Programma van toetsing en afsluiting VWO 5. Rembrandt College Veenendaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015. Programma van toetsing en afsluiting VWO 5. Rembrandt College Veenendaal"

Transcriptie

1 Programma van toetsing en afsluiting VWO 5 Rembrandt College Veenendaal september 2014

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 2. Overzicht Programma van Toetsing en Afsluiting Algemene informatie met betrekking tot de toetsing in de diverse profielen. 3 Nederlands 5 Engels 9 Frans 11 Duits 13 ANW 15 Maatschappijleer 16 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) 17 Geschiedenis 18 Aardrijkskunde 20 CKV 22 Kunstvak Algemeen - Beeldende Vormgeving 28 Kunstvak Algemeen - Drama 32 Lichamelijke opvoeding 36 Wiskunde C 38 Wiskunde A 40 Wiskunde B 42 Biologie 44 Natuurkunde 46 Scheikunde 48 Economie 50 Management en Organisatie Bevorderingsnormen van VWO 5 naar VWO Herkansingsregeling schoolexamentoetsen Onregelmatigheden Uitslagbepaling Eindexamen m.i.v. examenjaar Rembrandt College PTA VWO

3 1. Voorwoord Het eindexamen VWO bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. Het schoolexamen van het VWO is gespreid over de drie leerjaren van de bovenbouw. Conform het examenbesluit heeft het Rembrandt College een Examenreglement en een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) opgesteld. Het PTA en het Examenreglement vormen samen het geheel van planning en regelgeving m.b.t. de toetsing (voortgangstoetsing, schoolexamens en centraal eindexamen). Elke examenkandidaat dient op de hoogte te zijn van deze regelingen. Dit is het PTA - VWO 5 van het Rembrandt College voor het schooljaar (cohort ). In dit PTA is o.a. opgenomen: een overzicht van de toetsing en afsluiting per vak de bevorderingsnormen van VWO5 naar VWO6 de herkansingsregeling voor schoolexamentoetsen de uitslagbepaling van het eindexamen Dit PTA is bindend behoudens eventuele aanpassingen. Van noodzakelijke aanpassingen worden kandidaten schriftelijk op de hoogte gebracht. Naast dit PTA is een Examenreglement van kracht. In dit reglement zijn alle regelingen opgenomen met betrekking tot het Schoolexamen en het Centraal Eindexamen. Dit examenreglement is, samen met dit PTA, te vinden in Its Learning en op de web-site van het Rembrandt College ( ). Het examendossier is het geheel van toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen, die samen het cijfer resp. de beoordeling voor het schoolexamen bepalen. In dit PTA is per vak aangegeven in welke periode de toetsing plaats vindt, welke toetsing onderdeel is van het examendossier en wat het gewicht van deze toetsen is bij het bepalen van het eindcijfer van het schoolexamen. De school heeft er voor gekozen naast de toetsing voor het examendossier ook de voortgangstoetsen in dit PTA op te nemen. Hiermee krijgt de kandidaat een zo compleet mogelijk beeld van het geheel van toetsing, zoals dat gedurende het jaar gaat plaats vinden. Van de voortgangstoetsen is aangegeven in welke mate zij het overgangscijfer bepalen. Toetsen kunnen zowel voortgangs- als examendossiertoetsen zijn. Over de planning van toetsen, praktische opdrachten enz. worden de leerlingen via de vaksecties geïnformeerd. Een groot deel van de toetsing vindt plaats in een viertal toetsweken verspreid over het schooljaar. De indeling van de periodes is als volgt: Periode 1: 1 sept. - 7 nov Toetsweek 1: 3 7 nov Periode 2: 10 nov jan Toetsweek 2: jan Periode 3: 26 jan - 3 apr Toetsweek 3: 27 mrt. 3 apr Periode 4: 6 apr juli 2015 Toetsweek 4: juni 2015 Tijdens de toetsweken wordt geen les gegeven. Vaksecties hebben de vrijheid ook buiten de toetsweken toetsen af te nemen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de unitleiding of het examensecretariaat. We wensen alle leerlingen een succesvol schooljaar toe. Unitleiding Tweede Fase, Examensecretariaat Tweede Fase, G. v.d. Brink unitleider L. Dilling examensecretaris E. van Kalmthout teamleider Rembrandt College PTA VWO

4 2. OVERZICHT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Algemene informatie met betrekking tot de toetsing in de diverse profielen. Indeling van de periodes: Periode 1: 1 sept. - 7 nov Toetsweek 1: 3 7 nov Periode 2: 10 nov jan Toetsweek 2: jan Periode 3: 26 jan - 3 apr Toetsweek 3: 27 mrt. 3 apr Periode 4: 6 apr juli 2015 Toetsweek 4: juni 2015 Deadline handelingsdelen en praktische opdrachten per periode: Voor het schooljaar gelden voor handelingsdelen en praktische opdrachten de volgende deadlines per periode: Periode 1: 17 oktober 2014 Periode 2: 9 januari 2015 Periode 3: 16 maart 2015 Periode 4: 12 juni 2015 De in periodeplanners genoemde inleverdata zijn bindend. De school-brede deadline geeft aan dat na deze datum geen inlevermomenten voor de betreffende periode gepland kunnen zijn. Op deze manier kan de laatste week van de periode volledig in het teken staan van voorbereiding op de toetsweek. Voor het vak CKV gelden afwijkende data: zie PTA CKV en periodeplanner. Hieronder volgt een korte omschrijving van de toetsing, zoals die binnen het examendossier plaats vindt. Toetsen met open en/of gesloten vragen (zowel mondeling, schriftelijk als m.b.v. de computer) Het beantwoorden van vragen en het oplossen van vraagstukken Het geven van een mening met argumentatie. Het werk wordt beoordeeld aan de hand van een correctievoorschrift waarin mogelijke antwoorden en een puntenverdeling zijn opgenomen. Praktische opdrachten Het uitvoeren van een aantal onderzoeksopdrachten. Voorbeelden van typen opdrachten zijn: het verrichten van een literatuurstudie het verkennen, aanpakken en oplossen van een probleemsituatie uit de praktijk van beroep of dagelijks leven. Het uitvoeren van een opdracht waarbij ICT(informatie- en communicatietechnologie) functioneel wordt gebruikt. Een technisch ontwerp De presentatie van het verrichte werk vindt plaats op een van de volgende manieren: een geschreven verslag een essay of een artikel een mondelinge voordracht een reeks stellingen met onderbouwingen een posterpresentatie met toelichting een presentatie met gebruik van media De keuze van het onderwerp en de wijze van presenteren vindt plaats in overleg met de docent. De keuzemogelijkheden per vak/profiel evenals de beoordelingscriteria worden vroegtijdig aan de kandidaten medegedeeld. Bij praktische opdrachten wordt, voor zover relevant, het doorlopen van het proces door de kandidaten gedocumenteerd (onderwerpskeuze, vraagstelling, verrichte werkzaamheden, geraadpleegde hulpbronnen en dergelijke) Dit wordt in de beoordeling betrokken. Rembrandt College PTA VWO

5 Handelingsdelen Het handelingsdeel bestaat uit activiteiten, die een kandidaat moet uitvoeren, maar waarvoor in het algemeen geen cijfers worden toegekend. Handelingsdelen verschillen per vak. Enkele voorbeelden zijn: oriëntatie op studie en beroep. bezoeken aan musea, voorstellingen, bedrijven en de verslaglegging hiervan. extensief luisteren, lezen en spreken bij de diverse talen. De school stelt in het jaar waarin het centraal eindexamen wordt afgenomen een deadline waarop alle handelingsdelen voldoende of goed moeten zijn. Is op de deadline de beoordeling van enig handelingsdeel onvoldoende dan kan de kandidaat niet slagen voor het Eindexamen. Inleverdata zijn vastgelegd in de periodeplanners of het PTA van de vakken. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is bedoeld als meesterproef : via vooral dit onderdeel laat de kandidaat zien wat hij of zij in de loop van de schoolloopbaan aan vaardigheden heeft opgedaan en in welke mate het gekozen profiel wordt beheerst. Het profielwerkstuk heeft betrekking op minimaal één vak uit het profieldeel van het examenpakket van de betreffende kandidaat. Ten minste één van deze vakken heeft een omvang van 440 uur of meer. Om het vereiste niveau te bereiken zal de uiteindelijke uitvoering plaats vinden in het Eindexamenjaar. De kandidaten ontvangen vroegtijdig nadere informatie omtrent de uitvoering, planning en beoordeling. Rekentoets Met ingang van het examenjaar 2014 is deelname aan de rekentoets verplicht. Het resultaat maakt in de examenjaren 2014 en 2015 nog geen deel uit van de uitslagregel. Het cijfer van de rekentoets moet wel op de cijferlijst vermeld worden. Vanaf examenjaar 2016 wordt het resultaat wel meegewogen bij de bepaling van de uitslag. (zie Uitslagbepaling Eindexamen p.58) Over de planning van de afname van de rekentoets worden de leerlingen tijdig geïnformeerd. Rembrandt College PTA VWO

6 Afdeling : VWO Profiel : Gemeenschappelijk deel Leerjaar : 5 ( ) Vak : Nederlands 1. Inleiding Het vak Nederlands wordt afgesloten in leerjaar 6. Het examen bestaat uit zowel schoolexamen als Centraal Eindexamen. De domeinen: A leesvaardigheid B mondelinge taalvaardigheid C schrijfvaardigheid D argumentatieve vaardigheden E literatuur F oriëntatie op studie en beroep 2. De toetsing Methode: Talent (handboek en tekstenboek); Literatuur, LL: Laagland, literatuur & lezer (theorieboek VWO). In elke ST zitten de onderdelen; Woordenschat, Formuleren, Spellen, Leestekens (WFSL). Toets Code Vorm Afname periode HD1 S 1 voor overgang voor Examendossier Duur in min. PO5 S Onderwerp Schrijf- en Literatuurdossier Zie vakspecifieke informatie Module Leesvaardigheid Tekstverklaring Domein A/C/E A ST5 S HD2 S 2 PO6 S lessen ST6 S HD3 S 3 PO7 P ST7 S Module Leesvaardigheid en WFSL. Literatuurgeschiedenis (LL) 19 e eeuw Schrijf- en Literatuurdossier Zie vakspecifieke informatie Module Taalbeschouwing en Schriftelijke taalvaardigheid Onderzoek (t.b.v. PWS). Module Taalbeschouwing en Schriftelijke taalvaardigheid en WFSL. Literatuurgeschiedenis (LL) 20 e eeuw; Schrijf- en Literatuurdossier Zie vakspecifieke informatie Module Mondelinge taalvaardigheid. Debatteren. Module Argumenteren en Mondelinge vaardigheid + WFSL Literatuurgeschiedenis (LL) 20 e eeuw;jaren 50&60+jaren 70&80 A/D/E A/C/E A/C/D A/C/D/ E A/C/E B/D A/D/E Rembrandt College PTA VWO

7 2. De toetsing (vervolg) Toets Code Vorm Afname periode HD4 S 4 voor overgang voor Examendossier Duur in min. PO8 S ST8 S % 90 Onderwerp Schrijf- en Literatuurdossier Zie vakspecifieke informatie Module Leesvaardigheid (documenteren) en Schriftelijke taalvaardigheid. Module Leesvaardigheid en Schriftelijke taalvaardigheid. Samenvatten. Domein A/C/E A/C D/E A/C/D Verklaring van de toetscodes: ST : Schriftelijke toets PO : Praktische Opdracht HD : Handelingsdeel Verklaring van de toetsvormen S : schriftelijk P : presentatie Bepaling van het overgangscijfer: Het overgangscijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen. 3. Vakspecifieke informatie (handelingsdelen) De handelingsdelen Nederlands bestaan uit een literatuurdossier (literatuur) en een schrijfdossier (zakelijk schrijven). 1. Literatuurdossier Dit bevat aan het einde van klas 6: - elf boekverslagen, oorspronkelijk Nederlands werk; - verslagen aan de hand van instructie van je docent; - samen minimaal 1800 bladzijden; - geen verhalenbundels en jeugdliteratuur; - elke auteur mag maar één keer voorkomen op de lijst; - poëzie: verslag dichtbundel waaruit 5 gedichten geanalyseerd (drie verschillende soorten gedichten); - drie van de twaalf boeken geschreven voor 1900 en één uit de periode ; - leesautobiografie en balansverslag; - verwerkingsopdrachten (zie Its Learning); - secundaire literatuur; relevante schrijversinformatie bij alle schrijvers. In klas 5 lees je vijf boeken (samen minimaal 600 bladzijden) van de vastgestelde literatuurlijst die op Its Learning staat. Instromers uit H5 of zittenblijvers overleggen met hun docent over de inhoud van hun literatuurdossier. Hierbij worden de geldende regels in acht genomen (zie bijlage I). De literatuurlijst is bindend voor de keuze van de werken die je dit schooljaar voor je literatuurdossier leest. Alleen in overleg met de docent kan een boek en opdracht van de site gekozen worden. Rembrandt College PTA VWO

8 2. Schrijfdossier Dit bevat alle schrijfopdrachten die je in de bovenbouw bij Nederlands maakt (voor opdrachten zie periodeplanners). Alle schrijfopdrachten worden bewaard in je portfolio op Its Learning. 3. Beoordeling literatuur- en schrijfdossier Literatuur- en schrijfdossier moeten vóór de vierde toetsweek voldoende zijn. Als dat niet het geval is, krijgt de leerling een onvoldoende op het rapport én het dossier/de dossiers moeten voor aanvang van de zomervakantie op school in orde worden gemaakt en door de docent voldoende worden bevonden. Voorwaarden voor een voldoende: - Dossiers zijn op tijd ingeleverd. De precieze inleverdatum staat in je periodeplanner en is bindend; - Dossiers zijn compleet en de afzonderlijke opdrachten zijn voldoende bevonden door je docent; - Plagiaat is natuurlijk niet toegestaan en leidt altijd tot een onvoldoende. Belangrijk: Het handelingsdeel dient op de deadline van de betreffende periode voldoende te zijn. Is dit niet het geval dan wordt de leerling op een door de school te bepalen moment verplicht dit op school alsnog in orde te maken. Voor de consequentie van onvoldoende handelingsdelen bij de bepaling van de bevordering: zie bevorderingsnormen p.54 van dit PTA Rembrandt College PTA VWO

9 Bijlage I Regels voor zittenblijvers met betrekking tot het literatuurdossier. Onderbouw (alle niveaus t/m leerjaar 3): Een leerling die blijft zitten mag geen boeken/boekverslagen meenemen naar het nieuwe schooljaar. De leerling leest andere boeken dan het voorafgaande jaar en maakt alle boekverslagen/opdrachten opnieuw. Leerling uit T3 mag één boek laten staan. Bovenbouw havo en theoretische leerweg: Literatuurdossier H4: drie moderne romans en één middeleeuws werk (klassikaal) en vier boektoetsen die over het gelezen werk gaan met schrijfopdrachten. Zittenblijver H4: moet alle boektoetsen opnieuw maken, maar mag één boek laten staan. Dit moet een van de moderne romans zijn, want het middeleeuws werk wordt klassikaal gelezen. De zittenblijver levert aan het eind van het schooljaar zijn literatuurdossier met boektoetsen bij de docent in. Doorstromer van V4 naar H4: mag één moderne roman laten staan. Moet twee moderne romans opnieuw lezen en een middeleeuws werk (klassikaal). Doorstromer van T4 naar H4: geen probleem. Deze leerling gaat gelijk op met de H4-leerlingen (er wordt namelijk niets uit de onderbouw meegenomen, maar er wordt vanaf H4 een compleet nieuw literatuurdossier aangelegd). Zittenblijver T4: mag één boek laten staan en leest dus drie nieuwe boeken. Literatuurdossier H5: drie moderne romans met verwerkingsopdrachten en het poëziedossier (twee gedichten analyseren). Zittenblijver H5: moet twee andere boeken lezen en twee andere gedichten analyseren. Mag dus één boek met verwerkingsopdracht laten staan. Tenzij de leerling een moeizame lezer is, dan het advies geven om alles opnieuw te doen. Doorstromer van H5 naar V5: deze leerling heeft essentiële zaken zoals Gijsbrecht van Aemstel en Hieronymus van Alphen gemist. Hier zal een reparatie moeten gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld worden gepland in het cultuurblok, mentorles of aparte kwt-uren (via het roosterbureau blokkeren voor andere leerlingen). Doorstromer van V5 naar H5: mag één moderne roman laten staan. Moet twee moderne romans opnieuw lezen en het poëziedossier (twee gedichten analyseren). Bovenbouw VWO: Literatuurdossier V4: drie moderne romans en één middeleeuws werk en Gijsbrecht van Aemstel (klassikaal) alles met verwerkingsopdrachten. Zittenblijver V4: mag één boek met verwerkingsopdracht laten staan (moderne roman of middeleeuws werk) en moet drie boeken met verwerkingsopdrachten opnieuw lezen en maken. Gijsbrecht van Aemstel wordt dus klassikaal herhaald. Literatuurdossier V5: twee moderne romans met verwerkingsopdrachten, één werk 19 e eeuw, één werk en één werk uit de gehele literatuurgeschiedenis. Zittenblijver V5: moet drie van de vijf werken opnieuw doen. Literatuurdossier V6: één moderne roman en het poëziedossier (vijf gedichten analyseren). Zittenblijver V6: alles opnieuw doen. Rembrandt College PTA VWO

10 Afdeling : VWO Profiel : Gemeenschappelijk deel Leerjaar : 5 ( ) Vak : Engels 1. Inleiding De gebruikte methode is Of Course VWO 5 (inclusief e-pack) Een selectie uit de units 1-4 (5) Een selectie uit de katernen: New York Outbound (incl. ict via Elke periode een reader examentraining, vanaf periode 2 differentiatie. Het vak Engels wordt afgesloten in leerjaar 6 Het examen bestaat uit zowel Schoolexamen als Centraal Eindexamen De domeinen: A Leesvaardigheid B Kijk- en Luistervaardigheid C Gespreksvaardigheid D Schrijfvaardigheid E Literatuur F Oriëntatie op studie en beroep 2. De Toetsing Toets Code Vorm Afname periode voor overgang voor Examendossier Duur in min. ST PO6 M ST PO7 S ST ST HD1 S 3 ST ST HD2 S 4 ST15* 4 1 5% 45 PO8* S PO9 S * Toets wordt gemaakt op pc Onderwerp Unit 1 : Idioom + grammatica + leesvh. + literaire begrippen Gespreksvaardigheid Unit 1 : Idioom + grammatica + leesvh. Kijk - en Luistervaardigheid Unit 2: Idioom + grammatica + leesvh. Unit 2: Idioom + grammatica + leesvh. Literatuurdossier / Boektoets Zie vakspecifieke informatie Unit 3: Idioom + grammatica + leesvh. Unit 3/4: Idioom + grammatica + leesvh Literatuurdossier / Boektoets Zie vakspecifieke informatie Literatuur * (English literary history) Schrijfvaardigheid * Leesvaardigheid Domein A/D/E C A/D/E A/B A/D A/D A/D/E A/D A/D A/D/E A/D/E A/D A/D Rembrandt College PTA VWO

11 Voor alle PO geldt dat leerlingen een portfolio aanleggen voor de diverse vaardigheden. Deze portfolio s moeten door de docent voldoende zijn bevonden om deel te kunnen nemen aan de toets. Verklaring van de toetscodes: ST : schriftelijke toets PO : praktische opdracht HD : handelingsdeel Verklaring van de toetsvormen S : schriftelijk P : presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag, posterpresentatie, presentatie met gebruik van media,...) M : mondeling Bepaling van het overgangscijfer: Het overgangscijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen. 3. Vakspecifieke informatie Handelingsdeel VWO 5: - 2 boeken (samen minimaal 300 bladzijden) - 2 boektoetsen / verwerkingsopdrachten (ter voorbereiding op literatuurexamen VWO 6) (beoordeeld door de docent). Boektoets: Aangezien het hier een handelingsdeel betreft moet dit een voldoende zijn. Bij een onvoldoende wordt een ander boek gelezen en wordt de boektoets opnieuw op school gemaakt. Daarmee wordt de onvoldoende van het handelingsdeel weggewerkt. Leerlingen bereiden de boektoets voor en nemen de opdrachten mee bij de afname van de boektoets. Literatuurdossier bevat aan het einde van klas 6: 5 boeken, oorspronkelijk Engels werk, samen minimaal 750 bladzijden, waarvan 1 roman uit de 19 e eeuw verhalenbundels zijn niet toegestaan, maximaal 1 titel uit een reeks 5 verwerkingsopdrachten Literatuurgeschiedenis (geïntegreerd in de readers en getoetst in het Examendossier) Zittenblijvers in VWO 5 lezen in leerjaar 5 een nieuw boek. Inleverdata van de opdrachten worden vermeld in de periodeplanners. Toetsen: Specifieke leerstof wordt aan de leerlingen opgegeven via de periodeplanners. Belangrijk: Het handelingsdeel dient op de deadline van de betreffende periode voldoende te zijn. Is dit niet het geval dan wordt de leerling op een door de school te bepalen moment verplicht dit op school alsnog in orde te maken. Voor de consequentie van onvoldoende handelingsdelen bij de bepaling van de bevordering: zie bevorderingsnormen p.54 van dit PTA Rembrandt College PTA VWO

12 Afdeling : VWO Profiel : Gemeenschappelijk deel Leerjaar : 5 ( ) Vak : Frans 1. Inleiding Het vak Frans wordt afgesloten in leerjaar 6 Het examen bestaat schoolexamen en centraal eindexamen De domeinen A: Leesvaardigheid B: Kijk- en luistervaardigheid C: Gespreksvaardigheid D: Schrijfvaardigheid E: Literatuur F Oriëntatie op studie en beroep 2. De Toetsing Toets Code Vorm Afname periode voor overgang voor Examendossier Duur in min. ST8 S ST9 S HD1 S 2 ST10 S ST11 S MT2 M ST12 S HD2 S 4 PO1 S ST13 S Verklaring van de toetscodes: ST : Schriftelijke toets PO : Praktische Opdracht Onderwerp Toets kijk- en luistervaardigheid Leertoets Thème 1 & 2 & Leesvaardigheid Boekverslag Zie vakspecifieke informatie Brief Leertoets Thème 3 & 4 & Leesvaardigheid Spreekvaardigheid Leertoets Thème 5 & 6 & Leesvaardigheid Boekverslag Zie vakspecifieke informatie Werkstuk Literatuur Leertoets Thème 7 & 8 & Leesvaardigheid Domein B A,D A/D/E D A,D C, E A,D A/D/E A/D/E A,D Verklaring van de toetsvormen S : schriftelijk P : presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag, Posterpresentatie, presentatie met gebruik van media,...) M : mondeling Bepaling van het overgangscijfer: Het overgangscijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen. Rembrandt College PTA VWO

13 3. Vakspecifieke informatie Handelingsdeel literatuur: Leerlingen lezen in klas 5 twee boeken, waarvan ze een leesverslag maken. Dit verslag telt mee voor het schoolexamen literatuur in klas 6. Leesverslag 1 wordt ingeleverd aan het einde van periode 2 (zie periodeplanner) Leesverslag 2 wordt ingeleverd aan het einde van periode 4 (zie periodeplanner) Belangrijk: Het handelingsdeel dient op de deadline van de betreffende periode voldoende te zijn. Is dit niet het geval dan wordt de leerling op een door de school te bepalen moment verplicht dit op school alsnog in orde te maken. Voor de consequentie van onvoldoende handelingsdelen bij de bepaling van de bevordering: zie bevorderingsnormen p.54 van dit PTA Leerlingen met afgekeurde en/of ontbrekende leesverslagen worden in klas 6 uitgesloten van deelname aan het schoolexamen literatuur. (zie herkansingsregeling schoolexamentoetsen p.55 en examenreglement) Rembrandt College PTA VWO

14 Afdeling : VWO Profiel : Gemeenschappelijk deel Leerjaar : 5 ( ) Vak : Duits 1. Inleiding Het vak Duits wordt afgesloten in leerjaar 6. Het examen bestaat uit een Schoolexamen en een Centraal Eindexamen. Het vak Duits bestaat uit de domeinen: A: Leesvaardigheid B: Kijk- en Luistervaardigheid. C: Gespreksvaardigheid. D: Schrijfvaardigheid. E: Literatuur. F: Oriëntatie op studie en beroep 2. De Toetsing Methode: eigen lesmateriaal + HCE examenidioomboek Toets Code Vorm Afname periode HD1 S 1 voor overgang voor Examendossier Duur in min. ST ST ST ST HD2 S 3 ST ST ST ST MT Onderwerp Boekverslag Zie vakspecifieke informatie Idioom hoofdstuk 13, / voeg-en bijwoord / infinitief Kijk-en luistervaardigheid Idioom hoofdstuk 16, / (herhaling) persoonlijk, bezittelijk en wederkerend vnw + (nieuw) vragend en betrekkelijk vnw Leesvaardigheid Boekverslag Zie vakspecifieke informatie Idioom Worthilfe hoofdstuk en Worthilfe 1A t/m 2B / Substantiviertes Adjektiv + degene / dezelfde Schrijfvaardigheid Idioom Worthilfe hoofdstuk 3A t/m 8B / conjunctief I+II Leesvaardigheid Gespreksvaardigheid Domein A/E A t/m E B A t/m E A A/E A t/m E D A t/m E A C Rembrandt College PTA VWO

15 Verklaring van de toetscodes: ST : schriftelijke toets PO : praktische opdracht HD : handelingsdeel Verklaring van de toetsvormen S : schriftelijk P : presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag, Posterpresentatie, presentatie met gebruik van media,...) M : mondeling Bepaling van het overgangscijfer: Het overgangscijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen. 3. Vakspecifieke informatie Handelingsdeel Literatuur: In periode 1 wordt er klassikaal één roman gelezen en in periode 3 één zelfgekozen roman. Bij beide romans worden telkens verwerkingsopdrachten gemaakt. De inleverdata hiervoor staan in de desbetreffende periodeplanners. Vanaf periode 3 wordt er literatuurgeschiedenis behandeld. Zowel de verwerkingsopdrachten bij de twee gelezen boeken als de (cultuurprofielblok)literatuurlessen komen terug op het schriftelijk schoolexamen literatuur, in schooljaar als onderdeel van het schoolexamen VWO 6. BELANGRIJK: Het handelingsdeel dient op de deadline van de betreffende periode voldoende te zijn. Is dit niet het geval dan wordt de leerling op een door de school te bepalen moment verplicht dit op school alsnog in orde te maken. Voor de consequentie van onvoldoende handelingsdelen bij de bepaling van de bevordering: zie bevorderingsnormen p.54 van dit PTA Leerlingen met afgekeurde en / of ontbrekende leesverslagen worden in klas 6 uitgesloten van deelname aan dit schoolexamen. (zie ook Herkansingsregeling Schoolexamentoetsen p.55 en Examenreglement) Rembrandt College PTA VWO

16 Afdeling : VWO Profiel : Gemeenschappelijk deel Leerjaar : 5 ( ) Vak : ANW 1. Inleiding Het vak Algemene Natuurwetenschappen wordt afgesloten in leerjaar 4. Het examen bestaat alleen uit een schoolexamen Het examendossier bestaat uit de volgende domeinen: A. Vaardigheden B. Analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek C. Leven D. Biosfeer E. Materie F. Zonnestelsel en heelal 2. De Toetsing De kandidaat is in staat bij examinering gebruik te maken van diverse toepassingen van ICT. Methode: ANW Actief, uitgeverij NijghVersluys Toets Afname periode voor overgang voor Examendossier Duur in min. Onderwerp Code Vorm Examendossiertoetsen VWO 4 ( ) VWO- Rembrandt ST1 S 1 25% 60 Artikelen etappe 1 VWO- Rembrandt ST2 S 1 25% 60 Artikelen etappe 2 VWO- Rembrandt ST3 S % 60 Artikelen etappe 3 PPT- presentatie dilemma in PO1 P % natuurwetenschap Keuze onderwerp in overleg met docent HD S Meningendossier periode 2 Evaluaties van alle artikelen Extra opdrachten Domein B t/m F B t/m F B t/m F A, zie vakspecifieke toelichting A, B Verklaring van de toetscodes: ST : Schriftelijke toets PO : Praktische Opdracht HD : Handelingsdeel Verklaring van de toetsvormen S : schriftelijk P : presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag, Posterpresentatie, presentatie met gebruik van media,...) M : mondeling Bepaling van het overgangscijfer: Het overgangscijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen en is het eindcijfer schoolexamen voor het vak ANW. Zie verder bevorderingsnormen van VWO5 naar VWO6 p. 54 aanvullende bepaling (2) Rembrandt College PTA VWO

17 Afdeling : VWO Profiel : Gemeenschappelijk deel Leerjaar : 5 ( ) Vak : Maatschappijleer 1. Inleiding Het vak maatschappijleer wordt afgesloten in leerjaar 4 Het examen bestaat alleen uit een schoolexamen. Het schoolexamen heeft betrekking op de volgende domeinen: A Vaardigheden en benaderingswijzen D Verzorgingsstaat B Rechtstaat E Pluriforme samenleving C Parlementaire democratie 2. De Toetsing Toets Code Vorm Afnameperiode voor overgang voor Examendossier Duur in min. Onderwerp Examendossiertoetsen VWO 4 ( ) Domein ST1 S 3 15 % 60 Rechtstaat B ST2 S 5 25 % 90 Parlementaire democratie C ST3 S 3 15 % 60 Verzorgingsstaat D ST4 S % 60 Pluriforme Samenleving E PO1 P - Maatschappelijk vraagstuk % (zie vakspecifieke informatie) A Gemiddelde PO2 P 2 van de drie Nieuwstoets 3x A nieuwstoets (zie vakspecifieke informatie) en telt voor 10 % PO3 P 1 5% Presentatie (zie vakspecifieke informatie) A Verklaring van de toetscodes: ST : Schriftelijke toets PO : Praktische Opdracht Verklaring van de toetsvormen S : schriftelijk P : presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag, Posterpresentatie, presentatie met gebruik van media,...) M : mondeling Bepaling van het overgangscijfer/ eindcijfer: Het overgangscijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen en is het eindcijfer schoolexamen voor het vak Maatschappijleer. Zie verder bevorderingsnormen van VWO5 naar VWO6 p. 54 aanvullende bepaling (2) Rembrandt College PTA VWO

18 Afdeling : VWO Profiel : Gemeenschappelijk deel Leerjaar : 5 ( ) Vak : loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) 1. Inleiding In vwo 5 richt LOB zich op: A. Inzicht verwerven in eigen keuzeproces door zelfonderzoek en persoonlijk loopbaanonderzoek. B. Verzamelen van informatie over studie en beroep. C. Verkennen van hoger onderwijs en kennismaking met verschillende opleidingen. 2. Invulling De opdrachten voor LOB staan in It s Learning en worden gedurende leerjaar vier, vijf en zes uitgevoerd. De totale studielast is 100 SLU (vwo 4: 40 SLU en vwo 5: 40 SLU en vwo 6: 20 SLU). Het examendossier/toekomstdossier Het toekomstdossier bestaat uit een weerslag van opdrachten en andere oriënterende activiteiten op het gebied van opleidingen en beroepen in It s Learning. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten en wordt hierbij ondersteund door de mentor en/of de decaan. 3. Beoordeling De leerling wordt aan het einde van het schooljaar door de mentor beoordeeld op verschillende onderdelen: zie onderstaand schema. Onderwerp: Wanneer Domein: Gemaakte opdrachten in It s Learning Eind vwo 5 A, B, C Bezoeken van open dagen/meeloopdagen en/of proefstudeerdagen* Uiterlijk maand maart in vwo 6* A, B, C De leerling moet open dagen/meeloopdagen doen in vwo 5 en 6. Qua tijdsplanning is het handig om de open dagen in vwo 5 te bezoeken en meeloopdagen in vwo 6. Mocht het beter uitkomen om dit anders in te delen dan is dat mogelijk als het maar is in de maand maart van vwo 6. Let hierbij goed op de data van open dagen en meeloopdagen van de opleidingen. Wanneer LOB niet is of onvoldoende wordt beoordeeld, zal de leerling op een door school aangewezen moment, op een door school aangewezen manier, LOB moeten inhalen. Rembrandt College PTA VWO

19 Afdeling : VWO Profiel : C & M / E & M Leerjaar : 5 ( ) Vak : Geschiedenis 1. Inleiding Het vak Geschiedenis wordt afgesloten in leerjaar 6. Het examen bestaat uit zowel een Schoolexamen als een Centraal Eindexamen. Het vak Geschiedenis bestaat uit de domeinen: A Historisch besef: de vaardigheden. B Oriëntatiekennis: de tien tijdvakken C Thema s D Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie E Oriëntatie op studie en beroep 2. De Toetsing Toets Code Vorm Afname periode HD1 1, 2 voor overgang voldoende voldoende Duur in min. ST5 S % 90 ST6 S % 90 HD2 3 voldoende voldoende ST7 S % 90 Onderwerp Cultuurblok Domein - Tijd van burgers en stoommachines A/B/D - Domein D - Tijd van regenten en vorsten - Tijd van burgers en stoommachines A/B/C - Historische context 4 Profielblok --> thema: China en de ontwikkeling van een A industriële grootmacht. - Tijd van wereldoorlogen - Thema 4 A/B/C A ST8 S % 120 Alleen voor C&M (*) HD3 P 3,4 voldoende voldoende 40 SLU - Tijd van wereldoorlogen - Historische context 2 Nadere informatie via de vakdocent A/B/C voor Examendossier Afhankelijk van onderwerp (*) Voor leerlingen met een CM-profiel is een aanvullende opdracht verplicht. Deze opdracht wordt door de docent in de les toegelicht, heeft een omvang van 40 slu en wordt afgesloten als een handelingsdeel Rembrandt College PTA VWO

20 Verklaring van de toetscodes ST : schriftelijke toets PO : praktische opdracht HD : handelingsdeel Verklaring van de toetsvormen S : schriftelijk P : presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag, Posterpresentatie, presentatie met gebruik van media,...) M : mondeling Bepaling van het overgangscijfer: Het overgangscijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen. 3. Vakspecifieke informatie Handelingsdelen: Het handelingsdeel dient op de deadline van de betreffende periode voldoende te zijn. Is dit niet het geval dan wordt de leerling op een door de school te bepalen moment verplicht dit op school alsnog in orde te maken. Voor de consequentie van onvoldoende handelingsdelen bij de bepaling van de bevordering: zie bevorderingsnormen p.54 van dit PTA Rembrandt College PTA VWO

21 Afdeling : VWO Profiel : C & M / E & M Leerjaar : 5 ( ) Vak : Aardrijkskunde 1. Inleiding Het vak aardrijkskunde wordt afgesloten in leerjaar 6 Het examen bestaat uit zowel schoolexamen als Centraal Eindexamen. Domeinen voor het schoolexamen zijn: A Vaardigheden B Wereld C Aarde D Gebieden E Leefomgeving F Oriëntatie op studie en beroep Domeinen voor het centrale examen zijn: A1 Geografische benadering B1 Samenhang en verscheidenheid in de wereld C1 De aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit D1 Afbakening en gebiedskenmerken E1 Nationale en regionale vraagstukken. 2. De Toetsing Toets Code Vorm Afname periode voor overgang voor Examendossier Duur in min. ST9 S ST10 S ST11 S ST12 S HD1 3 HD2 3 voldoende voldoende voldoende ST13 S ST14 S ST15 S ST16 S Onderwerp begrippen/vaardighedentoets (zie vakspecifieke informatie) Exogene en endogene processen begrippen/vaardighedentoets (zie vakspecifieke informatie) Zuidoost Azië: aarde, globalisering en conflicten Excursie (zie vakspecifieke informatie) Profielblok (zie vakspecifieke informatie) begrippen/vaardighedentoets (zie vakspecifieke informatie) Nederland als leefomgeving; stedelijke ontwikkeling begrippen/vaardighedentoets (zie vakspecifieke informatie) Atlas en bronnen toets over ST10, ST12en ST14 + duinengebied Nederland / Middellandszeegebied, herhaling rivierengebied Domein A,C A,C A,D A,D A, E A A,E A,E A,E A,C Rembrandt College PTA VWO

22 Verklaring van de toetscodes: ST : schriftelijke toets PO : praktische opdracht HD : handelingsdeel Verklaring van de toetsvormen: S : schriftelijk P : presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag, posterpresentatie, presentatie met gebruik van media,...) M : mondeling Bepaling van het overgangscijfer: Het overgangscijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen. 3. Vakspecifieke informatie ST9 ST11 ST13 ST15: Per cluster wordt een atlas-vaardigheden-toets afgenomen. De toets wordt digitaal afgenomen. HD1 - Excursie Excursie is verplicht Excursie is onderdeel van het schoolexamen Opdrachten voor en na de excursie worden in de les bekend gemaakt Onderdeel van Nederland als leefomgeving. Excursie zal een dag(deel) beslaan. HD2 Profielblok CM / EM Binnen het profielblok CM/EM (PBM) zal, samen met andere maatschappijvakken, het vakoverstijgend project China: opkomst van een industriële wereldmacht worden aangeboden. Leerling-activiteiten in het kader van dit profielblok zullen als handelingsdeel worden beoordeeld. Belangrijk: Het handelingsdeel dient op de deadline van de betreffende periode voldoende te zijn. Is dit niet het geval dan wordt de leerling op een door de school te bepalen moment verplicht dit op school alsnog in orde te maken. Voor de consequentie van onvoldoende handelingsdelen bij de bepaling van de bevordering: zie bevorderingsnormen p.54 van dit PTA Rembrandt College PTA VWO

23 Afdeling : VWO Profiel : Gemeenschappelijk deel Leerjaar : 5 ( ) Vak : CKV 1. Inleiding Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming wordt afgesloten in leerjaar 5. Het examen bestaat uit alleen een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: A Culturele activiteiten B Kennis van kunst en cultuur C Praktische activiteiten D Reflectie en kunstdossier 2. De Toetsing Voortgang Elk cluster in klas 5 VWO worden de weblog s beoordeeld. Kwaliteit en volledigheid zijn daarbij de beoordelingscriteria. Deze tussentijdse evaluatie krijgt elke periode een plek op het rapport als een O,V of een G. Afkortingen die staan voor onvoldoende, voldoende of goed. Tussentijdse beoordeling eind periode 2: Halverwege het schooljaar aan het eind van cluster2 vindt een tussentijdse beoordeling van het weblog plaats. Het weblog moet worden bijgewerkt indien het niet in orde is. Overgang Aan het eind van klas 5 VWO worden de weblog s opnieuw beoordeeld zoals ook in de voorgaande 3 clusters. Als het weblog in orde is komt de leerling in aanmerking voor een mondelinge presentatie van het Weblog. Is het weblog niet in orde dan moet het alsnog worden bijgewerkt. Het mondeling vindt plaats tijdens de toetsweek. Deadlines afronding weblog per periode: Periode 1, 2, 3 : steeds de eerste maandag na elke toetsweek Periode 4: 12 juni 2015 CKV - mondelinge eindtoets in VWO5 vindt plaats op basis van: - de samenstelling van het gehele kunstdossier/weblog van dit schooljaar dat wordt geëvalueerd in de vorm van een mondelinge eindpresentatie CKV aan de CKV docent. - het niveau van reflectie op het kunstdossier / weblog als geheel tijdens deze mondelinge afsluiting. De leerling kan m.b.v. het dossier in eigen woorden verslag doen van zijn/haar culturele ontwikkeling in CKV. - het tijdig vullen en inrichten van het Kunstdossier / weblog. CKV en het zelfstandig - werken: De leerling kan in de weken voorafgaand aan het feitelijke presenteren van het dossier met de docent CKV overleggen of de samenstelling en het niveau van het dossier ongeveer voldoende zal zijn. De docent beoordeelt het niet, maar geeft een indicatie over de verwachting of het dossier / weblog voldoende kan zijn. De presentatie tijdens het uiteindelijke mondeling is namelijk een essentieel onderdeel in dit geheel. Mocht blijken dat een beoordeling onvoldoende bij de feitelijke beoordeling is gegeven, krijgt de leerling de mogelijkheid het dossier / weblog te herkansen. Indien een leerling beiden keren gebruik moet maken van een herkansing, dan kost dat dus twee herkansingen. Rembrandt College PTA VWO

24 Weging Voor Culturele en Kunstzinnige Vorming wordt geen cijfer toegekend, het moet met een beoordeling voldoende of goed afgesloten worden. Met een beoordeling onvoldoende kan de kandidaat geen diploma ontvangen. De examinator stelt aan de hand van de beoordeling van het kunstdossier vast of Culturele en Kunstzinnige Vorming voldoende afgesloten is. Indien een kandidaat na herkansing het dossier niet voldoende heeft wordt dit bij het bepalen van de bevordering naar een volgende leerjaar meegewogen conform de in dit PTA opgenomen bevorderingsnormen. Voor de zomervakantie moet de leerling in overleg met de ckv docent extra opdrachten maken tot ckv kan worden met een voldoende tijdens het mondeling. Lessen CKV De lessen worden gegeven in blokuren. De lessen worden opgenomen in het reguliere rooster. Alle kandidaten in klas 5 VWO volgen CKV gedurende het gehele schooljaar. Projecten Indien er een project wordt aangeboden zoals een miniopera in samenwerking met het muziektheater van Amsterdam volgen de leerlingen die daar aan deelnemen geen ckv lessen tijdens die periode. Zij houden dan wel een logboek bij van alle activiteiten en achtergronden waaraan zij meedoen. Deze plaatsen zij op hun weblog. De CKV docent bepaalt of dit naar behoren is. Alle andere activiteiten als een excursie of een bezoek aan de Lampegiet gaan wel gewoon door. Culturele Activiteiten: Domein A: 1. Excursie CKV: Op een nader vast te stellen datum zal er in het schooljaar één maal een excursie/kunstendag voor CKV plaats vinden. Alle kandidaten nemen aan deze excursie deel. Kan een leerling niet deel te nemen aan de excursie bv door ziekte dan moet de leerling zelf zorg dragen voor net zoveel vervangende culturele activiteiten als dat hij gemist heeft. Deze activiteiten moeten vooraf door de docent CKV worden goedgekeurd en net zo verwerkt worden op de weblog als de anderen van de dagexcursie doen. 2. Zelfstandig gekozen culturele activiteiten: Tijdens het schooljaar moeten leerlingen zelfstandig twee culturele activiteiten plannen: één in de eerste helft en één in de tweede helft van het schooljaar. Na goedkeuring van de docent begint de voorbereiding, uitvoering en verslaglegging in het kunstdossier / weblog. 3. Voorstellingen Lampegiet: Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen de gelegenheid een voorstelling in de Lampegiet te bezoeken. Wij kopen die als school van te voren in tegen een gereduceerd bedrag. Leerlingen gaan gratis naar een voorstelling van eigen keuze in eigen tijd met een zelfgekozen klasgenoot. Deze voorstellingen vinden plaats in de loop van het schooljaar. Dat kan ook in een weekend of een vakantie zijn. Leerlingen kiezen zelf, houden de datum in de gaten en bezoeken de voorstelling zelfstandig. Mocht er een probleem zijn om deze voorstelling te bezoeken, dan neemt de leerling zelfstandig contact op met de eigen vakdocent CKV. Als een leerling niet naar een geplande voorstelling toe gaat, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht en moet de leerling in eigen tijd en op eigen kosten een vervangende culturele activiteit regelen, in overleg met de eigen vakdocent CKV. Voor Vwo geldt dat er nog 2 excursies plaatsvinden. Deze kunnen zelfstandig gekozen worden of in schoolverband gedaan worden. De docent zal daar over berichten. Rembrandt College PTA VWO

25 Kennis van Kunst en Cultuur: Domein B: Elke leerling maakt kennis met kunstwerken uit diverse disciplines. In de lessen gaan we oefenen in het bespreken en analyseren van het betreffende kunstwerk met behulp van een Kijkwijzer. We proberen de beleving van het kunstwerk onder woorden te brengen. Aantekeningen en opmerkingen uit de les moeten in het dossier / weblog terug te vinden zijn en door de leerling worden gehanteerd tijdens de mondelinge toetsen. Praktische Activiteiten: Domein C: Gedurende het jaar presenteren de leerlingen een eigen gekozen kunstwerk/voorstelling/ bijzondere culturele ervaring aan elkaar tijdens de les. Ook hier wordt een verslag van gemaakt mbv een kijkwijzer en op hun blog geplaatst. Reflectie en Kunstdossier / Weblog / Digitaal Portfolio Domein D: Tijdens de les verwerken de leerlingen wat er gezamenlijk besproken is, individueel of in kleine groepjes in het kunstdossier op de weblog. De docent is dan aanwezig voor de begeleiding en ondersteuning. Ook moeten leerlingen hun eigen culturele activiteiten in hun kunstdossier verwerken. De oefeningen in de les zijn opgenomen in dit dossier. Is dit niet het geval dan weet de docent en de kandidaat dit al in een vroeg stadium. Het kunstdossier / weblog is het document waarin de lessen en opdrachten hun neerslag vinden. De reflectie op de diverse onderdelen uit de les, de PO en de excursie en de eigen Culturele Activiteiten behoren hier ook toe. In de mondelinge presentatie van het volledige dossier met alle onderdelen helder geordend, zal er sprake zijn van reflectie op de achterliggende periode CKV met daarin aandacht voor de eigen houding t.a.v. het vak, de kunstwerken, het thema en de lessen CKV. De mondelingen van CKV vinden plaats in toetsweek 4 als afsluiting van het vak CKV. De datum van de excursie ( afhankelijk van het aanbod van Avondprogramma in deze week naar bijvoorbeeld Amsterdam / Den Haag / Rotterdam etc.) zal in een activiteitenweek in het midden van jaar liggen. Deze week is elk jaar opgenomen in de jaarplanning die aan het begin van het schooljaar bekend wordt gemaakt. Leerlingen dragen zelf de verantwoordelijkheid dat zij Tijdens het schooljaar zelfstandig twee goedgekeurde culturele activiteiten uitkiezen, voorbereiden, uitvoeren/bezoeken en in hun dossier opnemen. In het eerste halfjaar één maal en in het tweede halfjaar één maal. Rembrandt College PTA VWO

26 Toets Code HD1 d-bv HD2 d-bv HD3 d-bv HD4 d-bv HD d-bv Vorm Afname periode S/P 1 S/P 2 S/P 3 S/P 4 PO S/P M 4 voor overgangsbeoordeling voor het Examendossier Duur in min. Onderwerp Leerjaar VWO 5 ( ) n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t Mond. 15 min. Diverse opdrachten rond de disciplines en Cult. Activiteiten Web-log deadline: 10 nov Diverse opdrachten rond de disciplines en Cult. Activiteiten Web-log deadline: 26 jan Diverse opdrachten rond de disciplines en Cult. Activiteiten Web-log deadline: 6 apr Diverse opdrachten rond de disciplines en Cult. Activiteiten Web-log deadline: 12 jun Presentatie PO in les Mondeling in toetsweek over een heel jaar CKV Domein A/B C/D A/B C/D A/B C/D A/B C/D A/B C/D Het handelingsdeel ( hier web-log) dient op de deadline van de betreffende periode voldoende te zijn. Is dit niet het geval dan wordt de leerling op een door de school te bepalen moment verplicht dit op school alsnog in orde te maken. Deadlines afronding weblog per periode: Periode 1, 2, 3 : steeds de eerste maandag na elke toetsweek Periode 4: 12 juni 2015 Voor de consequentie van onvoldoende handelingsdelen: zie bevorderingsnormen p.54 en herkansingsregeling schoolexamens p. 55 van dit PTA Rembrandt College PTA VWO

27 Verklaring van de toetscodes: ST : Schriftelijke toets PO : Praktische Opdracht M : Mondeling M - d-bv : Mondelinge presentatie van het Balansverslag / Kunstdossier / Weblog Verklaring van de toetsvormen S : schriftelijk P : presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag, Posterpresentatie, presentatie met gebruik van media,...) Bepaling van de overgangsbeoordeling: De overgangsbeoordeling wordt gebaseerd op de beoordeling van het kunstdossier op de Weblog in klas 5. De beoordeling voor dit dossier samen met de PO en de Presentatie en Mondeling moet tenminste voldoende zijn. (zie ook bevorderingsnormen) Eindbeoordeling: De overgangsbeoordeling is tevens de eindbeoordeling voor het vak CKV. Deze eindbeoordeling moet voldoende of goed zijn om te kunnen slagen voor het eindexamen. 3. Vakspecifieke informatie Toelichting op de domeinen. A Culturele activiteiten 1 De kandidaat heeft actief deelgenomen aan tenminste 6 culturele activiteiten in leerjaar 4 HAVO. Daarbij moet gedacht worden aan: - het bezoeken van tentoonstellingen en/of collecties voor beeldende kunst en/of vorm- geving; - het bezoeken van concerten, dans- en filmvoorstellingen, toneelstukken, enz.; - het deelnemen aan excursies (architectuurwandelingen, beeldenroutes e.d.); - het lezen van werken uit de (wereld)literatuur. De culturele activiteiten zijn gespreid naar de verschillende kunstdisciplines in beeldende vormgeving, dans, drama, literatuur en muziek. B Kennis van kunst en cultuur De eindtermen met betrekking tot kennis van kunst en cultuur worden geconcretiseerd in thema s, die gekoppeld zijn aan de culturele activiteiten. De kandidaat kan; 2 relaties aangeven tussen diverse kunstdisciplines en daarbij gebruik maken van gangbare begrippenapparaten. 3 aan de hand van enkele concrete voorbeelden aangeven hoe verschillende culturen (waar onder ook subculturen en niet-westerse culturen) elkaar beïnvloeden. 4 vorm, inhoud, functie en historische achtergronden aangeven bij voorbeelden van verschillende vormen van kunstuitingen en deze zowel op elkaar als op de kunstuitingen betrekken. C Praktische activiteiten 5 De kandidaat heeft, individueel en/of samen met andere kandidaten, actief deelgenomen aan praktische activiteiten. bijvoorbeeld: - bij beeldende vormgeving: het maken van een aantal schetsen, het samenstellen van een fotoreportage; - bij dans: het samenstellen en/of uitvoeren van een dans; - bij drama: het spelen / vormgeven van enkele scenes; - bij literatuur: het uitvoeren van een literaire schrijfopdracht; - bij muziek: het uitvoeren van een muziekstuk of het componeren van (een gedeelte van) een muziekstuk. Rembrandt College PTA VWO

28 D Reflectie en kunstdossier/weblog / digitaal portfolio 6 De kandidaat heeft een kunstdossier/weblog samengesteld, waarin hij in woord, beeld en/of geluid verslag doet van de culturele activiteiten (domein A) en de behandelde thema s (domein B). In het kunstdossier is ook het resultaat (verslagvorm) van de praktische activiteiten (domein C) opgenomen. 7 De kandidaat kan in een mondeling zijn ervaringen met, interpretaties en waarderingen van de culturele activiteiten (Domein A) toelichten onder verwijzing naar vorm, inhoud, functie en historische achtergronden. Hij maakt daarbij gebruik van gangbare begrippenapparaten voor de verschillende kunstdisciplines. 8 De kandidaat kan aan de hand van het kunstdossier/weblog reflecteren op zijn keuzen en zijn ervaringen in de vorm van een gesprek, a.d.h.v een schriftelijk verslag. (evt. aangevuld met een presentatie.) Rembrandt College PTA VWO

29 Afdeling : VWO Profiel : C&M Leerjaar : 5 ( ) Vak : Kunstvak Algemeen - Beeldende Vormgeving 1. Inleiding Het vak Kunst Beeldende Vormgeving wordt afgesloten in leerjaar 6. Het examen bestaat uit: een centraal schriftelijk eindexamen voor Kunst Algemeen (Cultuurgeschiedenis.) een schoolexamen voor Beeldende Vormgeving. (Praktijk) De domeinen: Binnen Kunst Algemeen zijn drie domeinen te onderscheiden: Domein A Vaardigheden en benaderingswijzen Kennis en vaardigheden m.b.t. een begrippenapparaat dat nodig is om toegang te krijgen tot de invalshoeken van domein B en de onderwerpen in domein C. Er wordt voortgebouwd op het beschouwingsapparaat dat de leerlingen zich voor de twee kunstvakken, beeldende vormgeving en muziek, in de basisvorming hebben eigen gemaakt. Dit zal worden uitgebreid met: 1. termen en begrippen uit de twee voor de leerlingen nieuwe kunstvakken 2. met specifiek genoemde termen en begrippen in het domein Onderwerpen. Samenhangen en verschillen tussen de beschouwingsapparaten van de vier kunstvakken komen daarbij aan bod. Domein A bevat voor de leerlingen de instrumenten voor een goed begrip van het domein B en C. Domein B Invalshoeken voor reflectie Kennis en vaardigheden m.b.t. de invalshoeken die cruciaal zijn bij het verwerven van inzicht in de maatschappelijke functies van kunst in culturele contexten, genoemd in domein C. Invalshoeken voor reflectie: Algemene Vraag Kunst en religie, levensbeschouwing; Hoe verbeelden kunsten het denken, ideeën van mensen? Kunstenaar en opdrachtgever; politieke Hoe verloopt de opleiding van de kunstenaar? Economische macht; Hoe is de verhouding tussen de kunstenaar en de opdrachtgever? Kunst en esthetica; Welke schoonheidsopvattingen heersen? Kunst en vermaak; Welke functies van vermaak hebben kunsten? Kunst wetenschap en techniek; Wat is de verhouding van kunst tot wetenschap en techniek? Kunst intercultureel; Welke waarderingen worden gekoppeld aan eigen en andere cultuur? Rembrandt College PTA VWO

Programma van toetsing en afsluiting HAVO 4. Rembrandt College. Veenendaal. Uitgave: september 2016

Programma van toetsing en afsluiting HAVO 4. Rembrandt College. Veenendaal. Uitgave: september 2016 2016-2017 Programma van toetsing en afsluiting HAVO 4 Rembrandt College Uitgave: september 2016 Veenendaal Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 2. Overzicht Programma van Toetsing en Afsluiting 2016 2017 3 Algemene

Nadere informatie

2014-2015. Programma van toetsing en afsluiting VWO 6. Rembrandt College Veenendaal

2014-2015. Programma van toetsing en afsluiting VWO 6. Rembrandt College Veenendaal 2014-2015 Programma van toetsing en afsluiting VWO 6 Rembrandt College Veenendaal september 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 2. Overzicht Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 2015 3 Algemene informatie

Nadere informatie

2015-2016. Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5. Rembrandt College. Veenendaal. Uitgave: september 2015

2015-2016. Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5. Rembrandt College. Veenendaal. Uitgave: september 2015 2015-2016 Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5 Rembrandt College Uitgave: september 2015 Veenendaal Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 2. Overzicht Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 3 Algemene

Nadere informatie

2014-2015. Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5. Rembrandt College Veenendaal

2014-2015. Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5. Rembrandt College Veenendaal 2014-2015 Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5 Rembrandt College Veenendaal september 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 2. Overzicht Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015 3 Algemene informatie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting VWO 6. Rembrandt College. Veenendaal. Uitgave: september 2016

Programma van toetsing en afsluiting VWO 6. Rembrandt College. Veenendaal. Uitgave: september 2016 2016-2017 Programma van toetsing en afsluiting VWO 6 Rembrandt College Uitgave: september 2016 Veenendaal Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 2. Overzicht Programma van Toetsing en Afsluiting 2016 2017 3 Algemene

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 HAVO Charlemagne College. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 HAVO Charlemagne College. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 HAVO 2017-2018 Charlemagne College Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Voorwoord PTA Boekje 4 havo schooljaar 2017-2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je het PTA boekje

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5. Rembrandt College. Veenendaal. Uitgave: september 2016

Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5. Rembrandt College. Veenendaal. Uitgave: september 2016 2016-2017 Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5 Rembrandt College Uitgave: september 2016 Veenendaal Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 2. Overzicht Programma van Toetsing en Afsluiting 2016-2017 3 Algemene

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5 PTA2008/2009 VAK: Aardrijkskunde LEERJAAR: Atheneum-6 MARKENHAGE Periode Atheneum-4 Atheneum-5 Toetsvorm /Duur S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P1 1 Handelingsdeel: landschapsexcursie eigen omgeving H1 Inhoud Gewicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg Schooljaar 2014-2015 4 havo Lyceum Ypenburg Vak:Nederlandse taal en literatuur Als de handelingsdelen niet "naar behoren" of "niet af" zijn, dan dient dit zo spoedig mogelijk alsnog in orde worden gebracht.

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 5 206-207 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... EXAMENREGLEMENT... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. PTA VWO 5 206 vastgesteld

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2016-2017 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 2016-2017, De Nieuwe Veste, Hardenberg 1 Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 HAVO. Charlemagne College Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 HAVO. Charlemagne College Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 HAVO 2016 2017 Charlemagne College Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Voorwoord PTA Boekje 4 havo schooljaar 2016 2017 Beste leerling, Hierbij ontvang je het PTA

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 6 VWO SCHOOLJAAR

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 6 VWO SCHOOLJAAR 6 VWO SCHOOLJAAR 2016-2017 Alle informatie/procedures met betrekking tot de afname van schoolexamens, herkansingen, inhaaltoetsen, etc. zijn in een apart document opgenomen. Examencommissie vwo Dhr. G.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

HAVO / aardrijkskunde

HAVO / aardrijkskunde HAVO 2016-2018 / aardrijkskunde 5 13 55 to0 1 Dit is het eindcijfer behaald in het 4e leerjaar nee Cijfer1-10 14 55 to09 17 Wonen in Nederland H1 en H2: De rivieren in Nederland ja Cijfer1-10 15 TT hd04

Nadere informatie

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken)

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S1 2 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S2 3 Schriftelijk: open vragen (90

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2014/2015 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2015/2016 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018 SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO Cohort 2015-2018 Programma van Toetsing en Afsluiting Orion Lyceum Breda Examenjaar 2018 Leerjaar: 4 VWO Cohort 2015 NEDERLANDSE

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 VWO 2014-2015 SCHOOLEXAMEN VWO 2014-2017

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 VWO 2014-2015 SCHOOLEXAMEN VWO 2014-2017 Programma van toetsing afsluiting VWO 2014-2017 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLEXAMEN VWO 2014-2017 Het schoolexam voor de kandidat van het VWO begint op de eerste schooldag van VWO 4. Er zijn

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2017-2018 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2011 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen

PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2011 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen Weging 1 Schriftelijk: open en gesloten vragen / 90 minuten (S1) 2 Schriftelijk: open

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Atheneum 4

Programma van Toetsing en Afsluiting. Atheneum 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Atheneum 4 Schooljaar 2016-2017 Inleiding PTA Voorwoord (cohort 2016-2019) Voor je zie je het Programma van Toetsing en Afsluiting (afgekort PTA). Het is een overzicht

Nadere informatie

Rotterdam, september Beste leerling uit klas 4 HAVO, beste ouders/verzorgers,

Rotterdam, september Beste leerling uit klas 4 HAVO, beste ouders/verzorgers, PTA van klas 4 HAVO Rotterdam, september 2010 Beste leerling uit klas 4 HAVO, beste ouders/verzorgers, Voor je/u ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting van klas 4 HAVO. In dit PTA staat alle informatie

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 Havo Lj. 5 Heerbeeck College Beste leerling van havo 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 5(t)VWO. Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 5(t)VWO. Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5(t)VWO 2016 2017 Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Voorwoord PTA Boekje 5 (t)vwo schooljaar 2016 2017 Beste leerling, Hierbij ontvang je het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 HAVO 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2016-2017 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

PTA. Soort Stofomschrijving Duur in min. Het gemiddelde van alle repetitiecijfers van Havo 4. Alle practica uit 1 e helft schooljaar.

PTA. Soort Stofomschrijving Duur in min. Het gemiddelde van alle repetitiecijfers van Havo 4. Alle practica uit 1 e helft schooljaar. PTA TOETSEN P1/P2/P3 Klas : HAVO 4 TO1 Biologie Soort Stofomschrijving Duur in S Het gemiddelde van alle repetitiecijfers van Havo 4 10 P1/P2 PO1 Alle practica uit 1 e helft schooljaar. 5 P2/P3 PO2 Alle

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR 2015-2016 5 HAVO Cohort 2014-2016 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 5 Havo Nederlands 1 P2 20 minuten per leerling Mondeling Literatuur (Domein A, B en E) 20% Toetsweek 1 H3* Leesdossier

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 07-08 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Kluiverboom A 050-30555 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding Het programma van toetsing

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 5 VWO. Cohort 2014-2017

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 5 VWO. Cohort 2014-2017 SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 5 VWO Cohort 2014-2017 NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR 5 VWO Nederlands 1 S3 90 minuten per leerling Argumentatietoets (Domein A en D) 20 % Voortgangscijfer VC Toetsweek

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6 Avicenna College Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6 Profielwerkstuk (PWS) Leerjaar havo 5 en vwo 6 Het profielwerkstuk (PWS) is een verplicht onderdeel van je eindexamen.

Nadere informatie

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld.

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld. 2. Het examen 2.1 Het examenprogramma Het examenprogramma bestaat uit een kerndeel en uit een verrijkingsdeel. De eindtermen die in hoofdstuk 3 en 4 worden beschreven, zijn in exameneenheden gegroepeerd.

Nadere informatie

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio).

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio). periode code som tt/mt/lt Programma van Toetsing en Afsluiting 206-207 Vak: Duits HAVO 4 2 3 4 4tt tt 00 leesvaardigheid. 3 3 j periode 2 code som tt/mt/lt 3 4po po Landeskunde (presentatie en het inleveren

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer (V1 + V2 + V3 + V4 ) : 4

Aardrijkskunde VWO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer (V1 + V2 + V3 + V4 ) : 4 Ak Aardrijkskunde Toetsweek V 60 Arm en Rijk Toetsweek V 60 Arm en Rijk Toetsweek 3 V3 Klimaatvraagstukken, film maken Periode Periode periode Toetsweek V 60 Z.O. Azie, actueel (V + V + V3 + V ) : Cohort

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 E HAVO 4. het Internationaal College Edith Stein

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 E HAVO 4. het Internationaal College Edith Stein 2015-2016 E HAVO 4 het Internationaal College Edith Stein Vak: Nederlandse taal en literatuur T4.1.a zakelijk communiceren (lezen & schrijven) T S 1 okt 2015 90 min T4.1.b schrijven (betoog) T S 1 Week

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4 BONHOEFFERCOLLEGE CASTRICUM PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3, 2017-2018 Het examenreglement wordt apart gepubliceerd. Inhoudsopgave Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2 Het PTA

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016. Vak: Aardrijkskunde VWO 4. stofomschrijving. 4 4tt1 tt 100 Arm en Rijk Domein B1 1 3 n

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016. Vak: Aardrijkskunde VWO 4. stofomschrijving. 4 4tt1 tt 100 Arm en Rijk Domein B1 1 3 n Programma van Toetsing en Afsluiting 05-06 Vak: Aardrijkskunde VWO 4 periode code som soort 3 4po po een onderzoek in tweetallen m.b.t. een sociaal of fysisch-geografisch onderwerp, gericht op de eigen

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2016-2017 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden.

Nadere informatie

PTA VWO 4. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 4. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 Versneld programma 206-207 Cohort 206-209 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... Versneld PTA VWO 4 206 vastgesteld september 206 Introductie In

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg

Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg SLU Soort afsluiting 1 Toetstijd (min) Herkansbaar? Weging S.E. cijfer leerjaar Afsluitingsweek 2 Resultaat Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg Schooltype: VWO Vak: Geschiedenis cohort: 2011 Programma

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2010 Afdeling: 5 Atheneum. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname

Programma van Toetsing en Afsluiting 2010 Afdeling: 5 Atheneum. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname Vak: Aardrijkskunde omein B: Wereld Globalisering S 100 Stof W afgesloten 10 28 omein E: Leefomgeving Wonen in Nederland S 100 Stof W afgesloten 10 29 omein A: Vaardigheden: Rotterdam: Stad aan het water

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUTING 2010 Afdeling: havo 5. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUTING 2010 Afdeling: havo 5. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname Vak: Aardrijkskunde 26 omein E: Leefomgeving Wonen in Nederland S 100 Stof W27 afgesloten 10 27 28 omein : Gebieden Indonesië actueel S 100 Stof W afgesloten 20 29 1 Vak: Biologie 26 27 Schoolexamen over

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1 . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

PTA Nederlands HAVO Belgisch Park cohort 14-15-16

PTA Nederlands HAVO Belgisch Park cohort 14-15-16 Examenprogramma Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Leesvaardigheid Domein B Mondelinge taalvaardigheid Domein

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 6 VWO. Cohort

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 6 VWO. Cohort SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2016-2017 6 VWO Cohort 2014-2017 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 6 VWO Nederlands 1 P3 20 min / leerling Mondelingen literatuur (Domein A B en E) 15% Toetsweek 1 LDO7* LDO8* LDO9*

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

Klas 11, leerjaar 4 havo

Klas 11, leerjaar 4 havo Schooljaar 2015-2016 Klas 11, leerjaar 4 havo Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting examenjaar 2016-2017, versie september 2015 Om voor docenten te

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg Editie 2012/2013 2 C O L L E G E R U I V E N INHOUDSOPGAVE VOORWOORD HERKANSINGEN PROTOCOL SCHOOLEXAMENCIJFERS KLAS 3 CIJFERS BIJLAGE

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG)

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Schooljaar 2016-2017 4 havo Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Vak:Nederlandse taal en literatuur Leesvaardigheid Tekstbegrip uit op niveau / examenbundel HD HD eindcijfer P4 gedurende jaar 50 minuten

Nadere informatie

PTA Kunst HAVO Belgisch Park cohort

PTA Kunst HAVO Belgisch Park cohort Examenprogramma Kunst Het eindexamen Kunst bestaat uit: een schoolexamen Kunst Beeldende Vormgeving en een centraal schriftelijk examen Kunst Algemeen. Domeinen Kunst Beeldende Vormgeving PTA Kunst HAVO

Nadere informatie

ERRATUM PTA SCHOOL VOOR JONG TALENT

ERRATUM PTA SCHOOL VOOR JONG TALENT ERRATUM PTA SCHOOL VOOR JONG TALENT 3 e klas vmbo 2009/2010 4 e klas vmbo 2010/2011 Dit erratum bevat wijzigingen met betrekking tot het Programma Toetsing en Afsluiting van bovenstaande examenklas. De

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Aardrijkskunde Afdeling: Havo 5 26 omein E: Leefomgeving Wonen in Nederland S 100 Stof W27 afgesloten 10 27 28 omein : Gebieden Indonesië actueel S 100 Stof W afgesloten 20 29 1 Vak: Biologie Afdeling:

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting E HAVO 4. het Internationaal College Edith Stein

Programma van toetsing en afsluiting E HAVO 4. het Internationaal College Edith Stein 2017-2018 E HAVO 4 het Internationaal College Edith Stein Vak: Nederlandse taal en literatuur T4.1.a teksten en argumentatie T S 1 november 201 90 min T4.2.a betoog T S 1 maart 2018 90 min T4.3.a literatuur

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

TOETSEN Soort Stofomschrijving Duur in min. voor SE in % 5 Nee

TOETSEN Soort Stofomschrijving Duur in min. voor SE in % 5 Nee TOETSEN Biologie P1 P4 TO1 Schriftelijk Het gemiddelde van de repetities uit klas Vwo 4 P1 P4 PO Aantal practica Microscopie, osmose etc. OPMERKINGEN : * bepaald door de docent. 5 Nee 50 per 15 7.5 * Datum:

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg.

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg. Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaar 2016 2017 Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg 1-Jarig PTA s-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van Toetsing

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE 671 1 Ste Geb. in de V.S S 100 1 j 1 6.5 672 2 Middellandse- Zeegebied atlas S 100 2 j 2 6.5 landschapszones 673 0 Leefomgeving P.O P/S 1 n 674 3

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Aardrijkskunde Afdeling: Havo 4 20 Domein B: Wereld Arm en Rijk S 100 Stof W afgesloten 20 22 Domein C: Aarde Systeem Aarde S 100 Stof W afgesloten 20 23 Domein A: Vaardigheden:Functies Binnenstad

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Dr. Albert Schweitzer havo-vwo

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Dr. Albert Schweitzer havo-vwo Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014-2015 Dr. Albert Schweitzer havo-vwo VWO 6 code SOM duur (minuten) herkansbaar Cijfer Vak: Biologie Cohort: 2012 Totale studielast: 480 Aanduiding A

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie