1. De eigenaren van het huis Duijnwijck van 1648 tot Car. gulden. (1) In april 1644 kocht Jan Bicker een houten huisje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. De eigenaren van het huis Duijnwijck van 1648 tot 1776. 1200 Car. gulden. (1) In april 1644 kocht Jan Bicker een houten huisje"

Transcriptie

1 De eigenaren van het huis Duijnwijck van 1648 tot Het huis Duijnwijck werd in 1648 gebouwd door de Amsterdamse koopman Jan Bicker. Op het "Vogelvluchtplan van Beverwijk"dat Daniël van Breen in die tijd schetste staat het huis miniscuul klein afgebeeld met twee torentjes. Hij schreef erbij: "It Nieuwe Huijs van Jan Bicker, begonnen te bouwen int begin van tjaer 1648, wart genaemt 'thuijs Duijnwijck". Jan Bicker was reeds enige jaren tevoren begonnen stukjes land op te kopen, teneinde voldoende grond te hebben voor zijn nieuwe buitenhuis. In 1639 kocht hij een stuk geestland binnen de banne van Wijk aan Duin, ten westen belend aan (= gelegen aan) de Schoubeeck (= Scheybeeck). Het stuk land was 781 roeden groot en de koopsom bedroeg 1200 Car. gulden. (1) In april 1644 kocht Jan Bicker een houten huisje met schuur op het Gastland van Beverwijk in de banne van Wijk aan Duin, daar waar eertijds een volmolen plach te staan. De koopprijs bedroeg 375 Car. gulden. (2) Een maand later, op kocht hij twee stukken geestland van het Gasthuis der Stede Beverwijk, groot tesamen 2810 roeden. De Zeeweg liep er doorheen, ten oosten was de belending de Schoubeeck, ten zuiden de Naerderwegh en ten westen de Duinerkerkwegh, voor de prijs van 1800 Car. gulden. (3) Vlak voor de bouw kon Jan Bicker nog een stuk grond kopen, en wel het geestland genaemt de Kerckegier, groot 1297 roeden, ten westen belend aan de Kleine Houtweg, ten zuiden belend aan de Zeeweg en ten noorden aan de Schoubeeck, voor de prijs van 1200 Car. gulden. (4) Erg lang heeft Jan Bicker niet kunnen genieten van zijn nieuwe buitenhuis. Daniël van Breen schreef op het hierboven genoemde Vogelplan van Beverwijk: "'Jan Bicker is overleden den 10 May op Saturdach tegen den den avont A 1653". Jan Bicker was koopman op Italië en de Levant. Hij was scheepsbouwmeester en woonde eerst op het Bickersei land in Amsterdam, later woonde hij aan de Keizersgracht. In Beverwijk liet hij het huis Akerendam bouwen, dat hij in 1649 verkocht voor f Zoals wij in het voorafgaande zagen was toen inmiddels zijn nieuwe huis Duijnwijck gereed. Jan Bicker was in 1647 en in 1651 schepen van Amsterdam en in 1653, het jaar van zijn overlijden, was hij Burgemeester van Amsterdam. Bij zijn overlijden liet hij een vermogen na van f Hij was op gehuwd met Agniet de Graaf. Kinderen uit dit huwelijk waren: ELISABETH, zij huwde Jacobus Trip GEERTRUID, zij huwde Jean Deutz CORNELIA, zij huwde Gerard Bicker van Swieten WENDELA, zij huwde op Mr. Johan de Witt, Raadpensionaris JACOBA, zij huwde met Pieter de Graeff. Hij was o.a. Bewindhebber van Oost Indische Compagnie, schepen van Amsterdam en Vrijheer van Zuid Polsbroek. Deze Pieter de Graeff verschijnt op voor de schepenen van Wijk aan Duin om de Hofstede Duijnwijck te verkopen namens zijn vrouwen de andere erfgenamen van Jan Bicker. Duijnwijck werd toen al niet meer bewoond door de familie Bicker, het was verhuurd aan de heer Cornelis van Neck. NB.: De tussen haakjes vermelde cursieve cijfers verwijzen naar de bronvermelding achteraan dit hoofdstuk.

2 - 2 - Cornelis van Neck werd in 1672 de koper van Duijnwijck. In de transportakte wordt het huis omschreven als: "Een Hofstede genaemt Duijnwijck, met zijn annexe huijsen, boomgaarden, Bosch en Tuinen, staande en leggende in de Banne van Wijk aan Duijn, van outs genaemt de Brittebuert, leggende aan de Zeewegh, Naarderwegh en Kerckwegh". De koopsom bedroeg f (5) Cornelis van Neck is dus de tweede eigenaar van de hofstede Duijnwijck. Het lijkt er een beetje op dat hij het huis gebruikte om te speculeren. Hij kocht het huis voor f en verkocht het twee jaar later voor een bedrag van f In de transportakte wordt het huis wederom beschreven als "de Hofstede genaemt Duijnwijck, met zijn annexe huijsen, boomgaarden, Bosch en Tuinen, leggende in de banne van Wijk aan Duijn, van outs genaemt de Brittebuert, leggende aan de Zeewegh, Naarderwegh en Kerckwegh". (6) Op werd Volckerio de Vlaming van Outshoorn de nieuwe eigenaar. Volckerio (of ook Volkert) de Vlaming van Outshoorn was de zoon van Arnold de Vlaming van Outshoorn die ± 1618 in Beverwijk was geboren. Deze Arnold was admiraal van de Retourvloot uit Oost Indië en op zee verongelukt op De moeder van Volckerio de Vlaming van Outshoorn was Barbara Pars. Volckerio was geboren op Ambon, een ei land in de Bandazee. Hij huwde in Sloterdijk met Anna Haria Stam, en hij hertrouwde op met Jonkvrouwe Medina Catrina Ovinck. Hij failleerde in (7) Dat het met de financiën van de nieuwe eigenaar van huis Duijnwijck niet altijd even rooskleurig gestald was blijkt ook uit de uitbreidingen van huis Duijnwijck, de latere schulden die op het huis rustten-en tot slot de lage verkoopprijs in De derde eigenaar van Duijnwijck koopt in 1678 een aantal stukken land op in de omgeving van zijn hofstede. Op koopt hij van Engel Tamesse een stuk geestland, genaamd de Zuidercroft, liggende in de banne van Velsen, ten oosten grenzend aan de Cleijne Houtwegh, ten zuiden grenzend aan Wouter van der Laen, en ten westen de Schoubeeck en de weduwe van de heer Guldewagen. (8) Van de buurman Wouter van der Laen kan Volckerio de Vlaming van Outshoorn enkele maanden later nog een stuk geestgrond kopen; het stuk land is omtrent één morgen groot en genaamd De Kleijne croft, gelegen in de banne van Velsen en belend ten westen aan de Schoubeeck, ten oosten aan de Cleijne Houtwegh en ten zuiden en ten noorden aan de weduwe Cousebant. (9) Op koopt hij van de erfgenamen van Dirck Wouterse Havick en Anne Jans Roos een stuk land, groot omtrent 3 morgen, begrensd ten oosten aan de Zeewegh, ten noorden aan Engel Tamesse, gelegen in de banne van Velsen. (10) Enkele jaren later gaat het minder goed met de financiën van Volckerio de Vlaming van Outshoorn. Op verkoopt hij voor de schepenen van Wijk aan Duin zijn hofstede Duijnwijck aan zijn echtgenote Anna Marya Stam. Het huis is dan reeds belast met f De koopsom bedraagt dan nog f Het huis wordt in de transportacte omschreven als: De Hofstede Duijnwijck met zijn annexe huijsen, boomgaarden, Bosch en Tuinen, staande en leggende in deze banne, van ouds genaamd Brittebuert, leggende aan de Zeewegh, Achterwegh en Kerckwegh. (11)

3 - 3 - Twee jaar later besluit het echtpaar de Vlaming van Outshoorn de hofstede van de hand te doen. Op verschijnt Anna Marya Stam, geassisteerd met haar echtgenoot de heer Volckerio de Vlaming van Outshoorn voor schepenen van Wijk aan Duin en verkopen de hofstede aan Jan Pergens. Het huis wordt omschreven als: "De Hofstede genaamd Duijnwijck, leggende rondom aan de Zeewegh, Kerckwegh en Achterweghjen, mitsgaders nog de Britteboomgaert gelegen over de hofstede met sijn twee huijsjes en stallingen daarop staande, belast met f capitaal ten behoeve van de heer Cornelis Hop, secretaris der Stad Amsterdam, en nog met f 3500 capitaal ten behoeve van de heer Cornelis Outshoorn, oudburgemeester en Raad van Amsterdam. Zij verklaarden betaald en voldaan te wezen met een somma van f boven de voorschreven aangenomen last, maken also te samen een somma vanf ". (12) Jan Pergens is in successie de vijfde eigenaar van de hofstede Duijnwijck. Het huis zal 42 jaar in zijn bezit blijven. Ook hij heeft in de loop der jaren stukjes land in de omgeving van zijn hofstede opgekocht. Op koopt hij een stuk land, gemaakt tot tuin, belend ten westen aan de Schoubeeck, ten noorden aan de Groenelaan en ten zuidwesten aan de erfgenamen van Mr. Claes de Groott. Het stuk land was 680i roede groot en de prijs bedroeg f voor iedere roede land, komt op een bedrag van f (13) Op koopt hij van de erven van Mr. Claes de Groott nog een hoekje land, belend ten zuidwesten aan de Zeewegh, ten noordwesten aan het Achterbuerweghje en ten noorden aan de koper zelf. Het totale koopbedrag was f (14) Op een stuk geestland genaamd de Bochterscroft, groot 909i roede, belend ten oosten aan de Cleijne Houtwegh. Voorts een stuk land genaamd het Crommeland, groot 733 roeden, belend ten zuiden aan de koper, ten westen de Cleijne Houtwegh en zuidoosten de Kerckwegh. Voorts een stuk land dat tot tuin gemaakt was en genaamd de Molencroft van Willem Cornelis Fransz, of anders It Groote Walvisje. Op dit stuk land was een tuinhuisje dat genaamd was It Cleine Walvisje. Het stuk land was 962 roeden groot, ten noorden belend aan de Groenelaan en ten zuidoosten de Zeewegh. (15) Jan Pergens heeft Duijnwijck als tweede huis gehad. In alle transportactes wordt hij genoemd: Jan Pergens wonende tot Amsterdam. Jan Pergens is in 1727 zonder nakomelingen overleden. De inventaris van zijn nalatenschap laat een totaalbedrag zien van gulden. De hofstede Duijnwijck staat op deze inventaris voor een getaxeerd bedrag van gulden. Enige erfgenaam van Jan Pergens waren zijn zuster Anna Pergens en Anna Constantia van Sevenaar, tesamen ieder voor de helft. Anna Pergens was vrouwe van Nieuwenroode en Breukelen, en douairiêre van weledelgeboren Heer Johan Ortt. Anna Constantia van Sevenaar was gehuwd met Otto graaf van Bieland. Deze twee dames geven aan de heer Pieter Huijsvoorn te Amsterdam op procuratie om uit hun naam de hofstede Duijnwijck in Wijk aan Duin te verkopen. Op werd de nieuwe eigenaar de heer Isaac Chevallier, wonende.te Amsterdam. In de transportacte wordt Duijnwijck omschreven als: " een Heerehuijsinge, koetshuijs, stallinge, tuijnmanswoning, alsmede vier stenen beelden en een mestvaelt, gelegen aen de Zeewegh, Achterweghje, Groenelaan en Kerckwegh".

4 - 4 - Tevens hoorde bij de koop een stuk land met "een huijs daarop staande, met zijn bepotinge, gelegen over de hofstede, van ouds genaamd de Brittebogaart". Voorts een stuk land, "zijnde een EIstbos, gelegen ten sijde de hofstede, met een huismanswoning en verdere plantasien daarop staande, genaamd de Ronde Bogaart, of ft Groot EIstbos, gelegen tussen de Ke rkweqh en de Cleijne Houtweg, strekkende tot aan het hierna te noemen Crommeland". Voorts een stuk land, mede gelegen ter zijde van de hofstede, genaamd het Crommeland, met al het houtgewas daarop staande, groot 733 roeden, belend ten zuiden aan de Ronde Bogaart, ten westen de Cleijne Houtwegh en ten zuidoosten de Kerkckwegh. Voorts een stukje geestland, genaamd Trijn Dueren-Croft, groot 792 roeden, met daarop een vinkenplaats; belend ten oosten aan de Cleijne Houtwegh en ten noorden de Schoubeeck, ten zuiden de erfgenamen van Arijen van Zitteren. Voorts een stuk land genaamd de Molencroft van Willem Cornelis Fransz, anders het Groote Walvisje, groot 862 roeden, ten noorden belend aan de Groenelaan en ten zuidoosten aan de Zeewegh. Bij dit stuk land hoorden bepa I i ngen betreffende de afwateri ng en pompen di e op het land stonden. Tot slot hoorde bij de koop een stuk land genaamd de Bochterscroft, groot 909t roeden; ten oosten belend aan de Cleijne Houtwegh, ten zuiden aan de heer Pieter Kool en ten westen aan de erven van Anthonij de Jongh. De koopprijs bedroeg gulden contant geld. (16) Isaac Chevall ier heeft Duijnwijck slechts 5 jaar in zijn bezit gehad. Hij overleed in Amsterdam en werd daar begraven op Hij had tot zijn erfgenamen benoemd zijn twee nichtjes Jeanne en Sara Chevall ier. Deze twee zusjes waren in Suriname geboren, maar ten tijde van hun huwelijken woonden zij in Amsterdam. (17) Van de nalatenschap van Isaac Chevallier werd op een boedel inventaris gemaakt. Het bedrag van de totale erfenis is f Jeanne en Sara krijgen ieders de helft, zijnde f Sara krijgt de hofstede Duijnwijck. toebedeeld. Op de rekening courant van de erfenis van Sara staat Duijnwijck als volgt omschreven: De Hofstede Duijnwijck, gelegen in de banne van Wijk aan Duin, cum annexis, soals deselve op zijn getransporteerd aan de overledene. Tevens een stukje land de Isaac Chevallier op had gekocht van de heer Jan Lucas Pels, en dat grensde aan de Britteboogaart. Mitsgaders alle rijtuigen en paarden die door de overledene zijn nagelaten. Alles tesamen stond op de rekening voor een bedrag van f O.a. ontving Sara Chevall ier nog de volgende bezittingen uit de erfenis van haar oom Isaac Chevall ier: De t van de plantage Acaribo in Suriname, ter waarde van f ~ van de plantage Lal ibertê in Suriname, ter waarde van f

5 - 5 - ~ van een verkochte suikerbakkerij, ter waarde van f Aandelen in schepen totale waarde f Engelse effecten totale waarde f de t van 87 balen Havanna snuiftabak, ter waarde van f (18) Genealogische gegevens van Sara Chevallier. Zij werd geboren in Suriname in 1701, als dochter van Pieter Chevallier en Esther Espichel. Ten tijde van haar huwelijk woonde zij in Amsterdam aan de Prinsengracht, tesamen met haar moeder en zuster Jeanne. Zij gaat in Amsterdam in ondertrouw op met Jacob Christoffel Hogguer, zoon van Daniel Baron Hogguer, lakenkoper in St. Gallen, daarna koopman in Lyon en bankier te Parijs en zoon van Salomé Rietman. Jacob Christoffel Hogguer was koopman en bankier in Amsterdam. Hij werd op in Amsterdam begraven. Na zijn overlijden trad zijn vrouw Sara Chevallier zelfstandig op als koopvrouwe in de stad Amsterdam. Jacob Christoffel Hogguer en Sara Chevallier hadden slechts één kind: Daniil Hogguer. Hij zal de volgende eigenaar van Duijnwijck worden. Sara Chevallier is overleden in Beverwijk en begraven in Amsterdam op (19) Sara Chevallier is dus in 1733 de 8e eigenaar van de hofstede Duijnwijck geworden. Na het overlijden van haar echtgenoot Jacob Christoffel Hogguer, maakt zij op haar testament voor notaris H. de Wolff in Amsterdam. Zij legateert eerst aan de armen van de Waalse Gemeente in Amsterdam een bedrag van 2000 gulden. Dan benoemt zij tot haar enige en universele erfgenaam, haar enig kind Daniil Hogguer. Indien haar kind bij haar overlijden nog minderjarig zou zijn, mogen zijn voogden en executeuren niets verkopen van haar inboedel, goud, zilver, juwelen en kleinodiin, evenmin haar helft in de twee plantagiin in de Colonbie van Suriname, genaamd Lal iberté en Acaribo. Alles moet voor testatrices' zoon onverkocht blijven. Als Sara Chevallier in 1751 overlijdt is haar zoon Daniil Hogguer meerderjarig. Hij is de enige erfgenaam en de hofstede Duijnwijck komt als vanzelfsprekend in zijn bezit. Hij zal de ge eigenaar in successie zijn van 1751 tot Genealogische gegevens betreffende Daniil Hogguer. Daniil Hogguer werd geboren in Amsterdam en gedoopt in de Waalse Kerk op Hij werd in 1773 door de Zweedse koning in de adelstand verheven en erkend als Zweeds Baron.

6 - 6 - Hij was koopman en bankier te Amsterdam. Hij was minister plenipotentiaris bij de Nedersaksische Kreitz en de Hanzesteden te Hamburg. Hij is overleden in Hamburg De hofstede Duijnwijck moet voor hem een bescheiden buitenplaats zijn geweest. In Amsterdam had hij een huis aan de Herengracht nummer 586, dat hij in 1754 kocht voor f In 1766 verhuisde hij naar het huis van Goijmans op de Keizersgracht 177. Hij huwde met Marie Anne van Robais, ondertrouw in Amsterdam op (het huwe 1ijk ze 1f werd in Abbevi 11 e gesl oten.l, Zij was de dochter van Samuel van Robais en afkomstig van Abbeville. Hij huwt (voor de tweede maal) in Den Haag in 1751 met Henriette de Mauclerc. Zij was geboren in Stettin 1723, en overleden in Den Haag Zij was de dochter van Paules de Mauclerc en Anne de Treissonière. (20) Daniël Hogguer is niet tot zijn dood eigenaar van Duijnwijck gebleven. In 1774 besluit hij de hofstede te verkopen. Omdat hij zelf in die tijd in Hamburg woonde zond hij een procureur om de verkoop te regelen. Op werd Jan Lapro de nieuwe eigenaar van Duijnwijck. De transportakte omschrijft het huis als volgt: De hofstede Duijnwijck met desselfs heerhuijzinge, koetshuis, stalling, tuinmanswoning en verder getimmerte, alsmede het meubile tuingereedschap, en het rijtuig, die ook eigendom waren van de heer Daniël Hogguer. Voorts hoort bij de koop het Bosch tegenover de gemelde hofstede gelegen, alsmede een Bosch ter zijde van de hofstede, gelegen tussen de Kerkwegh en de Kleijne Houtwegh. Voorts een stuk moes land genaamd van ouds Trijn Duuren Groft, alsmede een stuk tuinland genaamd de Molecroft. Ook hoorde bij de koop een huis dat toen een bad- en speelhuis was, genaamd Nieuw Roomen met een stukje land genaamd Sijmon Duinen Groft, belend aan de Gleine Houtwegh en de Zeewegh en ten noordwesten aan de Schouwbeeck. De prijs was f contant. (21) Het bad- en speelhuis genaamd Nieuw Roomen wordt 3 jaar later iets meer uitgebreid beschreven: Men spreekt dan van twee woningen van ouds genaamd Nieuw Roomen, zijnde het ene geappropieerd tot een baadhuis met het bad koel en heet, een ketel met zijn kranen en verdere vereisten. Het andere is een werkmanswoning. Jan Lapro kwam van Java waar hij opperkoopman was geweest en eerste resident aan het hof van de sultan van Djokjakarta. Van Jan Lapro zelf heb ik niet veel in de archieven kunnen vinden, maar toch is er in het Oudnotariële archief van Beverwijk een bijzondere akte gevonden. Jan Lapro bracht namelijk drie Javaanse slavinnen mee naar Duijnwijck. De eerste slavin heette Silvia van Passir, maar Jan Lapro had haar Briseis genoemd.

7 - 7 - De tweede slavin heette Porcia van Passir en was een danseresse, naaister en zijdeborduurster. De derde slavin heette Mietje van Niasen was eveneens danseresse, naaister en zijdeborduurster. Dat we de namen van deze drie dames weten komt omdat Jan Lapro besloot zijn slavinnen de vrijheid te geven. Hiertoe liet hij een notariële akte opmaken bij notaris Van de Cocq op Hij verklaarde dat zij op het punt stonden te vertrekken naar Oost-Indië met het schip "It Zeepaard" en dat hij brieven van vrijheid wilde verlenen aan zijn drie slavinnen. De slavinnen werden "uit hun Slavernij en Nativiteijt ontheven" en hen werd "de dierbaeren Staat der Vrijheijt verleend en vergund, alsof zij in Vrijheid waren gewonnen en geboren". In dezelfde akte kunnen we ook nog lezen dat Jan Lapro deze slavinnen in eigendom had gekregen volgens drie verschillende transporten, alle d.d gepasseerd voor de onderkoopman en secretaris van police Arnoldus Constantijn Nom te Semarang. Jan Lapro vertrok dus in 1776, met drie vrije vrouwen, en niet met slavinnen, naar Oost-Indië. De hofstede Duijnwijck werd in veiling gebracht op Die dag werd verkoop opgehouden, maar de volgende dag werd het huis alsnog verkocht. In de akte daarvan wordt een kleine tip van de sluier opgelicht wat betreft het interieur van het huis: Uitgezonderd van de koop waren het ameublement 1n de behangen kamer, alsmede in de gelambriseerde en gebuseerde kamer. Het huis werd verkocht aan vier heren, nl. Jan Beekman, Pieter Verheul, Jan Vonk en Corne1is Schuijt. De eerste twee woonden binnen Beverwijk, de laatste twee tot Haarlem. Agnes Dunse1man-Borgers Driehuizerkerkweg HD Driehuis.

8 - 8 - Ove r z l c h t van de eigenaren van de hofstede Duijnwijck van 1648 tot JAN BICKER, Bouwheer CORNELIS VAN NECK VOLCKERIO DE VLAMING VAN OUTSHOORN ANNA MARVA STAM, echtgenote van Volckerio de Vlaming van Outshoorn JAN PERGENS ANNA PERGENS en ANNA CONSTANTIA VAN SEVENAAR ISAAC CHEVALLIER SARA CHEVALLIER, gehuwd met Jacob C. Hogguer DANIEL HOGGUER JAN LAPRO JAN BEEKMAN, PIETER VERHEUL, JAN VONK en CORNELIS SCHUIJT. BRONVERMELDING RAHaarlem, ORA 1346, fol io idem, folio 75 idem, folio 77 idem, folio 99 RAHaarlem, ORA 1348, folio 154 idem, folio 166 Elias, de Vroedschap van Amsterdam GAVelsen, ORA 963, folio 116 v. idem, folio 123 idem, fo I i v, RAHaarlem, ORA 1349, folio 49 idem, folio 94 idem, fo I i idem, folio 250 RAHaarlem, ORA 1351, acte 1. RAHaarlem, ORA 1353, folio 155 en 159 GALeiden, Not. T. Schrevelius d.d GAAmsterdam ONA 8930, ac te 279 Nederlandls Adelboek 1914 idem RAHaarlem, ORA 1358, folio 359.

9 - 9-0* n ~... n., i 1 f) 0 -~> -.- n Cl?.~ i 0 n i Q I ; ~ " ~, ~ ~ n ')?. l I n ~ : q! Il l), I ~ :n '\.', I,~..: / n,- 1t1-ft~.ztJ~tM - {J'IJ.' _~k"t.-1~ 5'7 \... - ~ Plattegpond uit 1648 Van Daniel van Breen waapop rechts" 't huijs Duijnwijck n te zien ~s.

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Muschart, Grafzerken en Grafmonumenten in de Groote of St. Stevenskerk te Nymegen (Bijdragen en Mededeelingen Gelre 39, 1936)

Muschart, Grafzerken en Grafmonumenten in de Groote of St. Stevenskerk te Nymegen (Bijdragen en Mededeelingen Gelre 39, 1936) Van der Vaart, inventarisatie grafzerken 1998-2000 ligging 26z05 Van Schevichaven, Grafschriften, Familiewapens en Gilde-Teekens in de S.Stevenskerk, 1893 Kleijntjens, Grafschriften in de Stephanuskerk

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nationaal Archief (c)1971 Deze inventaris is geschreven in hetnederlands 1.11.06.03 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch,

Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch, Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch, 1480-1883 Archief Delft 806 Collectie Van Vredenburch 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

STOLP (HERBERG) WINKELERWEG 7 WINKEL juni herberg Ut Krom. Inleiding

STOLP (HERBERG) WINKELERWEG 7 WINKEL juni herberg Ut Krom. Inleiding STOLP (HERBERG) WINKELERWEG 7 WINKEL juni 2013 1 Inleiding Vanuit de tekst in de overdrachtsakte van 1900, mogen we aannemen dat de boerderij, vanaf het begin tot aan de tijd dat paard en wagen en de hondenkar

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

300 JAAR HISTORIE VAN HUIZE OVERKERK

300 JAAR HISTORIE VAN HUIZE OVERKERK 300 JAAR HISTORIE VAN HUIZE OVERKERK 1650-1987 1756 ARR- D387, H.Adan 1769 ARR D383, de Weijer 1655 Verpondingsboek, BHIC 5039 60 Herdgang : de Plaets* Bernaerdt van der Waerden heeft in eigendom een huis

Nadere informatie

KOSTEN VOOR HET OPMAKEN VAN EEN MEMORIE VAN SUCCESSIE IN 1826

KOSTEN VOOR HET OPMAKEN VAN EEN MEMORIE VAN SUCCESSIE IN 1826 12 Dit is het vredig Puntenburg, waar eenmaal de Amersfoortsche poëet Pieter Pijpers woonde. Puntenburg zag er toen wel heel anders uit dan nu en de dichter woonde niet in die moderne villa, maar dit eenzaam

Nadere informatie

OORSPRONKELIJK behoorde het huis aan de regulieren

OORSPRONKELIJK behoorde het huis aan de regulieren HET HUYS TEN DONCK TE SLIKKERVEER DOOR W. A. VAN RIJN OORSPRONKELIJK behoorde het huis aan de regulieren ten Donck of St. Maertensdonck, wier klooster gelegen was op den Donck onder Brandwijk in de Alblasserwaard.

Nadere informatie

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678 VIb - 1 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan.

Nadere informatie

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Giessenburg, 9 mei 2009 De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Terugkijkend op 25 jaar Stichting van Nederveen is er één onderwerp geweest dat met grote regelmaat reden tot gesprekstof geweest,

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen door 7 augustus 2017 De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen Generatie 1 1. Jan Lauerensz. van Loosen, is geboren rond

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 1 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Antonius van Hooft, tuinman te Vorstenbosch, eigenaar van deze boerderij. De woning werd in deze periode

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de

Inventaris van het archief van de T00443 Inventaris van het archief van de familie De Vor te Vianen, 1785-1966 (2008) D. Ruiter Oktober 2013; November 2015 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren

Nadere informatie

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland.

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland. VIa - 1 WILLEM JANSZ VAN RIJT, geb. ca. 1628, van Zouteveen, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Aeltgen Arijens Olijslager (zie Vb), bouwman in de Broekpolder onder Vlaardingerambacht, leenman onder Maasland,

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort,

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, 1717-1810 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24 Familie de Vette uit Kethel en Spaland. (Fragmenten uit eigen onderzoek en dat van Dhr. A. v.d. Tang) De eerste voorouder de Vette kom ik tegen in een Notariële Acte van 18 Januari 1655 wanneer er een

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

E70, Goordonksedijk 4

E70, Goordonksedijk 4 E70, Goordonksedijk 4 Geplaatst in de Heise Krant januari 2014, gewijzigd 13-04-2016 Wanneer we op de kadasterkaart van 1832 kijken, waar nu de Goordonksedijk loopt, zien we aan weerszijden een grote vlakte

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

Het Huis. en de Heerlijkheid

Het Huis. en de Heerlijkheid Het Huis en de Heerlijkheid Bij ondergeteekende berusten een aantal documenten, die op het huis en de heerlijkheid Lisse betrekking hebben. De oudste berichten uit de tweede helft der 14de eeuw. Toen leefde

Nadere informatie

Het huis van de Metselaar

Het huis van de Metselaar Het huis van de Metselaar door Jan Morren Het huis van de metselaar staat aan de Middendorpstraat 1a in het oude dorp Velsen. Het is duidelijk herkenbaar aan het troffeltje, dat prijkt in de top van de

Nadere informatie

Slot Valckesteyn. Poortugaal. Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal

Slot Valckesteyn. Poortugaal. Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal Slot Valckesteyn Poortugaal Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal Slot Valckesteyn Slot Valckesteyn Op enkele kilometers afstand van het eerste huis bouwde de Heer van Putten rond 1310 kasteel Valckesteyn.

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De heer mr. Cornelis van de Meent q.q., kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Van Eeghenstraat 98 (1071 GL), te dezen handelend in zijn hoedanigheid van curator

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-364 d.d. 3 oktober 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. M.C.M. van Dijk en mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje,

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, 1460-1963 Archief Delft 210 Klaeuwshofje 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

A. Stukken inzake de voogdiistelling over C.A. Samson.

A. Stukken inzake de voogdiistelling over C.A. Samson. Archiefstukken, welke door het gemeentearchief van 's-gravenhage geschonken zijn aan het streekarchivariaat "Rijnstreek" en die betrekking hebben op het eigendom en het beheer van onroerend goed van Cornelis

Nadere informatie

Nummer Toegang: 744 Plaatsingslijst van het archief van huis hofrust,

Nummer Toegang: 744 Plaatsingslijst van het archief van huis hofrust, Nummer Toegang: 744 Plaatsingslijst van het archief van huis hofrust, 1656-1902 Archief Delft 744 Huis Hofrust 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Index trouwen district IV.

Index trouwen district IV. Doopboek Ridderkerk 04-03-1685. Eodem die (=dezelfde dag, nl. 04-03-1685) Jacob Jacobsz Bouw en Annetje Lauwen haer kindt kindt Arijen test[atrice=getuige] Trijntje Lauwen Doopboek Ridderkerk 24-11-1686.

Nadere informatie

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Op *** verscheen voor mij, mr. ***, notaris te Rotterdam:-----------------------------

Nadere informatie

Archief van de Familie De Groot Jamin

Archief van de Familie De Groot Jamin Archief van de Familie De Groot Jamin Algemene kenmerken Toegangsnummer: 7 Periode: 1699-1813 Archiefvormers Groot, J. de (Jan, 18 de eeuw) Steenbergen, A. (Aletta) Rambonnet, E.L (Elisabeth Lucretia)

Nadere informatie

Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725

Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725 Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725 Op onder gegeven datum is er een zeker contract van maagscheiding ingegaan tussen Jan Roelofs 1 nomine uxoir Fijchien

Nadere informatie

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KINNEKENS KAMP Gegevens per perceel Laatste verandering: 15-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Nieuw erf van 23-4-1793, groot 5 lopens - oost: de scheidingsloot tussen

Nadere informatie

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en Gezag en voogdij Inhoud Wat is gezag? 2 De ouder 3 Gezag en erfrecht 3 Wie heeft het gezag? 4 Huwelijk 4 Man en vrouw 4 Vrouw

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht.

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht. Voormalig Carmelitessenklooster aan de Bleekerij te Sint Pieter bij Maastricht. In de jaren 1977-1978 werd dit klooster gesloopt ten behoeve van de bouw van de Parkresidentie ten zuiden van de Kennedybrug.

Nadere informatie

TWEE PORTRETTEN DOOR PIETER VAN SLINGELANDT

TWEE PORTRETTEN DOOR PIETER VAN SLINGELANDT TWEE PORTRETTEN DOOR PIETER VAN SLINGELANDT door R.E.O. Ekkart Tot de schilderijen die de Amerikaanse verzamelaar William T. Blodgett in 1870 in Europa verwierf en die de basis vormen voor de collectie

Nadere informatie

Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Juridische begrippen in begrijpelijke taal Juridische begrippen in begrijpelijke taal Aanverwanten De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel de koude kant. Akte Een akte

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 11 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Christiaan Thomas van de Leijgraaf de eigenaar van deze woning met herberg (sectie: E111/1118/1116).

Nadere informatie

Kalender jaar polder Het Koegras

Kalender jaar polder Het Koegras Kalender 2017 200 jaar polder Het Koegras Kaerte van t Koegras geleegen tusschen Wieringen, Wieringer Waerdt, Zijpe,Callants-ooge ende Huisduyne Gemeeten ende geteeckent door Dirck Abbestee secretaris

Nadere informatie

Week 05 - Het Looyershofje

Week 05 - Het Looyershofje Week 05 - Het Looyershofje Annebet Elias en haar broer Gerbrand waren echte achttiendeeeuw se weldoeners. Hij stichtte een hofje in Baarn en zij deed dat daarvoor al in Amsterdam. Op 7 april 1828 legde

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Boreel: 6e vervolg,

Inventaris van het archief van de familie Boreel: 6e vervolg, Nummer archiefinventaris: 1.10.116 Inventaris van het archief van de familie Boreel: 6e vervolg, 1814-1926 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN Brussel, zaterdag 10 maart 2012 (voormiddag)

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN Brussel, zaterdag 10 maart 2012 (voormiddag) VERGELIJKEND EXAMEN 2012 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel, zaterdag 10 maart 2012 (voormiddag) VRAGENLIJST n r I OPEN VRAGEN Deze eerste vragenlijst bevat acht vragen. De antwoorden worden op 25 punten gequoteerd.

Nadere informatie

Archief van de Familie Clifford

Archief van de Familie Clifford Archief van de Familie Clifford Algemene kenmerken Toegangsnummer: 236 Periode: 1629-1985 Archiefvormers Clifford, A.C.A. (Anna Cecile AurÃ, 1884-1960) : 2.15 Clifford, A.M. (Anna Maria, 1729-1794) : 2.4

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES 1 NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Beenhouwersstraat, 67 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn-not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2006 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel,

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

bewerkt door: John Boeren

bewerkt door: John Boeren bewerkt door: John Boeren Folio 1 Na het overlijden van secretaris Gijsbert Verwiel worden alle papieren verzegeld en geïnventariseerd en worden de curatoren van de heer van Loon op Zand hiervan op de

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

D27, thans Driehuizen 4-4a

D27, thans Driehuizen 4-4a D27, thans Driehuizen 4-4a Geplaatst in de Heise Krant maart 2012, gewijzigd 24-06-2015 Toen Hannes Heerkens in 1919 na een huwelijk van acht jaar weduwnaar werd, bleef hij met zes kinderen achter. De

Nadere informatie

rijks museum Voorbereidende les bij de rondleiding Proef de Gouden Eeuw Geschiedenis Werkblad voor leerlingen (groep 7 en 8) 1/14

rijks museum Voorbereidende les bij de rondleiding Proef de Gouden Eeuw Geschiedenis Werkblad voor leerlingen (groep 7 en 8) 1/14 1/14 Werkblad 1 Oorlog en vrede Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Munster, Bartholomeus van der Helst, 1648 Nederland was in de 17de eeuw vaak in oorlog met verschillende landen. De langste

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

Cornelis van Huijk(Huik) ( )

Cornelis van Huijk(Huik) ( ) 1 Cornelis van Huik (1853-1894) Cornelis van Huijk(Huik) (1853-1894) Geboren op 22 maart 1853 in Hoogland, zoon van Joannes (Jan) van Huijk en Heiltje van Hamersveld. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op

Nadere informatie

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Mr R.J.W.J. Meyer Notaris & Estateplanner te Naarden RijksBredius Notarissen te Naarden en Bussum. Naarden 2013 Vader Johan gehuwd in de wettelijke

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Een doktersrekening uit 1875.

Een doktersrekening uit 1875. Een doktersrekening uit 1875. Een rekening uit 1975 van P. Stolp, geneesheer, bestemd voor Jan Wildeboer was aanleiding om uit te zoeken: Wie was en waar woonde dokter Stolp en wie was en waar woonde Jan

Nadere informatie

De tweetrapsmaking in het nieuws!

De tweetrapsmaking in het nieuws! notaris mr. W.J. Boelens Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net www.boelens.net De tweetrapsmaking in het nieuws! Extra nieuwsbrief

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden.

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden. BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012 1 Inleiding Bewoning en veranderingen De boerderij is vrij zeker gebouwd begin 1800. In 1872 heeft er een grondige verbouwing plaats gevonden met o.a. een nieuwe

Nadere informatie

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester,

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester, \ î ;.fo: ( AKTE VAN MOMBERSCHAP = VOOGDIJ BENOEMING 24 juli 1693 pag.1 In verband met het overlijden van Elisabeth Jans vindt deze akte van benoeming van voogden plaats door Hendrick Willemsen Poort over

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

TWEETRAPSMAKING, OFWEL TWEE KEER OVER JE NALATENSCHAP BESCHIKKEN

TWEETRAPSMAKING, OFWEL TWEE KEER OVER JE NALATENSCHAP BESCHIKKEN TWEETRAPSMAKING, OFWEL TWEE KEER OVER JE NALATENSCHAP BESCHIKKEN De tweetrapsmaking (ook wel genoemd fideï-commis de residuo of making over de hand ) kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Nadere informatie

1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld

1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld 1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld Inleiding Op 1 januari 2003 is ons erfrecht gewijzigd. De laatste belangrijke wijziging in het erfrecht was in 1923. Tot die tijd waren alleen kinderen

Nadere informatie

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje ERFRECHT hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Een Kameriks familie-epos uit de 18e eeuw

Een Kameriks familie-epos uit de 18e eeuw Een Kameriks familie-epos uit de 18e eeuw door C. Timmerman De familie Van der Putten De familie Van der Putten heeft in de tweede helft van de 18e eeuw een vooraanstaande rol gespeeld in Kamerik. Met

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie