Aanvullend tijdelijk politiereglement en reglement betreffende de inschrijving- en exploitatievoorwaarden van de kerstmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullend tijdelijk politiereglement en reglement betreffende de inschrijving- en exploitatievoorwaarden van de kerstmarkt"

Transcriptie

1 Aanvullend tijdelijk politiereglement en reglement betreffende de inschrijving- en exploitatievoorwaarden van de kerstmarkt Hoofdstuk I Algemeen Site Winter in Antwerpen Artikel 1 - toepassingsperiode Jaarlijks organiseert de stad Antwerpen het eindejaarsevenement Winter in Antwerpen. Het college legt jaarlijks de openingsperiode, de openingsuren en de locaties vast voor de verschillende manifestaties (bijv. de kerstmarkt) die deel uitmaken van het eindejaarsevenement. Artikel 2 - toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op het Steenplein, de Ernest Van Dijckkaai, Suikerrui, Grote Markt, Wisselstraat, Kaasrui, Maalderijstraat, Torfbrug, Blauwmoezelstraat, Handschoenmarkt, Quinten Matsijsdoorgang, Oude Koornmarkt, Tempelstraat, Jan Blomstraat, Papenstraatje, Zwaluwstraat en Groenplaats, tenzij anders gespecificeerd. Artikel 3 inname openbaar domein Op de site bevinden zich verschillende vergunde horecaterrassen. In functie van een obstakelvrije doorgang van 4 meter voor de hulpdiensten en de veiligheid van de standhouders en bezoekers, kunnen, indien dit nodig blijkt tijdens de periode van Feest in t stad, de vergunningen van de terrassen met adres Suikerrui, Maalderijstraat 4-6 en Handschoenmarkt verkleind worden met 1 meter diepte. Hierdoor kan het bijvoorbeeld zijn dat het niet mogelijk is om de parasol op volle diepte te openen, daar deze dan over de vergunde terrasdiepte reikt, of dat verankerde bloembakken tijdelijk verwijderd moeten worden. Artikel 4 glas Het is aan chalet- en horeca-uitbaters verboden om dranken aan te bieden, te schenken of op enigerlei wijze te verhandelen in glazen en/of stenen recipiënten op de bovenvermelde openbare plaatsen. Uitzondering hierop zijn de vergunde terraszones die opgesteld staan op de bovenvermelde plaatsen. Het is daarenboven éénieder, met uitzondering van chalet- en café-uitbaters, verboden om op de plaatsen vermeld in artikel 2, in het bezit te zijn van glazen en/of stenen recipiënten. Artikel 5 minderjarigen Het is minderjarigen verboden sterke dranken te verbruiken en/of in het bezit te hebben op de openbare plaatsen vermeld in artikel 2. Het is minderjarigen onder de 16 jaar ook verboden om gegiste dranken (dit zijn bijv. wijn en bier), in het bezit te hebben op de openbare plaatsen vermeld in artikel 2. Artikel 6 inbeslagname De politie kan verboden recipiënten, en alcoholhoudende dranken in het bezit van minderjarigen, in beslag nemen. Deze zullen onmiddellijk vernietigd worden.

2 HOOFDSTUK II - Kerstmarkt II.A. Algemeen Artikel 7 Jaarlijks organiseert de stad Antwerpen een kerstmarkt tijdens het eindejaarsevenement Winter in Antwerpen. De kerstmarkt is een manifestatie die valt onder de wet van 25 juni 1993 op de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en 20 juli De wet ging op 1 oktober 2006 van kracht door het Koninklijk Besluit van 29 september De kerstmarkt van de stad Antwerpen valt onder artikel 5, paragraaf 2 van de wet waarbij de kerstmarkt wordt gecatalogeerd als een occasionele manifestatie georganiseerd of voorafgaand toegelaten door de gemeentelijke overheid die tot doel heeft de lokale handel of het leven in de gemeente te bevorderen volgens de bepalingen van artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 24 september De verkoop tijdens de kerstmarkt is niet onderworpen aan de machtiging ambulante activiteiten voor de handelaars en de verenigingen die de gemeente heeft uitgenodigd. Bij de organisatie van deze manifestatie is het reglement van de gemeente niet gehouden aan de wettelijke toewijzingsmodaliteiten zoals die in de bovenvermelde wet omschreven staan. Het reglement bevat bepalingen van politionele aard zoals voorzien in artikel 135 N.GemW. Overtredingen op deze bepalingen zijn strafbaar met gemeentelijke administratieve sancties zoals voorzien in artikel 119 bis. N.Gem.W., hier inbegrepen de intrekking van de vergunning van de chalethouders indien niet (meer) wordt voldaan aan de voorwaarden van huidig reglement. Artikel 8 De manifestatie wordt toegelaten door het college. Zij legt jaarlijks de modaliteiten vast voor verhuring van de chalets. De burgemeester verleent de chalethouders een vergunning om een standplaats in te nemen voor de duur van de kerstmarkt. II.B. Inschrijvingsmodaliteiten en selectie Artikel 9 - Type chalet Het college verleent vergunningen voor standplaatsen met een minimum van drie meter. Het college zorgt voor houten chalets die voor de duur van de kerstmarkt gehuurd worden door de chalethouders. De uitbating moet gebeuren vanuit een houten chalet. In het kader van openbare orde en veiligheid bepaalt het college voor elke standplaats, de ligging, de grootte en het gebruik. De indeling en het maximale aantal plaatsen van de kerstmarkt wordt vooraf op plan vastgelegd. Artikel 10 Eigen accommodatie In principe mag een standhouder geen eigen chalet plaatsen. Uitzondering op deze regel zijn de standhouders die in het verleden al met een eigen chalet op de kerstmarkt stonden. De chalet moet aan zeer strikte voorwaarden voldoen. De chalet moet: een puntdak hebben met een oversteek van minimaal 30 cm en maximaal 45 cm;

3 een gelijkaardig grondplan hebben als de gehuurde chalet van de stad met 2,5 meter diepte en een breedte van (bij benadering) 3 of 6 meter, met luiken en deuren op gelijkaardige plaatsen; voldoende veilig zijn (inbraakbeveiliging); stevig zijn; dezelfde basis natuurhout kleur hebben als de andere chalets; een verzorgd, proper uitzicht hebben. Chalethouders met een eigen chalet, moeten hun chalet plaatsen op de hun toegewezen plaats. Eigen chalets worden op (een bepaald deel van) een plein gecentraliseerd om opbouw en afbouw te vergemakkelijken. Nieuwe deelnemers met eigen chalets worden niet meer toegelaten. Het is ook niet toegelaten aan de standhouders die in het verleden met een eigen chalet deelnamen, deze te vervangen door een nieuwe eigen chalet. Artikel 11 - Kruispuntbank Inschrijven en het verlenen van een vergunning voor de gehele duur van de kerstmarkt, kan enkel aan een in de Kruispuntbank van de Ondernemingen ingeschreven natuurlijke of rechtspersoon. Voor buitenlandse standhouders geldt dat zij moeten ingeschreven zijn in een vergelijkbaar officieel registratiesysteem voor ondernemingen in het land waar ze gevestigd zijn. Op het inschrijvingsformulier moeten ze dit registratiesysteem meedelen. Ze moeten ook meedelen onder welke vennootschapsvorm ze geregistreerd zijn. Aan dezelfde natuurlijke of rechtspersoon kan slechts één chalet, zoals vastgelegd op het marktplan, toegewezen worden. Voorafgaand aan de toewijzing zal hierop een controle gebeuren. Bij de controle wordt nagekeken of de opgegeven onderneming- en facturatiegegevens correct zijn. Er kan enkel een standplaats toegewezen worden als alle informatie overeenstemt. Artikel 12 - Inschrijvingsformulier De inschrijving om in aanmerking te komen voor een vergunning voor een chalet op de kerstmarkt gebeurt via het elektronische formulier of op een voorgedrukt inschrijvingsformulier dat per aangetekend schrijven wordt teruggestuurd tegen een uiterlijke inschrijvingsdatum, vastgelegd door het college, vermeld op het inschrijvingsformulier. De kandidaat mag geen openstaande schulden hebben bij de stad Antwerpen of de vzw Promotie stad Antwerpen, in het kader van de kerstmarkt. Artikel 13 - Inschrijvingsmogelijkheden De inschrijvingen worden in volgorde van aankomst ingeschreven in een register en krijgen een volgnummer. De inschrijvingen gebeuren apart voor: producten niet ter plaatse te consumeren; producten ter plaatse te consumeren; eendaagse verhuur. Enkel volledig en correct ingevulde formulieren, met alle gevraagde bijlagen, worden per dag alfabetisch ingeschreven in het register. Indien de kandidatuur volledig is, ontvangt de kandidaat een schriftelijke bevestiging van ontvangst. Als er documenten ontbreken, wordt de kandidaat hier ook van op de hoogte gebracht, met de mogelijkheid het dossier aan te vullen binnen de termijn van één week.

4 Als de ontbrekende of incorrecte informatie niet binnen de voorgeschreven termijn wordt aangeleverd of gecorrigeerd, wordt de inschrijving geweigerd. Artikel 14 - Chalet met producten niet ter plaatse te consumeren Na het verstrijken van de inschrijvingsdatum zal een jury oordelen over de inschrijvingen op basis van een aantal criteria. Aan deze criteria worden punten verbonden. De criteria worden jaarlijks vastgelegd door het college en verduidelijkt op het inschrijvingsformulier. Na het beoordelen van de criteria voor alle kandidaten, stelt de jury een puntenrangschikking op. Bij een ex aequo speelt de volgorde in het aankomstregister een rol. De eerste kandidaat in de puntenrangschikking komt als eerste in aanmerking voor een vergunning. Artikel 15 - Chalet met producten ter plaatse te consumeren Na het verstrijken van de inschrijvingsdatum wordt een openbare toewijzing georganiseerd voor de toekenning van de beschikbare chalets. Jaarlijks legt het college de modaliteiten hiervoor vast. Het college bepaalt, in het kader van de openbare orde en veiligheid, voor deze chalets vooraf op plan de ligging, de grootte en het (hoofd)gebruik. Het gedetailleerde plan wordt bij inschrijving ter beschikking gesteld van de kandidaten. Het is niet toegelaten om drank en voeding in één chalet te combineren. Artikel 16 - Chalet voor eendaagse verhuur Om ook organisaties die niet zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen maar wel voldoen aan de bepalingen in artikel 7 1 van het Koninklijk Besluit van 26 september 2006, de kans te geven deel te nemen aan de kerstmarkt, voorziet de stad één of meerdere standplaatsen voor eendaagse verhuur, vooraf bepaald op plan. Het gaat dan bijvoorbeeld om verenigingen zonder winstoogmerk, niet-gouvernementele organisaties, scholen met een mini-onderneming, enzovoort. De standplaatsen worden per dag verhuurd aan een verlaagde deelnameprijs die vooraf wordt bepaald door het college. In deze chalet kunnen enkel producten verkocht worden die niet ter plaatse te consumeren zijn. De aanvragen voor deze chalet worden chronologisch gerangschikt op datum. Deze rangschikking is bepalend bij de keuze van een datum tijdens de kerstmarkt: wie eerst op de lijst staat, heeft eerst de keuze. De jury behoudt zich het recht om aanvragen te weigeren die niet passen in het kader van de kerstmarkt. Artikel 17 - Verhoging en vermindering aantal chalets De stad Antwerpen kan te allen tijde één of meerdere extra chalets plaatsen voor eigen gebruik. Daarnaast kan de stad ook steeds één of meerdere chalets verwijderen of, mits gegronde reden, een deel van de kerstmarkt (vroegtijdig) sluiten. Hiervoor kan de vergunninghouder geen schadeloosstelling noch andere locatie eisen. II.C. Vergunning

5 Artikel 18 - Vergunning Op basis van voorgaande beginselen inzake selectie wordt een vergunning afgeleverd. Deze vergunning bepaalt de voorwaarden waaronder geëxploiteerd kan worden. Deze vergunning moet altijd in de chalet aanwezig zijn. De vergunning voor een chalet met producten die niet ter plaatsen te consumeren zijn, kan jaarlijks verlengd worden, onder specifieke voorwaarden, met een maximum van twee verlengingen. De voorwaarden en modaliteiten hiervoor worden door het college vastgelegd. Artikel 19 - Overdracht Een vergunning is strikt persoonlijk. Het is aan de persoon aan wie de vergunning werd toegekend uitdrukkelijk verboden de toegewezen standplaats en de daarbij horende vergunning over te dragen of aan derden rechten te verlenen, van welke aard ook. Onderverhuring van de standplaats is niet toegelaten. De uitbating van de chalet moet dan ook overeenkomen met de gegevens op het inschrijvingsformulier. Artikel 20 - Verplichtingen De persoon aan wie de vergunning werd verleend: zal steeds bij het opstellen en het wegnemen van de verkoopinrichting en bij de exploitatie ervan, de voorschriften van de afgevaardigde van het stadsbestuur naleven; moet alle maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan het openbaar domein, beplantingen, bomen, verlichtingsmasten en verkeerstekens; verzaakt hierbij uitdrukkelijk aan elk verhaal tegen de stad betreffende de hinder of schade die hij zou kunnen ondervinden door de aanwezigheid van onder andere bomen, palen, draden, schakelkasten enzovoort of het niet voorhanden zijn van nutsvoorzieningen op de standplaats; zal alle belastingen of taksen, van om het even welke aard, die door de stad of door een hoger bestuur op het exploiteren van marktkramen of gelijkaardige handelsuitbatingen, op de verkoop van bepaalde goederen of op de geconcedeerde marktplaats zelf, zouden geheven worden, betalen, zonder mogelijkheid van verhaal op de stad; zal alle verplichtingen, opgelegd door wetten, decreten en besluiten, ondermeer deze met betrekking op handelspraktijken, hinderlijke inrichtingen en alle verordeningen van de stad Antwerpen, naleven. zal ten allen tijden aansprakelijk zijn voor iedere beschadiging aan het verkoopshuisje, ook voor beschadigingen buiten zijn schuld. Artikel 21 - Intrekking van de vergunning Onverminderd de artikelen 134ter N.GemW. en artikel 135 N.GemW. kan de vergunning worden ingetrokken als: één of meerdere bepalingen van het reglement niet worden nageleefd; de uitbater zich niet houdt aan de voorwaarden van de vergunning. In deze gevallen zal steeds een schriftelijke ingebrekestelling afgegeven worden door een afgevaardigde van de stad. Bij intrekking van de vergunning zal de persoon aan wie de vergunning werd verleend in geen geval recht hebben op enige schadevergoeding. Alle bedragen betaald als vergoeding, zullen

6 in deze gevallen definitief verworven zijn door de stad, onverminderd het recht van de stad om schadevergoeding te vorderen. II.D. Algemene exploitatievoorwaarden Artikel 22 - Betaling Jaarlijks bepaalt het college de huurprijs van een standplaats met of zonder accommodatie voor de periode van de kerstmarkt. Deze huurprijs omvat het gebruik van de standplaats, het tijdelijke gebruik van de chalet, het elektriciteitsverbruik (inclusief. stroombegrenzer), en een bijdrage aan de sfeerscheppende elementen op de kerstmarkt (verlichting, decoratie, animatie, muzikale omkadering). De vergunning is pas geldig nadat de stad de volledige betaling ontvangen heeft. Alle betalingen gebeuren uitsluitend per overschrijving. Betalingen in contanten of per cheque worden niet aangenomen. De betaling gebeurt in twee stappen. Meteen na het goedkeuren van de aanvraag door de jury, volgt een factuur voor de waarborg. Twee maanden voor de start van de kerstmarkt volgt de saldofactuur. De betaling moet voor een vooraf aangekondigde datum gebeuren. Wanneer een herinneringsfactuur verstuurd wordt, zal een administratieve kost gerekend worden van 1%. Bij een afzegging of niet deelname, zal de waarborg definitief verworven zijn door de stad. Indien een bepaalde standplaats wegvalt om reden van openbaar nut, openbare werken of overmacht zal de eventuele betaalde vergoeding integraal worden teruggestort zonder dat de vergunninghouder schadeloosstelling noch een andere locatie kan eisen. Artikel 23 - Waarborg Ter verzekering van de stipte naleving van de voorwaarden van dit reglement zal de vergunninghouder voor de aanvang van de kerstmarkt een waarborg moeten betalen. Het college legt het bedrag hiervan jaarlijks vast. Het exacte bedrag wordt meegedeeld op het inschrijvingsformulier. De waarborg wordt na afloop van de kerstmarkt teruggestort op voorwaarde dat alle verplichtingen stipt werden nageleefd. Beschadigingen, kosten stadsreiniging, kunnen in mindering gebracht worden. Artikel 24 - Chalet Op elke standplaats staat een verkoophuisje van waaruit de handel wordt uitgebaat. Dit verkoophuisje stelt het stadsbestuur ter beschikking (tegen betaling). De vergunninghouder krijgt op een vastgestelde dag en uur een sleutel van een vertegenwoordiger van de stad. Hij moet de chalet als een goede huisvader beheren. Hij mag geen veranderingen aan de chalet aanbrengen. De chalet moet in dezelfde staat als bij levering, terug afgeleverd worden. De vergunninghouder volgt de richtlijnen die de leverancier van de chalets ter beschikking stelt strikt op. De chalet mag niet uitgebouwd worden. Het creëren van een eigen technische ruimte of opslagplaats buiten de chalet is niet toegelaten (met uitzondering van een kooi voor de opslag van gasflessen voor chalets met ter plaatse te consumeren producten). Ook is het verboden om

7 producten uit te stallen voor de chalet. De doorgang mag op geen enkel moment belemmerd worden. Niet-toegelaten installaties of infrastructuren zullen onmiddellijk afgebroken worden door de stadsdiensten op kosten van de vergunninghouder. Artikel 25 - Openings- en sluitingsuren De vergunninghouder is verplicht om de openingsuren strikt na te leven zoals die worden vastgelegd door het college. Dit wil zeggen dat het luik geopend moet zijn bij het opgegeven openingsuur. De verkoop van producten kan pas starten na dit openingsuur. Het vermelde sluitingsuur moet gerespecteerd worden. Dit wil zeggen dat de verkoop op dat uur stopt. Uiterlijk 10 minuten na de stopzetting van de verkoop, zal het luik van de chalet afgesloten zijn. Artikel 26 - Producten De vergunninghouder moet vooraf zijn artikelen ter goedkeuring aan het stadsbestuur voorleggen. Hij moet zich strikt houden aan de producten die hij vermeldt op het inschrijvingsformulier. Achteraf kan in principe niets meer aan de lijst toegevoegd worden. Hierop zal controle gebeuren. Artikel 27 - Verzekering De vergunninghouder moet bij een gevestigde verzekeringsmaatschappij een verzekering afsluiten ter dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid. Hij is ten allen tijde aansprakelijk voor iedere beschadiging aan het verkoophuisje, ook voor de beschadigingen ontstaan buiten zijn schuld. Een kopie van de polis en het bewijs dat de premies betaald werden, moet op elk moment aan de vertegenwoordiger(s) van de stad Antwerpen voorgelegd kunnen worden. De stad Antwerpen verwerpt alle verantwoordelijkheid uit hoofde van diefstal binnen een chalet, ongeacht onder welke voorwaarden of door welke persoon de diefstal werd gepleegd. Ook schade aan materialen van de vergunninghouder door diefstal of vandalisme kunnen niet leiden tot het eisen van een schadevergoeding van de stad. Artikel 28 - Brandveiligheid In de chalet moet een gekeurd brandblusapparaat (minstens 6kg ABC-poeder of 6 liter waterschuim) aanwezig zijn. De vergunninghouder moet dit zelf voorzien. Dit moet bij de start van de kerstmarkt in de chalet aanwezig zijn. Ook hierop zal een controle gebeuren. Op basis van het politiereglement kan een boete worden opgelegd als de vergunninghouder hiermee niet in orde is. De installatie van bak- en braadtoestellen kan enkel gebeuren als dit op voorhand is opgegeven op het inschrijvingsformulier. De chalethouder moet zich ook houden aan de voorschriften opgelegd in het politiereglement van de stad Antwerpen. Artikel 29 - Verwarming Het verwarmen van de chalet kan uitsluitend elektrisch gebeuren. In de chalets die de stad Antwerpen voorziet, zullen ook door de stad Antwerpen verwarmingstoestellen geplaatst worden De toestellen zijn afgestemd op de chalet om deze goed te verwarmen.

8 De vergunninghouder mag geen terrasverwarmer(s) (op gas), vuurkorven of kaarsen plaatsen aan/buiten de chalet. Indien de stad Antwerpen het op een locatie wenselijk acht terrasverwarming te voorzien voor de bezoeker, zal zij deze zelf plaatsen. Artikel 30 - Gas Gasflessen gebruiken kan uitsluitend voor het bereiden van producten die ter plaatse geconsumeerd worden. Dit moet vooraf op het inschrijvingsformulier gemeld worden. De chalethouder moet zich ook hier houden aan de voorschriften opgelegd in het politiereglement van de stad Antwerpen. Het aantal gasflessen dat gestockeerd wordt aan de chalet is enkel voor het dagelijkse verbruik, daarbij mogen de wettelijke maxima niet overschreden worden. De gasflessen moeten buiten de chalet worden opgesteld in een kooi, volgens de richtlijnen van de stad Antwerpen. Daarenboven moeten de flessen zo opgesteld worden dat ze beschermd zijn tegen aanrijding of omvallen en buiten het bereik van onbevoegden. De toevoerslang voor gas mag niet ouder dan 2 jaar zijn en niet langer dan 2 meter zijn. Indien langere overbruggingen nodig zijn, dienen er vaste leidingen voorzien te worden (met maximum 50cm toevoerslang). Vaste leidingen kunnen in de chalet enkel met vijzen bevestigd worden. Er moet gebruik gemaakt worden van een ontspanner en op de gasfles moet een gaskraan zijn. Artikel 31 - Elektriciteit In elke chalet wordt door de stad Antwerpen elektriciteit voorzien. Het stroomverbruik is beperkt tot Watt per standplaats van 3 meter (monofase, 16A 220V) voor chalets met niet ter plaatse te consumeren producten. Voor chalets met producten ter plaatse te consumeren wordt één aansluiting van Watt voorzien (driefasig, 16A - 220V). De stad Antwerpen voorziet per standplaats een stroombegrenzer. Dit wil zeggen dat wanneer de standhouder over het maximum opgelegde verbruik gaat, de stroom in zijn chalet uitvalt. Enkel indien er één of meerdere apparaten uitgeschakeld worden, kan de stroom in de chalet opnieuw geactiveerd worden. Het gebruikte materiaal binnen en buiten de chalet moet gekeurd zijn volgens de wettelijke Belgische normen (bijv. CTMB 3x2,5# Schuko 230 V 16A). Verlengkabels voor huishoudelijk gebruik zijn niet geschikt voor commerciële activiteiten. Daarnaast worden ook kapotte materialen, doorgebrande stekkers, stekkers zonder aarding, hapsels niet toegelaten. Het plaatsen van extra generators door de vergunninghouder is niet toegelaten. De vergunninghouder dient het verbruik te beperken tot het toegelaten maximum elektriciteitsverbruik aangeleverd door de stad Antwerpen. Artikel 32 - Parking/laden en lossen Parkeren op de locatie van de kerstmarkt is niet toegestaan. Bij niet naleving zal de politie een proces verbaal opstellen. Het laden en lossen op de locaties van Feest in t stad en de kerstmarkt wordt toegelaten tot het openingsuur van de kerstmarkt. Na opening kan er niet meer geladen en gelost worden. Bij sluiting van de kerstmarkt wordt laden en lossen toegestaan tot 1 uur na de sluiting.

9 Het is uitdrukkelijk verboden (aanhang)wagens of enig ander voorwerp te plaatsen of vast te hechten aan de weg, aan bomen, verlichtingsmasten, verkeerstekens, en dergelijke. Ook het plaatsen van een koelwagen aan/achter/in de buurt van de chalet of op de site van Feest in t stad is niet mogelijk. Artikel 33 - Decoratie De stad Antwerpen zorgt voor de algemene aankleding van de kerstmarkt. De chalethouder versiert de chalet binnenin zelf in de sfeer van kerst. Specifieke richtlijnen volgen na de toewijzing. Aan de chalets is geen enkele vorm van commerciële publiciteit mogelijk. Alleen de gebruikelijke aanduiding van producten en prijzen is toegelaten. Artikel 34 - Muziek Er wordt een geluidscircuit voorzien op de kerstmarkt zodat tijdens de openingsuren van de kerstmarkt op de ganse locatie dezelfde muziek te horen zal zijn. Het gebruik van elke vorm van elektronisch versterkte geluidsuitzendingen is verboden. De vergunninghouder zal geen geluidsoverlast veroorzaken, de reglementering betreffende de geluidshinder stipt naleven en zich terzake gedragen naar de richtlijnen van de politie. Artikel 35 - Afval Plastic vaatwerk voor het serveren van voeding is erg belastend voor het milieu en daarenboven bestaan er voldoende alternatieven in papier en karton. Het is dan ook verboden om plastic recipiënten te gebruiken om voeding het serveren. De chalethouder moet bij het beëindigen van de manifestatie alle bedrijfsafval, afkomstig van/of voortspruitend uit de verhandelingen van koopwaar, die op de betrokken manifestatie plaatsvonden, verwijderen. De chalets moeten altijd zo zijn ingericht dat er geen vloeistoffen op/of in de grond lopen of de chalet beschadigen. De chalethouder zal eveneens instaan voor het rein houden van zijn standplaats en de ruimte voor, achter en naast zijn standplaats. Dit tot op een afstand van 3 meter rond de standplaats. De chalethouder staat zelf in voor het verwijderen van het vuil. De stad Antwerpen zorgt er voor dat de omgeving van de kerstmarkt proper blijft en voorziet dagelijks een ophaalronde tussen 6 en 10 uur s ochtends. Elke chalethouder kan gebruik maken van deze ophaalronde om het door hem geproduceerde afval aan te bieden in het daarvoor voorziene afvaleiland. Hiervoor moet elke chalethouder de evenementenzak gebruiken. Glas mag enkel in de daarvoor voorziene glascontainers gedumpt worden. Tijdens Winter in Antwerpen zullen extra glascontainers geplaatst worden. Het wegwerpen van glas in de glascontainer kan enkel tussen 7.00 en uur. Indien blijkt dat een chalethouder zijn afval laat liggen en stadsreiniging moet inspringen, zal de waarborg (gedeeltelijk) ingehouden worden. Artikel 36 - Vergunning gegiste en sterke dranken en/of hygiëne

10 De chalethouder die gegiste en/of sterke dranken wil verkopen, moeten zelf een vergunning voor het schenken of verstrekken van gegiste en/of sterke dranken aanvragen om in het kader van Winter in Antwerpen deze dranken te kunnen schenken. Deze vergunning kan aangevraagd worden bij het bedrijvenloket van de stad Antwerpen. De vergunninghouder moet voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot algemene hygiëne, infrastructuur, persoonlijke hygiëne en de bewaartemperatuur van voeding die opgelegd worden aan ambulante operatoren die voeding verkopen (FAVV). Vet en olie afkomstig van het bereiden van eetwaren moeten via een erkend verwijderingsbedrijf verwijderd worden. De standhouder dient hiervan een attest te voorleggen op eenvoudig verzoek van de afgevaardigde van het stadsbestuur. Artikel 37 Statafels Statafels mogen enkel geplaatst worden aan chalets met producten ter plaatse te consumeren. Een standplaats van 3 meter mag maximaal 2 statafels plaatsen. Een standplaats van 6 meter mag maximaal 3 statafels plaatsen. Deze statafels mogen enkel geplaatst worden indien dit vooraf werd aangevraagd op het inschrijvingsformulier en na overleg en goedkeuring van de exacte plaatsing door de stad. Artikel 38 Bijkomende exploitatievoorwaarden Indien het college het noodzakelijk acht, kan zij ten allen tijde bijkomende exploitatievoorwaarden verbinden aan het verlenen van de vergunning. Hoofdstuk III Sanctionering Artikel 39 - Overtreding Overtredingen op dit reglement zullen worden gesanctioneerd met gemeentelijke administratieve sancties overeenkomstig artikel 119 bis N.Gem.W. Artikel 40 - Uitsluiting De niet-naleving van dit reglement kan leiden tot uitsluiting van de huidige en de volgende drie editie(s) van Winter in Antwerpen, wanneer er vier gedocumenteerde overtredingen worden vastgelegd. Het college is bevoegd om te beslissen over de uitsluiting. Artikel 41 - Betwisting Alle betwistingen in verband met dit reglement zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behoren.

Aanvullend tijdelijk politiereglement en reglement betreffende de inschrijving- en exploitatievoorwaarden van de kerstmarkt

Aanvullend tijdelijk politiereglement en reglement betreffende de inschrijving- en exploitatievoorwaarden van de kerstmarkt Aanvullend tijdelijk politiereglement en reglement betreffende de inschrijving- en exploitatievoorwaarden van de kerstmarkt Hoofdstuk I Algemeen Site Feest in t stad Artikel 1 - toepassingsperiode Jaarlijks

Nadere informatie

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 Bekendgemaakt op 28 februari 2013 Artikel 1 Openbare procedure

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden KERSTMARKT 2016

Inschrijvingsvoorwaarden KERSTMARKT 2016 Inschrijvingsvoorwaarden KERSTMARKT 2016 Toerisme Herentals VZW en de stad Herentals organiseren een kerstmarkt die dit jaar zal plaatsvinden op 11 december 2016. Art. 1 - DEELNEMERS: Mogen deelnemen aan

Nadere informatie

9. Kerstmarktreglement : Algemene voorwaarden en retributie. Goedkeuren

9. Kerstmarktreglement : Algemene voorwaarden en retributie. Goedkeuren 9. Kerstmarktreglement 2017-2018-2019: Algemene voorwaarden en retributie. Goedkeuren Bevoegd Lieselotte De Roover Bevoegdheid Artikel 42, 3 gemeentedecreet Wetten en reglementen Ambulante handel Verwijzingsdocumenten

Nadere informatie

Afspraken Kerstmarkt Grote Markt 2016

Afspraken Kerstmarkt Grote Markt 2016 Afspraken Kerstmarkt Grote Markt 2016 1. Organisator De kerstmarkt wordt georganiseerd door het stadsbestuur van Sint-Niklaas, de dienst evenementen is belast met de organisatie. De kerstmarkt vindt plaats

Nadere informatie

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE BIJLAGE Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25 mei 2016 Bekendgemaakt op Inhoudstafel Hoofdstuk

Nadere informatie

"Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France"

Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France "Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France" Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Doel Artikel 2. Definities Artikel 3. Duur Artikel 4. Doelgroep

Nadere informatie

V o o r w a a r d e n v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n E e n a m b a c h t e n m a r k t t i j d e n s d e G e n t s e F e e s t e n

V o o r w a a r d e n v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n E e n a m b a c h t e n m a r k t t i j d e n s d e G e n t s e F e e s t e n V o o r w a a r d e n v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n E e n a m b a c h t e n m a r k t t i j d e n s d e G e n t s e F e e s t e n Art. 1 : Voorwerp Organiseren van een ambachtenmarkt tijdens

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en schepenen organiseert de toewijzing bij openbaar

Het college van burgemeester en schepenen organiseert de toewijzing bij openbaar VOORWAARDEN VOOR HET UITBATEN VAN VERKOOPSTANDEN VOOR BEREIDE EETWAREN OP DE OPENBARE WEG TIJDENS DE GENTSE FEESTEN @. ArtiKeI 1 : TOEWIJZINGSPROCEDURE Verkoopstanden voor bereide eetwaren op de openbare

Nadere informatie

Voorwaarden voor het uitbaten van verkoopstanden voor bereide eetwaren op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten

Voorwaarden voor het uitbaten van verkoopstanden voor bereide eetwaren op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Voorwaarden voor het uitbaten van verkoopstanden voor bereide eetwaren op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 januari 2004 Gewijzigd in de gemeenteraad van 23

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Politiereglement aangaande de inname van het openbaar domein voor het opstellen van een horecaterras. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Afdeling 1 Doel en begrippen 1 Dit politiereglement regelt de privatieve

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

Reglement kerstmarkt 12 & 13 december 2015

Reglement kerstmarkt 12 & 13 december 2015 Reglement kerstmarkt 12 & 13 december 2015 DEELNAME Een standhouder kan pas effectief deelnemen als in volgende zaken is voldaan: 1. Ingevuld deelnameformulier doorgezonden, uiterlijk tegen 23/11/2015

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij uitbating van horecazaken Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014 Bekendgemaakt op 30 april 2014. In werking getreden op 1 mei 2014 Inhoudstafel

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17. Inschrijfformulier Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013 Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.00 uur Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen en op

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

INSCHRIJVING DEELNAME KUNSTKAAI 2015

INSCHRIJVING DEELNAME KUNSTKAAI 2015 INSCHRIJVING DEELNAME KUNSTKAAI 2015 Ik, stel mij kandidaat om deel te nemen aan Kunstkaai in Diest op 19 en 20 december 2015 Ik creëer en wens aan te bieden op Kunstkaai: o Beeldende kunst schilderijen

Nadere informatie

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning Handelszaken - NIET HoReCa - OF HoReCa-zaken ZONDER permanente terrasvergunning, kunnen via deze weg alleen een toestemming verkrijgen tot het aanbrengen versieringen

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Voorwaarden voor het uitbaten van verkoopstanden voor bereide eetwaren op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten

Voorwaarden voor het uitbaten van verkoopstanden voor bereide eetwaren op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Voorwaarden voor het uitbaten van verkoopstanden voor bereide eetwaren op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 januari 2004 Bekendgemaakt op 29 januari 2004 Artikel

Nadere informatie

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Het stadsbestuur van Izegem geeft aan de verschillende diensten de opdracht om de beschikbare infrastructuur te verhuren en het volgens de voorwaarden opgenomen in dit reglement,

Nadere informatie

Beursreglement Belfair 2017

Beursreglement Belfair 2017 Beursreglement Belfair 2017 Algemeen 1. De deelname aan de beurs als standhouder is voorbehouden voor EUROPEN-geregistreerde oefenfirma s. De deelnemer heeft gedurende overeengekomen periode recht op standruimte

Nadere informatie

Reglement kerstmarkt 2017

Reglement kerstmarkt 2017 Reglement kerstmarkt 2017 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Het stadsbestuur van Geel organiseert jaarlijks, tijdens het decemberweekend van 16 en 17 december, een kerstmarkt die erkend wordt als manifestatie

Nadere informatie

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Cultuurcentrum Zwaneberg Cultuurkapel Cultuurplein 1 Kloosterstraat 1 2220 Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg 015 25 07 70 www.zwaneberg.be www.facebook.com/cultuurcentrum.zwaneberg

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Reglement op het gebruik van: de polyvalente zaal met kitchenette en aanpalend terras in de gemeentelijke sporthal Beschrijving van de infrastructuur Art.1. Dit reglement is van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Deelnamereglement Lichtjesmarkt 2014

Deelnamereglement Lichtjesmarkt 2014 Deelnamereglement Lichtjesmarkt 2014 Artikel 1. Begripsomschrijving A. Organisatie De Lichtjesmarkt 2014 is een initiatief van de Stichting Lichtjesfeest Heilig Landstichting in samenwerking met Museumpark

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST 2014 KERSTMARKT IN LIER 21 STE EDITIE

HUUROVEREENKOMST 2014 KERSTMARKT IN LIER 21 STE EDITIE ~ 1 ~ HUUROVEREENKOMST 2014 KERSTMARKT IN LIER 21 STE EDITIE NR.:... Tussen 1. De vzw Gilde Heren van Lier, met zetel te 2500 Lier, Martienushoek 4, vertegenwoordigd door de Heer..., hiertoe gemachtigd

Nadere informatie

Reglement Kerstdorp 2008

Reglement Kerstdorp 2008 Reglement Kerstdorp 2008 Reglement 2008 Kerstmarkt: Art. 1 Locatie van het kerstdorp Het kerstdorp wordt georganiseerd op volgende locaties: Schapekoppenstraat Zimmerplein De Kerstmarkt in Koningshooikt

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Salland Natuur Fair: De Salland Natuur Fair 2015. Standhouder:

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Handhaving Doen naleven van wetten en regels Controle door politie, justitie

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt ondernemen en stadsmarketing Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

stad zoekt uitbater(s) voor marktkavels op de Vrijdagmarkt

stad zoekt uitbater(s) voor marktkavels op de Vrijdagmarkt infobrochure stad zoekt uitbater(s) voor marktkavels op de Vrijdagmarkt De stad Antwerpen zoekt uitbaters voor drie kavels voor de openbare veilingmarkt, de zogenaamde Vrijdagmarkt, gelegen op het middenplein

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1: Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) Artikel 1: Omschrijving 1. Het gemeenschapscentrum De Volle Vaart bestaat uit

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen

Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen Standplaatsen Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de volgende groepen: Handel in reguliere goederen: De handelaar verkoopt goederen

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden voor het uitbaten van standplaatsen op de openbare weg voor kramen bestemd voor de verkoop van frieten en aanverwante producten.

Voorwaarden voor het uitbaten van standplaatsen op de openbare weg voor kramen bestemd voor de verkoop van frieten en aanverwante producten. Voorwaarden voor het uitbaten van standplaatsen op de openbare weg voor kramen bestemd voor de verkoop van frieten en aanverwante producten. HOOFDSTUK I: TOEWIJZING STANDPLAATSEN Artikel 1. Het college

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE Dit reglement is van toepassing op Club Kamikaze (Douaneplein z/n, 2800 Mechelen) en infrastructuur. Club Kamikaze bestaat uit een optredenzaal, podium, sanitair, backstage,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

CONCESSIEOVEREENKOMST

CONCESSIEOVEREENKOMST CONCESSIEOVEREENKOMST Wekelijkse markt Oostkamp Tussen de ondergetekenden: - enerzijds het gemeentebestuur van Oostkamp, vertegenwoordigd door de heer Luc Vanparys, burgemeester en de heer Jan Compernol,

Nadere informatie

Lint jaarmarktcomité MARKTREGLEMENT Versie 1.1 van 30/04/2015

Lint jaarmarktcomité MARKTREGLEMENT Versie 1.1 van 30/04/2015 Lint jaarmarktcomité MARKTREGLEMENT Versie 1.1 van 30/04/2015 Artikel 1 Dit reglement is van toepassing op eenieder die als marktkramer/standhouder aan de door het Lints jaarmarktcomité georganiseerde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra. 1. Algemene Bepalingen. Artikel 1

Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra. 1. Algemene Bepalingen. Artikel 1 Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra 1. Algemene Bepalingen Artikel 1 Alle bezoekers van de sportcentra zijn onderworpen aan dit gebruiksreglement en aan alle andere voorschriften uitgevaardigd

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

Deelnamereglement januari 2015

Deelnamereglement januari 2015 Artikel 1. Standplaatsruimte; hierna te noemen: de stand, wordt toegewezen door de Santa s Village coöperatie UA. ; hierna te noemen: organisatie. Met de wensen van de standhouder; hierna te noemen: exploitant,

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen.

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het toegankelijkheids- en gebruikersreglement van de Roomanmolen,

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum Houtmere * Gebruikersreglement

Lokaal dienstencentrum Houtmere * Gebruikersreglement Lokaal dienstencentrum Houtmere * Gebruikersreglement ALGEMENE BEPALINGEN - VERHUUR Artikel 1 Het gebruik van de infrastructuur van het lokaal dienstencentrum Houtmere kan slechts gebeuren door verenigingen

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Sentse Handelsbeurs 2015

Sentse Handelsbeurs 2015 Sentse Handelsbeurs 2015 Beste ondernemers, Betreft: Sentse Handelsbeurs Sint-Laureins van 13, 14 en 15 maart 2015. VHS Events vzw is een organisatie die bestaat uit twee jonge ondernemers die samen de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen

Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 juni 1999 Gewijzigd in de gemeenteraad van 27 maart 2006 en 26 juni 2012 Bekendgemaakt op

Nadere informatie

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Voorafgaande machtiging Aanvraag machtiging: De inname van een standplaats

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goirle. Nr. 182216 28 december 2016 Marktverordening gemeente Goirle 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Deze verordening is van

Nadere informatie

AG VESPA zoekt uitbater voor notenkraam Groenplaats 2000 Antwerpen

AG VESPA zoekt uitbater voor notenkraam Groenplaats 2000 Antwerpen AG VESPA zoekt uitbater voor notenkraam Groenplaats 2000 Antwerpen AG VESPA biedt onder de vorm van een concessieovereenkomst een standplaats aan voor de uitbating van een notenkraam op de Groenplaats.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2008 Gewijzigd in de gemeenteraad

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 : Het geïntegreerd impulsreglement voor het nemen van handelskernversterkende maatregelen wordt goedgekeurd. Het reglement luidt als volgt : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 : Doelstelling

Nadere informatie

Voorwaarden voor het uitbaten van standplaatsen op de openbare weg voor kramen bestemd voor de verkoop van frieten en aanverwante producten.

Voorwaarden voor het uitbaten van standplaatsen op de openbare weg voor kramen bestemd voor de verkoop van frieten en aanverwante producten. Voorwaarden voor het uitbaten van standplaatsen op de openbare weg voor kramen bestemd voor de verkoop van frieten en aanverwante producten. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 mei 2016 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Reglement Dorpsdag Wuustwezel

Reglement Dorpsdag Wuustwezel Reglement Dorpsdag Wuustwezel Artikel 1. Dorpsdag te Wuustwezel Ieder jaar wordt in Wuustwezel-centrum een dorpsdag georganiseerd ter bevordering van de gezellige sfeer, het gemeenschapsleven en de commerciële

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

Marktvoorwaarden Pinkster Kunstmarkt en Pinkstermarkt Brummen

Marktvoorwaarden Pinkster Kunstmarkt en Pinkstermarkt Brummen Marktvoorwaarden Pinkster Kunstmarkt en Pinkstermarkt Brummen De organisatie van de Pinkster Kunstmarkt en de Pinkstermarkt Brummen is ondergebracht in de niet commerciële Stichting Levenswerken en Feesten

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Smaakmarkt Wijk aan Zee Deelnemersreglement

Smaakmarkt Wijk aan Zee Deelnemersreglement Smaakmarkt Wijk aan Zee Deelnemersreglement De Smaakmarkt in Wijk aan Zee is een traditionele dorpsmarkt waar mensen samenkomen om elkaar weer eens echt te ontmoeten. Tijd hebben voor een gesprek, met

Nadere informatie

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN ART. 1 OMSCHRIJVING Dit reglement regelt het gebruik van de vergaderlokalen in het stedelijke jeugdcentrum, Europalaan 26, 3600 Genk. Volgende lokalen staan

Nadere informatie

FAQ - veel gestelde vragen

FAQ - veel gestelde vragen FAQ - veel gestelde vragen 1. Wanneer is de wetgeving van toepassing? Kan het ruilen van goederen een ambulante activiteit zijn? Is het uitdelen van folders een ambulante activiteit? Is de levering van

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Jeugd- en Ontmoetingscentrum STOKRODE vzw Sint-Amandusstraat 18, 3511 Hasselt ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMEEN 1. De verhuring van een ruimte of van materiaal van het Jeugd- en Ontmoetingscentrum Stokrode

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Art. 1 Gebouw 1 De gemeente Zwevegem is eigenaar van een gebouw, het Gemeentepunt, gelegen in de Blokkestraat 29 te Zwevegem. Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Wijkhuis Zevenbergen, gelegen te Peter Benoîtlaan 6, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Zevenbergen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN GEMEENTE UKKEL Reglement betreffende de kermisattracties en de ambulante vestigingen van kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen. Datum van de beraadslaging:

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

Artikel 1. Begrippenkader. Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder:

Artikel 1. Begrippenkader. Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder: Reglement voor het verkrijgen van een toelage voor initiatieven van Antwerpse handelaarsverenigingen in het kader van wegenwerken in de stad Antwerpen. Stad Antwerpen voorziet in een financiële tegemoetkoming

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST Artikel 1 Eenieder die op het grondgebied van de stad ambulante handel wenst uit te oefenen, dient over een voorafgaande toelating van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon ongeacht hun eventuele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden We Love Fairs Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname

Nadere informatie

NIEUWE VOORWAARDEN VOOR KANDIDAAT STANDHOUDERS WEKELIJKSE ZATERDAG - NAMIDDAG ROMMELMARKT SINT- NIKLAAS. rommelmarkt op de Esplanade aan het

NIEUWE VOORWAARDEN VOOR KANDIDAAT STANDHOUDERS WEKELIJKSE ZATERDAG - NAMIDDAG ROMMELMARKT SINT- NIKLAAS. rommelmarkt op de Esplanade aan het AANDACHT!!! NIEUWE VOORWAARDEN VOOR KANDIDAAT STANDHOUDERS WEKELIJKSE ZATERDAG - NAMIDDAG ROMMELMARKT SINT- NIKLAAS Geldig vanaf Zaterdag 01 januari 2011 voor de wekelijkse Zaterdagnamiddag rommelmarkt

Nadere informatie

Inrichtingsplan voor de donderdag- en zaterdagmarkt te Zaandam

Inrichtingsplan voor de donderdag- en zaterdagmarkt te Zaandam GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 11636 2 februari 2016 Inrichtingsplan voor de donderdag- en zaterdagmarkt te Zaandam Hoofdstuk 1 Basisgegevens en inrichting markt Artikel 1. Marktdagen

Nadere informatie