"# $ % () * + ) +, -). /, 0). /, 1) $, 2) 3 ) 4+ ), + Onderwijs- en Examenregeling Bachelor GLTC, pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""# $ % () * + ) +, -). /, 0). /, 1) $, 2) 3 ) 4+ ), + Onderwijs- en Examenregeling Bachelor GLTC, pagina 1"

Transcriptie

1 ! "# $ % &' () * + ) +, -). /, 0). /, 1) $, 2) 3 ) 4+ ), + Onderwijs- en Examenregeling Bachelor GLTC, pagina 1

2 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, hierna te noemen: de opleiding. De opleiding wordt verzorgd binnen de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen, hierna te noemen: de faculteit. Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; b. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding; c. propedeuse: de propedeutische fase van de bacheloropleiding, bedoeld in artikel 7.8 van de wet (WHW 2002); d. postpropedeuse: het gedeelte van de bacheloropleiding dat volgt op de propedeutische fase; e. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding in de zin van de wet; f. tentamen: formele afsluiting van een onderdeel; g. deeltentamen: indien het tentamen van een onderdeel bestaat uit verschillende delen wordt gesproken van deeltentamens. h. minor: een voorgeschreven combinatie van onderdelen met een totale omvang van 20 ECTS. De minor maakt deel uit van de bachelorfase. i. practicum: een praktische oefening als bedoeld in art van de wet, in een van de volgende vormen: - het maken van een scriptie; - het maken van een werkstuk of een proefontwerp; - het uitvoeren van een onderzoekopdracht; - het actief deelnemen aan veldwerk of een excursie; - het doorlopen van een stage; - het actief deelnemen aan een werkcollege of computerpracticum; - of het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden; j. examen: het propedeutisch of het bachelorexamen van de opleiding; k. semester: deel van het studiejaar, beginnend op 1 september en eindigend op een door het College van Bestuur te bepalen datum omstreeks 31 januari, dan wel beginnend op vorenbedoelde door het College van Bestuur te bepalen datum en eindigend op 31 augustus. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. Artikel 1.3 Doel van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd dat de student een zodanige academische vorming verwerft in termen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de deeldisciplines Griekse en Onderwijs- en Examenregeling Bachelor GLTC, pagina 2

3 Latijnse taal- en letterkunde van de oudheid, oude geschiedenis, klassieke en mediterrane archeologie en antieke wijsbegeerte, dat: - voldaan wordt aan de ingangseisen voor toelating tot aansluitende Master-opleidingen, met het recht op toegang tot in ieder geval de maatschappelijk georiënteerde Masteropleiding Griekse en Romeinse Studies en de educatieve Master-opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen; - de student in staat is tot het met succes uitoefenen van functies waarvoor academische kennis en vaardigheden op bachelorsniveau op bovengenoemd gebied vereist dan wel wenselijk zijn. Artikel 1.4 Vorm van de opleiding De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Artikel 2.1 Indeling en examens van de opleiding 1. In de opleiding kunnen de volgende examens worden afgelegd: a. het propedeutisch examen; b. het afsluitend of bachelorexamen. 2. De opleiding is opgedeeld in een propedeutische fase en een postpropedeutische fase. Artikel 2.2 Studielast 1. De opleiding heeft een studielast van 180 ECTS studiepunten, waarbij één ECTS studiepunt gelijk staat aan 28 uren studie. 2. De propedeutische fase heeft een studielast van 60 ECTS studiepunten. 3. De studielast wordt uitgedrukt in hele ECTS studiepunten. Artikel 2.3 Academische vorming De opleiding van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende elementen te bevatten ten dienste van de academische vorming van de student. Hier volgt een overzicht van de eindtermen van de opleiding. Studenten die de Propedeuse Griekse en Latijnse Taal en Cultuur voltooid hebben zijn in staat algemene academische vaardigheden op basisniveau toe te passen. Onder academische en algemene vaardigheden wordt in dit verband verstaan: Algemene academische vaardigheden (en attitudes) algemene academische vaardigheden met succes toe te passen; onder algemene academische vaardigheden wordt in dit verband verstaan: Onderwijs- en Examenregeling Bachelor GLTC, pagina 3

4 het kunnen maken van betrouwbare en bruikbare verslagen en samenvattingen; het vermogen (mondelinge en schriftelijke) presentaties te geven betreffende een aan het wetenschapsgebied gerelateerd onderwerp voor een geïnteresseerde publieksgroep; het vermogen op effectieve wijze te leren en de beschikbare tijd in te delen; het kunnen omgaan met deadlines; het efficiënt gebruik kunnen maken van bibliotheken en bibliografische materiaal; basisvaardigheden aangaande ICT-gebruik (o.a. tekstverwerking, Internet en e- mail) als studiemiddel en als middel voor communicatie. Vakgerelateerde vaardigheden (en attitudes) vakgerelateerde vaardigheden op basisniveau toe te passen; onder vakgerelateerde vaardigheden wordt in dit verband verstaan: het kunnen vertalen van teksten Grieks en Latijn van relatief eenvoudige moeilijkheidsgraad; het kunnen opzoeken van aan het wetenschapsgebied gerelateerde bibliografische documentatie in een academische bibliotheek en op het Internet en het kunnen maken van een selectie daarvan op basis van kwaliteit; het bewust kunnen omgaan met de chronologische en geografische dimensies in de studie van de oudheid. Vakgerelateerde theoretische en inhoudelijke kennis de indeling en globale inhoud van het betrokken wetenschapsgebied te verwoorden; basiskennis betreffende de betrokken disciplines (Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, Oude Geschiedenis, Klassieke en Mediterrane Archeologie en Antieke Wijsbegeerte) te reproduceren en enig inzicht te hebben in hun onderlinge relaties; onder basiskennis wordt in dit verband verstaan: basiskennis van de grammatica s van het Grieks en het Latijn; basiskennis van de literatuurgeschiedenissen van de Griekse en Latijnse literatuur; algemeen chronologisch overzicht van de Griekse en Romeinse geschiedenis; basiskennis van de belangrijkste historische ontwikkelingen en hoofdproblemen binnen de Griekse en Romeinse geschiedenis; basiskennis van de Klassieke en Mediterrane Archeologie; overzicht van de geschiedenis van de Filosofie van de Oudheid en basiskennis van haar voornaamste vraagstukken; enige basiskennis betreffende de onderlinge relaties tussen de betrokken disciplines. De student dient t.b.v. het bachelordiploma in staat te zijn: Algemene academische vaardigheden (en attitudes) zijn /haar kennis, begrip en vaardigheden toe te passen bij het systematisch en kritisch evalueren van informatie uit uiteenlopende bronnen, en daarbij problemen en vragen te identificeren; creativiteit te tonen bij het formuleren, evalueren en toepassen van oplossingen en argumenten die op bewijsmateriaal gebaseerd zijn; op een heldere manier (d.w.z toegankelijk en goed gestructureerd) zich schriftelijk en mondeling te uiten tegenover een algemeen publiek en een publiek van vakgenoten; Onderwijs- en Examenregeling Bachelor GLTC, pagina 4

5 op systematische wijze zijn/haar eigen leerbehoeften ten aanzien van actuele en nieuwe onderwerpen te identificeren en deze ter te hand nemen, gebruik makend van daarbij behorend onderzoek, ontwikkelingen en tot het vakgebied behorende materialen, waartoe ook gerekend worden de nieuwste en meest recente ontwikkelingen op het vakgebied; zelfstandig een onderzoek van beperkte omvang op te zetten en uit te voeren; vaardigheden toe te passen, die verband houden met het bestudeerde wetenschapsgebied in situaties en contexten van professionele of vergelijkbare aard, en waar het een vereiste is, dat: persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfdiscipline, initiatief aan de dag worden gelegd; gedacht en geschreven wordt onder tijdsdruk en omgegaan wordt met deadlines; verdere ontwikkeling op het professionele vlak tot stand gebracht kan worden; effectief gebruik wordt gemaakt van ICT-toepassingen. Vakgerelateerde vaardigheden (en attitudes) in samenhang gebruik te maken van primaire bronnen (epigrafische, papyrologische, materiële en literaire) van gemiddelde moeilijkheidsgraad op het gebied van de antieke cultuur; met behulp van een woordenboek en (als deze er zijn) commentaren Griekse en Latijnse teksten van gemiddelde moeilijkheidsgraad te lezen; literaire werken van gemiddelde moeilijkheidsgraad uit de Oudheid te analyseren, en daarbij gebruik te maken van de basisbegrippen van de tekstkritiek, de metriek, de stilistiek en de rhetorica. Bovendien is hij/zij in staat zulke werken globaal in hun literatuurhistorische en in hun bredere cultuurhistorische context te plaatsen; om te gaan met en gebruik te maken van de belangrijkste bibliografische en heuristische instrumenten en hulpmiddelen op het gebied van de Griekse en Romeinse Geschiedenis; Griekse en Latijnse documentaire teksten (m.n. inscripties en papyri) van gemiddelde moeilijkheidsgraad te lezen en interpreteren; literaire of materiële cultuuruitingen uit de oudheid te bestuderen en interpreteren vanuit een historisch perspectief; overeenkomsten en verschillen tussen (de moderne westerse en de Grieks-Romeinse antieke) culturen te identificeren en te verwoorden, waarbij er sprake is van een kritisch begrip van cultuur en gewoonten; waardering voor het unieke van de antieke cultuur; het vermogen om te gaan met de antieke cultuur. Vakgerelateerde theoretische en inhoudelijke kennis De bezitter van een bachelordiploma GLTC heeft: enig inzicht in de samenhang van de antieke cultuur en in verband daarmee in de samenhang van de verschillende disciplines (Griekse en Latijnse taal- en letterkunde van de Oudheid, Oude Geschiedenis, Klassieke en Mediterrane Archeologie en Antieke Wijsbegeerte) die de antieke cultuur bestuderen; enig inzicht in de doorwerking van de antieke cultuur in de Westerse cultuurgeschiedenis en, in samenhang daarmee, in de geschiedenis van het betrokken wetenschapsgebied; gedegen kennis van en inzicht in de grammatica s van het Grieks en het Latijn; een algemene kennis van en inzicht in de beginselen van de historische taalkunde, in het bijzonder m.b.t. de talen Grieks en Latijn; Onderwijs- en Examenregeling Bachelor GLTC, pagina 5

6 een algemene kennis van en inzicht in de algemene taalwetenschap (descriptieve terminologie, fonologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek, discourse); een algemene kennis van en inzicht in de geschiedenis van de Griekse en Latijnse literatuur en haar belangrijkste genres; een algemene kennis van en inzicht in de algemene literatuurwetenschap; een brede basiskennis op het gebied van de Griekse en Romeinse Geschiedenis; een grondige kennis van minimaal één deelgebied van de Oude Geschiedenis; een algemene kennis van en inzicht in de verschillende deelgebieden van de Filosofie van de Oudheid; een grondige kennis van een of meer themata uit de Filosofie van de Oudheid; een algemene kennis van en inzicht in de begrippen, methoden, en resultaten van het vakgebied van de Klassieke en Mediterrane Archeologie. Om de bovenstaande eindtermen te bereiken hebben de studenten geoefend met en zijn daardoor vertrouwd met: het uitvoeren van gerichte opdrachten het schrijven van essays met toenemende moeilijkheidsgraad (ofwel alleen ofwel in coproductie) het (onvoorbereid en voorbereid) vertalen van teksten Grieks en Latijn het schrijven van een commentaar bij een Griekse of Latijnse tekst van gemiddelde moeilijkheidsgraad het analyseren en interpreteren van primaire en secundaire bronnen het kunnen beschrijven en in zijn chronologische en culturele context kunnen plaatsen van objecten uit de materiële cultuur van de Griekse en Romeinse Oudheid het op constructieve wijze bekritiseren van het werk van anderen het voorzitten van bijeenkomsten het werken onder tijdsdruk het mondeling en schriftelijk presenteren van onderzoeksresultaten Omwille van het bereiken van een adequate academische vorming in de breedte beschikt de student, naast bovenbedoelde kennis en vaardigheden, over elementair inzicht in en overzicht van (een) ander(e) disciplinegebied(en) dan de gekozen major. Paragraaf 3 De propedeutische fase van de opleiding Artikel 3.1 Samenstelling propedeutische fase De propedeutische fase omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: nr. onderdeel omvang 1 Griekse grammatica en vertaalpracticum I 5 ECTS 2 Grieks proza 5 ECTS 3 Latijnse grammatica en vertaalpracticum I 5 ECTS 4 Latijns proza 5 ECTS 5 Archeologie van de klassieke Oudheid 5 ECTS Onderwijs- en Examenregeling Bachelor GLTC, pagina 6

7 6 Antieke Wijsbegeerte 5 ECTS 7 Basiscursus Grieks I 1 10 ECTS 8 Basiscursus Latijn I 2 10 ECTS 9 Griekse grammatica en vertaalpracticum II 5 ECTS 10 Grieks epos 5 ECTS 11 Latijnse grammatica en vertaalpracticum II 5 ECTS 12 Latijns epos 5 ECTS 13 Inleiding in de Oude Geschiedenis 5 ECTS 14 Griekse en Latijnse Literatuurgeschiedenis 5 ECTS 16 Basiscursus Latijn II 2 10 ECTS 1 Deze onderdelen zijn verplicht voor studenten die geen eindexamen Grieks hebben gedaan. Degenen die dat wel hebben volgen in plaats van de basiscursus de onderdelen Griekse grammatica en vertaalpracticum I en Grieks proza. 2 Deze onderdelen zijn verplicht voor studenten die geen eindexamen Latijn hebben gedaan. Degenen die dat wel hebben volgen in plaats van de basiscursus de onderdelen Latijnse grammatica en vertaalpracticum I en Latijns proza. Artikel 3.2 Praktische oefeningen in de propedeutische fase 1. De volgende onderdelen van de propedeuse omvatten (een) praktische oefening(en) in de daarbij aangegeven vorm: nr. onderdeel vorm praktische type college oefening 1 Griekse grammatica en vertaalpracticum schriftelijke opdrachten werkcollege I 2 Grieks proza leesverslag werkcollege 3 Latijnse grammatica en vertaalpracticum schriftelijke opdrachten werkcollege I 4 Latijns proza actieve deelname werkcollege 5 Archeologie van de klassieke Oudheid schriftelijke opdracht hoorcollege 6 Antieke Wijsbegeerte actieve deelname hoorcollege, werkcollege 7 Basiscursus Grieks I schriftelijke opdrachten werkcollege 8 Basiscursus Latijn I schriftelijke opdrachten werkcollege 9 Griekse grammatica en vertaalpracticum schriftelijke opdrachten werkcollege II 10 Grieks epos: Homerus praktische opdrachten werkcollege 11 Latijnse grammatica en vertaalpracticum schriftelijke opdrachten werkcollege II 12 Latijns epos essay werkcollege 13 Inleiding in de Oude Geschiedenis schriftelijke opdrachten hoorcollege, werkcollege 14 Griekse en Latijnse Literatuurgeschiedenis schriftelijke opdrachten, mondelinge presentaties hoorcollege, werkcollege 15 Basiscursus Grieks II schriftelijke opdrachten werkcollege Onderwijs- en Examenregeling Bachelor GLTC, pagina 7

8 16 Basiscursus Latijn II schriftelijke opdrachten werkcollege 2. Het tentamen van een onderdeel genoemd in het eerste lid van dit artikel kan niet worden afgelegd dan nadat de desbetreffende praktische oefening(en) met voldoende resultaat is/zijn gevolgd. Hieronder wordt tenminste verstaan het actief deelnemen aan minimaal 80% van de werkcolleges. 3. Met betrekking tot de volgende onderdelen geldt het met voldoende resultaat deelnemen aan de praktische oefening(en) als het behalen van het desbetreffende tentamen: n.v.t. Paragraaf 4 De postpropedeutische fase van de opleiding Artikel 4.1 Samenstelling postpropedeutische fase 1. De postpropedeuse omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: nr. onderdeel omvang 17 Historiografische en documentaire teksten 10 ECTS 18 Teksten Filosofie van de Oudheid 5 ECTS 19 Klassieke Cultuur in Context II 5 ECTS 20 Vrije ruimte (evt. Minor) 10 ECTS 21 Poëzie-analyse Grieks en Latijn 5 ECTS 22 Griekse en Latijnse Dramateksten 10 ECTS 23 Griekse en Latijnse Taalkunde 5 ECTS 24 Vrije ruimte (evt. Minor) 10 ECTS 25 Griekse tekst, taal en interpretatie 5 ECTS 26 Latijn in diachronie: Oudheid, Middeleeuwen, Vroegmoderne Periode 5 ECTS 27 Onderzoekscollege OG GLTC/Kernvak Geschiedenis GES 3 5 ECTS 28 Klassieke cultuur in Context I 1 5 ECTS 29 Filosofie van de Oudheid 1 5 ECTS 30 Minor (evt. Vrije ruimte) 10 ECTS 31 Integratiecollege Hellenistische en Romeinse Poëzie 2 10 ECTS 32 Integratiecollege Oude Geschiedenis en Klassieke en Mediterrane Archeologie 10 ECTS 2 / 4 33 Minor (evt. Vrije ruimte) 10 ECTS 34 Ba-Scriptie GLTC 10 ECTS 1 De student kiest één van deze twee onderdelen. 2 De student kiest één van deze twee onderdelen. 3 Het onderwerp wordt jaarlijks vastgesteld, zie hiervoor de Kernvakkenbrochure van de Bachelor Geschiedenis (semster 1) 4 Het onderwerp wordt jaarlijks vastgesteld, zie hiervoor de Kernvakkenbrochure van de Bachelor Geschiedenis (semester 2) Onderwijs- en Examenregeling Bachelor GLTC, pagina 8

9 2. a. De postpropedeutische fase omvat een, onder de goedkeuring van de examencommissie door de examinandus te kiezen, minor van 20 ECTS studiepunten. Uit de volgende lijst dient de student één minor te kiezen: nr. minor 1 Antieke Cultuur 2 Beeld en betekenis 3 Cultureel Erfgoed 4 Cultuurwetenschap 5 Ecologische Archeologie 6 Europa: Idee en Constructie 7 Film en TV 8 Genderstudies 9 Journalistiek 10 Literatuurwetenschap 11 Middeleeuwen en Renaissance Studies 12 Oudgermaans 13 Theater 14 Vertaalwetenschap b. Voor een uitgebreide omschrijving van de minoren: zie de bijlage bij deze OER 3. De postpropedeutische fase omvat een vrije-keuzeruimte van 20 ECTS studiepunten. Dit zijn onder de goedkeuring van de examencommissie door de examinandus te kiezen vrije onderdelen, die betrekking hebben op vakken die aan een universiteit of een instelling voor hoger beroepsonderwijs worden onderwezen. Om een brede academische vorming te garanderen dient de examinandus in aanraking te komen met twee theoretisch en methodologisch fundamenteel van elkaar te onderscheiden wetenschapsgebieden. In het tweede wetenschapsgebied dient ten minste een tentamen te worden afgelegd in een studieonderdeel met een minimale omvang van 5 ECTS studiepunten. De examinandus wordt vrijgesteld van deze regel indien de opleiding op andere wijze voldoet aan deze eis. 4. De student wordt in staat gesteld in de postpropedeutische fase onderdelen met een totaal volume van ten minste 30 ECTS studiepunten te volgen aan een buitenlandse (partner-) universiteit. Deze onderdelen behoeven vooraf goedkeuring van de examencommissie. Artikel 4.2 Praktische oefeningen in de postpropedeutische fase 1. De volgende postpropedeutische onderdelen, als genoemd in art. 4.1, omvatten (een) praktische oefening(en) in de daarbij aangegeven vorm: nr. onderdeel vorm praktische type college oefening 17 Historiografische en documentaire teksten schriftelijke opdrachten, werkcollege mondelinge presentatie 18 Teksten Filosofie van de Oudheid actieve deelname hoorcollege, werkcollege 19 Klassieke Cultuur in Context II werkstuk, referaat hoorcollege, Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding GLTC, pagina 9

10 werkcollege 21 Poëzie-analyse Grieks en Latijn schriftelijke opdrachten werkcollege 22 Griekse en Latijnse Dramateksten schriftelijke opdrachten, werkcollege essay 23 Griekse en Latijnse Taalkunde schriftelijke opdrachten werkcollege 25 Griekse tekst, taal en interpretatie werkstuk werkcollege 26 Latijn in diachronie schriftelijke opdrachten, werkcollege mondelinge presentaties, werkstuk 27 Onderzoekscollege OG GLTC/Kernvak schriftelijke opdracht, werkcollege Geschiedenis GES essay, mondelinge presentatie 28 Klassieke cultuur in Context I werkstuk, referaat hoorcollege, werkcollege 29 Filosofie van de Oudheid werkstuk werkcollege, zelfstudie 31 Integratiecollege Grieks en Latijn mondelinge presentatie, werkcollege, 32 Integratiecollege Oude Geschiedenis en Klassieke en Mediterrane Archeologie werkstuk mondelinge presentatie, essay excursie hoorcollege, werkcollege, excursie 33 Ba-Scriptie GLTC scriptie zelfstudie (begeleid) 2. Het tentamen van een onderdeel genoemd in het eerste lid van dit artikel kan niet worden afgelegd dan nadat de desbetreffende praktische oefening(en) met voldoende resultaat is/zijn gevolgd. Hieronder wordt tenminste verstaan het actief deelnemen aan minimaal 80% van de werkcolleges. 3. Met betrekking tot de volgende onderdelen geldt het met voldoende resultaat deelnemen aan de praktische oefening(en) als het behalen van het desbetreffende tentamen: nr. onderdeel 25 Griekse tekst, taal en interpretatie 27 Onderzoekscollege OG GLTC 29 Filosofie van de Oudheid 32 Integratiecollege Oude Geschiedenis en Klassieke en Mediterrane Archeologie 34 Ba-Scriptie GLTC Paragraaf 5 Tentamens en examens van de opleiding Artikel 5.1 Algemeen Het oordeel over een tentamen is voldoende dan wel onvoldoende, in cijfers uitgedrukt: 6 of hoger respectievelijk 5 of lager. Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding GLTC, pagina 10

11 Artikel 5.2 Toegang tot en verplichte volgorde van tentamens Toegang tot tentamens Alle ingeschreven studenten moeten zich via ProgRESS-WWW aanmelden voor de tentamens die zij willen afleggen. De intekening voor het eerste en tweede semester vindt plaats in week 12 tot en met 15 van deze semesters. De intekening voor een tentamen in de leesweek (week 8) vindt plaats in week 5 tot en met 7 van beide semesters. De intekening voor hertentamens in augustus vindt plaats in de 5e tot en met 2e week voorafgaand aan de hertentamenperiode Verplichte volgorde van tentamens 1. Aan de tentamens van de hierna te noemen onderdelen kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat de tentamens van de daarbij vermelde onderdelen zijn behaald: a. propedeuse: nr. onderdeel nr. na het behalen van onderdeel 1 Griekse grammatica en vertaalpracticum eindexamen VWO Grieks I 2 Grieks proza eindexamen VWO Grieks 3 Latijnse grammatica en vertaalpracticum I eindexamen VWO Latijn 4 Latijns proza eindexamen VWO Latijn 9 Griekse grammatica en vertaalpracticum II 11 Latijnse grammatica en vertaalpracticum II 1 Griekse grammatica en vertaalpracticum I of 7 Basiscursus Grieks I 3 Latijnse grammatica en vertaalpracticum I of 8 Basiscursus Latijn I 15 Basiscursus Grieks II 7 Basiscursus Grieks I 16 Basiscursus Latijn II 8 Basiscursus Latijn I b. postpropedeuse: nr. onderdeel nr. na het behalen van onderdeel 17 Historiografische en documentaire teksten propedeuse 18 Teksten Filosofie van de Oudheid propedeuse 19 Klassieke Cultuur in Context II 5 Archeologie van de klassieke Oudheid 22 Griekse en Latijnse Dramateksten propedeuse 23 Griekse en Latijnse Taalkunde propedeuse 25 Griekse tekst, taal en interpretatie propedeuse en 17 Historiografische en documentaire teksten en 21 Poëzie-analyse Grieks en Latijn en 22 Griekse en Latijnse Dramateksten en 23 Griekse en Latijnse Taalkunde 26 Latijn in diachronie propedeuse en Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding GLTC, pagina 11

12 17 Historiografische en documentaire teksten en 21 Poëzie-analyse Grieks en Latijn en 22 Griekse en Latijnse Dramateksten en 23 Griekse en Latijnse Taalkunde 27 Onderzoekscollege OG propedeuse GLTC/Kernvak Geschiedenis GES 28 Klassieke cultuur in Context I propedeuse en 5 Archeologie van de klassieke Oudheid 29 Filosofie van de Oudheid propedeuse 31 Integratiecollege Grieks en Latijn propedeuse en tweede jaar 32 Integratiecollege Oude Geschiedenis propedeuse en Klassieke en Mediterrane Archeologie 34 Ba-scriptie GLTC propedeuse 2. De examencommissie zal aan de student op diens verzoek de toegang tot bepaalde onderdelen van het afsluitend examen verlenen voordat hij/zij het propedeutisch examen volledig met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel vrijstelling van het afleggen daarvan heeft verkregen, mits ten minste 45 ECTS studiepunten van de totale studielast van de propedeuse met goed gevolg zijn afgelegd, dan wel vrijstelling van het afleggen daarvan is verkregen. De examencommissie bepaalt dat de in de eerste volzin bedoelde toegang slechts geldt voor een door haar vast te stellen termijn. Artikel 5.3 Tijdvakken en frequentie tentamens 1. Tot het afleggen van de tentamens van de in artikel 3.1 en artikel 4.1 genoemde onderdelen wordt tweemaal per studiejaar de gelegenheid gegeven. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt tot het afleggen van het tentamen van een onderdeel waarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet is gegeven, in dat jaar slechts eenmaal de gelegenheid gegeven. 3. Indien ten aanzien van een onderdeel in deze regeling niet is aangegeven hoeveel malen per studiejaar het tentamen kan worden afgelegd, omdat het onderdeel betrekking heeft op een vak dat niet in de opleiding wordt onderwezen, is het daaromtrent in de daarvoor geldende onderwijs- en examenregeling bepaalde van toepassing. Artikel 5.4 Vorm van de tentamens 1. De onderdelen, genoemd in artikel 3.1 en artikel 4.1, worden getoetst met alleen een schriftelijk tentamen, met uitzondering van de volgende onderdelen, die op de hieronder aangegeven wijze worden getoetst: a. propedeuse: nr. onderdeel vorm tentamen 2 Grieks proza schriftelijk tentamen, verslag Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding GLTC, pagina 12

13 5 Archeologie van de klassieke Oudheid schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht 13 Inleiding in de Oude Geschiedenis schriftelijk tentamen, schriftelijke opdrachten 14 Griekse en Latijnse Literatuurgeschiedenis schriftelijk tentamen, schriftelijke opdrachten b. postpropedeuse: nr. onderdeel vorm tentamen 17 Historiografische en documentaire teksten schriftelijk tentamen, schriftelijke opdrachten, 19 Klassieke Cultuur in Context II schriftelijk tentamen, werkstuk, referaat 21 Poëzie-analyse Grieks en Latijn mondeling tentamen 22 Griekse en Latijnse Dramateksten schriftelijke opdrachten, schriftelijk tentamen 23 Griekse tekst, taal en interpretatie werkstuk 26 Latijn in diachronie werkstuk, schriftelijk tentamen, mondelinge presentatie 27 Onderzoekscollege OG GLTC/Kernvak Geschiedenis GES 28 Klassieke cultuur in Context I schriftelijk tentamen, werkstuk, referaat 29 Filosofie van de Oudheid werkstuk 31 Integratiecollege Grieks en Latijn schriftelijk tentamen, werkstuk 32 Integratiecollege Oude Geschiedenis en Klassieke en Mediterrane Archeologie 34 Ba-Scriptie GLTC scriptie schriftelijke opdracht, essay, mondelinge presentatie mondelinge presentatie, essay 2. Op schriftelijk verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere wijze dan vorenbedoeld wordt afgelegd. Van de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen kan door de examencommissie vrijstelling worden verleend. In dat geval bepaalt de examencommissie dat de praktische oefening op een andere, door haar te bepalen wijze, wordt verricht. 3. Studenten met een functiestoornis wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen. 4. Indien ten aanzien van een onderdeel in deze regeling niet is aangegeven op welke wijze het tentamen kan worden afgelegd, omdat het onderdeel betrekking heeft op een vak dat niet in de opleiding wordt onderwezen, is het daaromtrent in de daarvoor geldende onderwijs- en examenregeling bepaalde van toepassing. Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding GLTC, pagina 13

14 Artikel 5.5 Mondelinge tentamens 1. Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 2. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. 3. Een mondeling tentamen wordt schriftelijk, analoog of digitaal vastgelegd. Bij schriftelijke vastlegging is de aanwezigheid van een tweede examinator vereist. Artikel 5.6 Deeltentamens Als een onderdeel is opgesplitst in meerdere subonderdelen, waarvan de minimale omvang tenminste 5 ECTS per onderdeel is, dan wordt het eindcijfer bepaald door het gewogen gemiddelde van de deeltentamens. Deelcijfers dienen voldoende te zijn. Artikel 5.7 Scriptie 1. De scriptie wordt beoordeeld door een door de examencommissie aan te wijzen examinator, zijnde de begeleidende docent. 2. Indien een student twee opleidingen volgt, dient de student in beginsel een zelfstandige scriptie per opleiding in te leveren. 3. De examencommissie bepaalt of de scriptie in de doeltaal dan wel het Nederlands wordt gesteld. De scriptie mag alleen dan in een andere taal worden gesteld, indien daartoe door de examencommissie toestemming is verleend. Artikel 5.8 Fraude en plagiaat 1. Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van een examinandus dat erop is gericht het vormen van een juist oordeel omtrent zijn/haar kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. 2. Onder plagiaat wordt verstaan: a. het gebruik maken van ideeën en formuleringen van anderen zonder bronvermelding; b. het opnemen van een vertaling of parafrase van andermans werk zonder verwijzing; c. het indienen van een zelfde of vergelijkbare tekst voor opdrachten van meerdere opleidingsonderdelen. 3. In geval van fraude tijdens het afleggen van een tentamen kan de examinator de examinandus uitsluiten van verdere deelname aan het tentamen. 4. In geval van fraude met een tentamen kan de examencommissie besluiten de examinandus uit te sluiten van deelname aan het tentamen voor een door haar vast te stellen periode. Deze periode is maximaal een jaar. Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding GLTC, pagina 14

15 5. In geval van plagiaat in een praktische oefening kan de examencommissie besluiten de examinandus uit te sluiten van deelname aan de praktische oefening voor de duur van een door haar vast te stellen periode. Deze periode is maximaal een jaar. 6. In voorkomende gevallen van plagiaat kan de examencommissie behandeling daarvan in handen geven van de facultaire plagiaatcommissie. 7. De examencommissie neemt een beslissing inzake uitsluiting naar aanleiding van het schriftelijk verslag van de surveillant van de door hem/haar geconstateerde fraude, en na het horen van de examinandus. 8. De examencommissie/facultaire plagiaatcommissie neemt een beslissing inzake uitsluiting naar aanleiding van het schriftelijk verslag van de examinator van de door hem/haar geconstateerde fraude respectievelijk het door hem/haar geconstateerde plagiaat, en na het horen van de examinandus. 9. Een uitsluiting heeft tot gevolg dat geen uitslag wordt vastgesteld voor het desbetreffende tentamen of de praktische oefening. 10. De examencommissie/facultaire plagiaatcommissie stelt het faculteitsbestuur op de hoogte van gevallen van fraude en/of plagiaat. Artikel 5.9 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 1. Uiterlijk twee werkdagen voor het einde van de termijn waarbinnen de student in het eerstvolgende semester de gelegenheid heeft zijn/haar studieplanning in ProgRESS- WWW aan te passen stelt de examinator de uitslag van een tentamen of werkstuk vast en verschaft hij/zij de administratie van de faculteit de nodige gegevens ten behoeve van de uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk omtrent de uitslag aan de student. De maximale nakijktermijn bedraagt in principe tien werkdagen na de dag waarop een tentamen is afgelegd of een werkstuk is ingeleverd. In geval van een tentamen met essayvragen dat door meer dan 50 studenten is gemaakt kan deze termijn woren verlengd tot vijftien werkdagen. 2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid stelt de examinator terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en reikt hij/zij de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit. 3. Bij de schriftelijke verklaring omtrent de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op het inzagerecht, bedoeld in artikel 5.11, eerste lid, alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens. 4. Aan een onderdeel c.q. tentamen dat met voldoende resultaat is afgesloten kan niet opnieuw worden deelgenomen. 5. Voor een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt de examencommissie tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de student een schriftelijke verklaring omtrent de uitslag zal ontvangen. Artikel 5.10 Geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is maximaal zes jaar vanaf het moment dat het onderdeel met succes is afgesloten. Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding GLTC, pagina 15

16 2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan de examencommissie m.b.t. een onderdeel waarvan het tentamen langer dan zes jaar geleden is behaald, dit onderdeel alsnog erkennen, indien de verworven leerstof nog steeds relevant is, dan wel een aanvullend of vervangend tentamen opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van een examen. Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding GLTC, pagina 16

17 Artikel 5.11 Inzagerecht 1. Gedurende ten minste zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. Tevens wordt hem op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk. 2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belangstellende kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 3. De examencommissie kan bepalen dat de inzage of de kennisneming geschiedt op een vaste plaats en op ten minste twee vaste tijdstippen. Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn. Artikel 5.12 Vrijstelling 1. De examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een tentamen, indien de student: a. hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of hogere beroepsopleiding heeft voltooid; b. hetzij aantoont door werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken m.b.t. het desbetreffende onderdeel. 2. De examencommissie kan de student op diens verzoek vrijstelling verlenen van de propedeuse indien de student in het bezit is van een diploma dat naar het oordeel van de examencommissie ten minste gelijkwaardig is aan het propedeutisch diploma. Indien het een buiten Nederland afgegeven diploma betreft, wordt vrijstelling niet verleend dan nadat het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. Artikel 5.13 Examen 1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student voldoende bewijzen overlegt van door hem behaalde tentamens. 2. Tot het afleggen van het propedeutisch examen wordt ten minste drie maal per jaar de gelegenheid geboden. 3. Tot het afleggen van het afsluitend examen wordt ten minste tien maal per jaar de gelegenheid geboden. Artikel 5.14 Graad 1. Aan degene die het afsluitend examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Arts verleend. Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding GLTC, pagina 17

18 2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. Artikel 5.15 Cum laude-regeling 1. Aan de uitslag van het volledige Bachelorexamen kan het predicaat cum laude worden verbonden indien voor alle onderdelen behorend bij het afsluitend examen, inclusief de minoren, gemiddeld ten minste het onafgeronde cijfer 8 (acht) is behaald. 2. Alle onderdelen dienen gewogen te worden meegeteld, d.w.z. dat bij het bepalen van het gemiddelde elk vak evenveel keren moet meetellen als het aantal studiepunten dat ervoor is behaald. 3. Extra vakken worden desgewenst niet meegeteld. De student mag zelf bepalen welke extra vakken uit de extra vrije minorruimte dienen te worden aangemerkt. 4. Indien een student in aanmerking wil komen voor het predicaat cum laude, dient het aantal onderwijseenheden dat van een cijfer is voorzien tenminste 150 ECTS studiepunten te omvatten. Onder deze onderwijseenheden valt tenminste de scriptie. Paragraaf 6 Vooropleiding Artikel 6.1 Vereiste vooropleiding De vier VWO-profielen Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) en Natuur en Techniek (NT) geven alle recht op toelating tot de opleiding mits de vakken Latijn en Grieks onderdeel uitmaken van het vakkenpakket. Automatische toelating wordt ook gegeven aan bezitters van het diploma VWO- oude stijl met Latijn en Grieks in het vakkenpakket. Artikel 6.2 Vervangende eisen deficiënties 1. Deficiënties in de vooropleiding in de hierna genoemde vakken worden gecompenseerd door het tot genoegen van de examencommissie afleggen van de desbetreffende tentamens op het niveau van het v.w.o.-eindexamen: vak toets Grieks schriftelijk Latijn schriftelijk 2. De examencommissie kan in bijzondere gevallen een universitair docent in het desbetreffende vak belasten met het afnemen van een of meer tentamens. Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding GLTC, pagina 18

19 Artikel 6.3 Nederlandse taal Conform artikel 7.2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt het onderwijs gegeven en worden de examens afgenomen in het Nederlands. In afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd: a. wanneer het een opleiding met betrekking tot die taal betreft; b. wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent gegeven wordt, of; c. indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal. Artikel 6.4 Gelijkwaardige vooropleiding De examencommissie kan de bezitter van een getuigschrift van bekwaamheid tot het volgen van universitair onderwijs, afgegeven door buitenlandse instellingen van onderwijs, toegang verlenen tot het afleggen van het propedeutisch examen, onverminderd het bepaalde in art Indien het onderwijs wordt gegeven en examens worden afgenomen in het Nederlands, wordt toegang niet verleend dan nadat het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. Artikel 6.5 Colloquium doctum 1. Het toelatingsonderzoek als bedoeld in art van de wet omvat de volgende onderdelen: Grieks, Latijn en naar keuze van de aanvrager Geschiedenis, Engels, Nederlands, Duits of Frans. 2. De faculteit kent een afzonderlijk colloquium-doctumreglement waarin het toelatingsonderzoek nader wordt geregeld. Het colloquium-doctumreglement maakt deel uit van deze regeling. Paragraaf 7 Inschrijving voor colleges en studiebegeleiding Artikel 7.1 Inschrijving voor colleges 1. Alle ingeschreven studenten dienen vóór 1 september in ProgRESS-WWW aan te geven welke colleges zij gaan volgen. Per semester kunnen zij zich in beginsel voor ten hoogste 40 ECTS inschrijven. Slechts in overleg met de studieadviseur van de betrokken opleiding kan hiervan worden afgeweken. Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding GLTC, pagina 19

20 2. De college-inschrijving omvat alle studieonderdelen en alle (her)toetsen. Onder (her)toets wordt verstaan een tentamen of werkstuk dat deel uitmaakt van de toetsing van een onderdeel en dat gebonden is aan de jaarlijkse vastgestelde toetsingsperioden. 3. De college-inschrijving van nieuwe studenten van een vaststaand propedeuseprogramma wordt ingevoerd door Bureau StudentZaken. 4. De college-inschrijving van nieuwe studenten voor een doorstroomprogramma, van nietletterenstudenten of van studenten van andere vooropleidingen dient vóór 1 september schriftelijk te worden ingeleverd bij Bureau Studentzaken, waarna Bureau Studentzaken zorgt voor invoering in ProgRESS-WWW. Artikel 7.2 Studievoortgangsadministratie 1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor de registratie van de individuele studieresultaten van de studenten. 2. Het faculteitsbestuur verschaft elke student ten minste eenmaal per jaar een overzicht van de door hem/haar behaalde studieresultaten. Artikel 7.3 Studiebegeleiding Het faculteitsbestuur draagt zorg voor de introductie en de studiebegeleiding van de studenten die voor de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. Artikel 7.4 Studieadvies eerste jaar 1. In het jaar van zijn eerste inschrijving krijgt elke student voor het einde van het eerste en vervolgens voor het einde van het tweede semester een schriftelijk advies over de voortzetting van zijn opleiding. 2. Desgevraagd geeft het faculteitsbestuur de student mondeling advies over de voortzetting van zijn studie in of buiten de faculteit en over eventuele andere ontwikkelingsmogelijkheden. Paragraaf 8 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 8.1 Tentamens en examens oude stijl -opleiding 1. Voor de studenten die direct voorafgaand aan het tijdstip van invoering van deze regeling waren ingeschreven voor de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur blijft de onderwijs- en examenregeling, laatstelijk vastgesteld op 1 september 2002, van kracht, onder de voorwaarde dat tot 1 september 2007 aan degenen die het propedeutisch examen met goed gevolg Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding GLTC, pagina 20

21 hebben afgelegd, de gelegenheid wordt geboden het postpropedeutisch (of doctoraal) examen van de opleiding af te leggen. 2 Het onderwijs dat voorbereidt op het in het eerste lid bedoelde postpropedeutisch (of doctoraal) examen wordt voor de laatste maal verzorgd in het studiejaar , met dien verstande dat de studieonderdelen in de in lid 1 genoemde regeling kunnen worden vervangen door andere, naar het oordeel van de examencommissie gelijkwaardige of overeenkomstige, studieonderdelen. 4 In bijzondere gevallen kan de examencommissie aan andere studenten dan die bedoeld in het eerste lid toestemming verlenen tentamens en examens af te leggen volgens de onderhavige onderwijs- en examenregeling. Het bepaalde in het eerste lid sub a. en sub b. blijft daarbij onverminderd van kracht. Artikel 8.2 Overstap van 'oude stijl'-opleiding naar 'nieuwe stijl'-opleiding volgens de bachelor-masterstructuur 1. Een student, als bedoeld in art. 8.1, kan deelnemen aan de nieuwe opleiding krachtens deze onderwijs- en examenregeling onder de voorwaarde dat behaalde studieresultaten kunnen worden gewaardeerd als vrijstelling voor gelijkwaardige of overeenkomstige onderdelen voorzien in deze regeling. Artikel 8.3 Wijzigingen 1. Wijzigingen van deze regeling worden door het faculteitsbestuur, gehoord de opleidingscommissie en na overleg met de faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijze niet worden geschaad. 3. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op enige beslissing die krachtens deze regeling door de examencommissie is genomen ten aanzien van een student. Artikel 8.4 Bekendmaking 1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regels en richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken. 2. Elke belangstellende kan op het bureau van de faculteit een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding GLTC, pagina 21

22 Artikel 8.5 Inwerkingtreding Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding GLTC, pagina 22

'( )* ( *+ ,( -.+ /( -.+ 0( #+ 1( 2 ( 3 * 8. +* Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur, pagina 1

'( )* ( *+ ,( -.+ /( -.+ 0( #+ 1( 2 ( 3 * 8. +* Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur, pagina 1 ! "#$ %& '( )* ( *+,( -.+ /( -.+ 0( #+ 1( 2 ( 3 * 8. +* Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur, pagina 1 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

" # &' ( ) ' ) * +', - * .', - * /' " * 0' 1 ' 2) ' * ) Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Friese Taal en Cultuur, pagina 1

 # &' ( ) ' ) * +', - * .', - * /'  * 0' 1 ' 2) ' * ) Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Friese Taal en Cultuur, pagina 1 ! " # $% &' ( ) ' ) * +', - *.', - * /' " * 0' 1 ' 2) ' * ) Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Friese Taal en Cultuur, pagina 1 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud

Nadere informatie

%& '( & () -& +,) .& ") & 1 ( & )( Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding ATW, pagina 1

%& '( & () -& +,) .& ) & 1 ( & )( Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding ATW, pagina 1 ! " #$ %& '( & () *& +,) -& +,).& ") /& 0 & 1 ( & )( Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding ATW, pagina 1 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling

Nadere informatie

Duitse Taal en Cultuur

Duitse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2009-2010 Masteropleiding Duitse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4.

Nadere informatie

" #$ '( )* ( *+ ,( " -+ .( " -+ /( #+ 0( 1 ( 2 * ( +* Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Duits, pagina 1

 #$ '( )* ( *+ ,(  -+ .(  -+ /( #+ 0( 1 ( 2 * ( +* Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Duits, pagina 1 ! " #$ %& '( )* ( *+,( " -+.( " -+ /( #+ 0( 1 ( 2 * ( +* Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Duits, pagina 1 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Toegepaste Taalwetenschap

Toegepaste Taalwetenschap Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2009-2010 Masteropleiding Toegepaste Taalwetenschap Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

() *+ ) +, -). /, 0). /, 1) 2, 3) 4 ) 5 + ),+ bachelor-oer Kunsten, Cultuur en Media, pagina 1

() *+ ) +, -). /, 0). /, 1) 2, 3) 4 ) 5 + ),+ bachelor-oer Kunsten, Cultuur en Media, pagina 1 ! "#$% &' () *+ ) +, -). /, 0). /, 1) 2, 3) 4 ) 5 + ),+ bachelor-oer Kunsten, Cultuur en Media, pagina 1 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van

Nadere informatie

&' ( ) ' ) * +', # * -', # * .' / * 0' 1 ' 2) ' * ) Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatiekunde, pagina 1

&' ( ) ' ) * +', # * -', # * .' / * 0' 1 ' 2) ' * ) Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatiekunde, pagina 1 ! "#$ "% &' ( ) ' ) * +', # * -', # *.' / * 0' 1 ' 2) ' * ) Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatiekunde, pagina 1 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

%& '( & () -& +,) .& /) 0& 1 & 2 ( & )( Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Geschiedenis, pagina 1

%& '( & () -& +,) .& /) 0& 1 & 2 ( & )( Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Geschiedenis, pagina 1 ! " #$ %& '( & () *& +,) -& +,).& /) 0& 1 & 2 ( & )( Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Geschiedenis, pagina 1 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Talen en Culturen van het Midden-Oosten

Talen en Culturen van het Midden-Oosten Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Masteropleiding Talen en Culturen van het Midden-Oosten Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

Bacheloropleiding oude stijl

Bacheloropleiding oude stijl Bacheloropleiding oude stijl! "# $%& # &%'& (# )&& *'& +# )&&& *'&,# '& -#.& # / % # '%& Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding RTC, pagina 1 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

&' () ' )* +', -* .', -* /' "* 0' 1 ' 2 ) ' *) Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur, pagina 1

&' () ' )* +', -* .', -* /' * 0' 1 ' 2 ) ' *) Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur, pagina 1 ! "# $% &' () ' )* +', -*.', -* /' "* 0' 1 ' 2 ) ' *) Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur, pagina 1 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

Romaanse Talen en Culturen

Romaanse Talen en Culturen Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2009-2010 Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

"# $% () *+ ) +# ,) -.# /) -.# 0) $# 1) 2 ) " + ) #+ Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidinge Slavisch, pagina 1

# $% () *+ ) +# ,) -.# /) -.# 0) $# 1) 2 )  + ) #+ Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidinge Slavisch, pagina 1 ! "# $% &' () *+ ) +#,) -.# /) -.# 0) $# 1) 2 ) " + ) #+ Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidinge Slavisch, pagina 1 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Engelse Taal en Cultuur

Engelse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Masteropleiding Engelse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4.

Nadere informatie

" " ## %& '( & () -& +,) .& /) 0& 1 & 2 ( & )( Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding IO-IB, pagina 1

  ## %& '( & () -& +,) .& /) 0& 1 & 2 ( & )( Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding IO-IB, pagina 1 ! " " ## "$ %& '( & () *& +,) -& +,).& /) 0& 1 & 2 ( & )( Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding IO-IB, pagina 1 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

"# $ % () * + ) + # ,) -. # /) -. # 0) $ # 1) 2 ) "+ ) # + Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Scandinavische Talen en Culturen, pagina 1

# $ % () * + ) + # ,) -. # /) -. # 0) $ # 1) 2 ) + ) # + Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Scandinavische Talen en Culturen, pagina 1 ! "# $ % &' () * + ) + #,) -. # /) -. # 0) $ # 1) 2 ) "+ ) # + Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Scandinavische Talen en Culturen, pagina 1 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Speech and Language Pathology

Speech and Language Pathology Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2011-2012 Masteropleiding Speech and Language Pathology Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

Nederlandse Taal en Cultuur

Nederlandse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Masteropleiding Nederlandse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

Communicatieen. Informatiewetenschappen

Communicatieen. Informatiewetenschappen Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Masteropleiding Communicatieen Informatiewetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2009-2010 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Engelse Taal en Cultuur

Engelse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2009-2010 Masteropleiding Engelse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4.

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

" #$ &' () ' )* +', $* -', $* .' /* 0' 1 ' 2 ) ' *) Onderwijs- en Examenregeling bachelor CIW, pagina 1

 #$ &' () ' )* +', $* -', $* .' /* 0' 1 ' 2 ) ' *) Onderwijs- en Examenregeling bachelor CIW, pagina 1 ! " #$ #% &' () ' )* +', $* -', $*.' /* 0' 1 ' 2 ) ' *) Onderwijs- en Examenregeling bachelor CIW, pagina 1 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Talen en Culturen van het Midden-Oosten

Talen en Culturen van het Midden-Oosten Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Masteropleiding Talen en Culturen van het Midden-Oosten Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Finoegrische Talen en Culturen

Finoegrische Talen en Culturen Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Masteropleiding Finoegrische Talen en Culturen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

Algemene Taalwetenschap

Algemene Taalwetenschap Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Masteropleiding Algemene Taalwetenschap Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Slavische Talen en Culturen

Slavische Talen en Culturen Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Masteropleiding Slavische Talen en Culturen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

Romaanse Talen en Culturen

Romaanse Talen en Culturen Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Kunsten, Cultuur en Media

Kunsten, Cultuur en Media Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Masteropleiding Kunsten, Cultuur en Media Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en Examenregeling 2013-2014 Masteropleiding. Mediastudies. Croho (60831)

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en Examenregeling 2013-2014 Masteropleiding. Mediastudies. Croho (60831) Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling 2013-2014 Masteropleiding Mediastudies Croho (60831) Programma s - Journalistiek - Journalism Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

Engelse Taal en Cultuur

Engelse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Masteropleiding Engelse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4.

Nadere informatie

Kunsten, Cultuur en Media

Kunsten, Cultuur en Media Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2009-2010 Masteropleiding Kunsten, Cultuur en Media Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Geschiedenis 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Master-opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Mediterrane Studies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Mediterrane Studies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Mediterrane Studies Spaanse

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2008-2009

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis 2010-2011 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Taalwetenschap 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

!!"!!# %& ' & ( )& * " ( +& * " ( ,& - ( & 0 & (

!!!!# %& ' & ( )& *  ( +& *  ( ,& - ( & 0 & ( !!"!!#!"#!$ %& ' & ( )& * " ( +& * " (,& - (.& / & 0 & ( Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Engelse Taal en Cultuur

Engelse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2011-2012 Masteropleiding Engelse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4.

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Informatica Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3.

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3. Onderwijs- en examenregeling Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur Inhoud: 1. Algemeen 2. Opbouw van de opleiding 3. Onderwijs 4. Toetsing 5. Vooropleiding 6. Studiebegeleiding 7. Overgangsbepalingen

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Kunsten, Cultuur en Media

Kunsten, Cultuur en Media Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Masteropleiding Kunsten, Cultuur en Media Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en ExamenRegeling Masteropleiding. American Studies

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en ExamenRegeling Masteropleiding. American Studies Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2011-2012 Masteropleiding American Studies Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Kunsten, Cultuur en Media

Kunsten, Cultuur en Media Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2011-2012 Masteropleiding Kunsten, Cultuur en Media Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Modern and Contemporary History Transformation and Acceptance

Modern and Contemporary History Transformation and Acceptance Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2009-2010 Research Master-opleiding Modern and Contemporary History Transformation and Acceptance Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding

Nadere informatie

Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie

Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2009-2010 Masteropleiding Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie

Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Bacheloropleiding Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. De

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding. Kunstgeschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding. Kunstgeschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Master-opleiding Kunstgeschiedenis Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie