FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 augustus 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 augustus 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 augustus 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Postma Recreatie Barradeel B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer , gevestigd te 8851 EL Tzummarum, Buorren 43 Faillissementsnummers : F 12/156 Datum uitspraak : 5 juni 2012 Curator : mr. O.A. van Oorschot van De Haan AGW Advocaten & Notarissen, Postbus 851, 8901 BR Leeuwarden, telefoon , R-C : mevrouw mr. M. Jansen (rechtbank Leeuwarden) Activiteiten onderneming : de verhuur van recreatiewoningen, de bemiddeling bij de (ver)huur van recreatiewoningen aan derden, alsmede de bouw en verkoop van recreatiewoningen Omzetgegevens : 2011: ,-- Personeel gemiddeld aantal : 1 Saldo verslagperiode : ,82 Verslagperiode : 2 mei t/m 29 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode : 9,80 Bestede uren Totaal : 181,00 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie : Het bestuur van Postma Recreatie Barradeel B.V. wordt gevormd door Wadden Resort B.V. De bestuurder van Wadden Resort B.V. is Controlled Investments Holding B.V. De bestuurder van deze laatste rechtspersoon is Gerardus Theodorus Postma, geboren in Winst en verlies :

2 1.3 Balanstotaal : , Lopende procedures : De vennootschap heeft meerdere procedures lopen tegen diverse partijen. Dit betreffen allemaal parkbewoners, die weigeren de parkbijdrage te betalen. De curator heeft zo mogelijk alle lopende procedures beëindigd met de parkbewoners. De reden hiervoor is dat de kosten van de procedures hoger zouden zijn dan uiteindelijk de opbrengst. De resterende debiteuren in het faillissement zijn overdragen bij de activaovereenkomst met de kopende partij. Zoals in het vorige verslag genoemd, heeft de curator alle debiteuren overgedragen aan de kopende partij. Dit brengt met zich mee dat de kopende partij bevoegd is om de debiteuren te innen. De curator heeft wetenschap dat de komende kwartalen de inning van de debiteuren gaat plaatsvinden, hetgeen wellicht voor de parkbewoners onrust met zich zal meebrengen Verzekeringen : De verzekeringen lopen bij de Rabobank en blijven voorlopig in stand. De curator heeft zorg gedragen voor voortzetting lopende polis. Deze polis liep niet bij de Rabobank, maar bij Achmea Verzekeringen. In de boedelperiode heeft zich ook een schade voorgedaan, omdat een boom op een elektriciteitskast is gevallen. De curator heeft dit gemeld bij de verzekeraar en het vertrouwen dat deze post naar behoren wordt afgewikkeld. Achmea Verzekeringen heeft inmiddels onderzoek gedaan naar het schade veroorzakende feit. Dit onderzoek is afgerond en de kosten voor reparatie zijn vergoed aan de Coöperatie door de verzekeraar. Dit brengt met zich mee dat het schade veroorzakende feit op de juist is afgewikkeld. 1.6 Huur : Er is geen sprake van huur, maar van gedeeltelijke erfpacht van Staatsbosbeheer. Een gedeelte van het park wordt gepacht van Staatsbosbeheer. De curator moet nog inventariseren, of de canon door de erfpachters is betaald over het jaar 2011 en Zo neen, dan zal de curator nog tot incasso van de erfpachtcanon overgaan, althans tot goede afspraken komen. Inmiddels hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met Staatsbosbeheer. De opzet is, dat de kopende partij ook de percelen van Staatsbosbeheer koopt. De curator is op de hoogte van het feit dat de kopende partij reeds een bieding heeft gedaan op de percelen van Staatsbosbeheer,maar dat er geen overeenstemming is bereikt. 2

3 De curator heeft navraag gedaan bij de directie van de failliete vennootschap of alle erfpachtcanon over de jaren 2011 en 2012 is betaald. De directie geeft aan dat dit het geval is, maar de curator is hiervan nog niet overtuigd. In ieder geval zal de erfpachtcanon over het jaar toevallen aan Staatsbosbeheer. Dit zijn met de curator gemaakte afspraken, ter voorkoming van langdurige discussie over de erfpachten de canon en de opbrengsten. De erfpachtovereenkomst is in ieder geval niet door de kopende partij overgenomen, gelet op alle verplichtingen die hieraan kleefden. Gedurende dit faillissement blijft dit derhalve een onderwerp dat op korte termijn moet worden afgewikkeld. De kans is groot dat de erfpachtcontracten worden beëindigd en dat de kopende partij gedeeltes van het park gaat huren van Staatsbosbeheer. De commerciële gronden zullen vervolgens door Staatsbosbeheer zelfstandig nader in erfpacht worden uitgebracht. Dit onderwerp is enigszins juridisch complex en zal deugdelijk moeten worden uitgevoerd. De gesprekken met Staatsbosbeheer hebben nog niet geleid tot een definitieve regeling. Dit houdt verband met het feit dat de Coöperatie erg veel werk heeft moeten verrichten om orde op zaken te stellen op het vakantiepark. De Coöperatie de kopende partij heeft een bestuur dat bestaat uit kaveleigenaren, maar die ook elders een fulltime dienstverband hebben. Het zijn geen professionele parkbeheerders, zodat alle activiteiten moeten plaatsvinden in de vrije tijd. Dit brengt met zich mee dat afwikkelen van onderwerpen lang duren. De curator zal echter het komend kwartaal dit onderwerp aan zwengelen om te pogen tot een definitieve regeling te komen met Staatsbosbeheer. Verslag 5 Inmiddels hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden met Staatsbosbeheer. In de kern is er een oplossing gevonden voor de ontstane problematiek met betrekking tot de positie van Staatsbosbeheer. De oplossing in concept houdt in dat de Coöperatie een gedeelte van de erfpachtgronden aankoopt tegen een redelijk waarde. Een ander gedeelte van het park blijft in bezit bij Staatsbosbeheer en Staatsbosbeheer zal ook de canon in rekening gaan brengen bij de gebruikers, althans de gebruikers van de grond een voorstel tot koop doen. De curator heeft de verwachting dat in het komend kwartaal alle verwikkelingen met Staatsbosbeheer worden afgewikkeld. 1.7 Oorzaak faillissement : De oorzaak van het faillissement is duidelijk aan te wijzen. Er is grote onvrede tussen de parkbewoners en de parkbeheerder. Er zijn veel communicatiestoornissen, ruzies en tientallen procedures over het betalen van de parkbijdrage. De parkbijdrage is ongeveer de enige inkomstenbron van de exploitant. Daar de verhouding tussen de exploitant en de parkbewoners slecht is, weigeren een aantal parkbewoners te 3

4 betalen. Zij zijn van mening dat de exploitant geen dienstverlening verleent, alsmede dat de exploitant geen zorg draagt voor de kwaliteit van het park. Door het niet betalen van de parkbijdrage en het oplopen van de kosten heeft dit gezorgd voor een financieel ongezonde onderneming. Dit heeft geleid tot het faillissement. 2. Personeel Verslag 5 Afgesloten, verwezen wordt naar de faillissementsverslagen 1 t/m Activa Verslag 5 Afgesloten, verwezen wordt naar de faillissementsverslagen 1 t/m Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Op dit moment bedragen de debiteuren ongeveer ,--. Onlangs heeft de rechtbank Leeuwarden vonnis gewezen tegen vijftien parkbewoners. De vordering ten deze bedraagt ongeveer ,--. De betreffende vordering uit hoofde van parkgelden zijn echter verpand aan de advocaat van de failliete onderneming, daar deze anders zijn werkzaamheden niet wilde verrichten. De bank heeft een tweede pandrecht. De curator heeft geen debiteuren geïnd. Er was een grote hoeveelheid debiteuren voor erg kleine bedragen. De Coöperatie De Friese Wadden u.a. heeft uiteindelijk de gehele debiteurenpost gekocht. Dit zal tot gevolg hebben dat de eerste pandhouder de advocaat van de failliete onderneming ten deze de vordering krijgt uitbetaald. Zoals reeds genoemd zijn alle debiteuren overgedragen aan de kopende partij. Gelet op het eerste pandrecht van de advocaat van de failliete onderneming op de debiteuren, is een bedrag van 9.600,-- aan de betreffende advocaat uitgekeerd. De boedelbijdrage is op 400,-- gesteld, waarbij rekening is gehouden met het feit dat de vordering van de advocaat, welke is gewaarborgd door het pandrecht eigenlijk hoger was daar eveneens de verhoging van kosten was toegestaan. Door betaling van het bedrag van 9.600,-- is de gehele zaak afgerond. De curator heeft de debiteuren overgedragen en op dit moment doet de kopende partij een poging om de debiteuren te innen. Dit is geen eenvoudige taak en er zijn afspraken gemaakt met deurwaarders. De curator spreekt de hoop uit dat oude debiteuren hun parkbijdrage betalen, zodat de Coöperatie ook voldoende baten heeft om het park te verbeteren. Verslag 5 Zoals genoemd, heeft de curator alle debiteuren overgedragen aan de Coöperatie. De Coöperatie heeft inmiddels een deurwaarder, althans deurwaarders, ingeschakeld, om de 4

5 achterstallige debiteuren te innen. De curator beseft zich dat dit een gevoelige exercitie is, nu eenmaal debiteuren veel klachten uit het verleden hebben. Niettemin behoren de vorderingen thans toe aan de Coöperatie en de Coöperatie is gerechtigd om tot invordering over te gaan. De curator heeft eveneens een brief opgesteld voor de deurwaarder, waarin de curator blijk geeft van de overeenkomst die hij heeft gesloten met de Coöperatie, en dat de Coöperatie de bevoegde partij is om tot inning van de facturen over te gaan. 4.2 Opbrengst : Het incasseren van de debiteuren zal zeer moeizaam zijn. Dit daar er enerzijds sprake is van kleine bedragen en anderzijds dat de debiteuren woonachtig zijn in heel Nederland. 4.3 Boedelbijdrage : 4. Bank/Zekerheden Verslag 5 Afgesloten, verwezen wordt naar de faillissementsverslagen 1 t/m Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : De curator zet de exploitatie niet voort omdat hij de receptie niet kan bemannen. Dit heeft oof geen nut. Wanneer de exploitatie wordt voortgezet, dient de curator diensten te verlenen. Niettemin heeft de curator zich samen met de belangenvereniging ingespannen om bepaalde zaken door te laten lopen. Zo heeft de boedel de kosten van Ziggo betaald en de kosten van het ophalen van huisvuil. Deze maatregelen zijn getroffen om in ieder geval verdere problemen te voorkomen. De boedel is echter niet gehouden om deze diensten te blijven verlenen. De curator zal ook zo snel mogelijk na verkoop afspraken maken met de nieuwe eigenaar. Mocht verkoop niet plaatsvinden, dan zal de curator waarschijnlijk stoppen met het vergoeden van deze diensten, omdat de curator geen bate in de boedel heeft. Ten deze zal hij overleg voeren met de belangenvereniging, de bank, alsmede de rechter-commissaris. De curator heeft in de zomerperiode en de maanden september en oktober goed overleg gehad met de belangenvereniging en thans de Coöperatie De Friese Wadden u.a. Een en ander verliep soms met de nodige problemen, omdat de curator wel diende zorg te dragen dat het beheer over het park enigszins goed geregeld was. Ten deze heeft de belangenvereniging 5

6 uitstekend werk verricht, omdat de bewoners gewoon gebruik konden blijven maken van de meeste voorzieningen. De diensten vanuit de curator zijn beperkt gebleven. De curator heeft wel zijn medewerking verleend bij een aantal handelingen, maar ten deze de belangenvereniging het voortouw gegeven. Vanaf datum faillissement 5 juni 2012 tot leveringsdatum van 28 december 2012 heeft de curator samengewerkt met de belangenvereniging. Deze samenwerking heeft ook nu en dan zijn problemen gekend, maar uiteindelijk is er een uitstekend resultaat bereikt. De belangenvereniging heeft het park aangekocht en in de zomer van 2012 hebben de meeste zaken kunnen doorlopen. Er is sprake geweest van een intensieve samenwerking tussen de curator en de belangenvereniging en de belangenvereniging heeft de meeste kastanjes uit het vuur gehaald. De curator heeft gedurende de boedelperiode geen overeenkomsten gesloten met derden. Gelet op het feit dat het park al was aangekocht door de belangenvereniging, zijn alle overeenkomsten in de toekomst aangegaan door de belangenvereniging. Dit heeft de positie van de curator vereenvoudigd en de meeste zaken zijn praktisch en passend opgelost. Op dit moment vinden er onderhandelingen plaats tussen de curator, de Coöperatie en de heer Postma, met betrekking tot facturen aangaande leveranties van energie gedurende de boedelperiode, althans gedurende de periode dat de Coöperatie, althans de belangvereniging, het park in beheer had. Gelet op het feit dat de koper de nodige tijd nodig had voor het verkrijgen van financiering, is er een periode geweest dat de belangvereniging het beheer heeft gevoerd. De curator heeft zich in deze periode op het standpunt gesteld, dat alle kosten gedragen dienden te worden door de belangenvereniging, nu eenmaal de levering van de onroerende zaak relatief lang op zich heeft laten wachten. In deze periode van juni t/m december 2012 is er een energienota ontstaan van 3.000,--. Deze energienota is bij een dochteronderneming van de heer Postma in rekening gebracht en de heer Postma is van mening dat de Coöperatie, althans de boedel, de facturen dient te voldoen. De heer Postma, althans de aan hem toebehorende rechtspersoon, is inmiddels gedagvaard bij de rechtbank. De afgelopen weken heeft de curator in samenspraak met de heer Postma en de Coöperatie gepoogd een regeling te treffen voor de situatie. De regeling bestaat hieruit, dat de curator bereid is een gedeelte van de facturen te voldoen en te betitelen als boedelkosten, wanneer een totale regeling wordt bereikt. 6

7 Deze regeling is op het moment van totstandkoming van dit verslag nog niet bereikt. De curator hoopt echter dat partijen zich beseffen, dat problemen moeten worden opgelost, waaronder deze kwestie. Verslag 5 Medio juni 2013 is er met de heer Postma, de Coöperatie en de curator een definitieve regeling getroffen. Deze regeling bestaat hieruit, dat de heer Postma nog een aantal activabestanddelen heeft overgedragen aan de Coöperatie administratie, klantenlijsten, domeinnamen de Coöperatie een gedeelte van de energiekosten heeft betaald en de curator ook een bedrag als boedelkosten heeft meegenomen in verband met het feit dat er ook gedurende de boedelperiode energie is verbruikt. De totstandkoming van deze regeling heeft voorkomen dat partijen met betrekking tot een relatief beperkt bedrag procedures zullen opstarten. 6.2 Financiële verslaglegging : De curator houdt zijn uitgaven bij, die thans door zijn kantoor worden gefinancierd. Na levering van de onroerende zaak zal de curator aan de rechtbank een overzicht verstrekken met betrekking tot de uitgaven die hij heeft gedaan in dit faillissement om gedurende de periode van voortzetting het beheer in de lucht te houden. De curator heeft geen handelingen verricht die financiële gevolgen hadden voor de boedel. De curator heeft wel een verzekering afgesloten voor het park, welk bedrag retour is gestort door de verzekeraar in verband met de korte duur van de verzekering. Een en ander houdt in dat de curator verder geen financieel verslag heeft van zijn activiteiten ten deze. Doorstart 6.3 Beschrijving : niet van toepassing 6.4 Verantwoording : niet van toepassing 6.5 Opbrengst : niet van toepassing 6.6 Boedelbijdrage : niet van toepassing 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De failliete onderneming heeft zijn boekhouding op de juiste wijze bijgehouden. Vooralsnog heeft de curator geen bijzonderheden aangetroffen. 7.2 Depot jaarrekeningen : De curator doet nog onderzoek naar depot van de jaarrekeningen. 7

8 De curator heeft nog sluitend overzicht van het depot van de jaarrekeningen. 7.3 Goedk. verklaring accountant : 7.4 Stortingsverplichting aandelen : De curator heeft de directeur aangeschreven om rekening en verantwoording af te leggen aangaande de stortingsverplichting. De directeur/aandeelhouder heeft nog geen rekening en verantwoording afgelegd met betrekking tot de stortingsverplichting. Dit vormt derhalve nog een onderwerp van nader onderzoek. Het onderwerp van de stortingsverplichting is nog niet afgewerkt door de curator. Ten deze dient de directie nog nadere gegevens aan de curator te verstrekken. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar onbehoorlijk bestuur. Het staat vast dat de parkbewoners, almede de belangenvereniging, van mening zijn dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator zal ten deze onderzoek doen, echter onbehoorlijk bestuur kent juridisch gezien andere normen dan de parkbewoners stellen. Gelet op alle praktische zaken die de curator nog heeft moeten afwikkelen het afgelopen kwartaal, heeft de curator verder geen onderzoek gedaan naar onbehoorlijk bestuur. Wel heeft de curator een brief ontvangen van één van de kaveleigenaren, die erop staat dat nader onderzoek verricht zal worden. De curator heeft kenbaar gemaakt dat hij dit altijd doet. Verslag 5 De curator heeft dit kwartaal uitvoerig contact gehad met één van de kaveleigenaren, die de curator van informatie heeft voorzien met betrekking tot paulianeus handelen. De curator heeft dit onderwerp in onderzoek en zal zijn bevindingen aan de rechter-commissaris presenteren. 7.6 Paulianeus handelen : Op dit moment heeft de curator geen paulianeuze handelingen ontdekt. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : UWV: , Pref. vordering van de fiscus : , Pref. vordering van het UWV : ,83 8

9 8.4 Andere preferente crediteuren : Hef: 3.047, Aantal concurrente crediteuren : 35 (naast de bank) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : De parkbewoners hebben een vordering ingediend bij de curator van ruim 2,8 mio Euro. De curator heeft deze vordering op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers geplaatst, maar zal deze vordering niet verifiëren. De schade die wordt gevorderd betreft een waardevermindering van de chalets of woningen in verband met het terugbrengen van voorzieningen op het park. Dit laatste kan inderdaad gebeurd zijn, maar de waardevermindering is geen vordering die de curator in het faillissement zal accepteren. De curator verwacht dat de activa in dit faillissement eind november 2012 zullen worden geleverd aan de Coöperatie De Friese Wadden u.a. De levering van de activa heeft vertraging opgelopen, dit in verband met een discussie aangaande de erfpacht met Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer stelt zich op het standpunt dat de overnemende partij achterstallige erfpacht diende te betalen, hetgeen een aanzienlijk bedrag is. Inmiddels is er een oplossing gevonden voor dit probleem, naar genoegen van alle betrokken partijen. De curator zal komend kwartaal de parkbewoners berichten dat hij de ingediende vordering van 2,8 mio Euro niet zal accepteren. Voor de parkbewoners heeft dit verder ook geen gevolgen, omdat er onvoldoende baten in de boedel zijn om enig bedrag aan de concurrente crediteuren te betalen. De verwachting is, dat wanneer de kosten van de boedel betaald worden, er een kleine uitkering kan plaatsvinden aan de boedelcrediteuren alsmede de fiscus. De curator heeft definitief de vordering van kaveleigenaren van 2,8 mio Euro niet geaccepteerd. Wel heeft de curator de vordering van de borgen van de slagboomsleutels geaccepteerd, waarbij natuurlijk kenbaar is gemaakt dat dit een voorlopig erkende vordering is, die niet direct wordt uitgekeerd. Gelet op het feit dat de baten in de boedel relatief beperkt zijn is de verwachting dat de concurrente crediteuren geen uitkering ontvangen. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : De curator zal komend kwartaal een overzicht verstrekken aan de rechter-commissaris van lopende procedures In het vorige verslag heeft de curator toegezegd een overzicht te verstrekken van lopende procedures. De curator volstaat echter met de mededeling dat hij elke lopende procedure 9

10 heeft ingetrokken in verband met de kosten van deze procedures. Het belang van de procedure kende vaak een niet hoger bedrag dan tussen de 1.000,-- à 2.000,-- en het was efficiënter voor de curator om de vordering te erkennen. 9.2 Aard procedure : Alle procedures hebben van doen met incasso van de parklasten. 9.3 Stand procedure : 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement : De curator hoopt in de maand juli 2012 het park verkocht te hebben aan een gegoede beheerder. Vanzelfsprekend wordt het park verkocht aan een partij die de hoogste koopsom biedt. Daarnaast zal de curator rekening houden met de belangen van de parkbewoners, waarbij de curator aantekent dat de parkbewoners ook een partij is die het park wil kopen. Na verkoop zal de curator slechts nog onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement en het handelen van de bestuurder. Eind november 2012 verwacht de curator tot verkoop van de activa over te gaan. Vervolgens zal de curator gaan inventariseren welke werkzaamheden nog verricht moeten worden. De curator verwacht in het derde kwartaal van 2013 het faillissement af te kunnen wikkelen Plan van aanpak : De curator heeft slechts als plan van aanpak dat het park wordt verkocht. Op dit moment is de curator druk met allerlei zaken. Sleutels moeten worden afgegeven, post moet worden uitgedeeld, klachten moeten worden opgelost etc. De curator wenst de rol parkbeheer met name in het hoogseizoen zo beperkt mogelijk te houden. Het plan van aanpak bestaat uit de volgende onderwerpen: 1. levering van onroerende zaak 2. inregelen van problematiek erfpacht met Staatsbosbeheer en inning canon 3. onderzoek naar het beleid van de bestuurder 4. nagaan stortingsverplichting bestuurder 5. nader onderzoek administratie 6. afwikkeling faillissement Het plan van aanpak bestaat uit de volgende onderwerpen: 1. definitieve overeenkomst van Staatsbosbeheer over erfpachtovereenkomsten 10

11 2. onderzoek naar het beleid van de bestuurder 3. afronden faillissement Het plan van aanpak bestaat uit de volgende onderwerpen: 1. definitieve overeenkomst Staatsbosbeheer 2. beleid bestuurder 3. definitieve regeling curator, Postma en Coöperatie 4. afronden faillissement Verslag 5 Het plan van aanpak bestaat uit de volgende onderwerpen: 1. definitieve overeenkomst Staatsbosbeheer 2. beleid bestuurder / paulianeus handelen 3. afronden faillissement 10.3 Indiening volgend verslag : over drie maanden Leeuwarden, 5 augustus 2013 Oscar van Oorschot, curator 11

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 februari 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 februari 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden.

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 6 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen.

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 14 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap ESMÉ INTERIEURBOUW B.V. (hierna: de vennootschap )

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap ESMÉ INTERIEURBOUW B.V. (hierna: de vennootschap ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 september 2012 t/m 28 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : 33,20 uren Bestede uren Totaal : Opgave volgt later

Verslagperiode : 12 september 2012 t/m 28 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : 33,20 uren Bestede uren Totaal : Opgave volgt later FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 januari 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 1 oktober 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 4 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 4 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 4 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 12 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 12 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 12 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 augustus 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 augustus 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 augustus 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 augustus 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 13 september 2012 t/m 11 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 13 september 2012 t/m 11 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 december 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Reclame- en adviesbureau. Acquisitie op Multimedia gebied Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Reclame- en adviesbureau. Acquisitie op Multimedia gebied Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 28 mei 2015 Faillissement Club Fysio Therapie B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 28 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 18 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 18 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 18 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 oktober 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 oktober 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 oktober 2008 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 augustus 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 augustus 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 augustus 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode.

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 april 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 april 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 april 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 25 augustus 2014 t/m 24 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10,8 uren Bestede uren totaal : 50,6 uren

Verslagperiode : 25 augustus 2014 t/m 24 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10,8 uren Bestede uren totaal : 50,6 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 maart 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 maart 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 11 juni 2014 tot en met 11 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 11 juni 2014 tot en met 11 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 12 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 4 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 4 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 4 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 31 januari 2014 tot en met 29 april 2014 Bestede uren in verslagperiode : 5,4 uren Bestede uren totaal : 15,6 uren

Verslagperiode : 31 januari 2014 tot en met 29 april 2014 Bestede uren in verslagperiode : 5,4 uren Bestede uren totaal : 15,6 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULLBEES HOLDING B.V., statutair gevestigd te Hilversum en de

Nadere informatie

Verslagdatum: 1 augustus 2012 Nummer: 10. Algemene gegevens Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschappen Drents Groningse

Verslagdatum: 1 augustus 2012 Nummer: 10. Algemene gegevens Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschappen Drents Groningse Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 1 augustus 2012 Nummer: 10 Algemene gegevens Gegevens gefailleerde

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 maart 2014 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 2 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 2 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 2 juli 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 22 februari 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 22 februari 2013 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 22 februari 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 16 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 16 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 16 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

de hypotheekhouder getaxeerd. De hypotheekhouder en de curator zijn nog in overleg over de wijze van verkoop.

de hypotheekhouder getaxeerd. De hypotheekhouder en de curator zijn nog in overleg over de wijze van verkoop. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 14 augustus 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 31 december 2013 tot en met 30 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 9,00 uren Bestede uren totaal : 9,00 uren

Verslagperiode : 31 december 2013 tot en met 30 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 9,00 uren Bestede uren totaal : 9,00 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Rechtbank Almelo Sector civiel t.a.v. mr. A.E. Zweers Rechter-commissaris Postbus 323 7600 AH ALMELO. Enschede, 6 september 2013. Edelachtbare Heer,

Rechtbank Almelo Sector civiel t.a.v. mr. A.E. Zweers Rechter-commissaris Postbus 323 7600 AH ALMELO. Enschede, 6 september 2013. Edelachtbare Heer, Rechtbank Almelo Sector civiel t.a.v. mr. A.E. Zweers Rechter-commissaris Postbus 323 7600 AH ALMELO Postbus 126 7500 AC Enschede Hengelosestraat 571 7521 AG Enschede T 053-484 00 00 F 053-484 00 99 www.damste.nl

Nadere informatie

Verslagperiode : 25 december 2013 t/m 27 maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 25 december 2013 t/m 27 maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 17 Datum: 28 maart 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in het faillissement van 4Lease B.V. De curatoren baseren zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 29 augustus 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 juni 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 juni 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 juni 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 januari 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 januari 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 januari 2008 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 1 200422 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Ouderenwinkel.nl Franchise BV Faillissementsnummer : F12/200 Datum uitspraak : 24 juli 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 26 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 26 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 26 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 5 februari 2015 Gegevens onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 augustus 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 augustus 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 25 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 25 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 25 november 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

en waterbouw B.V. Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

en waterbouw B.V. Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 2 Datum: 22 januari 2014 Gegevens onderneming : Aann.bedrijf G. Clement & Zn. grond, weg en waterbouw

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 januari 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 januari 2010 Gegevens onderneming : Henk Bloemendal Transport B.V., vestigingsadres: 7021 LN Zelhem, Banninkstraat 9 Faillissementsnummer : 09/414 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Goederenvervoer/transport/verhuur materieel Omzetgegevens : *** Personeel gemiddeld aantal : ***

Activiteiten onderneming : Goederenvervoer/transport/verhuur materieel Omzetgegevens : *** Personeel gemiddeld aantal : *** FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Van Rijn Harderwijk B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56372450. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 24 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 24 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 24 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 Gegevens onderneming : Van Werkhoven s Drukkerij Utrecht B.V. Faillissementsnummer : 06/492F Datum uitspraak : 20 september 2006 Curator : mr. J.L.M. Groenewegen

Nadere informatie

Omzetgegevens: 2011: 1.207.610,- 2012: 1.197.495,- 2013 (concept): 1.078.222,- Verslagperiode: 1 oktober 2014 t/m 23 december 2014

Omzetgegevens: 2011: 1.207.610,- 2012: 1.197.495,- 2013 (concept): 1.078.222,- Verslagperiode: 1 oktober 2014 t/m 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 december 2014 Gegevens failliet: Fibou B.V. KvK-nummer: 30238881 Faillissementsnummer: F.16/14/814 Datum uitspraak: 2 september 2014 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 25 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 25 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 25 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 Oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 Oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 Oktober 2014 Gegevens onderneming: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Orka Kunststofvloeren B.V, Orka Bouwchemie en Orka Beheer B.V., allen

Nadere informatie

In de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:

In de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: 1. Intact Ecodesign B.V., hierna te noemen: Intact Ecodesign,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 23 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 23 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 23 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 29 september 2014 Gefailleerde Stichting Administratiekantoor KN Partners.nl Faillissementsnummer C/08/14/10 F Datum uitspraak 8 januari 2014 Curator mr. J.A. Holsbrink

Nadere informatie