Sint-Petrus en Paulus te Pulle, St.-Stefaan te Massenhoven en St.-Willibrordus te Viersel.. Artikel 2. Afschrift van deze beslissing zal aan mevrouw de provinciegouverneur worden overgemaakt. OCMW: dagorde raad voor maatschappelijk welzijn: akteneming De Gemeenteraad, Gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid op artikel 31, eerste alinea, waarin het volgende staat gestipuleerd: Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van de toepassing van artikel 16 wordt de oproeping ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan het lid Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan Zandhoven 9

10 van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd. De agenda, behoudens de punten die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van cliënten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of hun onderhoudsplichtigen, wordt onder dezelfde voorwaarden meegedeeld aan de burgemeester en aan de gemeenteraad. In spoedeisende gevallen kan die termijn ingekort worden. Overwegende dat het Decreet van 29 juni 2012 op nogal wat plaatsen het OCMW-decreet van 19 december 2008 grondig heeft aangepast:- dat volgens de memorie van toelichting bij het decreet van 29 juni 2012 de gemeenteraad, ingevolge de aanpassing van hoger aangehaald artikel 31, zo zijn toezicht op de OCMW-raad kan uitoefenen:- dat dit echter niet betekent dat de punten van de OCMW-raad nu kunnen besproken worden op de gemeenteraad, ook al is de OCMW-voorzitter als lid van het schepencollege aanwezig op de gemeenteraad:- dat de gemeenteraad niet de bevoegdheid heeft om punten van de OCMW-raad te bespreken. Overwegende dat bij brief van 23 mei 2014, uitgaande van het OCMW van Zandhoven, de dagorde voor de OCMW-raadszitting van 3 juni 2014 aan het gemeentebestuur werd overgemaakt. BESLUIT: Enig artikel.- Akte te nemen van de dagorde voor de OCMW-raadszitting van 3 juni Onderwijs: scholengemeenschap ZAWORA: beheerscomite - aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger De Gemeenteraad, Gelet op zijn beslissing van 22 mei 2014 houdende zowel de verlenging van de scholengemeenschap ZAWORA met de gemeentelijke basisscholen van de gemeenten Ranst en Wommelgem en dit voor een duur van zes schooljaren, aanvangnemend op 1 september 2014 en eindigend op 31 augustus 2020, als de goedkeuring van de overeenkomst Intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale vereniging: vorming scholengemeenschap basisonderwijs voor de schooljaren Gelet op Titel 2, artikel 4 1 en 2 van voormelde overeenkomst waarin staat dat er een beheerscomité wordt opgericht en dat de gemeenteraad een lid van het Schepencollege afvaardigt, alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van het effectief lid. Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli Gelet op het voorstel om mevr. Peeters May, schepen van onderwijs als effectieve vertegenwoordiger aan te duiden en dhr. Van Hove Luc als plaatsvervanger van de gemeente Zandhoven op de vergaderingen van het beheerscomité van de scholengemeenschap ZAWORA. Gelet op de artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet. BESLUIT: eenparig. Artikel 1.- Mevr. Peeters May, schepen van onderwijs, wonende te 2240 Zandhoven, Herentalsbaan71, wordt aangeduid als effectieve vertegenwoordiger van de gemeente Zandhoven op de vergaderingen van het beheerscomité van de scholengemeenschap ZAWORA. Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan Zandhoven 10

11 Artikel 2.- Dhr. Van Hove Luc, wonende te 2240 Zandhoven, O.-L.-Vrouwestraat 7, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Zandhoven op de vergaderingen van hoger vermeld beheerscomité. Artikel 3.- Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de gemeentebesturen van Ranst en Wommelgem en aan de directies van de gemeentelijke basisscholen van Massenhoven en Zandhoven. Voorstel tot verhoging van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de gemeentelijke website Dit punt werd op de dagorde van de huidige gemeenteraadszitting geplaatst ingevolge een schriftelijk verzoek door dhr. Rens L. die het volgende verklaart: Zoals uit de bijlage blijkt, worden sinds februari 2014 de verslagen van gemeenteraad op de gemeentelijke website op systematische wijze gemanipuleerd. Als je de agenda s van de gemeenteraden die op de site gepubliceerd zijn,vergelijkt met de verslagen van diezelfde gemeenteraden op de site, dan kan je niet anders dan vaststellen dat het verslag van agendapunten die door de oppositie op een rechtsgeldige manier op de agenda zijn gezet, welke werden behandeld op de gemeenteraad en trouwens ook genotuleerd staan in de goedgekeurde verslagen, systematisch niet zijn gepubliceerd op de site. Mocht dit gebeurd zijn bij één gemeenteraad zou het nog onder de noemer toeval of menselijke fout kunnen gerangschikt worden. Maar met 3 verslagen na elkaar kan je dit geen toeval meer noemen. Gaat het hier om bewuste misleiding van de Zandhovense burger, die niet mag weten wat de oppositie zegt in de gemeenteraad? Gaat het hier om censuur, zoals dat toegepast wordt door regimes die het niet te nauw nemen met de democratische spelregels? Gaat het hier om pure discriminatie van de minderheid door de meerderheid? Gaat het hier om misbruik van de gemeentelijke website door een partij? Op basis van bovenstaande vaststellingen en overwegingen besluit de gemeenteraad: de gepubliceerde verslagen van de gemeenteraden van februari, maart, april 2014 te vervangen door de verslagen zoals ze door de gemeenteraad zijn goedgekeurd en terug te vinden zijn op extranet van de gemeente; in de toekomst de goedgekeurde verslagen integraal op de gemeentelijke site te zetten. Dit voorstel kadert perfect in beleidsdoelstelling BD 20 van het meerjarenplan: Verder digitaliseren van informatie en optimaliseren van het dataverkeer ten dienste van de bevolking en de gemeentelijke diensten. De informatie i.v.m. de gemeenteraad is allesbehalve duidelijk: in de agenda s (dagordes) staan alle punten die in de gemeenteraad besproken gaan worden duidelijk vermeld. In het verslag van de gemeenteraad worden echter systematisch de punten van de oppositie weggeknipt. Termen als misleiding en censuur zijn hier perfect van toepassing. Om dit probleem weg te werken stellen we dus voor om de integrale notulen zoals die telkens door de gemeenteraad zijn goedgekeurd volledig op de website te zetten en dit met terugwerkende kracht vanaf jan Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan Zandhoven 11

12 De burgemeester antwoordt dat hij gekeken heeft naar de websites van andere gemeenten. Alle tussenkomsten van de raadsleden tijdens de gemeenteraad zijn op de websites niet te lezen. Anders wordt het te onduidelijk voor de lezers. Tot op heden werden enkel de goedgekeurde agendapunten op de gemeentelijke website van Zandhoven gezet. Wel is het mogelijk ook de agendapunten ingediend door de oppositie op te nemen op de website. Iedere politieke partij heeft trouwens een eigen website waarop zij kunnen weergeven wat zij willen. De burgemeester stelt voor de goedgekeurde en de niet goedgekeurde agendapunten op te nemen op de gemeentelijke website. We zullen trachten dat goed te doen. Einde van dit jaar zal er een evaluatie volgen. Raadslid De Beuckeleer R. stelt zich de vraag waarom het systeem niet kan worden toegepast dat wordt gebruikt bij de goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad. De burgemeester antwoordt dat ingeval er zaken op de website vermeld worden die onjuist zijn, dit dan wordt meegedeeld aan het schepencollege. Raadslid Stulens P. stelt de vraag waarom de goedgekeurde notulen van de gemeentesecretaris niet integraal worden afgedrukt op de gemeentelijke website. Waarom moet dat gecensureerd worden? De burgemeester antwoordt dat de wijze zoals hoger afgesproken zal behouden blijven. Overwegende dat het noodzakelijk is over het voorstel van dhr. Rens L. te beraadslagen en het ter stemming voor te leggen. GAAT OVER, tot de al dan niet aanvaarding van het voorstel, ingediend door raadslid Rens L., waarbij: 1. de gepubliceerde verslagen van de gemeenteraden van februari, maart, april 2014 worden vervangen door de verslagen zoals ze door de gemeenteraad zijn goedgekeurd en terug te vinden zijn op extranet van de gemeente; 2. in de toekomst de goedgekeurde verslagen integraal op de gemeentelijke site te zetten. De voorzitter legt het voorstel ter stemming aan de gemeenteraad voor en de uitslag van deze stemming luidt als volgt: - aantal stemmen ten gunste van het voorstel: tien; - aantal stemmen tegen het voorstel: dertien. - aantal onthoudingen: geen. volgens onderstaand stemgedrag: - Ja-stemmen Rens L., Stulens P., Van Laer G., Van den Heuvel C., Van den Bergh B., Van Nuffelen W., Helsen P., De Beuckeleer R., Fleurent L. en Vertruyen O.. - Tegenstemmen Van Hove L., Van Staeyen St., Bastanie R., Soetemans H., Geens J., Verelst L., Hellemans J., Henderickx P., Vercammen D, Oorts J., Peeters M., Willems R. en Lenaerts L. Dit voorstel is derhalve verworpen. Verhoging veiligheid van fietsers in de Kerkstraat (deel Hoge Weg - Oelegembaan) te Massenhoven. Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan Zandhoven 12

13 Dit punt werd op de dagorde van de huidige gemeenteraadszitting geplaatst ingevolge een schriftelijk verzoek door dhr. Rens L. die het volgende verklaart: Op basis van volgende vaststellingen: - verschillende stukken van het fietspad zijn smaller geworden door begroeiing vanuit de bermen. - op verschillende plaatsen hangen takken over het fietspad. - de rode driehoekjes die de scheiding tussen de stroken voor auto s en het fietspad zijn, staan te dicht aan het fietspad. Hierdoor krijg je als autobestuurder de indruk dat de strook tussen de weg en het fietspad tot de weg behoort. De weg wordt als het ware breder ervaren wat snelheid verhogend werkt. - De maximum snelheid is er 90km/u - Het kruispunt t.h.v. de Hoge Weg is voor fietsers die komen van uit richting Oelegembaan en naar de Hoge Weg erg onduidelijk ingericht. - de drukte in dat deel van de Kerkstraat is de laatste jaren toegenomen en met de werken aan de N14 in het vooruitzicht zal die alleen maar toenemen. - besluit de gemeenteraad: - overhangende takken en begroeiing langs de bermen te verwijderen. - de rode driehoekjes dichter tegen de stroken voor auto s plaatsen, dit geeft de indruk dat de weg smaller is wat snelheid verlagend werkt. Ook dienen er wit geschilderde betonnen varkensruggen geplaatst te worden, deze zorgen voor een fysieke scheiding tussen de rijstrook en het fietspad, iets wat die rode driehoekjes niet doen, die worden toch al te vaak plat gereden. - de maximum snelheid vanaf de Oelegembaan tot aan het kerkhof/chirolokalen verlagen naar 70km/uur. Vanaf iets voor het kerkhof/chirolokalen het bord bebouwde kom (dus 50km/uur) plaatsen. - het kruispunt Hoge Weg - Kerkstraat fietsvriendelijker d.w.z. duidelijker inrichten, zodat het voor fietsers duidelijk is hoe ze veilig vanuit richting Oelegembaan naar het fietspad van de Hoge Weg kunnen. De burgemeester antwoordt dat er werd vastgesteld dat het fietspad gekanteld is richting gracht. Het is de bedoeling dat het fietspad heraangelegd wordt, waarbij de gracht zal gedempt worden. In het opmaak zijnde mobiliteitsplan zal de verkeersregeling worden opgenomen. Nu worden er geen nieuwe verkeersborden 50km/uur geplaatst. Raadslid Helsen P. deelt mee dat een toegelaten snelheid van 90 km/uur niet meer van deze tijd is. De plaatsing van de driehoekjes is zinloos en het kost veel geld. De klinkers gelegen tussen de rijbaan en het fietspad zijn ook verzakt, wat gevaarlijk is voor de fietsers. Verder stelt hij de vraag of men al gedacht heeft aan een asverschuiving van de weg. De burgemeester antwoordt dat de driehoekjes werden aangebracht in functie van de zichtbaarheid van het fietspad. Raadslid Stulens P. merkt op dat hij het probleem niet ziet om geen nieuwe verkeersborden van 50 km/uur te plaatsen, gezien in het gemeentemagazijn nog voldoende borden aanwezig zijn. De burgemeester antwoordt dat de plaatsing van nieuwe verkeersborden heel wat administratie vraagt. Het is geen gevaarlijk punt. We hebben de nodige maatregelen getroffen en er zijn geen risico s. Dhr. Helsen P. haalt aan dat bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de N14, de Kerkstraat veelvuldig door het verkeer zal gebruikt worden. Daarom stelt hij voor om tijdelijk een aanpassing van de verkeersregeling door te voeren. Schepen Willems R. antwoordt dat de N14 in zes fasen zal heraangelegd worden. De verkeersregeling wordt door de veiligheidsdiensten grondig doorgepraat. Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan Zandhoven 13

14 N14 Dit punt werd op de dagorde van de huidige gemeenteraadszitting geplaatst ingevolge een schriftelijk verzoek door dhr. Van Laer G. die het volgende meedeelt: N-VA vraagt naar informatie betreffende vergoedingen voor ondernemers die tijdens de werken aan de N14 omzetverlies lijden. Besluit: N-VA vraagt een duidelijk initiatief van de gemeente, in de vorm van een hinderattest, naar de ondernemers toe. De burgemeester antwoordt dat alle middenstanders door de Bereikbaarheidsambtenaar geholpen worden. Op de gemeentelijke website staat ook de nodige informatie. Er is geen enkele reden voorhanden om de middenstanders niet te helpen. We zullen ze goed begeleiden en helpen waar nodig. Dit is een zekerheid. In het verleden hebben we dat ook gedaan. De bereikbaarheidsambtenaar zal de nodige documenten en attesten ter beschikking stellen van de middenstanders. Dat behoort tot zijn taak. Verhuur chalet Pulderbos Dit punt werd op de dagorde van de huidige gemeenteraadszitting geplaatst ingevolge een schriftelijk verzoek door dhr. Van Laer G. die het volgende verklaart: Omwille van de onduidelijke situatie betreffende de verhuur van de chalet in Pulderbos vraagt de N-VA een duidelijk beleid betreffende de chalet en de omliggende terreinen. N-VA stelt een goede communicatie en samenwerking voor tussen de sportcommissie enerzijds en de VZW De Zwarte Arend anderzijds. BESLUIT: De gemeente neemt het initiatief om de huurders van de chalet op de hoogte te brengen van de huurmogelijkheden van de omliggende terreinen. De burgemeester merkt op dat er geen antwoord zal volgen van het schepencollege, gezien omtrent deze aangelegenheid een juridische procedure is gestart. Het ligt in de handen van de juristen. Raadslid Stulens P. merkt op dat het hier gaat om het informeren van de inwoners. Er werden nog tennislidkaarten verkocht. Het is een heel onduidelijke situatie. Wat met de veiligheid met betrekking tot het gebruik van de chalet. Zijn er veiligheidsvoorzieningen? Wat met de nooduitgangen? De burgemeester antwoordt dat de gemeente de chalet niet verhuurt. Bij toepassing van artikel 32 van het Gemeentedecreet worden door onderstaande raadsleden de volgende mededelingen gedaan: A. Dhr. Helsen P. die verwijst naar de vergadering van de milieuraad van vorige week. Toen werd er afgesproken dat er spoedig een antwoord zou komen op de vraag of voor het planten van nieuwe bomen langsheen de N14 reeds een vergunning werd afgeleverd. Schepen Van Staeyen St. antwoordt dat het hier gaat over het verlenen van een advies met betrekking tot de keuze van de soort van bomen. Hij verklaart verder dat hij nog geen antwoord heeft ontvangen. Van zodra dit geweten is, zal de milieuambtenaar het verspreiden. B. Dhr. Van den Bergh B. die informeert of tijdens de gemeenteraad van september de verkeersregeling in de Boudewijnlaan zal behandeld worden. Hij wenst te vernemen of er al gesprekken hebben plaats gevonden tussen de beide gemeentebesturen. Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan Zandhoven 14

15 De burgemeester antwoordt hierop bevestigend. Verslag vorige zitting Gezien er tijdens de raadzitting van heden geen opmerkingen worden gemaakt over de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 22 mei 2014, zijn de notulen van bedoelde zitting - overeenkomstig artikel 34 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - goedgekeurd. Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan Zandhoven 15

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 24/06/2010

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 24/06/2010 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 24/06/2010 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Jan Verbist, Richard Bastanie, Nancy Boeckx, Steven Van Staeyen, schepenen Dhr.

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad Zandhoven 18 december 2014

Verslag Gemeenteraad Zandhoven 18 december 2014 Verslag Gemeenteraad Zandhoven 18 december 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhrn./mevr. Rudy Willems, Richard Bastanie, Maria Peeters, Hans

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 14/03/2013

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 14/03/2013 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 14/03/2013 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, Voorzitter Dhr. Luc Van Hove, burgemeester Dhrn/mevr. Rudy Willems, Richard Bastanie, May Peeters,

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.05.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 NOVEMBER 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad Zandhoven 16 oktober 2014

Verslag Gemeenteraad Zandhoven 16 oktober 2014 Verslag Gemeenteraad Zandhoven 16 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhrn./mevr. Steven Van Staeyen, Rudy Willems, Richard Bastanie,

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 27 juni OPENBARE ZITTING

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 27 juni OPENBARE ZITTING Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 27 juni 2016. OPENBARE ZITTING 1. Kennisname overlijden raadslid Guido Van Gansen. Aan de raad wordt kennis gegeven van het overlijden van de heer

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 17/10/2013

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 17/10/2013 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 17/10/2013 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, Voorzitter Dhr. Luc Van Hove, burgemeester Dhrn/mevr. Steven Van Staeyen, Rudy Willems, Richard

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad Zandhoven 26 mei 2016

Verslag Gemeenteraad Zandhoven 26 mei 2016 Verslag Gemeenteraad Zandhoven 26 mei 2016 Aanwezig: Dhr. Richard Bastanie, schepen-voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhrn./mevr. Steven Van Staeyen, Rudy Willems, Maria Peeters, Hans Soetemans,

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 05/09/2013

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 05/09/2013 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 05/09/2013 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, Voorzitter Dhr. Luc Van Hove, burgemeester Dhrn/mevr. Steven Van Staeyen, Rudy Willems, Richard

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Onderzoeken geloofsbrieven en eedaflegging gemeenteraadslid.

Onderzoeken geloofsbrieven en eedaflegging gemeenteraadslid. Zitting van 26 mei 2014 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 7 juni 2016 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs,

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik en Jamar Chris schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 OPENBARE VERGADERING FINANCIËN 1. Goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019, nr. 4. Het meerjarenplan, overeenkomstig bijgaande opgave,

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad Zandhoven 4 september 2014

Verslag Gemeenteraad Zandhoven 4 september 2014 Verslag Gemeenteraad Zandhoven 4 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhrn./mevr. Steven Van Staeyen, Rudy Willems, Richard Bastanie,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 16-01-2014

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 16-01-2014 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 16-01-2014 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhr./mevr. Steven Van Staeyen, Rudy Willems, Richard

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0162 van 9 november 2011 in de zaak 2010/0276/SA/3/0255 In zake: 1.... 2.... beiden wonende te... advocaat Gert BUELENS kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de begrotingsrekening voor het dienstjaar 2011, de resultatenrekening

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb.2015/0001 van 31 maart 2015 in de zaak 1415/0001 In zake: de heer Steven APER, wonende te 9180 Moerbeke, Damstraat 159 verzoekende partij Belanghebbende

Nadere informatie

26 januari 2015 Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op het Besluit van de

26 januari 2015 Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op het Besluit van de Zitting van de gemeenteraad van 26 januari 2015. Aanwezig: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Ward Dierickx,

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad Zandhoven 23 juni 2016

Verslag Gemeenteraad Zandhoven 23 juni 2016 Verslag Gemeenteraad Zandhoven 23 juni 2016 Aanwezig: Dhr. Richard Bastanie, schepen-voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhrn./mevr. Steven Van Staeyen, Rudy Willems, Maria Peeters, Hans Soetemans,

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie