The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement"

Transcriptie

1 The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen Coaching en begeleiding Nazorg Uitwerking trainingsonderdelen - basisprogramma: a. empowermentweekend b. module Zelfanalyse c. module Communicatie en Presentatie - vervolgprogramma: a. modules b. opleiding c. stage/leerwerkplaats 3. De organisatie Samenwerking met bedrijven Locatie Werving Personeel 4. Tijdpad 5. Praktijkervaringen Deelnemers aan het woord Interview met Ebenezer Osei-Tutu Interview met Marlene Grotestam Interview met Amelia Ferhout Ervaringen van de opleidingscoördinator Interview met Rieke Djemani Bevindingen/leermomenten Evaluatie van de methodiek the manager in me : - Amsterdam Zuidoost - Den Helder Evaluatie van de begeleiding tijdens de methodiek the manager in me Nawoord Colofon - Tekstbijdrage: Rieke Djemani/ Debby Forster - redactie: Arja Zwirs 1

2 The manager in me 1. Achtergrond van de methodiek De methodiek is ontwikkeld, bijgesteld, uitgezet en gedurende drie jaar ( ) succesvol uitgevoerd binnen het project Work : een Equal project van het Europees sociaal fonds dat beoogd ongelijkheid op de arbeidsmarkt te verkleinen door een praktijkgericht opleidingstraject aan deelnemers aan te bieden. Work is uitgevoerd in Amsterdam Zuidoost met als doelgroep vrouwen en jonge ouders. In het vervolgproject, Work in action ( ) geheten, is de methodiek the manager in me wederom ingezet, nu voor de doelgroep jongeren en met name jonge ouders. Het project bestaat uit een basisprogramma (motiveren door empowerment) en uit een vervolgprogramma (lerend werken). Het opleidingstraject The Way Up, een leerwerkbedrijf voor jongeren in Amsterdam Zuidoost maakt onderdeel uit van het vervolgprogramma. Binnen het leerwerkbedrijf doen jongeren werkervaring op onder begeleiding van vakdocenten, die de jongeren ook persoonlijke vaardigheden aanleren. De jongeren worden getraind en gecoacht op weg naar economische zelfstandigheid. De methodiek the manager in me is gebaseerd op het action learning- principe: leren door te doen. The manager in me is een methode om de deelnemers * te leren hun persoonlijke leven te managen waarna zij in staat zijn ook hun omgeving (werk en/of opleiding) te managen. Dit geeft hen zelfvertrouwen, de regie over eigen functioneren en toekomstperspectief. De methodiek is vooral gericht op het vertalen van ideeën naar concrete, haalbare doelen en het realiseren daarvan. Daartoe wordt de deelnemer gemotiveerd en geïnspireerd de eigen mogelijkheden/talenten in te zien en die optimaal te benutten, een realistische keuze te maken voor hun toekomst en werkervaring in de breedste zin op te doen. In de methodiek van the manager in me staan de volgende aspecten centraal: interactief leren empowerment action learning peer learning en netwerken zelfmanagement Interactief leren Eigen verantwoordelijkheid is de basis voor leren. De deelnemer moet zelf de noodzaak inzien van verandering. Een deelnemer die zelf niet het nut inziet van verandering, leert niets en verandert niets. Leren is hierdoor een sociaal proces dat ruimte biedt aan persoonlijke, cognitieve en emotionele ontwikkeling. Het betekent bestaande belemmerende overtuigingen loslaten en nieuwe ideeën toelaten, experimenteren met nieuw gedrag, zodat het in de praktijk resulteert in direct zichtbaar effect. Zichtbaar nieuw gedrag is het rendement waar de deelnemer zelf, maar ook zijn omgeving baat bij heeft. De persoonsgerichte aanpak met aandacht voor ieders persoonlijke situatie is hierbij een essentieel aandachtspunt in het programma. Empowerment Binnen de methodiek the manager in me staat empowerment centraal: het zelfbewust worden van, ontwikkelen en inzetten van competenties om doelen te realiseren. Die doelen zijn in dit geval gerelateerd aan de arbeidsmarkt of aan een opleiding. Door de focus op het individu wordt het mogelijk zelfvertrouwen en vaardigheden te ontwikkelen. De deelnemers bevinden zich in een omgeving waarin acceptatie, vrijheid, openheid en democratie centraal staan. Daardoor worden deelnemers in staat gesteld de verantwoordelijkheid in hun eigen veranderingsproces te nemen en duurzame positieve veranderingen bij zichzelf te bewerkstelligen. De * met de term deelnemers wordt beide seksen bedoeld. Dus ook als er hij staat wordt ook zij bedoeld. 2

3 manier waarop zij zichzelf en hun omgeving waarnemen (denken, handelen en voelen) verandert. In plaats van te denken in termen van onmogelijkheden, leert men te leven vanuit mogelijkheden. De overtuiging hierbij is dat mensen waarnemen al naargelang ze geloven dat iets waar is. Creativiteit, het vermogen in het heden te leven en ervaren van zelfvoldoening worden hierbij gestimuleerd. Naast het ontsluiten van wegen naar opleiding, werk of eigen onderneming, worden de deelnemers bewust gemaakt van de belemmerende overtuigingen, de oorzaken daarvan en de mogelijkheden tot verandering. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is de ingang tot verandering, verbetering en vernieuwing. Door het toepassen van empowerment wordt bereikt dat de deelnemers: - in staat worden gesteld zich beter te informeren - hun zelfvertrouwen vergroten - hun motivatie houden en ontwikkelen - hun communicatie verbeteren en - nieuwe vaardigheden ontwikkelen Het is van belang om te kijken naar de context waarin de deelnemers (gaan) functioneren. Vele wijken, dorpen en steden zijn multicultureel. Diversiteit is een wezenlijk kenmerk. Zowel burgers als instellingen worden geconfronteerd met de vraag hoe te handelen in deze multiculturele context. Effectief handelen vereist dat men kan beschikken over multiculturele competenties (Kortram 2004). In het multiculturele Amsterdam Zuidoost werden vanuit deze visie vraagstukken van deelnemers bekeken en zijn alle activiteiten opgebouwd. Action Learning Action Learning is een methode waarin de eigen ervaringen van de deelnemers worden gebruikt als uitgangspunt voor hun verdere ontwikkeling. De deelnemers worden gestimuleerd om zelf het heft in handen te nemen en hun doelen te realiseren. Via Action Learning worden de deelnemers zich bewust van hun eigen mogelijkheden en worden bij hen vaardigheden ontwikkeld om ideeën om te zetten in concrete veranderingen. Deelnemers ervaren dat je van elkaar kunt leren, omdat elke individuele deelnemer een eigen inbreng en een eigen leer- en levensstijl heeft. Hierdoor ontstaat een breder arsenaal aan gegevens, procedures en oplossingen. Een prikkelende omgeving, in concreto de organisatie, medecursisten, trainers, mentoren, ontwikkelingspartners en alle aanwezige faciliteiten, stelt de deelnemer in de gelegenheid positieve eigenschappen te ontwikkelen. Het project biedt de deelnemers ruimte, input en informatie waardoor zij in staat worden gesteld te onderkennen wat zij willen realiseren. Deelnemers in Amsterdam Zuidoost bijvoorbeeld werden in staat gesteld dieper in te gaan op de aard van leven en werken in een multiculturele context. Peerlearning & Netwerken In de vele keuzemogelijkheden ten aanzien van opleiding, werk, partner, sociale kringen helpen de deelnemers van een groep elkaar zich te oriënteren, zij ontwikkelen pragmatische strategieën en oplossingen voor ervaren problemen. Op deze manier leren zij elkaar om autonomie te verwerven ten opzichte van hun omgeving. Dit is ook een belangrijk aspect van Action Learning: competenties ontwikkelen om succesvol met elkaar te kunnen omgaan. De deelnemers vormen met elkaar een netwerk van contacten dat elkaar helpt en ondersteunt bij het realiseren van doelen. Men houdt elkaar op de hoogte, brengt elkaar op nieuwe ideeën, vergroot wederzijds naamsbekendheid, leveren elkaar potentiële klanten en breidt wederzijds kennis uit. Hoe meer mensen weten wie je bent en wat je doet, hoe groter de kans is dat men professionele relaties opbouwt. Netwerken draait om aandacht en elkaar iets gunnen. 3

4 Zelfmanagement De deelnemers verwerven inzicht in eigen handelen met betrekking tot essentiële zaken die leiden tot het behalen van hun doelen: hoe gaat een deelnemer om met tijd, stress, vermoeidheid, relaties enzovoorts. Door het verkregen inzicht kunnen de deelnemers aangeven waar de zwakke punten voor hem/haar liggen en daar aan te werken. Zij leren hun leven te structureren, leiding te geven. 4

5 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen het basisprogramma a. een intensief empowerment-weekend b. module zelfanalyse en portfolio c. module communicatie en presentatie het vervolgprogramma a. Modules - gezondheid en carrière - zelfsturing en communicatie - projectmatig werken b. Opleiding - een korte beroeps(voor)opleiding (intern) of - een ondernemerscursus c. Stage/leerwerkplaats Binnen het project gecreëerde werkervaringsplekken en buiten het project verworven stageplaatsen. Coaching en begeleiding Naast bovengenoemde inhoudelijke component van de methodiek speelt de begeleiding van de deelnemers een belangrijke rol. Het betreft een unieke en intensieve vorm van begeleiding ten einde de deelnemers met succes hun doelen te laten realiseren. De deelnemers werden op drie manieren begeleid: individuele coaching door de opleidingscoördinator. De opleidingscoördinator bespreekt de voortgang, de knelpunten en de mogelijke twijfels van de deelnemers. Deze vorm vindt plaats zowel tijdens het basisprogramma als tijdens het vervolgprogramma. De deelnemers maken een actieplan in de vorm van een portfolio als afsluiting van het basisprogramma. Een concreet actieplan is van belang voor het vervolg van hun begeleidingstraject naar werk, zelfstandig ondernemerschap of freelance bestaan. business coaching (gericht op het businessplan en gekoppeld aan externe bedrijfscoach) coaching on the job (begeleiding van de jongeren door de vakdocenten/leermeesters binnen het leerwerkbedrijf) De twee laatste vormen van begeleiding werden toegepast tijdens het vervolgprogramma. In de begeleiding en coaching komt het concept empowerment tot uiting door: - het persoonlijk leerdoel en het individu centraal te stellen - een bewustwordingsproces op gang te brengen - het stimuleren van empowerment processen tussen de deelnemers - het accent te leggen op de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer - het stimuleren van samenwerking - regelmatig te spiegelen en feedback te geven - positiviteit en zelfacceptatie te stimuleren - te beseffen dat iedereen uniek is. Uit ervaring in voorgaand project work) blijkt dat deze aanpak werkt en dat hiermee uitval tot het minimum wordt beperkt. Nazorg Na afloop van het traject wordt gedurende zes maanden nazorg geboden. Dit is een essentieel onderdeel van de methodiek. In de praktijk neemt de opleidingscoördinator een keer per maand contact op met de deelnemers en voert een persoonlijk gesprek met hen. De opleidingscoördinator en deelnemer bekijken dan samen de stand van zaken van het actieplan en de gestelde leerdoelen in het portfolio van de deelnemer. Knelpunten en oplossingen worden besproken. Door deze begeleiding wordt uitval en terugval voorkomen. 5

6 Uitwerking trainingsonderdelen Het basisprogramma a. Empowerment-weekend Het empowerment-weekend is het startonderdeel van het the manager in me -traject. De centrale vragen zijn: Hoe zie je jezelf en hoe word je door anderen gezien? Hoe wil je door anderen gezien worden en welke invloed kun je hier zelf op uitoefenen? Tijdens het empowerment-weekend gaan de deelnemers aan de slag met de volgende thema s: - Welke krachtbronnen heb ik en hoe kunnen deze gebruikt worden om doelen te bereiken? - Wat is cultuur? Hoe werkt cultuur? - Wat is mijn culturele bagage? - Inzicht in het eigen socialisatieproces om de eigen identiteit te definiëren. - Wat is mijn eigen aandeel in de positie die ik nu heb? Na het empowerment-weekend is de deelnemer (beter) in staat te reflecteren op de eigen ervaringen en is hij zich bewuster van de eigen bronnen van kracht. Daarnaast is hij zich bewuster van hoe belangrijke levenservaringen en waarden hem hebben gevormd en hoe zij met belangrijke veranderingen is omgegaan. De deelnemers besluit naar aanleiding van het Empowermentweekend aan welke leerdoelen hij wil werken. In het licht van deze nieuwe doelen kan de deelnemer zijn verleden een plek geven. De deelnemer leert bewuster te sturen bij het maken van keuzes en leert acties hierop af te stemmen, zodat resultaten haalbaar zijn. Na het Empowerment-weekend is er een terugkomdag. Deelnemers scherpen hun leerpunten aan en nemen deze mee naar de training Zelfanalyse. b. module Zelfanalyse. De trainingsmodule Zelfanalyse sluit aan op het Empowermentweekend. Empowerment van de deelnemers blijft, ook na het weekend, als een rode draad door de gehele training heen lopen. Uitgangspunt bij empowerment is dat de deelnemers zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden. De module Zelfanalyse helpt hen daarbij. Zelfanalyse staat in het kader van de vragen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe ga ik dat doen?. Belangrijk aandachtspunt tijdens deze module is het positieve zelfbeeld naar voren halen, ontdekken, benoemen en versterken. Het (leren) geven van feedback aan elkaar is een belangrijk instrument daarbij. Ter afronding van deze module starten de deelnemers met het samenstellen van hun portfolio. Het begrip portfolio komt uit de kunstensector waar het wordt gebruikt als een soort etalage: wat zijn je beste producten, hoe wil je jezelf op de markt brengen?. Het persoonlijke portfolio is een groeidocument en wordt het gehele traject aangevuld en veranderd. Alle ontwikkelingen en ervaringen van de deelnemers worden door henzelf verwerkt en vastgelegd. In het portfolio is een persoonlijk actieplan opgenomen, dat pas in de laatste fase van de module Zelfanalyse wordt ingevuld. De portfolio s bevatten zowel schriftelijke als beeldende (bijvoorbeeld met behulp van een foto-opdracht) uitingen. Op deze manier maken de deelnemers kernachtig duidelijk wat ze in het vervolgtraject willen aanpakken. De vorm van de portfolio s is variabel, de functie hetzelfde namelijk: een manier van presentatie van zichzelf en het ondersteunen van het eigen keuzeproces. Het portfolio wordt gebruikt om het leerproces van de deelnemer inzichtelijk te maken maar kan ook voor een coach/ begeleider een effectief hulpmiddel zijn. Daarnaast kan het als toetsingsinstrument worden ingezet waarbij de deelnemer formele en informele bewijzen van persoonlijke kwaliteiten en vorderingen verzamelt.het portfolio is een instrument dat gebruikt kan worden bij het onderdeel presentatie en ter ondersteuning van een mogelijk keuzeproces gericht op: nieuw werk, een nieuwe opleiding, het zelfstandig ondernemersschap. De deelnemers zijn in staat om aan het einde van deze module zichzelf te presenteren aan de mentoren. De deelnemers hebben inzicht in hun vaardigheden, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen en hebben bewijsmateriaal daarvan verzameld in een portfolio. Ze hebben een actieplan gemaakt en weten waar ze aan willen werken. 6

7 c. module Communicatie en presentatie In het Basisprogramma volgt aansluitend op de module Zelfanalyse de module Communicatie en Presentatie. De module is in het basisprogramma opgenomen omdat communicatie en zelfbeeld nauw met elkaar verbonden zijn. Wie of wat men denkt te zijn komt tot uiting in de manier waarop men communiceert. De module bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten. In de module Communicatie en Presentatie ontwikkelen de deelnemers vaardigheden waarmee zij zich het beste kunnen presenteren om hun doelen te realiseren. Essentiële vaardigheden als luisteren, samenvatten en doorvragen en het geven van feedback komen uitgebreid aan de orde. Het leren geven van feedback is vooral een interactief proces: met en van elkaar leren. Door het presenteren van de portfolio s en actieplannen aan elkaar worden de vaardigheden geoefend. De module wordt afgesloten met presentaties aan mentoren en de opleidingscoördinator. Deze module sluit het basisprogramma af. d. Individuele coaching Tijdens de module Zelfanalyse vindt een individueel coachingsgesprek plaats met alle deelnemers. Maken ze optimaal gebruik van de groep? Hoe ver zijn ze met hun doel om dat in beeld te krijgen? Hoe vinden ze het in de groep? Voldoet het aan hun verwachtingen? Halverwege de module Zelfanalyse vindt er een tussenevaluatie plaats met de opleidingscoördinator om het proces en de procedures van de training te bespreken en om individuele deelnemers de revue te laten passeren. Aan het einde van dezelfde module wordt een driegesprek gehouden met de deelnemer, de coördinator en de trainer om een efficiënte overdracht te bewerkstelligen naar de coaches, die hen na het basisprogramma gaan begeleiden. Het vervolgprogramma a. Modules Het vervolgaanbod van The manager in me is een trainingsprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor jongeren. Het is gericht op het ontdekken en toepassen van leiderschap door de deelnemer in bepaalde situaties. Succesvol zijn begint bij succesvol presenteren van de eigen persoon, de ik. Dit betekent ook de regie hebben over eigen leven en loopbaan. Er wordt (verder) gewerkt aan de persoonlijke vaardigheden van de deelnemers. Synchroon aan het vervolgaanbod zullen de jongeren een korte beroepsopleiding volgen afhankelijk van hun keuze na het basisaanbod. Jongeren die de ambitie en potentie hebben om te ondernemen volgen in plaats van een beroepsopleiding het traject begeleid ondernemen oftewel de ondernemerscursus. Er wordt gewerkt aan de professionele vaardigheden van de deelnemers. Tijdens het vervolgprogramma starten de jongeren met hun stage/leerwerkplaats en worden zij na 2 maanden na de start van dit deel van het programma gekoppeld aan een coach uit het bedrijfsleven. Die coach zal hen gedurende 6 maanden intensief begeleiden. Er wordt gewerkt aan de beroepscompetentie. Hieronder is het vervolgprogramma in de verschillende fasen geschematiseerd, waarin het doel, de inhoud en het resultaat van de afzonderlijke te ontwikkelen vaardigheden te vinden zijn. 7

8 Fase 1: Fase 2: Fase 3: Persoonlijk vaardig Professioneel vaardig Beroepscompetent en competent blijven Gezondheid en carrière Zelfsturing en communicatie Projectmatig werken Doel: Lichaam en geest in balans om een topprestatie te bereiken in studie, werk en leefomgeving Doel: Leren om succesvoller te zijn door een complex van persoonlijke en sociale vaardigheden optimaal te hanteren Doel: Leren om opdrachten in teamverband uit te voeren en in een hoog tempo op het niveau dat nodig is om effectief projectmatig te kunnen werken. Inhoud: Lichaamsfuncties doormeten, biologische klok, effect van bepaalde voeding op het lichaam, meditatie en balance breathing, back to basic survivor training en sport etc.. Resultaat: - een gezond leefpatroon/lifestyle - kennis van de juiste voeding voor het behouden van een gezond lichaam en geest - een gezonde motivatie om topprestatie te leveren Inhoud: Effectieve time management, verstandig omgaan met stress (stressmanagement), relatiemanagement, Strategieën, Macht en invloed etc. Resultaat: - contract/committent met jezelf - je kunt doelen stellen die van belang zijn voor jezelf en je organisatie - beschikt over concrete methoden en technieken om je tijd optimaal aan te wenden en beter in te delen Inhoud: Samenwerken binnen het projectteam, werkgroep opstarten eigen bedrijf, onderhandelen, vergaderen en projectvoortgang en rapportage etc. Resultaat: - in staat zijn om een project te faseren en plannen - projecten beheersen op tijd, budget, kwaliteit, informatie en organisatie - in staat zijn om succesvoller te samenwerken en het groepsproces positief te beïnvloeden In de fase 1 van het vervolgprogramma staat gezondheid nummer een. De deelnemers leren hun gezondheid te managen; zij worden zich bewust van hun slechte gewoontes en ervaren dat een gezonde levenswijze (gezond eten, geen drank en drugs, matig of geen gebruik van red bull, voldoende nachtrust en sporten/bewegen) goede prestaties oplevert. Daarmee is de kans groter datgene te bereiken, dat de deelnemers voor ogen heeft. Het (starten met) sporten werd zeer gestimuleerd, ondanks het drukke programma, net zoals een paar haltes lopen in plaats van de metro te nemen en tijdens deze module werd het voedingspatroon, gebruik van drank en overmatig drinken van red bull etc. ter sprake gebracht. b. Opleiding Korte Beroepsopleidingen Om het perspectief en de uitstroommogelijkheden voor de jongeren te vergroten, zullen de jongeren die willen uitstromen naar reguliere arbeid te gelegenheid krijgen om een korte erkende beroepsopleiding te volgen. Een groot aantal korte beroepsopleidingen zullen in samenwerking met opleidingscentra als het ROC in de leerwerkbedrijven van het project worden gegeven. Daarnaast wordt een aantal korte beroepsopleidingen extern gevolgd. Cursus ondernemen Jongeren die ambities hebben richting ondernemerschap stromen door naar de ondernemersproeftuin waar zij het traject begeleid ondernemen kunnen volgen. Het traject bestaat uit de volgende modules: - oriëntatie eigen bedrijf waarin wordt gekeken of de jongeren de motivatie, ambitie en kwaliteiten beschikken om ondernemer te worden, een eventueel ondernemersidee wordt gepresenteerd en er wordt een assessment gemaakt - ontwikkeling ondernemingsplan 8

9 - financiële administratie - marketing, acquisitie en communicatie Bij de ontwikkeling en uitvoering van dit traject in Amsterdam Zuidoost is samengewerkt met de volgende organisaties: Ondernemershuis Zuidoost (een organisatie die gespecialiseerd is in coaching van (startende) ondernemers) en Loekoe.nl (een ondernemersplatform en netwerk). Ook de ABN- AMRO is voor de coaching van de jongeren in de ondernemersproeftuin een samenwerking met het project aangegaan. Deze samenwerking resulteerde in een gedegen volunteersplan waarin businessclasses, workshops en individuele coaching aan de jongeren werd aangeboden. Creatieve jongeren die zich in de creatieve sector als freelancer of ondernemer verder willen ontwikkelen hebben het traject real live music in business gevolgd dat werd gegeven door de organisatie My world c. Stage/ leerwerkplaats De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld werkervaring op te doen binnen het vakgebied naar hun (overtuigde) keuze. Binnen de locatie van het project The Way Up zijn leerwerkbedrijven ingericht waar de deelnemers in een vertrouwde omgeving en onder begeleiding zich een vak kunnen eigen maken, dus een leerwerkplaats krijgen. De stageplaatsen bevinden zich buiten het project, vaak bij een van de bedrijven uit de directe omgeving waarmee wordt samengewerkt. Deelnemers die een eigen bedrijf willen beginnen kunnen dat doen door deel te nemen aan de ondernemersproeftuin, zoals hierboven omschreven. Jongeren zetten een eigen onderneming op waarin zij begeleid worden vanuit het project. Dat kan in elk stadium van het starten van een eigen bedrijf: het opstellen van een ondernemersplan, aanvragen van subsidie of een lening, vinden van een locatie, etc. In het project the Way Up zijn de volgende interne beroepsopleidingen opgenomen in samenwerking met het leerwerkbedrijf en de ondernemersproeftuin: - make-up artist - stoelmassage - dj opleiding - producer opleiding - webdesign - multimedia - sales - communicatie - marketing - eventmanagement - musicmanagement - diverse horecaopleidingen Voor een groot aantal opleidingen wordt de e-learning toegepast. Deze innovatieve leermethode past goed bij de levensstijl van de jonge ouders. Voor het welslagen van deze vorm van studeren is in het leerwerkbedrijf een aparte e-learning kamer worden ingericht waar tevens studiebegeleiding wordt aangeboden. 9

10 3. De organisatie Het uitvoeren van een methodiek veronderstelt dat aan bepaalde organisatorische eisen en voorwaarden is voldaan. Het overleggen met gemeente, bedrijven, opleidingscentra kost veel tijd. Als alle partijen eenmaal tot overeenstemming zijn gekomen, is het zoeken naar een geschikte locatie, de mogelijkheden van verbouwing en inrichting tot leerwerkplaats onderzoeken en het selecteren van competent personeel. Samenwerking met bedrijven De kracht van het project ligt in de samenwerking met bedrijven in de gemeente, stadsdeel of wijk. Er vindt een uitwisseling plaats tussen medewerkers van die bedrijven en de deelnemers. Het is een voordeel wanneer die bedrijven zich in de directe omgeving van het kantoor met leerwerkbedrijven bevinden. Dat verkleint letterlijk de afstand tussen deelnemers en personeel van het project en de werknemers van de bedrijven. De bedrijven die in dit project geïnteresseerd zullen zijn hebben in hun beleid financiën vrijgemaakt voor maatschappelijk ondernemen. Hun medewerkers worden vrijgesteld voor een aantal uren als zij om activiteiten voor het project verrichten. Bij de gemeente kun je informeren welke bedrijven dat zijn, maar natuurlijk ook bij de bedrijven zelf (hun website). Om voorlichting over het project te geven aan alle potentiële samenwerkingpartners is het gewenst een startbijeenkomst te organiseren, bij voorkeur gekoppeld aan een van de leerwerkbedrijven. In het project The Way Up is een bedrijvenlunch georganiseerd dat gehouden werd in het leerwerkbedrijf de Business Lounge. Deze lounge wordt op alle vlakken gerund door jongeren en is geschikt om bijeenkomsten te houden. Tijdens de bedrijvenlunch is er een oproep gedaan aan de medewerkers om als coach of mentor van een of meerdere jongeren te fungeren. Coaching betreft het vakgebied van de medewerker: het beoordelen van ondernemingsplan, het ondersteunen bij het maken van een goed financieel plan etc. De coaching kan ook bestaan uit het geven van een cursus in een specifiek onderwerp. Als de contacten gelegd zijn worden afspraken gemaakt en vastgelegd. De medewerkers hebben een duidelijk afgebakende functie binnen het project en er vindt afstemming en uitwisseling plaats over de vorderingen van de deelnemers met de opleidingscoördinator. Het is raadzaam wederzijdse verwachtingen duidelijk naar voren te brengen. Locatie Zoals hierboven al vermeld is het zaak een locatie voor het kantoor en de leerwerkbedrijven te zoeken midden in de bedrijvigheid van de gemeente, wijk of stadsdeel. Welke leerwerkbedrijven ingericht worden is afhankelijk van de vraag van de deelnemers (in welk vak willen zij ervaring opdoen) en de behoefte van de omgeving (is er behoefte aan deze vakmensen en hun bedrijf in de gewenste vestigingslocatie). Het leerwerkbedrijf The Way Up in Amsterdam Zuidoost bestaat uit: een evenementenorganisatie met businesslounge, die kan worden verhuurd aan het bedrijfsleven en andere externe organisaties, een healthcatering, een multimedia afdeling en een compleet beautycentrum bestaande uit een hairstudio, een nailstudio, make-over studio, en een massagesalon. Medewerkers van de omringende bedrijven, maar ook gewone klanten, kunnen gebruik maken van de diensten van dit leerwerkbedrijf. De diensten, bijvoorbeeld stoelmassage, kunnen ook op locatie bij een organisatie of bedrijf worden aangeboden. Voor de inrichting van het leerwerkbedrijf is in veel opzichten creativiteit nodig. Denk aan: sponsoring van meubels en producten, van de inzet van een styliste, etc. Het project The Way Up heeft de jongeren zelf ook betrokken bij de inrichting (werkgroep inrichting) om in overleg met de opleidingscoördinator vast te stellen wat nodig is voor een efficiënte, sfeervolle inrichting van het leerwerkbedrijf. Werving Om jongeren te interesseren voor het project worden er contacten gelegd met instellingen die jongeren begeleiden in de maatschappij. Dat doen zij vanuit verschillende visies en op verschillende manieren. Zo worden jongeren vanuit verschillende invalshoeken benaderd en aangespoord zich aan te melden. Als het project eenmaal loopt werkt mond op mond reclame goed voor de volgende 10

11 groepen. Na aanmelding volgt een intake gesprek. De jongeren worden geacht gemotiveerd te zijn bij deelname. Zij tekenen een intentieverklaring dat zij aanwezig zullen zijn bij alle activiteiten van het project. Bij verzuim van drie keer zullen zij het project moeten verlaten. Personeel De functies die nodig zijn om dit project met bijbehorende methodiek naar behoren uit te voeren zijn: Een projectleider die het management verzorgt en vanaf het begin betrokken is bij de organisatie. Een opleidingcoördinator, die de monotoring en evaluatie verzorgt en dus de vorderingen van de deelnemers in de gaten houdt. Trainers, die een vak doceren en vaardigheden overdragen (freelance) Coaches, die de deelnemers begeleiden in het verwerven persoonlijke en professionele vaardigheden Het project The Way Up beschikt voor de begeleiding van de trainingen en beroeps-opleidingen over een trainerspool. Uit het netwerk dat inmiddels is opgebouwd zijn ervaren trainers en vakdocenten benaderd om te offreren. Op grond van een inhoudelijk en een diepte interview werd een selectie gemaakt. Het project heeft gebruik gemaakt van zeer ervaren trainers/professionals en leermeesters in de praktijk voor haar trainingen, beroepsopleidingen en nazorgtrajecten. De trainers/praktijkdocenten en coaches beschikken minimaal over: HBO werk- en denkniveau in eigen vakgebied inlevingsvermogen het vermogen zich te kunnen aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren ervaring in het begeleiden van jongeren en jonge ouders innovatieve en creatieve vaardigheid in de begeleiding het vermogen om jongeren te motiveren en stimuleren toekomstgericht te denken, te voelen en te handelen didactische vaardigheden en ervaring in het onderwijzen van jongeren flexibiliteit 11

12 4. Tijdpad Het project The Way Up heeft 8 groepen jongeren begeleid via de methodiek The Manager in me Voor een individuele deelnemer betekent dit concreet een tijdsinvestering van in totaal minimaal zes maanden: gedurende de eerste drie maanden (basisprogramma) twee avonden in de week en de laatste drie maanden (vervolgprogramma) drie avonden per week. De coaching en de door de deelnemers zelf ingestelde werkgroepen vinden daarnaast overdag plaats. 12

13 5. Praktijkervaringen Deelnemers aan het woord Ebenezer Osei-Tutu Je moet toch een keer op eigen benen staan Een eigen bedrijf. Dat is wat Ebenezer Osei-Tutu (18) graag wilde. Daarom koos hij op het ROC voor de richting Handel en Commercie. Pas toen hij deelnam aan het project The Way up wist hij het heel zeker. Ik hoorde van het project via mijn nichtje. Zij heeft mij overtuigd om eraan mee te gaan doen. Eigenlijk was ik bezig met heel andere dingen, zoals uiterlijke dingen, uitgaan.toen ik mij eenmaal had aangemeld kreeg ik informatie over het project en wat je er kunt leren. Ik werd steeds enthousiaster. Hoe vonden ze het thuis dat je ging meedoen? Nou goed, je moet toch een keer op eigen benen staan Het ging om twee avonden per week en dat was soms best zwaar. Ik kwam uit school, ging naar het project en daarna moest ik nog huiswerk doen. Die avonden lag ik vaak laat in bed. Maar ik vond het niet erg want ik vond het leuk. Vond je het meteen leuk? Ja, de eerste dag al. Toen ze begonnen over hoe je een bedrijf moest opzetten, dat je een visie moet hebben en weten wat je wilt. Het was praktijkgericht, anders dan op school. En het empowermentweekend? Ik ben niet emotioneel, hè. Ik ben een man en praat moeilijk over mijn emoties. Maar de dingen die in dat weekend gezegd werden hebben mij wel geraakt, ze hebben mij aan denken gezet. De andere deelnemers kende ik voor het grootste deel al, van de kerk. Daarom kon ik vanaf het begin vrijer spreken. Wat heeft je het meest getroffen? Bij het onderdeel zelfsturing en communicatie kwam de docent binnen en vroeg wat hij voor ons kon betekenen. Ik zei: hou mijn droom in leven. Hij zei heel eerlijk dat hij dat niet kon doen, maar dat hij mij wel kon helpen en begeleiden die droom te laten uitkomen. Ik moest het zelf doen. Hij is later mijn coach geworden, waar ik veel aan heb gehad. Wat vond je moeilijk? Als je in de groep moest vertellen wat je wilde en hoe je dat wilde bereiken. Het presenteren van mijn portfolio. Vooral als dan ook nog moest opstaan. Dat was wennen. Achteraf is het heel goed voor mij geweest. Wat is je plan? Samen met een vriend, Iwan Brobbey, wil ik een recycling bedrijf voor plastic flessen opzetten in Ghana. Daar hebben wij alle twee nog familie wonen. Iwan zit ook op het ROC, hij doet elektrotechniek. In een pauze zijn we op dit idee gekomen. Ik heb Iwan toen overgehaald ook mee te doen aan het project. Na het basisprogramma zaten we in de ondernemersproeftuin. Samen hebben we een businessplan gemaakt en zijn we bezig met subsidieaanvraag bij de Europese Unie. Ik ben al een netwerk aan het opzetten in Ghana en afnemers aan het regelen. Hoe ziet je toekomst eruit? Binnen nu en een jaar willen wij het bedrijf starten en in de toekomst heeft het vestigingen over heel Ghana. Wij gaan wonen in Ghana. Maar niet in een groot huis met een eigen vliegtuig en zo. Dat willen we niet. 13

14 Marlene Grotestam Als ik mij ontwikkel kan ik mijn kind meer meegeven. Marlene Grotestam (25) werd op jonge leeftijd moeder. Zij had net haar opleiding afgerond en was begonnen aan haar eerste baan. Haar zwangerschap verliep echter niet voorspoedig. Op advies van de arts moest zij stoppen met werken Hoe zag je leven er uit na de geboorte van je dochter? Ik was fulltime moeder. Mijn plan was dat het eerste half jaar te blijven. Ik vind dat een kind in ieder geval zes maanden oud moet zijn voordat het naar de crèche kan. Dus ik ben na een paar maanden gaan solliciteren en dat lukte niet. Dat komt, ik wilde graag een baan van uur, omdat ik ook bij mijn kind wilde zijn. Zo n baan was niet te vinden. Welke opleiding heb je gedaan? Eerst MBO secretarieel op niveau 3 en daarna de opleiding managementassistente op niveau 4. Na de geboorte van mijn dochter heb ik drie jaar lang gesolliciteerd en via het DWI (Dienst werk en Inkomen) ben ik in een reïntegratietraject terecht gekomen. Dat was de eerste stap van moederschap naar een baan. En ik kreeg een baan: als telefoniste/receptioniste bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het was een leuke, afwisselende baan, maar helaas ging het om een jaarcontract. Daarna had ik via een uitzendbureau allerlei kortdurende klussen, administratief en secretarieel. Waarom heb je je aangemeld bij The Way Up? Voordat ik mij aanmeldde had ik naast mijn uitzendbanen, al een visagie-opleiding bij Elite Models gedaan. Make-up en uiterlijke verzorging vond ik al jong heel leuk. Maar mijn moeder vond dat ik eerst een goede opleiding moest doen. Daarna kon ik altijd nog mijn gevoel volgen. Na de visagieopleiding dacht ik de kost daarmee te kunnen verdienen. Het zou op den duur meer zekerheid geven en de onafhankelijkheid van het bestaan sprak mij aan. Maar dat liep anders. Het was moeilijk om voldoende opdrachten te vinden. Dus ben ik weer gaan solliciteren naar secretariële banen. Totdat ik een brief kreeg van de DWI of ik misschien mee wilde doen aan The Way Up. Ik dacht: waarom niet, ik kijk wat zij voor mij kunnen betekenen. En dat was veel. Wat heeft het project voor jou betekend? Ik ben sterker geworden, waardoor ik dingen eerder durf te zeggen. En ik durf nu eisen te stellen aan anderen. Vroeger dacht ik laat maar, als ik dàt zeg. Nu doe ik het gewoon. En soms tel ik eerst tot tien. Ik kom dus meer voor mezelf op, heb geleerd grenzen leren stellen. En ik heb geleerd hoe ik het beste kan plannen, een plan goed in elkaar kan steken, zodat ik overzicht houd. Wat voor plannen heb je? Ik heb mij gisteren ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met mijn eigen bedrijf: Anahisa Beauty en Cosmetica Studio. Bij The Way up heb ik opleidingen gevolgd in stoelmassage, evenementenorganisatie en nagelverzorging. Ik wil daar drie dingen mee in mijn bedrijf: deze behandelingen zelf geven, anderen opleiden tot huidverzorgingconsulenten aan huis en adviezen geven aan vrouwen die ook zoiets voor zichzelf willen beginnen. Mijn activiteiten doe ik eerst nog bij mensen thuis. Als ik goed draai, zoek ik een geschikte locatie. Mijn bedrijf wordt een centrum van waaruit de door mij opgeleide en gecontracteerde consulenten opdrachten krijgen voor behandelingen op locatie, thuis of bij een bedrijf. En in het hele land. Welke onderdelen van het project heb je vooral benut? Alle. Ik ben er persoonlijk sterker van geworden, maar ik heb mij ook beter leren presenteren. Een onderdeel van the manager in me is jezelf en je plannen te presenteren aan de hand van het portfolio, dat je hebt gemaakt. Een ander onderdeel is het organiseren van een evenement waar elke deelnemer zijn/haar bijdrage aan levert. Iemand doet de promotie, een ander de productie of de programmering of de financiën. Ook daar leer je veel van. Ik ben nu bezig met de productie, want ik ben goed in organiseren. 14

15 Bij het afronden van mijn ondernemersplan ben ik gecoacht door Ties de Vries. Hij gaf de groep een presentatie over Microkrediet en toen heb ik hem verteld over mijn plan. Met hem heb ik mijn ondernemersplan doorgesproken en de nodige verbeteringen aangebracht. En nu? Ik ben nog bezig met de laatste fase van het leerwerkproject, maar ik doen nu af en toe al opdrachten bij mensen thuis. En: er hebben zich al zes deelneemsters gemeld die mijn opleiding tot huidverzorgingconsulent aan huis willen doen zodat ik hen kan inzetten voor mijn bedrijf. Het zijn herintreedsters en vrouwen die uit de bijstand willen. Hoe reageert jouw dochter van inmiddels vijf jaar op al je activiteiten? Ze vindt het leuk, helpt mij in het huishouden en leert ook veel over make-up. Ik zie het zo: als ik mij ontwikkel, kan ik mijn kind meer meegeven. En thuis organiseer ik het huishouden nu anders. Als ik weet dat er een drukke periode aankomt met veel werk, dan houd ik daar rekening mee. Dan doe ik dingen van te voren. En: ik bouw bewust rustmomenten in voor mijzelf. Dat heb ik geleerd bij de module gezondheid en carrière. Zo houd ik genoeg energie voor mijn kind èn voor een eigen bedrijf. 15

16 Amelia Ferhout Nu weet ik dat het niet zo werkt. Amelia Ferhout is 17 jaar. Zij wil al vanaf haar zesde jaar modeontwerpster worden. Nu heeft zij concrete plannen om een modezaak te beginnen met eigen ontwerpen. Had je het project The Way Up nodig om jouw droom werkelijkheid te laten worden? Ja, dat weet ik heel zeker. Ik zit nu in het laatste jaar van het VMBO, richting mode en commercie. Dus ik ging al de goede kant op. Maar toch nam ik mijn droom niet helemaal serieus, verder deed ik er niets voor. Ik dacht: er komt op een dag wel iemand voorbij die zegt: hé, wil jij modeontwerpster worden? Ik hoopte dat ik werd ontdekt. Nu weet ik dat het niet zo werkt. Hoe wist je van het bestaan van het project? Rieke (opleidingscoördinator red.) kwam bij ons in de kerk vertellen over het project. Ik vond het leuk, maar niet voor mij. Er was geen leerwerkplaats voor mode en kleding. Mijn vriendinnen zeiden je mòet het doen!. Een paar van hen meldden zich aan, omdat zij graag kapper wilden worden. Op het allerlaatste moment heb ik het inschrijfformulier meegegeven aan een jongen die het voor mij inleverde. En daarna? Tijdens het intakegesprek vertelde ik dat ik heel graag mode-ontwerpster wilde worden met een eigen modezaak. Rieke merkte dat ik het echt heel graag wilde. Zij zei dat als ik altijd aanwezig zou zijn en mij 100% zou inzetten dat zij zou zorgen dat ik mee kon doen en mijn plannen kon gaan waarmaken. Hoe vonden ze het thuis dat je mee ging doen? Nou. Mijn vader wilde weten wat het inhield en hij wilde niet dat de school eronder zou lijden. Mijn cijfers waren goed, dus toen vond hij het goed. En toen begon het Ja, met het empowermentweekend. Ik vond dat heel leuk. We leerden goed nadenken over: wie ben ik, wat wil ik? Sommigen twijfelden, andere deelnemers wilden wel een bedrijf maar wisten niet waarin. En nog anderen wilden alleen zingen of kapper worden. Na dit weekend volgde ik acht maanden lang elke dinsdag- en donderdagavond het trainingsprogramma. In het vervolgprogramma kwam er nog een avond om stage te lopen of om een vak te leren in een leerwerkplaats van The Way Up. Hoe vond je jouw groep? Er zaten 7 jongens en 9 meisjes in mijn groep. We lachten elkaar niet uit, iedereen kon vrijuit vertellen wat hij of zij wilde. We steunden elkaar. Soms was het bijna te gezellig in de groep. Wat was het leukste onderdeel van de training? Mind mapping! Ik had zoveel in mijn hoofd en nadat ik mind mapping had gedaan begreep ik beter wat ik wilde en wat ik daarvoor moest doen. Bij mind mapping pak je een vel papier (of op de computer kan het ook) en dan zet je in een blokje in het midden je doel. Daaromheen trek je dan strepen naar andere blokjes. Daarin schrijf je wat je moet regelen om dat doel te bereiken. In elk blok zet je een andere taak. Er waren bijvoorbeeld blokjes die over financiën gingen, blokjes over de producten die je wilde maken, blokjes over het zoeken naar een geschikte locatie en blokjes hoe je netwerk eruit ziet. Die gaf je dan verschillende kleuren. Dit mindmap-plan neem je de rest van de training mee zodat je kunt zien wat je nog moet doen om je doel te bereiken. Hoe ziet jouw leven eruit als je 30 bent? Dan heb ik een eigen bedrijf, nee, dan heb ik eigen bedrijven met mijn kleding en sieraadontwerpen. Een winkel voor de doelgroep jaar en een aparte winkel voor kinderen, tieners en jongeren. 16

17 Ik heb een huis, een auto en kinderen. Ik werk vier dagen in de week. Dan ga ik mijn bedrijven langs om te kijken of alles goed gaat. En als je niet in dit project was beland? Dan had ik mode ontwerpen en kleding maken nog steeds leuk gevonden, maar ik was altijd blijven dromen 17

18 Interview Clarence Dosoe A. Ik ben geslepen door het project Clarence Dosoe is 22 jaar en heeft twee zoons, een van ruim twee jaar en een van een half jaar. Hij straalt energie en tegelijk onrust uit. Dat komt, hij werkt hard en heeft niet veel tijd. Wie was Clarence voordat hij meedeed aan het project The Way Up en dus aan de methode the manager in me? Ik was een zelfbewust persoon met plannen en ambitie, maar ik was té sociaal. Ik dacht meer aan anderen dan mezelf. Doorzettingsvermogen bezat ik zeker. Na de HAVO heb ik een paar maanden een IT opleiding (multimedia) gedaan, maar ik ben ermee gestopt vanwege familieomstandigheden, ik kon het jaar niet afmaken. Daarna ben ik bij een groot cateringbedrijf gaan werken: eerst als horecamedewerker, later als kok. Toch wilde ik iets anders en ik ben gaan werken voor een nieuw callcenter. Als eerst aangenomen medewerker kon ik mij volledig ontplooien binnen het bedrijf. Het bedrijfsleven beviel mij en ik kon mij IT skills gebruiken bij het programmeren en beheren van netwerken. Waarom ben jij gaan deelnemen aan het project? Ik vond dat ik mezelf niet goed kende, ik wilde te snel voor mijn omgeving. Iedereen wist wel van mij dat ik een streven had, maar hoe ik dat moest structureren.?. Ik had gewoon mentale coaching nodig. En het is zo, dat ik nu jong ben en de energie heb om iets op te bouwen, iets aan te pakken. Ik moet nu mijn kansen pakken. Welk doel had jij jezelf gesteld tijdens het project? Na het volgen van het basisprogramma wilde ik een uitzendbureau starten op het gebied van schoonmaak, administratie, callcenter en horeca. Het businessplan was af en ik zou in de ondernemersproeftuin van het project kunnen beginnen. Een mooie kans. Maar het liep anders. Ik kreeg een aanbod van het callcenter bedrijf waar ik al werkte om een divisie websitebouw, - beheer en -support te gaan opzetten en managen. Ik ging meer de sales support en managementkant op. Dat bracht financiële zekerheid. Ik heb natuurlijk wel twee kinderen om voor te zorgen. Wat heb je geleerd van the manager in me methode? Het eerste wat de trainer vraagt is wat wil je bereiken? Alle mensen uit mijn groep hadden realistische doelen. Daar ga je dan echt voor. Mijn kwaliteiten èn knelpunten heb ik leren benoemen en onder ogen zien. Toen ik dat duidelijk had, kon ik mijn sterke kanten ontwikkelen en mijn zwakkere kanten veranderen. Je kunt zeggen dat ik geslepen ben door het project. En ik heb geleerd dat er altijd wel een oplossing is voor een probleem. Zoals de trainer tijdens de cursus ons leerde: Als er een probleem is, en je kunt het niet oplossen, dan heeft het geen zin om je daar druk over te maken. Als het een probleem is dat je wel op kunt lossen, dan hoef je je er dus ook niet druk om te maken. Dat gegeven gaf mij rust en houvast. En, wat ik ook heb geleerd is dat ik wel hard werk, maar ook aan mijn gezondheid moet denken. Ik beweeg bewust en heb geleerd mijn werk ook los te laten. Mijn kinderen zijn mijn ontspanning. Als zij er zijn, dan kan ik nu heel makkelijk de knop omzetten. Ik ben er geheel voor hen. 18

19 Wat vond je het meest interessante onderdeel van the manager in me? De presentatie! Ik heb in Duitsland een presentatie gehouden voor ministers van de Europese Unie over het project. Dat vond ik het geweldig, dat ik kon vertellen dat dit project werkte voor mij. Nee, ik was totaal niet nerveus. Wat vond je minder leuk? Niet veel, alles wat je hebt gekregen aan mentale coaching en ondersteuning vind ik meegenomen. Wat moet je als deelnemer absoluut niet doen in dit project? Jezelf teleurstellen. Je krijgt zoveel kansen en zoveel steun. Als je nog geen drive hebt, dan ontwikkel je die zeker tijdens de training. Die kansen moet je grijpen. The Way Up geeft je een duwtje in de rug. Zolang het project er is weet ik zeker dat het succesvolle ondernemers oplevert. Hoe ziet jouw ideale toekomst eruit? Goede gezondheid, gelukkig privé-leven en succesvolle baan: financieel onafhankelijk en plezier in mijn werk. 19

20 Ervaringen van de opleidingscoördinator Rieke Djemani Waarom, waarom, waarom? Rieke Djemani is opleidingscoördinator van in action in Amsterdam Zuidoost. Zij heeft de afgelopen drie jaar een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de methodiek the manager in me en aan de implementatie hiervan in het leerwerkbedrijf The Way Up. Na succesvolle toepassing van de methodiek op jonge moeders de methodiek the manager in me toegepast op jonge moeders, jonge vaders en jongeren in het algemeen. Rieke is psychodynamisch counsellor en zij heeft 15 jaar ervaring met het begeleiden van moeilijke, niet doorsnee groepen. Rieke: Het eerste dat jongens vroegen als ze hoorden van het project en de methodiek was: Krijg ik een managersopleiding?. De titel had de aandacht van jongens getrokken. En dat was handig want we wilden graag de methodiek nu ook inzetten voor jongens en jonge vaders.de term manager bleek dus enige status te hebben onder deze jongens. Na mijn uitleg over het leren managen van je leven en dat het de bedoeling is regisseur te worden van de eigen toekomst, bleven de meeste toch geïnteresseerd. Wat hebben jongeren uiteindelijk geleerd als zij de methodiek hebben doorlopen? The manager in me is bedoeld om talenten boven te halen bij de deelnemers en hen de mogelijkheden en kansen te leren zien, ervaren en benutten. Het is geen makkelijk weg. Je wordt behoorlijk binnenste-buiten gekeerd. Bij al hun plannen en ideeën wordt steeds gevraagd waarom,waarom, waarom? Ze hebben het afgewogen, getoetst en gevoeld. Zo hebben ze geleerd een balans te vinden tussen hun emotionele wensen, hun talenten en externe omgevingfactoren. De combinatie van deze drie aspecten brengt een intrinsieke motivatie teweeg bij de jongeren om hun plannen te verwezenlijken. Zijn het geen dromen die jongeren koesteren? Nee, zeker niet! Daarom worden ze doorgezaagd over hun keuzes en meningen. In hun portfolio -dat ze moeten maken in het basisprogramma- schrijven ze hun top drie beroepskeuzen. Iemand met een onafgemaakte schoolopleiding kan dierenarts als nummer een hebben genoteerd. We bespreken dat serieus en helpen hen met het maken van afwegingen. Soms kan het leiden tot een realistischere beroepskeuze waarin omgaan met dieren ook een rol speelt, soms worden beroepskeuze nummer twee en drie interessanter. Die plannen zijn geen dromen, maar haalbaar op korte of middellange termijn. Is talent hebben voldoende om je beroep ervan te maken? Er zijn jongeren met meerdere talenten. Die kùnnen ontwikkeld worden tot een beroep. Maar naast talent heb je ook bepaalde eigenschappen nodig, zoals bijvoorbeeld een realistisch zelfbeeld en doorzettingsvermogen. Heb je dat niet, dan kun je alsnog je talenten gebruiken, maar dan om te ontspannen en je te kunnen uiten naast de baan die je hebt. Dat is geheel in de trant van de methodiek, want een belangrijk onderdeel is namelijk gezondheidsmanagement. Kern daarvan is: discipline opbrengen om jezelf gezond houden door te sporten, te bewegen, en gezonde voeding zodat je optimaal kunt functioneren. Wie meldden zich aan? Jongeren die meer of minder vastomlijnde ideeën hebben over hun toekomstige werk maar niet weten hoe die te verwezenlijken. Door de methodiek te doorlopen maken zij concrete plannen van. Tussen de aanmeldingen zitten ook jongeren, vooral jongens, die onzeker zijn omdat zij nare De opleidingscoördinator bewaakt de voortgang van de deelnemers. Hij/zij volgt en evalueert het proces waarin de jongeren zitten. En is hun aanspreekpunt. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het inhuren van freelance trainer en coaches, het monitoren van de trainingen en korte beroepsopleidingen. 20

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Een trainingshandleiding om vluchtelingen te ondersteunen naar economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid Colofon Auteur: Anne-Floor Dekker Redactie:

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie