BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N"

Transcriptie

1 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN HAVIKSTRAAT ED SITTARD

2 Voorwoord In september 2007 zag Faculteit People & Business Management Sittard haar levenslicht. De faculteit maakt deel uit van Hogeschool Zuyd en ontstond door samenvoeging van drie, destijds gerenommeerde, HBO-instellingen, namelijk Management, Economie en Recht - MER Management in Zorg en Dienstverlening - MZD Personeel en Arbeid - P&A Bewerkstelligen van synergie lag aan de basis van de samenvoeging van deskundigheden, die elk van deze HBO-instellingen binnen haar eigen domeinen ontwikkelde. Door die synergie is de faculteit in staat om tegemoet te komen aan wensen en eisen van het beroepenveld inzake bestuur, business, management en personeelsbeleid. De kerntaak van de faculteit bestaat uit het aanbod van opleidingen en onderwijstrajecten waarbinnen studenten de ambities en sterkten, die zij binnen diverse domeinen bezitten, tot volle ontwikkeling kunnen laten komen. De synergie - ontstaan door samenvoeging van de drie HBO-opleidingen - komt volledig ten goede aan de kwaliteit van dat opleidingsaanbod. Maar niet enkel studenten profiteren daarvan. Ook de in het beroepenveld werkzame professionals en de vele in dat veld opererende bedrijven en instellingen ondervinden baat bij de expertise die de faculteit binnen haar kerntaak bezit, ontwikkelt en inzet. Naar wens en veelal op maat beschikken ook professionals, bedrijven en instellingen over onze expertise. De faculteit slaat met haar opleidingsaanbod enerzijds stevige bruggen tussen de ambities en sterkten van haar studenten/cursisten en de wensen en eisen van het beroepenveld. Anderzijds ondersteunt zij bedrijven en instellingen binnen datzelfde beroepenveld in hun management van vele bedrijfsprocessen.

3 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 3 Algemene gegevens 4 1 Bachelor Classes Personeel & Arbeid - HRM / People Duurzaam doorwerken HRM-P instrumenten Zakelijke dienstverlening Loopbaanbegeleiding & re-integratie Competentiemanagement Opleidingskunde 10 2 Bachelor Classes Economie, Financiën en Recht / Business Lokaal bestuursmanagement Contracteren Financiële planning Internationaal ondernemen Ruimtelijke ordening en bouw Integrale veiligheidskunde 18 3 Bachelor Classes Management in Zorg en Dienstverlening / Management Zorgmanagement 21 ste eeuw Verandermanagement Bedrijfsmodellen Persoonlijk leiderschap Human resources accounting Kwaliteitsmanagement 28

4 Inleiding Stel, u wilt op HBO-niveau uw kennis of kunde op één of op een beperkt aantal specifieke terreinen aanscherpen, omdat u in uw huidige werk bepaalde kennis of kunde mist, omdat deze enigszins verouderd is, omdat u uw carrière-kansen wilt vergroten of, gewoon, omdat het u interessant en/of leuk lijkt. Stel, het volgen van een 4-jarige HBO Bacheloropleiding vindt u te lang duren of kunt u door allerlei begrijpelijke omstandigheden niet combineren met uw werk. In die gevallen kunt u zich inschrijven als cursist. U volgt dan naar believen en op de momenten dat het u past (in de avonduren) een of meerdere Bachelor Classes. Dit zijn specifieke Projecten, Cursussen, Trainingen of zelfs gehele Courses of Minoren, die normaliter onderdeel zijn van de 4-jarige PBM Bacheloropleiding. Steeds wanneer u zo'n project, cursus, training, course of minor via tentaminering succesvol afrondt, ontvangt u als bewijs daarvan een erkend PBM-certificaat. In deze brochure treft u een overzicht aan van de Bachelor Classes die wij u aanbieden vanuit de hoofdfase (lees: minorfase) van onze PBM Bacheloropleiding. Het zijn onderwijseenheden waarin we u op een compacte en verdiepende wijze confronteren met specifieke terreinen van het werkveld. In die confrontatie maakt u zich bepaalde competenties eigen en/of tilt u competenties die u reeds bezit naar een hoger niveau. Op basis van de drie profielen (People, Business en Management) die wij binnen onze PBM Bacheloropleiding onderscheiden rangschikken wij de hier bedoelde Bachelor Classes als volgt. A. Bachelor Classes op het terrein van Personeel & Arbeid - HRM / People - Duurzaam doorwerken - HRM-P instrumenten - Zakelijke dienstverlening - Loopbaanbegeleiding en re-integratie - Competentiemanagement - Opleidingskunde B. Bachelor Classes op het terrein van Economie, Financiën en Recht / Business - Lokaal bestuursmanagement - Contracteren - Financiële planning - Internationaal Ondernemen - Ruimtelijke ordening en bouw - Integrale veiligheidskunde C. Bachelor Classes op het terrein van Management in Zorg en Dienstverlening / Management - Zorgconcept 21 ste eeuw - Verandermanagement - Bedrijfsmodellen - Persoonlijk leiderschap - Human resources accounting - Kwaliteitsmanagement Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 3

5 Algemene gegevens Nadere informatie en aanmelding/inschrijving Secretariaat Faculteit PBM Unit Professionals en Ondernemingen Mevrouw Claudia de Wit T F E I Duur Bachelor Classes Elk van de in deze brochure genoemde en beschreven Bachelor Classes kent een studieduur van 10 aaneengesloten weken. Startdatum Bachelor Classes Voor de specifieke startdata van de hier genoemde en beschreven Bachelor Classes verwijzen wij u graag naar het secretariaat. Mevrouw Claudia de Wit is graag bereid u in dezen de nodige informatie te verschaffen. Structuur Bachelor Class Elke Bachelor Class kent in principe een drietal leerlijnen en wel een 1. kennislijn (kennen); 2. vaardighedenlijn (kunnen); 3. projectlijn (doen). Binnen de projectlijn werkt u in teamverband aan een specifieke en realistische praktijkopdracht. Zo voert u een kennis en kunde integrerende opdracht uit die ontleend is aan uw eigen beroepspraktijk. Hoe dan ook, in alle gevallen gaat het om een zogenaamde real life opdrachten. Studiekosten De studiekosten per Bachelor Class bedragen 1.575,- Dit bedrag is exclusief kosten voor les- en leermateriaal. Credits en certificering Het succesvol afronden van een specifieke Bachelor Class staat gelijk aan de verkrijging van 15 credits (ects: european credit transfer system) en leidt tot de ontvangst van een erkend PBM Certificaat. Studiebelasting De praktijk leert dat u in het volgen en afronden van een Bachelor Class rekening moet houden met een studiebelasting van circa 20 uur per week. Dit is inclusief het bezoeken van lessen, colleges en/of trainingen. Locatie Faculteit People & Business Management Havikstraat ED Sittard Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 4

6 1 Bachelor Classes Personeel & Arbeid - HRM / People 1.1 Duurzaam doorwerken Inzicht en kennis verschaffen omtrent die thema s die het HRM-beleid ondersteunen voor wat betreft het stimuleren en verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in organisaties. De thema s die centraal staan zijn kennismanagement, leeftijdsbewust personeelsbeleid, employability en gezondheidsmanagement. Uitgangspunt De demografische ontwikkelingen vormen het uitgangspunt voor het ontwikkelen en aanbieden van de Bachelor Class. Nederland (Limburg in het bijzonder) vergrijst en ontgroent. Op basis van CBSprognoses zal in 2025 ongeveer 1 op de 3 inwoners ouder zijn dan 65 jaar. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard gevolgen voor het te voeren HRM-beleid in organisaties. Aandachtsvelden Theorie: arbeidsmarktbeleid, kennismanagement, leeftijdsbewust personeelsbeleid, employability, management van veranderingen. Vaardigheden: SPSS, managementvaardigheden, HRM-communicatieplan, presenteren en verdedigen. Project: zelfstandig te acquireren en uit te voeren (bij voorkeur binnen/voor een MKB-bedrijf). Analyseren, communiceren, zelfsturing. Rollen Adviseur, veranderaar en ondernemer. Logistiek Onderwijs vindt in groepen plaats, project wordt zelfstandig uitgevoerd. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 5

7 1.2 HRM-P instrumenten De HRM-cyclus bestaat uit instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. In de Bachelor Class onderzoeken we het middenstuk van personeel binnen een organisatie ofwel de zittende medewerker. Uitgangspunt De HRM professional die verschillende doorstoominstrumenten kan inzetten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende rollen die een P&O-er kan vervullen binnen de organisatie. Aandachtsvelden - theorie en praktijk Een aantal personeelsinstrumenten te weten ontwikkelen/opleiden, belonen en beoordelen wordt inhoudelijk diepgaand behandeld. Na een gedegen stuk basistheorie gaat u aan de slag met het maken van opdrachten en met het doel verdieping aan te brengen. Tot slot zult u het geleerde toepassen in een praktijkcasus of praktijksituatie. U maakt een analyse van de organisatie, waarna een advies t.a.v. het sociaal beleid en de in te zetten personeelsinstrumenten volgt. 1. Enkele gastsprekers zullen hun visie geven op de verschillende thema s. 2. De diverse rollen van een P&O-er komen aan bod en diverse visies (Kluytmans, Ulrich) zullen de revue passeren. 3. Er wordt een integraal model behandeld, zodat de gekozen personeelsinstrumenten gezamenlijk één geheel kunnen vormen. In dit integraal model worden een organisatie- en omgevingsanalyse gekoppeld aan doelen van sociaal beleid, die vervolgens weer leidend zijn voor de inzet van de personeelsinstrumenten. Vaardigheden Aangezien een P&O-er adviseur er op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor het management (middenkader en hoger management) is, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan adviesvaardigheden. Het management is niet opgeleid om HRM-taken te vervullen, terwijl deze taken toch voor een groot deel bij de lijn thuishoren. Adviseren is het aangewezen middel om het middenkader te ondersteunen, zodat zij zelf een aantal P&O-taken kunnen vervullen. Met name de rol van adviseur op het domein HRM komt in de Bachelor Class veelvuldig aan bod. Er wordt les gegeven in groepen van 10 tot 15 personen. Naast enkele hoorcolleges (die met twee of drie groepen tegelijk gevolgd worden) bestaan de contactmomenten met name uit werkcolleges, trainingen en presentaties (met feedbackmomenten). De lessen zijn verplichte bijeenkomsten. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 6

8 1.3 Zakelijke dienstverlening Het aanleren, verwerven en toepassen van kennis en vaardigheden primair bestemd voor de sector zakelijke dienstverlening. Uitgangspunt Een HRM-professional met commerciële ambitie en vaardigheden. De Bachelor Class is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in co-creatie met Limbourg & Partners, Limbourg Young Executives. De sector zakelijke dienstverlening omvat onder andere dienstverlening op het gebied van Uitzend-/detacheringsbureaus; Executive search; Outplacement; HR-services; Organisatie- en personeelsadvies; Consultancy. Structuur Real-life project met een actieve betrokkenheid van de opdrachtgever. Vaardigheden/training gericht op onder andere netwerken, commerciële vaardigheden. Veel aandacht voor marketing en commercie. In de Class komen in principe alle algemene competenties aan bod, namelijk analyseren, communiceren, samenwerken en zelfsturing. Rollen Ondernemer en adviseur. De beroepsspecifieke competenties hebben uiteraard betrekking op Personeel & Organisatie. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 7

9 1.4 Loopbaanbegeleiding & re-integratie Aandachtsvelden In de Bachelor Class krijgt u kennis en vaardigheden aangeboden waarmee u als (beginnend) loopbaanbegeleider of re-integratieconsulent direct aan de slag kunt. Uitgangspunt De Bachelor Class is opgezet op basis van de functie-eisen die het werkveld stelt aan een (beginnende) beroepsbeoefenaar in de functie van loopbaanbegeleider of re-integratieconsulent. Individuele begeleidingslijn Training Loopbaanbegeleiding: in deze training leert u op welke wijze u een loopbaantraject vorm kunt geven. Welke methodieken en technieken kunt u daarbij eventueel inzetten? Training Juridische vaardigheden: in deze training leert u meer over de wet en regelgeving m.b.t. het juridische kader behorende bij re-integratie. Training Jobhunting: in deze training leert u op welke wijze u een kandidaat sollicitatievaardig maakt en hoe u zelf een werkgever kunt benaderen met als doel een kandidaat te kunnen plaatsen. Groepsbegeleidingslijn Training train-de-trainer: in deze training leert u hoe u een training opzet en uitvoert. Verdiepingslijn Praktijk: middels gastcolleges, opdrachten en excursies krijgt u inzicht in de praktijk. Theorie: literatuurstudie (Sociale Psychologie) en miniscriptie (vraagstelling: onderbouwing en beantwoording vanuit onderzoek in theorie en praktijk, vertaalslag maken naar een concreet instrument te gebruiken in loopbaanbegeleiding en/of re-integratie). Analyseren, communiceren, samenwerken, zelfsturing. Rollen Adviseur en veranderaar. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 8

10 1.5 Competentiemanagement U kunt gewenste competenties voor een organisatie, een team, een functie en een medewerker benoemen, beschrijven en in meetbare termen formuleren; een plan-do-check-act cyclus rond competentiemanagement opstellen; competenties hanteren als basis voor het totale personeelsbeleid van een organisatie. Uitgangspunt De P&O-er of manager die in staat is competentiemanagement te ontwikkelen en toe te passen in een organisatie. Inhoud De relatie tussen opleidingen, beroepen en taakinhouden die bij een functie horen wordt steeds losser: beroeps- en functiegrenzen vervagen. Organisaties hebben behoefte aan maatwerk als het gaat om het beschrijven van competenties die ze graag zien bij hun personeel en die ze willen (h)erkennen, werven, belonen en ontwikkelen. In deze Class oefent u met het beschrijven van competenties en het toepassen van deze competenties als basis voor alle facetten van het HRM-beleid van een organisatie. Aandachtvelden Theorie rond kerncompetenties van een organisatie, teamcompetenties en individuele competenties. Methodieken om generieke en specifieke competenties te formuleren op gedragsniveau. Het toepassen van competenties als basis voor het wervings- en selectie-, belonings-, beoordelings-, ontwikkelings-, doorstroom- en uitstroombeleid binnen een organisatie. Succes en faalfactoren bij het invoeren van competentiemanagement. Structuur De minor bestaat uit een theorielijn, een praktijklijn en een vaardighedenlijn. Theorie: achtergronden, theoretische modellen en instrumenten rond competenties en competentiemanagement komen aan de orde. Praktijk: u werkt onder begeleiding van een projectcoach met een groep studenten aan een opdracht rond competentiemanagement in de context van een echte organisatie. Vaardigheden: u oefent in het opstellen van competentieprofielen en het formuleren van gedragsindicatoren voor verschillende typen functies en organisaties. Studenten die al een baan hebben kunnen opdrachten uit hun eigen praktijk inbrengen. De algemene competenties adviseren en communiceren, de basiscompetentie adviseren en de beroepsspecifieke competenties personeel en organisatie. Toetsingsparagraaf De toetsing vindt plaats middels de beoordeling van het product uit de praktijklijn en de vaardigheidslijn. In een individueel procesverslag wordt de opgedane kennis uit de theorie beoordeeld. Elk onderdeel moet voldoende zijn. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 9

11 1.6 Opleidingskunde De Bachelor Class Opleidingskunde (opleiden en leren in organisaties) verschaft inzicht in de manieren waarop een organisatie ervoor kan zorgen dat haar werknemers beschikken over de juiste competenties om het werk uit te voeren. Aan het einde van de Class bent u in staat om een opleidings- of werkplekleerplan voor de organisatie of voor individuele werknemers op te stellen. Uitgangspunt In iedere organisatie is het van belang om over competent personeel te beschikken. De scholing van het personeel is afhankelijk van de strategie van de organisatie, structuur, industrie waar de organisatie werkzaam is en de omgeving. De snelle ontwikkelingen van technologie, wijzigingen in de manier van werken en andere eisen van de omgeving maken het noodzakelijk dat continue leren gewenst is. De mate van leren verschilt per beroep. Het is voor iedereen duidelijk dat artsen en ICT personeel op de hoogte moet blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Maar ook een buschauffeur moet op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in de bus, de verkeersregels, routes en betaalsystemen. De organisatie kan op verschillende manieren ervoor zorgen dat de werknemer over de benodigde competenties beschikt, bijvoorbeeld via seminars, instructies, workshops en leren op de werkplek. Dit alles wordt vastgelegd in een opleidingsplan. Mensen leren niet op dezelfde manier. Zij verschillen in de manier van leren (leerstijlen), voorkeuren en interesses. Ook ideeën over leren verschillen: voor de een is leren een bedreiging, voor de ander is leren een uitdaging. Het verschil in leren blijkt ook uit de verschillende leertrajecten die mensen doorlopen, hetgeen meestal tot uitdrukking komt in de carrièrepaden die mensen doorlopen. Hoewel het niet altijd expliciet wordt gezegd, stopt het leren niet na de schooltijd. Mensen blijven hun leven lang leren. Op deze manier leveren organisaties een bijdrage aan individuele ontwikkeling van de werknemer. Aandachtsvelden De inhoud van de Bachelor Class richt zich op de integratie van drie onderdelen. 1. Organisaties: gevraagde competenties, strategie, structuur, bedrijfstak, plaats van de opleidingsfunctionaris. 2. Degene die leert, gekenmerkt door: leerstijlen, leerprocessen, persoonlijkheid en interesses. 3. Leren: het ontwerpen van een leeromgeving, werkplekleren, hoe leren werknemers. Hoe leert een organisatie? Deze integratie leidt tot een opleidingsplan. Vaardigheden, training Tijdens de Bachelor Class besteden we aandacht aan de noodzakelijke vaardigheden van een opleidingsfunctionaris zoals bijvoorbeeld analyseren van de opleidingsbehoefte, acquisitie van opdrachten, presenteren en verdedigen van een opleidingsplan, schrijven van een opleidingsplan, onderhandelen met aanbieders van opleidingen, communiceren met individuele medewerkers. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 10

12 We richten ons op de volgende P&O-competenties. U bent in staat om de opleidingsbehoefte van de organisatie op basis van de ontwikkelingen in de organisatie en ontwikkelingen buiten de organisatie in kaart te brengen. U kunt dit vertalen in beleid en plannen op het gebied van opleiden en werkplekleren in de organisatie daarmee het management ondersteunend. Rollen De rollen van adviseur en veranderaar staan centraal. Daarnaast is de Bachelor Class ook interessant voor de rol van leidinggevende. Structuur Gewerkt wordt in onderwijsgroepen van circa 12 studenten die grotendeels zelf verantwoordelijk zijn voor het leerproces. Vanzelfsprekend geeft de docent structuur en feedback op het functioneren van individuele studenten en de samenwerking. Elke week zijn er drie groepsbijeenkomsten en daarnaast is er een college. Daarnaast werkt u in subgroepjes aan een praktijkopdracht, die bestaat uit het analyseren van een opleidingsplan/leerplan van een organisatie. De voortgang wordt gerapporteerd en besproken in de onderwijsgroep. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 11

13 2 Bachelor Classes Economie, Financiën en Recht / Business 2.1 Lokaal Bestuursmanagement Economie, Financiën, Recht. Rol Adviseur. Het verschaffen van kennis en inzicht in de werking van bestuurlijke en politieke processen bij lagere overheden. Aandachtsveld In de Bachelor Class worden de mogelijkheden en beperkingen van interactieve beleidsvorming, gegeven de bestaande juridische en financiële kaders, geïnventariseerd en verkend. Opbouw / werkwijze De lesstof wordt per vakgebied gedurende zeven weken aangeboden in de vorm van wekelijkse instructiecolleges van 1½ uur en aansluitend via minicases toegepast in werkcolleges van 1½ uur. Daarnaast wordt in groepsverband acht weken gewerkt aan een praktische opdracht. De opdracht is ontleend aan de gemeentelijke praktijk. Toetsing Drie schriftelijke theorietentamens in week 9 van minimaal 120 minuten en maximaal 150 minuten over de vakgebieden bestuurskunde, publiekrecht toegespitst op lagere overheden en financiën van de lagere overheden. Plus twee assessments n.a.v. een bestuursspel en het beroepsproduct (praktijkopdracht). Wat kunt u met deze Bachelor Class? Functioneren als junior beleidsmedewerker bij de overheid (gemeente) of semi-overheid (woningbouwstichting). Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 12

14 2.2 Contracteren Het doel van de Bachelor Class is het uitvoeren van een correcte economische en juridische analyse als grondslag voor het afsluiten van een contract. Het resultaat dient te zijn: een helder en duidelijk geformuleerd contract. Aandachtsvelden Het opstellen van een algemene vragenlijst, die voor iedere onderneming geschikt is, als basis voorafgaande aan de berekening van de verkoopprijs van goederen en/of diensten en de toepassing van deze vragenlijst op een praktijksituatie. Het onderhandelen over en het opstellen van een contract waarvoor juridisch analytisch vermogen noodzakelijk is hetgeen via kennis en kunde wordt aangeleerd en getraind. Van de algemene competenties komen aan bod: - analyseren - communiceren - samenwerking Van de beroepscompetenties komen aan bod: - Recht - Economie, Financiën en Recht Rol De nadruk ligt op de rol van adviseur. Wat kunt u met deze Bachelor Class? Na afloop van deze Class bent u in staat om voor een onderneming volgens de opgestelde vragenlijst de benodigde gegevens te verzamelen voor berekening van de contractprijs en kunt u een correct geformuleerd en uitvoerbaar contract opstellen. Voorts bent u in staat om op het gebied van goederenen overeenkomstenrecht de nodige praktische vraagstukken te beantwoorden. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 13

15 2.3 Financiële planning Met de Bachelor Class Financiële planning (FP) stellen we ons ten doel om competente (beginnende) professionals op te leiden. Zoekt of heeft u een functie binnen het bankbedrijf, de verzekeringsbranche, accountancy en het notariaat dan is de Bachelor Class FP een must. Binnen de Class is samenwerking gezocht met het werkveld. Grote bedrijven als ABN Amro en ING bank dragen bij aan een up-to-date programma, waarin hedendaagse thematieken aan de orde komen. Door dit samenwerkingsverband (lees: cocreatie) proberen we niet alleen om een hoogstaand kennisniveau te bereiken, maar ook om de kennisoverdracht op een zo interessant mogelijke manier tot stand te brengen. U bent na het volgen van de Class uitgerust om als (beginnend) professional te functioneren bij een financiële instelling. Aandachtsvelden U krijgt in deze Class zicht op de werking van de wet inkomstenbelasting. Diverse kennisgebieden krijgen speciale aandacht. Denk hierbij aan verzekeringen, pensioenen en financieringen. Deze onderdelen vormen het kennisaspect van het gebied financieel adviseren. Naast de kennis zijn ook houding en vaardigheid kritische voorwaarden voor het goed kunnen uitvoeren van de rol van financieel adviseur. In gerichte trainingen wordt hier aandacht aan besteed. Binnen de Bachelor Class Financiële planning staan twee competenties centraal. Enerzijds wordt aandacht besteed aan de rol van adviseur. Anderzijds wordt de beroepsspecifieke competentie economie en financiën (verder) ontwikkeld. Opbouw/werkwijze Het onderwijs in deze minor bestaat uit drie onderdelen, namelijk de 1. theoriebijeenkomsten; 2. projectbijeenkomsten; 3. trainingsbijeenkomsten. Toetsing De toetsing bestaat uit 3 onderdelen. Op de eerste plaats krijgt u een schriftelijk tentamen op het gebied van Financiële planning. Op de tweede plaats dient u in de rol te kruipen van adviseur van/bij de bank. Tijdens een real life assessment wordt getoetst of u inhoudelijk en procesmatig hiertoe in staat bent. Ten slotte werkt u aan een project waarbij u een cliënt dient te adviseren. Wat kunt u met deze Bachelor Class? Na het volgen van de Class bent u in staat om als (beginnend) professional aan de slag te gaan binnen een financiële instelling. Ook als u binnen een HR-afdeling werkt of wilt werken kunt u profijt hebben van het volgen van deze Class. U weet immers meer van de regelgeving omtrent inkomens. Tenslotte kan gesteld worden dat u ook persoonlijk voordeel kunt halen. Zo bent u bijvoorbeeld na het volgen van de Bachelor Class in staat om te beoordelen welke hypotheekvorm het beste bij u past. Eenzelfde verhaal kan opgaan voor pensioenregeling, loonbelasting, etc. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 14

16 2.4 Internationaal ondernemen Wanneer een bedrijf de internationale markt betreedt, krijgt het te maken met een aantal nieuwe problemen. Denk bijvoorbeeld aan taalproblemen, medewerkers die opeens naar het buitenland reizen, een andere organisatie van de werkzaamheden, internationaal transport, verzekeringen, landenrisico s, internationaal betalen, enzovoorts. In de Bachelor Class maakt u kennis met de problemen waar een bedrijf tegenaan loopt wanneer het de internationale markt betreedt en - belangrijker nog - met de verschillende oplossingsmogelijkheden. Aandachtsveld Project: Frozen Foods Het project heeft betrekking op een Nederlandse ondernemer die in Polen en de Oekraïne groenten opkoopt om vervolgens daar te verwerken tot diepvriesproducten. Het doel van het project is dat voor deze ondernemer een internationaal businessplan wordt geschreven. Cursus 1 - Internationale Economie (IE) Met het vak Internationale Economie gaan we o.a. in op de oorzaken van de internationale handel en de effecten van de globalisering. U leert een landenanalyse te maken en hoe om te gaan met valuta- en renterisico s. Deze cursus wordt afgerond met een schriftelijke toets. Cursus 2 - Internationaal en Europees recht (IER) In deze cursus wordt ingegaan op de betekenis en het belang van het internationale en Europese recht voor ons eigen Nederlandse recht en voor de Nederlandse handel. In het bijzonder besteden we aandacht aan de juridische aspecten van de exportrelatie. Naast dit privaatrechtelijke aspect wordt ook aandacht besteed aan de invloed van de Europese Unie op de internationale handel en dan met name op het vrij verkeer van goederen en de eerlijke c.q. oneerlijke concurrentie. Ook kijken we naar de rechtsgevolgen die beide fenomenen hebben voor exporterende bedrijven. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Cursus 3 - Internationaal belastingrecht en douane (IBD) In deze cursus wordt ingegaan op het belang van kennis van douanezaken en de invloed van het internationale belastingrecht op de internationale handel. Deze cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Cursus 4 - Organisatiekunde Hierin ligt het accent op het opstellen van een internationaal businessplan. In alle onderdelen vormt ethiek een belangrijke component van de lessen. Daarbij wordt o.a. ingegaan op vragen als: hoe moet je als ondernemer omgaan met kinderarbeid, slavernij? De competenties analyseren, Economie, Financiën en Recht. Rol De ondernemer. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 15

17 Wat kunt u met deze Bachelor Class? Na afloop van de Class bent u in staat om een businessplan te analyseren en op te stellen en kunt u de economische, juridische en ethische problemen van het internationaal zakendoen duiden en oplossingsrichtingen aangeven. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 16

18 2.5 Ruimtelijke ordening en bouw Het verkrijgen van overwegend juridische kennis, welke kennis inzicht verschaft in bestuurs- en beleidsprocessen die dienen te worden doorlopen en gerespecteerd bij de inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving. Uitgangspunt Bij de inrichting van de leefomgeving maakt men gebruik van ruimtelijke plannen, waarbij in het bijzonder het gemeentelijk bestemmingsplan de norm is en bepaalt welk gebruik van gronden is toegestaan. Er wordt in samenwerking met een gemeente meer inzicht en achtergrond geboden bij ruimtelijke ordening. Aandachtsvelden De ruimtelijke plannen worden afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang bestudeerd in nauwe relatie met de - beleidsterreinen milieu, water en natuur en duurzame ontwikkeling; - financiële aspecten van het bestemmingsplan, waaronder in het bijzonder grondexploitatie en bijvoorbeeld onteigening en andere vormen van schadevergoeding door de overheid; - juridische voorwaarden die in acht dient te worden genomen bij staatsteun en aanbestedingen door overheden. Opbouw/werkwijze De leerstof wordt gedurende zeven weken aangeboden in de vorm van wekelijkse instructiecolleges van 1 ½ uur en via minicases toegepast in werkcolleges van 1 ½ uur. Daarnaast wordt gedurende acht weken gewerkt aan een praktische opdracht. Analyseren, samenwerken en communiceren. Daarnaast staat het kennisdomein Recht centraal. Rol Adviseur. Wat kunt u met deze Bachelor Class? Functioneren als junior beleidsmedewerker bij de overheid of medewerker bij een vastgoedonderneming. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 17

19 2.6 Integrale veiligheidskunde Het doel van deze Bachelor Class is om u vanuit de juridisch-bestuurlijke dimensie inzicht te geven in het overheidshandelen bij veiligheidskwesties. Daarnaast is inzicht in crisisbeheersing en crisismanagement een belangrijk onderdeel van deze Class. Aandachtsvelden In deze Class wordt de rol van de overheid vanuit twee invalshoeken bekeken. In de eerste plaats vanuit de juridische invalshoek: wat kan en mag de overheid en wat moet de overheid doen inzake veiligheidsvraagstukken? In de tweede plaats vanuit de bestuurskundige/beleidskundige invalshoek: hoe functioneert het openbaar bestuur en hoe formuleert zij het beleid ten aanzien van veiligheidsvraagstukken? Daarnaast is Crisismanagement een belangrijk onderdeel van de Bachelor Class. Daarmee gaan we in op de vraag hoe de overheid en organisaties een adequaat crisismanagementsysteem kunnen opzetten. Opbouw/werkwijze We hanteren verschillende werkvormen: instructiecolleges, werkcolleges en een project. Er wordt naar gestreefd om in het kader van projectopdrachten steeds samen te werken met externe opdrachtgevers. Recht en Integraal Management. Rollen Adviseur en Veranderaar. Wat kunt u met deze Bachelor Class? Met de Class kunt u op het gebied van veiligheidsvraagstukken bij de overheid (gemeente, provincie, rijksoverheid) goed functioneren. Daarnaast kunt u met deze Class ook deelnemen aan het faculteitsoverstijgende onderwijstraject Integrale Veiligheidskunde, waarbij u nog drie modulen [IVK: de maatschappelijke dimensie (Social Work), IVK: de bedrijfsdimensie (Facility Management) en een praktijkonderdeel (stage)] moet doen. Er wordt gewerkt aan een aantekening door het NIBRA. Als u het faculteitsoverstijgende onderwijstraject hebt gevolgd, kunt u zowel bij het bedrijfsleven als bij de overheid goed functioneren als integrale veiligheidsdeskundige. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 18

20 3 Bachelor Classes Management in Zorg en Dienstverlening / Management 3.1 Zorgmanagement 21 e eeuw U kent de zorgconcepten van de 21 e eeuw, interpreteert deze op de juiste wijze en herkent deze in de dagelijkse praktijk. U herkent nieuwe trends in de zorg en vertaalt deze naar een nieuw zorgproduct of zorgproces van de 21 e eeuw. U kent de organisatieconcepten van de 21 e eeuw, interpreteert deze op de juiste wijze en herkent deze in de dagelijkse praktijk. U ontwerpt een adequate organisatie om een nieuw zorgproduct of zorgproces te realiseren U bent in staat om de benodigde sturingsvaardigheden in een zorgspecifieke organisatie te herkennen en verder te ontwikkelen. Inhoud De zorgsector is continu in beweging en de veranderingen volgen elkaar snel op. Aan het aansturen in de zorg worden dan ook andere eisen gesteld dan jaren geleden. De Bachelor Class gaat in op de grondslagen van de zorg, de trends in de zorg, de veranderingen in de organisaties en de dilemma s die daardoor ontstaan en over managen en sturen in de zorg van de 21 e eeuw. Werd de zorg vroeger aangestuurd door inhoudsdeskundige professionals, tegenwoordig blijkt de bedrijfsmatige kant van de zorgsector steeds vaker van doorslaggevende betekenis te zijn. De motivatie van de werkers in de zorg is meestal gebaseerd op een grote sociale betrokkenheid en termen als marktwerking zijn relatief nieuw voor de sector. Hoe stuur je zorgprocessen en zorgorganisaties aan in een concurrerende markt en hoe hou je de inhoudelijke betrokkenheid van professionals overeind in combinatie met een efficiënte en een meer kostenbewuste werkwijze? Een ander dilemma is bijvoorbeeld de kwaliteitsmonitoring en de verantwoordingsverplichting. Waren vroeger de professionals in de zorg verantwoordelijk voor hun eigen behandelplannen die op basis van de inhoud werden opgesteld, tegenwoordig wordt verantwoording gevraagd over ieder ingezet behandeluur, resultaten vastgelegd en worden afspraken gemaakt op basis van een kostprijs. Is het mogelijk om het ambachtelijke timmermansoog van inhoudelijk deskundigen te vangen in kwaliteit en verantwoordingssystemen en hoe ga je hier als verantwoordelijke mee om? Deze en vele andere vragen spelen in de gezondheidszorg. De manager, managementondersteuner, zorgcoördinator, zorgondernemer van de toekomst zal met deze dilemma s flexibel en vooral creatief moeten kunnen omgaan. De tools die daarvoor nodig zijn komen in deze Bachelor Class aan bod. Enkele voorbeelden van thema s die behandeld worden zijnde volgende. Markt en strategie marktwerking, ketensamenwerking, financiering. Structuur en processen logistiek management, zorgprogrammering, zorgzwaartepaketten, duaal leiderschap. Mensen en motivatie arbeidsmarktbeleid, competentiemanagement, binden- boeien- benutten en behouden (duurzaam doorwerken). Kennis en systemen digitalisering dossiers, expertsystemen/kennis behoud, kwaliteitsmanagement, robotica / ICT. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 19

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie