Inleiding 1 Leeswijzer 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 1 Leeswijzer 2"

Transcriptie

1

2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, jarigen en aantal Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, jarigen en aantal Bevolkingsstructuur - Aantal jongeren 6 Bevolkingsstructuur - Aantal ouderen 7 Afhankelijkheidsratio (bevolking 0-19 jaar en 65+ ten opzichte van de bevolking jaar) 8 Loop van de bevolking Natuurlijk accress 9 Natuurlijk accress per inwoners 10 Migraties 11 Stand van de bevolking Evolutie van aantal vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit) per nationaliteitsgroep t.o.v. het totaal aantal inwoners op 1 12 januari (gemeente) Evolutie van aantal vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit) per nationaliteitsgroep ten opzichte van het totaal aantal inwoners op 1 januari (Belfius + ) Loop van de bevolking Migratie van vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit) 14 Huishoudens Evolutie aantal huishoudens 15 Evolutie aantal huishoudens 16 B. Bestuurskracht Bestuurskracht - Gemeenten Ontvangsten (in euro) (gemeente) 17 Ontvangsten (in euro per inwoner) (gemeente) 18 Ontvangsten (in euro per inwoner) (BELFIUS-indeling) 19 Ontvangsten (in euro per inwoner) () 20 Aanvullende personenbelasting (in %) 21 Waarde van 1% APB per inwoner 21 Aantal soorten gemeentelijke belastingen en retributies 21 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 22 Waarde 100 opcentiem voorheffing per inwoner 22 Uitgaven (in euro) (gemeente) 23 Uitgaven (in euro per inwoner) (gemeente) 24 Uitgaven (in euro per inwoner) (BELFIUS-indeling) 25 Uitgaven (in euro per inwoner) () 26 Financiële schuld (in euro) 27 Evolutie van personeelsaantallen in de gemeenten (in koppen) 28 Personeelsaantallen in de gemeente (in koppen) 29 Personeelsaantallen in de gemeente (in VTE) 30 Personeelsaantallen in BELFIUS-indeling (in koppen) 31 Personeelsaantallen in BELFIUS-indeling (in VTE) 32 Personeelsaantallen in alle Vlaamse gemeenten (in koppen) 33 Personeelsaantallen in alle Vlaamse gemeenten (in VTE) 34 Bestuurskracht - OCMW Totale middelen uit het OCMW = definitief door het OCMW ontvangen aandeel uit het Gemeentefonds (op basis van de ministeriële verdelingsbesluiten) + gemeentelijke bijdrage aan het OCMW (op basis van de gemeentelijke budgetten). 35 Financiële schuld OCMW (in euro) 36 Financiële schuld OCMW per inwoner (in euro) 36 Personeelsaantallen in OCMW (in koppen) 37 Personeelsaantallen in OCMW (in VTE) 38 Personeelsaantallen in BELFIUS-indeling (in koppen) 39 Personeelsaantallen in BELFIUS-indeling (in VTE) 40 Personeelsaantallen in alle Vlaamse gemeenten (in koppen) 41 Personeelsaantallen in alle Vlaamse gemeenten (in VTE) 42 13

3 C. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen Grondgebied Bevolkingsdichtheid 43 Evolutie bebouwde percelen (opp in ha) 44 Wonen Evolutie verkoopprijzen bouwgrond per m² (in ) 45 Evolutie verkoopprijs van woongelegenheden (in ) 46 Leegstandsregister 47 Ongeschikt en onbewoonbaarverklaring 47 Bouwvergunningen - Nieuwbouw 48 Bouwvergunningen - Renovatie 49 Sociale huur: woonhuizen, appartementen en duplexen 50 Woningen aangeboden via sociale verhuurkantoren 51 Energie Gemiddeld kengetal van de energieprestatiecertificaten (EPC) voor bestaande residentiële gebouwen 52 Gemiddeld E-peil van nieuwbouw woningen 53 Groene stroom Geïnstalleerd vermogen per technologie dat in aanmerking komt voor groenestroomcertifcaten 54 Milieu - riolering Uitvoeringsgraad riolering 55 Huidige zuiveringsgraad 55 Milieu - bodemverontreining Oppervlakte te saneren grond t.o.v. de totale oppervlakte (in %) 56 D. Economische kerncijfers Ondernemingen BTW-plichtige Natuurlijke Personen (= zelfstandigen) 57 BTW-plichtige Rechtspersonen 58 BTW-plichtige ondernemingen = Natuurlijke Personen + Rechtspersonen (SVR-definitie) 59 Oprichtingsratio = (opgerichte/actieve ondernemingen)* Uittredingsratio = (verdwenen ondernemingen/actieve ondernemingen)* Nettogroeiratio = (opgerichte-verdwenen ondernemingen)/actieve ondernemingen* Werkgelegenheid Jobratio (= aantal jobs t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar)) 63 Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) = (werkenden/bevolking)* Werkloosheidsgraad naar leeftijd 65 Aandeel langdurige werklozen = (aantal langdurig (1 jaar en meer) NWWZ/ totaal aantal NWWZ)* E. Levensomstandigheden Onderwijs Aantal leerlingen gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs t.o.v. kleuterpopulatie (2,5-5-jarigen) via vestigingsplaats 67 Aantal leerlingen gewoon en buitengewoon lager onderwijs t.o.v jarigen via vestigingsplaats 68 Schoolse vertraging in het gewoon lager onderwijs via vestigingsplaats 69 Aantal leerlingen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs t.o.v jarigen via vestigingsplaats ( inclusief deeltijds onderwijs) 70 Schoolse vertraging in het gewoon secundair onderwijs via vestigingsplaats 71 Onderwijs kansarmoede indicator in het Nederlandstalig gewoon kleuter- en lager onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar op basis van de fusiegemeente waar de hoofdzetel (administratieve zetel) van de school zich bevindt Cultuur, jeugd en sport Aantal leners bibliotheek t.o.v. de totale bevolking 73 Aantal leners jonger dan 15 jaar t.o.v. totaal aantal jongeren onder de 15 jaar (in %) 74 Het aantal sportclubs die aangesloten zijn bij de gemeentelijke sportraad per inwoners (toestand eind februari 2014) 75 Sportclubs die gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur per inwoners (toestand eind februari 2014) 76 Het aantal jeugdwerkinfrastructuren per jongeren 77 Het aantal jeugdwerkinitiatieven per jongeren 78 Vrijetijdsaanbod naar type 79 Vrijetijdsaanbod naar type per inwoners 80 Vrijetijdsaanbod per inwoners 81 Welzijn en armoede Gemiddeld inkomen per inwoner (in ) 82 Gemiddeld inkomen per aangifte (in ) 83 Kansarmoede-index (=% geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2) 84 Totaal aantal kinderopvangplaatsen (capaciteit) t.o.v. de doelgroep 0-2,5 jarigen (in %) 85 Aantal leefloontrekkenden van 18 tot en met 64 jaar per inwoners van 18 tot en met 64 jaar 86 Aantal leefloontrekkenden van 18 tot en met 24 jaar per inwoners van 18 tot en met 24 jaar 87 Aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering per inwoners 88 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) / gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) per inwoners van 65 jaar en ouder 89 Het aantal personen met een achterstand op hun leningen per inwoners 90 72

4 Energiearmoede Elektriciteit 91 Aardgas 92 Inburgering en integratie Instroom van meerderjarige nieuwkomers naar nationaliteitsgroep (in %) 93 Aantal inburgeraars dat een inburgeringsattest heeft behaald (in %) 94 Welzijn en armoede Aantal plaatsen en realisatiegraad van de residentiële ouderenzorg 95 Aantal plaatsen en realisatiegraad van de residentiële ouderenzorg per plussers 96 Aantal plaatsen en realisatiegraad van de semi-residentiële ouderenzorg 97 Aantal gerechtigden mantel & thuiszorg per plussers 98 Veiligheid Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen per inwoners 99 Aantal geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit per inwoners 100 Aantal geregistreerde gewelddadige misdrijven tegen eigendom per inwoners 101 Mobiliteit Aantal verkeersongevallen 102 Aantal verkeersongevallen met fietsers 103 Aantal personenwagens per inwoners 104 Belfius-indeling 105 Lijst afkortingen en linken 106

5 Inleiding Sinds de nieuwe legislatuur , moeten de lokale besturen de principes van de beleids- en beheerscyclus (BBC) toepassen. BBC bepaalt dat elk bestuur een strategisch meerjarenplan opmaakt. In dit meerjarenplan wordt een link gemaakt tussen de beleidsdoelstellingen die een bestuur wil realiseren en de financiële middelen die eraan worden gekoppeld. Om de lokale besturen optimaal te ondersteunen bij het opvolgen en realiseren van gemaakte beleidsdoelstellingen en het meerjarenplan, werkten de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Agentschap Binnenlands Bestuur en andere stakeholders aan nieuwe gemeentelijke profielschetsen, afgekort GPS+. Dit rapport is een actualisatie van het merendeel van de reeksen die in de editie van 2013 voorkwamen. Het GPS+ rapport biedt naast actuele reeksen, aan elke gemeente de mogelijkheid zich te vergelijken met (het gemiddelde van de gegevens van de indicatoren van) een groep gelijkaardige besturen (op basis van de Belfius-indeling) en met het Vlaamse Gewest. Via die dubbele benchmark kunnen ontwikkelingen in de eigen gemeente in een bredere context worden geplaatst. In navolging van het planlastendecreet, heeft de Vlaamse Regering de Vlaamse beleidsprioriteiten gedefinieerd voor de periode Voor negen Vlaamse beleidsdomeinen werd regelgeving uitgewerkt die voorziet in een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen: stedelijk beleid (stedenfonds), gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, lokale sociale economie, integratiebeleid, cultuurbeleid, jeugdbeleid, sportbeleid, beleid met betrekking tot cultureel erfgoed en flankerend onderwijsbeleid. Met de GPS+ worden hiervoor indicatoren aangereikt Omdat het cijfermateriaal nog niet voor alle relevante indicatoren beschikbaar is, zal de komende jaren verder worden gewerkt aan de optimalisatie van dit rapport. We staan open voor uw verbeteringsvoorstellen. Aarzel niet die door te geven aan de Het GPS+ rapport van uw gemeente naar keuze en nog meer cijfermateriaal is te vinden op de website Extra uitleg over BBC is beschikbaar op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur Guido Decoster Administrateur-generaal Agentschap voor Binnenlands Bestuur Josée Lemaître Administrateur-generaal Studiedienst van de Vlaamse Regering 1

6 Leeswijzer 1. Bij het opmaken van deze Gemeentelijke Profielschets plus is gebruik gemaakt van cijferreeksen die te vinden zijn op de site De keuze van de reeksen gebeurde op basis van drie criteria: o Allereerst is er de dekkingsgraad: komen alle aspecten van de gemeentelijke omgeving evenwichtig maar toch voldoende kernachtig aan bod? De belangrijkste demografische en sociale kenmerken van de bevolking, de bedrijven/ondernemingen, de bestuurskracht en de beleidseffecten binnen diverse beleidsdomeinen (milieu, onderwijs, welzijn, wonen, ruimtelijke ordening, veiligheid, ) en de geografische kenmerken (grondbezetting, woondichtheid, ) worden onder de loep genomen. o Het tweede aspect is de relevantie: verwijzen de cijferreeksen rechtstreeks of onrechtstreeks naar actuele behoeften bij de voorbereiding, bepaling, uitvoering en/of evaluatie van het gemeentelijk (en Vlaams) overheidsbeleid? o Ten derde speelt de beschikbaarheid van gemeentelijke data een belangrijke rol. Alle cijfers worden verkregen via de federale en de Vlaamse overheden. Niettegenstaande in deze editie reeds een aantal nieuwe reeksen zijn opgenomen, zal blijvend gewerkt worden aan dit aandachtspunt. 2. Om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken, is geopteerd voor een benchmark met Vlaanderen en met het gemiddelde van de groep waartoe de gemeente/stad behoort volgens de typologie opgesteld door de studiedienst van Belfius. Die studie komt tot 16 clusters van gemeenten met een gelijkaardig sociaaleconomisch profiel. Voor meer informatie hierover: https://www.belfius.be/nocms/documents/professioneel/publicfinance/studies/typologie_methodo_nl.pdf 3. Bij elke cijferreeks vindt u nuttige achtergrondinformatie (definities, kwaliteit van de cijfers, instanties die de dataset hebben aangemaakt, methodologische aandachtspunten, ) door te klikken op de termen bij de leeswijzer. Als u vragen heeft, kijk dan eerst even naar deze achtergrondinformatie en contacteer de personen/instanties die erin vermeld staan als een en ander voor u nog niet duidelijk is. 4. Het referentiejaar voor het aanmaken van groeicijfers is doorheen de GPS+ niet steeds hetzelfde jaar. Vaak is dit 10 jaar geleden. Voor een aantal reeksen met een duidelijke beleidsimpact, is ervoor geopteerd om minstens het historisch perspectief vanaf 2005 op te nemen, om zo de veranderingen sinds de vorige legislatuur in beeld te brengen. Tussen verschillende gemeenten is het referentiejaar wel steeds hetzelfde. Volgende technische opmerking is niet zonder belang: als voor een bepaalde gemeente/stad het cijfer van het gekozen referentiejaar niet beschikbaar is of nul is, dan genereert het computerprogramma geen groeicijfers. Dit komt gelukkig niet vaak voor. 5. Nog vragen, suggesties of opmerkingen, maak dan gebruik van de helpdesk: 2

7 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari Bron: ADSEI, bewerking SVR Leeswijzer: bevolking Totale bevolking Groei (2002=100) ,0 100,8 101,6 102,0 102,3 103,2 104,0 105,0 104,9 105,2 105,3 105,4 Totale bevolking Groei (2002=100) ,0 100,1 100,3 100,6 100,8 101,0 101,3 101,4 101,7 102,0 102,4 102,4 Totale bevolking Groei (2002=100) ,0 100,4 100,7 101,2 101,8 102,4 103,2 104,0 104,7 105,6 106,3 106, Bevolking - groei (2002=100) Gemeente Belfius-indeling Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

8 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, jarigen en aantal 65+ Bron: ADSEI, bewerking SVR Leeswijzer: bevolking Aantal inwoners (0-19j) Groei (2002=100) 100,0 102,3 104,6 106,2 106,9 107,7 108,0 110,4 109,5 110,2 108,9 107,7 Aantal inwoners (20-64j) Groei (2002=100) 100,0 99,9 100,0 99,6 99,4 100,2 101,3 101,6 101,5 101,4 101,7 101,9 Aantal inwoners (65j+) Groei (2002=100) 100,0 101,5 102,9 104,3 105,9 107,1 107,4 108,6 110,5 111,2 112,8 114, Aantal inwoners (0-19j) Groei (2002=100) 100,0 99,6 99,4 99,0 99,0 99,0 98,7 98,2 97,9 97,3 97,1 96,3 Aantal inwoners (20-64j) Groei (2002=100) 100,0 99,7 99,7 99,6 99,7 99,7 99,9 99,7 99,7 99,9 99,8 99,6 Aantal inwoners (65j+) Groei (2002=100) 100,0 102,0 103,9 105,9 107,5 108,4 110,1 112,1 114,4 116,3 119,0 121, Aantal inwoners (0-19j) Groei (2002=100) 100,0 99,6 99,3 99,4 99,8 100,2 100,7 101,3 101,9 102,4 102,7 102,7 Aantal inwoners (20-64j) Groei (2002=100) 100,0 100,3 100,6 100,8 101,4 102,1 102,9 103,5 104,0 104,8 105,2 105,4 Aantal inwoners (65j+) Groei (2002=100) 100,0 101,6 103,2 104,8 105,8 106,3 107,4 109,0 110,8 112,6 115,1 117,2 Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

9 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, jarigen en aantal 65+ Bron: ADSEI, bewerking SVR Leeswijzer: bevolking Leeftijdsgroep 0-19 jarigen Aantal inwoners (0-19j) Leeftijdsgroep jarigen Aantal inwoners (20-64j) Leeftijdsgroep 65 plussers Aantal inwoners (65j+) Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

10 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Bevolkingsstructuur - Aantal jongeren Bron: ADSEI, bewerking SVR Leeswijzer: bevolking Kinderen 0-2,5 jaar Kinderen 2,5-5 jaar Kinderen 6-11 jaar Jongeren jaar Totale bevolking Aantal kinderen t.o.v. totale bevolking ,7% 22,9% 23,4% 23,6% 23,5% 23,6% 23,6% 23,8% 23,5% 23,6% 23,3% 23,1% Kinderen 0-2,5 jaar Kinderen 2,5-5 jaar Kinderen 6-11 jaar Jongeren jaar Totale bevolking Aantal kinderen t.o.v. totale bevolking ,0% 21,8% 21,8% 21,7% 21,5% 21,4% 21,3% 21,1% 20,9% 20,7% 20,7% 20,5% Kinderen 0-2,5 jaar Kinderen 2,5-5 jaar Kinderen 6-11 jaar Jongeren jaar Totale bevolking Aantal kinderen t.o.v. totale bevolking ,2% 20,1% 20,0% 20,0% 19,9% 19,8% 19,7% 19,7% 19,6% 19,5% 19,5% 19,5% Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

11 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Bevolkingsstructuur - Aantal ouderen Bron: ADSEI, bewerking SVR Leeswijzer: bevolking Meer dan 65 jaar Meer dan 80 jaar Totale bevolking Meer dan 65 jaar t.o.v. totale bevolking Meer dan 85 jaar t.o.v. totale bevolking ,3% 16,5% 16,6% 16,7% 16,9% 17,0% 16,9% 16,9% 17,2% 17,3% 17,5% 17,8% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 4,0% 4,2% 4,2% 4,3% 4,6% 4,9% 5,2% 5,3% Meer dan 65 jaar Meer dan 80 jaar Totale bevolking Meer dan 65 jaar t.o.v. totale bevolking Meer dan 85 jaar t.o.v. totale bevolking ,8% 17,1% 17,4% 17,7% 17,9% 18,1% 18,3% 18,6% 18,9% 19,2% 19,6% 19,9% 3,5% 3,7% 3,9% 4,1% 4,4% 4,5% 4,8% 5,0% 5,2% 5,5% 5,7% 5,9% Meer dan 65 jaar Meer dan 80 jaar Totale bevolking Meer dan 65 jaar t.o.v. totale bevolking Meer dan 85 jaar t.o.v. totale bevolking ,2% 17,4% 17,6% 17,8% 17,8% 17,8% 17,9% 18,0% 18,2% 18,3% 18,6% 18,8% 3,7% 3,9% 4,0% 4,2% 4,4% 4,5% 4,7% 4,8% 5,0% 5,2% 5,3% 5,5% Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

12 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Afhankelijkheidsratio (bevolking 0-19 jaar en 65+ ten opzichte van de bevolking jaar) Bron: ADSEI, bewerking SVR Leeswijzer: bevolking jaar jaar Afhankelijkheidsratio 70,4 71,9 73,2 74,5 75,4 75,5 74,9 76,0 76,2 76,8 76,5 76, jaar jaar Afhankelijkheidsratio 70,5 71,1 71,6 72,0 72,5 72,7 72,9 73,4 74,0 74,1 74,8 75, jaar jaar Afhankelijkheidsratio 66,1 66,1 66,3 66,6 66,7 66,5 66,5 66,8 67,1 67,3 67,9 68,3 78,0 76,0 Evolutie afhankelijkheidsratio Gemeente Belfius-indeling 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64, Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

13 A. Demografische kenmerken van de bevolking Loop van de bevolking Natuurlijk accress (=aantal geboorten - aantal overlijdens ) Bron: ADSEI, bewerking SVR Leeswijzer: aantal geboorten aantal overlijdens Aantal geboorten Aantal overlijdens Natuurlijk accress Aantal geboorten Aantal overlijdens Natuurlijk accress Aantal geboorten Aantal overlijdens Natuurlijk accress Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

14 A. Demografische kenmerken van de bevolking Loop van de bevolking Natuurlijk accress (=aantal geboorten - aantal overlijdens ) per 1000 inwoners Bron: ADSEI, bewerking SVR Leeswijzer: aantal geboorten aantal overlijdens Geboorten per 1000 inwoners Overlijdens per 1000 inwoners Natuurlijk accress per 1000 inw ,5 9,1 10,4 9,8 10,4 9,1 9,7 9,0 10,4 9,2 8,9 7,5 6,7 8,7 6,7 6,3 7,2 7,6 7,0 7,8 6,8 7,2 3,0 2,3 1,7 3,1 4,1 1,9 2,1 1,9 2,6 2,4 1,7 Geboorten per 1000 inwoners Overlijdens per 1000 inwoners Natuurlijk accress per 1000 inw ,9 8,8 8,4 8,8 8,9 8,7 9,1 8,9 8,7 8,7 8,4 8,5 8,4 8,3 8,0 8,3 7,8 8,4 8,4 8,3 8,7 8,6 0,4 0,3 0,2 0,7 0,6 0,9 0,7 0,5 0,4-0,1-0,2 Geboorten per 1000 inwoners Overlijdens per 1000 inwoners Natuurlijk accress per 1000 inw ,0 10,0 10,4 10,6 10,8 10,7 11,3 11,1 11,2 11,0 10,8 9,7 9,8 9,3 9,4 9,2 9,1 9,4 9,4 9,4 9,2 9,6 0,3 0,2 1,0 1,2 1,6 1,6 2,0 1,7 1,8 1,8 1,2 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Natuurlijk accress per 1000 inwoners 2002 Gemeente Belfius-indeling Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

15 A. Demografische kenmerken van de bevolking Loop van de bevolking Migraties in de gemeente Bron: ADSEI, bewerking SVR Leeswijzer: migraties (1) Interne migraties = a) gemeentegrensoverschrijdende in- en uitwijkingen binnen België ( ); b) de betreffende geografische eenheid overschrijdende migraties binnen België (2011 e.v.) (2) Internationale migraties = Externe migratiebeweging = in- en uitwijkingen van en naar het buitenland) + aanvullende correcties (3) Veranderd van register (binnen): cijfers beschikbaar vanaf het jaar Sinds 1 februari 1995 worden asielzoekers die zijn ingeschreven in het wachtregister niet meer opgenomen in de residerende bevolking. Zij worden pas opgenomen in de statistieken van de loop van de bevolking wanneer zij het statuut van vluchteling krijgen of op een andere basis geregulariseerd worden, en wel in de categorie registerwijziging (binnen). (4) Veranderd van register (buiten): cijfers beschikbaar vanaf het jaar (5) Buitenlandse inwijking VÓÓR 2010 = Inwijkingen Externe migratiebeweging + Heringeschrevenen na ambtshalve schrapping + saldo Veranderd van register (+ van vreemde naar Belg / - van Belg naar vreemde) Buitenlandse inwijking VANAF 2010 = Inwijkingen Externe migratiebeweging + Heringeschrevenen na ambtshalve schrapping (als in verschillend kalenderjaar!) + Veranderd van register (van vreemde naar Belg) (6) Buitenlandse uitwijking VÓÓR 2010 = Uitwijkingen Externe migratiebewegingen + Ambtshalve geschrapten Buitenlandse uitwijking VANAF 2010 = Uitwijkingen Externe migratiebewegingen + Ambtshalve geschrapten (als NIET heringeschreven in hetzelfde kalenderjaar) + Veranderd van register (van Belg naar vreemde) (7) Saldo internationale migraties = (5) - (6) (8) Totaal migratiesaldo = saldo interne migraties + saldo internationale migraties Interne migraties (1) Inwijking Uitwijking Saldo Internationale migraties (2) Immigratie Veranderd van register (binnen) (3) Opnieuw ingeschreven Emigratie Veranderd van register (buiten) (4) Ambtshalve geschrapt Buitenlandse inwijking (5) Buitenlandse uitwijking (6) Saldo (7) Totaal (1)+(2) Totaal migratiesaldo (8) Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

16 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie van aantal vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit) per nationaliteitsgroep ten opzichte van het totaal aantal inwoners op 1 januari Bron: ADSEI, bewerking SVR Leeswijzer: bevolking Nederland Buurlanden (zonder NL) West- en Noord-EU Zuid-EU Oost-EU Kandidaat-EU (incl. Turkije) Europa niet-eu Maghreb Andere landen Aantal vreemdelingen % t.o.v. totaal aantal inwoners Aantal vreemdelingen % t.o.v. totaal aantal inwoners Aantal vreemdelingen % t.o.v. totaal aantal inwoners Aantal vreemdelingen % t.o.v. totaal aantal inwoners Aantal vreemdelingen % t.o.v. totaal aantal inwoners Aantal vreemdelingen % t.o.v. totaal aantal inwoners Aantal vreemdelingen % t.o.v. totaal aantal inwoners Aantal vreemdelingen % t.o.v. totaal aantal inwoners Aantal vreemdelingen % t.o.v. totaal aantal inwoners ,9 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 3,8 4,0 3,9 3,9 3,9 4, ,9 4,9 5,0 5,2 5,0 4,9 4,9 5,0 5,0 4,8 4,8 4, ,2 9,1 9,0 8,8 8,7 8,8 8,4 8,7 8,7 8,2 7,9 7, ,9 2,0 1,9 1,9 2,1 2,1 2,2 2,4 2,6 2,6 2,5 2, ,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1, ,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0, ,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0, ,7 2,6 2,7 2,9 2,9 3,0 3,3 3,2 3,2 3,7 3,8 3,8 Totaal aantal vreemdelingen % t.o.v. totaal aantal inwoners 23,4 23,3 23,4 23,7 23,6 23,7 24,2 25,0 25,3 25,3 25,2 25,0 Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

17 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie van aantal vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit) per nationaliteitsgroep ten opzichte van het totaal aantal inwoners op 1 januari Bron: ADSEI, bewerking SVR Leeswijzer: bevolking % t.o.v. totaal aantal inwoners Nederland 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 Buurlanden (zonder NL) 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 West- en Noord-EU 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 Zuid-EU 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 Oost-EU 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 Kandidaat-EU (incl. Turkije) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 Europa niet-eu 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Maghreb 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 Andere landen 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,9 1,9 Totaal 12,4 12,4 12,5 12,7 12,8 13,0 13,2 13,5 13,6 13,8 14,0 14,1 % t.o.v. totaal aantal inwoners Nederland 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 Buurlanden (zonder NL) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 West- en Noord-EU 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Zuid-EU 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Oost-EU 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 Kandidaat-EU (incl. Turkije) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Europa niet-eu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Maghreb 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Andere landen 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Totaal 4,6 4,7 4,8 4,9 5,2 5,4 5,8 6,1 6,4 6,8 7,1 7,3 Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

18 A. Demografische kenmerken van de bevolking Loop van de bevolking Migratie van vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit) Bron: ADSEI, bewerking SVR Leeswijzer: migraties van vreemdelingen Zie legende op blz. 11 Interne migraties (1) 2002 Inwijking Uitwijking Saldo Internationale migraties (2) 2002 Immigratie Veranderd van register (binnen) (3) Opnieuw ingeschreven Emigratie Veranderd van register (buiten) (4) Ambtshalve geschrapt Buitenlands inwijking (5) Buitenlandse uitwijking (6) Saldo (7) Totaal (1)+(2) 2002 Totaal migratiesaldo (8) Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

19 A. Demografische kenmerken van de bevolking Huishoudens Evolutie aantal huishoudens Bron: ADSEI, bewerking SVR Leeswijzer: huishoudens Aantal huishoudens Groei (2002=100) ,0 101,0 102,1 102,6 102,5 103,9 104,9 105,6 106,2 106,3 106,7 106,8 Aantal huishoudens Groei (2002=100) ,0 100,6 101,4 101,9 102,4 103,2 103,8 104,4 104,8 105,1 105,7 105,9 Aantal huishoudens Groei (2002=100) ,0 101,0 101,9 102,7 103,8 104,9 105,9 106,9 107,9 108,8 109,8 110, Huishoudens - groei (2002=100) Gemeente Belfius-indeling Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

20 Huishoudens Evolutie aantal huishoudens Bron: ADSEI, bewerking SVR Leeswijzer: huishoudens A. Demografische kenmerken van de bevolking Aantal huishoudens Aantal huishoudens Aantal alleenwonende mannen Aantal alleenwonende mannen Aantal alleenwonende vrouwen Aantal alleenwonende vrouwen Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

21 B. Bestuurskracht Gemeenten Ontvangsten (in euro) (gemeente) Bron: ABB Leeswijzer: uit jaarrekeningen - ontvangsten Exploitatie - ontvangsten (in 1000 ) Fiscale ontvangsten Werkingssubsidies Overige exploitatieontvangsten Totaal Investeringsontvangsten (in 1000 ) Verkoop van vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal Andere ontvangsten (in 1000 ) Op te nemen leningen en leasings Overige transacties Totaal Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

22 B. Bestuurskracht Gemeenten Ontvangsten (in euro per inwoner) Bron: ABB Leeswijzer: uit jaarrekeningen - ontvangsten Exploitatie - ontvangsten (in euro per inwoner) Fiscale ontvangsten Werkingssubsidies Overige exploitatieontvangsten Totaal Investeringsontvangsten (in euro per inwoner) Verkoop van vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal Andere ontvangsten (in euro per inwoner) Op te nemen leningen en leasings Overige transacties Totaal Exploitatie - ontvangsten (in euro per inwoner) Fiscale ontvangsten Werkingssubsidies Overige exploitatieontvangsten Totaal Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

23 B. Bestuurskracht Gemeenten Ontvangsten (in euro per inwoner) (BELFIUS-indeling) Bron: ABB Leeswijzer: uit jaarrekeningen - ontvangsten Exploitatie - ontvangsten (in euro per inwoner) Fiscale ontvangsten Werkingssubsidies Overige exploitatieontvangsten Totaal Investeringsontvangsten (in euro per inwoner) Verkoop van vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal Andere ontvangsten (in euro per inwoner) Op te nemen leningen en leasings Overige transacties Totaal Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

24 B. Bestuurskracht Gemeenten Ontvangsten (in euro per inwoner) () Bron: ABB Leeswijzer: uit jaarrekeningen - ontvangsten Exploitatie - ontvangsten (in euro per inwoner) Fiscale ontvangsten Werkingssubsidies Overige exploitatieontvangsten Totaal Investeringsontvangsten (in euro per inwoner) Verkoop van vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal Andere ontvangsten (in euro per inwoner) Op te nemen leningen en leasings Overige transacties Totaal Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

25 Gemeenten Aanvullende personenbelasting (in %) Bron: ABB Leeswijzer: belastingen B. Bestuurskracht 6,0 5,7 5,7 5,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 5,8 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,5 6,5 6,5 7,0 7,2 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 Waarde van 1% APB per inwoner Aantal soorten gemeentelijke belastingen en retributies Bron: ABB Leeswijzer: uit jaarrekeningen - ontvangsten Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

26 B. Bestuurskracht Gemeenten Opcentiemen op de onroerende voorheffing Bron: ABB Leeswijzer: opcentiemen Waarde 100 opcentiem onroerende voorheffing per inwoner Waarde 100 opcentiem onroerende voorheffing per inwoner Gemeente Belfius-indeling Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

27 B. Bestuurskracht Gemeenten Uitgaven (in euro) Bron: ABB Leeswijzer: uit jaarrekeningen - uitgaven Exploitatie-uitgaven (in 1000 ) Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Overige exploitatie-uitgaven Totaal Investeringsuitgaven (in 1000 ) Eigen investeringen Toegestane investeringssubsidies Totaal Andere uitgaven (in 1000 ) Aflossing financiële schulden Overige transacties Totaal Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

28 Gemeenten Uitgaven (in euro per inwoner) Bron: ABB Leeswijzer: uit jaarrekeningen - uitgaven Exploitatie-uitgaven (in euro per inwoner) Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Overige exploitatieuitgaven B. Bestuurskracht Totaal Investeringsuitgaven (in euro per inwoner) Eigen investeringen Toegestane investeringssubsidies Totaal Andere uitgaven (in euro per inwoner) Aflossing financiële schulden Overige transacties Totaal Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

29 B. Bestuurskracht Gemeenten Uitgaven (in euro per inwoner) (BELFIUS-indeling) Bron: ABB Leeswijzer: uit jaarrekeningen - uitgaven Exploitatie-uitgaven (in euro per inwoner) Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Overige exploitatieuitgaven Totaal Investeringsuitgaven (in euro per inwoner) Eigen investeringen Toegestane investeringssubsidies Totaal Andere uitgaven (in euro per inwoner) Aflossing financiële schulden Overige transacties Totaal Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

30 B. Bestuurskracht Gemeenten Uitgaven (in euro per inwoner) () Bron: ABB Leeswijzer: uit jaarrekeningen - uitgaven Exploitatie-uitgaven (in euro per inwoner) Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Overige exploitatieuitgaven Totaal Investeringsuitgaven (in euro per inwoner) Eigen investeringen Toegestane investeringssubsidies Totaal Andere uitgaven (in euro per inwoner) Aflossing financiële schulden Overige transacties Totaal Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

31 Gemeente Financiële schuld B. Bestuurskracht Bron : ABB Leeswijzer : op basis van de rekeningendatabank - financiële schuld Financiële schuld (in 1000 ) Financiële schuld Financiële schuld per inwoner (in ) Schuld per inwoner Groei (2006=100) 131,6 121,8 123,8 100,0 116,4 121,7 130,8 118,1 104,9 187,5 Schuld per inwoner Groei (2006=100) 93,3 91,7 97,6 100,0 108,3 93,2 90,0 89,1 95,8 97,7 Schuld per inwoner Groei (2006=100) 100,9 100,2 99,6 100,0 100,4 90,6 90,2 92,9 96,1 98, Financiële schuld per inwoner (in ) Gemeente Belfius-indeling Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

32 B. Bestuurskracht Gemeenten Evolutie van personeelsaantallen in de gemeente (in koppen) Bron: RSZPPO, bewerking ABB Leeswijzer: personeel Aantal koppen per inwoners ,9 11,4 11,9 11,0 Aantal kopppen per inwoners ,9 9,0 9,5 9,2 Aantal koppen per inwoners ,1 11,2 11,1 11,0 12,0 11,6 Evolutie van personeelsaantallen in de gemeente (in koppen) per inwoners Gemeente Belfius-indeling 11,2 10,8 10,4 10,0 9,6 9,2 8,8 8, Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

33 B. Bestuurskracht Gemeenten Personeelsaantallen in de gemeente (in koppen) Bron: RSZPPO, bewerking ABB Leeswijzer: toestand 2de kwartaal personeel Aantal personeelsleden in koppen 2011 mannen vrouwen totaal deeltijds contractueel gesco vastbenoemd totaal voltijds contractueel gesco vastbenoemd totaal totaal Aantal koppen per inwoners naar geslacht 2011 mannen vrouwen totaal deeltijds contractueel 2,4 7,0 4,8 gesco 0,6 0,9 0,8 vastbenoemd 0,5 1,4 0,9 totaal 3,5 9,3 6,5 voltijds contractueel 1,3 0,8 1,0 gesco 1,8 0,4 1,1 vastbenoemd 3,2 1,7 2,5 totaal 6,3 2,9 4,6 totaal 9,8 12,2 11,0 100% Man-vrouwverhouding naargelang het prestatieregime mannen vrouwen 100% Man-vrouwverhouding naargelang het statuut mannen vrouwen 80% 33% 80% 36% 47% 60% 74% 60% 69% 40% 40% 67% 64% 53% 20% 26% 20% 31% 0% deeltijds voltijds 0% contractueel gesco vastbenoemd Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

34 B. Bestuurskracht Gemeenten Personeelsaantallen in de gemeente (in VTE) Bron: RSZPPO, bewerking ABB Leeswijzer: toestand 2de kwartaal personeel Aantal personeelsleden in VTE 2011 mannen vrouwen totaal deeltijds contractueel 2,7 11,1 13,8 gesco 4,0 6,8 10,9 vastbenoemd 2,9 11,0 13,9 totaal 9,7 28,9 38,6 voltijds contractueel 13,0 9,0 22,0 gesco 17,2 2,6 19,7 vastbenoemd 32,7 18,0 50,7 totaal 62,9 29,5 92,5 totaal 72,6 58,4 131,1 Aantal VTE per inwoners naar geslacht 2011 mannen vrouwen totaal deeltijds contractueel 0,3 1,0 0,7 gesco 0,4 0,6 0,5 vastbenoemd 0,3 1,0 0,7 totaal 0,9 2,7 1,8 voltijds contractueel 1,3 0,8 1,0 gesco 1,7 0,2 0,9 vastbenoemd 3,2 1,7 2,4 totaal 6,1 2,7 4,4 totaal 7,0 5,4 6,2 100% Man-vrouwverhouding naargelang het prestatieregime mannen vrouwen 100% Man-vrouwverhouding naargelang het statuut mannen vrouwen 80% 32% 80% 31% 45% 56% 60% 75% 60% 40% 68% 40% 69% 55% 20% 20% 44% 25% 0% deeltijds voltijds 0% contractueel gesco vastbenoemd Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

35 B. Bestuurskracht Gemeenten Personeelsaantallen in BELFIUS-indeling (in koppen) Bron: RSZPPO, bewerking ABB Leeswijzer: toestand 2de kwartaal personeel Aantal personeelsleden in koppen BELFIUS.residentiële randgemeenten met hoge inkomens (Cluster V11) 2011 vrouwen mannen totaal deeltijds contractueel gesco vastbenoemd totaal voltijds contractueel gesco vastbenoemd totaal totaal Aantal koppen per inwoners naar geslacht 2011 vrouwen mannen totaal deeltijds contractueel 3,8 0,8 2,3 gesco 1,1 0,4 0,7 vastbenoemd 2,4 0,8 1,7 totaal 7,3 2,0 4,7 voltijds contractueel 1,2 1,2 1,2 gesco 0,5 1,7 1,1 vastbenoemd 1,5 2,9 2,2 totaal 3,2 5,7 4,4 totaal 10,5 7,7 9,2 100% Man-vrouwverhouding naargelang het prestatieregime mannen vrouwen 100% Man-vrouwverhouding naargelang het statuut mannen vrouwen 80% 33% 80% 50% 47% 60% 77% 60% 67% 40% 67% 40% 20% 23% 20% 33% 50% 53% 0% deeltijds voltijds 0% contractueel gesco vastbenoemd Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

36 B. Bestuurskracht Gemeenten Personeelsaantallen in BELFIUS-indeling (in VTE) Bron: RSZPPO, bewerking ABB Leeswijzer: toestand 2de kwartaal personeel Aantal personeelsleden in VTE 2011 mannen vrouwen totaal deeltijds contractueel 22,6 115,2 137,7 gesco 25,5 72,9 98,4 vastbenoemd 54,1 136,3 190,4 totaal 102,2 324,3 426,5 voltijds contractueel 132,8 132,5 265,3 gesco 171,1 53,4 224,4 vastbenoemd 317,7 173,3 491,0 totaal 621,6 359,2 980,8 totaal 723,8 683, ,3 Aantal VTE per inwoners naar geslacht 2011 mannen vrouwen totaal deeltijds contractueel 0,2 1,0 0,6 gesco 0,2 0,6 0,4 vastbenoemd 0,5 1,1 0,8 totaal 0,9 2,7 1,8 voltijds contractueel 1,2 1,1 1,1 gesco 1,5 0,4 1,0 vastbenoemd 2,8 1,5 2,1 totaal 5,5 3,0 4,2 totaal 6,4 5,7 6,1 100% Man-vrouwverhouding naargelang het prestatieregime mannen vrouwen 100% Man-vrouwverhouding naargelang het statuut mannen vrouwen 80% 33% 80% 43% 41% 59% 60% 75% 60% 40% 40% 67% 57% 59% 20% 20% 41% 25% 0% deeltijds voltijds 0% contractueel gesco vastbenoemd Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

37 B. Bestuurskracht Gemeenten Personeelsaantallen in alle Vlaamse gemeenten (in koppen) Bron: RSZPPO, bewerking ABB Leeswijzer: toestand 2de kwartaal personeel Aantal personeelsleden in koppen alle Vlaamse gemeenten 2011 mannen vrouwen totaal deeltijds contractueel gesco vastbenoemd totaal voltijds contractueel gesco vastbenoemd totaal totaal Aantal koppen per inwoners naar geslacht alle Vlaamse gemeenten 2011 mannen vrouwen totaal deeltijds contractueel 0,8 3,3 2,1 gesco 0,7 2,2 1,5 vastbenoemd 0,9 2,1 1,5 totaal 2,4 7,7 5,1 voltijds contractueel 1,8 1,5 1,6 gesco 2,4 0,8 1,6 vastbenoemd 3,6 1,7 2,7 totaal 7,8 4,0 5,9 totaal 10,2 11,7 11,0 100% Man-vrouwverhouding naargelang het prestatieregime mannen vrouwen 100% Man-vrouwverhouding naargelang het statuut mannen vrouwen 80% 60% 76% 35% 80% 60% 65% 50% 47% 40% 20% 24% 65% 40% 20% 35% 50% 53% 0% deeltijds voltijds 0% contractueel gesco vastbenoemd Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

38 B. Bestuurskracht Gemeenten Personeelsaantallen in alle Vlaamse gemeenten (in VTE) Bron: RSZPPO, bewerking ABB Leeswijzer: toestand 2de kwartaal personeel Aantal personeelsleden in VTE alle Vlaamse gemeenten 2011 mannen vrouwen totaal deeltijds contractueel 910, , ,0 gesco 1.392, , ,2 vastbenoemd 1.691, , ,3 totaal 3.994, , ,5 voltijds contractueel 5.120, , ,7 gesco 6.733, , ,4 vastbenoemd , , ,7 totaal , , ,8 totaal , , ,3 Aantal VTE per inwoners naar geslacht alle Vlaamse gemeenten 2011 mannen vrouwen totaal deeltijds contractueel 0,3 1,3 0,8 gesco 0,4 1,2 0,8 vastbenoemd 0,5 1,1 0,8 totaal 1,3 3,6 2,5 voltijds contractueel 1,6 1,3 1,5 gesco 2,2 0,8 1,5 vastbenoemd 3,6 1,7 2,6 totaal 7,4 3,7 5,5 totaal 8,7 7,3 8,0 100% Man-vrouwverhouding naargelang het prestatieregime mannen vrouwen 100% Man-vrouwverhouding naargelang het statuut mannen vrouwen 80% 60% 74% 34% 80% 60% 58% 44% 41% 40% 20% 26% 66% 40% 20% 42% 56% 59% 0% deeltijds voltijds 0% contractueel gesco vastbenoemd Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

39 B. Bestuurskracht OCMW Totale middelen OCMW uit het Gemeentefonds en uit de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW Totale middelen uit het OCMW = definitief door het OCMW ontvangen aandeel uit het Gemeentefonds (op basis van de ministeriële verdelingsbesluiten) + gemeentelijke bijdrage aan het OCMW (op basis van de gemeentelijke jaarrekening) Bron: ABB Leeswijzer : financiën Totale middelen aan het OCMW (in 1000) Totale middelen aan het OCMW per inwoner (in ) Totale middelen aan het OCMW (in 1000) Totale middelen aan het OCMW per inwoner (in ) Totale middelen aan het OCMW (in 1000) Totale middelen aan het OCMW per inwoner (in ) Totale middelen aan het OCMW per inwoner (in ) Gemeente Belfius-indeling Laatste update : 9-apr Profielschets Gemeente

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en aantal

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Langemark-Poelkapelle

Langemark-Poelkapelle Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de Stand van de Evolutie totale op 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en aantal 65 jarigen en ouder 4 Evolutie van

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie